Přikrylová Milada Plus s.r.o., BAREVNÉ KAMÍNKY pro realizaci Rámcového vzdělávacího programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přikrylová Milada Plus s.r.o., BAREVNÉ KAMÍNKY pro realizaci Rámcového vzdělávacího programu"

Transkript

1 Přikrylová Milada Plus s.r.o., BAREVNÉ KAMÍNKY pro realizaci Rámcového vzdělávacího programu Hrajeme si A UČÍME SE - ČERVEN Interaktivní program pro předškolní vzdělávání Program byl vytvořen se záměrem obohatit předškolní vzdělávání o dovednosti z oblasti ICT (informační a komunikační technologie), získat orientaci v činnostech na interaktivní tabuli nebo počítači, získat dovednosti, které děti využijí jako budoucí žáci. Je určen pro činnosti a hry dětí na interaktivních tabulích i pro samostatnou činnost dětí na počítači nebo tabletu. Veškeré činnosti ovládané dotykem na interaktivní tabuli nebo tabletu nahrazuje na počítači práce s myší. Obsahem je animovaný děj s tematickým zaměřením SVÁTEK DĚTÍ - MDD, KONEC ŠKOLNÍHO ROKU, TĚŠÍME SE PO PRÁZDNINÁCH DO ŠKOLY, CO UŽ UMÍME, NAŠE ZDRAVÍ A CO MU PROSPÍVÁ. PEDAGOGICKÝ ZÁMĚR: Zábavnou činností motivovat děti k dosažení stanovených očekávaných výstupů a k naplňování Rámcových cílů RVP PV, jako je rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. CO HRÁM S PROGRAMEM PŘEDCHÁZÍ: Rozhovor u tematického obrazu Červen, sportovní hry a soutěže na školní zahradě k MDD, výroba dárků k MDD, navlékání korálků, skládání mozaiky, zavazování kličky, hry na rozvoj zraku, sluchu, a celkové obratnosti, pozorování změn v přírodě, výlet do zoo, prohlížení encyklopedií, ochutnávka ovoce a zeleniny, objevování zásad zdravého životního stylu (potraviny, vycházky do přírody, cvičení, plavání, sport apod.) CO MŮŽEME DĚTEM NABÍDNOUT PRO SKUPINOVÉ ČINNOSTI SPOLU S INTERAKTIVNÍM PROGRAMEM: Tematické obrazy: Červen, Co umím k zápisu, Můj domov, Moje školka, obrázkové pomůcky Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš: Můj domov, Moje školka (Přikrylová Milada Plus s.r.o.). Přikrylová Milada Plus s.r.o

2 METODICKÉ POZNÁMKY: Doprovodné texty jsou pro pedagoga jen orientační. Je vhodné, aby pedagog doprovázel jednotlivé scénky svými slovy. Může tak obtížnost úkolů přizpůsobit dětem podle jejich schopností, individuálních zvláštností a věku, přitom vede děti k hodnocení a sebehodnocení činností. Pedagog klade dětem otázky, při kterých je vede k rozvoji souvislého vyjadřování, k vlastním úvahám a vyjadřování jejich vlastních postojů. Klade otázky typu: Co by se stalo, kdyby...? nebo Co se stalo a proč? Program obsahuje kromě běžných interaktivních scén i scény variabilní s databází více než 200 obrázků s náměty rostlin, živočichů a ročních období a desítkami možností náhodného zadání pro jedno téma. Jsou označeny symbolem pro variabilní opakování scény, po jehož stisku se scéna zopakuje s jiným uspořádáním prvků, jinými barvami, jiným počtem, jinými obrázky nebo slovy podle typu konkrétní scény. To umožňuje postupnou činnost více dětí s jednou variabilní scénou. OBSAH ČINNOSTÍ: 1. ÚVOD - úvodní scéna obrazu měsíce června s animovaným dějem, motivačním textem a písničkou Už jde léto. 2. SESTAVOVÁNÍ OBRAZU - děti si vypráví u obrazu o měsíci červnu. Obraz mohou podle přání skládat z jednotlivých dílků nebo obrázků vložením na černobílý nebo barevný podklad. V tomto případě je vhodné umožnit dětem pracovat v kooperaci ve skupině. Každý jednotlivec pak plní jiný úkol na sestavení obrazu. Při správném řešení úkolů zahraje krátká melodie. 3. TĚŠÍM SE DO ŠKOLY - animovaná scéna s říkankou. 4. hry na postřeh a orientaci - Trháme a třídíme třešně (obtížnost 1-5). 5. PEJSKOVY ÚKOLY - pejsek se představuje krátkou říkankou a textem motivujícím děti k plnění úkolů, které jim přináší. Při správném řešení se pejsek radostně rozběhne po scéně a štěká, zahraje krátká melodie. Pejskovy úkoly jsou rozděleny na: Jazyk, řeč a písmena - vyhledávání stejných jmen dětí, obrázkové čtení - vytleskávání slov, hlásky na počátku slov. Časoprostorová orientace - vpravo vedle, vlevo vedle, vpravo nahoru, vlevo nahoru, vpravo dolů, vlevo dolů, nad a za, doprostřed nahoru, doprostřed dolů. 2 Přikrylová Milada Plus s.r.o

