V l a s t n í h o d n o c e n í š k o l y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V l a s t n í h o d n o c e n í š k o l y"

Transkript

1 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, Trutnov V l a s t n í h o d n o c e n í š k o l y ( / , / , / )

2 OBSAH 1 Úvod Koncepce rozvoje školy Podklady pro zpracování autoevaluační zprávy Výsledky vlastního hodnocení školy Podmínky ke vzdělávání Průběh vzdělávání Podpora žáků, spolupráce s rodiči a dalšími stranami Podpora školy žákům Spolupráce s rodiči a dalšími stranami Výsledky vzdělávání Řízení školy, personalistika Úroveň výsledků práce školy Závěr Přílohy

3 1 ÚVOD Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o., soukromá škola zřizovaná PaedDr. Vladimírem Zelinkou, připravuje žáky v denní a dálkové formě vzdělávání v oboru vzdělání M/01 Ekonomika a podnikání a M/022 Podnikatel pro obchod a služby (dobíhající obor). Povinnost zpracovat vlastní hodnocení školy je stanovena 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Vlastní hodnocení školy konkretizuje Vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., 8 a 9, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ve znění vyhlášky 225/2009 Sb. Vlastní hodnocení má být zaměřeno na cíle školy, koncepční záměr rozvoje školy, posouzení, jakým způsobem škola plní své cíle, oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření. Hlavní oblasti hodnocení jsou vždy: a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání žáků, e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Vlastní hodnocení školy se zpracovává průběžně za období 3 školních roků, tato zpráva konkrétně za školní roky 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010. Hodnotící zpráva bude zveřejněna do 31. října

4 2 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Vize a dlouhodobé cíle rozvoje školy byly stanoveny v Koncepci Střední odborné školy podnikatelské Trutnov, s. r. o., s výhledem do roku 2010 ze dne , s následnou aktualizací dne a Mezi hlavní koncepční záměry a cíle patří: - realizovat denní čtyřletou a dálkovou pětiletou formu vzdělávání oboru vzdělání M/022 Podnikatel pro obchod a služby, - realizovat schválený učební plán pro zkrácené studium pro denní a příp. také pro dálkovou formu vzdělávání, - zpracovat školní vzdělávací program pro schválený rámcově vzdělávací program M/01 Ekonomika a podnikání pro denní i dálkovou formu vzdělávání, - zajišťování DVPP, které povede k zajištění plné aprobovanosti vyučujících, - snaha o zvýšení materiálně technické vybavenosti školy, zvláště v oblasti informačních a komunikačních technologií. 3 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVY Způsob autoevaluace školy, včetně časového plánu a kritérií vlastního hodnocení školy (viz tab. č. 2.1), byl projednán pedagogickou radou Střední odborné školy podnikatelské Trutnov, s. r. o., dne 31. srpna 2007 a následně po novelizaci Vyhlášky č. 15/2005 Sb. dne 31. srpna 2009 (viz Vlastní hodnocení školy osnova, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010). Pro zpracování vlastního hodnocení školy byly jako zdroje informací použity: a) zpráva z kontroly veřejných kontrolních orgánů, b) výroční zprávy o činnosti školy, c) roční plány práce, d) souhrnné informace o DVPP, e) výsledky testování žáků v testech Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), SCIO, - 2 -

5 f) dotazníková šetření mezi žáky, g) dotazníková šetření mezi rodiči. Při vlastním hodnocení jsme použili následující metody a nástroje: a) analýzu pedagogické a ostatní dokumentace školy, b) analýza zpráv veřejných kontrolních orgánů (Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Okresní státní archiv v Trutnově, Okresní správa sociálního zabezpečení, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Krajský úřad odbor školství) c) pozorování materiálně technického stavu, pozorování výchovně vzdělávacího procesu, hospitace, d) diskuze v pedagogickém sboru, e) dotazníky pro rodiče a žáky. Pro jednotné vyhodnocení rozdílně měřených kritérií jsme použili metodu známkování a její převod do grafické podoby. U kritérií, kde to mělo smysl, jsme využili hodnocení trendu vývoje. Klasifikační stupně výborné velmi dobré dobré dostatečné nedostatečné ano spíše ano spíše ne ne neumím posoudit splněno většinou splněno téměř úplně úplně úplně dodrženo splněno většinou dodrženo částečně částečně dodrženo nesplněno téměř nedodrženo nesplněno úplně nedodrženo trendu A B C roste stagnuje klesá zlepšuje se zůstává stejný zhoršuje se - 3 -

