One World Prague. Youth Quake. International Human Rights Documentary Film Festival.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "One World 6 15 3 2012 Prague. Youth Quake. International Human Rights Documentary Film Festival. www.oneworld.cz"

Transkript

1 One World Prague Youth Quake International Human Rights Documentary Film Festival

2 content / obsah 1 About the festival Auspices / Záštity 2 Special Thanks / Poděkování 9 About the Festival / O festivalu 15 About the Organizer / O pořadateli 18 Homo Homini Award / Cena Homo Homini 19 Juries and Awards / Poroty a ceny 21 opening film / ZAhAJovací film 44 film categories main Competition / Hlavní soutěž 45 Right to Know / Máte právo vědět 61 Youth Quake / Protesty, nepokoje, revolta 77 With or Without You / Spolu navzdory 93 So-called CiviliZAtion / takzvaná civilizace 103 panorama / panorama 111 czech Films / České filmy 123 People In Need 20 Years and Going on / Člověk v tísni 20 let pomoci 133 short films / krátké filmy 143 docs for kids / jeden svět dětem 157 special program EAst doc platform 166 One World Social Innovation 167 dox box Global day 168 Best of Art of Freedom 169 One World panel Discussions 170 One World Outreach one world around the world / jeden svět ve světě 172 human rights film network / asociace lidskoprávních festivalů 173 one world in the regions / jeden svět v regionech 174 One World in schools / jeden svět na školách 176 one world team / festivalový tým 180 indexes / rejstříky 195

3 2 auspices / záštity At present, One World is probably the biggest film festival in the world devoted to human rights issues. It is undoubtedly a success, but at the same time this status places an obligation on the event. I believe that this year s One World will be even more interesting and praiseworthy than previous festivals. Nonetheless, we will also be cognisant of the fact that one man is missing whom we appreciated and who was of great importance to all of us. This year s One World will be the first to be held without the participation of Václav Havel, who was the patron of the festival and regularly attended the event. For Havel, his patronage of the One World festival was not some way of keeping an ex-president in the public eye. In his case, supporting this human rights festival was a logical continuation of his work and a natural expression of his personality. I wish the One World festival every success, and I am convinced that it will continue in the spirit of Havel and comprise part of the Czech Republic s principled policies in regard to the observance of human rights. Support for the observance of human rights in their universal form has long been one of the priorities of the Czech Republic s foreign policy. In this sense, the One World festival perhaps provides an even clearer view of this policy from an artistic and civic point of view, as well as the reasons behind it. Sometimes, it can appear that enshrining our pursuit of greater respect for human rights in our foreign policy is overtly ostentatious. Nonetheless I am convinced that attention devoted to the indivisibility of human rights is of crucial importance not only for those we are trying to help, but also for those of us in the heart of a secure and democratic Central Europe. I think it is very good that most activists who are devoted to human rights and also contribute to the preparation of this festival are young people. This is promising for the subsequent development of our society. We should always remember what Alexander Solzhenitsyn pointed out in his book The Gulag Archipelago, when he said that the boundaries between good and evil do not lie between states, classes, or political parties. The dividing line between good and evil can be found in the heart of every person, the heart of each one of us. Karel Schwarzenberg First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Jeden svět je v současnosti zřejmě největším filmovým festivalem na světě věnovaným tematice lidských práv. Je to bezesporu úspěch, ale toto postavení rovněž značně zavazuje. Věřím, že letošní Jeden svět bude ještě zajímavější a záslužnější než ty předešlé. Budeme si však uvědomovat, že nám chybí člověk, kterého jsme si vážili a jenž byl pro nás tak důležitý. Letošní ročník je totiž první, který se uskuteční bez účasti Václava Havla, jenž byl patronem festivalu a pravidelně jej navštěvoval. Pro Václava Havla nebyla záštita nad festivalem Jeden svět způsobem, jak se mohl jako bývalý prezident zviditelnit. Podpora tohoto lidskoprávního festivalu byla v jeho případě logickým pokračováním jeho díla, přirozeným projevem jeho osobnosti. Přeji festivalu Jeden svět hodně úspěchů a jsem přesvědčen, že bude dále pokračovat v duchu Václava Havla a bude součástí zásadové politiky České republiky v oblasti dodržování lidských práv. Podpora dodržování lidských práv v jejich univerzální podobě patří k dlouhodobým prioritám zahraniční politiky České republiky. V tomto smyslu festival Jeden svět poskytuje snad ještě jasnější pohled na tuto politiku z uměleckého i občanského hlediska a s tím i důvody, které k ní vedou. Někdy se může zdát, že úsilí o větší respekt k lidským právům stavíme v rámci naší zahraniční politiky příliš na odiv. Jsem však přesvědčen, že pozornost věnovaná nedělitelnosti lidských práv má svůj zásadní význam nejen pro ty, kterým se snažíme pomoci, ale i pro nás, uprostřed bezpečné a demokratické střední Evropy. Považuji za velmi dobré, že většina aktivistů, kteří se věnují lidosprávním aktivitám a rovněž se podílejí na přípravě tohoto festivalu, jsou mladí lidé. Je to příslib pro další vývoj naší společnosti. Měli bychom si totiž stále připomínat memento, jež vyjádřil Alexandr Solženicyn v knize Souostroví Gulag, že hranice mezi dobrem a zlem neprochází mezi státy, třídami ani mezi politickými stranami. Dělicí čára mezi dobrem a zlem je v srdci každého člověka, každého z nás. Karel Schwarzenberg první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR

