Školní vzdělávací program pro PV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro PV 2012-2015"

Transkript

1 M a t e ř s k á š k o l a H u d l i c e o k r e s B e r o u n Školní vzdělávací program pro PV Název: Barevná školka Č. j.: MŠ 71/12 Zpracovala a vydala: Dana Žihlová Spolupracovaly: Božena Davidová, Eva Hrubá, Veronika Malá Počet výtisků: 6 Platnost: od Projednáno na pedagogické radě

2 Identifikační údaje o škole Mateřská škola Hudlice okres Beroun IČ: IZO: Organizační číslo:50213 Zřizovatel: Obec Hudlice, Jungmanova 355, Hudlice, telefon Adresa: Mateřská škola Hudlice Bří. Jungmannů Hudlice Telefon: , , E mail: Školní jídelna: Telefon: , E mail: Ředitelka: Dana Žihlová Dnem získala škola právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací Obce Hudlice. 2

3 Charakteristika školy Mateřská škola Hudlice je předškolní zařízení pavilónového typu. Je vybudována uprostřed obce na bývalé návsi pod nepřehlédnutelnou dominantou kostela svatého Tomáše pocházejícího z devatenáctého století. Naproti škole se rozprostírá areál památníku Josefa Jungmanna, našeho rodáka národního buditele, který se významnou měrou zasloužil o zachování a novodobou podobu českého jazyka. Mateřská škola byla uvedena do provozu v září roku 1985, kdy byla dokončena po čtyřech letech stavby v rámci tehdejší Akce Z. Ve školním pavilonu jsou umístěny dvě třídy mateřské školy, každá v samostatném podlaží. V suterénu se nachází obřadní síň obce. Druhý pavilón slouží potřebám školní jídelny pro mateřskou a základní školu. V současné době se tam vyvařuje i pro strávníky z řad občanů. Obě budovy jsou spojeny chodbou. Kapacita mateřské školy je 56 dětí, kapacita jídelny je 200 strávníků. Kolem obou budov se nachází pozemek patřící k mateřské škole. Západní část není využívána, na východní straně je zřízena školní zahrada, která slouží po celý rok k pobytu dětí venku. Je osázena dřevinami a stromy, vybavena dvěma pískovišti, hřištěm, houpačkami, skluzavkami, domečky, kolotočem a dalšími průlezkami pro hry dětí. V roce prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí, na kterou dostal Obecní úřad Hudlice mimořádnou účelovou státní dotaci. Práce probíhaly ve dvou etapách v první byla kompletně zrekonstruována budova školní jídelny, školní kuchyně byla vybavena moderním zařízením pro účelné využití nových technologií při přípravě stravy. V nástavbě nad objektem vznikla ubytovna pro občany, kteří se vlivem nenadálé události ocitli v nepříznivé sociální situaci. Také zde sídlil během rekonstrukce své stávající budovy obecní úřad a ordinace praktického lékaře. Ve druhé fázi se práce přesunuly do školního pavilónu, kde byla vyměněna okna, budova byla kompletně zateplena a omítnuta. Rovná střecha, do které zatékalo, byla nahrazena střechou valbovou. Pod ní vznikl prostor, který bychom v budoucnu rádi využili pro vestavbu dalších místností, abychom mohli poskytovat dětem nadstandardní aktivity (kroužky, logopedii, divadla), sborovnu pro učitelky, kabinet; v případě potřeby by zde mohla vzniknout třída pro cca 20 dětí. V souvislosti s tímto záměrem podal zřizovatel začátkem roku 2012 na krajský úřad žádost o finanční dotaci, která však byla v září 2012 zamítnuta. Obecní úřad bude však i nadále hledat finanční zdroje pro tento záměr s ohledem na plánovanou výstavbu rodinných domů v lokalitě U Kaštanu. 3

