Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013"

Transkript

1 Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Vypracovala: PaedDr. Jana Bacíková, ředitelka školy Rožmitál pod Třemšínem, září

2 2

3 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY SOUČÁSTI ŠKOLY ZAŘAZENÉ DO SÍTĚ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ POČTY ŽÁKŮ ŠKOLY A JEJÍCH SOUČÁSTÍ ŠKOLSKÁ RADA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY UČEBNÍ PLÁNY PODLE ŠVP KLÍČ DO ŽIVOTA Učební plán pro ročník základního vzdělávání Učební plán pro ročník základního vzdělávání NABÍDKA VOLITELNÝCH A NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ ZÁJMOVÉ KROUŽKY RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/ ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJŮ Poměr mužů a žen pedagogičtí pracovníci ZŠ Věková struktura pedagogičtí pracovníci ZŠ a ŠD k Průměrná délka ped. praxe a průměrný věk pedagogických pracovníků k Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY ZAPSANÍ A ZAŘAZENÍ ŽÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ CELKOVÝ PROSPĚCH ŽÁKŮ V I. A II POLOLETÍ ŠK. ROKU 2012/ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠŤOVANÉ ŠKOLOU Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy Další zdroje porovnávání výsledků žáků POČET ZAMEŠKANÝCH HODIN VE ŠK. ROCE 2012/ VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ VYHODNOCENÍ KONCEPCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PRÁCE S ŽÁKY S PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ A S TALENTOVANÝMI ŽÁKY ŘEŠENÍ VÝCHOVNÝCH PROBLÉMŮ A SPOLUPRÁCE S RODIČI ROZMISŤOVACÍ ŘÍZENÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU PRIMÁRNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU (MPP) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY (EVVO) NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ŠKOLY ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V OKRESNÍCH KOLECH OLYMPIÁD LITERÁRNÍ A VÝTVARNÉ SOUTĚŽE SPORTOVNÍ SOUTĚŽE HLAVNÍ AKCE USKUTEČNĚNÉ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/ PŘEHLED ČINNOSTI PROJEKTOVÉ DNY A PROJEKTY Den s třídním učitelem Halloween Projektový den Vánoce a Mikulášská nadílka

4 Den naruby Projektový den Země OZDRAVNÉ A POZNÁVACÍ VÝJEZDY Lyžařský výcvik Školy v přírodě Exkurze do Krkonoš CHARITATIVNÍ ČINNOST VÝZNAMNÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE VI. ročník tradičního pochodu věnovaného pietní vzpomínce k výročí J. J. Ryby Rozsvícení vánočního stromu pro Jane Stužkovaná žáků 9. ročníku SPORTOVNÍ AKCE Vánoční laťka školy Palačinkový běh (Pancake Race) Soutěž ve šplhu a Velikonoční turnaj ve vybíjené IV. ročník fotbalového turnaje ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT AKCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU ROZVOJOVÉ A MEZINÁRODNÍ PROGRAMY INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY REALIZACE SPORTOVNÍHO ZAŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍ PROGRAMY Ekoškola REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ ČESKÁ NADACE LESY ČESKÉ REPUBLIKY ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI INTERNETOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REGIONÁLNÍ TISK VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI SPOLUPRÁCE S PARTNERY, ODBOROVOU ORGANIZACÍ SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ SPOLUPRÁCE S KLUBEM RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY SPOLUPRÁCE S TJ SPARTAK ROŽMITÁL SPOLUPRÁCE S MŠ V ROŽMITÁLE P. TŘ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI A DALŠÍ KONTROLY ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK PŘÍJMY V KČ VÝDAJE V KČ ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY

5 1. Základní charakteristika školy 1.1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem adresa školy : Komenského 543, Rožmitál pod Třemšínem Komenského 622, Rožmitál pod Třemšínem IČO: právní forma: příspěvková organizace ředitel školy: PaedDr. Jana Bacíková zástupce ředitelky: Mgr. Iva Hořejší (I. stupeň ZŠ) Mgr. Věra Sýkorová (II. stupeň ZŠ) telefon: fax: webové stránky: zřizovatel školy: město Rožmitál pod Třemšínem adresa zřizovatele: Náměstí 8, Rožmitál pod Třemšínem 5