6 Tabulka č. 2.1 Kriteria vlastního hodnocení školy Kriterium Cíl sledování Kriterium hodnocení Evaluační nástroj Časové rozvržení podmínky ke vybavenost školy inventarizace vzdělávání požadavky předmětových komisí průběh vzdělávání podpora žáků, spolupráce s rodiči a dalšími stranami dodržování tematických plánů dodržování rozvrhů sledování metod používaných ve výuce účast žáků na mimoškolních akcích, soutěžích a přehlídkách prací žáků ocenění výborných studentů podpora sportovních a společenských aktivit žáků dostatek prostor, pomůcek a učebnic ICT vybavení dodržuje/nedodržuje převažují frontální metody/převažují jiné metody počet uskutečněných akcí četnost stipendií četnost kladně vyřízených žádostí o uvolnění, případně individuální vzdělávací plán reprezentace dotazníkové šetření mezi žáky dotazníkové šetření mezi rodiči (v rámci třídních schůzek) zápisy předmětových komisí kontrola ředitele hospitace záznamy o akcích dotazy směřované k žákům zpráva ekonomického a studijního oddělení školy vždy ke konci školního roku záznamy studijního oddělení a třídních učitelů 1x ročně inventarizace požadavky komisí září, leden dotazník duben, resp. červen hospitace (viz hospitační plány) činnost žáků se sleduje průběžně (přehled mimoškolních akcích) 1x ročně vždy ke konci školního roku průběžně záznamy pedagogických a provozních rad (za 1. a 2. pololetí) organizace společenských a informačních akcí pro rodiče ekonomická podpora žáků četnost schůzek s rodiči a společenských akcí četnost kladně vyřízených žádostí o splátkové kalendáře školného podklady od třídních učitelů zpráva ekonomického a studijního oddělení

7 Kriterium Cíl sledování Kriterium hodnocení Evaluační nástroj Časové rozvržení výsledky vzdělávání průměrný prospěch žáků, třídy (výsledku testování společnosti SCIO a CERMAT, pokud budou k dispozici) lepší než testy nezávislých společností/srovnatelné/horší třídní výkazy, hodnotící zprávy, zpracované statistiky, evidence v i-škole 1x ročně vždy na konci kalendářního roku řízení školy, personalistika úroveň výsledků práce školy úspěšnost při maturitních zkouškách stálost pedagogického sboru, aprobovanost DVPP, včetně ICT vzdělávání vedení školy dodržování plánu práce dodržování rozpočtu školy zpráva ředitelství počet uskutečněných školení dodržen/nedodržen personální dokumentace přehled DVPP rozbor dokumentace školy, výroční zpráva školy 1x ročně, vždy na konci školního roku 1x ročně vždy na začátku následujícího školního roku stav výběru školného výše pohledávek, počet dlužníků zpráva auditora průběžné zprávy využívání projektů a grantů počet projektů, grantů - 5 -

