STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, Znojmo, STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování kvalifikačních předpokladů pro svůj profesní rozvoj. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. (dále jen SVŠE nebo škola) je soukromou vysokou školou neuniverzitní, která uskutečňuje bakalářský studijní program ekonomika a management a v souvislosti s tím vykonává výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. SVŠE dále poskytuje programy celoživotního vzdělávání. 2. Zřizovatelem SVŠE je společnost s ručením omezeným Ing. Pavel Štohl s.r.o., se sídlem Znojmo, Václavské náměstí 6, , IČ: SVŠE se řídí zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon ), dalšími obecně závaznými právními předpisy, statutem SVŠE (dále jen statut) a ostatními vnitřními předpisy SVŠE. 4. Statut je základním vnitřním předpisem SVŠE, upravuje vnitřní organizační strukturu a systém řízení školy, vymezuje činnost organizačních útvarů školy a další základní otázky spojené s řádným fungováním školy. Čl. 2 Název, sídlo, razítko SVŠE 1. Úplný název SVŠE zní:,,soukromá VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. 2. Sídlem SVŠE je Znojmo, Loucká 656/21, PSČ SVŠE používá kulaté razítko se znakem SVŠE a textem Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. 4. Kulaté razítko SVŠE se bude používat zejména pro: a) rozhodnutí o přijetí ke studiu, o přerušení a o ukončení studia, b) protokol o státních závěrečných zkouškách, c) vysokoškolský diplom, d) dodatek k diplomu, e) žádosti o projekty, včetně mezinárodních,

2 f) smlouvy se zahraničními subjekty. 5. SVŠE v běžném písemném úředním styku používá na písemnosti podélné razítko SVŠE. ČÁST DRUHÁ Řízení SVŠE Čl. 3 Orgány SVŠE 1. Orgány SVŠE jednají a rozhodují v souladu se zákonem, dalšími právními předpisy, tímto statutem a ostatními vnitřními předpisy SVŠE. 2. Statutárním orgánem je každý jednatel. 3. Samosprávnými akademickými orgány jsou: a) rektor, b) akademická rada, c) disciplinární komise. 4. Dalšími orgány SVŠE jsou: a) tajemník, b) kolegium rektora, c) odborná grémia, d) prorektoři. Čl. 4 Statutární orgán 1. Statutární orgán rozhoduje o věcech svěřených mu do působnosti obecně závaznými právními předpisy, společenskou smlouvou a tímto statutem. 2. Statutární orgán zejména: a) rozhoduje o změně a doplnění statutu SVŠE, b) jmenuje do funkce rektora, odvolává rektora z funkce, hodnotí a kontroluje jeho činnost, c) na základě návrhu rektora jmenuje a odvolává prorektory a tajemníka, d) ve spolupráci s rektorem připravuje a předkládá akademické radě výroční zprávu a zprávu o hospodaření k projednání a schválení, e) rozhoduje o přijetí a ukončení pracovního poměru akademických pracovníků na návrh rektora, f) podepisuje smlouvy o studiu, g) rozhoduje o zřízení a zrušení organizačních jednotek SVŠE.

