ČAPÍ CESTOU PŘES JAZYKY A ROVNOBĚŽKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČAPÍ CESTOU PŘES JAZYKY A ROVNOBĚŽKY"

Transkript

1 ČAPÍ CESTOU PŘES JAZYKY A ROVNOBĚŽKY (Navrhla a zpracovala: Marie Fenclová) Tematické zadání: - Jazykový zeměpis, vztah názvů jazyků a obyvatelských jmen - Vlastní jména a obecná jména v různých jazycích - Tematické seskupování slovní zásoby - Motivovaná pojmenování, tj. proč se co jak jmenuje, aneb co všechno nám slova prozradí sama o sobě - Vybírání jazyků, kterým se chci učit - Proč si lidé mají rozumět Stupeň: ročník Užité jazyky: čeština, slovenština, němčina, maďarština, polština, švédština, ruština, rumunština, bulharština, turečtina, hebrejština, arabština, bantuština, angličtina, francouzština, španělština Délka trvání: Asi 4x 30 min. nebo 3x 45 min.

2

3 1. Doma Kam letí naši čápi? Proč tady nezůstanou? ptá se Aneţka a zaraţeně se dívá na opuštěné hnízdo na střeše za komínem a na čapí pár se dvěma uţ dospívajícími mláďaty, kteří zakrouţili nad střechami a rozhodně zamířili k jihu. Tak jak to čápi dělají, povídá babička. Všichni čápi odlétají na zimu do Afriky. Kdepak by tady pod sněhem sháněli ţáby a brouky a pod ledem ryby a čolky? Ale dočkáš se, na jaře se zase vrátí. To Aneţku téměř usmířilo, ale stejně si dělá o své čápy starost. Jak se tam v té Africe a po celou dlouhou cestu budou dorozumívat? Tady, kdyţ na ně zavolám: Čápe, čápe!, vědí, ţe to patří jim. Ale co kdyţ tam někde za mořem, na ně budou volat úplně jinak? V cizích zemích se přece mluví cizími jazyky. Aneţka si vyhledala v knihovně atlas světa, aby se podívala, jak daleko je to od nich z Vodňan do Afriky, jak daleko její čápi poletí. Úkol: I my se podíváme na mapu. V Evropě si vyhledáme naši republiku a pod Evropou na jihu najdeme Afriku. Od Evropy ji odděluje Středozemní moře. Přibliţně pod středem Afriky vpravo je oblast velikých jezer s podivnými jmény: Ukereve, Tanganjika, Malavi,... Tam někde budou naši čápi přezimovat. To je ale strašná dálka! diví se Aneţka a my s ní. 3

4 2. Nad krajinou To Čápík a Čápinka si starosti nedělají. Rodné Vodňany nechali za sebou a letí teď pod dozorem rodičů k jihovýchodu. Strašně se těší, ţe uvidí nové kraje a zaţijí dobrodruţství. Jak dlouho vlastně poletíme? ptá se Čápík tatínka. To záleţí na počasí, ale nejmíň dva měsíce? Dva měsíce? Tak dlouho letět nevydrţím. Ovšem ţe ne. Budeme přece také odpočívat, shánět potravu, čistit a čechrat peří a vţdycky se musíme trochu prospat. Cestou se seznámíte s našimi příbuznými, kteří hnízdí v jiných krajích a jiných zemích. Teď uţ za chvilinku se k nám připojí hejno mého nejlepšího kamaráda. Ten se usadil jen kousek odtud, tady za řekou Dyjí v Rakousku. Tam se ovšem Dyji říká Thaya a čápovi se říká Storch [vyslov štorch]. Storch? Ale jak se s nimi domluvíme? diví se Čápinka, která uţ se těší na bratrance a sestřenice. No jak? Snadno! Po čapím. My čápi máme přece všichni stejnou řeč. Děláme klapy- -klap, klapy-klap zobákem. To jenom lidé mluví v různých zemích různě. My se mezi sebou domluvíme snadno. To jenom kvůli lidem je uţitečné, kdyţ si zapamatuješ některá důleţitá slova, abys věděla, o čem lidé mluví. A protoţe v různých zemích, kterými cestujeme, se mluví různě, je dobré znát ta slova v různých jazycích. Úkol: Zamysleme se, která slova jsou asi důleţitá pro ţivot čápů? Udělejme si jejich seznam. Rozdělíme se ve třídě na skupinky a kaţdá se soustředí na jeden okruh slov (vzhled čápa, prostředí, ve kterém ţije, potrava, co čápi dělají, tah stěhovavých ptáků atd.). Např.: 1. Jaké mají čápi části těla (např. křídla)

