One World Prague. Youth Quake. International Human Rights Documentary Film Festival.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "One World 6 15 3 2012 Prague. Youth Quake. International Human Rights Documentary Film Festival. www.oneworld.cz"

Transkript

1 One World Prague Youth Quake International Human Rights Documentary Film Festival

2 content / obsah 1 About the festival Auspices / Záštity 2 Special Thanks / Poděkování 9 About the Festival / O festivalu 15 About the Organizer / O pořadateli 18 Homo Homini Award / Cena Homo Homini 19 Juries and Awards / Poroty a ceny 21 opening film / ZAhAJovací film 44 film categories main Competition / Hlavní soutěž 45 Right to Know / Máte právo vědět 61 Youth Quake / Protesty, nepokoje, revolta 77 With or Without You / Spolu navzdory 93 So-called CiviliZAtion / takzvaná civilizace 103 panorama / panorama 111 czech Films / České filmy 123 People In Need 20 Years and Going on / Člověk v tísni 20 let pomoci 133 short films / krátké filmy 143 docs for kids / jeden svět dětem 157 special program EAst doc platform 166 One World Social Innovation 167 dox box Global day 168 Best of Art of Freedom 169 One World panel Discussions 170 One World Outreach one world around the world / jeden svět ve světě 172 human rights film network / asociace lidskoprávních festivalů 173 one world in the regions / jeden svět v regionech 174 One World in schools / jeden svět na školách 176 one world team / festivalový tým 180 indexes / rejstříky 195

3 2 auspices / záštity At present, One World is probably the biggest film festival in the world devoted to human rights issues. It is undoubtedly a success, but at the same time this status places an obligation on the event. I believe that this year s One World will be even more interesting and praiseworthy than previous festivals. Nonetheless, we will also be cognisant of the fact that one man is missing whom we appreciated and who was of great importance to all of us. This year s One World will be the first to be held without the participation of Václav Havel, who was the patron of the festival and regularly attended the event. For Havel, his patronage of the One World festival was not some way of keeping an ex-president in the public eye. In his case, supporting this human rights festival was a logical continuation of his work and a natural expression of his personality. I wish the One World festival every success, and I am convinced that it will continue in the spirit of Havel and comprise part of the Czech Republic s principled policies in regard to the observance of human rights. Support for the observance of human rights in their universal form has long been one of the priorities of the Czech Republic s foreign policy. In this sense, the One World festival perhaps provides an even clearer view of this policy from an artistic and civic point of view, as well as the reasons behind it. Sometimes, it can appear that enshrining our pursuit of greater respect for human rights in our foreign policy is overtly ostentatious. Nonetheless I am convinced that attention devoted to the indivisibility of human rights is of crucial importance not only for those we are trying to help, but also for those of us in the heart of a secure and democratic Central Europe. I think it is very good that most activists who are devoted to human rights and also contribute to the preparation of this festival are young people. This is promising for the subsequent development of our society. We should always remember what Alexander Solzhenitsyn pointed out in his book The Gulag Archipelago, when he said that the boundaries between good and evil do not lie between states, classes, or political parties. The dividing line between good and evil can be found in the heart of every person, the heart of each one of us. Karel Schwarzenberg First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Jeden svět je v současnosti zřejmě největším filmovým festivalem na světě věnovaným tematice lidských práv. Je to bezesporu úspěch, ale toto postavení rovněž značně zavazuje. Věřím, že letošní Jeden svět bude ještě zajímavější a záslužnější než ty předešlé. Budeme si však uvědomovat, že nám chybí člověk, kterého jsme si vážili a jenž byl pro nás tak důležitý. Letošní ročník je totiž první, který se uskuteční bez účasti Václava Havla, jenž byl patronem festivalu a pravidelně jej navštěvoval. Pro Václava Havla nebyla záštita nad festivalem Jeden svět způsobem, jak se mohl jako bývalý prezident zviditelnit. Podpora tohoto lidskoprávního festivalu byla v jeho případě logickým pokračováním jeho díla, přirozeným projevem jeho osobnosti. Přeji festivalu Jeden svět hodně úspěchů a jsem přesvědčen, že bude dále pokračovat v duchu Václava Havla a bude součástí zásadové politiky České republiky v oblasti dodržování lidských práv. Podpora dodržování lidských práv v jejich univerzální podobě patří k dlouhodobým prioritám zahraniční politiky České republiky. V tomto smyslu festival Jeden svět poskytuje snad ještě jasnější pohled na tuto politiku z uměleckého i občanského hlediska a s tím i důvody, které k ní vedou. Někdy se může zdát, že úsilí o větší respekt k lidským právům stavíme v rámci naší zahraniční politiky příliš na odiv. Jsem však přesvědčen, že pozornost věnovaná nedělitelnosti lidských práv má svůj zásadní význam nejen pro ty, kterým se snažíme pomoci, ale i pro nás, uprostřed bezpečné a demokratické střední Evropy. Považuji za velmi dobré, že většina aktivistů, kteří se věnují lidosprávním aktivitám a rovněž se podílejí na přípravě tohoto festivalu, jsou mladí lidé. Je to příslib pro další vývoj naší společnosti. Měli bychom si totiž stále připomínat memento, jež vyjádřil Alexandr Solženicyn v knize Souostroví Gulag, že hranice mezi dobrem a zlem neprochází mezi státy, třídami ani mezi politickými stranami. Dělicí čára mezi dobrem a zlem je v srdci každého člověka, každého z nás. Karel Schwarzenberg první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR

4 auspices / záštity 3 ABOUT the FESTIVAL The Ministry of Culture regularly offers moral and financial support to the One World festival, which has become one of the most important film festivals in the Czech Republic. This year s event once again is being held under the auspices of my ministry. Throughout my professional life, I have witnessed the strong impression cultural resources can make on the younger generation, inspiring them to become responsible people who respect the principles of democracy. The proof is evident in the huge audience interest in films about human rights issues, particularly in the festival s accompanying programmes, debates, and panel discussions. When planning cultural events, I am well aware how important it is not to neglect the regions; people living there have the same interest in cultural and social activities as those living in the capital city. The organisers of One World are also conscious of this and have been gradually expanding the festival throughout the entire country. Using new technologies, they have extended the festival s reach via the Internet so that it is now possible to watch thought-provoking documentary films about human rights from practically anywhere. Consequently, I think the One World International Human Rights Documentary Film Festival can make a significant contribution to the future rectification of wrongs and injustices, and I am convinced of the sense and purpose of hosting this event. Ministerstvo kultury pravidelně podporuje morálně i finančně festival Jeden svět, který dnes již patří mezi nejvýznamnější filmové festivaly nejen v České republice. Převzala jsem záštitu i nad jeho letošním ročníkem. Ze své celoživotní profesionální zkušenosti vím, jak silně lze kulturními prostředky působit na mladou generaci a vychovávat ji k zodpovědnosti a respektování principu demokracie. Velký divácký zájem o filmy s problematikou lidských práv a zejména o doprovodné programy festivalu, debaty a panelové diskuse je toho důkazem. Ze své další pracovní zkušenosti vím, jak důležité je v plánování kulturních akcí neopomíjet regiony, neboť lidé, kteří tam žijí, mají stejný zájem o kulturní a společenské dění jako ti v hlavním městě. Organizátoři Jednoho světa jsou si toho vědomi a postupem let jej rozšířili po celé republice. Prostřednictvím nových technologií jej navíc šíří nadále i po síti, takže dokumentární filmy o lidských právech mohou vyprovokovat k zamyšlení a úvahám o věcech, s nimiž se běžně nesetkávají, diváky prakticky kdekoli. Proto myslím, že Mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět může výrazně přispět k možné budoucí nápravě nespravedlností a křivd a jsem přesvědčena o smyslu jeho pořádání. Děkuji organizátorům Jednoho světa a divákům přeji hodně dobrých filmů. I would like to thank the organisers of One World and I hope audiences enjoy seeing many good films. Alena Hanáková Minister of Culture of the Czech Republic Alena Hanáková ministryně kultury České republiky

5 4 auspices / záštity Dear friends, The start of this year marked exactly 35 years since the publication of Charter 77, which urged the observance of basic human rights and freedoms in socialist Czechoslovakia, as guaranteed by the Helsinki Accords. Among other things, the declaration published on 1 st January 1977 included the following words: The freedoms and rights guaranteed by these pacts are important factors of civilisation for which, throughout history, many progressive forces have been striving. It is also thanks to the courage of the signatories of Charter 77 that we can now enjoy the privileges of a democratic society, which guarantees many rights and freedoms for its citizens. We should not stop reminding ourselves of this simple fact. There are still countries in this world where the fight for human rights and freedoms is far from finished. If the 14 th annual One World festival contributes in at least a small way to our realisation that living in freedom is not something to be taken for granted, the efforts of the festival organisers will not have been in vain. Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Mayor of Prague Vážení přátelé, na počátku letošního roku uplynulo přesně 35 let od vydání Charty 77, jež se domáhala dodržování základních lidských práv a svobod garantovaných Helsinskými dohodami v socialistickém Československu. V prohlášení uveřejněném 1. ledna 1977 zazněla mimo jiné i následující slova: Svobody a práva, jež tyto pakty zaručují, jsou důležitými civilizačními hodnotami, k nimž v dějinách směřovalo úsilí mnoha pokrokových lidí. Také díky odvaze signatářů Charty 77 můžeme dnes užívat výsad demokratické společnosti, která svým občanům garantuje množství práv a svobod. Tuto prostou skutečnost si nesmíme přestat připomínat. Na světě totiž stále existují země, kde boj za lidská práva a svobody není zdaleka u konce. Pokud letošní 14. ročník festivalu Jeden svět alespoň drobným dílem přispěje k tomu, abychom si uvědomili, že žít ve svobodě není něčím běžným, pak úsilí organizátorů festivalu nebylo zbytečné. doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. primátor hl. m. Prahy

