Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013"

Transkript

1 Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Vypracovala: PaedDr. Jana Bacíková, ředitelka školy Rožmitál pod Třemšínem, září

2 2

3 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY SOUČÁSTI ŠKOLY ZAŘAZENÉ DO SÍTĚ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ POČTY ŽÁKŮ ŠKOLY A JEJÍCH SOUČÁSTÍ ŠKOLSKÁ RADA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY UČEBNÍ PLÁNY PODLE ŠVP KLÍČ DO ŽIVOTA Učební plán pro ročník základního vzdělávání Učební plán pro ročník základního vzdělávání NABÍDKA VOLITELNÝCH A NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ ZÁJMOVÉ KROUŽKY RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/ ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJŮ Poměr mužů a žen pedagogičtí pracovníci ZŠ Věková struktura pedagogičtí pracovníci ZŠ a ŠD k Průměrná délka ped. praxe a průměrný věk pedagogických pracovníků k Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY ZAPSANÍ A ZAŘAZENÍ ŽÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ CELKOVÝ PROSPĚCH ŽÁKŮ V I. A II POLOLETÍ ŠK. ROKU 2012/ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠŤOVANÉ ŠKOLOU Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy Další zdroje porovnávání výsledků žáků POČET ZAMEŠKANÝCH HODIN VE ŠK. ROCE 2012/ VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ VYHODNOCENÍ KONCEPCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PRÁCE S ŽÁKY S PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ A S TALENTOVANÝMI ŽÁKY ŘEŠENÍ VÝCHOVNÝCH PROBLÉMŮ A SPOLUPRÁCE S RODIČI ROZMISŤOVACÍ ŘÍZENÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU PRIMÁRNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU (MPP) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY (EVVO) NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ŠKOLY ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V OKRESNÍCH KOLECH OLYMPIÁD LITERÁRNÍ A VÝTVARNÉ SOUTĚŽE SPORTOVNÍ SOUTĚŽE HLAVNÍ AKCE USKUTEČNĚNÉ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/ PŘEHLED ČINNOSTI PROJEKTOVÉ DNY A PROJEKTY Den s třídním učitelem Halloween Projektový den Vánoce a Mikulášská nadílka

4 Den naruby Projektový den Země OZDRAVNÉ A POZNÁVACÍ VÝJEZDY Lyžařský výcvik Školy v přírodě Exkurze do Krkonoš CHARITATIVNÍ ČINNOST VÝZNAMNÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE VI. ročník tradičního pochodu věnovaného pietní vzpomínce k výročí J. J. Ryby Rozsvícení vánočního stromu pro Jane Stužkovaná žáků 9. ročníku SPORTOVNÍ AKCE Vánoční laťka školy Palačinkový běh (Pancake Race) Soutěž ve šplhu a Velikonoční turnaj ve vybíjené IV. ročník fotbalového turnaje ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT AKCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU ROZVOJOVÉ A MEZINÁRODNÍ PROGRAMY INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY REALIZACE SPORTOVNÍHO ZAŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍ PROGRAMY Ekoškola REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ ČESKÁ NADACE LESY ČESKÉ REPUBLIKY ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI INTERNETOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REGIONÁLNÍ TISK VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI SPOLUPRÁCE S PARTNERY, ODBOROVOU ORGANIZACÍ SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ SPOLUPRÁCE S KLUBEM RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY SPOLUPRÁCE S TJ SPARTAK ROŽMITÁL SPOLUPRÁCE S MŠ V ROŽMITÁLE P. TŘ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI A DALŠÍ KONTROLY ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK PŘÍJMY V KČ VÝDAJE V KČ ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY

