ČAPÍ CESTOU PŘES JAZYKY A ROVNOBĚŽKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČAPÍ CESTOU PŘES JAZYKY A ROVNOBĚŽKY"

Transkript

1 ČAPÍ CESTOU PŘES JAZYKY A ROVNOBĚŽKY (Navrhla a zpracovala: Marie Fenclová) Tematické zadání: - Jazykový zeměpis, vztah názvů jazyků a obyvatelských jmen - Vlastní jména a obecná jména v různých jazycích - Tematické seskupování slovní zásoby - Motivovaná pojmenování, tj. proč se co jak jmenuje, aneb co všechno nám slova prozradí sama o sobě - Vybírání jazyků, kterým se chci učit - Proč si lidé mají rozumět Stupeň: ročník Užité jazyky: čeština, slovenština, němčina, maďarština, polština, švédština, ruština, rumunština, bulharština, turečtina, hebrejština, arabština, bantuština, angličtina, francouzština, španělština Délka trvání: Asi 4x 30 min. nebo 3x 45 min.

2

3 1. Doma Kam letí naši čápi? Proč tady nezůstanou? ptá se Aneţka a zaraţeně se dívá na opuštěné hnízdo na střeše za komínem a na čapí pár se dvěma uţ dospívajícími mláďaty, kteří zakrouţili nad střechami a rozhodně zamířili k jihu. Tak jak to čápi dělají, povídá babička. Všichni čápi odlétají na zimu do Afriky. Kdepak by tady pod sněhem sháněli ţáby a brouky a pod ledem ryby a čolky? Ale dočkáš se, na jaře se zase vrátí. To Aneţku téměř usmířilo, ale stejně si dělá o své čápy starost. Jak se tam v té Africe a po celou dlouhou cestu budou dorozumívat? Tady, kdyţ na ně zavolám: Čápe, čápe!, vědí, ţe to patří jim. Ale co kdyţ tam někde za mořem, na ně budou volat úplně jinak? V cizích zemích se přece mluví cizími jazyky. Aneţka si vyhledala v knihovně atlas světa, aby se podívala, jak daleko je to od nich z Vodňan do Afriky, jak daleko její čápi poletí. Úkol: I my se podíváme na mapu. V Evropě si vyhledáme naši republiku a pod Evropou na jihu najdeme Afriku. Od Evropy ji odděluje Středozemní moře. Přibliţně pod středem Afriky vpravo je oblast velikých jezer s podivnými jmény: Ukereve, Tanganjika, Malavi,... Tam někde budou naši čápi přezimovat. To je ale strašná dálka! diví se Aneţka a my s ní. 3

4 2. Nad krajinou To Čápík a Čápinka si starosti nedělají. Rodné Vodňany nechali za sebou a letí teď pod dozorem rodičů k jihovýchodu. Strašně se těší, ţe uvidí nové kraje a zaţijí dobrodruţství. Jak dlouho vlastně poletíme? ptá se Čápík tatínka. To záleţí na počasí, ale nejmíň dva měsíce? Dva měsíce? Tak dlouho letět nevydrţím. Ovšem ţe ne. Budeme přece také odpočívat, shánět potravu, čistit a čechrat peří a vţdycky se musíme trochu prospat. Cestou se seznámíte s našimi příbuznými, kteří hnízdí v jiných krajích a jiných zemích. Teď uţ za chvilinku se k nám připojí hejno mého nejlepšího kamaráda. Ten se usadil jen kousek odtud, tady za řekou Dyjí v Rakousku. Tam se ovšem Dyji říká Thaya a čápovi se říká Storch [vyslov štorch]. Storch? Ale jak se s nimi domluvíme? diví se Čápinka, která uţ se těší na bratrance a sestřenice. No jak? Snadno! Po čapím. My čápi máme přece všichni stejnou řeč. Děláme klapy- -klap, klapy-klap zobákem. To jenom lidé mluví v různých zemích různě. My se mezi sebou domluvíme snadno. To jenom kvůli lidem je uţitečné, kdyţ si zapamatuješ některá důleţitá slova, abys věděla, o čem lidé mluví. A protoţe v různých zemích, kterými cestujeme, se mluví různě, je dobré znát ta slova v různých jazycích. Úkol: Zamysleme se, která slova jsou asi důleţitá pro ţivot čápů? Udělejme si jejich seznam. Rozdělíme se ve třídě na skupinky a kaţdá se soustředí na jeden okruh slov (vzhled čápa, prostředí, ve kterém ţije, potrava, co čápi dělají, tah stěhovavých ptáků atd.). Např.: 1. Jaké mají čápi části těla (např. křídla)

