One World Prague. Youth Quake. International Human Rights Documentary Film Festival.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "One World 6 15 3 2012 Prague. Youth Quake. International Human Rights Documentary Film Festival. www.oneworld.cz"

Transkript

1 One World Prague Youth Quake International Human Rights Documentary Film Festival

2 content / obsah 1 About the festival Auspices / Záštity 2 Special Thanks / Poděkování 9 About the Festival / O festivalu 15 About the Organizer / O pořadateli 18 Homo Homini Award / Cena Homo Homini 19 Juries and Awards / Poroty a ceny 21 opening film / ZAhAJovací film 44 film categories main Competition / Hlavní soutěž 45 Right to Know / Máte právo vědět 61 Youth Quake / Protesty, nepokoje, revolta 77 With or Without You / Spolu navzdory 93 So-called CiviliZAtion / takzvaná civilizace 103 panorama / panorama 111 czech Films / České filmy 123 People In Need 20 Years and Going on / Člověk v tísni 20 let pomoci 133 short films / krátké filmy 143 docs for kids / jeden svět dětem 157 special program EAst doc platform 166 One World Social Innovation 167 dox box Global day 168 Best of Art of Freedom 169 One World panel Discussions 170 One World Outreach one world around the world / jeden svět ve světě 172 human rights film network / asociace lidskoprávních festivalů 173 one world in the regions / jeden svět v regionech 174 One World in schools / jeden svět na školách 176 one world team / festivalový tým 180 indexes / rejstříky 195

3 2 auspices / záštity At present, One World is probably the biggest film festival in the world devoted to human rights issues. It is undoubtedly a success, but at the same time this status places an obligation on the event. I believe that this year s One World will be even more interesting and praiseworthy than previous festivals. Nonetheless, we will also be cognisant of the fact that one man is missing whom we appreciated and who was of great importance to all of us. This year s One World will be the first to be held without the participation of Václav Havel, who was the patron of the festival and regularly attended the event. For Havel, his patronage of the One World festival was not some way of keeping an ex-president in the public eye. In his case, supporting this human rights festival was a logical continuation of his work and a natural expression of his personality. I wish the One World festival every success, and I am convinced that it will continue in the spirit of Havel and comprise part of the Czech Republic s principled policies in regard to the observance of human rights. Support for the observance of human rights in their universal form has long been one of the priorities of the Czech Republic s foreign policy. In this sense, the One World festival perhaps provides an even clearer view of this policy from an artistic and civic point of view, as well as the reasons behind it. Sometimes, it can appear that enshrining our pursuit of greater respect for human rights in our foreign policy is overtly ostentatious. Nonetheless I am convinced that attention devoted to the indivisibility of human rights is of crucial importance not only for those we are trying to help, but also for those of us in the heart of a secure and democratic Central Europe. I think it is very good that most activists who are devoted to human rights and also contribute to the preparation of this festival are young people. This is promising for the subsequent development of our society. We should always remember what Alexander Solzhenitsyn pointed out in his book The Gulag Archipelago, when he said that the boundaries between good and evil do not lie between states, classes, or political parties. The dividing line between good and evil can be found in the heart of every person, the heart of each one of us. Karel Schwarzenberg First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Jeden svět je v současnosti zřejmě největším filmovým festivalem na světě věnovaným tematice lidských práv. Je to bezesporu úspěch, ale toto postavení rovněž značně zavazuje. Věřím, že letošní Jeden svět bude ještě zajímavější a záslužnější než ty předešlé. Budeme si však uvědomovat, že nám chybí člověk, kterého jsme si vážili a jenž byl pro nás tak důležitý. Letošní ročník je totiž první, který se uskuteční bez účasti Václava Havla, jenž byl patronem festivalu a pravidelně jej navštěvoval. Pro Václava Havla nebyla záštita nad festivalem Jeden svět způsobem, jak se mohl jako bývalý prezident zviditelnit. Podpora tohoto lidskoprávního festivalu byla v jeho případě logickým pokračováním jeho díla, přirozeným projevem jeho osobnosti. Přeji festivalu Jeden svět hodně úspěchů a jsem přesvědčen, že bude dále pokračovat v duchu Václava Havla a bude součástí zásadové politiky České republiky v oblasti dodržování lidských práv. Podpora dodržování lidských práv v jejich univerzální podobě patří k dlouhodobým prioritám zahraniční politiky České republiky. V tomto smyslu festival Jeden svět poskytuje snad ještě jasnější pohled na tuto politiku z uměleckého i občanského hlediska a s tím i důvody, které k ní vedou. Někdy se může zdát, že úsilí o větší respekt k lidským právům stavíme v rámci naší zahraniční politiky příliš na odiv. Jsem však přesvědčen, že pozornost věnovaná nedělitelnosti lidských práv má svůj zásadní význam nejen pro ty, kterým se snažíme pomoci, ale i pro nás, uprostřed bezpečné a demokratické střední Evropy. Považuji za velmi dobré, že většina aktivistů, kteří se věnují lidosprávním aktivitám a rovněž se podílejí na přípravě tohoto festivalu, jsou mladí lidé. Je to příslib pro další vývoj naší společnosti. Měli bychom si totiž stále připomínat memento, jež vyjádřil Alexandr Solženicyn v knize Souostroví Gulag, že hranice mezi dobrem a zlem neprochází mezi státy, třídami ani mezi politickými stranami. Dělicí čára mezi dobrem a zlem je v srdci každého člověka, každého z nás. Karel Schwarzenberg první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR

