Školní vzdělávací program pro PV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro PV 2012-2015"

Transkript

1 M a t e ř s k á š k o l a H u d l i c e o k r e s B e r o u n Školní vzdělávací program pro PV Název: Barevná školka Č. j.: MŠ 71/12 Zpracovala a vydala: Dana Žihlová Spolupracovaly: Božena Davidová, Eva Hrubá, Veronika Malá Počet výtisků: 6 Platnost: od Projednáno na pedagogické radě

2 Identifikační údaje o škole Mateřská škola Hudlice okres Beroun IČ: IZO: Organizační číslo:50213 Zřizovatel: Obec Hudlice, Jungmanova 355, Hudlice, telefon Adresa: Mateřská škola Hudlice Bří. Jungmannů Hudlice Telefon: , , E mail: Školní jídelna: Telefon: , E mail: Ředitelka: Dana Žihlová Dnem získala škola právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací Obce Hudlice. 2

3 Charakteristika školy Mateřská škola Hudlice je předškolní zařízení pavilónového typu. Je vybudována uprostřed obce na bývalé návsi pod nepřehlédnutelnou dominantou kostela svatého Tomáše pocházejícího z devatenáctého století. Naproti škole se rozprostírá areál památníku Josefa Jungmanna, našeho rodáka národního buditele, který se významnou měrou zasloužil o zachování a novodobou podobu českého jazyka. Mateřská škola byla uvedena do provozu v září roku 1985, kdy byla dokončena po čtyřech letech stavby v rámci tehdejší Akce Z. Ve školním pavilonu jsou umístěny dvě třídy mateřské školy, každá v samostatném podlaží. V suterénu se nachází obřadní síň obce. Druhý pavilón slouží potřebám školní jídelny pro mateřskou a základní školu. V současné době se tam vyvařuje i pro strávníky z řad občanů. Obě budovy jsou spojeny chodbou. Kapacita mateřské školy je 56 dětí, kapacita jídelny je 200 strávníků. Kolem obou budov se nachází pozemek patřící k mateřské škole. Západní část není využívána, na východní straně je zřízena školní zahrada, která slouží po celý rok k pobytu dětí venku. Je osázena dřevinami a stromy, vybavena dvěma pískovišti, hřištěm, houpačkami, skluzavkami, domečky, kolotočem a dalšími průlezkami pro hry dětí. V roce prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí, na kterou dostal Obecní úřad Hudlice mimořádnou účelovou státní dotaci. Práce probíhaly ve dvou etapách v první byla kompletně zrekonstruována budova školní jídelny, školní kuchyně byla vybavena moderním zařízením pro účelné využití nových technologií při přípravě stravy. V nástavbě nad objektem vznikla ubytovna pro občany, kteří se vlivem nenadálé události ocitli v nepříznivé sociální situaci. Také zde sídlil během rekonstrukce své stávající budovy obecní úřad a ordinace praktického lékaře. Ve druhé fázi se práce přesunuly do školního pavilónu, kde byla vyměněna okna, budova byla kompletně zateplena a omítnuta. Rovná střecha, do které zatékalo, byla nahrazena střechou valbovou. Pod ní vznikl prostor, který bychom v budoucnu rádi využili pro vestavbu dalších místností, abychom mohli poskytovat dětem nadstandardní aktivity (kroužky, logopedii, divadla), sborovnu pro učitelky, kabinet; v případě potřeby by zde mohla vzniknout třída pro cca 20 dětí. V souvislosti s tímto záměrem podal zřizovatel začátkem roku 2012 na krajský úřad žádost o finanční dotaci, která však byla v září 2012 zamítnuta. Obecní úřad bude však i nadále hledat finanční zdroje pro tento záměr s ohledem na plánovanou výstavbu rodinných domů v lokalitě U Kaštanu. 3