5 2. Čím se čápi ţiví (např. plţi): 3. V jakém prostředí u nás čápi ţijí, kde můţeme čápa najít (např. louka): 4. Čtvrtá skupinka si zapíše, co čáp dělá (např. brodí se): Pátá skupinka můţe tvořit seznam jiných ptáků, kteří také ţijí u vody jako čápi (např. labutě):.... Potom si všechny skupiny sdělí výsledky své práce a případně všichni dohromady s učitelem doplní další slova. Domácí úkol: Vybarvěte si obrázek čápů tak, ţe všichni dospělí čápi budou mít červený zobák a červené nohy, zatímco mláďata zobák černý a nohy ţluté nebo růţové.

6

7 3. Setkání nad řekou Dyjí Naši čápi letí na jih. Ne však přímo. Vedou je říční toky a vyhýbají se horám. Ti naši se právě blíţí k lesklé stuze řeky Dyje, teče na hranici mezi Moravou a Rakouskem. A jak Čápíkovi slíbil tatínek, v dálce se uţ opravdu rýsuje skupinka dvou dospělých a čtyř mladých čápů. Všichni si na dálku mávají křídly na pozdrav. To jsou oni? Ten tvůj kamarád Storch? Ano, správně. Storch. V Rakousku se mluví německy a čáp se německy řekne Storch. To si zapamatuj. A Storchova rodinka se připojila k našim Čápům a dál uţ letí spolu. Dlouho však tak nezůstanou. Sotva se Dyje vlije do řeky Moravy, uţ se připojuje další malé hejno. Tentokrát sestřenice paní Čápové s manţelem a svými třemi dětmi. Staří se znají, přátelsky na sebe klapou zobáky, mladí se navzájem okukují. Vy jste Storchovi nebo Čápovi? zajímá se Čápinka. Ani jedno, ani druhé, směje se její nová tetička. Tady uţ jsme na Slovensku, víš? A slovensky se čáp řekne bocian. Takţe tady tvůj strýček je pan Bocian a já jsem paní Bocianová. No né? Copak se čáp váţně řekne kaţdým jazykem úplně jinak? Uţ to tak bude. To uvidíš cestou. V kaţdé zemi na nás budou lidé volat úplně jinak. Ale naštěstí k nám jsou všude hodní, protoţe my čápi a lidé se máme rádi. No jo, s Aneţkou jsme byli kamarádi. A její tatínek nám prý kaţdé jaro čistí staré hnízdo, povídala maminka. A všichni letí dál, ale uţ je trochu bolí křídla. Jenţe brzy prý budou nad Maďarskem a tam si pořádně několik dnů odpočinou, slibuje maminka. Úkol: Uvaţujme, proč se čáp řekne v kaţdé řeči jinak. Není to prostě tím, ţe v kaţdé řeči se řekne jinak většina slov? Pak bychom přece nemuseli mít slovníky. Kaţdá ze skupinek ve třídě dostane některý překladový slovník (česko-anglický, česko-německý, česko-francouzský, česko-španělský,...) a najde v něm protějšek slova ČÁP. Slova jsou ve slovníku řazena, jak známo, podle abecedy. Tak si ji nejprve v rychlosti přeříkáme. Kaţdá skupina napíše nalezené slovo a jazyk jeho původu na tabuli např.: francouzsky cigogne [vyslov sigoň]. Čáp: německy -... anglicky -... francouzsky -... španělsky

