STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, Znojmo, STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování kvalifikačních předpokladů pro svůj profesní rozvoj. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. (dále jen SVŠE nebo škola) je soukromou vysokou školou neuniverzitní, která uskutečňuje bakalářský studijní program ekonomika a management a v souvislosti s tím vykonává výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. SVŠE dále poskytuje programy celoživotního vzdělávání. 2. Zřizovatelem SVŠE je společnost s ručením omezeným Ing. Pavel Štohl s.r.o., se sídlem Znojmo, Václavské náměstí 6, , IČ: SVŠE se řídí zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon ), dalšími obecně závaznými právními předpisy, statutem SVŠE (dále jen statut) a ostatními vnitřními předpisy SVŠE. 4. Statut je základním vnitřním předpisem SVŠE, upravuje vnitřní organizační strukturu a systém řízení školy, vymezuje činnost organizačních útvarů školy a další základní otázky spojené s řádným fungováním školy. Čl. 2 Název, sídlo, razítko SVŠE 1. Úplný název SVŠE zní:,,soukromá VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. 2. Sídlem SVŠE je Znojmo, Loucká 656/21, PSČ SVŠE používá kulaté razítko se znakem SVŠE a textem Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. 4. Kulaté razítko SVŠE se bude používat zejména pro: a) rozhodnutí o přijetí ke studiu, o přerušení a o ukončení studia, b) protokol o státních závěrečných zkouškách, c) vysokoškolský diplom, d) dodatek k diplomu, e) žádosti o projekty, včetně mezinárodních,

2 f) smlouvy se zahraničními subjekty. 5. SVŠE v běžném písemném úředním styku používá na písemnosti podélné razítko SVŠE. ČÁST DRUHÁ Řízení SVŠE Čl. 3 Orgány SVŠE 1. Orgány SVŠE jednají a rozhodují v souladu se zákonem, dalšími právními předpisy, tímto statutem a ostatními vnitřními předpisy SVŠE. 2. Statutárním orgánem je každý jednatel. 3. Samosprávnými akademickými orgány jsou: a) rektor, b) akademická rada, c) disciplinární komise. 4. Dalšími orgány SVŠE jsou: a) tajemník, b) kolegium rektora, c) odborná grémia, d) prorektoři. Čl. 4 Statutární orgán 1. Statutární orgán rozhoduje o věcech svěřených mu do působnosti obecně závaznými právními předpisy, společenskou smlouvou a tímto statutem. 2. Statutární orgán zejména: a) rozhoduje o změně a doplnění statutu SVŠE, b) jmenuje do funkce rektora, odvolává rektora z funkce, hodnotí a kontroluje jeho činnost, c) na základě návrhu rektora jmenuje a odvolává prorektory a tajemníka, d) ve spolupráci s rektorem připravuje a předkládá akademické radě výroční zprávu a zprávu o hospodaření k projednání a schválení, e) rozhoduje o přijetí a ukončení pracovního poměru akademických pracovníků na návrh rektora, f) podepisuje smlouvy o studiu, g) rozhoduje o zřízení a zrušení organizačních jednotek SVŠE.

