Základní škola, Praha 8, Palmovka 8. Výroční zpráva. o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Praha 8, Palmovka 8. Výroční zpráva. o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 22. října 2014 a projednána a schválena školskou radou dne 30. října Mgr. Pavel Kropík ředitel

2 Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, je v souladu se zákonem Parlamentu ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění. Přesný název základní školy: Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 Identifikátor zařízení: Adresa: Palmovka 8/468, Praha 8 - Libeň Právní forma: příspěvková organizace, IČO: Adresa pro dálkový přístup: Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita: 500 žáků IZO: Školní družina kapacita: 150 žáků IZO: Školní klub kapacita: 150 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 440 jídel IZO: Ředitel školy: Mgr. Pavel Kropík Zástupce ředitele: Mgr. Ivana Vanišová Zřizovatel: Městská část Praha 8 Adresa: Zenklova 35/1, Praha 8 - Libeň Právní forma: část obce, IČO: Školská rada složení: Ivana Štočková Bc. Josef Slobodník Milan Haitman ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 2

3 Charakteristika základní školy Základní škola v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Škola se nachází ve staré zástavbě Libně nedaleko stanice metra Palmovka. Je situována ve dvou budovách (Palmovka 468/8 a Heydukova 359/5). Budovy pocházejí z minulého století vyučuje se v nich více než 100 let. V letech proběhly ve škole rozsáhlé rekonstrukční práce. Bohužel z finančních důvodů nepostihly vše, co bylo potřeba rekonstruovat, a navíc některé práce nebyly provedeny v odpovídající kvalitě. V posledních deseti letech proběhla výměna téměř všech oken v obou budovách školy. V roce 2011 byla vyměněna střešní krytina také na obou budovách důvodem bylo zatékání do obvodových zdí během zimy při odtávání sněhu na střeše a v důsledku toho opakované poškození těchto zdí a fasády. V letošním roce tedy 2014, proběhla rekonstrukce školní kuchyně, jídelny a přilehlých sociálních zařízení. Budovy mají nyní 18 učeben, 2 specializované učebny (Vv, F), dvě učebny výpočetní techniky s 32 stanicemi připojenými na Internet a dataprojektory (na síti je nyní připojeno celkem cca 60 počítačů) v dalších učebnách je využíváno 14 dataprojektorů a devět interaktivních tabulí. Dále škola využívá chemickou laboratoř, školní dílnu, cvičnou kuchyni a dvě tělocvičny (bohužel menších rozměrů) a žákovskou knihovnu. Pro tělesnou výchovu využíváme také nedaleký stadion, pronajatý MHMP Českému hokejbalovému svazu. O pozemky s tímto stadionem usiluje MČ Praha 8, čeká na předání majetku státem do její péče a chce po převzetí co nejdříve toto zařízení zrekonstruovat. Zařízení sdružuje základní školu, školní jídelnu, školní družinu a školní klub. Základní škola poskytuje základní vzdělání zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu dle zájmu rodičů. Škola připravuje žáky na další studium a praxi. Od 3. ročníku začíná výuka cizích jazyků (Aj). Pro žáky 1. a 2. tříd se snažíme nabízet výuku jazyků formou zájmové činnosti. Na škole věnujeme též péči žákům s vývojovými poruchami učení - na I. i II. stupni již několik let probíhají hodiny speciální péče pro dyslektiky (v současné době jsou tyto poruchy učení potvrzeny PPP téměř u 15 % žáků školy). V souvislosti se zaměřením školy na informační a komunikační technologie je u nás podporována výuka na počítačích a rozšiřována i do ostatních oborů. Ve ŠVP je předmět Informační a komunikační technologie zařazen povinně od 2. ročníku a navíc nabízíme od 7. ročníku volitelný předmět Základy počítačové grafiky a Psaní na klávesnici všemi deseti. ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 3

4 V rámci ŠD a ŠK škola organizuje zájmové kroužky. V minulém školním roce školní klub nebyl otevřen, škola organizovala zájmovou činnost v rámci doplňkové činnosti. Pro žáky též organizují na naší škole zájmovou činnost některé organizace tyto aktivity hradí rodiče. Ve školním roce 2013/2014 měla škola devět ročníků, členila se na první stupeň (první až pátý ročník - 5 tříd) a na druhý stupeň (šestý až devátý ročník 4 třídy). ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 4

