Za občanské sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří. PhDr. Zdeňka Baranniková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za občanské sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří. PhDr. Zdeňka Baranniková"

Transkript

1 Registrační číslo: CZ107/1200/ Poděkování: Děkujeme za poskytnutí finanční podpory Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, díky které mohla vzniknout tato metodika Dík patří učitelkám mateřských škol, které se podílely na tvorbě jednotlivých lekcí a na praktickém převedení této metodiky do praxe mateřských škol Děkujeme Denisce Noskové za nádherné ilustrace k jednotlivým písničkám Poděkování zaslouží Mgr Eva Kapicová za vedení týmu učitelek mateřských škol a celkové zpracování metodiky Věříme, že pedagogové mateřských škol, kteří se seznámí s touto metodou a rozhodnou se jí využívat v praxi, touto prací pak usnadní mnoha předškolním dětem vstup do školy Za občanské sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří PhDr Zdeňka Baranniková 1

2 Registrační číslo: CZ107/1200/ Obsah: Obsah: 2 Informace o projektu 3 Školní zralost se posuzuje ve čtyřech základních oblastech: 3 Celkové výsledky 6 Celkové výsledky - dívky 7 Celkové výsledky - chlapci 7 Celkové zlepšení chlapců a dívek o počet bodů 8 Předškolní program 10 Koncepce Předškolního programu 11 Obsah jednotlivých cvičení dle písní 11 1 Prší, prší 14 2 To je zlaté posvícení 18 3 Pod naším okýnkem 22 4 Ořechy 26 5 Já jsem muzikant 30 6 Koulelo se, koulelo 34 7 Kdybys měla, má panenko, sto ovec 38 8 Měla babka čtyři jabka 42 9 Jedna, dvě, tři, čtyři, pět Veverka Čiperka První sníh Vánoční stromeček Pec nám spadla Co to cinká za vesnicí Kočka leze dírou Dva mrazíci Sněží, sněží Jedna, dvě, Honza jde Auto Běží liška k Táboru Na jaře, na jaře Travička zelená Když jsem husy pásala Na tom pražským mostě Až já budu velká Holka modrooká Okolo Třeboně Šel zahradník do zahrady Šla Nanynka do zelí Skákal pes Jede, jede poštovský panáček 134 Použitá literatura 138 2

3 Registrační číslo: CZ107/1200/ Informace o projektu Projekt Do školy včas reagoval na potřeby současného počátečního vzdělávání a to v oblasti předškolní výchovy Hlavním cílem projektu byl systematický a komplexní přístup k předškolním dětem, které jsou ohroženy školní nezralostí a specifickými poruchami učení a chování Základem projektu byla intenzivní práce nejen s dětmi ohroženými školní nezralostí a specifickými poruchami učení a chování, ale též s jejich rodiči a pedagogy A to v těchto aktivitách: 1) Vzdělávací program pro učitelky MŠ a přípravných ročníků 2) Přednášky pro rodiče dětí 3) Příprava Předškolního programu pro děti, na kterém se aktivně podílely učitelky MŠ 4) Pilotní implementace Předškolního programu v mateřských školách a přípravných ročnících po dobu 2 let 5) Zpracování finální verze Předškolního programu, kde byly zapracovány zkušenosti učitelek s Předškolním programem v praxi Na základě jejich připomínek byly pozměněny některé aktivity tak, aby co nejvíce ovlivňovaly rozvoj dítěte v posledním roce před nástupem do školy Koncept školní zralosti v České republice zavedl a postupně do zdravotnické a do školské praxe prosadil psycholog Jaroslav Jirásek před téměř padesáti roky V té době šlo o jedno z nejvýraznějších narušení jednotnosti školství Zpočátku se řada rodičů z různých důvodů bránila odložení školní docházky u svého dítěte, dnes naopak počet dětí, které nastupují do školy o rok později, stoupá Dnes v České republice nastupuje do školy okolo 1/4 prvňáčků až ve věku 7 let a více Nástup do školy představuje v životě dítěte a celé jeho rodiny důležitý sociální mezník Role školáka není výběrová, ale závisí na dosažení určitého věku a jemu odpovídající vývojové úrovně Dovednosti a návyky důležité pro školu dítě nezíská jen tím, že dosáhne věku 6 let, každé dítě se vyvíjí vlastním tempem, je ovlivňováno řadou faktorů rodinné zázemí, výchova, pobyt v mateřské škole, společnost vrstevníků apod V otázce zahájení školní docházky neexistuje jediné správné řešení pro všechny děti co platí pro jednoho, nemusí platit pro druhého, každé dítě je jedinečný originál Jisté však je, že předčasný nástup do školy může nepříznivě poznamenat celou školní dráhu dítěte a dále i jeho vztah ke škole a vzdělávání vůbec Obecně můžeme školní zralost definovat jako dosažení takové úrovně tělesného, rozumového, citového a společenského vývoje u dítěte nastupujícího povinnou školní docházku, v rámci které je schopno úspěšně zvládat požadavky a nároky spojené se vstupem do školy Pod pojmem školní zralost se rozumí zejména zralost centrální nervové soustavy, která se projevuje změnou celkové reaktivity, zvýšením emoční stability a odolnosti vůči zátěži Školní zralost se posuzuje ve čtyřech základních oblastech: 1 oblast tělesná tělesná zdatnost dítěte dobrý zdravotní stav výška okolo 120 cm váha cca 20 kg naznačená trvalá dentice 3

