Kreditní karta Money Card Fix

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kreditní karta Money Card Fix"

Transkript

1 Kreditní karta Money Card Fix PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU PRO REVOLVINGOVÝ ÚVĚR A KREDITNÍ KARTU MONEY CARD FIX ÚČINNÉ OD 1. PROSINCE infolinka

2 INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY S MONETA Money Bank, a. s. Tato Informace před uzavřením smlouvy s MONETA Money Bank, a. s. (dále jen Informace ) je společností MONETA Money Bank, a. s. (dále také jen Banka ), poskytnuta spotřebiteli před uzavřením smlouvy nebo před učiněním závazné nabídky (dále jen Spotřebitel ) dle 1811 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Informace o platebních službách poskytovaných MONETA Money Bank, a. s. v souvislosti s revolvingovým úvěrem je součástí Produktových podmínek platebního styku MONETA Money Bank, a. s. Informace o totožnosti podnikatele: MONETA Money Bank, a. s. se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 Michle, IČ: , zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka Komunikační poštovní adresa Banky je totožná s jejím sídlem a zároveň s poštovní adresou příslušného Obchodního místa; další komunikační adresy lze nalézt na Označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností: Revolvingový spotřebitelský úvěr je možné po dobu trvání smlouvy o úvěru opakovaně čerpat prostřednictvím kreditní karty na území České republiky i v zahraničí v závislosti na výši opakovaně splácených částek (revolving). To znamená, že pokud Klient úvěr nebo jeho část splatí, je oprávněn jej čerpat opakovaně, vždy však maximálně do výše Úvěrového rámce. Smlouvou se Banka v postavení úvěrujícího zavazuje, že po splnění sjednaných podmínek poskytne ve prospěch Klienta v postavení úvěrovaného peněžní prostředky do určité výše, a Klient se zavazuje takto poskytnuté peněžní prostředky vrátit, zaplatit úroky, Poplatky a splnit veškeré povinnosti podle smlouvy. Cena zboží nebo služby: Klient je na základě Smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty (dále jen Smlouva ), Sazebníku a Dispozic, včetně Produktových podmínek spotřebitelského úvěru pro revolvingový úvěr a kreditní kartu, Všeobecných produktových podmínek MONETA Money Bank, a. s. povinen vrátit Bance poskytnuté peněžní prostředky, zaplatit úroky, Poplatky a plnit další povinnosti. Způsob platby: Klient je povinen Úvěr splácet dohodnutým způsobem (inkaso, příkaz k úhradě, složenka) v CZK, vždy nejpozději do data splatnosti, na účet Banky číslo /0600. Každá splácená částka musí být identifikována variabilním symbolem (číslo Smlouvy). Klient může také splácet prostřednictvím depozitních bankomatů Banky, a to vložením hotovosti po vložení Kreditní karty a zadání PIN. Klient je oprávněn změnit dohodnutý způsob platby na základě oznámení této změny Bance. Náklady na dodání: Nepoužije se. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění a podmínky pro uplatňování těchto práv: Klient je oprávněn svá práva z vadného plnění Banky uplatnit dle Reklamačního řádu Banky, který stanoví podmínky pro uplatňování těchto práv. Době trvání závazku a podmínky ukončení závazku Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. Podmínky ukončení Smlouvy upravuje Smlouva, resp. čl. 20, 21 Produktových podmínek spotřebitelského úvěru pro revolvingový úvěr a kreditní kartu, které jsou součástí Smlouvy. Funkčnost digitálního obsahu a součinnost digitálního obsahu s hardwarem a softwarem: Nepoužije se. 3

3 Produktové podmínky spotřebitelského úvěru pro revolvingový úvěr a kreditní kartu Money Card Fix 1. Tyto základní Produktové podmínky spotřebitelského úvěru pro revolvingový úvěr a kreditní kartu Money Card Fix (dále jen PPRÚKKF ) obsahují smluvní ujednání související s revolvingovým úvěrem (dále jen Úvěr ), poskytovanými Bankou fyzické osobě nepodnikateli nebo podnikateli (dále jen Klient ) podle Smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty (dále jen Smlouva o úvěru nebo Smlouva ) a tvoří její součást. Smlouva o úvěru má charakter sdružené smlouvy, jejíž součástí jsou i Dispozice obsahující jednotlivé parametry, zejména maximální výši opakovaně čerpaného Úvěru (dále jen Úvěrový rámec ), způsob splácení a typ Kreditní karty, není-li dohodnuto jinak. 2. V souvislosti s Úvěrem může být Klientovi poskytována platební služba provedení převodu platebních prostředků z podnětu Klienta, tj. tuzemský jednorázový příkaz k úhradě jednotlivý, kterým lze zadat příkaz k provedení transakce v CZK mezi účty vedenými v rámci Banky a mezi bankami v ČR. Součástí Smlouvy o úvěru jsou také Produktové podmínky platebního styku MONETA Money Bank, a. s. (dále jen PPPS ), které upravují podmínky poskytování této platební služby, nestanoví-li PPRÚKKF jinak. 3. V souvislosti s Úvěrem může být Klientovi poskytována služba elektronického obsluhování Kreditní karty prostřednictvím webového rozhraní Internet Banka (dále jen IBK, dříve též EOP, v případě současné obsluhy také běžného nebo spořicího účtu dále jen IB ). Součástí Smlouvy o úvěru jsou také základní Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví (dále jen PPSPB. ), které upravují podmínky poskytování této služby. 4. Obsahuje-li Smlouva úpravu odlišnou od PPRÚKKF, použijí se přednostně ujednání Smlouvy. Smluvní ujednání obsažená v PPRÚKKF mají vždy přednost před ustanoveními Podmínek. Toto ustanovení se použije obdobně ve vztahu Smlouvy k PPPS a PPSPB a PPPS a PPSPB k Podmínkám. 5. Není-li dále uvedeno jinak, pojmy psané s velkými písmeny v PPRÚKKF mají význam, který jim je přiřazen v Podmínkách. Výrazy psané velkými písmeny nebo tučně jsou buď zkratkami, nebo zásadním a významným ujednáním. 6. Smluvní strany pro zdůraznění zásadních a významných ujednání, která jsou zvláště důležitá a s nimiž výslovně souhlasí, označují konkrétní smluvní ujednání Produktových podmínek nebo jejich část tučně. 7. Veškeré smluvní vztahy vzniklé ze Smlouvy o úvěru se řídí právními předpisy České republiky o spotřebitelských úvěrech. 8. Veškeré spory ze Smlouvy o úvěru mohou být rozhodovány: (i). Obvodním soudem pro Prahu 1; (ii). Finančním arbitrem ČR ( 9. Příslušným orgánem dohledu je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, IČ , která je též oprávněna řešit stížnosti ze Smlouvy o úvěru. Obecná ustanovení 10. Uzavření Smlouvy. Smlouva může být uzavřena podle žádosti Klienta nebo podle návrhu Smlouvy podepsaného Klientem a předaného Pracovníkovi Banky. Podpisem návrhu Smlouvy žádá Klient Banku o poskytnutí Úvěru a o vydání Kreditní karty. Okamžikem uzavření Smlouvy se v tomto případě rozumí den, kdy Banka vydá písemné potvrzení o přijetí návrhu Smlouvy. Banka poskytne bez zbytečného odkladu Klientovi bezplatně kopii návrhu Smlouvy, a to na základě žádosti Klienta. Smlouva o úvěru může být podepsána a/nebo parametry Úvěru mohou být měněny i v Internet Bance též Elektronickou instrukcí, a to ve formě certifikované digitální instrukce. 11. Výhrada Banky. Banka si vyhrazuje právo odmítnout uzavření Smlouvy. O neposkytnutí Úvěru a Kreditní karty Banka Klienta informuje. 12. Prohlášení Klienta. Klient prohlašuje, že: a) zajistí, aby Banka měla po celou dobu trvání smluvního vztahu úplné, přesné a pravdivé údaje týkající se Klienta, především jeho schopnosti splácet řádně a včas pohledávky Banky plynoucí z jakéhokoli smluvního ujednání; b) neprodleně oznámí a doloží příslušnými dokumenty změny veškerých údajů, které sdělil Bance; c) oznámí Bance jakýkoli Případ porušení s jeho podrobným popisem a uvedením opatření, která byla nebo budou přijata za účelem náprav takového stavu, a to do 3 Pracovních dnů poté, co k této události došlo; d) má veškerá povolení a souhlasy nezbytné pro uzavření smlouvy s Bankou, plnění závazků z ní vyplývajících a tato povolení a tyto souhlasy jsou platné a účinné; e) na vyžádání Banky sdělí další informace a/nebo doručí další listiny. f) v případě neobdržení pravidelného Výpisu tuto skutečnost Klient neprodleně oznámí Bance. 13. Poplatky a úroky. Klient je povinen platit Bance v rámci pravidelných měsíčních splátek vedle splátky jistiny dále Poplatky, a to zejména: a) Poplatky pravidelně se opakující (zejména za vedení hlavní karty, za Doplňkové služby ke Kreditní kartě); b) Poplatky za jednotlivé čerpání Úvěru provedené Kreditní kartou; c) Poplatky spojené s blokací, ztrátou, obnovou Kreditní karty; d) mimořádné Poplatky; e) smluvní pokuty, a to vše dle Sazebníku a dále úroky (základní dohodnuté úroky, případně úroky z prodlení). 4