4 auspices / záštity 3 ABOUT the FESTIVAL The Ministry of Culture regularly offers moral and financial support to the One World festival, which has become one of the most important film festivals in the Czech Republic. This year s event once again is being held under the auspices of my ministry. Throughout my professional life, I have witnessed the strong impression cultural resources can make on the younger generation, inspiring them to become responsible people who respect the principles of democracy. The proof is evident in the huge audience interest in films about human rights issues, particularly in the festival s accompanying programmes, debates, and panel discussions. When planning cultural events, I am well aware how important it is not to neglect the regions; people living there have the same interest in cultural and social activities as those living in the capital city. The organisers of One World are also conscious of this and have been gradually expanding the festival throughout the entire country. Using new technologies, they have extended the festival s reach via the Internet so that it is now possible to watch thought-provoking documentary films about human rights from practically anywhere. Consequently, I think the One World International Human Rights Documentary Film Festival can make a significant contribution to the future rectification of wrongs and injustices, and I am convinced of the sense and purpose of hosting this event. Ministerstvo kultury pravidelně podporuje morálně i finančně festival Jeden svět, který dnes již patří mezi nejvýznamnější filmové festivaly nejen v České republice. Převzala jsem záštitu i nad jeho letošním ročníkem. Ze své celoživotní profesionální zkušenosti vím, jak silně lze kulturními prostředky působit na mladou generaci a vychovávat ji k zodpovědnosti a respektování principu demokracie. Velký divácký zájem o filmy s problematikou lidských práv a zejména o doprovodné programy festivalu, debaty a panelové diskuse je toho důkazem. Ze své další pracovní zkušenosti vím, jak důležité je v plánování kulturních akcí neopomíjet regiony, neboť lidé, kteří tam žijí, mají stejný zájem o kulturní a společenské dění jako ti v hlavním městě. Organizátoři Jednoho světa jsou si toho vědomi a postupem let jej rozšířili po celé republice. Prostřednictvím nových technologií jej navíc šíří nadále i po síti, takže dokumentární filmy o lidských právech mohou vyprovokovat k zamyšlení a úvahám o věcech, s nimiž se běžně nesetkávají, diváky prakticky kdekoli. Proto myslím, že Mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět může výrazně přispět k možné budoucí nápravě nespravedlností a křivd a jsem přesvědčena o smyslu jeho pořádání. Děkuji organizátorům Jednoho světa a divákům přeji hodně dobrých filmů. I would like to thank the organisers of One World and I hope audiences enjoy seeing many good films. Alena Hanáková Minister of Culture of the Czech Republic Alena Hanáková ministryně kultury České republiky

5 4 auspices / záštity Dear friends, The start of this year marked exactly 35 years since the publication of Charter 77, which urged the observance of basic human rights and freedoms in socialist Czechoslovakia, as guaranteed by the Helsinki Accords. Among other things, the declaration published on 1 st January 1977 included the following words: The freedoms and rights guaranteed by these pacts are important factors of civilisation for which, throughout history, many progressive forces have been striving. It is also thanks to the courage of the signatories of Charter 77 that we can now enjoy the privileges of a democratic society, which guarantees many rights and freedoms for its citizens. We should not stop reminding ourselves of this simple fact. There are still countries in this world where the fight for human rights and freedoms is far from finished. If the 14 th annual One World festival contributes in at least a small way to our realisation that living in freedom is not something to be taken for granted, the efforts of the festival organisers will not have been in vain. Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Mayor of Prague Vážení přátelé, na počátku letošního roku uplynulo přesně 35 let od vydání Charty 77, jež se domáhala dodržování základních lidských práv a svobod garantovaných Helsinskými dohodami v socialistickém Československu. V prohlášení uveřejněném 1. ledna 1977 zazněla mimo jiné i následující slova: Svobody a práva, jež tyto pakty zaručují, jsou důležitými civilizačními hodnotami, k nimž v dějinách směřovalo úsilí mnoha pokrokových lidí. Také díky odvaze signatářů Charty 77 můžeme dnes užívat výsad demokratické společnosti, která svým občanům garantuje množství práv a svobod. Tuto prostou skutečnost si nesmíme přestat připomínat. Na světě totiž stále existují země, kde boj za lidská práva a svobody není zdaleka u konce. Pokud letošní 14. ročník festivalu Jeden svět alespoň drobným dílem přispěje k tomu, abychom si uvědomili, že žít ve svobodě není něčím běžným, pak úsilí organizátorů festivalu nebylo zbytečné. doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. primátor hl. m. Prahy

6 auspices / záštity 5 ABOUT the FESTIVAL Europe Loves European Festivals A privileged place for meetings, exchanges and discovery, festivals provide a vibrant and accessible environment for the widest variety of talent, stories and emotions that constitute Europe s cinematography. The MEDIA Programme of the European Union aims to promote European audiovisual heritage, encourage the transnational circulation of films and foster audiovisual industry competitiveness. The MEDIA Programme acknowledges the cultural, educational, social and economic roles of festivals by co-financing every year almost 100 of them across Europe. These festivals stand out for their rich and diverse European programming, networking and meeting opportunities for both professionals and the public; their activities in support of young professionals; and the importance their educational initiatives give to strengthening intercultural dialogue. In 2011, festivals supported by the MEDIA Programme programmed more than 40,000 screenings of European works to nearly three million cinema lovers. MEDIA is pleased to support the 14 th edition of the One World International Human Rights Documentary Film Festival and we extend our best wishes to festivalgoers for an enjoyable and stimulating event. MEDIA PROGRAMME European Union Evropa miluje evropské festivaly Festivaly jsou jedinečným místem, kde se lidé setkávají, vyměňují si názory a získávají nové úhly pohledu. Poskytují snadno přístupné prostředí pro přímou konfrontaci celé řady talentů, příběhů a emocí, které utvářejí evropskou kinematografii. Program MEDIA Evropské unie se zaměřuje na propagaci audiovizuálního dědictví, podporu šíření filmové tvorby do zahraničí a na zvyšování konkurenceschopnosti filmového průmyslu. Každoročním spolufinancováním téměř stovky festivalů vyjadřuje program MEDIA uznání jejich kulturní, vzdělávací, společenské a ekonomické role. Podpořené festivaly vynikají bohatou a různorodou programovou nabídkou, ale i podporou setkávání filmových profesionálů i široké veřejnosti a navazování kontaktů. Oceňujeme také jejich podporu pro začínající filmaře, vzdělávací aktivity a posilování mezikulturního dialogu. V roce 2011 tyto festivaly uskutečnily více než čtyřicet tisíc projekcí evropských filmů pro téměř tři miliony diváků. Pro nás z programu MEDIA je podpora 14. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět potěšením a přejeme návštěvníkům této sympatické a podnětné akce vše nejlepší. PROGRAM MEDIA Evropská unie Další informace o programu MEDIA naleznete na našich webových stránkách:

7 6 auspices / záštity As in previous years, Czech Television is proud to support the One World festival of documentary films, one of the globe s biggest events focused on human rights. Czech Television, as main media partner, will again convey goingson at One World to television viewers. A stable partnership and cooperation also link Czech Television with the festival s organiser, People in Need. This year, People in Need marks its 20 th anniversary. Czech Television was there when the humanitarian organisation came into being as the vision of a handful of enthusiasts. In the subsequent two decades, the channel has been involved in many other important aid projects run by the organisation, and has helped with its support in the media. I am glad that in People in Need s 20 th year, I can express my great admiration and support for the humanitarian organisation s activities here today, not only as a private individual but also for the first time as an official representative of Czech Television. I have the utmost respect for what People in Need has achieved in the last two decades in the areas of humanitarian aid and human rights. I am very glad that Czech Television, as a key public service broadcaster in the Czech Republic, has been able to be of assistance throughout those 20 years; I look forward to continued cooperation in delivering help to those truly in need. Stejně jako v předchozích letech se i letos Česká televize hrdě přihlásila k podpoře festivalu dokumentárních filmů Jeden svět, který patří k největším světovým festivalům filmů zabývajících se tematikou lidských práv, a jako hlavní mediální partner zprostředkuje televizním divákům dění i z letošního ročníku. Stabilní partnerství a spolupráce pojí Českou televizi také s organizací Člověk v tísni, která festival organizuje. V letošním roce si tato organizace připomíná 20. výročí svého vzniku. Česká televize byla u toho, když humanitární organizace ještě jako vize hrstky nadšených lidí vznikla. V následujících dvaceti letech byla Česká televize u mnoha dalších významných humanitárních projektů této organizace a podílela se na jejich mediální podpoře. Jsem rád, že právě v roce dvacetiletého výročí humanitární organizace Člověk v tísni mohu dnes na tomto místě vyjádřit velký obdiv a podporu aktivitám této organizace nejen jako soukromá osoba, ale poprvé i jako oficiální zástupce České televize. Velmi si vážím toho, co se organizaci Člověk v tísni podařilo za dvě dekády v oblasti humanitární pomoci a lidských práv vykonat, a jsem velmi rád, že Česká televize jako klíčové médium veřejné služby v České republice tomu mohla po celou dobu dvaceti let pomáhat. Těším se na další intenzivní společnou práci při zajišťování pomoci těm, kteří to doopravdy potřebují. Petr Dvořák Director General, Czech Television Petr Dvořák generální ředitel České televize

8 auspices / záštity 7 ABOUT the FESTIVAL This year, Bageterie Boulevard became a partner of the One World festival. Instead of being called a general partner we would ideally prefer to call ourselves a proud partner. This would reflect the fact that we don t take this partnership lightly. For us, it s more than a sponsorship a term which has seemingly morphed into a marketing ploy, devoid of personal conviction. In addition to the other messages this human rights festival communicates to audiences, one of the most important is the idea that you can t take some things lightly. We get the impression that people can get too easily used to the idea of freedom without struggle; they get used to ignoring problems that don t affect them directly, and we tend to take our relatively carefree life as a given. One World and its stories should open our eyes for at least a moment and inspire us to realise there is a reason to stand up and fight for what we believe in. V letošním roce se Bageterie Boulevard poprvé stala partnerem festivalu Jeden svět. Místo označení generální nebo hlavní bychom rádi vyzdvihli především spojení hrdý partner. Reflektuje totiž, že toto partnerství nebereme na lehkou váhu. Nepovažujeme je za pouhé sponzorství, které se dnes stalo univerzálním marketingovým nástrojem bez myšlenky, případně bez osobního přesvědčení. Kromě jiných sdělení, která tento lidskoprávní festival divákům a návštěvníkům přináší, je pro nás důležitá právě myšlenka nebrat některé věci na lehkou váhu. Máme dojem, že lidé si příliš rychle zvykli na svobodu bez boje, zvykli si ignorovat problémy, které se jich přímo nedotýkají, a náš relativně pohodlný život považují za samozřejmost. Jeden svět a jeho příběhy by nám všem měly alespoň na chvíli otevřít oči a inspirovat nás k tomu, že má smysl zaujmout postoj a bojovat za něj. Petr Cichoň Owner and CEO of Crocodille ČR, spol. s. r. o. Petr Cichoň majitel a jednatel, Crocodille ČR, spol. s r. o.

9 8 auspices / záštity The past year has been one of change. In the course of the last 12 months, events have taken place in North African and Middle Eastern Arab states which were unimaginable until recently. These tumultuous revolutions, in which people tired of life in moribund autocracies clamoured for greater freedom and democracy, have changed the political map of the world forever. The entire festival team considered it an obligation to dedicate the main themes of this year s event to these processes. I am proud that we have managed to put together a varied and completely comprehensive category called Youth Quake, in which all corners of the ongoing Arab Spring are well represented and which provide an up-to-date view of events that are dominating the news every day. One thing that really emerges from the films, which newspaper articles and television reports perhaps overlook, is the huge courage and determination with which people took to the streets and demanded change. They often didn t hesitate to risk their own lives in their desire to express their opinions after years under a repressive regime. Besides the Arab world, among other things, the main thematic category looks at the unrest in established democracies such as Spain or Greece, which was sparked by the economic crisis that has shaken our social security. The visual graphic for this year s festival is also revolutionarily simple and straightforward. It uses the symbols and tools needed to manually make the necessary banners, which flooded Arabian cities as well as many states from the so-called Western World during the unrest. Whereas in countries such as Tunisia and Egypt, one can talk of successfully embarking on the road to democracy with some degree of optimism, in Syria the fighting is getting more intense every day. Consequently, One World has got involved in the worldwide event DOX BOX Global Day, which is seeking to draw attention to the murky events that are taking place in that country. With the same objective in mind, this will be followed by a special presentation of films from the Art of Freedom festival, which was held in Burma at the beginning of January and which openly criticised the authoritarian regime in the country. This administration has been announcing greater liberalisation since the last elections, but few actually believe that this is really on the cards. Hana Kulhánková Director of the One World Festival Uplynulý rok byl rokem změn. V průběhu posledních dvanácti měsíců se v arabských státech na severu Afriky a na Středním východě odehrály události, které byly donedávna jen těžko představitelné. Divoké revoluce, v nichž lidé, unaveni životem v zatuhlých autokraciích, volali po větší svobodě a demokracii, změnily politickou mapu světa. Celý tým festivalu Jeden svět považoval za povinnost věnovat hlavní téma letošního ročníku právě těmto procesům. Jsem pyšná, že se nám podařilo sestavit různorodou, a přesto ucelenou kategorii Protesty, nepokoje, revolta, v níž jsou zastoupeny dokumenty ze všech koutů stále probíhajícího arabského jara a zprostředkovávají aktuální pohled na události, jež denně plní zpravodajské portály. Z filmů dobře vystupuje, co možná novinové články nebo televizní reportáže opomíjejí, a sice obrovská odvaha a odhodlání, se kterými lidé vešli do ulic a žádali změnu. V touze po vyjádření svého názoru po letech v represivním režimu neváhali často riskovat vlastní život. Mimo arabský svět se hlavní tematická kategorie věnuje také nepokojům, které v zavedených demokraciích, jako je Španělsko nebo Řecko, zažehla ekonomická krize, která otřásla našimi sociálními jistotami. Revolučně jednoduchý a přímočarý je také letošní festivalový vizuál. Využívá symboly a nástroje potřebné při ruční výrobě transparentů, které během nepokojů zaplavily arabské metropole i mnohé státy tzv. západního světa. Zatímco v zemích, jako je Tunisko nebo Egypt, se dá s jistou dávkou optimismu mluvit alespoň o úspěšně započaté cestě k větší demokratizaci, v Sýrii se naopak boje neustále přiostřují. Jeden svět se proto připojil k celosvětové akci DOX BOX Global Day, kterou chce na tamní velmi nepřehledné dění upozornit. Stejný cíl sleduje zvláštní uvedení pěti vítězných filmů festivalu Art of Freedom, který se na začátku ledna odehrál v Barmě a otevřeně kritizuje autoritářský režim v zemi, jež od posledních voleb deklaruje větší liberálnost. Do karet mu však vidí málokdo. Hana Kulhánková ředitelka festivalu Jeden svět

