RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2"

Transkript

1 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky, Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky, MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky, Aleš Svoboda, člen rady, Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky, Eliška Zemanová, členka rady Dále přítomni: Michal Uhl, člen zastupitelstva, Ing. Michal Kopecký, tajemník, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru Kancelář tajemníka, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního Ověřil: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Zapsal: Hosté: Eliška Křížová, referent oddělení organizačního Jana Pospíšilová, členka zastupitelstva, plk. JUDr. Zdeňka Brotánková, ředitelka OŘ Praha II Policie ČR, Václav Vozdecký, ředitel OŘ Městské policie Praha 2 Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Rozhod. Č.usn. 1. ke zprávám o bezpečnostní situaci na Mgr. Jana schváleno 125 PP území městské části Praha 2 za rok 2012 Černochová, 2. k přidělení státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok k pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 2 k jednání s příspěvkovou organizací Technická správa komunikací hl. m. Prahy 4. k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění služby kustoda na veřejném dětském hřišti v Riegrových sadech starostka Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky schváleno 126 schváleno 127 schváleno k dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění služeb Ing. arch. Václav schváleno 129 1

2 kustoda na veřejných dětských hřištích Havlíčkovy sady - horní hřiště, Folimanka, U Vodárny 6. k uložení smluvní pokuty Tělocvičné jednotě Sokol Praha-Královské Vinohrady 7. PP k darovací smlouvě - Tělocvičná jednota Sokol Pražský 8. k uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 3490/2011 na akci "Revitalizace Havlíčkových sadů" 9. k uzavření dodatků ke smlouvám č. 462/1999 o zprostředkování fotografických služeb a č. 463/1999 o zprostředkování varhanního doprovodu při svatebních obřadech 10. k sazebníku úhrad nákladů spojených s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 11. PP 12. PP k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality a prevence kriminality na období roku 2013 a I. čtvrtletí roku 2014 k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti mimoškolní činnosti dětí a mládeže na období roku 2013 a I. čtvrtletí k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti kultury na období roku 2013 a I. čtvrtletí PP 15. *** 16. ** 17. *** k uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku se společností Centrin CZ s.r.o. k prodloužení nájemních smluv k bytům dle určité profese k uzavření nájemní smlouvy a dodatku č. 5 k nájemní smlouvě k místnostem určeným k bydlení pedagogických pracovníků ke sloučení dvou bytů v domě v Praze 2, Jana Masaryka k uzavření nové nájemní smlouvy k bytu v *** Praze 2, Vinohradská k uzavření nájemní smlouvy k bytu ** (Sázavská 736/1) Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Michal Kopecký, tajemník Mgr. Jana Černochová, starostka Jana Duchková, zástupce starostky MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Aleš Svoboda, člen rady schváleno 130 schváleno 131 schváleno 132 schváleno 133 schváleno 134 schváleno 135 schváleno 136 schváleno 137 schváleno 138 schváleno 139 schváleno 140 schváleno 141 schváleno 142 schváleno 143 2

3 20. k žádostem projednávaným v majetkové *** komisi č. 4 dne ke snížení nájemného nájemci nebytových prostor v domě čp. 839 v Praze 2, Vinohradská k poskytnutí slevy z nájemného nájemcům ** bytů v domě čp. 70 v Praze 2, Škrétova k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Masarykovo nábřeží 8/ oprava společných prostor - schodiště" 24. k vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy, Praha 2, Na Děkance 2, IČ ke stanovení mimořádné odměny vedoucímu odboru informatiky Úřadu městské části Praha k výpůjčce části nemovitosti parku Folimanka občanskému sdružení "k světu." 27. k výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení "k světu." 28. k odvolání a jmenování členů dopravní komise a komise rozvoje Rady městské části Praha k provozu a údržbě speciálního veřejného osvětlení v parku Folimanka 30. k povolení vjezdu do části nemovitosti parku Riegrovy sady pro společnost The Little Mole Preschool of Prague s.r.o. 31. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru církevní organizaci Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze 32. k výpůjčce části nemovitosti v parku Riegrovy sady 33. k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 - základní a mateřské školy 34. k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 - Novoměstská radnice a Knihovna na Vinohradech 35. k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Jana Duchková, zástupce starostky Ing. Michal Kopecký, tajemník Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Jana Duchková, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky schváleno 144 staženo schváleno 145 schváleno 146 schváleno 147 schváleno 148 schváleno 149 schváleno 150 schváleno 151 schváleno 152 schváleno 153 schváleno 154 schváleno 155 schváleno 156 schváleno 157 schváleno 158 3

