VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT"

Transkript

1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Článek 2 Základní údaje Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. (dále jen VŠOH ) je vymezena těmito údaji: a) Název soukromé vysoké školy Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. b) Název vysoké školy v jazyce anglickém zní: College of Business and Hotel Management v jazyce německém zní: Die Hochschule für Handel und Hotelwesen c) Zkratka názvu pro vnitřní předpisy a normy a kontextovou potřebu VŠOH d) Sídlo vysoké školy Bosonožská 9, Brno e) Typ vysoké školy vysoká škola neuniverzitní f) Právní forma společnost s ručením omezeným g) Statutární orgán dva jednatelé 1

2 Článek 3 Postavení VŠOH 1. VŠOH plní poslání vysokoškolské instituce se vzdělávacím, výzkumným a tvůrčím programem reflektující potřeby trhu práce. 2. Vzdělávací, výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost VŠOH zahrnuje: a) uskutečňování akreditovaného bakalářského studijního programu, po jehož ukončení uděluje absolventům akademický titul bakalář, b) uskutečňování programů celoživotního vzdělávání, c) uskutečňování výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti, d) meziregionální a mezinárodní spolupráci. Článek 4 Akreditovaný studijní program 1. VŠOH uskutečňuje akreditovaný bakalářský studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus, který se člení na dva studijní obory: a) Management hotelnictví b) Management cestovního ruchu 2. Standardní doba studia jsou tři roky a studium probíhá v prezenční a kombinované formě. Část druhá Vzdělávací, výzkumná a tvůrčí činnost VŠOH Článek 5 Vzdělávací činnost 1. Uskutečňovat akreditovaný studijní program na profesionální úrovni je základním právem a povinností akademického pracovníka VŠOH. Vlastní vzdělávací činnost je založena na výsledcích výzkumu a uskutečňuje se v podmínkách akademické svobody vyučování. 2. Studium akreditovaného studijního programu je organizováno a uskutečňováno tak, aby studentům umožňovalo splnit studijní plán při dodržení podmínek stanovených studijním a zkušebním řádem VŠOH. Organizaci studia vyhlašuje vždy na začátku akademického roku rektor. 2

3 Článek 6 Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost 1. Výzkum a vývoj je základním právem a povinností akademického pracovníka VŠOH. 2. Koncepce výzkumné a vývojové činnosti vychází ze základního charakteru VŠOH jako vysoké školy neuniverzitního typu. Výzkumné a vývojové aktivity VŠOH jsou strukturovány do dvou rámcově oddělených, avšak prakticky úzce propojených oblastí: a) výzkumná a vývojová činnost akademických pracovníků VŠOH b) ve spojení s praxí zejména prostřednictvím vzájemné koordinace výzkumu a vývoje. 3. Další tvůrčí činností akademických pracovníků VŠOH se rozumí zejména poradenská a expertizní činnost. Základní směry výzkumu, vývoje a další tvůrčí činnosti VŠOH navrhuje prorektor VŠOH pro výzkumnou činnost. Článek 7 Celoživotní vzdělávání 1. Rámcový program celoživotního vzdělávání zahrnuje následující oblasti: a) rekvalifikační, specializační a inovační kurzy reflektující potřeby regionu, b) vzdělávací kursy, školení a odborné konzultace v rámci spolupráce se smluvními partnery. 2. Programy celoživotního vzdělávání jsou poskytovány zpravidla za úplatu. O absolvování studia v programu celoživotního vzdělávání vydá VŠOH jeho účastníkům osvědčení. Účastníci programu celoživotního vzdělávání nejsou studenty dle zákona. 3. Za řádné zajištění a uskutečňování programů celoživotního vzdělávání odpovídá prorektor VŠOH pro vzdělávací činnost. Článek 8 Meziregionální a mezinárodní spolupráce 1. Dlouhodobým záměrem VŠOH je navazování meziregionální a mezinárodní spolupráce zejména na úseku vzdělávacím, výzkumném a vývojovém na úrovni VŠOH, kateder a akademických pracovníků. 2. Programy meziregionální a mezinárodní spolupráce jsou nedílnou součástí celkového programu rozvoje VŠOH. 3. Smlouvy s právnickými osobami či jinými subjekty o meziregionální a mezinárodní spolupráci uzavírá rektor VŠOH. 3

