PŘEHLED TERMINOLOGIE PODZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED TERMINOLOGIE PODZEMNÍHO STAVITELSTVÍ"

Transkript

1 PŘEHLED TERMINOLOGIE PODZEMNÍHO STAVITELSTVÍ (Výklad a překlad základních pojmů) Česká tunelářská asociace ITA-AITES Pracovní skupina pro odbornou výchovu

2 titul:titul :17 Stránka 2 EDICE: DOKUMENTY ČESKÉ TUNELÁŘSKÉ ASOCIACE ITA-AITES Svazek 4: Přehled terminologie podzemního stavitelství ČASOPIS ČESKÉ TUNELÁŘSKÉ ASOCIACE A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA-AITES MAGAZINE OF THE CZECH TUNNELLING ASSOCIATION AND SLOVAK TUNNELLING ASSOCIATION ITA-AITES Vydání 1. Autoři: doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. (D2 Consult Prague s. r. o. a FSv ČVUT) doc. Dr. Ing. Jan Pruška (FSv ČVUT) Ing. Petr Svoboda (D2 Consult Prague s. r. o.) prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. (FSv ČVUT) Dr. Alfred Stärk (ALPINE BeMo Tunnelling GmbH) Korektury: Ing. Martin Srb (D2 Consult Prague s. r. o.) Ing. Ermín Stehlík (Metrostav a. s.) Ing. Karel Scharf (Metrostav a. s.) Mgr. Zdislava Novotná Vydala: Česká tunelářská asociace ITA-AITES pro vlastní potřebu v roce 2011 V edici Dokumenty CzTA ITA-AITES vydává Česká tunelářská asociace texty zaměřené na problematiku podzemních staveb. Jedná se o dokumenty zpracované pracovními skupinami CzTA nebo převzaté ze zahraničí, především od mezinárodní tunelářské asociace ITA-AITES a jejích pracovních skupin (Working Groups) nebo od zahraničních národních asociací ITA-AITES. Dokumenty mají charakter informací nebo doporučení a vycházejí ze současné světové úrovně znalostí a zkušeností v oboru podzemního stavitelství. V edici dosud vyšlo: Svazek 1: Bezpečnost práce při výstavbě tunelů Svazek 2: Zásady a principy NRTM jako převažující metody konvenčního tunelování v ČR Svazek 3: Stříkaný beton v podzemním stavitelství Svazek 4: Přehled terminologie podzemního stavitelství Vydané svazky lze obdržet do vyčerpání zásob v sekretariátu CzTA na adrese: Česká tunelářská asociace ITA-AITES Dělnická Praha 7 ISBN Odebírejte, inzerujte a přispívejte do časopisu TUNEL! Časopis vydávají společně Česká tunelářská asociace ITA-AITES a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES. Je zaměřen na podzemní stavby z hlediska jejich výzkumu, vývoje, projektování a realizace. Vychází čtvrtletně v českém/slovenském a anglickém jazyce v rozsahu 64 celobarevných stran nákladem 1200 výtisků. Více informací na:

3 PŘEHLED TERMINOLOGIE PODZEMNÍHO STAVITELSTVÍ Česká tunelářská asociace ITA-AITES Pracovní skupina pro odbornou výchovu

4 OBSAH 1. Úvod Výklad a překlad termínů Základní terminologie Geotechnický průzkum a mechanika hornin Mechanizovaná (kontinuální) ražba Konvenční (cyklická) ražba Stříkaný beton Statické výpočty Rejstřík českých termínů Rejstřík anglických termínů Rejstřík německých termínů

5 1. Úvod 1. ÚVOD 1. ÚVOD Vážení uživatelé! Přehled terminologie podzemního stavitelství je rozdělen na dvě základní části. První částí výklad a překlad termínů má jednotlivé termíny rozděleny do šesti tematických okruhů, ve kterých jsou termíny seřazeny abecedně podle českých názvů. Každý termín je označen identifikačním číslem (IČ), u každého termínu je český výklad, po něm následuje anglický a německý překlad. Druhou částí jsou rejstříky, ve kterých již nejsou termíny rozděleny do tematických okruhů a ve kterých již není český výklad. Termíny v jednotlivých jazycích (čeština, angličtina a němčina) jsou seřazeny abecedně, u všech termínů je identifikační číslo, podle kterého lze dohledat český výklad ve výkladové části. Pro rychlejší práci s přehledem terminologie jsou v rejstřících uvedeny překlady do ostatních jazyků, překlady se shodují s překlady ve výkladové části. Autoři jsou si vědomi, že předložený přehled terminologie není vyčerpávajícím technickým slovníkem podzemního stavitelství, neboť zdaleka neobsahuje všechny termíny související s touto geotechnickou disciplínou. Je možné, že se v některých případech autorům a korektorům nepodařilo zaručit naprostou přesnost výkladů a překladů publikovaných termínů. Proto vás prosíme, abyste svoje případné připomínky a doplňky k této publikaci zasílali na ovou adresu CzTA aby v příštím vydání byly případné nedostatky odstraněny. Věříme, že připravený přehled terminologie bude pro vaši další odbornou činnost užitečnou pomůckou. Autoři 4 5

6 2. Výklad a překlad termínů 2.1. Základní terminologie 2. VÝKLAD A PŘEKLAD TERMÍNŮ 2. VÝKLAD A PŘEKLAD TERMÍNŮ 2.1. Základní terminologie 1 Bentonit Velmi jemný jíl (montmorillonitický), který Bentonite, slurry das Bentonit při styku s vodou bobtná (zvětšuje svůj objem). Používá se jako součást suspenze pro zajištění stability nevystrojeného výkopu či výrubu. 2 Délka tunelu Vzdálenost mezi vnějšími líci obou tunelových Tunnel length die Tunnellänge portálů, měřená v ose v úrovni nivelety. U tunelů s několika tunelovými troubami se stanoví délka tunelu samostatně pro každou troubu. 3 Dovrchní ražba Ražba liniové stavby směrem nahoru (stoupáním). Upward excavation steigender Vortrieb 4 Elektroosmóza Pohyb podzemní vody způsobený elektrickým Electro osmosis die Elektroosmose proudem procházejícím masivem. 5 Fréza Stroj s dílčím záběrem čelby umožňující Road header, der Tunnelfräser, rozpojování horniny rotačním pohybem hlavy profiler der Fräser, opatřené rozpojovacími nástroji. Zpravidla die Teilschnittzahrnuje klepetový nakladač a i pásový maschine dopravník pro dopravu rubaniny. 6 Geotechnika Multilaterální obor stavebního inženýrství, který Geotechnics die Geotechnik řeší jednak problémy interakce systému objekt horninový masiv, jednak se zabývá navrhováním, zkoušením a zhotovením geotechnických konstrukcí. Zahrnuje v sobě inženýrskou geologii, mechaniku zemin a hornin, zakládání staveb, podzemní stavby a environmentální geotechniku. 7 Geotechnické Rozdělení geotechnických konstrukcí podle typu Geotechnical geotechnische kategorie konstrukce a složitosti geologických podmínek. Category Kategorie 8 Geotechnický Soubor zkoušek pro zjištění vlastností hornino- Geotechnical geotechnische průzkum vého masivu. Geotechnický průzkum zahrnuje investigation, Untersuchung, inženýrskogeologický, hydrogeologický site investigation geologische a korozní průzkum. Erkundungsarbeit 9 Hloubený tunel Druh tunelu budovaný z povrchu území, tj. ve Cut and cover offene Bauweise stavební jámě s dočasným odstraněním nadloží tunnel nad tunelem. 10 Jednoplášťové Ostění vytvořené z jedné nebo několika vrstev, One-pass lining, einschalige ostění které jsou mezi sebou spřaženy. Zpravidla jde single-pass lining Bauweise o skládané ostění. 11 Konstrukce Konstrukce, která zabezpečuje vnitřní prostor Tunnel structure die Tunneltunelu tunelu, odporuje tlaku horniny, případně i tlaku konstruktion vody a chrání tunel před pronikáním podzemní vody. U ražených tunelů může tvořit tuto konstrukci i část horninového prostředí, které spolupůsobí s ostěním. 12 Konvenční ražba, Ražba bez využití plnoprofilových Conventional konventioneller cyklická ražba tunelovacích strojů. excavation Vortrieb 6 7

7 2. Výklad a překlad termínů 2.1. Základní terminologie 2. Výklad a překlad termínů 2.1. Základní terminologie 13 Liniové stavby Stavby s převládající délkou proti Line structures, linienförmige Struktur, výšce a šířce výrubu. linear structures die Linienbaustelle 14 Mechanizovaná Ražba s využitím plnoprofilových Mechanized der Maschinenražba, kontinuální tunelovacích strojů. excavation vortrieb ražba 15 Nadloží Horninový masiv ležící nad vrcholem Overburden, die Überlagerung, výrubu pro podzemní stavbu. cover die Überlagerungshöhe 16 Nadvýlom Nechtěný přerub vzniklý vlivem technologie Overbreak, der Mehrausbruch ražby a v důsledku vlastností horninového overexcavation masivu (struktura, textura, diskontinuity). 17 Nezaviněný Nadvýlom vzniklý při dodržení Overbreak within planmäßiger nadvýlom technologického postupu. tolerance zone, un- Mehrausbruch avoidable overbreak 18 Nouzový pruh Přidružený pruh v silničním tunelu, který Emergency lane der Abstellstreifen, umožňuje plné nebo částečné nouzové odstavení der Pannenstreifen vozidel po celé délce tunelu. 19 Nouzový záliv Prostor pro nouzové odstavení vozidel, který se Emergency bay, die Abstellbucht, zřizuje v silničním tunelu po určitých vzdálenostech. lay-by die Pannenbucht 20 Ostění tunelu Dočasná nebo trvalá konstrukce sloužící Tunnel lining die Tunnelschale k zajištění výrubu. 21 Otáčecí záliv Prostor, který umožňuje nouzové obracení Sharp turn bay, die Wendebucht vozidel v silničním tunelu do opačného směru. U-turn bay 22 Plavený tunel Tunel zhotovený potopením předem připravené Immersed tunnel das Absenkverkonstrukce tunelu na dno řeky, jezera nebo moře. fahren 23 Plný výlom Výrub celého (plného) profilu tunelu. Full profile der Vortrieb im Vollexcavation querschnitt, das Vollprofil 24 Plošné stavby Stavby, u nichž nad výškou výrazně převládají Areal structures flächenhafte dva přibližně stejné velké vodorovné rozměry. Struktur 25 Poddajná Válcovaná ocelová výztuž typu TH (Touissant TH steel ribs, die Stahlbögen (Pl.), TH ocelová výztuž, Heitzmann) nebo typu K (korýtková výztuž), yielding steel ribs das Rinnenprofil, důlní výztuž principiálně umožňující prokluz třmeny spojo- das Glockenprofil vaných částí. 26 Podzemní voda Gravitační voda vytvářející souvislou hladinu Ground water das Bergwasser pod povrchem země, voda v zóně plně nasycených soudržných zemina a voda v puklinách skalního masivu. 27 Poklesová Sednutí povrchu terénu způsobené ražbou Settlement trough, die Senkungsmulde kotlina podzemního díla. settlement crater 28 Portál Koncová část tunelu, která zajišťuje svahy Portal das Portal i tunelovou troubu a architektonicky utváří vjezdový nebo výjezdový otvor tunelu. 29 Propojka Kratší tunel či štola spojující hlavní tunelové Cross passage der Querschlag trouby, který zpravidla slouží pro únik osob v případě mimořádné události, případně k průjezdu vozů IZS. 30 Průjezdní průřez Příčný obrys v rovině kolmé k ose tunelu, Tunnel clearance, das Lichtraumtunelu do kterého nesmějí zasahovat žádné části tunnel gauge profil, der konstrukce tunelu a jeho vybavení. Verkehrsraum 31 Průzkumná štola Štola sloužící k provedení podrobného geotech- Pilot tunnel, der Erkundungsnického průzkumu horninového masivu zpravidla pilot adit, stollen, der Versuchsrealizovaná v mimořádně komplikovaných exploratory stollen, der Untergeologických poměrech. gallery suchungsstollen 32 Přerub Vyrubaný prostor, ležící za teoretickým (projekto- Overcut der Überschnitt, vaným) rubem ostění. das Übermaß 33 Přesypávaný Typ tunelu budovaného z povrchu území. Overfilled tunnel, zugeschütteter tunel Tenkostěnné konstrukce založené na terénu false tunnel Tunnel a dodatečně symetricky přesypané pečlivě hutněným zásypem. 34 Přípustná mezní Přípustná hodnota (určená v projektové Acceptable zulässige odchylka dokumentaci), o kterou je možno zvětšit nebo ultimate Grenzabweichung zmenšit geometrický rozměr konstrukce tunelu. deviation 35 Přístupová štola, Liniová stavba sloužící pro přístup k podzemní Access adit, der Zugangsstollen, přístupová šachta stavbě během její ražby. access shaft der Zugangsschacht 36 Ražení, ražba Činnost spojená s rozpojením, naložením, Mining, boring, der Vortrieb odvozem rubaniny a provizorním vyztužením excavation výrubu bez odstranění nadloží. 37 Ražený tunel Tunel budovaný ražením, tj. výrubem bez Mined tunnel bergmännische odstranění nadloží. Bauweise, gesch - lossene Bauweise 38 Rub ostění Vnější plocha ostění. Extrados die Rückseite 39 Rubání Rozpojování horniny v podzemí. Mining, rock der Abbau breaking 40 Rubanina Rozpojená hornina či jiný materíál získaný na Muck, spoil das Schuttergut, čelbě tunelu při ražbě. der Abraum 41 Sedání povrchu Pohyb povrchu terénu směrem dolů, způsobený Surface settlement die Ober flächeražbou podzemního díla. setzung 42 Staničení Projektová kilometráž liniové podzemní stavby. Chainage die Stationierung 43 Stavby halové, Stavby, které mají velkou půdorysnou plochu Caverns die Kavernen (Pl.) kaverny i výšku (všechny tři rozměry jsou přibližně stejné). 44 Světlý průřez Poloha líce konstrukce (ostění) tunelu stanovená Clear tunnel lichter tunelu s ohledem na přípustné mezní odchylky. profile Tunnelquerschnitt 45 Šachta Liniová stavba s odklonem do 30 stupňů od svislice. Shaft der Schacht 46 Štola Liniová stavba s profilem menším než 16 m 2 Adit, gallery der Stollen, se sklonem do 60 stupňů od vodorovné roviny. der Minenstollen 47 Teoretický líc Poloha líce ostění tunelu uvedená v projektové Theoretical theoretische konstrukce dokumentaci. tunnel intrados Ausbruchslinie (ostění) tunelu 8 9

