Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013"

Transkript

1 Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Vypracovala: PaedDr. Jana Bacíková, ředitelka školy Rožmitál pod Třemšínem, září

2 2

3 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY SOUČÁSTI ŠKOLY ZAŘAZENÉ DO SÍTĚ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ POČTY ŽÁKŮ ŠKOLY A JEJÍCH SOUČÁSTÍ ŠKOLSKÁ RADA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY UČEBNÍ PLÁNY PODLE ŠVP KLÍČ DO ŽIVOTA Učební plán pro ročník základního vzdělávání Učební plán pro ročník základního vzdělávání NABÍDKA VOLITELNÝCH A NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ ZÁJMOVÉ KROUŽKY RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/ ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJŮ Poměr mužů a žen pedagogičtí pracovníci ZŠ Věková struktura pedagogičtí pracovníci ZŠ a ŠD k Průměrná délka ped. praxe a průměrný věk pedagogických pracovníků k Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY ZAPSANÍ A ZAŘAZENÍ ŽÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ CELKOVÝ PROSPĚCH ŽÁKŮ V I. A II POLOLETÍ ŠK. ROKU 2012/ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠŤOVANÉ ŠKOLOU Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy Další zdroje porovnávání výsledků žáků POČET ZAMEŠKANÝCH HODIN VE ŠK. ROCE 2012/ VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ VYHODNOCENÍ KONCEPCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PRÁCE S ŽÁKY S PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ A S TALENTOVANÝMI ŽÁKY ŘEŠENÍ VÝCHOVNÝCH PROBLÉMŮ A SPOLUPRÁCE S RODIČI ROZMISŤOVACÍ ŘÍZENÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU PRIMÁRNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU (MPP) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY (EVVO) NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ŠKOLY ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V OKRESNÍCH KOLECH OLYMPIÁD LITERÁRNÍ A VÝTVARNÉ SOUTĚŽE SPORTOVNÍ SOUTĚŽE HLAVNÍ AKCE USKUTEČNĚNÉ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/ PŘEHLED ČINNOSTI PROJEKTOVÉ DNY A PROJEKTY Den s třídním učitelem Halloween Projektový den Vánoce a Mikulášská nadílka

4 Den naruby Projektový den Země OZDRAVNÉ A POZNÁVACÍ VÝJEZDY Lyžařský výcvik Školy v přírodě Exkurze do Krkonoš CHARITATIVNÍ ČINNOST VÝZNAMNÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE VI. ročník tradičního pochodu věnovaného pietní vzpomínce k výročí J. J. Ryby Rozsvícení vánočního stromu pro Jane Stužkovaná žáků 9. ročníku SPORTOVNÍ AKCE Vánoční laťka školy Palačinkový běh (Pancake Race) Soutěž ve šplhu a Velikonoční turnaj ve vybíjené IV. ročník fotbalového turnaje ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT AKCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU ROZVOJOVÉ A MEZINÁRODNÍ PROGRAMY INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY REALIZACE SPORTOVNÍHO ZAŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍ PROGRAMY Ekoškola REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ ČESKÁ NADACE LESY ČESKÉ REPUBLIKY ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI INTERNETOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REGIONÁLNÍ TISK VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI SPOLUPRÁCE S PARTNERY, ODBOROVOU ORGANIZACÍ SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ SPOLUPRÁCE S KLUBEM RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY SPOLUPRÁCE S TJ SPARTAK ROŽMITÁL SPOLUPRÁCE S MŠ V ROŽMITÁLE P. TŘ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI A DALŠÍ KONTROLY ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK PŘÍJMY V KČ VÝDAJE V KČ ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY

5 1. Základní charakteristika školy 1.1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem adresa školy : Komenského 543, Rožmitál pod Třemšínem Komenského 622, Rožmitál pod Třemšínem IČO: právní forma: příspěvková organizace ředitel školy: PaedDr. Jana Bacíková zástupce ředitelky: Mgr. Iva Hořejší (I. stupeň ZŠ) Mgr. Věra Sýkorová (II. stupeň ZŠ) telefon: fax: webové stránky: zřizovatel školy: město Rožmitál pod Třemšínem adresa zřizovatele: Náměstí 8, Rožmitál pod Třemšínem 5