4 Článek 9 Orgány a útvary Samosprávnými orgány a dalšími orgány VŠOH jsou: 1) rektor, 2) akademická rada 3) prorektoři, 4) kvestor, 5) disciplinární komise, 6) organizační útvary. Článek 10 Rektor 1. Rektora jmenuje statutární orgán VŠOH. Statutární orgán VŠOH hodnotí a kontroluje činnost rektora. Statutární orgán VŠOH může vyslovit rektorovi nedůvěru a odvolat ho z funkce rektora. O odvolání rozhoduje statutární orgán VŠOH. 2. Rektor řídí vzdělávací, výzkumnou, vývojovou, tvůrčí a jinou činnost VŠOH. Jedná a rozhoduje ve věcech VŠOH taxativně stanovených statutárním orgánem VŠOH. 3. Rektor VŠOH zejména: a) zajišťuje a plně odpovídá za uskutečňování akreditovaného studijního programu VŠOH jako celku, a to zejména po stránce personální, materiální, hospodářské, technické, informační, vývojové a tvůrčí po předchozím souhlasu statutárního orgánu VŠOH; za tímto účelem zpracovává roční koncepci činnosti VŠOH, kterou předkládá ke schválení statutárnímu orgánu VŠOH, b) navrhuje statutárnímu orgánu VŠOH přijetí a ukončení pracovního poměru akademických pracovníků v souladu se zákonem a zákoníkem práce, c) vyjadřuje se k otázkám a podnětům, které předloží statutární orgán VŠOH, d) navrhuje statutárnímu orgánu VŠOH rozpočet a kontroluje využívání finančních prostředků VŠOH dle kritérií vymezených statutárním orgánem VŠOH, e) navrhuje akademické radě k projednání vzdělávací část výroční zprávy VŠOH, f) předkládá statutárnímu orgánu VŠOH návrh hospodářské části výroční zprávy VŠOH k projednání a schválení, g) rozhoduje o právech a povinnostech studentů v souladu se zákonem, s tímto statutem, studijním a zkušebním řádem VŠOH, stipendijním řádem VŠOH a disciplinárním řádem pro studenty VŠOH, h) jmenuje a odvolává vedoucí kateder, i) jmenuje v souladu se zákonem předsedy a členy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky; další členy může jmenovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) v souladu s 53 zákona, j). 4. Funkční období rektora je tříleté a začíná jeho jmenováním do funkce. Funkci rektora lze zastávat i opakovaně. 4

5 Článek 11 Akademická rada 1. Akademická rada je poradním orgánem rektora. Členy jmenuje rektor. 2. Členy akademické rady tvoří zpravidla prorektoři, kvestor, vedoucí kateder a rektor může jmenovat další členy. Dalšími členy akademické rady jsou významní představitelé oborů, v nichž VŠOH uskutečňuje vzdělávací, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce VŠOH. 3. Akademická rada projednává: a) dlouhodobý záměr VŠOH, b) návrhy studijních programů předkládaných k akreditaci ministerstvu 4. Akademická rada se vyjadřuje k otázkám, které jí předloží rektor. Článek 12 Prorektor pro vzdělávací činnost 1. Prorektora pro vzdělávací činnost jmenuje rektor VŠOH. Rektor VŠOH může vyslovit prorektorovi pro pedagogickou a vzdělávací činnost nedůvěru na základě písemného zdůvodnění a odvolat ho z funkce. O odvolání rozhoduje rektor VŠOH. 2. Prorektor pro vzdělávací činnost zastupuje rektora ve vymezených oblastech činnosti VŠOH a odpovídá mu za svou činnost. Zastupuje rektora v jeho nepřítomnosti. 3. Prorektor pro vzdělávací činnost zejména: a) metodicky řídí a kontroluje řádný průběh vzdělávacího procesu VŠOH, b) řídí oblast celoživotního vzdělávání VŠOH, odpovídá za řádné zajištění a realizaci programů celoživotního vzdělávání VŠOH, zejména v rámci spolupráce se smluvními partnery VŠOH, c) dle pokynů rektora zajišťuje přípravu a vlastní průběh přijímacího řízení, řídí zpracování výsledků přijímacího řízení, d) organizačně a metodicky zajišťuje a řídí odbornou praxi studentů VŠOH, e) zpracovává společně s prorektorem pro výzkumnou činnost návrh vzdělávací části výroční zprávy VŠOH a předkládá k projednání rektorovi, f) navrhuje rektorovi opatření a změny v zájmu rozvoje VŠOH. 4. Funkční období prorektora pro vzdělávací činnost je tříleté a začíná jeho jmenováním do funkce. Funkci prorektora pro vzdělávací činnost lze zastávat i opakovaně. Článek 13 Prorektor pro výzkumnou činnost 1. Prorektora pro výzkumnou činnost jmenuje rektor VŠOH. Rektor VŠOH může vyslovit prorektorovi pro výzkumnou činnost nedůvěru a na základě písemného zdůvodnění odvolat ho z funkce. O odvolání rozhoduje rektor VŠOH. 2. Prorektor pro výzkumnou činnost zastupuje rektora ve vymezených oblastech činnosti VŠOH a odpovídá mu za svou činnost. 3. Prorektor pro výzkumnou činnost zejména: 5

