Za občanské sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří. PhDr. Zdeňka Baranniková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za občanské sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří. PhDr. Zdeňka Baranniková"

Transkript

1 Registrační číslo: CZ107/1200/ Poděkování: Děkujeme za poskytnutí finanční podpory Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, díky které mohla vzniknout tato metodika Dík patří učitelkám mateřských škol, které se podílely na tvorbě jednotlivých lekcí a na praktickém převedení této metodiky do praxe mateřských škol Děkujeme Denisce Noskové za nádherné ilustrace k jednotlivým písničkám Poděkování zaslouží Mgr Eva Kapicová za vedení týmu učitelek mateřských škol a celkové zpracování metodiky Věříme, že pedagogové mateřských škol, kteří se seznámí s touto metodou a rozhodnou se jí využívat v praxi, touto prací pak usnadní mnoha předškolním dětem vstup do školy Za občanské sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří PhDr Zdeňka Baranniková 1

2 Registrační číslo: CZ107/1200/ Obsah: Obsah: 2 Informace o projektu 3 Školní zralost se posuzuje ve čtyřech základních oblastech: 3 Celkové výsledky 6 Celkové výsledky - dívky 7 Celkové výsledky - chlapci 7 Celkové zlepšení chlapců a dívek o počet bodů 8 Předškolní program 10 Koncepce Předškolního programu 11 Obsah jednotlivých cvičení dle písní 11 1 Prší, prší 14 2 To je zlaté posvícení 18 3 Pod naším okýnkem 22 4 Ořechy 26 5 Já jsem muzikant 30 6 Koulelo se, koulelo 34 7 Kdybys měla, má panenko, sto ovec 38 8 Měla babka čtyři jabka 42 9 Jedna, dvě, tři, čtyři, pět Veverka Čiperka První sníh Vánoční stromeček Pec nám spadla Co to cinká za vesnicí Kočka leze dírou Dva mrazíci Sněží, sněží Jedna, dvě, Honza jde Auto Běží liška k Táboru Na jaře, na jaře Travička zelená Když jsem husy pásala Na tom pražským mostě Až já budu velká Holka modrooká Okolo Třeboně Šel zahradník do zahrady Šla Nanynka do zelí Skákal pes Jede, jede poštovský panáček 134 Použitá literatura 138 2

3 Registrační číslo: CZ107/1200/ Informace o projektu Projekt Do školy včas reagoval na potřeby současného počátečního vzdělávání a to v oblasti předškolní výchovy Hlavním cílem projektu byl systematický a komplexní přístup k předškolním dětem, které jsou ohroženy školní nezralostí a specifickými poruchami učení a chování Základem projektu byla intenzivní práce nejen s dětmi ohroženými školní nezralostí a specifickými poruchami učení a chování, ale též s jejich rodiči a pedagogy A to v těchto aktivitách: 1) Vzdělávací program pro učitelky MŠ a přípravných ročníků 2) Přednášky pro rodiče dětí 3) Příprava Předškolního programu pro děti, na kterém se aktivně podílely učitelky MŠ 4) Pilotní implementace Předškolního programu v mateřských školách a přípravných ročnících po dobu 2 let 5) Zpracování finální verze Předškolního programu, kde byly zapracovány zkušenosti učitelek s Předškolním programem v praxi Na základě jejich připomínek byly pozměněny některé aktivity tak, aby co nejvíce ovlivňovaly rozvoj dítěte v posledním roce před nástupem do školy Koncept školní zralosti v České republice zavedl a postupně do zdravotnické a do školské praxe prosadil psycholog Jaroslav Jirásek před téměř padesáti roky V té době šlo o jedno z nejvýraznějších narušení jednotnosti školství Zpočátku se řada rodičů z různých důvodů bránila odložení školní docházky u svého dítěte, dnes naopak počet dětí, které nastupují do školy o rok později, stoupá Dnes v České republice nastupuje do školy okolo 1/4 prvňáčků až ve věku 7 let a více Nástup do školy představuje v životě dítěte a celé jeho rodiny důležitý sociální mezník Role školáka není výběrová, ale závisí na dosažení určitého věku a jemu odpovídající vývojové úrovně Dovednosti a návyky důležité pro školu dítě nezíská jen tím, že dosáhne věku 6 let, každé dítě se vyvíjí vlastním tempem, je ovlivňováno řadou faktorů rodinné zázemí, výchova, pobyt v mateřské škole, společnost vrstevníků apod V otázce zahájení školní docházky neexistuje jediné správné řešení pro všechny děti co platí pro jednoho, nemusí platit pro druhého, každé dítě je jedinečný originál Jisté však je, že předčasný nástup do školy může nepříznivě poznamenat celou školní dráhu dítěte a dále i jeho vztah ke škole a vzdělávání vůbec Obecně můžeme školní zralost definovat jako dosažení takové úrovně tělesného, rozumového, citového a společenského vývoje u dítěte nastupujícího povinnou školní docházku, v rámci které je schopno úspěšně zvládat požadavky a nároky spojené se vstupem do školy Pod pojmem školní zralost se rozumí zejména zralost centrální nervové soustavy, která se projevuje změnou celkové reaktivity, zvýšením emoční stability a odolnosti vůči zátěži Školní zralost se posuzuje ve čtyřech základních oblastech: 1 oblast tělesná tělesná zdatnost dítěte dobrý zdravotní stav výška okolo 120 cm váha cca 20 kg naznačená trvalá dentice 3