3 Barvy a tvary - rozlišování základních i doplňkových barev, doplňování řady květin podle vzoru. Geometrické tvary - opakování vzoru z geometrických tvarů podle předlohy. Číselná řada, počet a číslice - přiřazování startovních čísel od 1 do 10, malé slovní úlohy (polovina ze 4, 6, 8, 10, přičítání a odečítání), stejně, přiřazování číslic k příslušnému počtu, třídění podle barev - počítání a sčítání (číselná řada 1-12). Porovnávání, uspořádání a třídění - co patří mezi rostliny, živočichy, domácí, volně žijící, hospodářská, exotická zvířata, jehličnaté a listnaté stromy, ovoce, zeleninu, co patří do jara, do léta, do podzimu a co do zimy. Zdraví a bezpečné chování - co našemu zdraví prospívá, základy zdravého životního stylu. 6. NABÍDKA PísničEK - program obsahuje písničky od autorky Jaroslavy Horáčkové. Jsou nazpívané dětským sborem pro poslech a pro zpěv je vytvořen hudební doprovod. Seznam písniček: - Už jde léto (zpěvník Zpívejme si, zpívejme 1.) - Jaro, léto, podzim, zima (zpěvník Zpívejme si, zpívejme 1.) - Prázdninová (zpěvník Zpívejme si, zpívejme 2.) - Dneska jedem do zoo (zpěvník Zpívejme si, zpívejme 2.) - Ptáčci a zrcadlo (zpěvník Zpívejme si, zpívejme 3.) - Hádej, hádej, hadači (zpěvník Zpívejme si, zpívejme 3.) - Sedmikráska (zpěvník Zpívejme si celý rok) - Letní ráno (zpěvník Zpívejme si celý rok) - Písnička o usmívání (zpěvník Zpívejme si, zpívejme 2.) PŘI VÝBĚRU ČINNOSTÍ SE MŮŽEME ORIENTOVAT TAKÉ POMOCÍ OBSAHU. STANOVENÉ KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY DLE RVP PV: VZDĚLÁVACÍ OBLAST 1. DÍTĚ A JEHO TĚLO (BIOLOGICKÁ) - Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku - upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení nebo v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje. Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy - znát základní zásady zdravého životního stylu (např. pozitivní účinky pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě a otužování). Přikrylová Milada Plus s.r.o

4 VZDĚLÁVACÍ OBLAST 2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA (PSYCHOLOGICKÁ) - Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči - rozkládat slova na slabiky, vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova. Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité - sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech, rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní barvy (červená, modrá, žlutá), barvy složené (oranžová, zelená, fialová), rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a doplnit chybějící část v obrázku, jednotlivé části složit v celek, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat). Záměrně se soustředit a udržet pozornost - zapamatovat si krátké říkanky, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je, uplatňovat postřeh a rychlost. Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci - poznat napsané své jméno. Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy - rozlišovat a používat základní prostorové pojmy, např. dole, nahoře, uprostřed, před, za, pod, nad, uvnitř, vně, u, vedle, mezi, nízko, vysoko, na konci, na kraji, vpředu, rozlišovat roční období (jaro, léto, podzim, zima) i jejich typické znaky. Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat - poznat, co do skupiny nepatří, třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria, orientovat se v číselné řadě 1-10, vyjmenovat ji, porovnat, že např. 5 je více než 4, chápat číslo jako počet prvků. Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině - samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze své samostatnosti uspokojení (být na ni hrdý). VZDĚLÁVACÍ OBLAST 3. DÍTĚ A TEN DRUHÝ (INTERPERSONÁLNÍ) - Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem - vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se. Respektovat potřeby jiného dítěte - cítit sounáležitost s ostatními, nabídnout pomoc. VZDĚLÁVACÍ OBLAST 4. DÍTĚ A SPOLEČNOST (SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ) - Vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky - vyjádřit a zhodnotit prožitky s programem (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zjímavé, překvapivé a podnětné). VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. DÍTĚ A SVĚT (ENVIRONMENTÁLNÍ) - Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte - mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s 4 Přikrylová Milada Plus s.r.o

