Za občanské sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří. PhDr. Zdeňka Baranniková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za občanské sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří. PhDr. Zdeňka Baranniková"

Transkript

1 Registrační číslo: CZ107/1200/ Poděkování: Děkujeme za poskytnutí finanční podpory Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, díky které mohla vzniknout tato metodika Dík patří učitelkám mateřských škol, které se podílely na tvorbě jednotlivých lekcí a na praktickém převedení této metodiky do praxe mateřských škol Děkujeme Denisce Noskové za nádherné ilustrace k jednotlivým písničkám Poděkování zaslouží Mgr Eva Kapicová za vedení týmu učitelek mateřských škol a celkové zpracování metodiky Věříme, že pedagogové mateřských škol, kteří se seznámí s touto metodou a rozhodnou se jí využívat v praxi, touto prací pak usnadní mnoha předškolním dětem vstup do školy Za občanské sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří PhDr Zdeňka Baranniková 1

2 Registrační číslo: CZ107/1200/ Obsah: Obsah: 2 Informace o projektu 3 Školní zralost se posuzuje ve čtyřech základních oblastech: 3 Celkové výsledky 6 Celkové výsledky - dívky 7 Celkové výsledky - chlapci 7 Celkové zlepšení chlapců a dívek o počet bodů 8 Předškolní program 10 Koncepce Předškolního programu 11 Obsah jednotlivých cvičení dle písní 11 1 Prší, prší 14 2 To je zlaté posvícení 18 3 Pod naším okýnkem 22 4 Ořechy 26 5 Já jsem muzikant 30 6 Koulelo se, koulelo 34 7 Kdybys měla, má panenko, sto ovec 38 8 Měla babka čtyři jabka 42 9 Jedna, dvě, tři, čtyři, pět Veverka Čiperka První sníh Vánoční stromeček Pec nám spadla Co to cinká za vesnicí Kočka leze dírou Dva mrazíci Sněží, sněží Jedna, dvě, Honza jde Auto Běží liška k Táboru Na jaře, na jaře Travička zelená Když jsem husy pásala Na tom pražským mostě Až já budu velká Holka modrooká Okolo Třeboně Šel zahradník do zahrady Šla Nanynka do zelí Skákal pes Jede, jede poštovský panáček 134 Použitá literatura 138 2

3 Registrační číslo: CZ107/1200/ Informace o projektu Projekt Do školy včas reagoval na potřeby současného počátečního vzdělávání a to v oblasti předškolní výchovy Hlavním cílem projektu byl systematický a komplexní přístup k předškolním dětem, které jsou ohroženy školní nezralostí a specifickými poruchami učení a chování Základem projektu byla intenzivní práce nejen s dětmi ohroženými školní nezralostí a specifickými poruchami učení a chování, ale též s jejich rodiči a pedagogy A to v těchto aktivitách: 1) Vzdělávací program pro učitelky MŠ a přípravných ročníků 2) Přednášky pro rodiče dětí 3) Příprava Předškolního programu pro děti, na kterém se aktivně podílely učitelky MŠ 4) Pilotní implementace Předškolního programu v mateřských školách a přípravných ročnících po dobu 2 let 5) Zpracování finální verze Předškolního programu, kde byly zapracovány zkušenosti učitelek s Předškolním programem v praxi Na základě jejich připomínek byly pozměněny některé aktivity tak, aby co nejvíce ovlivňovaly rozvoj dítěte v posledním roce před nástupem do školy Koncept školní zralosti v České republice zavedl a postupně do zdravotnické a do školské praxe prosadil psycholog Jaroslav Jirásek před téměř padesáti roky V té době šlo o jedno z nejvýraznějších narušení jednotnosti školství Zpočátku se řada rodičů z různých důvodů bránila odložení školní docházky u svého dítěte, dnes naopak počet dětí, které nastupují do školy o rok později, stoupá Dnes v České republice nastupuje do školy okolo 1/4 prvňáčků až ve věku 7 let a více Nástup do školy představuje v životě dítěte a celé jeho rodiny důležitý sociální mezník Role školáka není výběrová, ale závisí na dosažení určitého věku a jemu odpovídající vývojové úrovně Dovednosti a návyky důležité pro školu dítě nezíská jen tím, že dosáhne věku 6 let, každé dítě se vyvíjí vlastním tempem, je ovlivňováno řadou faktorů rodinné zázemí, výchova, pobyt v mateřské škole, společnost vrstevníků apod V otázce zahájení školní docházky neexistuje jediné správné řešení pro všechny děti co platí pro jednoho, nemusí platit pro druhého, každé dítě je jedinečný originál Jisté však je, že předčasný nástup do školy může nepříznivě poznamenat celou školní dráhu dítěte a dále i jeho vztah ke škole a vzdělávání vůbec Obecně můžeme školní zralost definovat jako dosažení takové úrovně tělesného, rozumového, citového a společenského vývoje u dítěte nastupujícího povinnou školní docházku, v rámci které je schopno úspěšně zvládat požadavky a nároky spojené se vstupem do školy Pod pojmem školní zralost se rozumí zejména zralost centrální nervové soustavy, která se projevuje změnou celkové reaktivity, zvýšením emoční stability a odolnosti vůči zátěži Školní zralost se posuzuje ve čtyřech základních oblastech: 1 oblast tělesná tělesná zdatnost dítěte dobrý zdravotní stav výška okolo 120 cm váha cca 20 kg naznačená trvalá dentice 3

4 Registrační číslo: CZ107/1200/ oblast rozumová (tj dostatečná zralost centrálního nervového systému a úroveň všech psychických funkcí) úroveň záměrné pozornosti dostatečně rozvinuté vnímání analyticko-syntetická činnost úroveň paměti celkový rozvoj řeči, schopnost komunikace zájem o zaměstnání s cílem zájem o nové poznatky schopnost chápání a užívání symbolů dostatečné rozvinutí jemné motoriky ruky dostatečná úroveň vizuomotorické koordinace 3 oblast citová určitá citová stabilita schopnost sebehodnocení osamostatnění se dostatečná vyzrálost volních vlastností zvídavost odolnost vůči zátěži (zvládat pocity strachu, trémy) 4 oblast sociální potřeba styku s jinými dětmi schopnost podřídit se školnímu režimu schopnost soužití v kolektivu schopnost podřídit se autoritě učitele orientace v jednodušších sociálních situacích Naopak mezi nejčastější příčiny odkladu školní docházky patří: problémy v oblasti řeči problémy s pozorností a soustředěností problémy v grafomotorice (špatný úchop psacího náčiní, nevyhraněná lateralita) problémy pracovního tempa (pomalost) problémy vědomostního rázu (orientace ve světě) Drobné vývojové nerovnoměrnosti jsou však u dětí obvyklé, protože každý jedinec se vyvíjí vlastním tempem v závislosti na vnitřních předpokladech a vnějších formujících vlivech Pokud jsou vývojové nerovnoměrnosti včas rozpoznány, lze je v mnoha případech úspěšně vyrovnat záměrným a cíleným působením ještě dříve, než dítě do školy nastoupí Již v předškolním věku je možné též zachytit rizikové faktory z hlediska specifických poruch učení Jsou to zejména dílčí deficity v percepční a motorické oblasti, z nichž se za určitých okolností mohou rozvinout specifické poruchy učení Proto je z hlediska prevence specifických poruch učení důležité tyto deficity včas diagnostikovat a zaměřit na ně nápravu Stále není věnována dostatečná pozornost příčinám a odstraňování těchto nedostatků v předškolním období Jejich důsledkem jsou později špatné známky jako trest za opožděný vývoj dítěte Proto byl projekt Do školy včas zaměřen na včasnou diagnostiku (psychologickou a neurologickou) a následnou nápravu vývojových nerovností a možných specifických poruch učení a chování 4