8 4. Odpočinek v maďarské pustě Pod našimi čápi se otevřela rozlehlá rovná krajina. Ţádné kopce, ţádné lesy. Jen pastviny a na nich dobytek. Stáda se shromaţďují u napajedel. Té krajině se prý říká pusta. Ale co se to bělá na lukách mezi strouhami a podél močálů? No ovšem čápi. Důstojně kráčejí se skloněnou hlavou, upřeně pozorují, kde se co pohne v trávě a rákosí, a kdyţ objeví brouka, plţe, či ţábu, rychlým pohybem se zmocní potravy. Jiní elegantně postávají ve skupinkách a zobákem pročesávají a načechrávají letem unavená pírka. I naši čápi se krouţivě snášejí k zemi, Čápík s Čápinkou by si po všech těch záţitcích nejraději zabořili hlavičky pod křídlo a usnuli, ale jak, kdyţ uţ na ně vesele pokřikují jejich další příbuzní! Odkudpak letíte? My jsme z Česka, oni z Rakouska a tamti ze Slovenska, odpovídá za všechny Čápík, hrdý jak všechno dobře ví. No, my jsme tady domácí. Narodili jsme se tamhle na tom topolu. Uţ bych taky nejraději vyrazil na cestu, ale rodiče tvrdí, ţe musíme počkat na ostatní čápy od severu. Tak co se dá dělat! Zatím přiletěli z Polska, z Ukrajiny i ze Švédska, ale někde se zdrţeli strýčkové z Litevska, Lotyšska a Estonska. A také nikdo zatím nepřiletěl z Ruska. Asi tam mají letos pěkně teplo, tak se jim nechce vyrazit. Čápík vyvaluje oči. Tolik zemí, o kterých on ještě nikdy neslyšel! A to se v kaţdé té zemi mluví jiným jazykem? ptá se maminky, která právě mává křídlem na další sestřenici. No ano. Jako u nás v Česku lidé mluví česky a na Slovensku slovensky, v Maďarsku se mluví zase maďarsky a v polsku polsky. To postupně poznáš. Za pár dní poletíme přes Rumunsko, pak přes Bulharsko a přes Turecko. V kaţdé té zemi se mluví zvláštním jazykem. A neţ Čápík stačí poloţit další otázku, maminka uţ pokračuje ve přátelském klapání se svojí maďarskou sestřenicí. 8

9 Cvičení: Čápík s Čápinkou si před spaním vymysleli hru a my si zahrajeme s nimi. Kaţdý v řadě řekne název země a jeho soused odvodí, jakým jazykem se v té zemi mluví. Příklad: Slovensko slovensky Maďarsko... Polsko... Ukrajina... Švédsko... Estonsko... Litevsko... Lotyšsko... Rusko... Rumunsko... Bulharsko... Turecko... Ale pozor! Německy se mluví nejen v Německu, ale také v Rakousku a v některých dalších zemích. A tak teď zkusíme hru obráceně a budeme doplňovat: Příklad: Maďarsky se mluví v Maďarsku. Lotyšsky se mluví... Rusky se mluví... Estonsky se mluví... Polsky se mluví... Německy se mluví... Švédsky se mluví... Rumunsky se mluví... 9

10 Turecky se mluví... Litevsky se mluví... Slovensky se mluví... Bulharsky se mluví... Domácí úkol: Kaţdý se pokusí najít na mapě Evropy co nejvíce zemí, o kterých si čápi povídali. 10

