Lenka MICHNOVÁ 1 VYUŽITÍ VZDUCHOTECHNIKY A POSOUZENÍ JEJICH FUNKCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lenka MICHNOVÁ 1 VYUŽITÍ VZDUCHOTECHNIKY A POSOUZENÍ JEJICH FUNKCE"

Transkript

1 Lenka MICHNOVÁ 1 VYUŽITÍ VZDUCHOTECHNIKY A POSOUZENÍ JEJICH FUNKCE Abstrakt V dnešní době stále častěji přecházíme od přirozeného větrání k větrání nucenému. Je to dáno především změnou stavebních materiálů a samotnou skladbou konstrukcí na hranici s venkovním vzduchem nebo zeminou. Nastavit optimální mikroklimatické podmínky v jakýchkoliv vnitřních prostorech je nelehký úkol. V případě přirozeného větrání lze ovlivnit pouze jeden parametr vnitřního vzduchu. Jinak je tomu u řízeného větrání, kdy lze vzduch jak ohřívat, tak chladit, zvlhčovat či odvlhčovat. Nucené větrání tedy celkově umožňuje zlepšit komfort v užívání daných prostorů. Tento příspěvek byl zpracován v rámci absolvování odborné praxe ve firmě, která se převážně zabývá instalací kogeneračních jednotek, kde vzduchotechnika je nedílnou součástí. Klíčová slova Teplota, vzduchotechnika, KGJ, metoda PPD,metoda PMV, respondent 1 ÚVOD Absolvování odborné stáže ve firmě Menergo, a.s. mi přineslo neocenitelné zkušenosti. Společnost disponuje týmem velmi erudovaných odborníků, kteří nabízejí své pracovní zkušenosti v oblasti výroby energií v centrálních zdrojích, kombinované výroby elektřiny a tepla, v oblasti distribuce energií a v oblasti realizace velkých energetických staveb. Menergo, a.s. se věnuje zejména návrhům konkrétního technického řešení, výpočtu doby návratnosti, zpracování projektové dokumentace až po vlastní instalace kogeneračních jednotek o různých výkonech (dále jen KGJ). Měla jsem to štěstí, že jsem byla přidělena právě do týmu, který se zabývá návrhem a zpracováním dokumentace pro instalaci kogeneračních jednotek (dále také KGJ). Pro upřesnění se jedná o kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Výhoda kogenerace proti oddělené výrobě elektrické energie v elektrárnách a výrobě tepla 1 Ing. Lenka Michnová, Katedra Prostředí staveb a TZB, Fakulta stavební, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava - Poruba, tel.: (+420) , 1

2 ve výtopnách je jednoznačná. Spočívá jednak v nižší spotřebě primárních energetických zdrojů, a zejména příznivě působí na zlepšování životního prostředí nízkými emisemi. Nejdůležitějšími parametry KGJ jsou bezesporu účinnosti při výrobě elektrické energie a tepla, které je spíše vedlejším produktem. Rozdíly mezi účinností kombinované a oddělené výroby tepla a elektřiny dosahují až 60% ve prospěch KGJ. Obrázek níže nabízí lepší představu. [1] Obr. 1: Rozdíl mezi KGJ a běžným zdrojem. [1] Každý návrh a zpracování projektové dokumentace KGJ je jedinečný. Ve většině případů jsou KGJ instalovány v průmyslových aplikacích, kde nacházejí široké využití. Jedná se především o průmyslové technologie jako je např.: lakovací linky, sušárny dřeva, průmyslové haly, lokální kotelny, velké i menší hotely, satelitní města, ale i nemocnice, polikliniky, wellness a bazény. Nesmíme opomenout, že nedílnou součástí instalací KGJ jsou i druhotné technologie, bez kterých by provoz těchto zařízení nemohl fungovat. V prvé řadě jde o napojení v oblasti prostředí staveb a TZB: vytápění; chlazení; vzduchotechnika; plyn; zdravotechnika; spalinovody, kouřovody a komíny; vodovodních a kanalizačních rozvody. V oblasti elektra jde o napojení: trafostanice; rozvody VN a NN (vysoké a nízké napětí); měření a regulace systému. 2

