TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010"

Transkript

1 30 otázek maximum: 60 bodů TEST + ŘEŠEÍ PÍSEMÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie apište názvy anorganických sloučenin: (4 body) 4 BaCr 4 kyselina peroxodusičná chroman barnatý [Pt( 3 ) 2 2 ] diamin-dichlorplatnatý komplex as hydrogensulfid sodný apište vzorce anorganických sloučenin: (4 body) peroxid barnatý Ba hemihydrát síranu vápenatého CaS 4. ½ difosforečnan vápenatý Ca 2 P kation tetraamindiaquachromitý [Cr( 3 ) 4 ( 2 ) 2 ] Doplňte názvy organických sloučenin: (4 body) 2 1-nitronaftalen

2 3 C C C 2 C 3 butan-2-on C 2 C C2 2 propylamin maleinanhydrid (anhydrid kyseliny maleinové) (anhydrid kyseliny cis-but-2-endiové) Doplňte vzorce organických sloučenin: (4 body) butanal 3 C 2 C C C2 4-oxopentanová kyselina purin 2 3 C C C C C 2 1-chlor-2-methylcyklohexan C 3 5. Vyčíslete následující rovnice: (4 body) a) 2 Au K 2 Au K b) 8 I S 4 4I S + 4 2

3 6. Doplňte produkty reakcí: (4 body) a) CaF S 4 2 F + CaS 4 b) C + 2 C 2 7. apište elektronovou konfiguraci aniontu 17 - : (2 body) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 8. Z níže uvedených sloučenin vyberte všechny (zakroužkujte), u kterých lze očekávat tvorbu vodíkových vazeb. (2 body) kyselina octová ethanol methan amoniak 9. akreslete strukturu 4-aminofenolu a 4-nitrofenolu a uveďte, která z těchto sloučenin bude silnější kyselinou. (3 body) 2 4-nitrofenol 2 4-aminofenol 4-nitrofenol je v důsledku M efektu nitroskupiny silnější kyselina než 4-aminofenol 10. akreslete pomocí strukturního vzorce základní skelet peptidové vazby. (1 bod) C 11. Chemickou rovnicí znázorněte adici chloru na ethen. (2 body) 2 C C C C apište, jaké prostorové uspořádání (tvar) má sp 3 hybridizovaný atomu uhlíku a uveďte vazebný úhel. (2 body) tetraedr, Uveďte názvy a nakreslete strukturu dvou základních heterocyklických sloučenin, které můžete najít ve struktuře AD +. (4 body)

4 pyridin purin adenin 14.akreslete strukturu: (3 body) a) jakéhokoliv organického halogenderivátu 2 R X (, Br,... ) b) jakéhokoliv organického hydroxyderivátu R (,,... ) c) jakékoliv karboxylové kyseliny R C (, C,... ) C 15. Kyselina palmitová je ve vodě nerozpustná. Přidáme-li však hydroxid sodný, dojde k rozpuštění. Vysvětlete. (2 body) Přidáním hydroxidu sodného dochází k vytvoření sodné soli kyseliny palmitové, která je ve vodě rozpustná. U následujících otázek zakroužkujte správnou odpověď, jen jedna možnost je správná. 16. Vyberte správné tvrzení: (1 bod) a) orbitaly s nižší energií jsou elektrony obsazovány dříve než orbitaly s vyšší energií. b) orbitaly s vyšší energií jsou elektrony obsazovány dříve než orbitaly s nižší energií. c) orbitaly jsou elektrony obsazovány bez závislosti na energii orbitalu. 17. Izomery jsou definovány jako: (1 bod) a) sloučeniny, které se shodují v počtu a druhu atomů obsažených v molekule b) sloučeniny, které se shodují v počtu a druhu atomů obsažených v molekule, ale liší se vzájemným uspořádáním těchto atomů c) sloučeniny složené z různého počtu a druhu atomů 18. Reakce ethylchloridu s amoniakem je z hlediska reakčního mechanismu: (1 bod) a) eliminace b) substituce c) adice

5 19. Podle Brönstedtovy definice je kyselina: (1 bod) a) částice schopná předat proton b) částice schopná přijmout proton c) částice schopná přijmout elektronový pár 20. Z uvedených dvojic vyberte tu, která tvoří kombinaci kyselina/konjugovaná báze: (1 bod) a) / - b) / a c) / Grignardova činidla jsou látky používané k: (1 bod) a) halogenaci b) alkylaci c) hydrolýze sacharidů 22. itrací fenolu vzniká jako hlavní produkt: (1 bod) a) směs 2-nitrofenolu a 4-nitrofenolu b) 3-nitrofenol c) 2,3,4-trinitrofenol 23. Reakcí acetylchloridu s amoniakem vzniká jako hlavní produkt: (1 bod) a) amid kyseliny octové b) ethylamin c) ethanol 24. Glykosidová vazba charakteristická pro cukry vzniká: (1 bod) a) reakcí kterékoliv z hydroxylových skupin monosacharidu a hydroxylovou skupinou alkoholu nebo jiného monosacharidu b) reakcí mezi poloacetalovou hydroxylovou skupinou monosacharidu a hydroxylovou skupinou alkoholu nebo jiného monosacharidu c) reakcí mezi hydroxylovou skupinou sacharidu a kyselinou fosforečnou 25. Fehlingovo činidlo: (1 bod) a) oxiduje aldehydickou skupinu b) redukuje aldehydickou skupinu c) převádí aldehydickou skupinu na aminoskupinu 26. Vyberte správné tvrzení: (1 bod) a) makromolekuly DA a RA vznikají spojováním jednotlivých nukleotidů prostřednictvím esterové vazby b) makromolekuly DA a RA vznikají spojováním jednotlivých nukleotidů prostřednictvím peptidové vazby c) makromolekuly DA a RA vznikají spojováním jednotlivých nukleotidů prostřednictvím atomu dusíku 27. Ligasy jsou enzymy, které katalyzují: (1 bod) a) oxidačně-redukční procesy b) hydrolytické štěpení vazeb c) syntézu energeticky náročných vazeb

