Nákupní úvěrová karta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nákupní úvěrová karta"

Transkript

1 Nákupní úvěrová karta PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A NÁKUPNÍ ÚVĚROVÉ KARTY O.K. PREMIUM ÚČINNÉ OD 1. BŘEZNA ČERVNA infolinka

2

3 INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY S GE MONEY BANK, A.S. Tato Informace před uzavřením smlouvy s GE Money Bank, a.s. (dále jen Informace ) je společností GE Money Bank, a.s. (dále také jen Banka ), poskytnuta spotřebiteli před uzavřením smlouvy nebo před učiněním závazné nabídky (dále jen Spotřebitel ) dle 1811 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Informace o platebních službách poskytovaných GE Money Bank, a.s. v souvislosti s revolvingovým úvěrem je součástí Produktových podmínek platebního styku GE Money Bank, a.s. Informace o totožnosti podnikatele: GE Money Bank, a.s. se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 Michle, IČ: , zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka Komunikační poštovní adresa Banky je totožná s jejím sídlem a zároveň s poštovní adresou příslušného Obchodního místa; další komunikační adresy lze nalézt na Označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností: Revolvingový spotřebitelský úvěr, který je možné opakovaně čerpat do výše sjednaného Úvěrového rámce zejména prostřednictvím Kreditní karty na území České republiky i v zahraničí. Smlouvou se Banka v postavení úvěrujícího zavazuje, že po splnění sjednaných podmínek poskytne ve prospěch Klienta v postavení úvěrovaného peněžní prostředky do určité výše, a Klient se zavazuje takto poskytnuté peněžní prostředky vrátit, zaplatit úroky, Poplatky a splnit veškeré povinnosti podle Smlouvy. Cena zboží nebo služby: Klient je na základě Smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty (dále jen Smlouva ), Sazebníku a Dispozic, včetně Produktových podmínek spotřebitelského úvěru pro revolvingový úvěr a kreditní kartu, Všeobecných produktových podmínek GE Money, Banky, a.s. povinen vrátit Bance poskytnuté peněžní prostředky, zaplatit úroky, Poplatky a plnit další povinnosti. Způsob platby: Klient je povinen Úvěr splácet dohodnutým způsobem (inkaso, příkaz k úhradě, složenka) v CZK, vždy nejpozději do data splatnosti, na účet Banky číslo /0600. Každá splácená částka musí být identifikována variabilním symbolem (číslo Smlouvy). Klient může také splácet prostřednictvím depozitních bankomatů Banky, a to vložením hotovosti po vložení Kreditní karty a zadání PIN. Klient je oprávněn změnit dohodnutý způsob platby na základě oznámení této změny Bance. Náklady na dodání: Nepoužije se. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění a podmínky pro uplatňování těchto práv: Klient je oprávněn svá práva z vadného plnění Banky uplatnit dle Reklamačního řádu Banky, který stanoví podmínky pro uplatňování těchto práv. Době trvání závazku a podmínky ukončení závazku Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. Podmínky ukončení Smlouvy upravuje Smlouva, resp. čl. 21, 22 Produktových podmínek spotřebitelského úvěru pro revolvingový úvěr a kreditní kartu, které jsou součástí Smlouvy. Funkčnost digitálního obsahu a součinnost digitálního obsahu s hardwarem a softwarem: Nepoužije se. 3

4 Produktové podmínky spotřebitelského úvěru pro revolvingový úvěr a nákupní úvěrovou kartu O.K. Premium 1. Tyto základní Produktové podmínky spotřebitelského úvěru pro revolvingový úvěr a nákupní úvěrovou kartu O.K. Premium (dále jen PPRÚOK ) obsahují smluvní ujednání související s revolvingovým úvěrem (dále jen Úvěr ) a nákupní úvěrovou kartou O.K.Premium určenou především k čerpání Úvěru (dále jen Kreditní karta ), poskytovanými Bankou fyzické osobě nepodnikateli nebo podnikateli (dále jen Klient ) podle Smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty (dále jen Smlouva o úvěru nebo Smlouva ) a tvoří její součást. Smlouva o úvěru má charakter sdružené smlouvy, jejíž součástí jsou i Dispozice obsahující jednotlivé parametry, zejména maximální výši opakovaně čerpaného Úvěru (dále jen Úvěrový rámec ), způsob splácení a typ Kreditní karty, není-li dohodnuto jinak. 2. V souvislosti s Úvěrem může být Klientovi poskytována platební služba provedení převodu platebních prostředků z podnětu Klienta, tj. tuzemský jednorázový příkaz k úhradě jednotlivý, kterým lze zadat příkaz k provedení transakce v CZK mezi účty vedenými v rámci Banky a mezi bankami v ČR. Součástí Smlouvy o úvěru jsou také Produktové podmínky platebního styku GE Money Bank, a.s. (dále jen PPPS ), které upravují podmínky poskytování této platební služby, nestanoví-li PPRÚOK jinak. 3. V souvislosti s Úvěrem může být Klientovi poskytována služba elektronického obsluhování Kreditní karty prostřednictvím webového rozhraní Internet Banka (dále jen IBK, dříve též EOP, v případě současné obsluhy také běžného nebo spořicího účtu dále jen IB ). Součástí Smlouvy o úvěru jsou také základní Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví (dále jen PPSPB. ), které upravují podmínky poskytování této služby. 4. Obsahuje-li Smlouva úpravu odlišnou od PPRÚOK, použijí se přednostně ujednání Smlouvy. Smluvní ujednání obsažená v PPRÚOK mají vždy přednost před ustanoveními Podmínek. Toto ustanovení se použije obdobně ve vztahu Smlouvy k PPPS a PPSPB a PPPS a PPSPB k Podmínkám. 5. Není-li dále uvedeno jinak, pojmy psané s velkými písmeny v PPRÚOK mají význam, který jim je přiřazen v Podmínkách. Výrazy psané velkými písmeny nebo tučně jsou buď zkratkami, nebo zásadním a významným ujednáním. 6. Smluvní strany pro zdůraznění zásadních a významných ujednání, která jsou zvláště důležitá a s nimiž výslovně souhlasí, označují konkrétní smluvní ujednání Produktových podmínek nebo jejich část tučně. 7. Veškeré smluvní vztahy vzniklé ze Smlouvy o úvěru se řídí právními předpisy České republiky o spotřebitelských úvěrech. 8. Veškeré spory ze Smlouvy o úvěru mohou být rozhodovány: (i). Obvodním soudem pro Prahu 1; (ii). Finančním arbitrem ČR. 9. Příslušným orgánem dohledu je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, IČ , která je též oprávněna řešit stížnosti ze Smlouvy o úvěru. Obecná ustanovení 10. Uzavření Smlouvy. Smlouva může být uzavřena podle žádosti Klienta nebo podle návrhu Smlouvy podepsaného Klientem a předaného Pracovníkovi Banky. Podpisem návrhu Smlouvy žádá Klient Banku o poskytnutí Úvěru a o vydání Kreditní karty. Okamžikem uzavření Smlouvy se v tomto případě rozumí den, kdy Banka vydá písemné potvrzení o přijetí návrhu Smlouvy. Banka poskytne bez zbytečného odkladu Klientovi bezplatně kopii návrhu Smlouvy, a to na základě žádosti Klienta. Smlouva o úvěru může být podepsána a/nebo parametry Úvěru mohou být měněny i v Internet Bance též Elektronickou instrukcí, a to ve formě certifikované digitální instrukce. 11. Výhrada Banky. Banka si vyhrazuje právo odmítnout uzavření Smlouvy. O neposkytnutí Úvěru a Kreditní karty Banka Klienta informuje. 12. Prohlášení Klienta. Klient prohlašuje, že: a) zajistí, aby Banka měla po celou dobu trvání smluvního vztahu úplné, přesné a pravdivé údaje týkající se Klienta, především jeho schopnosti splácet řádně a včas pohledávky Banky plynoucí z jakéhokoli smluvního ujednání; b) neprodleně oznámí a doloží příslušnými dokumenty změny veškerých údajů, které sdělil Bance; c) oznámí Bance jakýkoli Případ porušení s jeho podrobným popisem a uvedením opatření, která byla nebo budou přijata za účelem náprav takového stavu, a to do 3 Pracovních dnů poté, co k této události došlo; d) má veškerá povolení a souhlasy nezbytné pro uzavření smlouvy s Bankou, plnění závazků z ní vyplývajících a tato povolení a tyto souhlasy jsou platné a účinné; e) na vyžádání Banky sdělí další informace a/nebo doručí další listiny. 13. Poplatky a úroky. Klient je povinen platit Bance v rámci pravidelných měsíčních splátek vedle splátky jistiny dále Poplatky, a to zejména: a) Poplatky pravidelně se opakující (zejména za vedení hlavní karty, za Doplňkové služby ke Kreditní kartě); b) Poplatky za jednotlivé čerpání Úvěru provedené Kreditní kartou; 4