8 4 VÝSLEDKY VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY 4.1 Podmínky ke vzdělávání Škola využívá budovu pronajatou od Městského úřadu v Trutnově. Budova vystavěna v letech , zkolaudována v r Provoz zahájen v r V budově školy je k dispozici 9 učeben: dvě učebny odborné, 4 učebny pro méně než 20 žáků, 4 pro 20 až 40 žáků, tři sklady, sborovna, čtyři kabinety, ředitelna a místnosti pro školníka a uklízečky. Každá třída má svou šatnu, kde má každý žák k dispozici uzamykatelnou skříňku. Ve všech prostorách školy je udržována čistota. Učebny jsou vybaveny novým nebo renovovaným školním nábytkem. Okna všech učeben jsou opatřena žaluziemi, záclonami, závěsy a jsou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. Umělé osvětlení zajišťují zářivkové zdroje umístěné rovnoběžně s okenní stěnou. Regulace tohoto osvětlení je zajištěna postupným zapínáním. Nově jsou také osvětleny tabule (v souladu s požadavky Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje). Používány jsou běžné tabule, v některých učebnách i bezprašné bílé tabule, na které píší vyučující tmavými fixy. Vedle vybavení tříd klasickou didaktickou technikou (zpětné projektory, promítací plátna) byly ve školním roce 2009/2010 nainstalovány do 2 kmenových učeben nové interaktivní tabule, které byly pořízeny díky získaným finančním prostředkům v rámci projektu Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V budově školy jsou v současné době celkem 3 interaktivní tabule. Ve všech třídách jsou k dispozici přípojky do školní počítačové sítě, resp. internetu. Upravené učebny jsou využívány nejen žáky denní a dálkové formy vzdělávání, ale i pro pořádání různých seminářů, kurzů, přednášek. Pokračuje spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje. V rámci projektu Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky jsou v budově školy od školního roku 2009/2010 realizovány pro partnerské školy odborné semináře zaměřené na ovládání interaktivního softwaru ActivStudio, resp. ActivInspire

9 Vyučující mohou využívat při výuce i další didaktickou a ICT techniku, jako např. dataprojektory, notebook, CD přehrávače, videa. Na chodbě v 2. nadzemním podlaží se nachází multifunkční kopírka s karetním systémem, která je k dispozici žákům i učitelům. Chodby jsou vyzdobeny květinami, mapami a nástěnkami, kde žáci vystavují své práce, výstupy z projektů. Je zde také prezentována mimoškolní činnost žáků. Žákovská knihovna ve škole není, žáci prvního ročníku na začátku studia navštěvují Městskou knihovnu v Trutnově, seznamují se s principy práce v této knihovně a v průběhu studia si zde mohou půjčovat odbornou studijní literaturu. Škola žákům na začátku každého školního roku pořizuje sadu školních sešitů a zapůjčuje učebnice pro některé odborné předměty (založení a provoz podniku, bankovnictví a pojišťovnictví, ekonomika, právo, marketing, aj.) a všeobecně vzdělávací předměty. Učebnice pro výuku cizích jazyků si žáci musí zakoupit sami. Pro výuku zeměpisu, dějepisu, cizích jazyků, českého jazyka a základů společenských věd jsou ve škole k dispozici mapy, atlasy, výuková videa nebo CD, resp. DVD. Vyučující využívají zdroje na internetu (metodické portály, stránky Wikipedie, apod.) Pro výuku základů přírodních věd má škola k dispozici nástěnné obrazy, chybí větší množství trojrozměrných demonstračních pomůcek, ale tento handicap je kompenzován využíváním digitálních pomůcek. Učitelé využívají pro přípravu na hodiny a následně ve výuce odbornou literaturu i vlastní vytvořené pracovní materiály v digitální nebo tištěné podobě. Škola vychází vstříc požadavkům jednotlivých předmětových komisí a dle finančních možností jsou zakupovány nové knihy, učební texty, odebírány jsou i odborné časopisy a noviny. Pro výuku tělesné výchovy má škola k dispozici sportovní halu Gymnázia Trutnov a sportovní zařízení v blízkosti školy. Vlastní školní jídelnu škola nemá. Žákům jsou k dispozici pro dodržování vhodného pitného režimu kuchyňky a nápojový automat umístěný ve vestibulu školy

10 V dotazníkovém šetření mezi žáky bylo zjištěno (viz údaje v tabulkách; klasifikační stupnice viz str. 3): Tab. 4.1 vzhledu budovy, tříd a chodeb Klasifikační stupně Celkem Počet odpovědí Procenta 0% 32% 55% 13% 0% 100% 13% 32% 1 55% Tab. 4.2 Trend vývoje ve vzhledu budovy, tříd a chodeb Trend vývoje A B C Celkem Počet odpovědí Procenta 20% 73% 7% 100% 7% 20% A B C 73%