11 5. Kolik zemí, tolik jazyků? Několik dní odpočívali čápi v maďarské pustě. Z různých směrů přilétala další hejna. Čápík s Čápinkou se od nich postupně dozvídali, ţe rusky se čáp řekne áist, ţe polsky je to bocian stejně jako slovensky a švédsky stork podobně jako německy. Řekli si však, ţe to si pamatovat nemusí, protoţe přes tyhle země jejich cesta stejně nevede. Důleţitější pro ně bylo vědět, jak na ně asi budou volat lidé v krajích, které přelétají. A uţ brzy se to dozvěděli. Nazítří přespávali v Rumunsku v níţině při řece Dunaji. Děti je vítaly radostným pokřikem: Barza, barza! V Bulharsku zjistili, ţe se čáp řekne štrkel a v Turecku lelek. Potom ale doletěli do zemí, kde se název země a obyvatel nepodobal názvu jejich jazyka. A tak kdyţ přistáli v Libanonu, dozvěděli se, ţe se tam nemluví libanonsky, jak Čápík myslel, ale arabsky a také francouzsky a anglicky. A v Izraeli zase zjistili, ţe se tam nemluví izraelsky, jak hádala Čápinka, ale hebrejsky a také arabsky. Ti, kteří mluví hebrejsky, nazývají čápa chasida, arabsky mluvící děti volají na čápa al laklak. A pak přišel Egypt, první země na africkém kontinentu. Ani tam se nemluví egyptsky. Je to jedna z mnoha zemí v této oblasti, kde velká většina obyvatel mluví arabsky. Arabština je však nejdůleţitějším jazykem spousty afrických zemí, například Egypta, Libye, Tuniska, Somálska a dalších. I tady mají čápy rádi. Kdyţ přelétají nad krajinou, volají na ně lidé: Al laklak, al laklak. To se Čápíkovi i Čápince moc líbilo. Vţdyť to znělo téměř jako jejich čapí klapy-klap, klapání zobákem. 11

12 Úkol: 1/ Podle článku vyhledejte země, pro které platí, ţe skoro všichni jejich obyvatelé mluví stejným jazykem, a zapište si příklady: / Jsou země, kde někteří obyvatelé mluví jedním jazykem a někteří zase jiným jazykem. Uveďte příklad: / Jsou jazyky, kterými se mluví nejen v jedné, ale ve více zemích:

13 6. Negateir shromaždiště ptáků Právě v Egyptě mezi městem Kanah na řece Nilu a městem Safága při Rudém moři je níţina Negateir. To znamená v arabštině shromaţdiště ptáků. V této níţině lze na podzim spatřit tisíce a tisíce čápů, táhnoucích z Evropy východní cestou. Neţ zrána vzlétnou, čekají na vhodný vánek a rokují. Čápík poslouchá, co si staří povídají, a zvědavě se ptá: Proč východní cestou? Jak východní cestou? Copak se dá z Evropy létat ještě jinudy? No právě, vysvětluje maminka. My oblétáme Středozemní moře na východě. Ale naši příbuzní z Dánska, ze západního Německa, Holandska, Francie a z dalších zemí oblétají Středozemní moře ze západu. Je to pro ně blíţ, tak létají západní cestou. S těmi se setkáme aţ na konci cesty, tam v našem zimovišti, u afrických jezer. Úkol: Podíváme se na mapu Evropy a v její západní části vyhledáme země, o kterých si čápi povídali. Opět si odvodíme názvy jazyků, kterými se v těchto zemích mluví: Příklad: Dánsko dánsky Holandsko... Francie... Španělsko... Portugalsko... Ale pozor: V Belgii se nemluví belgicky, ale v jedné části francouzsky, v druhé holandsky a na malém území německy. A ve Švýcarsku se nemluví švýcarsky, ale někde německy, jinde francouzsky a ještě jinde italsky. Zkusme si tedy na závěr vzpomenout, kde všude v Evropě se mluví německy:... 13