5 1. Vzdělávací programy, ŠVP a specifika školy Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo v celé škole podle školního vzdělávacího programu Škola = hra, radost, poznání. V 9 třídách se vzdělávalo celkem 175 žáků (stav k ). Na konci školního roku to bylo 186 žáků. Učební plán školního vzdělávacího programu Škola = hra, radost, poznání! ŠVP Škola = hra, radost, poznání Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Český jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Anglický jazyk Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Informační a komunikační technologie Týdenní počet hodin ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 5

6 Předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk Anglický jazyk 3 3 4** 3 Německý jazyk - 2* - - Anglická konverzace - 2* 2** - Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Volitelné předměty Týdenní počet hodin *Druhý cizí jazyk byl zařazen v letošním školním roce do 7. ročníku 2 hodiny týdně. Žákům, kteří by měli problém se zvládnutím druhého cizího jazyka budou přidány 2 hodiny konverzace v anglickém jazyce (místo dalšího cizího jazyka). **V 8. ročníku byla využita možnost rozšířit výuku anglického jazyka (místo dalšího cizího jazyka) byla přidána další hodina Aj a 2 hodiny konverzace v anglickém jazyce. Shodné to bude i při postupu do 9. ročníku. ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 6

7 Příloha k učebnímu plánu dělení na skupiny + volitelné a nepovinné předměty (podle stavu v září 2013) I. stupeň ročník III. Cizí jazyk 1 skupina Aj (21) IV. Cizí jazyk 2 skupiny Aj, Aj (11/11) V. Cizí jazyk 2 skupiny Aj, Aj (13/13) II. Informační a komunikační technologie 2 skupiny (8/8) III. Informační a komunikační technologie 2 skupiny (11/10) IV. Informační a komunikační technologie 2 skupiny (11/11) V. Informační a komunikační technologie 2 skupiny (13/13) II. stupeň ročník VI. Cizí jazyk 1 skupina Aj (20) VII. VIII. Cizí jazyk 1 skupina Aj (23), 1 skupina Nj (14) druhý cizí jazyk Cizí jazyk 1 skupina Aj (18), 1 skupina Aj konverzace (23 VII. + VIII.) místo druhého jazyka IX. Cizí jazyk 1 skupina Aj (18) VI. VII. Praktické činnosti 2 sk. (Práce s techn. mat. - I. pol.; Provoz a údržba domácnosti - I. pol.) Praktické činnosti 2 sk. (Práce s techn. mat. - I. pol.; Provoz a údržba domácnosti II. pol.) VIII. Praktické činnosti 1 sk. (Práce s techn. mat. - I. pol.; Příprava pokrmů - I. pol.) IX. Praktické činnosti 2 sk. (Elektrotechnika - I. pol.; Příprava pokrmů II. pol.) VI., VII. Tělesná výchova 2 skupiny (Ch 23/ D 20) VIII., IX. Tělesná výchova 2 skupiny (Ch 22/ D 16) VI. Informační a komunikační technologie 2 skupiny (10/10) VII. Informační a komunikační technologie 2 skupiny (13/10) VIII. Informační a komunikační technologie 2 skupiny (10/10) IX. Informační a komunikační technologie 2 skupiny (9/9) VII. Volitelný předmět Základy počítačové grafiky 1 skupina (13) IX. Volitelný předmět Základy počítačové grafiky 1 skupina (14) IX. Volitelný předmět Komunikační a jazykové dovednosti 1 skupina (8) VII. Volitelný předmět Psaní všemi deseti 1 skupina (10) IX. Volitelný předmět Psaní všemi deseti 1 skupiny (14 IX. Volitelný předmět Cvičení z matematiky 1 skupina (18) ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 7