4 Toto je krátká historie současné mateřské školy, avšak počátky předškolní výchovy v naší vesnici sahají až před rok 1949 a podrobnější informace o nich lze získat v publikaci Historie školství v Hudlicích, kterou vydala Obec Hudlice v roce Podmínky vzdělávání Materiální a hygienické podmínky Materiální podmínky jsou zajišťovány převážně z rozpočtu školy, který je poskytován zřizovatelem. Technický stav budovy odpovídá jejímu stáří, je v provozu od roku V posledních letech máme stále vysoký počet zapsaných dětí, proto stoupají i požadavky na vybavení školy. Nutné je průběžné doplňování stavu hraček, výchovných pomůcek pro děti a vyšší je i spotřeba materiálu na pracovní a výtvarné činnosti dětí. V minulých letech jsme rekonstruovali výdejové kuchyňky v obou třídách, vyměnili jsme svítidla a některá akumulační kamna. Škola je vybavena výškově diferencovanými stolky a židličkami a vyhovuje požadavkům na sezení dětí. V průběhu školního roku 2011/12 jsme pořídili nový nábytek do 1. třídy, který pro nás na míru vyrobila firma Linea Trubín. Část nábytku nám poskytla jako sponzorský dar ve výši cca 40 tisíc korun. V nejbližší době plánujeme totéž i ve 2. třídě. O hlavních prázdninách 2012 jsme opravili WC v 1. tř., pořídili nové obklady a dlažbu. Prostory MŠ jsou poměrně veliké a vyhovují všem činnostem dětí. Při volných hrách dětí je využívána celá třída, pro stolování je určen prostor v blízkosti výdejové kuchyňky. Stolky a židličky jsou velikostně rozlišeny podle výšky dětí. U těchto stolků děti také malují, modelují a provádějí různé pracovní činnosti dle vzdělávací nabídky. Pro polední odpočinek jsou každý den rozkládána lehátka s lůžkovinami. Jejich uložení odpovídá hygienickým požadavkům. Prostor při rozložení potřebného počtu lehátek je však značně omezený. Starší děti odpočívají na lehátkách kratší dobu a volný čas je využíván pro skupinové i individuální činnosti logopedii, výtvarné činnosti, cvičení vsokolovně, kurz anglického jazyka. Pro hudební činnosti máme v 1. tř. pianino a ve 2. tř. elektrické varhany. Dvě paní učitelky jsou hudebnice a na nástroje hrají. Při hudebních aktivitách děti využívají další rytmické nástrojky. Hračky a knihy jsou umístěny v otevřených regálech nebo ve skříňkách, aby k nim měly děti snadný přístup a mohly si samy zvolit, s čím si budou hrát. Po hře hračky samy uklízejí. Ke školní budově přiléhá rozsáhlá školní zahrada, která je vybavena průlezkami, houpačkami, děti mají 4

5 k dispozici dvě pískoviště a pro tvořivé hry využívají zahradní domky. Na zahradě je i betonová plocha, aby děti mohly jezdit na koloběžkách a šlapacích autech. Samozřejmostí je sociální zařízení a hračkárna k uskladnění hraček na písek apod. Vchod na zahradu není přímo spojen s budovou MŠ a děti se musejí seřadit a bezpečně převést po ulici, aby mohly vyběhnout na volnou plochu. Pro zkvalitnění výchovné práce mají pedagogické pracovnice v obou třídách přístup k počítači, internetu, tiskárně a kopírovacímu stroji. Životospráva Součástí MŠ je i vývařovna, která slouží potřebám dětí naší školy i žákům základní školy. Ti docházejí na obědy do školní jídelny v hospodářském pavilónu. Pro děti MŠ dovážejí stravu pracovnice školní kuchyně a vydávají ji přímo v jednotlivých třídách. Jídlo se podává třikrát denně - přesnídávka, oběd a odpolední svačina. Nové vybavení školní kuchyně umožňuje vařit podle moderních technologických postupů a zcela vyhovuje hygienickým požadavkům. Stavba jídelníčků odpovídá zdravé výživě s dostatkem tekutin, ke kterým mají děti neomezený přístup během celého dne. Děti nejsou do jídla nuceny, učitelky je však vybízejí a motivují. Režim dne je pravidelný, ale flexibilní, aby bylo možné reagovat na neplánované události. Děti vedeme k otužování vzduchem délka pobytu venku je přizpůsobována povětrnostním podmínkám, zpravidla je cca 2 hodiny denně. Děti absolvují také preventivní kúry vsolné jeskyni v Berouně. Činnosti jsou v průběhu dne zařazovány tak, aby měly děti dostatek času na hru, pohyb i odpočinek. U starších dětí je odpočinek na lehátku zkrácen a v této době zařazujeme individuální a skupinové činnosti logopedie, výtvarné činnosti, cvičení v Sokolovně. Psychosociální podmínky Rodiče mají možnost seznámit se s prostředím školy již při zápisu do MŠ na každoročním Dni otevřených dveří. Po přijetí dítěte je adaptace každého dítěte přizpůsobována podle jeho individuálních potřeb a po dohodě s rodiči. Děti jsou vedeny k tomu, aby navazovaly kamarádské vztahy s vrstevníky, ve třídě máme stanovena pravidla chování, které jsou 5

