RIZIKOVOST REZIDUÍ PESTICIDŮ PRO ZDRAVÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT OBSAŽENÝCH VE VODĚ A JEJICH VLIV NA KVALITU ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ. MVDR.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RIZIKOVOST REZIDUÍ PESTICIDŮ PRO ZDRAVÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT OBSAŽENÝCH VE VODĚ A JEJICH VLIV NA KVALITU ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ. MVDR."

Transkript

1 RIZIKOVOST REZIDUÍ PESTICIDŮ PRO ZDRAVÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT OBSAŽENÝCH VE VODĚ A JEJICH VLIV NA KVALITU ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ. MVDR. IVO STRAUSS

2 BŘEZEN 2010 V souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 396/2005 se v následujícím dokumentu předkládá program kontroly pro rezidua pesticidů v České republice pro roky Zpracovatel: Ministerstvo zdravotnictví sekce hlavního hygienika a náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví odbor ochrany veřejného zdraví Projednáno a odsouhlaseno mezirezortní pracovní skupinou pro rezidua pesticidů Schválil: MUDr. Michael Vít, PhD. hlavní hygienik ČR a náměstek ministryně VÍCELETÝ KONTROLNÍ PLÁN PRO REZIDUA PESTICIDŮ ČESKÁ REPUBLIKA

3 Tento víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů pro Českou republiku, který byl vydán v souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 396/2005 a kde se v dokumentu předkládá program kontroly pro rezidua pesticidů v České republice pro roky Zpracovatelem bylo Ministerstvo zdravotnictví, sekce hlavního hygienika a náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví odbor ochrany veřejného zdraví. Projednáno a odsouhlaseno mezirezortní pracovní skupinou pro rezidua pesticidů. Pouze výňatek: Vody používané pro napájení zvířat Vyšetřování vod k napájení hospodářských zvířat je součástí kontroly, zda se touto cestou nedostávají do zvířat škodliviny, nebo zda nejsou jejím prostřednictvím aplikovány nepovolené léčivé a anabolické přípravky. V roce 2010 v rámci plánovaných odběrů bylo provedeno vyšetření 10 vzorků vod k napájení pro drůbež na přítomnost chloramfenikolu, dimitridazolu, metronidazolu, ronidazolu a 10 vzorků vod pro napájení skotu na přítomnost látek ze skupiny beta-blokátorů (nepovolené látky s anabolickým účinkem). V žádném případě nebyla zjištěna měřitelná koncentrace těchto látek. Také vyšetření vod v sádkách ryb v souvislosti se zjištěním reziduí malachitové zeleně a její leukoformy (MG/LMG, nepovolené látky pro ošetření v chovu tržních ryb) neprokázalo použití této látky na konkrétních rybích farmách. Mimo těchto plánovaných vyšetření bylo provedeno celkem 742 vyšetření vzorků vod a bylo zjištěno 15 nevyhovujících vyšetření v obsahu dusičnanů.

4 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je základním kamenem Evropské Unie pro hodnocení rizika týkajícího se bezpečnosti potravin a bezpečnosti krmiv. Výnos rostlinné výroby je neustále ohrožován škodlivými organismy včetně plevelů; že je bezpodmínečně nutné chránit rostliny před těmito riziky, aby se zabránilo poklesu výnosů a napomohlo zajistit spolehlivost zásobování; jedním z nejdůležitějších způsobů ochrany rostlin a rostlinných produktů a zlepšení zemědělské výroby je používání přípravků na ochranu rostlin; tyto přípravky na ochranu rostlin mohou mít nežádoucí účinky na rostlinnou výrobu a jejich používání může přinášet rizika a nebezpečí pro člověka, zvířata a životní prostředí, zejména jsou-li uvedeny na trh bez úředních zkoušek a povolení, a jsou-li nesprávně používány; právní úprava povolování musí zabezpečit vysokou úroveň ochrany, která musí zejména zabránit povolení přípravků na ochranu rostlin, jejichž rizika pro zdraví, podzemní vody a životní prostředí nebyla předmětem vhodného výzkumu a že cíl zdokonalit rostlinnou výrobu by neměl mít přednost před ochranou zdraví lidí a zvířat a životního prostředí; při povolování přípravků na ochranu rostlin je nezbytné se ujistit, že při správném použití pro určený účel jsou dostatečně účinné a nemají nepřijatelný účinek na rostliny nebo rostlinné produkty, že obecně nemají nepřijatelný vliv na životní prostředí a zejména že nemají škodlivý účinek na zdraví lidí nebo zvířat anebo na podzemní vody; povolování by mělo být omezeno na přípravky na ochranu rostlin, které obsahují určité účinné látky specifikované na úrovni Společenství na základě jejich toxikologických a ekotoxikologických vlastností;