5 Registrační číslo: CZ107/1200/ Výraznější vývojová nevyzrálost (ať už jsou její příčiny jakékoliv) je významnou překážkou pro úspěšnost a spokojenost dítěte ve škole Pokud do školy nastoupí dítě nezralé, je vystaveno dlouhodobé stresové situaci Je znevýhodněno v rozvoji školních dovedností, nemůže adekvátně využít svou intelektovou kapacitu, mimo jiné kvůli nedostatkům v pozornosti a práceschopnosti Škola na dítě klade požadavky, na které nestačí, přestože vynakládá mnoho energie Tyto děti jsou často přetížené, zvýšeně unavené, často nemocné To jim ještě více komplikuje zvládnutí požadavků první třídy Mnohdy se dostaví pocit neúspěšnosti, který oslabuje sebedůvěru dítě neví, proč mu učení nejde, domnívá se, že je hloupé, nenadané Pocit méněcennosti a nízká sebedůvěra často negativně ovlivňuje také postavení dítěte v kolektivu Mnohé výzkumy dokazují, že u chlapců bývá sociální vyspívání v předškolním věku pomalejší a méně vyrovnané Ve škole pak bývají častěji označováni jako nezralí Chlapci se jeví celkově méně zralí, a to ani ne tak pro nižší výsledky ve výkonových zkouškách, ale zejména pro nižší zralost sociální a pracovní Toto potvrzují i naše výsledky Do projektu se během 2 let zapojilo 50 problémových dětí (bez odkladu školní docházky), které měly v září 2010 a 2011 nastoupit do školy U vybraných dětí byl předpoklad, že budou mít odloženou školní docházku a mohou se u nich projevit specifické poruchy učení a chováni ve školním věku V obou letech převažoval počet chlapců, celkem se projektu účastnilo 34 chlapců a 16 dívek Výběr do projektu prováděly paní učitelky z mateřských škol, které děti dlouhodobě znaly Se zařazením do projektu museli souhlasit rodiče Stávalo, že někteří rodiče si nepřipouštěli, že jejich dítě má problémy a zařazení do projektu odmítli Jiní odřekli účast v projektu z důvodu, že i od rodičů byla vyžadována určitá aktivita a spolupráce Školní rok Počet chlapců Chlapci v % Počet dívek Dívky v % Celkem Ve druhém roce realizace projektu byly paní učitelkami vybrány do projektu děti s výraznějšími a hlubšími problémy (hlavně v oblasti řeči), což se projevilo v menším počtu dětí, které nastoupily školní docházku bez čerpání odkladů Tyto děti již v tomto věku potřebují dlouhodobější pomoc a mnohdy i více odborníků logoped, neurolog, psycholog, pedagog, event i rehabilitační pracovník Nutností je stimulující rodinné prostředí a intenzivní péče ze strany rodiny Všechny děti v projektu absolvovaly: - vstupní psychologické (standardizovanými testy) a neurologické vyšetření - 50 hodin (každé dítě) terapie EEG-biofeedback, která vede k rychlejšímu dozrávání centrální nervové soustavy - individuální nápravu v mateřských školách (na základě psychologického vyšetření) - Předškolní program (zpracovaný paní učitelkami MŠ a pedagožkou projektu) - kontrolní výstupní psychologické a neurologické vyšetření 5

6 Registrační číslo: CZ107/1200/ Celkové výsledky Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 1 Raven barevný 6,43 8,31 2 Zkouška znalostí předškolních dětí 4,7 5,29 3 Test rizika čtení a psaní pro rané školáky 4,2 6,14 4 Kresba postavy - celkový skór 4,56 5,62 5 Test obkreslování 4,02 4,29 6 Motorika 7,18 10,9 7 Dotazník pro rodiče k hyperaktivitě 7,35 3,88 Vysvětlení: Úkoly 1-5: 10 bodů nejlepší výkon Úkol 6: 17 bodů nejlepší výkon Úkol 7: 0 bodů nejlepší výkon Celkové výsledky Raven 2 Zkouška znalostí předškolních dětí 3 Test rizika čtení a psaní pro rané školáky 4 Kresba postavy - celkový skór 5 Test obkreslování 6 Motorika 7 Dotazník pro rodiče Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření Vysvětlení: Úkoly 1-5: 10 bodů nejlepší výkon Úkol 6: 17 bodů nejlepší výkon Úkol 7: 0 bodů nejlepší výkon 6

7 Registrační číslo: CZ107/1200/ Celkové výsledky - dívky 1vyšetření 2vyšetření 1 Raven barevný 6,22 8,33 2 Zkouška znalostí předškolních dětí 3,69 3,93 3 Test rizika čtení a psaní pro rané školáky 4,31 5,87 4 Kresba postavy - celkový skór 4,75 6,33 5 Test obkreslování 4,13 4,73 6 Motorika 7, Dotazník pro rodiče k hyperaktivitě 8,66 3,2 Vysvětlení: Úkoly 1-5: 10 bodů nejlepší výkon Úkol 6: 17 bodů nejlepší výkon Úkol 7: 0 bodů nejlepší výkon Celkové výsledky - dívky Raven barevný 2 Zkouška znalostí předškolních dětí 3 Test rizika čtení a psaní pro rané školáky 1vyšetření 4 Kresba postavy - celkový skór 5 Test obkreslování 2vyšetření 6 Motorika 7 Dotazník pro rodiče k hyperaktivitě Celkové výsledky - chlapci Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 1 Raven barevný 6,53 8,29 2 Zkouška znalostí předškolních dětí 5,18 5,88 3 Test rizika čtení a psaní pro rané školáky 4,15 6,24 4 Kresba postavy - celkový skór 4,47 5,26 5 Test obkreslování 3,97 4,09 6 Motorika 7,09 10,85 7 Dotazník pro rodiče k hyperaktivitě 6,63 4,15 7

