MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2014/2015"

Transkript

1 1. Základní pojmy a veličiny v chemii MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2014/2015 Hmota, látka, atom, prvek, molekula, makromolekula, směs, chemicky čistá látka, sloučenina, typy soustav a jejich rozdělení Látkové množství, pojem mol, relativní atomová hmotnost, molekulová hmotnost, molární hmotnost, Avogadrova konstanta Výpočty látkového množství 2. Stavba atomového jádra, radioaktivita Jádro atomu stavba (nukleonové číslo, protonové číslo, nukleonové číslo). Charakteristika protonu a neutronu, nuklidu, izotopu. Radioaktivita historie, přirozená a umělá, typy radioaktivního záření, radioaktivní přeměna prvků, radioizotopy a jejich využití Názvosloví anorganické chemie pojem oxidační číslo, názvosloví binárních sloučenin, kyselin a solí 3. Struktura elektronového obalu. Periodická soustava prvků a periodický zákon Charakteristika mikročástice, orbital, vlnově mechanický model atomu, kvantová čísla, vztahy mezi kvantovými čísly, pravidla elektronového obalu a souvislost s PSP. Valenční elektrony vaznost, hybridizace, elektronegativita. Periodičnost výstavby elektronového obalu ve skupinách a vztah k vlastnostem prvků a jejich sloučenin. Vlastnosti prvků v periodách a elektronová konfigurace prvků. Periodicita dalších chemických a fyzikálních vlastností prvků. 4. Chemická vazba a chemické reakce a chemické rovnice. Typy chemických reakcí Předpoklady pro vznik vazby, změna energie. Charakteristika vazby kovalentní. - vazba nepolární, polární, iontová, donor akceptorní. Vazba jednoduchá, násobná. Vaznost. Prostorové uspořádání vazeb s jedním centrálním atomem, vazebný úhel. Kovová vazba a fyzikální vlastnosti kovů. Nevazebné interakce a jejich význam. Definice chemické reakce, rozdělení reakcí, reakce jednosměrné, vratné, řetězové, reakce exotermní a endotermní, reakce acidobazické, redoxní vše na příkladech Zápis chemických reakcí a úprava rovnic, výpočty z chemických rovnic 5. Reakční kinetika a energetika chemického děje. Termochemie. Chemická rovnováha Reakční kinetika - charakteristika. Srážková teorie, teorie aktivovaného komplexu, aktivační energie, grafické znázornění průběhu reakce, faktory ovlivňující průběh reakce: koncentrace, teplota, tlak, katalýza. Termochemie - reakční teplo, termochemické reakce, termochemické zákony Chemická rovnováha charakteristika, vysvětlení pojmu, Guldberg - Waageův zákon, rovnováha a rovnovážná konstanta, odvození rovnovážných konstant, způsoby ovlivnění rovnováhy 1

2 6. Proteolytické reakce, teorie kyselin a zásad, disociační konstanta, ph Charakteristika proteolytických reakcí, elektrolyt, disociace, ionizace, proteolytické rovnováhy Teorie kyselin a zásad Bronstedova, Arrhenoiva, Lewisova. Disociace kyselin a zásad, odvození dis. konstanty Disociace vody, iontový součin vody, odvození vztahu pro ph Výpočty ph 7. Vodík, kyslík a jejich sloučeniny, voda, vzácné plyny Elektronové konfigurace atomu vodíku a kyslíku, vlastnosti, výroba, příprava, využití. Oxidy, peroxidy. Voda, fyzikální a chemické vlastnosti, voda jako rozpouštědlo, vodíková vazba, ozon ozonová vrstva. Roztoky charakteristika, rozdělení Základní charakteristiky látek., látková koncentrace Směs charakteristika, rozdělení, hmotnostní, molární a objemový zlomek. Chemické výpočty směšovací rovnice, látková koncentrace Vzácné plyny elektronová konfigurace, reaktivita, použití 8. Halogeny Charakteristika skupiny, postavení v PSP, elektronová konfigurace, elektronegativita, redoxní vlastnosti prvků, oxidační čísla, reaktivita. (souvislost elektronová konfigurace a obecných vlastností). Výskyt, význam, využití halogenů Sloučeniny bezkyslíkaté Halogenvodíky - halogenidy - rozpustnost, příprava, použití Sloučeniny kyslíkaté oxokyseliny a jejich soli (především chloru) síla kyselin, příprava, vlastnosti, využití 9. Chalkogeny Charakteristika skupiny, postavení v PSP, změny vlastností ve skupině Výskyt a alotropie síry. Sulfan - výskyt, vlastnosti, příprava oxidy síry SO2, SO3 - výskyt, vlastnosti, příprava, kyselina sírová - výskyt, vlastnosti, příprava, soli. Sloučeniny síry a životní prostředí, kyslík vlastnosti a použití Se, Te, Po- vlastnosti a použití 10. Prvky 15. skupiny Charakteristika skupiny, postavení v PSP (rozdílné vlastnosti N, P), změny vlastností ve skupině. Dusík - stabilita molekuly N2, násobná vazba, délka vazby, vlastnosti, reakce, použití. Amoniak tvar molekuly, vlastnosti, příprava, výroba, soli využití. Názvosloví amidy, imidy, nitridy, azidy. Oxidy dusíku (N2O,NO,NO2, N2O3). Kyselina dusitá, dusičná (vlastnosti, využití, příprava, výroba) a dusičnany. Umělá hnojiva. Problém dusičnanů v pitné vodě. Fosfor tvar molekuly, alotropické modifikace, výskyt, vlastnosti, výroba, využití. Sloučeniny fosforu fosfan, oxidy (fosforitý, fosforečný), kyselina trihydrogenfosfotitá, trihydrogenfosforečná (vlastnosti, využití.) 2

