Využití objektových nástrojů při tvorbě informačních systémů na internetu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití objektových nástrojů při tvorbě informačních systémů na internetu."

Transkript

1 Využití objektových nástrojů při tvorbě informačních systémů na internetu. Souhrn Tato diplomová práce uvádí do problematiky XML. Postihuje vývoj této technologie od pozadí jejího vzniku, přes dnešní možnosti uplatnění v praxi, až po její výhledy do budoucnosti. Jsou zde uvedeny další standardy a technologie vzniklé na základě XML. Podrobněji je rozebrána jedna z nich protokol SOAP. Podle zadaných požadavků byl vybrán vhodný programovací jazyk a sestavena funkční aplikace, která demonstruje možnosti využití XML jako nástroje pro elektronickou výměnu strukturovaných dat mezi aplikacemi. Krok po kroku jsou zde popsány technologie, nástroje a postupy, které vedly k jejímu vytvoření. Součástí je analýza aplikace provedená metodikami BORM a UML. Klíčová slova. XML, HTML, SGML, SOAP, webové služby, EDI, strukturovaná data Použité styly písma v diplomové práci: Běžný text Mysql_Result Běžný text je vyznačen písmem Times New Roman. Internetové adresy jsou podtrženy a označeny kurzívou. Programový kód je zvýrazněn písmem Courier New. 1

2 The use of object oriented tools for development of internet information systems. Summary. This diploma thesis introduces the problematics of XML. It concerns the development of this technology, from the background of its rise, through today s possibility of proffesional use, until its view to the future. There are mentioned other standards and technologies, that arise from XML. One of them, the protocol SOAP is described in detail. On base of pre-defined demand, the suitable programming language was chosen and then there was implemented an application, that demonstrate the use of XML in electronical interchange of structured data between applications. Step by step there are described technologies and programing tools, that was used to built this application. The application is analyzed by BORM and UML methodology. Key words. XML, HTML, SGML, SOAP, web services, EDI, structured data 2

3 Seznam zkratek. API BORM CGI COM DLL DTD EDI FTP HTML HTTP IMAP ISO LDAP Aplikační programové rozhraní (Application Programming Interface) Modelování business procesů (Business Object Relation Modeling) Common Gateway Interface Komponentový objektový model (Component Object Model) Knihovna (dynamic link library) Definice typu dokumentu (Document Type Definition) Elektronická výměna strukturovaných standardních zpráv mezi dvěma aplikacemi dvou nezávislých subjektů (Electronic Data Interchange) Protokol přenosu souborů (File Transfer Protocol) Hypertextový značkovací jazyk (HyperText Markup Language) Přenosový protokol (Hyper Text Transfer Protocol) Protokol pro přístup k poště (Internet Mail Access Protocol) Mezinárodní organizace pro standardizaci (International Organization for Standartization) Protokol pro přístup k adresářům (Lightweight Directory Access Protocol) NNTP POP3 SGML SMTP SNMP SOAP UML URL W3C WAP XHTML Protokol pro přenos síťových news (Network News Transfer Protocol) Protokol pro elektronickou poštu (Post Office Protocol) Obecný značkovací jazyk pro dokumenty (Standart Generalized Markup Language) Protokol pro přenos zpráv (Simple Mail Transfer Protocol) Řídící protokol sítě (Simple Network Management Protocol) Jednoduchý protokol pro přístup k objektům (Simple Object Access Protocol) Modelovací jazyk pro zobrazení, specifikaci, konstrukci a dokumentaci artefaktů systému (Unified Modeling Language) Jednoznačná identifikace souboru na Internetu (Uniform Resource Locator) Konsorcium pro standardizací WWW technologií (World Wide WebConsorcium) Protokol pro bezdrátovou výměnu informací mezi sítí internet a mobilním telefonem (klientem) (Wireless Application Protocol) Rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk (extensible HyperText Markup Language) XML Rozšiřitelný značkovací jazyk (extensible Markup Language) 3

4 Obsah. 1. ÚVOD CÍL A METODIKA PRÁCE PROBLEMATIKA XML CO JE TO XML POZADÍ VZNIKU XML HTML: Co je na něm dobré HTML: to špatné SGML: Co je na něm dobré SGML: to špatné Potřebujeme XML JAZYK XML, SYNTAXE Elementy Deklarace typu elementu Deklarace atributů Entity Interní entity Externí entity Parametrické entity Komentáře Zpracovatelské instrukce (PIs) Sekce CDATA Deklarace Dobře vytvořené a platné dokumenty POUŽITÍ XML Aplikace XML Dokumentové aplikace Datové aplikace XML a elektronický obchod Vývoj elektronického obchodu Přínosy elektronického obchodu EDI XML na poli EDI Uplatnění XML v budoucnosti DOPROVODNÉ STANDARDY Jmenné prostory XML Kaskádové styly DOM a SAX Xpath XSL Xlink a XPointer ODVOZENINY XML Jazyky k prezentaci informací XHTML WML SVG VoiceXML Sémantický web RSS RDF