6 a) řídí oblast výzkumu a vývoje VŠOH, zajišťuje efektivní organizaci výzkumné a vývojové činnosti akademické obce VŠOH s napojením na praxi, zejména prostřednictvím vzájemné koordinace výzkumu a vývoje s partnery VŠOH, b) řídí, kontroluje, vyhodnocuje navazování kontaktů a spolupráce v oblasti mezinárodních styků a meziregionální spolupráce zejména v rámci vysokoškolských a celoživotních forem vzdělávání, c) zpracovává společně s prorektorem pro vzdělávací činnost návrh pedagogické části výroční zprávy VŠOH a předkládá k projednání rektorovi, každý prorektor zpracovává část výroční zprávy za svou oblast, d) navrhuje rektorovi různorodá opatření a změny v zájmu rozvoje VŠOH. 4. Funkční období prorektora pro výzkumnou činnost je tříleté a začíná jeho jmenováním do funkce. Funkci prorektora pro výzkumnou činnost lze zastávat i opakovaně. Článek 14 Kvestor 1. Kvestora jmenuje rektor VŠOH. Rektor VŠOH může vyslovit kvestorovi nedůvěru a na základě písemného zdůvodnění odvolat ho z funkce. 2. Kvestor zastupuje rektora ve vymezených oblastech činnosti VŠOH a odpovídá mu za svou činnost, 3. Kvestor zejména: a) řídí vnitřní správu a provoz VŠOH v rozsahu stanoveném rektoremvšoh a prostřednictvím útvarů VŠOH, které podléhají jeho řízení, b) sleduje a odpovídá rektorovi za účelové využívání finančních prostředků VŠOH, c) sleduje a kontroluje hospodárné využívání movitého a nemovitého majetku, majetku v nájmu VŠOH a navrhuje rektorovi případná opatření v této oblasti, d) zpracovává návrh rozpočtu VŠOH, který předkládá rektorovi, e) konzultuje a zpracovává podklady k vypracování hospodářské části výroční zprávy o činnosti VŠOH a předkládá návrh rektorovi, f) konzultuje průběžně hospodářskou situaci VŠOH s rektorem VŠOH, zpracovává podklady pro potřeby rektoravšoh, g) zajišťuje prezentaci a propagaci VŠOH, zejména prezentaci koncepčních záměrů, výukových programů, tvorbu propagačních materiálů, tvorbu formulářů evidence VŠOH, h) zajišťuje a odpovídá za řádné vedení dokumentace VŠOH s využitím nosičů dat a za uchování dat (archiv VŠOH), i) navrhuje rektorovi různá opatření a změny v zájmu rozvoje a řádného chodu VŠOH. 4. Funkční období kvestora je tříleté a začíná jeho jmenováním do funkce. Funkci kvestora lze zastávat i opakovaně. Článek 15 Disciplinární komise 1. Členy disciplinární komise VŠOH jmenuje rektor VŠOH z řad členů akademické obce VŠOH. 2. Disciplinární komise má 4 členy, polovinu členů tvoří studenti. 6

