RIZIKOVOST REZIDUÍ PESTICIDŮ PRO ZDRAVÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT OBSAŽENÝCH VE VODĚ A JEJICH VLIV NA KVALITU ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ. MVDR.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RIZIKOVOST REZIDUÍ PESTICIDŮ PRO ZDRAVÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT OBSAŽENÝCH VE VODĚ A JEJICH VLIV NA KVALITU ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ. MVDR."

Transkript

1 RIZIKOVOST REZIDUÍ PESTICIDŮ PRO ZDRAVÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT OBSAŽENÝCH VE VODĚ A JEJICH VLIV NA KVALITU ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ. MVDR. IVO STRAUSS

2 BŘEZEN 2010 V souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 396/2005 se v následujícím dokumentu předkládá program kontroly pro rezidua pesticidů v České republice pro roky Zpracovatel: Ministerstvo zdravotnictví sekce hlavního hygienika a náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví odbor ochrany veřejného zdraví Projednáno a odsouhlaseno mezirezortní pracovní skupinou pro rezidua pesticidů Schválil: MUDr. Michael Vít, PhD. hlavní hygienik ČR a náměstek ministryně VÍCELETÝ KONTROLNÍ PLÁN PRO REZIDUA PESTICIDŮ ČESKÁ REPUBLIKA

3 Tento víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů pro Českou republiku, který byl vydán v souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 396/2005 a kde se v dokumentu předkládá program kontroly pro rezidua pesticidů v České republice pro roky Zpracovatelem bylo Ministerstvo zdravotnictví, sekce hlavního hygienika a náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví odbor ochrany veřejného zdraví. Projednáno a odsouhlaseno mezirezortní pracovní skupinou pro rezidua pesticidů. Pouze výňatek: Vody používané pro napájení zvířat Vyšetřování vod k napájení hospodářských zvířat je součástí kontroly, zda se touto cestou nedostávají do zvířat škodliviny, nebo zda nejsou jejím prostřednictvím aplikovány nepovolené léčivé a anabolické přípravky. V roce 2010 v rámci plánovaných odběrů bylo provedeno vyšetření 10 vzorků vod k napájení pro drůbež na přítomnost chloramfenikolu, dimitridazolu, metronidazolu, ronidazolu a 10 vzorků vod pro napájení skotu na přítomnost látek ze skupiny beta-blokátorů (nepovolené látky s anabolickým účinkem). V žádném případě nebyla zjištěna měřitelná koncentrace těchto látek. Také vyšetření vod v sádkách ryb v souvislosti se zjištěním reziduí malachitové zeleně a její leukoformy (MG/LMG, nepovolené látky pro ošetření v chovu tržních ryb) neprokázalo použití této látky na konkrétních rybích farmách. Mimo těchto plánovaných vyšetření bylo provedeno celkem 742 vyšetření vzorků vod a bylo zjištěno 15 nevyhovujících vyšetření v obsahu dusičnanů.

4 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je základním kamenem Evropské Unie pro hodnocení rizika týkajícího se bezpečnosti potravin a bezpečnosti krmiv. Výnos rostlinné výroby je neustále ohrožován škodlivými organismy včetně plevelů; že je bezpodmínečně nutné chránit rostliny před těmito riziky, aby se zabránilo poklesu výnosů a napomohlo zajistit spolehlivost zásobování; jedním z nejdůležitějších způsobů ochrany rostlin a rostlinných produktů a zlepšení zemědělské výroby je používání přípravků na ochranu rostlin; tyto přípravky na ochranu rostlin mohou mít nežádoucí účinky na rostlinnou výrobu a jejich používání může přinášet rizika a nebezpečí pro člověka, zvířata a životní prostředí, zejména jsou-li uvedeny na trh bez úředních zkoušek a povolení, a jsou-li nesprávně používány; právní úprava povolování musí zabezpečit vysokou úroveň ochrany, která musí zejména zabránit povolení přípravků na ochranu rostlin, jejichž rizika pro zdraví, podzemní vody a životní prostředí nebyla předmětem vhodného výzkumu a že cíl zdokonalit rostlinnou výrobu by neměl mít přednost před ochranou zdraví lidí a zvířat a životního prostředí; při povolování přípravků na ochranu rostlin je nezbytné se ujistit, že při správném použití pro určený účel jsou dostatečně účinné a nemají nepřijatelný účinek na rostliny nebo rostlinné produkty, že obecně nemají nepřijatelný vliv na životní prostředí a zejména že nemají škodlivý účinek na zdraví lidí nebo zvířat anebo na podzemní vody; povolování by mělo být omezeno na přípravky na ochranu rostlin, které obsahují určité účinné látky specifikované na úrovni Společenství na základě jejich toxikologických a ekotoxikologických vlastností;