5 čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno (např. poznatky o přírodě živé i neživé). Všímat si změn a dění v nejbližším okolí - zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě), ctít oslavy narozenin, svátků, slavností. OVLÁDÁNÍ PROGRAMU: ÚVODNÍ OBRAZOVKA - Aktivní obrázek ČERVEN: Po jeho stisku se zobrazí úvodní scéna s animovaným dějem. - Tlačítko pro REŽIM CELÉ OBRAZOVKY: Přepíná zobrazení programu na celou plochu interaktivní tabule nebo monitoru. Tlačítko je přístupné pouze z úvodní obrazovky. Po jeho stisku je možné aplikaci vypnout pomocí křížku v červeném poli. - Tlačítko ZVUK PŘI SPRÁVNÉM ŘEŠENÍ: Vypne nebo zapne zvuk melodií, které hrají při správném řešení úkolů. - Tlačítko OBSAH: Po jeho stisku se zobrazí interaktivní seznam všech činností pro rychlou volbu. Tlačítko je přístupné ze všech úrovní programu. - Tlačítko NABÍDKA PÍSNIČEK: Po jeho stisku se zobrazí seznam písniček s hudebními doprovody. Výběr písničky se provede dotykem. Po výběru je možné volit úroveň hlasitosti. Tlačítko je přístupné pouze z úvodní obrazovky. - Tlačítka SESTAVOVÁNÍ OBRAZU, TĚŠÍM SE DO ŠKOLY, HRY NA POSTŘEH A ORIENTACI a PEJSKOVY ÚKOLY zobrazí příslušné činnosti. Tato tlačítka jsou přístupná i z úvodní scény s animovaným dějem. - Tlačítko O PROGRAMU: Zobrazí údaje o autorech, licenční podmínky, verzi programu a licenční číslo, informace o dalších programech. Rychlost a plynulost animací ovlivňuje kromě výkonu procesoru a grafické karty také velikost zobrazení. Nejlepších výsledků dosáhnete při 100% velikosti zobrazení, což je 1024x768 bodů. Program se po spuštění automaticky zobrazí v této velikosti na celou plochu monitoru či tabule. Pro volbu zobrazení můžete klávesou Esc (nebo tlačítkem pro režim celé obrazovky) v liště přehrávače Flash Player v nabídce Zobrazit zvolit možnost Zobrazit vše nebo 100% a přejít zpět do režimu celé obrazovky (klávesami Ctrl+F nebo volbou v nabídce Zobrazit ). Přikrylová Milada Plus s.r.o