11 Tab. 4.3 Materiální vybavení školy Klasifikační stupně Celkem Počet odpovědí Procenta 39% 39% 16% 6% 0% 100% 16% 6% 1 39% % 5 Tab. 4.4 Trend vývoje v materiálním vybavení školy Trend vývoje A B C Celkem Počet odpovědí Procenta 55% 45% 0% 100% A 45% 55% B C Z dotazníkového šetření mezi rodiči vyplývá, že 38 % rodičů se domnívá, že vzhled budovy, tříd a chodeb je velmi dobrý nebo dobrý. Materiální vybavení školy je podle z 22 % rodičů výborné, z 62 % velmi dobré a z 8 % dobré. 38 % rodičů se domnívá, že trend vývoje vzhledu budovy, tříd a chodeb se zlepšuje, 62 % rodičů se domnívá, že zůstává stejný. Co se týká trendu vývoje materiálního vybavení školy, 54 % rodičů si myslí, že se zlepšuje, 38 % rodičů se domnívá, že materiální vybavení zůstává na stejné úrovni

12 V uplynulý 3 školních letech se podařilo odstranit řadu nedostatků zjištěných při kontrolách krajské hygienické stanice (v roce 2007 a 2009). Bylo nainstalováno osvětlení tabulí, v 1. patře byla vybudována hygienická kabina a část školního nábytku byla upravena dle požadavků vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění. Ze závad zjištěných při kontrolách krajské hygienické stanice se zatím nepodařilo odstranit nedostatky týkající se úpravy pracovních míst v počítačové učebně dle individuálních potřeb žáků. Výhledově bude také tento nedostatek odstraněn. V oblasti podmínek ke vzdělávání došlo k dalšímu výraznému zlepšení materiálně technického vybavení školy díky zapojení SOŠP Trutnov, s. r. o., do projektu Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 4.2 Průběh vzdělávání Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o., vyučuje v denní i dálkové formě vzdělávání podle učebního plánu pro obor vzdělání M/022 Podnikatel pro obchod a služby schváleného MŠMT ČR dne 27. července 2000 pod číslem jednacím / s platností od 1. září 2000 (dobíhající obor) a podle Rámcově vzdělávacího programu (dále jen RVP) M/01 Ekonomika a podnikání s platností od 1. září V letech 2008/2009 a 2009/2010 škola zpracovala Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) Ekonomika a podnikání pro denní, resp. dálkovou formu vzdělávání, se zaměřením Asistent firemního managementu (denní a dálková forma vzdělávání), Účetnictví a daně (denní forma vzdělávání) a Informatika v ekonomice (denní forma vzdělávání). Přijímací řízení do denní a dálkové formy vzdělávání probíhá dle platných pokynů MŠMT ČR. O podmínkách přijímání do 1. ročníku denní, resp. dálkové formy vzdělávání, informuje škola prostřednictvím katalogu vzdělávací nabídky středních škol, dále pak prostřednictvím webových stránek školy a prostřednictvím inzerce ve speciálních přílohách novinových deníků MF DS a Právo, v regionálním tisku a také prostřednictvím rozhlasové kampaně (ve školním roce 2007/2008 ji zajišťovala společnost Černá Hora Media, s. r. o., pro rádio Černá Hora, ve