4 Toto je krátká historie současné mateřské školy, avšak počátky předškolní výchovy v naší vesnici sahají až před rok 1949 a podrobnější informace o nich lze získat v publikaci Historie školství v Hudlicích, kterou vydala Obec Hudlice v roce Podmínky vzdělávání Materiální a hygienické podmínky Materiální podmínky jsou zajišťovány převážně z rozpočtu školy, který je poskytován zřizovatelem. Technický stav budovy odpovídá jejímu stáří, je v provozu od roku V posledních letech máme stále vysoký počet zapsaných dětí, proto stoupají i požadavky na vybavení školy. Nutné je průběžné doplňování stavu hraček, výchovných pomůcek pro děti a vyšší je i spotřeba materiálu na pracovní a výtvarné činnosti dětí. V minulých letech jsme rekonstruovali výdejové kuchyňky v obou třídách, vyměnili jsme svítidla a některá akumulační kamna. Škola je vybavena výškově diferencovanými stolky a židličkami a vyhovuje požadavkům na sezení dětí. V průběhu školního roku 2011/12 jsme pořídili nový nábytek do 1. třídy, který pro nás na míru vyrobila firma Linea Trubín. Část nábytku nám poskytla jako sponzorský dar ve výši cca 40 tisíc korun. V nejbližší době plánujeme totéž i ve 2. třídě. O hlavních prázdninách 2012 jsme opravili WC v 1. tř., pořídili nové obklady a dlažbu. Prostory MŠ jsou poměrně veliké a vyhovují všem činnostem dětí. Při volných hrách dětí je využívána celá třída, pro stolování je určen prostor v blízkosti výdejové kuchyňky. Stolky a židličky jsou velikostně rozlišeny podle výšky dětí. U těchto stolků děti také malují, modelují a provádějí různé pracovní činnosti dle vzdělávací nabídky. Pro polední odpočinek jsou každý den rozkládána lehátka s lůžkovinami. Jejich uložení odpovídá hygienickým požadavkům. Prostor při rozložení potřebného počtu lehátek je však značně omezený. Starší děti odpočívají na lehátkách kratší dobu a volný čas je využíván pro skupinové i individuální činnosti logopedii, výtvarné činnosti, cvičení vsokolovně, kurz anglického jazyka. Pro hudební činnosti máme v 1. tř. pianino a ve 2. tř. elektrické varhany. Dvě paní učitelky jsou hudebnice a na nástroje hrají. Při hudebních aktivitách děti využívají další rytmické nástrojky. Hračky a knihy jsou umístěny v otevřených regálech nebo ve skříňkách, aby k nim měly děti snadný přístup a mohly si samy zvolit, s čím si budou hrát. Po hře hračky samy uklízejí. Ke školní budově přiléhá rozsáhlá školní zahrada, která je vybavena průlezkami, houpačkami, děti mají 4

5 k dispozici dvě pískoviště a pro tvořivé hry využívají zahradní domky. Na zahradě je i betonová plocha, aby děti mohly jezdit na koloběžkách a šlapacích autech. Samozřejmostí je sociální zařízení a hračkárna k uskladnění hraček na písek apod. Vchod na zahradu není přímo spojen s budovou MŠ a děti se musejí seřadit a bezpečně převést po ulici, aby mohly vyběhnout na volnou plochu. Pro zkvalitnění výchovné práce mají pedagogické pracovnice v obou třídách přístup k počítači, internetu, tiskárně a kopírovacímu stroji. Životospráva Součástí MŠ je i vývařovna, která slouží potřebám dětí naší školy i žákům základní školy. Ti docházejí na obědy do školní jídelny v hospodářském pavilónu. Pro děti MŠ dovážejí stravu pracovnice školní kuchyně a vydávají ji přímo v jednotlivých třídách. Jídlo se podává třikrát denně - přesnídávka, oběd a odpolední svačina. Nové vybavení školní kuchyně umožňuje vařit podle moderních technologických postupů a zcela vyhovuje hygienickým požadavkům. Stavba jídelníčků odpovídá zdravé výživě s dostatkem tekutin, ke kterým mají děti neomezený přístup během celého dne. Děti nejsou do jídla nuceny, učitelky je však vybízejí a motivují. Režim dne je pravidelný, ale flexibilní, aby bylo možné reagovat na neplánované události. Děti vedeme k otužování vzduchem délka pobytu venku je přizpůsobována povětrnostním podmínkám, zpravidla je cca 2 hodiny denně. Děti absolvují také preventivní kúry vsolné jeskyni v Berouně. Činnosti jsou v průběhu dne zařazovány tak, aby měly děti dostatek času na hru, pohyb i odpočinek. U starších dětí je odpočinek na lehátku zkrácen a v této době zařazujeme individuální a skupinové činnosti logopedie, výtvarné činnosti, cvičení v Sokolovně. Psychosociální podmínky Rodiče mají možnost seznámit se s prostředím školy již při zápisu do MŠ na každoročním Dni otevřených dveří. Po přijetí dítěte je adaptace každého dítěte přizpůsobována podle jeho individuálních potřeb a po dohodě s rodiči. Děti jsou vedeny k tomu, aby navazovaly kamarádské vztahy s vrstevníky, ve třídě máme stanovena pravidla chování, které jsou 5