5 2. Čím se čápi ţiví (např. plţi): 3. V jakém prostředí u nás čápi ţijí, kde můţeme čápa najít (např. louka): 4. Čtvrtá skupinka si zapíše, co čáp dělá (např. brodí se): Pátá skupinka můţe tvořit seznam jiných ptáků, kteří také ţijí u vody jako čápi (např. labutě):.... Potom si všechny skupiny sdělí výsledky své práce a případně všichni dohromady s učitelem doplní další slova. Domácí úkol: Vybarvěte si obrázek čápů tak, ţe všichni dospělí čápi budou mít červený zobák a červené nohy, zatímco mláďata zobák černý a nohy ţluté nebo růţové.

6

7 3. Setkání nad řekou Dyjí Naši čápi letí na jih. Ne však přímo. Vedou je říční toky a vyhýbají se horám. Ti naši se právě blíţí k lesklé stuze řeky Dyje, teče na hranici mezi Moravou a Rakouskem. A jak Čápíkovi slíbil tatínek, v dálce se uţ opravdu rýsuje skupinka dvou dospělých a čtyř mladých čápů. Všichni si na dálku mávají křídly na pozdrav. To jsou oni? Ten tvůj kamarád Storch? Ano, správně. Storch. V Rakousku se mluví německy a čáp se německy řekne Storch. To si zapamatuj. A Storchova rodinka se připojila k našim Čápům a dál uţ letí spolu. Dlouho však tak nezůstanou. Sotva se Dyje vlije do řeky Moravy, uţ se připojuje další malé hejno. Tentokrát sestřenice paní Čápové s manţelem a svými třemi dětmi. Staří se znají, přátelsky na sebe klapou zobáky, mladí se navzájem okukují. Vy jste Storchovi nebo Čápovi? zajímá se Čápinka. Ani jedno, ani druhé, směje se její nová tetička. Tady uţ jsme na Slovensku, víš? A slovensky se čáp řekne bocian. Takţe tady tvůj strýček je pan Bocian a já jsem paní Bocianová. No né? Copak se čáp váţně řekne kaţdým jazykem úplně jinak? Uţ to tak bude. To uvidíš cestou. V kaţdé zemi na nás budou lidé volat úplně jinak. Ale naštěstí k nám jsou všude hodní, protoţe my čápi a lidé se máme rádi. No jo, s Aneţkou jsme byli kamarádi. A její tatínek nám prý kaţdé jaro čistí staré hnízdo, povídala maminka. A všichni letí dál, ale uţ je trochu bolí křídla. Jenţe brzy prý budou nad Maďarskem a tam si pořádně několik dnů odpočinou, slibuje maminka. Úkol: Uvaţujme, proč se čáp řekne v kaţdé řeči jinak. Není to prostě tím, ţe v kaţdé řeči se řekne jinak většina slov? Pak bychom přece nemuseli mít slovníky. Kaţdá ze skupinek ve třídě dostane některý překladový slovník (česko-anglický, česko-německý, česko-francouzský, česko-španělský,...) a najde v něm protějšek slova ČÁP. Slova jsou ve slovníku řazena, jak známo, podle abecedy. Tak si ji nejprve v rychlosti přeříkáme. Kaţdá skupina napíše nalezené slovo a jazyk jeho původu na tabuli např.: francouzsky cigogne [vyslov sigoň]. Čáp: německy -... anglicky -... francouzsky -... španělsky

