Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi"

Transkript

1 Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Část 2: Systémy managementu kvality a bezpečnosti Vladimír Kocourek Praha, 2015

2 Systémy managementu kvality KVALITA (JAKOST) schopnost produktu (výrobku, SW, služby) uspokojit POŽADAVKY: zákazníka, organizace (podniku), společnosti (legislativní) aj. Od základních (povinných) požadavků až po sofistikované systémy: Totální management kvality - TQM Zabezpečení kvality podle norem - ISO Požadavky legislativy

3 Systémy managementu kvality S y s t é m k v a l i t y uspokojení zákazníka: uspokojení zájmů organizace: spokojenost s produktem důvěra v dodavatele místo na trhu rentabilita

4 Systémy managementu kvality Systém managementu kvality (QMS): Systém vzájemně propojených činností a opatření, zaměřených na stanovení požadavků na kvalitu, udržování kvality na požadované úrovni. a zlepšování kvality všech činností a procesů během celého životního cyklu výrobků s cílem splnit požadavky zákazníků při minimálních nákladech. A.V. Feigenbaum, Harvard Business Review

5 Systémy managementu A. klasický podnikový management management zdrojů (peníze, lidé, majetek) management obchodních procesů (kontrakty, marketing, vývoj,..) management výrobních procesů (technologie, postupy,)

6 Systémy managementu kvality B. Integrovaný management: Management zdrojů a procesů MANAGEMENT KVALITY (QMS) MANAGEMENT RIZIK (bezpečnosti) ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS)

7 Systém managementu kvality (ČSN EN ISO 9001:2009) cíle a plány: finance, kvalita, marketing, ekologie,.. parametry, náklady, čas, toky materiálové a informační, HACCP lidé, finance, infrastruktura, zařízení, know-how, HW/SW

8 Systémy managementu kvality 8 principů managementu jakosti:

9 Systémy managementu kvality

10 Systémy managementu kvality Obvyklé STRATEGICKÉ CÍLE organizace: zvýšení efektivnosti a ziskovosti, produkty nebo služby trvale splňují požadavky zákazníků, udržení nebo zvýšení podílu na trhu, zlepšení komunikace a morálky uvnitř organizace, zvýšení důvěry (všech stran) ve výrobní systém jiné Strategické cíle a vize vrcholového managementu se mají vyjádřit v dokumentu POLITIKA KVALITY. S politikou kvality mají být seznámeni všichni pracovníci neboť určuje směr působení organizace.

11 Politika kvality příklad laboratoří Zdravotního ústavu Politika jakosti nabízených služeb Záměrem je poskytovat: komplexní služby spolehlivé výsledky analýz krátké dodací lhůty ochotné a korektní jednání se zákazníky Spokojenost zákazníka Cílem je, aby zákazník obdržel přesně požadovanou službu v plné kvalitě a za sjednaných podmínek. Vysoká kvalita Zdravotní ústav vytváří podmínky pro zajištění vysoké kvality poskytovaných služeb. Analýzy se provádí nejnovějšími metodami a na přístrojích, které jsou v systému jakosti a pod kontrolou akreditačních orgánů. Samozřejmostí je účast v mezinárodních porovnávacích zkouškách. Pracovníci se odborně vzdělávají a zavádějí do praxe nejnovější poznatky ve svém oboru. Aplikované metody odpovídají požadavkům legislativy. Nestrannost a nezávislost Pracovníci Zdravotního ústavu jsou nestranní a přistupují ke všem klientům stejně. Výsledky jsou nezávislé a objektivní. Pracovníci v souladu s požadavky akreditace zachovávají mlčenlivost o výsledcích šetření a neposkytují informace třetím stranám. Vstřícné jednání Ve Zdravotních ústavech je zavedena firemní kultura zaměřená na ochotné a korektní jednání.

12 Příklad zásad řízení kvality a bezpečnosti - výroba Definování standardů pro ukazatele kvality důležité pro zákazníka: zahrnují suroviny, výrobní parametry a produkty ve všech fázích výroby včetně skladování a manipulace s materiály. Sledování, jak se uvedené standardy dodržují, s definovanými mechanismy a limity pro řešení nestandardních situací. Kontrola kvality jako součást pracovní náplně tam, kde lze zvýšit odpovědnost pracovníků Spolupráce s dodavateli na zvyšování kvality surovin. Součástí jsou audity u dodavatelů a kontrola jejich výkonu. Naslouchání požadavkům a názorům zákazníků a spotřebitelů prostřednictvím evidence reklamací a připomínek a přijímání nápravných opatření ke zvýšení jejich spokojenosti. Definování kritických kontrolních bodů ve všech fázích výrobního a distribučního procesu na základě detailní analýzy rizik a v souladu s principy systému HACCP. Sledování kritických kontrolních bodů s jasně stanovenými pravidly pro vypořádání neshodných výrobků. Funkční a pravidelně ověřovaný systém dohledatelnosti výrobních šarží a stahování výrobků od zákazníků pro minimalizaci negativních dopadů v případě expedice nestandardních výrobků. Realizace programů umožňujících zjistit případný výskyt znečišťujících látek ve výrobních přísadách.