8 2. Údaje o pracovnících školy (zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v platném znění) a) Personální zabezpečení Pracovníci k fyzické osoby k přepočtení pracovníci pedagogičtí 16,852* 16,752* nepedagogičtí 10,739* 10,766* celkem 27,591* 27,518* *Pozn.: jedná o průměrný stav podle P 1 04!!! Vyšší počet přepočtených nepedagogických pracovníků je způsoben souběžným pracovním poměrem u dvou zaměstnanců a částečnými úvazky. b) Věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do 30 let let let let nad 60 let počet z toho žen c) Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: Průměrný věk pedagogických pracovníků je 47,29 let. d) Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci (fyz. os. k ) celkem kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci učitel I. stupně ZŠ učitel II. stupně ZŠ vychovatel speciální pedagog psycholog asistent pedagoga Celkem Na II. stupni pracoval učitel, který studuje pedagogickou fakultu. Mezi kvalifikovanými jsou však zahrnuti i učitelé, kteří obecně splňují požadavky na odbornou kvalifikaci jsou kvalifikovanými učiteli, ale vyučovali Aj, pro jehož výuku nejsou kvalifikováni. ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 8

9 e) Odborná kvalifikace v % Kvalifikovaných bylo 94,12 % pedagogických pracovníků viz bod d). Jazykové vzdělávání a jeho podpora Přehled o učitelích cizích jazyků celkem Počet učitelů fyzické osoby odborně kvalifikovaní pro výuku Aj (Nj) v % odborně kvalifikovaní, ale ne pro výuku Aj (Nj) v % Počet učitelů přepočtené osoby celkem odborně kvalifikovaní v % nekvalifik. v % Aj 3 0 0,66 1,5 60,6 39,4 Nj , Kromě jednoho učitele Aj (studuje Aj na PedF) jsou ostatní kvalifikovanými pedagogy pro vzdělávání na základní škole, ale pro výuku Aj (Nj) kvalifikaci nemají. Hodnoty jsou spočítány dle výše úvazků pro Aj a Nj. Přehled o žácích učících se cizí jazyk Žáci učící se cizí jazyk jako povinný Žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět Žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět I. stupeň II. stupeň II. stupeň I. stupeň II. stupeň Aj Nj f) Odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce Ukončení smlouvy na dobu určitou (na konci šk. roku) 2 Ukončení smlouvy na dobu určitou důchodci 0 Odchod do důchodu (po ukončení školního roku) 0 Ukončení v průběhu školního roku (úmrtí) 0 Ukončení v průběhu školního roku (ve zkušební době) 0 Odchod na mateřskou dovolenou 1 Ukončení po ukončení školního roku 0 ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 9

10 g) Nově přijatí pedagogičtí pracovníci v daném školním roce 3 učitelé - z toho 2 na dobu určitou jeden z nich už u nás dříve pracoval h) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Dalšího vzdělávání se účastní všichni pedagogičtí pracovníci. Probíhá různými formami. Základní je samostudium dané zákonem, zde si zaměření volí pracovníci sami. Dále se potom účastnili akcí, které byly organizovány v rámci školy či obvodu, případně zařízeními akreditovanými MŠMT. Dalšího vzdělávání se v institucích akreditovaných MŠMT či jinými institucemi účastnilo všech 17 pedagogických pracovníků. Někteří se účastnili několika akcí. Při dalším vzdělávání navštěvovali učitelé tyto kurzy: Možnosti reedukace SPU 1 pracovník Školení systému iset 2 pracovníci Studium výchovného poradenství 1 pracovník Studium k rozšíření odborné kvalifikace anglický jazyk a literatura pro 2. Stupeň ZŠ a SŠ 1 pracovník Studium školního preventivy 1 pracovník ActivConference 1 pracovník Školní systematické konstelace (4 části) 2 pracovníci Multikulturní výchova 1 pracovník Jak na něj (IVP pro žáky s SPUCH) 1 pracovník Školení pracovnicemi Centra. práce s cizinci 17 pracovníků Vychovatelky školní družiny se zúčastnily i seminářů organizovaných metodickým sdružením vychovatelek školní družiny v Praze 8-3 vychovatelky. Vzdělávání probíhalo většinou na akcích trvajících jeden den, některé akce byly více denní vzdělávání výchovného poradce a metodika je dlouhodobé řádově hodin na pedagoga účastnícího se těchto akcí, často i o víkendu. Počet pedagogických pracovníků, kteří si podle plánu dalšího vzdělávání obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci: 1 pedagog studium PedF UK učitelství 1 pedagog studium Výchovné poradenství 1 pedagog metodik prevence ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 10