3 Čl. 5 Rektor 1. Rektora jmenuje statutární orgán SVŠE. Statutární orgán SVŠE hodnotí a kontroluje činnost rektora. Statutární orgán SVŠE může vyslovit rektorovi nedůvěru na základě písemného zdůvodnění a odvolat ho z funkce. 2. Rektor řídí prorektory, tajemníka a vedoucí kateder, dále řídí vzdělávací, výzkumnou, vývojovou, tvůrčí a jinou činnost SVŠE. Jedná a rozhoduje ve věcech SVŠE stanovených statutárním orgánem SVŠE a tímto statutem. Pro svoji řídící činnost rektor zřizuje poradní orgány rektora, kterými jsou: a) kolegium rektora, b) komise s dočasnou a dlouhodobou působností, c) akademická rada, d) odborná grémia. 3. Rektor SVŠE dále zejména: a) zajišťuje a plně odpovídá za uskutečňování akreditovaného studijního programu SVŠE jako celku, a to zejména po stránce personální, materiální, hospodářské, technické, informační, vývojové a tvůrčí po předchozím souhlasu statutárního orgánu SVŠE, b) navrhuje statutárnímu orgánu SVŠE přijetí a ukončení pracovního poměru akademických pracovníků v souladu se zákonem a zákoníkem práce, c) vyjadřuje se k otázkám a podnětům, které mu předloží statutární orgán SVŠE, d) předkládá akademické radě návrh výroční zprávy SVŠE k projednání a schválení, rozhoduje o právech a povinnostech studentů v souladu se zákonem, s tímto statutem a dalšími vnitřními předpisy školy, e) jmenuje a odvolává vedoucí kateder, v souladu se zákonem jmenuje předsedy a členy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky; další členy může jmenovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) v souladu s 53 zákona o vysokých školách, f) jmenuje a odvolává členy kolegia rektora, akademické rady, disciplinární komise a odborných grémií, g) vydává vnitřní předpisy školy, vyjma statutu a jeho změn, h) předkládá akademické radě ke schválení vnitřní předpisy školy. 4. Funkční období rektora je tříleté a začíná dnem jeho jmenováním do funkce. Funkci rektora lze zastávat i opakovaně. 5. Rektora zastupují v rozsahu určeným rektorem v souladu s tímto statutem prorektoři. Čl. 6 Akademická rada SVŠE 1. Akademická rada SVŠE (dále jen akademická rada ) je poradním orgánem rektora.

4 2. Členy akademické rady jmenuje a odvolává rektor. Akademická rada má minimálně 9 členů, kteří jsou tvořeni z řad akademických pracovníků a externími členy. 3. Předsedou akademické rady je rektor. 4. Členství v akademické radě je nezastupitelné. 5. Akademická rada a) projednává, aktualizuje a schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací činnosti, vývoje a výzkumu a další tvůrčí činnosti, meziregionální a mezinárodní spolupráce SVŠE, b) projednává a schvaluje návrhy studijních programů předkládaných MŠMT k akreditaci, c) projednává a schvaluje předkládané změny akreditovaných studijních programů, d) schvaluje podání žádosti o prodloužení akreditace MŠMT, e) projednává a schvaluje vnitřní předpisy SVŠE, f) projednává rozpočet SVŠE předložený rektorem pro příští akademický rok, g) schvaluje hodnocení realizace vzdělávacího, výzkumného a tvůrčího programu SVŠE předloženého rektorem, h) projednává a schvaluje výroční zprávu o činnosti SVŠE, i) projednává a schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu na SVŠE, j) projednává organizační zajištění a úroveň tvůrčího zapojení studentů do výzkumných, vývojových a rozvojových programů spolupracujících organizací, k) projednává a hodnotí úroveň materiálně-technického zabezpečení studijních programů, l) vyjadřuje se k dalším otázkám, které předloží rektor SVŠE. 6. Akademická rada se schází nejméně dvakrát ročně. 7. Akademická rada může rozhodovat i mimo své zasedání (rozhodování per rollam). 8. Pravidla jednání akademické rady upravuje Jednací řád akademické rady, který je vnitřním předpisem SVŠE. Čl. 7 Disciplinární komise SVŠE 1. Předsedu a další členy disciplinární komise SVŠE (dále jen disciplinární komise ) jmenuje rektor z členů akademické obce. Má 4 členy, z toho polovina je tvořená z řad akademických pracovníků a polovina je z řad studentů SVŠE. 2. Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů SVŠE a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi. 3. Disciplinární komise se řídí Disciplinárním řádem pro studenty SVŠE, který je vnitřním předpisem SVŠE. 4. Funkční období disciplinární komise je dvouleté.

