SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. ze Studentské vědecké konference Jsem mladý vědec! , Národní technická knihovna v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. ze Studentské vědecké konference Jsem mladý vědec! 10. 11. 04. 2014, Národní technická knihovna v Praze"

Transkript

1 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ze Studentské vědecké konference Jsem mladý vědec! , Národní technická knihovna v Praze Konference se konala v rámci projektu Otevřená věda III (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/ )

2 Studentská vědecká konference Jsem mladý vědec! Národní technická knihovna Technická Praha 6 Dejvice Projekt Otevřená věda III, ve kterém středoškolští a vysokoškolští studenti docházeli po dobu téměř dvou let na prestižní vědecké stáže do ústavů Akademie věd ČR a na pracoviště univerzit, nabídl mladým talentovaným vědcům příležitost prezentovat výsledky své vědecké činnosti Vědy o živé přírodě a chemické vědy Příspěvky studentů středních a vysokých škol v oborech biologie a chemie Vědy o neživé přírodě Příspěvky studentů středních a vysokých škol v oborech fyzika, matematika, IT a technika Středoškolští studenti na konferenci vystoupili se svými odbornými příspěvky ve formě prezentace, nebo posteru. Měli celkem 15 minut na to, aby zaujali a přesvědčili odbornou porotu složenou z vědeckých pracovníků Akademie věd ČR a univerzit o své samostatné tvůrčí vědecké práci a ukázali, jakých výsledků v rámci své stáže dosáhli. Vysokoškolští studenti na konferenci představili pokročilejší výsledky vlastního vědeckého výzkumu formou odborných posterů. K účasti na konferenci se přihlásilo 95 studentů, z toho 81 středoškoláků (57 prezentací a 24 posterů) a 14 vysokoškoláků. Konference byla koncipována jako soutěžní přehlídka studentské vědecké činnosti. V závěru každého dne byly vyhodnoceny nejlepší příspěvky daného oboru. Konference byla určena pro odbornou veřejnost: vědecko-výzkumné pracovníky, pracovníky a pedagogy středních a vysokých škol, pracovníky firem, HR a PR pracovníky působící v oblasti základního i aplikovaného výzkumu, ale také pro laickou veřejnost: studenty, školní skupiny a širokou veřejnost. Tedy kromě středoškoláků a vysokoškoláků se konference zúčastnilo 100 návštěvníků. Studentská vědecká konference Jsem mladý vědec! byla realizována v rámci projektu Otevřená věda III popularizace přírodovědných a technických oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/ ), za finanční podpory ESF, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky. 2

3 Obsah PROGRAM KONFERENCE Jsem mladý vědec!...7 BIOLOGIE Seznam prezentací SŠ sekce biologie Beranová Eliška: Rozšíření a dynamika hladin rostlinných hormonů typu cytokininů během vývoje rostlin Bočan Václav: Optimalizace metody měření vnitrobuněčného ph kvasinek Bodláková Karolina: Vliv adipokinetických hormonů na aktivitu amyláz ve střevě švába Periplaneta americana19 04 Brichtová Eva: Animální model schizofrenii podobného chování potkanů: Vliv indukce psychotické epizody pomocí psychotomimetika dizocilpinu (MK-801) na pozdější chování Černý Vojtěch: Studium ochranného vlivu omega-3 polynenasycených mastných kyselin (n-3 PUFA) a oleje z červené palmy (RPO) u potkanů se změněnou hladinou tyreoidních hormonů nebo po chronické aplikaci statinů Do Danka: Molekulární markery pro DNA Barcoding a fylogenezi Juncaceae Hartmanová Aneta: Optimalizace a voltametrické stanovení léčiva Nitrofurantoinu Kabátová Anežka: Voltametrické stanovení 2-nitrofenolu na uhlíkové filmové elektrodě Malinovská Jana: Extrémně redukované genomy symbiotických bakterií hmyzu Peřina Miroslav: Parametry křivek chlorofylové fluorescenční indukce v závislosti na fylogenetické příbuznosti rostlinných vzorků Poulová Marie: Měření s Dopplerovým ultrazvukem Pužejová Kateřina: Vliv velikosti těla samce slunéčka východního (Harmonia axyridis) na jeho reprodukční úspěch Rolečková Aneta: Stanovení genetické variability Toll-like receptoru 4 u evropských populací sýkory koňadry (Parus major) Slípková Gabriela: Vliv oplodnění samic klíštěte Ixodes ricinus na průběh sání a trávení hostitelské krve Šimčíková Lenka: Využití konfokální mikroskopie ve tkáňovém inženýrství srdeční chlopně Urbanský Denis: Dlouhodobé klimatické změny, doba příletů a časování hnízdění konipasa bílého (Motacilla alba) na území České republiky, Vanišová Klára: Jak dochází k přeměně zralého pylu v pylovou láčku Vojík Miroslav: Voltametrické stanovení léčiva Nimesulidu Vondráčková Michaela: Aktinový cytoskelet a jeho uspořádání v somatických embryích smrku Walterová Barbora: Osvojení si chirurgických a metodologických postupů v oblasti preklinického výzkumu závažných lidských onemocnění s využitím miniaturního prasete jako modelového organizmu Zelíková Natálie: Vliv světla a denní doby na přenašeče auxinu z rodiny PIN Seznam posterů SŠ sekce biologie Ambrozová Veronika: Zjišťování genetické predispozice k infekci syfilis Bieláková Anna: Izolace inhibitorů P-glykoproteinu ze semen Schisandra chinensis Čandová Ludmila: Porovnání různých způsobů imobilizace ve vztahu k efektivitě magneticky modifikovaného celobuněčného biokatalyzátoru Dohnálek Jan: Morfologická a cytogenetická charakterizace kříženců trav Kanděrová Marie: Optimalizace detekce borelií v cílových tkáních hostitele Kroulíková Zuzana: Hledání rybích transpozonů... 31