8 2. Výklad a překlad termínů 2.1. Základní terminologie 2. Výklad a překlad termínů 2.1. Základní terminologie 48 Tolerance Součet absolutních hodnot přípustných Tolerance die Toleranz, mezních odchylek. die Abweichung 49 Trakční vedení, Napájecí elektrické vedení na železnici. Overhead line die Oberleitung trakce equipment, OHLE 50 Traťový tunel Tunel se železničním svrškem sloužící pro Running tunnel der Streckentunnel železniční dopravu (případně pro metro). 51 Tunel Liniová stavba s profilem větším než 16 m 2. Tunnel der Tunnel se sklonem do 60 stupňů od vodorovné roviny. 52 Tunelová trouba, Část tunelu mezi tunelovými portály. Tunnel tube die Tunnelröhre tubus tunelu 53 Tunelování Výstavba ražených podzemních objektů. Tunnelling der Tunnelbau 54 Úklonová šachta Šachta, která není svislá. Inclined shaft geneigter Schacht 55 Úklonová štola Štola se sklonem 10 do 60 od vodorovné roviny. Inclined adit geneigter Stollen 56 Úklonový tunel Tunel se sklonem 10 do 60 od vodorovné roviny. Inclined tunnel geneigter Tunnel 57 Únikové Únikové tunely pro vozidla nebo únikové chodby Emergency exits, der Fluchtweg, komunikace pro chodce, které umožňují spojení mezi soused- escape routes der Notausgang ními tunelovými troubami nebo s vnějším prostorem, či umožňují vstup pro záchranné týmy atd. 58 Úpadní ražba Ražba liniové stavby směrem dolů (klesáním). Excavation advan- fallender Vortrieb, cing to the dip, die Startkaverne downward excavation, winze 59 Úvratní tunel, Slepý tunel pro otáčení vlaků. Headshunt tunnel die Startkaverne obratový tunel (ekvivalent) 60 Veřej Konstrukční řešení klasické výztuže štol Set der Türstock z ocelových či dřevěných prvků. 61 Vícevýlom Projektovaný přerub, který byl nutný pro Overexcavation, das Überprofil, provedení navrhované úpravy rubu zdiva overcut der Mehrausbruch (používaný v minulosti pro rubové izolace). 62 Vrchol klenby Nejvyšší bod vnitřního líce ostění klenby. Crown der First, die Firste 63 Vrt Otvor vyvrtaný do horninového masivu pro Borehole die Bohrung, získání geotechnických informací či trhací práce das Bohrloch pro osazení přístrojů monitoringu. 64 Vybavení tunelu Technologické vybavení a stavební úpravy, Tunnel equipment, die Tunnelauskteré slouží k zajištění bezpečného provozu M&E equipment, stattung, die tunelu. mechanical and Tunnelausfrüstung electrical equipment 65 Výdřeva Zajištění výrubu pomocí dřevěných prvků. Timbering die Zimmerung, die Holzzimmerung 66 Vyztužení, výztuž Konstrukce zajišťující stabilitu výrubu. Excavation support das Stützmittel 67 Vznášení tunelu, Pohyb tunelu směrem vzhůru způsobený vyšším Flotation das Flößen, plavání tunelu hydrostatickým tlakem a malou tíhou nadloží. die Trift 68 Záběr Postupový krok při ražbě, při němž je hornina Advance, attack, der Abschlag, odtěžena a poté bezprostředně zajištěna round der Sprengabschnitt provizorní výztuží. 69 Zásyp, zásypový Materiál sloužící pro nahrazení odtěženého Backfill die Verfüllung, materiál masivu u hloubených tunelů či překrytí die Hinterfüllung, přesypávaných tunelů. die Überschüttung 70 Zaviněný Nadvýlom vzniklý nedodržením Overbreak technologisch nadvýlom technologického postupu. exceeding bedingter tolerance zone, Mehrausbruch avoidable overbreak 10 11

9 2. Výklad a překlad termínů 2.2. Geotechnický průzkum a mechanika hornin 2. Výklad a překlad termínů 2.2. Geotechnický průzkum a mechanika hornin 2.2. Geotechnický průzkum a mechanika hornin 71 Agresivita Schopnost podzemní vody způsobit korozi Corrosivness die Grundwaspodzemní vody stavebního materiálu, s kterým přichází do of ground seraggressivität styku (porušit ho a znehodnotit jeho water technické vlastnosti). 72 Alterace Přeměna hornin a minerálů (nejčastěji podzemní Alteration die Alteration, vodou), která má za následek změnu jejich die Wechselfolge fyzikálně-mechanických a chemických vlastností. 73 Anizotropie Stav horniny spočívající v rozdílnosti jejích Anisotropy die Gesteinshorniny fyzikálně-mechanických vlastností of rock anisotropie v různých směrech. 74 Antropogenní Sesuv vzniklý lidskou činností v přírodním Man induced anthropogene sesuv či umělém svahu (zářez, násyp). landslide Rutschung 75 Báňské dílo Povrchové (např. kamenolom) či podzemní Mine workings das Bergwerk (např. tunel) dílo vzniklé báňskou činností. 76 Bloková Svahová porucha vzniklá gravitačním Block die Blockdeformace plouživým pohybem horninových bloků deformation deformation po smykové ploše či plastickém podloží. 77 Blokovitá Horninový masiv, který má tendenci Blocky ground blockiger hornina k odlučování bloků po plochách nespojitosti. Untergrund 78 Blokovitost Stavba (makrotextura) horninového masivu Blockiness die Blockigkeit, způsobená existencí více systémů diskontinuit die Klüftigkeit, v masivu. Blokovitost se popisuje podle tvaru die Mächtigkeit (např. sloupová), rozměru či uspořádání bloků. 79 Bobtnání Zvětšování objemu horniny vlivem přijímání Swelling das Schwellen horniny vody. Vyjadřuje se objemovým nebo osovým of rock des Gesteins nabobtnáním. 80 Břidličnatost Dělitelnost horniny v přibližně paralelních Schistosity Schieferung horniny plochách s oslabenou soudržností (tektonicky of rock silněji deformované sedimenty, magmatity a metamorfity). 81 Celistvost Stav skalní či poloskalní horniny bez Compactness die Felsdichte, horniny diskontinuit a výraznějšího porušení vnitřních of rock die Felsintegrität vazeb horniny. 82 Celkový výnos Charakterizuje intenzitu rozpukání a porušení Total core der Gesamthorninového skalního horninového masivu. Značí se recovery, TCR kerngewinn jádra zkratkou TCR, udává se v % a je určen poměrem součtu délek všech úlomků vrtného jádra (měřeno podél osy jádra) a celkové délky posuzovaného návrtu. 83 Deterministická Metoda předpokládající, že vlastnosti každého Deterministic deterministisches metoda zkoumaného jevu či systému jsou jednoznačně method Verfahren určené předcházejícím stavem. Tato metoda neumožňuje uvažovat náhodné chování jevu či systému. 84 Deterze Obroušení a vyhlazení horninového masivu Detersion die Detersion způsobené pohybem ledovce a posunem spodní morény po hornině. 85 Detrakce Ledovcová eroze, kdy ledovec svým pohybem Plucking die Detraktion po rozpukaném skalním podloží vytrhává kusy rozpukané horniny. 86 Diskontinuita Plocha, na které došlo k porušení horniny Discontinuity die Diskontinuität nebo ke změně jejího složení. 87 Dokumentační Vzorek horniny sloužící pro makroskopický Documented dokumentierte vzorek horniny popis a vyhodnocení v rámci geologické rock sample Gesteinsprobe dokumentace. 88 Drsnost Vlastnost povrchu diskontinuity. Roughness of die Rauhigkeit povrchu discontinuity der Kluftfläche diskontinuity surface 89 Duktilita Plastická deformace horniny bez porušení Ductility of rock die Duktilität horniny její celistvosti při namáhání větším než je des Gesteins její mez pružnosti. 90 Dynamický Charakteristika popisující deformaci horniny Dynamic elastic dynamischer modul pružnosti při jejím dynamickém zatěžování modulus of rock Elastizitätsmodul horniny v oblasti pružného chování horniny. des Gesteins 91 EIA Posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Environmental die Umweltverträgimpact assessment lichkeitsprüfung 92 Exogenní Puklina vzniklá silovým působením Exogenic joint exogene Kluft puklina v blízkosti povrchu terénu v závislosti na exogenních procesech. 93 Foliace Rovinné uspořádání částic (např. minerálů) Foliation die Schieferung v hornině. Foliace je typická pro přeměněné horniny. 94 Geologický Pravděpodobnost výskytu jevu souvisejícího Geological geologische hazard s endogenními či exogenními geologickými hazard Gefahr procesy, které mají na své okolí (včetně staveb) škodlivé účinky. 95 Geostatický tlak Tlak v určité hloubce pod povrchem terénu Geostatic geostatischer vzniklý tíhou nadloží a podzemní vody mezi pressure Druck sledovanou úrovní masivu a povrchem území. 96 Geotechnika Multilaterální obor stavebního inženýrství, který Geotechnics die Geotechnik řeší jednak problémy interakce systému objekt horninový masiv, jednak se zabývá navrhováním, zkoušením a zhotovením geotechnických konstrukcí. Zahrnuje v sobě inženýrskou geologii, mechaniku zemin a hornin, zakládání staveb, podzemní stavby a environmentální geotechniku. 97 Geotermický Hloubka v metrech, při které se teplota pod Geothermal geothermische stupeň zemským povrchem zvedne o 1 C. degree Tiefenstufe 98 Gravitační puklina Puklina vzniklá netektonickým namáháním horninového tělesa. Gravitational fracture die Gravitations- kluft 99 Hladina podzemní vody Plocha ohraničující podzemní zvodeň shora. Ground water table, water table der Grundwasser- stand 100 Hlušina Hornina těžená spolu s rudami, která neobsa- Waste rock die Abraumhalde huje rudné složky či jen jejich malé množství (v současnosti technologicky a ekonomicky nezískatelné)