3 11. Prvky 14. skupiny. Charakteristika skupiny, postavení v PSP (rozdílné vlastnosti Si, C vazba C-C, Si-Si, Si-O.), změny vlastností ve skupině Uhlík - alotropie (odraz ve vlastnostech diamantu a tuhy), výskyt, vlastnosti (redukční vlastnosti ). Karbidy, oxidy (uhelnatý, uhličitý ) - vlastnosti, příprava, výroba, využití. Kyselina uhličitá - vlastnosti, příprava, výroba, využití, její soli (soda, jedlá soda, potaš.), fosgen, močovina Křemík - výskyt, vlastnosti, Oxidy křemíku oxid křemičitý modifikace, využití (silikagel). Křemičitany a jejich struktura., Sn, Pb 12. s prvky 1. a 2. skupina Charakteristika skupiny, postavení v PSP, změny vlastností ve skupině (charakteristika prvků na základě elektronové konfigurace, ionizační energie, elektronegativita, reaktivnost, redoxní vlastnosti s prvků, oxidační čísla 1. skupina - výskyt, vlastnosti, výroba, použití, reakce. Sloučeniny - halogenidy, hydroxidy (NaOH), uhličitany (Na2CO3), sírany, dusičnany 2. skupina - výskyt, vlastnosti, výroba, použití, reakce. Sloučeniny hybridy, oxidy, halogenidy, hydroxidy (Ca (OH)2), karbidy, uhličitany (Na2CO3), sírany Srovnání skupin. Tvrdost vody a způsoby jejího odstraňování 13. d prvky obecná charakteristika 11. a 12 skupina, mangan, chrom, železo, hliník Charakteristika d-prvků, postavení v PSP, fyzikální vlastnosti kovů jako odraz kovové vazby. Oxidační číslo a barevnost sloučenin. Užití významných kovů a jejich sloučenin v praxi Mn, Cr výskyt, vlastnosti (oxidační čísla barevnost), příprava, výroba, využití. Sloučeniny (burel, manganistan draselný, chromany, dichromany, oxidy.) 11. skupina Cu, Ag, Au charakteristika skupiny, výskyt (významné rudy), vlastnosti, příprava, výroba, využití sloučeniny. Fotografický proces. 12. skupina Zn, Cd, Hg - charakteristika skupiny, výskyt (významné rudy), vlastnosti, příprava, výroba, využití, sloučeniny. Fe, Co, Ni,. - charakteristika skupiny, výskyt (významné rudy), vlastnosti, příprava, výroba především Fe, Hliník, vlastnosti výroba, slitiny, použití 14. Základní typy organických reakcí, izomerie Org. reakce - klasifikace základních organických reakcí (adice, eliminace, substituce, přesmyk) Organické reakce podle způsobu štěpení vazby (homolytické, heterolytické) a typy interagujících částic (elektrofilní, nukleofilní, radikálové) Izomerie konstituční, konfigurační, konfirmace 15. Alkany a cykloalkany Charakteristika, názvosloví (homologická řada), hybridizace, struktura (řetězová izomerie, konfirmace, vlastnosti jednoduché vazby) Vlastnosti fyzikální, chemické. Chemické reakce radikálová substituce (mechanismus, podmínky, průběh reakce, halogenace), eliminace Výskyt a význam vybraných sloučenin 3