10 special thanks / poděkování 9 Auspices / Festival zaštítili Karel Schwarzenberg, First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs / první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Alena Hanáková, Minister of Culture / ministryně kultury ČR Bohuslav Svoboda, Mayor of Prague / primátor hlavního města Prahy Martin Schulz, President of the European Parliament / předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek, Member of the European Parliament / poslanec Evropského parlamentu Milena Vicenová, Permanent Representative of the CR to the EU / stálá představitelka ČR při EU Dalibor Carda, starosta města Český Krumlov Ida Jenková, starostka města Police nad Metují Jaromír Dvořák, starosta města Nový Bor Jiří Šolc, spoluzakladatel Etického fóra ČR, filozof a pedagog na Technické univerzitě Liberec Martin Novotný, primátor statutárního města Olomouc Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje město Benešov město Polička město Třinec Milan Zeibert, místostarosta města Třebíč Miroslav Mašláň, rektor Univerzity Palackého v Olomouci Petr Polák, starosta města Tanvald Petr Řezníček, starosta města Chrudim René Wokoun, rektor univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Stanislav Bernard, Počátky Stanislav Pěnička, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje Vít Mandík, primátor statutárního města Ústí nad Labem Zuzana Kailová, náměstkyně primátora statutárního města Ústí nad Labem General Partner / Generální partner Bageterie Boulevard Petr Cichoň, Daniel Houser, Andrea Kadlecová, Lenka Nettlová, Jitka Remšová, Monika Staňková Co-orGAnizer / Spolupořadatel Ministerstvo kultury ČR Helena Fraňková, Kateřina Besserová, Klára Málková Support / Podpora Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie Kateřina Vojkůvková Hlavní město Praha Jana Tejkalová, Tomáš Výchopeň, Lenka Grossová, Václav Jukl Main Media Partner / Hlavní mediální partner Česká televize Petr Dvořák, Milan Fridrich, Kristina Taberyová, Andrea Filičková, Pavlína Kvapilová, Petra Štovíková, Zdeněk Lanc, Tereza Šafránková, Josef Pazderka, Martin Řezníček, Jitka Kálalová, Ladislav Doležal Other Important partners / další významní partneři EU Media Programme Aviva Silver, Vincent Coen, Viola Calabrese MEDIA Desk Česká republika Daniela Staníková Nadace Open Society Fund Praha Robert Basch, Jiří Knitl, Marie Peřinová Ministerstvo životního prostředí ČR Velvyslanectví Spojených států amerických David Gainer, Tomáš Knaibl, Markéta Kristová Velvyslanectví Nizozemského království Jan C. Henneman, Kateřina Skočdopolová Francouzské velvyslanectví Olivier Jacquot Francouzský institut Charlotte Fouchet, Sylvie Leray, Anna Mitéran Velvyslanectví Státu Izrael Shahar Shalef, Zuzana Celerýnová Kanadské velvyslanectví Alex McNiven, Ester Fialová, Michael Vlček Rakouské kulturní fórum v Praze Elisabeth Marinkovic, Sarah Polewsky Goethe-Institut Heinrich Blömeke, Angelika Eder, Simona Kopřivová Frontline Club Vaughan Smith, Flora Carmichael Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Vangelis Zingopis Nadační fond Avast Slovenský institut v Praze Viera Kučerová Polský kulturní institut Piotr Drobniak, Lucie Zakopalová Heinrich-Böll-Stiftung Praha Eva van de Rakt, Erik Siegl Media Partners / Mediální partneři Aktuálně.cz Pavel Kroulík, Martin Novák, Libor Stejskal, Antonín Tesař, Kateřina Severová, Michal Procházka, Tomáš Stejskal BigMedia Marek Pekárek, Radka Entlichová Český rozhlas Hana Hikelová, Václav Sochor, René Zavoral, Jakub Hritz, Martina Mašková, Kamila Stehlíková, Ivana Floriánová, Michal Rataj, Ladislav Železný, Tomáš Zikmund ČSFD.cz Martin Pomothy Dopravní podnik hl. m. Prahy Marie Vrančíková, Soňa Dvořáková EuroAWK Jaroslav Hanika, Michaela Fryšová Houser Ivan Pirohanič JCDecaux Ilona Andělová Lidové noviny Alan Stonawski Radio 1 Lenka Wienerová Respekt Erik Tabery, Adéla Pittsová, Monika Marečková, Anna Olléová Sedmá generace Vojtěch Pelikán Student Agency Petra Žličařová Technical Partner / Technický partner Alza.cz Jan Samko, František Slovák Support for One world in Schools / Jeden svět na školách podporují CEE Trust The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Evropská komise Evropský sociální fond Ministerstvo obrany ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zahraničních věcí ČR Nadační fond AVAST National Endowment for Democracy CZ.NIC Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie Support for One World Brussels / Jeden svět v Bruselu podpořili Nadační fond Avast Ministerstvo zahraničních věcí ČR Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie Kateřina Vojkůvková Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii Magdaléna Kramperová České centrum v Bruselu Kristina Prunerová Bozar: Centre for Fine Arts, Brussels Juliette Duret Goethe Institute Brussels Pia Entenmann, Maud Routner Qamar Human Rights and Democracy Network Watch Docs. Human Rights in Film IFF Maciej Nowicki Movies that Matter Taco Ruighaver, Eric van de Giessen Festival des Libertés Mario Friso, Olivia Welke Informační centrum OSN / United Nations Regional Information Centre (UNRIC) Karen Davies Human Rights Without Frontiers International Willy Fautré, Victoria Pirker Support for Festival in the Regions / Jeden svět v regionech podpořili ANAG, spol. s r. o. BOSPOR Božena Sedláková Bravoll, s. r. o. BusLine, a. s. Conel, s. r. o. ČEZ Jaderná elektrárna Dukovany ČEVAK, a. s. DZ Dražice, s. r. o. Freeport International Outlet FILINGER, a. s. Hotel ARTABAN Invets Uni, s. r. o. Josef Kvapil, a. s. ABOUT the FESTIVAL