10 2. Výklad a překlad termínů 2.2. Geotechnický průzkum a mechanika hornin 2. Výklad a překlad termínů 2.2. Geotechnický průzkum a mechanika hornin 101 Hornina Heterogenní směs tvořená minerály různého Rock der Fels složení a struktury. 102 Horninová Plošně ohraničené horninové těleso, které je Rock bed die Felsschicht vrstva prakticky homogenní z hlediska vzniku, litologie a fyzikálně-mechanických vlastností. 103 Horninové Prostor, ve kterém se nacházejí horniny, Rock das Gebirge, prostředí diskontinuity, kaverny, dutiny a póry. environment der Untergrund, das Gebirgsmassiv 104 Horninové Litologický soubor hornin zaujímající určitou Rock formation die Gesteinssouvrství stratigrafickou polohu a vzniklý za určitých formation geograficko-klimatických podmínek. 105 Horninové Část horninového masivu ohraničená podle Rock body der Gesteinskörper těleso jednoho či více kritérií definovaných litologicky, geometricky či tektonicky. 106 Horninový Část horninového prostředí tvořená přirozeně Rock mass, das Gebirgsmassiv, masiv uloženými horninami. ground der Untergrund 107 Horninový typ Pojmenování skalní horniny na základě jejího Rock type die Gesteinsart litologického složení a vývoje. 108 Hustota Počet diskontinuit určité soustavy na jeden běžný Density number die Kluftdichte diskontinuit metr ve směru normály k danému systému. of discontinuities 109 Hydrofréza Stroj na hloubení rýh pro podzemní stěny (se Slurry trench die Schlitzwandzajištěním stability rýhy bentonitovou suspenzí). cutter fräse 110 Index rozvolně- Procentní podíl součtu objemu otevřených Index of rock die Klüftigkeitsní horninového puklin v jednotce objemu horninového mass loosening ziffer masivu masivu. 111 Injektáž Technologie zlepšování vlastností hornin vtlačo- Grouting die Injektion váním injekční směsi do puklin či pórů horniny. 112 Jádrové vrtání Strojní vrtání v pevných skalních horninách, Core drilling die Kernbohrung kdy se hornina vrtnou korunkou rozruší jen po obvodu vrtu (vnější mezikruží) a zachová se vnitřní jádro (neporušená hornina ve tvaru válce). Vnitřní jádro je v jádrovnici zachyceno a na povrch je spolu s jádrovnicí vytaženo soutyčím. 113 Jádrovnice Ocelový válec, na jehož konci je našroubována Core barrel das Kernrohr vrtná korunka a do kterého se při jádrovém vrtání zasouvá odvrtané jádro horniny. Rozeznáváme jednoduchou, dvojitou a trojitou jádrovnici. 114 Kalovka Horní část jádrovnice, ve které se usazuje Bailer der Schmantlöffel, rozmělněná drť horniny. die Schlammbüchse 115 Karotáž Všechny práce, které se provádějí ve vrtu Logging die Karottage, s využitím karotážního kabelu (geofyzikální die Bohrlochmetody, boční odběr jádra apod.) s cílem messung podat informace o fyzikálních či hydraulických parametrech hornin, hydrodynamických poměrech ve vrtu, vlastnostech kapaliny ve vrtu, technickém stavu vrtu, materiálovém složení hornin apod. 116 Kaverna Podzemní dutina vzniklá např. vyplavením Cavern die Kaverne zeminy při zavodnění podzemního prostoru, uvolněním horniny při jejím pohybu, chemickými procesy (krasové kaverny) či lidskou činností (např. kaverny po těžbě nerostných surovin). 117 Klakáž Porušení struktury horniny velkým injekčním Rupture der Riss tlakem. 118 Klasifikace Zatřídění skalních a poloskalních hornin do tříd Classification die Bodenklasskalních hornin podle určitých kritérií. Rozeznáváme klasifikace of rock mass sifizierung popisné, číselné a indexové. V současné době se nejčastěji používá systém QTS, NGI (index Q), RMR a GSI. 119 Konvergenční Intervalové měření deformací podzemní stavby Convergence die Konvergenzměření pomocí konvergometrů. Konvergenční měření measurement messung se provádějí většinou na stabilizovaných bodech po obvodu podzemního díla. 120 Kotva Tahový konstrukční prvek přenášející sílu ze Anchor der Anker stavební konstrukce do horninového prostředí. Kotva je složena z hlavy, táhla (dříku) a kořene. 121 Křehké Porušení skalní horniny, kdy se zatížením Brittle rock der Sprödbruch porušení dosáhne meze pevnosti bez či současně se failure des Gesteins horniny vznikem trvalých deformací. 122 Kvazihomo- Část horninového masivu, která je typická Quasihomo- quasihomogenní blok stejným litologickým složením a porušením genous block gener Block diskontinuitami. Ve vztahu k chování masivu jsou prostorové změny litologického složení v kvazihomogenním bloku zanedbatelné. 123 Litologie Nauka o horninách, zabývá se popisem Lithology die Lithologie a studiem jejich makroskopických vlastností. 124 Mechanické Pevnostní a přetvárné vlastnosti hornin. Mechanical das Festigkeitseivlastnosti properties genschaften hornin of rock des Gesteins 125 Mechanika Vědní obor, který se zabývá jednak Rock mechanics die Felsmechanik hornin fyzikálně-mechanickými a technologickými vlastnostmi hornin zjišťovanými v laboratorních podmínkách či in situ, jednak teoriemi chování hornin. 126 Mez kluzu Mechanické napětí, při kterém začínají Yield limit das Fließkriterium horniny vznikat v materiálu podstatné plastické of rock deformace. Při jejím dosažení se deformace zvětšuje bez dalšího zvyšování zatížení. 127 Mez pevnosti Maximální mechanické napětí vypočítané Failure limit die Bruchgrenze horniny pro počáteční průřez zkušebního tělesa, kterého of rock des Gesteins lze dosáhnout při namáhání tahem, tlakem nebo smykem, aniž dojde k porušení tělesa. 128 Mez pružnosti Maximální mechanické napětí při zatížení Elastic limit die Elastizitätshorniny tahem, tlakem, smykem, kdy nevznikne po of rock grenze odlehčení trvalá deformace. des Gesteins 14 15

11 2. Výklad a překlad termínů 2.2. Geotechnický průzkum a mechanika hornin 2. Výklad a překlad termínů 2.2. Geotechnický průzkum a mechanika hornin 129 Mez úměrnosti Hodnota mechanického napětí ohraničující Limit of propor- die Proportionalihorniny oblast lineární závislosti mechanického napětí tionality of rock tätsgrenze, na poměrném prodloužení. des Gesteins 130 Mezní odpor Nejvyšší hodnota napěťového stavu, kterému Critical resis- der Grenzwiderhorniny dokáže hornina vzdorovat. tance of rock stand 131 Modul Poměr mezi mechanickým napětím Deformation der Veformungsdeformace a relativní podélnou deformací v zatěžující modulus of modul horniny větvi přetvárného diagramu. rock des Gesteins 132 Modul pružnosti Poměr mezi mechanickým napětím Elastic modulus der Elastizitätshorniny a relativní podélnou deformací v odlehčovací of rock modul větvi přetvárného diagramu. des Gesteins 133 Nakypření Přírůstek objemu horniny oproti jejímu Bulking of rock das Auflockerung horniny původnímu objemu vzniklý rozpojením či des Gesteins vytěžením horniny; udává se v procentech původního objemu. 134 Nasákavost Schopnost horniny přijímat kapalinu do pórů Absorption capa- das Absorptionsverhorniny a trhlin bez zvětšení objemu horniny. city of rock mögen des Gesteins 135 Navětralá skalní Stupeň alterace horniny. Hornina, u níž je Slightly mäßig verwittertes hornina zvětralá část minerálů. weathered rock Gestein 136 Neporušená Skalní či poloskalní hornina, která není Intact rock ungestörtes hornina porušená zvětráváním a vedle primárních Gestein ploch diskontinuit obsahuje ojediněle gravitační či tektonické pukliny. 137 Nerovnost plochy Odchylka plochy diskontinuity od vztažné Undulation of die Unebenheit diskontinuity roviny vyjádřená amplitudou odchylky. discontinuity plane der Trennfläche 138 Obrusnost horniny, Schopnost horniny povrchově opotřebovávat Grindability, die Abrasivität abrazivita horniny řezný nástroj v procesu vzájemného působení. abrasiveness 139 Obturátor Obvykle pryžový prstenec sloužící k utěsnění Packer der Packer určeného úseku vrtu při injektování hornin. 140 Odprýskávání Náhlé a prudké odlomení (vystřelení) plochého Bursting of der Bergschlag, horniny úlomku horniny z povrchu skalních hornin. rock das Bersten Vyskytuje se v místech vysokého des Gesteins mechanického napětí v horninovém masivu. 141 Odvozená Hodnota geotechnického parametru získaná z teorie, Derrived value abgeleiteter Wert hodnota korelací nebo empirací z výsledků zkoušek. 142 Ortotropie Stav, kdy fyzikální vlastnosti horniny jsou Orthotropy of die Orthotropie horniny stejné v jedné rovině, v ostatních rovinách rock des Gesteins jsou jiné. Největší rozdíl vlastností bývá v rovině kolmé na izotropní rovinu. 143 Pevnost horni- Největší odpor, který klade horninový masiv Strength of die Gesteinsfesnového masivu proti účinkům zatížení. rock mass tigkeit 144 Plastická defor- Trvalá deformace horniny, která se zachová Plastic deforma- plastische mace horniny i po odstranění namáhání horniny. tion of rock Deformation des Gesteins 145 Plasticita Tvárlivost zeminy v určitých hranicích její Plasticity of soil die Plastizität zeminy vlhkosti. Je zvislá na indexu plasticity des Bodens a vlhkosti na mezi tekutosti. Je to důležitá vlastnost hlín, jílů a jílovců a jím podobných zemin či hornin. 146 Plocha Plocha vykazující nespojitost mechanických Joint plane die Trennfläche odlučnosti vlastností horninového masivu a naznačující pravděpodobnou plochu porušení. 147 Podzemní stavba Inženýrská stavba vybudovaná přímo Underground unterirdisches v horninovém masivu nebo dodatečně construction Bauwerk překrytá zásypem. 148 Poloskalní Hornina, která má vzhledem ke strukturním Soft rock das Lockerhornina vazbám horší mechanické vlastnosti oproti gestein skalní hornině. 149 Poruchové Soubor významných tektonických linií Failure zone die Bruchzone pásmo (diskontinuit). 150 Primární napětí Napětí neporušeného horninového masivu Primary stress die Primärzpůsobené gravitací a dalšími vlivy (tektonikou, spannung podzemní vodou, plyny a teplotou. 151 Propustná Hornina, která je schopná svými póry či Permeable rock durchlässiges hornina puklinami propouštět vodu. Gestein 152 Propustnost Schopnost horniny či horninového prostředí Permeability die Durchlässigkeit propouštět kapaliny anebo plyny. Vyjadřuje se součinitelem propustnosti a koeficientem filtrace. 153 Předpjatá kotva Kotvy, které po zatvrdnutí injektáže v kořeni Prestressed der Vorspannanker kotvy umožňují předpnutí. anchor 154 Puklina Plocha mechanické nespojitosti relativně Joint die Spalte, malého rozsahu v hornině, podél níž (na rozdíl die Kluft, od zlomu) nedošlo k významnějšímu pohybu. die Fuge 155 Ražnost Souhrn prací potřebných pro rozpojení Mineability die Gewinnbarkeit horniny horniny, naložení a odvoz rubaniny včetně of rock des Gesteins zabezpečení výrubu. 156 Relaxace Chování horniny, kdy se při snižování napětí Relaxation of die Gesteinsenthorniny v hornině nemění její deformace (např. při rock spannung plastickém tečení creepu). 157 Rozbřídavost Úplná ztráta soudržnosti zeminy při Slacking die Entfestigung překročení meze tekutosti. 158 Rozložená Stupeň alterace horniny. Skalní hornina Decomposed zersetztes hornina obsahující rozložené minerály a vykazující rock Gesteins strukturu původní horniny. 159 Rozpojitelnost Technologická vlastnost horniny charakteri- Breaking die Lösbarkeit horniny zující obtížnost oddělení části od celku. characteristic des Gesteins Závisí na vlastnostech rozpojované horniny, of rock parametrech rozpojovacího orgánu, režimu jeho práce a na klimatických podmínkách. 160 Rozpukaná Hornina obsahující systém puklin. Fissured rock zerklüftetes hornina Gestein 16 17