8 4. Odpočinek v maďarské pustě Pod našimi čápi se otevřela rozlehlá rovná krajina. Ţádné kopce, ţádné lesy. Jen pastviny a na nich dobytek. Stáda se shromaţďují u napajedel. Té krajině se prý říká pusta. Ale co se to bělá na lukách mezi strouhami a podél močálů? No ovšem čápi. Důstojně kráčejí se skloněnou hlavou, upřeně pozorují, kde se co pohne v trávě a rákosí, a kdyţ objeví brouka, plţe, či ţábu, rychlým pohybem se zmocní potravy. Jiní elegantně postávají ve skupinkách a zobákem pročesávají a načechrávají letem unavená pírka. I naši čápi se krouţivě snášejí k zemi, Čápík s Čápinkou by si po všech těch záţitcích nejraději zabořili hlavičky pod křídlo a usnuli, ale jak, kdyţ uţ na ně vesele pokřikují jejich další příbuzní! Odkudpak letíte? My jsme z Česka, oni z Rakouska a tamti ze Slovenska, odpovídá za všechny Čápík, hrdý jak všechno dobře ví. No, my jsme tady domácí. Narodili jsme se tamhle na tom topolu. Uţ bych taky nejraději vyrazil na cestu, ale rodiče tvrdí, ţe musíme počkat na ostatní čápy od severu. Tak co se dá dělat! Zatím přiletěli z Polska, z Ukrajiny i ze Švédska, ale někde se zdrţeli strýčkové z Litevska, Lotyšska a Estonska. A také nikdo zatím nepřiletěl z Ruska. Asi tam mají letos pěkně teplo, tak se jim nechce vyrazit. Čápík vyvaluje oči. Tolik zemí, o kterých on ještě nikdy neslyšel! A to se v kaţdé té zemi mluví jiným jazykem? ptá se maminky, která právě mává křídlem na další sestřenici. No ano. Jako u nás v Česku lidé mluví česky a na Slovensku slovensky, v Maďarsku se mluví zase maďarsky a v polsku polsky. To postupně poznáš. Za pár dní poletíme přes Rumunsko, pak přes Bulharsko a přes Turecko. V kaţdé té zemi se mluví zvláštním jazykem. A neţ Čápík stačí poloţit další otázku, maminka uţ pokračuje ve přátelském klapání se svojí maďarskou sestřenicí. 8

9 Cvičení: Čápík s Čápinkou si před spaním vymysleli hru a my si zahrajeme s nimi. Kaţdý v řadě řekne název země a jeho soused odvodí, jakým jazykem se v té zemi mluví. Příklad: Slovensko slovensky Maďarsko... Polsko... Ukrajina... Švédsko... Estonsko... Litevsko... Lotyšsko... Rusko... Rumunsko... Bulharsko... Turecko... Ale pozor! Německy se mluví nejen v Německu, ale také v Rakousku a v některých dalších zemích. A tak teď zkusíme hru obráceně a budeme doplňovat: Příklad: Maďarsky se mluví v Maďarsku. Lotyšsky se mluví... Rusky se mluví... Estonsky se mluví... Polsky se mluví... Německy se mluví... Švédsky se mluví... Rumunsky se mluví... 9

10 Turecky se mluví... Litevsky se mluví... Slovensky se mluví... Bulharsky se mluví... Domácí úkol: Kaţdý se pokusí najít na mapě Evropy co nejvíce zemí, o kterých si čápi povídali. 10

11 5. Kolik zemí, tolik jazyků? Několik dní odpočívali čápi v maďarské pustě. Z různých směrů přilétala další hejna. Čápík s Čápinkou se od nich postupně dozvídali, ţe rusky se čáp řekne áist, ţe polsky je to bocian stejně jako slovensky a švédsky stork podobně jako německy. Řekli si však, ţe to si pamatovat nemusí, protoţe přes tyhle země jejich cesta stejně nevede. Důleţitější pro ně bylo vědět, jak na ně asi budou volat lidé v krajích, které přelétají. A uţ brzy se to dozvěděli. Nazítří přespávali v Rumunsku v níţině při řece Dunaji. Děti je vítaly radostným pokřikem: Barza, barza! V Bulharsku zjistili, ţe se čáp řekne štrkel a v Turecku lelek. Potom ale doletěli do zemí, kde se název země a obyvatel nepodobal názvu jejich jazyka. A tak kdyţ přistáli v Libanonu, dozvěděli se, ţe se tam nemluví libanonsky, jak Čápík myslel, ale arabsky a také francouzsky a anglicky. A v Izraeli zase zjistili, ţe se tam nemluví izraelsky, jak hádala Čápinka, ale hebrejsky a také arabsky. Ti, kteří mluví hebrejsky, nazývají čápa chasida, arabsky mluvící děti volají na čápa al laklak. A pak přišel Egypt, první země na africkém kontinentu. Ani tam se nemluví egyptsky. Je to jedna z mnoha zemí v této oblasti, kde velká většina obyvatel mluví arabsky. Arabština je však nejdůleţitějším jazykem spousty afrických zemí, například Egypta, Libye, Tuniska, Somálska a dalších. I tady mají čápy rádi. Kdyţ přelétají nad krajinou, volají na ně lidé: Al laklak, al laklak. To se Čápíkovi i Čápince moc líbilo. Vţdyť to znělo téměř jako jejich čapí klapy-klap, klapání zobákem. 11

