VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT"

Transkript

1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Článek 2 Základní údaje Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. (dále jen VŠOH ) je vymezena těmito údaji: a) Název soukromé vysoké školy Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. b) Název vysoké školy v jazyce anglickém zní: College of Business and Hotel Management v jazyce německém zní: Die Hochschule für Handel und Hotelwesen c) Zkratka názvu pro vnitřní předpisy a normy a kontextovou potřebu VŠOH d) Sídlo vysoké školy Bosonožská 9, Brno e) Typ vysoké školy vysoká škola neuniverzitní f) Právní forma společnost s ručením omezeným g) Statutární orgán dva jednatelé 1

2 Článek 3 Postavení VŠOH 1. VŠOH plní poslání vysokoškolské instituce se vzdělávacím, výzkumným a tvůrčím programem reflektující potřeby trhu práce. 2. Vzdělávací, výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost VŠOH zahrnuje: a) uskutečňování akreditovaného bakalářského studijního programu, po jehož ukončení uděluje absolventům akademický titul bakalář, b) uskutečňování programů celoživotního vzdělávání, c) uskutečňování výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti, d) meziregionální a mezinárodní spolupráci. Článek 4 Akreditovaný studijní program 1. VŠOH uskutečňuje akreditovaný bakalářský studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus, který se člení na dva studijní obory: a) Management hotelnictví b) Management cestovního ruchu 2. Standardní doba studia jsou tři roky a studium probíhá v prezenční a kombinované formě. Část druhá Vzdělávací, výzkumná a tvůrčí činnost VŠOH Článek 5 Vzdělávací činnost 1. Uskutečňovat akreditovaný studijní program na profesionální úrovni je základním právem a povinností akademického pracovníka VŠOH. Vlastní vzdělávací činnost je založena na výsledcích výzkumu a uskutečňuje se v podmínkách akademické svobody vyučování. 2. Studium akreditovaného studijního programu je organizováno a uskutečňováno tak, aby studentům umožňovalo splnit studijní plán při dodržení podmínek stanovených studijním a zkušebním řádem VŠOH. Organizaci studia vyhlašuje vždy na začátku akademického roku rektor. 2

3 Článek 6 Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost 1. Výzkum a vývoj je základním právem a povinností akademického pracovníka VŠOH. 2. Koncepce výzkumné a vývojové činnosti vychází ze základního charakteru VŠOH jako vysoké školy neuniverzitního typu. Výzkumné a vývojové aktivity VŠOH jsou strukturovány do dvou rámcově oddělených, avšak prakticky úzce propojených oblastí: a) výzkumná a vývojová činnost akademických pracovníků VŠOH b) ve spojení s praxí zejména prostřednictvím vzájemné koordinace výzkumu a vývoje. 3. Další tvůrčí činností akademických pracovníků VŠOH se rozumí zejména poradenská a expertizní činnost. Základní směry výzkumu, vývoje a další tvůrčí činnosti VŠOH navrhuje prorektor VŠOH pro výzkumnou činnost. Článek 7 Celoživotní vzdělávání 1. Rámcový program celoživotního vzdělávání zahrnuje následující oblasti: a) rekvalifikační, specializační a inovační kurzy reflektující potřeby regionu, b) vzdělávací kursy, školení a odborné konzultace v rámci spolupráce se smluvními partnery. 2. Programy celoživotního vzdělávání jsou poskytovány zpravidla za úplatu. O absolvování studia v programu celoživotního vzdělávání vydá VŠOH jeho účastníkům osvědčení. Účastníci programu celoživotního vzdělávání nejsou studenty dle zákona. 3. Za řádné zajištění a uskutečňování programů celoživotního vzdělávání odpovídá prorektor VŠOH pro vzdělávací činnost. Článek 8 Meziregionální a mezinárodní spolupráce 1. Dlouhodobým záměrem VŠOH je navazování meziregionální a mezinárodní spolupráce zejména na úseku vzdělávacím, výzkumném a vývojovém na úrovni VŠOH, kateder a akademických pracovníků. 2. Programy meziregionální a mezinárodní spolupráce jsou nedílnou součástí celkového programu rozvoje VŠOH. 3. Smlouvy s právnickými osobami či jinými subjekty o meziregionální a mezinárodní spolupráci uzavírá rektor VŠOH. 3