13 školním roce 2008/2009 a 2009/2010 pak společnost Media marketing Services a. s. pro rádio Magic). Od školního roku 2008/2009 se škola prezentuje na Výstavě středních škol regionu v Národním domě v Trutnově. Výchovný poradce školy, resp. ředitelka školy a metodik prevence, se také zúčastňují pravidelně informativních schůzek s žáky 9. tříd a jejich rodiči, které pořádají některé základní školy (dále jen ZŠ) regionu. Ve školním roce 2007/2008 byli přijímáni ke vzdělávání do 1. ročníku denní formy vzdělávání uchazeči na základě prospěchu z 8. a 9. třídy a výstupního hodnocení ze ZŠ. Od školního roku 2008/2009 musí uchazeči o vzdělávání vykonat přijímací zkoušku, která se skládá z testu studijních předpokladů a z ústního pohovoru. Do celkového výsledku přijímací zkoušky se započítává prospěch a výstupní hodnocení ze ZŠ. Přijímací zkoušku nemusejí konat žáci, kteří měli v 8. a 9. třídě průměrný prospěch do 1,5. Do dálkové formy vzdělávání byli na základě předchozího vzdělání přijímáni uchazeči do vyšších ročníků s podmínkou vykonání předepsaných rozdílových a postupových zkoušek. V letech 2007/2008 a 2008/2009 se na SOŠP Trutnov, s. r. o., vyučoval v denní formě vzdělávání obor vzdělání M/022 Podnikatel pro obchod a služby jako zkrácené dvouleté studium. Učební dokumenty pro zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou pro denní i dálkovou formu vzdělávání schválilo MŠMT ČR pod číslem jednacím / s účinností od 1. září 2007 dne 5. února Vzhledem k tomu, že většina dnešních absolventů středních škol pokračuje ve studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách, nepodařilo se další ročník zkráceného studia otevřít. Učební plán dobíhajícího oboru M/022 Podnikatel pro obchod a služby v denní i dálkové formě vzdělávání byl v důsledku schválení zavedení státní maturitní zkoušky upraven. Ve 3. a 4. ročníku denní formy vzdělávání a ve 4. a 5. ročníku dálkové formy vzdělávání byly na úkor některých výběrových předmětů zařazeny semináře z volitelných maturitních předmětů. Učební osnovy jednotlivých předmětů jsou rozpracovány do tematických celků, které jsou vyhodnocovány vyučujícími v jednotlivých předmětových komisích 4x ročně,

14 vždy za čtvrtletí. Dodržování tematických plánů sleduje i ředitelka školy v rámci hospitací. Hospitace u jednotlivých vyučujících probíhají v souladu s hospitačním plánem pro příslušný školní rok. výsledků hospitací jsou rozebírány s jednotlivými vyučujícími individuálně, obecné závěry jsou prezentovány na pedagogických nebo provozních poradách školy. Z těchto závěrů vyplývá, že se díky modernizaci materiálně technického vybavení školy zvýšila názornost výuky, četnost používání didaktických pomůcek, zvláště ICT techniky (interaktivní tabule), a zároveň se tak zvýšilo používání nových aktivizačních metod ve výuce. Nadále je třeba věnovat velkou pozornost rozvoji vyjadřovacích schopností žáků, žáky aktivizovat, zapojovat do výuky a v souladu s požadavky na státní část maturitní zkoušky věnovat pozornost také čtenářské gramotnosti. V oblasti materiálních podmínek škola splňuje Standard ICT služeb ve škole. Prostředky informačních a komunikačních technologií jsou ve srovnání s předchozím sledovaným obdobím (tj. školní rok 2006/2007) pravidelně používány při výuce odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Ke zlepšení v této oblasti přispěla nejen nově nainstalovaná ICT technika ve třídách, ale také zvyšování informační gramotnosti jednotlivých vyučujících. Učitelé při výuce využívají jednak komerční výukové programy, jednak vlastní materiály a prezentace. Škola se snaží propojovat teoretickou výuku s praxí. V průběhu školního roku jednotlivé předmětové komise plánují a uskutečňují exkurze, besedy a návštěvy kulturních pořadů, které mají vhodně doplňovat výuku (viz Výroční zprávy o činnosti školy). K realizaci stanovených plánů napomáhá také zapojení školy do několika významných projektů: Příběhy bezpráví (projekt organizovaný společností Člověk v tísni, o. p. s., ve spolupráci s Českou televizí), Volba povolání (projekt Hospodářské komory ČR), Studenti čtou a píší noviny (projekt MF DS). V dotazníkovém šetření žáci vybrané akce hodnotili (viz příloha). Škola navíc dlouhodobě spolupracuje se Stacionářem zdravotně oslabených a tělesně postižených v Trutnově. Žáci společně s klienty stacionáře realizují tzv. výtvarné dílny a výrobky pak následně prodávají na charitativním vánoční trhu. Výtěžek z této akce je věnován stacionáři pro jeho aktivity