3 Čl. 5 Rektor 1. Rektora jmenuje statutární orgán SVŠE. Statutární orgán SVŠE hodnotí a kontroluje činnost rektora. Statutární orgán SVŠE může vyslovit rektorovi nedůvěru na základě písemného zdůvodnění a odvolat ho z funkce. 2. Rektor řídí prorektory, tajemníka a vedoucí kateder, dále řídí vzdělávací, výzkumnou, vývojovou, tvůrčí a jinou činnost SVŠE. Jedná a rozhoduje ve věcech SVŠE stanovených statutárním orgánem SVŠE a tímto statutem. Pro svoji řídící činnost rektor zřizuje poradní orgány rektora, kterými jsou: a) kolegium rektora, b) komise s dočasnou a dlouhodobou působností, c) akademická rada, d) odborná grémia. 3. Rektor SVŠE dále zejména: a) zajišťuje a plně odpovídá za uskutečňování akreditovaného studijního programu SVŠE jako celku, a to zejména po stránce personální, materiální, hospodářské, technické, informační, vývojové a tvůrčí po předchozím souhlasu statutárního orgánu SVŠE, b) navrhuje statutárnímu orgánu SVŠE přijetí a ukončení pracovního poměru akademických pracovníků v souladu se zákonem a zákoníkem práce, c) vyjadřuje se k otázkám a podnětům, které mu předloží statutární orgán SVŠE, d) předkládá akademické radě návrh výroční zprávy SVŠE k projednání a schválení, rozhoduje o právech a povinnostech studentů v souladu se zákonem, s tímto statutem a dalšími vnitřními předpisy školy, e) jmenuje a odvolává vedoucí kateder, v souladu se zákonem jmenuje předsedy a členy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky; další členy může jmenovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) v souladu s 53 zákona o vysokých školách, f) jmenuje a odvolává členy kolegia rektora, akademické rady, disciplinární komise a odborných grémií, g) vydává vnitřní předpisy školy, vyjma statutu a jeho změn, h) předkládá akademické radě ke schválení vnitřní předpisy školy. 4. Funkční období rektora je tříleté a začíná dnem jeho jmenováním do funkce. Funkci rektora lze zastávat i opakovaně. 5. Rektora zastupují v rozsahu určeným rektorem v souladu s tímto statutem prorektoři. Čl. 6 Akademická rada SVŠE 1. Akademická rada SVŠE (dále jen akademická rada ) je poradním orgánem rektora.

4 2. Členy akademické rady jmenuje a odvolává rektor. Akademická rada má minimálně 9 členů, kteří jsou tvořeni z řad akademických pracovníků a externími členy. 3. Předsedou akademické rady je rektor. 4. Členství v akademické radě je nezastupitelné. 5. Akademická rada a) projednává, aktualizuje a schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací činnosti, vývoje a výzkumu a další tvůrčí činnosti, meziregionální a mezinárodní spolupráce SVŠE, b) projednává a schvaluje návrhy studijních programů předkládaných MŠMT k akreditaci, c) projednává a schvaluje předkládané změny akreditovaných studijních programů, d) schvaluje podání žádosti o prodloužení akreditace MŠMT, e) projednává a schvaluje vnitřní předpisy SVŠE, f) projednává rozpočet SVŠE předložený rektorem pro příští akademický rok, g) schvaluje hodnocení realizace vzdělávacího, výzkumného a tvůrčího programu SVŠE předloženého rektorem, h) projednává a schvaluje výroční zprávu o činnosti SVŠE, i) projednává a schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu na SVŠE, j) projednává organizační zajištění a úroveň tvůrčího zapojení studentů do výzkumných, vývojových a rozvojových programů spolupracujících organizací, k) projednává a hodnotí úroveň materiálně-technického zabezpečení studijních programů, l) vyjadřuje se k dalším otázkám, které předloží rektor SVŠE. 6. Akademická rada se schází nejméně dvakrát ročně. 7. Akademická rada může rozhodovat i mimo své zasedání (rozhodování per rollam). 8. Pravidla jednání akademické rady upravuje Jednací řád akademické rady, který je vnitřním předpisem SVŠE. Čl. 7 Disciplinární komise SVŠE 1. Předsedu a další členy disciplinární komise SVŠE (dále jen disciplinární komise ) jmenuje rektor z členů akademické obce. Má 4 členy, z toho polovina je tvořená z řad akademických pracovníků a polovina je z řad studentů SVŠE. 2. Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů SVŠE a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi. 3. Disciplinární komise se řídí Disciplinárním řádem pro studenty SVŠE, který je vnitřním předpisem SVŠE. 4. Funkční období disciplinární komise je dvouleté.