12 2. Výklad a překlad termínů 2.2. Geotechnický průzkum a mechanika hornin 2. Výklad a překlad termínů 2.2. Geotechnický průzkum a mechanika hornin 161 RQD Index kvality horniny vyjádřený součtem Rock quality die Felsqualität, délky celistvých úlomků delších 10 cm designation RQD (měřeno v ose jádra) a celkové posuzované index (RQD) délky jádra. Vyjadřuje se v % a nabývá hodnot 0 (velice špatné horniny) až 100 (nejkvalitnější horniny). 162 Seismické Schopnost hornin transportovat seismické Seismic properties seismische vlastnosti zatížení. of rock Gesteinshornin eigenschaften (Pl.) 163 Sekundární Napětí v horninovém masivu po provedení Secondary stress die Sekundärspannapětí podzemního díla či jiném narušení celistvosti nung horninového masivu. 164 Skalní hornina Hornina s velkou pevností a únosností; je Hard rock das Festgestein prakticky nestlačitelná. 165 Skalní masiv Horninový masiv složený ze skalních Rock mass das Gebirge a poloskalních hornin. 166 Směr Úhel mezi zeměpisným severem a průsečnicí Strike of das Streichen diskontinuity diskontinity s vodorovnou rovinou, měřený discontinuity der Diskontinuität po směru hodinových ručiček. 167 Směr sklonu Úhel mezi zeměpisným severem a průsečnicí Dip direction die Einfallrichtung diskontinuity zobrazující svislý průmět spádnice diskontinuity of discontinuity der Diskontinuität od vodorovné plochy. 168 Smrštitelnost Schopnost horniny zmenšovat svůj objem Contractibility die Felshornin vlivem vysušování; může dojít of rock schwindung i k povrchovému rozpukání horniny. 169 Součinitel pevnos- Charakteristika poloskalních a skalních hornin Protodyakonov s die Festigkeitszahl ti horniny podle u klasifikace hornin podle Protodjakonova strength index laut Protodjakonova (rozsah 0 20). Protodjakonov 170 Stavba hornin Je určována strukturou a texturou (prostorové Composition die Gesteinsseskupení minerálů a jejich vzájemné uspořádání). of rock zusammensetzung 171 Struktura Je dána velikostí, tvarem, vzájemnými vztahy Structure of rock die Gesteinshorniny a uspořádáním minerálních zrn zejména struktur v mikroskopickém měřítku. 172 Stupeň Procentní podíl objemu rozložených minerálů Degree of rock der Zersetzungsgrad rozložení skalní k celkovému objemu horniny (0 % nerozložená decomposition des Gesteins horniny až 100 % úplně rozložená hornina). 173 Sypná hmotnost Hmotnost objemové jednotky nehutněné Apparent rock das Schüttgewicht horniny horniny. density 174 Systém Soubor přibližně rovnoběžných diskontinuit Discontinuity das Diskontinuitätssysdiskontinuit v horninovém masivu. set tem, das Kluftsystem, das Störungssystem 175 Štípatelnost Schopnost horniny rozdělovat se podél jedné Cleavability of das Spaltbarkeit horniny či více rovnoběžných ploch. rock die Gesteins 176 Textura horniny Prostorové uspořádání tvaru zrn hornin. Texture of rock die Gesteinstextur 177 Tlačivost Vlastnost horniny spočívající v silovém Squeezing die Druckhorniny působení při narušení původního of rock haftigkeit rovnovážného stavu v důsledku povrchových (des Gesteins) výkopů a podzemních výrubů. 178 Trhatelnost Charakterizuje horninu z hlediska podmínek Rock die Sprenghorniny a technických parametrů trhacích prací; desintegration fähigkeit vyjadřuje se měrnou spotřebou trhaviny pro rozpojování objemové jednotky horniny za daných podmínek. 179 Tvrdost horniny Vyjadřuje odolnost, kterou se hornina brání Hardness die Gesteinshärte proti vnikání tělesa z jiného, zpravidla of rock tvrdšího materiálu. 180 Usměrněný vrt Vrt provedený v rámci geotechnického Controlled gerichtete průzkumu pod jiným směrem než svislým borehole Bohrung či vodorovným. 181 Vlhkost horniny Obsah vody v hornině, která se uvolní jejím Moisture of rock die Gesteinsfeuchte vysušením. 182 Vrstevnatost Uspořádání sedimentárních hornin do vrstev. Bedding das Lagerungsverhältnis, die Schichtung 183 Vrt Otvor zhotovený vrtáním do zeminy nebo horniny. Borehole die Bohrung 184 Vrtatelnost Vyjadřuje rychlost vrtání za daných podmínek Drillability die Bohrbarkeit horniny vrtacího procesu. of rock 185 Vrtné jádro Celistvý výnos z vrtu při jádrovém vrtání. Borehole core der Bohrkern 186 Základka Ukládání výplňového materiálu do Backfill, packing die Hinterfűllung, podzemního díla. die Auffüllung 187 Zemina Část zemské kůry vzniklá z hornin Soil der Boden mechanickým nebo chemickým zvětráváním, erozí či jiným způsobem. 188 Zkouška Zkouška pevnosti horniny v příčném tahu Brazil der Spaltzugversuch, pevnosti horniny prováděná v laboratoři na vzorku skalní compression der Punkt-Lastv příčném tahu horniny podél předurčené smykové plochy test Versuch (obvykle se značí st). 189 Zlom Trhlina vytvořená v geologickém tělese tahem, Fault der Bruch, tlakem či střihem (smykem). Střižné zlomy die Kluft, mohou být tří základních typů: poklesy, die Störung přesmyky a směrné posuny. 190 Ztráta jádra Rozdíl mezi délkou návrtu při jádrovém Loss of core der Kernverlust vrtání a délkou získaného jádra. 191 Zvětraná Stupeň alterace horniny. Skalní či poloskalní Weathered rock verwittertes hornina hornina, u které je většina minerálů zvětralá. Gestein 18 19

13 2. Výklad a překlad termínů 2.3. Mechanizovaná (kontinuální) ražba 2. Výklad a překlad termínů 2.3. Mechanizovaná (kontinuální) ražba 2.3. Mechanizovaná (kontinuální) ražba 192 Bentonitový štít Plně mechanizovaý plnoprofilový štít Slurry shield, der Slurry-Schild, umožňující zapažení čelby pomocí tlaku slurry presssure die Schildvortriebsbentonitové suspenze. Prostor razicí hlavy je ballance shield, maschine, die Tunod zbytku stroje oddělen tlakotěsnou SPB shield nelmaschine mit přepážkou. flüssigkeitsgestützter Ortsbrust 193 Břit, řezná Ostrá ocelová čelní hrana štítu, která slouží Cutting edge, die Schneide, hrana pro rozpojování poloskalních hornin či zemin. bead die Schärfe 194 Částečně Štít s mechanizmy pro rozpojování masivu Partly teilmechanisierter mechanizovaný s dílčím záběrem (frézy, lžíce, škrabky), které mechanised Schild štít, štít s dílčím jsou vesměs upevňovány v přední části štítu shield záběrem v čelbě na hydraulickém výložníku. 195 Čelní lisy, Hydraulické lisy umožňují zapřením o čelbu Front rams die Hubpresse zpětné lisy zpětný posun tunelovacího stroje. 196 Demontážní Krátký tunel vyražený konvenčním způsobem, Dismantling die Demonkomora který slouží pro rozmontování tunelovacího stroje. chamber tagekammer 197 Deskové Součást částečně mechanizovaného štítu Chisels der Schrämškrabky umožňující rozpojování masivu. Využíváno -Meißel zejména v lepivých zeminách. 198 Drážka pro Žlábek po obvodě dílců skládaného ostění, Groove die Nut těsnění který slouží pro umístění těsnění zajišťujícího nepropustnost ostění. 199 Erektor Zařízení v zadní části tunelovacího stroje, Erector der Erektor, které slouží pro ukládání segmentů ostění do der Tübbingleger výsledné polohy. Segmenty jsou uchycovány mechanicky či podtlakem. 200 Havarijní Vzdušnice sloužící jako úkryt pracovníků Emergency air die Notfallvzdušnice v pneumatickém štítu pro případ hrozícího lock Druckluftschleuse nebezpečí zaplavení. 201 Horizontální Způsob protlačování, při kterém je liniová Horizontal die Horizontalvrtání stavba menšího profilu ražena pomocí drilling bohrung mechanizovaného štítu směrově a výškově řízeného z povrchu. 202 Hydrofilní Těsnění z materiálu zvětšujícího objem Hydrophilic hydrophile těsnění při kontaktu s vodou. gasket Dichtung, wasseraufnehmende Dichtung 203 Hydroštít Typ bentonitového štítu. Plně mechanizovaný Hydropressure der Hydroschild štít umožňující ražbu v heterogenních podmínkách. ballance shield, Jedná se o štít s čelbou paženou bentonitem, který HPB shield je vybavený valivými dláty do tvrdých hornin. 204 Injektážní otvory Otvory v segmentovém ostění, které umožňují injektáž vnějšího obvodu ostění. Grout hole die Injektions- öffnungen 205 Injektážní směs Zpravidla cementová směs sloužící pro Grout der Injektionsvyplnění mezery mezi skládaným ostěním mörtel a lícem výrubu. 206 Injektážní Ucpávka injektážních otvorů v segmentovém Grout plug der Packer ucpávka ostění. 207 Kačírek Suchý těžený štěrk (obvykle velikosti 8/16) Pea gravel der Splitt, pro zafoukání mezery na vnější hraně ostění, der Feinkies který byl následně zainjektován cementovou maltou (starší způsob). 208 Kesonová Onemocnění způsobené přítomností bublinek Caisson die Caissonkrankheit, nemoc nitrogenu v krevním oběhu dělníků pracujících disease, decom- die Druckluftkrankv prostoru přetlaku vzduchu (pneumatické štíty). pression illness heit, die Dekompressionskrankheit 209 Klenák, klíčový Dílec skládaného ostění, který je umístěn do Key segment der Schlussstein dílec, prstence jako poslední. Zpravidla má různě uzavírající zkosený tvar; umístěním tohoto dílce dojde segment k uzavření prstence. 210 Kolébka Zpravidla ocelová konstrukce umístěná Cradle die Schildwiege s předstihem na dně tunelu, která slouží k posunu tunelovacích strojů přes úseky provedené v předstihu. 211 Kombinovaný Plně mechanizovaý štít pro ražbu v heterogen- Mixshield der Mixschild štít ních podmínkách. Jedná se o bentonitový či zeminový štít, který umožňuje také vytvoření přetlaku vzduchu na čelbě. 212 Komunální štíty Štíty pro ražbu komunálních štol s menšími Municipal die Schildmaschine průměry (do cca 4,5 m). shields für Versorgungstunnel 213 Lis Hydraulické součásti tunelovacích strojů Ram die Presse zajišťující přítlak stroje na čelbu tlakem v podélném směru (podélné lisy) či rozepření stroje v příčném směru (radiální lisy). 214 Lžícové rypadlo, Součást částečně mechanizovaného štítu Bucket der Bagger, tunelbagr umožňující rozpojování masivu a nakládání der Tunnelbagger, rubaniny na pásový dopravník. der Löffelbagger 215 Mezikruží Prostor mezi šroubovaným skládaným ostěním Annulus der Kreisring, a lícem výrubu, který je třeba vyplnit die Ringe (Pl.) injektážní směsí. 216 Montážní Krátký tunel vyražený konvenčním způsobem, Launching die Montagekomora který slouží pro sestavení tunelovacího stroje. chamber kammer 217 Multištít Štít s několika ŕeznými hlavami, určený zejména Multishield der Multischild pro výstavbu dvoulodních a trojlodních stanic metra, či strojní ražbu nekruhových profilů. 218 Natočení stroje Natočení stroje kolem jeho podélné osy. Roll die Verrollung 219 Návěs Vozíky tažené plnoprofilovým tunelovacím Gantry das Gerüst strojem, na kterých jsou umístěny pomocné mechanizmy a materiály. 220 Nemechanizo- Štít zpravidla s otevřeným čelem, který neza- Manual shield der Handschild vaný štít jišťuje rozpojování horniny a přemístění rubaniny z prostoru čelby. Štít je určen do poloskalních hornin či zemin