14 7. Čapí hnízdo pod sněhem Blíţí se Vánoce. Aneţka sype do krmítka ptáčkům a myslí si: Babička měla pravdu. Čápům by semínka v krmítku nestačila. Ještě ţe odletěli. Těm by tady teď bylo ouvej. Otevře si kníţku o čápech, kterou si vypůjčila ve škole, a uţ pokolikáté si na mapě hledá ten kraj afrických jezer. Oči jí padnou na jezero Tanganjika. Co to asi znamená? A Aneţka se začte do své knihy. Babičko, víš, co znamená slovo Tanganjika? Jak bych to mohla vědět, prosím tě. To přece neznamená nic. No jo, česky nic. Ale tady píšou, ţe v bantuských jazycích tanga znamená toulat se a njika znamená neobdělanou otevřenou krajinu. Takţe tanganjika znamená toulání širým krajem. Ale zároveň prý se ten název podobá slovu kutanganjika, coţ znamená setkávat se. Takţe to vypadá, ţe tam někde u toho jezera se setkávají čápi z celého světa a společně se potulují kolem jezera. No to je dost moţné, pochválila Aneţku babička. Naše městečko se jmenuje Vodňany také podle toho, ţe je tady kolem spousta vody samé rybníky, potoky, strouhy i řeka Blanice. A potom si babička, která o afrických jezerech neví skoro nic a o bantuských jazycích v ţivotě neslyšela, pomyslí: Po kom ta naše holka je? Co to má za zvláštní zájmy? Inu, třeba z naší Aneţky nakonec bude nějaký jazykovědec. A proč by ne! 14

15 Úkol: Některé názvy hor, řek, jezer, měst a vesnic napovídají, jak vznikly, a co tedy znamenají. U jiných názvů se to zjišťuje obtíţněji. Kdyţ se řeka jmenuje Křemelná, umíme si představit, ţe její řečiště je plné křemínků, které voda omílá na oblázky. Kdyţ se obec jmenuje Mrkvojedy, uhádneme, ţe se v okolí pěstovalo, a tedy i jedlo hodně mrkve. Ale kdyţ se řeka a podle ní pak země jmenuje Morava, musíme se podívat do odborných knih, abychom se dozvěděli, ţe kdysi dávno ve starých jazycích, ze kterých se vyvinuly naše dnešní, část slova -mor- znamenala stojatou vodu nebo močál. A ţe tedy řeka Morava dostala zřejmě své jméno podle močálů, které ji obklopovaly. Takové vědomosti zjišťují sloţitým studiem odborníci, kterým se říká jazykovědci neboli lingvisté. Výsledky jejich práce najdeme ve slovnících, encyklopediích a dalších knihách. Zahrajme si teď na jazykovědce a zamysleme se nad původem některých názvů: Pročpak se Černé jezero nazývá Černé? Jak asi získalo své jméno město Most a jak Ţelezný Brod? Jak vznikly asi názvy obcí Dubí, Březí, Bukovec, Lipovka, Topolná, Vrbno? Odhadněte původ názvu Lysé hory, Sněţky, Mravenečníku, Komářího vrchu, Špičáku? Proč se řeky jmenují Luţnice, Bystřice, Teplá? Je těţké pochopit, jak získaly své jméno vesnice Praskolesy, Kozojedy, Ţabovřesky? Zamyslete se kaţdý nad jménem místa, ve kterém ţijete, a nad jmény řek, potoků a kopců ve vašem okolí. Je snadné domyslet si, jaký je původ jejich jmen? Tam, kde si nebudete vědět rady, poţádejte o pomoc rodiče nebo učitele. Je zajímavé, ţe podobně je to i s názvy různých míst v cizině. Kdyţ se nějaké město u nás jmenuje Brod, vyplývá z toho, ţe v těch místech byla kdysi v řece mělčina, které se pouţívalo k překonání vody z jednoho břehu na druhý. Protoţe v těch místech tehdy nebyl most, museli se lidé i dobytek přebrodit. A tak u nás máme Brodů několik např. Ţelezný, Vyšší, Havlíčkův, Uherský. Německy se brod řekne Furt, a tak poznáme, ţe spousta německých měst vznikla právě u brodu přes řeku, právě jako dnešní Frankfurt, Sweinfurt nebo Klagenfurt. Ale podobně je tomu i v Anglii s názvem slavných měst Oxford a Stratford, protoţe anglicky se brod řekne právě ford. 15