5 3.6.3 Webové služby SOAP WSDL UDDI XML-RPC SOAP Příkad použití Struktura zprávy Model výměny zpráv SOAP Transportní mechanismy Vzorek použití SOAP MODUL OBCHODNĚ-INFORMAČNÍHO SYSTÉMU POŽADAVKY NA SYSTÉM PROJEKTOVÝ NÁVRH VÝBĚR VHODNÉHO PROGRAMOVACÍHO JAZYKA Výběr jazyka Výhody PHP Nevýhody PHP Podpora XML v PHP POUŽITÉ TECHNOLOGIE VLASTNÍ APLIKACE Popis systému pro správu zakázek Popis skladového modulu Použité zjednodušení Databázová vrstva Komunikace mezi aplikacemi Popis funkčností modulu sklad Skladový systém Spotřeba Inventura Dodávky Objednávkový systém PHP skripty Další prvky aplikace PŘÍNOSY OBJEKTOVÉHO PŘÍSTUPU SHRNUTÍ VLASTNÍ PRÁCE ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA

6 1. Úvod. Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj informačních systémů, kde probíhá elektronická výměna strukturovaných dat mezi aplikacemi, se zvláštním zaměřením na XML. Popis dnešních technologií v této oblasti doplňují praktické zkušenosti při vlastním vývoji konkrétní aplikace ve vybraném prostředí. HTML je populární značkovací jazyk. Některé studie udávají, že celkem existuje přes 800 miliónů webových stránek. Jazyk HTML je podporován obrovským množstvím aplikací, včetně prohlížečů, editorů, ových programů, databází, organizátorů a dalších aplikací. Web byl původně platformou pro publikaci vědeckých dokumentů. Dnes je již plnoprávným médiem srovnatelným s tiskem či televizí. A co je ještě důležitější, web je médium interaktivní, protože podporuje online obchody, homebanking, obchodní podnikání a diskuzní fóra. HTML se během let této rostoucí popularitě muselo přizpůsobit, a to svým rozšířením. V jazyce se objevilo množství nových tagů. První verze HTML měla tagů jen pár; poslední verze HTML 4.0 jich má skoro sto ( nepočítaje v to tagy pracující jen v určitých typech prohlížečů ). Kvůli potřebám webu se na trh dostalo také množství dalších podpůrných technologií: JavaScript, Java, Flash, CGI, ASP, PHP, streamové technologie, MP3 a další. Některé z nich vyvinulo konsorcium W3C, další vznikly v nezávislých firmách. HTML samo o sobě neslibuje žádnou růžovou budoucnost. Stal se z něj dost složitý jazyk. Jestliže obsahuje téměř 100 tagů, znamená to, že jednoduchost je ta tam. Možných kombinací tagů je nespočet a výsledné zobrazení určitých kombinací se může v jednotlivých typech prohlížečů výrazně odlišovat. A to ještě není nejhorší přestože HTML obsahuje velké množství tagů, nestačí to. Aplikace pro elektronické obchody vyžadují další tagy; pro odkazy na výrobky, pro ceny, jména, adresy atd. Streamové technologie požadují tagy pro řízení přenosu obrázků a zvuků. Vyhledávací stroje potřebují přesnější tagy pro určování klíčových slov a popisů. 6

7 Bezpečnost webových aplikací vyžaduje tagy pro elektronické podpisy. Seznam aplikací, které potřebují vlastní tagy, je rovněž téměř nekonečný. Jenže přidávání dalších tagů do jazyka, který jich už tak má až moc, není šťastné řešení. Vypadá to, jako by HTML bylo již na pokraji zhroucení pod vahou vlastních tagů, tak proč do něj přidávat další? Dalším, ovšem souvisejícím problémem, je fakt, že pro formátovaní stránky je příliš mnoho tagů. Není nijak neobvyklé, že se potkáte se stránkou, ve které je více tagů než vlastního textu. Takovéto stránky se pomalu stahují i zobrazují. Na závěr těchto úvah je tedy možné říci, že HTML je populární a úspěšný značkovací jazyk, má však některé stinné stránky. Pro jejich odstranění byl vyvinut nový jazyk, XML. Vznik XML tedy nebyl dán jen snahou přijít s další novinkou. 7

8 2. Cíl a metodika práce Tato práce se zabývá problematikou XML, konkrétními technologiemi a standardy spadajících do této oblasti a popisem implementace zadané aplikace vybranou technologií. Diplomová práce je rozdělena do šesti základních kapitol. Po úvodní části, s cílem a metodikou, je detailně probrána problematika XML, důvody jejího vzniku, možnosti použití v dnešní době a výhledy do budoucna. Ve zjednodušené formě je podán výklad její syntaxe a pojednáno o doprovodných standardech, které XML obklopují a výrazně zvyšují možnosti jejího využití. Zvláštní pozornost je věnována protokolu SOAP, webovým službám a využití XML v elektronickém obchodování. Čtvrtá část je věnována vlastní aplikaci, která, v podobě skladového modulu s objednávkovým systémem, demonstruje možnosti použití XML při výměně strukturovaných dat mezi aplikacemi. Jsou zde uvedeny požadované funkce, projektový návrh v nástroji MetaEdit metodikami BORM a UML a následný výběr vhodného programovacího jazyka. V popisu naprogramované aplikace jsou rozebrány použité technologie, jejich implementace a ukázky programového kódu. Nakonec je zhodnocena vytvořená aplikace a jsou uvedeny možné způsoby jejího dalšího vylepšení a doplnění o další funkce. V závěrečných kapitolách je, kromě seznamu použité literatury, shrnuta celá práce a význam XML v dnešním světě informačních technologií. Pro dosažení stanovených cílů jsem zvolil metodu studia dostupných zdrojů. Část zdrojů byla použita z dostupné nabídky našeho knižního trhu, část relevantních zdrojů bylo nalezeno na Internetu. Při studiu podpory XML v PHP jsem vycházel především ze zahraniční odborné dokumentace, referencí v diskusních skupinách na Internetu a ové komunikace s uživateli této technologie. Na závěr jsem aplikoval dosažené znalosti v implementaci zvolené aplikace a potvrdil tím vhodnost zvoleného řešení. 8