5 1. Základní charakteristika školy 1.1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem adresa školy : Komenského 543, Rožmitál pod Třemšínem Komenského 622, Rožmitál pod Třemšínem IČO: právní forma: příspěvková organizace ředitel školy: PaedDr. Jana Bacíková zástupce ředitelky: Mgr. Iva Hořejší (I. stupeň ZŠ) Mgr. Věra Sýkorová (II. stupeň ZŠ) telefon: fax: webové stránky: zřizovatel školy: město Rožmitál pod Třemšínem adresa zřizovatele: Náměstí 8, Rožmitál pod Třemšínem 5

6 1.2. Základní charakteristika školy Základní školu Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem zřídilo město Rožmitál pod Třemšínem (viz Zřizovací listina, schválena ) jako příspěvkovou organizaci. Zařazení do sítě škol vydal ŠÚ Příbram s účinností od Základní škola Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem je příspěvkovou organizací města. Poskytuje základní vzdělání, její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a dalšími prováděcími předpisy. Je jedinou základní školou ve městě. Docházejí do ní žáci a žákyně z Rožmitálu p. Tř. a spádových obcí. Do šestého ročníku přicházejí děti z malotřídní školy ve Věšíně. Škola má první a druhý stupeň, školní družinu a školní klub. Škola vykonává také vedlejší hospodářskou činnost, která spočívala v tomto školním roce v pronájmu tělocvičen, víceúčelové sportovní plochy, učeben a kiosku Součásti školy zařazené do sítě škol a školských zařízení Kapacita IZO Základní škola 600 žáků Školní družina 125 žáků Školní klub 55 žáků Počty žáků školy a jejích součástí Základní škola počet žáků počet tříd / skupin počet žáků na třídu / skupinu I. stupeň ZŠ ,5 II. stupeň ZŠ ,6 ZŠ celkem ,4 Školní družina ,3 Školní klub , Školská rada Školská rada má 9 členů. Tři členy jmenuje zřizovatel, tři členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a tři členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Ustavující schůze se konala 15. listopadu Předsedkyní školské rady je pí. Petra Kropáčková. Část členů pracovalo ve školské radě i v předchozím funkčním období. Funkční období trvá vždy tři roky. 6

7 1.6. Materiálně technické zajištění školy Škola má k dispozici: 19 kmenových tříd (z toho 7 multimediálních s interaktivní tabulí) 3 multimediální učebny s interaktivní tabulí (1 učebna pro I. st. ZŠ, učebna jazyků, učebna rodinné výchovy) multimediální informační centrum s knihovnou pro žáky 2 odborné učebny výpočetní techniky (celkem 32 počítačů pro žáky, 2 počítače pro učitele, 1 dataprojektor) odbornou učebnu matematiky a fyziky s interaktivním systémem ONfinity a dataprojektorem odbornou učebnu matematiky s počítačem a dataprojektorem odbornou učebnu zeměpisu s interaktivním systémem ONfinity a dataprojektorem jazykovou laboratoř se systémem propojených sluchátek a interaktivní tabulí jazykovou učebnu pro výuku reálií s počítačem propojeným s televizí odbornou učebnu chemie odbornou učebnu přírodopisu s interaktivním systémem ONfinity a dataprojektorem odbornou učebnu výtvarné výchovy odbornou učebnu hudební výchovy školní kuchyňku školní dílnu 2 tělocvičny se zázemím víceúčelovou sportovní plochu s umělým povrchem asfaltové hřiště naučnou školní zahradu s venkovní učebnou a altánem Školní družina má k dispozici: 4 učebny herny se zázemím školní zahradu s pískovišti a herními prvky Učební pomůcky: Nákup nových učebnic probíhá v souladu se zaváděním školního vzdělávacího programu do jednotlivých ročníků. Pořizování školních pomůcek a výukových materiálů je uskutečňováno podle potřeby a požadavků učitelů tak, jak to dovolují finanční možnosti školy. Žáci i učitelé mohou využít kiosek (svačiny, občerstvení, papírnické potřeby), automat na studené nápoje. Žáci 1. stupně dostávají dotované ovoce a zeleninu v rámci programu Ovoce do škol. 7

