PŘEHLED TERMINOLOGIE PODZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED TERMINOLOGIE PODZEMNÍHO STAVITELSTVÍ"

Transkript

1 PŘEHLED TERMINOLOGIE PODZEMNÍHO STAVITELSTVÍ (Výklad a překlad základních pojmů) Česká tunelářská asociace ITA-AITES Pracovní skupina pro odbornou výchovu

2 titul:titul :17 Stránka 2 EDICE: DOKUMENTY ČESKÉ TUNELÁŘSKÉ ASOCIACE ITA-AITES Svazek 4: Přehled terminologie podzemního stavitelství ČASOPIS ČESKÉ TUNELÁŘSKÉ ASOCIACE A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA-AITES MAGAZINE OF THE CZECH TUNNELLING ASSOCIATION AND SLOVAK TUNNELLING ASSOCIATION ITA-AITES Vydání 1. Autoři: doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. (D2 Consult Prague s. r. o. a FSv ČVUT) doc. Dr. Ing. Jan Pruška (FSv ČVUT) Ing. Petr Svoboda (D2 Consult Prague s. r. o.) prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. (FSv ČVUT) Dr. Alfred Stärk (ALPINE BeMo Tunnelling GmbH) Korektury: Ing. Martin Srb (D2 Consult Prague s. r. o.) Ing. Ermín Stehlík (Metrostav a. s.) Ing. Karel Scharf (Metrostav a. s.) Mgr. Zdislava Novotná Vydala: Česká tunelářská asociace ITA-AITES pro vlastní potřebu v roce 2011 V edici Dokumenty CzTA ITA-AITES vydává Česká tunelářská asociace texty zaměřené na problematiku podzemních staveb. Jedná se o dokumenty zpracované pracovními skupinami CzTA nebo převzaté ze zahraničí, především od mezinárodní tunelářské asociace ITA-AITES a jejích pracovních skupin (Working Groups) nebo od zahraničních národních asociací ITA-AITES. Dokumenty mají charakter informací nebo doporučení a vycházejí ze současné světové úrovně znalostí a zkušeností v oboru podzemního stavitelství. V edici dosud vyšlo: Svazek 1: Bezpečnost práce při výstavbě tunelů Svazek 2: Zásady a principy NRTM jako převažující metody konvenčního tunelování v ČR Svazek 3: Stříkaný beton v podzemním stavitelství Svazek 4: Přehled terminologie podzemního stavitelství Vydané svazky lze obdržet do vyčerpání zásob v sekretariátu CzTA na adrese: Česká tunelářská asociace ITA-AITES Dělnická Praha 7 ISBN Odebírejte, inzerujte a přispívejte do časopisu TUNEL! Časopis vydávají společně Česká tunelářská asociace ITA-AITES a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES. Je zaměřen na podzemní stavby z hlediska jejich výzkumu, vývoje, projektování a realizace. Vychází čtvrtletně v českém/slovenském a anglickém jazyce v rozsahu 64 celobarevných stran nákladem 1200 výtisků. Více informací na:

3 PŘEHLED TERMINOLOGIE PODZEMNÍHO STAVITELSTVÍ Česká tunelářská asociace ITA-AITES Pracovní skupina pro odbornou výchovu

4 OBSAH 1. Úvod Výklad a překlad termínů Základní terminologie Geotechnický průzkum a mechanika hornin Mechanizovaná (kontinuální) ražba Konvenční (cyklická) ražba Stříkaný beton Statické výpočty Rejstřík českých termínů Rejstřík anglických termínů Rejstřík německých termínů

5 1. Úvod 1. ÚVOD 1. ÚVOD Vážení uživatelé! Přehled terminologie podzemního stavitelství je rozdělen na dvě základní části. První částí výklad a překlad termínů má jednotlivé termíny rozděleny do šesti tematických okruhů, ve kterých jsou termíny seřazeny abecedně podle českých názvů. Každý termín je označen identifikačním číslem (IČ), u každého termínu je český výklad, po něm následuje anglický a německý překlad. Druhou částí jsou rejstříky, ve kterých již nejsou termíny rozděleny do tematických okruhů a ve kterých již není český výklad. Termíny v jednotlivých jazycích (čeština, angličtina a němčina) jsou seřazeny abecedně, u všech termínů je identifikační číslo, podle kterého lze dohledat český výklad ve výkladové části. Pro rychlejší práci s přehledem terminologie jsou v rejstřících uvedeny překlady do ostatních jazyků, překlady se shodují s překlady ve výkladové části. Autoři jsou si vědomi, že předložený přehled terminologie není vyčerpávajícím technickým slovníkem podzemního stavitelství, neboť zdaleka neobsahuje všechny termíny související s touto geotechnickou disciplínou. Je možné, že se v některých případech autorům a korektorům nepodařilo zaručit naprostou přesnost výkladů a překladů publikovaných termínů. Proto vás prosíme, abyste svoje případné připomínky a doplňky k této publikaci zasílali na ovou adresu CzTA aby v příštím vydání byly případné nedostatky odstraněny. Věříme, že připravený přehled terminologie bude pro vaši další odbornou činnost užitečnou pomůckou. Autoři 4 5

6 2. Výklad a překlad termínů 2.1. Základní terminologie 2. VÝKLAD A PŘEKLAD TERMÍNŮ 2. VÝKLAD A PŘEKLAD TERMÍNŮ 2.1. Základní terminologie 1 Bentonit Velmi jemný jíl (montmorillonitický), který Bentonite, slurry das Bentonit při styku s vodou bobtná (zvětšuje svůj objem). Používá se jako součást suspenze pro zajištění stability nevystrojeného výkopu či výrubu. 2 Délka tunelu Vzdálenost mezi vnějšími líci obou tunelových Tunnel length die Tunnellänge portálů, měřená v ose v úrovni nivelety. U tunelů s několika tunelovými troubami se stanoví délka tunelu samostatně pro každou troubu. 3 Dovrchní ražba Ražba liniové stavby směrem nahoru (stoupáním). Upward excavation steigender Vortrieb 4 Elektroosmóza Pohyb podzemní vody způsobený elektrickým Electro osmosis die Elektroosmose proudem procházejícím masivem. 5 Fréza Stroj s dílčím záběrem čelby umožňující Road header, der Tunnelfräser, rozpojování horniny rotačním pohybem hlavy profiler der Fräser, opatřené rozpojovacími nástroji. Zpravidla die Teilschnittzahrnuje klepetový nakladač a i pásový maschine dopravník pro dopravu rubaniny. 6 Geotechnika Multilaterální obor stavebního inženýrství, který Geotechnics die Geotechnik řeší jednak problémy interakce systému objekt horninový masiv, jednak se zabývá navrhováním, zkoušením a zhotovením geotechnických konstrukcí. Zahrnuje v sobě inženýrskou geologii, mechaniku zemin a hornin, zakládání staveb, podzemní stavby a environmentální geotechniku. 7 Geotechnické Rozdělení geotechnických konstrukcí podle typu Geotechnical geotechnische kategorie konstrukce a složitosti geologických podmínek. Category Kategorie 8 Geotechnický Soubor zkoušek pro zjištění vlastností hornino- Geotechnical geotechnische průzkum vého masivu. Geotechnický průzkum zahrnuje investigation, Untersuchung, inženýrskogeologický, hydrogeologický site investigation geologische a korozní průzkum. Erkundungsarbeit 9 Hloubený tunel Druh tunelu budovaný z povrchu území, tj. ve Cut and cover offene Bauweise stavební jámě s dočasným odstraněním nadloží tunnel nad tunelem. 10 Jednoplášťové Ostění vytvořené z jedné nebo několika vrstev, One-pass lining, einschalige ostění které jsou mezi sebou spřaženy. Zpravidla jde single-pass lining Bauweise o skládané ostění. 11 Konstrukce Konstrukce, která zabezpečuje vnitřní prostor Tunnel structure die Tunneltunelu tunelu, odporuje tlaku horniny, případně i tlaku konstruktion vody a chrání tunel před pronikáním podzemní vody. U ražených tunelů může tvořit tuto konstrukci i část horninového prostředí, které spolupůsobí s ostěním. 12 Konvenční ražba, Ražba bez využití plnoprofilových Conventional konventioneller cyklická ražba tunelovacích strojů. excavation Vortrieb 6 7

7 2. Výklad a překlad termínů 2.1. Základní terminologie 2. Výklad a překlad termínů 2.1. Základní terminologie 13 Liniové stavby Stavby s převládající délkou proti Line structures, linienförmige Struktur, výšce a šířce výrubu. linear structures die Linienbaustelle 14 Mechanizovaná Ražba s využitím plnoprofilových Mechanized der Maschinenražba, kontinuální tunelovacích strojů. excavation vortrieb ražba 15 Nadloží Horninový masiv ležící nad vrcholem Overburden, die Überlagerung, výrubu pro podzemní stavbu. cover die Überlagerungshöhe 16 Nadvýlom Nechtěný přerub vzniklý vlivem technologie Overbreak, der Mehrausbruch ražby a v důsledku vlastností horninového overexcavation masivu (struktura, textura, diskontinuity). 17 Nezaviněný Nadvýlom vzniklý při dodržení Overbreak within planmäßiger nadvýlom technologického postupu. tolerance zone, un- Mehrausbruch avoidable overbreak 18 Nouzový pruh Přidružený pruh v silničním tunelu, který Emergency lane der Abstellstreifen, umožňuje plné nebo částečné nouzové odstavení der Pannenstreifen vozidel po celé délce tunelu. 19 Nouzový záliv Prostor pro nouzové odstavení vozidel, který se Emergency bay, die Abstellbucht, zřizuje v silničním tunelu po určitých vzdálenostech. lay-by die Pannenbucht 20 Ostění tunelu Dočasná nebo trvalá konstrukce sloužící Tunnel lining die Tunnelschale k zajištění výrubu. 21 Otáčecí záliv Prostor, který umožňuje nouzové obracení Sharp turn bay, die Wendebucht vozidel v silničním tunelu do opačného směru. U-turn bay 22 Plavený tunel Tunel zhotovený potopením předem připravené Immersed tunnel das Absenkverkonstrukce tunelu na dno řeky, jezera nebo moře. fahren 23 Plný výlom Výrub celého (plného) profilu tunelu. Full profile der Vortrieb im Vollexcavation querschnitt, das Vollprofil 24 Plošné stavby Stavby, u nichž nad výškou výrazně převládají Areal structures flächenhafte dva přibližně stejné velké vodorovné rozměry. Struktur 25 Poddajná Válcovaná ocelová výztuž typu TH (Touissant TH steel ribs, die Stahlbögen (Pl.), TH ocelová výztuž, Heitzmann) nebo typu K (korýtková výztuž), yielding steel ribs das Rinnenprofil, důlní výztuž principiálně umožňující prokluz třmeny spojo- das Glockenprofil vaných částí. 26 Podzemní voda Gravitační voda vytvářející souvislou hladinu Ground water das Bergwasser pod povrchem země, voda v zóně plně nasycených soudržných zemina a voda v puklinách skalního masivu. 27 Poklesová Sednutí povrchu terénu způsobené ražbou Settlement trough, die Senkungsmulde kotlina podzemního díla. settlement crater 28 Portál Koncová část tunelu, která zajišťuje svahy Portal das Portal i tunelovou troubu a architektonicky utváří vjezdový nebo výjezdový otvor tunelu. 29 Propojka Kratší tunel či štola spojující hlavní tunelové Cross passage der Querschlag trouby, který zpravidla slouží pro únik osob v případě mimořádné události, případně k průjezdu vozů IZS. 30 Průjezdní průřez Příčný obrys v rovině kolmé k ose tunelu, Tunnel clearance, das Lichtraumtunelu do kterého nesmějí zasahovat žádné části tunnel gauge profil, der konstrukce tunelu a jeho vybavení. Verkehrsraum 31 Průzkumná štola Štola sloužící k provedení podrobného geotech- Pilot tunnel, der Erkundungsnického průzkumu horninového masivu zpravidla pilot adit, stollen, der Versuchsrealizovaná v mimořádně komplikovaných exploratory stollen, der Untergeologických poměrech. gallery suchungsstollen 32 Přerub Vyrubaný prostor, ležící za teoretickým (projekto- Overcut der Überschnitt, vaným) rubem ostění. das Übermaß 33 Přesypávaný Typ tunelu budovaného z povrchu území. Overfilled tunnel, zugeschütteter tunel Tenkostěnné konstrukce založené na terénu false tunnel Tunnel a dodatečně symetricky přesypané pečlivě hutněným zásypem. 34 Přípustná mezní Přípustná hodnota (určená v projektové Acceptable zulässige odchylka dokumentaci), o kterou je možno zvětšit nebo ultimate Grenzabweichung zmenšit geometrický rozměr konstrukce tunelu. deviation 35 Přístupová štola, Liniová stavba sloužící pro přístup k podzemní Access adit, der Zugangsstollen, přístupová šachta stavbě během její ražby. access shaft der Zugangsschacht 36 Ražení, ražba Činnost spojená s rozpojením, naložením, Mining, boring, der Vortrieb odvozem rubaniny a provizorním vyztužením excavation výrubu bez odstranění nadloží. 37 Ražený tunel Tunel budovaný ražením, tj. výrubem bez Mined tunnel bergmännische odstranění nadloží. Bauweise, gesch - lossene Bauweise 38 Rub ostění Vnější plocha ostění. Extrados die Rückseite 39 Rubání Rozpojování horniny v podzemí. Mining, rock der Abbau breaking 40 Rubanina Rozpojená hornina či jiný materíál získaný na Muck, spoil das Schuttergut, čelbě tunelu při ražbě. der Abraum 41 Sedání povrchu Pohyb povrchu terénu směrem dolů, způsobený Surface settlement die Ober flächeražbou podzemního díla. setzung 42 Staničení Projektová kilometráž liniové podzemní stavby. Chainage die Stationierung 43 Stavby halové, Stavby, které mají velkou půdorysnou plochu Caverns die Kavernen (Pl.) kaverny i výšku (všechny tři rozměry jsou přibližně stejné). 44 Světlý průřez Poloha líce konstrukce (ostění) tunelu stanovená Clear tunnel lichter tunelu s ohledem na přípustné mezní odchylky. profile Tunnelquerschnitt 45 Šachta Liniová stavba s odklonem do 30 stupňů od svislice. Shaft der Schacht 46 Štola Liniová stavba s profilem menším než 16 m 2 Adit, gallery der Stollen, se sklonem do 60 stupňů od vodorovné roviny. der Minenstollen 47 Teoretický líc Poloha líce ostění tunelu uvedená v projektové Theoretical theoretische konstrukce dokumentaci. tunnel intrados Ausbruchslinie (ostění) tunelu 8 9