6 zaměřena zejména na bezpečnost dětí, podporu kladných vztahů, pomoc sobě navzájem a pěstování zdvořilosti a úcty k ostatním dětem i dospělým v MŠ. Děti podporujeme v samostatných úkonech, zohledňujeme jejich vlastní názor, rozhodování a osobní svobodu ve vztazích k dětem. Ve třídě mají všichni rovnocenné postavení. V prostorných třídách mají děti možnost volného pohybu. Dispozice a vybavení tříd umožňuje dětem zapojit se do různých činností podle svého zájmu mohou volit aktivity rušnější, či v menších skupinkách nebo si zvolí klidnější činnosti podle svého výběru. Mohou si zde najít i klidnější koutek pro odpočinek a individuální klidnou činnost, např. prohlížení knih. Do žádných činností nejsou děti nevhodně nuceny. Učitelky působí na děti citlivě a respektují jejich možnosti, schopnosti a potřeby. Řízené činnosti jsou vedeny interaktivně, převážně hravou formou. Se svými kamarády z druhé třídy se děti setkávají při společných hrách na zahradě MŠ a při společenských akcích. Organizační chod školy Základním dokumentem pro děti, jejich zákonné zástupce i personál je školní a provozní řád vydaný ředitelkou školy v souladu s platnými právními předpisy. Všichni zúčastnění jsou povinni se těmito řády řídit. V režimu dne je pevně zakotvena doba podávání jídla a odpočinku dětí, ostatní režimové momenty jsou pružné a učitelky je přizpůsobují momentální situaci a potřebám dětí. Den v naší mateřské škole probíhá takto: Od 6,30 hodin se děti scházejí do 7,00 hodin v první třídě, potom jsou rozdělené do svých tříd. Po příchodu do školy mají děti možnost volby činnosti podle svého zájmu. Po té zpravidla zařazujeme ranní cvičení nebo pohybové hry, popř. komunitní kruh. Mezi 8,30 9,00hodin je podávána dopolední svačina. Při stolování děti spolupracují podle svých schopností. Následuje řízená činnost, volné činnosti, pobyt dětí venku. V 11,30 hodin v 1. třídě a v 12,00 hodin ve 2. třídě je připraven oběd. Po něm následuje odpočinek dětí na lehátkách. V této době probíhají některé zájmové činnosti zejména se staršími dětmi, které nemají potřebu spánku. 6

7 V 14,30 hodin mají děti odpolední svačinu, podle zájmu dětí následuje krátká společná hra nebo jiná řízená činnost a volné hry dětí až do jejich odchodu domů. Od 15,00 hodin jsou děti spojené ve druhé třídě. Aktivity a činnosti jsou individuální, skupinové či společné a jsou přizpůsobovány tempu dětí. Přednost dáváme prožitkovému učení, děti mají dostatek času na dokončení nebo se mohou později k činnosti vrátit. Pokud dítě chce, může dění jen pozorovat. Nad rámec programu školy nabízíme pro zájemce výuku anglického jazyka hravou formou, který zajišťuje v odpoledních hodinách externí lektorka. Personální zajištění O děti v naší škole pečuje kolektiv pracovnic učitelky i provozní personál. Školu řídí ředitelka školy, která delegovala některé kompetence na zástupkyni. Za chod vývařovny odpovídá vedoucí školní jídelny. V MŠ je zřízena pedagogická rada. V MŠ působí čtyři pedagogické pracovnice, v každé třídě dvě, které se střídají vranní a odpolední směně. Odpovídají za bezpečnost dětí, za výchovně vzdělávací práci, vytvářejí ŠVP. Všechny pedagogické pracovnice jsou kvalifikované, mají středoškolské odborné vzdělání. Délka jejich pedagogické praxe: ředitelka školy 33 let, zástupkyně ředitelky 34 let, dvě paní učitelky 34 a 19 let. Učitelky využívají i své další odborné znalosti při práci s dětmi logopedie, výtvarný kroužek a rozvoj tělesné výchovy. Všechny učitelky se vzdělávají v rámci nabízených akcí DVPP dle potřeb školy nebo samostudiem. V každé třídě pracuje jedna provozní pracovnice, která se stará zejména o úklid ve třídách, rozdává dětem svačiny a pomáhá při výdeji oběda a učitelkám se sebeobsluhou dětí. V 1. třídě je to školnice, je u nás zaměstnaná 15 let a plní ještě další povinnosti související s chodem školy (zprostředkovává styk s poštovním úřadem, zajišťuje odstranění drobných závad a poruch v objektu a udržuje pořádek venkovních prostor patřících k budově). Ve 2. třídě je uklízečka, která pracuje v MŠ 25 roků a k dalším jejím povinnostem patří starost o čistotu sociálního zařízení pro děti na zahradě mateřské školy. Obě pracovnice mají zkrácené úvazky. 7