5 INFORMACE O NAPÁJECÍ VODĚ PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA Napájení Voda je jednou ze základních a společně se vzduchem a světlem patří k nejlevnějším "živinám". Často tato základní tekutina bývá v chovatelské praxi podceňována. Voda jako základní biologické médium je přijímána zvířaty ve dvou podobách. První z nich je voda endogenní, tj. voda, která je obsažena v krmivech, resp. se do těla zvířete dostává právě pozřením těla rostlin. Takováto voda je velmi cenná, protože v sobě obsahuje rozpuštěné cenné živiny a minerální látky. Druhou formou je povrchová či podzemní voda - studny, řeky, vrty apod. Kvalita vody musí odpovídat parametrům pitné vody. Voda je nezbytná pro udržení osmotického tlaku, slouží jako rozpouštědlo živin, reguluje tělesnou teplotu, má vliv na stavbu buněk. Voda je prostředím pro složité biologické děje a umožňuje látkové a energetické procesy. Značný vliv na metabolismus vody mají minerální látky, především sodík, draslík a chlór. Tyto prvky se podílí na udržení acidobazické rovnováhy a řídí vnikání vody do buňky. Nedostatek vody v organismu způsobuje poruchy v látkové výměně. Pokud trvá nedostatek vody déle, zahušťuje se krev, zpomaluje se trávení, zadržují se zplodiny metabolismu v těle.

6 INFORMACE O NAPÁJECÍ VODĚ PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA O vodě se často hovoří jako o zapomenuté živině, poněvadž její význam byl mezi odborníky odjakživa zatlačován do pozadí ostatními složkami potravy. Přitom je voda zastoupena při všech životních funkcích a tvoří téměř 70 % tělesné hmoty dospělého jedince. Voda je pro každý živý organismus nezastupitelná a je nejdůležitější součástí těla zvířete. Bylo zaznamenáno mnoha autory, že zvíře může ztratit prakticky veškerý tuk a víc než polovinu bílkovin a přitom bude stále žít. Zatímco ztráta pouhé jedné desetiny vody znamená smrt. Dostatek kvalitní vody je nezbytný pro dobrou živočišnou výrobu. Voda tvoří až 80% krve, reguluje tělesnou teplotu a je nezbytná pro funkci orgánů, jako je trávení, vyměšování exkrementů a vstřebávání živin. Kvalitní voda k napájení je klíčem pro správnou živočišnou výrobu. Denní požadavek zvířat na množství vody je rozdílný podle druhu zvířat, jejich stáří, velikosti, fáze růstu, gravidity, laktace aj. všechny tyto faktory mají velký vliv na denní potřebu vody. Další vlivy jako teplota vzduchu, relativní vlhkost, úroveň námahy zvířat, či zoohygienické podmínky jsou příklady těchto faktorů. Kvalita vody, která zahrnuje teplotu, slanost a nečistoty, které ovlivňují chuť a vůni, má také vliv. Obsah vody ve stravě a množství jeho konzumace také ovlivňuje množství vody, kterou zvířata potřebují k napájení, když logicky krmivo s relativně vysokým obsahem vody snižuje spotřebu pitné vody.

7 INFORMACE O NAPÁJECÍ VODĚ PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA Vzhledem k tomu, že potřeba pitné vody u zvířat je velmi rozdílná a v mnoha případech je jedním z rozhodujících signifikantů správné zemědělské praxe a řízení, instaluje dnes mnoho zemědělců měřící zařízení pro spotřebu vody, aby získali přesné množství spotřeby vody (drůbež, prasata, dostihoví koně, skot aj.). Často je ve velkochovech prováděna i léčba (medikace) přes napájecí systém, kdy se ukazuje, že správně a včas poskytnutá medikace prostřednictvím napájecího systému je velmi účinná. U hospodářských zvířat systém medikace přes napájecí vodu vede k zajištění správného dávkování. Spotřeba vody je ovlivněna: věkem zvířete, pohlavím, živou hmotností, zdravotním stavem, faktory chovného prostředí (teplota, relativní vlhkost), užitkovostí, reprodukční aktivitou, složením krmné dávky kvalitě a parametrech napájecí vody atd.

