Základní škola, Praha 8, Palmovka 8. Výroční zpráva. o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Praha 8, Palmovka 8. Výroční zpráva. o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 22. října 2014 a projednána a schválena školskou radou dne 30. října Mgr. Pavel Kropík ředitel

2 Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, je v souladu se zákonem Parlamentu ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění. Přesný název základní školy: Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 Identifikátor zařízení: Adresa: Palmovka 8/468, Praha 8 - Libeň Právní forma: příspěvková organizace, IČO: Adresa pro dálkový přístup: Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita: 500 žáků IZO: Školní družina kapacita: 150 žáků IZO: Školní klub kapacita: 150 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 440 jídel IZO: Ředitel školy: Mgr. Pavel Kropík Zástupce ředitele: Mgr. Ivana Vanišová Zřizovatel: Městská část Praha 8 Adresa: Zenklova 35/1, Praha 8 - Libeň Právní forma: část obce, IČO: Školská rada složení: Ivana Štočková Bc. Josef Slobodník Milan Haitman ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 2

3 Charakteristika základní školy Základní škola v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Škola se nachází ve staré zástavbě Libně nedaleko stanice metra Palmovka. Je situována ve dvou budovách (Palmovka 468/8 a Heydukova 359/5). Budovy pocházejí z minulého století vyučuje se v nich více než 100 let. V letech proběhly ve škole rozsáhlé rekonstrukční práce. Bohužel z finančních důvodů nepostihly vše, co bylo potřeba rekonstruovat, a navíc některé práce nebyly provedeny v odpovídající kvalitě. V posledních deseti letech proběhla výměna téměř všech oken v obou budovách školy. V roce 2011 byla vyměněna střešní krytina také na obou budovách důvodem bylo zatékání do obvodových zdí během zimy při odtávání sněhu na střeše a v důsledku toho opakované poškození těchto zdí a fasády. V letošním roce tedy 2014, proběhla rekonstrukce školní kuchyně, jídelny a přilehlých sociálních zařízení. Budovy mají nyní 18 učeben, 2 specializované učebny (Vv, F), dvě učebny výpočetní techniky s 32 stanicemi připojenými na Internet a dataprojektory (na síti je nyní připojeno celkem cca 60 počítačů) v dalších učebnách je využíváno 14 dataprojektorů a devět interaktivních tabulí. Dále škola využívá chemickou laboratoř, školní dílnu, cvičnou kuchyni a dvě tělocvičny (bohužel menších rozměrů) a žákovskou knihovnu. Pro tělesnou výchovu využíváme také nedaleký stadion, pronajatý MHMP Českému hokejbalovému svazu. O pozemky s tímto stadionem usiluje MČ Praha 8, čeká na předání majetku státem do její péče a chce po převzetí co nejdříve toto zařízení zrekonstruovat. Zařízení sdružuje základní školu, školní jídelnu, školní družinu a školní klub. Základní škola poskytuje základní vzdělání zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu dle zájmu rodičů. Škola připravuje žáky na další studium a praxi. Od 3. ročníku začíná výuka cizích jazyků (Aj). Pro žáky 1. a 2. tříd se snažíme nabízet výuku jazyků formou zájmové činnosti. Na škole věnujeme též péči žákům s vývojovými poruchami učení - na I. i II. stupni již několik let probíhají hodiny speciální péče pro dyslektiky (v současné době jsou tyto poruchy učení potvrzeny PPP téměř u 15 % žáků školy). V souvislosti se zaměřením školy na informační a komunikační technologie je u nás podporována výuka na počítačích a rozšiřována i do ostatních oborů. Ve ŠVP je předmět Informační a komunikační technologie zařazen povinně od 2. ročníku a navíc nabízíme od 7. ročníku volitelný předmět Základy počítačové grafiky a Psaní na klávesnici všemi deseti. ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 3