4 14. Další náklady. Klient se dále zavazuje neprodleně Bance uhradit nad rámec její odměny a Poplatků veškeré další náklady, jež jí vzniknou v souvislosti s uzavřením, změnami a ukončením smluvního vztahu s Klientem a které lze tomuto smluvnímu vztahu připsat, zejména notářské, soudní, správní a jiné poplatky, náklady na nadstandardní dokumentaci, náklady na právní služby a služby znalců a daňových a ekonomických poradců, překladatelů a tlumočníků a nadstandardní náklady na dálnopis, telefon či jiné komunikační prostředky. 15. Změna Sazebníku a Úrokového lístku. Banka je oprávněna i s účinky pro již sjednaná smluvní ujednání Poplatky a Úroky průběžně a jednostranně měnit, rušit či doplňovat, za předpokladu poskytnutí informace Klientovi o změně. 16. Odměny a Zvýhodnění. Banka je oprávněna poskytovat odměny za čerpání Úvěru prostřednictvím Kreditní karty, a to i formou věrnostních programů. Podmínky poskytování a/nebo čerpání odměn je Banka oprávněna jednostranně měnit, pozastavit a/nebo rušit, a tyto Uveřejnit. Připsané odměny se do úhrady splátky v daném zúčtovacím období nezapočítávají, nestanoví-li Banka jinak. Na poskytnutí odměny není právní nárok. Banka je oprávněna klientům individuálně poskytovat výhodnější podmínky zejména nižší poplatky, zvýhodněné úrokové sazby a jiné výhody ( Zvýhodnění ). Banka s Klientem sjednává podmínky Zvýhodnění. Banka stanoví jaká Zvýhodnění je možno kombinovat. Banka je oprávněna Zvýhodnění odebrat, zejména nastane-li Případ porušení. 17. Započtení. Klient a Banka sjednávají, že kterákoli ze smluvních stran je oprávněna kdykoli započíst svou splatnou konkrétní pohledávku z kteréhokoli ujednání vůči druhé smluvní straně, kterou bude informovat o započítávaných částkách, a to písemně, Banka pak zejména formou Výpisu. Započteny mohou být splatné pohledávky bez ohledu na měnu, ve které jsou denominovány podle Uveřejněného směnného kursu ke dni započtení. Právo zápočtu podle tohoto článku může Banka využít i kdykoli po skončení smluvního vztahu s Klientem. Započtení je možné i v případě ukončení dosud nevypořádaného závazku, zejména po skončení výpovědní doby. Započtení pohledávek v cizí měně provede Banka s použitím Uveřejněného směnného kursu ke dni započtení. 18. Případ porušení. Případem porušení je každá z následujících událostí: a) Klient poruší své závazky z kterékoli smlouvy uzavřené s Bankou a/nebo se členem Skupiny General Electric, speciálních, základních Produktových podmínek nebo Podmínek; b) kterékoli prohlášení nebo záruka Klienta jsou nepravdivé, nesprávné, neúplné nebo zavádějící; c) Klient se ocitne v prodlení se splněním jakékoli pohledávky Banky, nebo pokud je proti Klientovi zahájen soudní výkon rozhodnutí nebo exekuční řízení; d) Klient je v úpadku nebo hrozícím úpadku nebo byly učiněny kroky k zahájení insolvenčního řízení; e) Klient překročí Úvěrový rámec a/nebo se ocitne v prodlení s úhradou minimální splátky (dále jen MS ). 19. Následky Případu porušení. Pokud dojde k Případu porušení je Banka oprávněna provést některé nebo všechny z následujících opatření: a) prohlásit svým rozhodnutím kterékoli závazky Klienta vůči Bance za ihned splatné a požádat Klienta o jejich předčasné splacení. Banka o svém rozhodnutí písemně vyrozumí Klienta, zejména mu sdělí den, k němuž prohlásila závazky Klienta za ihned splatné a lhůtu, v níž je Klient povinen příslušné závazky Bance uhradit; b) pozastavit nebo ukončit poskytování produktů nebo služeb, tj. s okamžitou účinností na přechodnou dobu nebo do ukončení smluvního vztahu pozastavit čerpání úvěru, respektive omezit právo užívat Kreditní kartu (blokovat); c) ukončit smluvní vztah s Klientem; d) provést s okamžitou účinností snížení Úvěrového rámce a to až na CZK, včetně přiměřeného snížení denních limitů pro hotovostní a bezhotovostní čerpání, novou výši Úvěrového rámce a případné podmínky účinnosti snížení Banka Klientovi sdělí zejména prostřednictvím Výpisu; e) odebrat Klientovi poskytnuté Zvýhodnění; f) úročit dlužnou částku úrokem z prodlení, požadovat Poplatky a jiné platby související s prodlením; g) vymáhat splatný závazek vůči Klientovi, a to i prostřednictvím třetích osob, postoupit svou pohledávku za Klientem, informovat Bankovní registr klientských informací a Nebankovní registr klientských informací, SOLUS zájmové sdružení právnických osob, IČ Trvání závazků. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Zánik Smlouvy se nedotýká povinnosti smluvních stran vypořádat si vzájemně závazky vzniklé na jejím základě. Klient a Banka sjednávají, že i po zániku Smlouvy je Banka oprávněna i nadále, až do úplného splacení veškerých pohledávek za Klientem, úročit dlužnou částku úrokovou sazbou sjednanou podle Smlouvy a Uveřejněnou v Úrokovém lístku. 21. Ukončení Smlouvy. Není-li dohodnuto jinak, závazek o Úvěru zaniká: a) dnem sjednaným písemnou dohodou smluvních stran; b) uplynutím dvouměsíční výpovědní doby, jejíž běh počíná pátým dnem následujícím po odeslání výpovědi Bankou, pokud Banka ve výpovědi výjimečně neodloží počátek výpovědní lhůty; c) posledním dnem čtvrtého kalendářního měsíce od uzavření Smlouvy, ve kterém nebyla k čerpání Úvěru použita Kreditní karta, která nebyla použita ani v období předcházejících 3 po sobě jdoucích kalendářních měsících; d) dnem doručení písemné výpovědi Banky Klientovi, pokud nastal Případ porušení; 5