4 Registrační číslo: CZ107/1200/ oblast rozumová (tj dostatečná zralost centrálního nervového systému a úroveň všech psychických funkcí) úroveň záměrné pozornosti dostatečně rozvinuté vnímání analyticko-syntetická činnost úroveň paměti celkový rozvoj řeči, schopnost komunikace zájem o zaměstnání s cílem zájem o nové poznatky schopnost chápání a užívání symbolů dostatečné rozvinutí jemné motoriky ruky dostatečná úroveň vizuomotorické koordinace 3 oblast citová určitá citová stabilita schopnost sebehodnocení osamostatnění se dostatečná vyzrálost volních vlastností zvídavost odolnost vůči zátěži (zvládat pocity strachu, trémy) 4 oblast sociální potřeba styku s jinými dětmi schopnost podřídit se školnímu režimu schopnost soužití v kolektivu schopnost podřídit se autoritě učitele orientace v jednodušších sociálních situacích Naopak mezi nejčastější příčiny odkladu školní docházky patří: problémy v oblasti řeči problémy s pozorností a soustředěností problémy v grafomotorice (špatný úchop psacího náčiní, nevyhraněná lateralita) problémy pracovního tempa (pomalost) problémy vědomostního rázu (orientace ve světě) Drobné vývojové nerovnoměrnosti jsou však u dětí obvyklé, protože každý jedinec se vyvíjí vlastním tempem v závislosti na vnitřních předpokladech a vnějších formujících vlivech Pokud jsou vývojové nerovnoměrnosti včas rozpoznány, lze je v mnoha případech úspěšně vyrovnat záměrným a cíleným působením ještě dříve, než dítě do školy nastoupí Již v předškolním věku je možné též zachytit rizikové faktory z hlediska specifických poruch učení Jsou to zejména dílčí deficity v percepční a motorické oblasti, z nichž se za určitých okolností mohou rozvinout specifické poruchy učení Proto je z hlediska prevence specifických poruch učení důležité tyto deficity včas diagnostikovat a zaměřit na ně nápravu Stále není věnována dostatečná pozornost příčinám a odstraňování těchto nedostatků v předškolním období Jejich důsledkem jsou později špatné známky jako trest za opožděný vývoj dítěte Proto byl projekt Do školy včas zaměřen na včasnou diagnostiku (psychologickou a neurologickou) a následnou nápravu vývojových nerovností a možných specifických poruch učení a chování 4

5 Registrační číslo: CZ107/1200/ Výraznější vývojová nevyzrálost (ať už jsou její příčiny jakékoliv) je významnou překážkou pro úspěšnost a spokojenost dítěte ve škole Pokud do školy nastoupí dítě nezralé, je vystaveno dlouhodobé stresové situaci Je znevýhodněno v rozvoji školních dovedností, nemůže adekvátně využít svou intelektovou kapacitu, mimo jiné kvůli nedostatkům v pozornosti a práceschopnosti Škola na dítě klade požadavky, na které nestačí, přestože vynakládá mnoho energie Tyto děti jsou často přetížené, zvýšeně unavené, často nemocné To jim ještě více komplikuje zvládnutí požadavků první třídy Mnohdy se dostaví pocit neúspěšnosti, který oslabuje sebedůvěru dítě neví, proč mu učení nejde, domnívá se, že je hloupé, nenadané Pocit méněcennosti a nízká sebedůvěra často negativně ovlivňuje také postavení dítěte v kolektivu Mnohé výzkumy dokazují, že u chlapců bývá sociální vyspívání v předškolním věku pomalejší a méně vyrovnané Ve škole pak bývají častěji označováni jako nezralí Chlapci se jeví celkově méně zralí, a to ani ne tak pro nižší výsledky ve výkonových zkouškách, ale zejména pro nižší zralost sociální a pracovní Toto potvrzují i naše výsledky Do projektu se během 2 let zapojilo 50 problémových dětí (bez odkladu školní docházky), které měly v září 2010 a 2011 nastoupit do školy U vybraných dětí byl předpoklad, že budou mít odloženou školní docházku a mohou se u nich projevit specifické poruchy učení a chováni ve školním věku V obou letech převažoval počet chlapců, celkem se projektu účastnilo 34 chlapců a 16 dívek Výběr do projektu prováděly paní učitelky z mateřských škol, které děti dlouhodobě znaly Se zařazením do projektu museli souhlasit rodiče Stávalo, že někteří rodiče si nepřipouštěli, že jejich dítě má problémy a zařazení do projektu odmítli Jiní odřekli účast v projektu z důvodu, že i od rodičů byla vyžadována určitá aktivita a spolupráce Školní rok Počet chlapců Chlapci v % Počet dívek Dívky v % Celkem Ve druhém roce realizace projektu byly paní učitelkami vybrány do projektu děti s výraznějšími a hlubšími problémy (hlavně v oblasti řeči), což se projevilo v menším počtu dětí, které nastoupily školní docházku bez čerpání odkladů Tyto děti již v tomto věku potřebují dlouhodobější pomoc a mnohdy i více odborníků logoped, neurolog, psycholog, pedagog, event i rehabilitační pracovník Nutností je stimulující rodinné prostředí a intenzivní péče ze strany rodiny Všechny děti v projektu absolvovaly: - vstupní psychologické (standardizovanými testy) a neurologické vyšetření - 50 hodin (každé dítě) terapie EEG-biofeedback, která vede k rychlejšímu dozrávání centrální nervové soustavy - individuální nápravu v mateřských školách (na základě psychologického vyšetření) - Předškolní program (zpracovaný paní učitelkami MŠ a pedagožkou projektu) - kontrolní výstupní psychologické a neurologické vyšetření 5

6 Registrační číslo: CZ107/1200/ Celkové výsledky Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 1 Raven barevný 6,43 8,31 2 Zkouška znalostí předškolních dětí 4,7 5,29 3 Test rizika čtení a psaní pro rané školáky 4,2 6,14 4 Kresba postavy - celkový skór 4,56 5,62 5 Test obkreslování 4,02 4,29 6 Motorika 7,18 10,9 7 Dotazník pro rodiče k hyperaktivitě 7,35 3,88 Vysvětlení: Úkoly 1-5: 10 bodů nejlepší výkon Úkol 6: 17 bodů nejlepší výkon Úkol 7: 0 bodů nejlepší výkon Celkové výsledky Raven 2 Zkouška znalostí předškolních dětí 3 Test rizika čtení a psaní pro rané školáky 4 Kresba postavy - celkový skór 5 Test obkreslování 6 Motorika 7 Dotazník pro rodiče Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření Vysvětlení: Úkoly 1-5: 10 bodů nejlepší výkon Úkol 6: 17 bodů nejlepší výkon Úkol 7: 0 bodů nejlepší výkon 6