3 Vše při správném návrhu a později provedení samotné instalace pak zajišťuje bezchybný provoz kogeneračních jednotek v každém odvětví průmyslu. Tento přípěvek je dále zaměřen na specifickou oblast technického zařízení budov : využití vzduchotechniky. 2 VZDUCHOTENIKA Vzduchotechnika (dále také VZT) jako taková patří do skupiny technického zařízení budov, která zvláště v nových průmyslových a administrativních budovách tvoří složité technologické celky. VZT tak tvoří nemalou část investičních a posléze i provozních nákladů objektu. Nejčastěji dochází k realizaci buď při technologickém využití vzduchu v průmyslu nebo pro vytvoření požadovaného vnitřního mikroklimatu v budovách. Vzduchotechnika se dnes netýká jen průmyslu a administrativy, ale postupně proniká i do českých domácností ve formě rekuperace vzduchu v nízkoenergetické výstavbě, ale také jednodušší systémy jako odvětrání toalet, koupelen a kuchyní a v případě umístění krbu se vzduchotechnické potrubí může využít pro rozvody horkého vzduchu do horních pater. Tepelná pohoda, odvod škodlivin, filtrace vzduchu a přivádění čerstvého vzduchu, které jsou primární funkcí VZT, jsou pro člověka nezbytné a zásadně ovlivňují nejen kvalitu života, ale i pracovní nasazení a produktivitu práce. Nedílnou součástí vzduchotechniky mohou být i vzduchotechnické jednotky s cirkulací vzduchu, které vyžadují až extrémní úpravy ať již teplotní, vlhkostní nebo kvalitativní. 2.1 Základní rozdělení Dle tlaku větraného vzduchu můžeme VZT systémy rozdělit na: rovnotlaké; podtlakové a přetlakové systémy. Dle použité jednotky rozdělujeme VZT systémy dále na: větrací jednotky; jednotky zajišťující teplovzdušné vytápění; jednotky klimatizace. Obr. 2: Princip rekuperace a řez rekuperační jednotkou. 3

4 2.2 Jednotky zajišťující teplovzdušné vytápění Společnost Menergo,a.s. se mimo jiné zabývá také poradenstvím v oblasti energetiky, kdy zajišťuje zpracování průkazů energetické náročnosti staveb (dále PENB) a také energetické audity. Mnohem častěji se zpracovávají PENB pro rodinné domy a byty určené pro prodej, než pro průmyslovou oblast. V návaznosti na výše zmíněné jsem byla požádána ve spolupráci s katedrou Prostředí staveb a TZB, fakulty stavební, VŠB - TU Ostrava o ověření funkce VZT jednotek zajišťující teplovzdušné vytápění a větrání v pasivních stavbách. Veškeré nové stavby mají dnes problém, co s tepelnou zátěží v letních měsících. Pokud uvnitř objektů dochází v létě k přehřívání interiéru, ne vždy je na vině špatný návrh skladeb konstrukcí a dispoziční řešení staveb. V mnoha případech za to může poddimenzovaný systém vzduchotechniky včetně jednotky. 3 POSOUZENÍ FUNKCE VZDUCHOTENIKY V dřívějších dobách výstavby klasických zděných domů se zdvojenými či kastlíkovými okny nebyl problém s tepelnou zátěží v letních měsících. Pozornost se tehdy obracela spíše na zajištění tepelné pohody v zimě. Dnes je tomu naopak. V rámci české legislativy, kdy byla přijata Směrnice evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU, je nutné snížit spotřebu energie o 20% do roku Jednotlivé členské země EU jsou na základě této směrnice povinny stanovit minimální požadavky na energetickou náročnost budov. V důsledku toho jsme vedeni k tomu, že veškeré nově budované stavby musí mít nízkou nebo velmi nízkou spotřebu tepla. Opomíná se však na splnění normových požadavků v letních měsících. To vše má za následek přehřívání interiéru, a z důvodu těsnosti obálky budovy je toto teplo obtížně přirozeně větratelné. Pasivní stavby jsou svou konstrukční skladbou a prosklenými částmi, nejčastěji orientovanými na jih, k přehřívání nejnáchylnější. U těchto staveb je později problém se energetických zisků zbavit. Právě z těchto důvodů je třeba takovéto objekty zajistit také druhotnými systémy pro zvýšení energetické efektivity především vzduchotechnickými zařízeními. 3.1 Tepelná pohoda Zajištění optimální tepelné pohody v letních měsících není lehký úkol. Vše závisí na několika faktorech, které jsou úzce spjaty jak s prostředím, tak se samotnými osobami [2]. Mezi faktory ovlivňující vnitřní klima nepatří jen teplota t a [ C], ale také relativní vlhkost vzduchu φ i [%], rychlost proudění vzduchu v ar [m/s] a také tzv. střední radiační teplota t r [ C]. V našich klimatických podmínkách nedosahuje relativní vlhkost vzduchu vysokých hodnot a proto je její vliv na tepelnou pohodu nevýrazný [3]. Energetický výdej člověka M [W/m 2 ] a jeho tepelný odpor oděvu I cl [m 2.K/W] patří mezi nejdůležitější osobní faktory. Tepelný odpor oděvu je nejčastěji vyjádřen jednotkou clo. Jedno clo odpovídá izolační hmotě s tepelným odporem 0,155 m 2. C/W [4]. Základním parametrem, podle kterého se především dimenzují vzduchotechnická zařízení, je teplota vzduchu. Návrh je také ovlivněn činností osob, které se v daném 4