4 auspices / záštity 3 ABOUT the FESTIVAL The Ministry of Culture regularly offers moral and financial support to the One World festival, which has become one of the most important film festivals in the Czech Republic. This year s event once again is being held under the auspices of my ministry. Throughout my professional life, I have witnessed the strong impression cultural resources can make on the younger generation, inspiring them to become responsible people who respect the principles of democracy. The proof is evident in the huge audience interest in films about human rights issues, particularly in the festival s accompanying programmes, debates, and panel discussions. When planning cultural events, I am well aware how important it is not to neglect the regions; people living there have the same interest in cultural and social activities as those living in the capital city. The organisers of One World are also conscious of this and have been gradually expanding the festival throughout the entire country. Using new technologies, they have extended the festival s reach via the Internet so that it is now possible to watch thought-provoking documentary films about human rights from practically anywhere. Consequently, I think the One World International Human Rights Documentary Film Festival can make a significant contribution to the future rectification of wrongs and injustices, and I am convinced of the sense and purpose of hosting this event. Ministerstvo kultury pravidelně podporuje morálně i finančně festival Jeden svět, který dnes již patří mezi nejvýznamnější filmové festivaly nejen v České republice. Převzala jsem záštitu i nad jeho letošním ročníkem. Ze své celoživotní profesionální zkušenosti vím, jak silně lze kulturními prostředky působit na mladou generaci a vychovávat ji k zodpovědnosti a respektování principu demokracie. Velký divácký zájem o filmy s problematikou lidských práv a zejména o doprovodné programy festivalu, debaty a panelové diskuse je toho důkazem. Ze své další pracovní zkušenosti vím, jak důležité je v plánování kulturních akcí neopomíjet regiony, neboť lidé, kteří tam žijí, mají stejný zájem o kulturní a společenské dění jako ti v hlavním městě. Organizátoři Jednoho světa jsou si toho vědomi a postupem let jej rozšířili po celé republice. Prostřednictvím nových technologií jej navíc šíří nadále i po síti, takže dokumentární filmy o lidských právech mohou vyprovokovat k zamyšlení a úvahám o věcech, s nimiž se běžně nesetkávají, diváky prakticky kdekoli. Proto myslím, že Mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět může výrazně přispět k možné budoucí nápravě nespravedlností a křivd a jsem přesvědčena o smyslu jeho pořádání. Děkuji organizátorům Jednoho světa a divákům přeji hodně dobrých filmů. I would like to thank the organisers of One World and I hope audiences enjoy seeing many good films. Alena Hanáková Minister of Culture of the Czech Republic Alena Hanáková ministryně kultury České republiky

5 4 auspices / záštity Dear friends, The start of this year marked exactly 35 years since the publication of Charter 77, which urged the observance of basic human rights and freedoms in socialist Czechoslovakia, as guaranteed by the Helsinki Accords. Among other things, the declaration published on 1 st January 1977 included the following words: The freedoms and rights guaranteed by these pacts are important factors of civilisation for which, throughout history, many progressive forces have been striving. It is also thanks to the courage of the signatories of Charter 77 that we can now enjoy the privileges of a democratic society, which guarantees many rights and freedoms for its citizens. We should not stop reminding ourselves of this simple fact. There are still countries in this world where the fight for human rights and freedoms is far from finished. If the 14 th annual One World festival contributes in at least a small way to our realisation that living in freedom is not something to be taken for granted, the efforts of the festival organisers will not have been in vain. Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Mayor of Prague Vážení přátelé, na počátku letošního roku uplynulo přesně 35 let od vydání Charty 77, jež se domáhala dodržování základních lidských práv a svobod garantovaných Helsinskými dohodami v socialistickém Československu. V prohlášení uveřejněném 1. ledna 1977 zazněla mimo jiné i následující slova: Svobody a práva, jež tyto pakty zaručují, jsou důležitými civilizačními hodnotami, k nimž v dějinách směřovalo úsilí mnoha pokrokových lidí. Také díky odvaze signatářů Charty 77 můžeme dnes užívat výsad demokratické společnosti, která svým občanům garantuje množství práv a svobod. Tuto prostou skutečnost si nesmíme přestat připomínat. Na světě totiž stále existují země, kde boj za lidská práva a svobody není zdaleka u konce. Pokud letošní 14. ročník festivalu Jeden svět alespoň drobným dílem přispěje k tomu, abychom si uvědomili, že žít ve svobodě není něčím běžným, pak úsilí organizátorů festivalu nebylo zbytečné. doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. primátor hl. m. Prahy

6 auspices / záštity 5 ABOUT the FESTIVAL Europe Loves European Festivals A privileged place for meetings, exchanges and discovery, festivals provide a vibrant and accessible environment for the widest variety of talent, stories and emotions that constitute Europe s cinematography. The MEDIA Programme of the European Union aims to promote European audiovisual heritage, encourage the transnational circulation of films and foster audiovisual industry competitiveness. The MEDIA Programme acknowledges the cultural, educational, social and economic roles of festivals by co-financing every year almost 100 of them across Europe. These festivals stand out for their rich and diverse European programming, networking and meeting opportunities for both professionals and the public; their activities in support of young professionals; and the importance their educational initiatives give to strengthening intercultural dialogue. In 2011, festivals supported by the MEDIA Programme programmed more than 40,000 screenings of European works to nearly three million cinema lovers. MEDIA is pleased to support the 14 th edition of the One World International Human Rights Documentary Film Festival and we extend our best wishes to festivalgoers for an enjoyable and stimulating event. MEDIA PROGRAMME European Union Evropa miluje evropské festivaly Festivaly jsou jedinečným místem, kde se lidé setkávají, vyměňují si názory a získávají nové úhly pohledu. Poskytují snadno přístupné prostředí pro přímou konfrontaci celé řady talentů, příběhů a emocí, které utvářejí evropskou kinematografii. Program MEDIA Evropské unie se zaměřuje na propagaci audiovizuálního dědictví, podporu šíření filmové tvorby do zahraničí a na zvyšování konkurenceschopnosti filmového průmyslu. Každoročním spolufinancováním téměř stovky festivalů vyjadřuje program MEDIA uznání jejich kulturní, vzdělávací, společenské a ekonomické role. Podpořené festivaly vynikají bohatou a různorodou programovou nabídkou, ale i podporou setkávání filmových profesionálů i široké veřejnosti a navazování kontaktů. Oceňujeme také jejich podporu pro začínající filmaře, vzdělávací aktivity a posilování mezikulturního dialogu. V roce 2011 tyto festivaly uskutečnily více než čtyřicet tisíc projekcí evropských filmů pro téměř tři miliony diváků. Pro nás z programu MEDIA je podpora 14. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět potěšením a přejeme návštěvníkům této sympatické a podnětné akce vše nejlepší. PROGRAM MEDIA Evropská unie Další informace o programu MEDIA naleznete na našich webových stránkách:

7 6 auspices / záštity As in previous years, Czech Television is proud to support the One World festival of documentary films, one of the globe s biggest events focused on human rights. Czech Television, as main media partner, will again convey goingson at One World to television viewers. A stable partnership and cooperation also link Czech Television with the festival s organiser, People in Need. This year, People in Need marks its 20 th anniversary. Czech Television was there when the humanitarian organisation came into being as the vision of a handful of enthusiasts. In the subsequent two decades, the channel has been involved in many other important aid projects run by the organisation, and has helped with its support in the media. I am glad that in People in Need s 20 th year, I can express my great admiration and support for the humanitarian organisation s activities here today, not only as a private individual but also for the first time as an official representative of Czech Television. I have the utmost respect for what People in Need has achieved in the last two decades in the areas of humanitarian aid and human rights. I am very glad that Czech Television, as a key public service broadcaster in the Czech Republic, has been able to be of assistance throughout those 20 years; I look forward to continued cooperation in delivering help to those truly in need. Stejně jako v předchozích letech se i letos Česká televize hrdě přihlásila k podpoře festivalu dokumentárních filmů Jeden svět, který patří k největším světovým festivalům filmů zabývajících se tematikou lidských práv, a jako hlavní mediální partner zprostředkuje televizním divákům dění i z letošního ročníku. Stabilní partnerství a spolupráce pojí Českou televizi také s organizací Člověk v tísni, která festival organizuje. V letošním roce si tato organizace připomíná 20. výročí svého vzniku. Česká televize byla u toho, když humanitární organizace ještě jako vize hrstky nadšených lidí vznikla. V následujících dvaceti letech byla Česká televize u mnoha dalších významných humanitárních projektů této organizace a podílela se na jejich mediální podpoře. Jsem rád, že právě v roce dvacetiletého výročí humanitární organizace Člověk v tísni mohu dnes na tomto místě vyjádřit velký obdiv a podporu aktivitám této organizace nejen jako soukromá osoba, ale poprvé i jako oficiální zástupce České televize. Velmi si vážím toho, co se organizaci Člověk v tísni podařilo za dvě dekády v oblasti humanitární pomoci a lidských práv vykonat, a jsem velmi rád, že Česká televize jako klíčové médium veřejné služby v České republice tomu mohla po celou dobu dvaceti let pomáhat. Těším se na další intenzivní společnou práci při zajišťování pomoci těm, kteří to doopravdy potřebují. Petr Dvořák Director General, Czech Television Petr Dvořák generální ředitel České televize

8 auspices / záštity 7 ABOUT the FESTIVAL This year, Bageterie Boulevard became a partner of the One World festival. Instead of being called a general partner we would ideally prefer to call ourselves a proud partner. This would reflect the fact that we don t take this partnership lightly. For us, it s more than a sponsorship a term which has seemingly morphed into a marketing ploy, devoid of personal conviction. In addition to the other messages this human rights festival communicates to audiences, one of the most important is the idea that you can t take some things lightly. We get the impression that people can get too easily used to the idea of freedom without struggle; they get used to ignoring problems that don t affect them directly, and we tend to take our relatively carefree life as a given. One World and its stories should open our eyes for at least a moment and inspire us to realise there is a reason to stand up and fight for what we believe in. V letošním roce se Bageterie Boulevard poprvé stala partnerem festivalu Jeden svět. Místo označení generální nebo hlavní bychom rádi vyzdvihli především spojení hrdý partner. Reflektuje totiž, že toto partnerství nebereme na lehkou váhu. Nepovažujeme je za pouhé sponzorství, které se dnes stalo univerzálním marketingovým nástrojem bez myšlenky, případně bez osobního přesvědčení. Kromě jiných sdělení, která tento lidskoprávní festival divákům a návštěvníkům přináší, je pro nás důležitá právě myšlenka nebrat některé věci na lehkou váhu. Máme dojem, že lidé si příliš rychle zvykli na svobodu bez boje, zvykli si ignorovat problémy, které se jich přímo nedotýkají, a náš relativně pohodlný život považují za samozřejmost. Jeden svět a jeho příběhy by nám všem měly alespoň na chvíli otevřít oči a inspirovat nás k tomu, že má smysl zaujmout postoj a bojovat za něj. Petr Cichoň Owner and CEO of Crocodille ČR, spol. s. r. o. Petr Cichoň majitel a jednatel, Crocodille ČR, spol. s r. o.

9 8 auspices / záštity The past year has been one of change. In the course of the last 12 months, events have taken place in North African and Middle Eastern Arab states which were unimaginable until recently. These tumultuous revolutions, in which people tired of life in moribund autocracies clamoured for greater freedom and democracy, have changed the political map of the world forever. The entire festival team considered it an obligation to dedicate the main themes of this year s event to these processes. I am proud that we have managed to put together a varied and completely comprehensive category called Youth Quake, in which all corners of the ongoing Arab Spring are well represented and which provide an up-to-date view of events that are dominating the news every day. One thing that really emerges from the films, which newspaper articles and television reports perhaps overlook, is the huge courage and determination with which people took to the streets and demanded change. They often didn t hesitate to risk their own lives in their desire to express their opinions after years under a repressive regime. Besides the Arab world, among other things, the main thematic category looks at the unrest in established democracies such as Spain or Greece, which was sparked by the economic crisis that has shaken our social security. The visual graphic for this year s festival is also revolutionarily simple and straightforward. It uses the symbols and tools needed to manually make the necessary banners, which flooded Arabian cities as well as many states from the so-called Western World during the unrest. Whereas in countries such as Tunisia and Egypt, one can talk of successfully embarking on the road to democracy with some degree of optimism, in Syria the fighting is getting more intense every day. Consequently, One World has got involved in the worldwide event DOX BOX Global Day, which is seeking to draw attention to the murky events that are taking place in that country. With the same objective in mind, this will be followed by a special presentation of films from the Art of Freedom festival, which was held in Burma at the beginning of January and which openly criticised the authoritarian regime in the country. This administration has been announcing greater liberalisation since the last elections, but few actually believe that this is really on the cards. Hana Kulhánková Director of the One World Festival Uplynulý rok byl rokem změn. V průběhu posledních dvanácti měsíců se v arabských státech na severu Afriky a na Středním východě odehrály události, které byly donedávna jen těžko představitelné. Divoké revoluce, v nichž lidé, unaveni životem v zatuhlých autokraciích, volali po větší svobodě a demokracii, změnily politickou mapu světa. Celý tým festivalu Jeden svět považoval za povinnost věnovat hlavní téma letošního ročníku právě těmto procesům. Jsem pyšná, že se nám podařilo sestavit různorodou, a přesto ucelenou kategorii Protesty, nepokoje, revolta, v níž jsou zastoupeny dokumenty ze všech koutů stále probíhajícího arabského jara a zprostředkovávají aktuální pohled na události, jež denně plní zpravodajské portály. Z filmů dobře vystupuje, co možná novinové články nebo televizní reportáže opomíjejí, a sice obrovská odvaha a odhodlání, se kterými lidé vešli do ulic a žádali změnu. V touze po vyjádření svého názoru po letech v represivním režimu neváhali často riskovat vlastní život. Mimo arabský svět se hlavní tematická kategorie věnuje také nepokojům, které v zavedených demokraciích, jako je Španělsko nebo Řecko, zažehla ekonomická krize, která otřásla našimi sociálními jistotami. Revolučně jednoduchý a přímočarý je také letošní festivalový vizuál. Využívá symboly a nástroje potřebné při ruční výrobě transparentů, které během nepokojů zaplavily arabské metropole i mnohé státy tzv. západního světa. Zatímco v zemích, jako je Tunisko nebo Egypt, se dá s jistou dávkou optimismu mluvit alespoň o úspěšně započaté cestě k větší demokratizaci, v Sýrii se naopak boje neustále přiostřují. Jeden svět se proto připojil k celosvětové akci DOX BOX Global Day, kterou chce na tamní velmi nepřehledné dění upozornit. Stejný cíl sleduje zvláštní uvedení pěti vítězných filmů festivalu Art of Freedom, který se na začátku ledna odehrál v Barmě a otevřeně kritizuje autoritářský režim v zemi, jež od posledních voleb deklaruje větší liberálnost. Do karet mu však vidí málokdo. Hana Kulhánková ředitelka festivalu Jeden svět