8 2. Výklad a překlad termínů 2.1. Základní terminologie 2. Výklad a překlad termínů 2.1. Základní terminologie 48 Tolerance Součet absolutních hodnot přípustných Tolerance die Toleranz, mezních odchylek. die Abweichung 49 Trakční vedení, Napájecí elektrické vedení na železnici. Overhead line die Oberleitung trakce equipment, OHLE 50 Traťový tunel Tunel se železničním svrškem sloužící pro Running tunnel der Streckentunnel železniční dopravu (případně pro metro). 51 Tunel Liniová stavba s profilem větším než 16 m 2. Tunnel der Tunnel se sklonem do 60 stupňů od vodorovné roviny. 52 Tunelová trouba, Část tunelu mezi tunelovými portály. Tunnel tube die Tunnelröhre tubus tunelu 53 Tunelování Výstavba ražených podzemních objektů. Tunnelling der Tunnelbau 54 Úklonová šachta Šachta, která není svislá. Inclined shaft geneigter Schacht 55 Úklonová štola Štola se sklonem 10 do 60 od vodorovné roviny. Inclined adit geneigter Stollen 56 Úklonový tunel Tunel se sklonem 10 do 60 od vodorovné roviny. Inclined tunnel geneigter Tunnel 57 Únikové Únikové tunely pro vozidla nebo únikové chodby Emergency exits, der Fluchtweg, komunikace pro chodce, které umožňují spojení mezi soused- escape routes der Notausgang ními tunelovými troubami nebo s vnějším prostorem, či umožňují vstup pro záchranné týmy atd. 58 Úpadní ražba Ražba liniové stavby směrem dolů (klesáním). Excavation advan- fallender Vortrieb, cing to the dip, die Startkaverne downward excavation, winze 59 Úvratní tunel, Slepý tunel pro otáčení vlaků. Headshunt tunnel die Startkaverne obratový tunel (ekvivalent) 60 Veřej Konstrukční řešení klasické výztuže štol Set der Türstock z ocelových či dřevěných prvků. 61 Vícevýlom Projektovaný přerub, který byl nutný pro Overexcavation, das Überprofil, provedení navrhované úpravy rubu zdiva overcut der Mehrausbruch (používaný v minulosti pro rubové izolace). 62 Vrchol klenby Nejvyšší bod vnitřního líce ostění klenby. Crown der First, die Firste 63 Vrt Otvor vyvrtaný do horninového masivu pro Borehole die Bohrung, získání geotechnických informací či trhací práce das Bohrloch pro osazení přístrojů monitoringu. 64 Vybavení tunelu Technologické vybavení a stavební úpravy, Tunnel equipment, die Tunnelauskteré slouží k zajištění bezpečného provozu M&E equipment, stattung, die tunelu. mechanical and Tunnelausfrüstung electrical equipment 65 Výdřeva Zajištění výrubu pomocí dřevěných prvků. Timbering die Zimmerung, die Holzzimmerung 66 Vyztužení, výztuž Konstrukce zajišťující stabilitu výrubu. Excavation support das Stützmittel 67 Vznášení tunelu, Pohyb tunelu směrem vzhůru způsobený vyšším Flotation das Flößen, plavání tunelu hydrostatickým tlakem a malou tíhou nadloží. die Trift 68 Záběr Postupový krok při ražbě, při němž je hornina Advance, attack, der Abschlag, odtěžena a poté bezprostředně zajištěna round der Sprengabschnitt provizorní výztuží. 69 Zásyp, zásypový Materiál sloužící pro nahrazení odtěženého Backfill die Verfüllung, materiál masivu u hloubených tunelů či překrytí die Hinterfüllung, přesypávaných tunelů. die Überschüttung 70 Zaviněný Nadvýlom vzniklý nedodržením Overbreak technologisch nadvýlom technologického postupu. exceeding bedingter tolerance zone, Mehrausbruch avoidable overbreak 10 11

9 2. Výklad a překlad termínů 2.2. Geotechnický průzkum a mechanika hornin 2. Výklad a překlad termínů 2.2. Geotechnický průzkum a mechanika hornin 2.2. Geotechnický průzkum a mechanika hornin 71 Agresivita Schopnost podzemní vody způsobit korozi Corrosivness die Grundwaspodzemní vody stavebního materiálu, s kterým přichází do of ground seraggressivität styku (porušit ho a znehodnotit jeho water technické vlastnosti). 72 Alterace Přeměna hornin a minerálů (nejčastěji podzemní Alteration die Alteration, vodou), která má za následek změnu jejich die Wechselfolge fyzikálně-mechanických a chemických vlastností. 73 Anizotropie Stav horniny spočívající v rozdílnosti jejích Anisotropy die Gesteinshorniny fyzikálně-mechanických vlastností of rock anisotropie v různých směrech. 74 Antropogenní Sesuv vzniklý lidskou činností v přírodním Man induced anthropogene sesuv či umělém svahu (zářez, násyp). landslide Rutschung 75 Báňské dílo Povrchové (např. kamenolom) či podzemní Mine workings das Bergwerk (např. tunel) dílo vzniklé báňskou činností. 76 Bloková Svahová porucha vzniklá gravitačním Block die Blockdeformace plouživým pohybem horninových bloků deformation deformation po smykové ploše či plastickém podloží. 77 Blokovitá Horninový masiv, který má tendenci Blocky ground blockiger hornina k odlučování bloků po plochách nespojitosti. Untergrund 78 Blokovitost Stavba (makrotextura) horninového masivu Blockiness die Blockigkeit, způsobená existencí více systémů diskontinuit die Klüftigkeit, v masivu. Blokovitost se popisuje podle tvaru die Mächtigkeit (např. sloupová), rozměru či uspořádání bloků. 79 Bobtnání Zvětšování objemu horniny vlivem přijímání Swelling das Schwellen horniny vody. Vyjadřuje se objemovým nebo osovým of rock des Gesteins nabobtnáním. 80 Břidličnatost Dělitelnost horniny v přibližně paralelních Schistosity Schieferung horniny plochách s oslabenou soudržností (tektonicky of rock silněji deformované sedimenty, magmatity a metamorfity). 81 Celistvost Stav skalní či poloskalní horniny bez Compactness die Felsdichte, horniny diskontinuit a výraznějšího porušení vnitřních of rock die Felsintegrität vazeb horniny. 82 Celkový výnos Charakterizuje intenzitu rozpukání a porušení Total core der Gesamthorninového skalního horninového masivu. Značí se recovery, TCR kerngewinn jádra zkratkou TCR, udává se v % a je určen poměrem součtu délek všech úlomků vrtného jádra (měřeno podél osy jádra) a celkové délky posuzovaného návrtu. 83 Deterministická Metoda předpokládající, že vlastnosti každého Deterministic deterministisches metoda zkoumaného jevu či systému jsou jednoznačně method Verfahren určené předcházejícím stavem. Tato metoda neumožňuje uvažovat náhodné chování jevu či systému. 84 Deterze Obroušení a vyhlazení horninového masivu Detersion die Detersion způsobené pohybem ledovce a posunem spodní morény po hornině. 85 Detrakce Ledovcová eroze, kdy ledovec svým pohybem Plucking die Detraktion po rozpukaném skalním podloží vytrhává kusy rozpukané horniny. 86 Diskontinuita Plocha, na které došlo k porušení horniny Discontinuity die Diskontinuität nebo ke změně jejího složení. 87 Dokumentační Vzorek horniny sloužící pro makroskopický Documented dokumentierte vzorek horniny popis a vyhodnocení v rámci geologické rock sample Gesteinsprobe dokumentace. 88 Drsnost Vlastnost povrchu diskontinuity. Roughness of die Rauhigkeit povrchu discontinuity der Kluftfläche diskontinuity surface 89 Duktilita Plastická deformace horniny bez porušení Ductility of rock die Duktilität horniny její celistvosti při namáhání větším než je des Gesteins její mez pružnosti. 90 Dynamický Charakteristika popisující deformaci horniny Dynamic elastic dynamischer modul pružnosti při jejím dynamickém zatěžování modulus of rock Elastizitätsmodul horniny v oblasti pružného chování horniny. des Gesteins 91 EIA Posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Environmental die Umweltverträgimpact assessment lichkeitsprüfung 92 Exogenní Puklina vzniklá silovým působením Exogenic joint exogene Kluft puklina v blízkosti povrchu terénu v závislosti na exogenních procesech. 93 Foliace Rovinné uspořádání částic (např. minerálů) Foliation die Schieferung v hornině. Foliace je typická pro přeměněné horniny. 94 Geologický Pravděpodobnost výskytu jevu souvisejícího Geological geologische hazard s endogenními či exogenními geologickými hazard Gefahr procesy, které mají na své okolí (včetně staveb) škodlivé účinky. 95 Geostatický tlak Tlak v určité hloubce pod povrchem terénu Geostatic geostatischer vzniklý tíhou nadloží a podzemní vody mezi pressure Druck sledovanou úrovní masivu a povrchem území. 96 Geotechnika Multilaterální obor stavebního inženýrství, který Geotechnics die Geotechnik řeší jednak problémy interakce systému objekt horninový masiv, jednak se zabývá navrhováním, zkoušením a zhotovením geotechnických konstrukcí. Zahrnuje v sobě inženýrskou geologii, mechaniku zemin a hornin, zakládání staveb, podzemní stavby a environmentální geotechniku. 97 Geotermický Hloubka v metrech, při které se teplota pod Geothermal geothermische stupeň zemským povrchem zvedne o 1 C. degree Tiefenstufe 98 Gravitační puklina Puklina vzniklá netektonickým namáháním horninového tělesa. Gravitational fracture die Gravitations- kluft 99 Hladina podzemní vody Plocha ohraničující podzemní zvodeň shora. Ground water table, water table der Grundwasser- stand 100 Hlušina Hornina těžená spolu s rudami, která neobsa- Waste rock die Abraumhalde huje rudné složky či jen jejich malé množství (v současnosti technologicky a ekonomicky nezískatelné)

10 2. Výklad a překlad termínů 2.2. Geotechnický průzkum a mechanika hornin 2. Výklad a překlad termínů 2.2. Geotechnický průzkum a mechanika hornin 101 Hornina Heterogenní směs tvořená minerály různého Rock der Fels složení a struktury. 102 Horninová Plošně ohraničené horninové těleso, které je Rock bed die Felsschicht vrstva prakticky homogenní z hlediska vzniku, litologie a fyzikálně-mechanických vlastností. 103 Horninové Prostor, ve kterém se nacházejí horniny, Rock das Gebirge, prostředí diskontinuity, kaverny, dutiny a póry. environment der Untergrund, das Gebirgsmassiv 104 Horninové Litologický soubor hornin zaujímající určitou Rock formation die Gesteinssouvrství stratigrafickou polohu a vzniklý za určitých formation geograficko-klimatických podmínek. 105 Horninové Část horninového masivu ohraničená podle Rock body der Gesteinskörper těleso jednoho či více kritérií definovaných litologicky, geometricky či tektonicky. 106 Horninový Část horninového prostředí tvořená přirozeně Rock mass, das Gebirgsmassiv, masiv uloženými horninami. ground der Untergrund 107 Horninový typ Pojmenování skalní horniny na základě jejího Rock type die Gesteinsart litologického složení a vývoje. 108 Hustota Počet diskontinuit určité soustavy na jeden běžný Density number die Kluftdichte diskontinuit metr ve směru normály k danému systému. of discontinuities 109 Hydrofréza Stroj na hloubení rýh pro podzemní stěny (se Slurry trench die Schlitzwandzajištěním stability rýhy bentonitovou suspenzí). cutter fräse 110 Index rozvolně- Procentní podíl součtu objemu otevřených Index of rock die Klüftigkeitsní horninového puklin v jednotce objemu horninového mass loosening ziffer masivu masivu. 111 Injektáž Technologie zlepšování vlastností hornin vtlačo- Grouting die Injektion váním injekční směsi do puklin či pórů horniny. 112 Jádrové vrtání Strojní vrtání v pevných skalních horninách, Core drilling die Kernbohrung kdy se hornina vrtnou korunkou rozruší jen po obvodu vrtu (vnější mezikruží) a zachová se vnitřní jádro (neporušená hornina ve tvaru válce). Vnitřní jádro je v jádrovnici zachyceno a na povrch je spolu s jádrovnicí vytaženo soutyčím. 113 Jádrovnice Ocelový válec, na jehož konci je našroubována Core barrel das Kernrohr vrtná korunka a do kterého se při jádrovém vrtání zasouvá odvrtané jádro horniny. Rozeznáváme jednoduchou, dvojitou a trojitou jádrovnici. 114 Kalovka Horní část jádrovnice, ve které se usazuje Bailer der Schmantlöffel, rozmělněná drť horniny. die Schlammbüchse 115 Karotáž Všechny práce, které se provádějí ve vrtu Logging die Karottage, s využitím karotážního kabelu (geofyzikální die Bohrlochmetody, boční odběr jádra apod.) s cílem messung podat informace o fyzikálních či hydraulických parametrech hornin, hydrodynamických poměrech ve vrtu, vlastnostech kapaliny ve vrtu, technickém stavu vrtu, materiálovém složení hornin apod. 116 Kaverna Podzemní dutina vzniklá např. vyplavením Cavern die Kaverne zeminy při zavodnění podzemního prostoru, uvolněním horniny při jejím pohybu, chemickými procesy (krasové kaverny) či lidskou činností (např. kaverny po těžbě nerostných surovin). 117 Klakáž Porušení struktury horniny velkým injekčním Rupture der Riss tlakem. 118 Klasifikace Zatřídění skalních a poloskalních hornin do tříd Classification die Bodenklasskalních hornin podle určitých kritérií. Rozeznáváme klasifikace of rock mass sifizierung popisné, číselné a indexové. V současné době se nejčastěji používá systém QTS, NGI (index Q), RMR a GSI. 119 Konvergenční Intervalové měření deformací podzemní stavby Convergence die Konvergenzměření pomocí konvergometrů. Konvergenční měření measurement messung se provádějí většinou na stabilizovaných bodech po obvodu podzemního díla. 120 Kotva Tahový konstrukční prvek přenášející sílu ze Anchor der Anker stavební konstrukce do horninového prostředí. Kotva je složena z hlavy, táhla (dříku) a kořene. 121 Křehké Porušení skalní horniny, kdy se zatížením Brittle rock der Sprödbruch porušení dosáhne meze pevnosti bez či současně se failure des Gesteins horniny vznikem trvalých deformací. 122 Kvazihomo- Část horninového masivu, která je typická Quasihomo- quasihomogenní blok stejným litologickým složením a porušením genous block gener Block diskontinuitami. Ve vztahu k chování masivu jsou prostorové změny litologického složení v kvazihomogenním bloku zanedbatelné. 123 Litologie Nauka o horninách, zabývá se popisem Lithology die Lithologie a studiem jejich makroskopických vlastností. 124 Mechanické Pevnostní a přetvárné vlastnosti hornin. Mechanical das Festigkeitseivlastnosti properties genschaften hornin of rock des Gesteins 125 Mechanika Vědní obor, který se zabývá jednak Rock mechanics die Felsmechanik hornin fyzikálně-mechanickými a technologickými vlastnostmi hornin zjišťovanými v laboratorních podmínkách či in situ, jednak teoriemi chování hornin. 126 Mez kluzu Mechanické napětí, při kterém začínají Yield limit das Fließkriterium horniny vznikat v materiálu podstatné plastické of rock deformace. Při jejím dosažení se deformace zvětšuje bez dalšího zvyšování zatížení. 127 Mez pevnosti Maximální mechanické napětí vypočítané Failure limit die Bruchgrenze horniny pro počáteční průřez zkušebního tělesa, kterého of rock des Gesteins lze dosáhnout při namáhání tahem, tlakem nebo smykem, aniž dojde k porušení tělesa. 128 Mez pružnosti Maximální mechanické napětí při zatížení Elastic limit die Elastizitätshorniny tahem, tlakem, smykem, kdy nevznikne po of rock grenze odlehčení trvalá deformace. des Gesteins 14 15