16 16

17 8. Zima u jezera Tanganjika Uţ řadu týdnů tráví naši čápi ve svém zimovišti. Za tři měsíce urazili téměř deset tisíc kilometrů. Teď si zaslouţí vydatný odpočinek. Čápík i Čápinka mají spoustu kamarádů. Podnikají výpravy po okolí, soutěţí v letu, honí se po břehu a přetahují o potravu. Ale to jen z legrace, protoţe kolem jezera je pro všechny ptáky potravy dost a dost. A kdyţ uţ se nabaţili běhání a létání, cvičí se ve stání na jedné noze a přitom si povídají. Mají pořád o čem, protoţe kaţdý přiletěl odjinud a kaţdý má jiné zkušenosti. Čápinka si oddychla, kdyţ zjistila, ţe se opravdu se všemi čápy na světě domluví klapy-klap, klapy-klap, tedy společnou čapí řečí. Dělala si s tím velké starosti. Vţdyť po cestě poznala tolik zemí a téměř v kaţdé z nich se mluvilo zvláštním jazykem. Lidé to mají těţší, svěřila se kamarádkám. Kdyţ nemají ţádné společné klapy-klap jako my, musí se všichni naučit kromě svého vlastního jazyka, ještě několik dalších. Jak jinak by se domluvili s ostatními? Těţko. Nebo by nesměli cestovat, ani se stýkat s cizinci, uvaţuje kamarádka od polských jezer. Jenţe jak si mají z tolika řečí vybrat? přemýšlí jiná, která se narodila aţ na druhém konci Evropy v Portugalsku. To nevím. Ale snad podle toho, co je nejuţitečnější. Já bych řekla, ţe pro lidi je důleţité umět se domluvit se sousedy, míní dcerka pana Bociana ze Slovenska. U nás hned za Dunajem začíná Maďarsko, takţe lidé u nás by asi měli umět trochu maďarsky. A kousek je to do Rakouska, takţe by měli umět také trochu německy. No jo, jenţe lidé hodně cestují po světě. Skoro tolik jako my. A tak jazyky sousedů nestačí. Nám povídal tatínek, vzpomněla si Čápinka, ţe mezi lidmi je zvykem učit se ve škole cizí jazyky, kterými je moţné se domluvit po celém světě. Ţe prý to je angličtina, francouzština, španělština a v Evropě také němčina. Říká se jim jazyky mezinárodního dorozumívání. Ty pouţívají, kdyţ se potřebují domluvit s nějakým cizincem. Čápinka se odmlčí, protoţe si vzpomněla na Aneţku, ţe by pro ni bylo snazší, kdyby lidé stejně jako čápi měli nějaké jednoduché klapy-klap, se kterým by vystačili všude na cestách a nemusili se učit tolik jazyků. 17

18 Úkol: Zjistěte si, které jazyky se vyučují u vás ve škole Zjistěte si, které další jazyky zpravidla slouţí k dorozumění mezi lidmi z různých zemí, ale u vás ve škole se neučí Jakými jazyky byste se domluvili s lidmi ze států, které sousedí s Českou republikou?