8 INFORMACE O NAPÁJECÍ VODĚ PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA skot U skotu je rozmezí přijímané vody za den značně variabilní, s průměrem mezi litry. V letních měsících, zejména pak ve dnech, kdy teploty dosahují tropických hodnot, může spotřeba vody vzrůst až na 180 l za den. Více jak polovina přijímaného denního množství vody odchází z těla v podobě moči a výkalů, dále pak je voda z těla "vylučována" v podobě mléka a v neposlední řadě termoregulační mechanismy (evaporace, respirace). Rozdíly v množství přijímané napájecí vody jsou jak mezi jednotlivými kategoriemi, tak i v rámci kategorie. Např. krávy stojící na sucho přijímají okolo 30 až 50 litrů vody za den, zatímco vysokoprodukční dojnice až kolem 120 litrů, v případě extrémních letních teplot až 180 l. Vyššího příjmu vody lze dosáhnout např. podáváním chlazené vody v letních měsících, či ohřevem (temperací) vody v zimních měsících. Orientační ukazatele denní spotřeby vody Tele 50 kg. ž.hm. 4-7,5 l napájecí vody Jalovice 360 kg ž.hm l napájecí vody Dojnice 650 kg ž.hm l napájecí vody Příjem vody ovlivňuje také roční období.

9 INFORMACE O NAPÁJECÍ VODĚ PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA Mléčný skot Mléko se skládá z téměř 87% vody. Dostatečné zásobování kvalitní vody pro dojnice je nesmírně důležité. Zemědělci dnes obvykle poskytují kravám volný přístup k čerstvé vodě po celou dobu, protože dostatek tekutin je limitující pro laktující krávy a úzce zde souvisí produkce mléka s množstvím vlhkosti v krmivu a environmentálních faktorů, jako jsou teplota a vlhkost vzduchu. Nejvyšší příjem vody u dojnic se obvykle projeví v čase největšího příjmu krmiva. Masný skot Lze jen obtížně přesně dokumentovat spotřebu vody u masného skotu, ale ukazuje se, že požadavky masného skotu na vodu jsou závislé na tom, zda jsou zvířata laktaci, jaký je obsah tekutin v krmné dávce a environmentálních faktorech, jako je teplota a relativní vlhkost vzduchu. Studie na pastvě také prokázaly, že přírůstky zvířat jsou vyšší, pokud je zajištěn trvalý přístup k vodě na pastvinách a to i přesto, že zvířata získávají velké množství vody z běžné stravy.

10 INFORMACE O NAPÁJECÍ VODĚ PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA Prasata Příjem vody prasaty je poměrně velký. Pro mladá zvířata se uvádí poměr vody k suchému krmivu 3:1. U starších zvířat závisí příjem vody značně na teplotě prostředí a fázi reprodukčního cyklu. Podle pozorování konaných u prasat ve výkrmu při optimálních podmínkách a stájových teplotách kolem 20 C byly značné rozdíly ve frekvenci pití během 24 hodin v závislosti na konzistenci krmné dávky. Prasata krmená suchou směsí krmiv pila průměrně 9 až 10 denně, při krmení vlhčenou směsí 2 až 3 denně a prasata krmená vlhčenou směsí do koryt s možností stálého přijímání suchého krmiva ze samokrmítek pila 8 denně. Po každém příjmu krmiva pociťuje prase potřebu příjmu vody. Prasata pijí vodu i během krmení, a to hlavně při krmení suchou směsí. Voda ve výkrmu prasat při mokrém krmení bývá v chovatelských kruzích velmi diskutovaným tématem. Obecně se však má za to, že voda obsažená v krmivu neuspokojí dostatečně potřeby příjmu tekutin u prasat. Z tohoto důvodu je nutné, aby zvířata kromě zvodněného krmiva měla možnost přijímat napájecí vodu i v době mimo dobu krmení. Tento požadavek je možný vyřešit instalací napáječek nebo dalšího přídavného žlabu, ve kterém budou mít zvířata napájecí vodu.