9 Součástí této práce je i CD obsahující funkční aplikaci, návod k instalaci a spuštění a kompletní text této diplomové práce ve formátech rtf a pdf. 9

10 3. Problematika XML 3.1 Co je to XML Zkratka XML znamená extensible Markup Language. Jde o poměrně nový značkovací jazyk vyvinutý konsorciem W3C (World Wide Web Consortium) především jako prostředek k překonání omezujících prvků v HTML. Konsorcium W3C vlastní standard XML, nemůže tedy dojít k blokování ze strany nějakého majitele, omezujícího použití XML na jeden systém nebo programovací jazyk pro zpracování dat. XML je syntaxe umožňující uživatelům vytvářet vlastní značkovací jazyky. Jazykům pro tvorbu značkovacích jazyků se obvykle říká metajazyky. 7 základních vlastností XML: 1. XML je způsob jak uložit strukturovaná data do textového souboru. Odstraňuje problémy spočívající v nedokonalé lokalizaci a platformní závislosti. 2. XML vypadá trochu jako HTML, ale není jím. Stejně jako HTML, obsahuje XML tagy (slova ohraničená znaky < a > ) a atributy (ve formě název= hodnota ), ale zatímco HTML určuje, co který tag a atribut znamená, XML používá tagy pouze pro ohraničení dat a jejich interpretaci už nechá na aplikaci, která je čte. 3. XML je text ale není určen ke čtení XML. Soubory jsou textové především z toho důvodu, že to umožní snadnější ladění aplikací a přitom pro editaci v případě nouze stačí jednoduchý textový editor. Pravidla pro vytváření XML dokumentů jsou ale mnohem přísnější než pro HTML. 4. XML zahrnuje více technologií. Základní specifikací je XML 1.0, která definuje, co jsou tagy a atributy, ale mimo tohoto základního modulu existuje stále více volitelných modulů, které splňují specifické úkoly. Např. Xlink, popisující, jak přidat hypertextové 10

11 odkazy do dokumentů, CSS týkající se definice stylů původně aplikovaný na HTML a další. 5. XML je obsáhlý, ale to nepředstavuje žádný problém. Jelikož XML je textový formát, soubory jsou většinou větší než srovnatelná binární interpretace. Je ovšem třeba vzít v úvahu výhody, které textový formát představuje (viz výše). Mimo to již dnes existují vyspělé kompresní algoritmy, které napomáhají optimálnímu využití přenosové rychlosti. 6. XML je nový standard, ale ne příliš nový. Před XML existoval SGML, vyvinutý již v 80. letech (viz kapitola 3.2.3). 7. XML je možné využívat bez licence, je nezávislý na platformě a podporovaný. Pro XML existují nástroje, které napomáhají manipulaci s jeho konstrukcemi. Každý si též může vytvořit software podporující XML bez nutnosti platit za licenci. 3.2 Pozadí vzniku XML HTML: Co je na něm dobré HTML neboli Hypertext Markup Language je značkovací jazyk používaný pro tvorbu webových stránek. Až doposud je to nejpoužívanější značkovací jazyk vůbec. HTML je bez debat technologií, která změnila současný svět. HTML je hutný a přenosný, je možné ho zobrazit na milionech počítačů, a velmi snadno se dá také naučit. Nástroje pro vytváření a zobrazování webových stránek jsou levné, velmi často pak zcela zdarma. HTML využívá struktury pro formátování a zpracování textu umístěného ve dvojrozměrném prostoru. Tyto struktury jsou následně vykresleny v prohlížeči. Model dynamického HTML (DHTML), obsažený v prohlížeči firmy Microsoft a částečně podporovaný i jinými výrobci prohlížečů, nabízí bohatá programovací rozhraní, která rozšiřují HTML na něco, v čem se již dají tvořit vážněji míněné projekty. Díky rozdílům v dovednostech prohlížečů je však většina této funkčnosti nevyužita. HTML je většinou 11