4 07 Náhlík Vít: Charakterizace mutantních kmenů zelené řasy Desmodesmus akumulujících vysoké koncentrace prvků vzácných zemin (REEs) Nguyen Giang Quynh: Variabilita síhů na úrovni genomu Novotná Anna: Molekulární analýza genomu ryb Pešová Michaela: Screening přírodních látek na schopnost překonat mnohočetnou lékovou resistenci Smolková Karolína: Obsahové látky v rostlinách rodu Iris Soukup Miroslav: Jak chutná hydrargyrum? Aneb stanovení rtuti a speciační analýza jejích forem ve znečištěné oblasti Stuchlíková Šárka: Optimalizace kritérií pro hodnocení embryogenních kultur smrku Wohlrábová Lucie: Ovlivňují makrofágy infiltrující nádory progresi nebo regresi maligního melanomu u miniaturních prasat linie MeLiM? Seznam posterů VŠ sekce biologie Brožová Viktorie: Korespondují molekulární markery a morfologická data? Fylogenetické a evoluční vztahy v řádu šáchorotvaré (Cyperales) Brunclíková Lucie: Syntéza minoritních benzofenanthridinových alkaloidů Dostálová Regina: Vliv resveratrolu na střevní mikrobiom člověka Gabrielová Nella: Mikrobi v nás a pro nás? Aneb jak konzervační látky v potravinách ovlivňují střevní mikroflóru a vznik onemocnění Machová Kamila: Extrémně redukované genomy symbiotických bakterií hmyzu Trčková Eva: Vliv střevní mikroflóry na vývoj roztroušené sklerózy Vymazal Ondřej: Studium účinku vybraných isochinolinových alkaloidů na nádorové buňky CHEMIE Seznam prezentací SŠ sekce chemie Bufka Jiří: Syntéza derivátů chromoforu fluorescenčního proteinu Kolářová Lenka: Příprava bis{[1 -(difenyl-fosfino)ferrocenyl]methyl}etheru Kulhánek Jiří: Sluníčko v mikrovlnné troubě Kupková Květa: Příprava odsiřovacích katalyzátorů Nezbedová Michaela: Studium vlastností borem dopované diamantové elektrody v přítomnosti vybraných surfaktantů Ottenschlägerová Anita: Voltametrické stanovení genotoxického environmentálního polutantu 5-nitroindazolu Palkovský Martin: Syntéza funkcionalizovaných fosfonových kyselin prekurzorů vrstevnatých fosfonátů kovů Smítalová Kateřina: Příprava a charakterizace Mo/C katalyzátorů Tomandlová Markéta: Klastrové stavební bloky se strukturou Archimédova antiprismatu pro přípravu nových koordinačních polymerů a jejich sorpční vlastnosti Všianský Vít: Nanosoudky se schopností vázat anionty Zelina Ondřej: Fyzikálně-chemické vlastnosti iontových kapalin Seznam posterů SŠ sekce chemie Hrnčířová Jana: Sledování obsahu kyseliny benzoové v potravinách pomocí kapilární elektroforézy Chadimová Veronika: Příprava a charakterizace vrstevnatých fenylfosfonátů ceričitých

5 03 Muchová Pavlína: Analýza těkavých organických látek emitovaných bakteriemi zubního plaku Říhová Lenka: Iontové kapaliny pro biosensoring Tyle Ondřej: Teoretické modelování vlastností molekul Seznam posterů VŠ sekce chemie Beránková Petra: Sonda pro analýzu těkavých organických látek zubního plaku Hudečková Edita: Deriváty bambus[6]urilu Kobza Michael: Analýza mikroorganismů pomocí hmotnostní spektrometrie typu time of flight FYZIKA Seznam prezentací SŠ sekce fyzika Brázdová Klára: Změny ve slunečních skvrnách v průběhu silných erupcí Brichtová Lucie: Vývoj diodových laserů v blízké IČ oblasti a jejich spektroskopické aplikace Fárník Tomáš: Optické experimenty: kvantová podstata světla a základní principy laserů Gardošová Juliana: Astročástice Rychle a Zběsile aka Mise Pierre Auger aneb Vliv druhu kosmické částice na pozici maxima atmosférické spršky a počet vzniklých mionů Herman Tomáš: Měření pravděpodobnosti reakcí neutronů s materiály důležitými pro aktivační detektory neutronů Honsa Lukáš: Zkoumání dynamiky objemových změn v homogenních tuhých vzorcích interferometrickou metodou Kurfiřt Martin: Spektroskopická charakterizace supersonické expanze Novotný Adam: Měření spekter neutronů pomocí metody doby letu Pavelka Lukáš: Vliv vlnové délky dopadajícího záření na efektivitu fotovoltaické proměny v tenkovrstvých solárních článcích Theiner Ondřej: Použití robotických dalekohledů v moderní astrofyzice a následné zpracování napozorovaných dat Živná Natálie: Přeměna energie ve fotovoltaických článcích Seznam posterů SŠ sekce fyzika Klusáček Jan: Efektivní přeměna energie ve vícevrstvých fotovoltaických článcích Suchopárová Gabriela: Řešení struktury Ni 3 Si 2 metodou elektronové difrakční tomografie Seznam posterů VŠ sekce fyzika Benc Marek: Detekce kosmického záření extrémně vysokých energií MATEMATIKA A IT Seznam prezentací SŠ sekce matematika a IT Pogran Jakub: Užití dvou matematických modelů pro výpočet silových účinků působících na supersonicky obtékaný profil Šebek Ondřej: Fuzzy modely vícekriteriálního hodnocení Vaněk Petr: Diferenciální počet nejen pro matematiky Vondrák Martin: Statistická analýza ve čtyřpolních tabulkách Zeman František: Bezpečnostní rizika vznikající využíváním http cookies Seznam posterů SŠ sekce matematika a IT Zachová Michaela: Maximální nebo minimální optimalizace v praxi