11 2. Výklad a překlad termínů 2.2. Geotechnický průzkum a mechanika hornin 2. Výklad a překlad termínů 2.2. Geotechnický průzkum a mechanika hornin 129 Mez úměrnosti Hodnota mechanického napětí ohraničující Limit of propor- die Proportionalihorniny oblast lineární závislosti mechanického napětí tionality of rock tätsgrenze, na poměrném prodloužení. des Gesteins 130 Mezní odpor Nejvyšší hodnota napěťového stavu, kterému Critical resis- der Grenzwiderhorniny dokáže hornina vzdorovat. tance of rock stand 131 Modul Poměr mezi mechanickým napětím Deformation der Veformungsdeformace a relativní podélnou deformací v zatěžující modulus of modul horniny větvi přetvárného diagramu. rock des Gesteins 132 Modul pružnosti Poměr mezi mechanickým napětím Elastic modulus der Elastizitätshorniny a relativní podélnou deformací v odlehčovací of rock modul větvi přetvárného diagramu. des Gesteins 133 Nakypření Přírůstek objemu horniny oproti jejímu Bulking of rock das Auflockerung horniny původnímu objemu vzniklý rozpojením či des Gesteins vytěžením horniny; udává se v procentech původního objemu. 134 Nasákavost Schopnost horniny přijímat kapalinu do pórů Absorption capa- das Absorptionsverhorniny a trhlin bez zvětšení objemu horniny. city of rock mögen des Gesteins 135 Navětralá skalní Stupeň alterace horniny. Hornina, u níž je Slightly mäßig verwittertes hornina zvětralá část minerálů. weathered rock Gestein 136 Neporušená Skalní či poloskalní hornina, která není Intact rock ungestörtes hornina porušená zvětráváním a vedle primárních Gestein ploch diskontinuit obsahuje ojediněle gravitační či tektonické pukliny. 137 Nerovnost plochy Odchylka plochy diskontinuity od vztažné Undulation of die Unebenheit diskontinuity roviny vyjádřená amplitudou odchylky. discontinuity plane der Trennfläche 138 Obrusnost horniny, Schopnost horniny povrchově opotřebovávat Grindability, die Abrasivität abrazivita horniny řezný nástroj v procesu vzájemného působení. abrasiveness 139 Obturátor Obvykle pryžový prstenec sloužící k utěsnění Packer der Packer určeného úseku vrtu při injektování hornin. 140 Odprýskávání Náhlé a prudké odlomení (vystřelení) plochého Bursting of der Bergschlag, horniny úlomku horniny z povrchu skalních hornin. rock das Bersten Vyskytuje se v místech vysokého des Gesteins mechanického napětí v horninovém masivu. 141 Odvozená Hodnota geotechnického parametru získaná z teorie, Derrived value abgeleiteter Wert hodnota korelací nebo empirací z výsledků zkoušek. 142 Ortotropie Stav, kdy fyzikální vlastnosti horniny jsou Orthotropy of die Orthotropie horniny stejné v jedné rovině, v ostatních rovinách rock des Gesteins jsou jiné. Největší rozdíl vlastností bývá v rovině kolmé na izotropní rovinu. 143 Pevnost horni- Největší odpor, který klade horninový masiv Strength of die Gesteinsfesnového masivu proti účinkům zatížení. rock mass tigkeit 144 Plastická defor- Trvalá deformace horniny, která se zachová Plastic deforma- plastische mace horniny i po odstranění namáhání horniny. tion of rock Deformation des Gesteins 145 Plasticita Tvárlivost zeminy v určitých hranicích její Plasticity of soil die Plastizität zeminy vlhkosti. Je zvislá na indexu plasticity des Bodens a vlhkosti na mezi tekutosti. Je to důležitá vlastnost hlín, jílů a jílovců a jím podobných zemin či hornin. 146 Plocha Plocha vykazující nespojitost mechanických Joint plane die Trennfläche odlučnosti vlastností horninového masivu a naznačující pravděpodobnou plochu porušení. 147 Podzemní stavba Inženýrská stavba vybudovaná přímo Underground unterirdisches v horninovém masivu nebo dodatečně construction Bauwerk překrytá zásypem. 148 Poloskalní Hornina, která má vzhledem ke strukturním Soft rock das Lockerhornina vazbám horší mechanické vlastnosti oproti gestein skalní hornině. 149 Poruchové Soubor významných tektonických linií Failure zone die Bruchzone pásmo (diskontinuit). 150 Primární napětí Napětí neporušeného horninového masivu Primary stress die Primärzpůsobené gravitací a dalšími vlivy (tektonikou, spannung podzemní vodou, plyny a teplotou. 151 Propustná Hornina, která je schopná svými póry či Permeable rock durchlässiges hornina puklinami propouštět vodu. Gestein 152 Propustnost Schopnost horniny či horninového prostředí Permeability die Durchlässigkeit propouštět kapaliny anebo plyny. Vyjadřuje se součinitelem propustnosti a koeficientem filtrace. 153 Předpjatá kotva Kotvy, které po zatvrdnutí injektáže v kořeni Prestressed der Vorspannanker kotvy umožňují předpnutí. anchor 154 Puklina Plocha mechanické nespojitosti relativně Joint die Spalte, malého rozsahu v hornině, podél níž (na rozdíl die Kluft, od zlomu) nedošlo k významnějšímu pohybu. die Fuge 155 Ražnost Souhrn prací potřebných pro rozpojení Mineability die Gewinnbarkeit horniny horniny, naložení a odvoz rubaniny včetně of rock des Gesteins zabezpečení výrubu. 156 Relaxace Chování horniny, kdy se při snižování napětí Relaxation of die Gesteinsenthorniny v hornině nemění její deformace (např. při rock spannung plastickém tečení creepu). 157 Rozbřídavost Úplná ztráta soudržnosti zeminy při Slacking die Entfestigung překročení meze tekutosti. 158 Rozložená Stupeň alterace horniny. Skalní hornina Decomposed zersetztes hornina obsahující rozložené minerály a vykazující rock Gesteins strukturu původní horniny. 159 Rozpojitelnost Technologická vlastnost horniny charakteri- Breaking die Lösbarkeit horniny zující obtížnost oddělení části od celku. characteristic des Gesteins Závisí na vlastnostech rozpojované horniny, of rock parametrech rozpojovacího orgánu, režimu jeho práce a na klimatických podmínkách. 160 Rozpukaná Hornina obsahující systém puklin. Fissured rock zerklüftetes hornina Gestein 16 17

12 2. Výklad a překlad termínů 2.2. Geotechnický průzkum a mechanika hornin 2. Výklad a překlad termínů 2.2. Geotechnický průzkum a mechanika hornin 161 RQD Index kvality horniny vyjádřený součtem Rock quality die Felsqualität, délky celistvých úlomků delších 10 cm designation RQD (měřeno v ose jádra) a celkové posuzované index (RQD) délky jádra. Vyjadřuje se v % a nabývá hodnot 0 (velice špatné horniny) až 100 (nejkvalitnější horniny). 162 Seismické Schopnost hornin transportovat seismické Seismic properties seismische vlastnosti zatížení. of rock Gesteinshornin eigenschaften (Pl.) 163 Sekundární Napětí v horninovém masivu po provedení Secondary stress die Sekundärspannapětí podzemního díla či jiném narušení celistvosti nung horninového masivu. 164 Skalní hornina Hornina s velkou pevností a únosností; je Hard rock das Festgestein prakticky nestlačitelná. 165 Skalní masiv Horninový masiv složený ze skalních Rock mass das Gebirge a poloskalních hornin. 166 Směr Úhel mezi zeměpisným severem a průsečnicí Strike of das Streichen diskontinuity diskontinity s vodorovnou rovinou, měřený discontinuity der Diskontinuität po směru hodinových ručiček. 167 Směr sklonu Úhel mezi zeměpisným severem a průsečnicí Dip direction die Einfallrichtung diskontinuity zobrazující svislý průmět spádnice diskontinuity of discontinuity der Diskontinuität od vodorovné plochy. 168 Smrštitelnost Schopnost horniny zmenšovat svůj objem Contractibility die Felshornin vlivem vysušování; může dojít of rock schwindung i k povrchovému rozpukání horniny. 169 Součinitel pevnos- Charakteristika poloskalních a skalních hornin Protodyakonov s die Festigkeitszahl ti horniny podle u klasifikace hornin podle Protodjakonova strength index laut Protodjakonova (rozsah 0 20). Protodjakonov 170 Stavba hornin Je určována strukturou a texturou (prostorové Composition die Gesteinsseskupení minerálů a jejich vzájemné uspořádání). of rock zusammensetzung 171 Struktura Je dána velikostí, tvarem, vzájemnými vztahy Structure of rock die Gesteinshorniny a uspořádáním minerálních zrn zejména struktur v mikroskopickém měřítku. 172 Stupeň Procentní podíl objemu rozložených minerálů Degree of rock der Zersetzungsgrad rozložení skalní k celkovému objemu horniny (0 % nerozložená decomposition des Gesteins horniny až 100 % úplně rozložená hornina). 173 Sypná hmotnost Hmotnost objemové jednotky nehutněné Apparent rock das Schüttgewicht horniny horniny. density 174 Systém Soubor přibližně rovnoběžných diskontinuit Discontinuity das Diskontinuitätssysdiskontinuit v horninovém masivu. set tem, das Kluftsystem, das Störungssystem 175 Štípatelnost Schopnost horniny rozdělovat se podél jedné Cleavability of das Spaltbarkeit horniny či více rovnoběžných ploch. rock die Gesteins 176 Textura horniny Prostorové uspořádání tvaru zrn hornin. Texture of rock die Gesteinstextur 177 Tlačivost Vlastnost horniny spočívající v silovém Squeezing die Druckhorniny působení při narušení původního of rock haftigkeit rovnovážného stavu v důsledku povrchových (des Gesteins) výkopů a podzemních výrubů. 178 Trhatelnost Charakterizuje horninu z hlediska podmínek Rock die Sprenghorniny a technických parametrů trhacích prací; desintegration fähigkeit vyjadřuje se měrnou spotřebou trhaviny pro rozpojování objemové jednotky horniny za daných podmínek. 179 Tvrdost horniny Vyjadřuje odolnost, kterou se hornina brání Hardness die Gesteinshärte proti vnikání tělesa z jiného, zpravidla of rock tvrdšího materiálu. 180 Usměrněný vrt Vrt provedený v rámci geotechnického Controlled gerichtete průzkumu pod jiným směrem než svislým borehole Bohrung či vodorovným. 181 Vlhkost horniny Obsah vody v hornině, která se uvolní jejím Moisture of rock die Gesteinsfeuchte vysušením. 182 Vrstevnatost Uspořádání sedimentárních hornin do vrstev. Bedding das Lagerungsverhältnis, die Schichtung 183 Vrt Otvor zhotovený vrtáním do zeminy nebo horniny. Borehole die Bohrung 184 Vrtatelnost Vyjadřuje rychlost vrtání za daných podmínek Drillability die Bohrbarkeit horniny vrtacího procesu. of rock 185 Vrtné jádro Celistvý výnos z vrtu při jádrovém vrtání. Borehole core der Bohrkern 186 Základka Ukládání výplňového materiálu do Backfill, packing die Hinterfűllung, podzemního díla. die Auffüllung 187 Zemina Část zemské kůry vzniklá z hornin Soil der Boden mechanickým nebo chemickým zvětráváním, erozí či jiným způsobem. 188 Zkouška Zkouška pevnosti horniny v příčném tahu Brazil der Spaltzugversuch, pevnosti horniny prováděná v laboratoři na vzorku skalní compression der Punkt-Lastv příčném tahu horniny podél předurčené smykové plochy test Versuch (obvykle se značí st). 189 Zlom Trhlina vytvořená v geologickém tělese tahem, Fault der Bruch, tlakem či střihem (smykem). Střižné zlomy die Kluft, mohou být tří základních typů: poklesy, die Störung přesmyky a směrné posuny. 190 Ztráta jádra Rozdíl mezi délkou návrtu při jádrovém Loss of core der Kernverlust vrtání a délkou získaného jádra. 191 Zvětraná Stupeň alterace horniny. Skalní či poloskalní Weathered rock verwittertes hornina hornina, u které je většina minerálů zvětralá. Gestein 18 19