5 INFORMACE O NAPÁJECÍ VODĚ PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA Napájení Voda je jednou ze základních a společně se vzduchem a světlem patří k nejlevnějším "živinám". Často tato základní tekutina bývá v chovatelské praxi podceňována. Voda jako základní biologické médium je přijímána zvířaty ve dvou podobách. První z nich je voda endogenní, tj. voda, která je obsažena v krmivech, resp. se do těla zvířete dostává právě pozřením těla rostlin. Takováto voda je velmi cenná, protože v sobě obsahuje rozpuštěné cenné živiny a minerální látky. Druhou formou je povrchová či podzemní voda - studny, řeky, vrty apod. Kvalita vody musí odpovídat parametrům pitné vody. Voda je nezbytná pro udržení osmotického tlaku, slouží jako rozpouštědlo živin, reguluje tělesnou teplotu, má vliv na stavbu buněk. Voda je prostředím pro složité biologické děje a umožňuje látkové a energetické procesy. Značný vliv na metabolismus vody mají minerální látky, především sodík, draslík a chlór. Tyto prvky se podílí na udržení acidobazické rovnováhy a řídí vnikání vody do buňky. Nedostatek vody v organismu způsobuje poruchy v látkové výměně. Pokud trvá nedostatek vody déle, zahušťuje se krev, zpomaluje se trávení, zadržují se zplodiny metabolismu v těle.

6 INFORMACE O NAPÁJECÍ VODĚ PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA O vodě se často hovoří jako o zapomenuté živině, poněvadž její význam byl mezi odborníky odjakživa zatlačován do pozadí ostatními složkami potravy. Přitom je voda zastoupena při všech životních funkcích a tvoří téměř 70 % tělesné hmoty dospělého jedince. Voda je pro každý živý organismus nezastupitelná a je nejdůležitější součástí těla zvířete. Bylo zaznamenáno mnoha autory, že zvíře může ztratit prakticky veškerý tuk a víc než polovinu bílkovin a přitom bude stále žít. Zatímco ztráta pouhé jedné desetiny vody znamená smrt. Dostatek kvalitní vody je nezbytný pro dobrou živočišnou výrobu. Voda tvoří až 80% krve, reguluje tělesnou teplotu a je nezbytná pro funkci orgánů, jako je trávení, vyměšování exkrementů a vstřebávání živin. Kvalitní voda k napájení je klíčem pro správnou živočišnou výrobu. Denní požadavek zvířat na množství vody je rozdílný podle druhu zvířat, jejich stáří, velikosti, fáze růstu, gravidity, laktace aj. všechny tyto faktory mají velký vliv na denní potřebu vody. Další vlivy jako teplota vzduchu, relativní vlhkost, úroveň námahy zvířat, či zoohygienické podmínky jsou příklady těchto faktorů. Kvalita vody, která zahrnuje teplotu, slanost a nečistoty, které ovlivňují chuť a vůni, má také vliv. Obsah vody ve stravě a množství jeho konzumace také ovlivňuje množství vody, kterou zvířata potřebují k napájení, když logicky krmivo s relativně vysokým obsahem vody snižuje spotřebu pitné vody.