4 Článek 9 Orgány a útvary Samosprávnými orgány a dalšími orgány VŠOH jsou: 1) rektor, 2) akademická rada 3) prorektoři, 4) kvestor, 5) disciplinární komise, 6) organizační útvary. Článek 10 Rektor 1. Rektora jmenuje statutární orgán VŠOH. Statutární orgán VŠOH hodnotí a kontroluje činnost rektora. Statutární orgán VŠOH může vyslovit rektorovi nedůvěru a odvolat ho z funkce rektora. O odvolání rozhoduje statutární orgán VŠOH. 2. Rektor řídí vzdělávací, výzkumnou, vývojovou, tvůrčí a jinou činnost VŠOH. Jedná a rozhoduje ve věcech VŠOH taxativně stanovených statutárním orgánem VŠOH. 3. Rektor VŠOH zejména: a) zajišťuje a plně odpovídá za uskutečňování akreditovaného studijního programu VŠOH jako celku, a to zejména po stránce personální, materiální, hospodářské, technické, informační, vývojové a tvůrčí po předchozím souhlasu statutárního orgánu VŠOH; za tímto účelem zpracovává roční koncepci činnosti VŠOH, kterou předkládá ke schválení statutárnímu orgánu VŠOH, b) navrhuje statutárnímu orgánu VŠOH přijetí a ukončení pracovního poměru akademických pracovníků v souladu se zákonem a zákoníkem práce, c) vyjadřuje se k otázkám a podnětům, které předloží statutární orgán VŠOH, d) navrhuje statutárnímu orgánu VŠOH rozpočet a kontroluje využívání finančních prostředků VŠOH dle kritérií vymezených statutárním orgánem VŠOH, e) navrhuje akademické radě k projednání vzdělávací část výroční zprávy VŠOH, f) předkládá statutárnímu orgánu VŠOH návrh hospodářské části výroční zprávy VŠOH k projednání a schválení, g) rozhoduje o právech a povinnostech studentů v souladu se zákonem, s tímto statutem, studijním a zkušebním řádem VŠOH, stipendijním řádem VŠOH a disciplinárním řádem pro studenty VŠOH, h) jmenuje a odvolává vedoucí kateder, i) jmenuje v souladu se zákonem předsedy a členy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky; další členy může jmenovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) v souladu s 53 zákona, j). 4. Funkční období rektora je tříleté a začíná jeho jmenováním do funkce. Funkci rektora lze zastávat i opakovaně. 4