13 2. Výklad a překlad termínů 2.3. Mechanizovaná (kontinuální) ražba 2. Výklad a překlad termínů 2.3. Mechanizovaná (kontinuální) ražba 2.3. Mechanizovaná (kontinuální) ražba 192 Bentonitový štít Plně mechanizovaý plnoprofilový štít Slurry shield, der Slurry-Schild, umožňující zapažení čelby pomocí tlaku slurry presssure die Schildvortriebsbentonitové suspenze. Prostor razicí hlavy je ballance shield, maschine, die Tunod zbytku stroje oddělen tlakotěsnou SPB shield nelmaschine mit přepážkou. flüssigkeitsgestützter Ortsbrust 193 Břit, řezná Ostrá ocelová čelní hrana štítu, která slouží Cutting edge, die Schneide, hrana pro rozpojování poloskalních hornin či zemin. bead die Schärfe 194 Částečně Štít s mechanizmy pro rozpojování masivu Partly teilmechanisierter mechanizovaný s dílčím záběrem (frézy, lžíce, škrabky), které mechanised Schild štít, štít s dílčím jsou vesměs upevňovány v přední části štítu shield záběrem v čelbě na hydraulickém výložníku. 195 Čelní lisy, Hydraulické lisy umožňují zapřením o čelbu Front rams die Hubpresse zpětné lisy zpětný posun tunelovacího stroje. 196 Demontážní Krátký tunel vyražený konvenčním způsobem, Dismantling die Demonkomora který slouží pro rozmontování tunelovacího stroje. chamber tagekammer 197 Deskové Součást částečně mechanizovaného štítu Chisels der Schrämškrabky umožňující rozpojování masivu. Využíváno -Meißel zejména v lepivých zeminách. 198 Drážka pro Žlábek po obvodě dílců skládaného ostění, Groove die Nut těsnění který slouží pro umístění těsnění zajišťujícího nepropustnost ostění. 199 Erektor Zařízení v zadní části tunelovacího stroje, Erector der Erektor, které slouží pro ukládání segmentů ostění do der Tübbingleger výsledné polohy. Segmenty jsou uchycovány mechanicky či podtlakem. 200 Havarijní Vzdušnice sloužící jako úkryt pracovníků Emergency air die Notfallvzdušnice v pneumatickém štítu pro případ hrozícího lock Druckluftschleuse nebezpečí zaplavení. 201 Horizontální Způsob protlačování, při kterém je liniová Horizontal die Horizontalvrtání stavba menšího profilu ražena pomocí drilling bohrung mechanizovaného štítu směrově a výškově řízeného z povrchu. 202 Hydrofilní Těsnění z materiálu zvětšujícího objem Hydrophilic hydrophile těsnění při kontaktu s vodou. gasket Dichtung, wasseraufnehmende Dichtung 203 Hydroštít Typ bentonitového štítu. Plně mechanizovaný Hydropressure der Hydroschild štít umožňující ražbu v heterogenních podmínkách. ballance shield, Jedná se o štít s čelbou paženou bentonitem, který HPB shield je vybavený valivými dláty do tvrdých hornin. 204 Injektážní otvory Otvory v segmentovém ostění, které umožňují injektáž vnějšího obvodu ostění. Grout hole die Injektions- öffnungen 205 Injektážní směs Zpravidla cementová směs sloužící pro Grout der Injektionsvyplnění mezery mezi skládaným ostěním mörtel a lícem výrubu. 206 Injektážní Ucpávka injektážních otvorů v segmentovém Grout plug der Packer ucpávka ostění. 207 Kačírek Suchý těžený štěrk (obvykle velikosti 8/16) Pea gravel der Splitt, pro zafoukání mezery na vnější hraně ostění, der Feinkies který byl následně zainjektován cementovou maltou (starší způsob). 208 Kesonová Onemocnění způsobené přítomností bublinek Caisson die Caissonkrankheit, nemoc nitrogenu v krevním oběhu dělníků pracujících disease, decom- die Druckluftkrankv prostoru přetlaku vzduchu (pneumatické štíty). pression illness heit, die Dekompressionskrankheit 209 Klenák, klíčový Dílec skládaného ostění, který je umístěn do Key segment der Schlussstein dílec, prstence jako poslední. Zpravidla má různě uzavírající zkosený tvar; umístěním tohoto dílce dojde segment k uzavření prstence. 210 Kolébka Zpravidla ocelová konstrukce umístěná Cradle die Schildwiege s předstihem na dně tunelu, která slouží k posunu tunelovacích strojů přes úseky provedené v předstihu. 211 Kombinovaný Plně mechanizovaý štít pro ražbu v heterogen- Mixshield der Mixschild štít ních podmínkách. Jedná se o bentonitový či zeminový štít, který umožňuje také vytvoření přetlaku vzduchu na čelbě. 212 Komunální štíty Štíty pro ražbu komunálních štol s menšími Municipal die Schildmaschine průměry (do cca 4,5 m). shields für Versorgungstunnel 213 Lis Hydraulické součásti tunelovacích strojů Ram die Presse zajišťující přítlak stroje na čelbu tlakem v podélném směru (podélné lisy) či rozepření stroje v příčném směru (radiální lisy). 214 Lžícové rypadlo, Součást částečně mechanizovaného štítu Bucket der Bagger, tunelbagr umožňující rozpojování masivu a nakládání der Tunnelbagger, rubaniny na pásový dopravník. der Löffelbagger 215 Mezikruží Prostor mezi šroubovaným skládaným ostěním Annulus der Kreisring, a lícem výrubu, který je třeba vyplnit die Ringe (Pl.) injektážní směsí. 216 Montážní Krátký tunel vyražený konvenčním způsobem, Launching die Montagekomora který slouží pro sestavení tunelovacího stroje. chamber kammer 217 Multištít Štít s několika ŕeznými hlavami, určený zejména Multishield der Multischild pro výstavbu dvoulodních a trojlodních stanic metra, či strojní ražbu nekruhových profilů. 218 Natočení stroje Natočení stroje kolem jeho podélné osy. Roll die Verrollung 219 Návěs Vozíky tažené plnoprofilovým tunelovacím Gantry das Gerüst strojem, na kterých jsou umístěny pomocné mechanizmy a materiály. 220 Nemechanizo- Štít zpravidla s otevřeným čelem, který neza- Manual shield der Handschild vaný štít jišťuje rozpojování horniny a přemístění rubaniny z prostoru čelby. Štít je určen do poloskalních hornin či zemin

14 2. Výklad a překlad termínů 2.3. Mechanizovaná (kontinuální) ražba 2. Výklad a překlad termínů 2.3. Mechanizovaná (kontinuální) ražba 221 Nožový štít Štít pro ražbu v zeminách s výskytem valounů. Blade shield der Messerschild Štít má pod pláštěm v řezné části zabudovány ocelové pažnice, které lze samostatně hydraulicky zatlačovat do výrubu. 222 Obrusnost Schopnost materiálu odolávat opotřebení jiným Abrasiveness die Abrasivität materiálem. 223 Obvodová spára Ložné a styčné spáry mezi dílci skládaného Circumferential die Ringfuge ostění na obvodu jednotlivých prstenců. joint 224 Otevřený štít, Nemechanizovaný či částečně mechanizovaný Open shield offene štít s otevřeným štít bez zapažené čelby. Schildmaschine čelem 225 Pásové těsnění, Těsnicí pásky na obvodu dílců skládaného Gasket die Dichtung těsnicí pásky šroubovaného ostění zajišťující nepropustnost ostění. Těsnění může být z kaučuku, z tvarovaných plastů či hydrofilní. 226 Pásový Dopravník sloužící pro přemístění rubaniny Belt conveyor der Förderband dopravník z prostoru čelby. 227 Pažicí lisy Lisy umožňující podepření čelby při ražbě Breasting rams die Zumachpresse pomocí nemechanizovaných štítů. 228 Pažicí plošina, Prostředky pro zapažení čelby při ražbě Breasting die Stützplatten pažicí nosník, pomocí nemechanizovaných štítů. elements (Pl.) pažicí rošt 229 Plášť, štítový Ocelový válcový obal tunelovacího stroje se Shield skin der Schildmantel plášť štítem. V zadní části slouží plášť pro podepření nevystrojeného výrubu při stavbě segmentového ostění. 230 Plně mechani- Tunelovací stroj se štítem a s plnoprofilovou Fully mechanised vollmechanisierter zovaný štít razicí hlavou, umožńující ražbu v zeminách shield, shielded Schild a poloskalních horninách. machine, SM 231 Plnoprofilový Plnoprofilový tunelovací stroj bez štítu, Tunnel Boring die Tunnelbohrrazicí stroj určený do tvrdých hornin. Ve výrubu je Machine, TBM, maschine, TBM, stabilizován obvykle rozpěrnými radiálními Hardrock TBM, die Hartgelisy. Rozpojování horniny umožňují řezné disky Gripper TBM steins-tbm, na rotační razicí hlavě s axiálním přítlakem. die Gripper-TBM Do hornin střídavé kvality může být razicí stroj opatřen štítovým pláštěm. 232 Plnoprofilový Výkonný mechanizsmus určený pro konti- Tunnelling die Tunnelvorttunelovací stroj nuální ražbu bez použití trhacích prací. Machine, TM riebsmaschine, Mezi tunelovací stroje tohoto typu patří TVM plnoprofilové razicí stroje (TBM) a štíty. 233 Plnoprofilový Stroj složený ze dvou částí, které se mohou Double shield die Doppelschildtunelovací stroj nezávisle pohybovat vpřed, což umožňuje TBM se dvěma nezá- současnou ražbu i výstavbu ostění. Stroj umožvislými štíty, ňuje rozepření pomocí radiálních lisů i zapření dvojitý štít o ostění za strojem pomocí podélných lisů. 234 Plnoprofilový Stroj s pláštěm, jehož přítlak na čelbu a posun Single shield die Einfachschildtunelovací stroj je zajišťován pomocí podélných lisů zapřených TBM s jedním štítem o ostění skládné za strojem pod ochranou pláště. 235 Plnoprofilový Stroj pro členěnou ražbu tunelu velkého profilu TBM with TBM mit längstunelovací stroj s více razicími hlavami s nezávislou rotaci. telescopic verschiebbarem s vícestupňovým cutterhead Schneidrad rozšiřováním výrubu 236 Pneumatická Součásti částečně mechanizovaného štítu Pneumatic pneumatischer sbíjecí kladiva, nebo bagru umožňující rozpojování masivu. hammer, Meißel impaktory Využívají se zejména v tvrdších horninách. impactor 237 Pneumatický Plně mechanizovaný štít umožňující zapažení Air pressure der Druckštít čelby přetlakem vzduchu při ražbě pod ballance shield, luftschild hladinou podzemní vody. Prostor s přetlakem APB shield, vzduchu je od zbytku tunelu oddělen vzdu- compressed chotěsnou přepážkou. air shield 238 Podélné lisy Hydraulické lisy sloužící pro zajištění Longitudinal die Vortriebspresse přítlaku razicí hlavy na čelbu výrubu. rams 239 Protlačovací Jáma či šachta s hydraulickými lisy Thrust pit der Startschacht jáma, protlačo- zapřenými o reakční stěnu umožňující vací šachta protlačování konstrukce. 240 Protlačování, Metoda výstavby liniového podzemního Pipe jacking, der Rohrvortrieb protlak díla zatlačováním prefabrikovaných dílců box jacking ostění do masivu. Zatlačování je zpravidla prováděno pomocí hydraulických lisů zapřených o reakční stěnu. 241 Protlaková Systém hydraulických lisů vložených mezi Jacking station die Pressenstation stanice, tlačná úseky protlačovaného ostění. Umožňuje promezistanice tlačování konstrukce na větší vzdálenosti. 242 Prstencová Systém ražby s využitím erektoru. Byl Ring method der Tübbingmetoda, erek- používán a zdokonalen při ražbě starších legervortrieb, torové ražení úseků pražského metra. die Ringmethode 243 Prstenec Uzavřená kruhová část skládaného ostění Ring der Ring vystrojující jeden záběr. 244 Přítlak Celková vodorovná síla, kterou je tunelovací Thrust load der Andruck stroj pomocí podélných lisů tlačen proti čelbě. der Anpressdruck 245 Radiální lisy Hydraulické lisy sloužící k radiálnímu rozepření Grippers die Abspannplatplnoprofilového razicího stroje přes přítlačné ten (Pl.), die Verdesky do horninového masivu. spannvorrichtung 246 Radiální spára, podélná spára Spára mezi dílci skládaného ostění zpravidla rovnoběžná s osou tunelu. Radial joint radiale Fuge 247 Razicí hlava, Rotační čelní část plnoprofilového tunelova- Cutterhead, der Bohrkopf, řezná hlava cího stroje, která pomocí otáčivého pohybu cutting wheel, das Schneidrad a přítlaku umožňuje rozpojovat horninu na cutterface čelbě tunelu. 248 Rozpěrné desky Desky na konci stabilizačních radiálních lisů u razicího stroje. Gripper shoe der Gripperschuh 249 Rozpírané Skládané ostění z prefabrikovaných beto- Expanded lining, der Spreiztübbing ostění nových dílců rozepřené po obvodě do masivu wedgeblock vtlačením klenáku do prstence. Ostění je bez lining šroubů a bez vnější injektáže