6 zaměřena zejména na bezpečnost dětí, podporu kladných vztahů, pomoc sobě navzájem a pěstování zdvořilosti a úcty k ostatním dětem i dospělým v MŠ. Děti podporujeme v samostatných úkonech, zohledňujeme jejich vlastní názor, rozhodování a osobní svobodu ve vztazích k dětem. Ve třídě mají všichni rovnocenné postavení. V prostorných třídách mají děti možnost volného pohybu. Dispozice a vybavení tříd umožňuje dětem zapojit se do různých činností podle svého zájmu mohou volit aktivity rušnější, či v menších skupinkách nebo si zvolí klidnější činnosti podle svého výběru. Mohou si zde najít i klidnější koutek pro odpočinek a individuální klidnou činnost, např. prohlížení knih. Do žádných činností nejsou děti nevhodně nuceny. Učitelky působí na děti citlivě a respektují jejich možnosti, schopnosti a potřeby. Řízené činnosti jsou vedeny interaktivně, převážně hravou formou. Se svými kamarády z druhé třídy se děti setkávají při společných hrách na zahradě MŠ a při společenských akcích. Organizační chod školy Základním dokumentem pro děti, jejich zákonné zástupce i personál je školní a provozní řád vydaný ředitelkou školy v souladu s platnými právními předpisy. Všichni zúčastnění jsou povinni se těmito řády řídit. V režimu dne je pevně zakotvena doba podávání jídla a odpočinku dětí, ostatní režimové momenty jsou pružné a učitelky je přizpůsobují momentální situaci a potřebám dětí. Den v naší mateřské škole probíhá takto: Od 6,30 hodin se děti scházejí do 7,00 hodin v první třídě, potom jsou rozdělené do svých tříd. Po příchodu do školy mají děti možnost volby činnosti podle svého zájmu. Po té zpravidla zařazujeme ranní cvičení nebo pohybové hry, popř. komunitní kruh. Mezi 8,30 9,00hodin je podávána dopolední svačina. Při stolování děti spolupracují podle svých schopností. Následuje řízená činnost, volné činnosti, pobyt dětí venku. V 11,30 hodin v 1. třídě a v 12,00 hodin ve 2. třídě je připraven oběd. Po něm následuje odpočinek dětí na lehátkách. V této době probíhají některé zájmové činnosti zejména se staršími dětmi, které nemají potřebu spánku. 6

7 V 14,30 hodin mají děti odpolední svačinu, podle zájmu dětí následuje krátká společná hra nebo jiná řízená činnost a volné hry dětí až do jejich odchodu domů. Od 15,00 hodin jsou děti spojené ve druhé třídě. Aktivity a činnosti jsou individuální, skupinové či společné a jsou přizpůsobovány tempu dětí. Přednost dáváme prožitkovému učení, děti mají dostatek času na dokončení nebo se mohou později k činnosti vrátit. Pokud dítě chce, může dění jen pozorovat. Nad rámec programu školy nabízíme pro zájemce výuku anglického jazyka hravou formou, který zajišťuje v odpoledních hodinách externí lektorka. Personální zajištění O děti v naší škole pečuje kolektiv pracovnic učitelky i provozní personál. Školu řídí ředitelka školy, která delegovala některé kompetence na zástupkyni. Za chod vývařovny odpovídá vedoucí školní jídelny. V MŠ je zřízena pedagogická rada. V MŠ působí čtyři pedagogické pracovnice, v každé třídě dvě, které se střídají vranní a odpolední směně. Odpovídají za bezpečnost dětí, za výchovně vzdělávací práci, vytvářejí ŠVP. Všechny pedagogické pracovnice jsou kvalifikované, mají středoškolské odborné vzdělání. Délka jejich pedagogické praxe: ředitelka školy 33 let, zástupkyně ředitelky 34 let, dvě paní učitelky 34 a 19 let. Učitelky využívají i své další odborné znalosti při práci s dětmi logopedie, výtvarný kroužek a rozvoj tělesné výchovy. Všechny učitelky se vzdělávají v rámci nabízených akcí DVPP dle potřeb školy nebo samostudiem. V každé třídě pracuje jedna provozní pracovnice, která se stará zejména o úklid ve třídách, rozdává dětem svačiny a pomáhá při výdeji oběda a učitelkám se sebeobsluhou dětí. V 1. třídě je to školnice, je u nás zaměstnaná 15 let a plní ještě další povinnosti související s chodem školy (zprostředkovává styk s poštovním úřadem, zajišťuje odstranění drobných závad a poruch v objektu a udržuje pořádek venkovních prostor patřících k budově). Ve 2. třídě je uklízečka, která pracuje v MŠ 25 roků a k dalším jejím povinnostem patří starost o čistotu sociálního zařízení pro děti na zahradě mateřské školy. Obě pracovnice mají zkrácené úvazky. 7