6 1.2. Základní charakteristika školy Základní školu Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem zřídilo město Rožmitál pod Třemšínem (viz Zřizovací listina, schválena ) jako příspěvkovou organizaci. Zařazení do sítě škol vydal ŠÚ Příbram s účinností od Základní škola Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem je příspěvkovou organizací města. Poskytuje základní vzdělání, její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a dalšími prováděcími předpisy. Je jedinou základní školou ve městě. Docházejí do ní žáci a žákyně z Rožmitálu p. Tř. a spádových obcí. Do šestého ročníku přicházejí děti z malotřídní školy ve Věšíně. Škola má první a druhý stupeň, školní družinu a školní klub. Škola vykonává také vedlejší hospodářskou činnost, která spočívala v tomto školním roce v pronájmu tělocvičen, víceúčelové sportovní plochy, učeben a kiosku Součásti školy zařazené do sítě škol a školských zařízení Kapacita IZO Základní škola 600 žáků Školní družina 125 žáků Školní klub 55 žáků Počty žáků školy a jejích součástí Základní škola počet žáků počet tříd / skupin počet žáků na třídu / skupinu I. stupeň ZŠ ,5 II. stupeň ZŠ ,6 ZŠ celkem ,4 Školní družina ,3 Školní klub , Školská rada Školská rada má 9 členů. Tři členy jmenuje zřizovatel, tři členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a tři členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Ustavující schůze se konala 15. listopadu Předsedkyní školské rady je pí. Petra Kropáčková. Část členů pracovalo ve školské radě i v předchozím funkčním období. Funkční období trvá vždy tři roky. 6

7 1.6. Materiálně technické zajištění školy Škola má k dispozici: 19 kmenových tříd (z toho 7 multimediálních s interaktivní tabulí) 3 multimediální učebny s interaktivní tabulí (1 učebna pro I. st. ZŠ, učebna jazyků, učebna rodinné výchovy) multimediální informační centrum s knihovnou pro žáky 2 odborné učebny výpočetní techniky (celkem 32 počítačů pro žáky, 2 počítače pro učitele, 1 dataprojektor) odbornou učebnu matematiky a fyziky s interaktivním systémem ONfinity a dataprojektorem odbornou učebnu matematiky s počítačem a dataprojektorem odbornou učebnu zeměpisu s interaktivním systémem ONfinity a dataprojektorem jazykovou laboratoř se systémem propojených sluchátek a interaktivní tabulí jazykovou učebnu pro výuku reálií s počítačem propojeným s televizí odbornou učebnu chemie odbornou učebnu přírodopisu s interaktivním systémem ONfinity a dataprojektorem odbornou učebnu výtvarné výchovy odbornou učebnu hudební výchovy školní kuchyňku školní dílnu 2 tělocvičny se zázemím víceúčelovou sportovní plochu s umělým povrchem asfaltové hřiště naučnou školní zahradu s venkovní učebnou a altánem Školní družina má k dispozici: 4 učebny herny se zázemím školní zahradu s pískovišti a herními prvky Učební pomůcky: Nákup nových učebnic probíhá v souladu se zaváděním školního vzdělávacího programu do jednotlivých ročníků. Pořizování školních pomůcek a výukových materiálů je uskutečňováno podle potřeby a požadavků učitelů tak, jak to dovolují finanční možnosti školy. Žáci i učitelé mohou využít kiosek (svačiny, občerstvení, papírnické potřeby), automat na studené nápoje. Žáci 1. stupně dostávají dotované ovoce a zeleninu v rámci programu Ovoce do škol. 7

8 2. Vzdělávací program školy 2.1. Vzdělávací program školy Výuka probíhá ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Klíč do života schváleného Kód oboru C/01 Základní škola Učební plány podle ŠVP Klíč do života Učební plán pro ročník základního vzdělávání Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Český jazyk a literatura ročník min. časová dotace dispon. časová dotace Anglický jazyk Matematika Informatika Člověk a jeho svět (Čs) Umění a kultura Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Průřezová témata P P P P P Disponibilní časová dotace Vázaná Volná Celková týdenní hodinová dotace Celková povinná časová dotace Povolené rozmezí v ročníku

9 Učební plán pro ročník základního vzdělávání Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět ročník min. časová dotace dispon. časová dotace Český jazyk a literat Anglický jazyk Německý (ruský) jazyk Matematika Informatika vázaná volná Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Počítačová grafika Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Povinně volitelné předměty Průřezová témata P P P P Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hodin Povolené rozmezí v ročníku Celková povinná časová dotace P = povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni, časovou dotaci lze čerpat z volné disponibilní časové dotace. 9