15 Žáci se pravidelně zúčastňují soutěže Matematický klokan, konverzačních soutěží v cizím jazyce, olympiády v českém jazyce a sportovních soutěží pořádaných Asociací školních sportovních klubů (AŠSK). Mohou tak porovnávat své znalosti, schopnosti a dovednosti se svými vrstevníky. Škola také realizuje dle zájmu žáků poznávací zájezdy do okolních zemí. Ve školním roce 2009/2010 se škole podařilo získat zahraniční partnery z Rumunska, Bulharska a Turecka. Stalo se tak díky zapojení SOŠP Trutnov, s. r. o., do mezinárodního projektu "The Cross-curricular Tool an Innovative Technique in VET Teaching and Learning v rámci programu Leonardo da Vinci Partnership. Tento projekt, který si klade za cíl zvýšit přitažlivost a kvalitu odborného vzdělávání, byl podpořen Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy ČR a potrvá do června V rámci projektu budou žáci a učitelé vytvářet mezipředmětovou mnohojazyčnou příručku s názvem Příručka mladého podnikatele. Hlavní kapitoly příručky budou napsány v anglickém jazyce, konkrétní příklady pak v národních jazycích, tj. rumunském, bulharském, tureckém a českém. Projekt počítá také s realizací 4 projektových setkání vyučujících a žáků z jednotlivých škol. Tato setkání v jednotlivých partnerských zemích umožní účastníkům pracovat společně na příručce, poznat partnerské školy i národní vzdělávací systémy a motivují účastníky ke studiu anglického jazyka. Ve školním roce 2009/2010 byla zrealizována 2 partnerská setkání (v Bulharsku a Turecku), kterých se z naší školy zúčastnilo celkem 6 vyučujících a 2 žáci denní formy vzdělávání. Na konci 3. ročníku je začleněn do učebního plánu tzv. žákovský projekt, jehož cílem je prakticky ověřit vědomosti a dovednosti získané během dosavadního studia a naučit žáky samostatně formulovat, řešit, zpracovat a veřejně prezentovat konkrétní úkol. Žáci pracují na projektu ve skupinách. Vyvrcholením celého projektu je veřejná prezentace, kde mezi sebou jednotlivé týmy soutěží o věcné ceny. S ohledem na závěry týkající se hodnocení průběhu odborných praxí žáků denní formy vzdělávání uvedené v hodnotící zprávě za školní rok 2006/2007 byly provedeny následující změny. Pro žáky 1. ročníku denní formy vzdělávání realizuje v rozsahu 1 týdne odbornou praxi škola, v rámci které se žáci seznámí s činností různých státních organizací (např. finanční úřad, městský úřad, zdravotní pojišťovna, okresní soud) a s činností

16 vybraných firem. Prioritou je seznámit žáky s aktivitami úřadů, se kterými budou v kontaktu v průběhu svého profesního, ale i soukromého života. Pro žáky 2. a 3. ročníku denní formy vzdělávání škola zajišťuje týdenní, resp. 2týdenní praxi, v různých organizacích našeho regionu. Praxe jsou realizovány na základě uzavřené dohody o provedení praxe mezi školou a organizací. Každý žák je povinen na základě osnovy písemně zpracovat výstup z praxe, který je archivován ve škole. Cílem je seznámit žáky s chodem různých firem, resp. organizací, a umožnit jim prakticky uplatnit teoretické znalosti získané při výuce. Vytváří si tak konkrétnější představu o svém budoucím profesním uplatnění. Žáci 4. ročníku absolvují odbornou praxi v rozsahu 1 týdne ve škole. Praxe je složena ze dvou částí. Ve spolupráci s rekvalifikačním centrem Most k životu, o.p.s., je pro žáky připraveno výběrové řízení na vybranou pracovní pozici, jehož nedílnou součástí je i simulace přijímacího pohovoru spojená s pořízením audiovizuálního záznamu a jeho následného rozboru. Samostatně škola pak připravuje zadání pro práci ve fiktivních firmách, kterou žáci zpracovávají týmově (složení určeno losem). Vedle praktických činností, se kterými se mohou běžně setkávat ve firmách, si žáci také vyzkouší své manažerské schopnosti. Všechny tyto aktivity směřují k tomu, aby byli žáci dobře připraveni do praxe. Význam a přínos simulace výběrového řízení na vybranou pracovní pozici pro žáky maturitního ročníku je kladně hodnocen nejen žáky, ale i absolventy naší školy (viz příloha). Byl také oceněn odborníky z Národního ústavu odborného vzdělávání, resp. ze společnosti Alevia, s. r. o., kteří v rámci projektu Kurikulum S zpracovávají studii o rozvoji spolupráce středních škol se sociálními partnery při tvorbě ŠVP. V rámci této studie proběhlo dotazníkové šetření na středních školách. Závěry tohoto šetření jsou doplněny 5 konkrétními příklady dobré praxe a naše škola byla právě mezi tyto příklady vybrána. Zpracovaná studie bude veřejně dostupná a její závěry budou prezentovány na celostátní konferenci v roce Ve školním roce 2009/2010 podala SOŠP Trutnov, s. r. o., žádost o schválení projektu MobiLoS: Mobility Londýn Studenti (projekt v rámci Programu Leonardo da Vinci Projekty mobility, který zajišťuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy ČR). Cílem výše uvedeného projektu bylo umožnit žákům 3. a 4. ročníku denní formy vzdělávání realizovat během studia i zahraniční