4 36. ke splátkové dohodě č. 6/2013 v souvislosti *** s užíváním bytu se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky schváleno 159 Informace: Č. Předmět Předkladatelé Rozhod. 37. k dopisu manželů Marie a Václava Macháčkových Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně vzato na vědomí 38. k nesplnění usnesení Rady městské části Praha 2 č. 71 ze dne bod III k plnění usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 za 4. čtvrtletí roku k doplnění Dohody o prodeji vinných hroznů pro výrobu burčáku a pro výrobu vína o ustanovení o společném postupu Ing. Ivety Bulánkové a společnosti EKRO CZ s.r.o. při prodeji hroznů a výrobě a prodeji vína 41. k rozhodnutí o námitkách stěžovatele proti rozhodnutí o vyloučení stěžovatele ze zadávacího řízení starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí Starostka zahájila 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 8:40 hodin. Radní schválili hlasováním (9:0:0) zápis z 5. řádného jednání Rady městské části Praha 2 a hlasováním (9:0:0) zápis z 3. mimořádného jednání Rady městské části Praha 2. K programu: Do programu bylo zařazeno nové usnesení č. 28 a informace č. 41. Takto upravený program radní schválili hlasováním (9:0:0). K jednotlivým bodům programu: 1. ke zprávám o bezpečnostní situaci na území městské části Praha 2 za rok 2012 PP 8.1 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Tento bod byl projednán po bodu č. 6. K projednání bodu byli přizváni plk. JUDr. Zdeňka Brotánková, ředitelka OŘ Praha II Policie ČR, a Václav Vozdecký, ředitel OŘ Městské policie Praha 2 Rada předložený návrh usnesení schválila a uložila Mgr. Černochové předložit 4

5 zprávy uvedené v bodě I. tohoto usnesení Zastupitelstvu městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k přidělení státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2013 Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada vzala na vědomí rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2013 o poskytnutí finanční podpory. Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s přidělením stání finanční podpory na obnovu kostela sv. Ludmily a uložila Ing. arch. Vondráškovi předložit návrh usnesení ve smyslu bodu II. tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 2 k jednání s příspěvkovou organizací Technická správa komunikací hl. m. Prahy Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada pověřila M. Uhla, člena Zastupitelstva městské části Praha 2, k jednání jménem městské části Praha 2 s příspěvkovou organizací Technická správa komunikací hl. m. Prahy ve věcech výsadby a údržby veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy spravovaných touto příspěvkovou organizací na území městské části Praha 2. Rada uložila M. Uhlovi jednat s Technickou správou komunikací ve spolupráci s členem RMČ Praha 2 pro oblast životního prostředí a informovat radu vždy jednou za dva měsíce o proběhlých jednáních. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění služby kustoda na veřejném dětském hřišti v Riegrových sadech Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 5

6 Rada souhlasila s uzavřením smlouvy na zajištění služby kustoda na veřejném dětském hřišti v Riegrových sadech se společností REIWAG Facility Services s.r.o. na dobu určitou od do Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění služeb kustoda na veřejných dětských hřištích Havlíčkovy sady - horní hřiště, Folimanka, U Vodárny Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění služeb kustoda na veřejných dětských hřištích Havlíčkovy sady - horní hřiště, Folimanka, U Vodárny se společností Bartoň a Partner s.r.o. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uložení smluvní pokuty Tělocvičné jednotě Sokol Praha-Královské Vinohrady Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uložením smluvní pokuty Tělocvičné jednotě Sokol Praha- Královské Vinohrady. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k darovací smlouvě - Tělocvičná jednota Sokol Pražský PP 4.3. Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada schválila uzavření darovací smlouvy, uvolnění finančních prostředků z rezervy Rady městské části Praha 2 a úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. 6