10 2.3. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Ročník Název předmětu Volitelné předměty Týdenní hodinová dotace Počet skupin Počet žáků Německý jazyk Přírodovědné praktikum Sportovní hry Cvičení z Čj Anglická konverzace Cvičení z Aj Přírodovědné praktikum Německý jazyk Sportovní hry Historický seminář Anglická konverzace Zdravověda Ruský jazyk Sportovní hry Přírodovědné praktikum Německý jazyk Výtvarný ateliér Anglická konverzace Historický seminář Cvičení z Aj / Seminář z M 1/ Ruská konverzace Německá konverzace Informatika v aplikacích

11 Nepovinné předměty Ročník Název předmětu Počet skupin Počet žáků Environmentální výchova Dyslexie Náboženství Zájmové kroužky Název kroužku Ročník Počet Počet Název kroužku Ročník žáků žáků Kroužek Aj Country Míčové hry Kroužek Nj Kroužek Aj Keramika Míčové hry Keramika Kroužek Čj Keramika Míčové hry Volejbal Čtenářská dílna Kopaná - přípravka Tenis Kopaná žáci Stolní tenis začáteč Kroužek Aj Stolní tenis Kroužek Aj Rybářský kroužek Kroužek matematiky Společenské hry Florbal Moderní tance Břišní tance Již tradičně děti z keramického kroužku nabízely své výrobky na vánočním jarmarku lidových řemesel ve Společenském centru. 11

12 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1. Organizační schéma školy ředitel statutární orgán příspěvkové organizace zástupce ředitele pro I. stupeň a ŠD zást. řed. II. st., ŠK, zást.stat. orgánu, koordinátor ŠVP mzdová účetní metodik ICT hospodářka vychovatelky ŠD předsedové MS PK I. stupeň pedagog. pracovníci I. stupně výchovný poradce, metodik dopravní výchovy školník vedoucí uklízečka předsedové MS PK II. stupeň Pedagog. pracovníci II. stuně metodik EVVO, metodik ochrany člověka,. metodik prevence výchovný poradce školník vedoucí uklízečka pedagog. pracovníci I. stupně TU I. stupeň uklízečky Pedagog. pracovníci II. stuně TU I. A II. stupeň TU II. stupeň uklízečky 12

13 3.2. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 Jméno a příjmení Titul Pracovní zařazení Absolvent školy Aprobace, specializace Počet let pedagog. praxe Pracovní úvazek Jana Bacíková PaedDr. ředitelka PF Plzeň M,Ch,Inf Věra Sýkorová Mgr. zást.ř. II. st. PF Čes. Bud. Čj, D 16 1 Iva Hořejší Mgr. zást.ř. I.st. PF Plzeň 1.stupeň 18 1 Eva Hocková Mgr. učitelka PF Plzeň 1. stupeň 27 1 Eva Matějková Mgr. učitelka PF Plzeň 1. stupeň 34 1 Radomira Bláhová Mgr. učitelka PF Plzeň 1. stupeň 28 1 Jaroslav Zajíček Mgr. učitel PF Plzeň 1. stupeň 39 1 Svatava Hošková Mgr. učitelka PF Plzeň 1. stupeň 33 1 Jana Brdová Mgr. učitelka PF UK Praha 1. stupeň 39 1 Hana Poláková Mgr. učitelka PF Plzeň 1. stupeň 35 1 Martina Jedličková Mgr. učitelka PF České Bud. 1. stupeň 13 1 Alena Šmolíková Mgr. učitelka PF Plzeň 1. stupeň 22 1 Linda Berková Bc. učitelka Metropolitní univerzita, Praha Aj 10 1 Alena Hofmanová Mgr. učitelka PF Brno M, Ov 32 1 Miroslava Štěrbová Mgr. učitelka PF Plzeň Čj, D 17 1 Marie Pánková Mgr. učitelka PF UK Praha Rj, Tv 35 1 Bohumila Zajíčková Mgr. učitelka PF UK Praha M,Ch,Inf Květa Jeníčková Mgr. učitelka PF Brno Čj, Ov 37 1 Jana Závodná Mgr. učitelka PF Plzeň Z, Tv 31 1 Helena Placatková Mgr. učitelka PF Plzeň Čj, Vv 28 1 František Matějka Mgr. učitel PF Plzeň Bi, Ch 6 1 Radek Surynek Bc. učitel PF České Bud. F, Inf 2 1 Věra Pejsarová Mgr. učitelka FTVS Praha Z, Tv 30 1 Hedvika Valová Bc. učitelka Metropolitní univerzita, Praha Aj 8 1 Anna Červená Mgr. učitelka PF Plzeň Nj 13 1 Irena Karlíková DiS. učitelka VOŠ ped., Aj 10 1 Helena Hochmutová učitelka Beroun TF JU Č.Budějovice teologická ped. kval. 12 0,091 Bohumil Sedláček Mgr. učitel PF UK Praha Tv, Pč 26 0,181 Petra Kropáčková Jana Minaříková asistentka pedagoga asistentka pedagoga OA, Praha ekonom 1 0,5 SZŠ Příbram zdrav. sestra 5 0,391 Radka Poláková vychov. PŠ Beroun vychov Zdeňka Zíbová vychov. SPŠ Beroun vychov Ilona Čunátová vychov. PŠ Prachatice vychov. 23 0,633 Jana Minaříková vychov. SZŠ Příbram vychov. 5 0,333 13