8 2. Vzdělávací program školy 2.1. Vzdělávací program školy Výuka probíhá ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Klíč do života schváleného Kód oboru C/01 Základní škola Učební plány podle ŠVP Klíč do života Učební plán pro ročník základního vzdělávání Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Český jazyk a literatura ročník min. časová dotace dispon. časová dotace Anglický jazyk Matematika Informatika Člověk a jeho svět (Čs) Umění a kultura Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Průřezová témata P P P P P Disponibilní časová dotace Vázaná Volná Celková týdenní hodinová dotace Celková povinná časová dotace Povolené rozmezí v ročníku

9 Učební plán pro ročník základního vzdělávání Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět ročník min. časová dotace dispon. časová dotace Český jazyk a literat Anglický jazyk Německý (ruský) jazyk Matematika Informatika vázaná volná Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Počítačová grafika Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Povinně volitelné předměty Průřezová témata P P P P Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hodin Povolené rozmezí v ročníku Celková povinná časová dotace P = povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni, časovou dotaci lze čerpat z volné disponibilní časové dotace. 9

10 2.3. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Ročník Název předmětu Volitelné předměty Týdenní hodinová dotace Počet skupin Počet žáků Německý jazyk Přírodovědné praktikum Sportovní hry Cvičení z Čj Anglická konverzace Cvičení z Aj Přírodovědné praktikum Německý jazyk Sportovní hry Historický seminář Anglická konverzace Zdravověda Ruský jazyk Sportovní hry Přírodovědné praktikum Německý jazyk Výtvarný ateliér Anglická konverzace Historický seminář Cvičení z Aj / Seminář z M 1/ Ruská konverzace Německá konverzace Informatika v aplikacích

11 Nepovinné předměty Ročník Název předmětu Počet skupin Počet žáků Environmentální výchova Dyslexie Náboženství Zájmové kroužky Název kroužku Ročník Počet Počet Název kroužku Ročník žáků žáků Kroužek Aj Country Míčové hry Kroužek Nj Kroužek Aj Keramika Míčové hry Keramika Kroužek Čj Keramika Míčové hry Volejbal Čtenářská dílna Kopaná - přípravka Tenis Kopaná žáci Stolní tenis začáteč Kroužek Aj Stolní tenis Kroužek Aj Rybářský kroužek Kroužek matematiky Společenské hry Florbal Moderní tance Břišní tance Již tradičně děti z keramického kroužku nabízely své výrobky na vánočním jarmarku lidových řemesel ve Společenském centru. 11

12 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1. Organizační schéma školy ředitel statutární orgán příspěvkové organizace zástupce ředitele pro I. stupeň a ŠD zást. řed. II. st., ŠK, zást.stat. orgánu, koordinátor ŠVP mzdová účetní metodik ICT hospodářka vychovatelky ŠD předsedové MS PK I. stupeň pedagog. pracovníci I. stupně výchovný poradce, metodik dopravní výchovy školník vedoucí uklízečka předsedové MS PK II. stupeň Pedagog. pracovníci II. stuně metodik EVVO, metodik ochrany člověka,. metodik prevence výchovný poradce školník vedoucí uklízečka pedagog. pracovníci I. stupně TU I. stupeň uklízečky Pedagog. pracovníci II. stuně TU I. A II. stupeň TU II. stupeň uklízečky 12