7 Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 3490/2011 na akci "Revitalizace Havlíčkových sadů" Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 3490/2011 na akci "Revitalizace Havlíčkových sadů" se zhotovitelem Sdružení SWIETELSKY- CENTRA, vedoucí účastník sdružení SWIETELSKY stavební s.r.o., účastník sdružení CENTRA a.s. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření dodatků ke smlouvám č. 462/1999 o zprostředkování fotografických služeb a č. 463/1999 o zprostředkování varhanního doprovodu při svatebních obřadech Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada schválila uzavření dodatků ke smlouvám č. 462/1999 o zprostředkování fotografických služeb a č. 463/1999 o zprostředkování varhanního doprovodu při svatebních obřadech. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k sazebníku úhrad nákladů spojených s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Předkladatelé: Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada schválila sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro aktuální účetní období. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 7

8 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality a prevence kriminality na období roku 2013 a I. čtvrtletí roku 2014 PP 8.0 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality a prevence kriminality na období roku 2013 a I. čtvrtletí roku 2014 a uložila Mgr. Černochové předložit zastupitelstvu návrh usnesení ve smyslu bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti mimoškolní činnosti dětí a mládeže na období roku 2013 a I. čtvrtletí 2014 PP 4.3. Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada souhlasila s poskytnutím veřejné finanční podpory v oblasti mimoškolní činnosti dětí a mládeže na období roku 2013 a I. čtvrtletí 2014 formou peněžitého daru městské části Praha 2 z rozpočtu městské části Praha 2. Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s poskytnutím veřejné finanční podpory v oblasti mimoškolní činnosti dětí a mládeže na období roku 2013 a I. čtvrtletí 2014 formou účelové dotace městské části Praha 2 z rozpočtu městské části Praha 2 a uložila J. Duchkové předložit zastupitelstvu návrh usnesení ve smyslu bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti kultury na období roku 2013 a I. čtvrtletí 2014 Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Rada souhlasila s poskytnutím veřejné finanční podpory v oblasti kultury na 8

9 období roku 2013 a I. čtvrtletí 2014 formou peněžitého daru městské části Praha 2 z rozpočtu městské části Praha 2. Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s poskytnutím veřejné finanční podpory v oblasti kultury na období roku 2013 a I. čtvrtletí 2014 formou účelové dotace městské části Praha 2 z rozpočtu městské části Praha 2 a uložila MUDr. Schwarzovi předložit zastupitelstvu návrh usnesení ve smyslu bodu II. tohoto usnesení. Ekonomický odbor upraví tabulky veřejné finanční podpory MČ Praha 2 s ponížením a povýšením částek poskytnutých jednotlivým žadatelům formou daru pro zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 dne Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku se společností Centrin CZ s.r.o. PP 3.3. Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku se společností Centrin CZ s.r.o., doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit uzavření smlouvy a uložila Mgr. Jechové předložit zastupitelstvu návrh ve smyslu bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** k prodloužení nájemních smluv k bytům dle určité profese Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: J. Duchková Usnesení č ** k uzavření nájemní smlouvy a dodatku č. 5 k nájemní smlouvě k místnostem určeným k bydlení pedagogických pracovníků 9

10 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: Hlasování se zdržel: Usnesení č *** ke sloučení dvou bytů v domě v Praze 2, Jana Masaryka 20 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Rada předložený návrh usnesení neschválila. Hlasování pro: J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz Hlasování proti: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování se zdržel: A. Svoboda, Ing. Vaněk Radní poté hlasováním (9:0:0) usnesení revokovali, upravili návrh usnesení I. bere na vědomí a II. souhlasí a hlasovali odděleně po jednotlivých bodech. Hlasování o bodu I. usnesení: Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Hlasování bodu II. usnesení: Hlasování pro: J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz Hlasování proti: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování se zdržel: A. Svoboda, Ing. Vaněk Usnesení č *** k uzavření nové nájemní smlouvy k bytu v Praze 2, Vinohradská 99 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením nové nájemní smlouvy k bytu v Praze 2, Vinohradská 99 Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