5 prostoru vyskytují. Pro teplotu vzduchu 24 C ± 2,0 C a běžné kancelářské a školní prostory odpovídá činnost při sezení s celkovým tepleným tokem 1,2 met, kdy 1 met = 58 W/m 2 [5]. Tepelná pohoda lze stanovit celkem třemi způsoby: Výpočtem Měřením Subjektivním hodnocením osob V případě stanovení tepelné pohody výpočtově, je třeba vycházet ze základní tepelné bilance člověka. Tepelná pohoda je stav, při němž organismus produkuje právě tolik tepla, kolik je odebíráno okolím konvekcí, radiací, respirací, perspirací a případně vedením. Pokud je třeba přebytečné teplo odvést mokrým pocením, nejsou dodrženy podmínky tepelné pohody. V rámci vyhodnocení optimálního mikroklimatu školícího centra MSDK v Ostravě, byla záměrně vybrána varianta se subjektivním hodnocením osob. Při tomto hodnocení respondenti zaznamenali postupné změny prostředí dle škály viz. tabulka 1 a 2. Tab. 1: Stupnice tepla pro hodnocení metodou PPD Cold Cool Slightly cool Neutral Slightly warm Warm Hot Tab. 2: Stupnice koncentrace CO 2 pro hodnocení metodou PPD Rain fresh Fresh Slightly fresh Neutral Slightly stuffy Stale Unbreathable Na základě těchto záznamů byl proveden výpočet PPD z průměrných 10-ti minutových záznamů dle vzorce: PPD = *exp[-( * PMV * PMV 2 )] (1) kde: PPD - Predicted percentage dissatisfied: Předpověď procentuálního podílu nespokojených PMV - Predicted mean vote: Předpověď středního tepelného pocitu člověka PMV na základě jeho činnosti, oděvů a faktorů prostředí v 7 stupňové stupnici. 3.2 Subjektivní hodnocení tepelné pohody Objekt pasivního domu (školícího centra MSDK), který využívá Fakulta stavební pro výzkumné účely, byl vybrán záměrně. Objekt je monitorován a parametry mikroklimatu jsou zaznamenávány. Díky tomu je možné veškeré subjektivní hodnocení porovnávat s objektivními hodnotami. Měření probíhalo ve dnech se dvěma skupinami respondentů. Ti měli za úkol v pravidelných intervalech zaznamenávat své subjektivní hodnocení vnitřního mikroklimatu. U všech respondentů bylo zaznamenáno množství a typ oděvu pro potřeby hodnocení. První den měření probíhalo při vypnuté vzduchotechnice a větrání probíhalo pouze nárazově okny. Jelikož se jedná o pasivní stavbu, bez zapnuté vzduchotechniky bylo nemožné udržet optimální mikroklima v místnosti. V tabulce 3. a 4. je patrné postupné zhoršování komfortu jak z hlediska teploty, tak množství CO 2, které se projevuje vydýchaným vzduchem a pocitem únavy. Zanedbáme-li únavu, kterou mohli způsobit 5

6 přednášející, pak je možné z odpovědí respondentů usuzovat, že v takto omezeně větraném prostoru docházelo ke zvýšení hladiny CO 2 v řádech minut. Z důvodu stále se zhoršujícího mikroklimatu byla ve 13:52 záměrně otevřena okna a došlo tak k rázovému větrání prostoru. Tab. 3: Subjektivní hodnocení teploty respondenty dne Time\Respondent : : : : : : : Tab. 4: Subjektivní hodnocení koncentrace CO 2 respondenty dne Time\Respondent : : : : : : : Druhý den měření byla v provozu vzduchotechnika, což se na respondentech projevilo tak, že jejich subjektivní hodnocení se narozdíl od předchozího dne vzájemně výrazně lišilo. Při absenci nuceného větrání hodnotili všichni mikroklima přibližně stejně a rovnoměrně. Při nuceném větrání velice záleželo na rozsezení jednotlivých respondentů v místnosti. V tabulce 5. a 6. jsou patrné výkyvy. Blízko vyústek VZT bylo prostředí rovnoměrnější a respondenti ho vnímali rovnoměrněji než ti, kteří seděli poblíž interiérových stěn. Tab. 5. Subjektivní hodnocení teploty respondenty dne Time\Respondent : : : : : : : Tab. 6. Subjektivní hodnocení koncentrace CO2 respondenty dne