5 c) Poplatky spojené s blokací, ztrátou, obnovou Kreditní karty; d) mimořádné Poplatky; e) smluvní pokuty, a to vše dle Sazebníku a dále úroky (základní dohodnuté úroky, případně úroky z prodlení). 14. Další náklady. Klient se dále zavazuje neprodleně Bance uhradit nad rámec její odměny a Poplatků veškeré další náklady, jež jí vzniknou v souvislosti s uzavřením, změnami a ukončením smluvního vztahu s Klientem a které lze tomuto smluvnímu vztahu připsat, zejména notářské, soudní, správní a jiné poplatky, náklady na nadstandardní dokumentaci, náklady na právní služby a služby znalců a daňových a ekonomických poradců, překladatelů a tlumočníků a nadstandardní náklady na dálnopis, telefon či jiné komunikační prostředky. 15. Změna Sazebníku a Úrokového lístku. Banka je oprávněna i s účinky pro již sjednaná smluvní ujednání Poplatky a Úroky průběžně a jednostranně měnit, rušit či doplňovat, za předpokladu poskytnutí informace Klientovi o změně. 16. Odměny a Zvýhodnění. Banka je oprávněna poskytovat odměny za čerpání Úvěru prostřednictvím Kreditní karty, a to i formou věrnostních programů. Podmínky poskytování a/nebo čerpání odměn je Banka oprávněna jednostranně měnit, pozastavit a/nebo rušit, a tyto Uveřejnit. Připsané odměny se do úhrady splátky v daném zúčtovacím období nezapočítávají, nestanoví-li Banka jinak. Na poskytnutí odměny není právní nárok. Banka je oprávněna klientům individuálně poskytovat výhodnější podmínky zejména nižší poplatky, zvýhodněné úrokové sazby a jiné výhody ( Zvýhodnění ). Banka s Klientem sjednává podmínky Zvýhodnění. Banka stanoví jaká Zvýhodnění je možno kombinovat. Banka je oprávněna Zvýhodnění odebrat, zejména nastane-li Případ porušení. 17. Započtení. Klient a Banka sjednávají, že kterákoli ze smluvních stran je oprávněna kdykoli započíst svou splatnou konkrétní pohledávku z kteréhokoli ujednání vůči druhé smluvní straně, kterou bude informovat o započítávaných částkách, a to písemně, Banka pak zejména formou Výpisu. Započteny mohou být splatné pohledávky bez ohledu na měnu, ve které jsou denominovány podle Uveřejněného směnného kursu ke dni započtení. Právo zápočtu podle tohoto článku může Banka využít i kdykoli po skončení smluvního vztahu s Klientem. Započtení je možné i v případě ukončení dosud nevypořádaného závazku, zejména po skončení výpovědní doby. Započtení pohledávek v cizí měně provede Banka s použitím Uveřejněného směnného kursu ke dni započtení. 18. Případ porušení. Případem porušení je každá z následujících událostí: a) Klient poruší své závazky z kterékoli smlouvy uzavřené s Bankou a/nebo se členem Skupiny General Electric, speciálních, základních Produktových podmínek nebo Podmínek; b) kterékoli prohlášení nebo záruka Klienta jsou nepravdivé, nesprávné, neúplné nebo zavádějící; c) Klient se ocitne v prodlení se splněním jakékoli pohledávky Banky, nebo pokud je proti Klientovi zahájen soudní výkon rozhodnutí nebo exekuční řízení; d) Klient je v úpadku nebo hrozícím úpadku nebo byly učiněny kroky k zahájení insolvenčního řízení; e) Klient překročí Úvěrový rámec a/nebo se ocitne v prodlení s úhradou minimální splátky (dále jen MS ). 19. Následky Případu porušení. Pokud dojde k Případu porušení je Banka oprávněna provést některé nebo všechny z následujících opatření: a) prohlásit svým rozhodnutím kterékoli závazky Klienta vůči Bance za ihned splatné a požádat Klienta o jejich předčasné splacení. Banka o svém rozhodnutí písemně vyrozumí Klienta, zejména mu sdělí den, k němuž prohlásila závazky Klienta za ihned splatné a lhůtu, v níž je Klient povinen příslušné závazky Bance uhradit; b) pozastavit nebo ukončit poskytování produktů nebo služeb, tj. s okamžitou účinností na přechodnou dobu nebo do ukončení smluvního vztahu pozastavit čerpání úvěru, respektive omezit právo užívat Kreditní kartu (blokovat); c) ukončit smluvní vztah s Klientem; d) provést s okamžitou účinností snížení Úvěrového rámce a to až na CZK, včetně přiměřeného snížení denních limitů pro hotovostní a bezhotovostní čerpání, novou výši Úvěrového rámce a případné podmínky účinnosti snížení Banka Klientovi sdělí zejména prostřednictvím Výpisu; e) odebrat Klientovi poskytnuté Zvýhodnění; f) úročit dlužnou částku úrokem z prodlení, požadovat Poplatky a jiné platby související s prodlením; g) vymáhat splatný závazek vůči Klientovi, a to i prostřednictvím třetích osob, postoupit svou pohledávku za Klientem, informovat Bankovní registr klientských informací a Nebankovní registr klientských informací, SOLUS zájmové sdružení právnických osob, IČ Trvání závazků. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Zánik Smlouvy se nedotýká povinnosti smluvních stran vypořádat si vzájemně závazky vzniklé na jejím základě. Klient a Banka sjednávají, že i po zániku Smlouvy je Banka oprávněna i nadále, až do úplného splacení veškerých pohledávek za Klientem, úročit dlužnou částku úrokovou sazbou sjednanou podle Smlouvy a Uveřejněnou v Úrokovém lístku. 21. Podmíněné ukončení Smlouvy. Účinnost Smlouvy zaniká za podmínky, že Klient do 120 dnů ode dne uzavření Smlouvy nečerpá Úvěr. 22. Ukončení Smlouvy. Není-li dohodnuto jinak, závazek o Úvěru zaniká: a) dnem sjednaným písemnou dohodou smluvních stran; 5