5 e) písemným odstoupením Klienta od Smlouvy o úvěru bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o úvěru. V případě, že Smlouva o úvěru neobsahuje povinné informace, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, kdy Banka chybějící informace Klientovi poskytne. Klient je povinen odstoupení odeslat Bance nebo osobně doručit na adresu Obchodního místa. Lhůta bude zachována, pokud je odstoupení odesláno Bance nejpozději v poslední den lhůty. Pokud Klient odstoupil od Smlouvy o úvěru, je povinen Bance nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení zaplatit jistinu a úrok, na který by Bance vznikl nárok, pokud by k odstoupení nedošlo, a to za období ode dne čerpání úvěru do dne splacení jistiny. Při stanovení výše denního úroku z nesplacené výše čerpaného úvěru se vychází ze sjednané úrokové sazby, z délky kalendářního roku 365 dní a ze skutečného počtu dní, po které byly peněžní prostředky Bankou Klientovi poskytnuty (tj. ode dne čerpání do dne splacení); f) dnem doručení písemné výpovědi Klienta Bance, neakceptoval-li Klient změnu smluvního ujednání a oznámil-li písemně Bance v průběhu 2 měsíců před účinností příslušné změny svůj nesouhlas. g) písemnou výpovědí klienta s jednomesíční vypovědí dobou, jejíž běh počíná dnem doručení výpovědi bance, takovouto výpověď lze ze strany Klienta odvolat nejpozději 5 pracovních dní před uplynutím výpovědní doby h) v případě Úmrtí Klienta dnem, kdy příslušné dědické řízení bude pravomocně zastaveno pro nedostatek majetku nebo potvrzeno, že dědictví nenabyl žádný dědic nebo schválena dohoda o přenechání předluženého dědictví k úhradě dluhů nebo dědický soud nebo notář vyzve Banku k převedení zůstatku z účtu zůstavitele na účet soudu Okamžikem zániku Smlouvy o úvěru se všechny dosud nesplatné závazky Klienta ze Smlouvy o úvěru stávají splatnými, s výjimkou případu odstoupení Klienta od Smlouvy o úvěru bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. 22. Vyhotovování a předávání Výpisů. Banka vyhotovuje a předává Klientovi Výpisy standardně elektronicky do IB/IBK, pokud není na základě požadavku Klienta sjednáno předávání prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Banka je oprávněna na základě Instrukce Klienta změnit způsob předávání Výpisů. Banka je oprávněna Klientovi, který má obdržet Výpisy z účtu a Kreditní karty poštou, zaslat Výpisy hromadně v jedné zásilce v den, který Klientovi předem oznámí. První Výpis je vyhotovován za Zúčtovací období, ve kterém došlo k prvnímu čerpání Úvěru. Neobdržení Výpisu nezbavuje Klienta povinnosti hradit včas a řádně závazky vůči Bance. Ustanovení k Úvěru 23. Čerpání Úvěru. Banka poskytuje Klientovi na základě Smlouvy Úvěr v CZK, který může být bez žádosti čerpán prostřednictvím Kreditní karty. Čerpat Úvěr lze prostřednictvím Kreditní karty na území České republiky i v zahraničí v závislosti na výši opakovaně splácených částek (revolving). To znamená, že pokud Klient úvěr nebo jeho část splatí, je oprávněn jej čerpat opakovaně, vždy však maximálně do výše Úvěrového rámce. Okamžik čerpání Úvěru nastává dnem, kdy byl realizován bezhotovostní nákup, tuzemský jednorázový platební příkaz nebo hotovostní výběr. 24. Úvěrový rámec. V žádosti nebo v návrhu na uzavření Smlouvy Klient vyplní i svůj návrh na výši Úvěrového rámce. Banka není vázána navrhovanou výší Úvěrového rámce. Úvěr může být čerpán maximálně do výše Úvěrového rámce bezhotovostně i hotovostně s tím, že se sjednává maximální částka pro hotovostní čerpání Úvěru (dále jen Hotovostní rámec ). Banka je povinna informovat Klienta na Výpisu o sjednané výši Úvěrového rámce a o výši Hotovostního rámce, který tvoří jeho součást, a dále při přijetí návrhu Smlouvy Bankou nebo doručení Kreditní karty. Banka na Výpisu dále informuje Klienta o výši čerpaného Úvěru a částce, kterou má Klient z Úvěrového rámce k dispozici. Výpisy jsou vyhotovovány pravidelně měsíčně a v období mezi dvěma Výpisy jsou účtovány čerpané částky Úvěru, přijaté splátky Úvěru, Poplatky a úroky a případně získané odměny z věrnostního programu (dále jen Zúčtovací období ). Banka neumožňuje změnu Zúčtovacího období vyjma případů, kdy klient podal výpověď. Klient je povinen čerpat Úvěr tak, aby Úvěrový rámec nepřekročil ani v případě, že v Zúčtovacím období dosud nebyly zaúčtovány částky čerpaného Úvěru a/nebo Poplatky a úroky. Banka je oprávněna neumožnit čerpání Úvěru, pokud by čerpaná částka Úvěru byla vyšší než částka, kterou má Klient k dispozici. Za překročení Úvěrového rámce je Banka oprávněna účtovat smluvní pokutu dle Sazebníku. 25. Změna Úvěrového rámce. Banka je oprávněna provést snížení Úvěrového rámce až na Kč včetně přiměřeného snížení denních limitů pro hotovostní a bezhotovostní čerpání s okamžitou účinností v případě že: a) dojde k Případu porušení; b) Klientova finanční situace objektivně změnila tak, že se zhoršila Klientova schopnost Úvěr splácet nebo toto zhoršení v blízké době hrozí; c) dojde-li ke snížení měsíčního kreditního příjmu Klienta Novou výši Úvěrového rámce a podmínky účinnosti snížení Banka Klientovi sdělí zejména prostřednictvím Výpisu; Banka je oprávněna na žádost Klienta zvýšit Úvěrový rámec. Žádosti Klienta o navýšení Úvěrového rámce však Banka není povinna vyhovět. 26. Způsoby splácení. Klient je povinen splatit celý vyčerpaný Úvěr včetně veškerých Poplatků a dalších úhrad v souladu se Smlouvou a PPRÚKK. Průběžné splácení je povinen Klient provádět v CZK, a to vždy nejpozději do dne uvedeného na Výpise jako datum splatnosti a ve výši MS, rovněž uvedené na Výpise, a to na účet Banky číslo /0600. Každá splácená částka musí být identifikována variabilním symbolem, kterým je číslo Smlouvy. Klient může dále splácet prostřednictvím depozitních bankomatů Banky, a to vložením hotovosti po vložení Kreditní karty a zadání příslušného osobního identifikačního hesla (dále jen PIN ). Klient je oprávněn kdykoli provést mimořádnou splátku, a to až do výše celkového závazku ze Smlouvy. Nedojdeli mimořádnou splátkou k úhradě celkové dlužné částky, povinnost Klienta uhradit MS trvá. Dnem splacení se vždy rozumí den připsání částky na účet Banky s uvedením variabilního symbolu dle Smlouvy. Klient je oprávněn změnit a využít kterýkoli dohodnutý způsob splácení (započtení pohledávky z běžného účtu Klienta proti úvěrové pohledávce Banky, inkaso, příkaz k úhradě), a to vždy na základě oznámení této změny Bance. V případě inkasa 6

