Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam"

Transkript

1 Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek) OV 1.1, OV 1.3 Uvědomuje si a popíše rizika práce s chemikáliemi. OV 1.2, OV 1.3 bezpečnost práce, symboly Seznámí se s laboratorním řádem a dodržuje ho. OV 1.2, OV 1.3 Popíše rozdíl mezi směsí a chemickou látkou. OV 2.1 Rozliší stejnorodé a různorodé směsi a uvede příklady. OV 2.1 Rozliší druhy různorodých směsí, uvede jejich příklady ze života. OV 2.1 různorodé a stejnorodé směsi Uvede příklady stejnorodých směsí. OV 2.1 Používá správně a zařadí do textu pojmy, které se stejnorodých směsí týkají, např. složka roztoku, rozpouštědlo a rozpuštěná látka, zředěný a koncentrovaný roztok, atd. Pokusem ověří vliv teploty, míchání a plošného obsahu na rychlost rozpouštění. Směsi OV 2.1 vznik a složení roztoků OV 2.3 Vypočítá složení roztoků (hmotnostní zlomek, procenta). hmotnostní zlomek OV 2.2 Pro vybrané příklady směsí navrhne způsob oddělení složek. OV 2.4 Uvede příklady oddělování složek směsí v běžném životě. OV 2.4 oddělování složek směsí (usazování, odstřeďování, filtrace, Sestaví jednoduchou aparaturu pro filtraci a destilaci a vysvětlí krystalizace, destilace a sublimace) OV 2.4 princip funkce. Vysvětlí princip usazování, krystalizace a sublimace. OV 2.4 1

2 Chemie 8.ročník Zhodnotí význam vody a vzduchu pro život na Zemi. voda a vzduch OV 2.5, OV 2.6 Rozezná a uvede názvy vody v jednotlivých skupenstvích a přeměn mezi nimi. OV 2.5, OV 2.6 Rozliší prakticky vodu měkkou a tvrdou. OV 2.5, OV 2.6 Vyjmenuje rozdíly a uvede příklady vody pitné, užitkové a odpadní. rozdělení vody podle znečištění, podle obsahu rozpuštěných látek OV 2.5, OV 2.6 Vysvětlí oběh vody v přírodě a jeho význam pro život. oběh vody v přírodě OV 2.5, OV 2.6 Popíše čistící operace při úpravě vody ve vodárnách. úprava vody ve vodárnách OV 2.5, OV 2.6 Vysvětlí pojmy teplotní inverze, smog, najde zdroje znečišťování ovzduší v okolí. vzduch vlastnosti, složení, znečišťování, ozonová vrstva, kyselé deště Najde informace o znečišťování ovzduší, provede sledování. OV 7.2 Charakterizuje kyslík jako složku vzduchu nezbytnou pro hoření látek, vysvětlí princip hašení. Zná číslo na IZS (hasiče). Podle zájmu se zapojí do projektů Tereza. OV 7.2 Vysvětlí pohyb částic a přitažlivé síly mezi nimi v jednotlivých skupenstvích. Částicové složení látek a chemické prvky OV 2.6 OV 7.2 OV 3.1 Používá pojmy atom, molekula v souvislostech, rozezná v zápisu i na modelech volné atomy, molekuly prvků a sloučenin. částicové složení látek (atomy, atomové jádro, obal; protony, elektrony, valenční elektrony, neutrony; molekula, prvek, sloučenina) OV 3.1 Popíše složení atomu a vznik kationtu a aniontu z neutrálních atomů. Používá značky a názvy nejběžnějších prvků. OV 3.3 chemické prvky a chemické sloučeniny (názvy a značky vybrných Vysvětlí, co udává protonové číslo, označí prvek protonovým prvků, protonové číslo, chemická a iontová vazba) OV 3.3 číslem. OV 3.2 2