6 b) dnem doručení odstoupení Banky Klientovi, nepoužívá-li Klient po dobu minimálně 4 po sobě jdoucích měsíců Kreditní kartu a nečerpá-li Úvěr. V takovém případě je Banka oprávněna odstoupit od Smlouvy, zrušit právo užívat Kreditní kartu a požadovat po Klientovi úhradu celkové dlužné částky včetně dosud nezaúčtovaných částek. Klient a Banka tímto výslovně sjednávají, že odstoupení nebude mít zpětný účinek; c) uplynutím dvouměsíční výpovědní doby, jejíž běh počíná pátým dnem následujícím po odeslání výpovědi Bankou, pokud Banka ve výpovědi výjimečně neodloží počátek výpovědní lhůty; d) dnem doručením písemné výpovědi Banky Klientovi, pokud nastal Případ porušení; e) písemným odstoupením Klienta od Smlouvy o úvěru bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o úvěru. V případě, že Smlouva o úvěru neobsahuje povinné informace, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, kdy Banka chybějící informace Klientovi poskytne. Klient je povinen odstoupení odeslat Bance na adresu Obchodního místa. Lhůta bude zachována, pokud je odstoupení odesláno Bance nejpozději v poslední den lhůty. Pokud Klient odstoupil od Smlouvy o úvěru, je povinen Bance nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení zaplatit jistinu a úrok, na který by Bance vznikl nárok, pokud by k odstoupení nedošlo, a to za období ode dne čerpání úvěru do dne splacení jistiny. Při stanovení výše denního úroku z nesplacené výše čerpaného úvěru se vychází ze sjednané úrokové sazby, z délky kalendářního roku 365 dní a ze skutečného počtu dní, po které byly peněžní prostředky Bankou Klientovi poskytnuty (tj. ode dne čerpání do dne splacení); f) dnem doručení písemné výpovědi Klienta Bance, neakceptoval-li Klient změnu smluvního ujednání a oznámil-li písemně Bance v průběhu 2 měsíců před účinností příslušné změny svůj nesouhlas. Okamžikem zániku Smlouvy o úvěru se všechny dosud nesplatné závazky Klienta ze Smlouvy o úvěru stávají splatnými, s výjimkou případu odstoupení Klienta od Smlouvy o úvěru bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. 23. Vyhotovování a předávání Výpisů. Banka vyhotovuje a předává Klientovi Výpisy poštou, pokud není sjednáno elektronické předávání prostřednictvím Internet Banky a IBK. Banka je oprávněna na základě Instrukce Klienta změnit způsob předávání Výpisů. Banka je oprávněna Klientovi, který má obdržet Výpisy z účtu a Kreditní karty poštou, zaslat Výpisy hromadně v jedné zásilce v den, který Klientovi předem oznámí. První Výpis je vyhotovován za Zúčtovací období, ve kterém došlo k prvnímu čerpání Úvěru. Neobdržení Výpisu nezbavuje Klienta povinnosti hradit včas a řádně závazky vůči Bance. Ustanovení k Úvěru 24. Čerpání Úvěru. Banka poskytuje Klientovi na základě Smlouvy Úvěr v CZK, který může být bez žádosti čerpán prostřednictvím Kreditní karty. Okamžik čerpání Úvěru nastává dnem, kdy byl realizován bezhotovostní nákup, tuzemský jednorázový platební příkaz nebo hotovostní výběr. Splácením Úvěru ze strany Klienta se Úvěrový rámec neustále o výši splacené jistiny obnovuje (revolving). 25. Úvěrový rámec. V žádosti nebo v návrhu na uzavření Smlouvy Klient vyplní i svůj návrh na výši Úvěrového rámce. Banka není vázána navrhovanou výší Úvěrového rámce. Úvěr může být čerpán maximálně do výše Úvěrového rámce bezhotovostně i hotovostně s tím, že se sjednává maximální částka pro hotovostní čerpání Úvěru (dále jen Hotovostní rámec ). Banka je povinna informovat Klienta na Výpisu o sjednané výši Úvěrového rámce a o výši Hotovostního rámce, který tvoří jeho součást, a dále při přijetí návrhu Smlouvy Bankou nebo doručení Kreditní karty. Banka na Výpisu dále informuje Klienta o výši čerpaného Úvěru a částce, kterou má Klient z Úvěrového rámce k dispozici. Výpisy jsou vyhotovovány pravidelně měsíčně a v období mezi dvěma Výpisy jsou účtovány čerpané částky Úvěru, přijaté splátky Úvěru, Poplatky a úroky a případně získané odměny z věrnostního programu (dále jen Zúčtovací období ). Banka neumožňuje změnu Zúčtovacího období vyjma případů, kdy klient podal výpověď. Klient je povinen čerpat Úvěr tak, aby Úvěrový rámec nepřekročil ani v případě, že v Zúčtovacím období dosud nebyly zaúčtovány částky čerpaného Úvěru a/nebo Poplatky a úroky. Banka je oprávněna neumožnit čerpání Úvěru, pokud by čerpaná částka Úvěru byla vyšší než částka, kterou má Klient k dispozici. Za překročení Úvěrového rámce je Banka oprávněna účtovat smluvní pokutu dle Sazebníku. 26. Změna Úvěrového rámce. a) Banka je oprávněna provést snížení Úvěrového rámce až o 50 % včetně přiměřeného snížení denních limitů pro hotovostní a bezhotovostní čerpání s okamžitou účinností, dojde-li k Případu porušení. Banka je oprávněna, má-li dostatek informací o tom, že se Klientova finanční situace objektivně změnila tak, že se zhoršila Klientova schopnost Úvěr splácet nebo toto zhoršení v blízké době hrozí, Klientovi snížit Úvěrový rámec až o 50 %. Novou výši Úvěrového rámce a podmínky účinnosti snížení Banka Klientovi sdělí zejména prostřednictvím Výpisu. b) Banka je oprávněna Klientovi navrhnout na Výpisu zvýšení Úvěrového rámce v případě, že Klient řádně plní své závazky ze Smlouvy a nedošlo k žádnému Případu porušení. K navýšení Úvěrového rámce dojde ve lhůtě sdělené Bankou na Výpisu za předpokladu, že navýšení Klient v poskytnuté lhůtě prokazatelně neodmítl. c) Klient je oprávněn požádat Banku o změnu Úvěrového rámce, a to písemně či telefonicky s tím, že Banka není povinna jeho žádosti vyhovět. Banka je oprávněna na žádost Klienta zvýšit Úvěrový rámec, a to i formou Elektronické instrukce, zejména Internet Bankou nebo prostřednictvím bankomatu, případně jiným způsobem, a to v rozsahu a za podmínek Uveřejňovaných Bankou. 27. Způsoby splácení. Klient je povinen splatit celý vyčerpaný Úvěr včetně veškerých Poplatků a dalších úhrad v souladu se Smlouvou a PPRÚOK. Průběžné splácení je povinen Klient provádět v CZK, a to vždy nejpozději do dne uvedeného na Výpise jako datum splatnosti a ve výši MS, rovněž uvedené na Výpise, a to na účet Banky číslo /0600. Každá splácená částka musí být identifikována variabilním symbolem, kterým je číslo Smlouvy. Klient může dále splácet prostřednictvím depozitních bankomatů Banky, a to vložením hotovosti po vložení Kreditní karty a zadání příslušného osobního identifikačního hesla (dále jen PIN ). Klient je oprávněn kdykoli provést mimořádnou splátku, a to až do výše celkového závazku ze Smlouvy. Nedojde-li mimořádnou splátkou k úhradě celkové dlužné částky, povinnost Klienta uhradit MS trvá. Dnem splacení se vždy rozumí den připsání částky na účet 6