7 3. Činnost disciplinární komise řídí její předseda, kterého jmenuje rektor VŠOH z řad členů akademické obce VŠOH. 4. Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů VŠOH a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi. 5. Funkční období členů disciplinární komise je nejvýše dvouleté. Článek 16 Organizační útvary 1. Rektorát a) rektorát je výkonným útvarem VŠOH, b) zabezpečuje organizační, informační, materiální a ostatní podmínky pro činnost ostatních útvarů VŠOH, c) rektorát řídí rektor. 2. Katedry a) katedra je základním vzdělávacím a výzkumným útvarem VŠOH, zabezpečuje rozvoj studijních předmětů, které může sdružovat do sekcí podle příbuznosti předmětů, a zajišťuje jejich výuku, zabezpečuje rozvoj výzkumných oborů, které katedře odborně náležejí, b) katedru zřizuje a ruší rektor, katedru tvoří akademičtí pracovníci, administrativní a odborní pracovníci VŠOH, c) seznam kateder VŠOH je obsažen v organizační struktuře VŠOH v příloze č Ostatní organizační útvary a) vykonávají činnost administrativní, správní, informativní, hospodářskou, nedílnou součástí je navazování spolupráce s tuzemskými a zahraničními subjekty, b) jsou zřizovány rektorem VŠOH, práva a povinnosti dílčích organizačních útvarů a oddělení vyplývají z jednotlivých pracovních náplní. Článek 17 Vedoucí katedry 1. Vedoucího katedry jmenuje a odvolává rektor VŠOH, kterému je také podřízen. Vedoucí katedry řídí a projednává činnosti katedry. 2. Vedoucí katedry zejména: a) vytváří podmínky pro vzdělávací, vývojovou a výzkumnou činnost a další tvůrčí činnost členů katedry a pro publikaci a aplikaci jejich výsledků, b) vytváří podmínky pro další odborné a pedagogické zdokonalování členů katedry, c) předkládá rektorovi návrhy v personálních a ekonomických záležitostech katedry a jednotlivých členů katedry, d) odpovídá za hospodárné využívání svěřených prostředků, e) odpovídá za dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, f) aplikuje koncepci VŠOH v oblasti meziregionální a mezinárodní spolupráce a kontaktů s praxí, 7

8 g) jmenuje vedoucí a oponenta bakalářských prácí dle odborného zaměření katedry. h) určuje rozsah povinné účasti studentů v cvičeních a seminářích v předmětech zabezpečovaných katedrou. Článek 18 Zaměstnanci VŠOH 1. Zaměstnanci VŠOH jsou: a) akademičtí pracovníci, kteří plní vedoucí funkce, funkce učitelů a vykonávají řídící, pedagogickou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost, b) provozní, správní a ostatní pracovníci, zejména pracovníci organizačních útvarů a oddělení VŠOH, personální a účetní pracovníci, 2. Volná místa akademických pracovníků jsou vždy obsazována výběrovým řízením. Místa ostatních pracovníků mohou být obsazena výběrovým řízením. O této skutečnosti rozhoduje rektor VŠOH. Pravidla výběrového řízení určuje Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠOH, který navrhuje rektor. Část třetí Studenti VŠOH Článek Uchazeč se stává studentem na základě splnění všech níže uvedených podmínek: a) byl přijat pravomocným rozhodnutím o přijetí, b) uzavřel s VŠOH smlouvu o poskytnutí vzdělání jako projev dvoustranného právního aktu upravujícího vzájemné vztahy, zejména finanční povahy mezi VŠOH a studenty; smlouva se uzavírá na standardní dobu studia, smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnou formou, c) byl zapsán ke studiu na VŠOH. 2. Osoba, které bylo studium přerušeno, se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia, kterému musí předcházet splnění všech podmínek obsažených ve smlouvě o poskytnutí vzdělání. 3. Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia dle 55 a 56 zákona nebo přerušením studia dle 54 zákona a dle studijního a zkušebního řádu VŠOH. Článek 20 Přijímání ke studiu 1. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu uskutečňovaném VŠOH je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. 8