6 auspices / záštity 5 ABOUT the FESTIVAL Europe Loves European Festivals A privileged place for meetings, exchanges and discovery, festivals provide a vibrant and accessible environment for the widest variety of talent, stories and emotions that constitute Europe s cinematography. The MEDIA Programme of the European Union aims to promote European audiovisual heritage, encourage the transnational circulation of films and foster audiovisual industry competitiveness. The MEDIA Programme acknowledges the cultural, educational, social and economic roles of festivals by co-financing every year almost 100 of them across Europe. These festivals stand out for their rich and diverse European programming, networking and meeting opportunities for both professionals and the public; their activities in support of young professionals; and the importance their educational initiatives give to strengthening intercultural dialogue. In 2011, festivals supported by the MEDIA Programme programmed more than 40,000 screenings of European works to nearly three million cinema lovers. MEDIA is pleased to support the 14 th edition of the One World International Human Rights Documentary Film Festival and we extend our best wishes to festivalgoers for an enjoyable and stimulating event. MEDIA PROGRAMME European Union Evropa miluje evropské festivaly Festivaly jsou jedinečným místem, kde se lidé setkávají, vyměňují si názory a získávají nové úhly pohledu. Poskytují snadno přístupné prostředí pro přímou konfrontaci celé řady talentů, příběhů a emocí, které utvářejí evropskou kinematografii. Program MEDIA Evropské unie se zaměřuje na propagaci audiovizuálního dědictví, podporu šíření filmové tvorby do zahraničí a na zvyšování konkurenceschopnosti filmového průmyslu. Každoročním spolufinancováním téměř stovky festivalů vyjadřuje program MEDIA uznání jejich kulturní, vzdělávací, společenské a ekonomické role. Podpořené festivaly vynikají bohatou a různorodou programovou nabídkou, ale i podporou setkávání filmových profesionálů i široké veřejnosti a navazování kontaktů. Oceňujeme také jejich podporu pro začínající filmaře, vzdělávací aktivity a posilování mezikulturního dialogu. V roce 2011 tyto festivaly uskutečnily více než čtyřicet tisíc projekcí evropských filmů pro téměř tři miliony diváků. Pro nás z programu MEDIA je podpora 14. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět potěšením a přejeme návštěvníkům této sympatické a podnětné akce vše nejlepší. PROGRAM MEDIA Evropská unie Další informace o programu MEDIA naleznete na našich webových stránkách:

7 6 auspices / záštity As in previous years, Czech Television is proud to support the One World festival of documentary films, one of the globe s biggest events focused on human rights. Czech Television, as main media partner, will again convey goingson at One World to television viewers. A stable partnership and cooperation also link Czech Television with the festival s organiser, People in Need. This year, People in Need marks its 20 th anniversary. Czech Television was there when the humanitarian organisation came into being as the vision of a handful of enthusiasts. In the subsequent two decades, the channel has been involved in many other important aid projects run by the organisation, and has helped with its support in the media. I am glad that in People in Need s 20 th year, I can express my great admiration and support for the humanitarian organisation s activities here today, not only as a private individual but also for the first time as an official representative of Czech Television. I have the utmost respect for what People in Need has achieved in the last two decades in the areas of humanitarian aid and human rights. I am very glad that Czech Television, as a key public service broadcaster in the Czech Republic, has been able to be of assistance throughout those 20 years; I look forward to continued cooperation in delivering help to those truly in need. Stejně jako v předchozích letech se i letos Česká televize hrdě přihlásila k podpoře festivalu dokumentárních filmů Jeden svět, který patří k největším světovým festivalům filmů zabývajících se tematikou lidských práv, a jako hlavní mediální partner zprostředkuje televizním divákům dění i z letošního ročníku. Stabilní partnerství a spolupráce pojí Českou televizi také s organizací Člověk v tísni, která festival organizuje. V letošním roce si tato organizace připomíná 20. výročí svého vzniku. Česká televize byla u toho, když humanitární organizace ještě jako vize hrstky nadšených lidí vznikla. V následujících dvaceti letech byla Česká televize u mnoha dalších významných humanitárních projektů této organizace a podílela se na jejich mediální podpoře. Jsem rád, že právě v roce dvacetiletého výročí humanitární organizace Člověk v tísni mohu dnes na tomto místě vyjádřit velký obdiv a podporu aktivitám této organizace nejen jako soukromá osoba, ale poprvé i jako oficiální zástupce České televize. Velmi si vážím toho, co se organizaci Člověk v tísni podařilo za dvě dekády v oblasti humanitární pomoci a lidských práv vykonat, a jsem velmi rád, že Česká televize jako klíčové médium veřejné služby v České republice tomu mohla po celou dobu dvaceti let pomáhat. Těším se na další intenzivní společnou práci při zajišťování pomoci těm, kteří to doopravdy potřebují. Petr Dvořák Director General, Czech Television Petr Dvořák generální ředitel České televize