7 Banky s uvedením variabilního symbolu dle Smlouvy. Klient je oprávněn změnit a využít kterýkoli dohodnutý způsob platby (inkaso, příkaz k úhradě, platby složenkou s výjimkou podnikatelů), a to vždy na základě oznámení této změny Bance. V případě inkasa MS Banka inkasuje z běžného účtu Klienta částku ve výši MS sníženou o zaúčtované splátky v aktuálním Zúčtovacím období. Banka je při ukončení Smlouvy oprávněna změnit způsob splácení vyčísleného dluhu na platbu složenkou. 28. Výpočet MS. MS je sjednána ve Smlouvě. MS nepřekročí výši celkové dlužné částky uvedené na Výpisu. V případě, že MS určená dle výše uvedeného je nižší než 100 Kč, Klient není povinen tuto MS hradit. V případě, že Klient Výpis neobdrží, je povinen neprodleně kontaktovat zákaznický servis Banky nebo telefonický informační systém Banky, tzv. IVR, kde mu bude MS včetně data splatnosti sdělena. 29. Úročení. Poskytnuté peněžní prostředky jsou Bankou úročeny denně, a to ode dne čerpání Úvěru úrokovou sazbou podle Úrokového lístku, metodou počet dní v příslušném kalendářním měsíci/365 kalkulovaná délka každého roku je 365 dní a počet úročených dní odpovídá počtu dní v příslušném kalendářním měsíci. 30. Bezúročné období. Nesjednává se bezúročné období. 31. Pořadí hrazení závazků Klienta. Nestanoví-li Banka jinak, jsou jednotlivé Klientovy závazky hrazeny podle termínu splatnosti (od nejstaršího termínu splatnosti) v následujícím pořadí: a) úrok z Úvěru, b) Poplatky včetně smluvní pokuty, c) splátky jistiny Úvěru, a to nejdříve na část jistiny úvěru předepsanou v MS. 32. Přeplatek. V případě přeplatku, který bude na Výpisu označen jako přeplatek (částka s plusovým znaménkem), je Banka oprávněna tento přeplatek zohlednit při výpočtu následující MS. Přeplatek však není úročen. Pokud přeplatek trvá po dobu delší jak 3 po sobě následující Zúčtovací období nebo více než dvojnásobně překračuje sjednaný Úvěrový rámec, Banka upozorní Klienta, aby snížil přeplatek prostřednictvím Kreditní karty. Dojde-li k ukončení smluvního vztahu, s výjimkou odstoupení Klienta ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy, Banka vrátí Klientovi přeplatek bezodkladně. Banka je oprávněna použít přeplatek nepřevyšující 100 CZK k započtení na náhradu nákladů Banky vzniklých v souvislosti s ukončením Smlouvy. 33. Celkové náklady spotřebitelského úvěru, celková částka splatná spotřebitelem, RPSN. Do celkových nákladů spotřebitelského úvěru jsou zahrnuty úroky z poskytnutého Úvěru, měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu nebo vedení Kreditní karty, roční poplatek za vedení Kreditní karty jen pokud je účtován v prvním roce (dále jen Celkové náklady spotřebitelského úvěru ). Celková částka, kterou tvoří Úvěr a Celkové náklady spotřebitelského úvěru (dále jen Celková částka splatná spotřebitelem ) je vypočtena ke dni uzavření Smlouvy. Roční procentní sazba nákladů znamená Celkové náklady spotřebitelského úvěru vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše Úvěru (dále jen RPSN ). Výpočet RPSN je založen na předpokladu, že spotřebitelský úvěr bude trvat po dohodnutou dobu a že Banka a Klient splní řádně a včas své povinnosti. Pro účely výpočtu RPSN se dále má za to, že úroková sazba a zahrnuté Poplatky zůstávají neměnné a budou platit do konce účinnosti Smlouvy. Při výpočtu RPSN jsou využity dodatečné předpoklady dle přílohy č. 5 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, a to zejména následující: a) celková výše Úvěru se považuje za vyčerpanou okamžitě a v plné výši; b) celková výše Úvěru se považuje za vyčerpanou při nejvyšším Poplatku a nejvyšší úrokové sazbě uplatňované na nejpoužívanější mechanismus čerpání (bezhotovostní čerpání); c) má se za to, že Úvěr byl poskytnut na období jednoho roku a že Úvěr bude splacen dvanácti stejně vysokými splátkami jistiny placenými měsíčně. Jiný způsob čerpání Úvěru může vést k vyšší RPSN a Celkové částce splatné spotřebitelem. Ustanovení k vydání a užívání Kreditní karty 34. Kreditní karta. Banka vydává podle Smlouvy Kreditní kartu MasterCard nebo VISA, případně jiné Kreditní karty, které umožňují čerpání Úvěru na území České republiky i v zahraničí s tím, že Banka jednostranně rozhoduje o tom, jaký typ Kreditní karty bude Klientovi vydán. Ke Kreditní kartě a Úvěru je Klient oprávněn zvolit služby poskytované třetími osobami, a to za podmínek, se kterými bude Klient včas seznámen (dále jen Doplňkové služby ). Souhlas s Doplňkovou službou není podmínkou pro sjednání Smlouvy. Banka je oprávněna podmínky provádění různých typů operací s Kreditní kartou upravit či omezit v souladu s pravidly Mezinárodních asociací. Kreditní karta zůstává po celou dobu její existence ve vlastnictví Banky. 34a. Doba platnosti Kreditní karty. Banka je oprávněná změnit dobu platnosti již vydané Kreditní karty. 35. Karta-Ihned. Banka je oprávněna na žádost Klienta vydat Kreditní kartu s omezenou platnosti a funkčností (Karta-Ihned). Ukončením platnosti Kreditní karty nezaniká Smlouva. 36. Poskytnutí Kreditní karty. Banka je oprávněna na žádost Klienta vydat pro čerpání jednoho Úvěru poskytovaného Klientovi i více Kreditních karet s tím, že jedna z nich musí být vedena na jméno Klienta a další mohou být vydány na jméno jiné osoby než Klient (jiná osoba dále jen Držitel, další karta k čerpání Úvěru dále také jen Dodatková karta ). Práva a povinnosti Držitele sjednané podle těchto PPRÚOK se vztahuji i na Klienta, není-li dále uvedeno jinak. Klient je povinen seznámit Držitele se zněním Smlouvy, PPRÚOK a Podmínek, a to včetně jejich změn a zajistit, aby se Držitel smluvními ujednáními řídil. Klient souhlasí s tím, že Držitel bude čerpat Úvěr. 7