6 MS Banka inkasuje z běžného účtu Klienta částku ve výši MS sníženou o zaúčtované splátky v aktuálním Zúčtovacím období. Banka je při ukončení Smlouvy oprávněna změnit způsob splácení vyčísleného dluhu na platbu složenkou. 27. Výpočet MS. MS je sjednána ve Smlouvě. MS nepřekročí výši celkové dlužné částky uvedené na Výpisu. V případě, že MS určená dle výše uvedeného je nižší než 100 Kč, Klient není povinen tuto MS hradit. V případě, že Klient Výpis neobdrží, je povinen neprodleně kontaktovat zákaznický servis Banky nebo telefonický informační systém Banky, tzv. IVR, kde mu bude MS včetně data splatnosti sdělena. 28. Úročení. Poskytnuté peněžní prostředky jsou Bankou úročeny denně, a to ode dne čerpání Úvěru úrokovou sazbou podle Úrokového lístku, metodou počet dní v příslušném kalendářním měsíci/365 kalkulovaná délka každého roku je 365 dní a počet úročených dní odpovídá počtu dní v příslušném kalendářním měsíci. 29. Bezúročné období. Nesjednává se bezúročné období. 30. Pořadí hrazení závazků Klienta. Nestanoví-li Banka jinak, jsou jednotlivé Klientovy závazky hrazeny podle termínu splatnosti (od nejstaršího termínu splatnosti) v následujícím pořadí: a) úrok z Úvěru, b) Poplatky včetně smluvní pokuty, c) splátky jistiny Úvěru, a to nejdříve na část jistiny úvěru předepsanou v MS. 31. Přeplatek. V případě přeplatku, který bude na Výpisu označen jako přeplatek (částka s plusovým znaménkem), je Banka oprávněna tento přeplatek zohlednit při výpočtu následující MS. Přeplatek však není úročen. Pokud přeplatek trvá po dobu delší jak 3 po sobě následující Zúčtovací období, nebo více než dvojnásobně překračuje sjednaný Úvěrový rámec, Banka upozorní Klienta, aby snížil přeplatek prostřednictvím Kreditní karty. Dojde-li k ukončení smluvního vztahu, s výjimkou odstoupení Klienta ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy, Banka vrátí Klientovi přeplatek bezodkladně, a to na bankovní účet sdělený Klientem pro účely vypořádání přeplatku. Banka je oprávněna použít přeplatek nepřevyšující 100 CZK k započtení na náhradu nákladů Banky vzniklých v souvislosti s ukončením Smlouvy. 32. Celkové náklady spotřebitelského úvěru, celková částka splatná spotřebitelem, RPSN. Do celkových nákladů spotřebitelského úvěru jsou zahrnuty úroky z poskytnutého Úvěru, měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu nebo vedení Kreditní karty, roční poplatek za vedení Kreditní karty jen pokud je účtován v prvním roce (dále jen Celkové náklady spotřebitelského úvěru ). Celková částka, kterou tvoří Úvěr a Celkové náklady spotřebitelského úvěru (dále jen Celková částka splatná spotřebitelem ) je vypočtena ke dni uzavření Smlouvy. Roční procentní sazba nákladů znamená Celkové náklady spotřebitelského úvěru vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše Úvěru (dále jen RPSN ). Výpočet RPSN je založen na předpokladu, že spotřebitelský úvěr bude trvat po dohodnutou dobu a že Banka a Klient splní řádně a včas své povinnosti. Pro účely výpočtu RPSN se dále má za to, že úroková sazba a zahrnuté Poplatky zůstávají neměnné a budou platit do konce účinnosti Smlouvy. Při výpočtu RPSN jsou využity dodatečné předpoklady dle přílohy č. 5 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, a to zejména následující: a) celková výše Úvěru se považuje za vyčerpanou okamžitě a v plné výši; b) celková výše Úvěru se považuje za vyčerpanou při nejvyšším Poplatku a nejvyšší úrokové sazbě uplatňované na nejpoužívanější mechanismus čerpání (bezhotovostní čerpání); c) má se za to, že Úvěr byl poskytnut na období jednoho roku a že Úvěr bude splacen dvanácti stejně vysokými splátkami jistiny placenými měsíčně. Jiný způsob čerpání Úvěru může vést k vyšší RPSN a Celkové částce splatné spotřebitelem. Ustanovení k vydání a užívání Kreditní karty 33. Kreditní karta. Banka vydává podle Smlouvy Kreditní kartu MasterCard nebo VISA, případně jiné Kreditní karty, které umožňují čerpání Úvěru na území České republiky i v zahraničí s tím, že Banka jednostranně rozhoduje o tom, jaký typ Kreditní karty bude Klientovi vydán. Ke Kreditní kartě a Úvěru je Klient oprávněn zvolit služby poskytované třetími osobami, a to za podmínek, se kterými bude Klient včas seznámen (dále jen Doplňkové služby ). Souhlas s Doplňkovou službou není podmínkou pro sjednání Smlouvy. Banka je oprávněna podmínky provádění různých typů operací s Kreditní kartou upravit či omezit v souladu s pravidly Mezinárodních karetních asociací. Kreditní karta zůstává po celou dobu její existence ve vlastnictví Banky. 34. Doba platnosti Kreditní karty. Banka je oprávněná změnit dobu platnosti již vydané Kreditní karty. 35. Karta-Ihned. Banka je oprávněna na žádost Klienta vydat Kreditní kartu s omezenou platnosti a funkčností (Karta-Ihned). Ukončením platnosti Kreditní karty nezaniká Smlouva. 36. Poskytnutí Kreditní karty. Banka je oprávněna na žádost Klienta vydat pro čerpání jednoho Úvěru poskytovaného Klientovi i více Kreditních karet s tím, že jedna z nich musí být vedena na jméno Klienta a další mohou být vydány na jméno jiné osoby než Klient (jiná osoba dále jen Držitel, další karta k čerpání Úvěru dále také jen Dodatková karta ). Práva a povinnosti Držitele sjednané podle těchto PPRÚKKF se vztahuji i na Klienta, není-li dále uvedeno jinak. Klient je povinen seznámit Držitele se zněním Smlouvy, PPRÚKKF a Podmínek, a to včetně jejich změn a zajistit, aby se Držitel smluvními ujednáními řídil. Klient souhlasí s tím, že Držitel bude čerpat Úvěr. 37. Předání Kreditní karty, PIN. Kreditní karta bude předána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, není-li sjednáno nebo Uveřejněno jinak. PIN bude předán formou SMS nebo prostřednictvím Internet Banky pokud Držitel nepožádá o předání prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Kreditní karta bude předána do vlastních rukou Klienta, nestanoví-li Banka jinak. PIN vztahující se k vydávané Kreditní kartě Banka nesděluje jiné osobě než Držiteli. Držitel je povinen okamžitě po převzetí Kreditní karty ji na zadní straně podepsat v místě podpisového proužku, nikoli obyčejnou tužkou. 7