7 Registrační číslo: CZ107/1200/ Celkové výsledky - dívky 1vyšetření 2vyšetření 1 Raven barevný 6,22 8,33 2 Zkouška znalostí předškolních dětí 3,69 3,93 3 Test rizika čtení a psaní pro rané školáky 4,31 5,87 4 Kresba postavy - celkový skór 4,75 6,33 5 Test obkreslování 4,13 4,73 6 Motorika 7, Dotazník pro rodiče k hyperaktivitě 8,66 3,2 Vysvětlení: Úkoly 1-5: 10 bodů nejlepší výkon Úkol 6: 17 bodů nejlepší výkon Úkol 7: 0 bodů nejlepší výkon Celkové výsledky - dívky Raven barevný 2 Zkouška znalostí předškolních dětí 3 Test rizika čtení a psaní pro rané školáky 1vyšetření 4 Kresba postavy - celkový skór 5 Test obkreslování 2vyšetření 6 Motorika 7 Dotazník pro rodiče k hyperaktivitě Celkové výsledky - chlapci Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 1 Raven barevný 6,53 8,29 2 Zkouška znalostí předškolních dětí 5,18 5,88 3 Test rizika čtení a psaní pro rané školáky 4,15 6,24 4 Kresba postavy - celkový skór 4,47 5,26 5 Test obkreslování 3,97 4,09 6 Motorika 7,09 10,85 7 Dotazník pro rodiče k hyperaktivitě 6,63 4,15 7

8 Registrační číslo: CZ107/1200/ Celkové výsledky - chlapci Raven barevný 2 Zkouška 3 Test rizika 4 Kresba 5 Test 6 Motorika 7 Dotazník znalostí čtení a psaní postavy - obkreslování pro rodiče k předškolních pro rané celkový skór hyperaktivitě dětí školáky Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření Celkové zlepšení chlapců a dívek o počet bodů Chlapci Dívky 1 Raven 1,76 2,11 2 Zkouška znalostí předškolních dětí 0,7 0,24 3 Test rizika čtení a psaní pro rané školáky 2,09 1,56 4 Kresba postavy - celkový skór 0,70 1,58 5 Test obkreslování 0,12 0,6 6 Motorika 3,76 3,37 7 Dotazník pro rodiče k hyperaktivitě 2,48 5,46 Vysvětlení: Úkoly 1-5: v 10ti bodové škále Úkol 6: v 17ti bodové škále Úkol 7: ve 14ti bodové škále 8

9 Registrační číslo: CZ107/1200/ Kontrolní psychologická vyšetření ukázala, že u většiny dětí (jak dívek, tak chlapců) nastalo zlepšení ve sledovaných oblastech Výrazně se zlepšila motorika a připravenost dětí na čtení a psaní Všechny aktivity projektu komplexně vedly též ke zklidnění dětí a zlepšení jejich koncentrace pozornosti, což pozitivně hodnotili i rodiče (viz výsledky Dotazník pro rodiče) Výsledky kontrolních psychologických vyšetření jednoznačně dokazují, že pokud se s dětmi intenzivně pracuje v předškolním věku, je možné je připravit na bezproblémový vstup do školy Centrální nervová soustava se v této době postupně vyvíjí a její případné nerovnosti je možné odborně pozitivně ovlivňovat právě v tomto předškolním věku Ve vyšším věku je to náročnější, protože fungování centrální nervové soustavy, a to i špatné, se postupně fixuje Po absolvování všech aktivit projektu včetně Předškolního programu mohlo 24 dětí (při zařazení do projektu problémových) nastoupit do 1třídy, což je téměř polovina dětí v projektu Školní rok nástupu do školy Celkem nastoupilo do školy Celkem nastoupilo do školy v % Počet chlapců Chlapci v % Počet dívek Dívky v % 2010/ % 13 72,22% 3 42,86% 2011/ % 4 25% 4 44,44% Celkem 24 48% 17 50% 7 43,75% 9

10 Registrační číslo: CZ107/1200/ Předškolní program Inspirací ke zpracování tohoto programu byla metoda od fyzioterapeutky Theá Bugnet Le Bon Départ, polská modifikace této původní metody Metoda dobrého startu Marty Bogdanowicz a její česká verze Jany Swierkoszové Program je určen dětem 1 rok před nástupem do školy Při zpracování předkládaného Předškolního programu došlo k propojení teorie (pedagožka, která v současné době nepůsobí ve školství) a praxe aktivní podíl paní učitelek MŠ a využití jejich aktuálních praktických znalostí a zkušeností při práci s dětmi před nástupem do školy Program byl zpracováván po dobu 2 let a souběžně pilotně zkoušen a připomínkován na 22 mateřských školách v okrese Louny a Rakovník Předškolní program posiluje rozvoj potřebných dovedností pro bezproblémový vstup dítěte do školy Celý Předškolní program je zaměřen na činnosti potřebné pro úspěšné zvládání nároků školy: - procvičování hrubé a jemné motoriky - procvičování motoriky mluvidel - procvičování artikulační obratnosti - procvičování grafomotoriky - vnímání a napodobování rytmu - rozvoj sluchového vnímání a rozlišování - rozvoj zrakového vnímání a rozlišování - procvičování sluchové a zrakové paměti - cvičení prostorové orientace - procvičování pravolevé orientace - tělesné schéma - cvičení matematických představ - rozšiřování slovní zásoby - cvičení paměti a koncentrace pozornosti - postupné prodlužování zvládání zátěže Právě dnešním dětem předškolního věku činí tyto oblasti nejčastější problémy Předškolní program obsahuje metodickou příručku a přílohu s konkrétními kresebnými vzory 10