8 37. Předání Kreditní karty, PIN. Kreditní karta a PIN budou předány prostřednictvím doručovatele poštovních služeb, není-li ve Smlouvě sjednáno a/nebo Bankou Uveřejněno jinak; Kreditní karta bude předána do vlastních rukou Klienta, nestanoví-li Banka jinak.. PIN vztahující se k vydávané Kreditní kartě Banka nesděluje jiné osobě než Držiteli. Držitel je povinen okamžitě po převzetí Kreditní karty ji na zadní straně podepsat v místě podpisového proužku, nikoli obyčejnou tužkou. Převzetím Kreditní karty Klient vyslovuje souhlas s výší Úvěrového rámce stanoveného Bankou a se zvolenými Doplňkovými službami. 38. Expresní vydání. Klient při pořízení nebo v průběhu užívání Kreditní karty (zejména po ztrátě/krádeži) může požádat o expresní vydání Kreditní karty, vedené na jeho jméno nebo na jméno Držitele ve zkráceném režimu do 3 dní nebo o expresní vydání PIN nebo o vydání náhradní hotovosti v zahraničí. V případě žádosti Klienta o doručení do zahraničí se zohledňují možnosti kurýrní služby. Služba Expresní vydání Kreditní karty a výplata náhradní hotovosti v zahraničí je zpoplatněna dle Sazebníku. 39. Nepřenosnost Kreditní karty. Kreditní karta je nepřenosná a Držitel je povinen zajistit, aby ji neužívaly jiné osoby s výjimkou pracovníků obsluhy platebních terminálů nebo Pracovníků Banky. Banka je oprávněna Kreditní kartu zablokovat při podezření nebo zjištění, že Držitel umožnil její používání neoprávněnou osobou. Poškozenou Kreditní kartu nesmí Držitel užívat a je povinen ji bez zbytečného odkladu vrátit Bance. 40. Doba vydání. Standardní doba pro vydání Kreditní karty je 15 Pracovních dnů a počíná běžet dnem uzavření Smlouvy nebo dnem, kdy klient začne využívat Kartu Ihned. Karta Ihned je vydána na počkání. Převzetí Karty Ihned potvrzuje Klient podpisem v Dispozicích. V případě Expresního vydání budou Kreditní karta a PIN na příslušnou adresu doručeny kurýrní službou. 41. Obnova Kreditní karty. Při automatické obnově Kreditní karty rozhodne Banka jednostranně o tom, jaký typ Kreditní karty, případně s jakými funkčnostmi bude Klientovi poskytnut. Kreditní karta nebude obnovena, pokud Držitel oznámí Bance písemně nebo telefonicky nejpozději dva měsíce před skončením doby platnosti Kreditní karty, že o její obnovu nemá zájem. 42. Vydání Kreditní karty jiného typu. Banka na základě Instrukce, zejména písemné nebo telefonické žádosti Klienta, ukončí ke dni převzetí Instrukce čerpání Úvěru prostřednictvím dosud používané Kreditní karty a vydá Klientovi Kreditní kartu jiného typu. Banka je oprávněna Kreditní kartu jiného typu Klientovi nevydat. Banka je oprávněna v průběhu platnosti Kreditní karty vydat Klientovi Kreditní kartu jiného typu, zejména v případech, kdy je změna vyžadována příslušnou Mezinárodní asociací nebo změnou dojde k rozšíření funkčnosti Kreditní karty. 43. Heslo. Držitel ve Smlouvě stanoví nebo mu je přiděleno Bankou heslo, které slouží k aktivaci Kreditní karty a ke komunikaci se zákaznickým servisem (dále jen Heslo ). Držitel je odpovědný za případné zneužití Hesla jakoukoli osobou. V případě, že určitý úkon je stvrzen Heslem, Banka považuje takový úkon za úkon Držitele. Držitel je oprávněn požádat o změnu Hesla nebo o opětovné zaslání Hesla telefonicky na zákaznickém servisu. 44. Aktivace Kreditní karty, PIN. Držitel je povinen neprodleně provést aktivaci obdržené Kreditní karty. Aktivací potvrzuje Držitel, že Kreditní kartu a/nebo PIN obdržel v neporušeném stavu. Kreditní kartu je možné používat nejpozději do 24 hodin po její aktivaci. V případě doručení PIN přes SMS, je Kreditní karta aktivována se souhlasem Klienta po podpisu Smlouvy. PIN slouží zejména k ochraně před zneužitím Kreditní karty. Držitel je kdykoli oprávněn požádat o opětovné zaslání PIN, a to písemně nebo telefonicky na zákaznickém servisu. Klient nebo Držitel je kdykoli oprávněn změnit svůj PIN. Podmínkou uskutečnění změny je zadání původního PIN. Pro uskutečnění internetové a MO/TO platby musí Držitel provést předchozí aktivaci internetových nebo MO/TO plateb Uveřejněným způsobem. 45. Používání Kreditní karty. Prostřednictvím Kreditní karty lze provést zejména: (i) bankomatem výběr a/nebo vklad peněžních prostředků, platbu formou tuzemského jednorázového platebního příkazu, dobití mobilního telefonu; (ii) u obchodníka bezhotovostní platbu a dále (iii) výběr hotovosti na Obchodním místě nebo u vybraných směnáren (cash advance), obchodníků (cash back) a bezhotovostní platbu přes internet. Jedinečným identifikátorem pro používání Kreditní karty je její číslo. 46. Potvrzení částky čerpání. Držitel potvrzuje neodvolatelně správnost zadané částky jedním z níže uvedených způsobů nebo jejich kombinací: a) podpisem shodným s podpisem uvedeným na Kreditní kartě; a/nebo b) zadáním PIN na platebním terminálu nebo bankomatu; a/nebo c) telefonickou instrukcí Klienta adresovanou Bance po ověření totožnosti volajícího; a/nebo d) zadáním kombinace čísla Kreditní karty, data platnosti a CVC/CVV kódu, což je poslední trojčíslí uvedené na zadní straně v podpisovém proužku Kreditní karty, předanými obchodníkovi prostřednictvím telefonu nebo u (dále jen MO/TO platby) a nebo prostřednictvím internetu (internetové platby) a imprinteru; a/nebo e) zadáním čísla Kreditní karty, CVC/CVV kódu, data expirace a 3D secure hesla v případě plateb přes internet u obchodníka zabezpečeného službou 3D Secure (viz 3D Secure služba); a/nebo f) přiložením Kreditní karty, která umožňuje bezkontaktní platby, do potřebné vzdálenosti od platebního terminálu umožňujícího bezkontaktní platby. Pouze bezkontaktně lze potvrdit správnost zadané částky do výše limitu, který je pro jednotlivá čerpání uskutečněná v České republice ve výši 500 Kč. Banka je oprávněna tento limit jednostranně změnit za předpokladu Uveřejnění této změny. Na území jiných států může být limit odlišný, a to podle pravidel platných v daném státě. Namísto nebo současně s potvrzením částky bezkontaktním způsobem může být kdykoliv vyžadováno potvrzení částky jiným způsobem uvedeným v tomto článku. 8