10 special thanks / poděkování 9 Auspices / Festival zaštítili Karel Schwarzenberg, First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs / první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Alena Hanáková, Minister of Culture / ministryně kultury ČR Bohuslav Svoboda, Mayor of Prague / primátor hlavního města Prahy Martin Schulz, President of the European Parliament / předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek, Member of the European Parliament / poslanec Evropského parlamentu Milena Vicenová, Permanent Representative of the CR to the EU / stálá představitelka ČR při EU Dalibor Carda, starosta města Český Krumlov Ida Jenková, starostka města Police nad Metují Jaromír Dvořák, starosta města Nový Bor Jiří Šolc, spoluzakladatel Etického fóra ČR, filozof a pedagog na Technické univerzitě Liberec Martin Novotný, primátor statutárního města Olomouc Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje město Benešov město Polička město Třinec Milan Zeibert, místostarosta města Třebíč Miroslav Mašláň, rektor Univerzity Palackého v Olomouci Petr Polák, starosta města Tanvald Petr Řezníček, starosta města Chrudim René Wokoun, rektor univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Stanislav Bernard, Počátky Stanislav Pěnička, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje Vít Mandík, primátor statutárního města Ústí nad Labem Zuzana Kailová, náměstkyně primátora statutárního města Ústí nad Labem General Partner / Generální partner Bageterie Boulevard Petr Cichoň, Daniel Houser, Andrea Kadlecová, Lenka Nettlová, Jitka Remšová, Monika Staňková Co-orGAnizer / Spolupořadatel Ministerstvo kultury ČR Helena Fraňková, Kateřina Besserová, Klára Málková Support / Podpora Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie Kateřina Vojkůvková Hlavní město Praha Jana Tejkalová, Tomáš Výchopeň, Lenka Grossová, Václav Jukl Main Media Partner / Hlavní mediální partner Česká televize Petr Dvořák, Milan Fridrich, Kristina Taberyová, Andrea Filičková, Pavlína Kvapilová, Petra Štovíková, Zdeněk Lanc, Tereza Šafránková, Josef Pazderka, Martin Řezníček, Jitka Kálalová, Ladislav Doležal Other Important partners / další významní partneři EU Media Programme Aviva Silver, Vincent Coen, Viola Calabrese MEDIA Desk Česká republika Daniela Staníková Nadace Open Society Fund Praha Robert Basch, Jiří Knitl, Marie Peřinová Ministerstvo životního prostředí ČR Velvyslanectví Spojených států amerických David Gainer, Tomáš Knaibl, Markéta Kristová Velvyslanectví Nizozemského království Jan C. Henneman, Kateřina Skočdopolová Francouzské velvyslanectví Olivier Jacquot Francouzský institut Charlotte Fouchet, Sylvie Leray, Anna Mitéran Velvyslanectví Státu Izrael Shahar Shalef, Zuzana Celerýnová Kanadské velvyslanectví Alex McNiven, Ester Fialová, Michael Vlček Rakouské kulturní fórum v Praze Elisabeth Marinkovic, Sarah Polewsky Goethe-Institut Heinrich Blömeke, Angelika Eder, Simona Kopřivová Frontline Club Vaughan Smith, Flora Carmichael Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Vangelis Zingopis Nadační fond Avast Slovenský institut v Praze Viera Kučerová Polský kulturní institut Piotr Drobniak, Lucie Zakopalová Heinrich-Böll-Stiftung Praha Eva van de Rakt, Erik Siegl Media Partners / Mediální partneři Aktuálně.cz Pavel Kroulík, Martin Novák, Libor Stejskal, Antonín Tesař, Kateřina Severová, Michal Procházka, Tomáš Stejskal BigMedia Marek Pekárek, Radka Entlichová Český rozhlas Hana Hikelová, Václav Sochor, René Zavoral, Jakub Hritz, Martina Mašková, Kamila Stehlíková, Ivana Floriánová, Michal Rataj, Ladislav Železný, Tomáš Zikmund ČSFD.cz Martin Pomothy Dopravní podnik hl. m. Prahy Marie Vrančíková, Soňa Dvořáková EuroAWK Jaroslav Hanika, Michaela Fryšová Houser Ivan Pirohanič JCDecaux Ilona Andělová Lidové noviny Alan Stonawski Radio 1 Lenka Wienerová Respekt Erik Tabery, Adéla Pittsová, Monika Marečková, Anna Olléová Sedmá generace Vojtěch Pelikán Student Agency Petra Žličařová Technical Partner / Technický partner Alza.cz Jan Samko, František Slovák Support for One world in Schools / Jeden svět na školách podporují CEE Trust The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Evropská komise Evropský sociální fond Ministerstvo obrany ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zahraničních věcí ČR Nadační fond AVAST National Endowment for Democracy CZ.NIC Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie Support for One World Brussels / Jeden svět v Bruselu podpořili Nadační fond Avast Ministerstvo zahraničních věcí ČR Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie Kateřina Vojkůvková Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii Magdaléna Kramperová České centrum v Bruselu Kristina Prunerová Bozar: Centre for Fine Arts, Brussels Juliette Duret Goethe Institute Brussels Pia Entenmann, Maud Routner Qamar Human Rights and Democracy Network Watch Docs. Human Rights in Film IFF Maciej Nowicki Movies that Matter Taco Ruighaver, Eric van de Giessen Festival des Libertés Mario Friso, Olivia Welke Informační centrum OSN / United Nations Regional Information Centre (UNRIC) Karen Davies Human Rights Without Frontiers International Willy Fautré, Victoria Pirker Support for Festival in the Regions / Jeden svět v regionech podpořili ANAG, spol. s r. o. BOSPOR Božena Sedláková Bravoll, s. r. o. BusLine, a. s. Conel, s. r. o. ČEZ Jaderná elektrárna Dukovany ČEVAK, a. s. DZ Dražice, s. r. o. Freeport International Outlet FILINGER, a. s. Hotel ARTABAN Invets Uni, s. r. o. Josef Kvapil, a. s. ABOUT the FESTIVAL