5 Článek 11 Akademická rada 1. Akademická rada je poradním orgánem rektora. Členy jmenuje rektor. 2. Členy akademické rady tvoří zpravidla prorektoři, kvestor, vedoucí kateder a rektor může jmenovat další členy. Dalšími členy akademické rady jsou významní představitelé oborů, v nichž VŠOH uskutečňuje vzdělávací, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce VŠOH. 3. Akademická rada projednává: a) dlouhodobý záměr VŠOH, b) návrhy studijních programů předkládaných k akreditaci ministerstvu 4. Akademická rada se vyjadřuje k otázkám, které jí předloží rektor. Článek 12 Prorektor pro vzdělávací činnost 1. Prorektora pro vzdělávací činnost jmenuje rektor VŠOH. Rektor VŠOH může vyslovit prorektorovi pro pedagogickou a vzdělávací činnost nedůvěru na základě písemného zdůvodnění a odvolat ho z funkce. O odvolání rozhoduje rektor VŠOH. 2. Prorektor pro vzdělávací činnost zastupuje rektora ve vymezených oblastech činnosti VŠOH a odpovídá mu za svou činnost. Zastupuje rektora v jeho nepřítomnosti. 3. Prorektor pro vzdělávací činnost zejména: a) metodicky řídí a kontroluje řádný průběh vzdělávacího procesu VŠOH, b) řídí oblast celoživotního vzdělávání VŠOH, odpovídá za řádné zajištění a realizaci programů celoživotního vzdělávání VŠOH, zejména v rámci spolupráce se smluvními partnery VŠOH, c) dle pokynů rektora zajišťuje přípravu a vlastní průběh přijímacího řízení, řídí zpracování výsledků přijímacího řízení, d) organizačně a metodicky zajišťuje a řídí odbornou praxi studentů VŠOH, e) zpracovává společně s prorektorem pro výzkumnou činnost návrh vzdělávací části výroční zprávy VŠOH a předkládá k projednání rektorovi, f) navrhuje rektorovi opatření a změny v zájmu rozvoje VŠOH. 4. Funkční období prorektora pro vzdělávací činnost je tříleté a začíná jeho jmenováním do funkce. Funkci prorektora pro vzdělávací činnost lze zastávat i opakovaně. Článek 13 Prorektor pro výzkumnou činnost 1. Prorektora pro výzkumnou činnost jmenuje rektor VŠOH. Rektor VŠOH může vyslovit prorektorovi pro výzkumnou činnost nedůvěru a na základě písemného zdůvodnění odvolat ho z funkce. O odvolání rozhoduje rektor VŠOH. 2. Prorektor pro výzkumnou činnost zastupuje rektora ve vymezených oblastech činnosti VŠOH a odpovídá mu za svou činnost. 3. Prorektor pro výzkumnou činnost zejména: 5

6 a) řídí oblast výzkumu a vývoje VŠOH, zajišťuje efektivní organizaci výzkumné a vývojové činnosti akademické obce VŠOH s napojením na praxi, zejména prostřednictvím vzájemné koordinace výzkumu a vývoje s partnery VŠOH, b) řídí, kontroluje, vyhodnocuje navazování kontaktů a spolupráce v oblasti mezinárodních styků a meziregionální spolupráce zejména v rámci vysokoškolských a celoživotních forem vzdělávání, c) zpracovává společně s prorektorem pro vzdělávací činnost návrh pedagogické části výroční zprávy VŠOH a předkládá k projednání rektorovi, každý prorektor zpracovává část výroční zprávy za svou oblast, d) navrhuje rektorovi různorodá opatření a změny v zájmu rozvoje VŠOH. 4. Funkční období prorektora pro výzkumnou činnost je tříleté a začíná jeho jmenováním do funkce. Funkci prorektora pro výzkumnou činnost lze zastávat i opakovaně. Článek 14 Kvestor 1. Kvestora jmenuje rektor VŠOH. Rektor VŠOH může vyslovit kvestorovi nedůvěru a na základě písemného zdůvodnění odvolat ho z funkce. 2. Kvestor zastupuje rektora ve vymezených oblastech činnosti VŠOH a odpovídá mu za svou činnost, 3. Kvestor zejména: a) řídí vnitřní správu a provoz VŠOH v rozsahu stanoveném rektoremvšoh a prostřednictvím útvarů VŠOH, které podléhají jeho řízení, b) sleduje a odpovídá rektorovi za účelové využívání finančních prostředků VŠOH, c) sleduje a kontroluje hospodárné využívání movitého a nemovitého majetku, majetku v nájmu VŠOH a navrhuje rektorovi případná opatření v této oblasti, d) zpracovává návrh rozpočtu VŠOH, který předkládá rektorovi, e) konzultuje a zpracovává podklady k vypracování hospodářské části výroční zprávy o činnosti VŠOH a předkládá návrh rektorovi, f) konzultuje průběžně hospodářskou situaci VŠOH s rektorem VŠOH, zpracovává podklady pro potřeby rektoravšoh, g) zajišťuje prezentaci a propagaci VŠOH, zejména prezentaci koncepčních záměrů, výukových programů, tvorbu propagačních materiálů, tvorbu formulářů evidence VŠOH, h) zajišťuje a odpovídá za řádné vedení dokumentace VŠOH s využitím nosičů dat a za uchování dat (archiv VŠOH), i) navrhuje rektorovi různá opatření a změny v zájmu rozvoje a řádného chodu VŠOH. 4. Funkční období kvestora je tříleté a začíná jeho jmenováním do funkce. Funkci kvestora lze zastávat i opakovaně. Článek 15 Disciplinární komise 1. Členy disciplinární komise VŠOH jmenuje rektor VŠOH z řad členů akademické obce VŠOH. 2. Disciplinární komise má 4 členy, polovinu členů tvoří studenti. 6