4 V rámci ŠD a ŠK škola organizuje zájmové kroužky. V minulém školním roce školní klub nebyl otevřen, škola organizovala zájmovou činnost v rámci doplňkové činnosti. Pro žáky též organizují na naší škole zájmovou činnost některé organizace tyto aktivity hradí rodiče. Ve školním roce 2013/2014 měla škola devět ročníků, členila se na první stupeň (první až pátý ročník - 5 tříd) a na druhý stupeň (šestý až devátý ročník 4 třídy). ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 4

5 1. Vzdělávací programy, ŠVP a specifika školy Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo v celé škole podle školního vzdělávacího programu Škola = hra, radost, poznání. V 9 třídách se vzdělávalo celkem 175 žáků (stav k ). Na konci školního roku to bylo 186 žáků. Učební plán školního vzdělávacího programu Škola = hra, radost, poznání! ŠVP Škola = hra, radost, poznání Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Český jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Anglický jazyk Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Informační a komunikační technologie Týdenní počet hodin ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 5

6 Předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk Anglický jazyk 3 3 4** 3 Německý jazyk - 2* - - Anglická konverzace - 2* 2** - Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Volitelné předměty Týdenní počet hodin *Druhý cizí jazyk byl zařazen v letošním školním roce do 7. ročníku 2 hodiny týdně. Žákům, kteří by měli problém se zvládnutím druhého cizího jazyka budou přidány 2 hodiny konverzace v anglickém jazyce (místo dalšího cizího jazyka). **V 8. ročníku byla využita možnost rozšířit výuku anglického jazyka (místo dalšího cizího jazyka) byla přidána další hodina Aj a 2 hodiny konverzace v anglickém jazyce. Shodné to bude i při postupu do 9. ročníku. ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 6

7 Příloha k učebnímu plánu dělení na skupiny + volitelné a nepovinné předměty (podle stavu v září 2013) I. stupeň ročník III. Cizí jazyk 1 skupina Aj (21) IV. Cizí jazyk 2 skupiny Aj, Aj (11/11) V. Cizí jazyk 2 skupiny Aj, Aj (13/13) II. Informační a komunikační technologie 2 skupiny (8/8) III. Informační a komunikační technologie 2 skupiny (11/10) IV. Informační a komunikační technologie 2 skupiny (11/11) V. Informační a komunikační technologie 2 skupiny (13/13) II. stupeň ročník VI. Cizí jazyk 1 skupina Aj (20) VII. VIII. Cizí jazyk 1 skupina Aj (23), 1 skupina Nj (14) druhý cizí jazyk Cizí jazyk 1 skupina Aj (18), 1 skupina Aj konverzace (23 VII. + VIII.) místo druhého jazyka IX. Cizí jazyk 1 skupina Aj (18) VI. VII. Praktické činnosti 2 sk. (Práce s techn. mat. - I. pol.; Provoz a údržba domácnosti - I. pol.) Praktické činnosti 2 sk. (Práce s techn. mat. - I. pol.; Provoz a údržba domácnosti II. pol.) VIII. Praktické činnosti 1 sk. (Práce s techn. mat. - I. pol.; Příprava pokrmů - I. pol.) IX. Praktické činnosti 2 sk. (Elektrotechnika - I. pol.; Příprava pokrmů II. pol.) VI., VII. Tělesná výchova 2 skupiny (Ch 23/ D 20) VIII., IX. Tělesná výchova 2 skupiny (Ch 22/ D 16) VI. Informační a komunikační technologie 2 skupiny (10/10) VII. Informační a komunikační technologie 2 skupiny (13/10) VIII. Informační a komunikační technologie 2 skupiny (10/10) IX. Informační a komunikační technologie 2 skupiny (9/9) VII. Volitelný předmět Základy počítačové grafiky 1 skupina (13) IX. Volitelný předmět Základy počítačové grafiky 1 skupina (14) IX. Volitelný předmět Komunikační a jazykové dovednosti 1 skupina (8) VII. Volitelný předmět Psaní všemi deseti 1 skupina (10) IX. Volitelný předmět Psaní všemi deseti 1 skupiny (14 IX. Volitelný předmět Cvičení z matematiky 1 skupina (18) ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 7