8 auspices / záštity 7 ABOUT the FESTIVAL This year, Bageterie Boulevard became a partner of the One World festival. Instead of being called a general partner we would ideally prefer to call ourselves a proud partner. This would reflect the fact that we don t take this partnership lightly. For us, it s more than a sponsorship a term which has seemingly morphed into a marketing ploy, devoid of personal conviction. In addition to the other messages this human rights festival communicates to audiences, one of the most important is the idea that you can t take some things lightly. We get the impression that people can get too easily used to the idea of freedom without struggle; they get used to ignoring problems that don t affect them directly, and we tend to take our relatively carefree life as a given. One World and its stories should open our eyes for at least a moment and inspire us to realise there is a reason to stand up and fight for what we believe in. V letošním roce se Bageterie Boulevard poprvé stala partnerem festivalu Jeden svět. Místo označení generální nebo hlavní bychom rádi vyzdvihli především spojení hrdý partner. Reflektuje totiž, že toto partnerství nebereme na lehkou váhu. Nepovažujeme je za pouhé sponzorství, které se dnes stalo univerzálním marketingovým nástrojem bez myšlenky, případně bez osobního přesvědčení. Kromě jiných sdělení, která tento lidskoprávní festival divákům a návštěvníkům přináší, je pro nás důležitá právě myšlenka nebrat některé věci na lehkou váhu. Máme dojem, že lidé si příliš rychle zvykli na svobodu bez boje, zvykli si ignorovat problémy, které se jich přímo nedotýkají, a náš relativně pohodlný život považují za samozřejmost. Jeden svět a jeho příběhy by nám všem měly alespoň na chvíli otevřít oči a inspirovat nás k tomu, že má smysl zaujmout postoj a bojovat za něj. Petr Cichoň Owner and CEO of Crocodille ČR, spol. s. r. o. Petr Cichoň majitel a jednatel, Crocodille ČR, spol. s r. o.

9 8 auspices / záštity The past year has been one of change. In the course of the last 12 months, events have taken place in North African and Middle Eastern Arab states which were unimaginable until recently. These tumultuous revolutions, in which people tired of life in moribund autocracies clamoured for greater freedom and democracy, have changed the political map of the world forever. The entire festival team considered it an obligation to dedicate the main themes of this year s event to these processes. I am proud that we have managed to put together a varied and completely comprehensive category called Youth Quake, in which all corners of the ongoing Arab Spring are well represented and which provide an up-to-date view of events that are dominating the news every day. One thing that really emerges from the films, which newspaper articles and television reports perhaps overlook, is the huge courage and determination with which people took to the streets and demanded change. They often didn t hesitate to risk their own lives in their desire to express their opinions after years under a repressive regime. Besides the Arab world, among other things, the main thematic category looks at the unrest in established democracies such as Spain or Greece, which was sparked by the economic crisis that has shaken our social security. The visual graphic for this year s festival is also revolutionarily simple and straightforward. It uses the symbols and tools needed to manually make the necessary banners, which flooded Arabian cities as well as many states from the so-called Western World during the unrest. Whereas in countries such as Tunisia and Egypt, one can talk of successfully embarking on the road to democracy with some degree of optimism, in Syria the fighting is getting more intense every day. Consequently, One World has got involved in the worldwide event DOX BOX Global Day, which is seeking to draw attention to the murky events that are taking place in that country. With the same objective in mind, this will be followed by a special presentation of films from the Art of Freedom festival, which was held in Burma at the beginning of January and which openly criticised the authoritarian regime in the country. This administration has been announcing greater liberalisation since the last elections, but few actually believe that this is really on the cards. Hana Kulhánková Director of the One World Festival Uplynulý rok byl rokem změn. V průběhu posledních dvanácti měsíců se v arabských státech na severu Afriky a na Středním východě odehrály události, které byly donedávna jen těžko představitelné. Divoké revoluce, v nichž lidé, unaveni životem v zatuhlých autokraciích, volali po větší svobodě a demokracii, změnily politickou mapu světa. Celý tým festivalu Jeden svět považoval za povinnost věnovat hlavní téma letošního ročníku právě těmto procesům. Jsem pyšná, že se nám podařilo sestavit různorodou, a přesto ucelenou kategorii Protesty, nepokoje, revolta, v níž jsou zastoupeny dokumenty ze všech koutů stále probíhajícího arabského jara a zprostředkovávají aktuální pohled na události, jež denně plní zpravodajské portály. Z filmů dobře vystupuje, co možná novinové články nebo televizní reportáže opomíjejí, a sice obrovská odvaha a odhodlání, se kterými lidé vešli do ulic a žádali změnu. V touze po vyjádření svého názoru po letech v represivním režimu neváhali často riskovat vlastní život. Mimo arabský svět se hlavní tematická kategorie věnuje také nepokojům, které v zavedených demokraciích, jako je Španělsko nebo Řecko, zažehla ekonomická krize, která otřásla našimi sociálními jistotami. Revolučně jednoduchý a přímočarý je také letošní festivalový vizuál. Využívá symboly a nástroje potřebné při ruční výrobě transparentů, které během nepokojů zaplavily arabské metropole i mnohé státy tzv. západního světa. Zatímco v zemích, jako je Tunisko nebo Egypt, se dá s jistou dávkou optimismu mluvit alespoň o úspěšně započaté cestě k větší demokratizaci, v Sýrii se naopak boje neustále přiostřují. Jeden svět se proto připojil k celosvětové akci DOX BOX Global Day, kterou chce na tamní velmi nepřehledné dění upozornit. Stejný cíl sleduje zvláštní uvedení pěti vítězných filmů festivalu Art of Freedom, který se na začátku ledna odehrál v Barmě a otevřeně kritizuje autoritářský režim v zemi, jež od posledních voleb deklaruje větší liberálnost. Do karet mu však vidí málokdo. Hana Kulhánková ředitelka festivalu Jeden svět