4 Registrační číslo: CZ107/1200/ oblast rozumová (tj dostatečná zralost centrálního nervového systému a úroveň všech psychických funkcí) úroveň záměrné pozornosti dostatečně rozvinuté vnímání analyticko-syntetická činnost úroveň paměti celkový rozvoj řeči, schopnost komunikace zájem o zaměstnání s cílem zájem o nové poznatky schopnost chápání a užívání symbolů dostatečné rozvinutí jemné motoriky ruky dostatečná úroveň vizuomotorické koordinace 3 oblast citová určitá citová stabilita schopnost sebehodnocení osamostatnění se dostatečná vyzrálost volních vlastností zvídavost odolnost vůči zátěži (zvládat pocity strachu, trémy) 4 oblast sociální potřeba styku s jinými dětmi schopnost podřídit se školnímu režimu schopnost soužití v kolektivu schopnost podřídit se autoritě učitele orientace v jednodušších sociálních situacích Naopak mezi nejčastější příčiny odkladu školní docházky patří: problémy v oblasti řeči problémy s pozorností a soustředěností problémy v grafomotorice (špatný úchop psacího náčiní, nevyhraněná lateralita) problémy pracovního tempa (pomalost) problémy vědomostního rázu (orientace ve světě) Drobné vývojové nerovnoměrnosti jsou však u dětí obvyklé, protože každý jedinec se vyvíjí vlastním tempem v závislosti na vnitřních předpokladech a vnějších formujících vlivech Pokud jsou vývojové nerovnoměrnosti včas rozpoznány, lze je v mnoha případech úspěšně vyrovnat záměrným a cíleným působením ještě dříve, než dítě do školy nastoupí Již v předškolním věku je možné též zachytit rizikové faktory z hlediska specifických poruch učení Jsou to zejména dílčí deficity v percepční a motorické oblasti, z nichž se za určitých okolností mohou rozvinout specifické poruchy učení Proto je z hlediska prevence specifických poruch učení důležité tyto deficity včas diagnostikovat a zaměřit na ně nápravu Stále není věnována dostatečná pozornost příčinám a odstraňování těchto nedostatků v předškolním období Jejich důsledkem jsou později špatné známky jako trest za opožděný vývoj dítěte Proto byl projekt Do školy včas zaměřen na včasnou diagnostiku (psychologickou a neurologickou) a následnou nápravu vývojových nerovností a možných specifických poruch učení a chování 4

5 Registrační číslo: CZ107/1200/ Výraznější vývojová nevyzrálost (ať už jsou její příčiny jakékoliv) je významnou překážkou pro úspěšnost a spokojenost dítěte ve škole Pokud do školy nastoupí dítě nezralé, je vystaveno dlouhodobé stresové situaci Je znevýhodněno v rozvoji školních dovedností, nemůže adekvátně využít svou intelektovou kapacitu, mimo jiné kvůli nedostatkům v pozornosti a práceschopnosti Škola na dítě klade požadavky, na které nestačí, přestože vynakládá mnoho energie Tyto děti jsou často přetížené, zvýšeně unavené, často nemocné To jim ještě více komplikuje zvládnutí požadavků první třídy Mnohdy se dostaví pocit neúspěšnosti, který oslabuje sebedůvěru dítě neví, proč mu učení nejde, domnívá se, že je hloupé, nenadané Pocit méněcennosti a nízká sebedůvěra často negativně ovlivňuje také postavení dítěte v kolektivu Mnohé výzkumy dokazují, že u chlapců bývá sociální vyspívání v předškolním věku pomalejší a méně vyrovnané Ve škole pak bývají častěji označováni jako nezralí Chlapci se jeví celkově méně zralí, a to ani ne tak pro nižší výsledky ve výkonových zkouškách, ale zejména pro nižší zralost sociální a pracovní Toto potvrzují i naše výsledky Do projektu se během 2 let zapojilo 50 problémových dětí (bez odkladu školní docházky), které měly v září 2010 a 2011 nastoupit do školy U vybraných dětí byl předpoklad, že budou mít odloženou školní docházku a mohou se u nich projevit specifické poruchy učení a chováni ve školním věku V obou letech převažoval počet chlapců, celkem se projektu účastnilo 34 chlapců a 16 dívek Výběr do projektu prováděly paní učitelky z mateřských škol, které děti dlouhodobě znaly Se zařazením do projektu museli souhlasit rodiče Stávalo, že někteří rodiče si nepřipouštěli, že jejich dítě má problémy a zařazení do projektu odmítli Jiní odřekli účast v projektu z důvodu, že i od rodičů byla vyžadována určitá aktivita a spolupráce Školní rok Počet chlapců Chlapci v % Počet dívek Dívky v % Celkem Ve druhém roce realizace projektu byly paní učitelkami vybrány do projektu děti s výraznějšími a hlubšími problémy (hlavně v oblasti řeči), což se projevilo v menším počtu dětí, které nastoupily školní docházku bez čerpání odkladů Tyto děti již v tomto věku potřebují dlouhodobější pomoc a mnohdy i více odborníků logoped, neurolog, psycholog, pedagog, event i rehabilitační pracovník Nutností je stimulující rodinné prostředí a intenzivní péče ze strany rodiny Všechny děti v projektu absolvovaly: - vstupní psychologické (standardizovanými testy) a neurologické vyšetření - 50 hodin (každé dítě) terapie EEG-biofeedback, která vede k rychlejšímu dozrávání centrální nervové soustavy - individuální nápravu v mateřských školách (na základě psychologického vyšetření) - Předškolní program (zpracovaný paní učitelkami MŠ a pedagožkou projektu) - kontrolní výstupní psychologické a neurologické vyšetření 5

6 Registrační číslo: CZ107/1200/ Celkové výsledky Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 1 Raven barevný 6,43 8,31 2 Zkouška znalostí předškolních dětí 4,7 5,29 3 Test rizika čtení a psaní pro rané školáky 4,2 6,14 4 Kresba postavy - celkový skór 4,56 5,62 5 Test obkreslování 4,02 4,29 6 Motorika 7,18 10,9 7 Dotazník pro rodiče k hyperaktivitě 7,35 3,88 Vysvětlení: Úkoly 1-5: 10 bodů nejlepší výkon Úkol 6: 17 bodů nejlepší výkon Úkol 7: 0 bodů nejlepší výkon Celkové výsledky Raven 2 Zkouška znalostí předškolních dětí 3 Test rizika čtení a psaní pro rané školáky 4 Kresba postavy - celkový skór 5 Test obkreslování 6 Motorika 7 Dotazník pro rodiče Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření Vysvětlení: Úkoly 1-5: 10 bodů nejlepší výkon Úkol 6: 17 bodů nejlepší výkon Úkol 7: 0 bodů nejlepší výkon 6