9 47. Zaúčtování čerpání. Banka neodpovídá za časové prodlevy způsobené třetími stranami při předávání příslušných dat, zejména neodpovídá za časové prodlevy Mezinárodních asociací. Čerpání Úvěru Kreditní kartou na i mimo území ČR je zaúčtováno zpravidla do sedmi kalendářních dnů od data jejich provedení. Skutečná doba zaúčtování je závislá na pravidlech Mezinárodní asociace a na ostatních zúčastněných nezávislých subjektech. Částky v jiné měně než v CZK jsou přepočítávány následovně: a) EUR nebo USD kursem deviza prodej platným v den zaúčtování částky a Uveřejněným; b) u jiných měn je částka nejdříve přepočítána Mezinárodní asociací na zúčtovací měnu (obvykle EUR v rámci Evropy a USD mimo Evropu) kursem používaným touto Mezinárodní asociací, platným v okamžiku předložení k zúčtování zahraniční bankou příslušné Mezinárodní asociaci. Přeúčtování ze zúčtovací měny na CZK je provedeno kursem deviza prodej platným v Pracovní den před dnem zúčtování v systému Banky a Uveřejněným Bankou na OM a /nebo na pro příslušnou zúčtovací měnu. Banka nenese odpovědnost za kursy příslušné Mezinárodní asociace. 48. Limity. Banka nastaví pro Kreditní kartu dohodnuté denní limity pro bezhotovostní a hotovostní čerpání Kreditní kartou. Banka provede změnu limitu do 24 hodin od podání žádosti Klienta o jeho změnu. 49. Překročení limitů. Banka není povinna umožnit čerpání peněžních prostředků zejména v případě, že by byl překročen limit stanovený pro příslušné časové období a/nebo výrazně překročen Úvěrový rámec. Banka o této skutečnosti informuje Držitele, např. prostřednictvím příslušného bankomatu, platebního terminálu, obchodníka. 50. Povinnosti Držitele. Držitel je povinen zejména: a) oznámit Bance, že mu PIN nebo Kreditní karta byly doručeny v porušeném obalu a/nebo nebyly doručeny sjednaným způsobem, b) podepsat Kreditní kartu neprodleně po jejím převzetí, aby jí bylo možné používat, c) neumožnit užívání Kreditní karty neoprávněnou osobou, d) chránit PIN (zejména nezapsat PIN na Kreditní kartu, neuchovávat PIN v mobilním telefonu zvláště v případě doručení PIN přes SMS, nenosit jej spolu s Kreditní kartou, nesdělit jej jiné osobě), e) chránit Kreditní kartu před poškozením (zejména nevystavit jí extrémním fyzikálním a/nebo chemickým podmínkám, např. extrémním teplotním podmínkám, neumístit jí v těsné blízkosti magnetů a přístrojů vytvářejících magnetické pole, nebo mechanické deformace) a předcházet ztrátě, odcizení, zneužití Kreditní karty, f) kontrolovat pravidelně Výpisy a při zjištění jakékoli nesrovnalosti kontaktovat Banku, g) ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití, h) nahlásit Bance zadržení Kreditní karty neprodleně po tom, co k jejímu zadržení došlo; Banka nenese odpovědnost za jednání ostatních bank v uvedeném případě, i) chránit údaje o Kreditní kartě, zejména kombinaci čísla Kreditní karty, data platnosti a CVC kódu; nesdělovat je a neposkytovat třetím osobám, zvláště při telefonické či ové objednávce zboží a služeb, s výjimkou potvrzení internetových transakcí se zabezpečeným přenosem dat. 51. Blokace Kreditní karty. Banka je povinna bez zbytečného odkladu provést blokaci Kreditní karty, pokud o to Držitel požádá nebo pokud dojde k ohlášení ztráty nebo odcizení Kreditní karty. Banka je oprávněna provést blokaci Kreditní karty, a dále pokud má Banka důvodné obavy o její bezpečnost, zejména v situaci, kdy (i) je třikrát po sobě zadán špatný PIN; (ii) má Banka podezření, že Kreditní kartu používá neoprávněna osoba nebo že je zneužívána; (iii) Držitel překročí sjednané limity pro čerpání; Banka je dále oprávněna provést blokaci Kreditní karty, dojde-li k Případu porušení a dále pokud je Klient v prodlení s jednotlivou úhradou splátky Úvěru nebo poruší jinou povinnost vyplývající ze Smlouvy PPRÚOK nebo Podmínek. Banka je dále oprávněna provést blokaci Kreditní karty rovněž v případě, že Klient podá výpověď nebo odstoupí od Smlouvy. 52. Omezení čerpání úvěru. Banka je oprávněna z důvodu bezpečnosti Uveřejnit další podmínky pro některé způsoby čerpání Úvěru, zejména nutnost provést aktivaci některých typů plateb uskutečňovaných v zahraničí a/nebo způsoby čerpání bez fyzického použití Kreditní karty. 53. Odblokování Kreditní karty. Banka zablokovanou Kreditní kartu odblokuje na žádost: (i) Klienta, pokud dal podnět k blokaci; (ii) Držitele a/nebo Klienta, pokud dal podnět k blokaci Držitel. Banka odblokuje Kreditní kartu nejpozději do 24 hodin od přijetí žádosti o její odblokování. Banka odblokuje Kreditní kartu, pokud sama jednostranně rozhodla o její blokaci. O odblokování lze požádat na zákaznickém servisu nebo osobně na Obchodním místě. Není-li odblokování možné, vydá Banka novou Kreditní kartu. Banka není povinna žádosti o odblokování vyhovět, pokud důvod pro blokaci trvá. 54. Odpovědnost Klienta za škodu. Klient odpovídá za neodsouhlasené částky čerpání Úvěru: a) do částky odpovídající 150 EUR, která byla způsobena: (i) použitím ztracené nebo odcizené Kreditní karty nebo (ii) jejím zneužitím v případě, že Držitel nezajistil ochranu jeho personalizovaných bezpečnostních prvků; b) v plném rozsahu, pokud tato škoda vznikla v důsledku podvodného jednání Držitele nebo Držitel úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti porušil některou ze svých povinností v souvislosti s používáním Kreditní karty podle těchto PPRÚOK a/nebo Podmínek. 55. Odpovědnost Banky za škodu. Banka odpovídá za neodsouhlasené částky čerpání Úvěru v plné výši, pokud Držitel nejednal podvodně a a) ztráta vznikla poté, co Držitel oznámil ztrátu, odcizení nebo zneužití Kreditní karty nebo b) Banka nezajistila, aby mohl Držitel kdykoliv nahlásit ztrátu, odcizení, zneužití, nebo neautorizované použití Kreditní karty. 9