14 2. Výklad a překlad termínů 2.3. Mechanizovaná (kontinuální) ražba 2. Výklad a překlad termínů 2.3. Mechanizovaná (kontinuální) ražba 221 Nožový štít Štít pro ražbu v zeminách s výskytem valounů. Blade shield der Messerschild Štít má pod pláštěm v řezné části zabudovány ocelové pažnice, které lze samostatně hydraulicky zatlačovat do výrubu. 222 Obrusnost Schopnost materiálu odolávat opotřebení jiným Abrasiveness die Abrasivität materiálem. 223 Obvodová spára Ložné a styčné spáry mezi dílci skládaného Circumferential die Ringfuge ostění na obvodu jednotlivých prstenců. joint 224 Otevřený štít, Nemechanizovaný či částečně mechanizovaný Open shield offene štít s otevřeným štít bez zapažené čelby. Schildmaschine čelem 225 Pásové těsnění, Těsnicí pásky na obvodu dílců skládaného Gasket die Dichtung těsnicí pásky šroubovaného ostění zajišťující nepropustnost ostění. Těsnění může být z kaučuku, z tvarovaných plastů či hydrofilní. 226 Pásový Dopravník sloužící pro přemístění rubaniny Belt conveyor der Förderband dopravník z prostoru čelby. 227 Pažicí lisy Lisy umožňující podepření čelby při ražbě Breasting rams die Zumachpresse pomocí nemechanizovaných štítů. 228 Pažicí plošina, Prostředky pro zapažení čelby při ražbě Breasting die Stützplatten pažicí nosník, pomocí nemechanizovaných štítů. elements (Pl.) pažicí rošt 229 Plášť, štítový Ocelový válcový obal tunelovacího stroje se Shield skin der Schildmantel plášť štítem. V zadní části slouží plášť pro podepření nevystrojeného výrubu při stavbě segmentového ostění. 230 Plně mechani- Tunelovací stroj se štítem a s plnoprofilovou Fully mechanised vollmechanisierter zovaný štít razicí hlavou, umožńující ražbu v zeminách shield, shielded Schild a poloskalních horninách. machine, SM 231 Plnoprofilový Plnoprofilový tunelovací stroj bez štítu, Tunnel Boring die Tunnelbohrrazicí stroj určený do tvrdých hornin. Ve výrubu je Machine, TBM, maschine, TBM, stabilizován obvykle rozpěrnými radiálními Hardrock TBM, die Hartgelisy. Rozpojování horniny umožňují řezné disky Gripper TBM steins-tbm, na rotační razicí hlavě s axiálním přítlakem. die Gripper-TBM Do hornin střídavé kvality může být razicí stroj opatřen štítovým pláštěm. 232 Plnoprofilový Výkonný mechanizsmus určený pro konti- Tunnelling die Tunnelvorttunelovací stroj nuální ražbu bez použití trhacích prací. Machine, TM riebsmaschine, Mezi tunelovací stroje tohoto typu patří TVM plnoprofilové razicí stroje (TBM) a štíty. 233 Plnoprofilový Stroj složený ze dvou částí, které se mohou Double shield die Doppelschildtunelovací stroj nezávisle pohybovat vpřed, což umožňuje TBM se dvěma nezá- současnou ražbu i výstavbu ostění. Stroj umožvislými štíty, ňuje rozepření pomocí radiálních lisů i zapření dvojitý štít o ostění za strojem pomocí podélných lisů. 234 Plnoprofilový Stroj s pláštěm, jehož přítlak na čelbu a posun Single shield die Einfachschildtunelovací stroj je zajišťován pomocí podélných lisů zapřených TBM s jedním štítem o ostění skládné za strojem pod ochranou pláště. 235 Plnoprofilový Stroj pro členěnou ražbu tunelu velkého profilu TBM with TBM mit längstunelovací stroj s více razicími hlavami s nezávislou rotaci. telescopic verschiebbarem s vícestupňovým cutterhead Schneidrad rozšiřováním výrubu 236 Pneumatická Součásti částečně mechanizovaného štítu Pneumatic pneumatischer sbíjecí kladiva, nebo bagru umožňující rozpojování masivu. hammer, Meißel impaktory Využívají se zejména v tvrdších horninách. impactor 237 Pneumatický Plně mechanizovaný štít umožňující zapažení Air pressure der Druckštít čelby přetlakem vzduchu při ražbě pod ballance shield, luftschild hladinou podzemní vody. Prostor s přetlakem APB shield, vzduchu je od zbytku tunelu oddělen vzdu- compressed chotěsnou přepážkou. air shield 238 Podélné lisy Hydraulické lisy sloužící pro zajištění Longitudinal die Vortriebspresse přítlaku razicí hlavy na čelbu výrubu. rams 239 Protlačovací Jáma či šachta s hydraulickými lisy Thrust pit der Startschacht jáma, protlačo- zapřenými o reakční stěnu umožňující vací šachta protlačování konstrukce. 240 Protlačování, Metoda výstavby liniového podzemního Pipe jacking, der Rohrvortrieb protlak díla zatlačováním prefabrikovaných dílců box jacking ostění do masivu. Zatlačování je zpravidla prováděno pomocí hydraulických lisů zapřených o reakční stěnu. 241 Protlaková Systém hydraulických lisů vložených mezi Jacking station die Pressenstation stanice, tlačná úseky protlačovaného ostění. Umožňuje promezistanice tlačování konstrukce na větší vzdálenosti. 242 Prstencová Systém ražby s využitím erektoru. Byl Ring method der Tübbingmetoda, erek- používán a zdokonalen při ražbě starších legervortrieb, torové ražení úseků pražského metra. die Ringmethode 243 Prstenec Uzavřená kruhová část skládaného ostění Ring der Ring vystrojující jeden záběr. 244 Přítlak Celková vodorovná síla, kterou je tunelovací Thrust load der Andruck stroj pomocí podélných lisů tlačen proti čelbě. der Anpressdruck 245 Radiální lisy Hydraulické lisy sloužící k radiálnímu rozepření Grippers die Abspannplatplnoprofilového razicího stroje přes přítlačné ten (Pl.), die Verdesky do horninového masivu. spannvorrichtung 246 Radiální spára, podélná spára Spára mezi dílci skládaného ostění zpravidla rovnoběžná s osou tunelu. Radial joint radiale Fuge 247 Razicí hlava, Rotační čelní část plnoprofilového tunelova- Cutterhead, der Bohrkopf, řezná hlava cího stroje, která pomocí otáčivého pohybu cutting wheel, das Schneidrad a přítlaku umožňuje rozpojovat horninu na cutterface čelbě tunelu. 248 Rozpěrné desky Desky na konci stabilizačních radiálních lisů u razicího stroje. Gripper shoe der Gripperschuh 249 Rozpírané Skládané ostění z prefabrikovaných beto- Expanded lining, der Spreiztübbing ostění nových dílců rozepřené po obvodě do masivu wedgeblock vtlačením klenáku do prstence. Ostění je bez lining šroubů a bez vnější injektáže

15 2. Výklad a překlad termínů 2.3. Mechanizovaná (kontinuální) ražba 2. Výklad a překlad termínů 2.3. Mechanizovaná (kontinuální) ražba 250 Řezné nástroje Nožová dláta či valivá (disková) dláta umístě- Cutting tools das Schneidná na razicí hlavě sloužící pro rozpojování werkzeug, das horninového masivu. Abbauwerkzeug 251 Sbíhavé Prstence segmentového ostění s nerovnoběž- Tapered rings konische Ringe prstence nými čelními rovinami. Vzájemné natočení (Pl.) jednotlivých prstenců umožňuje zakřivení tunelu. 252 Segmentové Ostění skládané z prefabrikovaných železo- Segmental lining der Tübbingostění, skládané betonových dílců, které je zpravidla ausbau ostění, prefabri- využíváno při kontinuální ražbě plnoprofilovým kované ostění tunelovacím strojem. 253 Segmenty Prefabrikované železobetonové dílce skládaného Segments die Tübbinge (Pl.) ostění, ze kterých jsou skládány jednotlivé prstence. 254 Separační zaří- Zařízení pro separaci bentonitové suspenze Separation plant die Separationszení, odlučova- a rubaniny. Po oddělení je bentonitová anlage cí zařízení suspenze recyklována. 255 Stlačený vzduch Způsob zapažení čelby u pneumatických štítů. Compressed air die Druckluft 256 Štít Plnoprofilový tunelovací stroj pro kontinuální Shield der Schild typ ražby určený do zemin a poloskalních hornin. Štíty dělíme na nemechanizované (starší typ) a mechanizované. Mechanizované štíty pracují buď s dílčím záběrem v čelbě (částečně mechanizované štíty), nebo s plným záběrem v čelbě (plně mechanizované štíty). 257 Štítek, kšilt Předsunutá vrchní část štítu omezující Shelter der Schutz množství nesoudržné zeminy padající do trupu nemachanizovaného štítu (starší řešení). 258 Štítování Ražba pomocí štítu. Shield excavation der Schildvortrieb 259 Těsnění šroubů Těsnění z pružného materiálu zabraňující Grommets die grummet Durchpřítokům vody skrz otvory pro šrouby. führungsdichtung, die Gummidichtung 260 Tubingy Dílce skládaného ostění z litiny, oceli či betonu. Tubbings die Tübbinge (Pl.) 261 Tunelovací Sestava složená z plnoprofilového TBM complex der TBM Komplex, komplex, razicí tunelovacího stroje a návěsů za ním. TBM inkl. komplex, der Nachläufer štítový komplex 262 Výklopné pažicí Desky s hydraulickými lisy umožňující Breasting plates die Stützplatten desky zapažení vrchní části čelby při ražbě pomocí nemechanizovaného štítu. 263 Výložníková Součást částečně mechanizovaného štítu umož- Boom mounted die Teilschnittfréza ňující rozpojování horniny rotačním pohybem road header maschine hlavy opatřené rozpojovacími nástroji. 264 Vzdušnice, Komora u pneumatického štítu mezi částí Man lock, die Druck(luft)- vzduchotěsná s přetlakem a částí s atmosférickým tlakem. decompression kammer komora Vzdušnice slouží pro adaptaci pracovníků při chamber přechodu mezi uvedenými částmi a pro přesun materiálu. 265 Zadní plášť Zadní část pláště štítu sloužící pro zajištění Tail skin der Schildvýrubu během sestavování skládaného ostění. schwanz 266 Zarážecí rám Zpravidla ocelový rám upevněný do stěn Shove frame der Anschlagmontážní komory sloužící pro zapření rahmen tunelovacího stroje s podélnými lisy při počátku ražby. 267 Zeminový štít Plně mechanizovaný štít umožňující zapažení Earth Pressure der Erddruckčelby pomocí tlaku rubaniny upravené Balance shield, schild pomocí lubrikačních prostředků. EPB shield Prostor razicí hlavy je od zbytku stroje oddělen tlakotěsnou přepážkou