8 Registrační číslo: CZ107/1200/ Celkové výsledky - chlapci Raven barevný 2 Zkouška 3 Test rizika 4 Kresba 5 Test 6 Motorika 7 Dotazník znalostí čtení a psaní postavy - obkreslování pro rodiče k předškolních pro rané celkový skór hyperaktivitě dětí školáky Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření Celkové zlepšení chlapců a dívek o počet bodů Chlapci Dívky 1 Raven 1,76 2,11 2 Zkouška znalostí předškolních dětí 0,7 0,24 3 Test rizika čtení a psaní pro rané školáky 2,09 1,56 4 Kresba postavy - celkový skór 0,70 1,58 5 Test obkreslování 0,12 0,6 6 Motorika 3,76 3,37 7 Dotazník pro rodiče k hyperaktivitě 2,48 5,46 Vysvětlení: Úkoly 1-5: v 10ti bodové škále Úkol 6: v 17ti bodové škále Úkol 7: ve 14ti bodové škále 8

9 Registrační číslo: CZ107/1200/ Kontrolní psychologická vyšetření ukázala, že u většiny dětí (jak dívek, tak chlapců) nastalo zlepšení ve sledovaných oblastech Výrazně se zlepšila motorika a připravenost dětí na čtení a psaní Všechny aktivity projektu komplexně vedly též ke zklidnění dětí a zlepšení jejich koncentrace pozornosti, což pozitivně hodnotili i rodiče (viz výsledky Dotazník pro rodiče) Výsledky kontrolních psychologických vyšetření jednoznačně dokazují, že pokud se s dětmi intenzivně pracuje v předškolním věku, je možné je připravit na bezproblémový vstup do školy Centrální nervová soustava se v této době postupně vyvíjí a její případné nerovnosti je možné odborně pozitivně ovlivňovat právě v tomto předškolním věku Ve vyšším věku je to náročnější, protože fungování centrální nervové soustavy, a to i špatné, se postupně fixuje Po absolvování všech aktivit projektu včetně Předškolního programu mohlo 24 dětí (při zařazení do projektu problémových) nastoupit do 1třídy, což je téměř polovina dětí v projektu Školní rok nástupu do školy Celkem nastoupilo do školy Celkem nastoupilo do školy v % Počet chlapců Chlapci v % Počet dívek Dívky v % 2010/ % 13 72,22% 3 42,86% 2011/ % 4 25% 4 44,44% Celkem 24 48% 17 50% 7 43,75% 9

10 Registrační číslo: CZ107/1200/ Předškolní program Inspirací ke zpracování tohoto programu byla metoda od fyzioterapeutky Theá Bugnet Le Bon Départ, polská modifikace této původní metody Metoda dobrého startu Marty Bogdanowicz a její česká verze Jany Swierkoszové Program je určen dětem 1 rok před nástupem do školy Při zpracování předkládaného Předškolního programu došlo k propojení teorie (pedagožka, která v současné době nepůsobí ve školství) a praxe aktivní podíl paní učitelek MŠ a využití jejich aktuálních praktických znalostí a zkušeností při práci s dětmi před nástupem do školy Program byl zpracováván po dobu 2 let a souběžně pilotně zkoušen a připomínkován na 22 mateřských školách v okrese Louny a Rakovník Předškolní program posiluje rozvoj potřebných dovedností pro bezproblémový vstup dítěte do školy Celý Předškolní program je zaměřen na činnosti potřebné pro úspěšné zvládání nároků školy: - procvičování hrubé a jemné motoriky - procvičování motoriky mluvidel - procvičování artikulační obratnosti - procvičování grafomotoriky - vnímání a napodobování rytmu - rozvoj sluchového vnímání a rozlišování - rozvoj zrakového vnímání a rozlišování - procvičování sluchové a zrakové paměti - cvičení prostorové orientace - procvičování pravolevé orientace - tělesné schéma - cvičení matematických představ - rozšiřování slovní zásoby - cvičení paměti a koncentrace pozornosti - postupné prodlužování zvládání zátěže Právě dnešním dětem předškolního věku činí tyto oblasti nejčastější problémy Předškolní program obsahuje metodickou příručku a přílohu s konkrétními kresebnými vzory 10

11 Registrační číslo: CZ107/1200/ Koncepce Předškolního programu - je určen pro děti 1 rok před nástupem do školy (pro děti bez odkladu školní docházky i s odkladem školní docházky), mladší děti vzhledem k nezralosti centrální nervové soustavy mají problémy zvládat některá cvičení - obsahuje 31 dětských písní (většinou lidových), které vybíraly učitelky MŠ zapojené do projektu (písně patří k oblíbeným u dětí) - výběr a posloupnost písní je řazena dle ročních období tj od počátku do konce školního roku (některé písně jsou obsahem neutrální) - program se realizuje od počátku do konce školního roku 2x týdně (pro práci s dětmi je na každý týden zpracována 1 píseň do 2 lekcí) - pro každý měsíc jsou zpracovány 3 písně (tj 6 lekcí) je ponechán určitý časový prostor (vánoční prázdniny, různé akce v MŠ ) - náročnost lekcí se postupně zvyšuje - většina písní je ve 2/4 nebo 4/4 taktu, který děti poměrně dobře zvládají - několik písní je ve 3/4 taktu, který je pro děti obtížnější - délka 1 lekce je minut - vhodné je pracovat se skupinkou max 10 dětí (pro 1 paní učitelku) - program je možné realizovat s předškoláky např po obědě, kdy mladší děti spí, či jako kroužek - struktura cvičení je u každé písně stejná Obsah jednotlivých cvičení dle písní 1) Úvod kolektivní hra délka cca 5 minut Zařazena konkrétní kolektivní hra, převážně tematicky volena ke konkrétní písni, jejímu obsahu a tématu Úkol: podporovat vhodné sociální chování dětí, začlenění do skupiny, respektování druhých, podporovat atmosféru důvěry a otevřenosti, vést ke zvýšení sebevědomí dětí, procvičovat hmatového vnímání a posilovat smyslové uvědomění Zkušenosti: děti měly tyto hry velice oblíbené a nejvíce se na ně těšily 2) 1 lekce u písně Poslech, nácvik písně, rozvoj slovní zásoby: cca 10 minut - paní učitelka vhodnou motivací vzbudí u dětí zájem o píseň - děti poslouchají píseň (učitelka zpívá a doprovází se na hudební nástroj), pokud děti píseň znají, mohou též hned zpívat - úkolem dětí ale je poslouchat obsah písně - po zpěvu písně učitelka pokládá různé otázky, kterými zjišťuje, zda děti vnímaly a pochopily obsah písně, zda porozuměly všem slovům - učitelka s dětmi nacvičuje píseň - učitelka si povídá s dětmi na téma dané písně Úkol: procvičovat mechanickou paměť, sluchovou paměť, rytmizaci, rozvíjet slovní zásobu, fantazii, schopnost komunikace a kooperace s ostatními dětmi, rozvoj pozornosti 11

