Fotovoltaika na začátku roku 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotovoltaika na začátku roku 2010"

Transkript

1 Fotovoltaika na začátku roku 2010 Bronislav Bechník, Iva Šmejkalová, Czech RE Agency a Jana Kravčíková, Ekologický právní servis Instalovaný výkon přesáhl na počátku roku 411 MWp. V letošním roce lze očekávat dalších až 1000 MWp, v extrémním případě i více. Energetický regulační úřad připravil novelu zákona, která by měla v následujících letech rozvoj fotovoltaiky omezit. Fotovoltaika patří spíš na střechy než na zemědělskou půdu. Je však třeba snížit administrativní zátěž, která rozvoj fotovoltaiky na střechách v současnosti brzdí. Brnenec-44kWp Obrázek: Fotovoltaická elektrárna o výkonu 44 kwp na střeše průmyslové haly Instalovaný výkon na přelomu roku Podle informací prezentovaných Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) přesáhl k instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v České republice 410 MWp. V roce 2009 tedy byly uvedeny do provozu fotovoltaické elektrárny o výkonu přes 350 MWp. Je to přibližně o 100 MWp více, než horní odhad Czech RE Agency z října Na začátku listopadu byl přitom instalovaný výkon jen 133 MWp. Podobně byly podhodnoceny odhady instalovaného výkonu například v Německu, kde je systém výkupních cen pružnější než v ČR. Podpora je v Německu nastavena tak, že pokud instalovaný výkon přesáhne horní hranici zákonem určeného koridoru, pokles výkupní ceny pro následující rok bude o 1 % vyšší, než je určeno v zákoně. Pro rok 2009 byla horní hranice koridoru nastavena na 1500 MWp, skutečný instalovaný výkon se blíží 4000 MWp více než dvojnásobek. Výkupní cena se proto sníží o 9 % pro instalace na střeše do 100 kwp a o 11 % pro instalace větší a všechny instalace na zemi. Přitom počátkem roku 2009 mnozí očekávali, že nebude dosaženo ani dolní hranice koridoru 1100 MWp. sle_01_12_2009.pdf Obrázek: Instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v roce 2009 [ERÚ] Důvody prudkého růstu Při zavedení výkupních cen na základě zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů energie se kurz koruny pohyboval nad 28 Kč/. Ceny fotovoltaických panelů na světových trzích do konce roku 2008 víceméně stagnovaly. Tomu odpovídal i vývoj výkupních cen v ČR, které byly v podstatě konstantní. Rovněž rozvoj fotovoltaiky byl ve srovnání s ostatními státy pomalý. K však byla prodloužena doba výkupu z 15 let na 20 let. Shodou okolností zhruba ve stejné době začalo rychlé posilování koruny, které skončilo v srpnu 2008 na úrovni 23 Kč/. Ceny panelů v ČR se díky tomu snížily přibližně o 20 %, což investice do FV elektráren výrazně zvýhodnilo. V listopadu 2008 ERÚ na tento vývoj reagoval snížením výkupních cen pro fotovoltaiku téměř o 5 %, což je maximální hodnota umožněná zákonem. Oznámení o snížení výkupních cen bylo