10 special thanks / poděkování 9 Auspices / Festival zaštítili Karel Schwarzenberg, First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs / první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Alena Hanáková, Minister of Culture / ministryně kultury ČR Bohuslav Svoboda, Mayor of Prague / primátor hlavního města Prahy Martin Schulz, President of the European Parliament / předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek, Member of the European Parliament / poslanec Evropského parlamentu Milena Vicenová, Permanent Representative of the CR to the EU / stálá představitelka ČR při EU Dalibor Carda, starosta města Český Krumlov Ida Jenková, starostka města Police nad Metují Jaromír Dvořák, starosta města Nový Bor Jiří Šolc, spoluzakladatel Etického fóra ČR, filozof a pedagog na Technické univerzitě Liberec Martin Novotný, primátor statutárního města Olomouc Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje město Benešov město Polička město Třinec Milan Zeibert, místostarosta města Třebíč Miroslav Mašláň, rektor Univerzity Palackého v Olomouci Petr Polák, starosta města Tanvald Petr Řezníček, starosta města Chrudim René Wokoun, rektor univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Stanislav Bernard, Počátky Stanislav Pěnička, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje Vít Mandík, primátor statutárního města Ústí nad Labem Zuzana Kailová, náměstkyně primátora statutárního města Ústí nad Labem General Partner / Generální partner Bageterie Boulevard Petr Cichoň, Daniel Houser, Andrea Kadlecová, Lenka Nettlová, Jitka Remšová, Monika Staňková Co-orGAnizer / Spolupořadatel Ministerstvo kultury ČR Helena Fraňková, Kateřina Besserová, Klára Málková Support / Podpora Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie Kateřina Vojkůvková Hlavní město Praha Jana Tejkalová, Tomáš Výchopeň, Lenka Grossová, Václav Jukl Main Media Partner / Hlavní mediální partner Česká televize Petr Dvořák, Milan Fridrich, Kristina Taberyová, Andrea Filičková, Pavlína Kvapilová, Petra Štovíková, Zdeněk Lanc, Tereza Šafránková, Josef Pazderka, Martin Řezníček, Jitka Kálalová, Ladislav Doležal Other Important partners / další významní partneři EU Media Programme Aviva Silver, Vincent Coen, Viola Calabrese MEDIA Desk Česká republika Daniela Staníková Nadace Open Society Fund Praha Robert Basch, Jiří Knitl, Marie Peřinová Ministerstvo životního prostředí ČR Velvyslanectví Spojených států amerických David Gainer, Tomáš Knaibl, Markéta Kristová Velvyslanectví Nizozemského království Jan C. Henneman, Kateřina Skočdopolová Francouzské velvyslanectví Olivier Jacquot Francouzský institut Charlotte Fouchet, Sylvie Leray, Anna Mitéran Velvyslanectví Státu Izrael Shahar Shalef, Zuzana Celerýnová Kanadské velvyslanectví Alex McNiven, Ester Fialová, Michael Vlček Rakouské kulturní fórum v Praze Elisabeth Marinkovic, Sarah Polewsky Goethe-Institut Heinrich Blömeke, Angelika Eder, Simona Kopřivová Frontline Club Vaughan Smith, Flora Carmichael Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Vangelis Zingopis Nadační fond Avast Slovenský institut v Praze Viera Kučerová Polský kulturní institut Piotr Drobniak, Lucie Zakopalová Heinrich-Böll-Stiftung Praha Eva van de Rakt, Erik Siegl Media Partners / Mediální partneři Aktuálně.cz Pavel Kroulík, Martin Novák, Libor Stejskal, Antonín Tesař, Kateřina Severová, Michal Procházka, Tomáš Stejskal BigMedia Marek Pekárek, Radka Entlichová Český rozhlas Hana Hikelová, Václav Sochor, René Zavoral, Jakub Hritz, Martina Mašková, Kamila Stehlíková, Ivana Floriánová, Michal Rataj, Ladislav Železný, Tomáš Zikmund ČSFD.cz Martin Pomothy Dopravní podnik hl. m. Prahy Marie Vrančíková, Soňa Dvořáková EuroAWK Jaroslav Hanika, Michaela Fryšová Houser Ivan Pirohanič JCDecaux Ilona Andělová Lidové noviny Alan Stonawski Radio 1 Lenka Wienerová Respekt Erik Tabery, Adéla Pittsová, Monika Marečková, Anna Olléová Sedmá generace Vojtěch Pelikán Student Agency Petra Žličařová Technical Partner / Technický partner Alza.cz Jan Samko, František Slovák Support for One world in Schools / Jeden svět na školách podporují CEE Trust The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Evropská komise Evropský sociální fond Ministerstvo obrany ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zahraničních věcí ČR Nadační fond AVAST National Endowment for Democracy CZ.NIC Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie Support for One World Brussels / Jeden svět v Bruselu podpořili Nadační fond Avast Ministerstvo zahraničních věcí ČR Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie Kateřina Vojkůvková Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii Magdaléna Kramperová České centrum v Bruselu Kristina Prunerová Bozar: Centre for Fine Arts, Brussels Juliette Duret Goethe Institute Brussels Pia Entenmann, Maud Routner Qamar Human Rights and Democracy Network Watch Docs. Human Rights in Film IFF Maciej Nowicki Movies that Matter Taco Ruighaver, Eric van de Giessen Festival des Libertés Mario Friso, Olivia Welke Informační centrum OSN / United Nations Regional Information Centre (UNRIC) Karen Davies Human Rights Without Frontiers International Willy Fautré, Victoria Pirker Support for Festival in the Regions / Jeden svět v regionech podpořili ANAG, spol. s r. o. BOSPOR Božena Sedláková Bravoll, s. r. o. BusLine, a. s. Conel, s. r. o. ČEZ Jaderná elektrárna Dukovany ČEVAK, a. s. DZ Dražice, s. r. o. Freeport International Outlet FILINGER, a. s. Hotel ARTABAN Invets Uni, s. r. o. Josef Kvapil, a. s. ABOUT the FESTIVAL