12 Úkol: 1/ Podle článku vyhledejte země, pro které platí, ţe skoro všichni jejich obyvatelé mluví stejným jazykem, a zapište si příklady: / Jsou země, kde někteří obyvatelé mluví jedním jazykem a někteří zase jiným jazykem. Uveďte příklad: / Jsou jazyky, kterými se mluví nejen v jedné, ale ve více zemích:

13 6. Negateir shromaždiště ptáků Právě v Egyptě mezi městem Kanah na řece Nilu a městem Safága při Rudém moři je níţina Negateir. To znamená v arabštině shromaţdiště ptáků. V této níţině lze na podzim spatřit tisíce a tisíce čápů, táhnoucích z Evropy východní cestou. Neţ zrána vzlétnou, čekají na vhodný vánek a rokují. Čápík poslouchá, co si staří povídají, a zvědavě se ptá: Proč východní cestou? Jak východní cestou? Copak se dá z Evropy létat ještě jinudy? No právě, vysvětluje maminka. My oblétáme Středozemní moře na východě. Ale naši příbuzní z Dánska, ze západního Německa, Holandska, Francie a z dalších zemí oblétají Středozemní moře ze západu. Je to pro ně blíţ, tak létají západní cestou. S těmi se setkáme aţ na konci cesty, tam v našem zimovišti, u afrických jezer. Úkol: Podíváme se na mapu Evropy a v její západní části vyhledáme země, o kterých si čápi povídali. Opět si odvodíme názvy jazyků, kterými se v těchto zemích mluví: Příklad: Dánsko dánsky Holandsko... Francie... Španělsko... Portugalsko... Ale pozor: V Belgii se nemluví belgicky, ale v jedné části francouzsky, v druhé holandsky a na malém území německy. A ve Švýcarsku se nemluví švýcarsky, ale někde německy, jinde francouzsky a ještě jinde italsky. Zkusme si tedy na závěr vzpomenout, kde všude v Evropě se mluví německy:... 13

14 7. Čapí hnízdo pod sněhem Blíţí se Vánoce. Aneţka sype do krmítka ptáčkům a myslí si: Babička měla pravdu. Čápům by semínka v krmítku nestačila. Ještě ţe odletěli. Těm by tady teď bylo ouvej. Otevře si kníţku o čápech, kterou si vypůjčila ve škole, a uţ pokolikáté si na mapě hledá ten kraj afrických jezer. Oči jí padnou na jezero Tanganjika. Co to asi znamená? A Aneţka se začte do své knihy. Babičko, víš, co znamená slovo Tanganjika? Jak bych to mohla vědět, prosím tě. To přece neznamená nic. No jo, česky nic. Ale tady píšou, ţe v bantuských jazycích tanga znamená toulat se a njika znamená neobdělanou otevřenou krajinu. Takţe tanganjika znamená toulání širým krajem. Ale zároveň prý se ten název podobá slovu kutanganjika, coţ znamená setkávat se. Takţe to vypadá, ţe tam někde u toho jezera se setkávají čápi z celého světa a společně se potulují kolem jezera. No to je dost moţné, pochválila Aneţku babička. Naše městečko se jmenuje Vodňany také podle toho, ţe je tady kolem spousta vody samé rybníky, potoky, strouhy i řeka Blanice. A potom si babička, která o afrických jezerech neví skoro nic a o bantuských jazycích v ţivotě neslyšela, pomyslí: Po kom ta naše holka je? Co to má za zvláštní zájmy? Inu, třeba z naší Aneţky nakonec bude nějaký jazykovědec. A proč by ne! 14