11 10 special thanks / poděkování Kabelová televize, s. r. o. METRASTAV, s. r. o. MITON CZ, s. r. o. Orange & Green RECTICEL Interiors CZ, s. r. o. SLÁDEK GROUP, a. s. Solutions, s. r. o. STING, s. r. o. Subterra, a. s. Sundisk, s. r. o. ŠKO-ENERGO, s. r. o. Terier, s. r. o. TRW Autoelektronika, s. r. o. UNIDERMA, s. r. o. Valdemar Grešík Natura, s. r. o. VETOS dveře a zárubně, s. r. o. WIP Reklama, spol. s r. o. graphic design, creative campaign / GrAFický design, kreativní kampaň Ex Lovers Festival Trailer / Televizní spot Directors / režie: Oficina Lukáš Fišárek, Marek Cimbálník Camera / kamera: David Marvan Music / hudba: Jan Čechtický Edited by / střih: Oficina Lukáš Fišárek Production / produkce: Oficina Pavla Baxová, Vlaďka Cimbálníková Voice over: Klára Vytisková Mirage Ateliery Pokrok Tricksfx Vít Petrášek Sprint reklama Vantage DuBBing / Dabing Soundsquare Martin Jílek, Alice Hurychová, Hana Klikorková, Marek Klasna DatABAse ManAGement / Festivalová databáze StarBase Pavel Kalenda, Pavla Kormošová Festival Venues / Festivalová kina a galerie Bio Konvikt Ponrepo Tomáš Hála Francouzský institut Sylvie Leray kino Atlas David Císek kino Evald Cyril Šmelhaus, Mirek Ráž, Ivana Košuličová kino Lucerna Pavel Prokopius, Bedřich Němec, Andrej Štůla kino Světozor Petr Jirásek, Pavel Rajčan, Marian Plieštik, Jiří Šebesta Langhans Galerie Praha Zuzana Meisnerová Wismer Městská knihovna Ján Simkanič Special Thanks To / Jeden svět děkuje AAudio Jiří Vacek Active Travel Petr Gross, Klára Palečková Adobe Systems Tomáš Metlička Atoll Print Aleš Macoun AV Kongres Antonín Vrba Easytalk Andrea Svobodová, Martina Špatná, Zuzana Turková Elvia-Pro Jan Chvála FAMU Vít Janeček, Vít Klusák, Kamila Dohnalová Hertz Michaela Pavelková Hnutí DUHA Jiří Koželouh, Magda Koutská, Barbora Šlapáková, Eva Hejralová, Petra Švambergová Národní knihovna ČR Zuzana Hochmalová Pilsner Urquell Michaela Okwuegbue Ruefa Reisen Eva Peštová, Pavlína Hyžáková Spedart Pavel Štorek TNT Express Worldwide Roman Šimůnek, Barbora Koláčková, Lukáš Chochole T.R.I. Josef Blecha VA Unisa Pavel Kobr One World in the Regions / Jeden svět v regionech Benešov Milada Těhlová, Václav Těhle a Marcela Havrlíková o. s. Pro Benešov Bílina Jaroslav Talácko, Karolína Hrubá a Miloš Hrubý Člověk v tísni Bílina Brno Kateřina Petrášová, Blažena Stránská Plán B, o. s., SVČ Lužánky, Adam Vašíček, Dagmar Červenková České Budějovice Martina Turinská a Jan Turinský kino Kotva Český Krumlov Pavel Bicek a Filip Faschingbauer Centrum pro pomoc dětem a mládeži Děčín Tomáš Dopita a Vladimír Volráb o. s. Zelená pro planetu, Martin Pošta Kino Sněžník Hrádek nad Nisou Vít Štrupl Brána Trojzemí, o. p. s., Radim Dudek ZŠ Lidická Chrudim Jiří Tůma a Martina Šťastná o. s. Šance pro tebe Jablonec nad Nisou Milena Bauerová klub Na Rampě Kladno Vendula Karasová, Karolína Fojtová a Martin Kovalčík Člověk v tísni Kladno Klatovy Lenka Meteláková Pekařová Člověk v tísni Plzeň a Klára Mrázková Na Hromádce, o. s. Kralupy nad Vltavou Helena Plicková kino Vltava a Michal Hruška Liberec Lukáš Průcha, Veronika Arnoštová a Zuzana Jireková Člověk v tísni Liberec Louny Kateřina Suchá, Jitka Boudová, Tereza Vágnerová a Anna Bahnerová Mikulov Sylva Chludilová Mikulovská rozvojová s. r. o. Mladá Boleslav Michaela Stránská, Anna Šindelková, Zora Vondráčková, Klára Mitlenerová, Jan Kurka a Vanda Hlaváčková Neratovice Petr Palička a studenti gymnázia Františka Palackého Lucie Šťastná, Lucie Veselá, Lucie Kašparová a Silvestr Svoboda Nový Bor Alena Forgáčová, Radovan Novotný a Ilona Rejholcová Olomouc Lenka Voleníková, Barbora Žáčková, Jan Kovařík a Člověk v tísni Olomouc Opava Jan Kunze Opavská kulturní organizace, p. o. Ostrava Veronika Kusá a Jarmila Kučerová Minikino; Ilona Rozehnalová Fiducia; Renata Jurdová

