VÝZNAM KONTROLY KALÍCÍCH MÉDIÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZNAM KONTROLY KALÍCÍCH MÉDIÍ"

Transkript

1 VÝZNAM KONTROLY KALÍCÍCH MÉDIÍ Filip Vráblík, Ing., Pavel Stolař, Ing. Csc., ECOSOND, s.r.o., K Vodárně 531, Čerčany, Česká republika Abstract The maintainance of quenching media is in many cases underestimated. However the rate of economical waste and potential danger is much higher compared to low costs of regular special laboratory tests. This article gives the overwiev of these laboratory tests and their importance in the heat treatment field. Úvod Jako kalící médium v průběžných a víceúčelových pecích je v ČR a SR převážně používán kalící olej. Kalící oleje se od sebe liší nejen svým základem (minerální olej, PEG, syntetický ester nebo hydrokrakovaný olej), ale i obsahem aditiv, které ovlivňují především kalící charakteristiku oleje, ale také dobu jeho stárnutí. Stárnutí oleje se projevuje na kvalitě zpracovávaného materiálu, vzhledu jeho povrchu a množství vynášeného oleje. Proto je třeba provádět i pravidelné kontroly kalícího oleje a předejít tak potížím při kalení nebo dokonce vzniku požáru a následných ekonomických ztrát. V neposlední řadě hraje roli také vliv média na okolní prostředí. Základní parametry jsou uvedeny v následující tabulce. Základ Minerální olej (Durixol) PEG (Synabol) Syntetický ester (Synabol) Hydrokrakovaný olej (Durixol) Roztok polymeru (Polyquench) Bod vzplanutí C / Nehořlavý Viskozita při 40 C 23 40/ Závislá na koncentraci Plameny,saze Ano Ne Páry a plyny při popouštění nevypraných dílů Biologicky odbouratelný Třída nebezpečnosti - voda Péče o lázeň Ano, CO 2, CO, uhlovodíky, produkty stárnutí,saze alkohol,aldehydy min. produkty rozkladu mast.olejů,saze Ano, CO 2, CO, uhlovodíky, produkty stárnutí,saze Ano, podstatně méně než u alkohol,aldehydy min. Ne Ano Ano Ne Těžko odbouratelné Slabě ohrožuje Slabě ohrožuje Neohrožuje vodní Ohrožuje vodní Slabě ohrožuje vodní zdroje vodní zdroje zdroje zdroje vodní zdroje Pravidelně, nepatrné náklady Nepatrné náklady Nepatrné náklady Nepatrné náklady Vyšší náklady, koncentrace - denně, tvrdost vody Princip stárnutí a oxidace V ropných produktech, které jsou ve styku se vzduchem za zvýšené teploty dochází k oxidaci, což se po určité době projevuje výskytem látek kyselého a asfaltovitého charakteru. Jejich tvorba je způsobena přítomností složek schopných reagovat se vzdušným kyslíkem nebo se jiným mechanismem (polymerizace) chemicky měnit. Reakce s kyslíkem a ostatní chemické změny jsou urychlovány zvýšenou teplotou ( s rostoucí teplotou kinetika oxidace strmě roste), přítomností katalyzátorů (Cu, Pb, vlhkost) a množstvím vzduchu obsaženého v oleji. Změny, ke kterým dochází se označují jako stárnutí a vznik produktů oxidace (dehet, asfalteny) je třeba sledovat. Stárnutí oleje se projevuje zvyšováním jeho viskozity, změnou ochlazovací rychlosti a jejího maxima, zvýšením přilnavosti, zhoršení oplachovatelnost apod.