10 Ustanovení k platebnímu příkazu 56. Banka a Klient sjednávají, že smluvní ujednání v PPPS o tuzemském jednorázovém platebním příkazu, se použijí obdobně také na tuzemský jednorázový platební příkaz k úhradě, kterým lze podle Smlouvy čerpat prostřednictvím Kreditní karty revolvingový Úvěr. 57. Odchylně od smluvních ujednání v PPPS Banka a Klient sjednávají, že tuzemský jednorázový platební příkaz zadaný prostřednictvím Kreditní karty: a) lze zadat pouze v měně CZK, a to osobně na Obchodním místě, elektronicky prostřednictvím služeb přímého bankovnictví nebo prostřednictvím bankomatu a nelze jej zadat s Odloženou splatností; platební příkazy v cizí měně a platební příkazy v CZK do zahraničí a v cizí měně v rámci ČR (zahraniční platební styk) nelze v souvislosti s Úvěrem provádět; b) Banka neprovede, pokud v den Splatnosti je Úvěrový rámec revolvingového úvěru je vyčerpán tak, že částka, kterou má Klient k dispozici, nepostačuje k jeho provedení; o neprovedení platebního příkazu Banka Klienta vhodným způsobem informuje; c) Banka neprovede, pokud je neurčitý, nesrozumitelný, neúplný; o neprovedení platebního příkazu Banka Klienta vhodným způsobem informuje; d) Klient vyjadřuje souhlas s transakcí (potvrzuje správnost zadané částky) způsobem uvedeným PPRÚOK; e) Po přijetí Bankou nelze změnit, f) má jedinečný identifikátor, kterým je číslo kreditní karty a/nebo bankovní spojení. 58. Pokud je potvrzení konkrétní částky pro čerpání Úvěru formou tuzemského platebního příkazu přijato Bankou do hod. Pracovního dne, je příkaz proveden (je Úvěr čerpán) tentýž den, jinak jsou tyto příkazy považovány za přijaté v nejbližší Pracovní den. Termíny čerpání Úvěru v případě platebního příkazu stanoví tabulka: Místo/způsob předání platebního příkazu Čas předání Termín odepsání platby (čerpání Úvěru) Obchodní místo Banky do konce provozní doby OM V den Splatnosti příkazu Bankomat v ČR do 18:00 V den Splatnosti příkazu Bankomat v zahraničí nelze nelze Služby přímého bankovnictví (IBK, Internet Banka, Telefon Banka) do 18:00 V den Splatnosti příkazu Ustanovení k 3D Secure službě 59. Aktivace 3D secure služby. 3D secure služba slouží k ochraně před čerpáním částky Úvěru neoprávněnou osobou při platbě Kreditní kartou přes internet u obchodníka podporujícího 3D secure platby a to zadáním 3D secure hesla. Držitel vyjadřuje souhlas s platbou zabezpečenou 3D secure službou (dále jen 3D secure platba ) zadáním čísla Kreditní karty, CVC kódu, data expirace a 3D secure hesla. 3D Secure heslo bude doručováno na číslo mobilního telefonu, které Bance Držitel potvrdil. a) Pro provádění 3D Secure plateb je Klient povinen nejprve prostřednictvím Internet Banky, nebo Držitel na Zákaznického servisu a/nebo na obchodním místě Banky aktivovat 3D Secure službu. K aktivaci 3D Secure služby může dojít též u obchodníka při provádění 3D Secure platby, a to zadáním jednorázového 3D Secure aktivačního hesla. b) Jednorázové 3D secure aktivační heslo bude Držiteli předáno SMS zprávou zaslanou na číslo mobilního telefonu, které Držitel pro takový účel Bance sdělil; pokud takové není, potom na jiné potvrzené číslo mobilního telefonu, zejména to, které Držitel/Klient určil pro zasílání bezpečnostních prvků pro službu přímého bankovnictví Internet Banka. c) Do okamžiku, než bude 3D Secure služba Držitelem aktivována, umožní Banka provedení pouze jedné internetové platby u obchodníka. d) Při Obnově Kreditní karty nebo vydání Kreditní karty jiného typu je zpravidla nutné 3D Secure službu aktivovat znovu. 60. Povinnosti v souvislosti s 3D secure službou. Držitel je povinen zejména: a) chránit 3D secure heslo stejným způsobem jako PIN; b) oznámit Bance, že mu 3D Secure heslo a 3D Secure aktivační heslo nebylo doručeno sjednaným způsobem; c) chránit 3D Secure heslo a 3D Secure aktivační heslo (zejména zdržet se jejich zapsání na trvalé nosiče a/nebo zanechávat je volně přístupné ve veřejných prostorách bez kontroly); d) ohlásit Bance ztrátu, odcizení nebo neautorizované použití 3D Secure hesla a/nebo 3D Secure aktivačního hesla. 10