5 Čl. 8 Tajemník 1. Tajemník řídí vnitřní správu školy. Tajemníka jmenuje statutární orgán SVŠE na základě návrhu rektora. Statutární orgán SVŠE může vyslovit tajemníkovi nedůvěru a může jej odvolat z funkce. 2. Tajemník zejména: a) řídí vnitřní správu a provoz SVŠE v rozsahu stanoveném statutárním orgánem a rektorem prostřednictvím útvarů, které podléhají jeho řízení, b) sleduje a kontroluje hospodárné využívání hmotného movitého a nemovitého majetku a navrhuje statutárnímu orgánu případná opatření v této oblasti, c) zpracovává podklady pro potřeby statutárního orgánu a rektora, d) navrhuje rektorovi a statutárnímu orgánu různá opatření a změny v zájmu rozvoje a řádného chodu SVŠE, e) dává podněty statutárnímu orgánu k řešení materiálních podmínek činnosti školy, f) koordinuje činnost nepedagogických pracovníků a podněty předkládá statutárnímu orgánu a rektorovi. 3. Funkční období tajemníka je tříleté a začíná dnem jeho jmenováním do funkce. Funkci tajemníka lze zastávat i opakovaně. Čl. 9 Kolegium rektora 1. Kolegium rektora je poradním orgánem rektora v oblasti koncepčního i operativního řízení školy. 2. Jeho členy jsou prorektoři, tajemník školy, případně další akademičtí pracovníci. 3. Členy kolegia jmenuje a odvolává rektor. 4. Kolegium rektora řeší nejzávažnější úkoly školy v oblasti pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační činnosti, dále v oblasti zahraničních styků, případně další úkoly související s rozvojem školy. 5. Kolegium rektora projednává stanovisko k podnětům, návrhům a doporučením statutárního orgánu. Čl. 10 Odborná grémia 1. Odborná grémia jsou poradním orgánem rektora pro další rozvoj studijních oborů. 2. Odborná grémia mohou být zřízena pro jednotlivé studijní obory. Jejich členy jsou přední tuzemští i zahraniční odborníci daných oborů z řad akademických pracovníků i z odborné praxe. 3. Členy odborných grémií jmenuje a odvolává rektor.

6 Čl. 11 Prorektoři Na řízení SVŠE se dále podílejí prorektoři, a to prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy, prorektor pro vědu a výzkum a prorektor pro vnější vztahy. Čl. 12 Prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy 1. Prorektora pro studijní činnost a rozvoj školy jmenuje statutární orgán SVŠE na návrh rektora. Statutární orgán SVŠE může vyslovit prorektorovi nedůvěru a na základě návrhu rektora a písemného zdůvodnění ho může odvolat z funkce. O odvolání rozhoduje statutární orgán SVŠE. 2. Prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy zastupuje rektora ve vymezených oblastech činnosti SVŠE a odpovídá mu za svou činnost. Prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy zejména: a) zastupuje rektora ve věcech souvisejících se zabezpečením studijních podmínek. u jednotlivých oborů, b) ve spolupráci s garantem oboru navrhuje realizaci opatření souvisejících s personálním zabezpečením výuky jednotlivých oborů, c) odpovídá za obsah a uzavření smluv o studiu a za stanovení výše a způsobu úhrady poplatků za studium a ostatních poplatků souvisejících s činností školy, k tomu vydává vyhlášku, d) předkládá rektorovi návrhy k realizaci stávajícího studijního programu a studijních oborů a záměry jejich rozvoje, e) dle pokynů rektora zajišťuje přípravu a vlastní průběh přijímacího řízení, řídí zpracování výsledků přijímacího řízení, f) je partnerem studentské rady SVŠE, g) organizačně, metodicky zajišťuje a řídí odbornou praxi studentů SVŠE v ČR, h) odpovídá za organizaci a rozvoj kontaktů se středními školami, i) zajišťuje přípravu a průběh státních závěrečných zkoušek. 