13 3.2. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 Jméno a příjmení Titul Pracovní zařazení Absolvent školy Aprobace, specializace Počet let pedagog. praxe Pracovní úvazek Jana Bacíková PaedDr. ředitelka PF Plzeň M,Ch,Inf Věra Sýkorová Mgr. zást.ř. II. st. PF Čes. Bud. Čj, D 16 1 Iva Hořejší Mgr. zást.ř. I.st. PF Plzeň 1.stupeň 18 1 Eva Hocková Mgr. učitelka PF Plzeň 1. stupeň 27 1 Eva Matějková Mgr. učitelka PF Plzeň 1. stupeň 34 1 Radomira Bláhová Mgr. učitelka PF Plzeň 1. stupeň 28 1 Jaroslav Zajíček Mgr. učitel PF Plzeň 1. stupeň 39 1 Svatava Hošková Mgr. učitelka PF Plzeň 1. stupeň 33 1 Jana Brdová Mgr. učitelka PF UK Praha 1. stupeň 39 1 Hana Poláková Mgr. učitelka PF Plzeň 1. stupeň 35 1 Martina Jedličková Mgr. učitelka PF České Bud. 1. stupeň 13 1 Alena Šmolíková Mgr. učitelka PF Plzeň 1. stupeň 22 1 Linda Berková Bc. učitelka Metropolitní univerzita, Praha Aj 10 1 Alena Hofmanová Mgr. učitelka PF Brno M, Ov 32 1 Miroslava Štěrbová Mgr. učitelka PF Plzeň Čj, D 17 1 Marie Pánková Mgr. učitelka PF UK Praha Rj, Tv 35 1 Bohumila Zajíčková Mgr. učitelka PF UK Praha M,Ch,Inf Květa Jeníčková Mgr. učitelka PF Brno Čj, Ov 37 1 Jana Závodná Mgr. učitelka PF Plzeň Z, Tv 31 1 Helena Placatková Mgr. učitelka PF Plzeň Čj, Vv 28 1 František Matějka Mgr. učitel PF Plzeň Bi, Ch 6 1 Radek Surynek Bc. učitel PF České Bud. F, Inf 2 1 Věra Pejsarová Mgr. učitelka FTVS Praha Z, Tv 30 1 Hedvika Valová Bc. učitelka Metropolitní univerzita, Praha Aj 8 1 Anna Červená Mgr. učitelka PF Plzeň Nj 13 1 Irena Karlíková DiS. učitelka VOŠ ped., Aj 10 1 Helena Hochmutová učitelka Beroun TF JU Č.Budějovice teologická ped. kval. 12 0,091 Bohumil Sedláček Mgr. učitel PF UK Praha Tv, Pč 26 0,181 Petra Kropáčková Jana Minaříková asistentka pedagoga asistentka pedagoga OA, Praha ekonom 1 0,5 SZŠ Příbram zdrav. sestra 5 0,391 Radka Poláková vychov. PŠ Beroun vychov Zdeňka Zíbová vychov. SPŠ Beroun vychov Ilona Čunátová vychov. PŠ Prachatice vychov. 23 0,633 Jana Minaříková vychov. SZŠ Příbram vychov. 5 0,333 13

14 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Učitelé 28 24,701 Asistenti pedagoga 2 0,891 Vychovatelky ŠD + ŠK 4 3, Analýza lidských zdrojů Poměr mužů a žen pedagogičtí pracovníci ZŠ Pedagogický sbor má včetně asistentek pedagoga 32 členů, z toho jsou 4 muži. Snahou je zvyšovat počet mužů, ale vzhledem k finančnímu ocenění učitelů je tento stav běžný a srovnatelný s ostatními školami regionu Věková struktura pedagogičtí pracovníci ZŠ a ŠD k Věková struktura pedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků Do 30 let nad 60 let Průměrná délka ped. praxe a průměrný věk pedagogických pracovníků k Počet pedagogických pracovníků ZŠ Průměrná délka pedagogické praxe Průměrný věk 33 22,27 47, Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů Vyučovací povinnost v ročníku, podíl aprobovanosti Předmět Počet hodin Počet hodin odučených aprobovaně Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 8 6 Vlastivěda 8 6 Informatika 3 3 Hudební výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Výtvarná výchova