2 Stárnutí oleje má za následek změnu ochlazovací schopnosti oleje, vznik pevných nerozpustných produktů a tím zvýšení viskozity a hustoty kalícího oleje. To může mít za následek nedokonalé prokalení dílů, flekatost a s tím spojené ekonomické ztráty. Proti stárnutí se často používá aditiv (inhibitorů stárnutí), které zpomalují tvorbu uvedených zplodin a souvisejících jevů. Dříve se používala aditiva obsahující asfalt a to napomáhalo k silnému vylučování na kalených součástech, a též na studených místech kalícího systému. Dnes se vyrábí plně syntetická aditiva a vysocevýkonné minerální oleje, které je obsahují a jsou pravidelně doplňovány a kontrolovány, mají životnost téměř neomezenou. Voda v oleji Již malé množství vody (cca 0,05%) přítomné v kalícím oleji může negativně ovlivnit vlastnosti kalícího oleje. Výsledkem jsou měkká místa na kaleném zboží, neprokalené zboží, nebezpečí deformací a zvýšení náchylnosti k tvorbě trhlin. Tyto jevy jsou důsledkem vzniku intenzivního parního polštáře obsahujícího vodní páru, který vzniká na povrchu součástí. Pod parním polštářem je ochlazování materiálu výrazně pomalejší, a proto hrozí nebezpečí neprokalení. Teplotní rozdíly mezi materiálem pod parním polštářem a mimo něj pak způsobují tepelná i transformační pnutí vedoucí k pnutím, deformacím a případně dokonce trhlinám. Extrémním projevem vody v oleji je vzplanutí kalící lázně, které představuje nejčastější příčina požárů v kalírnách, obzvláště v zařízeních, ve kterých jsou kaleny velké vsázky např. průběžné pece, víceúčelové a šachtové pece. Obr.1: Mnohem citlivější a přesnější zkouškou je stanovení obsahu vody v oleji za pomoci KF Coulometru DL 36 metodou dle Karl Fishera Obsah vodu v oleji je proto nutné kontrolovat při každém podezření na její výskyt (pěna na hladině lázně, větší množství vznikajících par, vyšší plameny apod.). Jednoduchou zkouškou je tzv. zkouška prskací, kvantitativně lze stanovit obsah vody v oleji zkouškou podle Karl-Fischera, viz obr. 1. Pro stanovení obsahu vody stačí i vzorek o objemu několika ml. Kontrola kalících médií Žádná zkouška není univerzální, a tak se vhodně kombinují podle toho, zda se jedná o rutinní kontrolu (měla by se provádět 1-2/rok), nebo zda se jedná o zkoušku, která má pomoci vyřešit určitý problém s kalením. Vesměs se však jedná o následující laboratorní testy: Komplexní zkouška oleje obsahuje následující testy:

3 Měření ochlazovací křivek Tato zkouška přináší nejvíce informací. Lze z ní usuzovat na charakter oleje, na míru stárnutí oleje, změnu kalící charakteristiky a částečně i na přítomnost vody v oleji. Z kalící křivky odečítáme: - Maximální ochlazovací rychlost v C/s - Teplotu polohy maximální ochlazovací rychlosti obě tyto veličiny charakterizují změnu rychlosti v průběhu stárnutí oleje. Pokud se obě veličiny změní o více než 5 C/s nebo 10 C, je nutné se touto změnou zabývat. - Velmi intenzívní oblast parního polštáře zvyšuje deformace v důsledku teplotního rozdílu na různých místech kalených součástí či vsázky. Velká oblast parního polštáře zvyšuje deformace. Minimální deformaci může přispět zejména co nejrovnoměrnější ochlazování kaleného předmětu. Rovnoměrnost ochlazování v oleji závisí zejména na rozdílech rychlosti ochlazování během jednotlivých fází kalení. Minimální deformace jsou způsobeny v těch olejích, které mají krátkou oblast parního polštáře, parní polštář se rychle porušuje a následně nastává nepříliš intenzívní oblast ochlazování varem kapaliny. - Zvyšování kalící rychlosti především ve fázi konvekce je častým problémem. Možné příčiny jsou: - Obsah vody v oleji. Již 0,05% vody může způsobit velkou změnu maximální ochlazovací rychlosti a může negativně ovlivnit i rychlost ve fázi konvekce. - Oxidace minerálních olejů redukuje stabilitu parní fáze a zvyšuje maximální ochlazovací rychlost Obr.2: Ochlazovací křivky olejů