9 2. VŠOH může stanovit odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí anebo absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část ve vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí. 3. Rektor zveřejní před zahájením následujícího akademického roku lhůtu pro podání přihlášky, další podmínky přijetí, termín a způsob ověřování jejich splnění, zejména rámcový obsah přijímacích zkoušek a kritéria pro jejich vyhodnocení, i podmínky pro přijetí bez přijímacích zkoušek. Tyto podmínky schvaluje rektor VŠOH. Přihlášku ke studiu je třeba zaslat ve lhůtě stanovené VŠOH podle odstavce 2 tohoto článku. V pravomoci rektora je určit náhradní termín odevzdání přihlášky. 4. Prorektor pro vzdělávací činnost zajišťuje dle pokynů rektora přípravu a vlastní průběh přijímacího řízení a řídí zpracování výsledků přijímacího řízení. 5. O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje VŠOH, rozhoduje rektor na návrh prorektora pro vzdělávací činnost VŠOH. Rozhodnutí musí být uchazeči doručeno do vlastních rukou, nejpozději do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Uchazeči, jehož pobyt není znám, se doručuje rozhodnutí vyvěšením na úřední desce VŠOH. 6. Uchazeč může požádat rektora o přezkoumání rozhodnutí do 30 dnů od doručení rozhodnutí. Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem a vnitřními předpisy VŠOH. Jinak žádost uchazeče zamítne a potvrdí původní rozhodnutí. Článek 21 Zápis do studia 1. Zápis do studia se koná v termínech stanovených rektorem. 2. Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia. 3. Student se zapisuje ke studiu prostřednictvím informačního systému VŠOH. Článek 22 Práva a povinnosti studentů, disciplinární přestupek 1. Práva a povinnosti studentů stanoví v 62 a 63 zákon, disciplinární řád pro studenty VŠOH a studijní a zkušební řád VŠOH. 2. Student má právo: a) studovat v rámci jednoho nebo více studijních programů, b) výběru studijních předmětů a vytvoření studijního plánu podle pravidel studijního programu, c d) konat zkoušky za podmínek stanovených studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem, e) zapsat se do další části studijního programu, pokud splnil povinnosti stanovené studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem, f) navrhovat témata své bakalářské práce, g) používat zařízení a informační technologie potřebné pro studium ve studijním programu v souladu s pravidly určenými VŠOH, 9

10 h) volit a být volen do senátu, i) na stipendium z prostředků VŠOH, splní-li podmínky pro jeho přiznání stanovené ve stipendijním řádu. 3. Povinnosti studenta: a) hradit poplatky spojené se studiem, b) hlásit VŠOH adresu určenou pro doručování, c) dostavit se na předvolání rektora nebo jím pověřeného zaměstnance VŠOH k projednání otázek týkajících se průběhu studia nebo ukončení studia. 4. Na studenta, který vykonává praktickou výuku a praxi, se vztahují obecné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a pracovních podmínkách žen. 5. Zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy, vnitřními předpisy VŠOH je disciplinárním přestupkem. Za disciplinární přestupek lze uložit studentovi sankce dle disciplinárního řádu pro studenty VŠOH. 6. Studentům mohou být přiznána stipendia podle stipendijního řádu VŠOH. Článek 23 Podmínky studia cizinců Cizinci mohou být ke studiu přijati za stejných podmínek jako občané České republiky Článek 24 Ustanovení o poplatcích spojených se studiem 1. Poplatky spojené se studiem jsou: a) poplatky za studium (dále jen školné ), b) poplatky spojené s přijímacím řízením. 2. Školné student hradí ve výši a termínech stanovených ve smlouvě o poskytnutí vzdělání. Školné je rozhodující částí příjmů VŠOH. Výši školného stanoví rektor VŠOH. Poplatky za studium mohou být v průběhu studia navýšeny z důvodu inflace a výše spotřebitelských cen. Podmínky pro zvýšení jsou specifikovány ve smlouvě o vzdělání, kterou uzavírá VŠOH se studentem. 3. Výši poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením stanoví rektor VŠOH. 4. Dalšími poplatky hrazenými studenty nebo absolventy jsou poplatky za administrativní úkony dále jen administrativní poplatky ), zejména za vystavování potvrzení o studiu a duplikátů dokladů. Přehled administrativních úkonů a výši administrativních poplatků stanoví rektor VŠOH opatřením. Část čtvrtá Pravidla hospodaření Článek 25 Hospodaření VŠOH 1. VŠOH je podle zákona právnickou osobou 10