14 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Učitelé 28 24,701 Asistenti pedagoga 2 0,891 Vychovatelky ŠD + ŠK 4 3, Analýza lidských zdrojů Poměr mužů a žen pedagogičtí pracovníci ZŠ Pedagogický sbor má včetně asistentek pedagoga 32 členů, z toho jsou 4 muži. Snahou je zvyšovat počet mužů, ale vzhledem k finančnímu ocenění učitelů je tento stav běžný a srovnatelný s ostatními školami regionu Věková struktura pedagogičtí pracovníci ZŠ a ŠD k Věková struktura pedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků Do 30 let nad 60 let Průměrná délka ped. praxe a průměrný věk pedagogických pracovníků k Počet pedagogických pracovníků ZŠ Průměrná délka pedagogické praxe Průměrný věk 33 22,27 47, Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů Vyučovací povinnost v ročníku, podíl aprobovanosti Předmět Počet hodin Počet hodin odučených aprobovaně Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 8 6 Vlastivěda 8 6 Informatika 3 3 Hudební výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Výtvarná výchova

15 Vyučovací povinnost v ročníku, podíl aprobovanosti Předmět Počet hodin Počet hodin odučených aprobovaně Český jazyk Anglický jazyk Matematika Rodinná výchova / Výchova ke zdraví 6 0 Občanská výchova / Výchova k občanství 8 8 Dějepis Informatika 6 6 Hudební výchova 8 0 Praktické činnosti 12 4 Tělesná výchova Zeměpis Přírodopis 14 8 Výtvarná výchova Fyzika Chemie 8 8 Na druhém stupni chybí dlouhodobě kvalifikovaný učitel na hudební výchovu. Hudební výchovu učí učitelka, která navštěvovala ZUŠ a hraje na hudební nástroj. Přírodopis, praktické činnosti a výtvarnou výchovu mají v úvazku zkušení učitelé. Rodinnou výchovu učí v devátém ročníku výchovná poradkyně. Výuka anglického jazyka je zajištěny třemi učitelkami, dvě získaly bakalářský titul na Metropolitní univerzitě v Praze obor Anglofonní studium, jedna je absolventkou VOŠ pedagogické. Všechny mají certifikáty z různých kurzů a zkušenosti z lektorské práce. Žáci v každém ročníku jsou rozděleni na tři skupiny, v početnějším 9. ročníku dokonce na čtyři skupiny. Činnost školní družiny je zajištěna vychovatelkami s patřičným vzděláním, částečný úvazek má vychovatelka, která ve škole pracuje jako asistentka pedagoga Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 Jméno a příjmení Pracovní Počet let Stupeň vzdělání zařazení praxe Úvazek Jitka Vrbová účetní gymnázium Praha Marie Sýkorová referentka SZTŠ Březnice 34 0,5 Petra Kropáčková * referentka OA Praha 10 0,5 Václav Vyskočil školník SOU 32 1 Vladimíra Kebrlová uklízečka SOU 25 1 Eva Blažková uklízečka SOU 26 1 Jiřina Vávrovská uklízečka SOU 26 1 Martina Hošková uklízečka SOU 10 1 * Zástup za dlouhodobě nemocnou Marii Sýkorovou. 15