12 Registrační číslo: CZ107/1200/ lekce u písně Zpěv písně, logopedické dovednosti a nácvik říkanky: cca 10 minut - opakovaný zpěv nacvičené písně, aby ji všechny děti zvládly - logopedická cvičení zaměřená na dechová cvičení (správné dýchání), procvičování motoriky jazyka, mimických svalů, artikulační obratnosti - nácvik říkanky, která souvisí s tématem písně či probíhajícím ročním obdobím Úkol: procvičovat motoriku mimických svalů, motoriku jazyka, artikulační obratnost, mechanickou paměť, sluchovou paměť, rytmizaci 3) Cvičení pohybových dovedností: cca 10 minut - zařazeny ihned po klidné části, kdy děti sedí, zpívají si nebo si povídají - cvičení vychází z tématu a obsahu konkrétní písně, někdy se používá i cvičební nářadí či náčiní míče, švihadla, lavičky, obruče, lana, švihadla aj - jedná se o cvičení jednotlivců či družstev a to v daném útvaru či volně v prostoru Úkol: procvičovat hrubou a jemnou motoriku, motorickou paměť, koordinaci pohybů, respektování pravidel v družstvu 4) Přípravná cvičení: cca 10 minut - obsahují vždy konkrétní cvičení na rozvoj zrakového vnímání a rozlišování, sluchového vnímání a rozlišování, zrakové a sluchové paměti, sluchové analýzy a syntézy, hmatu, prostorové a pravolevé orientace, logického myšlení, koncentrace pozornosti, matematických představ, zvýšení slovní zásoby, rozšiřování všeobecných znalostí, mechanické paměti, jazykový cit - každá lekce obsahuje vždy 2 různě zaměřená přípravná cvičení, která opět vycházejí z tématu dané písně - důraz je kladem na posloupnost v náročnosti, cvičení jsou řazena od nejjednodušších ke složitějším Úkol: procvičovat zrakové vnímání a rozlišování, sluchové vnímání a rozlišování, sluchovou analýzu a syntézu, zrakovou a sluchovou paměť, hmat, prostorovou a pravolevou orientaci, logické myšlení, koncentraci pozornosti, matematické představy, mechanickou paměť, rozšiřovat slovní zásobu, všeobecné znalosti 5) Rytmická cvičení s pohybem: cca 5 minut - jsou využívány různé materiály umělohmotné drátěnky, molitanové, tenisové, pingpongové míčky, pytlíky plněné kroupami, rýží, ořechy, plastové kostky, klubíčka vlny, PET víčka, papírové koule aj - pohyby je nutné provádět v rytmu dané písně je vhodné zpívat v pomalejším rytmu, aby děti stačily dělat pohyby ve správném rytmu (2/4 a 4/4 takt zvládají děti lépe než 3/4 takt, který je pro ně náročnější Úkol: procvičovat vnímání rytmu, reprodukci rytmu, jemnou i hrubou motoriku, koordinaci rukou, sluchovou a zrakovou paměť, koordinaci oko-ruka, pozornost 6) Uvolňovací a kresebná cvičení: cca 10 minut - uvolnění paží (ramenní kloub, loketní kloub, zápěstí a jednotlivé prsty) s celou skupinou děti - kresebné vzory tematicky vždy o odpovídají konkrétní písni, zachována je posloupnost od nejjednodušších po složitější cvičení 12

13 Registrační číslo: CZ107/1200/ lekce u písně: - ukázka kresebného vzoru (co připomíná) - kresba kresebného vzoru ve stoje dominantní rukou do vzduchu se zpěvem písně (vhodné píseň zpomalit) - pracuje celá skupina dětí - následuje kresba kresebného vzoru větší velikosti na svislou plochu (tabule, papír na zdi či dveřích) a vodorovnou plochu pískovnička (tác s pískem) - děti pracují jednotlivě, postupně se střídají - děti kreslí prstem (do pískovničky), prstovými barvami, tužkou, fixem, štětcem, křídou, houbičkou Úkol: uvolňovat ruku od ramenního kloubu, přes loketní kloub, zápěstí až k jednotlivým prstům, procvičovat grafomotoriku, správný úchop a sklon kresebného náčiní, procvičovat koordinaci oko-ruka 2 lekce u písně - opětovná ukázka kresebného vzoru - opakovaná kresba kresebného vzoru ve stoje dominantní rukou za zpěvu písně, nejprve má dítě oči otevřené, následně má oči zavřené - individuální práce paní učitelky s každým dítětem kresba kresebného vzoru tužkou na papír formátu A4 za zpěvu písně (vhodné píseň opět zpomalit) - dítě kreslí na vodorovnou plochu papíru nejprve ve stoje, pak vsedě, ale se zdviženým loktem - ostatní děti kreslí obrázek tematicky k dané písni - od dítěte se vyžaduje, aby kresebný vzor kopírovalo, aby jeho pohyby byly postupně preciznější a koordinovanější - paní učitelka pracuje s dětmi individuálně, nutné je dbát na správný úchop a sklon tužky, volit tužky různé síly, při chybném úchopu používat různé násadky na tužky Úkol: uvolňovat ruku od ramenního kloubu, přes loketní kloub, zápěstí až k jednotlivým prstům, procvičovat grafomotoriku, správný úchop a sklon tužky, procvičovat koordinaci oko-ruka, zrakovou paměť, schopnost nápodoby 7) Závěr kolektivní hra: cca 5 minut Zařazena konkrétní kolektivní hra, opět převážně tematicky volena ke konkrétní písni, jejímu obsahu a tématu - vede ke zklidnění dětí, zařazeny i relaxační hry, zhodnocení výkonů - každé dítě by mělo po zakončení lekce odcházet s pocitem úspěchu Úkol: naučit se relaxovat, podporovat vhodné sociální chování dětí, respektování druhých, pochvala druhých, vést ke zvýšení sebevědomí Zkušenosti: děti měly opět tyto hry velice oblíbené a těšily se na ně Dvouleté zkušenosti z praktické aplikace Předškolního programu přímo v mateřských školách dokládají, že má tento program vliv na rychlejší rozvoj motorických dovedností a smyslového vnímání u dětí předškolního Vede ke zklidnění dětí a pozitivně též ovlivňuje jejich celkový vývoj a připravenost na vstup do školy Je vhodný též jako prevence specifických poruch učení a chování Práce s písničkou děti baví, jsou v dobré psychické pohodě a na každou lekci se těší Spokojené jsou i paní učitelky, které vidí rychlejší pokroky u dětí 13

14 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň - Prší, prší 1 Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme [: Pojedeme na luka, až kukačka zakuká:] 2 Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala [: Kukačko, už nekukej, má panenko neplakej:] 14