11 Registrační číslo: CZ107/1200/ Koncepce Předškolního programu - je určen pro děti 1 rok před nástupem do školy (pro děti bez odkladu školní docházky i s odkladem školní docházky), mladší děti vzhledem k nezralosti centrální nervové soustavy mají problémy zvládat některá cvičení - obsahuje 31 dětských písní (většinou lidových), které vybíraly učitelky MŠ zapojené do projektu (písně patří k oblíbeným u dětí) - výběr a posloupnost písní je řazena dle ročních období tj od počátku do konce školního roku (některé písně jsou obsahem neutrální) - program se realizuje od počátku do konce školního roku 2x týdně (pro práci s dětmi je na každý týden zpracována 1 píseň do 2 lekcí) - pro každý měsíc jsou zpracovány 3 písně (tj 6 lekcí) je ponechán určitý časový prostor (vánoční prázdniny, různé akce v MŠ ) - náročnost lekcí se postupně zvyšuje - většina písní je ve 2/4 nebo 4/4 taktu, který děti poměrně dobře zvládají - několik písní je ve 3/4 taktu, který je pro děti obtížnější - délka 1 lekce je minut - vhodné je pracovat se skupinkou max 10 dětí (pro 1 paní učitelku) - program je možné realizovat s předškoláky např po obědě, kdy mladší děti spí, či jako kroužek - struktura cvičení je u každé písně stejná Obsah jednotlivých cvičení dle písní 1) Úvod kolektivní hra délka cca 5 minut Zařazena konkrétní kolektivní hra, převážně tematicky volena ke konkrétní písni, jejímu obsahu a tématu Úkol: podporovat vhodné sociální chování dětí, začlenění do skupiny, respektování druhých, podporovat atmosféru důvěry a otevřenosti, vést ke zvýšení sebevědomí dětí, procvičovat hmatového vnímání a posilovat smyslové uvědomění Zkušenosti: děti měly tyto hry velice oblíbené a nejvíce se na ně těšily 2) 1 lekce u písně Poslech, nácvik písně, rozvoj slovní zásoby: cca 10 minut - paní učitelka vhodnou motivací vzbudí u dětí zájem o píseň - děti poslouchají píseň (učitelka zpívá a doprovází se na hudební nástroj), pokud děti píseň znají, mohou též hned zpívat - úkolem dětí ale je poslouchat obsah písně - po zpěvu písně učitelka pokládá různé otázky, kterými zjišťuje, zda děti vnímaly a pochopily obsah písně, zda porozuměly všem slovům - učitelka s dětmi nacvičuje píseň - učitelka si povídá s dětmi na téma dané písně Úkol: procvičovat mechanickou paměť, sluchovou paměť, rytmizaci, rozvíjet slovní zásobu, fantazii, schopnost komunikace a kooperace s ostatními dětmi, rozvoj pozornosti 11

12 Registrační číslo: CZ107/1200/ lekce u písně Zpěv písně, logopedické dovednosti a nácvik říkanky: cca 10 minut - opakovaný zpěv nacvičené písně, aby ji všechny děti zvládly - logopedická cvičení zaměřená na dechová cvičení (správné dýchání), procvičování motoriky jazyka, mimických svalů, artikulační obratnosti - nácvik říkanky, která souvisí s tématem písně či probíhajícím ročním obdobím Úkol: procvičovat motoriku mimických svalů, motoriku jazyka, artikulační obratnost, mechanickou paměť, sluchovou paměť, rytmizaci 3) Cvičení pohybových dovedností: cca 10 minut - zařazeny ihned po klidné části, kdy děti sedí, zpívají si nebo si povídají - cvičení vychází z tématu a obsahu konkrétní písně, někdy se používá i cvičební nářadí či náčiní míče, švihadla, lavičky, obruče, lana, švihadla aj - jedná se o cvičení jednotlivců či družstev a to v daném útvaru či volně v prostoru Úkol: procvičovat hrubou a jemnou motoriku, motorickou paměť, koordinaci pohybů, respektování pravidel v družstvu 4) Přípravná cvičení: cca 10 minut - obsahují vždy konkrétní cvičení na rozvoj zrakového vnímání a rozlišování, sluchového vnímání a rozlišování, zrakové a sluchové paměti, sluchové analýzy a syntézy, hmatu, prostorové a pravolevé orientace, logického myšlení, koncentrace pozornosti, matematických představ, zvýšení slovní zásoby, rozšiřování všeobecných znalostí, mechanické paměti, jazykový cit - každá lekce obsahuje vždy 2 různě zaměřená přípravná cvičení, která opět vycházejí z tématu dané písně - důraz je kladem na posloupnost v náročnosti, cvičení jsou řazena od nejjednodušších ke složitějším Úkol: procvičovat zrakové vnímání a rozlišování, sluchové vnímání a rozlišování, sluchovou analýzu a syntézu, zrakovou a sluchovou paměť, hmat, prostorovou a pravolevou orientaci, logické myšlení, koncentraci pozornosti, matematické představy, mechanickou paměť, rozšiřovat slovní zásobu, všeobecné znalosti 5) Rytmická cvičení s pohybem: cca 5 minut - jsou využívány různé materiály umělohmotné drátěnky, molitanové, tenisové, pingpongové míčky, pytlíky plněné kroupami, rýží, ořechy, plastové kostky, klubíčka vlny, PET víčka, papírové koule aj - pohyby je nutné provádět v rytmu dané písně je vhodné zpívat v pomalejším rytmu, aby děti stačily dělat pohyby ve správném rytmu (2/4 a 4/4 takt zvládají děti lépe než 3/4 takt, který je pro ně náročnější Úkol: procvičovat vnímání rytmu, reprodukci rytmu, jemnou i hrubou motoriku, koordinaci rukou, sluchovou a zrakovou paměť, koordinaci oko-ruka, pozornost 6) Uvolňovací a kresebná cvičení: cca 10 minut - uvolnění paží (ramenní kloub, loketní kloub, zápěstí a jednotlivé prsty) s celou skupinou děti - kresebné vzory tematicky vždy o odpovídají konkrétní písni, zachována je posloupnost od nejjednodušších po složitější cvičení 12