16 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Počet účastníků Název akce Místo konání 15 Metodika efektivního zapojení IT do výuky Rožmitál p. Tř. 2 Příběh Pražského hradu / Užitkové zahrady Praha 2 Příběh Pražského hradu / Jižní zahrady Praha 1 Od zaběhlé rutiny k rozmanitosti v hodinách Aj Praha 2 Herní aktivity v Čj Příbram 3 Kreativní témata a jejich využití ve Vv - kočky Příbram 1 Teaching English Learning Technologies Praha Příběh Pražského hradu / Život Pražského Praha 2 hradu 2 Příběh Pražského hradu /Olšanské hřbitovy 2 Praha 3 Kreativní témata a jejich využití ve Vv - kvítek Příbram 3 Ekoateliér Podzim 2012 Praha 2 Čeština nemusí být nudná Příbram 1 Bezpečnost při práci s chemikáliemi Příbram 1 Making grammar fun Plzeň 1 Senát Parlamentu ČR Praha 1 ČŠI Testování NIQES Praha 2 Prac. semináře ke Standardům RVP Praha 7 Zdravotník zotavovacích akcí Příbram 2 ŠVP Změna a realizace ve výuce Praha 1 BOZP Bezpečnost a prevence úrazů Praha 1 Svět energie Štěchovice 1 Školská legislativa Praha 2 BOZP - legislativa Praha 1 Autismus - APLA Praha 2 EU a my Praha Účast pedagogů na dalším vzdělávání podporujeme i přes omezené finanční prostředky. Snažíme se vytvořit organizační podmínky pro účast pedagogických pracovníků na školeních tak, abychom co nejméně zatížili rozpočet školy. Při stanovení plánu DVPP přihlížíme ke studijním zájmům pedagogického pracovníka a potřebám školy. 16

17 Počet vybraných školení pro zaměstnance není omezen, ale pokud si zvolí během školního roku více než 2 školení, na která musí být uvolněn v době jeho přímé vyučovací nebo výchovné činnosti, musí si hodiny alespoň částečně vyměnit. Na škole pořádáme školení především v oblasti využívání ICT ve výuce. Tento rok jsme se zaměřili na pokročilejší techniku práce s interaktivní tabulí. V průběhu roku mají pedagogičtí pracovníci během vedlejších prázdnin (popř. volných dní) 12 dní na samostudium. Školení BOZP a PO je samostatně zpracováno ve směrnicích BOZP a PO a koná se pravidelně každé dva roky. Pozitivním rysem je ochota a chuť podstatné části pedagogického sboru pracovat na svém dalším odborném rozvoji. Pedagogové hodnotí většinu školení velmi kladně. Navštěvují školení především v Praze, Příbrami a Plzni. Škola se žádnou akcí nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a uplatnění absolventů školy 5.1. Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2012/2013 Zapsaní do 1. třídy 2012/13 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2012/13 Zapsaní do 1. třídy 2013/2014 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2013/ Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom v životě dítěte, ale i celé jeho rodiny. Prvním krokem ke vstupu do školy je zápis dětí do 1. třídy. Na naší škole probíhal 24. a 25. ledna První část zápisu probíhala klasickou formou, tedy jako rozhovor paní učitelky s budoucím prvňáčkem. Paní učitelky si tak nenásilnou formou zjišťovaly správnou výslovnost, slovní zásobu, znalost barev, geometrických tvarů a matematickou představivost. Děti vyprávěly, malovaly, zpívaly nebo něco zarecitovaly. Na závěr budoucí školáci dostali pamětní list s omalovánkami a hrací kartou a vydali se na druhou část zápisu do naší Klaunské školy. Předškoláci zde na dvanácti stanovištích plnili nejrůznější úkoly skládali puzzle, stavěli domino, chytali ryby, malovali na interaktivní tabuli, poznávali zvířátka a sportovali. 17