7 Time\Respondent : : : : : : : Hodnocení probíhalo pomocí stupnice dle metody PMV (+3 horko, 0 neutrální a -3 zima). K tomu byla dodána druhá stupnice na čerstvost / vydýchanost vzduchu (taktéž +3 až -3). 4 ZÁVĚR Na základě zaznamenaných pocitů respondentů byl vyhodnocen celkový procentuální počet nespokojených osob v daném prostředí, viz. tabulka 8. a 9. Z dostupných výsledků vyplývá, že v místnosti s námi nastaveným režimem, kterým jsme záměrně zhoršovali vnitřní mikroklima, bylo dosaženo vysokého podílu nespokojených jednotlivců. Zajímavým zjištěním je, že vyšší procentuální nespokojenost připadá právě na režim s řízením vzduchotechnikou. Tab. 7: Případy doporučených kategorií pro návrh strojně vytápěných a chlazených budov [6] Category Thermal state of the body as a whole PPD [%] Estimated mean thermal feeling I < 6-0,2 < PMV < 0,2 II < 10-0,5 < PMV < 0,5 III < 15-0,7 < PMV < 0,7 IV > 15 PMV < - 0,7 or +0,7 < PMV Vliv na to může mít jak malé množství respondentů, tak také jejich rozmístění vzhledem k vyústkám VZT. Při přirozeném větrání jsou jasně patrné výkyvy mezi časovými úseky se zavřenými či otevřenými okny. Je nutno podotknout, že výše zmíněné režimy se dají považovat za extrémní a v běžném případě prakticky nenastávají. Pocity respondentů jsou také umocněny jejich zvýšeným očekáváním, spojeným s návštěvou experimentálního pasivního domu MSDK v Ostravě. Pokud by se námi zvolené režimy daly považovat za běžné, pak by daná místnost odpovídala kategorii IV. dle tabulky 7. Tab. 8: Vyhodnocení počtu nespokojených osob s vnitřním prostředím dne

8 Time PMV PPD PMV CO2 PPD CO2 13:20 0,18 5,7% 0,05 5,0% 13:30 0,77 17,6% 0,45 9,3% 13:40 1,14 32,2% 1,18 34,4% 13:50 1,41 46,0% 1,73 63,2% 14:00 0,27 6,5% 0,36 7,8% 14:10 0,09 5,2% -0,18 5,7% 14:20 0,14 5,4% -0,23 6,1% Tab. 9: Vyhodnocení počtu nespokojených osob s vnitřním prostředím dne Time PMV PPD PMVCO2 PPDCO2 13:20 0,27 6,5% 0,36 7,8% 13:30 0,64 13,5% 0,55 11,2% 13:40 1,36 43,6% 0,64 13,5% 13:50 1,18 34,4% 0,55 11,2% 14:00 1,27 38,9% 0,55 11,2% 14:10 1,36 43,6% 0,45 9,3% 14:20 1,36 43,6% 0,73 16,1% Námi zjištěné hodnoty budou dále analyzovány a porovnávány s vypočtenými objektivními hodnotami z měření, která v objektu probíhají. PODĚKOVÁNÍ Tento příspěvek byl zpracován za finančního přispění Evropské unie v rámci projektu Partnerství v oblasti energetiky, č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/ , členem katedry Prostředí staveb a TZB na Fakultě stavební VŠB-TUO v rámci absolvování odborné praxe ve společnosti Menergo, a.s., kteří jsou partneři MSEK. LITERATURA [1] MENERGO, a.s.: Komplexní služby v energetice. [online]. [cit ]. Dostupné z: [2] JANEČKA, J.: Diagnostika tepelného stavu prostředí. In: Sborník z konference TD 2008 Diagon 2008, Academia centrum UTB ve Zlíně, 2008, s , ISBN