17 odbornou praxi v rozsahu 2 týdnů v Londýně. V projektu se počítalo s tím, že si žáci v průběhu zahraniční odborné praxe budou prohlubovat nejen odborné vědomosti a dovednosti získané během dosavadního studia, ale že se podpoří jejich zájem o studium cizích jazyků, zvýší se jejich schopnost adaptovat se na různé pracovní podmínky a budou se tak moci lépe uplatňovat na trhu práce. V rámci posuzování Výzev roku 2010 však nebyl námi předložený projekt agenturou schválen. Škola se pokusí předložit nový projekt pro Výzvu Podpora žáků, spolupráce s rodiči a dalšími stranami Podpora školy žákům Podpora školy žákům vychází z předpokladu zdravého a bezpečného prostředí ve škole. Škola má zpracován Minimální preventivní program (MPP) a Plán výchovného poradenství (PVP). MPP má za cíl vést žáky k pocitu zdravého sebevědomí, ke správnému sebehodnocení, schopnosti stanovit si v životě reálné cíle, k poznávání sebe sama, ke zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci léků nebo návykových látek. K tomuto cíli jsou využívány různé metody aktivního sociálního učení, individuální přístup k žákům, třídnické hodiny apod. Jednotliví vyučující se aktivně podílí na realizaci programu nejen během výuky, ale i na neformální bázi při komunikaci se žáky. Spolupracují s kolegy a vzájemně se informují o chování žáků. Nedílnou součástí programu je také spolupráce s rodiči (např. předávání informací o dané problematice na schůzkách s rodiči, spolupráce při řešení problémových situací). Mezi cíle PVP patří sledování prospěchu a chování žáků ve škole, pomoc žákům 1. ročníku s adaptací na nové školní prostředí, péče o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami učení. Dále se ve spolupráci s rodiči a odbornými pracovišti zaměřuje na zjištění a odstranění příčin školního neprospěchu a problémového chování žáků. V rámci kariérového poradenství budoucím absolventům zprostředkovává informace, které mají žákům napomoci při výběru budoucí profese nebo dalšího vzdělávání. I přes veškerou prevenci dochází občas ke konfliktním a problémovým situacím, které jsou bez odkladu řešeny ve spolupráci vedení školy, třídního učitele, výchovné

18 poradkyně a školní metodičky prevence. Všichni žáci mají možnost využít prostřednictvím elektronické školy schránku důvěry. Žáci, kteří se úspěšně zapojili do soutěží pořádaných školou nebo jinými školskými subjekty, jsou pravidelně školou odměňováni věcnými cenami. Škola se snaží podporovat žáky v jejich sportovních a společenských aktivitách, které přesahují běžný rámec. Ve školním roce 2008/2009 bylo uděleno prospěchové stipendium. Podmínky pro udělení prospěchového stipendia vyhlášené zřizovatelem školy splnil jeden žák. Podpora školy žákům byla sledována i v dotazníkovém šetření. Žáci hodnotili mimo jiné i vztahy mezi žáky a učiteli, komunikaci s třídním učitelem a komunikaci s ředitelkou školy (viz tab až 4.3.3). Tab vztahu mezi učiteli a žáky Klasifikační stupně Celkem Počet odpovědí Procenta 39% 42% 16% 3% 0% 100% 3% 16% 1 39% % 5 Tab Komunikace třídního učitele s žáky Klasifikační stupně Celkem Počet odpovědí Procenta 65% 6% 10% 16% 3% 100%