4 16. Alkeny a alkadieny Charakteristika, názvosloví (homologická řada), struktura (cis, trans, Z/E, vlastnosti dvojné vazby), vlastnosti fyzikální, chemické Chemické reakce AE (aplikace Markovnikova pravidla, mechanismus, HX, HXO, H2O, H2, Příprava (eliminace, dehalogenace.) Izopren, přírodní kaučuk Vlastnosti vybraných sloučenin 17. Alkyny. Srovnání alkanů, alkenů, alkynů Charakteristika, názvosloví (homologická řada), struktura (vlastnosti trojné vazby), vlastnosti fyzikální, chemické Chemické reakce AE (aplikace Markovnikova pravidla, mechanismus HX, HXO, H2O, H2,) Vlastnosti vybraných sloučenin. Srovnání alkanů, alkenů, alkynů z hlediska reaktivity, hybridizace, izomerie, chem.reakcí 18. aromatické sloučeniny Charakteristika, názvosloví (základní aromatické uhlovodíky, homologická řada). Aromatický stav, delokalizace elektronů, stabilita benzenového jádra a odraz v reaktivitě benzenu. Vlastnosti fyzikální, chemické Chemické reakce - SE (mechanismus, podmínky, elektrofil, halogenace, nitrace, sulfonace, F. C. alkylace Reakce na substituovaném jádře substituent I., II. řádu), oxidace Vlastnosti vybraných sloučenin 19. Halogenderiváty uhlovodíků Halogenderiváty - charakteristika halogenderivátů - názvosloví a klasifikace, fyzikální vlastnosti. Chemické vlastnosti, reaktivnost Chemické reakce - substituční SN, eliminace, reakce vedoucí ke vzniku organokovových sloučenin Vlastnosti vybraných halogenderivátů Významní zástupci. Halogenderiváty při znečišťování životního prostředí (DDT, freony, polychlorované bifenyly) 20. Hydroxyderiváty Charakteristika alkoholů a fenolů. Názvosloví a rozdělení alkoholů a fenolů. Sytnost hydroxysloučenin Příprava a praktické použití hydroxyderivátů Reaktivita alkoholů, srovnání kyselosti alkoholů a fenolů Přehled významných alkoholů a fenolů a jejich praktický význam Toxicita hydroxyderivátů. 21. Karbonylové sloučeniny Charakteristika karbonylové skupiny, přehled karbonylových sloučenin, přednostní reakce na karbonylové skupině. Aldehydy, názvosloví, přehled významných aldehydů Oxidace a redukce aldehydů a ketonů Vlastnosti významných ketonů Vztah aldehydů a ketonů k přírodním látkám 4

5 22. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty Názvosloví, fyzikální vlastnosti (vyšší teploty varu), chemické vlastnosti acidita, základní reakce - obzvláště jejich přeměny na funkční a substituční deriváty, metody přípravy karboxylových kyselin včetně příslušných funkčních a substitučních derivátů, význam Funkční deriváty (soli, acylhalogenidy, estery, anhydrity, amidy, nitrily) názvosloví, reakce, vlastnosti, využití (význam) Substituční deriváty (halogenkyseliny, hydroxykyseliny, aminokyseliny) názvosloví, reakce, vlastnosti, využití (význam) 23. Dusíkaté a sirné deriváty uhlovodíků, organické sloučeniny fosforu a křemíku, deriváty kyseliny uhličité Charakteristika aminu, nitrosloučenin a diazoniových solí, jejich názvosloví základní typy reakcí Metody přípravy dusíkatých derivátů, využití nitrosloučenin, aminů a diazoniových solí při výrobě barviv a plastů Sirné deriváty rozdělení, vlastnostnosti (thioly,sulfidy, sulfonové kyseliny) Organické deriváty fosforu (fosfiny, organofosfáty) Organické deriváty křemíku (silany, silanoly, silikony) Deriváty kyseliny uhličité (fosgen, močovina) 24. Alkaloidy, izoprenoidy a vitaminy Alkaloidy charakteristika, význam alkaloidů (léčiva, drogy), výskyt alkaloidů v přírodních zdrojích a způsoby jejich izolace Izoprenoidy - klasifikaci, charakteristika, význam Vitamíny charakteristika vitaminů, jejich klasifikace (vitaminy ve vodě rozpustné, vitaminy ve vodě nerozpustné), význam vitaminů pro lidský organizmus, avitaminosu a její projevy, přírodní zdroje jednotlivých vitaminů 25. Aminokyseliny a bílkoviny, peptidy a metabolismus bílkovin Aminokyseliny charakteristika, význam v organismu - biochemický význam, optická aktivita. Vlastnosti - chování aminokyselin v různém ph. Peptidická vazba - vznik, vlastnosti Peptidy jako přírodní látky, funkce v živém organismu Stavební složky bílkovin. Primární, sekundární a terciální struktura bílkovin a vztah k biologické aktivitě, denaturace. Rozdělení bílkovin (podle struktury, chemického složení, funkcí v organismu) 26. Sacharidy, metabolismus sacharidů Obecná charakteristika. Rozdělení sacharidů - jednoduché a složené sacharidy, podle funkčních skupin a počtu atomů uhlíku. Monosacharidy - aldosy, ketosy odvození cyklických vzorců sacharidů. Konformace. Optická izomerie sacharidů, anomery. Glykosidická vazba. Významné monosacharidy, disacharidy, polysacharidy charakteristika, rozdělení, zástupci, glykolýza 27. Lipidy, metabolismus lipidů Základní charakteristika a funkce lipidů,.. Triacetylglyceroly chemická struktura 5