3. Funkční období prorektora pro studijní činnost a rozvoj školy je tříleté a začíná dnem jeho jmenování do funkce. Funkci prorektora pro studijní činnost a rozvoj školy lze zastávat i opakovaně. Čl. 13 Prorektor pro vědu a výzkum 1. Prorektora pro vědu a výzkum jmenuje statutární orgán SVŠE na základě návrhu rektora. Statutární orgán SVŠE může vyslovit prorektorovi pro vědu a výzkum nedůvěru a na základě návrhu rektora a písemného zdůvodnění ho může odvolat z funkce. O odvolání rozhoduje statutární orgán SVŠE. 2. Prorektor pro vědu a výzkum zastupuje rektora na úseku vědecké, výzkumné činnosti a ediční činnosti školy a odpovídá mu za svoji činnost. Prorektor pro vědu a výzkum zejména:

7 a) řídí oblast výzkumu a vývoje SVŠE, b) ve spolupráci s výzkumným a poradenským centrem SVŠE zajišťuje efektivní organizaci výzkumné a vývojové činnosti, c) usiluje o koordinaci výzkumné činnosti pracovníků SVŠE a napojení na praxi, především s partnery SVŠE, d) ve spolupráci s prorektorem pro vnější vztahy vytváří podmínky pro rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, e) navrhuje rektorovi opatření a změny v zájmu rozvoje výzkumné činnosti SVŠE, f) sleduje a hodnotí rozvoj publikační činnosti akademických pracovníků. 3. Funkční období prorektora pro vědu a výzkum je tříleté a začíná dnem jeho jmenování do funkce. Funkci prorektora pro vědu a výzkum lze zastávat opakovaně. Čl. 14 Prorektor pro vnější vztahy 1. Prorektora pro vnější vztahy jmenuje statutární orgán SVŠE na základě návrhu rektora. Statutární orgán SVŠE může vyslovit prorektorovi pro vnější vztahy nedůvěru a na základě návrhu rektora a písemného zdůvodnění ho může odvolat z funkce. O odvolání rozhoduje statutární orgán SVŠE. 2. Prorektor pro vnější vztahy zastupuje rektora a odpovídá mu za svoji činnost na úseku vnějších vztahů, zejména v otázkách: a) navazování spolupráce se zahraničními vysokými školami a institucemi, b) rozvoje mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumné činnosti, c) realizace zahraničních přednáškových či studijních pobytů akademických pracovníků, d) realizace zahraničních stáží studentů SVŠE. 3. Prorektor pro vnější vztahy dále organizačně a metodicky zajišťuje a řídí odbornou praxi studentů SVŠE v zahraničí. 4. Funkční období prorektora pro vnější vztahy je tříleté a začíná dnem jeho jmenování do funkce. Funkci prorektora pro vnější vztahy lze zastávat opakovaně. ČÁST TŘETÍ Organizace SVŠE Čl. 15 Organizační jednotky SVŠE 1. Do organizační struktury SVŠE patří následující organizační jednotky: a) Katedry jsou základní organizační jednotkou, která zajišťuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost. V čele stojí vedoucí kateder. O zřízení a zrušení kateder rozhoduje na návrh rektora statutární orgán. Na SVŠE působí tyto katedry: katedra marketingu a managementu, katedra financí a účetnictví,