7 INFORMACE O NAPÁJECÍ VODĚ PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA Vzhledem k tomu, že potřeba pitné vody u zvířat je velmi rozdílná a v mnoha případech je jedním z rozhodujících signifikantů správné zemědělské praxe a řízení, instaluje dnes mnoho zemědělců měřící zařízení pro spotřebu vody, aby získali přesné množství spotřeby vody (drůbež, prasata, dostihoví koně, skot aj.). Často je ve velkochovech prováděna i léčba (medikace) přes napájecí systém, kdy se ukazuje, že správně a včas poskytnutá medikace prostřednictvím napájecího systému je velmi účinná. U hospodářských zvířat systém medikace přes napájecí vodu vede k zajištění správného dávkování. Spotřeba vody je ovlivněna: věkem zvířete, pohlavím, živou hmotností, zdravotním stavem, faktory chovného prostředí (teplota, relativní vlhkost), užitkovostí, reprodukční aktivitou, složením krmné dávky kvalitě a parametrech napájecí vody atd.

8 INFORMACE O NAPÁJECÍ VODĚ PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA skot U skotu je rozmezí přijímané vody za den značně variabilní, s průměrem mezi litry. V letních měsících, zejména pak ve dnech, kdy teploty dosahují tropických hodnot, může spotřeba vody vzrůst až na 180 l za den. Více jak polovina přijímaného denního množství vody odchází z těla v podobě moči a výkalů, dále pak je voda z těla "vylučována" v podobě mléka a v neposlední řadě termoregulační mechanismy (evaporace, respirace). Rozdíly v množství přijímané napájecí vody jsou jak mezi jednotlivými kategoriemi, tak i v rámci kategorie. Např. krávy stojící na sucho přijímají okolo 30 až 50 litrů vody za den, zatímco vysokoprodukční dojnice až kolem 120 litrů, v případě extrémních letních teplot až 180 l. Vyššího příjmu vody lze dosáhnout např. podáváním chlazené vody v letních měsících, či ohřevem (temperací) vody v zimních měsících. Orientační ukazatele denní spotřeby vody Tele 50 kg. ž.hm. 4-7,5 l napájecí vody Jalovice 360 kg ž.hm l napájecí vody Dojnice 650 kg ž.hm l napájecí vody Příjem vody ovlivňuje také roční období.

9 INFORMACE O NAPÁJECÍ VODĚ PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA Mléčný skot Mléko se skládá z téměř 87% vody. Dostatečné zásobování kvalitní vody pro dojnice je nesmírně důležité. Zemědělci dnes obvykle poskytují kravám volný přístup k čerstvé vodě po celou dobu, protože dostatek tekutin je limitující pro laktující krávy a úzce zde souvisí produkce mléka s množstvím vlhkosti v krmivu a environmentálních faktorů, jako jsou teplota a vlhkost vzduchu. Nejvyšší příjem vody u dojnic se obvykle projeví v čase největšího příjmu krmiva. Masný skot Lze jen obtížně přesně dokumentovat spotřebu vody u masného skotu, ale ukazuje se, že požadavky masného skotu na vodu jsou závislé na tom, zda jsou zvířata laktaci, jaký je obsah tekutin v krmné dávce a environmentálních faktorech, jako je teplota a relativní vlhkost vzduchu. Studie na pastvě také prokázaly, že přírůstky zvířat jsou vyšší, pokud je zajištěn trvalý přístup k vodě na pastvinách a to i přesto, že zvířata získávají velké množství vody z běžné stravy.