11 INFORMACE O NAPÁJECÍ VODĚ PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA Funkce a význam vody pro prasata je velký. O vodě se často hovoří jako o zapomenuté živině, její význam byl odborníky odjakživa zatlačován do pozadí ostatními živinami což je to pozoruhodné, zvláště když si uvědomíme, že voda je zastoupena při všech životních funkcích a tvoří téměř 70 % tělesné hmoty dospělého jedince. Je nejdůležitější součástí těla zvířete a pokud se užitkovost prasat ve střediscích živočišné výroby potýká s nezdarem, chovatelé zřídkakdy uvažují o vodě jako o možné variantě neúspěchu. Chovatelé, stejně tak jako veterináři, obvykle hledají příčiny zhoršené užitkovosti v krmení, ve zdraví nebo ve stájovém prostředí. Potřeba vody pro prasata: prasnice nezapuštěné a březí: první 3 měsíce 8-10 litrů/den 4 měsíc litrů/den prasnice rodící a kojící litrů/den, adlibitní přístup, teplota 10 o c selata 0,5-0,7 litrů/den, (10% z hmotnosti selete), teplota vody min. 14 o c prasata žír 6-10 litrů/den

12 KONĚ Koně V těch případech, kdy koně nemají volný přístup k vodě, musejí být napájeni a mít možnost se napít dosyta minimálně dvakrát denně v pravidelně rozložených intervalech. Koně, kteří jsou drženi při teplotě okolí vyšší než 0 stupňů C, musejí mít zajištěný volný přístup k vodě. Při nižších teplotách musí dostávat vodu z nezamrzajícího systému nebo dostávat ohřátou vodu nejméně 2krát za den. Pokud je to možné, mají koně sami mít možnost se napít, kdy chtějí. Ohřátá voda dlouho nezamrzá a je koňmi preferována. Všeobecný platí, že přítok vody v korytě by měl být minimálně 8 l/min., pokud je přítok špatný, koně pijí méně a to má negativní vliv na jeho zdraví. 400 Kg 13 l 20 l 27 l 550 Kg 20 l 30 l 40 l 680 kg 23 l 36 l 45 l

13 DRŮBEŽ Drůbež Potřeby vody u brojlerů jsou přímo úměrné hmotnosti. Voda musí vyhovovat požadavkům a odpovídat druhu, spotřebě krmení a teplotě vzduchu. Více než polovina z příjmu vody drůbeže se získává z krmiva. Automatické zařízení zajišťuje stále volný přístup k vodě, aby mohlo být napájení drůbeže zajištěné po celou dobu výkrmu. Jakmile teplota vzduchu překročí 30 C, může se spotřeba vody zvýšit o 50%. Drůbež není schopná se potit, aby mohla regulovat tělesnou teplotu. Jejich způsob zajištění tepelné regulace tvoří zvýšení dechové frekvence (lapou po dechu) aby vyloučili přebytečné teplo, což má za následek uvolnění velkého množství tělních tekutin. Které musí být nahrazeny, aby se u drůbeže neprojevila dehydrataci. Okyselená napájecí voda zvyšuje užitkovost u drůbeže, kdy úprava napájecí vody může být vhodným postupem pro zlepšení užitkovosti zvířat, léčbu nemocí nebo zlepšení kvality podestýlky. Úprava napájecí vody organickými kyselinami zlepšuje zdraví zvířat a udržuje napáječky bez bakterií. Dále Vás mohu zahltit tabulkami které odhadují denní spotřebu vody u jednotlivých druhů drůbeže, v různých fázích růstu, nebo ukázat vliv teploty vzduchu na spotřebu vody, neudělám to.

14 OVCE, KRÁLÍK, NOREK Ovce Pastva ovcí, a to zejména v chladnějších ročních obdobích, může vyžadovat relativně málo vody nad rámec toho, co získávají z krmiva. Je však mít na paměti, že sušší počasí, má za následek zvýšený příjem vody. Odhad množství vody spotřebované denně u různých kategorií ovcí. Ovce na pastvě 2-6 litrů/den, ovce ve stáji 4-12 litrů/den a bahnice s jehňaty 4-16 litrů/den. Králík a norek Pro tato méně běžná zvířata jsou všeobecná čísla založená na odhadech poskytnutých výrobci a chovateli, kteří pracují s těmito zvířaty. Stejně jako u jiných zvířat, jsou klíčové faktory ovlivňující příjem vody stejné, tzn. příjem krmiva, složení krmiva, teplota okolí, velikosti zvířete a jeho činnost. Nejdůležitějším faktorem ovlivňující příjem vody u králíků je teplota okolí. Králíci budou pít dvakrát tolik vody během horkého letního počasí (30 C), než v průběhu mírných období (10 C). Králíci krmení krmivem s vysokým množstvím vlákniny, nebo s vysokým obsahem bílkovin budou mít tendenci pít více vody, než opačně. Vysoký obsah vlákniny zvyšuje celkovou potřebu vody, která by udržovala přiměřenou hladinu tekutiny v trávicím traktu. S vysokým obsahem bílkovin v krmné dávce se také zvyšují požadavky na vodu, protože dusík z nadbytečné bílkoviny je vylučován močí ve formě močoviny. Ledviny mají omezenou schopnost vylučovat vedlejší produkty močí, takže čím více močoviny zvíře vylučuje, tím více je vody v moči. Podobně proměnlivé požadavky na vodu má norek. Norek dostává tradičně potravu která obsahuje vysoké % tekutin (65% -75% vody). Tato strava mu zajišťuje pokrytí 80% -85% jeho nároků na vodu, zbývajících potřeba tekutin musí být dodána z pitné vody.