6 Princip ztužování tuků, vosky Polární lipidy Biologické membrány Metabolismus lipidů 28. Nukleové kyseliny Význam NK v organismu. Struktura nukleových kyselin dusíkaté báze (purinové a pyrimidinové báze), cukr (ribosa, deoxyribosa), zbytek kys.trihydrogenfosforečné. Charakteristika nukleotidu, nukleotidu a polynukleotidu. Primární a sekundární struktura DNA a RNA (druhy) Přenos genetické informace 29. Biokatalyzátory (Enzymy) Charakteristika enzymů jako biokatalyzátorů, struktura enzymů. Klasifikace enzymů a selektivnost jejich působení. Závislost rychlosti reakce na různých faktorech - koncentraci enzymu a substrátu, teplotě a ph prostředí Aktivace a inhibice enzymů, Praktický význam enzymů - biotechnologie 30. Biochemické děje a jejich zákonitosti Metabolismus základní rozdělení, autotrofní a heterotrofní organismy, Energetické potřeby organismu, ATP struktura, význam, Syntéza ATP fototrofní a chemotrofní organismy, Základní metabolické modely fotosyntéza, katabolismus Školní rok 2014/2015 Zpracovala Ing. Ladislava Semerádová 6

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Chemie - 8. ročník (RvMP)

Chemie - 8. ročník (RvMP) Chemie - 8. ročník (RvMP) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ. Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ

DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ. Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ Doc.

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Výuka je doplňována laboratorními pracemi, které probíhají ve skupinách.

Více

látky, jejich vlastnosti, - skupenství, rozpustnost, - - chemické děje bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech

látky, jejich vlastnosti, - skupenství, rozpustnost, - - chemické děje bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8 Žák charakterizuje předmět chemie rozliší fyzikální a chemický děj pozná skupenství a jejich přeměny (včetně sublimace) popíše vlastnosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a příroda. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a příroda. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Základní prioritou každé oblasti přírodovědného poznávání je odkrývat metodami vědeckého výzkumu zákonitosti, jimiž se řídí přírodní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Projekty dle akutálních možností. * PSCHP - periodická soustava chemických prvků ** PT - periodická tabulka Chemie 8. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky,

Více

Školní rok 2006/2007 TÉMATICKÉ PLÁNY CHEMIE

Školní rok 2006/2007 TÉMATICKÉ PLÁNY CHEMIE TÉMATICKÉ PLÁNY CHEMIE Tématický plán chemie pro sextu (2, 5 + 0, 5 hodin) 8-letého, 3. ročník (3 + 1) 4-letého a 5. ročník (3 + 1 hodin) 6-letého gymnázia 1. Opakování uhlovodíků září 2. Halogenderiváty

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 TÉMATA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK V PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2014/30/GY/Př MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA V Pardubicích 23.9.

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více

Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41

Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata

Více

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 MATURITNÍ TÉMATA pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 Český jazyk a literatura... 2 Cizí jazyk... 6 Základy společenských věd... 8 Dějepis... 9 Zeměpis... 11 Matematika... 13 Fyzika...

Více

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! CHEMIE DIDAKTICKÝ TEST CHI0D11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 78 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 33 úloh. Časový limit pro

Více

Technické lyceum. Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 78-42-M/01

Technické lyceum. Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 78-42-M/01 Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie 6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Vzdělávací obor Chemie svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.17 Učební osnovy: Biologicko-chemický seminář

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.17 Učební osnovy: Biologicko-chemický seminář Podle těchto učebních osnov se vyučuje od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy Biologicko-chemického semináře koordinovaly PaedDr.Miroslava Krajčová a Mgr. Marie Jelínková. Časová dotace Vyšší gymnázium:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

Maturitní témata z jazyka německého pro školní rok 2006/2007

Maturitní témata z jazyka německého pro školní rok 2006/2007 Maturitní témata z jazyka německého pro školní rok 2006/2007 1. Die Tschechische Republik 2. Deutschland 3. Österreich 4. Die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg 5. Prag die Hauptstadt der Tschechischen

Více

Toxikologie a ekologie

Toxikologie a ekologie Toxikologie a ekologie Semestr: 1. Zajištuje ústav: organické technologie, organické chemie, chemie ochrany prostredí 2/0 z, Zk 1. Definice toxikologie a vymezení základních pojmu. 2. Klasifikace jedu

Více

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 5.6.1 FYZIKA 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje v 6. až 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně, obvykle ve specializované učebně

Více