11 10 special thanks / poděkování Kabelová televize, s. r. o. METRASTAV, s. r. o. MITON CZ, s. r. o. Orange & Green RECTICEL Interiors CZ, s. r. o. SLÁDEK GROUP, a. s. Solutions, s. r. o. STING, s. r. o. Subterra, a. s. Sundisk, s. r. o. ŠKO-ENERGO, s. r. o. Terier, s. r. o. TRW Autoelektronika, s. r. o. UNIDERMA, s. r. o. Valdemar Grešík Natura, s. r. o. VETOS dveře a zárubně, s. r. o. WIP Reklama, spol. s r. o. graphic design, creative campaign / GrAFický design, kreativní kampaň Ex Lovers Festival Trailer / Televizní spot Directors / režie: Oficina Lukáš Fišárek, Marek Cimbálník Camera / kamera: David Marvan Music / hudba: Jan Čechtický Edited by / střih: Oficina Lukáš Fišárek Production / produkce: Oficina Pavla Baxová, Vlaďka Cimbálníková Voice over: Klára Vytisková Mirage Ateliery Pokrok Tricksfx Vít Petrášek Sprint reklama Vantage DuBBing / Dabing Soundsquare Martin Jílek, Alice Hurychová, Hana Klikorková, Marek Klasna DatABAse ManAGement / Festivalová databáze StarBase Pavel Kalenda, Pavla Kormošová Festival Venues / Festivalová kina a galerie Bio Konvikt Ponrepo Tomáš Hála Francouzský institut Sylvie Leray kino Atlas David Císek kino Evald Cyril Šmelhaus, Mirek Ráž, Ivana Košuličová kino Lucerna Pavel Prokopius, Bedřich Němec, Andrej Štůla kino Světozor Petr Jirásek, Pavel Rajčan, Marian Plieštik, Jiří Šebesta Langhans Galerie Praha Zuzana Meisnerová Wismer Městská knihovna Ján Simkanič Special Thanks To / Jeden svět děkuje AAudio Jiří Vacek Active Travel Petr Gross, Klára Palečková Adobe Systems Tomáš Metlička Atoll Print Aleš Macoun AV Kongres Antonín Vrba Easytalk Andrea Svobodová, Martina Špatná, Zuzana Turková Elvia-Pro Jan Chvála FAMU Vít Janeček, Vít Klusák, Kamila Dohnalová Hertz Michaela Pavelková Hnutí DUHA Jiří Koželouh, Magda Koutská, Barbora Šlapáková, Eva Hejralová, Petra Švambergová Národní knihovna ČR Zuzana Hochmalová Pilsner Urquell Michaela Okwuegbue Ruefa Reisen Eva Peštová, Pavlína Hyžáková Spedart Pavel Štorek TNT Express Worldwide Roman Šimůnek, Barbora Koláčková, Lukáš Chochole T.R.I. Josef Blecha VA Unisa Pavel Kobr One World in the Regions / Jeden svět v regionech Benešov Milada Těhlová, Václav Těhle a Marcela Havrlíková o. s. Pro Benešov Bílina Jaroslav Talácko, Karolína Hrubá a Miloš Hrubý Člověk v tísni Bílina Brno Kateřina Petrášová, Blažena Stránská Plán B, o. s., SVČ Lužánky, Adam Vašíček, Dagmar Červenková České Budějovice Martina Turinská a Jan Turinský kino Kotva Český Krumlov Pavel Bicek a Filip Faschingbauer Centrum pro pomoc dětem a mládeži Děčín Tomáš Dopita a Vladimír Volráb o. s. Zelená pro planetu, Martin Pošta Kino Sněžník Hrádek nad Nisou Vít Štrupl Brána Trojzemí, o. p. s., Radim Dudek ZŠ Lidická Chrudim Jiří Tůma a Martina Šťastná o. s. Šance pro tebe Jablonec nad Nisou Milena Bauerová klub Na Rampě Kladno Vendula Karasová, Karolína Fojtová a Martin Kovalčík Člověk v tísni Kladno Klatovy Lenka Meteláková Pekařová Člověk v tísni Plzeň a Klára Mrázková Na Hromádce, o. s. Kralupy nad Vltavou Helena Plicková kino Vltava a Michal Hruška Liberec Lukáš Průcha, Veronika Arnoštová a Zuzana Jireková Člověk v tísni Liberec Louny Kateřina Suchá, Jitka Boudová, Tereza Vágnerová a Anna Bahnerová Mikulov Sylva Chludilová Mikulovská rozvojová s. r. o. Mladá Boleslav Michaela Stránská, Anna Šindelková, Zora Vondráčková, Klára Mitlenerová, Jan Kurka a Vanda Hlaváčková Neratovice Petr Palička a studenti gymnázia Františka Palackého Lucie Šťastná, Lucie Veselá, Lucie Kašparová a Silvestr Svoboda Nový Bor Alena Forgáčová, Radovan Novotný a Ilona Rejholcová Olomouc Lenka Voleníková, Barbora Žáčková, Jan Kovařík a Člověk v tísni Olomouc Opava Jan Kunze Opavská kulturní organizace, p. o. Ostrava Veronika Kusá a Jarmila Kučerová Minikino; Ilona Rozehnalová Fiducia; Renata Jurdová