3 Chemie 8.ročník Správně zařazuje do souvislostí pojmy chemický prvek, sloučenina. OV 3.3 chemické prvky a chemické sloučeniny (názvy a značky vybrných Pomocí tabulek určí druh vazby mezi atomy v molekulách a naznačí prvků, protonové číslo, chemická a iontová vazba) OV 3.3 vlastnosti těchto molekul. Vlastními slovy vysloví a vysvětlí periodický zákon. periodický zákon OV 3.3 Popíše strukturu periodické soustavy prvků, vyčte z ní o prvcích základní informace ( kov, nekov, polokov, prvky podobných vlastností, vlastnosti na základě složení valenční vrstvy. Popíše vlastnosti kovů, nekovů a polokovů obecně, z každé skupiny zná významné zástupce, jejich vlastnosti a použití. periodická soustava prvků OV 3.3 rozdělení prvků na kovy, nekovy a polokov, slitiny OV 3.3 Rozezná ze zápisu i z popisu děje výchozí látky a produkty reakce. výchozí látky a produkty OV 4.1 Provede a pozoruje jednoduché chemické reakce. chemický děj OV 4.1 Vlastními slovy vyjádří a vysvětlí zákon zachování hmoty, použije ho při vyčíslování chemických reakcí. Zapíše jednoduchými chemickými rovnicemi vybrané chemické reakce a správně je přečte. zákon zachování hmoty OV 4.2 jednoduché chemické rovnice OV 4.2 Pokusem určí faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí. rychlost chemických reakcí, vliv na rychlost chemických reakcí OV 4.3 Pochopí pojem látkové množství. OV 4.2 látkové množství Výpočtem převádí hmotnost látek a látkové množství. OV 4.2 Vypočítá molární hmotnost vybraných látek. molární hmotnost OV 4.2 Pochopí pojem oxidační číslo, určí oxidační číslo prvků v halogenidech. Chemické reakce a chemické rovnice Anorganické sloučeniny (dvouprvkové sloučeniny) halogenidy (názvosloví, oxidační číslo, významné halogenidy) 3

4 Chemie 8.ročník Vytvoří vzorce halogenidů z jejich názvů, odvodí názvy halogenidů z jejich vzorců. Popíše vlastnosti, použití a význam chloridu sodného. Určí oxidační číslo prvků v oxidech. Vytvoří z názvů vzorce oxidů a naopak ze vzorců jejich názvy. Popíše vlastnosti a použití významných oxidů a posoudí vliv těchto látek na životní prostředí. ; PT EV ; PT EV ; PT EV Popíše vlastnosti a použití vybraných kyselin, bezpečné ředění jejich koncentrovaných roztoků a způsob první pomoci při zasažení lidského těla. Zapíše z názvů kyselin vzorce a ze vzorců jejich názvy. kyseliny (bezkyslíkaté- kyselina chlorovodíková a sirovodíková; kyslíkaté - sírová a dusičná; názvosloví kyselin) Vysvětlí vznik kyselých dešťů, jejich vliv na životní prostředí, možnosti jejich omezení. Posoudí vliv kyselin na životní prostředí. OV 5.2 Popíše vlastnosti a použití vybraných hydroxidů, jejich bezpečné rozpouštění a první pomoc při zasažení lidského těla. Rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátorů ph, změří hodnotu ph univerzálním indikátorovým papírkem. hydroxidy (hydroxid sodný, draselný a vápenatý; názvosloví hydroxidů) ; PT EV Rozliší oxidy podle jejich reakce s vodou. OV 5.3 Posoudí vliv kyselých dešťů na životní prostředí. kyselost a zásaditost roztoků, neutralizace (ph, idikátory ph, stupnice OV 5.3; PT 4.2 Provede a sleduje průběh neutralizace zředěných roztoků kyselin a ph; kyselinotvorné a zásadotvorné oxidy; kyselé deště; neutralizace) OV 5.3 hydroxidů. Uvede příklady využití v praxi a vysvětlí první pomoc při zasažení kyselinou nebo hydroxidem. Hodnocení: test, ústní zkoušení, pětiminutovky, praktický úkol, referát, vlastní hodnocení, projekt halogenidy (názvosloví, oxidační číslo, významné halogenidy) oxidy (názvosloví, oxidy síry, dusíku a uhlíku, kyselé deště, skleníkový efekt, smog) 4 OV 5.3 OV 5.3