11 2. Hospodaření VŠOH se řídí zákonem, zvláštními předpisy a vnitřními pravidly hospodaření. 3. VŠOH účtuje v soustavě podvojného účetnictví. Článek 26 Rozpočet 1. Pravidla pro sestavení rozpočtu a návrh rozpočtu na kalendářní rok předkládá rektor statutárnímu orgánu ke schválení. 2. Vyúčtování výsledků hospodaření provede rektor po skončení kalendářního roku a předloží do 1 měsíce ke schválení statutárnímu orgánu. Příjmy rozpočtu jsou: a) poplatky spojené se studiem, b) příjmy z doplňkové činnosti, c) příjmy z darů. Článek 27 Použití zdrojů 1. Prostředky rozpočtu se používají na financování činností, pro které byla vysoká škola zřízena, a na financování doplňkové činnosti. 2. Veškerá rozhodnutí související s hospodařením VŠOH podléhají schválení statutárním orgánem. Část pátá Systém hodnocení činnosti VŠOH Článek 28 Vnitřní hodnocení činnosti VŠOH Obsah hodnocení 1. Hodnocení činnosti VŠOH podle 42 odst. 1. písm. d) zákona zahrnuje zpravidla: a) hodnocení kvality studijních programů a programů celoživotního vzdělávání a metod jejich realizace, výsledků studia, uplatnění absolventů a dalších skutečností charakterizujících oblast vzdělávání, b) hodnocení rozsahu, kvality a výsledků výzkumných, vývojových, a jiných tvůrčích činností a projektů, c) hodnocení rozsahu, úrovně a výsledků spolupráce s domácími i zahraničními partnery, d) hodnocení úrovně řízení, e) hodnocení hospodaření. 2. Pro hodnocení činnosti jsou používána kritéria zahrnující především posouzení kvality, úrovně a efektivnosti jednotlivých činností: 11

12 a) ve vztahu ke schválenému dlouhodobému záměru VŠOH, b) akceptující srovnatelnost s jinými tuzemskými a zahraničními vysokými školami, c) odrážející hodnocení uznání a zájmu veřejnosti, 3. Podmínky pro jednotlivé formy hodnocení vymezuje opatření rektora. 4. Výsledky hodnocení schvaluje rektor. Článek 29 Formy hodnocení 1. Hodnocení se uskutečňuje v následujících formách: a) každoročně jako součást zpracování výročních zpráv VŠOH, b) komplexní po období tří až šesti akademických let, c) operativní v termínu a rozsahu podle rozhodnutí rektora, jestliže nastaly mimořádné důvody pro jeho uskutečnění. 2. Období počtu let, po kterých následuje komplexní hodnocení a termín jeho zpracování, stanovuje rektor. 3. Pro všechny formy hodnocení se používá i výsledků plynoucích ze studentského hodnocení. Článek 30 Vnější hodnocení činnosti VŠOH 1. VŠOH každoročně: a) vydává Výroční zprávu o činnosti VŠOH, b) vydává Výroční zprávu o hospodaření VŠOH, c) poskytuje informace pro veřejnost zejména prostřednictvím Internetu. 2. Výsledky všech hodnocení jsou: a) promítnuty do dlouhodobých záměrů, b) podkladem pro rozhodování a opatření rektora a to tak, aby tato hodnocení pozitivně ovlivňovala kvalitu, úroveň a efektivitu hlavních činností VŠOH. Část šestá Pravidla pro užívání akademických insignií a pro konání akademických obřadů Článek 31 Akademické svobody a akademická práva 1. VŠOH zaručuje akademická práva a svobody v souladu s 4 zákona o vysokých školách. 2. Akademičtí pracovníci a studenti VŠOH tvoří akademickou obec VŠOH. 12