11 10 special thanks / poděkování Kabelová televize, s. r. o. METRASTAV, s. r. o. MITON CZ, s. r. o. Orange & Green RECTICEL Interiors CZ, s. r. o. SLÁDEK GROUP, a. s. Solutions, s. r. o. STING, s. r. o. Subterra, a. s. Sundisk, s. r. o. ŠKO-ENERGO, s. r. o. Terier, s. r. o. TRW Autoelektronika, s. r. o. UNIDERMA, s. r. o. Valdemar Grešík Natura, s. r. o. VETOS dveře a zárubně, s. r. o. WIP Reklama, spol. s r. o. graphic design, creative campaign / GrAFický design, kreativní kampaň Ex Lovers Festival Trailer / Televizní spot Directors / režie: Oficina Lukáš Fišárek, Marek Cimbálník Camera / kamera: David Marvan Music / hudba: Jan Čechtický Edited by / střih: Oficina Lukáš Fišárek Production / produkce: Oficina Pavla Baxová, Vlaďka Cimbálníková Voice over: Klára Vytisková Mirage Ateliery Pokrok Tricksfx Vít Petrášek Sprint reklama Vantage DuBBing / Dabing Soundsquare Martin Jílek, Alice Hurychová, Hana Klikorková, Marek Klasna DatABAse ManAGement / Festivalová databáze StarBase Pavel Kalenda, Pavla Kormošová Festival Venues / Festivalová kina a galerie Bio Konvikt Ponrepo Tomáš Hála Francouzský institut Sylvie Leray kino Atlas David Císek kino Evald Cyril Šmelhaus, Mirek Ráž, Ivana Košuličová kino Lucerna Pavel Prokopius, Bedřich Němec, Andrej Štůla kino Světozor Petr Jirásek, Pavel Rajčan, Marian Plieštik, Jiří Šebesta Langhans Galerie Praha Zuzana Meisnerová Wismer Městská knihovna Ján Simkanič Special Thanks To / Jeden svět děkuje AAudio Jiří Vacek Active Travel Petr Gross, Klára Palečková Adobe Systems Tomáš Metlička Atoll Print Aleš Macoun AV Kongres Antonín Vrba Easytalk Andrea Svobodová, Martina Špatná, Zuzana Turková Elvia-Pro Jan Chvála FAMU Vít Janeček, Vít Klusák, Kamila Dohnalová Hertz Michaela Pavelková Hnutí DUHA Jiří Koželouh, Magda Koutská, Barbora Šlapáková, Eva Hejralová, Petra Švambergová Národní knihovna ČR Zuzana Hochmalová Pilsner Urquell Michaela Okwuegbue Ruefa Reisen Eva Peštová, Pavlína Hyžáková Spedart Pavel Štorek TNT Express Worldwide Roman Šimůnek, Barbora Koláčková, Lukáš Chochole T.R.I. Josef Blecha VA Unisa Pavel Kobr One World in the Regions / Jeden svět v regionech Benešov Milada Těhlová, Václav Těhle a Marcela Havrlíková o. s. Pro Benešov Bílina Jaroslav Talácko, Karolína Hrubá a Miloš Hrubý Člověk v tísni Bílina Brno Kateřina Petrášová, Blažena Stránská Plán B, o. s., SVČ Lužánky, Adam Vašíček, Dagmar Červenková České Budějovice Martina Turinská a Jan Turinský kino Kotva Český Krumlov Pavel Bicek a Filip Faschingbauer Centrum pro pomoc dětem a mládeži Děčín Tomáš Dopita a Vladimír Volráb o. s. Zelená pro planetu, Martin Pošta Kino Sněžník Hrádek nad Nisou Vít Štrupl Brána Trojzemí, o. p. s., Radim Dudek ZŠ Lidická Chrudim Jiří Tůma a Martina Šťastná o. s. Šance pro tebe Jablonec nad Nisou Milena Bauerová klub Na Rampě Kladno Vendula Karasová, Karolína Fojtová a Martin Kovalčík Člověk v tísni Kladno Klatovy Lenka Meteláková Pekařová Člověk v tísni Plzeň a Klára Mrázková Na Hromádce, o. s. Kralupy nad Vltavou Helena Plicková kino Vltava a Michal Hruška Liberec Lukáš Průcha, Veronika Arnoštová a Zuzana Jireková Člověk v tísni Liberec Louny Kateřina Suchá, Jitka Boudová, Tereza Vágnerová a Anna Bahnerová Mikulov Sylva Chludilová Mikulovská rozvojová s. r. o. Mladá Boleslav Michaela Stránská, Anna Šindelková, Zora Vondráčková, Klára Mitlenerová, Jan Kurka a Vanda Hlaváčková Neratovice Petr Palička a studenti gymnázia Františka Palackého Lucie Šťastná, Lucie Veselá, Lucie Kašparová a Silvestr Svoboda Nový Bor Alena Forgáčová, Radovan Novotný a Ilona Rejholcová Olomouc Lenka Voleníková, Barbora Žáčková, Jan Kovařík a Člověk v tísni Olomouc Opava Jan Kunze Opavská kulturní organizace, p. o. Ostrava Veronika Kusá a Jarmila Kučerová Minikino; Ilona Rozehnalová Fiducia; Renata Jurdová