10 INFORMACE O NAPÁJECÍ VODĚ PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA Prasata Příjem vody prasaty je poměrně velký. Pro mladá zvířata se uvádí poměr vody k suchému krmivu 3:1. U starších zvířat závisí příjem vody značně na teplotě prostředí a fázi reprodukčního cyklu. Podle pozorování konaných u prasat ve výkrmu při optimálních podmínkách a stájových teplotách kolem 20 C byly značné rozdíly ve frekvenci pití během 24 hodin v závislosti na konzistenci krmné dávky. Prasata krmená suchou směsí krmiv pila průměrně 9 až 10 denně, při krmení vlhčenou směsí 2 až 3 denně a prasata krmená vlhčenou směsí do koryt s možností stálého přijímání suchého krmiva ze samokrmítek pila 8 denně. Po každém příjmu krmiva pociťuje prase potřebu příjmu vody. Prasata pijí vodu i během krmení, a to hlavně při krmení suchou směsí. Voda ve výkrmu prasat při mokrém krmení bývá v chovatelských kruzích velmi diskutovaným tématem. Obecně se však má za to, že voda obsažená v krmivu neuspokojí dostatečně potřeby příjmu tekutin u prasat. Z tohoto důvodu je nutné, aby zvířata kromě zvodněného krmiva měla možnost přijímat napájecí vodu i v době mimo dobu krmení. Tento požadavek je možný vyřešit instalací napáječek nebo dalšího přídavného žlabu, ve kterém budou mít zvířata napájecí vodu.

11 INFORMACE O NAPÁJECÍ VODĚ PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA Funkce a význam vody pro prasata je velký. O vodě se často hovoří jako o zapomenuté živině, její význam byl odborníky odjakživa zatlačován do pozadí ostatními živinami což je to pozoruhodné, zvláště když si uvědomíme, že voda je zastoupena při všech životních funkcích a tvoří téměř 70 % tělesné hmoty dospělého jedince. Je nejdůležitější součástí těla zvířete a pokud se užitkovost prasat ve střediscích živočišné výroby potýká s nezdarem, chovatelé zřídkakdy uvažují o vodě jako o možné variantě neúspěchu. Chovatelé, stejně tak jako veterináři, obvykle hledají příčiny zhoršené užitkovosti v krmení, ve zdraví nebo ve stájovém prostředí. Potřeba vody pro prasata: prasnice nezapuštěné a březí: první 3 měsíce 8-10 litrů/den 4 měsíc litrů/den prasnice rodící a kojící litrů/den, adlibitní přístup, teplota 10 o c selata 0,5-0,7 litrů/den, (10% z hmotnosti selete), teplota vody min. 14 o c prasata žír 6-10 litrů/den

12 KONĚ Koně V těch případech, kdy koně nemají volný přístup k vodě, musejí být napájeni a mít možnost se napít dosyta minimálně dvakrát denně v pravidelně rozložených intervalech. Koně, kteří jsou drženi při teplotě okolí vyšší než 0 stupňů C, musejí mít zajištěný volný přístup k vodě. Při nižších teplotách musí dostávat vodu z nezamrzajícího systému nebo dostávat ohřátou vodu nejméně 2krát za den. Pokud je to možné, mají koně sami mít možnost se napít, kdy chtějí. Ohřátá voda dlouho nezamrzá a je koňmi preferována. Všeobecný platí, že přítok vody v korytě by měl být minimálně 8 l/min., pokud je přítok špatný, koně pijí méně a to má negativní vliv na jeho zdraví. 400 Kg 13 l 20 l 27 l 550 Kg 20 l 30 l 40 l 680 kg 23 l 36 l 45 l

13 DRŮBEŽ Drůbež Potřeby vody u brojlerů jsou přímo úměrné hmotnosti. Voda musí vyhovovat požadavkům a odpovídat druhu, spotřebě krmení a teplotě vzduchu. Více než polovina z příjmu vody drůbeže se získává z krmiva. Automatické zařízení zajišťuje stále volný přístup k vodě, aby mohlo být napájení drůbeže zajištěné po celou dobu výkrmu. Jakmile teplota vzduchu překročí 30 C, může se spotřeba vody zvýšit o 50%. Drůbež není schopná se potit, aby mohla regulovat tělesnou teplotu. Jejich způsob zajištění tepelné regulace tvoří zvýšení dechové frekvence (lapou po dechu) aby vyloučili přebytečné teplo, což má za následek uvolnění velkého množství tělních tekutin. Které musí být nahrazeny, aby se u drůbeže neprojevila dehydrataci. Okyselená napájecí voda zvyšuje užitkovost u drůbeže, kdy úprava napájecí vody může být vhodným postupem pro zlepšení užitkovosti zvířat, léčbu nemocí nebo zlepšení kvality podestýlky. Úprava napájecí vody organickými kyselinami zlepšuje zdraví zvířat a udržuje napáječky bez bakterií. Dále Vás mohu zahltit tabulkami které odhadují denní spotřebu vody u jednotlivých druhů drůbeže, v různých fázích růstu, nebo ukázat vliv teploty vzduchu na spotřebu vody, neudělám to.