15 2. Výklad a překlad termínů 2.3. Mechanizovaná (kontinuální) ražba 2. Výklad a překlad termínů 2.3. Mechanizovaná (kontinuální) ražba 250 Řezné nástroje Nožová dláta či valivá (disková) dláta umístě- Cutting tools das Schneidná na razicí hlavě sloužící pro rozpojování werkzeug, das horninového masivu. Abbauwerkzeug 251 Sbíhavé Prstence segmentového ostění s nerovnoběž- Tapered rings konische Ringe prstence nými čelními rovinami. Vzájemné natočení (Pl.) jednotlivých prstenců umožňuje zakřivení tunelu. 252 Segmentové Ostění skládané z prefabrikovaných železo- Segmental lining der Tübbingostění, skládané betonových dílců, které je zpravidla ausbau ostění, prefabri- využíváno při kontinuální ražbě plnoprofilovým kované ostění tunelovacím strojem. 253 Segmenty Prefabrikované železobetonové dílce skládaného Segments die Tübbinge (Pl.) ostění, ze kterých jsou skládány jednotlivé prstence. 254 Separační zaří- Zařízení pro separaci bentonitové suspenze Separation plant die Separationszení, odlučova- a rubaniny. Po oddělení je bentonitová anlage cí zařízení suspenze recyklována. 255 Stlačený vzduch Způsob zapažení čelby u pneumatických štítů. Compressed air die Druckluft 256 Štít Plnoprofilový tunelovací stroj pro kontinuální Shield der Schild typ ražby určený do zemin a poloskalních hornin. Štíty dělíme na nemechanizované (starší typ) a mechanizované. Mechanizované štíty pracují buď s dílčím záběrem v čelbě (částečně mechanizované štíty), nebo s plným záběrem v čelbě (plně mechanizované štíty). 257 Štítek, kšilt Předsunutá vrchní část štítu omezující Shelter der Schutz množství nesoudržné zeminy padající do trupu nemachanizovaného štítu (starší řešení). 258 Štítování Ražba pomocí štítu. Shield excavation der Schildvortrieb 259 Těsnění šroubů Těsnění z pružného materiálu zabraňující Grommets die grummet Durchpřítokům vody skrz otvory pro šrouby. führungsdichtung, die Gummidichtung 260 Tubingy Dílce skládaného ostění z litiny, oceli či betonu. Tubbings die Tübbinge (Pl.) 261 Tunelovací Sestava složená z plnoprofilového TBM complex der TBM Komplex, komplex, razicí tunelovacího stroje a návěsů za ním. TBM inkl. komplex, der Nachläufer štítový komplex 262 Výklopné pažicí Desky s hydraulickými lisy umožňující Breasting plates die Stützplatten desky zapažení vrchní části čelby při ražbě pomocí nemechanizovaného štítu. 263 Výložníková Součást částečně mechanizovaného štítu umož- Boom mounted die Teilschnittfréza ňující rozpojování horniny rotačním pohybem road header maschine hlavy opatřené rozpojovacími nástroji. 264 Vzdušnice, Komora u pneumatického štítu mezi částí Man lock, die Druck(luft)- vzduchotěsná s přetlakem a částí s atmosférickým tlakem. decompression kammer komora Vzdušnice slouží pro adaptaci pracovníků při chamber přechodu mezi uvedenými částmi a pro přesun materiálu. 265 Zadní plášť Zadní část pláště štítu sloužící pro zajištění Tail skin der Schildvýrubu během sestavování skládaného ostění. schwanz 266 Zarážecí rám Zpravidla ocelový rám upevněný do stěn Shove frame der Anschlagmontážní komory sloužící pro zapření rahmen tunelovacího stroje s podélnými lisy při počátku ražby. 267 Zeminový štít Plně mechanizovaný štít umožňující zapažení Earth Pressure der Erddruckčelby pomocí tlaku rubaniny upravené Balance shield, schild pomocí lubrikačních prostředků. EPB shield Prostor razicí hlavy je od zbytku stroje oddělen tlakotěsnou přepážkou

16 2. Výklad a překlad termínů 2.4. Konvenční (cyklická) ražba 2. Výklad a překlad termínů 2.4. Konvenční (cyklická) ražba 2.4. Konvenční (cyklická) ražba 268 Bednicí vůz Ocelová pojízdná hydraulicky ovládaná Form, formwork der Schalwagen forma s vibrátory pro postupné betonování sekundárního ostění. 269 Beztrhavinová Ražba pomocí strojů s dílčím záběrem Mechanical das Schuttern ražba v čelbě bez využití trhavin. excavation 270 Boční štola, Štola pro pobírání boční části výrubu při Side wall drift der Ulmenstollen opěrová štola vertíkálním členění čelby. 271 Čelba Obvykle svislá plocha (horninová stěna) na Face, tunnel die Ortsbrust, přídi raženého tunelu či štoly. face, head die Brust 272 Čelbová kotva Tyčový prvek (ocelový nebo sklolaminátový) Face dowel, der Ortsbrustumístěný do čelby tunelu pro zvýšení její stability. face anchor anker 273 Členění čelby Pořadí prováděných dílčích výrubů a jejich Face sequencing die Ortsbrustteilung, zajištění. die Brustteilung 274 Dílčí výlom Výrub části průřezu štoly nebo tunelu. Partial excavation der Teilausbruch 275 Dno, počva Spodní část výrubu. invert die Sohle 276 Extenzometr Nástroj pro měření změny relativní vzdálenosti Extensometer der Extensometer dvou bodů, zpravidla využíván pro měření posunu bodů horninového masivu. 277 Fóliová izolace Tenká vrstva umělé hmoty (nejčastěji PVC) Sheet membrane die Dichtungsbahn, využívaná pro zajištění vodonepropustnosti die Kunststoffbahn, ostění. die Folie 278 Frikční svorníky, Svorníky kotvené po celé své délce pomocí Friction rockbolts der Reibungsanker třecí svorníky tření na jejich plášti. 279 Hladký odpal Typ řízeného výlomu. Způsob odstřelu Smooth blasting schonendes obrysových vrtů, kdy jsou tyto odpáleny jako Sprengen poslední ve vrtném schématu. 280 Horizontální Vodorovné členění čelby zpravidla na kalotu, Horizontal der Kalottenčlenění výrubu, opěří a dno. sequencing vortrieb horizontální členění čelby 281 Horní klenba Ostění v prostoru kaloty tunelu. Vault, upper vault das Gewölbe 282 Hydraulické svor- Svorníky z tenkostěnné oceli upínané po celé Hydraulic hydraulische níky, hydraulicky své délce tlakem kapaliny z vnitřku svorníků. rockbolts, Stahlrohranker (Pl.), upínané svorníky, hydraulically die Swellex- HUS expanded Anker, (Pl.) rockbolts die Reibrohranker 283 IBO svorníky, Kotvy (vrtací tyče) s korunkou zavrtané do Self-drilling der Selbstbohransamozávrtné masivu. Korunka je po zavrtání kotvy rockbolts ker, svorníky ponechána v masivu. der IBO-Anker 284 Inklinometr Zařízení pro měření rovinného úhlu mezi Inclinometer der Inklinometer přímkou a vodorovnou rovinou (sklon) nebo rovinného úhlu mezi těžnicí a přímkou (náklon). 285 Opěří Centální část výrubu při svislém členění Core der Kern běžného typu. Oblast mezi opěrovými štolami a současně mezi kalotou a dnem tunelu. 286 Jehlování Zajištění přístropí tunelu pomocí krátkých Spiling die Getriebezimtyčových prvků. merung 287 Kalota, přístropí Horní část výrubu. Top heading die Kalotte 288 Konvergence Deformace ostění podzemního díla dovnitř Convergence, die Konvergenz výrubu vlivem horninového tlaku při ražbě convergency podzemního díla. 289 Lepené svorníky Svorníky upínané pomocí syntetických Resin-bedded der Kunstharzpryskyřic. rockbolts anker 290 Mechanicky Svorníky kotvené ve vrtu mechanicky patky. Mechanically- der Spreizanker upínané svorníky bedded rockbolts 291 Měřičský profil, Profily po délce liniové podzemní stavby, do Monitoring der Messquersdružený kterých jsou sdružena různá měření profile schnitt měřičský profil monitoringu. 292 Metoda řízené Metoda výstavby podzemního díla, při které Controlled das Ausbauwiderdeformace jsou parametry konstrukce optimalizovány deformation standsverfahren na základě výsledků monitoringu. method 293 Mikropilota Ocelová trubka uchycená do masivu cemen- Micropile die Mikropfähle tovou zálivkou, případně tlakovou injektáží. 294 Mikropilotový Soustava mikropilot, které jsou umístěny Canopy tubes, der Rohrschirm deštník v pravidelných intervalech nad kalotou tunelu micropile umbrella, pro zvýšení stability a omezení deformací. roof pipe (umbrella) 295 Monitoring, Kvantifikace vlivu výstavby geotechnické geomonitoring messtechnische geotechnický konstrukce na okolní horninový masiv Monitoring, Überwachung monitoring, (zejména jde o měření deformační odezvy geotechnical geomonitoring masivu). monitoring, 296 Nabíjení, Umísťování trhavin do vrtů. Charging die Ladung, ládování das Laden 297 NRTM, Observační metoda pro konvenční tunelování, NATM, NÖT, Nová která využívá nosných schopností horninového New Austrian Neue rakouská masivu. Stabilita výrubu je zajištěna primárním Tunnelling Österreichsche tunelovací ostěním ze stříkaného betonu se svorníkovou Method Tunnelbauweise metoda výztuží. Definitivní ostění je budováno až po ustálení napěťově-deformačního stavu v systému primární ostění horninový masiv. 298 Obrysové vrty Vrty sloužící k umístění náloží, které mají Contour die Kranzzajistit po odstřelu vylomení co nejpřesnějšího blastholes bohrlöcher (Pl.) obrysu podzemního díla. 299 Observační Metoda výstavby podzemního díla, při které Observational die Beobachmetoda jsou parametry konstrukce optimalizovány method tungsmethode na základě výsledků monitoringu. 300 Opěrný klín, Rostlý masiv ponechaný ve střední části Support wedge der Keil, přitěžovací klín čelby pro zvýšení její stability. der Brustkeil 26 27

17 2. Výklad a překlad termínů 2.4. Konvenční (cyklická) ražba 2. Výklad a překlad termínů 2.4. Konvenční (cyklická) ražba 301 Opěry Ostění v prostoru opěří tunelu. Side walls die Kämpfer (Pl.) 302 Opěří (lavice, lávka) Prostor výrubu mezi opěrovými částmi ostění. Bench die Strosse Střední část výrubu při obvyklém horizontálním členění. 303 Ostění ze Druh ostění, které je využíváno jako primární SCL, Sprayed die Spritzstříkaného ostění při NRTM ražbě. Stříkaný beton je concrete lining betonschale betonu zpravidla vyztužen ocelovými rámy a sítěmi. 304 Presplitting, Typ řízeného výlomu. Způsob odstřelu Presplitting das Presplitting předštípnutí obrysových vrtů, kdy jsou tyto odpáleny jako první ve vrtném schématu. 305 Primární ostění, Základní ostění zajišťující stabilitu výrubu Primary lining die Außenschale provizorní při ražbě. ostění, vnější ostění 306 Přibírkové vrty Vrty ležící ve vrtném schématu mezi Cut easer die Nachrissbohzálomovými a obrysovými vrty. Zpravidla se blastholes rungen odpalují po odstřelu zálomových vrtů. 307 Příhradový rám Rám svařený z ocelových prutů, který je využí- Lattice girder der Gitterträger ván jako součást ostění ze stříkaného betonu. 308 Radiální kotvy Kotvy osazované po obvodu výrubu přibližně Radial rockbolts die Radialanker kolmo na osu liniového díla. (Pl.) 309 Rám, žebro Prostředek pro podepření nevystrojeného Rib, arch der Bogen výrubu (zpravidla obloukový z příhradové či válcované oceli). 310 Rozpínané Svorníky upínané mechanicky po celé své Swelled die Stahlrohranker svorníky délce. rockbolts 311 Rozrážka Počátek ražby realizovaný z již provedeného Eye, tunnel eye, das Anschlagpodzemního díla. opening portal 312 Rozšíření pat Rozšířená spodní část primárního ostění kaloty Elephant s feet die Fußverkaloty sloužící pro lepší roznos osových sil breiterung, v ostění do horninového masivu. der Elephantenfuß 313 Sekundární Stálé ostění tunelu z betonu, které zajišťuje Secondary lining die Innenschale ostění, defini- za provozu stabilitu podzemního díla po tivní ostění, celou dobu jeho životnosti. trvalé ostění 314 Síť, ocelová síť Síť svařená z ocelových prutů využívaná Mesh, steel mesh die Bewehrungsjako součást primárního ostění ze stříkaného matte, das betonu. Bewehrungsgitter 315 SN kotvy Kotvy upínané po celé délce pomocí Grouted die SN-Anker (Pl.) cementové zálivky. rockbolts 316 Spirálový Typ válcového zálomu. Shatter cut; der Brennereinzálom, burn cut bruch kanadská zátka 317 Spodní klenba, Spodní část ostění v prostoru dna tunelu. Invert das invert, Sohlgewölbe protiklenba 318 Svorník Krátká tyčová kotva, obvykle bez předem Rockbolt der Anker provedeného předepnutí. 319 Systémové Kotvení s pravidelnou vzdáleností jednotlivých Pattern bolting die Systemkotvení kotev podle předem stanoveného schématu. ankerung 320 Tlakové buňky Monitorovací zařízení pro měření tlaku na Pressure cells die Druckostění, případně tlaku v ostění. messdosen 321 Trhací práce Rozpojování horninového masivu pomocí Drill and blast, der Sprengtrhavin vkládaných do vrtů. D&B vortrieb 322 Varovný stav Předem určený stav monitoringu (hodnota Trigger limit, die Grenzwerte či rychlost nárůstu hodnot), na který je třeba action level (Pl.) odpovídajícím způsobem reagovat. 323 Vertikální Svislé členění čelby zpravidla na opěrové Vertical der Ulmenstolčlenění (boční) štoly a střední pilíř, tvořený kalotou sequencing lenvortrieb výrubu, vertikální a jádrem. členění čelby 324 Vrtná souprava Stroj s vrtným náčiním určený pro zhotovení Drilling rig, der Bohrwagen vrtů. jumbo 325 Vrtné schéma Způsob rozmístění vrtů pro odstřel jednoho Drilling scheme, das Bohrschema, záběru v čelbě tunelu. drilling pattern das Bohrbild (Pl.) 326 Zálomové vrty Vrty v oblasti těžiště čelby, které se odpalují Cut blastholes die Einbruchzpravidla jako první. Jejich úkolem je otevřít bohrungen (Pl.) volné plochy pro působení přibírkových vrtů. 327 Zarážka Počátek ražby realizovaný od portálu. Stub, bergmännischeer Start of Anschlag, excavation bergmännisches Portal 28 29