12 special thanks / poděkování 11 a Vladimír Šmehlík Klub Atlantik; Kamila Koptáková kino Art Pardubice Anna Hrabáčková a Pavel Ševčík Plzeň Lenka Meteláková Pekařová Člověk v tísni Plzeň; Natálie Wanková a Václava Hazuková Na Hromádce, o. s. Počátky Hana V. Konvalinková, Lukáš Polák a Jiří Pykal Javořice, o. s. Police nad Metují Zuzana Ježková o. s. JULINKA Polička Petra Jílková, Marie Jílková a Markéta Kutilová Prostějov Iva Linhartová a Jana Světlíková Člověk v tísni Olomouc Přerov Marcela Nosálová, Tereza Tomancová a Klára Vinklárková Člověk v tísni Olomouc Rožnov pod Radhoštěm Pavel Jakubík T klub kulturní agentura, p. o. Semily Eva Šírová, Lenka Holubičková a Iveta Mečířová Cervus Semilensis, o. s. Tábor Radka Kohelová, Tomáš Bílý a Martin Slach Cheiron T, o. p. s. Tanvald Zdeňka Juklová a Martina Staffenová Teplice Jindřich Frankenfeld POHIP.COM, o. s. Tišnov Dan Petrucha a Anna Sítorová Trutnov Eva Navrátilová, Martin Věchet a Vladimír Jůzl Geronimo, o. s. Třebíč Miroslava Čermáková, Pavel Mikoláš a Michael Řídký Městské kulturní středisko Třinec Eva Klusová, Petr Malý a Jakub Przywara Ubot Gallery, o. s. Ústí nad Labem Marek Mach, Pavel Vobůrka, Gymnázium Jateční a Člověk v tísni Ústí nad Labem Ústí nad Orlicí Petr Kulhavý, Jarda Kopecký, Honza Blaško a Marek Švec Spousti, o. s. Znojmo Dušan Varga, Jana Stará a Jana Alexová Znojemská Beseda Grateful Thanks To the Following Individuals and OrGAnizations / Festival by se neobešel bez pomoci těchto lidí a organizací A-NEWS, s. r. o. Jakub Liška AČFK Aerofilms Ivo Andrle Andrea Kuhn Anna Purkrábková Autlook Films Youn Ji Božena Přikrylová CAT&Docs Maëlle Guenegues Cinephil Gabby Stein, Ori Bader České centrum Bukurešť René Kubášek David Vondráček David Čálek Deckert Distribution Ina Rossow Doc & Film International Hwa-Seon Choi DOK Leipzig Claas Danielsen, Grit Lemke Duracfilm, o. s. Pavlína Kalandrová Evolution Films, s. r. o. Pavel Berčík, Bára Dlabajová Film & Sociologie Jarmila Poláková, Taťána Marková Films Transit Jan Rofekamp, John Nadai Finnish Film Foundation Otto Suuronen freesam, s. r. o. Saša Dlouhý German Films Julia Basler Hypermarket Film Tereza Horská Igor Blažević Jasmina Blažević Jana Boršková Jiřina Šiklová Klára Řezníčková Kloos & Co Stefan Kloos, Anja Dziersk Lucie Vopálenská Lukáš Houdek Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary Eva Zaoralová, Karel Och, Ivana Novotná Mama Coffee Marta Kolská, Daniel Kolský Martin Mareček Martin Řezníček Midpoint Helena Zajícová, Barbora Ondrejčáková, Veronika Dvořáčková Millward Brown Martin Jílek Mowshe National Film Board of Canada Éric Séguin Norwegian Film Institute Arna Marie Bersaas, Kathrine Haaheim Obálka Praha Jaro Dufek, Vojtěch Poláček Petr Jančárek Petr Jarčevský První veřejnoprávní Michaela Hofmanová Richard Fiala Swedish Film Institute Sara Rüster Šimon Špidla Škola hmatového modelování Štěpán Axman Tomáš Hodan Tomáš Vlach U.F.O. Pictures Jefe Brown, Keith Jones Unijazz Čestmír Huňát Verbascum Imago, s. r. o. Richard Němec Villa Vojkov Tomáš Čoudil, Halka Kuščynská Wide Management Coralie Faucheur Zora Hesová Život 90 Oldřich Staněk Foreign Partners of One World in Schools / Zahraniční partneři Jednoho světa na školách Slovakia: Človek v ohrození, Nenápadní hrdinovia Poland: Centrum Edukacji Obywatelskiej Estonia: Mondo Romania: ORICUM Kosovo: Dokufest Bosnia and Herzegovina: Pravo Ljudski Georgia: RDD / People in Need ABOUT the FESTIVAL

13 Jeden svět děkuje za podporu INZERCE Ministerstvu kultury České republiky

14 Jeden svět děkuje za podporu INZERCE Státnímu fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

15 Praha hlavní město České republiky Hlavní město České republiky Praha leží v samém středu Evropy, na místě, které je od pradávna křižovatkou kontinentálních obchodních cest. V 9. století byl založen Pražský hrad a od desátého století byla Praha sídelním městem českých knížat a králů. V polovině 14. století se stala centrem svaté říše římské a počtem obyvatel třetím největším městem Evropy. I v habsburské monarchii zůstala hlavním městem Českých zemí, které se v průběhu 19. století staly hospodářsky nejsilnější částí tehdejšího Rakousko-Uherska. Praha se vyvíjela jako významné centrum, kde se stýkala kultura česká, německá i židovská. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 se stala hlavním městem nového státu. Došlo k rozšíření jejího území a velkému stavebnímu rozmachu. V současné době je milionovým velkoměstem rozkládajícím se téměř na 500 km 2. Po společensko-hospodářských změnách v roce 1989 Praha prohloubila své historicky silné vazby s dalšími městy střední Evropy a postupně získává stále lepší postavení v kontinentální struktuře velkých měst. Praha tak má všechny předpoklady být dobrým a uznávaným městem. Staletý stavební vývoj vedl ke vzniku světově unikátního celku, výjimečného svou velikostí i koncentrací památek. Prolínají se zde různé stavební slohy a styly, jejichž symbióza vytváří neopakovatelnou atmosféru města. Nejcennější část městského centra o rozloze 866 ha byla v roce 1971 vyhlášena Pražskou památkovou rezervací a v roce 1992 zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Praha je sídlem nejvyšších zákonodárných, správních a politických orgánů státu parlamentu, vlády, prezidenta, jsou zde nejvýznamnější společenské, kulturní a vzdělávací instituce. Je vstupní branou do České republiky. INZERCE Poloha Zeměpisná šířka: severní šířky Zeměpisná délka: východní délky Nadmořská výška: maximální 399 m n. m., minimální 177 m n. m. Rozloha: 496 km 2 Klimatické podmínky Převládající směry větrů: Průměrná teplota: Průměrné lednové teploty: Průměrné červencové teploty: Roční úhrn srážek: JZ, Z, J 9 C - 0,9 C 19 C 520 mm/rok Prague the capital of the Czech Republic The capital city of the Czech Republic, Prague, is situated in the very heart of Europe, on a place that has been an intersection of continental merchant routes since time immemorial. It was the seat of Czech princes and kings from the tenth century A. D. In the mid-14th century, Prague was the centre of the Holy Roman Empire and Europe s third largest city in terms of population. As part of the Hapsburg monarchy, Prague remained the capital of Czech lands, which became the strongest part of the Austro-Hungarian Empire in terms of economy during the 19th century. Prague was developing as an important centre where Czech, German and Jewish cultures met and mingled. Following the establishment of the Czechoslovak Republic in 1918, Prague became the metropolis of the new country. It experienced a growth of its territory and a great building boom. Currently, Prague is a large city of more than one million people, spreading over almost 500 square kilometres. Following the social and economic changes in 1989, Prague enhanced its histo rically strong ties with other cities in Central Europe, and has gradually been gaining a continuously improving position within the continental structure of big cities. Prague therefore deserves its recognition as being a high quality city. Centuries of construction gave rise to an exceptional integrated architectural complex, unique in the world as regards its size and concentration of cultural heritage. Different architectural styles mingle and intertwine here, and their symbiosis creates the city s unique atmosphere. The most valuable part of the city s centre (866 ha) was declared the Prague Heritage Reserve in 1971, which was included in UNESCO s world cultural heritage list in Prague is the seat of the top-level legislative, administrative and political bodies of the country the parliament, government, and president; and the most important social, cultural and educational institutions reside here. The city is the entrance gate to the Czech Republic. Location Latitude: north Longitude: east Elevation: maximum 399 m above sea level, minimum 177 m above sea level Area: 496 sq km Climatic conditions Prevalent wind direction: Southwest, west, south Average temperature: 9 C Average January temperature: - 0,9 C Average July temperature: 19 C Annual precipitation total: 520 mm/year