15 Úkol: Některé názvy hor, řek, jezer, měst a vesnic napovídají, jak vznikly, a co tedy znamenají. U jiných názvů se to zjišťuje obtíţněji. Kdyţ se řeka jmenuje Křemelná, umíme si představit, ţe její řečiště je plné křemínků, které voda omílá na oblázky. Kdyţ se obec jmenuje Mrkvojedy, uhádneme, ţe se v okolí pěstovalo, a tedy i jedlo hodně mrkve. Ale kdyţ se řeka a podle ní pak země jmenuje Morava, musíme se podívat do odborných knih, abychom se dozvěděli, ţe kdysi dávno ve starých jazycích, ze kterých se vyvinuly naše dnešní, část slova -mor- znamenala stojatou vodu nebo močál. A ţe tedy řeka Morava dostala zřejmě své jméno podle močálů, které ji obklopovaly. Takové vědomosti zjišťují sloţitým studiem odborníci, kterým se říká jazykovědci neboli lingvisté. Výsledky jejich práce najdeme ve slovnících, encyklopediích a dalších knihách. Zahrajme si teď na jazykovědce a zamysleme se nad původem některých názvů: Pročpak se Černé jezero nazývá Černé? Jak asi získalo své jméno město Most a jak Ţelezný Brod? Jak vznikly asi názvy obcí Dubí, Březí, Bukovec, Lipovka, Topolná, Vrbno? Odhadněte původ názvu Lysé hory, Sněţky, Mravenečníku, Komářího vrchu, Špičáku? Proč se řeky jmenují Luţnice, Bystřice, Teplá? Je těţké pochopit, jak získaly své jméno vesnice Praskolesy, Kozojedy, Ţabovřesky? Zamyslete se kaţdý nad jménem místa, ve kterém ţijete, a nad jmény řek, potoků a kopců ve vašem okolí. Je snadné domyslet si, jaký je původ jejich jmen? Tam, kde si nebudete vědět rady, poţádejte o pomoc rodiče nebo učitele. Je zajímavé, ţe podobně je to i s názvy různých míst v cizině. Kdyţ se nějaké město u nás jmenuje Brod, vyplývá z toho, ţe v těch místech byla kdysi v řece mělčina, které se pouţívalo k překonání vody z jednoho břehu na druhý. Protoţe v těch místech tehdy nebyl most, museli se lidé i dobytek přebrodit. A tak u nás máme Brodů několik např. Ţelezný, Vyšší, Havlíčkův, Uherský. Německy se brod řekne Furt, a tak poznáme, ţe spousta německých měst vznikla právě u brodu přes řeku, právě jako dnešní Frankfurt, Sweinfurt nebo Klagenfurt. Ale podobně je tomu i v Anglii s názvem slavných měst Oxford a Stratford, protoţe anglicky se brod řekne právě ford. 15

16 16

17 8. Zima u jezera Tanganjika Uţ řadu týdnů tráví naši čápi ve svém zimovišti. Za tři měsíce urazili téměř deset tisíc kilometrů. Teď si zaslouţí vydatný odpočinek. Čápík i Čápinka mají spoustu kamarádů. Podnikají výpravy po okolí, soutěţí v letu, honí se po břehu a přetahují o potravu. Ale to jen z legrace, protoţe kolem jezera je pro všechny ptáky potravy dost a dost. A kdyţ uţ se nabaţili běhání a létání, cvičí se ve stání na jedné noze a přitom si povídají. Mají pořád o čem, protoţe kaţdý přiletěl odjinud a kaţdý má jiné zkušenosti. Čápinka si oddychla, kdyţ zjistila, ţe se opravdu se všemi čápy na světě domluví klapy-klap, klapy-klap, tedy společnou čapí řečí. Dělala si s tím velké starosti. Vţdyť po cestě poznala tolik zemí a téměř v kaţdé z nich se mluvilo zvláštním jazykem. Lidé to mají těţší, svěřila se kamarádkám. Kdyţ nemají ţádné společné klapy-klap jako my, musí se všichni naučit kromě svého vlastního jazyka, ještě několik dalších. Jak jinak by se domluvili s ostatními? Těţko. Nebo by nesměli cestovat, ani se stýkat s cizinci, uvaţuje kamarádka od polských jezer. Jenţe jak si mají z tolika řečí vybrat? přemýšlí jiná, která se narodila aţ na druhém konci Evropy v Portugalsku. To nevím. Ale snad podle toho, co je nejuţitečnější. Já bych řekla, ţe pro lidi je důleţité umět se domluvit se sousedy, míní dcerka pana Bociana ze Slovenska. U nás hned za Dunajem začíná Maďarsko, takţe lidé u nás by asi měli umět trochu maďarsky. A kousek je to do Rakouska, takţe by měli umět také trochu německy. No jo, jenţe lidé hodně cestují po světě. Skoro tolik jako my. A tak jazyky sousedů nestačí. Nám povídal tatínek, vzpomněla si Čápinka, ţe mezi lidmi je zvykem učit se ve škole cizí jazyky, kterými je moţné se domluvit po celém světě. Ţe prý to je angličtina, francouzština, španělština a v Evropě také němčina. Říká se jim jazyky mezinárodního dorozumívání. Ty pouţívají, kdyţ se potřebují domluvit s nějakým cizincem. Čápinka se odmlčí, protoţe si vzpomněla na Aneţku, ţe by pro ni bylo snazší, kdyby lidé stejně jako čápi měli nějaké jednoduché klapy-klap, se kterým by vystačili všude na cestách a nemusili se učit tolik jazyků. 17