6 FUNKCE A POPIS DALŠÍCH SYMBOLŮ: Jednotlivé úkoly můžeme posouvat VPŘED i VZAD pomocí šipek v horní části obrazovky. Některé úkoly je možné pomocí tlačítek ZNOVU a VARIABILNÍ OPAKOVÁNÍ zopakovat. Tlačítkem ZPĚT se symbolem třešní se vracíme vždy na začátek příslušného oddílu nebo na předchozí kapitolu. Tlačítko OBSAH nám umožní rychlý výběr úkolu ze seznamu. Tlačítko VPŘED v dolní části obrazovky je určeno pro menší děti. Tlačítko pro MLUVENÝ KOMENTÁŘ je vhodné zejména pro samostatnou práci dětí na počítači nebo tabletu. VARIABILNÍ OBSAH VZAD ZNOVU OPAKOVÁNÍ VPŘED ZPĚT MLUVENÝ KOMENTÁŘ DOPORUČENÉ POŽADAVKY NA SYSTÉM Operační systém Windows XP (32-bit) Windows Vista (32-bit) Windows 7, 8 (32-bit, 64-bit) Procesor Intel Core2 Duo 2,16GHz Intel Pentium 4, 2,66 GHz AMD Athlon 64+, 2,66GHz Intel Core2 Duo 2,16GHz Intel Atom 1.6GHz pro netbooky Intel Atom Z GHz pro tablety Paměť 1 GB RAM (min. 512 MB) 2 GB RAM (min. 1 GB) Grafická paměť 256 MB 512 MB (min. 256 MB) GeForce 320M, Intel HD 3000 Intel Graphics Media Accelerator 3650 pro tablety Zvuková karta, reproduktory. Optimalizováno pro rozlišení monitoru, tabule, projektoru nebo tabletu 1024x768. Platforma: FLASH PRO DĚTI OD 4 LET. 6 Přikrylová Milada Plus s.r.o

7 LICENČNÍ SMLOUVA: Tato licenční smlouva je právní smlouvou mezi koncovým uživatelem tohoto softwarového produktu a společností Přikrylová Milada Plus s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 45453, se sídlem Požárníků 301/2a, Kroměříž-Vážany, IČ Instalací produktu potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této licenční smlouvy a jste jimi vázáni. 1. Licenční právo: Na základě této licenční smlouvy se udělují následující práva: a) Softwarový produkt můžete instalovat a spouštět pouze na tolika počítačích nebo jiných elektronických zařízeních, pro kolik jste zakoupili licenci. Softwarový produkt se neprodává, uděluje se pouze licence k jeho užívání. b) Podle typu zakoupené licence se udělují následující práva: - domácí licence pro jeden počítač nebo elektronické zařízení, která opravňuje instalovat a spouštět softwarový produkt v domácnosti pouze na jednom počítači nebo zařízení. Tato licence je určena pouze pro fyzické osoby s využitím v její domácnosti. - školní licence pro jeden až tři počítače nebo elektronická zařízení, která opravňuje instalovat a spouštět softwarový produkt školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na maximálně třech počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. - školní licence pro čtyři a více počítačů nebo elektronických zařízení, která opravňuje instalovat a spouštět softwarový produkt školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. c) Je zakázáno softwarový produkt pronajímat, kopírovat, půjčovat, sdílet, darovat, dále poskytovat jeho licenční číslo nebo aktivační kód nebo jiným způsobem umožňovat třetí osobě jeho používání. 2. Autorské právo: Tento softwarový produkt je chráněn zákony České republiky o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a dalšími odpovídajícími zákony. Se softwarovým produktem musíte zacházet jako s každým jiným materiálem podléhajícím autorským právům. Přikrylová Milada Plus s.r.o

8 3. Záruka: Vztahuje se na výrobní vady tiskovin nebo média, dále na bezvadnou funkci programu za předpokladu užití na zařízení s doporučenou hardwarovou konfigurací a podporovanou verzí operačního systému. Nezaručujeme bezvadný chod programu, pokud je provozován spolu s programy jiných výrobců, které tento chod znemožňují nebo pokud uživatel zasahuje do souborů potřebných pro chod programu. 4. Ukončení licence: Tato licence je platná do svého ukončení. Licence bude ukončena při porušení jakéhokoliv jejího ujednání. POSTUP PRO INSTALACI: Vložte CD do mechaniky a vyčkejte 1-2 minuty (instalační soubor se načte do paměti). U operačních systémů Windows Vista, Windows 7 a 8 se poté zobrazí dialogové okno - spusťte soubor hrajeme_si_cerven.exe a následně povolte programu provedení změn resp. přístup k počítači. Po zobrazení instalačního okna programu postupujte podle pokynů. U operačního systému Windows XP se po načtení souboru zobrazí přímo instalační okno programu. Instalaci je možné zahájit také z CD spuštěním souboru hrajeme_si_cerven.exe. Po instalaci program spustíte poklepáním na zástupce na ploše nebo z programové nabídky. Při spuštění programu se zobrazí dialog pro jeho aktivaci - zadejte Vaše licenční číslo a aktivační kód. Licenční číslo je uvedeno na štítku a Váš aktivační kód si vyžádejte em na adrese: V žádosti uveďte Vaše licenční číslo a poštovní adresu školy, organizace nebo fyzické osoby, která bude program používat. Aktivační kód Vám následující pracovní den zašleme em. Program můžete mezitím několikrát spustit i bez aktivace. Typ licence a licenční číslo: Vydavatel: 2013 Přikrylová Milada Plus s.r.o., Požárníků 301/2a, Kroměříž Kontakt: , , Autoři Ilustrace: G. Přikrylová, písničky: J. Horáčková, vzdělávací obsah, animace a sestavení programu dle RVPPV: Ing. L. Přikryl, M. Přikrylová.