8 Celodenní stravu připravují dětem kuchařky ve školní jídelně v hospodářském pavilónu, který je s budovou MŠ propojen komunikační chodbou sloužící jen pro personál školy. Vedoucí školní jídelny je u nás zaměstnána od roku 2007 a v podobném oboru pracovala na předcházejícím pracovišti několik let. Vedoucí kuchařka má odbornou praxi 11 a kuchařka 15 let přímo v našem zařízení. Pracovnice v provozu rozváží a vydává obědy dětem v MŠ, stará se o úklid školní kuchyně, chodby, jídelny pro žáky ZŠ, kteří k nám docházejí na obědy a jídelny pro cizí strávníky, kterým zajišťujeme stravu v rámci doplňkové činnosti. Po dohodě se zřizovatelem dováží svačiny žákům do ZŠ vzdálené asi 200 m od našeho zařízení. Mzdovou a účetní agendu zajišťují externí firmy. O ostatní provozní činnost se stará OÚ Hudlice (sekání trávy, drobné opravy, atd.). Spolupráce s rodiči Rodičům našich dětí nabízíme vstřícné, ochotné a profesionální jednání. Naše kvalitní služby jim zajistí spokojené dítě, které bude mít možnost celoplošného zapojení do veškerého dění v našem zařízení. Podporujeme a doplňujeme výchovu rodinnou. Rodiče mají možnost zapojit se do života MŠ, mohou dávat návrhy na různé akce, sponzorovat naši činnost. Společných kulturních a společenských akcí využíváme k prohlubování vzájemných vztahů a obohacení komunikace. Rádi bychom, kdyby se rodiče aktivně zapojovali a podle svých možností pomáhali, např. při přípravách akcí jako je vánoční besídka, rozloučení s dětmi, které odcházejí do ZŠ apod. Rodiče mají možnost každodenního krátkého pohovoru s učitelkou při předávání dětí, pro řešení vážnějších problémů lze sjednat termín individuální schůzky. Také jim nabízíme poradenskou činnost, zajištění konzultace s odborníky, dále mohou využít naší učitelské knihovny. Spolupracujeme s KPPP v Králově Dvoře. O vývojových pokrocích dětí vedeme záznamy, děti mají svá portfolia, kde jsou shromažďovány zejména jejich výtvarné práce. Tyto podklady využíváme k posouzení školní zralosti dětí k eventuálnímu doporučení odkladu školní docházky. Rodiče mají možnost do těchto záznamů nahlédnout. O všech akcích jsou rodiče písemně informováni na nástěnkách, letáčky, popř. je mohou najít také na webových stránkách MŠ. 8

9 Řízení školy Mateřská škola se školní jídelnou patří do jednoho právního subjektu. Statutárním zástupcem je ředitelka školy. Vedení školy zakotvilo základní pravidla pro průběh a organizaci vzdělávání do školního řádu a organizačního řádu školy. Úkoly a povinnosti zaměstnanců jsou jasně dány dalšími vnitřními předpisy. Ředitelka školy odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb. Na tvorbě školního vzdělávacího programu se podílejí všechny pedagogické pracovnice. Výchovná činnost školy je pravidelně kontrolována a vyhodnocována, plánování se opírá o návrhy opatření vyplývající z evaluace. Organizace vzdělávání Provoz školy Škola je v provozu v pracovních dnech od 6,30 do 16,00 hodin. V době od 6,30 do 7,00 hodin jsou děti spojené v první třídě, v době od 15,00 do 16,00 hodin jsou děti spojené ve druhé třídě. Důvodem pro spojování dětí v okrajových částech dne je jejich nižší počet a racionální využívání pracovní doby pedagogických pracovnic. O prázdninách v měsíci červenci a srpnu je provoz přerušen. Po dohodě vedení školy se zřizovatelem je možné provoz zajistit nejvýše po dobu dvou týdnů. Přijímání dětí Přijímání dětí se řídí zákonem 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Podmínkou přijetí do MŠ Hudlice je věk dítěte a lékařské potvrzení o jeho schopnosti k docházce do mateřské školy. Dalším kritériem je i trvalé bydliště dítěte. Děti ze sousedních vesnic přijímáme až v případě vyhovění žádostem ze strany hudlických občanů. Děti se přijímají zpravidla k 1. září na základě správního řízení, které proběhne do třiceti dnů od podání přihlášek. Podávání přihlášek k předškolnímu vzdělávání probíhá během měsíce května, termín je zveřejněn obvyklým způsobem. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte vydává ředitelka školy. 9