8 2. Údaje o pracovnících školy (zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v platném znění) a) Personální zabezpečení Pracovníci k fyzické osoby k přepočtení pracovníci pedagogičtí 16,852* 16,752* nepedagogičtí 10,739* 10,766* celkem 27,591* 27,518* *Pozn.: jedná o průměrný stav podle P 1 04!!! Vyšší počet přepočtených nepedagogických pracovníků je způsoben souběžným pracovním poměrem u dvou zaměstnanců a částečnými úvazky. b) Věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do 30 let let let let nad 60 let počet z toho žen c) Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: Průměrný věk pedagogických pracovníků je 47,29 let. d) Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci (fyz. os. k ) celkem kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci učitel I. stupně ZŠ učitel II. stupně ZŠ vychovatel speciální pedagog psycholog asistent pedagoga Celkem Na II. stupni pracoval učitel, který studuje pedagogickou fakultu. Mezi kvalifikovanými jsou však zahrnuti i učitelé, kteří obecně splňují požadavky na odbornou kvalifikaci jsou kvalifikovanými učiteli, ale vyučovali Aj, pro jehož výuku nejsou kvalifikováni. ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 8

9 e) Odborná kvalifikace v % Kvalifikovaných bylo 94,12 % pedagogických pracovníků viz bod d). Jazykové vzdělávání a jeho podpora Přehled o učitelích cizích jazyků celkem Počet učitelů fyzické osoby odborně kvalifikovaní pro výuku Aj (Nj) v % odborně kvalifikovaní, ale ne pro výuku Aj (Nj) v % Počet učitelů přepočtené osoby celkem odborně kvalifikovaní v % nekvalifik. v % Aj 3 0 0,66 1,5 60,6 39,4 Nj , Kromě jednoho učitele Aj (studuje Aj na PedF) jsou ostatní kvalifikovanými pedagogy pro vzdělávání na základní škole, ale pro výuku Aj (Nj) kvalifikaci nemají. Hodnoty jsou spočítány dle výše úvazků pro Aj a Nj. Přehled o žácích učících se cizí jazyk Žáci učící se cizí jazyk jako povinný Žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět Žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět I. stupeň II. stupeň II. stupeň I. stupeň II. stupeň Aj Nj f) Odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce Ukončení smlouvy na dobu určitou (na konci šk. roku) 2 Ukončení smlouvy na dobu určitou důchodci 0 Odchod do důchodu (po ukončení školního roku) 0 Ukončení v průběhu školního roku (úmrtí) 0 Ukončení v průběhu školního roku (ve zkušební době) 0 Odchod na mateřskou dovolenou 1 Ukončení po ukončení školního roku 0 ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 9

10 g) Nově přijatí pedagogičtí pracovníci v daném školním roce 3 učitelé - z toho 2 na dobu určitou jeden z nich už u nás dříve pracoval h) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Dalšího vzdělávání se účastní všichni pedagogičtí pracovníci. Probíhá různými formami. Základní je samostudium dané zákonem, zde si zaměření volí pracovníci sami. Dále se potom účastnili akcí, které byly organizovány v rámci školy či obvodu, případně zařízeními akreditovanými MŠMT. Dalšího vzdělávání se v institucích akreditovaných MŠMT či jinými institucemi účastnilo všech 17 pedagogických pracovníků. Někteří se účastnili několika akcí. Při dalším vzdělávání navštěvovali učitelé tyto kurzy: Možnosti reedukace SPU 1 pracovník Školení systému iset 2 pracovníci Studium výchovného poradenství 1 pracovník Studium k rozšíření odborné kvalifikace anglický jazyk a literatura pro 2. Stupeň ZŠ a SŠ 1 pracovník Studium školního preventivy 1 pracovník ActivConference 1 pracovník Školní systematické konstelace (4 části) 2 pracovníci Multikulturní výchova 1 pracovník Jak na něj (IVP pro žáky s SPUCH) 1 pracovník Školení pracovnicemi Centra. práce s cizinci 17 pracovníků Vychovatelky školní družiny se zúčastnily i seminářů organizovaných metodickým sdružením vychovatelek školní družiny v Praze 8-3 vychovatelky. Vzdělávání probíhalo většinou na akcích trvajících jeden den, některé akce byly více denní vzdělávání výchovného poradce a metodika je dlouhodobé řádově hodin na pedagoga účastnícího se těchto akcí, často i o víkendu. Počet pedagogických pracovníků, kteří si podle plánu dalšího vzdělávání obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci: 1 pedagog studium PedF UK učitelství 1 pedagog studium Výchovné poradenství 1 pedagog metodik prevence ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 10