5 Čl. 8 Tajemník 1. Tajemník řídí vnitřní správu školy. Tajemníka jmenuje statutární orgán SVŠE na základě návrhu rektora. Statutární orgán SVŠE může vyslovit tajemníkovi nedůvěru a může jej odvolat z funkce. 2. Tajemník zejména: a) řídí vnitřní správu a provoz SVŠE v rozsahu stanoveném statutárním orgánem a rektorem prostřednictvím útvarů, které podléhají jeho řízení, b) sleduje a kontroluje hospodárné využívání hmotného movitého a nemovitého majetku a navrhuje statutárnímu orgánu případná opatření v této oblasti, c) zpracovává podklady pro potřeby statutárního orgánu a rektora, d) navrhuje rektorovi a statutárnímu orgánu různá opatření a změny v zájmu rozvoje a řádného chodu SVŠE, e) dává podněty statutárnímu orgánu k řešení materiálních podmínek činnosti školy, f) koordinuje činnost nepedagogických pracovníků a podněty předkládá statutárnímu orgánu a rektorovi. 3. Funkční období tajemníka je tříleté a začíná dnem jeho jmenováním do funkce. Funkci tajemníka lze zastávat i opakovaně. Čl. 9 Kolegium rektora 1. Kolegium rektora je poradním orgánem rektora v oblasti koncepčního i operativního řízení školy. 2. Jeho členy jsou prorektoři, tajemník školy, případně další akademičtí pracovníci. 3. Členy kolegia jmenuje a odvolává rektor. 4. Kolegium rektora řeší nejzávažnější úkoly školy v oblasti pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační činnosti, dále v oblasti zahraničních styků, případně další úkoly související s rozvojem školy. 5. Kolegium rektora projednává stanovisko k podnětům, návrhům a doporučením statutárního orgánu. Čl. 10 Odborná grémia 1. Odborná grémia jsou poradním orgánem rektora pro další rozvoj studijních oborů. 2. Odborná grémia mohou být zřízena pro jednotlivé studijní obory. Jejich členy jsou přední tuzemští i zahraniční odborníci daných oborů z řad akademických pracovníků i z odborné praxe. 3. Členy odborných grémií jmenuje a odvolává rektor.

6 Čl. 11 Prorektoři Na řízení SVŠE se dále podílejí prorektoři, a to prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy, prorektor pro vědu a výzkum a prorektor pro vnější vztahy. Čl. 12 Prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy 1. Prorektora pro studijní činnost a rozvoj školy jmenuje statutární orgán SVŠE na návrh rektora. Statutární orgán SVŠE může vyslovit prorektorovi nedůvěru a na základě návrhu rektora a písemného zdůvodnění ho může odvolat z funkce. O odvolání rozhoduje statutární orgán SVŠE. 2. Prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy zastupuje rektora ve vymezených oblastech činnosti SVŠE a odpovídá mu za svou činnost. Prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy zejména: a) zastupuje rektora ve věcech souvisejících se zabezpečením studijních podmínek. u jednotlivých oborů, b) ve spolupráci s garantem oboru navrhuje realizaci opatření souvisejících s personálním zabezpečením výuky jednotlivých oborů, c) odpovídá za obsah a uzavření smluv o studiu a za stanovení výše a způsobu úhrady poplatků za studium a ostatních poplatků souvisejících s činností školy, k tomu vydává vyhlášku, d) předkládá rektorovi návrhy k realizaci stávajícího studijního programu a studijních oborů a záměry jejich rozvoje, e) dle pokynů rektora zajišťuje přípravu a vlastní průběh přijímacího řízení, řídí zpracování výsledků přijímacího řízení, f) je partnerem studentské rady SVŠE, g) organizačně, metodicky zajišťuje a řídí odbornou praxi studentů SVŠE v ČR, h) odpovídá za organizaci a rozvoj kontaktů se středními školami, i) zajišťuje přípravu a průběh státních závěrečných zkoušek. 3. Funkční období prorektora pro studijní činnost a rozvoj školy je tříleté a začíná dnem jeho jmenování do funkce. Funkci prorektora pro studijní činnost a rozvoj školy lze zastávat i opakovaně. Čl. 13 Prorektor pro vědu a výzkum 1. Prorektora pro vědu a výzkum jmenuje statutární orgán SVŠE na základě návrhu rektora. Statutární orgán SVŠE může vyslovit prorektorovi pro vědu a výzkum nedůvěru a na základě návrhu rektora a písemného zdůvodnění ho může odvolat z funkce. O odvolání rozhoduje statutární orgán SVŠE. 2. Prorektor pro vědu a výzkum zastupuje rektora na úseku vědecké, výzkumné činnosti a ediční činnosti školy a odpovídá mu za svoji činnost. Prorektor pro vědu a výzkum zejména:

7 a) řídí oblast výzkumu a vývoje SVŠE, b) ve spolupráci s výzkumným a poradenským centrem SVŠE zajišťuje efektivní organizaci výzkumné a vývojové činnosti, c) usiluje o koordinaci výzkumné činnosti pracovníků SVŠE a napojení na praxi, především s partnery SVŠE, d) ve spolupráci s prorektorem pro vnější vztahy vytváří podmínky pro rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, e) navrhuje rektorovi opatření a změny v zájmu rozvoje výzkumné činnosti SVŠE, f) sleduje a hodnotí rozvoj publikační činnosti akademických pracovníků. 3. Funkční období prorektora pro vědu a výzkum je tříleté a začíná dnem jeho jmenování do funkce. Funkci prorektora pro vědu a výzkum lze zastávat opakovaně. Čl. 14 Prorektor pro vnější vztahy 1. Prorektora pro vnější vztahy jmenuje statutární orgán SVŠE na základě návrhu rektora. Statutární orgán SVŠE může vyslovit prorektorovi pro vnější vztahy nedůvěru a na základě návrhu rektora a písemného zdůvodnění ho může odvolat z funkce. O odvolání rozhoduje statutární orgán SVŠE. 2. Prorektor pro vnější vztahy zastupuje rektora a odpovídá mu za svoji činnost na úseku vnějších vztahů, zejména v otázkách: a) navazování spolupráce se zahraničními vysokými školami a institucemi, b) rozvoje mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumné činnosti, c) realizace zahraničních přednáškových či studijních pobytů akademických pracovníků, d) realizace zahraničních stáží studentů SVŠE. 3. Prorektor pro vnější vztahy dále organizačně a metodicky zajišťuje a řídí odbornou praxi studentů SVŠE v zahraničí. 4. Funkční období prorektora pro vnější vztahy je tříleté a začíná dnem jeho jmenování do funkce. Funkci prorektora pro vnější vztahy lze zastávat opakovaně. ČÁST TŘETÍ Organizace SVŠE Čl. 15 Organizační jednotky SVŠE 1. Do organizační struktury SVŠE patří následující organizační jednotky: a) Katedry jsou základní organizační jednotkou, která zajišťuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost. V čele stojí vedoucí kateder. O zřízení a zrušení kateder rozhoduje na návrh rektora statutární orgán. Na SVŠE působí tyto katedry: katedra marketingu a managementu, katedra financí a účetnictví,

8 katedra ekonomie a veřejné správy, katedra cizích jazyků, katedra matematiky, statistiky a informatiky. b) Ekonomický útvar vede účetnictví a řeší personální otázky zaměstnanců SVŠE. V čele stojí tajemník. c) Informační centrum zahrnuje knihovnu a studovnu. d) Sekretariát rektora (rektorát) zabezpečuje administrativu pro rektora a prorektory. V čele stojí tajemník. e) Studijní oddělení vede matriku studentů, zabezpečuje styk se studenty. f) Výzkumné a poradenské centrum - má za cíl rozvíjet spolupráci mezi SVŠE, jejími akademickými pracovníky a studenty SVŠE a odbornou veřejností, samosprávou a podnikatelskou sférou nejen ve znojemském regionu. V čele stojí vedoucí. Výzkumné a poradenské centrum pracuje pod záštitou a odbornou garancí prorektora pro vědu a výzkum. Zajišťuje zveřejňování publikační činnosti akademických pracovníků SVŠE, sborníků z konferencí a další výstupy v celostátních registrech a zahraničních registrech vědy a výzkumu. g) Sportovní centrum organizuje různé sportovní aktivity pro studenty a zaměstnance školy. h) Nakladatelství vydává publikace, jejichž autory jsou akademičtí pracovníci SVŠE. i) Správa informačních technologií zajišťuje pořízení, provoz a údržbu IT, podílí se na tvorbě nových technologií výuky. 2. Součástí školy je tělocvična a sportovní areál. 3. Pobočkou SVŠE je Studijní středisko Praha. 4. Vzájemné vztahy organizačních útvarů jsou uvedeny v organizačním schématu v příloze č. 1 statutu. Čl. 16 Vedoucí katedry 1. Vedoucího katedry jmenuje a odvolává rektor. Funkční období začíná jmenováním do funkce. 2. Náplní práce je řízení činnosti katedry a realizace dlouhodobého záměru na úrovni katedry. Vedoucí katedry zejména: a) ve spolupráci s garantem oboru vytváří a koordinuje podmínky rozvoje pedagogické a výzkumné činnosti pracovníků katedry, b) ve spolupráci s garantem oboru vytváří podmínky pro další odborné a pedagogické zdokonalování členů katedry a dbá na jejich publikační aktivity, c) zajišťuje hodnocení členů katedry po stránce jejich pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti.