15 Vyučovací povinnost v ročníku, podíl aprobovanosti Předmět Počet hodin Počet hodin odučených aprobovaně Český jazyk Anglický jazyk Matematika Rodinná výchova / Výchova ke zdraví 6 0 Občanská výchova / Výchova k občanství 8 8 Dějepis Informatika 6 6 Hudební výchova 8 0 Praktické činnosti 12 4 Tělesná výchova Zeměpis Přírodopis 14 8 Výtvarná výchova Fyzika Chemie 8 8 Na druhém stupni chybí dlouhodobě kvalifikovaný učitel na hudební výchovu. Hudební výchovu učí učitelka, která navštěvovala ZUŠ a hraje na hudební nástroj. Přírodopis, praktické činnosti a výtvarnou výchovu mají v úvazku zkušení učitelé. Rodinnou výchovu učí v devátém ročníku výchovná poradkyně. Výuka anglického jazyka je zajištěny třemi učitelkami, dvě získaly bakalářský titul na Metropolitní univerzitě v Praze obor Anglofonní studium, jedna je absolventkou VOŠ pedagogické. Všechny mají certifikáty z různých kurzů a zkušenosti z lektorské práce. Žáci v každém ročníku jsou rozděleni na tři skupiny, v početnějším 9. ročníku dokonce na čtyři skupiny. Činnost školní družiny je zajištěna vychovatelkami s patřičným vzděláním, částečný úvazek má vychovatelka, která ve škole pracuje jako asistentka pedagoga Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 Jméno a příjmení Pracovní Počet let Stupeň vzdělání zařazení praxe Úvazek Jitka Vrbová účetní gymnázium Praha Marie Sýkorová referentka SZTŠ Březnice 34 0,5 Petra Kropáčková * referentka OA Praha 10 0,5 Václav Vyskočil školník SOU 32 1 Vladimíra Kebrlová uklízečka SOU 25 1 Eva Blažková uklízečka SOU 26 1 Jiřina Vávrovská uklízečka SOU 26 1 Martina Hošková uklízečka SOU 10 1 * Zástup za dlouhodobě nemocnou Marii Sýkorovou. 15

16 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Počet účastníků Název akce Místo konání 15 Metodika efektivního zapojení IT do výuky Rožmitál p. Tř. 2 Příběh Pražského hradu / Užitkové zahrady Praha 2 Příběh Pražského hradu / Jižní zahrady Praha 1 Od zaběhlé rutiny k rozmanitosti v hodinách Aj Praha 2 Herní aktivity v Čj Příbram 3 Kreativní témata a jejich využití ve Vv - kočky Příbram 1 Teaching English Learning Technologies Praha Příběh Pražského hradu / Život Pražského Praha 2 hradu 2 Příběh Pražského hradu /Olšanské hřbitovy 2 Praha 3 Kreativní témata a jejich využití ve Vv - kvítek Příbram 3 Ekoateliér Podzim 2012 Praha 2 Čeština nemusí být nudná Příbram 1 Bezpečnost při práci s chemikáliemi Příbram 1 Making grammar fun Plzeň 1 Senát Parlamentu ČR Praha 1 ČŠI Testování NIQES Praha 2 Prac. semináře ke Standardům RVP Praha 7 Zdravotník zotavovacích akcí Příbram 2 ŠVP Změna a realizace ve výuce Praha 1 BOZP Bezpečnost a prevence úrazů Praha 1 Svět energie Štěchovice 1 Školská legislativa Praha 2 BOZP - legislativa Praha 1 Autismus - APLA Praha 2 EU a my Praha Účast pedagogů na dalším vzdělávání podporujeme i přes omezené finanční prostředky. Snažíme se vytvořit organizační podmínky pro účast pedagogických pracovníků na školeních tak, abychom co nejméně zatížili rozpočet školy. Při stanovení plánu DVPP přihlížíme ke studijním zájmům pedagogického pracovníka a potřebám školy. 16