14 OVCE, KRÁLÍK, NOREK Ovce Pastva ovcí, a to zejména v chladnějších ročních obdobích, může vyžadovat relativně málo vody nad rámec toho, co získávají z krmiva. Je však mít na paměti, že sušší počasí, má za následek zvýšený příjem vody. Odhad množství vody spotřebované denně u různých kategorií ovcí. Ovce na pastvě 2-6 litrů/den, ovce ve stáji 4-12 litrů/den a bahnice s jehňaty 4-16 litrů/den. Králík a norek Pro tato méně běžná zvířata jsou všeobecná čísla založená na odhadech poskytnutých výrobci a chovateli, kteří pracují s těmito zvířaty. Stejně jako u jiných zvířat, jsou klíčové faktory ovlivňující příjem vody stejné, tzn. příjem krmiva, složení krmiva, teplota okolí, velikosti zvířete a jeho činnost. Nejdůležitějším faktorem ovlivňující příjem vody u králíků je teplota okolí. Králíci budou pít dvakrát tolik vody během horkého letního počasí (30 C), než v průběhu mírných období (10 C). Králíci krmení krmivem s vysokým množstvím vlákniny, nebo s vysokým obsahem bílkovin budou mít tendenci pít více vody, než opačně. Vysoký obsah vlákniny zvyšuje celkovou potřebu vody, která by udržovala přiměřenou hladinu tekutiny v trávicím traktu. S vysokým obsahem bílkovin v krmné dávce se také zvyšují požadavky na vodu, protože dusík z nadbytečné bílkoviny je vylučován močí ve formě močoviny. Ledviny mají omezenou schopnost vylučovat vedlejší produkty močí, takže čím více močoviny zvíře vylučuje, tím více je vody v moči. Podobně proměnlivé požadavky na vodu má norek. Norek dostává tradičně potravu která obsahuje vysoké % tekutin (65% -75% vody). Tato strava mu zajišťuje pokrytí 80% -85% jeho nároků na vodu, zbývajících potřeba tekutin musí být dodána z pitné vody.

15 KVALITA VODY Kvalita vody Je také důležité si uvědomit, jaký dopad může mít kvalita vody na objem spotřebované vody. Například odporně páchnoucí nebo špatná chuť vody může zvířata od pití zcela odradit. Ve svém důsledku může pak mít špatná kvalita vody vliv na zdraví stáda, což může vést ke smrti zvířat a ekonomickým ztrátám výrobce. Je nutné vždy posoudit kvalitu vody a to jak na místě použití tak zdroj. Dát pozor na kontaminaci napájecího zařízení aspiračním prachem, vylitým krmivem a fekáliemi, protože to může vést ke kontaminaci vody. Pravidelné čištění napajedel je základem správné zoohygieny v chovu, protože "zahnívající voda" je vizitkou velmi špatné péče o napájení zvířat a faremního managementu. Zahnívající voda je živnou půdou pro pomnožení bakterií a patogenů, které mohou v lepším případě pouze zápach v horším i toxiny. Drůbež reaguje citlivěji na chuť a minerální obsah vody než ostatní živočišné druhy. Stále častěji se u drůbeže ve světě používá zařízení na úpravu vody, protože se tak předchází mnoha problémům s minerály železa ve zdrojové vodě, úprava zabíjí bakterie a odstraňuje povlak z vodního vedení.