16 about the festival / o festivalu 15 About the Festival / O festivalu 15 About the Organizer / O pořadateli 18 Homo Homini Award / Cena Homo Homini 19 Juries and Awards / Poroty a ceny 21 opening film / ZAhAJovací film 44

17 16 about the festival / o festivalu ABout THE FestivAL 100,000 viewers: The One World International Human Rights Documentary Film Festival, organised by People in Need, is currently the world s biggest documentary festival with a human rights focus. ONE world IN THE REGIONS: The festival does not only take place in the capital; after screenings in Prague, it moves on to 40 other Bohemian and Moravian cities and towns. Discussions and debates: One World provides a platform for the exchange of views and experiences; viewers have the opportunity to discuss the subjects of films with their filmmakers, as well as with experts. THE FESTIVAL IN THE CLASSROOM: Screenings for primary and secondary schools are held during One World. In addition, the festival works with universities through the project History, Film and Human Rights, aimed at establishing seminars on human rights as part of the education provided at Czech universities.

18 about the festival / o festivalu 17 Homo Homini: The only Czech international human rights award is presented within the framework of the festival. Bestowed annually on an individual or group that has made a significant contribution to the promotion of human rights, it provides recipients and their associates with moral support and increased attention from the international community. ABOUT the FESTIVAL Institute of documentary film: This year for the first time during One World, the Institute of Documentary Film is organising an East Doc Platform intended for film professionals. Over several jam-packed days, filmmakers from Eastern and Central Europe will meet leading European and North American television producers, buyers and other key players in the film industry. one world around THE world: The festival long ago transcended the borders of the Czech Republic, and human rights festivals today take place around the world. This year they are joined by a new festival of documentary films in the Iraqi capital, Baghdad Eye. Meanwhile, One World in Brussels, which takes place also at the European Parliament, is being held for the sixth time. right to know: Things certainly don t come to an end when the festival is over. The One World team in Prague organises regular film debate evenings throughout the year. Through screenings and panel discussions, the public has the opportunity to learn about the broader context of local and international human rights issues, which are frequently overlooked by the Czech media. Get your Audience! Fans of One World s films have the opportunity to get involved in the alternative distribution of films. Since 2010, they have been able to borrow documentaries free of charge and screen them to their own audiences. Over 900 people have become involved, putting on screenings that have drawn attention of over 30,000 viewers.

19 18 about the organizer About the OrGAnizer People in Need was established in 1992 by a group of war reporters and foreign correspondents who were no longer satisfied with importing information to the Czech Republic; instead, they began exporting aid. It gradually became established as a professional humanitarian organisation focused on providing aid to crisis areas and supporting adherence to human rights around the world. Over the past 20 years, it has grown into one of the biggest non-profit organisations in Central Europe and has also become active in the field of education and helping those living in social exclusion. Today People in Need is focused on four key areas: HumanitARIAn AID and development cooperation People in Need provides immediate humanitarian aid to people in distress during natural disasters or military crises. It focuses on long-term aid to people living in poverty and inadequate living conditions. In countries in Africa, Asia, and Europe, it implements development programmes designed to improve residents access to education, healthcare and potable water; adherence to hygiene standards; development of local food sources; and people s involvement in processes that influence goingson in their country. Its humanitarian team has provided assistance numerous times during flooding in the Czech Republic. In 20 years, People in Need has brought humanitarian aid and development assistance to more than 40 countries. SuPPORt FOR human RIghts From the start, helping dissidents and supporting civic society in repressive countries and states undergoing a democratic transformation has been one of the cornerstones of People in Need s philosophy. Its human rights team is focused on work in several dictatorships, authoritarian regimes and countries where the experience of the transformation to democracy is similar to that of the Czech Republic. At present, programmes supporting human rights are being carried out in Cuba, Burma, Belarus, Russia, Moldova and Ukraine. People in Need runs the annual One World International Human Rights Documentary Film Festival. People in Need presents the Homo Homini Award annually to people who have made a significant contribution to defending human rights and advocating democracy. SocIAl integration PROgRAmmes Its social integration programme team supports the social advancement of poor and endangered families by means of advisory and educational services. In over 70 Bohemian, Moravian and Slovak municipalities, it provides support for local self-government, leading to social cohesion and municipal development. It supports children from socially weak families in obtaining the education that will later boost their chances on the labour market. It motivates parents to take an active approach, not only in their children s education but also in dealing with the family s overall living situation. It looks for solutions in cooperating with schools, local administrative agencies, the police and other non-profit organisations. Clients/partners play an active role in all activities. education and information PROgRAmmes People in Need ensures that Czech society is better informed about the issues of poverty, migration and human rights abuses and works to reduce racial and ethnic prejudice and xenophobia. The Varianty educational programme is chiefly focused on university teachers and students, for whom it prepares seminars, conferences and workshops on intercultural and global development education. The One World in Schools programme works with teachers, pupils and students, providing them with documentary films and other accompanying teaching materials related to topical issues facing today s world and modern history. The Development Awareness and Migration information programmes work to raise awareness of important social issues by means of the media.