11 3. Základní vzdělávání a) Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k b) Z toho počet specializovaných tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k c) Z toho počet přípravných tříd Neměli jsme přípravné třídy. d) Počet žáků I. stupeň II. stupeň celkem k k e) Průměrný počet žáků na třídu ve školním roce 2013/2014 podle výkazu o M 3a I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. stupeň běžných tříd , ,44 f) průměrný počet žáků na učitele podle stavu zaměstnanců z výkazu o ŘŠ R I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. stupeň běžných tříd 17,54 0 9, ,96 ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 11

12 g) Rozšířené vyučování vybraných předmětů předměty matematika a její aplikace člověk a příroda TV cizí jazyky umění a kultura informační a komunikační technologie počet tříd počet žáků jiné h) Speciální třídy podle druhu postižení/ znevýhodnění počet tříd počet žáků na I. stupni počet žáků na II. stupni počet žáků celkem mentální postižení Z toho: sluchové postižení zrakové postižení s vadami řeči tělesné postižení s více vadami s SP učení s SP chování autisté ch) Zkušenosti s výukou žáků ve speciálních třídách a odborná péče o tyto žáky Ve školním roce 2012/2013 na naší škole končila speciální třída ukončením povinné školní docházky. V dalším roce nebyla již otevírána. i) Rozdělení integrovaných žáků podle výkazu M 3a o základní škole počet žáků na I. stupni počet žáků na II. stupni počet žáků celkem mentální postižení Z toho: sluchové postižení zrakové postižení s vadami řeči tělesné postižení s více vadami s SP učení s SP chování autisté ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 12

13 žáky j) Zkušenosti s integrací, individuální a odborná péče o tyto S integrovanými žáky pracují pedagogičtí pracovníci již dlouho. Zkušenosti tedy mají. Takoví žáci jsou prakticky ve všech třídách. Jedná se o děti s vývojovými poruchami učení, pro které zpracovává škola individuální plány. Začleňovány jsou do kolektivů i děti cizinců, kteří se do naší oblasti přistěhovali - u malých dětí se většinou velmi rychle prolomí jazyková bariéra a děti se snadno zapojí do práce. Problémy, zejména jazykové, jsou pouze u starších dětí čínské národnosti. Pokud je zájem ze strany rodičů, je naše práce snadnější. Péče se určitě zkvalitnila zapojením školy do projektu Centrum péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SPV) škol zřízených MČ Praha 8. Ideální by bylo, aby tento projekt dále pokračoval i v roce Žáků s individuálními plány měla škola 32 (18,3 %), cizinců bylo ve škole dle výkazu M3 k (13,1 %). Zkušenosti máme i se začleňováním dítěte zdravotně postiženého. Na naší škole jsme měli několik let pro takto postižené dítě funkci asistenta pedagoga. Nacházíme se v Libni, v lokalitě, kterou obklopují pražské čtvrti Vysočany, Žižkov, Karlín a Holešovice. V tomto prostředí už v dobách dávno minulých nebyla nouze o sociálně slabé rodiny. Naši školu navštěvuje určitá skupina žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Škola pochopitelně poskytuje těmto dětem pomoc ve spolupráci s dalšími institucemi. Úzce spolupracujeme v této oblasti i s poradenským zařízením zejména PPP Praha 8 a sociálním odborem MČ Praha 8. Dětem se snažíme poskytovat individuální péči, nabízíme konzultace při řešení problémových situací. Výsledek naší práce je však mnohdy určován a podmíněn zájmem a spoluprací rodiny či žáka samotného. Některé vyhrocené problémy je nutné řešit ve spolupráci s oddělením sociálně-právní ochrany dětí městských částí jednotlivých obvodů. Ve velké většině se však daří problémy řešit a tyto děti jsou běžnými členy třídních kolektivů. V mnoha případech se však jedná o problémy, které se nám nedaří vyřešit ani během několika let. k) Odchody žáků ze základní školy do speciálních škol z ročníku 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. počet žáků l) Počet žáků s dodatečným odkladem školní docházky Dodatečný odklad nebyl. ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 13