7 Registrační číslo: CZ107/1200/ Celkové výsledky - dívky 1vyšetření 2vyšetření 1 Raven barevný 6,22 8,33 2 Zkouška znalostí předškolních dětí 3,69 3,93 3 Test rizika čtení a psaní pro rané školáky 4,31 5,87 4 Kresba postavy - celkový skór 4,75 6,33 5 Test obkreslování 4,13 4,73 6 Motorika 7, Dotazník pro rodiče k hyperaktivitě 8,66 3,2 Vysvětlení: Úkoly 1-5: 10 bodů nejlepší výkon Úkol 6: 17 bodů nejlepší výkon Úkol 7: 0 bodů nejlepší výkon Celkové výsledky - dívky Raven barevný 2 Zkouška znalostí předškolních dětí 3 Test rizika čtení a psaní pro rané školáky 1vyšetření 4 Kresba postavy - celkový skór 5 Test obkreslování 2vyšetření 6 Motorika 7 Dotazník pro rodiče k hyperaktivitě Celkové výsledky - chlapci Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 1 Raven barevný 6,53 8,29 2 Zkouška znalostí předškolních dětí 5,18 5,88 3 Test rizika čtení a psaní pro rané školáky 4,15 6,24 4 Kresba postavy - celkový skór 4,47 5,26 5 Test obkreslování 3,97 4,09 6 Motorika 7,09 10,85 7 Dotazník pro rodiče k hyperaktivitě 6,63 4,15 7

8 Registrační číslo: CZ107/1200/ Celkové výsledky - chlapci Raven barevný 2 Zkouška 3 Test rizika 4 Kresba 5 Test 6 Motorika 7 Dotazník znalostí čtení a psaní postavy - obkreslování pro rodiče k předškolních pro rané celkový skór hyperaktivitě dětí školáky Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření Celkové zlepšení chlapců a dívek o počet bodů Chlapci Dívky 1 Raven 1,76 2,11 2 Zkouška znalostí předškolních dětí 0,7 0,24 3 Test rizika čtení a psaní pro rané školáky 2,09 1,56 4 Kresba postavy - celkový skór 0,70 1,58 5 Test obkreslování 0,12 0,6 6 Motorika 3,76 3,37 7 Dotazník pro rodiče k hyperaktivitě 2,48 5,46 Vysvětlení: Úkoly 1-5: v 10ti bodové škále Úkol 6: v 17ti bodové škále Úkol 7: ve 14ti bodové škále 8

9 Registrační číslo: CZ107/1200/ Kontrolní psychologická vyšetření ukázala, že u většiny dětí (jak dívek, tak chlapců) nastalo zlepšení ve sledovaných oblastech Výrazně se zlepšila motorika a připravenost dětí na čtení a psaní Všechny aktivity projektu komplexně vedly též ke zklidnění dětí a zlepšení jejich koncentrace pozornosti, což pozitivně hodnotili i rodiče (viz výsledky Dotazník pro rodiče) Výsledky kontrolních psychologických vyšetření jednoznačně dokazují, že pokud se s dětmi intenzivně pracuje v předškolním věku, je možné je připravit na bezproblémový vstup do školy Centrální nervová soustava se v této době postupně vyvíjí a její případné nerovnosti je možné odborně pozitivně ovlivňovat právě v tomto předškolním věku Ve vyšším věku je to náročnější, protože fungování centrální nervové soustavy, a to i špatné, se postupně fixuje Po absolvování všech aktivit projektu včetně Předškolního programu mohlo 24 dětí (při zařazení do projektu problémových) nastoupit do 1třídy, což je téměř polovina dětí v projektu Školní rok nástupu do školy Celkem nastoupilo do školy Celkem nastoupilo do školy v % Počet chlapců Chlapci v % Počet dívek Dívky v % 2010/ % 13 72,22% 3 42,86% 2011/ % 4 25% 4 44,44% Celkem 24 48% 17 50% 7 43,75% 9

10 Registrační číslo: CZ107/1200/ Předškolní program Inspirací ke zpracování tohoto programu byla metoda od fyzioterapeutky Theá Bugnet Le Bon Départ, polská modifikace této původní metody Metoda dobrého startu Marty Bogdanowicz a její česká verze Jany Swierkoszové Program je určen dětem 1 rok před nástupem do školy Při zpracování předkládaného Předškolního programu došlo k propojení teorie (pedagožka, která v současné době nepůsobí ve školství) a praxe aktivní podíl paní učitelek MŠ a využití jejich aktuálních praktických znalostí a zkušeností při práci s dětmi před nástupem do školy Program byl zpracováván po dobu 2 let a souběžně pilotně zkoušen a připomínkován na 22 mateřských školách v okrese Louny a Rakovník Předškolní program posiluje rozvoj potřebných dovedností pro bezproblémový vstup dítěte do školy Celý Předškolní program je zaměřen na činnosti potřebné pro úspěšné zvládání nároků školy: - procvičování hrubé a jemné motoriky - procvičování motoriky mluvidel - procvičování artikulační obratnosti - procvičování grafomotoriky - vnímání a napodobování rytmu - rozvoj sluchového vnímání a rozlišování - rozvoj zrakového vnímání a rozlišování - procvičování sluchové a zrakové paměti - cvičení prostorové orientace - procvičování pravolevé orientace - tělesné schéma - cvičení matematických představ - rozšiřování slovní zásoby - cvičení paměti a koncentrace pozornosti - postupné prodlužování zvládání zátěže Právě dnešním dětem předškolního věku činí tyto oblasti nejčastější problémy Předškolní program obsahuje metodickou příručku a přílohu s konkrétními kresebnými vzory 10