6 1.2. Základní charakteristika školy Základní školu Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem zřídilo město Rožmitál pod Třemšínem (viz Zřizovací listina, schválena ) jako příspěvkovou organizaci. Zařazení do sítě škol vydal ŠÚ Příbram s účinností od Základní škola Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem je příspěvkovou organizací města. Poskytuje základní vzdělání, její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a dalšími prováděcími předpisy. Je jedinou základní školou ve městě. Docházejí do ní žáci a žákyně z Rožmitálu p. Tř. a spádových obcí. Do šestého ročníku přicházejí děti z malotřídní školy ve Věšíně. Škola má první a druhý stupeň, školní družinu a školní klub. Škola vykonává také vedlejší hospodářskou činnost, která spočívala v tomto školním roce v pronájmu tělocvičen, víceúčelové sportovní plochy, učeben a kiosku Součásti školy zařazené do sítě škol a školských zařízení Kapacita IZO Základní škola 600 žáků Školní družina 125 žáků Školní klub 55 žáků Počty žáků školy a jejích součástí Základní škola počet žáků počet tříd / skupin počet žáků na třídu / skupinu I. stupeň ZŠ ,5 II. stupeň ZŠ ,6 ZŠ celkem ,4 Školní družina ,3 Školní klub , Školská rada Školská rada má 9 členů. Tři členy jmenuje zřizovatel, tři členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a tři členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Ustavující schůze se konala 15. listopadu Předsedkyní školské rady je pí. Petra Kropáčková. Část členů pracovalo ve školské radě i v předchozím funkčním období. Funkční období trvá vždy tři roky. 6

7 1.6. Materiálně technické zajištění školy Škola má k dispozici: 19 kmenových tříd (z toho 7 multimediálních s interaktivní tabulí) 3 multimediální učebny s interaktivní tabulí (1 učebna pro I. st. ZŠ, učebna jazyků, učebna rodinné výchovy) multimediální informační centrum s knihovnou pro žáky 2 odborné učebny výpočetní techniky (celkem 32 počítačů pro žáky, 2 počítače pro učitele, 1 dataprojektor) odbornou učebnu matematiky a fyziky s interaktivním systémem ONfinity a dataprojektorem odbornou učebnu matematiky s počítačem a dataprojektorem odbornou učebnu zeměpisu s interaktivním systémem ONfinity a dataprojektorem jazykovou laboratoř se systémem propojených sluchátek a interaktivní tabulí jazykovou učebnu pro výuku reálií s počítačem propojeným s televizí odbornou učebnu chemie odbornou učebnu přírodopisu s interaktivním systémem ONfinity a dataprojektorem odbornou učebnu výtvarné výchovy odbornou učebnu hudební výchovy školní kuchyňku školní dílnu 2 tělocvičny se zázemím víceúčelovou sportovní plochu s umělým povrchem asfaltové hřiště naučnou školní zahradu s venkovní učebnou a altánem Školní družina má k dispozici: 4 učebny herny se zázemím školní zahradu s pískovišti a herními prvky Učební pomůcky: Nákup nových učebnic probíhá v souladu se zaváděním školního vzdělávacího programu do jednotlivých ročníků. Pořizování školních pomůcek a výukových materiálů je uskutečňováno podle potřeby a požadavků učitelů tak, jak to dovolují finanční možnosti školy. Žáci i učitelé mohou využít kiosek (svačiny, občerstvení, papírnické potřeby), automat na studené nápoje. Žáci 1. stupně dostávají dotované ovoce a zeleninu v rámci programu Ovoce do škol. 7

8 2. Vzdělávací program školy 2.1. Vzdělávací program školy Výuka probíhá ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Klíč do života schváleného Kód oboru C/01 Základní škola Učební plány podle ŠVP Klíč do života Učební plán pro ročník základního vzdělávání Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Český jazyk a literatura ročník min. časová dotace dispon. časová dotace Anglický jazyk Matematika Informatika Člověk a jeho svět (Čs) Umění a kultura Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Průřezová témata P P P P P Disponibilní časová dotace Vázaná Volná Celková týdenní hodinová dotace Celková povinná časová dotace Povolené rozmezí v ročníku

9 Učební plán pro ročník základního vzdělávání Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět ročník min. časová dotace dispon. časová dotace Český jazyk a literat Anglický jazyk Německý (ruský) jazyk Matematika Informatika vázaná volná Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Počítačová grafika Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Povinně volitelné předměty Průřezová témata P P P P Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hodin Povolené rozmezí v ročníku Celková povinná časová dotace P = povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni, časovou dotaci lze čerpat z volné disponibilní časové dotace. 9