6 TECHNIKA Seznam prezentací SŠ sekce technika Hemalová Lýdie: Detekce a analýza šachových diagramů Kufová Anna: Rezonanční ultrazvuková spektroskopie Pfohl Tomáš: Kryogenní jeskynní karbonáty Šolcová Michaela: Sádrovec, surovina budoucnosti Tajšlová Ivona: Paleomagnetismus a magnetostratigrafie Seznam prezentací SŠ sekce technika Frankl Lukáš: Vliv anizotropie sádrovce na rychlost průchodu ultrazvukových vln Kuchyňka Jaromír: Využití grafických karet pro náročné výpočty Půček Jan: Porézní polovodiče III a V Seznam prezentací VŠ sekce technika Jiří Rajnoch: Studium statických a dynamických deformačních modulů vybraných typů hornin Listina výherců Shrnutí Kontakty

7 PROGRAM KONFERENCE Jsem mladý vědec! 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 Seznam příspěvků BIOLOGIE Hodnotitelé sekce biologie: Mgr. Ondřej Lenz, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Mgr. Josef Lhotský, Univerzita Karlova v Praze RNDr. Jan Mourek, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 15

16 Seznam prezentací SŠ sekce biologie 01 Beranová Eliška Rozšíření a dynamika hladin rostlinných hormonů typu cytokininů během vývoje rostlin 02 Bočan Václav Optimalizace metody měření vnitrobuněčného ph kvasinek 03 Bodláková Karolina Vliv adipokinetických hormonů na aktivitu amyláz ve střevě švába Periplaneta americana 04 Brichtová Eva Animální model schizofrenii podobného chování potkanů: Vliv indukce psychotické epizody pomocí psychotomimetika dizocilpinu (MK-801) na pozdější chování 05 Černý Vojtěch Studium ochranného vlivu omega-3 polynenasycených mastných kyselin (n-3 PUFA) a oleje z červené palmy (RPO) u potkanů se změněnou hladinou tyreoidních hormonů nebo po chronické aplikaci statinů 06 Do Hoang Diep Molekulární markery pro DNA Barcoding a fylogenezi Juncaceae 07 Hartmanová Aneta Optimalizace a voltametrické stanovení léčiva Nitrofurantoinu 08 Kabátová Anežka Voltametrické stanovení 2-nitrofenolu na uhlíkové filmové elektrodě 09 Malinovská Jana Extrémně redukované genomy symbiotických bakterií hmyzu 10 Peřina Miroslav Parametry křivek chlorofylové fluorescenční indukce v závislosti na fylogenetické příbuznosti rostlinných vzorků 11 Poulová Marie Měření s Dopplerovým ultrazvukem 12 Pužejová Kateřina Vliv velikosti těla samce slunéčka východního (Harmonia axyridis) na jeho reprodukční úspěch 13 Rolečková Aneta Stanovení genetické variability Toll-like receptoru 4 u evropských populací sýkory koňadry (Parus major) 14 Slípková Gabriela Vliv oplodnění samic klíštěte Ixodes ricinus na průběh sání a trávení hostitelské krve 15 Šimčíková Lenka Využití konfokální mikroskopie ve tkáňovém inženýrství srdeční chlopně 16 Urbanský Denis Dlouhodobé klimatické změny, doba příletů a časování hnízdění konipasa bílého (Motacilla alba) na území České republiky, Vanišová Klára Jak dochází k přeměně zralého pylu v pylovou láčku 18 Vojík Miroslav Voltametrické stanovení léčiva Nimesulidu 19 Vondráčková Michaela Aktinový cytoskelet a jeho uspořádání v somatických embryích smrku 20 Walterová Barbora Osvojení si chirurgických a metodologických postupů v oblasti preklinického výzkumu závažných lidských onemocnění s využitím miniaturního prasete jako modelového organizmu 21 Zelíková Natálie Vliv světla a denní doby na přenašeče auxinu z rodiny PIN Seznam posterů SŠ sekce biologie 01 Ambrozová Veronika Zjišťování genetické predispozice k infekci syfilis 02 Bieláková Anna Izolace inhibitorů P-glykoproteinu ze semen Schisandra chinensis 03 Čandová Ludmila Porovnání různých způsobů imobilizace ve vztahu k efektivitě magneticky modifikovaného celobuněčného biokatalyzátoru 04 Dohnálek Jan Morfologická a cytogenetická charakterizace kříženců trav 05 Kanděrová Marie Optimalizace detekce borelií v cílových tkáních hostitele 06 Kroulíková Zuzana Hledání rybích transpozonů 07 Náhlík Vít Charakterizace mutantních kmenů zelené řasy Desmodesmus akumulujících vysoké koncentrace prvků vzácných zemin (REEs) 08 Nguyen Quynh Giang Variabilita síhů na úrovni genomu 09 Novotná Anna Molekulární analýza genomu ryb 16

17 10 Pešová Michaela Screening přírodních látek na schopnost překonat mnohočetnou lékovou resistenci 11 Smolková Karolína Obsahové látky v rostlinách rodu Iris 12 Soukup Miroslav Jak chutná hydrargyrum? Aneb stanovení rtuti a speciační analýza jejích forem ve znečištěné oblasti 13 Stuchlíková Šárka Optimalizace kritérií pro hodnocení embryogenních kultur smrku 14 Wohlrábová Lucie Ovlivňují makrofágy infiltrující nádory progresi nebo regresi maligního melanomu u miniaturních prasat linie MeLiM? Seznam posterů VŠ sekce biologie 01 Brožová Viktorie Korespondují molekulární markery a morfologická data? Fylogenetické a evoluční vztahy v řádu šáchorotvaré (Cyperales) 02 Brunclíková Lucie Syntéza minoritních benzofenanthridinových alkaloidů 03 Dostálová Regina Vliv resveratrolu na střevní mikrobiom člověka 04 Gabrielová Nella Mikrobi v nás a pro nás? Aneb jak konzervační látky v potravinách ovlivňují střevní mikroflóru a vznik onemocnění 05 Machová Kamila Extrémně redukované genomy symbiotických bakterií hmyzu 06 Trčková Eva Vliv střevní mikroflóry na vývoj roztroušené sklerózy 07 Vymazal Ondřej Studium účinku vybraných isochinolinových alkaloidů na nádorové buňky 17