18 Většina dětí se nebála a s chutí řešila všechny mnohdy i zamotané klaunské úkoly. Po splnění všech úkolů obdrželi malí klauni za odměnu dárky, které jim vyrobili jejich budoucí spolužáci. Klaunskou školou provázeli budoucí školáky žáci vyšších ročníků, kteří se skvěle zhostili svých klaunských rolí a měli velice milý profesionální přístup ke všem dětem. Doufáme, že první návštěva školy zapůsobila pozitivně nejen na předškoláky, ale i na jejich rodiče Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy ve školním roce 2012/2013 Šestileté/Osmileté Gymnázium Čtyřleté SOŠ, včetně konzervatoří a maturitních oborů SOU 0/ Povinnou školní docházku ukončilo 50 žáků devátých tříd. SOU Výsledky přijímacího řízení na ZŠ J. J. Ryby ve školním roce 2012/2013 V letošním roce opustilo naši školu 50 žáků devátého ročníku. 44 z nich poslalo přihlášku ke studiu na střední škole, zbylých 6 dětí se rozhodlo pro klasický tříletý učební obor. Stejně jako v minulém roce si každý mohl v prvním kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky. Dnes už asi nikoho nepřekvapí skutečnost, že kromě uměleckých oborů neskládal žádný z žáků 9. ročníku přijímací zkoušky a všichni byli na vybrané školy přijati. Nabídka ze strany středních škol a učilišť totiž bohatě převyšovala poptávku. Střední školy se opět předháněly v tom, jak ve velké konkurenci co nejlépe obstát a nalákat co nejvíce studentů. Není proto divu, že se pro studium na střední škole rozhodli i ti žáci, kteří na naší škole bojují se známkami dostatečnými až nedostatečnými. Dávno pryč jsou bohužel doby, kdy se žáci předháněli v pilné a pečlivé přípravě na náročné přijímací 18

19 zkoušky na střední školy, snažili se do poslední chvíli před přijímačkami získat co nejvíce znalostí a vědomostí na nepovinném doučování z českého jazyka nebo z matematiky. Dnes už dlouho dopředu téměř všichni s jistotou vědí, že budou na tu svoji vybranou školu přijati, a tak jen automaticky odevzdají zápisový lístek. Bohužel našim dětem pak ale chybí pro život důležitá zkušenost, že nic nepadá do klína zadarmo, bez námahy a vlastního přičinění. Dalším neblahým faktem v přijímacím řízení je skutečnost, že rok od roku klesá počet těch, kteří se hlásí na učební obor. Při pohledu na každoročně se snižující čísla zájemců o učební obory musí každého napadnout otázka, kde seženeme za pár let šikovného zedníka, truhláře, elektrikáře, kuchaře. I přes výše popsaná úskalí letošního přijímacího řízení pevně věříme, že se našim žákům bude na jejich nových školách líbit. Jestli uspějí a na studiu se udrží až do maturity a pak ji opravdu složí, to už záleží pouze na nich. Jisté je, že středoškolské studium už tak snadné a pohodlné jako přijímací řízení určitě nebude. Obory, které žáci vybírali: Čtyřleté studijní obory s maturitou: gymnázium 11 žáků, obchodní akademie 5 žák, zdravotnická škola 4 žáci, průmyslová škola 12 žáků, cestovní ruch - 2 žáci, sociální práce - 2 žáci, výpočetní technika 1 žák, TRIVIS 1 žák, umělecké školy 2 žáci, konzervatoř 1 žák, kosmetička 1 žákyně, autotronik 2 žáci Tříleté učební obory bez maturity: automechanik - 1 žák, instalatér 1 žák, opravář zemědělských strojů 1 žák, pečovatelské práce 1 žákyně, prodavačské práce 1 žák, cukrářka 1 žákyně Studijní obory s maturitou Gymnázium Příbram 11 SPŠ Příbram strojírenství 2 SPŠ Příbram elektrotechnika 4 SPŠ Příbram pozemní stavitelství 1 SPŠ Příbram pozemní stavitelství a architektura 2 SPŠE Plzeň správa Pc sítí a webdesign 2 SPŠ Volyně pozemní stavitelství a architektura 1 Obchodní akademie Příbram 5 SZŠ Příbram zdravotnické lyceum 2 SZS Příbram zdravotnický asistent 2 ISŠ Příbram cestovní ruch 2 TRIVIS Praha 1 Soukromá střední škola výpočetní techniky Praha 1 SOŠ Březnice sociální práce 2 SUPŠ Bechyně grafický design 1 Umělecko-průmysl.škola text. řemesel oděvní návrhářství 1 Konzervatoř Plzeň 1 Autotronik Praha, Dubno 2 Kosmetička Praha 1 19