10 2.3. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Ročník Název předmětu Volitelné předměty Týdenní hodinová dotace Počet skupin Počet žáků Německý jazyk Přírodovědné praktikum Sportovní hry Cvičení z Čj Anglická konverzace Cvičení z Aj Přírodovědné praktikum Německý jazyk Sportovní hry Historický seminář Anglická konverzace Zdravověda Ruský jazyk Sportovní hry Přírodovědné praktikum Německý jazyk Výtvarný ateliér Anglická konverzace Historický seminář Cvičení z Aj / Seminář z M 1/ Ruská konverzace Německá konverzace Informatika v aplikacích

11 Nepovinné předměty Ročník Název předmětu Počet skupin Počet žáků Environmentální výchova Dyslexie Náboženství Zájmové kroužky Název kroužku Ročník Počet Počet Název kroužku Ročník žáků žáků Kroužek Aj Country Míčové hry Kroužek Nj Kroužek Aj Keramika Míčové hry Keramika Kroužek Čj Keramika Míčové hry Volejbal Čtenářská dílna Kopaná - přípravka Tenis Kopaná žáci Stolní tenis začáteč Kroužek Aj Stolní tenis Kroužek Aj Rybářský kroužek Kroužek matematiky Společenské hry Florbal Moderní tance Břišní tance Již tradičně děti z keramického kroužku nabízely své výrobky na vánočním jarmarku lidových řemesel ve Společenském centru. 11

12 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1. Organizační schéma školy ředitel statutární orgán příspěvkové organizace zástupce ředitele pro I. stupeň a ŠD zást. řed. II. st., ŠK, zást.stat. orgánu, koordinátor ŠVP mzdová účetní metodik ICT hospodářka vychovatelky ŠD předsedové MS PK I. stupeň pedagog. pracovníci I. stupně výchovný poradce, metodik dopravní výchovy školník vedoucí uklízečka předsedové MS PK II. stupeň Pedagog. pracovníci II. stuně metodik EVVO, metodik ochrany člověka,. metodik prevence výchovný poradce školník vedoucí uklízečka pedagog. pracovníci I. stupně TU I. stupeň uklízečky Pedagog. pracovníci II. stuně TU I. A II. stupeň TU II. stupeň uklízečky 12

13 3.2. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 Jméno a příjmení Titul Pracovní zařazení Absolvent školy Aprobace, specializace Počet let pedagog. praxe Pracovní úvazek Jana Bacíková PaedDr. ředitelka PF Plzeň M,Ch,Inf Věra Sýkorová Mgr. zást.ř. II. st. PF Čes. Bud. Čj, D 16 1 Iva Hořejší Mgr. zást.ř. I.st. PF Plzeň 1.stupeň 18 1 Eva Hocková Mgr. učitelka PF Plzeň 1. stupeň 27 1 Eva Matějková Mgr. učitelka PF Plzeň 1. stupeň 34 1 Radomira Bláhová Mgr. učitelka PF Plzeň 1. stupeň 28 1 Jaroslav Zajíček Mgr. učitel PF Plzeň 1. stupeň 39 1 Svatava Hošková Mgr. učitelka PF Plzeň 1. stupeň 33 1 Jana Brdová Mgr. učitelka PF UK Praha 1. stupeň 39 1 Hana Poláková Mgr. učitelka PF Plzeň 1. stupeň 35 1 Martina Jedličková Mgr. učitelka PF České Bud. 1. stupeň 13 1 Alena Šmolíková Mgr. učitelka PF Plzeň 1. stupeň 22 1 Linda Berková Bc. učitelka Metropolitní univerzita, Praha Aj 10 1 Alena Hofmanová Mgr. učitelka PF Brno M, Ov 32 1 Miroslava Štěrbová Mgr. učitelka PF Plzeň Čj, D 17 1 Marie Pánková Mgr. učitelka PF UK Praha Rj, Tv 35 1 Bohumila Zajíčková Mgr. učitelka PF UK Praha M,Ch,Inf Květa Jeníčková Mgr. učitelka PF Brno Čj, Ov 37 1 Jana Závodná Mgr. učitelka PF Plzeň Z, Tv 31 1 Helena Placatková Mgr. učitelka PF Plzeň Čj, Vv 28 1 František Matějka Mgr. učitel PF Plzeň Bi, Ch 6 1 Radek Surynek Bc. učitel PF České Bud. F, Inf 2 1 Věra Pejsarová Mgr. učitelka FTVS Praha Z, Tv 30 1 Hedvika Valová Bc. učitelka Metropolitní univerzita, Praha Aj 8 1 Anna Červená Mgr. učitelka PF Plzeň Nj 13 1 Irena Karlíková DiS. učitelka VOŠ ped., Aj 10 1 Helena Hochmutová učitelka Beroun TF JU Č.Budějovice teologická ped. kval. 12 0,091 Bohumil Sedláček Mgr. učitel PF UK Praha Tv, Pč 26 0,181 Petra Kropáčková Jana Minaříková asistentka pedagoga asistentka pedagoga OA, Praha ekonom 1 0,5 SZŠ Příbram zdrav. sestra 5 0,391 Radka Poláková vychov. PŠ Beroun vychov Zdeňka Zíbová vychov. SPŠ Beroun vychov Ilona Čunátová vychov. PŠ Prachatice vychov. 23 0,633 Jana Minaříková vychov. SZŠ Příbram vychov. 5 0,333 13