18 Seznam prezentací SŠ sekce biologie 01 Beranová Eliška: Rozšíření a dynamika hladin rostlinných hormonů typu cytokininů během vývoje rostlin Eliška Beranová*; Podkrušnohorské gymnázium, Most Ing. Václav Motyka, CSc.; Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Praha Vývoj i základní životní procesy rostlin jako komplexních mnohobuněčných organismů zajišťuje analogicky s působením živočišných hormonů systém hormonálních látek. Důležitými hormony rostlin (tzv. fytohormony) jsou cytokininy. Tyto látky už ve velmi nízkých koncentracích stimulují buněčné dělení, podporují rašení pupenů a naopak inhibují růst a vývoj kořenů, zpomalují stárnutí orgánů nebo ovlivňují příjem a využití živin či reakci rostlin na stresy. Rodina cytokininů zahrnuje několik desítek různých derivátů lišících se nejen svou chemickou strukturou, ale i biologickou funkcí. Cílem práce bylo stanovení výskytu jednotlivých metabolických forem cytokininů a sledování dynamiky jejich hladin u šesti vybraných jednoděložných i dvouděložných druhů rostlin (oves setý, len rakouský, kohoutek chalcedonský, mák východní, zvonek širokolistý a huseníček rolní) v průběhu jejich ontogeneze. Vzorky pletiv byly odebírány v několika vývojových fázích rostlin a analyzovány metodou HPLC/MS umožňující stanovení více než 25 derivátů cytokininů v jediném nástřiku na kolonu. Bylo zjištěno, že jednotlivé testované a systematicky poměrně vzdálené druhy rostlin (zástupci řádů Poales, Malpighiales, Caryophyllales, Ranunculales, Asterales a Brassicales) se výrazně liší v zastoupení jednotlivých cytokininových derivátů, jejichž koncentrace procházejí během vývoje poměrně výraznými a dynamickými změnami. Na konferenci bude prezentován souhrn získaných poznatků o výskytu a dynamice hladin jednotlivých forem cytokininů v průběhu ontogeneze a diskutováno možné zobecnění zjištěných trendů při regulaci růstových a vývojových procesů rostlin. [Výzkum byl realizován v rámci projektu Otevřená věda III s finanční podporou GAČR (P506/11/0774)]. Spolupracovali: RNDr. Lenka Záveská Drábková, Ph.D.; Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice; Marie Korecká; Ing. Petre I. Dobrev, Ph.D.; Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Praha 02 Bočan Václav: Optimalizace metody měření vnitrobuněčného ph kvasinek Václav Bočan*; Podkrušnohorské gymnázium, Most Ing. Olga Zimmermannová, Ph.D.; Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha Jednou ze základních úloh živých organismů je zachování stálé koncentrace kationtů draslíku a protonů (ph) uvnitř buněk. Stanovení vnitrobuněčného ph je důležitým parametrem určujícím vitalitu a zdraví buňky. Modelovým organismem pro studium procesů probíhajících v eukaryotních buňkách je kvasinka Sacchromyces cerevisiae. Cílem stáže bylo optimalizovat metodu měření ph v buňkách S. cerevisiae pomocí phluorinu. phluorin je varianta zeleného fluorescenčního proteinu, jejíž fluorescenční vlastnosti se mění v závislosti na ph prostředí. Byly připraveny kmeny S. cerevisiae stabilně produkující phluorin v cytoplasmě (tzn. gen kódující phluorin byl integrován do genomu). U zkonstruovaných kmenů bylo ověřeno: (i) správná integrace genu pro phluorin (pomocí PCR); (ii) exprese funkčního phluorinu v cytoplasmě (pozorováním buněk ve fluorescenčním mikroskopu); (iii) fenotyp v porovnání s výchozím kmenem neobsahujícím phluorin (sledováním růstu buněk na pevných médiích). V porovnání s buňkami exprimujícími phluorin z mnohokopiového plasmidu exprese phluorinu z genomu sice snížila celkovou intenzitu fluorescence buněk, ale výrazně zlepšila její homogenitu v rámci populace buněk jednoho kmene. Pro kmeny s integrovaným phluorinem byl optimalizován postup měření vnitrobuněčného ph ve fluorescenčním readeru (příprava kalibrační křivky a měření vzorků) v těchto parametrech: množství buněk, koncentrace a doba působení digitoninu pro permeabilizaci buněk, růstové médium a typ destiček Elisa. Upravená metoda byla použita pro vytvoření univerzální kalibrační křivky, pomocí níž bylo určeno 18