17 Počet vybraných školení pro zaměstnance není omezen, ale pokud si zvolí během školního roku více než 2 školení, na která musí být uvolněn v době jeho přímé vyučovací nebo výchovné činnosti, musí si hodiny alespoň částečně vyměnit. Na škole pořádáme školení především v oblasti využívání ICT ve výuce. Tento rok jsme se zaměřili na pokročilejší techniku práce s interaktivní tabulí. V průběhu roku mají pedagogičtí pracovníci během vedlejších prázdnin (popř. volných dní) 12 dní na samostudium. Školení BOZP a PO je samostatně zpracováno ve směrnicích BOZP a PO a koná se pravidelně každé dva roky. Pozitivním rysem je ochota a chuť podstatné části pedagogického sboru pracovat na svém dalším odborném rozvoji. Pedagogové hodnotí většinu školení velmi kladně. Navštěvují školení především v Praze, Příbrami a Plzni. Škola se žádnou akcí nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a uplatnění absolventů školy 5.1. Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2012/2013 Zapsaní do 1. třídy 2012/13 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2012/13 Zapsaní do 1. třídy 2013/2014 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2013/ Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom v životě dítěte, ale i celé jeho rodiny. Prvním krokem ke vstupu do školy je zápis dětí do 1. třídy. Na naší škole probíhal 24. a 25. ledna První část zápisu probíhala klasickou formou, tedy jako rozhovor paní učitelky s budoucím prvňáčkem. Paní učitelky si tak nenásilnou formou zjišťovaly správnou výslovnost, slovní zásobu, znalost barev, geometrických tvarů a matematickou představivost. Děti vyprávěly, malovaly, zpívaly nebo něco zarecitovaly. Na závěr budoucí školáci dostali pamětní list s omalovánkami a hrací kartou a vydali se na druhou část zápisu do naší Klaunské školy. Předškoláci zde na dvanácti stanovištích plnili nejrůznější úkoly skládali puzzle, stavěli domino, chytali ryby, malovali na interaktivní tabuli, poznávali zvířátka a sportovali. 17

18 Většina dětí se nebála a s chutí řešila všechny mnohdy i zamotané klaunské úkoly. Po splnění všech úkolů obdrželi malí klauni za odměnu dárky, které jim vyrobili jejich budoucí spolužáci. Klaunskou školou provázeli budoucí školáky žáci vyšších ročníků, kteří se skvěle zhostili svých klaunských rolí a měli velice milý profesionální přístup ke všem dětem. Doufáme, že první návštěva školy zapůsobila pozitivně nejen na předškoláky, ale i na jejich rodiče Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy ve školním roce 2012/2013 Šestileté/Osmileté Gymnázium Čtyřleté SOŠ, včetně konzervatoří a maturitních oborů SOU 0/ Povinnou školní docházku ukončilo 50 žáků devátých tříd. SOU Výsledky přijímacího řízení na ZŠ J. J. Ryby ve školním roce 2012/2013 V letošním roce opustilo naši školu 50 žáků devátého ročníku. 44 z nich poslalo přihlášku ke studiu na střední škole, zbylých 6 dětí se rozhodlo pro klasický tříletý učební obor. Stejně jako v minulém roce si každý mohl v prvním kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky. Dnes už asi nikoho nepřekvapí skutečnost, že kromě uměleckých oborů neskládal žádný z žáků 9. ročníku přijímací zkoušky a všichni byli na vybrané školy přijati. Nabídka ze strany středních škol a učilišť totiž bohatě převyšovala poptávku. Střední školy se opět předháněly v tom, jak ve velké konkurenci co nejlépe obstát a nalákat co nejvíce studentů. Není proto divu, že se pro studium na střední škole rozhodli i ti žáci, kteří na naší škole bojují se známkami dostatečnými až nedostatečnými. Dávno pryč jsou bohužel doby, kdy se žáci předháněli v pilné a pečlivé přípravě na náročné přijímací 18