9 [3] LAIN M., BARTÁK M., SVOBODOVÁ H., Posouzení parametrů prostředí v místnosti klimatizované jednotkou SPLIT In: tzb-info [online] 2013, [cit ] Dostupné na www: [4] ČSN ISO 7730 Ergonomie tepelného prostředí Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu. [5] VDOLEČEK, F. ZUTH, D.: Sledování tepelné pohody člověka. Technická diagnostika, 2006, roč. 15, č. XX, s , ISSN: X. [6] ČSN EN Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky. CONTRIBUTION TITLE IN ENGLISH Keywords Temperature; air-condition; KGJ; PPD; PMV; respondent Summary To set optimal climatic conditions in any interior space is a difficult task. In the case of natural ventilation we can affect only one parameter of indoor air. It is different with controlled ventilation; we can warm up the air as well as cool down and change the humidity. The primary function of air conditioning is primarily air exchange, which is in some cases underestimated because of economic costs. In this paper, the authors attempt to compare methods of assessing PPD and PMV with real respondents feels. In earlier times, the construction of the classic brick home with double or "kastlíkovými" windows was not a problem with the heat load in the summer months. Attention was then turned to ensure thermal comfort in winter. The opposite problem is solved today. It is necessary to reduce energy consumption by 20% till 2020, because of Czech legislation, which was adopted by European Parliament and Council 2010/31/EU. EU countries are required to establish minimum requirements for the energy performance of buildings under this Directive. As a result, we are encouraged that all newly constructed buildings must have a low or very low heat consumption. They fails to meet the standard requirements in the summer months. All this has resulted in overheating of the interior and because of tightness of the building envelope, this heat is difficult to naturally ventilate. Passive buildings are more susceptible to overheating due their structural composition and glass parts of the south-facing. In these buildings The problem is to reduce energy gains. And that is why it is necessary to provide secondary systems to improve energy efficiency in these buildings - particularly by air-conditioning equipment. It is not an easy tack to ensure optimal thermal comfort in summer months. Everything depends on several factors, which are closely linked with the environment and the people themselves [1]. The factors influencing the indoor climate it is not only the temperature t a [ C], but also the relative humidity φ i [%], the air velocity v ar [m/s] and the 9

10 mean radiant temperature t r [ C]. The relative humidity is not achieving high values in our climate and therefore its influence on the thermal comfort is insignificant [2]. The energy expenditure of human M [W/m 2 ] and the thermal resistance of clothing I cl [m 2.K/W] is one of the most important personal factors. Thermal resistance of clothing is most often expressed in "clo". One clo corresponds to the insulation of material with a thermal resistance of m 2. C/W [3]. The basic parameter by which the air conditioning equipment is primarily dimensioned are the air temperature, relative humidity and concentration of pollutants in the area. The design is also influenced by the actions of people in a specified area. For the air temperature 24 C ± 2.0 C in general office and school buildings means the sitting activity heat flux of 1.2 met when 1 met = 58 W/m 2 [4]. Thermal comfort can be set by three ways: Calculation Measurements Subjective assessment of persons In the case of the thermal comfort determination by calculation, it must be based on fundamental human heat balance. Thermal comfort is a condition in which the body produces just as much heat as is consumed by the surroundings by convection, radiation, respiration, perspiration and possibly by heat conduction. If there is a need to excess heat by wet sweating, the conditions of thermal comfort are not met. During the evaluation of the optimum microclimate in MSDK training center in Ostrava a variant with a subjective assessment of people was deliberately chosen. The overall percentages of dissatisfied people in the environment were evaluated and it was based on recorded respondents feelings, see. Table no. 8 and 9. The available results indicate that in the room with conditions set by us, which we have deliberately worsened the internal microclimate, there is a high proportion of dissatisfied individuals. An interesting finding is that a higher percentage of dissatisfaction is when the air conditioning running. It can be caused by small number of respondents, as well as their positioning in relation to ventilation exhausts. When natural ventilation is used there are clearly noticeable fluctuations between the time segments with closed or opened windows. It should be noted that the above mentioned modes can be regarded as extreme and should normally not occur in usual cases. The respondents feelings are also intensified by the increased expectations associated with the visit of the experimental passive house MSDK in Ostrava. If our chosen modes can be considered as normal, then the specified room fit the category IV. according to Table no

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK Měřící úloha č. 1 měření vnitřní teploty vzduchu Měřící úloha č. 2 měření vnitřní relativní vlhkosti vzduchu Měřící úloha č. 3 měření globální

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

Hodnocení a integrované navrhování budov

Hodnocení a integrované navrhování budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Hodnocení a integrované navrhování budov prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (C) prof. K. Kabele CKLOP 2011 1 21.století

Více

NEROVNOMÌRNÁ TEPELNÁ ZÁTÌŽ VÝSLEDKY SUBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ

NEROVNOMÌRNÁ TEPELNÁ ZÁTÌŽ VÝSLEDKY SUBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO - 8 Pùvodní práce 6 NEROVNOMÌRNÁ TEPELNÁ ZÁTÌŽ VÝSLEDKY SUBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ SUMMARY IRREGULAR THERMAL LOAD RESULTS OF SUBJECTIVE EVALUATION BERNATÍKOVÁ Š.¹, JIRÁK Z.²,

Více

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Miloš Kalousek, Jiří Kala Anotace česky: Příspěvek se snaží srovnat vliv dvojité a jednoduché fasády na energetickou náročnost a vnitřní prostředí budovy.