14 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Učitelé 28 24,701 Asistenti pedagoga 2 0,891 Vychovatelky ŠD + ŠK 4 3, Analýza lidských zdrojů Poměr mužů a žen pedagogičtí pracovníci ZŠ Pedagogický sbor má včetně asistentek pedagoga 32 členů, z toho jsou 4 muži. Snahou je zvyšovat počet mužů, ale vzhledem k finančnímu ocenění učitelů je tento stav běžný a srovnatelný s ostatními školami regionu Věková struktura pedagogičtí pracovníci ZŠ a ŠD k Věková struktura pedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků Do 30 let nad 60 let Průměrná délka ped. praxe a průměrný věk pedagogických pracovníků k Počet pedagogických pracovníků ZŠ Průměrná délka pedagogické praxe Průměrný věk 33 22,27 47, Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů Vyučovací povinnost v ročníku, podíl aprobovanosti Předmět Počet hodin Počet hodin odučených aprobovaně Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 8 6 Vlastivěda 8 6 Informatika 3 3 Hudební výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Výtvarná výchova

15 Vyučovací povinnost v ročníku, podíl aprobovanosti Předmět Počet hodin Počet hodin odučených aprobovaně Český jazyk Anglický jazyk Matematika Rodinná výchova / Výchova ke zdraví 6 0 Občanská výchova / Výchova k občanství 8 8 Dějepis Informatika 6 6 Hudební výchova 8 0 Praktické činnosti 12 4 Tělesná výchova Zeměpis Přírodopis 14 8 Výtvarná výchova Fyzika Chemie 8 8 Na druhém stupni chybí dlouhodobě kvalifikovaný učitel na hudební výchovu. Hudební výchovu učí učitelka, která navštěvovala ZUŠ a hraje na hudební nástroj. Přírodopis, praktické činnosti a výtvarnou výchovu mají v úvazku zkušení učitelé. Rodinnou výchovu učí v devátém ročníku výchovná poradkyně. Výuka anglického jazyka je zajištěny třemi učitelkami, dvě získaly bakalářský titul na Metropolitní univerzitě v Praze obor Anglofonní studium, jedna je absolventkou VOŠ pedagogické. Všechny mají certifikáty z různých kurzů a zkušenosti z lektorské práce. Žáci v každém ročníku jsou rozděleni na tři skupiny, v početnějším 9. ročníku dokonce na čtyři skupiny. Činnost školní družiny je zajištěna vychovatelkami s patřičným vzděláním, částečný úvazek má vychovatelka, která ve škole pracuje jako asistentka pedagoga Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 Jméno a příjmení Pracovní Počet let Stupeň vzdělání zařazení praxe Úvazek Jitka Vrbová účetní gymnázium Praha Marie Sýkorová referentka SZTŠ Březnice 34 0,5 Petra Kropáčková * referentka OA Praha 10 0,5 Václav Vyskočil školník SOU 32 1 Vladimíra Kebrlová uklízečka SOU 25 1 Eva Blažková uklízečka SOU 26 1 Jiřina Vávrovská uklízečka SOU 26 1 Martina Hošková uklízečka SOU 10 1 * Zástup za dlouhodobě nemocnou Marii Sýkorovou. 15