18 2. Výklad a překlad termínů 2.5. Stříkaný beton 2. Výklad a překlad termínů 2.5. Stříkaný beton 2.5. Stříkaný beton 328 Betonová směs Směs složená z cementu, kameniva, vody Concrete mix die Betonmisa dalších látek určená pro výrobu betonu. chung, der Frischbeton 329 Certifikace Ověření znalostí a dovedností oparátora trysky Nozzleman das Düsenführeroperátorů trysky formou teoretických a praktických testů. certification zertifikat 330 Doba reakce Maximální přípustná doba zpracovatelnosti Workability die Verarbeitungsbetonu, doba betonové směsi. period zeit zpracovatelnosti 331 Doprava směsi Doprava mokré betonové směsi potrubím Dense-stream die Dichtstromhutným nebo hadicí čerpáním bez nakypření concrete flow, förderung proudem (provzdušnění). dense flow conveying 332 Doprava směsi Pneumatická doprava nakypřené suché Thin-stream con- die Dünnstromřídkým proudem nebo mokré betonové směsi proudem crete flow, thin förderung stlačeného vzduchu potrubím nebo hadicí. flow conveying 333 Druhy Druh stříkaného betonu je stanoven souborem Sprayed die Spritzbetonstříkaného jeho kvalitativních vlastností, které jsou concrete klasse betonu specifikovány v projektové dokumentaci grade a musí být prokázány. 334 Jádrové vývrty Vzorky pro zkoušení pevnosti ostění ze Cores of sprayed der Spritzbetonstříkaného stříkaného betonu. concrete, core bohrkern betonu samples of sprayed concrete 335 Jakost stříkané- Požadované kvalitativní parametry Sprayed concrete die Spritzbetonho betonu stříkaného betonu. quality güte 336 Kontrolní zkouš- Zkoušky ověřující požadovanou kvalitu Inspections, die Konformitätsky stříkaného použitého stříkaného betonu během výstavby. assessment of prüfung betonu, zkoušky conformity pro hodnocení shody stříkaného betonu 337 Manipulátor Dálkově ovládaný výložník s tryskou sloužící Manipulator der Manipulator, pro nástřik betonu. das Spritzgerät 338 Mikrosilika Příměs s velkou plochou povrchu a s vysokým Microsilica die Mikrosilika podílem SiO 2 užívaná pro zvýšení hutnosti a pevnosti stříkaného betonu. 339 Mladý stříkaný Beton stáří do 24 hodin od okamžiku nástřiku. Young sprayed junger beton concrete Spritzbeton 340 Mokrá betonová Směs předem smíchaná s vodou, která Wet concrete der Nassspritzsměs neobsahuje urychlující přísadu a je připravena mix beton pro nástřik mokrou cestou. 341 Mokrý způsob Technologie nástřiku betonu, při které se Wet shotcrete das Nassnástřiku, mokrá suchá betonová směs mísí s vodou před spraying spritzverfahren cesta nástřiku umístěním do čerpadla. 342 Nastřelovací Přístroj pro ověření pevnosti mladého stříka- Bolt penetra- das Bolzenschusspistole ného betonu v tlaku (zpravidla pro pevnosti tion gun gerät od 2 do 15 MPa). 343 Nástřik pomocí Nástřik betonu pomocí trysky umístěné na Robotic spraying das Maschinensmanipulátoru manipulátoru, který je ovládán dálkově. pritzen 344 Nealkalický Urychlovač tuhnutí s vymezenou hodnotou Non-alkaline acce- alkalifreier urychlovač ph (2 8) a omezeným obsahem ekvivalentu lerator, alkali-free Beschleuniger tuhnutí Na 2 O (méně než 1 %). accelerator 345 Nezralý stříkaný Beton stáří do 28 dní od okamžiku nástřiku. Immature sprayed unerhärteter beton concrete Spritzbeton 346 Nulový beton Stříkaný beton bez urychlovače tuhnutí a Base concrete, der Nullbeton tvrdnutí pro porovnání změn technologických reference vlastností. concrete 347 Obory pevnosti Rozdělení mladého stříkaného betonu do tříd Early strength die Frühfestigstříkaného (J1, J2 a J3) podle požadovaného průběhu classes of keitsklasse (des betonu nárůstu jeho pevnosti v tlaku. sprayed concrete Spritzbetons) 348 Obsluha čerpadla Pracovník obsluhující čerpadlo. Pumpman der Pumpenfahrer 349 Operátor trysky, Pracovník, který obsluhuje trysku. Nástřik Nozzleman der Düsenführer nastříkávač lze provádět buď manuálně, nebo pomocí dálkově ovládaného manipulátoru. 350 Penetrační jehla Přístroj pro ověření pevnosti mladého stříka- Penetration die Penetrationsného betonu v tlaku (zpravidla pro pevnosti needle nadel od 0,2 do 1,0 MPa). 351 Pojivo Cement a hydratačně působící příměsi Bond, bonding das Bindemittel betonové směsi (např. popílek, mikrosilika, agent mletá struska atd.). 352 Průkazní Zkoušky, kterými se před začátkem výroby Preconstruction die Erstprüfung zkoušky stří- ověřuje složení nově vyráběného betonu tests of sprayed kaného betonu a splnění všech požadavků na vlastnosti betonu. concrete 353 Příměsi Zpravidla práškovité hmoty přidávané ve Additives die Zusatzstoffe větším množství do betonu za účelem zlepšení (Pl.) některých jeho vlastností. 354 Přísady Hmoty, které upravuji vlastnosti betonu; jsou Admixtures das Zusatzmittel přidávány v menším množství (např. urychlovač). 355 Ruční nástřik Manuální nástřik betonu bez využití Manual spraying, das Handspritzen manipulátoru. hand spraying 356 Spad Část objemu nezhutněného čerstvého Rebound der Rückprall stříkaného betonu, která se neudržela na zastříkavaném podkladu. 357 Strojní sestava Pojízdný integrovaný systém pro nástřik Spraying mobile das Spritzmobil pro stříkaný betonu, zahrnující mimo jiné manipulátor beton s tryskou a čerpadlo (nebo stříkací stroj). 358 Stříkací stroj Zařízení pro dopravu betonové směsi k trysce Spraying die Spritzmaschine při nástřiku betonu suchou cestou. machine 30 31

19 2. Výklad a překlad termínů 2.5. Stříkaný beton 2. Výklad a překlad termínů 2.6. Statické výpočty 359 Stříkaná Vrstva vodonepropustné hmoty aplikované Sprayed die Spritzmembrána nástřikem, zpravidla využíváno při NRTM membrane, membrane jako alternativa fóliové izolace mezi primárním spray-on a sekundárním ostěním. membrane 360 Stříkaný beton Beton, který je ukládán na podklad pomocí Sprayed der Spritzbeton proudu stlačeného vzduchu, čímž vytváří concrete, poměrně hutnou homogenní vrstvu. shotcrete 361 Suchá betonová Směs neobsahující vodu a urychlující přísadu, Dry concrete der Trockensměs která je připravena pro nástřik suchou cestou. mix spritzbeton 362 Suchý způsob Technologie nástřiku betonu, při které se voda Dry shotcrete das Trockennástřiku, suchá do betonové směsi dostává až v prostoru spraying spritzverfahren cesta nástřiku zařízení pro nástřik těsně před tryskou. 363 Tryska, stříkací Koncovka, kterou opouští betonová směs Nozzle, spray- die Düse tryska zařízení pro nástřik. ing nozzle 364 Třídy pevnosti Rozdělení betonu do tříd podle požadované Strength classes die Spritzbetonstříkaného pevnosti zralého (případně i nezralého) beto- of sprayed festigkeitsklasse betonu nu v tlaku. concrete 365 Typ stříkaného Rozdělení stříkaného betonu do tříd podle Sprayed concrete die Spritzbetonbetonu jeho konstrukční funkce. class sorte 366 Urychlující Přísada přidávaná do betonu pro urychlení Accelerator der Beschleuniger přísada, tuhnutí. Tato přísada je nezbytná při urychlovač používání stříkaného betonu. 367 Vlákna Specifické příměsi přidávané do betonu pro Fibres die Fasern (Pl.) zlepšení jeho vlastností (omezení vzniku mikrotrhlin, snížení negativního efektu smršťování betonu a zvýšení odolnosti betonu). Jsou používána vlákna ocelová (drátky) či syntetická (zpravidla polypropylenová). 368 Vláknobeton Beton (stříkaný beton) obsahující vlákna. Fibre reinforced der Faserbeton concrete 369 Vodní sklo Přísada pro zvyšení vaznosti a lepivost Water glass, das Wasserglas, stříkaného betonu. waterglass das Kaliumsilikat 370 Vrstva nástřiku Nástřik betonu provedený v jednom Spraying layer die Spritzschicht nepřerušeném pracovním kroku. 371 Vrstva Plošně nanesená část stavební konstrukce s Sprayed die Spritzstříkaného definovanou minimální tloušťkou, která sestává concrete layer betonschicht betonu z jedné nebo několika vrstev nástřiku. 372 Zhutněný Betonová směs po dopadu na podklad. Fresh sprayed junger čerstvý concrete Spritzbeton stříkaný beton 373 Zkoušky stříka- Souhrn testů, které ověřují kvalitu materiálu Sprayed die Spritzbetonného betonu stříkaného betonu. concrete tests prüfung 374 Zralý stříkaný Beton stáří 28 dní a více od okamžiku Mature sprayed erhärteter beton nástřiku. concrete Spritzbeton 2.6. Statické výpočty 375 Citlivostní Ověření vlivu rozptylu vstupních Sensitivity die Sensitivitätsanalýza, para- geotechnických parametrů na rozptyl analysis, analyse, die metrická studie výsledků výpočtu. parametric study Parameterstudie 376 Deformační Parametry vyjadřující vztah mezi napjatostí Deformation dieverformungsparametry a přetvořením materiálu (např. deformační mo- parameters parameter (Pl.) dul, Poissonovo číslo, modul reakce prostředí). 377 Empirický Výpočet provedený na základě zkušenosti Empirical empirische výpočet ověřené na větším množství případů. Zpravidla calculation Berechnung jsou pro tyto účely využívány různé klasifikace hornin. 378 Fenner-Pachero- Graf závislosti velikosti radiálních napětí na Fenner-Pacher die Fennerva křivka deformacích výrubu před a po instalaci výztuže. curve Pacher-Kurve 379 Fyzikální Modelování statického chování konstrukce na Physical physikalisches modelování hmotném modelu zhotoveném podle zákonů modelling Modell teorie podobnosti. 380 Horninová Pásmo zvýšené napjatosti horninového Ground arch, das Traggewölbe klenba masivu vzniklé nad prostorem nevystrojeného rock arch im Boden / Fels, výrubu, které zajišťuje samonosnost masivu. der Gebirg- Rozvolněná hornina pod klenbou zatěžuje ostění. stragring 381 Charakteristická Průběh radiálního napětí na líci výrubu při jeho Characteristic die Gebirgskennkřivka horniny deformaci (součást Fenner-Pacherovy křivky). ground curve linie 382 Inflexní bod Bod s maximálním sklonem poklesové kotliny; Inflection point der Wendepunkt poklesové tento sklon je rozhodující pro posouzení vlivu of settlement der Trogsetzungskotliny ražby na pozemní zástavbu. trough linie 383 Klenbové teorie Teorie předpokládající vznik samonosné oblasti Rock arch die Erddruckv horninovém masivu nad provedeným výrubem. theories therorien Rozvolněná hornina pod horninovou klenbou zatěžuje výztuž instalovanou do výrubu. Různé teorie uvažují různý tvar klenby. 384 Konečný Podrobné statické posouzení návrhu způsobu Detailed statical detaillierte statický výpočet, ražby a vystrojení výrubu. Je součástí calculation, statische podrobný realizační dokumentace. detailed Berechnung statický structural výpočet Berechnung 385 Konstituční Matematická závislost mezi deformací Stress-strain die Spannungsvztah, materiá- materiálu a jeho stavovými veličinami. relation Dehnungslový vztah Beziehung 386 Kritický průřez Část konstrukce, ve které dojde nejdříve Critical section, maßgebender k vyčerpání únosnosti. critical cross- Querschnitt section 387 Krok výpočtu, Jednotlivé kroky výpočtu simulují jednotlivé Calculation step, der Berechnungsfáze výpočtu fáze výstavby (např. postupné pobírání calculation phase schritt, die Berecha zajišťování čelby). nungsphase 388 Křivka odporu Průběh nárůstu zatížení výstroje při její Support resistance die Kennlinie des výztuže deformaci (součást Fenner-Pacherovy křivky). curve Ausbauwiderstandes 32 33