19 zkoušky na střední školy, snažili se do poslední chvíli před přijímačkami získat co nejvíce znalostí a vědomostí na nepovinném doučování z českého jazyka nebo z matematiky. Dnes už dlouho dopředu téměř všichni s jistotou vědí, že budou na tu svoji vybranou školu přijati, a tak jen automaticky odevzdají zápisový lístek. Bohužel našim dětem pak ale chybí pro život důležitá zkušenost, že nic nepadá do klína zadarmo, bez námahy a vlastního přičinění. Dalším neblahým faktem v přijímacím řízení je skutečnost, že rok od roku klesá počet těch, kteří se hlásí na učební obor. Při pohledu na každoročně se snižující čísla zájemců o učební obory musí každého napadnout otázka, kde seženeme za pár let šikovného zedníka, truhláře, elektrikáře, kuchaře. I přes výše popsaná úskalí letošního přijímacího řízení pevně věříme, že se našim žákům bude na jejich nových školách líbit. Jestli uspějí a na studiu se udrží až do maturity a pak ji opravdu složí, to už záleží pouze na nich. Jisté je, že středoškolské studium už tak snadné a pohodlné jako přijímací řízení určitě nebude. Obory, které žáci vybírali: Čtyřleté studijní obory s maturitou: gymnázium 11 žáků, obchodní akademie 5 žák, zdravotnická škola 4 žáci, průmyslová škola 12 žáků, cestovní ruch - 2 žáci, sociální práce - 2 žáci, výpočetní technika 1 žák, TRIVIS 1 žák, umělecké školy 2 žáci, konzervatoř 1 žák, kosmetička 1 žákyně, autotronik 2 žáci Tříleté učební obory bez maturity: automechanik - 1 žák, instalatér 1 žák, opravář zemědělských strojů 1 žák, pečovatelské práce 1 žákyně, prodavačské práce 1 žák, cukrářka 1 žákyně Studijní obory s maturitou Gymnázium Příbram 11 SPŠ Příbram strojírenství 2 SPŠ Příbram elektrotechnika 4 SPŠ Příbram pozemní stavitelství 1 SPŠ Příbram pozemní stavitelství a architektura 2 SPŠE Plzeň správa Pc sítí a webdesign 2 SPŠ Volyně pozemní stavitelství a architektura 1 Obchodní akademie Příbram 5 SZŠ Příbram zdravotnické lyceum 2 SZS Příbram zdravotnický asistent 2 ISŠ Příbram cestovní ruch 2 TRIVIS Praha 1 Soukromá střední škola výpočetní techniky Praha 1 SOŠ Březnice sociální práce 2 SUPŠ Bechyně grafický design 1 Umělecko-průmysl.škola text. řemesel oděvní návrhářství 1 Konzervatoř Plzeň 1 Autotronik Praha, Dubno 2 Kosmetička Praha 1 19

20 Učební obory automechanik 1 instalatér 1 opravář zemědělských strojů 1 cukrářka 1 pečovatelské služby 1 prodavačské práce 1 6. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků 6.1. Celkový prospěch žáků v I. a II pololetí šk. roku 2012/ pololetí Ročník Počet Prospělo Neklasifikováno z chování z chování 2. stup. 3. stup. Prospělo Neprosp. žáků s vyznam celkem % 63,12 34,90 1,73 0,23 0,46 II. pololetí Ročník Počet Prospělo Oprav. 2.stup. 3.stup. Prospělo Neprosp. žáků s vyznam. zkoušky z chování z chování celkem % 55,80 41,73 2,47 1,98 1,48 20