13

14 Systémy managementu kvality Pro realizaci politiky kvality se určí měřitelné cíle, prostředky a odpovědnosti v PLÁNECH KVALITY. Systém managementu kvality se popíše v závazném podnikovém dokumentu - PŘÍRUČCE KVALITY. Strategické plánování a zlepšování: Metoda PDCA Plan Do Check Act (Deming)

15 Systémy managementu kvality Náklady na jakost: pasivní technická kontrola vs. řízení kvality v systému managementu Kč N á k l a d y n a j a k o s t Chyby Chyby Kontrola Kontrola Prevence technická kontrola Prevence ISO 9000 TQM

16 Systémový přístup ke kvalitě - potravinářství HACCP / systém kritických bodů GMP správná výrobní praxe GHP správná hygienická praxe Systém managementu kvality (ISO 9001) Systém managementu bezpečnosti potravin (ISO 22000)

17 QMS a HACCP

18 HACCP a QMS zaznamenávání, vyhodnocování, ověření skutečné kontaminace akrylamid v karamelovém sladu postupy, odpovědnosti, opatření, technické zajištění - pražení - doba, barva - max. 18 h/98 ºC - dosažení barvy

19 ISO 9001 v potravinářském průmyslu Klíčové články normy ve výrobě potravin: 6.3 Infrastruktura: prostory, zařízení a služby: např. konstrukce strojů a zařízení, uspořádání a údržba pracovních zón vyhovuje GMP/GHP 6.4 Pracovní prostředí: ovzduší (teplota, vlhkost), kanalizace, odpady, zdroje vody, kontrola škůdců a invazivních živých forem od mikroorganizmů po savce, všechny budovy (včetně zařízení pro skladování, výrobu, osobní hygienu, balení, manipulaci, provádění zkoušek a expedici, stejně jako administrativní budovy v těsné blízkosti), údržba a čištění zařízení a ploch, poskytování vhodného pracovního oděvu a pomůcek,

20 ISO 9001 v potravinářském průmyslu 7.1 Plánování realizace produktu (požadavky na produkt, na procesy, dokumenty a zdroje): identifikace specifických potřeb řízení procesů zahrnuje Plán HACCP 7.2 Procesy týkající se zákazníka: identifikace potenciálních spotřebitelů a citlivých skupin, označování a návody (vč. návodu pro skladování, stahování z trhu, ) 7.3 Návrh a vývoj řízení návrhu: aplikace zásad analýzy nebezpečí v průběhu návrhu produktu, stanovení kritických bodů; vstupy (např. zákonné požadavky) a výstupy z procesu navrhování (receptura, ověření a validace produktu, zkoušení )

21 ISO 9001 v potravinářském průmyslu 7.4 Nakupování - suroviny, pomocné látky, přídatné látky, čisticí a dezinfekční prostředky, obaly, stroje a zářízení; služby: údržba, čištění, dezinsekce, deratizace, kalibrace a zkoušky, Specifikace požadavků Jednoznačná kriteria (měřitelná) Výběr dodavatele Info pro nakupování, vč. prokazování shody (objednávka/smlouva) Přezkoumání Kontrola/monitoring dodavatele

22 ISO 9001 v potravinářském průmyslu 7.5 Výroba: řízení a ověřování procesů prokazování způsobilosti procesů validací, postupy a kriteria pro ovládání procesů; možnost napojení validace na proces analýzy nebezpečí Identifikace a sledovatelnost - nezbytný předpoklad před zavedením systému HACCP Ochrana produktu vztahuje se ke skladování po zabalení: postupy, které mají zajistit, že nedojde ke vnesení nebezpečí po skončení výrobního procesu z důvodu nesprávné manipulace nebo skladování. Také tyto kroky jsou součástí realizace produktu a musí být uvažovány v plánu HACCP.

23 ISO 9001 v potravinářském průmyslu 7.6 Řízení monitorovacích a měřicích zařízení: speciální požadavky na kalibrace a ověřování, na senzorické, mikrobiologické a chemické zkoušky; validace zkušebních postupů, mezilaboratorní porovnání, validace software. Zákon 505/1990 Sb. o metrologii: Měřidla: pro vážení, měření objemu, teploty, hustoty, refrakce, provozní stanovená k úřednímu ověřování (jen v EU schválené typy) Povinnosti provozovatele měřidla: evidence měřicího a zkušebního zařízení, kalibrace, ověřování řízení a záznamy (např. o řízení vadného měřidla).