16 KVALITA VODY Tolerance na minerály (soli) v dodávkách vody se liší podle druhů zvířat, když drůbež je nejcitlivější, prasata středně a přežvýkavci nejméně. Obecně platí, že celkový rozpustný obsah soli menší než 1000 mg/l je vhodný pro všechny druhy hospodářských zvířat. Obsah soli mezi 1000 mg/l až 3000 mg/l je vyhovující pro všechny typy hospodářských zvířat, ale může způsobit změny trusu drůbeže, nebo průjem u hospodářských zvířat, která nejsou zvyklá na tuto hladinu soli. Obsah soli nad 3000 mg/l se nedoporučuje pro drůbež a je možné, že může dojít u hospodářských zvířat k odmítnutí. Obsah soli nad 5000 mg/l se správně nesmí zvířatům podávat. Pro všechna zvířata platí zákaz, pokud je obsah minerálů vyšší než 7000 mg/l.

17 PESTICIDY Posledních 30 let došlo při snaze o co nejrychlejší růst produkce k rozmachu použití zemědělských chemikálií. Odhaduje se, že po celém světě, chemický průmysl produkuje pro zemědělskou výrobu asi až různých pesticidů. Například Velké Británii bylo za jeden rok prodáno tun účinných látek pro použití v zemědělství. Toto množství činí 420 g chemikálií pro každého dospělého a dítě v této zemi. Obiloviny obdrží v průměru osm chemických látek, mezi časem, kdy se zasadí a jí. Ovoce a zelenina může být ošetřena 10 až 15 krát, proto je tak mnoho kampaní za biopotraviny tzv. ve jménu našeho zdraví a budoucnosti našich dětí?

18 PESTICIDY Pesticidy jsou určeny pro specifické účely a na základě podobné chemické sloučeniny. Každý také nese související zdravotní rizika. Například nové důkazy naznačují, že některé druhy pesticidů, známých jako organochloridy s obsahem DDT, mají vlastnosti estrogenů a mohou způsobit předčasný porod. Studie v Brazílii a Indii, kde jsou koncentrace DDT významně vyšší, zjistila vyšší výskyt potratů a předčasně narozených dětí. Insekticidy většina insekticidů jsou sloučeniny obsahující fosfor a chlorované uhlovodíky. Tyto chemikálie se neodbourávají snadno a mohou se hromadit v těle, což vede mimo jiné, selhání jater. Použití insekticidů se zvýšilo 17 krát v posledních dvou desetiletích.

19 PESTICIDY Herbicidy slouží k zabití rostliny. Některé zabijí všechno, co se dostane do kontaktu, zatímco jiní jsou druhově specifické. Herbicidy se skládají z velmi rozmanitých chemikálií, které zabíjejí tím, že blokují metabolismu. Při požití lidmi mohou způsobit mírné až středně těžké následky, zatímco některé jsou při konzumaci fatální. Použití herbicidů vzrostlo 15 krát v průběhu posledních dvou desetiletí. Rodenticidy jsou určené k zabíjení hlodavců. Mnohé obsahují antikoagulancia, kdy zvíře vykrvácí, jako je warfarin. Jsou také používány fosfáty kovů, jako je zinek a hliník. Často je aplikován strychnin. Rizika pro lidské zdraví, po požití jsou obrovské. Fungicidy slouží k zabití hub, které infikují rostoucí plodiny, ovoce, uložená semena. Z tohoto důvodu jsou většinou stříkané přímo na část potravin, které se mají jíst. Tyto houby jsou často mikroskopické plísně, kvasinky a rzí. Fungicidy jsou obvykle založeny na sloučeninách, které obsahují kovy jako měď a rtuť nebo uhlovodíků obsahujících síru. Použití fungicidů se zdvojnásobil každý rok za posledních 20 let.

20 PESTICIDY Produkty jsou pravidelně voskovány ve snaze uchovat jejich vlhkost. Včelí vosk a šelak se používají nejvíce, a nejsou považovány za toxické. Skutečný problém však nastává, když jsou ve směsi s některými pesticidy a fungicidy. Pak vzniklý výsledný chemický koktejl je vysoce karcinogenní. Rezidua pesticidů v potravinách živočišného původu versus rostlinné příkrmy - srovnání. Skutečným problémem se zdá být maso a mléčné výrobky. To proto, že většina známých pesticidů jsou lipofilní, což znamená, že jsou vázány v tucích. Ukládají se pak v tukových tkáních zvířete, ptáků nebo ryb a stále více zvyšují svoji koncentraci v potravinovém řetězci.