4 Teplota o C Parní polštář Oblast varu Konvekce Čas, s Obr. 3: Tři fáze ochlazování v kapalném médiu Spektroskopie Používá se pro stanovení jednotlivých uhlovodíků a ostatních organických látek v ropném produktu. Pro komplexní analýzu se používá kombinace IR, Ramanovy, jaderné rezonanční a hmotové spektroskopie. Pro přímou analýzu minerálních olejů byla se používá IR spektroskopie. Tato analýza umožní jednoznačně rozpoznat cizí látky v oleji (hydraulický olej), stanovit míru stárnutí oleje apod. S ohledem na přístrojovou náročnost se provádí výjimečně. Doplňkové laboratorní zkoušky: Měření viskozity Měření viskozity poskytuje orientační informaci o charakteru oleje. Obecně platí, že viskóznější oleje ochlazují pomaleji než oleje méně viskózní. Měření ochlazovací rychlosti však rychlost ochlazování charakterizuje výrazně lépe, než měření viskozity. Je důležité, aby se olej ulpěný na zakaleném zboží nechal pokud možno velmi dobře odstranit, aby jeho zbytky nezpůsobily tmavé zbarvení zboží po popuštění. Výhodnější jsou proto oleje s poměrně nižší viskozitou, které je možné ze zboží snáze odstranit. Je-li měřena současně ochlazovací rychlost přístrojem Quenchotest, je měření viskozity nepříliš významné. Hustota Hustota vzrůstá s rostoucí molekulovou hmotností uhlovodíků. Vysoká hustota je způsobena přítomností těžkých uhlovodíků(dehtů). S rostoucí hustotou se zvyšuje podíl produktů stárnutí, které

5 způsobují flekatost a zhoršují opratelnost kalených dílů. Pro kalírenskou praxi je však měření hustoty málo přesné, a tím i nepříliš podstatné. Bod vzplanutí C.O.C. Udává nejnižší teplotu kalícího oleje, při níž unikne ze zahřívaného vzorku nad jeho hladinu do vzduchu tolik par, že vzniklá směs par a vzduchu dosahuje dolní meze zápalnosti (výbušnosti). Obsah vody v oleji bod vzplanutí významně snižuje. Voda odpařováním strhává olejové kapky do páry nad olejem, a tím výrazně zvyšuje nebezpečí požáru. Bod vzplanutí je proto vhodné pravidelně kontrolovat. Odparek Rychlost odpařování závisí na teplotě, době odpařování, chemického složení oleje a na velikosti hladiny. V praxi se u některých výrobků omezuje přídavkem povrchově aktivních látek, které zpomalují difúzi par do okolí. Je však nutné včasným doléváním předejít vzniku požáru. Mechanické nečistoty v oleji - Obsah popela udává množství mechanických anorganických nečistot vnesených do oleje. Nečistoty způsobují zejména nevzhledné povrchy součástí. - Obsah ostatních nečistot v oleji, který je možné stanovit zjednodušenou chromatografií na filtračním papíře. Intenzita skvrny okolo kapky oleje položené na filtrační papír charakterizuje celkové množství nečistot v oleji včetně sazí. - Vzorky filtračního papíru je možné uschovat a porovnat s později vykonanými zkouškami a sledovat tak postup znečišťování v čase. Znečištěný olej je možné přefiltrovat nebo lépe nechat usadit. Dostatečně dlouhé usazení umožní odstranit i velmi jemné saze, které nejsou mechanickými filtry zachycovány, případně pouze při velmi vysokých nákladech na filtry. - Emulgovatelnost - charakterizuje stav oleje při praní. Tato veličina je důležitá zejména u olejů, do kterých se s ohledem na následující praní přidávají emulgátory. - Kyselost oleje - nemá výrazný vliv na kvalitu kalení a jako zkouška je nabízena pouze laboratořemi, které nemají příslušné vybavení pro analýzu kalících olejů. Cirkulace lázně Kromě výše zmíněných laboratorních zkoušek je jěště třeba upozornit na cirkulaci lázně. Ta nejen zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty a tím zabraňuje lokálnímu přehřátí a urychlení procesu stárnutí oleje, ale přispívá i k včasnému utržení parního polštáře z povrchu materiálu. Závěr Ačkoliv v kalírnách a to především v kalírnách českých známe mnoho triků a jednoduchých postupů jak hlídat kalící lázeň (např. vizuální zkouška přítomnosti vody v oleji), je třeba si uvědomit, že se jedná jen o nepřesnou či dokonce někdy zavádějící informaci o stavu oleje. Minimálně jednou ročně by se tedy měl provádět ucelený laboratorní test, pomocí kterého můžeme předejít případným ekonomickým ztrátám. Z uvedeného přehledu zkoušek a jejich aplikací je zřejmé, že kalící oleje je nutné pravidelně kontrolovat. Kontrolu je však nutné provádět ve specializovaných laboratořích, které jsou pro kontrolu kalících olejů vybaveny. Za nejdůležitější zkoušky z hlediska použití pro kalení jsou pokládány následující testy: stanovení ochlazovací křivky metodou quenchotest, stanovení vody v oleji případně infračervená spektra. Na kvalitu povrchu po kalení má vliv rovněž množství anorganických nečistot v oleji a sazí. Hustota oleje, viskozita oleje a kyselost jsou veličiny, které o kalící schopnosti oleje vypovídají málo a nejednoznačně.