11 Registrační číslo: CZ107/1200/ Koncepce Předškolního programu - je určen pro děti 1 rok před nástupem do školy (pro děti bez odkladu školní docházky i s odkladem školní docházky), mladší děti vzhledem k nezralosti centrální nervové soustavy mají problémy zvládat některá cvičení - obsahuje 31 dětských písní (většinou lidových), které vybíraly učitelky MŠ zapojené do projektu (písně patří k oblíbeným u dětí) - výběr a posloupnost písní je řazena dle ročních období tj od počátku do konce školního roku (některé písně jsou obsahem neutrální) - program se realizuje od počátku do konce školního roku 2x týdně (pro práci s dětmi je na každý týden zpracována 1 píseň do 2 lekcí) - pro každý měsíc jsou zpracovány 3 písně (tj 6 lekcí) je ponechán určitý časový prostor (vánoční prázdniny, různé akce v MŠ ) - náročnost lekcí se postupně zvyšuje - většina písní je ve 2/4 nebo 4/4 taktu, který děti poměrně dobře zvládají - několik písní je ve 3/4 taktu, který je pro děti obtížnější - délka 1 lekce je minut - vhodné je pracovat se skupinkou max 10 dětí (pro 1 paní učitelku) - program je možné realizovat s předškoláky např po obědě, kdy mladší děti spí, či jako kroužek - struktura cvičení je u každé písně stejná Obsah jednotlivých cvičení dle písní 1) Úvod kolektivní hra délka cca 5 minut Zařazena konkrétní kolektivní hra, převážně tematicky volena ke konkrétní písni, jejímu obsahu a tématu Úkol: podporovat vhodné sociální chování dětí, začlenění do skupiny, respektování druhých, podporovat atmosféru důvěry a otevřenosti, vést ke zvýšení sebevědomí dětí, procvičovat hmatového vnímání a posilovat smyslové uvědomění Zkušenosti: děti měly tyto hry velice oblíbené a nejvíce se na ně těšily 2) 1 lekce u písně Poslech, nácvik písně, rozvoj slovní zásoby: cca 10 minut - paní učitelka vhodnou motivací vzbudí u dětí zájem o píseň - děti poslouchají píseň (učitelka zpívá a doprovází se na hudební nástroj), pokud děti píseň znají, mohou též hned zpívat - úkolem dětí ale je poslouchat obsah písně - po zpěvu písně učitelka pokládá různé otázky, kterými zjišťuje, zda děti vnímaly a pochopily obsah písně, zda porozuměly všem slovům - učitelka s dětmi nacvičuje píseň - učitelka si povídá s dětmi na téma dané písně Úkol: procvičovat mechanickou paměť, sluchovou paměť, rytmizaci, rozvíjet slovní zásobu, fantazii, schopnost komunikace a kooperace s ostatními dětmi, rozvoj pozornosti 11

12 Registrační číslo: CZ107/1200/ lekce u písně Zpěv písně, logopedické dovednosti a nácvik říkanky: cca 10 minut - opakovaný zpěv nacvičené písně, aby ji všechny děti zvládly - logopedická cvičení zaměřená na dechová cvičení (správné dýchání), procvičování motoriky jazyka, mimických svalů, artikulační obratnosti - nácvik říkanky, která souvisí s tématem písně či probíhajícím ročním obdobím Úkol: procvičovat motoriku mimických svalů, motoriku jazyka, artikulační obratnost, mechanickou paměť, sluchovou paměť, rytmizaci 3) Cvičení pohybových dovedností: cca 10 minut - zařazeny ihned po klidné části, kdy děti sedí, zpívají si nebo si povídají - cvičení vychází z tématu a obsahu konkrétní písně, někdy se používá i cvičební nářadí či náčiní míče, švihadla, lavičky, obruče, lana, švihadla aj - jedná se o cvičení jednotlivců či družstev a to v daném útvaru či volně v prostoru Úkol: procvičovat hrubou a jemnou motoriku, motorickou paměť, koordinaci pohybů, respektování pravidel v družstvu 4) Přípravná cvičení: cca 10 minut - obsahují vždy konkrétní cvičení na rozvoj zrakového vnímání a rozlišování, sluchového vnímání a rozlišování, zrakové a sluchové paměti, sluchové analýzy a syntézy, hmatu, prostorové a pravolevé orientace, logického myšlení, koncentrace pozornosti, matematických představ, zvýšení slovní zásoby, rozšiřování všeobecných znalostí, mechanické paměti, jazykový cit - každá lekce obsahuje vždy 2 různě zaměřená přípravná cvičení, která opět vycházejí z tématu dané písně - důraz je kladem na posloupnost v náročnosti, cvičení jsou řazena od nejjednodušších ke složitějším Úkol: procvičovat zrakové vnímání a rozlišování, sluchové vnímání a rozlišování, sluchovou analýzu a syntézu, zrakovou a sluchovou paměť, hmat, prostorovou a pravolevou orientaci, logické myšlení, koncentraci pozornosti, matematické představy, mechanickou paměť, rozšiřovat slovní zásobu, všeobecné znalosti 5) Rytmická cvičení s pohybem: cca 5 minut - jsou využívány různé materiály umělohmotné drátěnky, molitanové, tenisové, pingpongové míčky, pytlíky plněné kroupami, rýží, ořechy, plastové kostky, klubíčka vlny, PET víčka, papírové koule aj - pohyby je nutné provádět v rytmu dané písně je vhodné zpívat v pomalejším rytmu, aby děti stačily dělat pohyby ve správném rytmu (2/4 a 4/4 takt zvládají děti lépe než 3/4 takt, který je pro ně náročnější Úkol: procvičovat vnímání rytmu, reprodukci rytmu, jemnou i hrubou motoriku, koordinaci rukou, sluchovou a zrakovou paměť, koordinaci oko-ruka, pozornost 6) Uvolňovací a kresebná cvičení: cca 10 minut - uvolnění paží (ramenní kloub, loketní kloub, zápěstí a jednotlivé prsty) s celou skupinou děti - kresebné vzory tematicky vždy o odpovídají konkrétní písni, zachována je posloupnost od nejjednodušších po složitější cvičení 12