20 homo homini award 19 homo homini award People in Need grants the Homo Homini Award annually to an individual or group that has made a significant contribution to the promotion of human rights, democracy, and the non-violent resolution of political conflicts. cena homo homini Společnost Člověk v tísni každoročně uděluje cenu Homo Homini osobnostem nebo skupinám, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů. ABOUT the FESTIVAL The 2011 award goes to a group of Syrian doctors and paramedics operating under the name Doctors Coordinate of Damascus for the courage and commitment with which they save the lives of civilians in the face of brutal government repression. Injured demonstrators are not always treated at official hospitals, while hospitalisation carries the risk of arrest or even death. Under such conditions, the group of doctors and medics decided to organise an underground network to help the injured, fully aware that in so doing they were putting their own lives on the line. As in other Arab states, a wave of protests erupted against the dictatorial regime in Syria in the spring of However, the reaction of President Bashar al-assad, even in the context of events in the surrounding region, was very brutal and the country is still being shaken by clashes between armed army units and predominantly civilian demonstrators. Several thousand people have been killed, while thousands more have suffered injuries. Being hurt in demonstrations places the latter in the sights of the security forces, who arrest them in hospital and carry them off to prison regardless of their state of health. There have been many reports of the deliberate disconnecting of the injured from life support machines and executions in hospitals; for that reason, many of the injured avoid them. It was under those circumstances that groups of young Syrian doctors and other health personnel decided to put a stop to this cruel treatment. They began tending to injured demonstrators in abandoned buildings, covered halls and secret hideaways, albeit without sufficient equipment or medicines. The work of a number of doctors in a Damascus suburb grew into an underground network known as the Doctors Coordinate of Damascus. In war-like conditions, they treat the injured in several Syrian cities and are at present the most organised group of medics active in the country. Due to their activities, they themselves immediately became the victims of persecution by the regime. Several have paid with their lives; according to available reports, one of the network s key founders, Dr. Ibrahim Othman, was killed by Syrian forces in December The 2011 Homo Homini Award is therefore bestowed in the spirit of its name on the Doctors Coordinate of Damascus for the personal bravery and resolve with which they decided to help their fellow citizens in conditions in which their own lives are directly at risk. In the broader context, People in Need would like to use the award as a means of drawing attention to the bloody conflict in Syria, which has to a certain degree become the dark corner of the Arab Spring in which, not far from the Czech Republic, thousands of civilians are dying without any significant help from the international community. Za rok 2011 cenu získává skupina syrských lékařů a zdravotníků pod názvem Doctors Coordinate of Damascus, za odvahu a nasazení, se kterými zachraňují životy civilistů při brutálních vládních represích. Raněným demonstrantům se ne vždy dostane v oficiálních nemocnicích ošetření a zároveň hospitalizací riskují zatčení, nebo i smrt. Za těchto podmínek se skupina lékařů a jiných zdravotnických pracovníků rozhodla organizovat podzemní síť na pomoc raněným, při plném vědomí toho, že tím sami riskují své životy. Podobně jako v dalších arabských zemích, i v Sýrii se na jaře 2011 vzedmula vlna protestů proti diktátorskému režimu. Reakce vlády prezidenta Bašára Asada byla však i v kontextu událostí v okolních zemích velmi brutální a zemí dosud otřásají střety mezi těžce vyzbrojenými armádními jednotkami a převážně civilními demonstranty. Za oběť už jim padlo několik tisíc lidí a další tisíce byly zraněny. Právě zranění v demonstracích se pak často dostávají do hledáčku bezpečnostních složek, které je zatýkají v nemocnicích a navzdory jejich stavu odvážejí přímo do vězení. Řada zpráv mluví dokonce o cíleném odpojování raněných od životně důležitých přístrojů a popravách přímo v nemocnici. Mnoho zraněných se proto nemocnicím vyhýbá. Za těchto okolností vznikly skupiny mladých syrských lékařů a dalšího zdravotnického personálu, kteří se rozhodli krutému zacházení postavit. Raněné demonstranty začali ošetřovat v opuštěných domech, skrytých halách a tajných úkrytech, i bez dostatečného vybavení a léků. Aktivita několika doktorů z předměstí Damašku se rozrostla v podzemní síť lékařů a zdravotníků, kteří si říkají Doctors Coordinate of Damascus. Ve válečných podmínkách ošetřují zraněné v několika velkých syrských městech a v současnosti představují nejorganizovanější zdravotnickou skupinu z těch, které v zemi působí. Kvůli těmto aktivitám začali být ale sami okamžitě pronásledováni režimem. Několik z nich už za svou činnost zaplatilo životem; jeden z hlavních zakladatelů sítě, dr. Ibrahim Othman, byl podle dostupných zpráv zabit syrskými jednotkami v prosinci Cena Homo Homini je proto zcela v duchu svého jména za rok 2011 udělena Doctors Coordinate of Damascus za jejich osobní odvahu a odhodlání, s jakými se rozhodli pomáhat spoluobčanům i v podmínkách bezprostředního ohrožení vlastního života. V širším kontextu chce Člověk v tísni cenou poukázat také na dlouhý krvavý konflikt v Sýrii, která se do jisté míry stala jakýmsi tmavým koutem arabského jara, ve kterém nedaleko od České republiky umírají tisíce civilistů bez výrazné pomoci mezinárodního společenství.

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU - KAAD Východní Evropa program - Katolická akademická služba pro cizince www.kaad.de Stipendia pro křesťanské studenty (po 6. semestru), absolventy vysokých škol a vědecké

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Děti / Children / 2015

Děti / Children / 2015 Děti / Children / 2015 Petr Sirotek Milí přátelé, velmi si vážíme Vaší podpory a důvěry, kterou jste Nadaci Naše dítě prokázali zakoupením tohoto kalendáře. Děkujeme Vám, že nám i tímto způsobem pomáháte

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy Vznik CEVRO Foundation of CEVRO CEVRO vzniklo v srpnu 1999 se základní myšlenkou podporovat ty, kteří chtějí

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Název výukového plánu: Travel Agency

Název výukového plánu: Travel Agency Název výukového plánu: Travel Agency Mezipředmětové vztahy: Zeměpis Časová dotace: 90 min Ročník: 6. 7. Cíle: Zeměpis: pojmenovat a na mapě najít jednotlivé kraje ČR seznámit se s geografickými a historickými

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více