8 katedra ekonomie a veřejné správy, katedra cizích jazyků, katedra matematiky, statistiky a informatiky. b) Ekonomický útvar vede účetnictví a řeší personální otázky zaměstnanců SVŠE. V čele stojí tajemník. c) Informační centrum zahrnuje knihovnu a studovnu. d) Sekretariát rektora (rektorát) zabezpečuje administrativu pro rektora a prorektory. V čele stojí tajemník. e) Studijní oddělení vede matriku studentů, zabezpečuje styk se studenty. f) Výzkumné a poradenské centrum - má za cíl rozvíjet spolupráci mezi SVŠE, jejími akademickými pracovníky a studenty SVŠE a odbornou veřejností, samosprávou a podnikatelskou sférou nejen ve znojemském regionu. V čele stojí vedoucí. Výzkumné a poradenské centrum pracuje pod záštitou a odbornou garancí prorektora pro vědu a výzkum. Zajišťuje zveřejňování publikační činnosti akademických pracovníků SVŠE, sborníků z konferencí a další výstupy v celostátních registrech a zahraničních registrech vědy a výzkumu. g) Sportovní centrum organizuje různé sportovní aktivity pro studenty a zaměstnance školy. h) Nakladatelství vydává publikace, jejichž autory jsou akademičtí pracovníci SVŠE. i) Správa informačních technologií zajišťuje pořízení, provoz a údržbu IT, podílí se na tvorbě nových technologií výuky. 2. Součástí školy je tělocvična a sportovní areál. 3. Pobočkou SVŠE je Studijní středisko Praha. 4. Vzájemné vztahy organizačních útvarů jsou uvedeny v organizačním schématu v příloze č. 1 statutu. Čl. 16 Vedoucí katedry 1. Vedoucího katedry jmenuje a odvolává rektor. Funkční období začíná jmenováním do funkce. 2. Náplní práce je řízení činnosti katedry a realizace dlouhodobého záměru na úrovni katedry. Vedoucí katedry zejména: a) ve spolupráci s garantem oboru vytváří a koordinuje podmínky rozvoje pedagogické a výzkumné činnosti pracovníků katedry, b) ve spolupráci s garantem oboru vytváří podmínky pro další odborné a pedagogické zdokonalování členů katedry a dbá na jejich publikační aktivity, c) zajišťuje hodnocení členů katedry po stránce jejich pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti.

9 Čl. 17 Garant oboru Každý akreditovaný obor má svého garanta. Garant oboru zejména: a) předkládá prorektorovi pro studijní činnost a rozvoj školy návrhy k personálnímu zajištění pedagogického procesu příslušného oboru, b) organizuje a kontroluje realizaci dlouhodobého záměru v oboru, a to zejména v oblasti obsahu předmětu, zajištění výuky literaturou, publikační a výzkumné činnosti akademických pracovníků, c) jmenuje vedoucího bakalářské práce a stanovuje oponenta, d) určuje garanta předmětu, e) schvaluje zadání bakalářských prací. Čl. 18 Garant předmětu Garant předmětu stanovuje zejména obsah příslušného předmětu, harmonogram výuky v rámci semestru a studijní literaturu. ČÁST ČTVRTÁ Studium na SVŠE Čl. 19 Studium na SVŠE 1. SVŠE uskutečňuje akreditovaný bakalářský studijní program R Ekonomika a management, který se člení na čtyři studijní obory: a) Účetnictví a finanční řízení podniku, b) Marketing a management, c) Mzdové účetnictví, daně a personalistika, d) Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb. 2. Studium se uskutečňuje formou prezenční a kombinovanou. 3. Standardní doba studia je tříletá. 4. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Obsah státní závěrečné zkoušky je uveden ve studijním programu podle studijních oborů. Absolventům studia v bakalářském studijním programu se uděluje akademický titul bakalář, ve zkratce Bc. uváděné před jménem. 5. Podrobnosti o studiu, včetně práv a povinností studentů, stanoví Studijní a zkušební řád SVŠE, který je vnitřním předpisem SVŠE.