2 silným impulsem pro horečné dokončování projektů před koncem roku Naprostá většina licencí byla udělena v prosinci. Podobně zapůsobila v roce 2009 tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu z , v níž oznámilo záměr snížit výkupní ceny pro fotovoltaiku již od Byl zde však jeden podstatný rozdíl časová prodleva do konce roku. Důsledkem bylo horečné uzavírání kontraktů s termínem dokončení do Realizaci FV elektrárny o výkonu 2 MWp nabízejí velké firmy i do 2 měsíců od uzavření kontraktu. Co lze očekávat v letošním roce Pro rok 2010 došlo ke snížení výkupní ceny pouze o 5 %, což je maximální hodnota, kterou ERÚ umožňuje zákon. Kurz koruny se dlouhodobě drží na relativně stabilní úrovni kolem 26 Kč/, přičemž analytici očekávají spíše posilování pod úroveň 25 Kč/. Investice do fotovoltaiky jsou proto extrémně výhodné zejména pro zahraniční investory. Například výkupní ceny v Německu jsou v současnosti téměř o 40 % nižší než výkupní ceny v České republice a německá vláda připravuje další snížení o 15 %. Firmy proto směřují své aktivity na výhodnější trhy. Řada zahraničních firem zejména z Německa a Španělska začala již v loňském roce realizovat fotovoltaické elektrárny v České republice. Často pracují pro zahraniční investory a z úvěrů zahraničních bank. Lze proto očekávat, že ke konci roku 2010 celkový instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v České republice přesáhne 1000 MWp. Vzhledem ke zkušenostem ze závěru loňského roku však nelze vyloučit ani hodnotu vysoko nad 1500 MWp. TariffWatch_D_CH_A_CZ_ png Obrázek: Porovnání výkupních cen v okolních státech Skutečný instalovaný výkon v roce 2010 závisí například na dostupné kapacitě pro připojení nových zdrojů. Distribuční společnosti sice rezervují 2500 MW výkonu pro připojení fotovoltaických elektráren, není však zřejmé, jaký je podíl reálných projektů, a co jsou pouze spekulativní rezervace, pro něž například chybí vhodné pozemky. Existují dokonce firmy, jejichž jediným aktivem jsou rezervace připojovací kapacity. Na druhou stranu existují firmy, jejichž jediným aktivem jsou pozemky vhodné pro stavbu fotovoltaických elektráren. Celý proces realizace fotovoltaické elektrárny, který kromě fází od přípravy projektové dokumentace po připojení k distribuční soustavě může zahrnovat i časově náročnou změnu územního plánu, může trvat v případě větší instalace na zemi 18 měsíců i déle. Na druhou stranu jsou prodávány projekty fotovoltaických elektráren ve fázi těsně před výstavbou. Výstavba a připojení takové elektrárny mohou být velmi rychlé, v jednom roce lze stihnout i projekt v řádu desítek megawattů. Novela zákona o podpoře obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem vládní návrh na tzv. "malou" novelu zákona č. 180/2005 Sb. Poslanecká sněmovna na návrh poslance Vojíře připravila alternativní návrh. O obou návrzích jednal v Hospodářský výbor a Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Hospodářský výbor podpořil poslanecký návrh, zatímco Výbor pro životní prostředí podpořil původní vládní návrh.

3 Vládní návrh se snaží o minimální zásah do stávajícího zákona, částečnou vadou je skutečnost, že chybí shoda v názoru, které položky mají být zahrnuty do výpočtu návratnosti. Poslanecký návrh vážně ohrožuje investice do všech ostatních obnovitelných zdrojů. Obecně lze považovat za vhodnější původní vládní návrh. Zdánlivě ideální varianta - kombinace obou návrhů, která by omezovala maximální pokles například na 25 % - by v případě většího propadu cen některého zdroje jen prodloužila nekontrolovaný boom. Regulaci rozvoje fotovoltaiky však v podmínkách České republiky může zajistit jedině pevně stanovený strop, jako je tomu například ve Španělsku a dalších zemích. Zkušenosti z loňského roku ukazují, že ani pružný systém zvolený v Německu nedokáže boomu zabránit. Systém zvolený v České republice, který čerpal inspiraci z Německa a ve své době byl považován za jeden z nejlepších v Evropě, je vhodný pouze v období stabilních cen, pokud pokles investičních nákladů je nižší než omezení nastavené v zákoně. Návrhy na úpravu zákona č. 180/2005 Sb. Současná podoba: (4) Výkupní ceny stanovené Úřadem pro následující kalendářní rok nesmí být nižší než 95 % hodnoty výkupních cen platných v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje. Toto ustanovení se poprvé použije pro ceny stanovené pro rok StabilniRozvojFotovoltaika a StabilniRozvojFotovoltaikaTabulka (2 obrázky nad sebou) Obrázek: Podmínky pro stabilní rozvoj fotovoltaiky Vládní návrh: (4) Výkupní ceny stanovené Úřadem pro následující kalendářní rok nesmí být nižší než 95 % hodnoty výkupních cen platných v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje. Ustanovení věty první se nepoužije pro stanovení výkupních cen pro následující kalendářní rok pro ty druhy obnovitelných zdrojů, u kterých je v roce, v němž se o novém stanovení výkupních cen rozhoduje, dosaženo návratnosti investic kratší než 11 let; Úřad při stanovení výkupních cen postupuje podle odstavců 1 až 3. Toto ustanovení se poprvé použije pro ceny stanovené pro rok NemeckoFiT.png Obrázek: Nastavení poklesu výkupních cen v Německu podle platného zákona [BSW] Poslanecký návrh: (4) Výkupní ceny stanovené Úřadem pro následující kalendářní rok nesmí být nižší než 75 % hodnoty výkupních cen platných v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje. Toto ustanovení se poprvé použije pro ceny stanovené pro rok 2011." PaulaMintsCenyPanely Obrázek: Dlouhodobý vývoj cen panelů [P. Mints] Budoucnost fotovoltaiky v ČR Na budoucnost fotovoltaických elektráren v ČR se lze dívat z celé řady hledisek. Výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky klesnou v roce 2011 podle současných návrhů novely nejméně o 25 %. Při očekávaném vývoji cen konvenční elektřiny a investičních nákladů fotovoltaických elektráren dosáhne fotovoltaika v horizontu 12 až 16 let konkurenceschopné úrovně.