7 38. Expresní vydání. Klient při pořízení nebo v průběhu užívání Kreditní karty (zejména po ztrátě/krádeži) může požádat o expresní vydání Kreditní karty, vedené na jeho jméno nebo na jméno Držitele ve zkráceném režimu do 3 dní nebo o expresní vydání PIN nebo o vydání náhradní hotovosti v zahraničí. V případě žádosti Klienta o doručení do zahraničí se zohledňují možnosti kurýrní služby. Služba Expresní vydání Kreditní karty, PIN a výplata náhradní hotovosti v zahraničí je zpoplatněna dle Sazebníku. 39. Nepřenosnost Kreditní karty. Kreditní karta je nepřenosná a Držitel je povinen zajistit, aby ji neužívaly jiné osoby s výjimkou pracovníků obsluhy platebních terminálů nebo Pracovníků Banky. Banka je oprávněna Kreditní kartu zablokovat při podezření nebo zjištění, že Držitel umožnil její používání neoprávněnou osobou. Poškozenou Kreditní kartu nesmí Držitel užívat a je povinen ji bez zbytečného odkladu vrátit Bance. 40. Doba vydání. Standardní doba pro vydání Kreditní karty je 15 Pracovních dnů a počíná běžet dnem uzavření Smlouvy nebo dnem, kdy klient začne využívat Kartu Ihned. Karta Ihned je vydána na počkání. Převzetí Karty Ihned potvrzuje Klient podpisem v Dispozicích. V případě Expresního vydání budou Kreditní karta a PIN na příslušnou adresu doručeny kurýrní službou. 41. Obnova Kreditní karty. Při automatické obnově Kreditní karty rozhodne Banka jednostranně o tom, jaký typ Kreditní karty, případně s jakými funkčnostmi bude Klientovi poskytnut. Kreditní karta nebude obnovena, pokud Držitel oznámí Bance písemně nebo telefonicky nejpozději dva měsíce před skončením doby platnosti Kreditní karty, že o její obnovu nemá zájem. 42. Vydání Kreditní karty jiného typu. Banka na základě Instrukce, zejména písemné nebo telefonické žádosti Klienta, ukončí ke dni převzetí Instrukce čerpání Úvěru prostřednictvím dosud používané Kreditní karty a vydá Klientovi Kreditní kartu jiného typu. Banka je oprávněna Kreditní kartu jiného typu Klientovi nevydat. Banka je oprávněna v průběhu platnosti Kreditní karty vydat Klientovi Kreditní kartu jiného typu, zejména v případech, kdy je změna vyžadována příslušnou Mezinárodní karetní asociací nebo změnou dojde k rozšíření funkčnosti Kreditní karty. 43. Heslo. Držitel ve Smlouvě stanoví nebo mu je přiděleno Bankou heslo, které slouží k aktivaci Kreditní karty a ke komunikaci se zákaznickým servisem (dále jen Heslo ). Držitel je odpovědný za případné zneužití Hesla jakoukoli osobou. V případě, že určitý úkon je stvrzen Heslem, Banka považuje takový úkon za úkon Držitele. Držitel je oprávněn požádat o změnu Hesla nebo o opětovné zaslání Hesla telefonicky na zákaznickém servisu. 44. Aktivace Kreditní karty, PIN. Držitel je povinen neprodleně provést aktivaci obdržené Kreditní karty. Aktivací potvrzuje Držitel, že Kreditní kartu a/ nebo PIN obdržel v neporušeném stavu. Kreditní kartu je možné používat nejpozději do 24 hodin po její aktivaci. V případě doručení PIN přes SMS, je Kreditní karta aktivována se souhlasem Klienta po podpisu Smlouvy. PIN slouží zejména k ochraně před zneužitím Kreditní karty. Držitel je kdykoli oprávněn požádat o opětovné zaslání PIN, a to písemně nebo telefonicky na zákaznickém servisu. Klient nebo Držitel je kdykoli oprávněn změnit svůj PIN. Podmínkou uskutečnění změny je zadání původního PIN. Pro uskutečnění internetové a MO/TO platby musí Držitel provést předchozí aktivaci internetových nebo MO/TO plateb Uveřejněným způsobem. 45. Používání Kreditní karty. Prostřednictvím Kreditní karty lze provést zejména: (i) bankomatem výběr a/nebo vklad peněžních prostředků, platbu formou tuzemského jednorázového platebního příkazu, dobití mobilního telefonu; (ii) u obchodníka bezhotovostní platbu a dále (iii) výběr hotovosti na Obchodním místě nebo u vybraných směnáren (cash advance), obchodníků (cash back) a bezhotovostní platbu přes internet. Jedinečným identifikátorem pro používání Kreditní karty je její číslo. 46. Potvrzení částky čerpání. Držitel potvrzuje neodvolatelně správnost zadané částky jedním z níže uvedených způsobů nebo jejich kombinací: a) podpisem shodným s podpisem uvedeným na Kreditní kartě; a/nebo b) zadáním PIN na platebním terminálu nebo bankomatu; a/nebo c) telefonickou instrukcí Klienta adresovanou Bance po ověření totožnosti volajícího; a/nebo d) zadáním kombinace čísla Kreditní karty, data platnosti a CVC/CVV kódu, což je poslední trojčíslí uvedené na zadní straně v podpisovém proužku Kreditní karty, předanými obchodníkovi prostřednictvím telefonu nebo u (dále jen MO/TO platby) a nebo prostřednictvím internetu (internetové platby) a imprinteru; a/nebo e) zadáním čísla Kreditní karty, CVC/CVV kódu, data expirace a 3D secure hesla v případě plateb přes internet u obchodníka zabezpečeného službou 3D Secure (viz 3D Secure služba); a/nebo f) přiložením Kreditní karty, která umožňuje bezkontaktní platby, do potřebné vzdálenosti od platebního terminálu umožňujícího bezkontaktní platby. Pouze bezkontaktně lze potvrdit správnost zadané částky do výše limitu, který je pro jednotlivá čerpání uskutečněná v České republice ve výši 500 Kč. Banka je oprávněna tento limit jednostranně změnit za předpokladu Uveřejnění této změny. Na území jiných států může být limit odlišný, a to podle pravidel platných v daném státě. Namísto nebo současně s potvrzením částky bezkontaktním způsobem může být kdykoliv vyžadováno potvrzení částky jiným způsobem uvedeným v tomto článku. 8