12 special thanks / poděkování 11 a Vladimír Šmehlík Klub Atlantik; Kamila Koptáková kino Art Pardubice Anna Hrabáčková a Pavel Ševčík Plzeň Lenka Meteláková Pekařová Člověk v tísni Plzeň; Natálie Wanková a Václava Hazuková Na Hromádce, o. s. Počátky Hana V. Konvalinková, Lukáš Polák a Jiří Pykal Javořice, o. s. Police nad Metují Zuzana Ježková o. s. JULINKA Polička Petra Jílková, Marie Jílková a Markéta Kutilová Prostějov Iva Linhartová a Jana Světlíková Člověk v tísni Olomouc Přerov Marcela Nosálová, Tereza Tomancová a Klára Vinklárková Člověk v tísni Olomouc Rožnov pod Radhoštěm Pavel Jakubík T klub kulturní agentura, p. o. Semily Eva Šírová, Lenka Holubičková a Iveta Mečířová Cervus Semilensis, o. s. Tábor Radka Kohelová, Tomáš Bílý a Martin Slach Cheiron T, o. p. s. Tanvald Zdeňka Juklová a Martina Staffenová Teplice Jindřich Frankenfeld POHIP.COM, o. s. Tišnov Dan Petrucha a Anna Sítorová Trutnov Eva Navrátilová, Martin Věchet a Vladimír Jůzl Geronimo, o. s. Třebíč Miroslava Čermáková, Pavel Mikoláš a Michael Řídký Městské kulturní středisko Třinec Eva Klusová, Petr Malý a Jakub Przywara Ubot Gallery, o. s. Ústí nad Labem Marek Mach, Pavel Vobůrka, Gymnázium Jateční a Člověk v tísni Ústí nad Labem Ústí nad Orlicí Petr Kulhavý, Jarda Kopecký, Honza Blaško a Marek Švec Spousti, o. s. Znojmo Dušan Varga, Jana Stará a Jana Alexová Znojemská Beseda Grateful Thanks To the Following Individuals and OrGAnizations / Festival by se neobešel bez pomoci těchto lidí a organizací A-NEWS, s. r. o. Jakub Liška AČFK Aerofilms Ivo Andrle Andrea Kuhn Anna Purkrábková Autlook Films Youn Ji Božena Přikrylová CAT&Docs Maëlle Guenegues Cinephil Gabby Stein, Ori Bader České centrum Bukurešť René Kubášek David Vondráček David Čálek Deckert Distribution Ina Rossow Doc & Film International Hwa-Seon Choi DOK Leipzig Claas Danielsen, Grit Lemke Duracfilm, o. s. Pavlína Kalandrová Evolution Films, s. r. o. Pavel Berčík, Bára Dlabajová Film & Sociologie Jarmila Poláková, Taťána Marková Films Transit Jan Rofekamp, John Nadai Finnish Film Foundation Otto Suuronen freesam, s. r. o. Saša Dlouhý German Films Julia Basler Hypermarket Film Tereza Horská Igor Blažević Jasmina Blažević Jana Boršková Jiřina Šiklová Klára Řezníčková Kloos & Co Stefan Kloos, Anja Dziersk Lucie Vopálenská Lukáš Houdek Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary Eva Zaoralová, Karel Och, Ivana Novotná Mama Coffee Marta Kolská, Daniel Kolský Martin Mareček Martin Řezníček Midpoint Helena Zajícová, Barbora Ondrejčáková, Veronika Dvořáčková Millward Brown Martin Jílek Mowshe National Film Board of Canada Éric Séguin Norwegian Film Institute Arna Marie Bersaas, Kathrine Haaheim Obálka Praha Jaro Dufek, Vojtěch Poláček Petr Jančárek Petr Jarčevský První veřejnoprávní Michaela Hofmanová Richard Fiala Swedish Film Institute Sara Rüster Šimon Špidla Škola hmatového modelování Štěpán Axman Tomáš Hodan Tomáš Vlach U.F.O. Pictures Jefe Brown, Keith Jones Unijazz Čestmír Huňát Verbascum Imago, s. r. o. Richard Němec Villa Vojkov Tomáš Čoudil, Halka Kuščynská Wide Management Coralie Faucheur Zora Hesová Život 90 Oldřich Staněk Foreign Partners of One World in Schools / Zahraniční partneři Jednoho světa na školách Slovakia: Človek v ohrození, Nenápadní hrdinovia Poland: Centrum Edukacji Obywatelskiej Estonia: Mondo Romania: ORICUM Kosovo: Dokufest Bosnia and Herzegovina: Pravo Ljudski Georgia: RDD / People in Need ABOUT the FESTIVAL

13 Jeden svět děkuje za podporu INZERCE Ministerstvu kultury České republiky

14 Jeden svět děkuje za podporu INZERCE Státnímu fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

15 Praha hlavní město České republiky Hlavní město České republiky Praha leží v samém středu Evropy, na místě, které je od pradávna křižovatkou kontinentálních obchodních cest. V 9. století byl založen Pražský hrad a od desátého století byla Praha sídelním městem českých knížat a králů. V polovině 14. století se stala centrem svaté říše římské a počtem obyvatel třetím největším městem Evropy. I v habsburské monarchii zůstala hlavním městem Českých zemí, které se v průběhu 19. století staly hospodářsky nejsilnější částí tehdejšího Rakousko-Uherska. Praha se vyvíjela jako významné centrum, kde se stýkala kultura česká, německá i židovská. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 se stala hlavním městem nového státu. Došlo k rozšíření jejího území a velkému stavebnímu rozmachu. V současné době je milionovým velkoměstem rozkládajícím se téměř na 500 km 2. Po společensko-hospodářských změnách v roce 1989 Praha prohloubila své historicky silné vazby s dalšími městy střední Evropy a postupně získává stále lepší postavení v kontinentální struktuře velkých měst. Praha tak má všechny předpoklady být dobrým a uznávaným městem. Staletý stavební vývoj vedl ke vzniku světově unikátního celku, výjimečného svou velikostí i koncentrací památek. Prolínají se zde různé stavební slohy a styly, jejichž symbióza vytváří neopakovatelnou atmosféru města. Nejcennější část městského centra o rozloze 866 ha byla v roce 1971 vyhlášena Pražskou památkovou rezervací a v roce 1992 zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Praha je sídlem nejvyšších zákonodárných, správních a politických orgánů státu parlamentu, vlády, prezidenta, jsou zde nejvýznamnější společenské, kulturní a vzdělávací instituce. Je vstupní branou do České republiky. INZERCE Poloha Zeměpisná šířka: severní šířky Zeměpisná délka: východní délky Nadmořská výška: maximální 399 m n. m., minimální 177 m n. m. Rozloha: 496 km 2 Klimatické podmínky Převládající směry větrů: Průměrná teplota: Průměrné lednové teploty: Průměrné červencové teploty: Roční úhrn srážek: JZ, Z, J 9 C - 0,9 C 19 C 520 mm/rok Prague the capital of the Czech Republic The capital city of the Czech Republic, Prague, is situated in the very heart of Europe, on a place that has been an intersection of continental merchant routes since time immemorial. It was the seat of Czech princes and kings from the tenth century A. D. In the mid-14th century, Prague was the centre of the Holy Roman Empire and Europe s third largest city in terms of population. As part of the Hapsburg monarchy, Prague remained the capital of Czech lands, which became the strongest part of the Austro-Hungarian Empire in terms of economy during the 19th century. Prague was developing as an important centre where Czech, German and Jewish cultures met and mingled. Following the establishment of the Czechoslovak Republic in 1918, Prague became the metropolis of the new country. It experienced a growth of its territory and a great building boom. Currently, Prague is a large city of more than one million people, spreading over almost 500 square kilometres. Following the social and economic changes in 1989, Prague enhanced its histo rically strong ties with other cities in Central Europe, and has gradually been gaining a continuously improving position within the continental structure of big cities. Prague therefore deserves its recognition as being a high quality city. Centuries of construction gave rise to an exceptional integrated architectural complex, unique in the world as regards its size and concentration of cultural heritage. Different architectural styles mingle and intertwine here, and their symbiosis creates the city s unique atmosphere. The most valuable part of the city s centre (866 ha) was declared the Prague Heritage Reserve in 1971, which was included in UNESCO s world cultural heritage list in Prague is the seat of the top-level legislative, administrative and political bodies of the country the parliament, government, and president; and the most important social, cultural and educational institutions reside here. The city is the entrance gate to the Czech Republic. Location Latitude: north Longitude: east Elevation: maximum 399 m above sea level, minimum 177 m above sea level Area: 496 sq km Climatic conditions Prevalent wind direction: Southwest, west, south Average temperature: 9 C Average January temperature: - 0,9 C Average July temperature: 19 C Annual precipitation total: 520 mm/year