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru požární

Více

POKROKOVÉ TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ OZUBENÝCH SOUČÁSTI S OHLEDEM NA MINIMALIZACI DEFORMACÍ

POKROKOVÉ TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ OZUBENÝCH SOUČÁSTI S OHLEDEM NA MINIMALIZACI DEFORMACÍ METAL 25 24.-26.5.25, Hradec nad Moravicí POKROKOVÉ TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ OZUBENÝCH SOUČÁSTI S OHLEDEM NA MINIMALIZACI DEFORMACÍ ADVANCED TRENDS IN PROCESSING OF GEAR PARTS WITH REGARD TO THE MINIMISATION

Více

Ing. Aleš Herman, Ph.D.

Ing. Aleš Herman, Ph.D. 1 Úvod Lití na vytavitelný model Ing. Aleš Herman, Ph.D. Práce se zabývá a popisuje technologii přesného lití na vytavitelný model. Nejprve se zabývá podstatou přesného lití, poté je postupně po kapitolách

Více

Metody a principy měření alkoholu v těle

Metody a principy měření alkoholu v těle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Metody a principy měření alkoholu v těle Jiří Kubička Školitel a vedoucí práce: Ing. Michal Šerý České Budějovice 2011

Více

Charakterizace strukturních změn membrán vystavených tepelnému a mechanickému namáhání. Bc. Libor NOVÁK

Charakterizace strukturních změn membrán vystavených tepelnému a mechanickému namáhání. Bc. Libor NOVÁK Charakterizace strukturních změn membrán vystavených tepelnému a mechanickému namáhání Bc. Libor NOVÁK Diplomová práce 2013 Příjmení a jméno:. Obor:. P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK RICHARD KŘÍSTEK STAVEBNÍ CHEMIE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK RICHARD KŘÍSTEK STAVEBNÍ CHEMIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK RICHARD KŘÍSTEK STAVEBNÍ CHEMIE MODUL 3 DEGRADACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A CHEMIE KOVŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Bioplynové stanice z pohledu výživy zvířat Dr. Ing. Pavel Tvrzník Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. Ing. Martin Haitl Praha, listopad 2013 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Více

povrchová úprava Kataforetické lakování

povrchová úprava Kataforetické lakování povrchová úprava Příspěvek k teoretickým základům tvorby fosfátového povlaku Tribologické povlaky Kataforetické lakování Význam velké novely vodního zákona pro provozy povrchových úprav PDF ČASOPIS NOVÉ

Více

Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1. Bc. Tomáš Chovanec

Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1. Bc. Tomáš Chovanec Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1 Bc. Tomáš Chovanec Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na strukturní vlastnosti

Více

4.3 Technologie výroby piva

4.3 Technologie výroby piva 4.3 Technologie výroby piva Pivovarství patří v našem státě k významným oborům potravinářského průmyslu s mnohaletou úspěšnou tradicí. Pivovarský průmysl vyrábí jako hlavní výrobky světlá a tmavá výčepní

Více

Plastická maziva. Technický popis Charakteristiky Testy

Plastická maziva. Technický popis Charakteristiky Testy Plastická maziva Technický popis Charakteristiky Testy OBSAH strana 1 2 ÚVOD Plastická maziva, naše obchodní odvětví s téměř stoletou tradicí POPIS PLASTICKÝCH MAZIV 6 TYPICKÉ VLASTNOSTI PLASTICKÉHO MAZIVA

Více

Ing. Miloš Auersvald a Ing. Vladimír Matějovský Závěrečná zpráva II. etapy projektu Provozní zkoušky směsné motorové nafty SMN 30

Ing. Miloš Auersvald a Ing. Vladimír Matějovský Závěrečná zpráva II. etapy projektu Provozní zkoušky směsné motorové nafty SMN 30 OBSAH ÚVOD... 2 PROGRAM DRUHÉ ETAPY PROVOZNÍCH ZKOUŠEK... 4 VOZIDLA SPOLEČNOSTI KOSTELECKÉ UZENINY, A.S. KOSTELEC U JIHLAVY... 4 VOZIDLA SPOLEČNOSTI PENAM, A.S. BRNO NA PROVOZNÍ JEDNOTCE OLOMOUC... 5 VOZIDLO