12 používán pro zveřejnění informací ve dvou rozměrech: na webové stránce uvnitř prohlížeče. Jedním z nejlepších poznatků, který uživatelé webu prací s HTML získali, je funkčnost hypertextu. Každý, kdo má přístup na Internet, může myší klepnout na odkaz umístěný na stránce a nahrát jinou stránku, která je umístěna tisíce kilometrů od té, kterou si právě prohlíží. V posledních letech se získalo množství zkušeností s tímto univerzálním přístupem k informacím a standardizační skupiny vymyslely nové způsoby, jak se k informacím dostávat. Snadnost vytváření webových stránek a možnost vytvářet propojení mezi nimi je to, co umožnilo existenci webu. Ale HTML má i své stinné stránky HTML: to špatné Základní stížnosti na HTML se týkají jeho neschopnosti poskytovat určité formátovací funkce, například plovoucí sloupce, zarovnání textu pomocí tabulátoru (bez složitého elementu TABLE) nebo přesné ovládání tzv. bílých znaků. Všechny tyto schopnosti návrhářům stránek skutečně chybí. Některá omezení HTML v této oblasti byla vyřešena vývojem kaskádových stylů (CSS), ale ty jsou jen přídavkem k základní funkčnosti HTML a každý prohlížeč se s nimi vypořádá trochu jinak. Celý HTML je vymezen příliš volným způsobem, existuje jen málo pravidel ohledně zpracování dat na stránce a většina prohlížečů si nijak nevynucuje dodržování těch pravidel, která jsou dána. Například ukončovací tag <P> elementu P je volitelný, což má neblahé následky na jeho používání tvůrci stránek obvykle odstavce nijak neukončují. Programátoři HTML si zvykli neuzavírat elementy, jejich lenost se tak přenáší i tam, kde to vadí, a nakonec vynechávají ukončovací tagy i tam, kde jsou povinné. Proč vůbec prohlížeče takto špatně napsané stránky neodmítají? Inu, protože žádný výrobce nechce, aby jeho výrobek získal pověst nemehla, co nedokáže přečíst veškerý obsah webu. Firmy vyrábějící prohlížeče tedy ve skutečnosti soutěží o to, čí výrobek dokáže přečíst nejhůře napsané stránky! V takovém prostředí však tvůrci stránek HTML budou stále psát špatně, protože jejich chyby nečeká žádný trest. Špatný kód bude plodit další nekvalitní stránky, a tak pořád dokola. 12

13 HTML je definováno jako pevná sada tagů, optimalizovaných pro doručování elektronických dokumentů. HTML obsahuje elementy sloužící jako formátovací příkazy, například P (odstavec), LI (seznam) či TABLE (tabulka). Nenajdete tu žádné elementy, jejichž názvy by zněly například číslo_faktury, použitá_taktika nebo krevní_tlak. Pokud potřebujete zachytit v dokumentu tento typ informace, není HTML příliš vhodný, HTML nemůžete přímo uzpůsobit svým potřebám. Konsorcium W3C (skupina firem podílejících se na vývoji a správě základních technologií Internetu) vypracovala nový standard HTML, který přísněji dodržuje daná pravidla a zároveň je rozšiřitelný. Tato specifikace (XHTML) vyřeší problémy se špatně napsaným kódem, protože prohlížeče odpovídající této specifikaci odmítnou načíst nesprávně zformovaný dokument. To je výtečné, ovšem jen pro nově vytvářené dokumenty, bude však nutné opravit ohromné množství starších stránek. Taková zásadní korekce se dá očekávat jen stěží, proto budou muset mít analyzátory i do budoucna v sobě zabudovány procesor pro špatně napsaný kód SGML: Co je na něm dobré International Organisation for Standardisation (ISO) vytváří a udržuje standardy, které pomáhají lidem v rámci celosvětového obchodu i podnikání. ISO vlastní například standardy pro výrobu šroubů, díky kterým si lze objednat šrouby od výrobce z Lucemburska a na ně našroubovat matice vyrobené na Tchajwanu. Jazyk SGML (Standard Generalised Markup Language) je jedním ze standardů ISO. Cílem SGML bylo umožnit sdílení informací v rámci podniků, které mají odlišné informační systémy. V dobách, kdy SGML vznikalo začátkem osmdesátých let o něj měly zájem například firmy IBM, CEC nebo the U. S. Internal Revenue Service (IRS). Po dokončení tohoto standardu se na jeho konkrétní specifikaci začaly podílet i další velké průmyslové firmy a federální orgány. Mezi ty nejaktivnější patřilo ministerstvo obrany. Ministerstvo obrany chtělo snížit náklady na uzavření a doručení kontraktů od funkcionářů ministerstva novým smluvním partnerům. Cena za převod dokumentů ze systému aktuálního dodavatele do systému nového dodavatele byla někdy tak vysoká, že vojenští 13