21 PESTICIDY Je známo, že rezidua pesticidů jsou častěji nalézány v mase drůbeže, ryb, másle a sádle, než v ovoci a zelenině. Ve své knize "Dieta pro Otrávený Svět" David Steinman zpracoval velké množství dat a došel k závěru, že potraviny mohou být rozděleny do tří kategorií podle počtu toxinů v nich nalezených. Jmenoval tyto tři kategorie "červená" (pro většinu toxické), "žlutá" (na střední) a "zelená" pro nejnižší výskyt jedovatých látek. S výjimkou rozinek a oříšků, byly všechny potraviny v "červené" skupině masné a mléčné výrobky. Rozinky patří mezi sušené ovoce, které bylo podrobeno chemickým postřikům. Arašídy obsahují často vysoce toxické karcinogeny tzv. aflatoxiny, což je produkt plísně - Aspergillus flavus.

22 PESTICIDY Voda - nedávný průzkum pitné vody ve Velké Británii zjistil, že v 298 případech byla voda kontaminovaná chemickými pesticidy v koncentraci vyšší než maximální přípustné koncentrace (MAC), o jednu čtvrtinu. Celkem bylo zjištěno šestnáct různých aktivních přísad, jako jsou pesticidy a jiné průmyslové škodliviny. Dospělo se k závěru, že na vině je zvyšující se množství dusíkatých hnojiv přidávaných půdy. Jen asi polovina z hnojiv je zpracována plodinami, zbytek je splaven do našich vodních toků.

23

24

25

26

27

28 DĚKUJI ZA POZORNOST Heslo dne: hlavně zdravě a bezpečně!!!

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 1 BROJLER Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 2009 Základní informace o příručce Účelem této příručky je napomoci zákazníkům společnosti Aviagen dosáhnout optimální užitkovosti svých brojlerů.

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Chov zvířat v ekologickém zemědělství (Ekologická živočišná produkce) 1. Všeobecné zásady 2. Související předpisy 3. Plemena 4. Krmení zvířat 5. Chov Hospodářských zvířat 6. Zajištění vhodných životních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA (RASFF) V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA (RASFF) V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA (RASFF) V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2010 PRAHA, ČERVENEC 2011 1 Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) je jedním z mechanismů

Více

Doležal Oldřich, Bílek Miloslav, Dolejš Jan Zásady welfare a nové standardy EU v chovu skotu

Doležal Oldřich, Bílek Miloslav, Dolejš Jan Zásady welfare a nové standardy EU v chovu skotu Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha-Uhříněves Doležal Oldřich, Bílek Miloslav, Dolejš Jan Zásady welfare a nové standardy EU v chovu skotu PRAHA 2004 Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves,

Více

Poradenství jako nástroj bezpečnosti v prvovýrobě mléka

Poradenství jako nástroj bezpečnosti v prvovýrobě mléka výzkum, šlechtění a služby s.r.o. Poradenství jako nástroj bezpečnosti v prvovýrobě mléka ŠUMPERK 2007 Metodika byla vytvořena v podpůrném 9.F.g Metodická činnost k podpoře zemědělského poradenského systému,

Více

Aktuální problematika školního stravování

Aktuální problematika školního stravování MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví Aktuální problematika školního stravování Bakalářská práce Brno 2009 Autor práce: Barbora Kostihová Vedoucí práce:

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2013 Informační bulletin č. 1/2014 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

Informační balíček pro chovatele

Informační balíček pro chovatele INFORMAČNÍ MAGAZÍN 1/2007 Vážení kolegové, jak jste si jistě všimli, začali jsme doplňovat naše logo sloganem Na farmě ve formě. Nejde jen o citát, jde nám především o to, aby vaše chovy byly skutečně

Více

Ekologické dopady Společné zemědělské politiky a vstupu do EU v českém zemědělství