10 Čl. 20 Celoživotní vzdělávání 1. V rámci své vzdělávací činnosti poskytuje SVŠE bezplatně nebo za úplatu studium v programech celoživotního vzdělávání podle 60 zákona o vysokých školách. 2. Bližší podmínky celoživotního vzdělávání stanoví vyhláška o celoživotním vzdělávání. Účastníci s ní budou seznámeni předem. 3. Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle zákona o vysokých školách. 4. Úspěšně ukončené předměty v rámci studia vybraných předmětů mohou být absolventům v případě následného studia akreditovaného studijního programu uznány, včetně přidělení kreditů až do výše 60% kreditů potřebných k řádnému dokončení studia. Čl. 21 Přijímání ke studiu 1. Základní podmínkou ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání. 2. Ke kombinovanému studiu budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek. K prezenčnímu studiu budou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení, výjimky jsou stanoveny v čl. 21 odst. 5 statutu. 3. Přijímací zkouška je písemná a skládá se ze dvou částí testu všeobecného přehledu a studijních předpokladů a testu ze světového jazyka. 4. O přijetí rozhodne pořadí uchazečů. Toto pořadí je stanovené na základě součtu bodů dle výsledků z písemných testů. 5. Bez přijímacích zkoušek jsou přijímáni k prezenčnímu studiu absolventi: a) obchodních akademií a dalších středních a středních odborných škol v oborech z oblasti ekonomie, podnikání a služeb, hotelnictví, cestovního ruchu a sociální činnosti na základě úspěšně absolvované maturitní zkoušky, která nahrazuje přijímací zkoušky. O případných pochybnostech, zda se na daný studijní obor vztahuje přijetí na SVŠE bez přijímacích zkoušek dle tohoto ustanovení, rozhodne rektor. b) jiných typů středních škol, pokud: dosáhli průměrného prospěchu do 2,25 (do průměru se počítá 2. pol. 3. ročníku + 1. pol. 4. ročníku + maturitní zkouška) nebo úspěšně absolvovali státní maturitní zkoušku vyšší stupeň obtížnosti, c) vyšších odborných škol a vysokých škol, d) středních škol, kteří se zúčastnili celostátní soutěže MÁ DÁTI, DAL a získali v certifikované části 70 bodů a více, e) celoživotního vzdělávání dle čl. 2 odst. 11 Vyhlášky rektora o celoživotním vzdělávání.

11 Čl. 22 Přijímací řízení 1. SVŠE zveřejňuje s dostatečným předstihem, nejméně však čtyřměsíčním, lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání, podmínky pro přijetí, termín a způsob ověřování jejich splnění, formu a rámcový obsah přijímacích zkoušek, kritéria pro jejich vyhodnocení a nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v akreditovaném studijním oboru. 2. SVŠE koná přijímací řízení ve více termínech, jejich počet stanoví dle potřeby rektor SVŠE. 3. Počet přijímaných studentů do studijních oborů a termíny přijímacího řízení stanoví rektor SVŠE. 4. Přijímací řízení se zahajuje podáním přihlášky ke studiu s dokladem o uhrazení stanoveného poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. 5. Přihláška se podává na elektronickém formuláři platném pro přijímací řízení v daném roce. Formulář přihlášky je k dispozici na internetových stránkách SVŠE. 6. Průběh přijímacího řízení a hodnocení úspěšnosti uchazečů zajišťuje prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy. O přijetí ke studiu rozhoduje na základě výsledků přijímacího řízení rektor. 7. Rozhodnutí o přijetí se vyhotovuje do 30 dnů od ukončení přijímacího řízení a musí být doručeno uchazeči do vlastních rukou. Studentovi, kterému nelze rozhodnutí doručit a uchazeči, jehož pobyt není znám, bude rozhodnutí zveřejněno vyvěšením na úřední desce SVŠE po dobu pěti dnů. Poslední den této lhůty je považován za den doručení rozhodnutí. 8. Uchazeč má právo požádat rektora SVŠE o přezkoumání rozhodnutí o přijetí do 30 dnů od jeho doručení, zmeškání této lhůty lze ze závažných důvodů prominout. 9. Uchazeč musí být o výsledku přezkoumání rozhodnutí vyrozuměn do 15 dnů od doručení jeho žádosti SVŠE. 10. Uchazeč má právo nahlédnout do 30 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí do všech materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to pouze ve vyhrazených termínech a prostorách SVŠE za přítomnosti rektorem pověřeného zaměstnance. 11. Uchazeči, který obdržel rozhodnutí o přijetí, jež nabylo právní moci, je navržen termín k podepsání smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu. 12. Uchazeči, který podepíše smlouvu o studiu, vzniká právo na zápis do studia. Termín a místo podpisu je uvedeno v rozhodnutí o přijetí ke studiu. 13. Smlouva o studiu se uzavírá na dobu určitou (standardní doba studia). Smlouvu podepisuje statutární orgán SVŠE a uchazeč. 14. Do 15 dnů od skončení přijímacího řízení zveřejní SVŠE na úřední desce zprávu o průběhu přijímacího řízení, která obsahuje zejména počet přihlášených a přijatých studentů a statistickou charakteristiku výsledků jednotlivých částí.