7 3. Činnost disciplinární komise řídí její předseda, kterého jmenuje rektor VŠOH z řad členů akademické obce VŠOH. 4. Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů VŠOH a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi. 5. Funkční období členů disciplinární komise je nejvýše dvouleté. Článek 16 Organizační útvary 1. Rektorát a) rektorát je výkonným útvarem VŠOH, b) zabezpečuje organizační, informační, materiální a ostatní podmínky pro činnost ostatních útvarů VŠOH, c) rektorát řídí rektor. 2. Katedry a) katedra je základním vzdělávacím a výzkumným útvarem VŠOH, zabezpečuje rozvoj studijních předmětů, které může sdružovat do sekcí podle příbuznosti předmětů, a zajišťuje jejich výuku, zabezpečuje rozvoj výzkumných oborů, které katedře odborně náležejí, b) katedru zřizuje a ruší rektor, katedru tvoří akademičtí pracovníci, administrativní a odborní pracovníci VŠOH, c) seznam kateder VŠOH je obsažen v organizační struktuře VŠOH v příloze č Ostatní organizační útvary a) vykonávají činnost administrativní, správní, informativní, hospodářskou, nedílnou součástí je navazování spolupráce s tuzemskými a zahraničními subjekty, b) jsou zřizovány rektorem VŠOH, práva a povinnosti dílčích organizačních útvarů a oddělení vyplývají z jednotlivých pracovních náplní. Článek 17 Vedoucí katedry 1. Vedoucího katedry jmenuje a odvolává rektor VŠOH, kterému je také podřízen. Vedoucí katedry řídí a projednává činnosti katedry. 2. Vedoucí katedry zejména: a) vytváří podmínky pro vzdělávací, vývojovou a výzkumnou činnost a další tvůrčí činnost členů katedry a pro publikaci a aplikaci jejich výsledků, b) vytváří podmínky pro další odborné a pedagogické zdokonalování členů katedry, c) předkládá rektorovi návrhy v personálních a ekonomických záležitostech katedry a jednotlivých členů katedry, d) odpovídá za hospodárné využívání svěřených prostředků, e) odpovídá za dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, f) aplikuje koncepci VŠOH v oblasti meziregionální a mezinárodní spolupráce a kontaktů s praxí, 7

8 g) jmenuje vedoucí a oponenta bakalářských prácí dle odborného zaměření katedry. h) určuje rozsah povinné účasti studentů v cvičeních a seminářích v předmětech zabezpečovaných katedrou. Článek 18 Zaměstnanci VŠOH 1. Zaměstnanci VŠOH jsou: a) akademičtí pracovníci, kteří plní vedoucí funkce, funkce učitelů a vykonávají řídící, pedagogickou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost, b) provozní, správní a ostatní pracovníci, zejména pracovníci organizačních útvarů a oddělení VŠOH, personální a účetní pracovníci, 2. Volná místa akademických pracovníků jsou vždy obsazována výběrovým řízením. Místa ostatních pracovníků mohou být obsazena výběrovým řízením. O této skutečnosti rozhoduje rektor VŠOH. Pravidla výběrového řízení určuje Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠOH, který navrhuje rektor. Část třetí Studenti VŠOH Článek Uchazeč se stává studentem na základě splnění všech níže uvedených podmínek: a) byl přijat pravomocným rozhodnutím o přijetí, b) uzavřel s VŠOH smlouvu o poskytnutí vzdělání jako projev dvoustranného právního aktu upravujícího vzájemné vztahy, zejména finanční povahy mezi VŠOH a studenty; smlouva se uzavírá na standardní dobu studia, smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnou formou, c) byl zapsán ke studiu na VŠOH. 2. Osoba, které bylo studium přerušeno, se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia, kterému musí předcházet splnění všech podmínek obsažených ve smlouvě o poskytnutí vzdělání. 3. Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia dle 55 a 56 zákona nebo přerušením studia dle 54 zákona a dle studijního a zkušebního řádu VŠOH. Článek 20 Přijímání ke studiu 1. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu uskutečňovaném VŠOH je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. 8