20 2. Výklad a překlad termínů 2.6. Statické výpočty 2. Výklad a překlad termínů 2.6. Statické výpočty 389 Kvazihomogenní Část geotechnického modelu s téměř Quasihomo- quasihomogener celek shodnými geotechnickými parametry. geneous unit Bereich 390 Materiálový Matematický popis chování materiálu. Material model das Materialverhalmodel ten, das Stoffgesetz 391 Metoda Numerická metoda založena na teorii inte- Boundary die Randelementhraničních grálních rovnic. Uzly a prvky použité v této element methode, REM prvků, MHP metodě je nutné zadat na okrajích zájmové method, BEM oblasti. Pro každý hraniční uzel jsou odvozeny rovnice integrací standardního analytického řešení přes všechny ostatní uzly. Řešení je získáno dosazením okrajových podmínek. 392 Metoda Numerická metoda, kdy je zájmová oblast Finite difference die Finite Diffekonečných pokryta konečným počtem bodů sítě. method, FDM renzen Methode, diferencí, Popisné diferenciální rovnice jsou nahrazeny FDM MKD, metoda sítí algebraickými rovnicemi pro každý bod. Řešení systému rovnic je získáno na základě spojitosti a rovnováhy v uzlech a aplikací okrajových podmínek. 393 Metoda koneč- Numerická metoda, kdy je zájmová oblast Finite element die Finite ných prvků, pokryta konečným počtem prvků. Řešení method, FEM Elemente MKP systému rovnic, složené z rovnic pro každý Methode, FEM prvek, je získáno na základě spojitosti a rovno váhy v uzlech a aplikací okrajových podmínek. 394 Metoda odděle- Numerická metoda, kdy je zájmová oblast Distinct element die Diskrete ných prvků, pokryta konečným počtem oddělených prvků. method, DEM Elemente MOP Metoda byla vytvořena speciálně pro účely Methode, DEM interakce mezi oddělenými prvky, což je důležité například při analýze rozpukaného horninového masivu. 395 Metoda podpůr- Způsob simulace prostorové napjatosti v okolí Load reduction die Lastredukných napětí čelby v rovinném matematickém modelu po- method tionsmethode mocí snížení zatížení nevystrojeného výrubu. 396 Metoda Způsob simulace prostorové napjatosti v okolí Stiffness die Steifigkeitsrezměkčení jádra čelby v rovinném matematickém modelu reduction duktionsmethode pomocí snížení tuhosti oblasti výrubu. method 397 Numerický Model popisující chování konstrukce na Numerical nummerisches model, základě matematických vztahů. Při modelo- model, Modell, matematický vání tunelů se nejčastěji jedná o využití mathematical mathematisches model metody konečných prvků. model Modell 398 Odladění mo- Úprava vstupních parametrů modelu, aby Model tuning, die Kalibrierung / delu, kalibrace jeho chování bylo v maximální shodě se model calibration Eichung des Bemodelu skutečností. rechnungsmodells 399 Podmínka Matematické vyjádření přechodu mezi Plasticity die Plastizitätsplasticity elastickým a plastickým chováním materiálu. condition beziehung 400 Polygonální Výpočet, kde je geometrie konstrukce Polygonal das Bettungsmetoda výpočtu nahrazena sečnovým polygonem, kterému calculation modulverfahren jsou přisouzeny příslušné tuhostní parametry. method Horninový masiv je modelován jako Winklerovo pružné prostředí. Vlastní výpočet je proveden iteračně. 401 Předběžný Výpočet pro základní ověření předpokláda- Preliminary static die Vorstatik statický ného způsobu ražby a vystrojení výrubu. evaluation, preli- Berechnung výpočet Je součástí DUR či DSP. minary structural analysis 402 Relaxace výru- Způsob simulace prostorové napjatosti Relaxation, die Entspannung bu, vydechnutí v okolí čelby v rovinném modelu. stress relief masivu 403 Rovnovážný Stav, při kterém jsou všechny vnější Equilibrium state, der Gleichgestav a vnitřní síly v použitém modelu v rovnováze. balance wichtszustand 404 Smykové Parametry charakterizující mezní smykovou Shear der Scherparaparametry pevnost zeminy (úhel vnitřního tření, soudržnost). parameters meter 405 Vstupní údaje Základní údaje popisující vastnosti a chování Input data die Eingangswerte horninového masivu odvozené z výsledků (Pl.), der Einganggeotechnického průzkumu. sparameter (Pl.) 406 Zpětná analýza Výpočet provedený až po realizaci stavby, Back analysis die Rückrechnung umožňující porovnání výsledků výpočtu se skutečným chováním konstrukce. V případě podzemních staveb se jedná obvykle o porovnání vypočtených deformací s výsledky monitoringu. 407 Ztráta zeminy, Poměr změny plochy výrubu (tj. přibližně Volume loss, der Volumenverztráta objemu plochy poklesové kotliny u mělkých tunelů) loss of ground lust ku teoretické ploše výrubu. Ke změně teoretické plochy výrubu dochází v důsledku radiálních deformací výrubu

Obr. 42 Výstavba linie 4 metra v Budapešti a) sklad tubingů u stavební jámy; b) ostění traťového tunelu

Obr. 42 Výstavba linie 4 metra v Budapešti a) sklad tubingů u stavební jámy; b) ostění traťového tunelu 38 Obr. 41 Základní typy předstihových stabilizačních opatření při NRTM a) jehlování (3 až 5 záběrů); b) trysková injektáž (6 až 8 záběrů); c) mikropilotové deštníky (9 až 13 záběrů); 4.3 Plynulá ražba

Více

14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY

14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ DETAILY V OBRAZE Část 14, Díl 7, Kapitola 2.1, str. 1 14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY 14/7.2.1 KONVENČNÍ METODA RAŽBY Konvenční metodou ražby rozumíme především tzv. Novou rakouskou

Více

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 5 ŠTOLY, KLASICKÉ METODY RAŽENÍ Definice štoly: liniové vodorovné nebo šikmé podzemní

Více

Geotechnický průzkum

Geotechnický průzkum Geotechnický průzkum jednotlivé metody jsou vysoce účinné jen v určitém typu horniny volba vhodné metody je závislá na výstižné klasifikaci horniny v celé dotčené oblasti (např. po celé délce trasy tunelu)

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 18. Provádění podzemních staveb Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

TECHNOLOGIE RAŽBY - PRŮZKUMNÁ ŠTOLA 0079 ŠPEJCHAR - PELC - TYROLKA

TECHNOLOGIE RAŽBY - PRŮZKUMNÁ ŠTOLA 0079 ŠPEJCHAR - PELC - TYROLKA Úvod Ing. Josef Krátký S 5 Energie-stavební a báňská a.s. TECHNOLOGIE RAŽBY - PRŮZKUMNÁ ŠTOLA 0079 ŠPEJCHAR - PELC - TYROLKA Stavba 0079 Špejchar-Pelc-Tyrolka je součástí městského okruhu v Praze, má celkovou

Více

Stavební jámy. Pažící konstrukce Rozpěrné systémy Kotevní systémy Opěrné a zárubní zdi

Stavební jámy. Pažící konstrukce Rozpěrné systémy Kotevní systémy Opěrné a zárubní zdi Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia Stavební jámy Pažící konstrukce Rozpěrné systémy Kotevní systémy Opěrné a zárubní zdi Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Fakulta

Více

Obr. 58 Průřezové schema zeminovým štítem 1 šnekový dopravník 2 přístupová tlaková komora 3 kruhový erektor

Obr. 58 Průřezové schema zeminovým štítem 1 šnekový dopravník 2 přístupová tlaková komora 3 kruhový erektor 50 Zeminový štít se používá v tlačivých nestabilních horninách, bez masivní přítomnosti vody. Jeho princip tkví v tom, že přepážkou oddělená komora na čele štítu s razicí hlavou je trvale vyplněna rozpojenou

Více

OLBRAMOVICKÝ A TOMICKÝ I.

OLBRAMOVICKÝ A TOMICKÝ I. Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. libor.marik@ikpce.com Česká tunelářsk ská asociace ITA-AITES AITES TUNELÁŘSK SKÉ ODPOLEDNE č.. 1/2011 Masarykova kolej 23.3.2011 1 Základní informace

Více

Dílce ostění se ukládají erektorem, prostor mezi dílcem a horninou se vyplňuje injektáží, případně se dělá zakládka

Dílce ostění se ukládají erektorem, prostor mezi dílcem a horninou se vyplňuje injektáží, případně se dělá zakládka Prstencová metoda Pro soudržné zeminy, poloskalní a skalní horniny Ražení plným profilem destruktivním či nedestruktivním způsobem na délku prstence definitivního ostění či délku rámu provizorního ostění

Více

Příčiny havárií v Jablunkovském tunelu

Příčiny havárií v Jablunkovském tunelu Příčiny havárií v Jablunkovském tunelu Seminář ČzTA - tunelářské odpoledne 2/2013 25.9.2013 Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební (1917) (Tunel Kalchberg 1870) NÁVRH

Více

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy Projektové řešení Zahradnického tunelu Zahradnický tunel základní údaje Celková délka tunelu 1044 m Délka vjezdového hloubeného

Více

Tunel Poľana. Ing. Jiří Břichňáč Ing. Jiří Kocian Ing. Ján Papcún

Tunel Poľana. Ing. Jiří Břichňáč Ing. Jiří Kocian Ing. Ján Papcún Tunel Poľana Ing. Jiří Břichňáč Ing. Jiří Kocian Ing. Ján Papcún IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Dálnice D3 Svrčinovec - Skalité Ucelená časť stavby: Tunel Poľana Místo stavby: k.ú. Skalité okres Čadca,

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 825-4 Objekty podzemní tunely T E R M I N O L O G I E B Beton prostý je beton bez výztuže nebo s výztuží hmotnosti do 15 kg/m 3. Beton stříkaný je konstrukce vytvořená pneumatickým nanášením betonové směsi.

Více

OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010

OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geotechniky OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010 Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. PŘÍČINY DEFORMACÍ POVRCHU PŘI P I TUNELOVÁNÍ

Více

MECHANIKA HORNIN. Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. Kontakt: Mechanika hornin - přednáška 1 1

MECHANIKA HORNIN. Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. Kontakt: Mechanika hornin - přednáška 1 1 MECHANIKA HORNIN Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. Kontakt: matous.hilar@fsv.cvut.cz Mechanika hornin - přednáška 1 1 Doporučená literatura: Pruška, J. (2002): Geomechanika Mechanika hornin. ČVUT

Více

Metody ražby v tvrdé hornině

Metody ražby v tvrdé hornině Tunelovací metody Co vzniká v masivu Metody ražby v tvrdé hornině VRTÁNÍ NRTM OBVODOVÝ TBM A NTM VRUB (TUNELOVA ODSTŘEL SEM CÍ STROJE) TBM SE ŠTÍTOVÝM PLÁŠTĚM TBM BEZ ŠTÍTOVÉHO PLÁŠTĚ Metody ražby v poloskalní

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 4 TECHNOLOGIE RAŽENÍ Technologie ražení podzemích děl lze rozdělit: Metody ražby

Více

Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2. OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč

Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2. OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2 OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč Mimořádná událost ze dne 15.11 a 17.11.2009 Zával části tunelu v délce 120 m vyraženého primární

Více

Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol.

Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol. VYUŽITÍ CHEMICKÝCH INJEKTÁŽÍ PRO RAŽBU KRÁLOVOPOLSKÉHO TUNELU JIŘÍ MATĚJÍČEK AMBERG Engineering Brno, a.s. Úvod Hlavní důvody pro provádění injektáží v Královopolském tunelu byly dva. V první řadě měly

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring stavebních jam doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb Dokumentace průzkumných děl d l a podzemních staveb jarní semestr 2014 / III. DOKUMENTACE VRTŮ DOKUMENTACE VRTŮ Vrt nejčastější průzkumné dílo (především vig průzkumu) Dokumentace vrtu jednou znejběžnějších

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring tunelů a kolektorů doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

Geotechnický průzkum

Geotechnický průzkum Geotechnický průzkum Hlavní úkoly: Zjištění inženýrskogeologických poměrů v zájmovém území Zjištění fyzikálních, fyzikálněmechanických a technologických vlastností horninového masivu a hornin Stanovení

Více

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. DOC. ING. MILOSLAV PAVLÍK, CSC. Základové konstrukce Hlavní funkce: přenos zatížení do základové půdy ochrana před negativními účinky základové půdy ornice

Více

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ NA NÁSYPECH Skladba násypů jako: zeminy, odpad z těžby nerostů nebo průmyslový odpad. Důležité: ukládání jako hutněný nebo nehutněný materiál. Nejnebezpečnější

Více

Obr. 26 Schematické znázornění přípravy stříkaného betonu a) suchý SB; b) mokrý SB

Obr. 26 Schematické znázornění přípravy stříkaného betonu a) suchý SB; b) mokrý SB 26 Obr. 26 Schematické znázornění přípravy stříkaného betonu a) suchý SB; b) mokrý SB Speciálním typem stříkaného betonu je stříkaný drátkobeton. Jedná se o stříkaný beton s rozptýlenou výztuží z ocelových

Více

Vrtné schema. zálomové

Vrtné schema. zálomové Vrtné schema 1-vrty obrysové 2-vrty přibírkové zálomové 3-vrty Trhací práce při ražbě Typy zálomů 1. Sbíhavé zálomy šikmé vrty 2. Přímé zálomy vrty kolmé k čelbě 3. Přechodné zálomy kombinace Sbíhavé zálomy

Více

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Seminář tunelářské odpoledne 24.11.2010 Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební ÚVOD REKONSTRUKCE

Více

GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ STANICE NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN

GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ STANICE NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ STANICE NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN Tomáš Ebermann, Jakub Bohátka, Ondřej Hort Martin Vinter, Stanislav Liška, Martin Čermák Tunelářské odpoledne 1/2013 13. března 2013 Praha

Více

Mechanika hornin. Přednáška 3. Klasifikace hornin

Mechanika hornin. Přednáška 3. Klasifikace hornin Mechanika hornin Přednáška 3 Klasifikace hornin Mechanika hornin - přednáška 3 1 HORNINOVÝ MASIV Část zemské kůry vzniklá horotvornou činností (soubor hornin) Vzhledem k rozrušení diskontinuitami (plochami

Více

Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka

Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka Tunelářské odpoledne 3/2012 Praha 28.11.2012 Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka Ondřej Kostohryz Zadání monitoringu Historický vývoj: 1.veřejná soutěž

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring přehradních hrází doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE Ing. Michal Sedláček, Ph.D. Tunelářské odpoledne 3/2011 14.9.2011 NAVRHOVÁNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ - základní předpisy - koncepce návrhu - analýza