9 Čl. 17 Garant oboru Každý akreditovaný obor má svého garanta. Garant oboru zejména: a) předkládá prorektorovi pro studijní činnost a rozvoj školy návrhy k personálnímu zajištění pedagogického procesu příslušného oboru, b) organizuje a kontroluje realizaci dlouhodobého záměru v oboru, a to zejména v oblasti obsahu předmětu, zajištění výuky literaturou, publikační a výzkumné činnosti akademických pracovníků, c) jmenuje vedoucího bakalářské práce a stanovuje oponenta, d) určuje garanta předmětu, e) schvaluje zadání bakalářských prací. Čl. 18 Garant předmětu Garant předmětu stanovuje zejména obsah příslušného předmětu, harmonogram výuky v rámci semestru a studijní literaturu. ČÁST ČTVRTÁ Studium na SVŠE Čl. 19 Studium na SVŠE 1. SVŠE uskutečňuje akreditovaný bakalářský studijní program R Ekonomika a management, který se člení na čtyři studijní obory: a) Účetnictví a finanční řízení podniku, b) Marketing a management, c) Mzdové účetnictví, daně a personalistika, d) Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb. 2. Studium se uskutečňuje formou prezenční a kombinovanou. 3. Standardní doba studia je tříletá. 4. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Obsah státní závěrečné zkoušky je uveden ve studijním programu podle studijních oborů. Absolventům studia v bakalářském studijním programu se uděluje akademický titul bakalář, ve zkratce Bc. uváděné před jménem. 5. Podrobnosti o studiu, včetně práv a povinností studentů, stanoví Studijní a zkušební řád SVŠE, který je vnitřním předpisem SVŠE.

10 Čl. 20 Celoživotní vzdělávání 1. V rámci své vzdělávací činnosti poskytuje SVŠE bezplatně nebo za úplatu studium v programech celoživotního vzdělávání podle 60 zákona o vysokých školách. 2. Bližší podmínky celoživotního vzdělávání stanoví vyhláška o celoživotním vzdělávání. Účastníci s ní budou seznámeni předem. 3. Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle zákona o vysokých školách. 4. Úspěšně ukončené předměty v rámci studia vybraných předmětů mohou být absolventům v případě následného studia akreditovaného studijního programu uznány, včetně přidělení kreditů až do výše 60% kreditů potřebných k řádnému dokončení studia. Čl. 21 Přijímání ke studiu 1. Základní podmínkou ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání. 2. Ke kombinovanému studiu budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek. K prezenčnímu studiu budou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení, výjimky jsou stanoveny v čl. 21 odst. 5 statutu. 3. Přijímací zkouška je písemná a skládá se ze dvou částí testu všeobecného přehledu a studijních předpokladů a testu ze světového jazyka. 4. O přijetí rozhodne pořadí uchazečů. Toto pořadí je stanovené na základě součtu bodů dle výsledků z písemných testů. 5. Bez přijímacích zkoušek jsou přijímáni k prezenčnímu studiu absolventi: a) obchodních akademií a dalších středních a středních odborných škol v oborech z oblasti ekonomie, podnikání a služeb, hotelnictví, cestovního ruchu a sociální činnosti na základě úspěšně absolvované maturitní zkoušky, která nahrazuje přijímací zkoušky. O případných pochybnostech, zda se na daný studijní obor vztahuje přijetí na SVŠE bez přijímacích zkoušek dle tohoto ustanovení, rozhodne rektor. b) jiných typů středních škol, pokud: dosáhli průměrného prospěchu do 2,25 (do průměru se počítá 2. pol. 3. ročníku + 1. pol. 4. ročníku + maturitní zkouška) nebo úspěšně absolvovali státní maturitní zkoušku vyšší stupeň obtížnosti, c) vyšších odborných škol a vysokých škol, d) středních škol, kteří se zúčastnili celostátní soutěže MÁ DÁTI, DAL a získali v certifikované části 70 bodů a více, e) celoživotního vzdělávání dle čl. 2 odst. 11 Vyhlášky rektora o celoživotním vzdělávání.