Ekologické dopady Společné zemědělské politiky a vstupu do EU v českém zemědělství Ekologické dopady Společné zemědělské politiky a vstupu do EU v českém zemědělství Studie Hnutí DUHA září 2004 Hnutí DUHA je přesvědčeno, že česká veřejnost může mít zdravější a čistější prostředí. Navrhuje

Více

Možná zdravotní rizika při alternativních způsobech stravování. Jarmila Perutková

Možná zdravotní rizika při alternativních způsobech stravování. Jarmila Perutková Možná zdravotní rizika při alternativních způsobech stravování Jarmila Perutková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na definici jednotlivých alternativních výživových směrů

Více

Kapitola 5 31 4 11 MĚSÍCŮ VĚKU DÍTĚTE charakteristika vývojových období a jídelníček

Kapitola 5 31 4 11 MĚSÍCŮ VĚKU DÍTĚTE charakteristika vývojových období a jídelníček Obsah Úvodní slovo 4 Kapitola 1 5 SITUACE V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE 1.1 Současný stav dětské výživy v ČR a SR...6 1.2 Následky nevhodné stravy v dětském věku...8 Kapitola 2 11 VÝVOJ A VÝŽIVA 2.1 Vliv

Více

Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare zvířat

Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare zvířat MANAGEMENT, WELFARE, EKONOMIKA,VÝŽIVA A VÝROBA KRMIV V CHOVU MASNÉHO SKOTU odborný seminář v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Bakalářská práce Michaela Dvořáková Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví (2008-2012)

Více

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: NOVÉ POZNATKY V OBLASTI

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit 1. srpna 2006, číslo 2/2006 Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Krmivo Optimální management silážování Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Léčebná výživa pohledem pacienta Brno 2015 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D Vypracovala: Bc. Jana Zimolová

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Bakalářská práce

FAKULTA PEDAGOGICKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (se zaměřením na zdravou výživu) Bakalářská práce Jana Hofmeisterová Učitelství praktického

Více

Welfare v ekologickém zemědělství Šance pro lepší život hospodářských zvířat

Welfare v ekologickém zemědělství Šance pro lepší život hospodářských zvířat Ing. Romana Šonková Welfare v ekologickém zemědělství Šance pro lepší život hospodářských zvířat Romana Šonková, 2006 Obsah Úvod.................................................................................

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2014 Informační bulletin č. 1/2015 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

ZELENINA ANO ČI NE? Váš odstupující předseda MUDR. Josef Kříž

ZELENINA ANO ČI NE? Váš odstupující předseda MUDR. Josef Kříž Stojíme na prahu nového roku a jistě si všichni přejeme, aby byl úspěšný. Proto bych vám všem chtěl popřát nejen pevné zdraví, spokojenost a hodně úspěchů v osobním i profesním životě, ale také to, aby

Více

Zdravotní bezpečnost krmiv, stájové prostředí a výskyt mastitid

Zdravotní bezpečnost krmiv, stájové prostředí a výskyt mastitid Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ 1.07/2.4.00/31.0037) Zdravotní bezpečnost krmiv, stájové prostředí a výskyt mastitid Zdeněk

Více

Výživa a kvalita života

Výživa a kvalita života Výživa a kvalita života 1 Výživa a kvalita života Margit Slimáková 10. února 2008 Abstrakt Zdravá výživa podporuje optimální fungování organismu, je prevencí výživového i kalorického deficitu a zásadním

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav výživy zvířat a pícninářství VYUŽITÍ MINERÁLNÍCH LÁTEK VE VÝŽIVĚ KONÍ Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: prof.

Více

Ekologické zemědělství bez mýtů

Ekologické zemědělství bez mýtů Ekologické zemědělství bez mýtů Fakta o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro média Dr. Josef Dlouhý, Ing. Jiří Urban OLOMOUC 2011 Předmluva Rozšíření ekologického zemědělství na více než 10 % z

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Zdravá strava v mateřské škole Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Lenka Smržová Vypracovala: Iva Maroušková České Budějovice

Více