16 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Počet účastníků Název akce Místo konání 15 Metodika efektivního zapojení IT do výuky Rožmitál p. Tř. 2 Příběh Pražského hradu / Užitkové zahrady Praha 2 Příběh Pražského hradu / Jižní zahrady Praha 1 Od zaběhlé rutiny k rozmanitosti v hodinách Aj Praha 2 Herní aktivity v Čj Příbram 3 Kreativní témata a jejich využití ve Vv - kočky Příbram 1 Teaching English Learning Technologies Praha Příběh Pražského hradu / Život Pražského Praha 2 hradu 2 Příběh Pražského hradu /Olšanské hřbitovy 2 Praha 3 Kreativní témata a jejich využití ve Vv - kvítek Příbram 3 Ekoateliér Podzim 2012 Praha 2 Čeština nemusí být nudná Příbram 1 Bezpečnost při práci s chemikáliemi Příbram 1 Making grammar fun Plzeň 1 Senát Parlamentu ČR Praha 1 ČŠI Testování NIQES Praha 2 Prac. semináře ke Standardům RVP Praha 7 Zdravotník zotavovacích akcí Příbram 2 ŠVP Změna a realizace ve výuce Praha 1 BOZP Bezpečnost a prevence úrazů Praha 1 Svět energie Štěchovice 1 Školská legislativa Praha 2 BOZP - legislativa Praha 1 Autismus - APLA Praha 2 EU a my Praha Účast pedagogů na dalším vzdělávání podporujeme i přes omezené finanční prostředky. Snažíme se vytvořit organizační podmínky pro účast pedagogických pracovníků na školeních tak, abychom co nejméně zatížili rozpočet školy. Při stanovení plánu DVPP přihlížíme ke studijním zájmům pedagogického pracovníka a potřebám školy. 16

17 Počet vybraných školení pro zaměstnance není omezen, ale pokud si zvolí během školního roku více než 2 školení, na která musí být uvolněn v době jeho přímé vyučovací nebo výchovné činnosti, musí si hodiny alespoň částečně vyměnit. Na škole pořádáme školení především v oblasti využívání ICT ve výuce. Tento rok jsme se zaměřili na pokročilejší techniku práce s interaktivní tabulí. V průběhu roku mají pedagogičtí pracovníci během vedlejších prázdnin (popř. volných dní) 12 dní na samostudium. Školení BOZP a PO je samostatně zpracováno ve směrnicích BOZP a PO a koná se pravidelně každé dva roky. Pozitivním rysem je ochota a chuť podstatné části pedagogického sboru pracovat na svém dalším odborném rozvoji. Pedagogové hodnotí většinu školení velmi kladně. Navštěvují školení především v Praze, Příbrami a Plzni. Škola se žádnou akcí nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a uplatnění absolventů školy 5.1. Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2012/2013 Zapsaní do 1. třídy 2012/13 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2012/13 Zapsaní do 1. třídy 2013/2014 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2013/ Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom v životě dítěte, ale i celé jeho rodiny. Prvním krokem ke vstupu do školy je zápis dětí do 1. třídy. Na naší škole probíhal 24. a 25. ledna První část zápisu probíhala klasickou formou, tedy jako rozhovor paní učitelky s budoucím prvňáčkem. Paní učitelky si tak nenásilnou formou zjišťovaly správnou výslovnost, slovní zásobu, znalost barev, geometrických tvarů a matematickou představivost. Děti vyprávěly, malovaly, zpívaly nebo něco zarecitovaly. Na závěr budoucí školáci dostali pamětní list s omalovánkami a hrací kartou a vydali se na druhou část zápisu do naší Klaunské školy. Předškoláci zde na dvanácti stanovištích plnili nejrůznější úkoly skládali puzzle, stavěli domino, chytali ryby, malovali na interaktivní tabuli, poznávali zvířátka a sportovali. 17