24 ISO 9001 v potravinářském průmyslu 8.2 Monitorování a měření Interní audit - v přezkoumávání managementu je zahrnut systém HACCP a výstupy z něj, neboť systém managementu jakosti je využíván pro řízení systému HACCP viz ČSN EN ISO 19011:2003: auditování QMS Měření a monitorování procesů Plán monitorování je výstupem plánu HACCP a musí zahrnovat produkt, proces a služby. Záznamy o monitorování a měření musí tvořit páteř dokumentace systému HACCP Měření a monitorování produktu postupy a odpovědnosti, uchování záznamů o provedených měřeních a zkouškách, archivace vzorků produktů,

25 ISO 9001 v potravinářském průmyslu 8.3 Řízení neshodného produktu: označování a ukládání, rozhodování a odpovědnosti, jiné než původní použití, stahování, likvidace, Opatření k nápravě v metodice HACCP se popisují postupy ošetření neshodného produktu a postupy pro jejich nápravu - Návrh opatření k nápravě obsažený v ISO 9001 je založen na vyhledávání příčiny vzniku problému a na zabránění vzniku problému odstraněním příčiny neshody Preventivní opatření jsou-li příčiny vzniku problému zřejmé, mají být organizací využity při přepracování procesu nebo postupu tak, aby se předešlo opakovanému výskytu neshody. Pro trvalé zlepšování systému HACCP musí být přijímána preventivní opatření, která jsou propojena s identifikací možných nebezpečí (zvláště v období změn a vývoje výrobního procesu).

26 ČSN EN ISO 22000:2006 Systémy managementu bezpečnosti potravin: Požadavky na organizace v celém potravinovém řetězci Příklady některých specifických požadavků (nad rámec ISO 9001): Politika bezpečnosti potravin Plánování systému managementu bezpečnosti potravin Tým pro bezpečnost potravin Připravenost na nepředvídané události a reakce na ně Analýza nebezpečí Ověřování, validace a zdokonalování systému managementu bezpečnosti potravin

27 ČSN EN ISO 22000:2006 Systémy managementu bezpečnosti potravin: Požadavky na organizace v celém potravinovém řetězci Programy nezbytných předpokladů (PRPs): postupy, kriteria a opatření nezbytné pro řízení biologické, chemické a fyzické kontaminace produktů, včetně křížové kontaminace; Správná výrobní praxe (SVP), Správná hygienická praxe (SHP). Note: Alternative terms for PRPs may be used. For instance, the terms Good Manufacturing Practice (GMP), Good Agricultural Practice (GAP), Good Hygienic Practice (GHP), Good Distribution Practice (GDP), Good Veterinarian Practice, (GVP), Good Production Practice (GPP), Good Trading Practice (GTP),

28 ČSN EN ISO 22000:2006 Přínosy certifikace systému managementu bezpečnosti potravin: plnění požadavků nejnáročnějších zákazníků (obchodních řetězců a nadnárodních společností); garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům; prokázání vhodnosti a účinnosti systému managementu bezpečnosti třetí nezávislou stranou; zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci; optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů; zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů

29 ČSN EN ISO 22005:2008 Systém sledovatelnosti v potravinovém řetězci přispívá k dosažení cílů bezpečnosti / kvality potravin; stanoví původ nebo historii produktu; usnadní stažení produktu z trhu (od zákazníka); určí odpovědné organizace v potravinovém a krmivovém řetězci; usnadní ověření informací o produktu; usnadňuje plnění právních předpisů a regionální politiky Plán sledovatelnosti navazuje na plány kvality a bezpečnosti, Systém sledovatelnosti musí zahrnovat monitorování a musí být dokumentován a auditován.

30 GLP/GMP: farmaceutický průmysl Guidance for Industry Quality Systems Approach to Pharmaceutical GMP Regulations (FDA) GMP AND THE CONCEPT OF MODERN QUALITY SYSTEMS A. Quality Every pharmaceutical product has established identity, strength, purity, and other quality characteristics designed to ensure the required levels of safety and effectiveness. The phrase achieving quality means achieving these characteristics for a product. B. Quality by Design and Product Development Quality by design means designing and developing a product and associated manufacturing processes that will be used during product development to ensure that the product consistently attains a predefined quality at the end of the manufacturing process. Quality by design, in conjunction with a quality system, provides a sound framework for the transfer of product knowledge and process understanding from drug development to the commercial manufacturing processes and for post-development changes and optimization.