16 2. Výklad a překlad termínů 2.4. Konvenční (cyklická) ražba 2. Výklad a překlad termínů 2.4. Konvenční (cyklická) ražba 2.4. Konvenční (cyklická) ražba 268 Bednicí vůz Ocelová pojízdná hydraulicky ovládaná Form, formwork der Schalwagen forma s vibrátory pro postupné betonování sekundárního ostění. 269 Beztrhavinová Ražba pomocí strojů s dílčím záběrem Mechanical das Schuttern ražba v čelbě bez využití trhavin. excavation 270 Boční štola, Štola pro pobírání boční části výrubu při Side wall drift der Ulmenstollen opěrová štola vertíkálním členění čelby. 271 Čelba Obvykle svislá plocha (horninová stěna) na Face, tunnel die Ortsbrust, přídi raženého tunelu či štoly. face, head die Brust 272 Čelbová kotva Tyčový prvek (ocelový nebo sklolaminátový) Face dowel, der Ortsbrustumístěný do čelby tunelu pro zvýšení její stability. face anchor anker 273 Členění čelby Pořadí prováděných dílčích výrubů a jejich Face sequencing die Ortsbrustteilung, zajištění. die Brustteilung 274 Dílčí výlom Výrub části průřezu štoly nebo tunelu. Partial excavation der Teilausbruch 275 Dno, počva Spodní část výrubu. invert die Sohle 276 Extenzometr Nástroj pro měření změny relativní vzdálenosti Extensometer der Extensometer dvou bodů, zpravidla využíván pro měření posunu bodů horninového masivu. 277 Fóliová izolace Tenká vrstva umělé hmoty (nejčastěji PVC) Sheet membrane die Dichtungsbahn, využívaná pro zajištění vodonepropustnosti die Kunststoffbahn, ostění. die Folie 278 Frikční svorníky, Svorníky kotvené po celé své délce pomocí Friction rockbolts der Reibungsanker třecí svorníky tření na jejich plášti. 279 Hladký odpal Typ řízeného výlomu. Způsob odstřelu Smooth blasting schonendes obrysových vrtů, kdy jsou tyto odpáleny jako Sprengen poslední ve vrtném schématu. 280 Horizontální Vodorovné členění čelby zpravidla na kalotu, Horizontal der Kalottenčlenění výrubu, opěří a dno. sequencing vortrieb horizontální členění čelby 281 Horní klenba Ostění v prostoru kaloty tunelu. Vault, upper vault das Gewölbe 282 Hydraulické svor- Svorníky z tenkostěnné oceli upínané po celé Hydraulic hydraulische níky, hydraulicky své délce tlakem kapaliny z vnitřku svorníků. rockbolts, Stahlrohranker (Pl.), upínané svorníky, hydraulically die Swellex- HUS expanded Anker, (Pl.) rockbolts die Reibrohranker 283 IBO svorníky, Kotvy (vrtací tyče) s korunkou zavrtané do Self-drilling der Selbstbohransamozávrtné masivu. Korunka je po zavrtání kotvy rockbolts ker, svorníky ponechána v masivu. der IBO-Anker 284 Inklinometr Zařízení pro měření rovinného úhlu mezi Inclinometer der Inklinometer přímkou a vodorovnou rovinou (sklon) nebo rovinného úhlu mezi těžnicí a přímkou (náklon). 285 Opěří Centální část výrubu při svislém členění Core der Kern běžného typu. Oblast mezi opěrovými štolami a současně mezi kalotou a dnem tunelu. 286 Jehlování Zajištění přístropí tunelu pomocí krátkých Spiling die Getriebezimtyčových prvků. merung 287 Kalota, přístropí Horní část výrubu. Top heading die Kalotte 288 Konvergence Deformace ostění podzemního díla dovnitř Convergence, die Konvergenz výrubu vlivem horninového tlaku při ražbě convergency podzemního díla. 289 Lepené svorníky Svorníky upínané pomocí syntetických Resin-bedded der Kunstharzpryskyřic. rockbolts anker 290 Mechanicky Svorníky kotvené ve vrtu mechanicky patky. Mechanically- der Spreizanker upínané svorníky bedded rockbolts 291 Měřičský profil, Profily po délce liniové podzemní stavby, do Monitoring der Messquersdružený kterých jsou sdružena různá měření profile schnitt měřičský profil monitoringu. 292 Metoda řízené Metoda výstavby podzemního díla, při které Controlled das Ausbauwiderdeformace jsou parametry konstrukce optimalizovány deformation standsverfahren na základě výsledků monitoringu. method 293 Mikropilota Ocelová trubka uchycená do masivu cemen- Micropile die Mikropfähle tovou zálivkou, případně tlakovou injektáží. 294 Mikropilotový Soustava mikropilot, které jsou umístěny Canopy tubes, der Rohrschirm deštník v pravidelných intervalech nad kalotou tunelu micropile umbrella, pro zvýšení stability a omezení deformací. roof pipe (umbrella) 295 Monitoring, Kvantifikace vlivu výstavby geotechnické geomonitoring messtechnische geotechnický konstrukce na okolní horninový masiv Monitoring, Überwachung monitoring, (zejména jde o měření deformační odezvy geotechnical geomonitoring masivu). monitoring, 296 Nabíjení, Umísťování trhavin do vrtů. Charging die Ladung, ládování das Laden 297 NRTM, Observační metoda pro konvenční tunelování, NATM, NÖT, Nová která využívá nosných schopností horninového New Austrian Neue rakouská masivu. Stabilita výrubu je zajištěna primárním Tunnelling Österreichsche tunelovací ostěním ze stříkaného betonu se svorníkovou Method Tunnelbauweise metoda výztuží. Definitivní ostění je budováno až po ustálení napěťově-deformačního stavu v systému primární ostění horninový masiv. 298 Obrysové vrty Vrty sloužící k umístění náloží, které mají Contour die Kranzzajistit po odstřelu vylomení co nejpřesnějšího blastholes bohrlöcher (Pl.) obrysu podzemního díla. 299 Observační Metoda výstavby podzemního díla, při které Observational die Beobachmetoda jsou parametry konstrukce optimalizovány method tungsmethode na základě výsledků monitoringu. 300 Opěrný klín, Rostlý masiv ponechaný ve střední části Support wedge der Keil, přitěžovací klín čelby pro zvýšení její stability. der Brustkeil 26 27

17 2. Výklad a překlad termínů 2.4. Konvenční (cyklická) ražba 2. Výklad a překlad termínů 2.4. Konvenční (cyklická) ražba 301 Opěry Ostění v prostoru opěří tunelu. Side walls die Kämpfer (Pl.) 302 Opěří (lavice, lávka) Prostor výrubu mezi opěrovými částmi ostění. Bench die Strosse Střední část výrubu při obvyklém horizontálním členění. 303 Ostění ze Druh ostění, které je využíváno jako primární SCL, Sprayed die Spritzstříkaného ostění při NRTM ražbě. Stříkaný beton je concrete lining betonschale betonu zpravidla vyztužen ocelovými rámy a sítěmi. 304 Presplitting, Typ řízeného výlomu. Způsob odstřelu Presplitting das Presplitting předštípnutí obrysových vrtů, kdy jsou tyto odpáleny jako první ve vrtném schématu. 305 Primární ostění, Základní ostění zajišťující stabilitu výrubu Primary lining die Außenschale provizorní při ražbě. ostění, vnější ostění 306 Přibírkové vrty Vrty ležící ve vrtném schématu mezi Cut easer die Nachrissbohzálomovými a obrysovými vrty. Zpravidla se blastholes rungen odpalují po odstřelu zálomových vrtů. 307 Příhradový rám Rám svařený z ocelových prutů, který je využí- Lattice girder der Gitterträger ván jako součást ostění ze stříkaného betonu. 308 Radiální kotvy Kotvy osazované po obvodu výrubu přibližně Radial rockbolts die Radialanker kolmo na osu liniového díla. (Pl.) 309 Rám, žebro Prostředek pro podepření nevystrojeného Rib, arch der Bogen výrubu (zpravidla obloukový z příhradové či válcované oceli). 310 Rozpínané Svorníky upínané mechanicky po celé své Swelled die Stahlrohranker svorníky délce. rockbolts 311 Rozrážka Počátek ražby realizovaný z již provedeného Eye, tunnel eye, das Anschlagpodzemního díla. opening portal 312 Rozšíření pat Rozšířená spodní část primárního ostění kaloty Elephant s feet die Fußverkaloty sloužící pro lepší roznos osových sil breiterung, v ostění do horninového masivu. der Elephantenfuß 313 Sekundární Stálé ostění tunelu z betonu, které zajišťuje Secondary lining die Innenschale ostění, defini- za provozu stabilitu podzemního díla po tivní ostění, celou dobu jeho životnosti. trvalé ostění 314 Síť, ocelová síť Síť svařená z ocelových prutů využívaná Mesh, steel mesh die Bewehrungsjako součást primárního ostění ze stříkaného matte, das betonu. Bewehrungsgitter 315 SN kotvy Kotvy upínané po celé délce pomocí Grouted die SN-Anker (Pl.) cementové zálivky. rockbolts 316 Spirálový Typ válcového zálomu. Shatter cut; der Brennereinzálom, burn cut bruch kanadská zátka 317 Spodní klenba, Spodní část ostění v prostoru dna tunelu. Invert das invert, Sohlgewölbe protiklenba 318 Svorník Krátká tyčová kotva, obvykle bez předem Rockbolt der Anker provedeného předepnutí. 319 Systémové Kotvení s pravidelnou vzdáleností jednotlivých Pattern bolting die Systemkotvení kotev podle předem stanoveného schématu. ankerung 320 Tlakové buňky Monitorovací zařízení pro měření tlaku na Pressure cells die Druckostění, případně tlaku v ostění. messdosen 321 Trhací práce Rozpojování horninového masivu pomocí Drill and blast, der Sprengtrhavin vkládaných do vrtů. D&B vortrieb 322 Varovný stav Předem určený stav monitoringu (hodnota Trigger limit, die Grenzwerte či rychlost nárůstu hodnot), na který je třeba action level (Pl.) odpovídajícím způsobem reagovat. 323 Vertikální Svislé členění čelby zpravidla na opěrové Vertical der Ulmenstolčlenění (boční) štoly a střední pilíř, tvořený kalotou sequencing lenvortrieb výrubu, vertikální a jádrem. členění čelby 324 Vrtná souprava Stroj s vrtným náčiním určený pro zhotovení Drilling rig, der Bohrwagen vrtů. jumbo 325 Vrtné schéma Způsob rozmístění vrtů pro odstřel jednoho Drilling scheme, das Bohrschema, záběru v čelbě tunelu. drilling pattern das Bohrbild (Pl.) 326 Zálomové vrty Vrty v oblasti těžiště čelby, které se odpalují Cut blastholes die Einbruchzpravidla jako první. Jejich úkolem je otevřít bohrungen (Pl.) volné plochy pro působení přibírkových vrtů. 327 Zarážka Počátek ražby realizovaný od portálu. Stub, bergmännischeer Start of Anschlag, excavation bergmännisches Portal 28 29