5 Chemie 9.ročník Chemické reakce S využitím oxidačních čísel rozpozná redoxní reakce. OV 4.1 Vysvětlí pojem oxidace, redukce, oxidační a redukční činidlo. OV 4.1 Uvede redoxní reakce z běžného života. OV 4.1 Vysvětlí princip výroby kovů z rud. OV 3.3 Popíše princip výroby železa a oceli, uvede jejich význam pro OV 3.3 hospodářství. redoxní reakce (oxidace, redukce; výroba železa a oceli; koroze; Vysvětlí pojem koroze a uvede možnosti ochrany kovů před korozí. elektrolýza; galvanický článek) OV 3.3 Předpoví a ověří vliv různých činitelů na průběh koroze pokusem. OV 3.3 Vysvětlí princip elektrolýzy a její využití. OV 4.1 Popíše funkci jednoduchého galvanického článku. OV 4.1 Vysvětlí rozdílný princip elektrolýzy a galvanického článku. OV 4.1 Rozliší pokusem reakce endotermické a exotermické. OV 7.2, OV 4.1 Uvede příklady fosilních a průmyslově vyráběných paliv. OV 6.2 Vysvětlí dopad spalování paliv na životní prostředí. energie a chemická reakce exotermické a endotermické reakce; OV 2.6 obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie; fosilní paliva; průmyslově OV 6.2; PT 4.2 Rozezná obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. vyráběná paliva) přesun z F - OV 4.5 Při skupinové práci vytvoří příspěvek do konference o zdrojích energie v současnosti a budoucnosti. OV 6.2, OV 2.6 5

6 Chemie 9.ročník Využívá znalosti a dovednosti z 8.ročníku při komplexních úlohách. Rozšiřující učivo: Vysvětlí pojem nukleonové číslo. Uvede význam využití izotopů. Zvoleným způsobem (vzorec, logická úvaha) vypočítá hmotnost reaktantu nebo produktů z chemické rovnice. opakování a rozšíření učiva 8.ročníku ('R) ( vlastnosti látek; bezpečnost práce v laboratoři; směsi; oddělování složek směsí; voda a vzduch; částicové složení látek) Rozšiřující učivo: výpočty z chem. rovnic; halogenidy; oxidy; kyseliny; hydroxidy; neutralizace Připraví jednoduchým způsobem sůl. Provede neutralizace velmi zředěných roztoků kyseliny a hydroxidu, uvede názvy a vzorce výchozích látek a produktů, zapíše chemickou rovnici. soli (vznik solí; názvy a vzorce síranů dusičnanů, uhličitanů, fosforečnanů) Správně zařadí látky do skupin soli. Vytvoří z názvů vybraných solí vzorce a se vzorců názvy. Vysvětlí rozdíl mezi měkkou a tvrdou vodou. OV 7.3 Uvede příklady využití vybraných solí. Vysvětlí význam průmyslových hnojiv a jejich vliv na životní prostředí. Anorganické sloučeniny nukleonové číslo, izotopy; chem. prvky a chem. sloučeniny; chemické reakce; zákon zachování hmotnosti; chemické rovnice) využití solí (průmyslová hnojiva; stavební pojiva) OV 1.2 OV 4.2 OV 7.3; PT4.2 Vyjmenuje nejdůležitější stavební pojiva a vysvětlí jejich využití. OV 7.3 OV 7.3 6

7 Chemie 9.ročník Rozliší anorganické a organické sloučeniny. OV 6.1 Uvede vzorce, názvy a využití nejjednodušších uhlovodíků. OV 6.1 Vysvětlí vznik a využití produktů při zpracování ropy. uhlovodíky (alkany, alkeny, alkiny, areny; ropa a její zpracování) OV 6.1; PT 4.2 Na internetu a v literatuře vyhledá největší havárie způsobené ropou, ropnými produkty a zemním plynem. Organické sloučeniny OV 6.2, OV 7.1 Vysvětlí pojem derivát obecně a u chem.látek. OV 6.3 Na příkladu vysvětlí pojem uhlovodíkový zbytek a funkční skupina. deriváty uhlovodíků (halogenderiváty; alkoholy; karbonylové OV 6.3 sloučeniny; karboxylové kyseliny; estery) Z každé skupiny derivátů uvede 2 3 nejjednodušší příklady a jejich využití. OV 6.3 Vysvětlí, čím se liší plasty a syntetická vlákna od ostatních látek. plasty a syntetická vlákna (plastické hmoty polyethylen, OV 7.1 Uvědomuje si výhody a nevýhody jejich využití. polypropylen, polyvinylchlorid, polystyren; syntetická vlákna OV 7.1 polyamidová, polyesterová) Porovná vlastnosti přírodních látek a plastů a syntetických vláken. OV 7.1 Zařadí cukry, tuky a bílkoviny mezi deriváty uhlovodíků. OV 6.4 Uvede jejich význam pro život. OV 6.6 přírodní látky (cukry; tuky; bílkoviny; vitamíny; fotosyntéza) Sleduje podle jejich obsahu potraviny. OV 6.6 Vysvětlí průběh fotosyntézy a její význam pro život na Zemi. OV 6.4, OV 6.5 7