18 Úkol: Zjistěte si, které jazyky se vyučují u vás ve škole Zjistěte si, které další jazyky zpravidla slouţí k dorozumění mezi lidmi z různých zemí, ale u vás ve škole se neučí Jakými jazyky byste se domluvili s lidmi ze států, které sousedí s Českou republikou?

19 9. Zpátky v rodném kraji Je duben. Dny jsou příjemně teplé. Aneţka se právě učí angličtinu na zítřek a tu ji vytrhne křik z ulice: Čápi, čápi. Aneţka vyrazí, ani se nepřezuje. A opravdu, na louku za zahradami se snáší několik čápů. Krouţí ve velkých obloucích a přistávají. Ještě na zemi trochu pohybují křídly, jako by je nemohli zastavit. Aneţce se zdá, ţe jí jeden z nich kývá hlavou na pozdrav. I Aneţka mává a vesele volá: Čápi, čápi! Čápinka spokojeně poklepává zobákem. Tak jsme zase doma. A Aneţka na nás nezapomněla. Škoda, ţe Aneţka neumí klapy-klap a já jí nemůţu vypravovat o Africe. Ani se jí nemůţu pochlubit, v kolika různých jazycích jsem uţ slyšela pojmenovat čápy, a poznala i spoustu dalších uţitečných slov. Jako třeba baţina, ropucha, housenka. Jenţe kdo ví, pro lidi jsou asi důleţitější úplně jiná slova. Také Aneţka spokojeně pokyvuje hlavou. Tak uţ jsou zase tady. A určitě na mě nezapomněli. Škoda, ţe čápové neumějí mluvit nějakou lidskou řečí a nemůţeme si popovídat. Tak ráda bych věděla, jak vypadá zima v Africe, jak tam ţijí lidé a jak a o čem mluví. Pak jen tak pro legraci zavolala na čapí cestovatele: Do you speak English? Čápi neodpověděli, ale Aneţčina maminka, která se také objevila ve dveřích, se připojila francouzsky: Parlez-vous français? a potom ještě německy: Sprechen Sie Deutsch? No vidíš Aneţko, směje se maminka, kromě té angličtiny a francouzštiny, které sis ve škole vybrala, se budeš asi muset začít učit ještě čapí řeč. Jenţe v tu chvíli Čápinka mrkla na Aneţku a obě měly pocit, ţe si stejně rozumějí i beze slov. 19

20 Úkol: Která slova nebo věty jsou podle vás důleţitá při setkání s cizinci a jaká slova byste se chtěli naučit v cizí řeči jako první. (Najděte si některá z nich ve slovnících.) Myslíte, ţe je moţné rozumět si beze slov?... Na závěr si zahrajte kvarteto. 20

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Datum vytvoření: 23. 10. 2013 Jméno aurora: Předmět: Ročník: Anotace způsob použití ve výuce: Ing. Martina

Více

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška.

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. O letadélku Káňeti Knihu od Bohumila Říhy převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. Tomešovic rodině se narodila Anežka. O tři roky později se jim narodil kluk Vojta. -

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Evropa regionální geografie II. Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Malé státy jižní Evropy

Více

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků. 1) Vysvětlete pojmy:

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků. 1) Vysvětlete pojmy: Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků 1) Vysvětlete pojmy: a) rasa europoidní, mongoloidní, negroidní, mestic, mulat, zambo b) jazykový a územní národ, stát národnostně homogenní,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Ekvádoru? K tomu, co vymyslíte, můžete namalovat i obrázek.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: I/2 č.sady: 1 Ověřeno ve výuce: 27.9.2011 Třída: 3 Datum:27.9. 2011 1 Co píše o ptácích? Vzdělávací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové (= téma OSV č. 1) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Dodržujeme základní

Více

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_01

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

Vedlejší věty Anotace:

Vedlejší věty Anotace: Vedlejší věty Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: Mgr. Jana Špryňarová NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_CJ3 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Anotace: Materiál tvoří i-učebnice. Je možné

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Naši sousedé ve střední Evropě

Naši sousedé ve střední Evropě Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Naši sousedé ve střední Evropě Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2015 (Čj.