19 vnitrobuněčné ph u pěti kmenů S. cerevisiae postrádajících geny kódující některé z transportních proteinů pro K +, Na + a H + plasmatické membrány nebo jejich regulátory. Naměřené hodnoty prokázaly úlohu studovaných proteinů v zajištění stabilní hodnoty ph cytoplasmy. Kmeny s integrovaným phluorinem budou dále využívány ve studiu buněčných procesů souvisejících s transportem protonů a draslíku v eukaryotních buňkách a také k měření vnitrobuněčného ph na úrovni jednotlivých buněk v mikroskopu. 03 Bodláková Karolina: Vliv adipokinetických hormonů na aktivitu amyláz ve střevě švába Periplaneta americana Karolina Bodláková*; Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.; Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice Hmyz podobně jako ostatní živočichové řídí své životní funkce pomocí hormonů. U hmyzu je známo několik skupin hormonů, nejpočetnější jsou však neurohormony pocházející z buněk nervové tkáně. Mezi tyto hormony patří mimo jiné tzv. adipokinetické hormony, které mají v těle hmyzu řadu důležitých funkcí. Řídí především energetický metabolismus, připravují organismus na zátěžové situace a umožňují mu se s nimi vyrovnávat. Nedávno se zjistilo, že stimulují také činnost trávicí soustavy (Kodrík a kol., 2012, J. Insect Physiol.). Předkládaná práce se zabývá charakterizací trávících amyláz ze středního střeva (mesenteron) švába amerického Periplaneta americana a řízením jejich aktivity adipokinetickým hormonem označeným Peram-CAH-II, což je jednoduchý peptid skládající se z osmi aminokyselin. Na dospělých samcích tohoto švába pocházejících z laboratorního chovu Entomologického ústavu BC AVČR v Českých Budějovicích bylo nejprve testováno ph optimum izolovaných amyláz v rozmezí ph 1,7 až 10,7. Nejvyšší aktivita byla zaznamenána u ph 5,7. Dále se zjistilo, že teplotní optimum těchto amyláz testovaných v rozmezí 0 C-80 C činí 30 C. V těchto standardních podmínkách ph 5,7 a 30o C byly prováděny všechny další pokusy. Testovaný hormon byl vpraven do těla švába injekčně a po 24 hodinách působení došlo k vypitvání středního střeva, izolaci obsažených amyláz a k testu jejich aktivity za výše zmíněných ph a teplotních podmínek. Výsledky ukázaly, že aktivita amyláz izolovaných z hormonálně ošetřených jedinců byla mírně asi 1,3 násobně nicméně statisticky významně vyšší než u kontrol. Výsledky tedy naznačují, že adipokinetické hormony Peram-CAH hrají v trávení švába Periplaneta americana výraznou roli. Tyto výsledky budou dále rozvíjeny a někdy v budoucnu mohou přispět ke kontrole populací těchto významných hmyzích škůdců. 04 Brichtová Eva: Animální model schizofrenii podobného chování potkanů: Vliv indukce psychotické epizody pomocí psychotomimetika dizocilpinu (MK-801) na pozdější chování Eva Brichtová*; Gymnázium Sokolov a KVC, Sokolov Doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.; Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha Schizofrenie je závažné duševní onemocnění provázené zkresleným vnímáním a reality, změnami myšlení a chování. Vyskytuje se průměrně u 1 % lidské populace. Animální modely slouží při zkoumání lidských nemocí, pomohou nám u zvířete vytvořit analogii symptomů nemoci a sledovat jejich vývoj při farmakologických či fyziologických manipulacích, umožňují také hledání nových léčebných přístupů. V naší práci jsme testovali farmakologický model schizofrenie založený na indukci psychotické epizody podáním MK-801 (non-kompetitivního antagonisty NMDA receptorů). Cílem bylo zjistit, zda při jednorázovém či krátkodobém podání vyšších dávek MK-801 potkanům kmene Long-Evans při testování pozdějším časovém intervalu dojde ke změnám kognitivních funkcí potkanů a jaký bude vliv na schopnost se úlohám učit. Testování modelu bylo provedeno v rotující aréně a Morrisově vodním bludišti. Práce ukázala, že při jednorázové aplikaci vyšší dávky (5mg/ml) MK-801 nebo po třech následných aplikacích nižší dávky (3mg/ml) MK-801 potkanům kmene Long-Evans 19

20 z chovů Fyziologického ústavu AV ČR byla pozorována signifikantní mortalita zvířat. Behaviorální deficit na rotující aréně byl s latencí 10 dnů pozorován rovněž; u třech opakovaných aplikacích nižší dávky se behaviorální změny dají interpretovat jako nejvýraznější. Při jednorázové aplikaci nižší dávky byly výsledky potkanů velmi dobré a změna kognitivních funkcí oproti kontrolním potkanům nebyla patrná. V Morrisově vodním bludišti, při testování provedeném 30 dnů po ukončení aplikace, nebyly změny pozorovány. Výsledky pouze částečně potvrzují údaje z literatury; mortalita v předešlých studiích prokázána nebyla. Je možné, že kmen Long-Evans ze zmíněného chovu není pro toto chronické uspořádání experimentu a aplikaci vysokých dávek nejvhodnějším. Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NT Černý Vojtěch: Studium ochranného vlivu omega-3 polynenasycených mastných kyselin (n-3 PUFA) a oleje z červené palmy (RPO) u potkanů se změněnou hladinou tyreoidních hormonů nebo po chronické aplikaci statinů Vojtěch Černý*; Gymnázium Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem RNDr. Tomáš Soukup, CSc.; Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Praha Statiny snižující hladinu cholesterolu v krvi jsou jedny z nejprodávanějších léků na světě. U statinů jsou ale známy jejich negativní vedlejší účinky, včetně nepříznivého působení na kosterní svaly a senzitivní čití. V předkládané práci jsem zkoumal, zda se u pokusných potkanů kmenů Lewis, Wistar a spontánně hypertenzních potkanů (SHR) po aplikaci statinů neobjeví určité negativní změny v citlivosti na tepelný podnět a ve struktuře nebo složení kosterních svalů a zdali případné změny lze kompenzovat doplněním stravy o olej z červené palmy (RPO) nebo omega-3 polynenasycené mastné kyseliny (n-3 PUFA). Analyzoval jsem proto latenci odpovědi potkanů na tepelný podnět aplikovaný na plantu zadních končetin a procentuální zastoupení jednotlivých typů svalových vláken ve svalech m. soleus a m. extensor digitorum longus na základě histochemického a imunocytochemického barvení příčných řezů svalů. V další části práce jsem analyzoval potenciální vliv n-3 PUFA na složení svalů potkanů, u kterých změněná hladina tyreoidních hormonů již určité patofyziologické změny ve složení svalových vláken vyvolala. Opět jsem analyzoval procentuální zastoupení typů svalových vláken ve svalech m. soleus a m. extensor digitorum longus u potkanů kmenů Wistar a SHR. A předpokládal jsem, že změny způsobené změněnou hladinou tyreoidních hormonů se po aplikaci omega-3 mastných kyselin upraví. Z výsledků byl sice na první pohled patrný rozdíl v citlivosti na tepelný podnět mezi potkany kmene Wistar a SHR, potkani kmene SHR měli podle předpokladu vyšší citlivost. Dále jsem potvrdil výraznou rezistenci potkanů vůči statinům, neboť potkani i po dlouhodobé aplikaci statinů nevykazovali žádné signifikantní změny ve struktuře a složení svalů ani v citlivosti na tepelný podnět. Dále jsem potvrdil, že tyreoidní hormony mění zastoupení typů svalových vláken ve zkoumaných svalech a naopak statisticky významné účinky omega-3 mastných kyselin nebo RPO se mi nepodařilo plně prokázat. 06 Do Danka: Molekulární markery pro DNA Barcoding a fylogenezi Juncaceae Danka Do*; Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram RNDr. Lenka Záveská Drábková, Ph.D.; Botanický ústav AV ČR v. v. i., Průhonice Druhová identifikace na základě morfologických znaků nemusí být v dnešní době dostačující, a proto se tedy pátrá po jiných sofistikovanějších metodách. DNA Barcoding je klíč k levné, snadné a poměrně rychlé identifikaci organismů. Celý princip spočívá ve čtení krátkých standardizovaných úseků, schopných od sebe odlišit organismy na úroveň daných taxonomických jednotek, proto tedy není nutné číst celý genom. Cílem projektu bylo ověření univerzality navržených markerů pro DNA Barcoding (v této práci regiony rpoc1, rpob geny a psba-trnh, psbk-psbi a atph-atpf intergenové spacery), a to aplikací napříč taxony čeledi Juncaceae, a také i jejich případné využití pro fylogenetické studie. Pomocí metod molekulární biologie byly postupně získány sekvence DNA 20