11 Čl. 22 Přijímací řízení 1. SVŠE zveřejňuje s dostatečným předstihem, nejméně však čtyřměsíčním, lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání, podmínky pro přijetí, termín a způsob ověřování jejich splnění, formu a rámcový obsah přijímacích zkoušek, kritéria pro jejich vyhodnocení a nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v akreditovaném studijním oboru. 2. SVŠE koná přijímací řízení ve více termínech, jejich počet stanoví dle potřeby rektor SVŠE. 3. Počet přijímaných studentů do studijních oborů a termíny přijímacího řízení stanoví rektor SVŠE. 4. Přijímací řízení se zahajuje podáním přihlášky ke studiu s dokladem o uhrazení stanoveného poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. 5. Přihláška se podává na elektronickém formuláři platném pro přijímací řízení v daném roce. Formulář přihlášky je k dispozici na internetových stránkách SVŠE. 6. Průběh přijímacího řízení a hodnocení úspěšnosti uchazečů zajišťuje prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy. O přijetí ke studiu rozhoduje na základě výsledků přijímacího řízení rektor. 7. Rozhodnutí o přijetí se vyhotovuje do 30 dnů od ukončení přijímacího řízení a musí být doručeno uchazeči do vlastních rukou. Studentovi, kterému nelze rozhodnutí doručit a uchazeči, jehož pobyt není znám, bude rozhodnutí zveřejněno vyvěšením na úřední desce SVŠE po dobu pěti dnů. Poslední den této lhůty je považován za den doručení rozhodnutí. 8. Uchazeč má právo požádat rektora SVŠE o přezkoumání rozhodnutí o přijetí do 30 dnů od jeho doručení, zmeškání této lhůty lze ze závažných důvodů prominout. 9. Uchazeč musí být o výsledku přezkoumání rozhodnutí vyrozuměn do 15 dnů od doručení jeho žádosti SVŠE. 10. Uchazeč má právo nahlédnout do 30 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí do všech materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to pouze ve vyhrazených termínech a prostorách SVŠE za přítomnosti rektorem pověřeného zaměstnance. 11. Uchazeči, který obdržel rozhodnutí o přijetí, jež nabylo právní moci, je navržen termín k podepsání smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu. 12. Uchazeči, který podepíše smlouvu o studiu, vzniká právo na zápis do studia. Termín a místo podpisu je uvedeno v rozhodnutí o přijetí ke studiu. 13. Smlouva o studiu se uzavírá na dobu určitou (standardní doba studia). Smlouvu podepisuje statutární orgán SVŠE a uchazeč. 14. Do 15 dnů od skončení přijímacího řízení zveřejní SVŠE na úřední desce zprávu o průběhu přijímacího řízení, která obsahuje zejména počet přihlášených a přijatých studentů a statistickou charakteristiku výsledků jednotlivých částí.

12 Čl. 23 Podmínky studia cizinců 1. Cizinci jsou ke studiu přijímáni za stejných podmínek jako občané ČR podle zákona o vysokých školách s podmínkou, že konají přijímací zkoušky v českém jazyce. 2. Cizinci, kteří se ucházejí o přijetí ke studiu a své předchozí vzdělání nezískali v ČR, předkládají u přijímací zkoušky doklad o vzdělání získaném v zahraničí a nostrifikační doložku nebo osvědčení o uznání zahraničního vzdělání, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Čl. 24 Změna studijního oboru 1. Student může v průběhu prvního ročníku studia požádat o změnu studijního oboru v rámci realizovaného studijního programu. 2. Žádost podává písemně na studijním oddělení školy. Žádost obsahuje důvody změny a uvedení časové představy studenta o vykonání rozdílových zkoušek. 3. Rektor může žádosti vyhovět do 15 dnů od jejího podání. V případě, že je žádosti vyhověno, provede studijní oddělení záznam do studijní evidence. Čl. 25 Poplatky spojené se studiem 1. Studium v akreditovaném studijním programu uskutečňuje SVŠE za úhradu. 2. Výši poplatků za studium (dále jen školné ), způsob a termíny úhrady určuje smlouva o studiu, která je s uchazečem uzavírána před zápisem ke studiu. 3. Zaplacení školného je podmínkou zápisu do vyššího semestru a jeho nezaplacení má za následek ukončení studia podle 65 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách. Tím nezaniká povinnost k zaplacení poplatků spojených se studiem za uplynulé období. 4. Další poplatky spojené se studiem, jejich výše a způsob úhrady pro příslušný akademický rok stanoví prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy vyhláškou. ČÁST PÁTÁ Studenti Čl. 26 Práva a povinnosti studentů 1. Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia. 2. Práva a povinnosti studenta stanoví zákon o vysokých školách a další obecně závazné předpisy, vnitřní předpisy školy a dále jsou předmětem smlouvy o studiu.