Více

Hry a rošťárny pro kluky a holky

Hry a rošťárny pro kluky a holky Hry a rošťárny pro kluky a holky Vyšlo také v tištěné verzi www.fragment.cz Hry a rošťárny pro kluky a holky e-kniha Vybrala a uspořádala Hana Janoušková Ilustroval Antonín Šplíchal Copyright Fragment,

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka.

ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka. Slova nadřazená domeček- obrázek slovo nadřazené nábytek ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka. 1. Lenka s mámou nakupuje.

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Pracovní list pro žáky 5. ročníku. Žáci doplňují neúplné věty a vyřeší si křížovku. Zdroj textu: vlastní.

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Pracovní list pro žáky 5. ročníku. Žáci doplňují neúplné věty a vyřeší si křížovku. Zdroj textu: vlastní. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.33.5._VL TÉMA: Vlastivěda- Spolková republika

Více

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska.

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska. č. 7 název Státy Střední Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají střední Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

PORG, přijímací zkoušky 2015 Čeština B Reg. číslo:

PORG, přijímací zkoušky 2015 Čeština B Reg. číslo: Nejprve si pozorně přečti text. (Podtržených a tučně vytištěných slov si zatím nevšímej, vrátíš se k nim v průběhu testu.) Pan Vavřinec opravdu nosil každou ponožku jinou. Na levé noze červenou, na pravé

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

Učíme se nové věci. Chytrá hlavička! Muº j atlas světa. Více než 60 okének s překvapením! KNIŽNÍ KLUB

Učíme se nové věci. Chytrá hlavička! Muº j atlas světa. Více než 60 okének s překvapením! KNIŽNÍ KLUB Učíme se nové věci Chytrá hlavička! Muº j atlas světa Více než 60 okének s překvapením! KNIŽNÍ KLUB Naše Země Jak nejlépe zjistíš, kde na Zemi se zrovna nacházíš nebo kde leží určitá místa světa? Správně

Více

CYKLOŠKOLKA. Škola jízdy na kole

CYKLOŠKOLKA. Škola jízdy na kole CYKLOŠKOLKA Škola jízdy na kole PRO DĚTI od 5 do 10 Němcová Marie roků Učíme se jezdit na kole, zatáčet, brzdit Znát dopravní značky, křižovatky, přejezdy Dozvíme se o historii jízdních kol, trojkolek

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

VODSTVO ČR pracovní list

VODSTVO ČR pracovní list VODSTVO ČR pracovní list VY_52_INOVACE_CVSD2_11_4B Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Pracovní list se zabývá vodstvem ČR. V

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Jarní probuzení. Projekt k tématu Jaro. Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová

Jarní probuzení. Projekt k tématu Jaro. Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová Jarní probuzení Projekt k tématu Jaro Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová Hlavní cíle projektu Hlavním cílem tohoto projektu je upevnit znalosti z prvouky týkající se jara, jarní přírody, zvířat, zlepšit

Více

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří by se svými mateřskými jazyky ani nebyli schopni domluvit.

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Představte si, že hledáte dovolenou v Itálii. Co uděláte? Půjdete na italský vyhledávač a zadáte tam klíčové slovo vacanze in Italia?

Představte si, že hledáte dovolenou v Itálii. Co uděláte? Půjdete na italský vyhledávač a zadáte tam klíčové slovo vacanze in Italia? nebo alespoň ne tolik, kolik byste sami chtěli. Představte si, že hledáte dovolenou v Itálii. Co uděláte? Půjdete na italský vyhledávač a zadáte tam klíčové slovo vacanze in Italia? Jedním z nejprozaičtějších

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Jméno: 1. Na mapě světa obtáhni hranice Evropy červenou pastelkou a urči světové strany.