Více

Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy

Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy prof. Ing. Karel Kabele, CSc. PROSTŘEDÍ 2 Vnitřní prostředí budov Ve vnitřním

Více

AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020

AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020 AKTIVNÍ DŮM MODEL HOME 2020 MH2020/LFe/ MAY2008 Směrnice EU 2010-31 / EPBD II Evropská směrnice o energetické náročnosti budov od 31. prosince 2020 budou všechny nové budovy stavěny s téměř nulovou spotřebou

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015. Radek Peška

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015. Radek Peška EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015 Radek Peška PROČ VĚTRAT? 1. KVALITNÍ A PŘÍJEMNÉ MIKROKLIMA - Snížení koncentrace CO2 (max. 1500ppm) - Snížení nadměrné vlhkosti v interiéru

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA s.r.o. Jablonec nad Nisou 2 Náklady (Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Parametry objektů EPD

Více

Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách

Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách Veličiny k hodnocení tepelně vlhkostní složky mikroklimatu budov Teplota vzduchu Výsledná teplota Teplota mokrého teploměru Operativní teplota Střední

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 196 154 1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění

Více

Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu

Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2011/2012 Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu Jméno a příjmení

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Vnitřní prostředí staveb Definice

Více

Příloha 1. Seznam Cíle výuky Certifikovaný projektant pasivních domů. 1. Definice pasivního domu. 2. Kritéria pasivního domu

Příloha 1. Seznam Cíle výuky Certifikovaný projektant pasivních domů. 1. Definice pasivního domu. 2. Kritéria pasivního domu Příloha 1 Seznam Cíle výuky Certifikovaný projektant pasivních domů Tento seznam Cíle výuky předpokládá, že uchazeči, kteří se chtějí stát certifikovanými projektanty pasivních domů již mají jisté zkušenosti

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. ČVUT v Praze Ústav techniky prostředí Technická 4 166 07 Praha 6

Více

VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍHO MĚŘENÍ A NUMERICKÉHO ŘEŠENÍ TEPELNĚ VLHKOSTNÍHO CHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍHO MĚŘENÍ A NUMERICKÉHO ŘEŠENÍ TEPELNĚ VLHKOSTNÍHO CHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍHO MĚŘENÍ A NUMERICKÉHO ŘEŠENÍ TEPELNĚ VLHKOSTNÍHO CHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Autoři: Ing. Iveta SKOTNICOVÁ, Ph.D. Ing. Vladan PANOVEC CZ.1.07/1.3.05/02.0026 Rozvoj profesního

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

Větrání plaveckých bazénů

Větrání plaveckých bazénů Větrání plaveckých bazénů PROBLÉMY PŘI NEDOSTATEČNÉM VĚTRÁNÍ BAZÉNŮ při nevyhovujícím odvodu vlhkostní zátěže intenzivním odparem z hladiny se zvyšuje relativní vlhkost v prostoru až na hodnoty, kdy dochází

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu OTOPNÁ SOUSTAVA Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Ing. Danuše Čuprová, CSc. VUT Brno

Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Ing. Danuše Čuprová, CSc. VUT Brno MODELOVÁNÍ TEPELNÝCH MOSTŮ Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Ing. Danuše Čuprová, CSc. VUT Brno Anotace U objektů, projektovaných a realizovaných v současné době, bývá většinou podceněn význam konstrukčního

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov prof.ing.karel Kabele,CSc. Globální oteplování Výchozí

Více

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Vedoucí katedry TZB Předseda Společnosti pro

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Požadavky legislativy a jejich dopad do navrhování a provozování budov Konference Energie pro budoucnost XII 24. dubna 2014, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros. Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet referenční spotřeby energie 19.9.2014 Vladimíra Henelová vladimira.henelova@enviros.cz Obsah prezentace

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

domy A * houses A www.top-rezidence.cz 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova

domy A * houses A www.top-rezidence.cz 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova domy A * houses A domy A * houses A 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova 6 houses in low-energy consumption standard A label - extremely efficient building

Více

MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI DOJICÍHO ROBOTA VYTVÁŘENÍM PŘÍZNIVÉHO MIKROKLIMATU PŘI DOJENÍ KRAV

MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI DOJICÍHO ROBOTA VYTVÁŘENÍM PŘÍZNIVÉHO MIKROKLIMATU PŘI DOJENÍ KRAV MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI DOJICÍHO ROBOTA VYTVÁŘENÍM PŘÍZNIVÉHO MIKROKLIMATU PŘI DOJENÍ KRAV POSSIBILITIES OF POSITIVE MICROCLIMATE FORMATION IN AUTOMATIC MILKING ROBOT A. Machálek, J. Šimon Výzkumný

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Certificate of Energy Performance of Building and its Protocol:

Certificate of Energy Performance of Building and its Protocol: Certificate of Energy Performance of Building and its Protocol: All the data in Certificate below are originally in Czech language only, translation to English is not standard part of this Certificate.