8 Celodenní stravu připravují dětem kuchařky ve školní jídelně v hospodářském pavilónu, který je s budovou MŠ propojen komunikační chodbou sloužící jen pro personál školy. Vedoucí školní jídelny je u nás zaměstnána od roku 2007 a v podobném oboru pracovala na předcházejícím pracovišti několik let. Vedoucí kuchařka má odbornou praxi 11 a kuchařka 15 let přímo v našem zařízení. Pracovnice v provozu rozváží a vydává obědy dětem v MŠ, stará se o úklid školní kuchyně, chodby, jídelny pro žáky ZŠ, kteří k nám docházejí na obědy a jídelny pro cizí strávníky, kterým zajišťujeme stravu v rámci doplňkové činnosti. Po dohodě se zřizovatelem dováží svačiny žákům do ZŠ vzdálené asi 200 m od našeho zařízení. Mzdovou a účetní agendu zajišťují externí firmy. O ostatní provozní činnost se stará OÚ Hudlice (sekání trávy, drobné opravy, atd.). Spolupráce s rodiči Rodičům našich dětí nabízíme vstřícné, ochotné a profesionální jednání. Naše kvalitní služby jim zajistí spokojené dítě, které bude mít možnost celoplošného zapojení do veškerého dění v našem zařízení. Podporujeme a doplňujeme výchovu rodinnou. Rodiče mají možnost zapojit se do života MŠ, mohou dávat návrhy na různé akce, sponzorovat naši činnost. Společných kulturních a společenských akcí využíváme k prohlubování vzájemných vztahů a obohacení komunikace. Rádi bychom, kdyby se rodiče aktivně zapojovali a podle svých možností pomáhali, např. při přípravách akcí jako je vánoční besídka, rozloučení s dětmi, které odcházejí do ZŠ apod. Rodiče mají možnost každodenního krátkého pohovoru s učitelkou při předávání dětí, pro řešení vážnějších problémů lze sjednat termín individuální schůzky. Také jim nabízíme poradenskou činnost, zajištění konzultace s odborníky, dále mohou využít naší učitelské knihovny. Spolupracujeme s KPPP v Králově Dvoře. O vývojových pokrocích dětí vedeme záznamy, děti mají svá portfolia, kde jsou shromažďovány zejména jejich výtvarné práce. Tyto podklady využíváme k posouzení školní zralosti dětí k eventuálnímu doporučení odkladu školní docházky. Rodiče mají možnost do těchto záznamů nahlédnout. O všech akcích jsou rodiče písemně informováni na nástěnkách, letáčky, popř. je mohou najít také na webových stránkách MŠ. 8

9 Řízení školy Mateřská škola se školní jídelnou patří do jednoho právního subjektu. Statutárním zástupcem je ředitelka školy. Vedení školy zakotvilo základní pravidla pro průběh a organizaci vzdělávání do školního řádu a organizačního řádu školy. Úkoly a povinnosti zaměstnanců jsou jasně dány dalšími vnitřními předpisy. Ředitelka školy odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb. Na tvorbě školního vzdělávacího programu se podílejí všechny pedagogické pracovnice. Výchovná činnost školy je pravidelně kontrolována a vyhodnocována, plánování se opírá o návrhy opatření vyplývající z evaluace. Organizace vzdělávání Provoz školy Škola je v provozu v pracovních dnech od 6,30 do 16,00 hodin. V době od 6,30 do 7,00 hodin jsou děti spojené v první třídě, v době od 15,00 do 16,00 hodin jsou děti spojené ve druhé třídě. Důvodem pro spojování dětí v okrajových částech dne je jejich nižší počet a racionální využívání pracovní doby pedagogických pracovnic. O prázdninách v měsíci červenci a srpnu je provoz přerušen. Po dohodě vedení školy se zřizovatelem je možné provoz zajistit nejvýše po dobu dvou týdnů. Přijímání dětí Přijímání dětí se řídí zákonem 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Podmínkou přijetí do MŠ Hudlice je věk dítěte a lékařské potvrzení o jeho schopnosti k docházce do mateřské školy. Dalším kritériem je i trvalé bydliště dítěte. Děti ze sousedních vesnic přijímáme až v případě vyhovění žádostem ze strany hudlických občanů. Děti se přijímají zpravidla k 1. září na základě správního řízení, které proběhne do třiceti dnů od podání přihlášek. Podávání přihlášek k předškolnímu vzdělávání probíhá během měsíce května, termín je zveřejněn obvyklým způsobem. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte vydává ředitelka školy. 9