13 Registrační číslo: CZ107/1200/ lekce u písně: - ukázka kresebného vzoru (co připomíná) - kresba kresebného vzoru ve stoje dominantní rukou do vzduchu se zpěvem písně (vhodné píseň zpomalit) - pracuje celá skupina dětí - následuje kresba kresebného vzoru větší velikosti na svislou plochu (tabule, papír na zdi či dveřích) a vodorovnou plochu pískovnička (tác s pískem) - děti pracují jednotlivě, postupně se střídají - děti kreslí prstem (do pískovničky), prstovými barvami, tužkou, fixem, štětcem, křídou, houbičkou Úkol: uvolňovat ruku od ramenního kloubu, přes loketní kloub, zápěstí až k jednotlivým prstům, procvičovat grafomotoriku, správný úchop a sklon kresebného náčiní, procvičovat koordinaci oko-ruka 2 lekce u písně - opětovná ukázka kresebného vzoru - opakovaná kresba kresebného vzoru ve stoje dominantní rukou za zpěvu písně, nejprve má dítě oči otevřené, následně má oči zavřené - individuální práce paní učitelky s každým dítětem kresba kresebného vzoru tužkou na papír formátu A4 za zpěvu písně (vhodné píseň opět zpomalit) - dítě kreslí na vodorovnou plochu papíru nejprve ve stoje, pak vsedě, ale se zdviženým loktem - ostatní děti kreslí obrázek tematicky k dané písni - od dítěte se vyžaduje, aby kresebný vzor kopírovalo, aby jeho pohyby byly postupně preciznější a koordinovanější - paní učitelka pracuje s dětmi individuálně, nutné je dbát na správný úchop a sklon tužky, volit tužky různé síly, při chybném úchopu používat různé násadky na tužky Úkol: uvolňovat ruku od ramenního kloubu, přes loketní kloub, zápěstí až k jednotlivým prstům, procvičovat grafomotoriku, správný úchop a sklon tužky, procvičovat koordinaci oko-ruka, zrakovou paměť, schopnost nápodoby 7) Závěr kolektivní hra: cca 5 minut Zařazena konkrétní kolektivní hra, opět převážně tematicky volena ke konkrétní písni, jejímu obsahu a tématu - vede ke zklidnění dětí, zařazeny i relaxační hry, zhodnocení výkonů - každé dítě by mělo po zakončení lekce odcházet s pocitem úspěchu Úkol: naučit se relaxovat, podporovat vhodné sociální chování dětí, respektování druhých, pochvala druhých, vést ke zvýšení sebevědomí Zkušenosti: děti měly opět tyto hry velice oblíbené a těšily se na ně Dvouleté zkušenosti z praktické aplikace Předškolního programu přímo v mateřských školách dokládají, že má tento program vliv na rychlejší rozvoj motorických dovedností a smyslového vnímání u dětí předškolního Vede ke zklidnění dětí a pozitivně též ovlivňuje jejich celkový vývoj a připravenost na vstup do školy Je vhodný též jako prevence specifických poruch učení a chování Práce s písničkou děti baví, jsou v dobré psychické pohodě a na každou lekci se těší Spokojené jsou i paní učitelky, které vidí rychlejší pokroky u dětí 13

14 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň - Prší, prší 1 Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme [: Pojedeme na luka, až kukačka zakuká:] 2 Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala [: Kukačko, už nekukej, má panenko neplakej:] 14

15 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň PRŠÍ, PRŠÍ 1 lekce Úvod Hra: Na seznamování Děti sedí v kruhu (např turecký sed, klek) a kutálejí si míč Dítě, které míč chytí, se představí celým jménem (např: Jmenuji se Tomáš Novák ) a míč posílá po zemi k dalšímu dítěti, které se také představí celým jménem Hra pokračuje, dokud se nevystřídají všechny děti Poslech, nácvik písně a rozvoj slovní zásoby Motivace k písni: Děti si sednou na koberec Učitelka se schová za závěs, prostěradlo nebo se k dětem otočí zády a napodobuje různé zvuky hlas kukačky, zvuk koňských kopyt, pláč Děti hádají, co je to za zvuk a mohou také zvuky opakovat Děti se snaží uhádnout písničku Pokud se jim to nedaří, učitelka zazpívá na libovolnou slabiku kousek melodie Poslech písně: Děti si poslechnou společně písničku, učitelka ji zazpívá s doprovodem hudebního nástroje Děti vnímají obsah písně Porozumění obsahu písně: O čem se v písni zpívá? O kom se zpívá? Co jsou luka? O jakých zvířatech se zpívá v písničce? Apod Nácvik písně: Děti si společně s učitelkou a doprovodem na hudební nástroj píseň nacvičí Povídání s dětmi: Kdy často prší? Je déšť potřebný? Procházely jste se někdy v dešti? Co lidé nosí, když prší? Rády chodíte v kalužích? Apod Cvičení pohybových dovedností Děti vytvoří kruh s rozestupy: - chůze v kruhu volně v prostoru (koníčci jdou pomalu, protože prší) - běh v kruhu s vysokým zvedáním kolen a lehkým došlapováním (když vysvitne sluníčko, tak koníčci běží lehce) - běh v kruhu s poskoky (někdy si koníčci radostí poskočí) - běh v kruhu, na znamení stoj (koníci se zastavili, odpočívají) Přípravná cvičení Určování počtu slabik: Učitelka říká slova vybraná z písničky např: prší, koníčci, pojedeme, leje, luka, jen, kam, kukačka, zakuká, panenka, zaplakala, má, neplakej apod Děti společně říkají a vytleskávají slovo dle slabik Snaží se určit správný počet slabik daného slova pomocí vytleskávání, následně při opakovaní slova si ukazují počet slabik na prstech Rozvoj sluchového vnímání: Učitelka předvede několik zvuků (např muchlání papíru, zavření dveří, zastrčení židličky, položení skleničky na stůl, tleskání, nalévání čaje do hrnečku apod) Učitelka opakovaně dětem předvádí tyto zvuky, děti sedí na koberci a mají zavřené oči Děti hádají, co bylo předvedeno Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí na židličkách volně v prostoru (každé dítě má 2 umělohmotné drátěnky, v každé ruce jednu), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - lehké ťukání drátěnek o sebe v rytmu písně - střídavé mačkání jedné a druhé drátěnky v rytmu písně - střídavé údery drátěnkami o stehna nohou (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně 15

16 Registrační číslo: CZ107/1200/ Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - střídavé zvedání jednoho a druhého ramene (ruce připažené, ale uvolněné) - ruce vzpažit, pohyby vlevo, vpravo (prší, fouká vítr, stromy se ohýbají) - pohyby prstů na obou rukách (napodobování deště) Učitelka ukáže kresebný vzor: - kreslení vzoru dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně (zpěv dětí a učitelky) Vzor nakreslen na papíru (větší formát) a připevněn na zdi: - obkreslování vzoru tužkou jednotlivými (nebo jen některými) dětmi za zpěvu písně Závěr Hra na zklidnění: Posílání kapky deště Děti utvoří kruh Jedno dítě má v ruce kuličku nebo malý předmět (kapku deště) a předá kapičku deště tomu, koho by chtělo za něco pochválit (pochvalu řekne nahlas) Děti si takto předávají kapičku deště dále Učitelka usměrňuje předávání tak, aby bylo pochváleno za něco každé dítě 2 lekce Úvod Hra: Přejdi k nám Děti stojí ve dvou řadách proti sobě Dítě z jedné řady vysloví jméno dítěte z druhé řady Oslovené dítě ze své řady vystoupí a přejde do řady druhé Využití říkadla: Já Tě znám, já tě znám Teď, Pepíčku (Janičko ), přejdi k nám Zpěv písně, logopedické dovednosti a nácvik říkanky Opakovaný zpěv písně: Děti zpívají již známou píseň (zpěv učitelky a dětí s doprovodem hudebního nástroje) Procvičení mimických svalů: Děti mimicky napodobují dle pokynů učitelky: panenka se směje, pláče, mračí se, je smutná, je unavená, ospalá, má radost, zlobí se apod Říkanka: Leje, leje na koleje, voda padá z oblaků Lije, lije na lilie, nechoďte ven v lijáku Cvičení pohybových dovedností Děti se postaví volně do prostoru s rozestupy: - běh volně v prostoru po špičkách s lehkým došlapováním (deštíček) - chůze volně v prostoru s pohyby paží (napodobování letu kukačky) - běh volně v prostoru v kruhu s reakcí na signál (děti běhají a na zavolání prší se schovají do domečků, aby nezmokly velké obruče) - běh volně v prostoru s reakcí na signál (děti běhají, na smluvený signál se zastaví, očním kontaktem najdou kamaráda, s kterým vytvoří dvojici kapičky utvoří mrak a běhají spolu, na znamení se opět rozpojí) 16