21 vybraných taxonů. Následně byla data zpracovávána do podoby, kterou požadují programy pro konstrukci fylogramů. Ze získaných sekvencí byly sestaveny stromy, a to metodami maximum parsimony a neighbour-joining. Nejprve pouze za využití dat z jednotlivých úseků, pak i kombinace rpoc1 genu a psba-trnh intergenového spaceru, a následně i spojením dat ze všech 5 úseků. Univerzalita markerů je také viditelná na úspěšnosti PCR, která dosahovala u rpoc1 86 %, u psba-trnh 84 %, u atpf-atph 78 %, u ostatních dvou v rozmezí 63-67%, což jsou poměrně vysoké hodnoty. Vzniklý strom rpoc1 genu vykazuje určitou polytomii uvnitř větve Luzula, stejně tak i psba-trnh intergenový sapacer, spojením dat z obou úseků se tato polytomie ale vyřešila. Rozlišovací schopnost těchto dvou spojených úseků je dostatečná v mnoha případech až na druhovou úroveň, na úroveň sekcí je téměř úspěšná ve všech případech. AtpF-atpH intergenový spacer se jeví býti vhodným pro DNA Barcoding i fylogenetické studie, je dostatečně informativní a alignment není příliš složitý. Nevhodný je ale úsek rpob, neboť se velmi nesnadno amplifikuje. Přehlédneme-li složitost alignmentu psba-trnh, jsou úseky rpoc1, psba-trnh, atpf-atph (zvláště jejich vzájemné kombinace) pro DNA Barcoding a fylogenetické studie vhodné. 07 Hartmanová Aneta: Optimalizace a voltametrické stanovení léčiva Nitrofurantoinu Aneta Hartmanová*; Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem Mgr. Zuzana Krejčová; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Univerzitní výzkumné centrum UNCE Supramolekulární chemie, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí Přestože je ochraně životního prostředí v poslední době věnována stále větší pozornost, antropogenní produkce látek znečišťujících životní prostředí má rostoucí trend. Mezi takovéto látky patří i farmaceutické přípravky, které se s močí dostávají do odpadních vod, a rovněž se stávají polutanty. Tyto skutečnosti ústí v rostoucí poptávku po metodách jejich stanovení, ke kterému se používají převážně chromatografické metody (Stokvis et al., 2005). Bylo však prokázáno, že voltametrické metody jim mohou úspěšně konkurovat (Yosypchuk et al., 2009). Předkládaná práce se zabývá voltametrickým stanovením Nitrofurantoinu (NF), který je využíván k léčbě infekcí močových cest. Nitrofurantoin byl vybrán pro svoje možné škodlivé účinky zejména na vodní ekosystémy. Elektrochemické chování látky bylo studováno pomocí technik stacionární voltametrie (DCV) a diferenční pulsní voltametrie (DPV) na stříbrné tuhé amalgámové elektrodě modifikované rtuťovým meniskem (m-agsae). Voltametrické chování NF o koncentraci 1x10-4 M bylo sledováno v katodické oblasti potenciálů v závislosti na ph prostředí (1-13), jako optimální ph bylo vybráno ph 7,0 pro obě metody. Ke snížení vlivu pasivace pracovní elektrody byly nalezeny vhodné regenerační potenciály. Ke zjištění optimálního složení základního elektrolytu byl využit spektrofotometr v UV/VIS oblasti, jako nejlepší prostředí se jeví směs methanolu a Brittonova-Robinsonova (BR) pufru v poměru 1:9. Tyto optimalizované podmínky byly použity k následnému proměření kalibračních závislostí. Stokvis, E.; Rosing, H.; Beijnen, J. H. Mass Spectrom. Rev., 2005, 24 (6). Yosypchuk, B.; Barek, J. Crit. Rev. Anal. Chem., 2009, 39 (3). 08 Kabátová Anežka: Voltametrické stanovení 2-nitrofenolu na uhlíkové filmové elektrodě Anežka Kabátová*; Gymnázium Říčany, Říčany Mgr. Tereza Rumlová; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí Zkoumaná látka 2-nitrofenol (2-NF) patří mezi pesticidy. Může být škodlivá jak pro vodní živočichy a ptáky, tak pro člověka - důsledkem její otravy mohou být např. onemocnění jater nebo cyanosa (Canov, 2013). Ke stanovení byla použita uhlíková filmová elektroda. Výhodami této elektrody jsou 21

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014 Název: Školitel: Sledování distribuce zinečnatých iontů v kuřecím zárodku za využití moderních technik Monitoring the distribution of zinc ions in chicken embryo using modern techniques Renáta Kenšová

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů

Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů Ústav úspěšně dokončil realizaci dvou investičních projektů s využitím prostředků z Operačního

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

Bakalářské práce. Magisterské práce. PhD práce

Bakalářské práce. Magisterské práce. PhD práce Bakalářské práce Magisterské práce PhD práce Témata bakalářských prací na školní rok 2015-2016 1 Název Funkční analýza jaderných proteinů fosforylovaných pomocí mitogenaktivovaných proteinkináz. Školitel