11 3. Základní vzdělávání a) Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k b) Z toho počet specializovaných tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k c) Z toho počet přípravných tříd Neměli jsme přípravné třídy. d) Počet žáků I. stupeň II. stupeň celkem k k e) Průměrný počet žáků na třídu ve školním roce 2013/2014 podle výkazu o M 3a I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. stupeň běžných tříd , ,44 f) průměrný počet žáků na učitele podle stavu zaměstnanců z výkazu o ŘŠ R I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. stupeň běžných tříd 17,54 0 9, ,96 ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 11

12 g) Rozšířené vyučování vybraných předmětů předměty matematika a její aplikace člověk a příroda TV cizí jazyky umění a kultura informační a komunikační technologie počet tříd počet žáků jiné h) Speciální třídy podle druhu postižení/ znevýhodnění počet tříd počet žáků na I. stupni počet žáků na II. stupni počet žáků celkem mentální postižení Z toho: sluchové postižení zrakové postižení s vadami řeči tělesné postižení s více vadami s SP učení s SP chování autisté ch) Zkušenosti s výukou žáků ve speciálních třídách a odborná péče o tyto žáky Ve školním roce 2012/2013 na naší škole končila speciální třída ukončením povinné školní docházky. V dalším roce nebyla již otevírána. i) Rozdělení integrovaných žáků podle výkazu M 3a o základní škole počet žáků na I. stupni počet žáků na II. stupni počet žáků celkem mentální postižení Z toho: sluchové postižení zrakové postižení s vadami řeči tělesné postižení s více vadami s SP učení s SP chování autisté ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 12

13 žáky j) Zkušenosti s integrací, individuální a odborná péče o tyto S integrovanými žáky pracují pedagogičtí pracovníci již dlouho. Zkušenosti tedy mají. Takoví žáci jsou prakticky ve všech třídách. Jedná se o děti s vývojovými poruchami učení, pro které zpracovává škola individuální plány. Začleňovány jsou do kolektivů i děti cizinců, kteří se do naší oblasti přistěhovali - u malých dětí se většinou velmi rychle prolomí jazyková bariéra a děti se snadno zapojí do práce. Problémy, zejména jazykové, jsou pouze u starších dětí čínské národnosti. Pokud je zájem ze strany rodičů, je naše práce snadnější. Péče se určitě zkvalitnila zapojením školy do projektu Centrum péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SPV) škol zřízených MČ Praha 8. Ideální by bylo, aby tento projekt dále pokračoval i v roce Žáků s individuálními plány měla škola 32 (18,3 %), cizinců bylo ve škole dle výkazu M3 k (13,1 %). Zkušenosti máme i se začleňováním dítěte zdravotně postiženého. Na naší škole jsme měli několik let pro takto postižené dítě funkci asistenta pedagoga. Nacházíme se v Libni, v lokalitě, kterou obklopují pražské čtvrti Vysočany, Žižkov, Karlín a Holešovice. V tomto prostředí už v dobách dávno minulých nebyla nouze o sociálně slabé rodiny. Naši školu navštěvuje určitá skupina žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Škola pochopitelně poskytuje těmto dětem pomoc ve spolupráci s dalšími institucemi. Úzce spolupracujeme v této oblasti i s poradenským zařízením zejména PPP Praha 8 a sociálním odborem MČ Praha 8. Dětem se snažíme poskytovat individuální péči, nabízíme konzultace při řešení problémových situací. Výsledek naší práce je však mnohdy určován a podmíněn zájmem a spoluprací rodiny či žáka samotného. Některé vyhrocené problémy je nutné řešit ve spolupráci s oddělením sociálně-právní ochrany dětí městských částí jednotlivých obvodů. Ve velké většině se však daří problémy řešit a tyto děti jsou běžnými členy třídních kolektivů. V mnoha případech se však jedná o problémy, které se nám nedaří vyřešit ani během několika let. k) Odchody žáků ze základní školy do speciálních škol z ročníku 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. počet žáků l) Počet žáků s dodatečným odkladem školní docházky Dodatečný odklad nebyl. ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 13