15 KVALITA VODY Kvalita vody Je také důležité si uvědomit, jaký dopad může mít kvalita vody na objem spotřebované vody. Například odporně páchnoucí nebo špatná chuť vody může zvířata od pití zcela odradit. Ve svém důsledku může pak mít špatná kvalita vody vliv na zdraví stáda, což může vést ke smrti zvířat a ekonomickým ztrátám výrobce. Je nutné vždy posoudit kvalitu vody a to jak na místě použití tak zdroj. Dát pozor na kontaminaci napájecího zařízení aspiračním prachem, vylitým krmivem a fekáliemi, protože to může vést ke kontaminaci vody. Pravidelné čištění napajedel je základem správné zoohygieny v chovu, protože "zahnívající voda" je vizitkou velmi špatné péče o napájení zvířat a faremního managementu. Zahnívající voda je živnou půdou pro pomnožení bakterií a patogenů, které mohou v lepším případě pouze zápach v horším i toxiny. Drůbež reaguje citlivěji na chuť a minerální obsah vody než ostatní živočišné druhy. Stále častěji se u drůbeže ve světě používá zařízení na úpravu vody, protože se tak předchází mnoha problémům s minerály železa ve zdrojové vodě, úprava zabíjí bakterie a odstraňuje povlak z vodního vedení.

16 KVALITA VODY Tolerance na minerály (soli) v dodávkách vody se liší podle druhů zvířat, když drůbež je nejcitlivější, prasata středně a přežvýkavci nejméně. Obecně platí, že celkový rozpustný obsah soli menší než 1000 mg/l je vhodný pro všechny druhy hospodářských zvířat. Obsah soli mezi 1000 mg/l až 3000 mg/l je vyhovující pro všechny typy hospodářských zvířat, ale může způsobit změny trusu drůbeže, nebo průjem u hospodářských zvířat, která nejsou zvyklá na tuto hladinu soli. Obsah soli nad 3000 mg/l se nedoporučuje pro drůbež a je možné, že může dojít u hospodářských zvířat k odmítnutí. Obsah soli nad 5000 mg/l se správně nesmí zvířatům podávat. Pro všechna zvířata platí zákaz, pokud je obsah minerálů vyšší než 7000 mg/l.

17 PESTICIDY Posledních 30 let došlo při snaze o co nejrychlejší růst produkce k rozmachu použití zemědělských chemikálií. Odhaduje se, že po celém světě, chemický průmysl produkuje pro zemědělskou výrobu asi až různých pesticidů. Například Velké Británii bylo za jeden rok prodáno tun účinných látek pro použití v zemědělství. Toto množství činí 420 g chemikálií pro každého dospělého a dítě v této zemi. Obiloviny obdrží v průměru osm chemických látek, mezi časem, kdy se zasadí a jí. Ovoce a zelenina může být ošetřena 10 až 15 krát, proto je tak mnoho kampaní za biopotraviny tzv. ve jménu našeho zdraví a budoucnosti našich dětí?

18 PESTICIDY Pesticidy jsou určeny pro specifické účely a na základě podobné chemické sloučeniny. Každý také nese související zdravotní rizika. Například nové důkazy naznačují, že některé druhy pesticidů, známých jako organochloridy s obsahem DDT, mají vlastnosti estrogenů a mohou způsobit předčasný porod. Studie v Brazílii a Indii, kde jsou koncentrace DDT významně vyšší, zjistila vyšší výskyt potratů a předčasně narozených dětí. Insekticidy většina insekticidů jsou sloučeniny obsahující fosfor a chlorované uhlovodíky. Tyto chemikálie se neodbourávají snadno a mohou se hromadit v těle, což vede mimo jiné, selhání jater. Použití insekticidů se zvýšilo 17 krát v posledních dvou desetiletích.