Více

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Výzkumné centrum genomiky a proteomiky Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Systém pro sekvenování Systém pro čipovou analýzu Systém pro proteinovou analýzu Automatický sběrač buněk Systém pro sekvenování

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Zpráva ze zahraniční odborné stáže

Zpráva ze zahraniční odborné stáže Zpráva ze zahraniční odborné stáže Zahraniční odborná stáž byla realizována v rámci projektu ROZVOJ A POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE MEZI AKADEMICKÝMI A SOUKROMÝMI SUBJEKTY SE ZAMĚŘENÍM NA CHEMICKÝ A FARMACEUTICKÝ

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Buňka. základní stavební jednotka organismů

Buňka. základní stavební jednotka organismů Buňka základní stavební jednotka organismů Buňka Buňka je základní stavební a funkční jednotka těl organizmů. Toto se netýká virů (z lat. virus jed, je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na

Více

Mnohobuněčné kvasinky

Mnohobuněčné kvasinky Laboratoř buněčné biologie PROJEKT Mnohobuněčné kvasinky Libuše Váchová ve spolupráci s laboratoří Prof. Palkové (PřFUK) Do laboratoře přijímáme studenty se zájmem o vědeckou práci Kontakt: vachova@biomed.cas.cz

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_BUŇKA 1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Studentská vědecká konference 2015. Sekce: Technologie potravin I (přednášková) Ústav Konzervace potravin (324) 20. 11. 2015 Učebna B11, 9:00

Studentská vědecká konference 2015. Sekce: Technologie potravin I (přednášková) Ústav Konzervace potravin (324) 20. 11. 2015 Učebna B11, 9:00 Studentská vědecká konference 2015 Technologie potravin I (přednášková) Ústav Konzervace potravin (324) 20. 11. 2015 Učebna B11, 9:00 Sponzoři: Seznam sekcí a složení komisí ústav 324 Komise: Předseda:

Více

Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných ethylenů in situ Výsledky pilotních testů

Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných ethylenů in situ Výsledky pilotních testů Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných ethylenů in situ Výsledky pilotních testů Stavělová M.,* Macháčková J.*, Rídl J.,** Pačes J.** * Earth Tech CZ, s.r.o ** ÚMG AV ČR PROČ METAGENOMIKA?

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více

Okruhy otázek ke zkoušce

Okruhy otázek ke zkoušce Okruhy otázek ke zkoušce 1. Úvod do biologie. Vznik života na Zemi. Evoluční vývoj organizmů. Taxonomie organizmů. Původ a vývoj člověka, průběh hominizace a sapientace u předků člověka vyšších primátů.

Více

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit LABORATOŘ OBORU I T Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit Vedoucí práce: Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D. Umístění práce: FO7 1 ÚVOD Faktorové plánování je optimalizační metoda, hojně

Více

Informace o záměru projektu AstroBioCentra

Informace o záměru projektu AstroBioCentra Informace o záměru projektu AstroBioCentra René Kizek Laboratoř metalomiky a nanotechnologií Mendelovy univerzity v Brně a STRATO-NANOBIOLAB Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a STRATO-NANOBIOLAB

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Vývoj a inovace nových nanomateriálů pro cílenou modifikaci cévních náhrad. NanoCeva

Vývoj a inovace nových nanomateriálů pro cílenou modifikaci cévních náhrad. NanoCeva Vývoj a inovace nových nanomateriálů pro cílenou modifikaci cévních náhrad NanoCeva Řešitelská pracoviště Vysoké učení technické Brno (řešitel), Výzkumný ústav pletařský (spoluřešitel), Mendelova univerzita

Více

Přehled finančně podpořených témat prací SOČ pro rok 2011/2012. vedoucí

Přehled finančně podpořených témat prací SOČ pro rok 2011/2012. vedoucí Přehled finančně podpořených témat prací SOČ pro rok 2011/2012 název instituce vedoucí jméno řešitel škola 1 2 3 Souboj osteoblastů a osteoklastů při remodelaci kostí Návrh polohovacího zařízení řízené

Více

Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin

Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin Ing. Kateřina Tmejová, Ph. D.,

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Mikrobiologický ústav AV ČR (MBÚ)

Mikrobiologický ústav AV ČR (MBÚ) Mikrobiologický ústav AV ČR (MBÚ) INSTITUTE OF MICROBIOLOGY, ASCR IČ: 61388971 5. sekce věd HS: MBÚ adresa: telefon: 296 441 111 Vídeňská 1083 fax: 244 471 286 142 20 Praha 4 e-mail: mbu@biomed.cas.cz

Více

APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY

APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY Monika Stavělová 1, Jakub Rídl 2, Maria Brennerová 3, Hana Kosinová 1, Jan Pačes 2 1 AECOM

Více

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování Dědičnost pohlaví Vznik pohlaví (pohlavnost), tj. komplexu znaků, vlastností a funkcí, které vymezují exteriérové i funkční diference mezi příslušníky téhož druhu, je výsledkem velmi komplikované série

Více

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing.

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Alžběta Stará Vedoucí projektu dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D. 1 Úvod

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.072.4.00/12.0045 Koordinátor: Mgr. Martin Šlachta, Ph.D. Metodik: prof. Ing. Jan Frelich, CSc. Finanční manažerka:

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 2.4 GENETICKÉ MANIPULACE in vitro - nekonvenční techniky, kterými lze modifikovat rostlinný

Více

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUM PŘEDMĚTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Ing. Petra Štefcová, CSc. Národní muzeum ZÁKLADNÍM M POSLÁNÍM M MUZEÍ (ale i další ších institucí obdobného charakteru, jako např.. galerie či i archivy)

Více

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH Michaela Nesvadbová Význam identifikace živočišných druhů v krmivu a potravinách povinností každého výrobce je řádně a pravdivě označit

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci Zdravotní rizika

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz FYZIOLOGIE ROSTLIN Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz Studijní literatura: Hejnák,V., Zámečníková,B., Zámečník, J., Hnilička, F.: Fyziologie rostlin.