13 Registrační číslo: CZ107/1200/ lekce u písně: - ukázka kresebného vzoru (co připomíná) - kresba kresebného vzoru ve stoje dominantní rukou do vzduchu se zpěvem písně (vhodné píseň zpomalit) - pracuje celá skupina dětí - následuje kresba kresebného vzoru větší velikosti na svislou plochu (tabule, papír na zdi či dveřích) a vodorovnou plochu pískovnička (tác s pískem) - děti pracují jednotlivě, postupně se střídají - děti kreslí prstem (do pískovničky), prstovými barvami, tužkou, fixem, štětcem, křídou, houbičkou Úkol: uvolňovat ruku od ramenního kloubu, přes loketní kloub, zápěstí až k jednotlivým prstům, procvičovat grafomotoriku, správný úchop a sklon kresebného náčiní, procvičovat koordinaci oko-ruka 2 lekce u písně - opětovná ukázka kresebného vzoru - opakovaná kresba kresebného vzoru ve stoje dominantní rukou za zpěvu písně, nejprve má dítě oči otevřené, následně má oči zavřené - individuální práce paní učitelky s každým dítětem kresba kresebného vzoru tužkou na papír formátu A4 za zpěvu písně (vhodné píseň opět zpomalit) - dítě kreslí na vodorovnou plochu papíru nejprve ve stoje, pak vsedě, ale se zdviženým loktem - ostatní děti kreslí obrázek tematicky k dané písni - od dítěte se vyžaduje, aby kresebný vzor kopírovalo, aby jeho pohyby byly postupně preciznější a koordinovanější - paní učitelka pracuje s dětmi individuálně, nutné je dbát na správný úchop a sklon tužky, volit tužky různé síly, při chybném úchopu používat různé násadky na tužky Úkol: uvolňovat ruku od ramenního kloubu, přes loketní kloub, zápěstí až k jednotlivým prstům, procvičovat grafomotoriku, správný úchop a sklon tužky, procvičovat koordinaci oko-ruka, zrakovou paměť, schopnost nápodoby 7) Závěr kolektivní hra: cca 5 minut Zařazena konkrétní kolektivní hra, opět převážně tematicky volena ke konkrétní písni, jejímu obsahu a tématu - vede ke zklidnění dětí, zařazeny i relaxační hry, zhodnocení výkonů - každé dítě by mělo po zakončení lekce odcházet s pocitem úspěchu Úkol: naučit se relaxovat, podporovat vhodné sociální chování dětí, respektování druhých, pochvala druhých, vést ke zvýšení sebevědomí Zkušenosti: děti měly opět tyto hry velice oblíbené a těšily se na ně Dvouleté zkušenosti z praktické aplikace Předškolního programu přímo v mateřských školách dokládají, že má tento program vliv na rychlejší rozvoj motorických dovedností a smyslového vnímání u dětí předškolního Vede ke zklidnění dětí a pozitivně též ovlivňuje jejich celkový vývoj a připravenost na vstup do školy Je vhodný též jako prevence specifických poruch učení a chování Práce s písničkou děti baví, jsou v dobré psychické pohodě a na každou lekci se těší Spokojené jsou i paní učitelky, které vidí rychlejší pokroky u dětí 13

14 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň - Prší, prší 1 Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme [: Pojedeme na luka, až kukačka zakuká:] 2 Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala [: Kukačko, už nekukej, má panenko neplakej:] 14

15 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň PRŠÍ, PRŠÍ 1 lekce Úvod Hra: Na seznamování Děti sedí v kruhu (např turecký sed, klek) a kutálejí si míč Dítě, které míč chytí, se představí celým jménem (např: Jmenuji se Tomáš Novák ) a míč posílá po zemi k dalšímu dítěti, které se také představí celým jménem Hra pokračuje, dokud se nevystřídají všechny děti Poslech, nácvik písně a rozvoj slovní zásoby Motivace k písni: Děti si sednou na koberec Učitelka se schová za závěs, prostěradlo nebo se k dětem otočí zády a napodobuje různé zvuky hlas kukačky, zvuk koňských kopyt, pláč Děti hádají, co je to za zvuk a mohou také zvuky opakovat Děti se snaží uhádnout písničku Pokud se jim to nedaří, učitelka zazpívá na libovolnou slabiku kousek melodie Poslech písně: Děti si poslechnou společně písničku, učitelka ji zazpívá s doprovodem hudebního nástroje Děti vnímají obsah písně Porozumění obsahu písně: O čem se v písni zpívá? O kom se zpívá? Co jsou luka? O jakých zvířatech se zpívá v písničce? Apod Nácvik písně: Děti si společně s učitelkou a doprovodem na hudební nástroj píseň nacvičí Povídání s dětmi: Kdy často prší? Je déšť potřebný? Procházely jste se někdy v dešti? Co lidé nosí, když prší? Rády chodíte v kalužích? Apod Cvičení pohybových dovedností Děti vytvoří kruh s rozestupy: - chůze v kruhu volně v prostoru (koníčci jdou pomalu, protože prší) - běh v kruhu s vysokým zvedáním kolen a lehkým došlapováním (když vysvitne sluníčko, tak koníčci běží lehce) - běh v kruhu s poskoky (někdy si koníčci radostí poskočí) - běh v kruhu, na znamení stoj (koníci se zastavili, odpočívají) Přípravná cvičení Určování počtu slabik: Učitelka říká slova vybraná z písničky např: prší, koníčci, pojedeme, leje, luka, jen, kam, kukačka, zakuká, panenka, zaplakala, má, neplakej apod Děti společně říkají a vytleskávají slovo dle slabik Snaží se určit správný počet slabik daného slova pomocí vytleskávání, následně při opakovaní slova si ukazují počet slabik na prstech Rozvoj sluchového vnímání: Učitelka předvede několik zvuků (např muchlání papíru, zavření dveří, zastrčení židličky, položení skleničky na stůl, tleskání, nalévání čaje do hrnečku apod) Učitelka opakovaně dětem předvádí tyto zvuky, děti sedí na koberci a mají zavřené oči Děti hádají, co bylo předvedeno Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí na židličkách volně v prostoru (každé dítě má 2 umělohmotné drátěnky, v každé ruce jednu), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - lehké ťukání drátěnek o sebe v rytmu písně - střídavé mačkání jedné a druhé drátěnky v rytmu písně - střídavé údery drátěnkami o stehna nohou (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně 15