Jméno: 1. Na mapě světa obtáhni hranice Evropy červenou pastelkou a urči světové strany. č. 2 název Evropa anotace V pracovních listech si žáci opakují základní vědomosti ze 7. ročníku. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Slovní druhy. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.192 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.192 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.192 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu : VY_32_INOVACE_38_11 Tématický celek : Gramatika, skladba, sloh Autor : Kateřina

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NABÍDKA LEKCÍ PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Vážení pedagogové, dostává se vám do rukou nabídka vzdělávacích programů v knihovně. Nabídka je rozdělena do dvou částí, na lekce informačního

Více

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Jana Schlemmerová Tematický okruh: Název: VY_12_INOVACE_08_ČJ3_VĚTY

Více

Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu

Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu Téma hodiny: numbers, colours Výchovný cíl: upevňování správných návyků a dodržování stanovených pravidel při práci s počítačem Vzdělávací cíl: zopakování

Více

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy pro 8 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko PŘÍLOHA C. pro 10 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 12 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 14 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 15

Více

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Úvodní text Miloš Macourek O holčičce s náhradní hlavou Hlava je taková bedýnka, je v ní plno maličkých šuplíků a přihrádek

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Zájmena. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Zájmena. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Zájmena MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Obránci mlýna (Eckart zur Nieden, překlad: Pavel Mareš) 4. Nevítaná návštěva

Obránci mlýna (Eckart zur Nieden, překlad: Pavel Mareš) 4. Nevítaná návštěva 4. Nevítaná návštěva Poslední kus cesty ke mlýnu Kristina běţela. Těšila se uţ, ţe zase uvidí své kočičky. Jen ta těţká taška s nákupem pro dědu Kalouska jí bránila běţet ještě rychleji. Před domem stálo

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Má cesta k ajurvédě Jana Bukovská Lázně Toušeň 2011/2012 Ajurvédská instituce Dhavantri, Praha

Má cesta k ajurvédě Jana Bukovská Lázně Toušeň 2011/2012 Ajurvédská instituce Dhavantri, Praha Má cesta k ajurvédě Jana Bukovská Lázně Toušeň 2011/2012 Ajurvédská instituce Dhavantri, Praha Obsah Má cesta k ajurvédě Mé první setkání s Govindžím a ajurvédou Co jsem skutečně poznala Závěr: aneb, co

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění téma měsíce řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění Svíčky a kadidlo. Dvě věci, bez kterých si pravoslavný kostel snad ani nelze představit. Obě věci se vyrábějí už po staletí stejným

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2)

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada: 1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-1ST-30

Více

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Jak vyhledávat Už víme, jak zacházet s programem Microsoft Internet Explorer, a můžeme se pustit do surfování. Ostatně, stejně jsme to při seznamování s funkcemi programu chtíce nechtíce dělali.

Více

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva Inclusion Europe Evropskáasociacelidísmentálním postiženímajejichrodinnýchpříslušníků InclusionEuropezastupujeosoby smentálnímpostiženímajejichrodiny. ČlenskýmiorganizacemiInclusionEurope jsouorganizacesebeobhájcůarodičovské

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Studijní ná vš tě vá 2013 2014

Studijní ná vš tě vá 2013 2014 Studijní ná vš tě vá 2013 2014 Jméno účastníka Název instituce Funkce RNDr. Olga Mokrejsova, Ph.D Conatex-Didactic Metodik pro vzdělávání Adresa instituce Velvarská 31, Praha 6, 160 00 Telefon +420 224

Více

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU PREFERENČNÍ SYSTÉM EU Evropská unie celní území: Belgické království Bulharsko, Česká republika, Dánské království, kromě Faerských ostrovů a Grónska, Estonsko, Finská republika, včetně ostrova Aland Francouzská

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Opakování hydrosféra VY_52_INOVACE_140. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 6.

Opakování hydrosféra VY_52_INOVACE_140. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 6. Opakování hydrosféra VY_52_INOVACE_140 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 6. 1 Z nabídky pod modrým obdélníkem postupně vytahuj řeky a umísti je do správného světadílu.

Více

EU V/2 1/Z21 EVROPA VODSTVO

EU V/2 1/Z21 EVROPA VODSTVO EU V/2 1/Z21 EVROPA VODSTVO Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa přírodní podmínky vodstvo. Prezentace obsahuje mnoţství obrázků a

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Jsme v Evropě. U nás doma v České republice. Je sedm hodin ráno. Maminka v kuchyni připravuje snídani a volá: Aničko, vstávat! Volá už potřetí.

Jsme v Evropě. U nás doma v České republice. Je sedm hodin ráno. Maminka v kuchyni připravuje snídani a volá: Aničko, vstávat! Volá už potřetí. Jsme v Evropě. U nás doma v České republice. Je sedm hodin ráno. Maminka v kuchyni připravuje snídani a volá: Aničko, vstávat! Volá už potřetí. Aničce se z jejího pelíšku moc nechce. Jsme v Africe. Je

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.02 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více