Více

Mykologická analýza potravin

Mykologická analýza potravin Mykologická analýza potravin a. Souhrn V roce 2010 byl zahájen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010 Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem Milan Bartoš Forum veterinarium, Brno 2010 Vývoj farmakogenetické diagnostické soupravy pro stanovení genetických polymorfismů

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení:

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmužáků SŠ

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI

GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI INDUKOVANÉ PŮSOBENÍM ORGANICKÝCH LÁTEK Z PRACHOVÝCH ČÁSTIC V OVZDUŠÍ Kateřina Hanzalová Oddělení genetické ekotoxikologie Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i.

Více

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Co je to vlastně ta fluorescence? Některé látky (fluorofory)

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

KOMBINACE PEPTIDŮ BRÁNÍCÍCH STÁRNUTÍ

KOMBINACE PEPTIDŮ BRÁNÍCÍCH STÁRNUTÍ KOMBINACE PEPTIDŮ BRÁNÍCÍCH STÁRNUTÍ GMP PEPTIDY PRO KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY NOVÁ SYNTETICKÁ SLOŽKA KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ PŘEHLED Výzkum základních biochemických mechanismů působení proti vráskám vedl k

Více

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmu žáků SŠ

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Co je to CEITEC? Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Pět oborů budoucnosti, které se vyplatí studovat HN 28. 1. 2013 1. Biochemie 2. Biomedicínské inženýrství 3. Průmyslový design 4.

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Buňky, tkáně, orgány, soustavy Lidská buňka buněčné organely a struktury: Jádro Endoplazmatické retikulum Goldiho aparát Mitochondrie Lysozomy Centrioly Cytoskelet Cytoplazma Cytoplazmatická membrána Buněčné jádro Jadérko Karyoplazma

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis ZŠ Heřmánek vnímá ztrátu zájmu o přírodopis na úkor pragmatického rozhodování o budoucí profesi. Náš názor je, že přírodopis je nedílnou součástí všeobecného vzdělání, především protože vytváří

Více

VY_32_INOVACE_002. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_002. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_002 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Buňka Vyučovací předmět: Základy ekologie

Více

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD.

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD. Vývoj nového léčiva as. MUDr. Martin Votava, PhD. Příprava na vývoj a registraci LP Náklady na vývoj: 800 mil USD Doba vývoje: 10 let Úspěšnost: 0,005% - 0,001% Vývoj nového léčivého přípravku IND NDA

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG Místo konání: Datum a doba konání: Budova F, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4-Krč 31. 10. 2014 od 9:00 do 16:00 hod. Kontakt pro styk s veřejností: Organizační záležitosti: Leona

Více

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení:

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmu žáků SŠ

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

CLP ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS DIGITAL IMAGE ANALYSIS OF ELECTROPHOEROGRAMS CZECH VERSION

CLP ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS DIGITAL IMAGE ANALYSIS OF ELECTROPHOEROGRAMS CZECH VERSION CLP ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS DIGITAL IMAGE ANALYSIS OF ELECTROPHOEROGRAMS CZECH VERSION DIGITÁLNÍ OBRAZOVÁ ANALÝZA ELEKTROFORETICKÝCH GELŮ *** Vyhodnocování získaných elektroforeogramů: Pro vyhodnocování

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Ultrafialové světlo umožňuje detekci syndromu bílého nosu u netopýrů

TISKOVÁ ZPRÁVA. Ultrafialové světlo umožňuje detekci syndromu bílého nosu u netopýrů TISKOVÁ ZPRÁVA Ultrafialové světlo umožňuje detekci syndromu bílého nosu u netopýrů Vědecký tým z České republiky a Spojených států amerických objevil šetrný a zároveň účinný způsob, jak diagnostikovat

Více

Abiotický stres - sucho

Abiotický stres - sucho FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem

Více

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.)

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Botanická charakteristika: ČESNEK KUCHYŇSKÝ (ALLIUM SATIVUM L.) Pravlastí je Džungarsko (severní Čína) v Střední Asii,

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH33

DUM VY_52_INOVACE_12CH33 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH33 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

LASEROVÁ ABLACE S HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ V INDUKČNĚ VÁZANÉM PLAZMATU PRO 2D MAPOVÁNÍ MOČOVÝCH KAMENŮ

LASEROVÁ ABLACE S HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ V INDUKČNĚ VÁZANÉM PLAZMATU PRO 2D MAPOVÁNÍ MOČOVÝCH KAMENŮ Chem. Listy 13, s193 s197 (29) Cena Merck 29 LASEROVÁ ABLACE S HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ V INDUKČNĚ VÁZANÉM PLAZMATU PRO 2D MAPOVÁNÍ MOČOVÝCH KAMENŮ MONIKA NOVÁČKOVÁ, MARKÉTA HOLÁ a VIKTOR KANICKÝ Oddělení

Více

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Operační

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Fluorescenční mikroskopie

Fluorescenční mikroskopie Fluorescenční mikroskopie Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 1 VYUŽITÍ FLUORESCENCE, PŘÍMÁ FLUORESCENCE, PŘÍMÁ A NEPŘÍMA IMUNOFLUORESCENCE, BIOTIN-AVIDINOVÁ METODA IMUNOFLUORESCENCE

Více

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence ROZPTYLOVÉ a EMISNÍ metody - Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl - fluorescence - fosforescence Ramanova spektroskopie Každá čára Ramanova spektra je svými vlastnostmi závislá

Více

Nové NIKON centrum excelence pro super-rezoluční mikroskopii v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR

Nové NIKON centrum excelence pro super-rezoluční mikroskopii v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR Nové NIKON centrum excelence pro super-rezoluční mikroskopii v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR Společnost NIKON ve spolupráci s Ústavem molekulární genetiky AV ČR zahájila v úterý 21. ledna

Více

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_1.05

Více

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY Jaroslav Lev 1, Jana Říhová Ambrožová 2, Marie Karásková 3, Lubomír Kubáč 3, Jiří Palčík 1, Marek Holba 1,4

Více