21 6.2. Výsledky vzdělávání zjišťované školou Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy Letos jsme opět absolvovali celoplošnou generálku ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol realizované Českou školní inspekcí v rámci projektu NIQES. Testování proběhlo v českém jazyce, anglickém jazyce a matematice. Cílem projektu NIQES není srovnávat žáky, třídy nebo školy základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Jednotlivé grafy ukazují, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 %, %, %, % a %, tj. jaká část ze všech testovaných žáků vyřešila méně než jednu pětinu úloh základní společné části, jaká část jednu až dvě pětiny úloh základní společné části atd. Informace nad grafem udává hodnotu průměrné úspěšnosti našich žáků. Graf umožňuje posoudit, zda jsou žáci naší školy v průměru ve většinové skupině žáků rozdělených podle výsledků, nebo zda se řadí spíše k okrajovým (pozitivně i negativně) skupinám. Nejedná se o porovnání školy s ostatními školami graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních škol. Po zodpovězení prvních úloh byli žáci na základě výsledků rozřazeni. Ti úspěšní řešili obtížnější variantu testu. Rozdělení žáků podle obtížnosti úloh ukazuje vždy druhý graf. Výsledky testování v 5. ročníku český jazyk 21

22 Výsledky testování v 5. ročníku anglický jazyk Výsledky testování v 5. ročníku matematika 22

23 Výsledky testování v 9. ročníku český jazyk Výsledky testování v 9. ročníku anglický jazyk 23

24 Výsledky testování v 9. ročníku matematika Další zdroje porovnávání výsledků žáků Dalším zdrojem výsledků úrovně vzdělávání je účast v soutěžích a olympiádách. Naši žáci jsou bez problémů přijímáni na střední školy, které si zvolili. Na těchto školách se dobře uplatňují. Dále porovnáváme výsledky žáků v ročníku v průběhu jejich školní docházky. K tomu využíváme zpracované výsledky v programu pro evidenci a klasifikaci žáků SAS. 24

25 Ročník (počet žáků v ročníku) 6.3. Počet zameškaných hodin ve šk. roce 2012/2013 omluvené hodiny 1. pololetí 2. pololetí neomluvené omluvené hodiny hodiny neomluvené hodiny 1. (43) (46) (37) (40) (41) (46) (45) (51) (44) průměr na žáka 38,75 0,027 54,72 0,03 Z tabulky je patrné zvýšení počtu zameškaných hodin v 2. pololetí. Za účelem snížení zejména absence neomluvené máme ve školním řádu jasně stanovena pravidla pro omlouvání žáků. 7. Výchovné poradenství 7.1. Vyhodnocení koncepce výchovného poradenství Výchovným poradenstvím byla pověřena p. učitelka Anna Červená. Výchovné poradenství se ve školním roce 2012/2013 řídilo plánem práce zaměřeným zejména na tyto hlavní oblasti : evidence žáků s vývojovými poruchami koordinace činností vedoucích k odstranění nebo zmírnění diagnostikovaných vývojových poruch u konkrétních žáků metodické vedení učitelů při přípravě IVP spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků směrování profesní orientace žáků poradenská činnost pro žáky i rodiče kontakt s PPP a SVP vyhodnocování podnětů ze schránky důvěry 7.2. Práce s žáky s poruchami učení a chování a s talentovanými žáky Při výchovně vzdělávacím procesu se snažíme o vytvoření vhodných podmínek pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP), tj. dětí zdravotně postižených, zdravotně znevýhodněných a sociálně znevýhodněných. 25

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Mgr. et Bc. Víchová Eva ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 14 I. Základní údaje o škole: Název: Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Uherském Hradišti 3. září 2012 Obsah 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

e-mail: info@2zskolin.cz

e-mail: info@2zskolin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOLÍN II., KMOCHOVA 943 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 / 2007 www: http://www.2zskolin.cz e-mail: info@2zskolin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY dle zákona číslo 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim Chittussiho náměstí 153 538 42 Ronov nad Doubravou Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Tato výroční zpráva podává základní informace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 Základní škola pod Svatou Horou, Příbram Balbínova 328, Příbram II, 261 01 zpracoval září říjen 2010 Mgr. Petr Ročňák, ředitel školy 2 OBSAH Úvod...5

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2013

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 Září 2008 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 4 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY... 5 4. APROBOVANOST VÝUKY... 6 5. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...

Více