13 Čl. 27 Studentská rada 1. Studentská rada je zastupitelským orgánem studentů SVŠE a má nejméně 4 členy, které si volí studentská část akademické obce z řad studentů, a to minimálně 2 členy ze studentů prezenčního a minimálně 2 členy ze studentů kombinovaného studia. 2. Studentská rada se zejména vyjadřuje k otázkám týkajícím se studia a ostatních záležitostí studentů. 3. Partnerem studentské rady je prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy. ČÁST ŠESTÁ Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci Čl. 28 Akademičtí pracovníci 1. Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci SVŠE, kteří vykonávají pedagogickou, vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost. 2. Obsazování míst akademických pracovníků SVŠE může probíhat na základě výběrového řízení. 3. Na výuce SVŠE se mohou formou samostatných přednášek podílet i další významní odborníci s vysokoškolským vzděláním, kteří nejsou akademickými pracovníky SVŠE a na SVŠE působí na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Článek 29 Výběrová řízení na SVŠE 1. Místa akademických pracovníků lze obsazovat na základě výběrového řízení, přičemž vypsání tohoto řízení musí být zveřejněno na úřední desce SVŠE. 2. Výběrové řízení je možné konat i při přijímání dalších zaměstnanců školy. Čl. 30 Zastupování, předávání a přejímání funkcí 1. Všichni zaměstnanci jsou povinni určit se souhlasem svého nadřízeného písemně svého stálého zástupce a stanovit rozsah jeho práv a povinností. Zástupce zastupuje zaměstnance v době jeho nepřítomnosti. V případě nepřítomnosti delší než 1 měsíc je zastupování zaměstnance jeho zástupcem řešeno v plném rozsahu. 2. Předávání a přejímání všech funkcí je prováděno protokolárně.

14 ČÁST SEDMÁ Hodnocení činnosti SVŠE Čl Hodnocení činnosti SVŠE podle 42 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách spočívá v pravidelném hodnocení úrovně vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí práce, nejméně dvakrát ročně. 2. Systém hodnocení kvality studijního programu je založen především na hodnocení výuky jednotlivých přednášejících, jednotlivých předmětů, práce kateder a celé vysoké školy. 3. Podklady pro hodnocení SVŠE jsou: a) hodnocení zpracované akademickými pracovníky a vedoucími kateder, b) hodnocení prorektorů SVŠE, c) ankety studentů k jednotlivým předmětům. 4. Výsledky hodnocení činnosti SVŠE se zveřejňují v hodnotící zprávě. 5. Výsledků hodnocení se využívá při zpracování dlouhodobého záměru vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti SVŠE a jeho pravidelné aktualizaci. ČÁST OSMÁ Pravidla hospodaření SVŠE Čl. 32 Hospodaření SVŠE 1. SVŠE vlastní hmotný movitý i nemovitý majetek a jiné majetkové hodnoty potřebné k činnostem, pro které byla zřízena. 2. SVŠE je povinna vést řádnou evidenci majetku. O nakládání s majetkem rozhoduje statutární orgán SVŠE a z jeho pověření tajemník školy. 3. SVŠE Znojmo hospodaří podle rozpočtu nákladů a výnosů. Rozpočet je sestavován na hospodářský rok, kterým je rok akademický. 4. Rozpočet SVŠE zahrnuje: a) finanční zdroje, b) použití zdrojů. Čl. 33 Finanční zdroje SVŠE SVŠE ke své činnosti využívá příjmů, které získává ze vzdělávací, výzkumné, vývojové, tvůrčí, publikační a jiné doplňkové činnosti, a to zejména ve formě: a) poplatků spojených se studiem,