15 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň PRŠÍ, PRŠÍ 1 lekce Úvod Hra: Na seznamování Děti sedí v kruhu (např turecký sed, klek) a kutálejí si míč Dítě, které míč chytí, se představí celým jménem (např: Jmenuji se Tomáš Novák ) a míč posílá po zemi k dalšímu dítěti, které se také představí celým jménem Hra pokračuje, dokud se nevystřídají všechny děti Poslech, nácvik písně a rozvoj slovní zásoby Motivace k písni: Děti si sednou na koberec Učitelka se schová za závěs, prostěradlo nebo se k dětem otočí zády a napodobuje různé zvuky hlas kukačky, zvuk koňských kopyt, pláč Děti hádají, co je to za zvuk a mohou také zvuky opakovat Děti se snaží uhádnout písničku Pokud se jim to nedaří, učitelka zazpívá na libovolnou slabiku kousek melodie Poslech písně: Děti si poslechnou společně písničku, učitelka ji zazpívá s doprovodem hudebního nástroje Děti vnímají obsah písně Porozumění obsahu písně: O čem se v písni zpívá? O kom se zpívá? Co jsou luka? O jakých zvířatech se zpívá v písničce? Apod Nácvik písně: Děti si společně s učitelkou a doprovodem na hudební nástroj píseň nacvičí Povídání s dětmi: Kdy často prší? Je déšť potřebný? Procházely jste se někdy v dešti? Co lidé nosí, když prší? Rády chodíte v kalužích? Apod Cvičení pohybových dovedností Děti vytvoří kruh s rozestupy: - chůze v kruhu volně v prostoru (koníčci jdou pomalu, protože prší) - běh v kruhu s vysokým zvedáním kolen a lehkým došlapováním (když vysvitne sluníčko, tak koníčci běží lehce) - běh v kruhu s poskoky (někdy si koníčci radostí poskočí) - běh v kruhu, na znamení stoj (koníci se zastavili, odpočívají) Přípravná cvičení Určování počtu slabik: Učitelka říká slova vybraná z písničky např: prší, koníčci, pojedeme, leje, luka, jen, kam, kukačka, zakuká, panenka, zaplakala, má, neplakej apod Děti společně říkají a vytleskávají slovo dle slabik Snaží se určit správný počet slabik daného slova pomocí vytleskávání, následně při opakovaní slova si ukazují počet slabik na prstech Rozvoj sluchového vnímání: Učitelka předvede několik zvuků (např muchlání papíru, zavření dveří, zastrčení židličky, položení skleničky na stůl, tleskání, nalévání čaje do hrnečku apod) Učitelka opakovaně dětem předvádí tyto zvuky, děti sedí na koberci a mají zavřené oči Děti hádají, co bylo předvedeno Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí na židličkách volně v prostoru (každé dítě má 2 umělohmotné drátěnky, v každé ruce jednu), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - lehké ťukání drátěnek o sebe v rytmu písně - střídavé mačkání jedné a druhé drátěnky v rytmu písně - střídavé údery drátěnkami o stehna nohou (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně 15

16 Registrační číslo: CZ107/1200/ Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - střídavé zvedání jednoho a druhého ramene (ruce připažené, ale uvolněné) - ruce vzpažit, pohyby vlevo, vpravo (prší, fouká vítr, stromy se ohýbají) - pohyby prstů na obou rukách (napodobování deště) Učitelka ukáže kresebný vzor: - kreslení vzoru dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně (zpěv dětí a učitelky) Vzor nakreslen na papíru (větší formát) a připevněn na zdi: - obkreslování vzoru tužkou jednotlivými (nebo jen některými) dětmi za zpěvu písně Závěr Hra na zklidnění: Posílání kapky deště Děti utvoří kruh Jedno dítě má v ruce kuličku nebo malý předmět (kapku deště) a předá kapičku deště tomu, koho by chtělo za něco pochválit (pochvalu řekne nahlas) Děti si takto předávají kapičku deště dále Učitelka usměrňuje předávání tak, aby bylo pochváleno za něco každé dítě 2 lekce Úvod Hra: Přejdi k nám Děti stojí ve dvou řadách proti sobě Dítě z jedné řady vysloví jméno dítěte z druhé řady Oslovené dítě ze své řady vystoupí a přejde do řady druhé Využití říkadla: Já Tě znám, já tě znám Teď, Pepíčku (Janičko ), přejdi k nám Zpěv písně, logopedické dovednosti a nácvik říkanky Opakovaný zpěv písně: Děti zpívají již známou píseň (zpěv učitelky a dětí s doprovodem hudebního nástroje) Procvičení mimických svalů: Děti mimicky napodobují dle pokynů učitelky: panenka se směje, pláče, mračí se, je smutná, je unavená, ospalá, má radost, zlobí se apod Říkanka: Leje, leje na koleje, voda padá z oblaků Lije, lije na lilie, nechoďte ven v lijáku Cvičení pohybových dovedností Děti se postaví volně do prostoru s rozestupy: - běh volně v prostoru po špičkách s lehkým došlapováním (deštíček) - chůze volně v prostoru s pohyby paží (napodobování letu kukačky) - běh volně v prostoru v kruhu s reakcí na signál (děti běhají a na zavolání prší se schovají do domečků, aby nezmokly velké obruče) - běh volně v prostoru s reakcí na signál (děti běhají, na smluvený signál se zastaví, očním kontaktem najdou kamaráda, s kterým vytvoří dvojici kapičky utvoří mrak a běhají spolu, na znamení se opět rozpojí) 16

17 Registrační číslo: CZ107/1200/ Přípravná cvičení Procvičování sluchového vnímání: Děti sedí v půlkruhu Učitelka sedí před dětmi a vybere jedno dítě, které přijde k ní a postaví se zády k ostatním dětem Učitelka ukáže na jakékoli dítě sedící v půlkruhu, toto dítě má za úkol říci hlasitě např: KAP KAP, (KU KU, HYJÉ HYJÉ apod) Vybrané dítě po otočení má určit, kdo z dětí mluvil Děti se vystřídají Procvičování zdrobnělin: Např: déšť deštík deštíček, kůň koník koníček, vůz vozík vozíček, dům domek domeček, strom stromek stromeček, stůl stolek stoleček, koš košík košíček, nůž nožík nožíček, vítr větřík větříček, list lístek lísteček, prst prstík prstíček, dort dortík dortíček, nos nosík nosánek, ruka ručka ručička, noha nožka nožička, červ červík červíček apod Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí na židličkách u stolků (každé dítě má 2 molitanové míčky, v každé ruce jeden), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - lehké ťukání míčky o stůl (obě ruce najednou) v rytmu písně - válení míčků po stole vpřed a zpět (obě ruce najednou) v rytmu písně - střídavé lehké ťukání míčky o stůl (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - zvedání obou ramen najednou (ruce připažené, ale uvolněné) - ruce upažit, pohyby rukou nahoru a dolů (let ptáků) - stoj na špičky, ruce vzpažit, napodobování pohyby rukou a prstů padající déšť (ze stoje na špičkách až do dřepu) Učitelka opakovaně ukáže kresebný vzor: - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči otevřené (zpěv dětí a učitelky) - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči zavřené (zpěv dětí a učitelky) Děti sedí u stolků a malují obrázek tematicky k písničce Učitelka si vyvolává jednotlivce a pro každé dítě má připraven kresebný vzor (formát A4) Dítě pod dohledem a za společného zpěvu písně s učitelkou (alespoň jedné sloky) obtahuje vzor tužkou (obtahovat několikrát opakovaně) Závěr Hra: Deštík Děti sedí v kruhu, jedno dítě chodí okolo kruhu a říká Chodí deštík okolo, nedívej se na něho, kdo se na něj podívá, ten za deštěm utíká Dítě deštík se dotkne jednoho dítěte Toto dítě se snaží deštík chytit Dítě deštík se snaží po oběhnutí kola sednout na uvolněné místo Hra dále pokračuje 17