10 V odůvodněných případech je možné přijmout dítě na zkušební dobu tří měsíců. Podle školských předpisů se třídy MŠ naplňují do počtu 24. Z důvodu značného převisu přihlášek máme již několik let v obou třídách zapsáno po 28 dětech, celkem 56 dětí v celé škole. Výjimku z počtu dětí máme povolenou naším zřizovatelem. Rozdělení dětí a učitelek do tříd Naše mateřská škola má dvě třídy. V prvním podlaží jsou umístěné děti ve věku od tří let, ve druhém podlaží je třída předškoláků. Prostřední věková skupina je obvykle rozdělena podle věku a podle počtu dětí v příslušném roce tak, že obě třídy jsou smíšené. Toto rozdělení na malé děti a předškoláky má u nás již tradici a děti se vždy těší na to, až postoupí nahoru k předškolním dětem. V první třídě, tedy ve třídě mladších dětí respektujeme, především individuální zvláštnosti dětí, potřebu adaptace na nové prostředí, činnosti zaměřujeme na postupné přizpůsobení se kolektivu, na rozvoj sebeobsluhy a hygienických návyků. Ve druhé třídě rozvíjíme schopnosti sebeovládání, podporujeme kultivované vystupování a vhodné chování vůči vrstevníkům i dospělým. Aktivity zaměřujeme na rozvoj zájmu o učení a přípravu dětí na vstup do základní školy. Systém střídání učitelek je uzpůsoben tak, aby u dětí zůstala jedna učitelka z minulého roku, kterou děti lépe znají a druhá vyučující se zpravidla mění. Charakteristika vzdělávacího programu Předškolní vzdělávání ovlivňuje celou osobnost dítěte. Dítě se učí být samo sebou a zároveň se přizpůsobuje životu ve společnosti. Předškolní věk je ojedinělým prostorem svobody v životě, ve kterém má dítě trávit čas volně a nenuceně. Zároveň je to období, kdy se učí respektovat hranice. Je to ten správný čas na navazování prvních vztahů v širším společenství, poznávání sebe sama a hledání orientace ve světě. Úkolem předškolního vzdělávání je: - doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení, obohacovat jeho denní program a poskytovat mu odbornou péči 10

11 - usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu a vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že budou maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dítěte - na základě dlouhodobého a každodenního styku s dítětem i jeho rodiči může škola plnit i úkol diagnostický a dětem, které to potřebují (dětem nerovnoměrným vývojem, se zdravotním a sociálním znevýhodněním), poskytovat včasnou speciálně pedagogickou péči. Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Děti učíme chovat se a jednat v duchu základních lidských a etických potřeb. Motto: Naše děti mají ručičky a ty musejí stále něco dělat. Naše děti mají nožičky a ty chvilku nepostojí. A kromě tělíček mají naše děti také hlavičky, které myslí, povídají, dívají se, prostě vnímají celý okolní svět. Karel Čapek Citát Karla Čapka zcela vystihuje základní cíl předškolního vzdělávání, a to rozvíjet osobnost dětí ve všech oblastech. V souladu s výše uvedeným mottem je naší prioritou působit na dítě komplexně po stránce tělesné i psychické s ohledem na jeho individualitu. V předškolním věku má dítě trávit čas volně a nenuceně. Zároveň je to období, kdy se učí respektovat hranice. Je to ten správný čas na navazování prvních vztahů v širším společenství, poznávání sebe sama, hledání orientace ve světě. Výchovné prostředky mají působit co nejvíce krásným dojmem na smysly dítěte. Na citový život dětí působí také příroda se svými zákonitostmi. Celá koncepce ŠVP MŠ Hudlice vychází z přirozeného sledu událostí v průběhu celého roku. Úzce se vztahuje k přírodě a ke střídání ročních dob jaro, léto, podzim, zima. Tento proces je dětem velice blízký a odráží se v něm i život a dění v rodině. Rytmus roku vychází z rytmů přírody. Naším záměrem je podpořit vnímavost vůči silám přírody a vědomí sounáležitosti s ní, mimo jiné i ve spojitosti s poznáváním tradic v našem regionu. Výchovně-vzdělávací program je osobnostně 11