17 Registrační číslo: CZ107/1200/ Přípravná cvičení Procvičování sluchového vnímání: Děti sedí v půlkruhu Učitelka sedí před dětmi a vybere jedno dítě, které přijde k ní a postaví se zády k ostatním dětem Učitelka ukáže na jakékoli dítě sedící v půlkruhu, toto dítě má za úkol říci hlasitě např: KAP KAP, (KU KU, HYJÉ HYJÉ apod) Vybrané dítě po otočení má určit, kdo z dětí mluvil Děti se vystřídají Procvičování zdrobnělin: Např: déšť deštík deštíček, kůň koník koníček, vůz vozík vozíček, dům domek domeček, strom stromek stromeček, stůl stolek stoleček, koš košík košíček, nůž nožík nožíček, vítr větřík větříček, list lístek lísteček, prst prstík prstíček, dort dortík dortíček, nos nosík nosánek, ruka ručka ručička, noha nožka nožička, červ červík červíček apod Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí na židličkách u stolků (každé dítě má 2 molitanové míčky, v každé ruce jeden), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - lehké ťukání míčky o stůl (obě ruce najednou) v rytmu písně - válení míčků po stole vpřed a zpět (obě ruce najednou) v rytmu písně - střídavé lehké ťukání míčky o stůl (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - zvedání obou ramen najednou (ruce připažené, ale uvolněné) - ruce upažit, pohyby rukou nahoru a dolů (let ptáků) - stoj na špičky, ruce vzpažit, napodobování pohyby rukou a prstů padající déšť (ze stoje na špičkách až do dřepu) Učitelka opakovaně ukáže kresebný vzor: - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči otevřené (zpěv dětí a učitelky) - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči zavřené (zpěv dětí a učitelky) Děti sedí u stolků a malují obrázek tematicky k písničce Učitelka si vyvolává jednotlivce a pro každé dítě má připraven kresebný vzor (formát A4) Dítě pod dohledem a za společného zpěvu písně s učitelkou (alespoň jedné sloky) obtahuje vzor tužkou (obtahovat několikrát opakovaně) Závěr Hra: Deštík Děti sedí v kruhu, jedno dítě chodí okolo kruhu a říká Chodí deštík okolo, nedívej se na něho, kdo se na něj podívá, ten za deštěm utíká Dítě deštík se dotkne jednoho dítěte Toto dítě se snaží deštík chytit Dítě deštík se snaží po oběhnutí kola sednout na uvolněné místo Hra dále pokračuje 17

18 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň - To je zlaté posvícení To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle, máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně To je zlaté posvícení, to je zlaté pondělí, máme maso a zas maso, jako včera v neděli 18

19 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ 1 lekce Úvod Hra: Zdravíme se Děti stojí v kruhu Paní učitelka hru začíná a říká např: Já paní učitelka Hanka, zdravím Alenku Přitom se podívá na dítě vedle sebe a pohladí ho po rameni (tváři, po ruce) Stejným způsobem pohlazené dítě říká podle vzoru a také pohladí dítě vedle sebe Hra pokračuje, až se vystřídají všechny děti Poslech, nácvik písně a rozvoj slovní zásoby Motivace k písni: Učitelka: Blíží se podzim, úroda je pod střechou, mláďata vyrostla, všeho je hojnost Lidé se radují, zpívají, oslavují, pečou koláče, maso Přijíždějí kolotoče, houpačky, autíčka a jiné atrakce Poslech písně: Děti si poslechnou společně písničku, učitelka ji zazpívá s doprovodem hudebního nástroje Děti vnímají obsah písně Porozumění obsahu písně: O čem se v písni zpívá? Co je to posvícení? Co dělají lidé o posvícení? Apod Nácvik písně: Děti si společně s učitelkou a doprovodem na hudební nástroj píseň nacvičí Povídání s dětmi: Byl z vás někdo na posvícení? Kdo jí rád maso? Jaké máš rád maso? Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo? Jaké mohou být koláče (tvarohové, makové, velké, malé)? V čem se pečou koláče? Apod Cvičení pohybových dovedností V prostoru je připraven strachový pytel, prolézání pytle (vydáme se na takové posvícení) Děti poté cvičí v kruhu: - běh v kruhu za sebou s napodobováním řízení auta volant (jsme autíčka) - běh v kruhu za sebou s upaženýma rukama křídla letadla (jsme letadélka) - chůze v kruhu, děti se drží za ruce (jsme malý dětský kolotoč) - běh v kruhu, děti se drží za ruce (kolotoč se točí rychleji) Přípravná cvičení Určování počtu slabik: Děti sedí v kruhu v tureckém sedu, každé dítě má 5 PET víček Učitelka říká slova vybraná z písničky, např: zlaté, posvícení, máme, neděle, maso, to, pečeně, kousek apod Každé dítě samostatně určuje (pomocí vytleskávání, ukazování na prstech) počet slabik daného slova a znázorňuje počet slabik pomocí PET víček Učitelka kontroluje správnost provedení Procvičení dnů v týdnu: Nácvik názvů jednotlivých dnů v týdnu a jejich posloupnosti (pondělí až neděle) Následně učitelka pokládá otázky: Kolik dnů má týden, které dny chodíte do školky, které dny jste doma, který den je první v týdnu, který poslední? Apod Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí na židličkách u stolků (každé dítě má před sebou pytlík s kroupami), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - údery dlaněmi do pytlíčku, prsty nataženy (obě ruce najednou) v rytmu písně - údery rukou do pytlíčku, ruce v pěst na výšku (obě ruce najednou) v rytmu písně - střídavé údery hranami rukou do pytlíčku, prsty nataženy (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně 19