16 about the festival / o festivalu 15 About the Festival / O festivalu 15 About the Organizer / O pořadateli 18 Homo Homini Award / Cena Homo Homini 19 Juries and Awards / Poroty a ceny 21 opening film / ZAhAJovací film 44

17 16 about the festival / o festivalu ABout THE FestivAL 100,000 viewers: The One World International Human Rights Documentary Film Festival, organised by People in Need, is currently the world s biggest documentary festival with a human rights focus. ONE world IN THE REGIONS: The festival does not only take place in the capital; after screenings in Prague, it moves on to 40 other Bohemian and Moravian cities and towns. Discussions and debates: One World provides a platform for the exchange of views and experiences; viewers have the opportunity to discuss the subjects of films with their filmmakers, as well as with experts. THE FESTIVAL IN THE CLASSROOM: Screenings for primary and secondary schools are held during One World. In addition, the festival works with universities through the project History, Film and Human Rights, aimed at establishing seminars on human rights as part of the education provided at Czech universities.

18 about the festival / o festivalu 17 Homo Homini: The only Czech international human rights award is presented within the framework of the festival. Bestowed annually on an individual or group that has made a significant contribution to the promotion of human rights, it provides recipients and their associates with moral support and increased attention from the international community. ABOUT the FESTIVAL Institute of documentary film: This year for the first time during One World, the Institute of Documentary Film is organising an East Doc Platform intended for film professionals. Over several jam-packed days, filmmakers from Eastern and Central Europe will meet leading European and North American television producers, buyers and other key players in the film industry. one world around THE world: The festival long ago transcended the borders of the Czech Republic, and human rights festivals today take place around the world. This year they are joined by a new festival of documentary films in the Iraqi capital, Baghdad Eye. Meanwhile, One World in Brussels, which takes place also at the European Parliament, is being held for the sixth time. right to know: Things certainly don t come to an end when the festival is over. The One World team in Prague organises regular film debate evenings throughout the year. Through screenings and panel discussions, the public has the opportunity to learn about the broader context of local and international human rights issues, which are frequently overlooked by the Czech media. Get your Audience! Fans of One World s films have the opportunity to get involved in the alternative distribution of films. Since 2010, they have been able to borrow documentaries free of charge and screen them to their own audiences. Over 900 people have become involved, putting on screenings that have drawn attention of over 30,000 viewers.

19 18 about the organizer About the OrGAnizer People in Need was established in 1992 by a group of war reporters and foreign correspondents who were no longer satisfied with importing information to the Czech Republic; instead, they began exporting aid. It gradually became established as a professional humanitarian organisation focused on providing aid to crisis areas and supporting adherence to human rights around the world. Over the past 20 years, it has grown into one of the biggest non-profit organisations in Central Europe and has also become active in the field of education and helping those living in social exclusion. Today People in Need is focused on four key areas: HumanitARIAn AID and development cooperation People in Need provides immediate humanitarian aid to people in distress during natural disasters or military crises. It focuses on long-term aid to people living in poverty and inadequate living conditions. In countries in Africa, Asia, and Europe, it implements development programmes designed to improve residents access to education, healthcare and potable water; adherence to hygiene standards; development of local food sources; and people s involvement in processes that influence goingson in their country. Its humanitarian team has provided assistance numerous times during flooding in the Czech Republic. In 20 years, People in Need has brought humanitarian aid and development assistance to more than 40 countries. SuPPORt FOR human RIghts From the start, helping dissidents and supporting civic society in repressive countries and states undergoing a democratic transformation has been one of the cornerstones of People in Need s philosophy. Its human rights team is focused on work in several dictatorships, authoritarian regimes and countries where the experience of the transformation to democracy is similar to that of the Czech Republic. At present, programmes supporting human rights are being carried out in Cuba, Burma, Belarus, Russia, Moldova and Ukraine. People in Need runs the annual One World International Human Rights Documentary Film Festival. People in Need presents the Homo Homini Award annually to people who have made a significant contribution to defending human rights and advocating democracy. SocIAl integration PROgRAmmes Its social integration programme team supports the social advancement of poor and endangered families by means of advisory and educational services. In over 70 Bohemian, Moravian and Slovak municipalities, it provides support for local self-government, leading to social cohesion and municipal development. It supports children from socially weak families in obtaining the education that will later boost their chances on the labour market. It motivates parents to take an active approach, not only in their children s education but also in dealing with the family s overall living situation. It looks for solutions in cooperating with schools, local administrative agencies, the police and other non-profit organisations. Clients/partners play an active role in all activities. education and information PROgRAmmes People in Need ensures that Czech society is better informed about the issues of poverty, migration and human rights abuses and works to reduce racial and ethnic prejudice and xenophobia. The Varianty educational programme is chiefly focused on university teachers and students, for whom it prepares seminars, conferences and workshops on intercultural and global development education. The One World in Schools programme works with teachers, pupils and students, providing them with documentary films and other accompanying teaching materials related to topical issues facing today s world and modern history. The Development Awareness and Migration information programmes work to raise awareness of important social issues by means of the media.