16 Registrační číslo: CZ107/1200/ Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - střídavé zvedání jednoho a druhého ramene (ruce připažené, ale uvolněné) - ruce vzpažit, pohyby vlevo, vpravo (prší, fouká vítr, stromy se ohýbají) - pohyby prstů na obou rukách (napodobování deště) Učitelka ukáže kresebný vzor: - kreslení vzoru dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně (zpěv dětí a učitelky) Vzor nakreslen na papíru (větší formát) a připevněn na zdi: - obkreslování vzoru tužkou jednotlivými (nebo jen některými) dětmi za zpěvu písně Závěr Hra na zklidnění: Posílání kapky deště Děti utvoří kruh Jedno dítě má v ruce kuličku nebo malý předmět (kapku deště) a předá kapičku deště tomu, koho by chtělo za něco pochválit (pochvalu řekne nahlas) Děti si takto předávají kapičku deště dále Učitelka usměrňuje předávání tak, aby bylo pochváleno za něco každé dítě 2 lekce Úvod Hra: Přejdi k nám Děti stojí ve dvou řadách proti sobě Dítě z jedné řady vysloví jméno dítěte z druhé řady Oslovené dítě ze své řady vystoupí a přejde do řady druhé Využití říkadla: Já Tě znám, já tě znám Teď, Pepíčku (Janičko ), přejdi k nám Zpěv písně, logopedické dovednosti a nácvik říkanky Opakovaný zpěv písně: Děti zpívají již známou píseň (zpěv učitelky a dětí s doprovodem hudebního nástroje) Procvičení mimických svalů: Děti mimicky napodobují dle pokynů učitelky: panenka se směje, pláče, mračí se, je smutná, je unavená, ospalá, má radost, zlobí se apod Říkanka: Leje, leje na koleje, voda padá z oblaků Lije, lije na lilie, nechoďte ven v lijáku Cvičení pohybových dovedností Děti se postaví volně do prostoru s rozestupy: - běh volně v prostoru po špičkách s lehkým došlapováním (deštíček) - chůze volně v prostoru s pohyby paží (napodobování letu kukačky) - běh volně v prostoru v kruhu s reakcí na signál (děti běhají a na zavolání prší se schovají do domečků, aby nezmokly velké obruče) - běh volně v prostoru s reakcí na signál (děti běhají, na smluvený signál se zastaví, očním kontaktem najdou kamaráda, s kterým vytvoří dvojici kapičky utvoří mrak a běhají spolu, na znamení se opět rozpojí) 16

17 Registrační číslo: CZ107/1200/ Přípravná cvičení Procvičování sluchového vnímání: Děti sedí v půlkruhu Učitelka sedí před dětmi a vybere jedno dítě, které přijde k ní a postaví se zády k ostatním dětem Učitelka ukáže na jakékoli dítě sedící v půlkruhu, toto dítě má za úkol říci hlasitě např: KAP KAP, (KU KU, HYJÉ HYJÉ apod) Vybrané dítě po otočení má určit, kdo z dětí mluvil Děti se vystřídají Procvičování zdrobnělin: Např: déšť deštík deštíček, kůň koník koníček, vůz vozík vozíček, dům domek domeček, strom stromek stromeček, stůl stolek stoleček, koš košík košíček, nůž nožík nožíček, vítr větřík větříček, list lístek lísteček, prst prstík prstíček, dort dortík dortíček, nos nosík nosánek, ruka ručka ručička, noha nožka nožička, červ červík červíček apod Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí na židličkách u stolků (každé dítě má 2 molitanové míčky, v každé ruce jeden), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - lehké ťukání míčky o stůl (obě ruce najednou) v rytmu písně - válení míčků po stole vpřed a zpět (obě ruce najednou) v rytmu písně - střídavé lehké ťukání míčky o stůl (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - zvedání obou ramen najednou (ruce připažené, ale uvolněné) - ruce upažit, pohyby rukou nahoru a dolů (let ptáků) - stoj na špičky, ruce vzpažit, napodobování pohyby rukou a prstů padající déšť (ze stoje na špičkách až do dřepu) Učitelka opakovaně ukáže kresebný vzor: - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči otevřené (zpěv dětí a učitelky) - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči zavřené (zpěv dětí a učitelky) Děti sedí u stolků a malují obrázek tematicky k písničce Učitelka si vyvolává jednotlivce a pro každé dítě má připraven kresebný vzor (formát A4) Dítě pod dohledem a za společného zpěvu písně s učitelkou (alespoň jedné sloky) obtahuje vzor tužkou (obtahovat několikrát opakovaně) Závěr Hra: Deštík Děti sedí v kruhu, jedno dítě chodí okolo kruhu a říká Chodí deštík okolo, nedívej se na něho, kdo se na něj podívá, ten za deštěm utíká Dítě deštík se dotkne jednoho dítěte Toto dítě se snaží deštík chytit Dítě deštík se snaží po oběhnutí kola sednout na uvolněné místo Hra dále pokračuje 17

18 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň - To je zlaté posvícení To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle, máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně To je zlaté posvícení, to je zlaté pondělí, máme maso a zas maso, jako včera v neděli 18

19 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ 1 lekce Úvod Hra: Zdravíme se Děti stojí v kruhu Paní učitelka hru začíná a říká např: Já paní učitelka Hanka, zdravím Alenku Přitom se podívá na dítě vedle sebe a pohladí ho po rameni (tváři, po ruce) Stejným způsobem pohlazené dítě říká podle vzoru a také pohladí dítě vedle sebe Hra pokračuje, až se vystřídají všechny děti Poslech, nácvik písně a rozvoj slovní zásoby Motivace k písni: Učitelka: Blíží se podzim, úroda je pod střechou, mláďata vyrostla, všeho je hojnost Lidé se radují, zpívají, oslavují, pečou koláče, maso Přijíždějí kolotoče, houpačky, autíčka a jiné atrakce Poslech písně: Děti si poslechnou společně písničku, učitelka ji zazpívá s doprovodem hudebního nástroje Děti vnímají obsah písně Porozumění obsahu písně: O čem se v písni zpívá? Co je to posvícení? Co dělají lidé o posvícení? Apod Nácvik písně: Děti si společně s učitelkou a doprovodem na hudební nástroj píseň nacvičí Povídání s dětmi: Byl z vás někdo na posvícení? Kdo jí rád maso? Jaké máš rád maso? Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo? Jaké mohou být koláče (tvarohové, makové, velké, malé)? V čem se pečou koláče? Apod Cvičení pohybových dovedností V prostoru je připraven strachový pytel, prolézání pytle (vydáme se na takové posvícení) Děti poté cvičí v kruhu: - běh v kruhu za sebou s napodobováním řízení auta volant (jsme autíčka) - běh v kruhu za sebou s upaženýma rukama křídla letadla (jsme letadélka) - chůze v kruhu, děti se drží za ruce (jsme malý dětský kolotoč) - běh v kruhu, děti se drží za ruce (kolotoč se točí rychleji) Přípravná cvičení Určování počtu slabik: Děti sedí v kruhu v tureckém sedu, každé dítě má 5 PET víček Učitelka říká slova vybraná z písničky, např: zlaté, posvícení, máme, neděle, maso, to, pečeně, kousek apod Každé dítě samostatně určuje (pomocí vytleskávání, ukazování na prstech) počet slabik daného slova a znázorňuje počet slabik pomocí PET víček Učitelka kontroluje správnost provedení Procvičení dnů v týdnu: Nácvik názvů jednotlivých dnů v týdnu a jejich posloupnosti (pondělí až neděle) Následně učitelka pokládá otázky: Kolik dnů má týden, které dny chodíte do školky, které dny jste doma, který den je první v týdnu, který poslední? Apod Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí na židličkách u stolků (každé dítě má před sebou pytlík s kroupami), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - údery dlaněmi do pytlíčku, prsty nataženy (obě ruce najednou) v rytmu písně - údery rukou do pytlíčku, ruce v pěst na výšku (obě ruce najednou) v rytmu písně - střídavé údery hranami rukou do pytlíčku, prsty nataženy (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně 19