14 4. Zápis do 1. ročníku základní školy k povinné školní docházce pro školní rok 2014/2015 počet 1. ročníků počet zapsaných dětí počet dětí přijatých do 1. ročníku z toho počet dětí mladších 6 let (nástup dříve) počet odkladů pro školní rok 2014/ K zápisu se dostavilo 26 žáků, 2 přišli později. Celkem 4 žáci požádali o odklad školní docházky, který jim byl vyřízen. Někteří žáci byli současně zapsáni i na jinou školu, na kterou skutečně nastoupili (pět žáků). Dne 1. září nastoupilo 20 žáků 19 zapsaných a jeden opakující. 5. Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřízená krajem 2 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) Na střední školy zřizované krajem a církví přijato gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb. učiliště celkem c) Na soukromé střední školy přijato gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb. učiliště celkem d) Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku: 18, osmém ročníku: 1, v sedmém ročníku: 2 (u dvou nemáme informace o nástupu k dalšímu vzdělávání) ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 14

15 6. Klasifikace chování žáků Chování 1. pololetí žáci 2. pololetí žáci velmi dobré uspokojivé 2 3 neuspokojivé 0 1 Nejčastější výchovné problémy, které byly ve škole řešeny: Byly řešeny běžné výchovné problémy objevující se prakticky dnes ve všech běžných základních školách. Zameškané hodiny neomluvené: Zameškané hodiny neomluvené Školní rok 2012/2013 počet hodin Školní rok 2012/2013 počet hodin Školní rok 2013/2014 počet hodin Školní rok 2013/2014 počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem Počet neomluvených hodin stoupl (i přes důslednou kontrola ze strany pedagogů). Vše je řešeno na jednáních s rodiči, případně ve spolupráci s kurátory. Při hodnocení žáků byla použita výchovná opatření, ve většině případů se jednalo o jednorázové absence. Z celkové počtu 273 neomluvených hodin měla 241 hodin jedna žákyně řešeno s kurátory. ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 15

16 7. Prospěch žáků Prospěch klasifikováni I. stupeň klasifikováni II. stupeň prospěli I. stupeň prospěli II. stupeň z toho s vyznamenáním neprospěli I. stupeň neprospěli II. stupeň neklasifikováni I. stupeň neklasifikováni II. stupeň 1. pololetí počet žáků 2. pololetí počet žáků Celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,255 1,298 II. stupeň 2,008 2,028 celkem 1,590 1,622 Přehledné údaje o vzdělávání žáků, hodnocení ŠVP, výsledky testů Vzdělávání žáků ve školním roce 2013/2014 proběhlo v souladu s pokyny uvedenými ve vzdělávacím programu Základní škola a školního vzdělávacího programu Škola = hra, radost, poznání i v souladu s osnovami pro jednotlivé ročníky a předměty. Učební plány jednotlivých ročníků a předmětů se podařilo splnit v rozsahu stanoveném pro tento školní rok. Hodnocení výuky na základě hospitací uskutečněných ve školním roce 2013/2014: Hospitační činnost byla zaměřena stejně jako v minulém školním roce především na kvalitu a formy práce učitelů během školního roku v oblasti rozvoje kompetencí, používání vhodných metod a forem práce, uplatnění autoevaluace žáků v hodinách, práci začínajících učitelů a plnění výchovných a vzdělávacích plánů. ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 16