20 homo homini award 19 homo homini award People in Need grants the Homo Homini Award annually to an individual or group that has made a significant contribution to the promotion of human rights, democracy, and the non-violent resolution of political conflicts. cena homo homini Společnost Člověk v tísni každoročně uděluje cenu Homo Homini osobnostem nebo skupinám, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů. ABOUT the FESTIVAL The 2011 award goes to a group of Syrian doctors and paramedics operating under the name Doctors Coordinate of Damascus for the courage and commitment with which they save the lives of civilians in the face of brutal government repression. Injured demonstrators are not always treated at official hospitals, while hospitalisation carries the risk of arrest or even death. Under such conditions, the group of doctors and medics decided to organise an underground network to help the injured, fully aware that in so doing they were putting their own lives on the line. As in other Arab states, a wave of protests erupted against the dictatorial regime in Syria in the spring of However, the reaction of President Bashar al-assad, even in the context of events in the surrounding region, was very brutal and the country is still being shaken by clashes between armed army units and predominantly civilian demonstrators. Several thousand people have been killed, while thousands more have suffered injuries. Being hurt in demonstrations places the latter in the sights of the security forces, who arrest them in hospital and carry them off to prison regardless of their state of health. There have been many reports of the deliberate disconnecting of the injured from life support machines and executions in hospitals; for that reason, many of the injured avoid them. It was under those circumstances that groups of young Syrian doctors and other health personnel decided to put a stop to this cruel treatment. They began tending to injured demonstrators in abandoned buildings, covered halls and secret hideaways, albeit without sufficient equipment or medicines. The work of a number of doctors in a Damascus suburb grew into an underground network known as the Doctors Coordinate of Damascus. In war-like conditions, they treat the injured in several Syrian cities and are at present the most organised group of medics active in the country. Due to their activities, they themselves immediately became the victims of persecution by the regime. Several have paid with their lives; according to available reports, one of the network s key founders, Dr. Ibrahim Othman, was killed by Syrian forces in December The 2011 Homo Homini Award is therefore bestowed in the spirit of its name on the Doctors Coordinate of Damascus for the personal bravery and resolve with which they decided to help their fellow citizens in conditions in which their own lives are directly at risk. In the broader context, People in Need would like to use the award as a means of drawing attention to the bloody conflict in Syria, which has to a certain degree become the dark corner of the Arab Spring in which, not far from the Czech Republic, thousands of civilians are dying without any significant help from the international community. Za rok 2011 cenu získává skupina syrských lékařů a zdravotníků pod názvem Doctors Coordinate of Damascus, za odvahu a nasazení, se kterými zachraňují životy civilistů při brutálních vládních represích. Raněným demonstrantům se ne vždy dostane v oficiálních nemocnicích ošetření a zároveň hospitalizací riskují zatčení, nebo i smrt. Za těchto podmínek se skupina lékařů a jiných zdravotnických pracovníků rozhodla organizovat podzemní síť na pomoc raněným, při plném vědomí toho, že tím sami riskují své životy. Podobně jako v dalších arabských zemích, i v Sýrii se na jaře 2011 vzedmula vlna protestů proti diktátorskému režimu. Reakce vlády prezidenta Bašára Asada byla však i v kontextu událostí v okolních zemích velmi brutální a zemí dosud otřásají střety mezi těžce vyzbrojenými armádními jednotkami a převážně civilními demonstranty. Za oběť už jim padlo několik tisíc lidí a další tisíce byly zraněny. Právě zranění v demonstracích se pak často dostávají do hledáčku bezpečnostních složek, které je zatýkají v nemocnicích a navzdory jejich stavu odvážejí přímo do vězení. Řada zpráv mluví dokonce o cíleném odpojování raněných od životně důležitých přístrojů a popravách přímo v nemocnici. Mnoho zraněných se proto nemocnicím vyhýbá. Za těchto okolností vznikly skupiny mladých syrských lékařů a dalšího zdravotnického personálu, kteří se rozhodli krutému zacházení postavit. Raněné demonstranty začali ošetřovat v opuštěných domech, skrytých halách a tajných úkrytech, i bez dostatečného vybavení a léků. Aktivita několika doktorů z předměstí Damašku se rozrostla v podzemní síť lékařů a zdravotníků, kteří si říkají Doctors Coordinate of Damascus. Ve válečných podmínkách ošetřují zraněné v několika velkých syrských městech a v současnosti představují nejorganizovanější zdravotnickou skupinu z těch, které v zemi působí. Kvůli těmto aktivitám začali být ale sami okamžitě pronásledováni režimem. Několik z nich už za svou činnost zaplatilo životem; jeden z hlavních zakladatelů sítě, dr. Ibrahim Othman, byl podle dostupných zpráv zabit syrskými jednotkami v prosinci Cena Homo Homini je proto zcela v duchu svého jména za rok 2011 udělena Doctors Coordinate of Damascus za jejich osobní odvahu a odhodlání, s jakými se rozhodli pomáhat spoluobčanům i v podmínkách bezprostředního ohrožení vlastního života. V širším kontextu chce Člověk v tísni cenou poukázat také na dlouhý krvavý konflikt v Sýrii, která se do jisté míry stala jakýmsi tmavým koutem arabského jara, ve kterém nedaleko od České republiky umírají tisíce civilistů bez výrazné pomoci mezinárodního společenství.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 --ANNUAL REPORT 2011 BUĎME AKTIVNÍMI OBČANY ZAJÍMEJME SE O DRUHÉ Název našeho občanského sdružení BALIME je zkratka Bavíme Lidi Medii Cíle: Vzdělávací činnost, především v oblasti

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola žáky 8. a 9. ročníků základní Zeměpis

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč.

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč. The United Kingdom VY_32_INOVACE_99 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1.Find 28 expressions in a word search and solve the hidden message.

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK Program semináře 14,30 - Úvodní slovo 14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK 15,00 - Modernizace výuky klinického rozhodování: představení vybraných platforem

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více