ONE world ON. OUR ENERGY is NEEDED ELSEwHERE! YOUR ENERGY is NEEDED ELSEwHERE! 8. 17. 3. 2011 PRAGUE www.oneworld.cz. NTERNATiONAL HUMAN RiGHTS

ONE world ON. OUR ENERGY is NEEDED ELSEwHERE! YOUR ENERGY is NEEDED ELSEwHERE! 8. 17. 3. 2011 PRAGUE www.oneworld.cz. NTERNATiONAL HUMAN RiGHTS OUR ENERGY is NEEDED ELSEwHERE! YOUR ENERGY is NEEDED ELSEwHERE! NTERNATiONAL HUMAN RiGHTS DOCUMENTARY FiLM FESTiVAL 8. 17. 3. 2011 PRAGUE www.oneworld.cz ONE world ON content / obsah 3 About the festival

Více

jeden svět jede vaše energie je potřeba jinde! vaše energie je potřeba jinde! festival dokumentárních filmů o lidských právech

jeden svět jede vaše energie je potřeba jinde! vaše energie je potřeba jinde! festival dokumentárních filmů o lidských právech festival dokumentárních filmů o lidských právech jeden svět jede 8. 17. 3. 2011 praha www.jedensvet.cz vaše energie je potřeba jinde! vaše energie je potřeba jinde! CHCETE ZMĚNIT SVĚT? INVESTUJTE DO VZDĚLÁNÍ.

Více

mezi moři between the seas katalog catalogue

mezi moři between the seas katalog catalogue Ji.hlava mezi moři between the seas katalog catalogue tagy tags d! % ' ( ) děti víra příroda noc doprava sen children faith nature night transport dream * +. / 1 2 bezstarostnost historie tradice ufo láska-smrt

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

Komu se nelení, tomu se promítá! Jeden svět 6 15 3 2012. Protesty Nepokoje revolta. Festival dokumentárních filmů o lidských právech. www.jedensvet.