18 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň - To je zlaté posvícení To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle, máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně To je zlaté posvícení, to je zlaté pondělí, máme maso a zas maso, jako včera v neděli 18

19 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ 1 lekce Úvod Hra: Zdravíme se Děti stojí v kruhu Paní učitelka hru začíná a říká např: Já paní učitelka Hanka, zdravím Alenku Přitom se podívá na dítě vedle sebe a pohladí ho po rameni (tváři, po ruce) Stejným způsobem pohlazené dítě říká podle vzoru a také pohladí dítě vedle sebe Hra pokračuje, až se vystřídají všechny děti Poslech, nácvik písně a rozvoj slovní zásoby Motivace k písni: Učitelka: Blíží se podzim, úroda je pod střechou, mláďata vyrostla, všeho je hojnost Lidé se radují, zpívají, oslavují, pečou koláče, maso Přijíždějí kolotoče, houpačky, autíčka a jiné atrakce Poslech písně: Děti si poslechnou společně písničku, učitelka ji zazpívá s doprovodem hudebního nástroje Děti vnímají obsah písně Porozumění obsahu písně: O čem se v písni zpívá? Co je to posvícení? Co dělají lidé o posvícení? Apod Nácvik písně: Děti si společně s učitelkou a doprovodem na hudební nástroj píseň nacvičí Povídání s dětmi: Byl z vás někdo na posvícení? Kdo jí rád maso? Jaké máš rád maso? Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo? Jaké mohou být koláče (tvarohové, makové, velké, malé)? V čem se pečou koláče? Apod Cvičení pohybových dovedností V prostoru je připraven strachový pytel, prolézání pytle (vydáme se na takové posvícení) Děti poté cvičí v kruhu: - běh v kruhu za sebou s napodobováním řízení auta volant (jsme autíčka) - běh v kruhu za sebou s upaženýma rukama křídla letadla (jsme letadélka) - chůze v kruhu, děti se drží za ruce (jsme malý dětský kolotoč) - běh v kruhu, děti se drží za ruce (kolotoč se točí rychleji) Přípravná cvičení Určování počtu slabik: Děti sedí v kruhu v tureckém sedu, každé dítě má 5 PET víček Učitelka říká slova vybraná z písničky, např: zlaté, posvícení, máme, neděle, maso, to, pečeně, kousek apod Každé dítě samostatně určuje (pomocí vytleskávání, ukazování na prstech) počet slabik daného slova a znázorňuje počet slabik pomocí PET víček Učitelka kontroluje správnost provedení Procvičení dnů v týdnu: Nácvik názvů jednotlivých dnů v týdnu a jejich posloupnosti (pondělí až neděle) Následně učitelka pokládá otázky: Kolik dnů má týden, které dny chodíte do školky, které dny jste doma, který den je první v týdnu, který poslední? Apod Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí na židličkách u stolků (každé dítě má před sebou pytlík s kroupami), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - údery dlaněmi do pytlíčku, prsty nataženy (obě ruce najednou) v rytmu písně - údery rukou do pytlíčku, ruce v pěst na výšku (obě ruce najednou) v rytmu písně - střídavé údery hranami rukou do pytlíčku, prsty nataženy (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně 19

20 Registrační číslo: CZ107/1200/ Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - zvedání obou ramen střídavě (ruce připažené, ale uvolněné) - ruce ve vzpažení, pohyby rukou vpřed a vzad (zamáváme kolotočům, houpačkám) - napodobování pohyby rukou a prstů (hnětení těsta, sypání drobenky na koláč) Učitelka ukáže kresebný vzor: - kreslení vzoru dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně (zpěv dětí a učitelky) Vzor nakreslen na tabuli (větší velikost): - obkreslování vzoru křídou jednotlivými (nebo jen některými) dětmi za zpěvu písně Závěr Hra na zklidnění: Prolézačka Prolézání strachového pytle (vracíme se zpět z posvícení) Děti po jednom prolézají a sednou si na koberec Rozhovor s dětmi co se jim dnes nejvíce líbilo? 2 lekce Úvod Hra: Koláče Děti sedí v kruhu v tureckém sedu Posílají si košíček s koláči (navození na minulou lekci) V košíčku jsou různé koláče (nakreslené na čtvrtce), každé dítě vždy řekne, jaký koláč si z košíku vybralo (makový, tvarohový, povidlový, s rozinkami, mandlemi apod) Zpěv písně, logopedické dovednosti a nácvik říkanky Opakovaný zpěv písně: Děti zpívají již známou píseň (zpěv učitelky a dětí s doprovodem hudebního nástroje) Dechová cvičení: Nádech nosem voňavý koláč, foukání do dlaní horké koláče, foukání ze strany na stranu na pouti fouká vánek, vítr, vichr (foukání zesilovat a zeslabovat) apod Báseň: Máme maso na míse, kdo si sedne, nají se Maso jíme, to se máme! To si dneska pochutnáme Cvičení pohybových dovedností Děti se pohybují volně v prostoru s rozestupy: - chůze volně v prostoru (procházíme se po vesnici na posvícení) - chůze volně v prostoru při setkání se děti pozdraví (potkáváme se, zdravíme se) - utvoření dvojic, děti se chytí za ruce a točí se do kola (točíme se na kolotoči) - děti se ve dvojicích chytí za ruce a střídavě jedno dělá dřep a druhé stoj opakovaně (houpáme se na houpačce) Přípravná cvičení Procvičení dnů v týdnu a pojmy před, za, po: Opakovaní názvů dnů, jejich posloupnost (pondělí až neděle) Následně učitelka pokládá otázky: Který den je po pondělí, který před nedělí, které dny jsou po pátku, které dny před středou, který den je po neděli apod? Rozvoj matematických představ (množství do 5): Děti sedí v kruhu, uprostřed kruhu je košík s koláči (využití papírových koláčů z úvodní hry) Učitelka ke košíku s koláči vyvolává jednotlivé děti a vyzve je, aby si vybraly určité množství koláčů (od 1 do 5 prvků) 20

PŘÍLOHA PŘEDŠKOLNÍHO PROGRAMU KRESEBNÉ VZORY K PÍSNIČKÁM

PŘÍLOHA PŘEDŠKOLNÍHO PROGRAMU KRESEBNÉ VZORY K PÍSNIČKÁM PŘÍLOHA PŘEDŠKOLNÍHO PROGRAMU KRESEBNÉ VZORY K PÍSNIČKÁM Projekt: Do školy včas bez odkladu školní docházky Realizátor projektu: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Za občanské sdruţení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří. PhDr. Zdeňka Baranniková

Za občanské sdruţení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří. PhDr. Zdeňka Baranniková Registrační číslo: CZ107/1200/080106 Poděkování: Děkujeme za poskytnutí finanční podpory Ministerstvu školství, mládeţe a tělovýchovy, díky které mohla vzniknout tato metodika Dík patří učitelkám mateřských

Více

DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky

DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0106 Termín: 1.8.2009 31.3.2012 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, občanské sdruţení Masarykova 745, 438