19 PESTICIDY Herbicidy slouží k zabití rostliny. Některé zabijí všechno, co se dostane do kontaktu, zatímco jiní jsou druhově specifické. Herbicidy se skládají z velmi rozmanitých chemikálií, které zabíjejí tím, že blokují metabolismu. Při požití lidmi mohou způsobit mírné až středně těžké následky, zatímco některé jsou při konzumaci fatální. Použití herbicidů vzrostlo 15 krát v průběhu posledních dvou desetiletí. Rodenticidy jsou určené k zabíjení hlodavců. Mnohé obsahují antikoagulancia, kdy zvíře vykrvácí, jako je warfarin. Jsou také používány fosfáty kovů, jako je zinek a hliník. Často je aplikován strychnin. Rizika pro lidské zdraví, po požití jsou obrovské. Fungicidy slouží k zabití hub, které infikují rostoucí plodiny, ovoce, uložená semena. Z tohoto důvodu jsou většinou stříkané přímo na část potravin, které se mají jíst. Tyto houby jsou často mikroskopické plísně, kvasinky a rzí. Fungicidy jsou obvykle založeny na sloučeninách, které obsahují kovy jako měď a rtuť nebo uhlovodíků obsahujících síru. Použití fungicidů se zdvojnásobil každý rok za posledních 20 let.

20 PESTICIDY Produkty jsou pravidelně voskovány ve snaze uchovat jejich vlhkost. Včelí vosk a šelak se používají nejvíce, a nejsou považovány za toxické. Skutečný problém však nastává, když jsou ve směsi s některými pesticidy a fungicidy. Pak vzniklý výsledný chemický koktejl je vysoce karcinogenní. Rezidua pesticidů v potravinách živočišného původu versus rostlinné příkrmy - srovnání. Skutečným problémem se zdá být maso a mléčné výrobky. To proto, že většina známých pesticidů jsou lipofilní, což znamená, že jsou vázány v tucích. Ukládají se pak v tukových tkáních zvířete, ptáků nebo ryb a stále více zvyšují svoji koncentraci v potravinovém řetězci.

21 PESTICIDY Je známo, že rezidua pesticidů jsou častěji nalézány v mase drůbeže, ryb, másle a sádle, než v ovoci a zelenině. Ve své knize "Dieta pro Otrávený Svět" David Steinman zpracoval velké množství dat a došel k závěru, že potraviny mohou být rozděleny do tří kategorií podle počtu toxinů v nich nalezených. Jmenoval tyto tři kategorie "červená" (pro většinu toxické), "žlutá" (na střední) a "zelená" pro nejnižší výskyt jedovatých látek. S výjimkou rozinek a oříšků, byly všechny potraviny v "červené" skupině masné a mléčné výrobky. Rozinky patří mezi sušené ovoce, které bylo podrobeno chemickým postřikům. Arašídy obsahují často vysoce toxické karcinogeny tzv. aflatoxiny, což je produkt plísně - Aspergillus flavus.

22 PESTICIDY Voda - nedávný průzkum pitné vody ve Velké Británii zjistil, že v 298 případech byla voda kontaminovaná chemickými pesticidy v koncentraci vyšší než maximální přípustné koncentrace (MAC), o jednu čtvrtinu. Celkem bylo zjištěno šestnáct různých aktivních přísad, jako jsou pesticidy a jiné průmyslové škodliviny. Dospělo se k závěru, že na vině je zvyšující se množství dusíkatých hnojiv přidávaných půdy. Jen asi polovina z hnojiv je zpracována plodinami, zbytek je splaven do našich vodních toků.

23

24

25

26

27

28 DĚKUJI ZA POZORNOST Heslo dne: hlavně zdravě a bezpečně!!!

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Výživa zvířat a její vliv na užitkovost a zdraví zvířete ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Za podpory Ministerstva

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi. Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno

Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi. Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno Mykotoxiny v krmivech Mykotoxiny jsou nejvíce produkovány rody mikroskopických hub Aspergillus,

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil Problematika dioxinů v krmivech Miroslav Vyskočil Obsah prezentace Dioxiny vznik, výskyt, dopady Dioxiny v potravinovém řetězci Nařízení Komise 225/2012 Kontrola přítomnosti dioxinů vkrmivech Dioxiny Dioxiny

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIO-zemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 Potřeba AMK ve výživě prasat Prasata mají obecně odlišné nároky na živiny než ostatní hospodářská zvířata, především pak na zastoupení aminokyselin. Ve výživě prasat se krmná

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI Rediar Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat REDIAR JE Vysoký obsah vitaminů A, D a E Obohaceno probiotiky Vysoký obsah elektrolytů a glukózy Snadná aplikace rychle a snadno rozpustný