15 b) dotace od Města Znojma, c) sponzorských darů, d) nadačních fondů a grantů. Čl. 34 Použití zdrojů Finanční zdroje jsou používány výhradně k zabezpečení vzdělávacího a výzkumného procesu, činností s ním souvisejících, které jsou vymezeny tímto statutem. Čl. 35 Účetnictví SVŠE 1. SVŠE vede podvojné účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveném zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 2. Účetním obdobím je hospodářský rok, kterým je rok akademický. Čl. 36 Ustanovení o doplňkové činnosti 1. SVŠE vlastní majetek, který užívá k hlavní činnosti. Může jej užívat i k činnosti doplňkové. V doplňkové činnosti vykonává SVŠE za úplatu činnost navazující na její činnost hlavní. 2. Doplňková činnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost činností, k jejichž uskutečňování byla zřízena. ČÁST DEVÁTÁ Akademické obřady a akademické insignie Čl. 37 Akademické obřady 1. Akademickými obřady, které koná SVŠE, jsou: a) imatrikulace, b) promoce, c) slavnostní shromáždění akademické obce a dalších zaměstnanců školy. 2. Imatrikulace studentů (slavnostní akt přijetí nových studentů, jehož součástí je složení akademického slibu studentů 1. ročníku) se konají za účasti rektora. 3. Promoce absolventů (slavností akt převzetí diplomů, jehož součástí je promoční slib absolventů) se konají za účasti rektora. 4. Slavnostní shromáždění je akt konaný k převzetí udělených ocenění nebo jiné významné události za účasti rektora.

16 Čl. 38 Úřední deska 1. SVŠE má svoji úřední desku. Je zřetelně označena a umístěna v budově SVŠE. Na webu školy je pak umístěna elektronická úřední deska. Pokud se v zákoně nebo vnitřním předpise školy mluví o úřední desce, má se na mysli i úřední deska elektronická. 2. Na úřední desce se vyvěšují: a) informace o začátku akademického roku a o jeho členění na semestry, ročníky, období výuky a zkoušek a na období prázdnin, jakož i o lhůtě pro zápis, b) informace o termínech a místu konání státních závěrečných zkoušek, c) informace o tom, jakým způsobem jsou zveřejněny výroční zprávy, resp. kde do nich lze nahlédnout, a informace, kde lze nahlédnout do dlouhodobého záměru, d) sdělení o uložení rozhodnutí doručovaných studentům do vlastních rukou náhradním způsobem, e) informace o podmínkách studia a o přijímacím řízení, f) další informace, o kterých tak stanoví, zákon, vnitřní předpis SVŠE, nebo o nichž tak rozhodne rektor. ČÁST DESÁTÁ Společná a závěrečná ustanovení Přílohami Statutu SVŠE jsou: Čl. 39 Přílohy statutu SVŠE a) příloha č. 1 - organizační struktura SVŠE, b) příloha č. 2 - seznam oborů, na který se člení akreditovaný studijní program. Vnitřními předpisy SVŠE jsou: Čl. 40 Vnitřní předpisy SVŠE a) Statut Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o., b) Studijní a zkušební řád Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o., c) Disciplinární řád Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o., d) Jednací řád akademické rady, e) Stipendijní řád Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Statut. říjen 2006. Praha

Statut. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT

International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT International ART CAMPUS Prague STATUT platný od 13. 5. 2014 str. 2 Část první Článek 1 Úvodní ustanovení 1. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. /do června 2013 (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého),

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o.p.s.

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o.p.s. ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o.p.s. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Tento Řád přijímacího řízení Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje přijímání

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. (dále jen NHÚ ) se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 7 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I.

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I. ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický senát 1. lékařské fakulty se podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21, vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S.

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 25) Dokumentace integrovaného systému R 02-VSLG/02 STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vypracoval Schválil Funkce Manager IS Ředitel společnosti Jméno Dana

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s.

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 23) Dokumentace integrovaného systému R 02 - VSLG/01 STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vypracoval Schválil Pozice Manager IS Rektor Jméno JUDr. Ivan Barančík

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze I. Úvodní ustanovení, název, sídlo, IČ 1. Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ostrava 2013 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2014

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 12/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Směrnice děkana č. 4/2014 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016

Směrnice děkana č. 4/2014 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016 Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 31.10.2014 Č.j.: 044/17900/2014/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: dnem data vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Psychologického

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD STATUT A JEDNACÍ ŘÁD EXPERTNÍ SKUPINA KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen expertní skupina

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více