12 orientován, umožňuje dětem dostatek podnětů a příležitostí k rozvoji a respektuje jejich potřeby a individualitu. Děti se pobytem v kolektivu učí rozdělovat si sociální role, pomáhat si a radit, řešit i konflikty a spory. Denní režim vyhovuje specifickým potřebám předškolních dětí, umožňuje vyvážené střídání spontánních i řízených činností a dostatek pohybu. ŠVP je vytvořený na dobu tří let, tj. na dobu předpokládané docházky dítěte do mateřské školy. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou při hrách, pobytu venku. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, při které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní cíle záměrného i spontánního učení. Činnosti na sebe navazují a jsou propojeny jednotícím tématem. Takto pojaté vzdělávání předpokládá aktivní účast dítěte, založenou na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Dítě tím nedostává jen izolované poznatky či jednotlivé dovednosti, ale nabytá zkušenost je komplexnější a stává se pro něj lépe využitelnou. Dítě tak získává skutečné výstupy kompetence. Všechno, co v mateřské škole děláme, děláme pro děti, pro jejich spokojenost štěstí a radost. Vzdělávací obsah MŠ vychází z hlavních cílů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání: 1) rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení Předpokladem naplňování tohoto cíle je: podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit dovednost, které dítěti usnadňují proces jeho dalšího rozvoje motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání 2) osvojení si hodnot, na nichž je založena naše společnost Předpokladem naplňování tohoto cíle je: poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, rovnost všech lidí, soucítění se slabými, péče o druhé, ohled na jiné a důstojné vztahy mezi lidmi 12

13 přispívat k předávání kulturního dědictví, tradic, jazyka a poznání připravovat děti na život v multikulturní společnosti 3) získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Předpokladem naplňování tohoto cíle je: vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé) vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně a že za své rozhodnutí odpovídá Tyto rámcové cíle dále budeme rozvíjet v pěti vzdělávacích oblastech, které se navzájem prolínají a doplňují. Dítě a jeho tělo - oblast biologická: poznávání lidského těla, podpora tělesné a pohybové zdatnosti, zdravý růst a výživa, sebeobsluha. Dítě a jeho psychika - oblast psychologická: podpora duševní pohody, rozvoj poznávacích procesů, myšlení, řeči, intelektu. Dítě a ten druhý - oblast interpersonální: vztahy dítěte k jiným dětem a dospělým, vzájemná komunikace a spolupráce. Dítě a společnost - oblast sociálně kulturní: svět kultury a umění, společenské, morální a estetické hodnoty. Dítě a svět oblast environmentální: poznatky o světě, o jeho dění, vývoji a změně, vliv člověka na životní prostředí. Vzdělávací nabídka je zpracována do integrovaných bloků (v našem ŠVP nazvaných tematické celky) v časové návaznosti na průběh školního roku a obsahuje cíle a nabídku činností ze všech pěti vzdělávacích oblastí RVP PV. Tematické bloky jsou členěny na podtémata, která podrobněji nastiňují vzdělávací nabídku. Učitelky s nimi dále pracují v TVP v týdenních až dvoutýdenních intervalech. 13

14 Vzdělávací obsah Grafické znázornění postupu tvorby ŠVP, který vychází z RVP PV a zahrnuje všech pět vzdělávacích oblastí do jednotlivých integrovaných bloků v časové posloupnosti: RVP PV Dítě Dítě Dítě Dítě Dítě a jeho tělo a jeho psychika a ten druhý a společnost a svět Barevná školka Do školky se těšíme září Už jde léto Květen, červen Barevná kouzla podzimu Jaro je tady Březen - květen Říjen, Tajemství Vánoc Listopad, prosinec Třpytivá zima Leden, únor U nás doma Únor, březen 14

15 Integrovaný blok: Do školky se těšíme Období: září Tematický celek: Moji kamarádi U nás ve školce Už chodím do školky Pedagogický záměr: Vést dítě k utváření zdravých přátelských vztahů s ostatními dětmi, k pochopení, že každý má ve společenství svoji nezastupitelnou roli. Prostřednictvím skupinových či společenských činností posilovat vzájemné vztahy mezi dětmi a upevňovat jejich pocit sounáležitosti s nejbližším okolím se třídou, s celou MŠ. Stanovit společně s dětmi pravidla ve třídě a dbát na to, aby je děti pochopily a dodržovaly. Integrovaný blok: Barevná kouzla podzimu Období: říjen listopad Tematický celek: Ovoce a zelenina pro zdraví Rej strašidel Les ze všech stran Barevný podzim Není drak jako drak Dýňování Kam půjdou zvířátka spát 15