6 28. Maltosa je: (1 bod) a) monosacharid b) disacharid složený ze dvou molekul glukosy c) disacharid složený z jedné molekuly glukosy a jedné molekuly galaktosy 29. Primární struktura bílkovin je: (1 bod) a) dána pořadím aminokyselin v bílkovinném řetězci b) trojrozměrné uspořádání celého peptidového řetězce c) uspořádání podjednotek v proteinových aglomerátech, tvořících jednu funkční bílkovinu 30. Kyselina pyrohroznová, ze které se v průběhu transaminace vytváří alanin, je tzv: (1 bod) a) hydroxykyselina b) halogenkyselina c) ketokyselina

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

Karboxylové kyseliny

Karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny Názvosloví pokud je karboxylováskupina součástířetězce, sloučenina mákoncovku -ovákyselina. Pokud je mimo řetězec má sloučenina koncovku karboxylová kyselina. butanová kyselina cyklohexankarboxylová

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více

Organická chemie II (Přednášky pro posluchače kombinovaného studia studijního oboru Klinická biologie a chemie)

Organická chemie II (Přednášky pro posluchače kombinovaného studia studijního oboru Klinická biologie a chemie) UIVEZITA PADUBIE FAKULTA EMIK-TELGIKÁ Katedra organické chemie Jiří anusek 2003 rganická chemie II (Přednášky pro posluchače kombinovaného studia studijního oboru Klinická biologie a chemie) Ing. Jiří

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Bílkoviny a nukleové kyseliny

Bílkoviny a nukleové kyseliny Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Nemám - Samanta - BÍLKOVINY: Bílkoviny a nukleové kyseliny - Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery. Jedná se o vysokomolekulární přírodní látky složené

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 rganická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 oxidace a redukce mají v organické chemii trochu jiný charakter než v chemii anorganické obvykle u jde o adici na systém s dvojnou vazbou či štěpení vazby

Více

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE 1. ZÁKLADNÍ PJMY Ivan Stibor Ústav organické chemie, VŠCT, Praha, e-mail: stibori@vscht.cz bsah 1.1. Úvod osobní pohled na vznik supramolekulární chemie 1.2. istorie doložitelná 1.3. Základní principy

Více

(P13.1) (P13.2) (P13.3)

(P13.1) (P13.2) (P13.3) 13 Prvky skupiny 13 13.1 Jednoduché hydridy 13.1.1 Neutrální hydridy Vzhledem k třem valenčním elektronům lze u všech prvku skupiny 13 očekávat hydridy MH 3. Existence BH 3 byla však prokázána pouze v

Více

Novela názvosloví organické chemie přehled změn

Novela názvosloví organické chemie přehled změn Novela názvosloví organické chemie přehled změn 1. Úvod Přibližně před rokem vyšla názvoslovná příručka Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC 1,2 obsahující řadu změn v pravopise, interpunkci,

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ PŘELED ZÁKLADNÍC C-SURVIN A JEJIC ZPRACVÁNÍ bsah 1 Úvod 2 2 Tuky a oleje 3 2.1 Výroba mýdla 2.2 Výroba mastných kyselin hydrolýzou triglyceridů 2.3 Výroba vysokých alkoholů 3 Sacharidy 4 4 Dřevo a jeho

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 19 Chirální separace Enantiomery jsou molekuly, které nejsou ztotožnitelné se svými zrcadlovými obrazy. Obě zrcadlové formy

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Ing. Eva Procházková

Ing. Eva Procházková Ing. Eva Procházková STUDIUM HYDROLYTICKÝCH A OXIDAČNÍCH ZMĚN TUKU U VÁLCOVĚ SUŠENÉHO PLNOTUČNÉHO MLÉKA STUDY OF HYDROLYTIC AND OXIDATIVE CHANGES OF FAT IN ROLLER DRIED WHOLE MILK POWDER DISERTAČNÍ PRÁCE

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL CZERNEK JAROSLAV VERLÍK Ostrava 2005 Recenze: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši,

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Název sloučeniny 6 Vzorec 7 Názvy kationtů 9 Názvy aniontů 13 Vzorec z názvu 15 Název ze vzorce 18 II. Názvosloví hydroxidů, kyanidů

Více

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email:

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: 1 bsah Předmluva 3 1. Vzájemné reakce kationtů a aniontů 4 2. Velké krystaly kovů 8 3. Tepelný rozklad pevných látek 10 4. Samozápalné

Více

Struktura proteinů a funkce enzymů

Struktura proteinů a funkce enzymů Struktura proteinů a funkce enzymů RNDr. Tomáš Obšil, PhD. Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecká fakulta UK v Praze HTobsil@natur.cuni.czTH 1. Struktura proteinů Proteiny se skládají

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

3.6 Koroze a degradace přírodních textilních vláken

3.6 Koroze a degradace přírodních textilních vláken 3.6 Koroze a degradace přírodních textilních vláken Markéta Škrdlantová, Ústav chemické technologie restaurování památek Princip koroze a degradace textilních vláken závisí na jejich původu (rostlinná,

Více