Komu se nelení, tomu se promítá! Jeden svět 6 15 3 2012. Protesty Nepokoje revolta. Festival dokumentárních filmů o lidských právech. www.jedensvet. Komu se nelení, tomu se promítá! Přijď, vyber filmy a promítej je dál! Hlasuj o filmech, které chceš promítat pro své vlastní publikum. V obýváku, v hospodě, na hradě, v klubu, na půdě či ve sklepě Informace

Více

Český rozhlas Ročenka Czech Radio Annual Report

Český rozhlas Ročenka Czech Radio Annual Report 2013 Český rozhlas Ročenka Czech Radio Annual Report Content Director General s Foreword 2 The Mission, Vision, Values and Goals of Czech Radio 6 On Air 10 News, Current Affairs and Sport 12 Music, Art

Více

FOREWORD SLOVO ÚVODEM

FOREWORD SLOVO ÚVODEM SLOVO ÚVODEM Navzdory neutěšeným prognózám, navzdory ekonomickým propadům, navzdory růstu sociálního napětí, navzdory škrtům v rozpočtech, navzdory zdražování nejzákladnějších služeb, navzdory rostoucí

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti Nadace rozvoje občanské společnosti Civil Society Development Foundation Annual Report výroční zpráva nadace rozvoje občanské společnosti 09 05 06 08 09 10 13 14 16 18 26 28 36 40 42 43 obsah / contents

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM Vážení hosté, milí přátelé,

Více

Výroční zpráva. Annual report

Výroční zpráva. Annual report Výroční zpráva Annual report 2013 14 2013 14 The JIC s projects meet the selected aims of the Regional Innovation Strategy for South Moravia (RIS), which are to support innovation in business. The RIS

Více

Tuto vizi pomáháme naplňovat aktivním lidem, kteří se nevzdávají odpovědnosti k přírodě, společnosti a budoucnosti.

Tuto vizi pomáháme naplňovat aktivním lidem, kteří se nevzdávají odpovědnosti k přírodě, společnosti a budoucnosti. Výroční zpráva Annual Report 2005 Život v prosperující zemi se zdravou a přístupnou krajinou, kde ve městech vedou bezpečné cesty do školy i za prací, obchody nabízejí zdravé potraviny, venkov je živým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

CZECH RADIO Annual Report

CZECH RADIO Annual Report Ročenka ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO Annual Report 2004 Obsah Content Obsah II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radi o Promotion V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

Ostrava dobrá adresa pro podnikání Ostrava a great place to do business OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE REMON L. VOS JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2014

Ostrava dobrá adresa pro podnikání Ostrava a great place to do business OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE REMON L. VOS JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2014 JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE REMON L. VOS Ostrava dobrá adresa pro podnikání Ostrava a great place to do business STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah Contents Letos na

Více

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie Sborník příspěvků z celostátního semináře Kroměříž 13. 15. května 2003 ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE Ing. Michal Hanačík Krajský úřad Zlín Vážené dámy, vážení

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

IV. konference středopravicových stran střední a východní Evropy

IV. konference středopravicových stran střední a východní Evropy IV. konference středopravicových stran střední a východní Evropy Praha, Česká republika, 27. 29. září 2002 IV. Conference of the Central and Eastern European Center Right Prague, Czech Republic, 27-29

Více

Praha 2011 Prague 2011 60x

Praha 2011 Prague 2011 60x Praha 2011 Prague 2011 60x Kultura Culture Turismus Tourism Magistrát hlavního města Prahy Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu 2012 Úvod Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty vynakládá

Více

Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014

Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Ministerstvo zahraničních věci České republiky Úvodní slovo Preface Milí čtenáři, jedním z prioritních

Více

CATALOGUE. 45 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL JUNE 14 18, 2008 PRAGUE ZOFIN PALACE

CATALOGUE. 45 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL JUNE 14 18, 2008 PRAGUE ZOFIN PALACE 45 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL JUNE 14 18, 2008 PRAGUE ZOFIN PALACE CATALOGUE Záštitu převzali Under the patronage of Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, Mayor of the City of Prague

Více

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI, DEAR READERS,

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI, DEAR READERS, CONFERENCE BOOK 03 CZ ENG VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI, zájem poznávat, zájem o okolní svět, zájem měnit věci k lepšímu. To jsou společné jmenovatele unikátního vzdělávacího projektu, který nemá ve

Více

Table of contents: Obsah:

Table of contents: Obsah: Výroční zpráva 2004 / Annual Report 2004 Obsah: Úvodní slovo Programy Nadace Partnerství Média Soutěže a ceny Lidé Nadace Partnerství Adresy členů asociace EPSD Programoví partneři Partnerství pro přírodu

Více