16 Pedagogický záměr: Utvářet povědomí o změnách v přírodě. Využívat pobytů venku k pozorování přírody v okolí MŠ a ke sběru přírodnin. Zdokonalovat fyzickou zdatnost a obratnost při vycházkách. S využitím tradičních oslav vést děti kpochopení, že rituály jsou nedílnou součástí našeho života. Seznamovat děti se sklizní úrody na zahradách, rozlišovat podzimní druhy ovoce a zeleniny se zdůrazněním vlivu konzumace čerstvých plodů na zdraví. Vytvářet poznatky dětí o životě zvířat. Vzhledem ke zvířatům volně žijícím upevňovat poznání o významu jejich ochrany. Integrovaný blok: Tajemství vánoc Období: prosinec Tematický celek: S čerty nejsou žerty Vánoce, Vánoce přicházejí Dědečku, dědečku koleda Pedagogický záměr: Vést k radostnému prožívání příprav na sváteční dny, rozvíjet pozitivní emoce při společných chvílích, učit děti projevovat empatie k potřebným. Seznamovat děti se zvyky a obyčeji, posilovat kladný vztah k regionálním tradicím. Překonávat strach z neznámého při mikulášské nadílce. Podporovat rozvoj výslovnosti, podněcovat tvořivost a manipulační schopnosti dětí. Rozvíjet výtvarné, hudební, dramatické schopnosti dětí. Přizpůsobovat se společenskému prostředí a zvládat jeho změny. Integrovaný blok: Bílá zima Období: leden únor Tematický celek: Budu školák Zimní sporty 16

17 Chumelí se, chumelí Sněhové hrátky Masopust a karneval Kouzelný svět pohádek Za Honzou na pec Pedagogický záměr: Upozorňovat na změny v přírodě, vést rozhovory o aktuálním počasí a o typických činnostech lidí v zimním období. Seznamovat děti se sporty, které jsou typické pro tuto roční dobu. Pobytem venku při vhodných klimatických podmínkách rozvíjet fyzickou zdatnost dětí se zaměřením na podporu obranyschopnosti organismu proti infekcím. Využívat známých pohádek a příběhů k podpoře souvislého vyjadřování a výslovnosti při jejich reprodukci. Vést děti k popisu děje na obrázcích, k vyjádření charakterových vlastností vystupujících postav a hledání dobra zla v těchto příbězích. Chápat rozdíl mezi veršem a prózou. Rozvíjet dramatické dovednosti dětí. Utvářet pojmy související s předmatematickou výchovou, vést děti k užívání prostorových pojmů a s číselnou řadou. Provádět s dětmi sluchově-analytické činnosti. Upevňovat správné držení grafického materiálu. Seznamovat je s jednoduchými pracovními listy. Posilovat volní vlastnosti při dokončování započaté práce. Integrovaný blok: U nás doma Období: únor březen Tematický celek: My jsme jedna rodina U mě v pokojíčku S čím si rád hraji Máme se rádi Moje tělo 17

18 U lékaře Bába chřipka Pedagogický záměr: Posilovat u dětí pocit sounáležitosti s nebližším sociálním prostředím, rozvíjet komunikační schopnosti v rozhovorech na toto téma s důrazem na správnou výslovnost. Podporovat kladné vztahy k rodině. Vést děti k vyjádření vlastních pocitů a k porozumění verbální i mimoslovní komunikace na téma Jak se cítíme. Prohlubovat poznatky o lidském těle. Vytvářet povědomí o jednotlivých částech těla, o důležitých orgánech, o zdraví a nemocech a jak jim předcházet. Posilovat poznání o potřebě pravidelného pohybu na čerstvém vzduchu z hlediska psychohygieny i zdravého fyzického vývoje. Vhodně upozorňovat na nezdravé návyky v souvislosti s ochranou před sociálně patologickými jevy. Integrovaný blok: Jaro je tady Období: březen květen Tematický celek: Hody, hody, doprovody Na našem dvoře Kvetoucí poslové jara Čáry, máry, fuk Moje maminka Jdeme nakupovat Pozor, červená Naše vlast Pedagogický záměr: Upozorňovat děti na změny v přírodě, umožnit jim vnímat tyto změny. Hovořit s dětmi o typických činnostech lidí pro toto období. Prohlubovat znalosti dětí o rostlinách a jarních 18