18 Většina dětí se nebála a s chutí řešila všechny mnohdy i zamotané klaunské úkoly. Po splnění všech úkolů obdrželi malí klauni za odměnu dárky, které jim vyrobili jejich budoucí spolužáci. Klaunskou školou provázeli budoucí školáky žáci vyšších ročníků, kteří se skvěle zhostili svých klaunských rolí a měli velice milý profesionální přístup ke všem dětem. Doufáme, že první návštěva školy zapůsobila pozitivně nejen na předškoláky, ale i na jejich rodiče Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy ve školním roce 2012/2013 Šestileté/Osmileté Gymnázium Čtyřleté SOŠ, včetně konzervatoří a maturitních oborů SOU 0/ Povinnou školní docházku ukončilo 50 žáků devátých tříd. SOU Výsledky přijímacího řízení na ZŠ J. J. Ryby ve školním roce 2012/2013 V letošním roce opustilo naši školu 50 žáků devátého ročníku. 44 z nich poslalo přihlášku ke studiu na střední škole, zbylých 6 dětí se rozhodlo pro klasický tříletý učební obor. Stejně jako v minulém roce si každý mohl v prvním kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky. Dnes už asi nikoho nepřekvapí skutečnost, že kromě uměleckých oborů neskládal žádný z žáků 9. ročníku přijímací zkoušky a všichni byli na vybrané školy přijati. Nabídka ze strany středních škol a učilišť totiž bohatě převyšovala poptávku. Střední školy se opět předháněly v tom, jak ve velké konkurenci co nejlépe obstát a nalákat co nejvíce studentů. Není proto divu, že se pro studium na střední škole rozhodli i ti žáci, kteří na naší škole bojují se známkami dostatečnými až nedostatečnými. Dávno pryč jsou bohužel doby, kdy se žáci předháněli v pilné a pečlivé přípravě na náročné přijímací 18

19 zkoušky na střední školy, snažili se do poslední chvíli před přijímačkami získat co nejvíce znalostí a vědomostí na nepovinném doučování z českého jazyka nebo z matematiky. Dnes už dlouho dopředu téměř všichni s jistotou vědí, že budou na tu svoji vybranou školu přijati, a tak jen automaticky odevzdají zápisový lístek. Bohužel našim dětem pak ale chybí pro život důležitá zkušenost, že nic nepadá do klína zadarmo, bez námahy a vlastního přičinění. Dalším neblahým faktem v přijímacím řízení je skutečnost, že rok od roku klesá počet těch, kteří se hlásí na učební obor. Při pohledu na každoročně se snižující čísla zájemců o učební obory musí každého napadnout otázka, kde seženeme za pár let šikovného zedníka, truhláře, elektrikáře, kuchaře. I přes výše popsaná úskalí letošního přijímacího řízení pevně věříme, že se našim žákům bude na jejich nových školách líbit. Jestli uspějí a na studiu se udrží až do maturity a pak ji opravdu složí, to už záleží pouze na nich. Jisté je, že středoškolské studium už tak snadné a pohodlné jako přijímací řízení určitě nebude. Obory, které žáci vybírali: Čtyřleté studijní obory s maturitou: gymnázium 11 žáků, obchodní akademie 5 žák, zdravotnická škola 4 žáci, průmyslová škola 12 žáků, cestovní ruch - 2 žáci, sociální práce - 2 žáci, výpočetní technika 1 žák, TRIVIS 1 žák, umělecké školy 2 žáci, konzervatoř 1 žák, kosmetička 1 žákyně, autotronik 2 žáci Tříleté učební obory bez maturity: automechanik - 1 žák, instalatér 1 žák, opravář zemědělských strojů 1 žák, pečovatelské práce 1 žákyně, prodavačské práce 1 žák, cukrářka 1 žákyně Studijní obory s maturitou Gymnázium Příbram 11 SPŠ Příbram strojírenství 2 SPŠ Příbram elektrotechnika 4 SPŠ Příbram pozemní stavitelství 1 SPŠ Příbram pozemní stavitelství a architektura 2 SPŠE Plzeň správa Pc sítí a webdesign 2 SPŠ Volyně pozemní stavitelství a architektura 1 Obchodní akademie Příbram 5 SZŠ Příbram zdravotnické lyceum 2 SZS Příbram zdravotnický asistent 2 ISŠ Příbram cestovní ruch 2 TRIVIS Praha 1 Soukromá střední škola výpočetní techniky Praha 1 SOŠ Březnice sociální práce 2 SUPŠ Bechyně grafický design 1 Umělecko-průmysl.škola text. řemesel oděvní návrhářství 1 Konzervatoř Plzeň 1 Autotronik Praha, Dubno 2 Kosmetička Praha 1 19