20 Registrační číslo: CZ107/1200/ Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - zvedání obou ramen střídavě (ruce připažené, ale uvolněné) - ruce ve vzpažení, pohyby rukou vpřed a vzad (zamáváme kolotočům, houpačkám) - napodobování pohyby rukou a prstů (hnětení těsta, sypání drobenky na koláč) Učitelka ukáže kresebný vzor: - kreslení vzoru dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně (zpěv dětí a učitelky) Vzor nakreslen na tabuli (větší velikost): - obkreslování vzoru křídou jednotlivými (nebo jen některými) dětmi za zpěvu písně Závěr Hra na zklidnění: Prolézačka Prolézání strachového pytle (vracíme se zpět z posvícení) Děti po jednom prolézají a sednou si na koberec Rozhovor s dětmi co se jim dnes nejvíce líbilo? 2 lekce Úvod Hra: Koláče Děti sedí v kruhu v tureckém sedu Posílají si košíček s koláči (navození na minulou lekci) V košíčku jsou různé koláče (nakreslené na čtvrtce), každé dítě vždy řekne, jaký koláč si z košíku vybralo (makový, tvarohový, povidlový, s rozinkami, mandlemi apod) Zpěv písně, logopedické dovednosti a nácvik říkanky Opakovaný zpěv písně: Děti zpívají již známou píseň (zpěv učitelky a dětí s doprovodem hudebního nástroje) Dechová cvičení: Nádech nosem voňavý koláč, foukání do dlaní horké koláče, foukání ze strany na stranu na pouti fouká vánek, vítr, vichr (foukání zesilovat a zeslabovat) apod Báseň: Máme maso na míse, kdo si sedne, nají se Maso jíme, to se máme! To si dneska pochutnáme Cvičení pohybových dovedností Děti se pohybují volně v prostoru s rozestupy: - chůze volně v prostoru (procházíme se po vesnici na posvícení) - chůze volně v prostoru při setkání se děti pozdraví (potkáváme se, zdravíme se) - utvoření dvojic, děti se chytí za ruce a točí se do kola (točíme se na kolotoči) - děti se ve dvojicích chytí za ruce a střídavě jedno dělá dřep a druhé stoj opakovaně (houpáme se na houpačce) Přípravná cvičení Procvičení dnů v týdnu a pojmy před, za, po: Opakovaní názvů dnů, jejich posloupnost (pondělí až neděle) Následně učitelka pokládá otázky: Který den je po pondělí, který před nedělí, které dny jsou po pátku, které dny před středou, který den je po neděli apod? Rozvoj matematických představ (množství do 5): Děti sedí v kruhu, uprostřed kruhu je košík s koláči (využití papírových koláčů z úvodní hry) Učitelka ke košíku s koláči vyvolává jednotlivé děti a vyzve je, aby si vybraly určité množství koláčů (od 1 do 5 prvků) 20

10. píseň - Veverka Čiperka

10. píseň - Veverka Čiperka Registrační číslo: CZ107/1200/080106 10 píseň - Veverka Čiperka 1 Veverka Čiperka sedí v rudém kožíšku, Ráda jí jadýrka ze šišek a oříšků Skoč veverko, skoč, s námi se zatoč [:Veverka skočila, s Ivetkou

Více

22. píseň TRAVIČKA ZELENÁ. 1. lekce. Projekt: Do školy včas Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0106

22. píseň TRAVIČKA ZELENÁ. 1. lekce. Projekt: Do školy včas Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0106 22 píseň TRAVIČKA ZELENÁ 1 lekce Úvod Hra: Na korálky Děti (korálky) se rozptýlí a posadí se na koberec Učitelka chodí, přeříkává říkanku: Korálky se roztrhaly, po zemi se rozsypaly Kde je najdu, kde je

Více

MAXÍK. Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní

MAXÍK. Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní MAXÍK Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní Obsah Obsah...1 Informace o projektu...2 Úvod...4 Popis jednotlivých lekcí...6 1. Barvy...6 2. Geometrické tvary...7 3. Propojení barev

Více

Logopedická prevence v MŠ Logopedická prevence v MŠ příloha ŠVP č. 7

Logopedická prevence v MŠ Logopedická prevence v MŠ příloha ŠVP č. 7 Logopedická prevence v MŠ Příloha č. 7 Logopedická prevence v MŠ je zpracována jako metodický materiál k logopedické prevenci v předškolním zařízení. Tento metodický materiál je vypracován na podnět grantu

Více

Soubor odborných posudků a individuálních plánů pro děti se SVP

Soubor odborných posudků a individuálních plánů pro děti se SVP Soubor odborných posudků a individuálních plánů pro děti se SVP ( příloha metodiky práce s dětmi se SVP ) Mgr. Jindřiška Gaďourková, Jana Nováková, Bc., Mgr. Marcela Prvá Střední škola a Základní škola

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301. Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301. Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Strana 1 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání Číslo rozhodnutí : MŠMT 31435/2013 1 Název projektu Aby děti

Více

Jak materiál používat?