17 Při výuce je využíváno přímé i nepřímé práce se žáky, frontální výuky, ale i práce ve dvojicích a skupinách i práce samostatné. Na prvním stupni je velmi dobře využíváno tělovýchovných a relaxačních chvilek. Na druhém stupni jsou zatím tyto chvilky ojedinělé. Učitelé využívají dostupné pomůcky a pracují s informacemi, které společně se žáky získávají v dostupné literatuře a na internetu ve školních učebnách. Na prvním stupni pracují učitelé s žáky na interaktivních tabulích jak s dostupnými výukovými programy, s internetem i vlastními programy zaměřenými na konkrétní náplň výuky. Na druhém stupni jsou interaktivní tabule také využívány zejména v Př, Z, F, Aj a Nj. Žáci si rozvíjejí zejména kompetence k učení, komunikativní kompetence. Při rozvíjení kompetencí k řešení problémů, sociálních a personálních máme stále určité rezervy. Autoevaluaci pedagogičtí pracovníci využívali při některých činnostech jako je samostatná práce a ohodnocení práce v hodinách. Je využívána téměř v každé hodině. Během vyučování jsou žáci důsledně vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti chování. Práce nových učitelů byla kontrolována a dále s nimi byly probírány formy práce, práce se žáky s SPUCH, práce s kolektivem třídy a hlasovým působením na žáky. Kontrolována byla i práce a činnost ve školní družině., zvláště na společných akcích všech oddělení během Karnevalu, Diskotéky, Čarodějnic. Celoroční plán školní družiny byl zaměřen na Putování za divy světa (starými i novými) a velmi obohatil práci ŠD. Vzdělávací plány byly splněny. Hodnotit komplexně celkovou úspěšnost ŠVP bude nutné později, až proběhne celý cyklus a školu opustí absolventi, kteří se prošlý celým ŠVP nyní by hodnocení nemuselo být přesné. V současnosti proběhly další úpravy RVP a s tím související změny našeho ŠVP. Náš školní program je zaměřen na využívání výpočetní techniky, což se projevilo už nyní. Žáci úspěšně zvládají práci v hodinách informatiky a jsou schopni získané vědomosti aplikovat. Předmět informační a komunikační technologie máme zaveden již od 2. ročníku. Další cizí jazyk jsme zavedli od školního roku 2013/2014. Žádné problémy v souvislosti se zaváděním školního vzdělávacího programu jsme v průběhu roku nezaznamenali. ŠVP je neustále revidován a upravován v souladu s požadavky či možnostmi školy. Projektové vyučování je již naprosto běžné, zejména na prvním stupni projekty jsou připravovány někdy jen pro vybrané kolektivy tříd a předměty, jindy jsou připraveny pro všechny žáky celého I. nebo II. stupně. Jsou někdy připravovány nejen pro odbornou výuku, ale také i pro adaptaci dětí v kolektivu, stmelování třídního kolektivu či vztahy mezi dětmi. Rozvíjejí spolupráci i komunikaci mezi dětmi. Některé z projektů: Vánoční dílny ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 17

18 Velikonoční dílny Zdravé zuby Bezpečnost a první pomoc Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí Den lásky a přátelství Olympiáda Jaro Čteme s úsměvem Bohumil Hrabal 100 let Tulipánový měsíc Purple day Daruj knihu Osmička pro rasismu Svět očima dětí Pokud se pokusíme porovnat práci s výsledky zjištěnými v minulých letech, je stav velmi podobný. Pozitiva bereme za samozřejmost, ale rezervy máme v těchto oblastech: nyní se zaměřujeme na zkvalitnění plánů pro jednotlivé třídy a předměty; technické vybavení školy bude potřebovat nejen zkvalitňovat, ale i postupně obměňovat, potřeba je postupně doplňovat pomůckami i další sbírky finanční prostředky jsou ale nedostačující; rezervy máme stále ve zlepšení psychohygienických podmínek na II. stupni jsou v tomto směru stále rezervy, I. stupeň bez problémů; stále je třeba zaměřovat se na využívání moderní techniky forem práce aktivizující činnost žáků u některých učitelů je již samozřejmostí; hodnocení práce žáků ze strany učitelů i sebehodnocení - se stalo pravidelnou součástí práce je však třeba ho zkvalitnit; rozvoj komunikativních dovedností zaznamenal posun, ale komunikaci mezi učitelem a žáky, ale i mezi žáky samotnými je třeba stále zlepšovat. Můžeme konstatovat, že škola si udržuje dobrý standard z minulých let. Pozornost ve vyučovacích hodinách je věnována i žákům se speciálními poruchami učení, jejich počet vzrůstá tento školní rok mělo již 37 dětí na doporučení psychologa či lékaře zpracované individuální učební plány. Individuální péče byla věnována i žákům cizincům, letos jich naši školu navštěvovalo 23. Chtěli bychom zkvalitnit práci s těmito dětmi, zejména ve vyšších ročnících. Projevuje se stále více zkvalitnění výuky v oblasti výpočetní techniky. Naši absolventi zvládají základní obsluhu počítače, zvládají základy práce ve Wordu i Excelu, ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 18