14 4. Zápis do 1. ročníku základní školy k povinné školní docházce pro školní rok 2014/2015 počet 1. ročníků počet zapsaných dětí počet dětí přijatých do 1. ročníku z toho počet dětí mladších 6 let (nástup dříve) počet odkladů pro školní rok 2014/ K zápisu se dostavilo 26 žáků, 2 přišli později. Celkem 4 žáci požádali o odklad školní docházky, který jim byl vyřízen. Někteří žáci byli současně zapsáni i na jinou školu, na kterou skutečně nastoupili (pět žáků). Dne 1. září nastoupilo 20 žáků 19 zapsaných a jeden opakující. 5. Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřízená krajem 2 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) Na střední školy zřizované krajem a církví přijato gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb. učiliště celkem c) Na soukromé střední školy přijato gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb. učiliště celkem d) Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku: 18, osmém ročníku: 1, v sedmém ročníku: 2 (u dvou nemáme informace o nástupu k dalšímu vzdělávání) ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 14

15 6. Klasifikace chování žáků Chování 1. pololetí žáci 2. pololetí žáci velmi dobré uspokojivé 2 3 neuspokojivé 0 1 Nejčastější výchovné problémy, které byly ve škole řešeny: Byly řešeny běžné výchovné problémy objevující se prakticky dnes ve všech běžných základních školách. Zameškané hodiny neomluvené: Zameškané hodiny neomluvené Školní rok 2012/2013 počet hodin Školní rok 2012/2013 počet hodin Školní rok 2013/2014 počet hodin Školní rok 2013/2014 počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem Počet neomluvených hodin stoupl (i přes důslednou kontrola ze strany pedagogů). Vše je řešeno na jednáních s rodiči, případně ve spolupráci s kurátory. Při hodnocení žáků byla použita výchovná opatření, ve většině případů se jednalo o jednorázové absence. Z celkové počtu 273 neomluvených hodin měla 241 hodin jedna žákyně řešeno s kurátory. ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 15

16 7. Prospěch žáků Prospěch klasifikováni I. stupeň klasifikováni II. stupeň prospěli I. stupeň prospěli II. stupeň z toho s vyznamenáním neprospěli I. stupeň neprospěli II. stupeň neklasifikováni I. stupeň neklasifikováni II. stupeň 1. pololetí počet žáků 2. pololetí počet žáků Celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,255 1,298 II. stupeň 2,008 2,028 celkem 1,590 1,622 Přehledné údaje o vzdělávání žáků, hodnocení ŠVP, výsledky testů Vzdělávání žáků ve školním roce 2013/2014 proběhlo v souladu s pokyny uvedenými ve vzdělávacím programu Základní škola a školního vzdělávacího programu Škola = hra, radost, poznání i v souladu s osnovami pro jednotlivé ročníky a předměty. Učební plány jednotlivých ročníků a předmětů se podařilo splnit v rozsahu stanoveném pro tento školní rok. Hodnocení výuky na základě hospitací uskutečněných ve školním roce 2013/2014: Hospitační činnost byla zaměřena stejně jako v minulém školním roce především na kvalitu a formy práce učitelů během školního roku v oblasti rozvoje kompetencí, používání vhodných metod a forem práce, uplatnění autoevaluace žáků v hodinách, práci začínajících učitelů a plnění výchovných a vzdělávacích plánů. ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 16