10 V odůvodněných případech je možné přijmout dítě na zkušební dobu tří měsíců. Podle školských předpisů se třídy MŠ naplňují do počtu 24. Z důvodu značného převisu přihlášek máme již několik let v obou třídách zapsáno po 28 dětech, celkem 56 dětí v celé škole. Výjimku z počtu dětí máme povolenou naším zřizovatelem. Rozdělení dětí a učitelek do tříd Naše mateřská škola má dvě třídy. V prvním podlaží jsou umístěné děti ve věku od tří let, ve druhém podlaží je třída předškoláků. Prostřední věková skupina je obvykle rozdělena podle věku a podle počtu dětí v příslušném roce tak, že obě třídy jsou smíšené. Toto rozdělení na malé děti a předškoláky má u nás již tradici a děti se vždy těší na to, až postoupí nahoru k předškolním dětem. V první třídě, tedy ve třídě mladších dětí respektujeme, především individuální zvláštnosti dětí, potřebu adaptace na nové prostředí, činnosti zaměřujeme na postupné přizpůsobení se kolektivu, na rozvoj sebeobsluhy a hygienických návyků. Ve druhé třídě rozvíjíme schopnosti sebeovládání, podporujeme kultivované vystupování a vhodné chování vůči vrstevníkům i dospělým. Aktivity zaměřujeme na rozvoj zájmu o učení a přípravu dětí na vstup do základní školy. Systém střídání učitelek je uzpůsoben tak, aby u dětí zůstala jedna učitelka z minulého roku, kterou děti lépe znají a druhá vyučující se zpravidla mění. Charakteristika vzdělávacího programu Předškolní vzdělávání ovlivňuje celou osobnost dítěte. Dítě se učí být samo sebou a zároveň se přizpůsobuje životu ve společnosti. Předškolní věk je ojedinělým prostorem svobody v životě, ve kterém má dítě trávit čas volně a nenuceně. Zároveň je to období, kdy se učí respektovat hranice. Je to ten správný čas na navazování prvních vztahů v širším společenství, poznávání sebe sama a hledání orientace ve světě. Úkolem předškolního vzdělávání je: - doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení, obohacovat jeho denní program a poskytovat mu odbornou péči 10

11 - usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu a vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že budou maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dítěte - na základě dlouhodobého a každodenního styku s dítětem i jeho rodiči může škola plnit i úkol diagnostický a dětem, které to potřebují (dětem nerovnoměrným vývojem, se zdravotním a sociálním znevýhodněním), poskytovat včasnou speciálně pedagogickou péči. Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Děti učíme chovat se a jednat v duchu základních lidských a etických potřeb. Motto: Naše děti mají ručičky a ty musejí stále něco dělat. Naše děti mají nožičky a ty chvilku nepostojí. A kromě tělíček mají naše děti také hlavičky, které myslí, povídají, dívají se, prostě vnímají celý okolní svět. Karel Čapek Citát Karla Čapka zcela vystihuje základní cíl předškolního vzdělávání, a to rozvíjet osobnost dětí ve všech oblastech. V souladu s výše uvedeným mottem je naší prioritou působit na dítě komplexně po stránce tělesné i psychické s ohledem na jeho individualitu. V předškolním věku má dítě trávit čas volně a nenuceně. Zároveň je to období, kdy se učí respektovat hranice. Je to ten správný čas na navazování prvních vztahů v širším společenství, poznávání sebe sama, hledání orientace ve světě. Výchovné prostředky mají působit co nejvíce krásným dojmem na smysly dítěte. Na citový život dětí působí také příroda se svými zákonitostmi. Celá koncepce ŠVP MŠ Hudlice vychází z přirozeného sledu událostí v průběhu celého roku. Úzce se vztahuje k přírodě a ke střídání ročních dob jaro, léto, podzim, zima. Tento proces je dětem velice blízký a odráží se v něm i život a dění v rodině. Rytmus roku vychází z rytmů přírody. Naším záměrem je podpořit vnímavost vůči silám přírody a vědomí sounáležitosti s ní, mimo jiné i ve spojitosti s poznáváním tradic v našem regionu. Výchovně-vzdělávací program je osobnostně 11