19 jsou schopni pracovat s Internetem i elektronickou poštou. Zaveden byl další předmět Psaní všemi deseti, žáci se účastní soutěží v ICT. Rozvíjení estetické výchovy i cítění se na naší škole stalo již tradicí a je stále na dobré úrovni úroveň. Výzdoba školy je z velké části zaměřena na výtvarné práce dětí. Na přípravě vernisáže a výstavy Svět očima dětí, která měla již 22. ročník, se opět podíleli prakticky všichni žáci školy. Tradiční jsou i koncerty jednotlivých ročníků I. stupně pro rodiče opět bylo upořádáno společné vystoupení celého I. stupně. Součástí vzdělávacího programu naší školy jsou i další akce, které přispívají k formování osobnosti žáků, uvedené v mimoškolní činnosti. V tomto školním roce jsme prováděli pouze vlastní srovnávací prověrky žáků a testování v předmětech Čj a M. Potvrzuje se to, že naše třídní kolektivy zařazují spíše mezi průměrné, ale ve svém středu mají některé vynikající jednotlivce. Hodnocení činnosti školních družin a školních klubů a) Počty (ŠD dle výkazů Z 2 01, ŠK nebyl otevřen) počet oddělení zapsaní účastníci z I. stupně z II. stupně zájmové útvary účastníci činn. ZÚ školní družina školní klub b) Hodnocení práce Ve třech odděleních školní družiny bylo na počátku školního roku zapsáno 81 dětí, na konci školního roku dětí 78. V letošním roce jsme vzájemně propojili práci v jednotlivých odděleních. S ohledem na věk jsme vzájemně spolupracovali na plnění jednotlivých úkolů. Děti pracovaly ve skupinách, ale i samostatně. Spolupráce se dařila, starší pomáhali mladším, předávali si vědomosti i učily se dovednostem. Celoroční hra nesla název putování za divy světa. Nejprve se děti seznámily se sedmi divy světa a potom s novými divy světa, ale i divy nominovanými do této skupiny. Děti nejen poznaly zábavnou formou různá místa světa, ale seznámily se s mnoha místy v, která již v ČR navštívily nebo by mohly navštívit. V I. oddělení školní družiny byly děti z třetí a čtvrté třídy. Ve II. oddělení školní družiny byly děti z první a třetí třídy. ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 19

20 Ve III. oddělení školní družiny byly děti z druhé a páté třídy. Vedle celoroční hry se uskutečnilo ve všech třech odděleních několik projektů a soutěží. Z nich stojí za zmínku projekty Ježek (život, u nás a ve světě, v literatuře), Pokus krystalizace soli ve sklenici na niti, Vánoční a velikonoční zvyky, Olympiáda v Sochi 2014, Co vypráví stromy (historie, druhy, stromokruh, kuriozity) a Strom v proměnách jednalo se o výtvarné práce i výzdobu prostor strom se měnil v průběhu roku. I v letošním roce se děti věnovaly literatuře často při společném čtení. Po přečtení knihy následovala vždy prezentace a zápis do společného čtenářského deníku. I v tomto školním roce pokračovala spolupráce s hokejovým týmem HC Sparta Praha od volňásků na zápasy až po předání závěrečného vysvědčení hráči tohoto týmu. K tradičním akcím ŠD jako diskotéky, výroba dárků pro budoucí prvňáčky, karneval, Slet čarodějnic, přibyla letos Schodiáda soutěž v běhu do schodů v areálu hřiště, Hrací den v pátek mají děti možnost vybírat z několika druhů činností. Pochopitelně nechybělo ani vystoupení ŠD na Vánočním koncertu pro rodiče, kde letos poprvé vystoupily i děti z MŠ Sokolovská. Probíhala již tradiční zájmová činnost kroužků v rámci školní družiny. Děti se účastnily i akcí MČ Praha 8 Tulipánový měsíc a Ďen Země. Závěr Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině probíhala dle vlastního ŠVP zájmová, rekreační činnost, spontánní aktivity, relaxační činnost, příležitostné akce. K naplňování specifických cílů a klíčových kompetencí docházelo vhodnými metodami a formami. ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 20