20 Registrační číslo: CZ107/1200/ Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - zvedání obou ramen střídavě (ruce připažené, ale uvolněné) - ruce ve vzpažení, pohyby rukou vpřed a vzad (zamáváme kolotočům, houpačkám) - napodobování pohyby rukou a prstů (hnětení těsta, sypání drobenky na koláč) Učitelka ukáže kresebný vzor: - kreslení vzoru dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně (zpěv dětí a učitelky) Vzor nakreslen na tabuli (větší velikost): - obkreslování vzoru křídou jednotlivými (nebo jen některými) dětmi za zpěvu písně Závěr Hra na zklidnění: Prolézačka Prolézání strachového pytle (vracíme se zpět z posvícení) Děti po jednom prolézají a sednou si na koberec Rozhovor s dětmi co se jim dnes nejvíce líbilo? 2 lekce Úvod Hra: Koláče Děti sedí v kruhu v tureckém sedu Posílají si košíček s koláči (navození na minulou lekci) V košíčku jsou různé koláče (nakreslené na čtvrtce), každé dítě vždy řekne, jaký koláč si z košíku vybralo (makový, tvarohový, povidlový, s rozinkami, mandlemi apod) Zpěv písně, logopedické dovednosti a nácvik říkanky Opakovaný zpěv písně: Děti zpívají již známou píseň (zpěv učitelky a dětí s doprovodem hudebního nástroje) Dechová cvičení: Nádech nosem voňavý koláč, foukání do dlaní horké koláče, foukání ze strany na stranu na pouti fouká vánek, vítr, vichr (foukání zesilovat a zeslabovat) apod Báseň: Máme maso na míse, kdo si sedne, nají se Maso jíme, to se máme! To si dneska pochutnáme Cvičení pohybových dovedností Děti se pohybují volně v prostoru s rozestupy: - chůze volně v prostoru (procházíme se po vesnici na posvícení) - chůze volně v prostoru při setkání se děti pozdraví (potkáváme se, zdravíme se) - utvoření dvojic, děti se chytí za ruce a točí se do kola (točíme se na kolotoči) - děti se ve dvojicích chytí za ruce a střídavě jedno dělá dřep a druhé stoj opakovaně (houpáme se na houpačce) Přípravná cvičení Procvičení dnů v týdnu a pojmy před, za, po: Opakovaní názvů dnů, jejich posloupnost (pondělí až neděle) Následně učitelka pokládá otázky: Který den je po pondělí, který před nedělí, které dny jsou po pátku, které dny před středou, který den je po neděli apod? Rozvoj matematických představ (množství do 5): Děti sedí v kruhu, uprostřed kruhu je košík s koláči (využití papírových koláčů z úvodní hry) Učitelka ke košíku s koláči vyvolává jednotlivé děti a vyzve je, aby si vybraly určité množství koláčů (od 1 do 5 prvků) 20

10. píseň - Veverka Čiperka

10. píseň - Veverka Čiperka Registrační číslo: CZ107/1200/080106 10 píseň - Veverka Čiperka 1 Veverka Čiperka sedí v rudém kožíšku, Ráda jí jadýrka ze šišek a oříšků Skoč veverko, skoč, s námi se zatoč [:Veverka skočila, s Ivetkou

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku

Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku Nepovinná příloha k projektu: Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku Soukromá mateřská škola Petrklíč Obsah přílohy: Projekt Speciálně-pedagogický

Více

22. píseň TRAVIČKA ZELENÁ. 1. lekce. Projekt: Do školy včas Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0106

22. píseň TRAVIČKA ZELENÁ. 1. lekce. Projekt: Do školy včas Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0106 22 píseň TRAVIČKA ZELENÁ 1 lekce Úvod Hra: Na korálky Děti (korálky) se rozptýlí a posadí se na koberec Učitelka chodí, přeříkává říkanku: Korálky se roztrhaly, po zemi se rozsypaly Kde je najdu, kde je

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

371 118 Pohybová hra mé tělo

371 118 Pohybová hra mé tělo 371 118 Pohybová hra mé tělo Pomocí tohoto materiálu je možné provádět různé aktivity pro procvičování pohybu, které směřují k poznání a ovládání vlastního těla. Zvláštnost této hry spočívá v rozmanitosti

Více

Školní zralost dítěte

Školní zralost dítěte Školní zralost dítěte Školní zralost fyzická, duševní a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy a je výsledkem předchozí etapy vývoje dítěte Je předpokladem pro úspěšné osvojování si školních

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15)

První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15) První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15) Anotace: Nácvik správného držení tužky, správného sezení, techniky psaní, uvolňovací cviky Dětský diagnostický ústav, středisko

Více

Školní zralost a příprava na školu

Školní zralost a příprava na školu Školní zralost a příprava na školu Jak poznáme, že je dítě dostatečně zralé na vstup do školy, které oblasti je dobré podpořit a kdy zvažovat odklad školní docházky Jak poznáme, že dítě začíná být zralé

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

POHYBY S ŘÍKADLY: Teď si pěkně lehneme (leh na zem) už se ani nehneme. Pojedeme na kole (leh nohama jako šlapeme na kole) dojedeme ke škole.

POHYBY S ŘÍKADLY: Teď si pěkně lehneme (leh na zem) už se ani nehneme. Pojedeme na kole (leh nohama jako šlapeme na kole) dojedeme ke škole. POHYBY S ŘÍKADLY: Dupy, dupy, dupáníčko (silně dupeme) to je malé zlobeníčko. Jako čerti v pekle, chováme se vztekle. (dupeme, skáčeme, děláme ble ble) Teď si pěkně lehneme (leh na zem) už se ani nehneme.

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky Obsah: Poděkování... 2 Základní údaje o realizátorovi projektu Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Ţatec o.s.... 3 Základní údaje o projektu...

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Všichni jsem tu kamarádi

Všichni jsem tu kamarádi Všichni jsem tu kamarádi Charakteristika integrovaného bloku Pomocí her a různých činností se děti ve třídě navzájem poznají. Zapamatují si jména kamarádů. Postupně se budeme seznamovat s pravidly, které

Více

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ Mgr. Milena Šilhánová O ŠKOLE PO ŠKOLE přednášky o výuce v naší škole Sfumato - Splývavé čtení středa 15. 1. 2014, 17:00, učebna 1. roč. ZŠ prezentace metody výuky českého jazyka

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů.