12 orientován, umožňuje dětem dostatek podnětů a příležitostí k rozvoji a respektuje jejich potřeby a individualitu. Děti se pobytem v kolektivu učí rozdělovat si sociální role, pomáhat si a radit, řešit i konflikty a spory. Denní režim vyhovuje specifickým potřebám předškolních dětí, umožňuje vyvážené střídání spontánních i řízených činností a dostatek pohybu. ŠVP je vytvořený na dobu tří let, tj. na dobu předpokládané docházky dítěte do mateřské školy. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou při hrách, pobytu venku. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, při které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní cíle záměrného i spontánního učení. Činnosti na sebe navazují a jsou propojeny jednotícím tématem. Takto pojaté vzdělávání předpokládá aktivní účast dítěte, založenou na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Dítě tím nedostává jen izolované poznatky či jednotlivé dovednosti, ale nabytá zkušenost je komplexnější a stává se pro něj lépe využitelnou. Dítě tak získává skutečné výstupy kompetence. Všechno, co v mateřské škole děláme, děláme pro děti, pro jejich spokojenost štěstí a radost. Vzdělávací obsah MŠ vychází z hlavních cílů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání: 1) rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení Předpokladem naplňování tohoto cíle je: podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit dovednost, které dítěti usnadňují proces jeho dalšího rozvoje motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání 2) osvojení si hodnot, na nichž je založena naše společnost Předpokladem naplňování tohoto cíle je: poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, rovnost všech lidí, soucítění se slabými, péče o druhé, ohled na jiné a důstojné vztahy mezi lidmi 12

13 přispívat k předávání kulturního dědictví, tradic, jazyka a poznání připravovat děti na život v multikulturní společnosti 3) získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Předpokladem naplňování tohoto cíle je: vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé) vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně a že za své rozhodnutí odpovídá Tyto rámcové cíle dále budeme rozvíjet v pěti vzdělávacích oblastech, které se navzájem prolínají a doplňují. Dítě a jeho tělo - oblast biologická: poznávání lidského těla, podpora tělesné a pohybové zdatnosti, zdravý růst a výživa, sebeobsluha. Dítě a jeho psychika - oblast psychologická: podpora duševní pohody, rozvoj poznávacích procesů, myšlení, řeči, intelektu. Dítě a ten druhý - oblast interpersonální: vztahy dítěte k jiným dětem a dospělým, vzájemná komunikace a spolupráce. Dítě a společnost - oblast sociálně kulturní: svět kultury a umění, společenské, morální a estetické hodnoty. Dítě a svět oblast environmentální: poznatky o světě, o jeho dění, vývoji a změně, vliv člověka na životní prostředí. Vzdělávací nabídka je zpracována do integrovaných bloků (v našem ŠVP nazvaných tematické celky) v časové návaznosti na průběh školního roku a obsahuje cíle a nabídku činností ze všech pěti vzdělávacích oblastí RVP PV. Tematické bloky jsou členěny na podtémata, která podrobněji nastiňují vzdělávací nabídku. Učitelky s nimi dále pracují v TVP v týdenních až dvoutýdenních intervalech. 13

14 Vzdělávací obsah Grafické znázornění postupu tvorby ŠVP, který vychází z RVP PV a zahrnuje všech pět vzdělávacích oblastí do jednotlivých integrovaných bloků v časové posloupnosti: RVP PV Dítě Dítě Dítě Dítě Dítě a jeho tělo a jeho psychika a ten druhý a společnost a svět Barevná školka Do školky se těšíme září Už jde léto Květen, červen Barevná kouzla podzimu Jaro je tady Březen - květen Říjen, Tajemství Vánoc Listopad, prosinec Třpytivá zima Leden, únor U nás doma Únor, březen 14