8 47. Zaúčtování čerpání. Banka neodpovídá za časové prodlevy způsobené třetími stranami při předávání příslušných dat, zejména neodpovídá za časové prodlevy Mezinárodních karetních asociací. Čerpání Úvěru Kreditní kartou na i mimo území ČR je zaúčtováno zpravidla do sedmi kalendářních dnů od data jejich provedení. Skutečná doba zaúčtování je závislá na pravidlech Mezinárodní karetní asociace a na ostatních zúčastněných nezávislých subjektech. Částky v jiné měně než v CZK jsou přepočítávány následovně: a) EUR nebo USD kursem deviza prodej platným v den zaúčtování částky a Uveřejněným; b) u jiných měn je částka nejdříve přepočítána Mezinárodní karetní asociací na zúčtovací měnu (obvykle EUR v rámci Evropy a USD mimo Evropu) kursem používaným touto Mezinárodní karetní asociací, platným v okamžiku předložení k zúčtování zahraniční bankou příslušné Mezinárodní karetní asociaci. Přeúčtování ze zúčtovací měny na CZK je provedeno kursem deviza prodej platným v Pracovní den před dnem zúčtování v systému Banky a Uveřejněným Bankou na OM a /nebo na pro příslušnou zúčtovací měnu. Banka nenese odpovědnost za kursy příslušné Mezinárodní karetní asociace. 48. Limity. Banka nastaví pro Kreditní kartu dohodnuté denní limity pro bezhotovostní a hotovostní čerpání Kreditní kartou. Banka provede změnu limitu do 24 hodin od podání žádosti Klienta o jeho změnu. 49. Překročení limitů. Banka není povinna umožnit čerpání peněžních prostředků zejména v případě, že by byl překročen limit stanovený pro příslušné časové období a/nebo výrazně překročen Úvěrový rámec. Banka o této skutečnosti informuje Držitele, např. prostřednictvím příslušného bankomatu, platebního terminálu, obchodníka. 50. Povinnosti Držitele. Držitel je povinen zejména: a) oznámit Bance, že mu PIN nebo Kreditní karta byly doručeny v porušeném obalu a/nebo nebyly doručeny sjednaným způsobem, b) podepsat Kreditní kartu neprodleně po jejím převzetí, aby jí bylo možné používat, c) neumožnit užívání Kreditní karty neoprávněnou osobou, d) chránit PIN (zejména nezapsat PIN na Kreditní kartu, neuchovávat PIN v mobilním telefonu zvláště v případě doručení PIN přes SMS, nenosit jej spolu s Kreditní kartou, nesdělit jej jiné osobě), e) chránit Kreditní kartu před poškozením (zejména nevystavit jí extrémním fyzikálním a/nebo chemickým podmínkám, např. extrémním teplotním podmínkám, neumístit jí v těsné blízkosti magnetů a přístrojů vytvářejících magnetické pole, nebo mechanické deformace) a předcházet ztrátě, odcizení, zneužití Kreditní karty, f) kontrolovat pravidelně Výpisy a při zjištění jakékoli nesrovnalosti kontaktovat Banku, g) ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití, h) nahlásit Bance zadržení Kreditní karty neprodleně po tom, co k jejímu zadržení došlo; Banka nenese odpovědnost za jednání ostatních bank v uvedeném případě, i) chránit údaje o Kreditní kartě, zejména kombinaci čísla Kreditní karty, data platnosti a CVC kódu; nesdělovat je a neposkytovat třetím osobám, zvláště při telefonické či ové objednávce zboží a služeb, s výjimkou potvrzení internetových transakcí se zabezpečeným přenosem dat. 51. Blokace Kreditní karty. Banka je povinna na základě žádosti Držitele ohledně Dodatkové karty, nebo Klienta ohledně Kreditní karty a/nebo Dodatkové karty, provést bez zbytečného odkladu dočasnou blokaci této karty. Banka je na základě žádosti Klienta oprávněna provést trvalou blokaci Kreditní karty. Banka je dále oprávněna provést dočasnou nebo trvalou blokaci Kreditní karty, pokud má Banka důvodné obavy o její bezpečnost, zejména v situaci, kdy (i) je třikrát po sobě zadán nesprávný PIN; (ii) má Banka podezření, že Kreditní kartu používá neoprávněna osoba nebo že je zneužívána; (iii) Držitel překročí sjednané limity pro čerpání (iv) pokud dojde k ohlášení ztráty, nebo odcizení této karty. Banka je dále oprávněná provést trvalou nebo dočasnou blokaci Kreditní karty, dojde-li k Případu porušení, nebo provést blokaci v případě podání výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy. 52. Omezení čerpání úvěru. Banka je oprávněna z důvodu bezpečnosti Uveřejnit další podmínky pro některé způsoby čerpání Úvěru, zejména nutnost provést aktivaci některých typů plateb uskutečňovaných v zahraničí a/nebo bez fyzického použití Kreditní karty. 53. Odblokování Kreditní karty. Banka zablokovanou Kreditní kartu odblokuje na žádost: (i) Klienta, pokud dal podnět k blokaci; (ii) Držitele a/nebo Klienta, pokud dal podnět k blokaci Držitel. Banka odblokuje Kreditní kartu nejpozději do 24 hodin od přijetí žádosti o její odblokování. Banka odblokuje Kreditní kartu, pokud sama jednostranně rozhodla o její blokaci. O odblokování lze požádat na zákaznickém servisu nebo osobně na Obchodním místě. Není-li odblokování možné, vydá Banka novou Kreditní kartu. Banka není povinna žádosti o odblokování vyhovět, pokud důvod pro blokaci trvá. 54. Odpovědnost Klienta za škodu. Klient odpovídá za neodsouhlasené částky čerpání Úvěru: a) a) do částky odpovídající 150 EUR, popřípadě do jiné zákonem stanovené výše, která byla způsobena: (i) použitím ztracené nebo odcizené Kreditní karty; (ii) jejím zneužitím v případě, že Držitel nezajistil ochranu jeho personalizovaných bezpečnostních prvků; b) b) v plném rozsahu, pokud tato škoda vznikla v důsledku podvodného jednání Držitele nebo Držitel úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti porušil některou ze svých povinností v souvislosti s používáním Kreditní karty podle těchto PPRÚKK a/nebo Podmínek 55. Odpovědnost Banky za škodu. Banka odpovídá za neodsouhlasené částky čerpání Úvěru v plné výši, pokud Držitel nejednal podvodně a a) ztráta vznikla poté, co Držitel oznámil ztrátu, odcizení nebo zneužití Kreditní karty nebo b) Banka nezajistila, aby mohl Držitel kdykoliv nahlásit ztrátu, odcizení, zneužití, nebo neautorizované použití Kreditní karty. 9