21 8. Poradenské služby školy - výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání - činnost, spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty Agendu výchovného poradenství má již druhý rok na starosti Mgr. Ivana Vanišová. Studium tohoto oboru dokončuje paní učitelka, která je nyní na mateřské dovolené, ale je domluveno, že po návratu tuto agendu převezme. Spolupráce s většinou výše uvedených institucí probíhá velmi podobně jako v minulých letech. S pracovníky těchto institucí jsme dlouhodobě v kontaktu a ve většině případů ji můžeme hodnotit pozitivně. Poradenské služby využíváme zejména v PPP Praha 8 Šiškova 2, kde úzce spolupracujeme s Dr. Světlou, která má naši školu v péči již několik let, dále pak v KPPP v Praze 8 Karlíně. Kromě běžných vyšetření nám poradny zajišťují i další akce. Spolupráce s PPP Praha 8 je širší. Dohoda mezi našimi subjekty již pravidelně nabízí: individuální konzultace s učiteli a žáky, skupinové poradenství s třídami, prevence výukových a výchovných problémů u žáků, profesní poradenství u žáků zaměřené na volbu další studijní přípravy a povolání, sociometrie problémových kolektivů, primární prevence a reedukační programy, spolupráce při přípravě grantů v oblasti primární prevence, osvětová, vzdělávací a metodická činnost, ambulantní reedukační péče o žáky se specifickými poruchami učení. Podrobně jsou tato témata rozpracována v programu Spolupráce a program PPP Praha 8, Šiškova 2/1223 na ZŠ, Praha 8, Palmovka 8, který je součástí Minimálního preventivního programu. Dlouhodobě pokračuje i spolupráce s Policií ČR a je na velmi dobré úrovni. Při prevenci spolupracujeme s pracovníky kriminální služby Praha 8, kteří mají na starosti delikty mládeže. Vybrané třídy II. stupně se účastnily, stejně jako v minulých letech, besed zaměřených zejména na prevenci kriminality mládeže. Žáci byli seznámeni i s komplexní prací policie. Tyto akce zajišťují policisté městské správy. Snažíme se i o spolupráci s městskou policií zejména v dopravní výchově na I. stupni, ale i při besedách v rámci výchovy k občanství. Se sociálním odborem MČ Praha 8 a 9 konzultujeme, ale i řešíme situaci v některých rodinách, v případě potřeby i s pracovníky centra Kruh na Klíčově a DDÚ v Krči. S pracovníky sociálního odboru, kurátory i Policií ČR jsme v uplynulém roce řešili ZŠ Palmovka Výroční zpráva strana 21

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 266 312 832

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Zřizovatel Zřizovatel: Sídlo: Městská část Praha 8, Zenklova 35/čp.1, 180 48 Praha 8 - Libeň Zenklova 35/1, 180 48 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 8 Žernosecká 3/1597 182 00 Název: Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, Praha 8, 182 00 Telefon: 286582568, 286884242

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 19. 9. 2012

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 HLOUBĚTÍN, HLOUBĚTÍNSKÁ 700 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 ČJ.: 119/14/DOC OBSAH 1. Základní údaje o škole str. 3 4 1.1 Název školy str. 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Praha, listopad 2012 č.j.: ŘED-04/2012 schváleno školskou radou dne 5.11.2012 OBSAH 1. Správní obvod... 3 2.

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva 2013-2014 1. Základní údaje o škole : název školy: Základní škola, Praha 9, Litvínovská 500 jméno ředitele školy: Ing. Davidová Jaroslava kontaktní údaje: - telefon 286 88 99 28 - fax 286

Více

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 14 I. Základní údaje o škole: Název: Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2011/2012

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2011/2012 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2011/2012 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 4. Vzdělávací

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

(dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí): IČO: 00 231 312

(dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí): IČO: 00 231 312 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Název školy Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 Sídlo školy Sušická 1000/29, 160 00 Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala: Mgr. Jana Satinská Ředitelka školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Čeladná 551, 739 12 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 200/20 [v souladu se zákonem č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 5/2005

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více