13 Článek 32 Akademické insignie a akademické obřady 1. Akademické insignie VŠOH jsou výrazem pravomoci a odpovědnosti akademických orgánů. Akademickou insignií je znak, který je vyobrazen v příloze č.2 tohoto statutu. 2. Vysokoškolské taláry jsou oprávněni používat při slavnostních příležitostech rektor, prorektoři, profesoři, docenti, ostatní akademičtí pracovníci a významní hosté dle rozhodnutí rektora. 3. Dokumentace o akademických insigniích a talárech bude uložena na rektorátě a podmínky pro užívání akademických insignií a talárů stanoví rektor. 4. Imatrikulace nově přijatých studentů se konají za účasti rektora, prorektorů, vedoucích kateder a významných hostů dle rozhodnutí rektora. Součástí imatrikulace je slavnostní slib studenta. 5. Předání diplomů absolventům studia akreditovaného bakalářského studijního programu se koná při slavnostní promoci. Součástí promoce je slavnostní slib absolventa. Část sedmá Závěrečná ustanovení Článek Tímto statutem se zrušuje Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. registrovaný ministerstvem dne 4. září 2006 pod č.j / Tento statut nabývá platnosti podle 36 odst. 4 a 41 odst. 2 zákona dnem registrace ministerstvem. PhDr. Ludmila Bartoňová v.r. rektorka 13

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Statut. únor Praha

Statut. únor Praha Statut únor 2016 Praha 2 Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, z.ú. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

Statut. Březen 2011. Praha

Statut. Březen 2011. Praha Statut Březen 2011 Praha Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Statut. říjen 2006. Praha

Statut. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 31. prosince 2008

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích c) německý jazyk: Südböhmische Universität in České Budějovice, Ökonomische Fakultät, d) francouzský jazyk: L Université de Bohême du Sud à České Budějovice, Faculté d'économie. (5) Znaky a symboly fakulty

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Postavení fakulty (1) Národohospodářská fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

I. ÚPLNÉ ZNENÍ STIPENDIJNÍHO RÁDU CESKÉHO VYSOKÉHO UCENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 26. CERVENCE 2004

I. ÚPLNÉ ZNENÍ STIPENDIJNÍHO RÁDU CESKÉHO VYSOKÉHO UCENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 26. CERVENCE 2004 Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona c. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmene a doplnení dalších zákonu (zákon o vysokých školách), dne 23. dubna 1999

Více

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. STATUT. Č á s t p r v n í Základní ustanovení. Článek 1 Název, sídlo a typ vysoké školy

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. STATUT. Č á s t p r v n í Základní ustanovení. Článek 1 Název, sídlo a typ vysoké školy ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. STATUT Č á s t p r v n í Základní ustanovení Článek 1 Název, sídlo a typ vysoké školy (1) Název vysoké školy zní ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s., v jazyce německém ŠKODA AUTO

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA STATUT VYSOKÉ ŠKOLY úplné znění I. Úvodní ustanovení 01., je soukromou vysokou školou univerzitního typu ve smyslu ustanovení 39 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Část první - Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a symboly fakulty 1. Statut Slezské univerzity

Více

Vnitřní předpisy Akademie výtvarných umění v Praze

Vnitřní předpisy Akademie výtvarných umění v Praze zákona), d) v případě tíživé sociální situace studenta ( 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona), e) v případě zvláštního zřetele hodných ( 91 odst. 2 písm. e) zákona), f) na podporu studia v zahraničí (

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007 Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.

Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 0 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. Akademická rada Vysoké školy aplikované psychologie se podle 9 odst. 1 písm. b) a 17 odst. 1 písm.

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku Článek I.

Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku Článek I. Směrnice kvestora č. 1/2015 Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku 2016 Článek I. Obecná pravidla užití státní dotace na specifický výzkum

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého OBSAH ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 Úvodní ustanovení... 2 ČÁST II - AKADEMICKÁ OBEC FAKULTY A JEJÍ ORGÁNY... 2 2 AKADEMICKÁ OBEC PF UP... 2 3 ORGÁNY PF

Více

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI VUT projednal dne 5. 12. 2013 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

Statut fakulty stavební

Statut fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 7.2.2012 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 7. 2. 2012 Správce

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity

Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity Směrnice MU č. 4/2014 Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. dubna 2006

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více