9 Ustanovení k platebnímu příkazu 56. Banka a Klient sjednávají, že smluvní ujednání v PPPS o tuzemském jednorázovém platebním příkazu, se použijí obdobně také na tuzemský jednorázový platební příkaz k úhradě, kterým lze podle Smlouvy čerpat prostřednictvím Kreditní karty revolvingový Úvěr. 57. Odchylně od smluvních ujednání v PPPS Banka a Klient sjednávají, že tuzemský jednorázový platební příkaz zadaný prostřednictvím Kreditní karty: a) lze zadat pouze v měně CZK, a to osobně na Obchodním místě, elektronicky prostřednictvím služeb přímého bankovnictví nebo prostřednictvím bankomatu a nelze jej zadat s Odloženou splatností; platební příkazy v cizí měně a platební příkazy v CZK do zahraničí a v cizí měně v rámci ČR (zahraniční platební styk) nelze v souvislosti s Úvěrem provádět; b) Banka neprovede, pokud v den Splatnosti je Úvěrový rámec revolvingového úvěru je vyčerpán tak, že částka, kterou má Klient k dispozici, nepostačuje k jeho provedení; o neprovedení platebního příkazu Banka Klienta vhodným způsobem informuje; c) Banka neprovede, pokud je neurčitý, nesrozumitelný, neúplný; o neprovedení platebního příkazu Banka Klienta vhodným způsobem informuje; d) Klient vyjadřuje souhlas s transakcí (potvrzuje správnost zadané částky) způsobem uvedeným PPRÚKKF; e) po přijetí Bankou nelze změnit, f) má jedinečný identifikátor, kterým je číslo kreditní karty a/nebo bankovní spojení. 58. Pokud je potvrzení konkrétní částky pro čerpání Úvěru formou tuzemského platebního příkazu přijato Bankou do hod. Pracovního dne, je příkaz proveden (je Úvěr čerpán) tentýž den, jinak jsou tyto příkazy považovány za přijaté v nejbližší Pracovní den. Termíny čerpání Úvěru v případě platebního příkazu stanoví tabulka: Místo/způsob předání platebního příkazu Čas předání Termín odepsání platby (čerpání Úvěru) Obchodní místo Banky do konce provozní doby OM v den splatnosti příkazu Bankomat v ČR do 18:00 v den splatnosti příkazu Bankomat v zahraničí nelze nelze Služby přímého bankovnictví (IBK, Internet Banka, Telefon Banka) do 18:00 v den splatnosti příkazu Ustanovení k 3D Secure službě 59. Aktivace 3D secure služby. 3D secure služba slouží k ochraně před čerpáním částky Úvěru neoprávněnou osobou při platbě Kreditní kartou přes internet u obchodníka podporujícího 3D secure platby, a to zadáním 3D secure hesla. Držitel vyjadřuje souhlas s platbou zabezpečenou 3D secure službou (dále jen 3D secure platba ) zadáním čísla Kreditní karty, CVC kódu, data expirace a 3D secure hesla. 3D Secure heslo bude doručováno na číslo mobilního telefonu, které Bance Držitel potvrdil. a) Pro provádění 3D Secure plateb je Klient povinen nejprve prostřednictvím Internet Banky, nebo Držitel na Zákaznického servisu a/nebo na obchodním místě Banky aktivovat 3D Secure službu. K aktivaci 3D Secure služby může dojít též u obchodníka při provádění 3D Secure platby, a to zadáním jednorázového 3D Secure aktivačního hesla. b) Jednorázové 3D secure aktivační heslo bude Držiteli předáno SMS zprávou zaslanou na číslo mobilního telefonu, které Držitel pro takový účel Bance sdělil; pokud takové není, potom na jiné potvrzené číslo mobilního telefonu, zejména to, které Držitel/Klient určil pro zasílání bezpečnostních prvků pro službu přímého bankovnictví Internet Banka. c) Do okamžiku, než bude 3D Secure služba Držitelem aktivována, umožní Banka provedení pouze jedné internetové platby u obchodníka. d) Při Obnově Kreditní karty nebo vydání Kreditní karty jiného typu je zpravidla nutné 3D Secure službu aktivovat znovu. 60. Povinnosti v souvislosti s 3D secure službou. Držitel je povinen zejména: a) chránit 3D secure heslo stejným způsobem jako PIN; b) oznámit Bance, že mu 3D Secure heslo a 3D Secure aktivační heslo nebylo doručeno sjednaným způsobem; c) chránit 3D Secure heslo a 3D Secure aktivační heslo (zejména zdržet se jejich zapsání na trvalé nosiče a/nebo zanechávat je volně přístupné ve veřejných prostorách bez kontroly); d) ohlásit Bance ztrátu, odcizení nebo neautorizované použití 3D Secure hesla a/nebo 3D Secure aktivačního hesla. 61. Blokace 3D secure plateb. Banka je oprávněna provést blokaci 3D Secure plateb dle vlastního uvážení, zejména pokud má důvodné obavy o bezpečnost Kreditní karty; za důvodné obavy se považuje zejména situace, kdy je třikrát po sobě zadáno špatné 3D Secure heslo. Banka odblokuje 3D Secure transakce, pominou-li dle názoru Banky důvody pro jejich blokaci. 10

10 Závěrečná ustanovení 62. Změna na základě návrhu změn ujednání. Banka je oprávněna navrhnout změnu smluvních ujednání vč. ujednání o Poplatcích a úrokových sazbách zejména v případě: a) změny peněžních nebo kapitálových trhů nebo přístupu Banky k financování; b) změny provozních nebo organizačních podmínek Banky; c) změny postupů, strategie a/nebo obchodních cílů iniciované valnou hromadou Banky; d) změny poskytovaného produktu a/nebo služby např. rozšířením; e) zavedení nových, změny nebo zrušení stávajících technologií a/nebo funkčností souvisejících se sjednaným produktem a/nebo službou; f) zvýšení bezpečnosti a/nebo obezřetného přístupu při poskytování produktu a/nebo služby Bankou a jejich užívání Klientem. Banka navrhne Klientovi změnu zejména prostřednictvím Výpisu a/nebo služeb přímého bankovnictví tak, aby měl Klient možnost vyjádřit písemně ve lhůtě 2 měsíců před účinností změny svůj případný nesouhlas, pokud se jedná o změnu týkající se Kreditní karty nebo platebního příkazu. Pokud Klient nevyjádří nesouhlas, má se za to, že se změnami souhlasí. Pokud Klient vyjádří svůj nesouhlas, je oprávněn příslušný závazek vypovědět ke dni doručení písemné výpovědi Bance. Pokud Klient neakceptuje změnu, je Banka oprávněna vypovědět závazek s výpovědní lhůtou 2 měsíců ode dne účinnosti změny. V ostatních případech změn je Banka povinna Klienta s dostatečným předstihem informovat, před účinností změny. 63. Změna v případě zásahu Vyšší moci. Pokud nastanou nepředvídatelné překážky, které vznikly nezávisle na vůli Banky a nelze-li předpokládat, že by tyto překážky nebo jejich následky Banka mohla odvrátit nebo překonat, tj. např. pokud a) na finančních trzích, které jsou podstatné pro příslušnou obchodní činnost Banky, dojde z politických, ekonomických, finančních nebo jiných příčin k situaci, na niž Banka nemá vliv; b) dojde k přírodním událostem a živelním katastrofám, občanským nepokojům, stávkám či výlukám, tržním, technickým nebo provozním poruchám, dopravním kolapsům, válkám, nebo jiným událostem, které jsou mimo kontrolu Banky; c) dojde ke změně českých nebo zahraničních pravidel platných a závazných pro Banku a/nebo jejího akcionáře a/nebo občana jiného státu, např. pokud dojde ke změně právního předpisu, přijetí nového právního předpisu vč. opatření České národní banky či pravidla instituce Evropské unie a/nebo d) dojde ke změně výkladu takového pravidla a/nebo způsobu jeho aplikace tuzemskými nebo zahraničními úřady či soudy vč. institucí Evropské unie e) dojde ke změně pravidel Mezinárodní karetní asociace a v důsledku této situace se plnění poskytované Bankou podle příslušného ujednání s Klientem stane nemožným, podstatně nákladnějším nebo rizikovějším než v době, kdy bylo smluvní či jiné ujednání s Klientem dohodnuto, je Banka oprávněna omezit, pozastavit, neprovést a/nebo změnit poskytování produktu a/nebo služby vůči Klientovi. Banka Uveřejnění popis konkrétního opatření, vč. případné doby jeho platnosti. Opatření je účinné dnem Uveřejnění. 64. Tyto PPRÚKKF jsou účinné ode dne Tyto PPRÚKKF ruší a nahrazují PPRÚOK účinné ode dne a jsou Uveřejněny na Obchodních místech a/nebo na

11 MONETA Money Bank, a. s., Vyskočilova 1422/1a, Praha 4-Michle, IČO , zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 5403, tel

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A KREDITNÍ KARTY GE MONEY BANK, A.S.