20 Učební obory automechanik 1 instalatér 1 opravář zemědělských strojů 1 cukrářka 1 pečovatelské služby 1 prodavačské práce 1 6. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků 6.1. Celkový prospěch žáků v I. a II pololetí šk. roku 2012/ pololetí Ročník Počet Prospělo Neklasifikováno z chování z chování 2. stup. 3. stup. Prospělo Neprosp. žáků s vyznam celkem % 63,12 34,90 1,73 0,23 0,46 II. pololetí Ročník Počet Prospělo Oprav. 2.stup. 3.stup. Prospělo Neprosp. žáků s vyznam. zkoušky z chování z chování celkem % 55,80 41,73 2,47 1,98 1,48 20

21 6.2. Výsledky vzdělávání zjišťované školou Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy Letos jsme opět absolvovali celoplošnou generálku ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol realizované Českou školní inspekcí v rámci projektu NIQES. Testování proběhlo v českém jazyce, anglickém jazyce a matematice. Cílem projektu NIQES není srovnávat žáky, třídy nebo školy základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Jednotlivé grafy ukazují, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 %, %, %, % a %, tj. jaká část ze všech testovaných žáků vyřešila méně než jednu pětinu úloh základní společné části, jaká část jednu až dvě pětiny úloh základní společné části atd. Informace nad grafem udává hodnotu průměrné úspěšnosti našich žáků. Graf umožňuje posoudit, zda jsou žáci naší školy v průměru ve většinové skupině žáků rozdělených podle výsledků, nebo zda se řadí spíše k okrajovým (pozitivně i negativně) skupinám. Nejedná se o porovnání školy s ostatními školami graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních škol. Po zodpovězení prvních úloh byli žáci na základě výsledků rozřazeni. Ti úspěšní řešili obtížnější variantu testu. Rozdělení žáků podle obtížnosti úloh ukazuje vždy druhý graf. Výsledky testování v 5. ročníku český jazyk 21

22 Výsledky testování v 5. ročníku anglický jazyk Výsledky testování v 5. ročníku matematika 22

23 Výsledky testování v 9. ročníku český jazyk Výsledky testování v 9. ročníku anglický jazyk 23

24 Výsledky testování v 9. ročníku matematika Další zdroje porovnávání výsledků žáků Dalším zdrojem výsledků úrovně vzdělávání je účast v soutěžích a olympiádách. Naši žáci jsou bez problémů přijímáni na střední školy, které si zvolili. Na těchto školách se dobře uplatňují. Dále porovnáváme výsledky žáků v ročníku v průběhu jejich školní docházky. K tomu využíváme zpracované výsledky v programu pro evidenci a klasifikaci žáků SAS. 24

25 Ročník (počet žáků v ročníku) 6.3. Počet zameškaných hodin ve šk. roce 2012/2013 omluvené hodiny 1. pololetí 2. pololetí neomluvené omluvené hodiny hodiny neomluvené hodiny 1. (43) (46) (37) (40) (41) (46) (45) (51) (44) průměr na žáka 38,75 0,027 54,72 0,03 Z tabulky je patrné zvýšení počtu zameškaných hodin v 2. pololetí. Za účelem snížení zejména absence neomluvené máme ve školním řádu jasně stanovena pravidla pro omlouvání žáků. 7. Výchovné poradenství 7.1. Vyhodnocení koncepce výchovného poradenství Výchovným poradenstvím byla pověřena p. učitelka Anna Červená. Výchovné poradenství se ve školním roce 2012/2013 řídilo plánem práce zaměřeným zejména na tyto hlavní oblasti : evidence žáků s vývojovými poruchami koordinace činností vedoucích k odstranění nebo zmírnění diagnostikovaných vývojových poruch u konkrétních žáků metodické vedení učitelů při přípravě IVP spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků směrování profesní orientace žáků poradenská činnost pro žáky i rodiče kontakt s PPP a SVP vyhodnocování podnětů ze schránky důvěry 7.2. Práce s žáky s poruchami učení a chování a s talentovanými žáky Při výchovně vzdělávacím procesu se snažíme o vytvoření vhodných podmínek pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP), tj. dětí zdravotně postižených, zdravotně znevýhodněných a sociálně znevýhodněných. 25

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více