14 funkcionáři vlastně upřednostňovali nové zájemce ti totiž nemuseli náklady na převod zahrnout do svých nabídek. Nakonec tedy ministerstvo obrany začalo pátrat po technologii umožňující práci se standardním dokumentem, jejíž používání by bylo pro dodavatele nutnou podmínkou k výhře v konkursu. Touto technologií se stalo SGML. Od té doby musí vojenští dodavatelé zasílat veškerou dokumentaci ve formátu SGML. Díky tomuto standardu je pak možné, aby noví smluvní partneři, kteří přebírají dlouhodobé dodávky, mohli tyto podpůrné dokumenty snadno přečíst. Skutečnost, že ministerstvo obrany a IRS rychle přijaly standard SGML, vedla některé lidi k tomu, že si tuto zkratku začali rozepisovat jako Standard Government Markup Language. SGML bylo prvním standardem umožňujícím oddělit data od operací na nich prováděných. Uživatelé během analýzy informací zjistili strukturu dat a obsah. Podle výsledků této analýzy byl pak vytvořen slovník označovaný jako DTD (definice typu dokumentu). DTD určovalo jednotlivé třídy informací, každé DTD bylo tedy přizpůsobeno určité sadě údajů. DTD dále naznačovalo obsah jednotlivých objektů, a to tzv. objektovým modelem s přesně definovanou syntaxí. SGML umožňuje podnikům opakovaně využít ty samé údaje v různých procesech. Stručně se to dá vyjádřit takto: Jednou vytvoříš, mnohokrát použiješ. Například návrhář učebních kurzů může stejný zdroj SGML použít pro vytváření příručky pro studenty a příručky pro lektora, protože většina informací je sdílena v obou typech příručky. Sázecí stroj při tisku příručky posluchačů vytiskne jen otázky, lektor však bude mít vytištěny také odpovědi. Dokument SGML je tvořen ASCII textem složeným ze značkování a obsahu. Analyzátor tento dokument přečte a určí strukturu podle značkování. Pozornost věnuje pochopitelně i obsahu jednotlivých elementů. Protože dokument SGML je napsán ve formě prostého textu ASCII, je přenosný a lze ho načíst na libovolném systému, kde běží analyzátor. Jak bude brzy řečeno, XML má tyto přednosti většinou také. Jakožto standard ISO je SGML stabilní a jen obtížně ho lze změnit. Každý standard ISO musí být jednou za pět let znovu zkontrolován výborem, který ho vytvořil a stará se o něj, aby se ověřilo, zda je tento standart ještě potřebný, a pokud ano, zda nevyžaduje 14

15 aktualizaci. Tento kontrolní postup sice funguje dobře u šroubů a matic, ale obchodní dokumenty se přece jen mění častěji než jednou za pět let a tím se dostáváme k jednomu z problémů, jež bude podrobněji rozebrán hned v další části SGML: to špatné SGML není schopen reagovat na požadavky webu. Vznikl v době pomalých a drahých počítačů (podle dnešních měřítek). Aby bylo možné z těchto primitivních systémů získat maximum, vybavili SGML jeho vývojáři komplexní sadou minimalizačních nástrojů ty měly výsledné soubory stlačit na co nejmenší velikost. Jenže důsledkem to byla zase složitost zpracování a finanční náročnost na zavádění SGML do praxe. Analyzátory SGML byly pomalé a drahé. Pokud chtěl uživatel vytvořit dokument v jazyku SGML, musel mít po ruce příslušnou DTD, která popisovala strukturu informací. Znamenalo to, že uživatel musel nejdříve provést drahý rozbor údajů a definovat jejich strukturu jednoznačnými pojmy (elementy) ještě předtím, než začal psát vlastní dokument. Hotová DTD pak byla zapojena do každé fáze zpracování dokumentu. Později uvidíte, že v případě změny struktury dat nebo DTD je velmi obtížné ověřit, zda je dokument formálně v pořádku. Dalším problémem je fakt, že SGML patří akademické obci, která viditelně upřednostňuje dodržování standardu nad jeho použitelností. Během dvou posledních revizí tohoto standardu, v roce 1991 a 1996, měla příslušná skupina šanci zjednodušit SGML tak, aby odpovídal potřebám webu. Z mnoha stran se ozývalo volání po zjednodušeném SGML, jehož syntaxe by byla výrazně omezena, aby ji webový prohlížeč dokázal zpracovat. Výbor ISO však odmítl provést jakékoli změny, které by SGML zeštíhlily. Jenže web vyžaduje něco přenosného, ale také levného, rychlého a snadného něco, co se bude podobat HTML, ale zároveň s možností pozdějšího doplňování jako u SGML. A samozřejmě tato očekávaná novinka by měla být kompatibilní s tím, co je již známo, aby se mohli používat již známé technologie a nástroje. 15

16 3.2.5 Potřebujeme XML Nechuť výboru ISO modernizovat standard SGML měla za následek vstup skupiny internetových profesionálů do konsorcia W3C (které v té době bylo na poli standardizátorů nováčkem), kde vznikl návrh zeštíhleného SGML, který by byl použitelný na webu, ale zároveň slučitelný se SGML i HTML. Členové této skupiny se domlouvali převážně e- mailem a během let 1996 a 1997 vypracovali specifikaci, kterou nazvali XML (extensible Markup Language). Při návrhu XML se členové skupiny drželi deseti hlavních cílů: 1. XML bude přímo použitelný na Internetu. 2. XML bude podporovat širokou paletu aplikací. 3. XML bude kompatibilní s jazykem SGML. 4. Tvorba programů pro zpracování XML bude snadná. 5. Počet volitelných částí XML bude minimalizován, v ideálním případě nebudou žádné volitelné části standardu. 6. Dokumenty XML by měl člověk bez problémů přečíst a pochopit. 7. Návrh XML musí být hotov rychle. 8. Návrh XML bude metodický a stručný. 9. Vytváření dokumentů XML bude snadné. 10. Obsažnost značkování XML nebude mít téměř žádný význam. 16