9 2. VŠOH může stanovit odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí anebo absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část ve vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí. 3. Rektor zveřejní před zahájením následujícího akademického roku lhůtu pro podání přihlášky, další podmínky přijetí, termín a způsob ověřování jejich splnění, zejména rámcový obsah přijímacích zkoušek a kritéria pro jejich vyhodnocení, i podmínky pro přijetí bez přijímacích zkoušek. Tyto podmínky schvaluje rektor VŠOH. Přihlášku ke studiu je třeba zaslat ve lhůtě stanovené VŠOH podle odstavce 2 tohoto článku. V pravomoci rektora je určit náhradní termín odevzdání přihlášky. 4. Prorektor pro vzdělávací činnost zajišťuje dle pokynů rektora přípravu a vlastní průběh přijímacího řízení a řídí zpracování výsledků přijímacího řízení. 5. O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje VŠOH, rozhoduje rektor na návrh prorektora pro vzdělávací činnost VŠOH. Rozhodnutí musí být uchazeči doručeno do vlastních rukou, nejpozději do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Uchazeči, jehož pobyt není znám, se doručuje rozhodnutí vyvěšením na úřední desce VŠOH. 6. Uchazeč může požádat rektora o přezkoumání rozhodnutí do 30 dnů od doručení rozhodnutí. Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem a vnitřními předpisy VŠOH. Jinak žádost uchazeče zamítne a potvrdí původní rozhodnutí. Článek 21 Zápis do studia 1. Zápis do studia se koná v termínech stanovených rektorem. 2. Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia. 3. Student se zapisuje ke studiu prostřednictvím informačního systému VŠOH. Článek 22 Práva a povinnosti studentů, disciplinární přestupek 1. Práva a povinnosti studentů stanoví v 62 a 63 zákon, disciplinární řád pro studenty VŠOH a studijní a zkušební řád VŠOH. 2. Student má právo: a) studovat v rámci jednoho nebo více studijních programů, b) výběru studijních předmětů a vytvoření studijního plánu podle pravidel studijního programu, c d) konat zkoušky za podmínek stanovených studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem, e) zapsat se do další části studijního programu, pokud splnil povinnosti stanovené studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem, f) navrhovat témata své bakalářské práce, g) používat zařízení a informační technologie potřebné pro studium ve studijním programu v souladu s pravidly určenými VŠOH, 9

10 h) volit a být volen do senátu, i) na stipendium z prostředků VŠOH, splní-li podmínky pro jeho přiznání stanovené ve stipendijním řádu. 3. Povinnosti studenta: a) hradit poplatky spojené se studiem, b) hlásit VŠOH adresu určenou pro doručování, c) dostavit se na předvolání rektora nebo jím pověřeného zaměstnance VŠOH k projednání otázek týkajících se průběhu studia nebo ukončení studia. 4. Na studenta, který vykonává praktickou výuku a praxi, se vztahují obecné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a pracovních podmínkách žen. 5. Zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy, vnitřními předpisy VŠOH je disciplinárním přestupkem. Za disciplinární přestupek lze uložit studentovi sankce dle disciplinárního řádu pro studenty VŠOH. 6. Studentům mohou být přiznána stipendia podle stipendijního řádu VŠOH. Článek 23 Podmínky studia cizinců Cizinci mohou být ke studiu přijati za stejných podmínek jako občané České republiky Článek 24 Ustanovení o poplatcích spojených se studiem 1. Poplatky spojené se studiem jsou: a) poplatky za studium (dále jen školné ), b) poplatky spojené s přijímacím řízením. 2. Školné student hradí ve výši a termínech stanovených ve smlouvě o poskytnutí vzdělání. Školné je rozhodující částí příjmů VŠOH. Výši školného stanoví rektor VŠOH. Poplatky za studium mohou být v průběhu studia navýšeny z důvodu inflace a výše spotřebitelských cen. Podmínky pro zvýšení jsou specifikovány ve smlouvě o vzdělání, kterou uzavírá VŠOH se studentem. 3. Výši poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením stanoví rektor VŠOH. 4. Dalšími poplatky hrazenými studenty nebo absolventy jsou poplatky za administrativní úkony dále jen administrativní poplatky ), zejména za vystavování potvrzení o studiu a duplikátů dokladů. Přehled administrativních úkonů a výši administrativních poplatků stanoví rektor VŠOH opatřením. Část čtvrtá Pravidla hospodaření Článek 25 Hospodaření VŠOH 1. VŠOH je podle zákona právnickou osobou 10