Více

OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby

OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby OBSAH 1 Koncepční řešení nosné konstrukce 2 Použité podklady 3 Statický model konstrukce 4 Materiály a technologie 5 Jakost navržených materiálů 6 Rekapitulace zatížení 7 Návrh a posouzení nosných prvků

Více

NOVÁ RAKOUSKÁ TUNELOVACÍ METODA

NOVÁ RAKOUSKÁ TUNELOVACÍ METODA NOVÁ RAKOUSKÁ TUNELOVACÍ METODA Observační metoda s cyklickým ražením Umožňuje řešení složitých profilů a geologických podmínek ve formě Design as yougo Novější definice NRTM NRTM je založená na tom, že

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky Ostrava, 2013 Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Osnova

Více

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 6 NOVÁ RAKOUSKÁ TUNELOVACÍ METODA Základní myšlenky Rziha (1872) Otci metody jsou

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství. Podzemní stavitelství PŘEDNÁŠKY

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství. Podzemní stavitelství PŘEDNÁŠKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Podzemní stavitelství PŘEDNÁŠKY 3 NÁZVOSLOVÍ A PROJEKČNÍ PRVKY 3.1 Názvosloví v podzemním stavitelství Ražení: 1

Více

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR Ing.Miroslav Kochánek Dokumentace pro územní rozhodnutí prodloužení trasy 12,7 km 8 nových stanic zlepšení kvality dopravní obsluhy S-Z sektoru města (redukce autobusových linek) posun stávajícího koncového

Více

Hlubinné základy. Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny

Hlubinné základy. Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny Hlubinné základy Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny Důležité pro návrh:!"zatížení!"idealizovaný geol. profil!"mat. model základů (otázka únosnosti;

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

PROVÁDĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB - I. část

PROVÁDĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB - I. část Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geotechniky PROVÁDĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB - I. část 1/2009 Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. ROZDĚLENÍ PODZEMNÍCH STAVEB Podle dispozičního uspořádání Stavby liniové -

Více

Realizace ražené části stanice Nádraží Veleslavín

Realizace ražené části stanice Nádraží Veleslavín Tunelářské odpoledne 1/2013 Realizace ražené části stanice Nádraží Veleslavín Ing. Jan Panuška, Subterra a.s., divize 1 Stavební jáma Veleslavín, ZS Přístupová sjízdná rampa délky 180m, sklon 15 stupňů

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA

SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA Ing. Jan Šperger Zakládání staveb, a. s. SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA The grouting at the tunnel Mrázovka There were two grouting methods used at the tunnel Mrázovka. The first of

Více

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 8 MECHANISMY PRO MODERNÍ METODY RAŽENÍ 8.1 Stroje na cyklické ražení s hydraulickými

Více

Kontinuální ražba pomocí plnoprofilovýchtunelovacích strojů

Kontinuální ražba pomocí plnoprofilovýchtunelovacích strojů Kontinuální ražba pomocí plnoprofilovýchtunelovacích strojů Tunelovací stroje Tunelovacími stroji se nazývají mechanismy, kterými je možno provádět rozpojování horniny v čelbě tunelu plným profilem bez

Více

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN Stanovení vlhkosti zemin ČSN ISO/TS 17892-1 Vlhkost zeminy Základní zkouška pro zatřídění, pojmenování a popis Příklady dalšího použití: stanovení

Více

Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka

Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka Ing. Pavel Šourek SATRA, spol. s r. o. Ing. Miroslav Padevět, Ing. Jan Kvaš Metrostav, a.s. 4.12.2012 TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2012

Více

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové Zlepšování zemin Zlepšování základové půdy se týká především zvětšení smykové pevnosti, zmenšení deformací nebo i zmenšení propustnosti. Změnu vlastností základové půdy lze dosáhnout například jejím nahrazováním

Více

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 2 INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM Činnost pro získání komplexní informace o geologicko-technických

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Modelování zatížení tunelů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

RAŽBA KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE 1 POD OCHRANOU TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE DRIVING OF COLLECTOR VODIČKOVA STREET, PRAGUE 1, WITH THE JETGROUTING PROTECTION

RAŽBA KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE 1 POD OCHRANOU TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE DRIVING OF COLLECTOR VODIČKOVA STREET, PRAGUE 1, WITH THE JETGROUTING PROTECTION Ing.Ondřej Fuchs tel:602 448806 fuchs@metrostav.cz Ing.Pavel Kacíř tel:721 854302 kacir@metrostav.cz Metrostav, Divize 1 Radlická 3/2000 Praha 5 RAŽBA KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE 1 POD OCHRANOU TRYSKOVÉ

Více

HORNINOVÉ INJEKTÁŽE PŘI RAŽBĚ PRŮZKUMNÉ ŠTOLY BLANKA V PRAZE

HORNINOVÉ INJEKTÁŽE PŘI RAŽBĚ PRŮZKUMNÉ ŠTOLY BLANKA V PRAZE Ing. Alexandr Butovič, SATRA spol. s r.o. Ing. Jan Frantl, Metrostav a.s. HORNINOVÉ INJEKTÁŽE PŘI RAŽBĚ PRŮZKUMNÉ ŠTOLY BLANKA V PRAZE V rámci podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu městského okruhu

Více

Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek

Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek Navrhování základových konstrukcí Základy jsou konstrukční nosné prvky stavebních objektů, které zabezpečují přenášení účinků stavby (svislých nosných konstrukcí = zatížení) do základové půdy. Základy

Více

Konstrukce železničního svršku

Konstrukce železničního svršku Konstrukce železničního svršku Otto Plášek, doc. Ing. Ph.D. Ústav železničních konstrukcí a staveb Tato prezentace byla vytvořen pro studijní účely studentů 4. ročníku bakalářského studia oboru Konstrukce

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.4 Inovace studijního oboru Geotechnika 4. Přednáška Nátřasný odstřel Nátřasné odstřely patří počtem řad vrtů (>3) mezi odstřely plošné. Typické plošné (kobercové)

Více

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. Ing. Pavel Šípek Geoengineering, spol.s r.o., Korunní 32, 708 00 Ostrava Mar. Hory tel.: 596 624 091, fax: 596 615 889, e mail: pavel.sipek@geoengineering.cz RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.6 6. Přednáška Trhací práce na stavbách Jsou ve většině případů originální v projektu i provedení, protože vycházejí z konkrétních místních podmínek co do

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

TUNEL PRAHA - BEROUN

TUNEL PRAHA - BEROUN TUNEL PRAHA - BEROUN RIZIKOVÁ ANALÝZA SEMINÁŘ NOVÉ TRENDY V NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ TUNELŮ III Mechanizovaná ražba dlouhých dopravních tunelů Ing. Roman Šabata, ILF Consulting Engineers Obsah prezentace

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o.

HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o. HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o. KONFERENCE GOTTHARD BASE TUNNEL PRAHA 21.3.2013 OBSAH PREZENTACE ÚVOD HISTORIE VÝSTAVBY TUNELŮ

Více

Skalní svah - stabilita horninového klínu

Skalní svah - stabilita horninového klínu Inženýrský manuál č. 28 Aktualizace: 04/2016 Skalní svah - stabilita horninového klínu Program: Skalní svah Soubor: Demo_manual_28.gsk Cílem tohoto inženýrského manuálu je popsat určení stability stěny

Více

MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI OSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO SBĚRAČE

MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI OSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO SBĚRAČE Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš, RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, L. Podéště 1758, 708 00 Ostrava Poruba tel.: 597 321 944, fax: 597 321 943, e mail: josef.aldorf@vsb.cz

Více

Stabilita skalního svahu rovinná smyková plocha

Stabilita skalního svahu rovinná smyková plocha Inženýrský manuál č. 31 Aktualizace: 04/2016 Stabilita skalního svahu rovinná smyková plocha Program: Skalní svah Soubor: Demo_manual_31.gsk Tento inženýrský manuál popisuje určení stability skalního odřezu

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Programový systém Plaxis v.8 (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

VÝZNAM ÚROVNĚ ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VOLBU TECHNOLOGIE VÝSTAVBY TUNELU

VÝZNAM ÚROVNĚ ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VOLBU TECHNOLOGIE VÝSTAVBY TUNELU VÝZNAM ÚROVNĚ ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VOLBU TECHNOLOGIE VÝSTAVBY TUNELU Ing. Libor Mařík ILF Consulting Engineers, spol. s r.o. Jirsíkova 5, 186 00 Praha 8 Karlín tel.

Více

Mechanika zemin II 7 Piloty

Mechanika zemin II 7 Piloty Mechanika zemin II 7 Piloty 1. Definice 2. Únosnost 3. Parametry MZ2 1 Definice Pilota = nejrozšířenější prvek hlubinného zakládání Tvar sloupu Příčný průřez nejčastěji kruh či čtverec (a) může ale být

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice k programovému systému Plaxis (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda oddělených elementů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA Patrick Rennkamp, Herrenknecht David Cyroň, Metrostav a.s Základníčásti strojů TBM-EPB S-609 (Tonda), S-610 (Adéla) Štít Závěs

Více

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2014. autoři fotografií: Vladimír Lender, Libor Mařík, Martin Pospíšil, Miloš Voštera

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2014. autoři fotografií: Vladimír Lender, Libor Mařík, Martin Pospíšil, Miloš Voštera TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2014 autoři fotografií: Vladimír Lender, Libor Mařík, Martin Pospíšil, Miloš Voštera Koncem dubna 1869 začala vlastní stavba na území okresu Sedlec, odkud zakrátko postoupila do

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

HAVÁRIE PŘI RAŽBĚ KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE

HAVÁRIE PŘI RAŽBĚ KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geotechniky Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. HAVÁRIE PŘI RAŽBĚ KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE TD 3-11/2010 CTA ITA/AITES Přehled devíti očividných neúspěchů podzemního

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN P Inženýrskogeologický průzkum. Ground investigation. Obsah. Strana. Předmluva 4.

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN P Inženýrskogeologický průzkum. Ground investigation. Obsah. Strana. Předmluva 4. PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.020 Listopad 2016 ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum Ground investigation Obsah Strana Předmluva 4 Úvod 6 1 Předmět normy 7 2 Citované dokumenty 7 3 Termíny

Více

KLASIFIKACE HORNIN. J. Pruška MH 4. přednáška 1

KLASIFIKACE HORNIN. J. Pruška MH 4. přednáška 1 KLASIFIKACE HORNIN J. Pruška MH 4. přednáška 1 HISTORICKÝ VÝVOJ Protodjakonov (198) Rusko Terzaghi (1946) USA Lauffer (1958) Rakousko Pacher (1964) Rakousko RQD (1967) USA RMR (1973,1989) JAR Q (1974)

Více

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA VÁCLAV PŘEHNAL 2.S

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA VÁCLAV PŘEHNAL 2.S DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA VÁCLAV PŘEHNAL 2.S HYDROIZOLACE ZDIVA Nerozumnější je si vybrat firmu, která dodatečnou hydroizolace provede. Ta zajistí průzkum zdiva i okolí budovy. Vyhodnotí situaci a určí

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring smykových ploch doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

POSOUZENÍ VLIVU VYSOKÉHO HYDROSTATICKÉHO TLAKU NA SEGMENTOVÉ OSTĚNÍ TUNELU

POSOUZENÍ VLIVU VYSOKÉHO HYDROSTATICKÉHO TLAKU NA SEGMENTOVÉ OSTĚNÍ TUNELU Geotechnické problémy líniových stavieb, Bratislava 30.- 31. máj 2011 POSOUZENÍ VLIVU VYSOKÉHO HYDROSTATICKÉHO TLAKU NA SEGMENTOVÉ OSTĚNÍ TUNELU EVALUATION OF A HIGH HYDROSTATIC PRESSURE IMPACT ON THE

Více

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i Opěrné zd i 4 Opěrné zdi 4.1 Druhy opěrných zdí Podle kapitoly 9 Opěrné konstrukce evropské normy ČSN EN 1997-1 se z hlediska návrhu opěrných konstrukcí rozlišují následující 3 typy: a) gravitační zdi,

Více

IV.Konstrukce a funkce

IV.Konstrukce a funkce Seznam IV. 1......................... IV - 2 1.1 Ražba a těžba materiálu..................................... IV - 3 1.2 Ovládání................................................. IV - 5 VYDÁNÍ 11/2010

Více

HORNINOVÝ MASIV. Mechanika hornin - přednáška 3 2

HORNINOVÝ MASIV. Mechanika hornin - přednáška 3 2 KLASIFIKACE HORNIN Klasifikace hornin Popisné Číselné Indexové Podle rozpojitelnosti (ČSN 734050) Podle tlačivosti Protodjakonova Terzaghiho RQD RSR Podle ražnosti RMR Lauferova QTS Q Mechanika hornin

Více

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o.

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. Obsah prezentace Návrh konstrukce Podklady pro návrh Návrhové přístupy Chování primárního ostění Numerické modelování

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

1.1 Účel stavebních jam

1.1 Účel stavebních jam 1 1. STAVEBNÍ JÁMY (Zpracoval prof. JIŘÍ BARTÁK) 1.1 Účel stavebních jam Stavební jámy jsou výkopy sloužící pro spolehlivé založení stavby a výstavbu podzemních prostor objektu. Orientační dělení podzemních

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

Průzkum rizika havárií podzemních staveb

Průzkum rizika havárií podzemních staveb Průzkum rizika havárií podzemních staveb Autor: Jan Pruška, ČVUT v Praze Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu Centrum

Více

PROJEKT DVOUKOLEJNÝCH ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ HALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. NA TRAŤOVÉM ÚSEKU ZÁBŘEH - KRASÍKOV

PROJEKT DVOUKOLEJNÝCH ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ HALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. NA TRAŤOVÉM ÚSEKU ZÁBŘEH - KRASÍKOV PROJEKT DVOUKOLEJNÝCH ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ HALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. NA TRAŤOVÉM ÚSEKU ZÁBŘEH - KRASÍKOV Ing. Libor Mařík, ILF Consulting Engineers, s. r. o. 1 ÚVOD Příspěvek pojednává o technickém řešení

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.3 3. Přednáška Hromadné odstřely v povrchových lomech Systematika Trhací práce v povrchových dolech a lomech rozdělujeme na: - Primární (hlavní, prvotní),

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více