17 3.3 Jazyk XML, syntaxe XML dokumenty se skládají ze značek a obsahu (content). Existuje několik základních druhů značek, které se mohou v dokumentech vyskytnout. Jsou to: elementy (elements), entity (entities), resp. odkazy na entity (entity references), komentáře (comments), zpracovatelské instrukce (processing instructions, PIs), sekce CDATA (CDATA sections) a deklarace typu dokumentu (document type declarations). V následující části budou postupně popsány Elementy Jsou nejčastější formou značky. Elementy identifikují obsah který obklopují, z hlediska zápisu stejně jako v HTML. Element začíná start-tagem a je ukončen end-tagem, v následující syntaxi: <element>... </element> Element může mít určité atributy, jejichž název a obsah je definován v rámci starttagu: <báseň název = "Máj"> je element s názvem báseň a jedním atributem, pojmenovaným název, který má hodnotu Máj. Specifickým případem je tzv. prázdný (empty) element, jehož syntaxe je následující: <element/> 17

18 Deklarace typu elementu Specifikuje jméno elementu a druh jeho obsahu. Deklarace vypadá následovně: <!ELEMENT báseň(titul, sloka+, verš?)> Tato deklarace identifikuje element nazvaný báseň. Za jménem následuje model obsahu elementu (content model), který definuje co element může obsahovat. Ve výše uvedeném případě element musí obsahovat titul a sloku a může obsahovat verš. Znak + za slokou znamená, že element sloka se může v rámci elementu báseň opakovat více než jednou a musí se vyskytnout minimálně jednou, otazník za veršem znamená, že verš může být v elementu báseň obsažen, ale nemusí. Titul, u kterého není žádný doplňující znak, se musí v elementu objevit právě jednou. Další možností by byla hvězdička (*), která znamená, že element se může v rámci jiného elementu objevit vícekrát, ale nemusí ani jednou. Čárky mezi názvy elementů znamenají, že v elementu báseň musí být obsaženy v pořadí, v jakém jsou definovány Deklarace atributů Elementy mohou mít atributy, které musí být v dokumentu (resp. i mimo něj - tzv. externí deklarace - viz níže) deklarovány - určuje se, jaké atributy mohou elementy mít, jakých hodnot mohou atributy nabývat, jakého jsou typu a jaká je defaultní hodnota atributů. Elementy mohou mít libovolné množství atributů. Slouží jako metainformace k elementům. Deklarace: <!ATTLIST jméno_elementu deklarace_atributu> jméno_elementu: element, ke kterému se atribut vztahuje deklarace_atributu: skládá se ze tří částí 1. jméno atributu (stejné omezení jako pro jméno elementu) 2. typ atributu 3. standardní hodnota, případně zda je použití povinné 18

19 3.3.2 Entity Stejně jako v jiných jazycích i v XML jsou určité znaky vyhrazeny pro určitý účel - např. pro označení začátku tagu - např. <. Aby bylo možné tyto znaky použít ve vlastním obsahu dokumentu, existuje zde alternativní možnost jejich zobrazení, kterou poskytují právě entity. Kromě toho se entity používají k odkazu na často opakované části textu a k vkládání obsahu externích souborů. Každá entita musí mít unikátní jméno. Chceme-li na ní v dokumentu odkázat, použijeme znaky & jako počáteční a ;jako koncový. Rozeznáváme tři typy entit: Interní entity. Tyto entity spojují jméno entity s určitým textem. Deklarace takové entity vypadá takto: <!ENTITY firma "ABC, s. r. o."> Následně při použití &firma; kdekoli v dokumentu bude vložen text ABC, s. r. o." na dané místo. Interní entity tedy umožňují definovat zkratky pro často se opakující části textu, u kterých mohou nastat změny a právě použitím interní entity se dají usnadnit případné změny - např. při změně názvu firmy toto stačí upravit v deklaraci entity Externí entity. Tyto entity spojují jméno entity s obsahem nějakého souboru. Příkladem deklarace externí entity budiž např.: <!ENTITY pozn "poznamka.txt"> Použití &pozn; vloží obsah souboru poznamka.txt Parametrické entity. Používá se např. u stejných typů atributů u více entit. Nechá se říct, že je to jakási zástupka. Definuje se následně: <!ENTITY %entita "nějaký text"> 19