Jak materiál používat? Přípravná třída Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet

Více

Umím to. Metodická příručka

Umím to. Metodická příručka I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Umím to Metodická příručka 2 Publikace byla vydána v rámci operačního programu CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 7.1 Počáteční

Více

Screening a diagnostika vývojových poruch

Screening a diagnostika vývojových poruch 1. Screening a diagnostika vývojových poruch Vývojová dysfázie V poslední době významně přibývá dětí, které trpí vývojovou nemluvností čili dysfázií. Specificky narušený vývoj řeči se projevuje ztíženou

Více

Grafomotorika dítěte v předškolním věku

Grafomotorika dítěte v předškolním věku Masarykova Univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Grafomotorika dítěte v předškolním věku Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D Vypracovala:

Více

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vedoucí práce: PaedDr. Jana Černá Vypracovala:

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Aktivizace nejen pro seniory

Aktivizace nejen pro seniory Učební text pro Dívčí katolické střední školy Aktivizace nejen pro seniory Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

Individuální přístup k dětem s odloženou školní docházkou

Individuální přístup k dětem s odloženou školní docházkou VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA Komenského náměstí 22, Litomyšl Individuální přístup k dětem s odloženou školní docházkou Absolventská práce Litomyšl 2005 Vedoucí absolventské

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

My se školy nebojíme

My se školy nebojíme My se školy nebojíme Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní Obsah Obsah...1 Informace o projektu...2 Úvod...4 Charakteristika vývoje dítěte předškolního věku...5 Spolupráce mezi MŠ

Více

Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Bakalářská práce Jitka Vybíralová Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku v návaznosti na Rámcový vzdělávací

Více

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555.

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555. Základní škola Nová Paka, Komenského 555 Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22 Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555 Ámos ve škole OBSAH ÚVOD CÍLE A PROSTŘEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE

Více

školní docházky, nebo předčasný nástup do školy?

školní docházky, nebo předčasný nástup do školy? C 1.8 1 Odklady povinné školní docházky M G R. R E N A T A L E Ž A L O V Á, P R A H A? Jaký je rozdíl mezi školní připraveností a školní zralostí?? Přináší větší riziko bezdůvodný odklad školní docházky,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ INTEGRACE ŽÁKŮ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

Více

P Ř E D Š K O L Á K. Poradenství při výchově dětí 3 5 letých str. 2 Vyšetření školní zralosti Psychoterapie hrou Kurz grafomotoriky

P Ř E D Š K O L Á K. Poradenství při výchově dětí 3 5 letých str. 2 Vyšetření školní zralosti Psychoterapie hrou Kurz grafomotoriky P Ř E D Š K O L Á K OBSAH : Poradenství při výchově dětí 3 5 letých str. 2 Vyšetření školní zralosti Psychoterapie hrou Kurz grafomotoriky Péče o děti předškolního věku str. 3 Předškolní věk Desatero pro

Více

SOUBOR AKTIVIT PRO ROZVOJ MOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ U PŘEDŠKOLNÍCH ŽÁKŮ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

SOUBOR AKTIVIT PRO ROZVOJ MOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ U PŘEDŠKOLNÍCH ŽÁKŮ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ SOUBOR AKTIVIT PRO ROZVOJ MOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ U PŘEDŠKOLNÍCH ŽÁKŮ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ Mgr. Jindřiška Gaďourková, Jana Nováková, Bc. Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 CZ.1.07/1.2.12/04.0019

Více

Trochu jinak v běžné škole.

Trochu jinak v běžné škole. CZ.1.07/1.2.29/02.0003 Centrum integrované podpory Moravskotřebovsko a Jevíčsko Trochu jinak v běžné škole. Autorský tým PeadDr. Pavlína Baslerová Mgr. Jitka Dudková Mgr. Lenka Horáková Mgr. Zuzana Líčeníková

Více

Význam vyuţití říkadel a rytmizace pohybu za podpory komunikačních dovedností u dětí předškolního věku

Význam vyuţití říkadel a rytmizace pohybu za podpory komunikačních dovedností u dětí předškolního věku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Význam vyuţití říkadel a rytmizace pohybu za podpory komunikačních dovedností u dětí předškolního věku Bakalářská práce Brno 2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM přípravného stupně ZŠ speciální Vytvořený na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní školu speciální Příloha ŠVP ZŠS Školní vzdělávací

Více

Předškolní kluby. pro děti ze sociálně vyloučených lokalit. Základní škola, Kladno, Pařížská 2249

Předškolní kluby. pro děti ze sociálně vyloučených lokalit. Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 Předškolní kluby pro děti ze sociálně vyloučených lokalit Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 Zpracovala: Mgr. Naďa Máchová Kasuistikami přispěla: Mgr. Kateřina Fikarová Stejně jako celý projekt i samotná

Více

Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 Újezd nad Lesy, Polesná 1690, 190 16. Celoroční motivační projekt s názvem: Motto školky:

Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 Újezd nad Lesy, Polesná 1690, 190 16. Celoroční motivační projekt s názvem: Motto školky: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od 1.9.2013 do 31.8.2016 Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 Újezd nad Lesy, Polesná 1690, 190 16 Celoroční motivační projekt s názvem: Motto

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ ČINNOSTI: 1. Evokace. Mgr. LUCIE ANDĚLOVÁ ZŠ a MŠ Karviná, Komenského 614, Karviná Nové Město SLUNÍČKO, SLUNÍČKO

PŘEDPOKLÁDANÉ ČINNOSTI: 1. Evokace. Mgr. LUCIE ANDĚLOVÁ ZŠ a MŠ Karviná, Komenského 614, Karviná Nové Město SLUNÍČKO, SLUNÍČKO OBSAH SLUNÍČKO, SLUNÍČKO... 2 NÁMOŘNÍCI CELOROČNÍ PROJEKT... 6 ŽIJEME SE ZVÍŘATY A POMÁHÁME JIM... 11 ROSTLINY... 13 MOŘE, OSTROVY A JEHO ŽIVOT... 21 I ČERNÁ BARVA JE SOUČÁSTÍ NAŠEHO ŽIVOTA.... 23 SETKÁNÍ...

Více

Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy.

Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy. Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy. Získejte potřebné informace o školní zralosti, o tom, co se pod pojmem školní zralost skrývá, o možnostech a způsobech přípravy vašeho

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA DĚTSKÁ KRESBA V PŘEDŠKOLNÍM OBDOBÍ A JEJÍ VLIV NA PÍSEMNÝ PROJEV ŽÁKŮ 1. TŘÍDY ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Eva Grunertová Učitelství pro

Více