4 Z hlediska ročního instalovaného výkonu určitě dojde po roce 2010 ke snížení na optimální úroveň, která je v současnosti vysoce překračována. V extrémním případě je možné, že se vyčerpá připojovací kapacita a další rozvoj velkých instalací na zemi se v podstatě zastaví. Poroste však určitě podíl fotovoltaických elektráren na budovách. Jedním z důvodů je, že nová evropská směrnice pro podporu obnovitelných zdrojů 2009/28/EC upřednostňuje zdroje v budovách. Výhodou fotovoltaických elektráren na střechách a fasádách budov je menší vzdálenost od výroby ke spotřebě, což vede k výraznému snížení ztrát v distribuční soustavě. Lze proto očekávat, že i v ČR budou více preferovány instalace na budovách, zatímco instalace na zemi budou utlumeny, pokud přímo nezaniknou. Překážky rozvoje Samotné výkupní ceny, o nichž se v současnosti nejvíce diskutuje, jsou jen jedním z faktorů, které ovlivňují rozvoj instalací. Další jsou například úroveň úrokových sazeb, dostupná připojovací kapacita a celá řada dalších. Jedním z významných faktorů, který v současnosti brzdí rozvoj zejména malých fotovoltaických elektráren na střechách rodinných domů, jsou nejasnosti v právně-administrativních otázkách při jejich povolování a provozování. Na tuto problematiku se zaměřuje projekt PV Legal. Mezi hlavní překážky v realizaci malých fotovoltaických elektráren patří zejména celková neúměrná administrativní zátěž pro investora, která je jen o málo menší než u megawattových akcí. Nejčastěji je kritizována nejednotnost výkladu stavebního zákona v bodech, které se týkají fotovoltaiky, dále pak dlouhé lhůty, které si stanovují provozovatelé distribučních sítí na vydání stanovisek a na všechny další kroky (úpravy sítě, instalace elektroměru, zapojení FVE). V neposlední řadě se stále častěji objevují potíže ze strany bank, které již mnohdy fotovoltaiku v malém měřítku nechtějí úvěrovat. Toto je však jen malý výčet mnoha problémů, s nimiž se zájemce o malou FVE pro rodinný dům musí vypořádat. PV Legal Projekt PV Legal je jedním z mezinárodních projektů na podporu obnovitelných zdrojů energie, jichž se Czech RE Agency účastní; je zaměřen na odbourání právně-administrativních bariér pro fotovoltaiku a ve svém důsledku na zkrácení doby nutné k realizaci a připojení fotovoltaických systémů do elektrické sítě. Projektu se účastní 15 organizací ze 12 zemí EU v čele s Evropskou fotovoltaickou průmyslovou asociací (EPIA). Získané poznatky budou analyzovány s cílem zjednodušit a sjednotit postup realizace fotovoltaických elektráren v Evropě. Vybrané problémy budou následně předloženy zákonodárcům spolu s návrhy na úpravy příslušné legislativy. V první fázi byly shromažďovány na základě komplexního dotazníkového šetření informace od firem, které ve fotovoltaice na českém trhu působí. Vzhledem k nízké návratnosti dotazníků patří zvláštní

5 dík firmě Solartec, jejíž příspěvek byl nejpřínosnější. Významný je rovněž přínos firmy SunTanzer. O komplexní přehled souvisejících zákonů a opravných prostředků se postaral Ekologický právní servis. Kromě těchto tří nejaktivnějších se první fáze projektu PV Legal aktivně zúčastnily firmy CZelektronika, Solarinvest Green energy a Novatrix. Zpracován je prozatím segment A - elektrárny o výkonu do 20 kwp na střechách rodinných domů. Systémy uvedené velikosti mohou provozovat osoby bez odborné kvalifikace. Tento segment byl ještě pracovně rozdělen do 3 subsegmentů (do 5kWp v režimu zelený bonus, do 5kWp v režimu výkupní cena a do 20 kwp). Další dva segmenty větší elektrárny na střechách průmyslových budov a elektrárny na zemi budou zpracovány ze shromážděných informací do konce ledna Czech RE Agency, o. p. s. propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost Ekologický právní servis se zaměřuje na ochranu životního prostředí a lidských práv