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 20.3. 2013 Anotace

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520 CZ.1.07/2.4.00/31.0037 Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu - Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách teplotní a vlhkostní

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

Využitelnost fosforu a požadavky prasat

Využitelnost fosforu a požadavky prasat Využitelnost P a požadavky prasat. Pig Nutr., 12/2 Využitelnost fosforu a požadavky prasat Fosfor je klíčovým prvkem v těle zvířete. Je druhým nejrozšířenějším prvkem v organizmu s podílem cca 1 %. Z tohoto

Více

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2002

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2002 Státní veterinární správa Èeské republiky Informaèní bulletin è. 1/2002 Kontaminace potravních øetìzcù cizorodými látkami - situace v roce 2001 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH. MVDR. VLADIMÍR ČERMÁK KVS PRO JMK v.cermak.kvsb@svscr.

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH. MVDR. VLADIMÍR ČERMÁK KVS PRO JMK v.cermak.kvsb@svscr. SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH MVDR. VLADIMÍR ČERMÁK KVS PRO JMK v.cermak.kvsb@svscr.cz ÚVOD ZÁKLADNÍ PRINCIPY BEZPEČNOSTI POTRAVIN NAŘÍZENÍ 178/2002

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Normativy spotřeby nafty v rámci jednotlivých pracovních operací a činností spojených s chovem hospodářských zvířat v České republice Objednací list

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.3.2014 COM(2014) 180 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS)

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS) 1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před

Více

Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany

Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Společnost pro výživu Stručný přehled kontaminantů Vzduch: radionuklidy

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

O R G A N I Z A C E M A T U R I T

O R G A N I Z A C E M A T U R I T O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA Povinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) A G R O P O D N I K Á N Í (denní studium) zaměření

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2011

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2011 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2011 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami -situace vroce 2010 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 / 2011

Více

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY Rostliny potřebují ke svému růstu a vývoji řadu prvků Nezbytné prvky jsou: C N P K Ca Mg S Fe Stopové prvky, součástí rostlinných enzymů: B Zn Cu Co Mn Mo Hnojiva Směsi pro

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2006

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2006 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2006 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami - situace v roce 2005 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdraví člověka

Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdraví člověka Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdraví člověka ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY,v.v.i Praha Uhříněves Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VYUŽITÍ RŮSTOVÉHO POTENCIÁLU KANEČKŮ

Více

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV Změna: vyhláškou č. 476/2000 Sb. Změna: vyhláškou č. 473/2002 Sb. Změna: vyhláškou č. 399/2004 Sb. Změna: vyhláškou č. 91/2007 Sb. Změna: vyhláškou č. 353/2009 Sb. Platné znění od 1.11.2009 274/1998 Sb.

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce,

Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce, Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Optimalizace směsí, Optimalizace krmivové základny

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Optimalizace směsí, Optimalizace krmivové základny Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Optimalizace směsí, Optimalizace krmivové základny Ing. František Mikyska

Více

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO Václav Kudrna VÚŽV Uhříněves, v.v.i. 2012 1 Otelení -> nízký příjem sušiny (energie) -> NEB Vypočítaná energetická bilance pro krávy v laktaci

Více

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Ministerstvo zemědělství stanoví podle 8 odst. 5 a 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních

Více

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Proč hodnotit vodní útvary? Směrnice 2000/60/ES Evropského

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing.

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Alžběta Stará Vedoucí projektu dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D. 1 Úvod

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu Anotace Autor Jazyk EU: PRIR - 48 Pracovní list seznámí žáky s jednotlivými složkami potravy. Mgr. Kateřina Vanýsková Čeština Vzdělávací oblast Člověk

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2009

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2009 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2009 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami - situace v roce 2008 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku Výsledky vyšetření krve Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč tak často kontrolujete mou krev? Každý měsíc Vám odebíráme vzorky krve, abychom zjistili, zda je pravidelná dialýza dostatečně účinná.