19 Tab Komunikace ředitelky školy s žáky Klasifikační stupně Celkem Počet odpovědí Procenta 78% 19% 0% 3% 0% 100% 19% 3% 78 % Spolupráce s rodiči a dalšími stranami Škola je přístupná komunikaci a spolupráci s rodiči i se všemi institucemi, které mají vliv na práci školy a na průběh vzdělávacího procesu. Škola nabízí rodičům rozmanité formy spolupráce. Tradiční jsou třídní schůzky konané dvakrát ročně a lednové konzultační dny. Nejvyšší účast rodičů bývá pravidelně na podzim. Výjimkou nejsou ani individuální návštěvy rodičů přímo ve škole (76 % rodičů považuje počet třídních schůzek v průběhu školního roku za dostačující, a více jak polovina dotázaných rodičů považuje třídní schůzky za velmi důležité). V dotazníkovém šetření mezi rodiči bylo zjištěno, že se 61 % rodičů domnívá, že je škola otevřená spolupráci s rodiči i žáky. Aktuální informace mohou získat rodiče na webových stránkách školy a v systému elektronické školy (iškola), kde mají k dispozici přehled o prospěchu a absenci svých dětí. Prostřednictvím u mohou komunikovat s jednotlivými vyučujícími nebo s ředitelkou školy. V dotazníkovém šetření 92 % rodičů uvedlo, že má dostatek informací o chování a docházce. V souladu s Vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů, spolupracuje škola s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Trutnově

20 Důležitými partnery pro naplňování minimálního preventivního programu jsou Policie ČR, Celní správa Hradec Králové, Okresní soud v Trutnově, Městská knihovna v Trutnově, Dům kultury Trutnov, resp. Společenské centrum UFFO, Lokomotiva Trutnov, Asociace školních sportovních klubů, Nadace ADRA a Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené v Trutnově. Pro zajišťování praxí a exkurzí žáků škola spolupracuje s Úřadem práce v Trutnově, s rekvalifikačním centrem Most k životu, o.p.s., s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje (projekt Volba povolání, jehož cílem je mimo jiné zvýšení uplatnitelnosti absolventů škol Královéhradeckého kraje na trhu práce), s veřejnými institucemi v Trutnově a s dalšími podnikatelskými subjekty regionu. Na základě rozhodnutí zřizovatele školy o výši školného mohou rodiče požádat ředitelku školy o rozložení splátek školného na příslušný školní rok. Škola tak vychází vstříc požadavkům některých rodičů

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled oborů

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Obchodní manažer(ka) Obsah 1 Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-708/09-H. Základní škola, Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-708/09-H. Základní škola, Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-708/09-H Základní škola, Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod Adresa: Komenského 15, 549 01 Nové Město

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 1 2 2 0 1 3

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 1 2 2 0 1 3 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 1 2 2 0 1 3 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-635/09-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-635/09-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-635/09-02 Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600006751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-341/11-H Název kontrolované osoby: ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Sídlo: Smiřických 740, 547 01 Náchod IČO:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1459/12-B. RNDr. Josefem Drobiličem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1459/12-B. RNDr. Josefem Drobiličem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1459/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-551/09-02 Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Adresa: Jilemnického 1152, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 443/09-01. Střední odborné učiliště gastronomie. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 443/09-01. Střední odborné učiliště gastronomie. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 443/09-01 Název školy: Střední odborné učiliště gastronomie Adresa: U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 Identifikátor: 600006581 IČ: 4119072

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-930/09-H Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Pařížská 15. Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem. Identifikátor školy: 600 011 445

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Pařížská 15. Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem. Identifikátor školy: 600 011 445 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Pařížská 15 Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600 011 445 Termín konání inspekce: 19.

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program

ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program Obor vzdělání 41 41 M/01 Agropodnikání zaměření agroturistika, cestovní ruch rozvoj venkova platnost ŠVP: od 1. září 2009 Vydala Střední zemědělská

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více