19 9. Zpátky v rodném kraji Je duben. Dny jsou příjemně teplé. Aneţka se právě učí angličtinu na zítřek a tu ji vytrhne křik z ulice: Čápi, čápi. Aneţka vyrazí, ani se nepřezuje. A opravdu, na louku za zahradami se snáší několik čápů. Krouţí ve velkých obloucích a přistávají. Ještě na zemi trochu pohybují křídly, jako by je nemohli zastavit. Aneţce se zdá, ţe jí jeden z nich kývá hlavou na pozdrav. I Aneţka mává a vesele volá: Čápi, čápi! Čápinka spokojeně poklepává zobákem. Tak jsme zase doma. A Aneţka na nás nezapomněla. Škoda, ţe Aneţka neumí klapy-klap a já jí nemůţu vypravovat o Africe. Ani se jí nemůţu pochlubit, v kolika různých jazycích jsem uţ slyšela pojmenovat čápy, a poznala i spoustu dalších uţitečných slov. Jako třeba baţina, ropucha, housenka. Jenţe kdo ví, pro lidi jsou asi důleţitější úplně jiná slova. Také Aneţka spokojeně pokyvuje hlavou. Tak uţ jsou zase tady. A určitě na mě nezapomněli. Škoda, ţe čápové neumějí mluvit nějakou lidskou řečí a nemůţeme si popovídat. Tak ráda bych věděla, jak vypadá zima v Africe, jak tam ţijí lidé a jak a o čem mluví. Pak jen tak pro legraci zavolala na čapí cestovatele: Do you speak English? Čápi neodpověděli, ale Aneţčina maminka, která se také objevila ve dveřích, se připojila francouzsky: Parlez-vous français? a potom ještě německy: Sprechen Sie Deutsch? No vidíš Aneţko, směje se maminka, kromě té angličtiny a francouzštiny, které sis ve škole vybrala, se budeš asi muset začít učit ještě čapí řeč. Jenţe v tu chvíli Čápinka mrkla na Aneţku a obě měly pocit, ţe si stejně rozumějí i beze slov. 19

20 Úkol: Která slova nebo věty jsou podle vás důleţitá při setkání s cizinci a jaká slova byste se chtěli naučit v cizí řeči jako první. (Najděte si některá z nich ve slovnících.) Myslíte, ţe je moţné rozumět si beze slov?... Na závěr si zahrajte kvarteto. 20

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Evropa regionální geografie II. Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Malé státy jižní Evropy

Více

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_01

Více

VODSTVO ČR pracovní list

VODSTVO ČR pracovní list VODSTVO ČR pracovní list VY_52_INOVACE_CVSD2_11_4B Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Pracovní list se zabývá vodstvem ČR. V

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva Inclusion Europe Evropskáasociacelidísmentálním postiženímajejichrodinnýchpříslušníků InclusionEuropezastupujeosoby smentálnímpostiženímajejichrodiny. ČlenskýmiorganizacemiInclusionEurope jsouorganizacesebeobhájcůarodičovské

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska.

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska. č. 7 název Státy Střední Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají střední Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.02 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

EU V/2 1/Z25 VÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z25 VÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z25 VÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Východní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s vynechávanými

Více

Vedlejší věty Anotace:

Vedlejší věty Anotace: Vedlejší věty Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: Mgr. Jana Špryňarová NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_CJ3 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Anotace: Materiál tvoří i-učebnice. Je možné

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

EU V/2 1/Z21 EVROPA VODSTVO

EU V/2 1/Z21 EVROPA VODSTVO EU V/2 1/Z21 EVROPA VODSTVO Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa přírodní podmínky vodstvo. Prezentace obsahuje mnoţství obrázků a

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Pracovní list obsahuje test k reáliím německy mluvících zemí. Žáci znají reálie německy mluvící zemí.

Pracovní list obsahuje test k reáliím německy mluvících zemí. Žáci znají reálie německy mluvící zemí. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_17 Test - Reálie Němčina 1. ročník Pracovní list obsahuje test k

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

NABÍDKA PROMÍTÁNÍ A PŘEDNÁŠEK

NABÍDKA PROMÍTÁNÍ A PŘEDNÁŠEK Leden 2011 Seznam témat 1. Cesta do Somalilandu země, která oficiálně neexistuje... 3 2. Guinea Bissau putování přes hory a savany na největší Africký karneval... 3 3. Bulharsko jak ho neznáte všichni

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Jana Schlemmerová Tematický okruh: Název: VY_12_INOVACE_08_ČJ3_VĚTY