11 2. Hospodaření VŠOH se řídí zákonem, zvláštními předpisy a vnitřními pravidly hospodaření. 3. VŠOH účtuje v soustavě podvojného účetnictví. Článek 26 Rozpočet 1. Pravidla pro sestavení rozpočtu a návrh rozpočtu na kalendářní rok předkládá rektor statutárnímu orgánu ke schválení. 2. Vyúčtování výsledků hospodaření provede rektor po skončení kalendářního roku a předloží do 1 měsíce ke schválení statutárnímu orgánu. Příjmy rozpočtu jsou: a) poplatky spojené se studiem, b) příjmy z doplňkové činnosti, c) příjmy z darů. Článek 27 Použití zdrojů 1. Prostředky rozpočtu se používají na financování činností, pro které byla vysoká škola zřízena, a na financování doplňkové činnosti. 2. Veškerá rozhodnutí související s hospodařením VŠOH podléhají schválení statutárním orgánem. Část pátá Systém hodnocení činnosti VŠOH Článek 28 Vnitřní hodnocení činnosti VŠOH Obsah hodnocení 1. Hodnocení činnosti VŠOH podle 42 odst. 1. písm. d) zákona zahrnuje zpravidla: a) hodnocení kvality studijních programů a programů celoživotního vzdělávání a metod jejich realizace, výsledků studia, uplatnění absolventů a dalších skutečností charakterizujících oblast vzdělávání, b) hodnocení rozsahu, kvality a výsledků výzkumných, vývojových, a jiných tvůrčích činností a projektů, c) hodnocení rozsahu, úrovně a výsledků spolupráce s domácími i zahraničními partnery, d) hodnocení úrovně řízení, e) hodnocení hospodaření. 2. Pro hodnocení činnosti jsou používána kritéria zahrnující především posouzení kvality, úrovně a efektivnosti jednotlivých činností: 11

12 a) ve vztahu ke schválenému dlouhodobému záměru VŠOH, b) akceptující srovnatelnost s jinými tuzemskými a zahraničními vysokými školami, c) odrážející hodnocení uznání a zájmu veřejnosti, 3. Podmínky pro jednotlivé formy hodnocení vymezuje opatření rektora. 4. Výsledky hodnocení schvaluje rektor. Článek 29 Formy hodnocení 1. Hodnocení se uskutečňuje v následujících formách: a) každoročně jako součást zpracování výročních zpráv VŠOH, b) komplexní po období tří až šesti akademických let, c) operativní v termínu a rozsahu podle rozhodnutí rektora, jestliže nastaly mimořádné důvody pro jeho uskutečnění. 2. Období počtu let, po kterých následuje komplexní hodnocení a termín jeho zpracování, stanovuje rektor. 3. Pro všechny formy hodnocení se používá i výsledků plynoucích ze studentského hodnocení. Článek 30 Vnější hodnocení činnosti VŠOH 1. VŠOH každoročně: a) vydává Výroční zprávu o činnosti VŠOH, b) vydává Výroční zprávu o hospodaření VŠOH, c) poskytuje informace pro veřejnost zejména prostřednictvím Internetu. 2. Výsledky všech hodnocení jsou: a) promítnuty do dlouhodobých záměrů, b) podkladem pro rozhodování a opatření rektora a to tak, aby tato hodnocení pozitivně ovlivňovala kvalitu, úroveň a efektivitu hlavních činností VŠOH. Část šestá Pravidla pro užívání akademických insignií a pro konání akademických obřadů Článek 31 Akademické svobody a akademická práva 1. VŠOH zaručuje akademická práva a svobody v souladu s 4 zákona o vysokých školách. 2. Akademičtí pracovníci a studenti VŠOH tvoří akademickou obec VŠOH. 12