18 2. Výklad a překlad termínů 2.5. Stříkaný beton 2. Výklad a překlad termínů 2.5. Stříkaný beton 2.5. Stříkaný beton 328 Betonová směs Směs složená z cementu, kameniva, vody Concrete mix die Betonmisa dalších látek určená pro výrobu betonu. chung, der Frischbeton 329 Certifikace Ověření znalostí a dovedností oparátora trysky Nozzleman das Düsenführeroperátorů trysky formou teoretických a praktických testů. certification zertifikat 330 Doba reakce Maximální přípustná doba zpracovatelnosti Workability die Verarbeitungsbetonu, doba betonové směsi. period zeit zpracovatelnosti 331 Doprava směsi Doprava mokré betonové směsi potrubím Dense-stream die Dichtstromhutným nebo hadicí čerpáním bez nakypření concrete flow, förderung proudem (provzdušnění). dense flow conveying 332 Doprava směsi Pneumatická doprava nakypřené suché Thin-stream con- die Dünnstromřídkým proudem nebo mokré betonové směsi proudem crete flow, thin förderung stlačeného vzduchu potrubím nebo hadicí. flow conveying 333 Druhy Druh stříkaného betonu je stanoven souborem Sprayed die Spritzbetonstříkaného jeho kvalitativních vlastností, které jsou concrete klasse betonu specifikovány v projektové dokumentaci grade a musí být prokázány. 334 Jádrové vývrty Vzorky pro zkoušení pevnosti ostění ze Cores of sprayed der Spritzbetonstříkaného stříkaného betonu. concrete, core bohrkern betonu samples of sprayed concrete 335 Jakost stříkané- Požadované kvalitativní parametry Sprayed concrete die Spritzbetonho betonu stříkaného betonu. quality güte 336 Kontrolní zkouš- Zkoušky ověřující požadovanou kvalitu Inspections, die Konformitätsky stříkaného použitého stříkaného betonu během výstavby. assessment of prüfung betonu, zkoušky conformity pro hodnocení shody stříkaného betonu 337 Manipulátor Dálkově ovládaný výložník s tryskou sloužící Manipulator der Manipulator, pro nástřik betonu. das Spritzgerät 338 Mikrosilika Příměs s velkou plochou povrchu a s vysokým Microsilica die Mikrosilika podílem SiO 2 užívaná pro zvýšení hutnosti a pevnosti stříkaného betonu. 339 Mladý stříkaný Beton stáří do 24 hodin od okamžiku nástřiku. Young sprayed junger beton concrete Spritzbeton 340 Mokrá betonová Směs předem smíchaná s vodou, která Wet concrete der Nassspritzsměs neobsahuje urychlující přísadu a je připravena mix beton pro nástřik mokrou cestou. 341 Mokrý způsob Technologie nástřiku betonu, při které se Wet shotcrete das Nassnástřiku, mokrá suchá betonová směs mísí s vodou před spraying spritzverfahren cesta nástřiku umístěním do čerpadla. 342 Nastřelovací Přístroj pro ověření pevnosti mladého stříka- Bolt penetra- das Bolzenschusspistole ného betonu v tlaku (zpravidla pro pevnosti tion gun gerät od 2 do 15 MPa). 343 Nástřik pomocí Nástřik betonu pomocí trysky umístěné na Robotic spraying das Maschinensmanipulátoru manipulátoru, který je ovládán dálkově. pritzen 344 Nealkalický Urychlovač tuhnutí s vymezenou hodnotou Non-alkaline acce- alkalifreier urychlovač ph (2 8) a omezeným obsahem ekvivalentu lerator, alkali-free Beschleuniger tuhnutí Na 2 O (méně než 1 %). accelerator 345 Nezralý stříkaný Beton stáří do 28 dní od okamžiku nástřiku. Immature sprayed unerhärteter beton concrete Spritzbeton 346 Nulový beton Stříkaný beton bez urychlovače tuhnutí a Base concrete, der Nullbeton tvrdnutí pro porovnání změn technologických reference vlastností. concrete 347 Obory pevnosti Rozdělení mladého stříkaného betonu do tříd Early strength die Frühfestigstříkaného (J1, J2 a J3) podle požadovaného průběhu classes of keitsklasse (des betonu nárůstu jeho pevnosti v tlaku. sprayed concrete Spritzbetons) 348 Obsluha čerpadla Pracovník obsluhující čerpadlo. Pumpman der Pumpenfahrer 349 Operátor trysky, Pracovník, který obsluhuje trysku. Nástřik Nozzleman der Düsenführer nastříkávač lze provádět buď manuálně, nebo pomocí dálkově ovládaného manipulátoru. 350 Penetrační jehla Přístroj pro ověření pevnosti mladého stříka- Penetration die Penetrationsného betonu v tlaku (zpravidla pro pevnosti needle nadel od 0,2 do 1,0 MPa). 351 Pojivo Cement a hydratačně působící příměsi Bond, bonding das Bindemittel betonové směsi (např. popílek, mikrosilika, agent mletá struska atd.). 352 Průkazní Zkoušky, kterými se před začátkem výroby Preconstruction die Erstprüfung zkoušky stří- ověřuje složení nově vyráběného betonu tests of sprayed kaného betonu a splnění všech požadavků na vlastnosti betonu. concrete 353 Příměsi Zpravidla práškovité hmoty přidávané ve Additives die Zusatzstoffe větším množství do betonu za účelem zlepšení (Pl.) některých jeho vlastností. 354 Přísady Hmoty, které upravuji vlastnosti betonu; jsou Admixtures das Zusatzmittel přidávány v menším množství (např. urychlovač). 355 Ruční nástřik Manuální nástřik betonu bez využití Manual spraying, das Handspritzen manipulátoru. hand spraying 356 Spad Část objemu nezhutněného čerstvého Rebound der Rückprall stříkaného betonu, která se neudržela na zastříkavaném podkladu. 357 Strojní sestava Pojízdný integrovaný systém pro nástřik Spraying mobile das Spritzmobil pro stříkaný betonu, zahrnující mimo jiné manipulátor beton s tryskou a čerpadlo (nebo stříkací stroj). 358 Stříkací stroj Zařízení pro dopravu betonové směsi k trysce Spraying die Spritzmaschine při nástřiku betonu suchou cestou. machine 30 31

19 2. Výklad a překlad termínů 2.5. Stříkaný beton 2. Výklad a překlad termínů 2.6. Statické výpočty 359 Stříkaná Vrstva vodonepropustné hmoty aplikované Sprayed die Spritzmembrána nástřikem, zpravidla využíváno při NRTM membrane, membrane jako alternativa fóliové izolace mezi primárním spray-on a sekundárním ostěním. membrane 360 Stříkaný beton Beton, který je ukládán na podklad pomocí Sprayed der Spritzbeton proudu stlačeného vzduchu, čímž vytváří concrete, poměrně hutnou homogenní vrstvu. shotcrete 361 Suchá betonová Směs neobsahující vodu a urychlující přísadu, Dry concrete der Trockensměs která je připravena pro nástřik suchou cestou. mix spritzbeton 362 Suchý způsob Technologie nástřiku betonu, při které se voda Dry shotcrete das Trockennástřiku, suchá do betonové směsi dostává až v prostoru spraying spritzverfahren cesta nástřiku zařízení pro nástřik těsně před tryskou. 363 Tryska, stříkací Koncovka, kterou opouští betonová směs Nozzle, spray- die Düse tryska zařízení pro nástřik. ing nozzle 364 Třídy pevnosti Rozdělení betonu do tříd podle požadované Strength classes die Spritzbetonstříkaného pevnosti zralého (případně i nezralého) beto- of sprayed festigkeitsklasse betonu nu v tlaku. concrete 365 Typ stříkaného Rozdělení stříkaného betonu do tříd podle Sprayed concrete die Spritzbetonbetonu jeho konstrukční funkce. class sorte 366 Urychlující Přísada přidávaná do betonu pro urychlení Accelerator der Beschleuniger přísada, tuhnutí. Tato přísada je nezbytná při urychlovač používání stříkaného betonu. 367 Vlákna Specifické příměsi přidávané do betonu pro Fibres die Fasern (Pl.) zlepšení jeho vlastností (omezení vzniku mikrotrhlin, snížení negativního efektu smršťování betonu a zvýšení odolnosti betonu). Jsou používána vlákna ocelová (drátky) či syntetická (zpravidla polypropylenová). 368 Vláknobeton Beton (stříkaný beton) obsahující vlákna. Fibre reinforced der Faserbeton concrete 369 Vodní sklo Přísada pro zvyšení vaznosti a lepivost Water glass, das Wasserglas, stříkaného betonu. waterglass das Kaliumsilikat 370 Vrstva nástřiku Nástřik betonu provedený v jednom Spraying layer die Spritzschicht nepřerušeném pracovním kroku. 371 Vrstva Plošně nanesená část stavební konstrukce s Sprayed die Spritzstříkaného definovanou minimální tloušťkou, která sestává concrete layer betonschicht betonu z jedné nebo několika vrstev nástřiku. 372 Zhutněný Betonová směs po dopadu na podklad. Fresh sprayed junger čerstvý concrete Spritzbeton stříkaný beton 373 Zkoušky stříka- Souhrn testů, které ověřují kvalitu materiálu Sprayed die Spritzbetonného betonu stříkaného betonu. concrete tests prüfung 374 Zralý stříkaný Beton stáří 28 dní a více od okamžiku Mature sprayed erhärteter beton nástřiku. concrete Spritzbeton 2.6. Statické výpočty 375 Citlivostní Ověření vlivu rozptylu vstupních Sensitivity die Sensitivitätsanalýza, para- geotechnických parametrů na rozptyl analysis, analyse, die metrická studie výsledků výpočtu. parametric study Parameterstudie 376 Deformační Parametry vyjadřující vztah mezi napjatostí Deformation dieverformungsparametry a přetvořením materiálu (např. deformační mo- parameters parameter (Pl.) dul, Poissonovo číslo, modul reakce prostředí). 377 Empirický Výpočet provedený na základě zkušenosti Empirical empirische výpočet ověřené na větším množství případů. Zpravidla calculation Berechnung jsou pro tyto účely využívány různé klasifikace hornin. 378 Fenner-Pachero- Graf závislosti velikosti radiálních napětí na Fenner-Pacher die Fennerva křivka deformacích výrubu před a po instalaci výztuže. curve Pacher-Kurve 379 Fyzikální Modelování statického chování konstrukce na Physical physikalisches modelování hmotném modelu zhotoveném podle zákonů modelling Modell teorie podobnosti. 380 Horninová Pásmo zvýšené napjatosti horninového Ground arch, das Traggewölbe klenba masivu vzniklé nad prostorem nevystrojeného rock arch im Boden / Fels, výrubu, které zajišťuje samonosnost masivu. der Gebirg- Rozvolněná hornina pod klenbou zatěžuje ostění. stragring 381 Charakteristická Průběh radiálního napětí na líci výrubu při jeho Characteristic die Gebirgskennkřivka horniny deformaci (součást Fenner-Pacherovy křivky). ground curve linie 382 Inflexní bod Bod s maximálním sklonem poklesové kotliny; Inflection point der Wendepunkt poklesové tento sklon je rozhodující pro posouzení vlivu of settlement der Trogsetzungskotliny ražby na pozemní zástavbu. trough linie 383 Klenbové teorie Teorie předpokládající vznik samonosné oblasti Rock arch die Erddruckv horninovém masivu nad provedeným výrubem. theories therorien Rozvolněná hornina pod horninovou klenbou zatěžuje výztuž instalovanou do výrubu. Různé teorie uvažují různý tvar klenby. 384 Konečný Podrobné statické posouzení návrhu způsobu Detailed statical detaillierte statický výpočet, ražby a vystrojení výrubu. Je součástí calculation, statische podrobný realizační dokumentace. detailed Berechnung statický structural výpočet Berechnung 385 Konstituční Matematická závislost mezi deformací Stress-strain die Spannungsvztah, materiá- materiálu a jeho stavovými veličinami. relation Dehnungslový vztah Beziehung 386 Kritický průřez Část konstrukce, ve které dojde nejdříve Critical section, maßgebender k vyčerpání únosnosti. critical cross- Querschnitt section 387 Krok výpočtu, Jednotlivé kroky výpočtu simulují jednotlivé Calculation step, der Berechnungsfáze výpočtu fáze výstavby (např. postupné pobírání calculation phase schritt, die Berecha zajišťování čelby). nungsphase 388 Křivka odporu Průběh nárůstu zatížení výstroje při její Support resistance die Kennlinie des výztuže deformaci (součást Fenner-Pacherovy křivky). curve Ausbauwiderstandes 32 33