15 Integrovaný blok: Do školky se těšíme Období: září Tematický celek: Moji kamarádi U nás ve školce Už chodím do školky Pedagogický záměr: Vést dítě k utváření zdravých přátelských vztahů s ostatními dětmi, k pochopení, že každý má ve společenství svoji nezastupitelnou roli. Prostřednictvím skupinových či společenských činností posilovat vzájemné vztahy mezi dětmi a upevňovat jejich pocit sounáležitosti s nejbližším okolím se třídou, s celou MŠ. Stanovit společně s dětmi pravidla ve třídě a dbát na to, aby je děti pochopily a dodržovaly. Integrovaný blok: Barevná kouzla podzimu Období: říjen listopad Tematický celek: Ovoce a zelenina pro zdraví Rej strašidel Les ze všech stran Barevný podzim Není drak jako drak Dýňování Kam půjdou zvířátka spát 15

16 Pedagogický záměr: Utvářet povědomí o změnách v přírodě. Využívat pobytů venku k pozorování přírody v okolí MŠ a ke sběru přírodnin. Zdokonalovat fyzickou zdatnost a obratnost při vycházkách. S využitím tradičních oslav vést děti kpochopení, že rituály jsou nedílnou součástí našeho života. Seznamovat děti se sklizní úrody na zahradách, rozlišovat podzimní druhy ovoce a zeleniny se zdůrazněním vlivu konzumace čerstvých plodů na zdraví. Vytvářet poznatky dětí o životě zvířat. Vzhledem ke zvířatům volně žijícím upevňovat poznání o významu jejich ochrany. Integrovaný blok: Tajemství vánoc Období: prosinec Tematický celek: S čerty nejsou žerty Vánoce, Vánoce přicházejí Dědečku, dědečku koleda Pedagogický záměr: Vést k radostnému prožívání příprav na sváteční dny, rozvíjet pozitivní emoce při společných chvílích, učit děti projevovat empatie k potřebným. Seznamovat děti se zvyky a obyčeji, posilovat kladný vztah k regionálním tradicím. Překonávat strach z neznámého při mikulášské nadílce. Podporovat rozvoj výslovnosti, podněcovat tvořivost a manipulační schopnosti dětí. Rozvíjet výtvarné, hudební, dramatické schopnosti dětí. Přizpůsobovat se společenskému prostředí a zvládat jeho změny. Integrovaný blok: Bílá zima Období: leden únor Tematický celek: Budu školák Zimní sporty 16

17 Chumelí se, chumelí Sněhové hrátky Masopust a karneval Kouzelný svět pohádek Za Honzou na pec Pedagogický záměr: Upozorňovat na změny v přírodě, vést rozhovory o aktuálním počasí a o typických činnostech lidí v zimním období. Seznamovat děti se sporty, které jsou typické pro tuto roční dobu. Pobytem venku při vhodných klimatických podmínkách rozvíjet fyzickou zdatnost dětí se zaměřením na podporu obranyschopnosti organismu proti infekcím. Využívat známých pohádek a příběhů k podpoře souvislého vyjadřování a výslovnosti při jejich reprodukci. Vést děti k popisu děje na obrázcích, k vyjádření charakterových vlastností vystupujících postav a hledání dobra zla v těchto příbězích. Chápat rozdíl mezi veršem a prózou. Rozvíjet dramatické dovednosti dětí. Utvářet pojmy související s předmatematickou výchovou, vést děti k užívání prostorových pojmů a s číselnou řadou. Provádět s dětmi sluchově-analytické činnosti. Upevňovat správné držení grafického materiálu. Seznamovat je s jednoduchými pracovními listy. Posilovat volní vlastnosti při dokončování započaté práce. Integrovaný blok: U nás doma Období: únor březen Tematický celek: My jsme jedna rodina U mě v pokojíčku S čím si rád hraji Máme se rádi Moje tělo 17

18 U lékaře Bába chřipka Pedagogický záměr: Posilovat u dětí pocit sounáležitosti s nebližším sociálním prostředím, rozvíjet komunikační schopnosti v rozhovorech na toto téma s důrazem na správnou výslovnost. Podporovat kladné vztahy k rodině. Vést děti k vyjádření vlastních pocitů a k porozumění verbální i mimoslovní komunikace na téma Jak se cítíme. Prohlubovat poznatky o lidském těle. Vytvářet povědomí o jednotlivých částech těla, o důležitých orgánech, o zdraví a nemocech a jak jim předcházet. Posilovat poznání o potřebě pravidelného pohybu na čerstvém vzduchu z hlediska psychohygieny i zdravého fyzického vývoje. Vhodně upozorňovat na nezdravé návyky v souvislosti s ochranou před sociálně patologickými jevy. Integrovaný blok: Jaro je tady Období: březen květen Tematický celek: Hody, hody, doprovody Na našem dvoře Kvetoucí poslové jara Čáry, máry, fuk Moje maminka Jdeme nakupovat Pozor, červená Naše vlast Pedagogický záměr: Upozorňovat děti na změny v přírodě, umožnit jim vnímat tyto změny. Hovořit s dětmi o typických činnostech lidí pro toto období. Prohlubovat znalosti dětí o rostlinách a jarních 18