13 Článek 32 Akademické insignie a akademické obřady 1. Akademické insignie VŠOH jsou výrazem pravomoci a odpovědnosti akademických orgánů. Akademickou insignií je znak, který je vyobrazen v příloze č.2 tohoto statutu. 2. Vysokoškolské taláry jsou oprávněni používat při slavnostních příležitostech rektor, prorektoři, profesoři, docenti, ostatní akademičtí pracovníci a významní hosté dle rozhodnutí rektora. 3. Dokumentace o akademických insigniích a talárech bude uložena na rektorátě a podmínky pro užívání akademických insignií a talárů stanoví rektor. 4. Imatrikulace nově přijatých studentů se konají za účasti rektora, prorektorů, vedoucích kateder a významných hostů dle rozhodnutí rektora. Součástí imatrikulace je slavnostní slib studenta. 5. Předání diplomů absolventům studia akreditovaného bakalářského studijního programu se koná při slavnostní promoci. Součástí promoce je slavnostní slib absolventa. Část sedmá Závěrečná ustanovení Článek Tímto statutem se zrušuje Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. registrovaný ministerstvem dne 4. září 2006 pod č.j / Tento statut nabývá platnosti podle 36 odst. 4 a 41 odst. 2 zákona dnem registrace ministerstvem. PhDr. Ludmila Bartoňová v.r. rektorka 13

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Statut. říjen 2006. Praha

Statut. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S.

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 25) Dokumentace integrovaného systému R 02-VSLG/02 STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vypracoval Schválil Funkce Manager IS Ředitel společnosti Jméno Dana

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové ze dne 26. června 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT

International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT International ART CAMPUS Prague STATUT platný od 13. 5. 2014 str. 2 Část první Článek 1 Úvodní ustanovení 1. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. /do června 2013 (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého),

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

(zákon o vysokých školách),

(zákon o vysokých školách), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů listopad 2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (zákon o vysokých školách),

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

XI. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 29. května 2015

XI. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 29. května 2015 1 Vnitřní předpisy Univerzity Palackého v Olomouci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Vysokého učení technického v Brně v souladu s 9 odst. 1 písm. b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. (dále jen NHÚ ) se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 7 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s,

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s, Příloha Č. 18 Příloha č. 2 k rozhodnutí č.j. 15 088/2000-30 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písmo a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

8. V 7 odst. 1 písm. c) se za slova akademická rada vkládají slova veřejné vysoké školy. 9. V 7 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d),

8. V 7 odst. 1 písm. c) se za slova akademická rada vkládají slova veřejné vysoké školy. 9. V 7 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), N á v r h Z Á K O N ze dne.2014, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením I. Zákony a) zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. června 2006

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. ČÁST I Úvodní ustanovení Článek 1 1. Studium v bakalářských studijních programech je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 111/1998

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 XIII. úplné znění opatření děkana č. 10/2006, ve znění dodatků č. 1. ze dne 11.1.2008, č. 2 ze dne 29.4.2008, č. 3 ze dne 10.9.2008, dodatku č. 4 ze dne 7.1.2009 s účinností od 15.1.2009, dodatku č. 5

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014 Vnitřní předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Analýza institucí poskytujících vzdělávání v oblasti Veřejná správa a regionální rozvoj. Marcela Jílková

Analýza institucí poskytujících vzdělávání v oblasti Veřejná správa a regionální rozvoj. Marcela Jílková Analýza institucí poskytujících vzdělávání v oblasti Veřejná správa a regionální rozvoj Marcela Jílková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce Analýza institucí poskytujících vzdělávání v

Více