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů. Milé kolegyně, právě otevíráte složku nových tematických pracovních listů pro mateřské školy KAFOMETÍK. Soubor vytvořily učitelky mateřských škol v reakci na potřeby dětí. Jednotlivé listy přinášejí dostatek

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Před vstupem do školy

Před vstupem do školy Před vstupem do školy Nástup do školy je pro všechny děti velmi významným obdobím. Znamená totiž počátek nové životni fáze - ze světa her vstupují do světa povinností. Pro zvládnutí nových nároků spojených

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

Projekt Voda. 2. třída Sluníčka

Projekt Voda. 2. třída Sluníčka Projekt Voda 2. třída Sluníčka šk. rok 2010/2011 Projekt: VODA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Mrazíkovo království Dílčí vzdělávací

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Co by mělo znát a umět Vaše dítě, než půjde do školy, co je třeba procvičovat

Co by mělo znát a umět Vaše dítě, než půjde do školy, co je třeba procvičovat ZŠ Vrané nad Vltavou držitelka mezinárodního titulu Ekoškola U Školy 208, Vrané nad Vltavou, 252 46 IČO: 75031710 (Fax): 257 760 341 reditelstvi@zsvrane.cz www.zsvrane.cz CO BY MĚL UMĚT BUDOUCÍ PRVŇÁČEK

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš I. třída pouštíme draky Učit děti správně nalepovat lepidlo navzájem si pomoci požádat o pomoc Přiblížit význam větru učit děti foukat do papíru Nalepování draka Vítr a drak Biol tělo inter. Kom soc MŠ

Více

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2 NÁPRAVNÁ CVIČNÍ PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec OBSAH Metodika 1. Úvod 2 2. Metodický komentář 2 2.1 Hledej rozdíly 2. Závěr 4. Zdroje Materiál Pracovní

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů Průpravné úpoly Průplavné úpoly jsou poměrně jednoduchá tělesná cvičení úpolového charakteru, která mohou žáci ihned provádět, aniž by se věnoval čas nácviku techniky. Toto ovšem neznamená, že by technika

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 2 8 Mgr. Zuzana Pospíšilová

Více

Muzikoterapie u dětí se SPU

Muzikoterapie u dětí se SPU Muzikoterapie u dětí se SPU - Muzikoterapie je léčebná metoda, která používá hudbu jako terapeutický prostředek - Dělení muzikoterapie podle počtu klientů: individuální, párová, skupinová - Muzikoterapeutický

Více

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ.

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ. OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ZAHAJUJEME VÝUKU POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH METODOU ANALYTICKO - SYNTETICKOU A V PARALELNÍ TŘÍDĚ METODOU GENETICKOU. POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH:

Více

Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ!

Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ! Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ! Sluchová analýza a syntéza řeči Rozlišování slov ve větě pozor, i předložka je samostatné slovo Rozkládání slov na slabiky zkoušet i slova,

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více

Co by měl umět předškolák

Co by měl umět předškolák Co by měl umět předškolák Chystá se váš potomek na podzim do školy? Anebo ho to čeká až příští rok? Přechod z mateřské do základní školy je poměrně velká změna, a to nejen v životě školáka, ale i celé

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Ilustrace k lidovým písním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 3.

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ŠKOLNÍ ZRALOST P R A C O V I Š T Ě Š U M P E R K E L O K O V A N É P R A C O V I Š T Ě M O H E L N I C E M

ŠKOLNÍ ZRALOST P R A C O V I Š T Ě Š U M P E R K E L O K O V A N É P R A C O V I Š T Ě M O H E L N I C E M ŠKOLNÍ ZRALOST P R A C O V I Š T Ě Š U M P E R K E L O K O V A N É P R A C O V I Š T Ě M O H E L N I C E M g r. J a n a F a l t u s o v á M g r. P a v l a K n ý ř o v á ŠKOLNÍ ZRALOST =připravenost dítěte

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Tam,kde postižení není překážkou Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Most Příklady dobré praxe ZŠ a MŠ Bílý Potok

Více

Volejbalová průprava

Volejbalová průprava Volejbalová průprava Závěrečná práce v rámci školení III. třídy všestrannosti T. J. Sokol Uherské Hradiště župa Komenského Zaměření hodiny: volejbal Dne: 21. 8. 2013 Zpracoval: Předpoklady: Cvičenci: Skupina

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Buď fit. od narození po školu

Buď fit. od narození po školu Mudr. Věr a Kleplová Dobromila Pilná Našemu sluníčku Buď fit od narození po školu MUDr. Věra Kleplová, Dobromila Pilná, 2006 Nakladatelství ANAG, 2006 ISBN 80-7263-357-0 Obsah Obsah Předmluva...7 Členění

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 9, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Dobře rozvinutá grafomotorika je podmínkou pro psaní

Dobře rozvinutá grafomotorika je podmínkou pro psaní Dobře rozvinutá grafomotorika je podmínkou pro psaní Převzato z rozhovoru s Mgr. Martinou Simonidesovou ( vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor pedagogika, zabývá se nápravou grafomotorických

Více

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME.

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Témata I. Osobnost učitele II. Potřeby dětí III. Partnerský přístup IV. Emoce a jak na ně V. O nás VI. Kobereček VII. Průvodníček VIII. Měsíční témata

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr Třídní vzdělávací program třídy na měsíc: říjen 2007 Vezu pohádku O ČERVENÉ KARKULCE Jede, jede, čoudí vláček, nese téma na obláček. Vynese ho na měsíc, povíme si o něm víc Záměrem projektu je seznámení

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě Matematické procvičování a upevňování znalostí v oboru 0-10. Nový kamarád ve vyučování počítač. Jméno autora: Renata PÁVKOVÁ Název práce: MATEMATICKÉ procvičování a upevňování znalostí v číselném oboru

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc OBLAST KREATIVITY Produkování a realizace originálních a neobvyklých nápadů. Dejte dítěti k dispozici malou

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Speciálně pedagogická diagnostika dítěte předškolního věku. Přípravná třída Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Speciálně pedagogická diagnostika dítěte předškolního věku. Přípravná třída Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Speciálně pedagogická diagnostika dítěte předškolního věku Přípravná třída Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Jméno, příjmení dítěte : Bydliště :.. Datum narození :.. Rodné číslo

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více