20 Smysl použití je tedy stejný jako u interních a externích entit, rozdíl je v zápisu (používá se znak procenta namísto ampersandu) a v použití - odkaz na parametrovou entitu se používá v deklaraci, zatímco odkaz na interní/externí entitu ve vlastním těle dokumentu Komentáře Komentáře umožňují do textu vložit libovolné řetězce, kterými autor dokumentu může vkládat jakékoli informace, obdobně jako se píší komentáře ve zdrojových kódech programovacích jazyků jako jsou C++, Pascal apod. Komentáře jsou pak XML procesorem ignorovány Zpracovatelské instrukce (PIs) Tyto instrukce představují způsob, jak předat instrukce nějaké aplikaci pracující nad XML procesorem. Forma zápisu je následující: <? jmeno data?> Jmeno identifikuje instrukci pro aplikaci, která jej podle něj identifikuje a zpracuje. Za instrukcí mohou následovat data potřebná k provedení instrukce Sekce CDATA Sekce CDATA oznamuje XML procesoru, aby ignoroval všechny značky (markups) obsažené v sekci, což je možné využít např. v případě, kdy chceme, aby určitý obsah určitého elementu obsahoval ukázku XML textu a v té podobě by byla vypsána na obrazovku tedy, aby jednotlivé značky nebyly interpretovány jako značky, ale jako normální text Deklarace Deklarace jednotlivých elementů, entit, atributů se nachází v části dokumentu, která je označována jako deklarace typu dokumentu (document type declaration, DTD), která musí být první věcí v dokumentu za volitelnými PI (viz výše) a případnými komentáři - 20

21 musí být před prvním elementem v dokumentu. Deklarace kromě jiného identifikuje tzv. kořenový element (root element), který zahrnuje celý obsah dokumentu (v níže uvedeném případě se jedná o element kniha). Deklarace může být buď externí nebo interní. O interní deklaraci se jedná v případě, že všechny deklarace (elementů, entit, atributů) jsou uvedeny přímo v dokumentu; o externí v případě, že dokument obsahuje odkaz na externí soubor, který tyto deklarace obsahuje (DTD) - jedná se tak o zvláštní typ externí entity. XML dokument může obsahovat také jak interní, tak externí deklarace. XML procesor nejprve čte interní deklarace a poté externí. Pokud není požadováno, aby dokument byl platný (valid, viz níže) není nutné číst externí Dobře vytvořené a platné dokumenty Dokument je dobře vytvořený (well-formed), pokud splňuje obecná pravidla syntaxe XML - tzn. jednotlivé elementy, atributy entity jsou správně a na správném místě zapsány - mají start-tag a end-tag (nejedná-li se o prázdné elementy), žádný atribut není v jednom start-tagu vícekrát, dokument má kořenový element, používané entity jsou správně předem deklarovány apod. Dokument je platný (valid), pokud obsahuje deklaraci typu dokumentu (document type declaration), resp. je použita externí deklarace = odkaz na DTD, a pokud splňuje stanovení daná touto deklarací (je správné pořadí a hnízdění elementů, jsou uvedeny požadované atributy, hodnoty atributů jsou správného typu apod.). Dá se říci, že platný dokument je na o něco vyšší úrovni než dobře vytvořený - pro profesionální použití je vhodnější. V XML existují pouze výše uvedené dva druhy dokumentů. Pokud dokument nesplňuje kritéria valid ani well-formed, pak se nepovažuje za XML dokument. Zda je dokument dobře vytvořený či platný je možné ověřit parserem, který tak plní podobnou roli jako např. kompilátor u Pascalu, který před překladem nejprve zkontroluje správnost zápisu programového kódu. 21

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Webové služby a XML. Obsah přednášky. Co jsou to webové služby. Co jsou to webové služby. Webové služby a XML

Webové služby a XML. Obsah přednášky. Co jsou to webové služby. Co jsou to webové služby. Webové služby a XML Obsah přednášky Webové služby a XML Miroslav Beneš Co jsou to webové služby Architektura webových služeb SOAP SOAP a Java SOAP a PHP SOAP a C# Webové služby a XML 2 Co jsou to webové služby rozhraní k

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9.

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů 9. prosince 2010 Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí stylů Formátování dokumentu pomocí XSL FO Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Uspořádání klient-server. Standardy pro Web

Uspořádání klient-server. Standardy pro Web Návrh a tvorba WWW stránek 1/11 Uspořádání klient-server klient na straně uživatele (browser, prohlížeč) server program obsluhující požadavky uživatele Standardy pro Web HTTP Hypertext Transfer Protocol

Více

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Přehled inteligentních klientských aplikací založených na sadě Microsoft Office 2003 System Publikováno: Duben 2003 Shrnutí: Inteligentní klienti

Více

Jazyky pro popis dat

Jazyky pro popis dat Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Jazyky pro popis dat Pavel

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Alena Malovaná, MAL305

Alena Malovaná, MAL305 Alena Malovaná, MAL305 GML WFS WMF Geografický značkovací jazyk (Geographic Markup Language - GML) Jedná se o velmi rozšířený standard pro popis geodat umožňující sdílení i integraci dat. Jeho základem

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o doručení SMS verze 166 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému na klienta 3 1.2 Komunikace

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy!