11 19. k uzavření nájemní smlouvy k bytu (Sázavská 736/1) ** Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Aleš Svoboda, člen rady Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k bytu (Sázavská 736/1) Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: MUDr. Schwarz Usnesení č *** k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 4 dne Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada návrh usnesení k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 4 dne schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke snížení nájemného nájemci nebytových prostor v domě čp. 839 v Praze 2, Vinohradská 15 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada tento návrh usnesení stáhla. 22. ** k poskytnutí slevy z nájemného nájemcům bytů v domě čp. 70 v Praze 2, Škrétova 10 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s poskytnutím slevy ve výši 10 % ze základního nájemného po dobu dvou měsíců nájemcům bytů v domě čp. 70 v Praze 2, Škrétova 10, bydlícím přímo nad nebytovými prostorami, ve kterých probíhají stavební úpravy. V této souvislosti rada požádala o předložení návrhu k problematice stavebních úprav a placení náhrad. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, E. Zemanová Hlasování proti: Ing. Bočan, Ing. arch. Vondrášek Hlasování se zdržel: 0 11

12 Usnesení č k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Masarykovo nábřeží 8/ oprava společných prostor - schodiště" Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním zadávacího řízení na veřejnou zakázku, jmenovala komisi, která plní funkci jak posouzení kvalifikace uchazečů, tak i hodnocení došlých nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy, Praha 2, Na Děkance 2, IČ Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada vyhlásila konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy, Praha 2, Na Děkance 2 a schválila text veřejného oznámení konkursního řízení. Rada jmenovala komisi pro konkursní řízení a určila Mgr. Martínkovou, pracovnici odboru školství, tajemnicí konkursní komise. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke stanovení mimořádné odměny vedoucímu odboru informatiky Úřadu městské části Praha 2 Předkladatelé: Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada stanovila mimořádnou odměnu vedoucímu odboru informatiky Úřadu městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: J. Duchková Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti parku Folimanka občanskému sdružení "k světu." 12

13 Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Radní souhlasili se společnou rozpravou k bodům č. 26 a č. 27. Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti parku Folimanka s občanským sdružením "k světu.", které zde uspořádá v termínu od 9.5. do akci kontejnery k světu Praha a s vydáním jednoho přenosného povolení k vjezdu pro vozidlo, které zde nebude parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení "k světu." Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí s občanským sdružením "k světu.", které zde uspořádá v termínu od 9.5. do akci kontejnery k světu Praha a s vydáním jednoho přenosného povolení k vjezdu pro vozidlo, které zde nebude parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k odvolání a jmenování členů dopravní komise a komise rozvoje Rady městské části Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k provozu a údržbě speciálního veřejného osvětlení v parku Folimanka Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 13

14 Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o provozu a údržbě speciálního veřejného osvětlení v parku Folimanka se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k povolení vjezdu do části nemovitosti parku Riegrovy sady pro společnost The Little Mole Preschool of Prague s.r.o. Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu do části nemovitosti parku Riegrovy sady pro společnost The Little Mole Preschool of Prague s.r.o. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru církevní organizaci Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru s církevní organizaci Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze, která zde uspořádá ročník akce Jarmark u Ludmily. Rada souhlasila s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru pro vozidla, která zde nebudou parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti v parku Riegrovy sady Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o výpůjčce s Českou obcí sokolskou za účelem umístění pomníku. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. 14

15 Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 - základní a mateřské školy Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada schválila likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 - Novoměstská radnice a Knihovna na Vinohradech Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada schválila likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada schválila právní úkony č. 1-6/ Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** ke splátkové dohodě č. 6/2013 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců 15

16 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s uzavřením splátkové dohody č. 6/2013 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců a uložila Ing. Vaňkovi předložit bod I. tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