19 květinách, o tom co potřebují k růstu a jak o ně pečovat. Vytvářet poznatky dětí o životě zvířat. Vést je k pochopení rozdílů mezi zvířátky užitkovými, domácími, volně žijícími a exotickými. Vést, aby vyhledávaly informace v encyklopediích. Vytvářet vztah k místu, kde žiji, vážit si práce druhých. Seznamovat děti s dopravními prostředky, s jejich důležitostí pro lidi. Upozorňovat na negativa spojená s jejich provozem jako je bezpečnost silničního provozu a vliv na životní prostředí. Integrovaný blok: Už jde léto Období: květen červen Tematický celek: Co je kolem nás Slavíme náš svátek Jungmannův domek Chráníme Zemi Na výletě Kudy teče voda Pedagogický záměr: Vést děti k objevování nejbližšího, probouzet v nich zájem o život v mateřské škole, doma i v naší obci. Tematicky zaměřit činnosti podporující rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení. Umožnit dětem poznávat hodnoty, na nichž je založena naše společnost. Vytvářet aktivní postoj ke světu a životnímu prostředí, rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách, poznávat jiné kultury všichni lidé mají stejnou hodnotu. Vést rozhovory o naší planetě a vodě na ní. Objevovat s dětmi život mořských i sladkovodních živočichů. Vytvářet povědomí o koloběhu vody v přírodě a umožnit jim poznání, že voda je základní činitel pro život člověka. Vést děti k pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou životní prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. 19

20 Učitelky v jednotlivých třídách rozpracují podtémata v třídním vzdělávacím programu a vzdělávací nabídku přizpůsobí schopnostem a možnostem dětí ve třídě. Témata mohou libovolně doplňovat, rozšiřovat, slučovat, aby maximálně využily aktuální situace a příležitosti vhodné pro práci s dětmi. Vzdělávací obsah musí jít napříč všemi oblastmi. Doplňující programy a další aktivity ŠVP Do školního vzdělávacího programu jsou zařazeny i další činnosti, které se staly součástí práce s dětmi. Tyto aktivity probíhají pravidelně v týdenním nebo dvoutýdenním cyklu: logopedie vede vyškolená logopedická asistentka paní učitelka Davidová - 1x za 2 týdny 2 hodiny výtvarný kroužek vede paní učitelka Hrubá 1x za dva týdny (úterý odpoledne), cvičení v sokolovně děti z 2. tř. v úterý (sudý týden) od 13 do 14 hod. a ve čtvrtek (lichý týden) od 10 do 11 hodin Vedení těchto kroužků je součástí přímé výchovné práce učitelek a dětem je poskytováno bezplatně. Angličtinu vede lektor z jazykové školy a rodiče přihlášených dětí platí školné přímo agentuře, která výuku zajišťuje. Solná jeskyně - absolvování ozdravné kúry zajistí škola v případě, že projeví zájem alespoň dvě třetiny rodičů. Evaluační činnost školy Evaluace je systematické vyhodnocování procesu vzdělávání a přináší informace o fungování ŠVP a o kvalitě vzdělávací práce. Jejím cílem je získat smysluplnou zpětnou vazbu a v případě potřeby provést změny a nápravná opatření. 20

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013. - Věra Páleníková /školnice, výdej stravy/

Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013. - Věra Páleníková /školnice, výdej stravy/ Roční plán školy Mateřská škola Raková u Konice na školní rok 2013 Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013 Zpracovala Jana Voglová, ředitelka školy Charakteristika školy Mateřská

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1. Charakteristika školní družiny při Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace 2. Materiální a technické podmínky pro

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757. Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757. Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757 Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757 Identifikátor školy: 600 051

Více

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. /

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Mateřská škola Tismice Školní řád aktualizovaný k 1.9.2010 / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Předškolní výchova: Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 Platnost od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2.

Více