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

Bc. Tomáš Zelený 1 VÝPOČET ÚČINNOSTI KOTLE K3

Bc. Tomáš Zelený 1 VÝPOČET ÚČINNOSTI KOTLE K3 Bc. Tomáš Zelený 1 VÝPOČET ÚČINNOSTI KOTLE K3 Abstrakt Tato práce se zabývá výpočtem minimální hrubé účinnosti práškového kotle K3 v teplárně ČSM nepřímou metodou po částečné ekologizaci kotle. Jejím úkolem

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-08 KLIMATIZACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB Vzduchotechnika,

Více

Jindřich Pl Plaza O s t r a v a ( C Z )

Jindřich Pl Plaza O s t r a v a ( C Z ) Prezentace Top - Expo / Výškové budovy Ji dři h Pl Jindřich Plaza Ostrava (CZ) AUTOŘI NÁVRHU: CMC architects a.s. Dipl. Arch. David R. Chisholm AIA, ČKA Akad. Arch. Vít Máslo ČKA HIP, KOORDINACE: AED projekt

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

Sborník mezinárodní konference PROGRESS 2012 VYUŽITÍ LCC PRO NÁVRH VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK APPLICATION LCC TO DESIGN AIR HANDLING UNITS

Sborník mezinárodní konference PROGRESS 2012 VYUŽITÍ LCC PRO NÁVRH VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK APPLICATION LCC TO DESIGN AIR HANDLING UNITS Sborník mezinárodní konference PROGRESS 2012 Abstrakt Milan DRDA 1, Lubomír MARTINÍK 2 VYUŽITÍ LCC PRO NÁVRH VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK APPLICATION LCC TO DESIGN AIR HANDLING UNITS Hodnocení budov z hlediska

Více

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Obsah 1. Přínos implementace standardu ISO 50 001... 3 2. Popis současného stavu používání energií... 3 2.1. Nakupované energie... 3 2.2.

Více

ZDRAVÝ SPÁNEK A ODPOČINEK; MOŽNÉ ÚPRAVY INTERIÉROVÉHO MIKROKLIMA

ZDRAVÝ SPÁNEK A ODPOČINEK; MOŽNÉ ÚPRAVY INTERIÉROVÉHO MIKROKLIMA Škola a zdraví 21, 2010, Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace ZDRAVÝ SPÁNEK A ODPOČINEK; MOŽNÉ ÚPRAVY INTERIÉROVÉHO MIKROKLIMA Jaroslav SVOBODA Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá otázkou zdravého

Více

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy Verze 2. 3. 202 Vyhláška č. xx/202 Sb., o energetické náročnosti budov ze dne 202, Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo ) stanoví podle 4 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Proč hybridní FVT kolektory? integrace fotovoltaických systémů do

Více

STÍNICÍ TECHNIKA A JEJÍ VLIV NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV

STÍNICÍ TECHNIKA A JEJÍ VLIV NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV STÍNICÍ TECHNIKA A JEJÍ VLIV NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV PREZENTACE Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) na konferenci ČKLOP Praha, 10. 5. 2011 DELFTSKÁ STUDIE Prof dr ir A.H.C.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Strana 738 Sbírka zákonů č. 78 / 2013 78 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku 11. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram AT02 t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima

Více

prof. Karel Kabele, CVUT v Praze

prof. Karel Kabele, CVUT v Praze VÝŠKOVÉ BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE? prof. Ing. Karel Kabele,CSc. Katedra TZB Fakulta stavební ČVUT v Praze Kde jsme Podíl budov na celkové spotřebě energie v Unii činí 40 %... Kde jsme Směrnice

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

lavé halových objektů Tepelná pohoda-po iny požadavky č.178/2001 z 18.4.2001,ve znění 523/2002, kterým se stanoví Prostor operativní teploty

lavé halových objektů Tepelná pohoda-po iny požadavky č.178/2001 z 18.4.2001,ve znění 523/2002, kterým se stanoví Prostor operativní teploty ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Stropní sálav lavé a teplovzdušné vytápění halových objektů Tepelná pohoda - veličiny iny Prostor Operativní teplota teplota účinná teplota

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.15.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.15. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.15 Jaroslav SOLAŘ 1 ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY POVRCHOVÉ KONDENZACE VODNÍ PÁRY ISSUE

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Autor Číslo projektu Číslo dumu Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Ivana Bočková CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_38_V_3.05 Vzduchotechnika