17 Při výuce je využíváno přímé i nepřímé práce se žáky, frontální výuky, ale i práce ve dvojicích a skupinách i práce samostatné. Na prvním stupni je velmi dobře využíváno tělovýchovných a relaxačních chvilek. Na druhém stupni jsou zatím tyto chvilky ojedinělé. Učitelé využívají dostupné pomůcky a pracují s informacemi, které společně se žáky získávají v dostupné literatuře a na internetu ve školních učebnách. Na prvním stupni pracují učitelé s žáky na interaktivních tabulích jak s dostupnými výukovými programy, s internetem i vlastními programy zaměřenými na konkrétní náplň výuky. Na druhém stupni jsou interaktivní tabule také využívány zejména v Př, Z, F, Aj a Nj. Žáci si rozvíjejí zejména kompetence k učení, komunikativní kompetence. Při rozvíjení kompetencí k řešení problémů, sociálních a personálních máme stále určité rezervy. Autoevaluaci pedagogičtí pracovníci využívali při některých činnostech jako je samostatná práce a ohodnocení práce v hodinách. Je využívána téměř v každé hodině. Během vyučování jsou žáci důsledně vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti chování. Práce nových učitelů byla kontrolována a dále s nimi byly probírány formy práce, práce se žáky s SPUCH, práce s kolektivem třídy a hlasovým působením na žáky. Kontrolována byla i práce a činnost ve školní družině., zvláště na společných akcích všech oddělení během Karnevalu, Diskotéky, Čarodějnic. Celoroční plán školní družiny byl zaměřen na Putování za divy světa (starými i novými) a velmi obohatil práci ŠD. Vzdělávací plány byly splněny. Hodnotit komplexně celkovou úspěšnost ŠVP bude nutné později, až proběhne celý cyklus a školu opustí absolventi, kteří se prošlý celým ŠVP nyní by hodnocení nemuselo být přesné. V současnosti proběhly další úpravy RVP a s tím související změny našeho ŠVP. Náš školní program je zaměřen na využívání výpočetní techniky, což se projevilo už nyní. Žáci úspěšně zvládají práci v hodinách informatiky a jsou schopni získané vědomosti aplikovat. Předmět informační a komunikační technologie máme zaveden již od 2. ročníku. Další cizí jazyk jsme zavedli od školního roku 2013/2014. Žádné problémy v souvislosti se zaváděním školního vzdělávacího programu jsme v průběhu roku nezaznamenali. ŠVP je neustále revidován a upravován v souladu s požadavky či možnostmi školy. Projektové vyučování je již naprosto běžné, zejména na prvním stupni projekty jsou připravovány někdy jen pro vybrané kolektivy tříd a předměty, jindy jsou připraveny pro všechny žáky celého I. nebo II. stupně. Jsou někdy připravovány nejen pro odbornou výuku, ale také i pro adaptaci dětí v kolektivu, stmelování třídního kolektivu či vztahy mezi dětmi. Rozvíjejí spolupráci i komunikaci mezi dětmi. Některé z projektů: Vánoční dílny ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 17