8 Chemie 9.ročník Vysvětlí pojem chemizace. OV 7.1, OV 7.3 Vyhledá nejvýznamnější chemické závody v ČR. Na příkladech uvede význam recyklace odpadů. Na příkladech uvede produkty chemických výrob, které člověku slouží, ale také jej ohrožují. OV 7.1, OV 7.3 PT 4.3, PT 4.4 Porovná pozitiva a negativa chemizace a navrhne další řešení. OV 7.1, OV 7.3 Zamyslí se, jak sám může životnímu prostředí pomoci. OV 7.1, OV 7.3 Rozpozná označení hořlavých, toxických a výbušných látek. Chemie a společnost Hodnocení: test, ústní zkoušení, pětiminutovky, praktický úkol, referát, vlastní hodnocení, projekt chemizace; chemické výroby; léčiva; detergenty; drogy; ochranné látky; výživa; chemie a životní prostředí havárie s únikem nebezpečných látek ( látky výbušné, hořlavé, toxické; zásady chování při úniku nebezpečných látek; improvizovaná ochrana při úniku nebezpečných látek) OV 7.1, OV 7.3 OV 7.2 8

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta B pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a

Více

Studijní program pro 9.ročník ISB

Studijní program pro 9.ročník ISB Výukové cíle obsažené v tomto dokumentu byly vytvořeny na základě osnov IGSCE, které jsou dostupné na www.cie.org.uk. Studijní program pro 9.ročník ISB Verze 1.1 1 Angličtina Čtení Základní dovednosti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav 1 Obsah Úvod... 4 V průmyslových podnicích vznikají následující typy odpadních vod:... 5 Odpadní vody a jejich složení... 5 Rozdělení průmyslových

Více

Vzdělávací obsah předmětu Přírodovědný seminář

Vzdělávací obsah předmětu Přírodovědný seminář Příloha Vzdělávací obsah předmětu Přírodovědný seminář Ročník 2 Antroposomatometrie... 2 Astronomie... 3 Biologické a zeměpisné exkurze... 4 Etologie... 5 Fyziologie... 6 Hydrobiologie... 7 Chemie životního

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

Střední škola EDUCHEM, a.s. 1. ročník Podmínky klasifikace 2012/2013

Střední škola EDUCHEM, a.s. 1. ročník Podmínky klasifikace 2012/2013 Strojnictví I. Ing. Dana Bártíková jedno ústní zkoušení během pololetí vypracování praktických cvičných úloh (technické materiály; mechanika - síly, silové soustavy, grafické a početní řešení; části strojů

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Technologie ochrany životního prostředí

Technologie ochrany životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Technologie ochrany životního prostředí Část III Technologie zneškodňování odpadů Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR.ING Ústí nad Labem,

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL CZERNEK JAROSLAV VERLÍK Ostrava 2005 Recenze: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši,

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Č E S K Á Z E MĚDĚLS K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Bakalářská práce

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ PŘELED ZÁKLADNÍC C-SURVIN A JEJIC ZPRACVÁNÍ bsah 1 Úvod 2 2 Tuky a oleje 3 2.1 Výroba mýdla 2.2 Výroba mastných kyselin hydrolýzou triglyceridů 2.3 Výroba vysokých alkoholů 3 Sacharidy 4 4 Dřevo a jeho

Více

ČÍSLO ROČNÍK NÁZEV OBSAH Jméno vyučujícího Datum. Posílení zrakové a PL orientace, orientace v textu, čtení s orozuměním.

ČÍSLO ROČNÍK NÁZEV OBSAH Jméno vyučujícího Datum. Posílení zrakové a PL orientace, orientace v textu, čtení s orozuměním. VY_32_INOVACE_SADA01 1 5. Orientace v textu, bezchybný opis. Posílení zrakové a PL orientace, orientace v textu, čtení s orozuměním. Mgr. Petra Pangrácová 16.9.2011 2 5. Psaní velkých písmen 3 4. Pověst

Více