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Kontrola klimatizačních systémů Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění

Více

ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING)

ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING) ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING) Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie The renewable energy and energy efficiency center

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov

Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov CT 52 Technika prostředí LS 2013 Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov 4. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Osnova předmětu týden přednáška 1 Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru

Více

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory ABOUT JOY / O PRODUKTU JOY ISAN JOY has its own style and is intended for all people wanting to change the look of their interiors. ISAN JOY is characterized

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, HORNÍ HANYCHOV LIBEREC, PARC. Č. 186/3, K. Ú. HORNÍ HANYCHOV Účel: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. Adresa

Více

Energetický audit postup a součásti

Energetický audit postup a součásti Energetický audit postup a součásti VYHLÁŠKA č. 480/2012 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 20. prosince 2012, o energetickém auditu a energetickém posudku 148 Co je to energetický audit? Komplexní

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

OHROŽENÍ PŘENOSOVÝCH SOUSTAV PŘÍRODNÍMI VLIVY THREAT OF THE ELECTRICAL TRANSMISSION SYSTEMS BY THE NATURAL

OHROŽENÍ PŘENOSOVÝCH SOUSTAV PŘÍRODNÍMI VLIVY THREAT OF THE ELECTRICAL TRANSMISSION SYSTEMS BY THE NATURAL Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E F A K U L T A Š P E C I Á L N E H O I N Ž I N I E R S T V A KRÍZOVÝ MANAŽMENT - 1/2013 OHROŽENÍ PŘENOSOVÝCH SOUSTAV PŘÍRODNÍMI VLIVY THREAT OF THE ELECTRICAL

Více

Stacionární vedení tepla bodové tepelné mosty

Stacionární vedení tepla bodové tepelné mosty Nestacionární vedení tepla a velikost tepelného mostu hmoždinkami ETICS Pavlína Charvátová 1, Roman Šubrt 2 1 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 2 sdružení Energy Consulting, Vysoká

Více

Požadavky v oblasti stavební fyziky v české legislativě vs. BREEAM

Požadavky v oblasti stavební fyziky v české legislativě vs. BREEAM Požadavky v oblasti stavební fyziky v české legislativě vs. BREEAM Ing. Daniela Hroššová DEKPROJEKT s.r.o. Mezinárodní konference Udržitelný development a zelené dovednosti: švýcarsko česká spolupráce

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO. Vybrané souvislosti a sledované hodnoty

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO. Vybrané souvislosti a sledované hodnoty EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Větrání škol Vybrané souvislosti a sledované hodnoty Ing. Zdeněk Zikán tel. +420 608 644660 e-mail poradenstvi@atrea.cz Investice do Vaší budoucnosti

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI Robert Skeřil, Jana Šimková, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 61667 Brno Abstract

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 8. 29 45 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB. Cvičení č. 6 Posouzení vnitřního prostředí

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB. Cvičení č. 6 Posouzení vnitřního prostředí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Laboratoře TZB Cvičení č. 6 Posouzení vnitřního prostředí Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra TZB, fakulta stavební, ČVUT v Praze Praha 2011 Evropský

Více

K energetickému přínosu zemního výměníku tepla

K energetickému přínosu zemního výměníku tepla K energetickému přínosu zemního výměníku tepla Ing. Pavel Kopecký, ČVUT, Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 l: +42 224 34 473, e-mail: pavel.kopecky@fsv.cvut.cz Abstrakt: V našem podnebném pásu

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

Prezentace: Aktivní dům. Jiří Hirš. Vysoké učení technické v Brně, Fak. stavební. Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.

Prezentace: Aktivní dům. Jiří Hirš. Vysoké učení technické v Brně, Fak. stavební. Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa. Prezentace: Aktivní dům Jiří Hirš Vysoké učení technické v Brně, Fak. stavební Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Ak#vní dům Jiří Hirš FAST VUT v Brně Vývoj energe+ckých

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1207_soustavy_vytápění_4_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Energetický průkaz a certifikace budov

Energetický průkaz a certifikace budov Energetický průkaz a certifikace budov Ing. Jan Kárník, CITYPLAN spol. s r.o. Konference energetická náročnost staveb 22.září 2006, ForArch Praha CITYPLAN spol. s r.o. Středisko energetiky a životního

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Mikroklimatické podmínky Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Fyziologické poznámky Homoiotermie (=teplokrevnost): schopnost zajištění tepelné rovnováhy (člověk: 36-37 o C) Mechanismy

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-12 APLIKACE VZDUCHOTECHNIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB

Více

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ STAVEB Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Kvalita vnitřního prostředí staveb je popsána hodnotami fyzikálních,

Více