18 Velikonoční dílny Zdravé zuby Bezpečnost a první pomoc Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí Den lásky a přátelství Olympiáda Jaro Čteme s úsměvem Bohumil Hrabal 100 let Tulipánový měsíc Purple day Daruj knihu Osmička pro rasismu Svět očima dětí Pokud se pokusíme porovnat práci s výsledky zjištěnými v minulých letech, je stav velmi podobný. Pozitiva bereme za samozřejmost, ale rezervy máme v těchto oblastech: nyní se zaměřujeme na zkvalitnění plánů pro jednotlivé třídy a předměty; technické vybavení školy bude potřebovat nejen zkvalitňovat, ale i postupně obměňovat, potřeba je postupně doplňovat pomůckami i další sbírky finanční prostředky jsou ale nedostačující; rezervy máme stále ve zlepšení psychohygienických podmínek na II. stupni jsou v tomto směru stále rezervy, I. stupeň bez problémů; stále je třeba zaměřovat se na využívání moderní techniky forem práce aktivizující činnost žáků u některých učitelů je již samozřejmostí; hodnocení práce žáků ze strany učitelů i sebehodnocení - se stalo pravidelnou součástí práce je však třeba ho zkvalitnit; rozvoj komunikativních dovedností zaznamenal posun, ale komunikaci mezi učitelem a žáky, ale i mezi žáky samotnými je třeba stále zlepšovat. Můžeme konstatovat, že škola si udržuje dobrý standard z minulých let. Pozornost ve vyučovacích hodinách je věnována i žákům se speciálními poruchami učení, jejich počet vzrůstá tento školní rok mělo již 37 dětí na doporučení psychologa či lékaře zpracované individuální učební plány. Individuální péče byla věnována i žákům cizincům, letos jich naši školu navštěvovalo 23. Chtěli bychom zkvalitnit práci s těmito dětmi, zejména ve vyšších ročnících. Projevuje se stále více zkvalitnění výuky v oblasti výpočetní techniky. Naši absolventi zvládají základní obsluhu počítače, zvládají základy práce ve Wordu i Excelu, ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 18

19 jsou schopni pracovat s Internetem i elektronickou poštou. Zaveden byl další předmět Psaní všemi deseti, žáci se účastní soutěží v ICT. Rozvíjení estetické výchovy i cítění se na naší škole stalo již tradicí a je stále na dobré úrovni úroveň. Výzdoba školy je z velké části zaměřena na výtvarné práce dětí. Na přípravě vernisáže a výstavy Svět očima dětí, která měla již 22. ročník, se opět podíleli prakticky všichni žáci školy. Tradiční jsou i koncerty jednotlivých ročníků I. stupně pro rodiče opět bylo upořádáno společné vystoupení celého I. stupně. Součástí vzdělávacího programu naší školy jsou i další akce, které přispívají k formování osobnosti žáků, uvedené v mimoškolní činnosti. V tomto školním roce jsme prováděli pouze vlastní srovnávací prověrky žáků a testování v předmětech Čj a M. Potvrzuje se to, že naše třídní kolektivy zařazují spíše mezi průměrné, ale ve svém středu mají některé vynikající jednotlivce. Hodnocení činnosti školních družin a školních klubů a) Počty (ŠD dle výkazů Z 2 01, ŠK nebyl otevřen) počet oddělení zapsaní účastníci z I. stupně z II. stupně zájmové útvary účastníci činn. ZÚ školní družina školní klub b) Hodnocení práce Ve třech odděleních školní družiny bylo na počátku školního roku zapsáno 81 dětí, na konci školního roku dětí 78. V letošním roce jsme vzájemně propojili práci v jednotlivých odděleních. S ohledem na věk jsme vzájemně spolupracovali na plnění jednotlivých úkolů. Děti pracovaly ve skupinách, ale i samostatně. Spolupráce se dařila, starší pomáhali mladším, předávali si vědomosti i učily se dovednostem. Celoroční hra nesla název putování za divy světa. Nejprve se děti seznámily se sedmi divy světa a potom s novými divy světa, ale i divy nominovanými do této skupiny. Děti nejen poznaly zábavnou formou různá místa světa, ale seznámily se s mnoha místy v, která již v ČR navštívily nebo by mohly navštívit. V I. oddělení školní družiny byly děti z třetí a čtvrté třídy. Ve II. oddělení školní družiny byly děti z první a třetí třídy. ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 19