17 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 125 ze dne ke zprávám o bezpečnostní situaci na území městské části Praha 2 za rok 2012 I. bere na vě domí RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 1. zprávu Obvodního ředitelství Policie ČR Praha II o bezpečnostní situaci na území městské části Praha 2 v roce zprávu o činnosti Městské policie hl. m. Prahy Obvodního ředitelství Praha 2 za rok 2012 II. žádá Městskou policii hl. m. Prahy Obvodní ředitelství Praha 2 o další zvyšování důrazu na zajišťování dodržování veřejného pořádku III. u k l á d á 1. nadále spolupracovat s Policií ČR a Městskou policií hl. m. Prahy při zabezpečování úkolů na úseku veřejného pořádku v obvodu městské části Praha 2 a podporovat jejich činnost v rámci městské části Praha 2 a tím působit na snížení výskytu přestupků a trestných činů K realizaci: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů Termín: K realizaci: Mgr. Jana Černochová, starostka Termín: předložit zprávy uvedené v bodu I. tohoto usnesení Zastupitelstvu městské části Praha 2 K realizaci: Mgr. Jana Černochová, starostka Termín: Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka 17

18 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 126 ze dne k přidělení státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2013 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. bere na vě domí rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2013 ze dne o poskytnutí finanční podpory II. doporuč uje Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s přidělením státní finanční podpory ,- Kč v Programu městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2013 na obnovu kostela sv. Ludmily III. u k l á d á předložit návrh usnesení ve smyslu bodu II. tohoto usnesení ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 2 1. K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 18

19 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 127 ze dne k pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 2 k jednání s příspěvkovou organizací Technická správa komunikací hl. m. Prahy RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí s pověřením Michala Uhla, člena Zastupitelstva městské části Praha 2, k jednání jménem městské části Praha 2 s příspěvkovou organizací Technická správa komunikací hl. m. Prahy, sídlem Řásnovka 770/8, , Praha 1, IČ , ve věcech výsadby a údržby veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy spravovaných touto příspěvkovou organizací na území městské části Praha 2 II. ukládá 1. realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Mgr. Jana Černochová, starostka Termín: jednat s příspěvkovou organizací Technická správa komunikací hl. m. Prahy ve spolupráci s členem Rady městské části Praha 2 pro oblast životního prostředí K realizaci: Michal Uhl, člen zastupitelstva Termín: informovat Radu městské části Praha 2 vždy jednou za dva měsíce o proběhlých jednáních s příspěvkovou organizací Technická správa komunikací hl.m. Praha K realizaci: Michal Uhl, člen zastupitelstva Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 19

20 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 128 ze dne k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění služby kustoda na veřejném dětském hřišti v Riegrových sadech RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí s uzavřením smlouvy na zajištění služby kustoda na veřejném dětském hřišti v Riegrových sadech se společností REIWAG Facility Services s.r.o., Perucká 2542/10, Praha 2, IČ , na dobu určitou od do , celková cena je bez DPH, dle přílohy tohoto usnesení II. ukládá 1. připravit smlouvu k podpisu dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: uzavřít smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 20

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 29.05.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.10.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.10.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 12.06.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 24. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 10.12.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.03.2015 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Zápis. 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 17.2.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 17.2.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 17.2.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová,

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 27.5.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska,

Více

Zápis. 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.6.2007. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.6.2007. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.6.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska,

Více

Zápis. 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.12.2008. Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

Zápis. 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.12.2008. Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Zápis 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.12.2008 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 7. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 02.04.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 10.10.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční POZVÁNKA na 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 14.3. 2013 od 16:00 hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

USNESENÍ z 16. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 6. 2015 (č. usnesení 225/15-240/2015)

USNESENÍ z 16. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 6. 2015 (č. usnesení 225/15-240/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 16. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 6. 2015 (č. usnesení 225/15-240/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 20.02.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Usnesení. 3364 Schválení ověřovatelů zápisu 73. schůze RM Karviné konané dne 29.01.2014

Usnesení. 3364 Schválení ověřovatelů zápisu 73. schůze RM Karviné konané dne 29.01.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 73. schůze Rady města Karviné konané dne 29.01.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3364 Schválení

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

Usnesení. 1707 Schválení ověřovatelů zápisu 38. schůze RM Karviné konané dne 12.06.2012

Usnesení. 1707 Schválení ověřovatelů zápisu 38. schůze RM Karviné konané dne 12.06.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 38. schůze Rady města Karviné konané dne 12.06.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1707 Schválení

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 31. schůze Rady města Karviné konané dne 21.02.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1365 Schválení

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 829 ze dne 21.5.2013 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách

Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách 6 Červen 2006 Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 16. 5. 2006 dodatek

Více