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Miroslav Zajíček - prodej a distribuce jazykové literatury CENÍK NAKLADATELSTVÍ INFOA od 1. 10. 2012

Miroslav Zajíček - prodej a distribuce jazykové literatury CENÍK NAKLADATELSTVÍ INFOA od 1. 10. 2012 3 3 v 1 Angličtina - maturitní minimum 9788072406388 269.00 A Alles klar 1a - učebnice + cvičebnice 9788072406593 179.00 Alles klar 1a+b - metodika 9788072406616 269.00 Alles klar 1b - učebnice + cvičebnice

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Egypt. program pro děti

Egypt. program pro děti Světový den modliteb 2014 Egypt program pro děti 2 Světový den modliteb (Při vchodu nabízíme dětem skleničku nebo kelímek s vodou, kterou děti mají hned na místě ochutnat.) 1. Seznámení s Egyptem (doporučujeme

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Jihovýchodní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s doplňujícími

Více

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Úvodní text Miloš Macourek O holčičce s náhradní hlavou Hlava je taková bedýnka, je v ní plno maličkých šuplíků a přihrádek

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Z obsahu květnového čísla časopisu: Youth exchange v Itálii Příprava projektu Moving on Young EntrepreneurS schváleno! Další připravované akce Euroteamu Letošní rok je pro Euroteam velice nadějný, podařilo

Více

1) Státy střední Evropy 5.r.

1) Státy střední Evropy 5.r. 1) Státy střední Evropy 5.r. Česká republika sousedí se 4 státy. - na severu - - na západě - - na jihu - - na východě - Doplň názvy států do mapky: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/czech_republic_map_blank.png

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Představte si, že hledáte dovolenou v Itálii. Co uděláte? Půjdete na italský vyhledávač a zadáte tam klíčové slovo vacanze in Italia?

Představte si, že hledáte dovolenou v Itálii. Co uděláte? Půjdete na italský vyhledávač a zadáte tam klíčové slovo vacanze in Italia? nebo alespoň ne tolik, kolik byste sami chtěli. Představte si, že hledáte dovolenou v Itálii. Co uděláte? Půjdete na italský vyhledávač a zadáte tam klíčové slovo vacanze in Italia? Jedním z nejprozaičtějších

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VY_07_Vla5E_61. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

VY_07_Vla5E_61. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Autor: Téma učivo: Učební pomůcky: Zápis z vyučovací hodiny: Obrázek 5: Wolfgang Amadeus

Více

AquaLingua. Uživatelský manuál

AquaLingua. Uživatelský manuál AquaLingua Uživatelský manuál Úvod Přístup přes témata Přístup přes vyhledávání Prohlížení obrázků 1/6 Úvod Internetová aplikace AquaLingua umožňuje uživateli prohlížet obrázky s výrazy v jednom z 15 evropských

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou.

CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou. RAKOUSKÁ REPUBLIKA CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou. Na začátku hodiny učitel seznámí žáky s výkladem. Stručně charakterizuje stát. Práce s mapou (poloha, povrch). Na jihu ČR sousedí

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Cestování v EU V této kapitole se dozvíte: Je cestování po Evropské unii snadné? Kdy vyrazit na cestu do zemí EU. Budete schopni: Vysvětlit, proč navštívíte

Více

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Speciální EUROBAROMETR 243 EVROPANÉ A JEJICH JAZYKY ÚVOD

Speciální EUROBAROMETR 243 EVROPANÉ A JEJICH JAZYKY ÚVOD ÚVOD Evropská unie je dnes domovem 450 milionů lidí z různých etnických, kulturních a jazykových oblastí. Jazyková situace evropských zemí je komplexní byla utvářena dějinami, geografickými faktory a mobilitou

Více

RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince

RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince Přestože je otázky dodržování právní shody často možné vyřešit na místní úrovni, poskytuje asistenční linka RPM International Inc. ( RPM ) způsob, jak anonymně

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více