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky Angl. termín "MARKUP" ("vyznačování") Smyslem je přidat do textu metainformace: formátovací sémantické Výsledek je prostý

Více

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP Elektronická pošta Schéma e-pošty odesilatel UA disk SMTP fronta dopisů disk MTA SMTP MTA adresát UA disk POP IMAP poštovní schránka disk MTA SMTP UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer

Více

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA Metodický list č. 1 Způsob zakončení : Úvod Technologie webových aplikací Protokol HTTP Po zvládnutí tématického celku bude student mít základní přehled o problematice programování internetových (webových)

Více

Úvod do informatiky 5)

Úvod do informatiky 5) PŘEHLED PŘEDNÁŠKY Internet Protokol a služba Jmenná služba (DNS) URL adresa Elektronická pošta Přenos souborů (FTP) World Wide Web (WWW) Téměř zapomenuté služby 1 INTERNET 2 PROTOKOL A SLUŽBA Protokol

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Abstrakt V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy HTML, klíčovými pravidly pro práci se značkami a atributy a strukturou dokumentu. Také se dozvíte, jak a v čem lze vytvářet

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

3.4 Základní služby Internetu

3.4 Základní služby Internetu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23 Seminář Java X J2EE Seminář Java X p.1/23 J2EE Složitost obchodních aplikací robusní, distribuované, spolehlivé aplikace s transakcemi na straně serveru, klientské aplikace co nejjednodušší Snaha : Návrh,

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 03.220.01, 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní a cestovní informace (TTI) TTI ČSN P CEN předávané

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka WWW a HTML Základní pojmy WWW World Wide Web systém navzájem propojených stránek Stránky se mohou skládat z částí nacházejících se v různých částech světa. HTML HyperText Markup Language Slouží k psaní

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Kaskádové styly Úprava vzhledu webové stránky pomocí atributů má několik nevýhod a úskalí. Atributy nabízejí málo možností úprav. Obtížně se sjednocují změny na různých částech

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS Roman MALO - Arnošt MOTYČKA This paper is oriented to discussion about using markup language XML and its features in LCMS

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 KAPITOLA 1 Co budeme potřebovat 11 Co knihovna jquery nabízí 11 Editor zdrojového kódu 12 Webový server 12 Software pro ladění

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Tvorba jednoduchých WWW stránek RNDr. Daniela Ďuráková VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik - CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee cíl - infrastruktura

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE

POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023) Zpracovali: Marie

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web,

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, v doslovném překladu "světová rozsáhlá síť neboli celosvětová síť, je označení

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo XML terminologie a charakteristiky Roman Malo XML extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) Verze 1.0, 1.1 http://www.w3.org/xml Rozdíly v podpoře různých znakových sad a práci s řídícími

Více

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT Dnešní téma Oblasti standardizace v ICT Případové studie standardizace v ICT: 1) Znakové sady 2) Jazyk 1. technická infrastruktura transfer a komunikace informací, přístup k informacím, sdílení zdrojů

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Nové jazykové brány do Caché. Daniel Kutáč

Nové jazykové brány do Caché. Daniel Kutáč Nové jazykové brány do Caché Daniel Kutáč O čem budeme mluvit.net T/SQL Perl Python MultiValue Basic Téma.NET provider .NET Provider Co lze již dnes Factory / VisM ODBC.NET Web Services Factory a VisM

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Malý průvodce Internetem

Malý průvodce Internetem Malý průvodce Internetem Úvod Toto povídání by mělo sloužit jako užitečný zdroj informací pro ty, co o Internetu zatím mnoho neví nebo o něm jen slyšeli a neví, co si pod tím slovem představit. Klade si

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva;

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva; POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 SDÍLENÍ DAT Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete:

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Předmluva k druhému vydání 13. Úvod 17. ČÁST 2 Vytváření dokumentů XML 65

Předmluva k druhému vydání 13. Úvod 17. ČÁST 2 Vytváření dokumentů XML 65 7 Stručný obsah Předmluva k druhému vydání 13 Úvod 17 ČÁST 1 Začínáme 27 Kapitola 1 Proč XML 29 Kapitola 2 Vytváření a zobrazení vašeho prvního dokumentu XML 45 ČÁST 2 Vytváření dokumentů XML 65 Kapitola

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: Aplikace Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: prezentační vrstva vstup dat, zobrazení výsledků, uživatelské rozhraní, logika uživatelského rozhraní aplikační vrstva

Více

Roční periodická zpráva projektu

Roční periodická zpráva projektu WAK-1F44C-2005-2 WAK System Název projektu: Automatizovaná výměna dat mezi informačními systémy krizového řízení v dopravě s jednotným univerzálním a implementovaným rozhraním založeným na standardu webových

Více

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Perspektiva 3 roky zkušeností s vývojem aplikací pro ios 1 rok vývoj pro Android desítky aplikací Obsah

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská

Více

Podpora XML v.net. Podpora XML v.net. nezávislý publicista. Jirka Kosek. http://www.kosek

Podpora XML v.net. Podpora XML v.net. nezávislý publicista. Jirka Kosek. http://www.kosek Podpora XML v.net Podpora XML v.net Jirka Kosek nezávislý publicista http://www.kosek kosek.cz Co nás čeká? Co nás čeká?! podpora XML ve VisualStudio.NET! architektura System.Xml! čtení XML dokumentů!

Více