20 Ve III. oddělení školní družiny byly děti z druhé a páté třídy. Vedle celoroční hry se uskutečnilo ve všech třech odděleních několik projektů a soutěží. Z nich stojí za zmínku projekty Ježek (život, u nás a ve světě, v literatuře), Pokus krystalizace soli ve sklenici na niti, Vánoční a velikonoční zvyky, Olympiáda v Sochi 2014, Co vypráví stromy (historie, druhy, stromokruh, kuriozity) a Strom v proměnách jednalo se o výtvarné práce i výzdobu prostor strom se měnil v průběhu roku. I v letošním roce se děti věnovaly literatuře často při společném čtení. Po přečtení knihy následovala vždy prezentace a zápis do společného čtenářského deníku. I v tomto školním roce pokračovala spolupráce s hokejovým týmem HC Sparta Praha od volňásků na zápasy až po předání závěrečného vysvědčení hráči tohoto týmu. K tradičním akcím ŠD jako diskotéky, výroba dárků pro budoucí prvňáčky, karneval, Slet čarodějnic, přibyla letos Schodiáda soutěž v běhu do schodů v areálu hřiště, Hrací den v pátek mají děti možnost vybírat z několika druhů činností. Pochopitelně nechybělo ani vystoupení ŠD na Vánočním koncertu pro rodiče, kde letos poprvé vystoupily i děti z MŠ Sokolovská. Probíhala již tradiční zájmová činnost kroužků v rámci školní družiny. Děti se účastnily i akcí MČ Praha 8 Tulipánový měsíc a Ďen Země. Závěr Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině probíhala dle vlastního ŠVP zájmová, rekreační činnost, spontánní aktivity, relaxační činnost, příležitostné akce. K naplňování specifických cílů a klíčových kompetencí docházelo vhodnými metodami a formami. ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 20

21 8. Poradenské služby školy - výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání - činnost, spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty Agendu výchovného poradenství má již druhý rok na starosti Mgr. Ivana Vanišová. Studium tohoto oboru dokončuje paní učitelka, která je nyní na mateřské dovolené, ale je domluveno, že po návratu tuto agendu převezme. Spolupráce s většinou výše uvedených institucí probíhá velmi podobně jako v minulých letech. S pracovníky těchto institucí jsme dlouhodobě v kontaktu a ve většině případů ji můžeme hodnotit pozitivně. Poradenské služby využíváme zejména v PPP Praha 8 Šiškova 2, kde úzce spolupracujeme s Dr. Světlou, která má naši školu v péči již několik let, dále pak v KPPP v Praze 8 Karlíně. Kromě běžných vyšetření nám poradny zajišťují i další akce. Spolupráce s PPP Praha 8 je širší. Dohoda mezi našimi subjekty již pravidelně nabízí: individuální konzultace s učiteli a žáky, skupinové poradenství s třídami, prevence výukových a výchovných problémů u žáků, profesní poradenství u žáků zaměřené na volbu další studijní přípravy a povolání, sociometrie problémových kolektivů, primární prevence a reedukační programy, spolupráce při přípravě grantů v oblasti primární prevence, osvětová, vzdělávací a metodická činnost, ambulantní reedukační péče o žáky se specifickými poruchami učení. Podrobně jsou tato témata rozpracována v programu Spolupráce a program PPP Praha 8, Šiškova 2/1223 na ZŠ, Praha 8, Palmovka 8, který je součástí Minimálního preventivního programu. Dlouhodobě pokračuje i spolupráce s Policií ČR a je na velmi dobré úrovni. Při prevenci spolupracujeme s pracovníky kriminální služby Praha 8, kteří mají na starosti delikty mládeže. Vybrané třídy II. stupně se účastnily, stejně jako v minulých letech, besed zaměřených zejména na prevenci kriminality mládeže. Žáci byli seznámeni i s komplexní prací policie. Tyto akce zajišťují policisté městské správy. Snažíme se i o spolupráci s městskou policií zejména v dopravní výchově na I. stupni, ale i při besedách v rámci výchovy k občanství. Se sociálním odborem MČ Praha 8 a 9 konzultujeme, ale i řešíme situaci v některých rodinách, v případě potřeby i s pracovníky centra Kruh na Klíčově a DDÚ v Krči. S pracovníky sociálního odboru, kurátory i Policií ČR jsme v uplynulém roce řešili ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 21

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 266 312 832

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více