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

PROČ JE ELEKTŘINA 8x DRAŽŠÍ

PROČ JE ELEKTŘINA 8x DRAŽŠÍ PROČ JE ELEKTŘINA 8x DRAŽŠÍ Analýza vývoje cen a příčin zdražování elektrické energie v ČR v letech 1991-2014 Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Osíčko srpen 2014 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska

Více

Shrnutí a závěry studie

Shrnutí a závěry studie Vlliiv větrných ellektráren na ellektriizační soustavu ČR Shrnutí a závěry studie EUROENERGY, SPOL. S R.O. ŠVÉDSKÁ 22, 150 00 PRAGUE 5 CZECH REPUBLIC TEL.: 257 116 111 FAX : 257 310 589 WWW.EUROENERGY.CZ

Více

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Czech RE Agency, o. p. s. Leden 2010 Zaměstnanost

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE MALÝ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM SMALL PHOTOVOLTAIC

Více

AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Duben 2012 AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Předkládá: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 17 120 00 Praha 2 Czech Republic Tel.:

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC červenec 2012 1 OBSAH 1. SOUHRN......... 3 2. PRINCIP METODY EPC (ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU)...... 4 2.1 Typy energetických

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Publikace byla zpracovaná za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie

Více

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie Příručka k účinným předpisům pro podporu zavádění systému obnovitelných zdrojů energie v budovách Vydáno: Březen 2013

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

Kritická analýza návrhů na změny zákona o podporovaných zdrojích energie (MPO) Komora obnovitelných zdrojů energie 17. 4. 2013

Kritická analýza návrhů na změny zákona o podporovaných zdrojích energie (MPO) Komora obnovitelných zdrojů energie 17. 4. 2013 Kritická analýza návrhů na změny zákona o podporovaných zdrojích energie (MPO) Komora obnovitelných zdrojů energie 17. 4. 2013 Aktualizovaná verze, 20. 5. 2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje

Více

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily červenec 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Finanční poradenství Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily Obnovitelné

Více

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Lenka KRAMPOLOVÁ Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE. Kombinace EPC s dotacemi na zateplení z OPŽP

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE. Kombinace EPC s dotacemi na zateplení z OPŽP Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 1 / 10 květen 2010 Kombinace EPC s dotacemi na zateplení z OPŽP Metodu Energy Performance Contracting (EPC) již není třeba v tomto zpravodaji

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002 Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002 00 22.5.2003 MH Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2002 Pardubice, 17. června 2003 Jaroslav

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd. Analýza vývoje hypotečního trhu v ČR. Iveta Blahutová

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd. Analýza vývoje hypotečního trhu v ČR. Iveta Blahutová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Analýza vývoje hypotečního trhu v ČR Iveta Blahutová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Optimalizace a regulace OZE. studie výstup projektu

Optimalizace a regulace OZE. studie výstup projektu Optimalizace a regulace OZE studie výstup projektu prosinec 2010 1 Úvod Cílem navrhované studie je zmapovat stávající situaci v rámci energetických přenosových a distribučních soustav, a přinést náměty

Více

Working Paper Ekonomické dopady podpory výroby energie z fotovoltaických článků v České republice

Working Paper Ekonomické dopady podpory výroby energie z fotovoltaických článků v České republice econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hrubý,

Více

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 červenec 2014 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX ÚOHS PPS PDS MC

Více

. 5 Č SEŠIT DISKUSNÍ

. 5 Č SEŠIT DISKUSNÍ DISKUSNÍ SEŠIT Č. 5 DISKUSNÍ SEŠIT Č. 5 BRNO KVĚTEN 2010 Petra Němcová vystudovala bakalářský obor Environmentální studia a Evropská studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (2005

Více

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 červenec 2013 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX SEI ÚOHS PS PPS

Více

Kvalita projektů zaměřených na odpady stoupá. Řídící výbor OP Životní prostředí potvrdil kvalitu projektů vázajících se k odpadovému hospodářství.

Kvalita projektů zaměřených na odpady stoupá. Řídící výbor OP Životní prostředí potvrdil kvalitu projektů vázajících se k odpadovému hospodářství. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 3 I BŘEZEN 2010 I zdarma I www.opzp.cz Problémem je zejména nadměrná administrativa spojená s evidováním projektů OPŽP v tzv. systému ISPROFIN,

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Příloha A Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, dovolte,

Více

Účet za 700 miliard korun

Účet za 700 miliard korun e k o l o g i e h o s p o d á r n o s t Účet za 700 miliard korun Ekonomické dopady současného systému podpory fotovoltaických elektráren Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, MA enoménem české energetiky roku 2009

Více

Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014

Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014 II. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014 Obsah Úvod... 3 Vyhodnocení výsledků realizovaných opatření za období 2012-2014... 4 Předběžné

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více