20 Učební obory automechanik 1 instalatér 1 opravář zemědělských strojů 1 cukrářka 1 pečovatelské služby 1 prodavačské práce 1 6. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků 6.1. Celkový prospěch žáků v I. a II pololetí šk. roku 2012/ pololetí Ročník Počet Prospělo Neklasifikováno z chování z chování 2. stup. 3. stup. Prospělo Neprosp. žáků s vyznam celkem % 63,12 34,90 1,73 0,23 0,46 II. pololetí Ročník Počet Prospělo Oprav. 2.stup. 3.stup. Prospělo Neprosp. žáků s vyznam. zkoušky z chování z chování celkem % 55,80 41,73 2,47 1,98 1,48 20

21 6.2. Výsledky vzdělávání zjišťované školou Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy Letos jsme opět absolvovali celoplošnou generálku ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol realizované Českou školní inspekcí v rámci projektu NIQES. Testování proběhlo v českém jazyce, anglickém jazyce a matematice. Cílem projektu NIQES není srovnávat žáky, třídy nebo školy základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Jednotlivé grafy ukazují, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 %, %, %, % a %, tj. jaká část ze všech testovaných žáků vyřešila méně než jednu pětinu úloh základní společné části, jaká část jednu až dvě pětiny úloh základní společné části atd. Informace nad grafem udává hodnotu průměrné úspěšnosti našich žáků. Graf umožňuje posoudit, zda jsou žáci naší školy v průměru ve většinové skupině žáků rozdělených podle výsledků, nebo zda se řadí spíše k okrajovým (pozitivně i negativně) skupinám. Nejedná se o porovnání školy s ostatními školami graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních škol. Po zodpovězení prvních úloh byli žáci na základě výsledků rozřazeni. Ti úspěšní řešili obtížnější variantu testu. Rozdělení žáků podle obtížnosti úloh ukazuje vždy druhý graf. Výsledky testování v 5. ročníku český jazyk 21

22 Výsledky testování v 5. ročníku anglický jazyk Výsledky testování v 5. ročníku matematika 22

23 Výsledky testování v 9. ročníku český jazyk Výsledky testování v 9. ročníku anglický jazyk 23

24 Výsledky testování v 9. ročníku matematika Další zdroje porovnávání výsledků žáků Dalším zdrojem výsledků úrovně vzdělávání je účast v soutěžích a olympiádách. Naši žáci jsou bez problémů přijímáni na střední školy, které si zvolili. Na těchto školách se dobře uplatňují. Dále porovnáváme výsledky žáků v ročníku v průběhu jejich školní docházky. K tomu využíváme zpracované výsledky v programu pro evidenci a klasifikaci žáků SAS. 24

25 Ročník (počet žáků v ročníku) 6.3. Počet zameškaných hodin ve šk. roce 2012/2013 omluvené hodiny 1. pololetí 2. pololetí neomluvené omluvené hodiny hodiny neomluvené hodiny 1. (43) (46) (37) (40) (41) (46) (45) (51) (44) průměr na žáka 38,75 0,027 54,72 0,03 Z tabulky je patrné zvýšení počtu zameškaných hodin v 2. pololetí. Za účelem snížení zejména absence neomluvené máme ve školním řádu jasně stanovena pravidla pro omlouvání žáků. 7. Výchovné poradenství 7.1. Vyhodnocení koncepce výchovného poradenství Výchovným poradenstvím byla pověřena p. učitelka Anna Červená. Výchovné poradenství se ve školním roce 2012/2013 řídilo plánem práce zaměřeným zejména na tyto hlavní oblasti : evidence žáků s vývojovými poruchami koordinace činností vedoucích k odstranění nebo zmírnění diagnostikovaných vývojových poruch u konkrétních žáků metodické vedení učitelů při přípravě IVP spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků směrování profesní orientace žáků poradenská činnost pro žáky i rodiče kontakt s PPP a SVP vyhodnocování podnětů ze schránky důvěry 7.2. Práce s žáky s poruchami učení a chování a s talentovanými žáky Při výchovně vzdělávacím procesu se snažíme o vytvoření vhodných podmínek pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP), tj. dětí zdravotně postižených, zdravotně znevýhodněných a sociálně znevýhodněných. 25

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více