19 květinách, o tom co potřebují k růstu a jak o ně pečovat. Vytvářet poznatky dětí o životě zvířat. Vést je k pochopení rozdílů mezi zvířátky užitkovými, domácími, volně žijícími a exotickými. Vést, aby vyhledávaly informace v encyklopediích. Vytvářet vztah k místu, kde žiji, vážit si práce druhých. Seznamovat děti s dopravními prostředky, s jejich důležitostí pro lidi. Upozorňovat na negativa spojená s jejich provozem jako je bezpečnost silničního provozu a vliv na životní prostředí. Integrovaný blok: Už jde léto Období: květen červen Tematický celek: Co je kolem nás Slavíme náš svátek Jungmannův domek Chráníme Zemi Na výletě Kudy teče voda Pedagogický záměr: Vést děti k objevování nejbližšího, probouzet v nich zájem o život v mateřské škole, doma i v naší obci. Tematicky zaměřit činnosti podporující rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení. Umožnit dětem poznávat hodnoty, na nichž je založena naše společnost. Vytvářet aktivní postoj ke světu a životnímu prostředí, rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách, poznávat jiné kultury všichni lidé mají stejnou hodnotu. Vést rozhovory o naší planetě a vodě na ní. Objevovat s dětmi život mořských i sladkovodních živočichů. Vytvářet povědomí o koloběhu vody v přírodě a umožnit jim poznání, že voda je základní činitel pro život člověka. Vést děti k pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou životní prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. 19

20 Učitelky v jednotlivých třídách rozpracují podtémata v třídním vzdělávacím programu a vzdělávací nabídku přizpůsobí schopnostem a možnostem dětí ve třídě. Témata mohou libovolně doplňovat, rozšiřovat, slučovat, aby maximálně využily aktuální situace a příležitosti vhodné pro práci s dětmi. Vzdělávací obsah musí jít napříč všemi oblastmi. Doplňující programy a další aktivity ŠVP Do školního vzdělávacího programu jsou zařazeny i další činnosti, které se staly součástí práce s dětmi. Tyto aktivity probíhají pravidelně v týdenním nebo dvoutýdenním cyklu: logopedie vede vyškolená logopedická asistentka paní učitelka Davidová - 1x za 2 týdny 2 hodiny výtvarný kroužek vede paní učitelka Hrubá 1x za dva týdny (úterý odpoledne), cvičení v sokolovně děti z 2. tř. v úterý (sudý týden) od 13 do 14 hod. a ve čtvrtek (lichý týden) od 10 do 11 hodin Vedení těchto kroužků je součástí přímé výchovné práce učitelek a dětem je poskytováno bezplatně. Angličtinu vede lektor z jazykové školy a rodiče přihlášených dětí platí školné přímo agentuře, která výuku zajišťuje. Solná jeskyně - absolvování ozdravné kúry zajistí škola v případě, že projeví zájem alespoň dvě třetiny rodičů. Evaluační činnost školy Evaluace je systematické vyhodnocování procesu vzdělávání a přináší informace o fungování ŠVP a o kvalitě vzdělávací práce. Jejím cílem je získat smysluplnou zpětnou vazbu a v případě potřeby provést změny a nápravná opatření. 20

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

pro předškolní vzdělávání Motto:

pro předškolní vzdělávání Motto: pro předškolní vzdělávání Motto: Žij vyrovnaně-trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Robert Fulghum Obsah ŠVP pro PV 1. Identifikační údaje

Více

SPOLU A V POHODĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

SPOLU A V POHODĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Č. j. : 222/2014 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SPOLU

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

"OD PODZIMU DO LÉTA"

OD PODZIMU DO LÉTA "OD PODZIMU DO LÉTA" ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Zlín Kudlov, Na Vrchovici 21, příspěvková organizace Na Vrchovici 21, 760 01 Zlín Kudlov 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE: Program mateřské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád Základní škola a Mateřská škola Loděnice Mateřská škola Loděnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád MOTTO: Největší odměnou je pro děti čas, který

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nýrsko, ul. Práce JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace MŠ Vrablovec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Školka plná pohody Zpracovala : Pavla Olšáková, vedoucí učitelka

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Základní škola a mateřská škola Školská 279 Předměřice nad Labem okr. Hradec Králové Adresa : Základní škola a mateřská škola, Školská

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více