Více

Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5. Bc. Radek Úředníček

Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5. Bc. Radek Úředníček Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5 Bc. Radek Úředníček Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá problematikou úspor tepla při ohřevu teplé užitkové vody pomocí tepelného čerpadla

Více

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Aneta Krausová editor Praha 2014 Publikace neprošla jazykovou ani odbornou úpravou. Za

Více

2.4 Koroze a degradace stavebních materiálů

2.4 Koroze a degradace stavebních materiálů 2.4 Koroze a degradace stavebních materiálů Petr Kotlík, Kateřina Doubravová, Ústav chemické technologie restaurování památek V úvodu této kapitoly je třeba zdůraznit, že k poškozování a degradaci stavebních

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

OZON V MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH ÚPRAVY PITNÉ VODY

OZON V MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH ÚPRAVY PITNÉ VODY OZON V MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH ÚPRAVY PITNÉ VODY Doc. RNDr. Jiří Dřímal, CSc.* Rozšířený záznam přednášky přednesené na konzultačním dnu Problematika ozonu ve vodě (SZÚ, Praha 25.10.1999) aktuálně doplněno

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Zakládání, průběh a řízení. kompostovacího procesu

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Zakládání, průběh a řízení. kompostovacího procesu Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha Zakládání, průběh a řízení kompostovacího procesu Červen 2006 Autoři: Ing. Petr Plíva, CSc. Ing. Jan Banout, PhD. Ing. Jan Habart Ing. Antonín Jelínek, CSc. Ing.

Více

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D., prof. RNDr. Josef Malý, CSc. CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY Laboratorní cvičení Obsah ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ POJMY... 5 1.1. Koncentrace látek v roztocích... 5 1.2. Chemické rovnice...

Více

METEOROLOGIE PRO PILOTY ZÁVĚSNÝCH KLUZÁKŮ

METEOROLOGIE PRO PILOTY ZÁVĚSNÝCH KLUZÁKŮ Ing. Vlastimil VYKOUK Jaroslav KOPÁČEK METEOROLOGIE PRO PILOTY ZÁVĚSNÝCH KLUZÁKŮ ÚV SVAZU PRO SPOLUPRÁCI S ARMÁDOU OBSAH 1. Úvod 7 2. Teplota, tlak a proudění vzduchu 9 2.1 Sluneční záření a distribuce

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan NOVOTNÝ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan NOVOTNÝ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan NOVOTNÝ Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická POROVNÁNÍ SLOŽENÍ BEZALKOHOLICKÝCH A ALKOHOLICKÝCH PIV Jan Novotný

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

Dílčí zpráva ke komplexnosti využívání alternativních

Dílčí zpráva ke komplexnosti využívání alternativních Dílčí zpráva ke komplexnosti využívání alternativních zdrojů pohonu a akcentací rozlišení dopadů do složek životního prostředí Brno, listopad 2011 Dílčí zpráva ke komplexnosti využívání alternativních

Více

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ SVAŘOVÁNÍ Rozdělení metod svařování Všechny běžné metody svařování lze rozdělit na dvě velké skupiny a to metody tavného svařování a metody tlakového svařování. U tavného svařování

Více

Matematické modelování biodegradačních procesů

Matematické modelování biodegradačních procesů MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Matematické modelování biodegradačních procesů Bc. Jiří Kalina DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí práce: prof. RNDr. Jiří

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

Úprava kaučukových směsí na bázi Epichlorhydrinu dle nařízení REACH. Bc. David Mořkovský

Úprava kaučukových směsí na bázi Epichlorhydrinu dle nařízení REACH. Bc. David Mořkovský Úprava kaučukových směsí na bázi Epichlorhydrinu dle nařízení REACH. Bc. David Mořkovský Diplomová práce 2011 ABSTRAKT V roce 2007 vešel v platnost nový předpis Evropské Unie s názvem REACH ("the Registration,

Více

Historie a budoucnost alternativních paliv a materiálů Ing. Jan Gemrich, VÚ maltovin Praha, s.r.o. 1. Charakteristika cementářských provozů

Historie a budoucnost alternativních paliv a materiálů Ing. Jan Gemrich, VÚ maltovin Praha, s.r.o. 1. Charakteristika cementářských provozů Historie a budoucnost alternativních paliv a materiálů Ing. Jan Gemrich, VÚ maltovin Praha, s.r.o. 1. Charakteristika cementářských provozů Usilovnou technologicko informační činností se do obecného povědomí

Více