11 61. Blokace 3D secure plateb. Banka je oprávněna provést blokaci 3D Secure plateb dle vlastního uvážení, zejména pokud má důvodné obavy o bezpečnost Kreditní karty; za důvodné obavy se považuje zejména situace, kdy je třikrát po sobě zadáno špatné 3D Secure heslo. Banka odblokuje 3D Secure transakce, pominou-li dle názoru Banky důvody pro jejich blokaci. Závěrečná ustanovení 62. Banka je oprávněna tyto PPRÚOK, které jsou Uveřejněny na Obchodních místech a/nebo na jednostranně měnit pouze za předpokladu jejich Uveřejnění, aby měl Klient možnost vyjádřit ve lhůtě do 2 měsíců od Uveřejnění nových PPRÚOK svůj případný nesouhlas s jejich změnami. V případě, že Banka neobdrží v uvedené lhůtě písemný nesouhlas s jejich změnou, stanou se účinnými. 63. S účinností těchto PPRÚOK zanikly Zvláštní obchodní podmínky doplňkové služby SMS Servis GE Money Bank, a.s. pro Kreditní karty. Tyto jsou nadále součástí PPSPB. 64. Tyto PPRÚOK jsou účinné ode dne a nahrazují PPRÚOK účinné ode dne

12 GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, Praha 4-Michle, zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 5403, IČ: , tel.:

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A KREDITNÍ KARTY GE MONEY BANK, A.S.

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A KREDITNÍ KARTY GE MONEY BANK, A.S. PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A KREDITNÍ KARTY GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Produktové podmínky revolvingového úvěru a kreditní karty GE

Více

Spotřebitelský splátkový revolvingový úvěr

Spotřebitelský splátkový revolvingový úvěr Spotřebitelský splátkový revolvingový úvěr ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU ÚČINNÉ OD 1. 19. LEDNA 2015 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 1. Tyto základní

Více

GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. BŘEZNA LEDNA 2013 2015. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. BŘEZNA LEDNA 2013 2015. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY DEBETNÍCH PLATEBNÍCH PLATEBNÍCH KARET KARET GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. BŘEZNA LEDNA 2013 2015 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Informace o platebních

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty společnosti GE Money Multiservis, a.s. Electro World kreditní karta

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty společnosti GE Money Multiservis, a.s. Electro World kreditní karta Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty společnosti GE Money Multiservis, a.s. Electro World kreditní karta Platnost od 3/2009 Platnost od 3/2009 Obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet

Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet I. Úvodní ustanovení I.1. Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vzájemná práva a

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem

Více

Služby přímého bankovnictví

Služby přímého bankovnictví Služby přímého bankovnictví ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ ÚČINNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2015 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 Informace o platebních službách GE Money Bank, a.s., se

Více

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 PRODUKTOVÉ ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011 ÚČINNÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ OD 31. PROSINCE 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto základní

Více

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela OBSAH ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Úvodní ustanovení..........................................................

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty LBBW Bank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí každé smlouvy o vydání

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY A DEBETNÍ KARTY EQUA BANK a.s. (FYZICKÉ OSOBY)

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY A DEBETNÍ KARTY EQUA BANK a.s. (FYZICKÉ OSOBY) Strana 1 z 11 PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY A DEBETNÍ KARTY EQUA BANK a.s. (FYZICKÉ OSOBY) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové podmínky pro běžné Účty, Termínované vklady a debetní

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty LBBW Bank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) Článek 1: Základní ustanovení 1.1 Banka vydává

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty LBBW Bank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí každé smlouvy o vydání

Více

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení......................................................... 3 2. Pravidla jednání s

Více

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení........................................................... 3 2. Pravidla jednání

Více

Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet

Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet (dále jen Podmínky ) stanoví vzájemná práva a povinnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro vedení kartového účtu a pro vydávání a používání kreditních a charge karet České spořitelny, a. s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro vedení kartového účtu a pro vydávání a používání kreditních a charge karet České spořitelny, a. s. LB052114.005 OBCHODNÍ PODMÍNKY pro vedení kartového účtu a pro vydávání a používání kreditních a charge karet České spořitelny, a. s. OBSAH I. Základní ustanovení II. Úvěrový vztah III. Kartový účet IV.

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více

Představení karty. Premia karta Home Credit. výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění

Představení karty. Premia karta Home Credit. výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Představení karty Premia karta Home Credit výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: IZK114P Co byste měli vědět o Vaší

Více

Představení karty Premia karta Home Credit

Představení karty Premia karta Home Credit Představení karty Premia karta Home Credit výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: IZK214N Co byste měli vědět o Vaší

Více

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115N

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115N Úvěrové podmínky Premia karta Home Credit Kód úvěrových podmínek: IZK115N Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě Home Credit Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě Home Credit. Úvěrové

Více

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115P

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115P Úvěrové podmínky Premia karta Home Credit Kód úvěrových podmínek: IZK115P Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě Home Credit Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě Home Credit. Úvěrové

Více

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 podmínky Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Kód úvěrových podmínek: IOK115P

Kód úvěrových podmínek: IOK115P Kód úvěrových podmínek: IOK115P Co byste měli vědět o Extra kartě Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru a projevení zájmu o Extra kartu. Jedná se o kreditní kartu, kterou poskytuje společnost Home Credit

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK214 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí Úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí revolvingového

Více

Představení karty. Premia karta České pojišťovny

Představení karty. Premia karta České pojišťovny Představení karty Premia karta České pojišťovny výhody Premia karty České pojišťovny pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ICK114 Co byste měli vědět

Více