31 GLP/GMP: farmaceutický průmysl Guidance for Industry Quality Systems Approach to Pharmaceutical GMP Regulations

32 GLP (Správná Laboratorní Praxe) Pravidla GLP se v zemích OECD vztahují k systému managementu výzkumných laboratoří testujících bezpečnost chemických látek pro: člověka (kromě klinických studií ), zvířata, životní prostředí. Typické produkty: léky a léčivé přípravky (včetně veterinárních) pesticidní přípravky, potravinářská aditiva, kosmetika průmyslové chemikálie a polutanty životního prostředí Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických (chemický zákon), Vyhláška č. 163/2012 Sb. o zásadách správné laboratorní praxe Vyhláška č. 86/2008 Sb. o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv (neklinické testy)

33 ISO a EMAS ISO 14001: systém environmentálního managementu - určen výrobcům, dodavatelům a poskytovatelům služeb ve všech oborech podnikání. EMAS: systém ekologického řízení a auditu (Eco-Management and Audit Scheme) je dobrovolným nástrojem environmentálního řízení zaměřeného na udržitelnou spotřebu a výrobu a na udržitelnou průmyslovou politiku Cílem EMAS je zlepšovat vliv činnosti organizace na životní prostředí tím, že se vytvoří a zavede systém environmentálního řízení, jejichž výkon je systematicky hodnocen, že: jsou popsány a poskytovány informace o vlivu činnosti organizace na životní prostředí (i potenciálním), probíhá otevřený dialog s veřejností a ostatními zainteresovanými osobami, se do těchto aktivit aktivně zapojí zaměstnanci organizace a jsou pořádány vhodné vzdělávací aktivity. Nařízení č. 121/2009/ES: pravidla pro používání loga programu EMAS

34 ISO a EMAS ISO 14001: mezinárodní systém environmentálního managementu - certifikát shody vystavují pouze certifikační společnosti. EMAS: evropský systém ekologického řízení a auditu - princip pro zavádění systému environmentálního managementu dle EMAS vychází také z normy ISO 9001 a využívá Demingův PDCA model. Organizace usilující o získání EMAS musí splnit Nařízení č. 121/2009/ES*. Po dosažení certifikace EMAS se registruje v databázi Ministerstva životního prostředí. pro zvýšení přitažlivosti systému EMAS pro organizace mají členské státy systém EMAS zohlednit v politice zadávání veřejných zakázek, a případně odkazovat na systém EMAS nebo na rovnocenné systémy environmentálního řízení jako na podmínky plnění u smluv o poskytování prací a služeb. logo EMAS se nesmí používat na výrobcích nebo obalech. registrace je na 3 roky, pak se musí obnovovat, přezkoumání a kontrola se ale provádí každý rok

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6 PŘÍRUČKA IMS INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU PODLE ČSN EN ISO 9001 IRIS ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 ČSN EN 50126 Vydání Autor Schválil Platnost od 1 Miroslav Šmiřák, dipl. tech., ŘJ Ing. Jaromír Šilhánek,

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 1/32 Řízený dokument Výtisk č. 01 PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 2/32 AKTUÁLNÍ PŘEHLED VYDÁNÍ A ZMĚN Kapitola. Název Vydání Změna Datum změny Oprava chyb PJ 05 Z1 25..2005 2.4 Oprava Organizační

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Zpracoval Schválil Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Dokument č.: I Strana 1 (celkem 39) Platnost od 1.6.2009 Tento postup je v souladu se zákonnými požadavky a předpisy. Dokument č.: I Strana

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu E M A S Systém environmentálního řízení a auditu Pavel Růžička, MŽP Projekt Environmentálnířízení měst se zaměřením na energetický management Ústí nad Labem, 23. 8. 2010 Kontrolní otázka č. 1 Co je EMAS?

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2007

OBSAH Průvodce leden červen 2007 1 2 OBSAH Průvodce leden červen 2007 JAKOST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 MANAŽER JAKOSTI (EOQ) REKVALIFIKAČNÍ KURZ -----------------------------------------------------------4

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách Bc. Nikol Trochtová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá optimalizací systému řízení kvality na vysokých školách. Teoretická

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Strana: 1 z 39 Zpracoval: Andrea Mutlová, mandrea@centrum.cz, 776 609 201 Datum: 21.1.2011 Podpis: Přezkoumal: Ing. Milan Novotný - A+M Consulting, s.r.o. Datum: 28.1.2011 Podpis: Aktualizace:22.3.2012

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o.

Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o. Auditování ISO 9001:2015 Výběr z nových Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o. Přehled hlavních změn

Více

ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN

ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,

Více

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst KATALOG KURZŮ 2014 Vítejte v DNV GL Akademii DNV GL Akademie Vám prostřednictvím široké nabídky kurzů pomáhá získat nové zkušenosti, poučit se z chyb jiných a

Více