Více

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, 438 01 Žatec, okres Louny Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3-6 let a dětem s odkladem

Více

Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška

Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška Zpracovaly a ukázku provedly Jarmila Nekolová, Lenka Teichmannová, Dagmar Binarová. Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška Logohrátky s pohádkou Ukázka logopedické prevence 12.4.2016

Více

10. píseň - Veverka Čiperka

10. píseň - Veverka Čiperka Registrační číslo: CZ107/1200/080106 10 píseň - Veverka Čiperka 1 Veverka Čiperka sedí v rudém kožíšku, Ráda jí jadýrka ze šišek a oříšků Skoč veverko, skoč, s námi se zatoč [:Veverka skočila, s Ivetkou

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče )

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) Příprava a realizace: Irena Klečková, Bc. Jana Tomášková logopedický preventista Termín: 6.5.2016 od 15.00 hodin Úvod přivítání, seznámení s logopedickou

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Lezení komplexní pohyb celého těla v nízkých polohách (vzpory, sedy, lehy), který účelně zaměstnává všechny

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Obsah 1. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 2. CÍLE PROJEKTU 3. METODY A

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

kachna beruška prase

kachna beruška prase Příloha č. 5: Metodické pracovní listy (pracovní listy) SLOVNÍ ZÁSOBA Pojmenuj, co vidíš na každém obrázku. Zkus tleskáním naznačit slabiky. Řekni, jakou hlásku slyšíš na začátku (konci) slova. pes kočka

Více

Hůlkové písmo. Alternativa ve výuce psaní

Hůlkové písmo. Alternativa ve výuce psaní Hůlkové písmo Alternativa ve výuce psaní Hůlkové písmo Je určena žákům se středně těžkým, těžkým mentálním postižením Navazuje na První čtení alternativní výuka čtení globální metodou, využívá výhradně

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku N - Jazyk

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku N - Jazyk Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku N - Jazyk Jana Dřímalová, DiS. Cíl: procvičování motoriky mluvidel, sluchové vnímání a fonematický sluch, rozlišování okolních zvuků, rozlišování slov pouze sluchem,

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02. Kominická kalamajka Zuzana Musilová Cíl: podporovat pozitivní emoce, schopnost a chuť učit se novým pojmům, zapojovat sluchovou a zrakovou kontrolu, orientovat se v prostoru, rozvíjet dětskou představivost

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Došlo k naplnění všech požadavků prezentace aktivit č. I. dotace ministerstva uvedených v žádosti.

Došlo k naplnění všech požadavků prezentace aktivit č. I. dotace ministerstva uvedených v žádosti. Mateřská škola se úspěšně zapojila do rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016. Na zpracovaný projekt Od slovíčka k pohádce získala 17 000,- Kč. Vyhodnocení

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Ve školním roce 2016-2016 jsme připravily pro rodiče ukázky práce s dětmi, zaměřené na logopedickou prevenci. Pedagogové, kteří připravovali a realizovali ukázky

Více

*Děti na startu. Zařazení projektu do výuky základních škol

*Děti na startu. Zařazení projektu do výuky základních škol *Děti na startu Zařazení projektu do výuky základních škol Možnosti zařazení projektu Třetí hodina TV Zájmový kroužek Školní dužina Školní klub - výuka v ZŠ - výuka sportovních ZŠ 45 min blok 1 učitel

Více

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1. Pedagogická diagnostika 2. Pedagogická diagnostika v pedagogické praxi 3. Diagnostika

Více

Prezentace metodických materiálů a pomůcek

Prezentace metodických materiálů a pomůcek Prezentace metodických materiálů a pomůcek Diagnostika dítěte předškolního věku Publikace je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání,

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ň Žabičky Kuňkalky Jana Dřímalová, DiS.

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ň Žabičky Kuňkalky Jana Dřímalová, DiS. Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ň Žabičky Kuňkalky Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, slovní zásoby a správné motoriky mluvidel Věk: 4 5let Pomůcky: obrázky

Více

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ 1) ZAHŘÍVACÍ CVIČENÍ Překračování tyčí v rázném tempu. Překračování tyčí levou nohou, zpátky pravou nohou. Slalom mezi tyčemi v mírném běžeckém

Více

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU Měsíc: březen Týden: 1. 3. - 5. 3. 2010 Třída: myšky Příjmení: Gondeková Téma: JARO UŽ JE TU Podtémata: Jak vypadá jaro - rozlišit a prohloubit poznatky dětí o změnách v přírodě v jarním období Okno počasí

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku P. Potápník

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku P. Potápník Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku P Potápník Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, slovní zásoby, správné motoriky mluvidel, artikulace, smyslového vnímání,

Více

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen)

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) DYSGRAFIE - porucha psaní (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) Dysgrafie úzce souvisí s dysortografií, velmi často se vyskytují společně. Reedukace je

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02. Už je tady podzim Kateřina Klementová Cíl: seznámit děti s charakteristikou ročního období, rozvoj myšlení, paměti, spolupráce, jemné a hrubé motoriky Věk: 4-5 let Postup: PONDĚLÍ Komunitní kruh: povídání

Více

Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku

Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku Nepovinná příloha k projektu: Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku Soukromá mateřská škola Petrklíč Obsah přílohy: Projekt Speciálně-pedagogický

Více

22. píseň TRAVIČKA ZELENÁ. 1. lekce. Projekt: Do školy včas Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0106

22. píseň TRAVIČKA ZELENÁ. 1. lekce. Projekt: Do školy včas Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0106 22 píseň TRAVIČKA ZELENÁ 1 lekce Úvod Hra: Na korálky Děti (korálky) se rozptýlí a posadí se na koberec Učitelka chodí, přeříkává říkanku: Korálky se roztrhaly, po zemi se rozsypaly Kde je najdu, kde je

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Netradiční pohybové aktivity. Padáky

Netradiční pohybové aktivity. Padáky Netradiční pohybové aktivity Padáky Padáky rozvoj pohybu a týmové spolupráce padáky o různém průměru - 6 a 3, 6 m http://www.week.cz/padak-rozvoj-pohybu-a-tymove-spoluprace/read.php?1,13398 Padák je látkový

Více

PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE

PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE SLOVNÍ ZÁSOBA Pojmenuj, co vidíš na každém obrázku. Zkus tleskáním naznačit slabiky. Řekni, jakou hlásku slyšíš na začátku (konci) slova. PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE Procvičujeme:

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole a na zapojení do kolektivu vrstevníků.

Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole a na zapojení do kolektivu vrstevníků. S P R Á V N Á V Ý S L O V N O S T Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole a na zapojení do kolektivu vrstevníků. Správná mluva je

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

- EVOLUCE (kuře, slepice, kohout, opice, člověk) = ale jsou i jiné možnosti

- EVOLUCE (kuře, slepice, kohout, opice, člověk) = ale jsou i jiné možnosti Desetiminutovky 2013 Nenáročné hry na přípravu i na pomůcky BILIBILIBONG Ukážeme na kohokoliv a vyslovíme název toho, co má předvést, sousedi se musí přidat a doplnit prostředního. Buď ten prostřední ukazuje

Více

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/48.0033 Téma třídního vzdělávacího bloku Hádej, hádej, kdo to ví, co nám kniha napoví Videonahrávka zahrnuje několik činností

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

Soubor námětů a aktivit z oblasti psychomotoriky

Soubor námětů a aktivit z oblasti psychomotoriky Soubor námětů a aktivit z oblasti psychomotoriky PaedDr. Eva Mrázová 2011 Tato pomůcka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. část AKTIVITY Skládanka Zaměření:

Více

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech.

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. 6. Rada šestá: Rozvíjejte fonematický sluch Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. Musíme si uvědomit, že změnou jediné hlásky ve slově se změní význam slova: KOZA

Více

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš I. třída pouštíme draky Učit děti správně nalepovat lepidlo navzájem si pomoci požádat o pomoc Přiblížit význam větru učit děti foukat do papíru Nalepování draka Vítr a drak Biol tělo inter. Kom soc MŠ

Více

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ Mgr. Milena Šilhánová O ŠKOLE PO ŠKOLE přednášky o výuce v naší škole Sfumato - Splývavé čtení středa 15. 1. 2014, 17:00, učebna 1. roč. ZŠ prezentace metody výuky českého jazyka

Více

Mateřská škola Kladno, Studentská 3077 se sídlem: Studentská 3077, Kladno 272 04

Mateřská škola Kladno, Studentská 3077 se sídlem: Studentská 3077, Kladno 272 04 Mateřská škola Kladno, Studentská 3077 se sídlem: Studentská 3077, Kladno 272 04 Č.j.: 114/2015/MŠ Kladno dne 01.09.2015 Název projektu: Kdo sportuje je zdráv a nezlobí Předmět projektu: Projekt zaměřen

Více

NÁZEV PROJEKTU HRAVÁ LOGOPEDIE S MAŇÁSKEM OSKAREM

NÁZEV PROJEKTU HRAVÁ LOGOPEDIE S MAŇÁSKEM OSKAREM Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 Číslo rozhodnutí MSMT- 6742-9/2014 ze dne 29. 3. 2014 NÁZEV PROJEKTU HRAVÁ LOGOPEDIE

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

Vývojová dyspraxie a hra na klavír SEZNAM PŘÍLOH

Vývojová dyspraxie a hra na klavír SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1. Sledované oblasti a suboblasti u klientů se SPU (tabulka)... 84 Příloha 2. Záznamový list testu pozornosti d2... 86 Příloha 3. Popis testů baterie MABC-2 s fotografiemi jejich

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ

PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ NAŠE ČINNOST: skupina pro žáky 1.stupně skupina pro žáky 2.stupně rodičovská skupina artefiletická skupina pro středoškoláky artefiletická

Více

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů.

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů. Milé kolegyně, právě otevíráte složku nových tematických pracovních listů pro mateřské školy KAFOMETÍK. Soubor vytvořily učitelky mateřských škol v reakci na potřeby dětí. Jednotlivé listy přinášejí dostatek

Více

Příloha č. 1 IVP u dívky č. 1 Plán práce a rozvržení učiva Sociabilita Pozvolné začleňování žáka do kolektivu ostatních spolužáků

Příloha č. 1 IVP u dívky č. 1 Plán práce a rozvržení učiva Sociabilita Pozvolné začleňování žáka do kolektivu ostatních spolužáků Příloha č. 1 IVP u dívky č. 1 Plán práce a rozvržení učiva Sociabilita Pozvolné začleňování žáka do kolektivu ostatních spolužáků Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Rozumová výchova Člověk a komunikace

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Projekt Voda. 2. třída Sluníčka

Projekt Voda. 2. třída Sluníčka Projekt Voda 2. třída Sluníčka šk. rok 2010/2011 Projekt: VODA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Mrazíkovo království Dílčí vzdělávací

Více

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

Benjamínek váš mateřský klub

Benjamínek váš mateřský klub Benjamínek váš mateřský klub Seznam našich básniček Pozdrav Dobrý den, dobrý den, to je ale krásný den, nohy máme na běhání, a ručičky na tleskání, dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem, ne ne ne.

Více

Reedukace dyskalkulie

Reedukace dyskalkulie I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Reedukace dyskalkulie Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012

Více

Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě

Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě www.klokanuvkufr.cz Klokanův kufr je nová komplexní pomůcka pro předškolní věk. Byla vytvořena na základě uznávané publikace

Více

Učíme se bruslit, první krůčky www.goool.cz

Učíme se bruslit, první krůčky www.goool.cz Učíme se bruslit, první krůčky www.goool.cz Tento materiál není žádnou chytristikou ani zaručeným návodem od renomovaného trenéra. Je to prostě jen soupis hlavních bruslařských cviků, které jsme používali

Více

Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán předškoláka s odkladem školní docházky. Mgr. Stanislava Emmerlingová 2012

Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán předškoláka s odkladem školní docházky. Mgr. Stanislava Emmerlingová 2012 Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán předškoláka s odkladem školní docházky Mgr. Stanislava Emmerlingová 2012 Význam předškolního období Mozek dítěte v předškolním věku je nejpružnější

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciálně vzdělávací potřeby zjištěny

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora 1 Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora Charakteristika

Více

Přípravná třída je samostatná třída dětí a je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláním.

Přípravná třída je samostatná třída dětí a je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláním. PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Charakteristika přípravné třídy Přípravná třída je samostatná třída 10 15 dětí a je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláním. Je zřízena pro děti šestileté, které

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku G Gusta a Olga

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku G Gusta a Olga Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku G Gusta a Olga Jana Dřímalová, DiS. Cíl: motorika mluvidel, rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, rozvoj slovní zásoby, dechová cvičení Věk: 3-4 leté

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD524 Bc. Miloš

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky Obsah: Poděkování... 2 Základní údaje o realizátorovi projektu Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Ţatec o.s.... 3 Základní údaje o projektu...

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

5.4.1 Zdravotní a Rehabilitační tělesná výchova

5.4.1 Zdravotní a Rehabilitační tělesná výchova Příloha č. 2 RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální 2. díl Obsah: 5 Učební osnovy 5.1 Člověk a komunikace 5.1.1 Rozumová výchova 5.1.2 Řečová výchova 5.2. Člověk a jeho svět 5.2.1 Smyslová výchova

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku K a T v jednom slově - Námořnické dobrodružství

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku K a T v jednom slově - Námořnické dobrodružství Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku K a T v jednom slově - Námořnické dobrodružství Jana Dřímalová, DiS. Cíl: dechová cvičení, artikulační cvičení, zdokonalování jemné a hrubé motoriky, prstová cvičení,

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. Kuřátko Mgr. et Bc. Iva Novotná Cíl: rozvoj hbitosti, postřehu, jemné motoriky, orientace v prostoru, napomáhá zbystření smyslů, povzbuzení důvěry a sebeovládání, rozvíjí hudební cítění a ovládání pohybově

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více