20 2. Výklad a překlad termínů 2.6. Statické výpočty 2. Výklad a překlad termínů 2.6. Statické výpočty 389 Kvazihomogenní Část geotechnického modelu s téměř Quasihomo- quasihomogener celek shodnými geotechnickými parametry. geneous unit Bereich 390 Materiálový Matematický popis chování materiálu. Material model das Materialverhalmodel ten, das Stoffgesetz 391 Metoda Numerická metoda založena na teorii inte- Boundary die Randelementhraničních grálních rovnic. Uzly a prvky použité v této element methode, REM prvků, MHP metodě je nutné zadat na okrajích zájmové method, BEM oblasti. Pro každý hraniční uzel jsou odvozeny rovnice integrací standardního analytického řešení přes všechny ostatní uzly. Řešení je získáno dosazením okrajových podmínek. 392 Metoda Numerická metoda, kdy je zájmová oblast Finite difference die Finite Diffekonečných pokryta konečným počtem bodů sítě. method, FDM renzen Methode, diferencí, Popisné diferenciální rovnice jsou nahrazeny FDM MKD, metoda sítí algebraickými rovnicemi pro každý bod. Řešení systému rovnic je získáno na základě spojitosti a rovnováhy v uzlech a aplikací okrajových podmínek. 393 Metoda koneč- Numerická metoda, kdy je zájmová oblast Finite element die Finite ných prvků, pokryta konečným počtem prvků. Řešení method, FEM Elemente MKP systému rovnic, složené z rovnic pro každý Methode, FEM prvek, je získáno na základě spojitosti a rovno váhy v uzlech a aplikací okrajových podmínek. 394 Metoda odděle- Numerická metoda, kdy je zájmová oblast Distinct element die Diskrete ných prvků, pokryta konečným počtem oddělených prvků. method, DEM Elemente MOP Metoda byla vytvořena speciálně pro účely Methode, DEM interakce mezi oddělenými prvky, což je důležité například při analýze rozpukaného horninového masivu. 395 Metoda podpůr- Způsob simulace prostorové napjatosti v okolí Load reduction die Lastredukných napětí čelby v rovinném matematickém modelu po- method tionsmethode mocí snížení zatížení nevystrojeného výrubu. 396 Metoda Způsob simulace prostorové napjatosti v okolí Stiffness die Steifigkeitsrezměkčení jádra čelby v rovinném matematickém modelu reduction duktionsmethode pomocí snížení tuhosti oblasti výrubu. method 397 Numerický Model popisující chování konstrukce na Numerical nummerisches model, základě matematických vztahů. Při modelo- model, Modell, matematický vání tunelů se nejčastěji jedná o využití mathematical mathematisches model metody konečných prvků. model Modell 398 Odladění mo- Úprava vstupních parametrů modelu, aby Model tuning, die Kalibrierung / delu, kalibrace jeho chování bylo v maximální shodě se model calibration Eichung des Bemodelu skutečností. rechnungsmodells 399 Podmínka Matematické vyjádření přechodu mezi Plasticity die Plastizitätsplasticity elastickým a plastickým chováním materiálu. condition beziehung 400 Polygonální Výpočet, kde je geometrie konstrukce Polygonal das Bettungsmetoda výpočtu nahrazena sečnovým polygonem, kterému calculation modulverfahren jsou přisouzeny příslušné tuhostní parametry. method Horninový masiv je modelován jako Winklerovo pružné prostředí. Vlastní výpočet je proveden iteračně. 401 Předběžný Výpočet pro základní ověření předpokláda- Preliminary static die Vorstatik statický ného způsobu ražby a vystrojení výrubu. evaluation, preli- Berechnung výpočet Je součástí DUR či DSP. minary structural analysis 402 Relaxace výru- Způsob simulace prostorové napjatosti Relaxation, die Entspannung bu, vydechnutí v okolí čelby v rovinném modelu. stress relief masivu 403 Rovnovážný Stav, při kterém jsou všechny vnější Equilibrium state, der Gleichgestav a vnitřní síly v použitém modelu v rovnováze. balance wichtszustand 404 Smykové Parametry charakterizující mezní smykovou Shear der Scherparaparametry pevnost zeminy (úhel vnitřního tření, soudržnost). parameters meter 405 Vstupní údaje Základní údaje popisující vastnosti a chování Input data die Eingangswerte horninového masivu odvozené z výsledků (Pl.), der Einganggeotechnického průzkumu. sparameter (Pl.) 406 Zpětná analýza Výpočet provedený až po realizaci stavby, Back analysis die Rückrechnung umožňující porovnání výsledků výpočtu se skutečným chováním konstrukce. V případě podzemních staveb se jedná obvykle o porovnání vypočtených deformací s výsledky monitoringu. 407 Ztráta zeminy, Poměr změny plochy výrubu (tj. přibližně Volume loss, der Volumenverztráta objemu plochy poklesové kotliny u mělkých tunelů) loss of ground lust ku teoretické ploše výrubu. Ke změně teoretické plochy výrubu dochází v důsledku radiálních deformací výrubu

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 5 ŠTOLY, KLASICKÉ METODY RAŽENÍ Definice štoly: liniové vodorovné nebo šikmé podzemní

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010

OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geotechniky OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010 Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. PŘÍČINY DEFORMACÍ POVRCHU PŘI P I TUNELOVÁNÍ

Více

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Seminář tunelářské odpoledne 24.11.2010 Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební ÚVOD REKONSTRUKCE

Více

RAŽBA KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE 1 POD OCHRANOU TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE DRIVING OF COLLECTOR VODIČKOVA STREET, PRAGUE 1, WITH THE JETGROUTING PROTECTION

RAŽBA KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE 1 POD OCHRANOU TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE DRIVING OF COLLECTOR VODIČKOVA STREET, PRAGUE 1, WITH THE JETGROUTING PROTECTION Ing.Ondřej Fuchs tel:602 448806 fuchs@metrostav.cz Ing.Pavel Kacíř tel:721 854302 kacir@metrostav.cz Metrostav, Divize 1 Radlická 3/2000 Praha 5 RAŽBA KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE 1 POD OCHRANOU TRYSKOVÉ

Více

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR Ing.Miroslav Kochánek Dokumentace pro územní rozhodnutí prodloužení trasy 12,7 km 8 nových stanic zlepšení kvality dopravní obsluhy S-Z sektoru města (redukce autobusových linek) posun stávajícího koncového

Více

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. Ing. Pavel Šípek Geoengineering, spol.s r.o., Korunní 32, 708 00 Ostrava Mar. Hory tel.: 596 624 091, fax: 596 615 889, e mail: pavel.sipek@geoengineering.cz RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda oddělených elementů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA Patrick Rennkamp, Herrenknecht David Cyroň, Metrostav a.s Základníčásti strojů TBM-EPB S-609 (Tonda), S-610 (Adéla) Štít Závěs

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE.

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. ING. MARTIN RŮŽIČKA SOLETANCHE Česká republika s.r.o. K Botiči 6, 101 00 Praha 10 tel.: 2 717 45 202, 206, 217 fax: 2

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ TUNELŮ DOBROVSKÉHO V BRNĚ

MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ TUNELŮ DOBROVSKÉHO V BRNĚ MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ TUNELŮ DOBROVSKÉHO V BRNĚ Ing. David Rupp GEOtest, a.s. Ing. Jaroslav Lossmann Arcadis Geotechnika, a.s. Monitoring during construction of Dobrovského tunnels in Brno The Dobrovského

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY Ing. Tomáš Zdražila Subterra a.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Bráník e-mail: tzdrazila@subterra.cz VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY Abstract The local authority

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Zemní práce, výkopy. Před zahájením prací: Provádění výkopů v ochranných pásmech podzemního vedení. Vytyčit trasy technické infrastruktury.

Zemní práce, výkopy. Před zahájením prací: Provádění výkopů v ochranných pásmech podzemního vedení. Vytyčit trasy technické infrastruktury. 3 Zemní práce, výkopy Před zahájením prací: Vytyčit trasy technické infrastruktury. Na základě místních podmínek a rozsahu stavebních výkopů: určit způsob těžení zeminy, zajistit stěny výkopů, navrhnout

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Vestec Lahovice na silničním okruhu kolem Prahy, stavba 513

Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Vestec Lahovice na silničním okruhu kolem Prahy, stavba 513 Obr. 1: Kalota třípruhového tunelu v ordoviku Obr. 2: Kalota třípruhového tunelu v proterozoiku Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Vestec Lahovice na silničním okruhu kolem Prahy, stavba 513 Pro

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o.

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. 1. Úvod Těžké stroje v průmyslu stavebních hmot : rotační pece drtiče

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 26101 Příbram III, Česká republika, Tel: +420 318 637 763, Fax: +420 318 624 181. Oblasti použití strojů

FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 26101 Příbram III, Česká republika, Tel: +420 318 637 763, Fax: +420 318 624 181. Oblasti použití strojů FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 26101 Příbram III, Česká republika, Tel: +420 318 637 763, Fax: +420 318 624 181 Oblasti použití strojů Stroje firmy FILAMOS, s.r.o. jsou používané zejména v následujících oblastech:

Více

Projektování kolektoru Revoluční - Dlouhá

Projektování kolektoru Revoluční - Dlouhá Projektování kolektoru Revoluční - Dlouhá P. Menger, O. Fabián. PRAGOPROJEKT, a.s., Praha,Česká republika SOUHRN: Jednou z podmínek dalšího rozvoje centrální oblasti Prahy je rozšiřování kolektorové sítě.

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11.

CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11. CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11. 2009) ZÁKLADNÍ KLASIFIKAČNÍ SOUBORY Základní klasifikační rozbor

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

1. Úvod. 2. Inženýrskogeologické poměry lokality.

1. Úvod. 2. Inženýrskogeologické poměry lokality. 1. Úvod Předložená projektová dokumentace (DPS dokumentace pro provedení stavby) řeší sanaci svahu nad rybníkem Volný v Ostravě Radvanicích. V rámci rekultivace a odstraňování následků důlních škod se

Více

Materiál zemních konstrukcí

Materiál zemních konstrukcí Materiál zemních konstrukcí Kombinace powerpointu a informací na papíře Materiál zemních konstrukcí: zemina kamenitá sypanina druhotné suroviny lehké materiály ostatní materiály Materiál zemních konstrukcí:

Více

Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací

Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury TP 76 Část C Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací Schváleno MD - OI čj. 1084/07-910-IPK/1 ze dne 5.12.07 s účinností od

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

maba limited edition 2013 Quickbloc EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ

maba limited edition 2013 Quickbloc EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ maba limited edition 2013 Quickbloc EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ 2 INTELIGENTNÍ BETONOVÉ BLOKY PRO MOBILNÍ STAVBY Quickbloc je jednoduchý a zvláště inteligentní stavebnicový systém. Pouze ze čtyř základních

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava nabídka společnosti NOZA, s. r. o. www.nozasro.cz Profil firmy NOZA, s. r. o. Hlavním cílem a

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

Mechanika zemin II 6 Plošné základy

Mechanika zemin II 6 Plošné základy Mechanika zemin II 6 Plošné základy 1. Definice 2. Vliv vody na stabilitu a sedání 3. Únosnost 4. Sedání Výpočet okamžitého, konsolidačního a konečného sedání Výpočet podle teorie pružnosti Výpočet podle

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

Zakládání ve Scia Engineer

Zakládání ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

ZALOŽENÍ NÁSYPŮ DÁLNICE D8 NA MÁLO ÚNOSNÉM PODLOŽÍ V PROSTORU PLAVIŠTĚ ÚŽÍN

ZALOŽENÍ NÁSYPŮ DÁLNICE D8 NA MÁLO ÚNOSNÉM PODLOŽÍ V PROSTORU PLAVIŠTĚ ÚŽÍN ZALOŽENÍ NÁSYPŮ DÁLNICE D8 NA MÁLO ÚNOSNÉM PODLOŽÍ V PROSTORU PLAVIŠTĚ ÚŽÍN Ing. Petr Kučera Stavební geologie - Geotechnika, a.s. Foundation of Embankment of Motorway D8 on a Soft Subsoil at Úžín Tailing

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) úroveň 114.1 Teorie letu (11.1) 114.1a Aerodynamika letounu a řízení letu Činnost a účinek řízení: příčného náklonu křidélka a spoilery; podélného

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Úvodem. Vážení stavebníci!

Úvodem. Vážení stavebníci! Úvodem Vážení stavebníci! Dostává se Vám do rukou dřevocementová tvárnice velkého formátu pro suché zdění výrobek, který splňuje všechny požadavky na moderní a ekologické stavění, je šetrný k přírodním

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI STAVBĚ SILNIČNÍCH TUNELŮ LOCHKOV. Radek Bernard, Jakub Bohátka

GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI STAVBĚ SILNIČNÍCH TUNELŮ LOCHKOV. Radek Bernard, Jakub Bohátka GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI STAVBĚ SILNIČNÍCH TUNELŮ LOCHKOV ABSTRAKT Radek Bernard, Jakub Bohátka Ražba tunelu Lochkov zahrnovala výstavbu dvou souběžných tunelů dlouhých cca 1300 m (stoupající třpruhový

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ NUMERICKÉHO MODELOVÁNÍ S KLASICKÝMI TEORIEMI, CHYBY PŘI MODELOVÁNÍ

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ NUMERICKÉHO MODELOVÁNÍ S KLASICKÝMI TEORIEMI, CHYBY PŘI MODELOVÁNÍ POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ NUMERICKÉHO MODELOVÁNÍ S KLASICKÝMI TEORIEMI, CHYBY PŘI MODELOVÁNÍ Eva Hrubešová Lukáš Ďuriš Josef Aldorf Taťána Petrášová Fakulta stavební, VŠB- Technická univerzita Ostrava Tunelářské

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Opravy železničních tunelů u SDC Liberec

Opravy železničních tunelů u SDC Liberec Opravy železničních tunelů u SDC Liberec Ing. Tomáš Sklenář, SDC Liberec Ing. Jiří Matějíček, AMBERG Engineering Brno, a.s. V posledních letech proběhlo ve spolupráci SDC Liberec, projekční a konzultační

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav) Základy technologií a odpadového hospodářství - Počítačovásimulace podzemního proudění a transportu rozpuštěných látek část 2 Jan Šembera, Jaroslav Nosek Technickáuniverzita v Liberci / Technische Universität

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více