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A KREDITNÍ KARTY GE MONEY BANK, A.S. PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A KREDITNÍ KARTY GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA LEDNA 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Produktové podmínky revolvingového úvěru a kreditní karty

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

a nákupní úvěrové karty O.K. Premium GE Money Bank, a.s.

a nákupní úvěrové karty O.K. Premium GE Money Bank, a.s. Produktové podmínky revolvingového úvěru a nákupní úvěrové karty O.K. Premium GE Money Bank, a.s. Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky revolvingového úvěru a nákupní úvěrové karty O.K. Premium

Více

Nákupní úvěrová karta

Nákupní úvěrová karta Nákupní úvěrová karta PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A NÁKUPNÍ ÚVĚROVÉ KARTY O.K. PREMIUM ÚČINNÉ OD 1. BŘEZNA ČERVNA 2015 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Více

Spotřebitelský kontokorentní úvěr Flexikredit

Spotřebitelský kontokorentní úvěr Flexikredit Spotřebitelský kontokorentní úvěr Flexikredit ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU ÚČINNÉ OD 31. ČERVENCE PROSINCE 2015 2013 www.moneta.cz infolinka 224 443 636 Úvodní ustanovení

Více

Nákupní úvěrová karta

Nákupní úvěrová karta Nákupní úvěrová karta PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A NÁKUPNÍ ÚVĚROVÉ KARTY O.K. PREMIUM ÚČINNÉ OD 1. BŘEZNA 2015 www.moneta.cz infolinka 224 442 424 INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY S MONETA

Více

SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU

SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU ÚČINNÉ OD 31. LEDNA PROSINCE 20112013 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Úvodní ustanovení 1. Tyto základní

Více

Produktové podmínky revolvingového úvěru a nákupní úvěrové karty O.K. Premium GE Money Bank, a.s.

Produktové podmínky revolvingového úvěru a nákupní úvěrové karty O.K. Premium GE Money Bank, a.s. Produktové podmínky revolvingového úvěru a nákupní úvěrové karty O.K. Premium GE Money Bank, a.s. Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky revolvingového úvěru a nákupní úvěrové karty O.K. Premium

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A KREDITNÍ KARTY GE MONEY BANK, A.S.

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A KREDITNÍ KARTY GE MONEY BANK, A.S. PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A KREDITNÍ KARTY GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Produktové podmínky revolvingového úvěru a kreditní karty GE

Více

Produktové podmínky spotřebitelského úvěru pro revolvingový úvěr a kreditní kartu

Produktové podmínky spotřebitelského úvěru pro revolvingový úvěr a kreditní kartu Produktové podmínky spotřebitelského úvěru pro revolvingový úvěr a kreditní kartu ÚČINNÉ OD 1. PROSINCE 2016 www.moneta.cz infolinka 224 443 636 Informace před uzavřením smlouvy s MONETA Money Bank, a.s.

Více

Spotřebitelský splátkový úvěr

Spotřebitelský splátkový úvěr Spotřebitelský splátkový úvěr ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU ÚČINNÉ OD 1. PROSINCE 2016 www.moneta.cz infolinka 224 443 636 Úvodní ustanovení 1. Tyto základní Produktové

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB GE MONEY PŘÍMÉHO BANK, BANKOVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB GE MONEY PŘÍMÉHO BANK, BANKOVNICTVÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ SLUŽEB PŘÍMÉHO PRODUKTOVÉ BANKOVNICTVÍ PODMÍNKY SLUŽEB GE MONEY PŘÍMÉHO BANK, BANKOVNICTVÍ A.S. ÚČINNÉ OD 7. BŘEZNA 2010 ÚPLNÉ ÚČINNÉ ZNĚNÍ OD 1. ZÁŘÍ 2014 www.gemoney.cz infolinka:

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Spotřebitelský splátkový revolvingový úvěr

Spotřebitelský splátkový revolvingový úvěr Spotřebitelský splátkový revolvingový úvěr ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU ÚČINNÉ OD 1. 19. LEDNA 2015 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 1. Tyto základní

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke KB Garantovanému vkladu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

Spotřebitelský splátkový revolvingový úvěr

Spotřebitelský splátkový revolvingový úvěr Spotřebitelský splátkový revolvingový úvěr ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU ÚČINNÉ OD 1. PROSINCE 2016 www.moneta.cz infolinka 224 443 636 1. Tyto základní

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

Základní Produktové podmínky služby Smart Banka

Základní Produktové podmínky služby Smart Banka Základní Produktové podmínky služby Smart Banka Úvodní ustanovení 1. Tyto základní Produktové podmínky služby Smart Banka (dále jen PPSB ) obsahují popis a smluvní ujednání služeb přímého bankovnictví

Více

GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. BŘEZNA LEDNA 2013 2015. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. BŘEZNA LEDNA 2013 2015. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY DEBETNÍCH PLATEBNÍCH PLATEBNÍCH KARET KARET GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. BŘEZNA LEDNA 2013 2015 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Informace o platebních

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky termínovaných účtů (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Debetní platební karty

Debetní platební karty Debetní platební karty ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET ÚČINNÉ OD 1. BŘEZNA 2015 www.moneta.cz infolinka 224 443 636 Informace o platebních službách MONETA Money Bank, a. s. se

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Program výhod pro RB kreditní karty

Program výhod pro RB kreditní karty Program výhod pro RB kreditní karty 1. Úvodní ustanovení 1.1 Pravidla Programu výhod jsou platná pro vybrané držitele kreditních karet ( Klient, "Držitel karty"), vydávaných Raiffeisenbank a.s., se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 15. 8. 2013 I. Úvodní ustanovení (1) Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Úvěrové podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1.1 Tato smlouva o spolupráci v Affiliate programu (dále jen Smlouva ) se použije pro smluvní vztahy

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 3. 12. 2015 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 2 1.1. Předmět Podmínek...2 1.2. Smlouva o používání kreditních

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Sazebník - účty Pro občany, platný od

Sazebník - účty Pro občany, platný od Sazebník - účty Pro občany, platný od 13.12.2014 Běžný účet CZK/EUR/USD Měsíční vedení účtu v CZK při aktivním využívání služeb Equa bank při neaktivním využívání služeb Equa bank Měsíční vedení účtu v

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PLATEBNÍCH KARET GE Money Bank, a.s.

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PLATEBNÍCH KARET GE Money Bank, a.s. PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PLATEBNÍCH KARET GE Money Bank, a.s. účinné od 13. září 2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Informace o platebních službách v GE Money Bank, a.s. PREAMBULE Tato Informace o platebních službách v GE Money

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

Program výhod pro Raiffeisenbank kreditní karty

Program výhod pro Raiffeisenbank kreditní karty Program výhod pro Raiffeisenbank kreditní karty 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pravidla Programu výhod jsou platná pro vybrané držitele kreditních karet ( Klient, Držitel karty ), vydávaných Raiffeisenbank

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s.

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. Stránka 1 z 7 Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu čl. I. bod 3 VOP vydané v souladu se

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 11. 11. 2007 I Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení osobního účtu mkonto b) vedení osobního účtu mkonto / měsíc c) zrušení osobního

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více