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny 32 TÉMA: Cíl: uvědomit si vazby mezi zemědělstvím, přírodou a životním prostředím, seznámit žáky s prioritami současné zemědělské výroby v souladu s ochranou životního prostředí Základní pojmy: meliorace,

Více

BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček

BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček úbytek přirozených instinktů úbytek teritorií snížená schopnost autoterapie somatotropní změny dentální změny institucionalizovaný stres SPOLEK PORADCŮ V EKOLOGICKÉM

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 4 Příčiny kontaminace vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 4 Příčiny kontaminace vody 1 Obsah

Více

Požadavky na jakost pitné vody

Požadavky na jakost pitné vody Požadavky na jakost pitné vody Legislativní předpisy s požadavky na jakost pitné vody Směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví + Vyhláška

Více

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv Změna: 476/2000 Sb. Změna: 473/2002 Sb. Změna: 399/2004 Sb. Změna: 91/2007 Sb. Ministerstvo

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat Ivo Vyskočil B 21-75 Obsah Obsah...1 1 Zadání...2 2 Obrat stáda...2 3 Zimní krmné dávky...3 3.1 Dojnice...3

Více

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Vnitřní prostředí staveb Je definováno hodnotami fyzikálních, chemických a biologických

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

VÝŽIVA MASNÝCH PLEMEN OVCÍ

VÝŽIVA MASNÝCH PLEMEN OVCÍ VÝŽIVA MASNÝCH PLEMEN OVCÍ Výživa bahnic Výživa jehňat Kvalita masa Výživa jehňat Page 2 Výživa bahnic Page 3 Hodnocení tělesné kondice Fyziologické Doporučená Pozorování Stadium průměrná Bahnice hodnota

Více

STANICE PRO ÚPRAVU VODY S TECHNOLOGIÍ REVERZNÍ OSMÓZY A ANIONTŮ NEGATIVE IONS AQUA LIVE

STANICE PRO ÚPRAVU VODY S TECHNOLOGIÍ REVERZNÍ OSMÓZY A ANIONTŮ NEGATIVE IONS AQUA LIVE STANICE PRO ÚPRAVU VODY S TECHNOLOGIÍ REVERZNÍ OSMÓZY A ANIONTŮ NEGATIVE IONS AQUA LIVE 2 TAJEMSTVÍ ZDRAVÍ I ÚSPĚCHU Bez vody nelze žít, vedle vzduchu je nejdůležitější látkou pro život. Zvlhčuje vzduch,

Více

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti

Více

Nejdůležitější kvalitativní parametry vody a jejich optimální nastavení

Nejdůležitější kvalitativní parametry vody a jejich optimální nastavení Nejdůležitější kvalitativní parametry vody a jejich optimální nastavení Hodnota ph Hodnota ph je nejdůležitější veličinou, která charakterizuje kvalitu vody. Udává, zda je voda alkalická nebo kyselá a

Více

Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007

Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007 Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007 Důvody nařízení Ochrana veřejného zdraví Nebezpečí při větším množství mikroorganismů v potravinách Dodržování mikrobiálních kritérií pravidelné

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Dokonalá ochrana proti botrytidě a sekundárním chorobám Popis přípravku

Více

Jak se dívat na potenciální výskyt PAB (paratuberkulóza skotu) ve svém chovu masného skotu. Cunkov 17.2.2017 MVDr. Břetislav Pojar

Jak se dívat na potenciální výskyt PAB (paratuberkulóza skotu) ve svém chovu masného skotu. Cunkov 17.2.2017 MVDr. Břetislav Pojar Jak se dívat na potenciální výskyt PAB (paratuberkulóza skotu) ve svém chovu masného skotu Cunkov 17.2.2017 MVDr. Břetislav Pojar Pohled na paratuberkulózu skotu je zdánlivě jednoduchý A. Onemocnění probíhá

Více

Odchov Trouw Nutrition Biofaktory Krmení pro lepší budoucnost

Odchov Trouw Nutrition Biofaktory Krmení pro lepší budoucnost Milkra mléčné náhražky Odchov Trouw Nutrition Biofaktory Krmení pro lepší budoucnost MA 17 Milkra Formel 35 Prolac PLUS Citro % SMP % prot. % tuk Použití ImmunStart 50 24,0 18,0 2. až 21. den života MA

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

O NEJLEPŠÍ ODCHOV JALOVIC 2012

O NEJLEPŠÍ ODCHOV JALOVIC 2012 Volac Agro-Best, spol. s r.o. vyhlašuje soutěž O NEJLEPŠÍ ODCHOV JALOVIC 2012 Hlavní cenou je krmný automat pro telata URBAN U20 2. cena: 24 q mléčné náhražky VOLAC Heiferlac 3. cena: 24 q mléčné náhražky

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Dithiokarbamáty: objev a historie 1. Co je známo o toxikologii pesticidů zinebu

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Školní rok: 2015/2016 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016 Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016 doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. Výsledky reprodukce dojnic v inseminačním obvodu (zadáno) Fyzioterapie u koní (zadáno) Využití různých

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více