Přikrylová Milada Plus s.r.o., BAREVNÉ KAMÍNKY pro realizaci Rámcového vzdělávacího programu

Přikrylová Milada Plus s.r.o., BAREVNÉ KAMÍNKY pro realizaci Rámcového vzdělávacího programu Přikrylová Milada Plus s.r.o., BAREVNÉ KAMÍNKY pro realizaci Rámcového vzdělávacího programu Hrajeme si A UČÍME SE - ZVÍŘATA NA STATKU Interaktivní program pro předškolní a základní vzdělávání ZÁMĚR PROGRAMU:

Více

HRAJEME SI A UČÍME SE - MOJE VLAST ČR Interaktivní program pro předškolní a základní vzdělávání ZÁMĚR PROGRAMU:

HRAJEME SI A UČÍME SE - MOJE VLAST ČR Interaktivní program pro předškolní a základní vzdělávání ZÁMĚR PROGRAMU: BAREVNÉ KAMÍNKY pro realizaci Rámcového vzdělávacího programu HRAJEME SI A UČÍME SE - MOJE VLAST ČR Interaktivní program pro předškolní a základní vzdělávání ZÁMĚR PROGRAMU: - vytvářet u dítěte vztah k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy K dobrému startu Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Příloha č. 1 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 4 Roční plán pro

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Vzdělávací program pro přípravnou třídu

Vzdělávací program pro přípravnou třídu Vzdělávací program pro přípravnou třídu (Příloha školního vzdělávacího programu Škola porozumění ze dne 20. 6. 2007 Základní školy Praha 3 Havlíčkovo náměstí 10/300) Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího

Více

JDEME SPOLU POZNÁVAT SVĚT

JDEME SPOLU POZNÁVAT SVĚT Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JDEME SPOLU POZNÁVAT SVĚT Školní vzdělávací program byl zpracovaný podle RVP PV OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 1.1 PŘEDKLADATEL...4

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

Mateřská škola Dráček. Ke Hřišti 390, Babice, 251 01 Říčany. Školní vzdělávací program

Mateřská škola Dráček. Ke Hřišti 390, Babice, 251 01 Říčany. Školní vzdělávací program Mateřská škola Dráček Ke Hřišti 390, Babice, 251 01 Říčany Školní vzdělávací program 1 Obsah ŠVP 1. Název školního vzdělávacího programu 3 2. Identifikační údaje 3 3. Vize MŠ 4 4. Podmínky vzdělávání 4

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Upravený v září 2013 WHAT IS IT THE WORLD? ŠVP zpracovaly: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, 277 32 Byšice Příloha školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek (Zpracované

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 PRO MATEŘSKOU ŠKOLU 1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2012-2015 Téma školního vzdělávacího programu: ROK S POHÁDKOU Zpracoval: Lada

Více

Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí. Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT

Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí. Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT motto: Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odejdeš.

Více

A - VZDĚLÁVACÍ OBLAST DÍTĚ A JEHO TĚLO (BIOLOGICKÁ) 1. Téma pro polytechnickou výchovu a vzdělávání /vložit vlastní/

A - VZDĚLÁVACÍ OBLAST DÍTĚ A JEHO TĚLO (BIOLOGICKÁ) 1. Téma pro polytechnickou výchovu a vzdělávání /vložit vlastní/ A - VZDĚLÁVACÍ OBLAST DÍTĚ A JEHO TĚLO (BIOLOGICKÁ) 1. Přehled dosažených Fyzický rozvoj a pohybová koordinace Zachovávat správné držení těla Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více