12 Čl. 23 Podmínky studia cizinců 1. Cizinci jsou ke studiu přijímáni za stejných podmínek jako občané ČR podle zákona o vysokých školách s podmínkou, že konají přijímací zkoušky v českém jazyce. 2. Cizinci, kteří se ucházejí o přijetí ke studiu a své předchozí vzdělání nezískali v ČR, předkládají u přijímací zkoušky doklad o vzdělání získaném v zahraničí a nostrifikační doložku nebo osvědčení o uznání zahraničního vzdělání, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Čl. 24 Změna studijního oboru 1. Student může v průběhu prvního ročníku studia požádat o změnu studijního oboru v rámci realizovaného studijního programu. 2. Žádost podává písemně na studijním oddělení školy. Žádost obsahuje důvody změny a uvedení časové představy studenta o vykonání rozdílových zkoušek. 3. Rektor může žádosti vyhovět do 15 dnů od jejího podání. V případě, že je žádosti vyhověno, provede studijní oddělení záznam do studijní evidence. Čl. 25 Poplatky spojené se studiem 1. Studium v akreditovaném studijním programu uskutečňuje SVŠE za úhradu. 2. Výši poplatků za studium (dále jen školné ), způsob a termíny úhrady určuje smlouva o studiu, která je s uchazečem uzavírána před zápisem ke studiu. 3. Zaplacení školného je podmínkou zápisu do vyššího semestru a jeho nezaplacení má za následek ukončení studia podle 65 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách. Tím nezaniká povinnost k zaplacení poplatků spojených se studiem za uplynulé období. 4. Další poplatky spojené se studiem, jejich výše a způsob úhrady pro příslušný akademický rok stanoví prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy vyhláškou. ČÁST PÁTÁ Studenti Čl. 26 Práva a povinnosti studentů 1. Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia. 2. Práva a povinnosti studenta stanoví zákon o vysokých školách a další obecně závazné předpisy, vnitřní předpisy školy a dále jsou předmětem smlouvy o studiu.

13 Čl. 27 Studentská rada 1. Studentská rada je zastupitelským orgánem studentů SVŠE a má nejméně 4 členy, které si volí studentská část akademické obce z řad studentů, a to minimálně 2 členy ze studentů prezenčního a minimálně 2 členy ze studentů kombinovaného studia. 2. Studentská rada se zejména vyjadřuje k otázkám týkajícím se studia a ostatních záležitostí studentů. 3. Partnerem studentské rady je prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy. ČÁST ŠESTÁ Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci Čl. 28 Akademičtí pracovníci 1. Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci SVŠE, kteří vykonávají pedagogickou, vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost. 2. Obsazování míst akademických pracovníků SVŠE může probíhat na základě výběrového řízení. 3. Na výuce SVŠE se mohou formou samostatných přednášek podílet i další významní odborníci s vysokoškolským vzděláním, kteří nejsou akademickými pracovníky SVŠE a na SVŠE působí na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Článek 29 Výběrová řízení na SVŠE 1. Místa akademických pracovníků lze obsazovat na základě výběrového řízení, přičemž vypsání tohoto řízení musí být zveřejněno na úřední desce SVŠE. 2. Výběrové řízení je možné konat i při přijímání dalších zaměstnanců školy. Čl. 30 Zastupování, předávání a přejímání funkcí 1. Všichni zaměstnanci jsou povinni určit se souhlasem svého nadřízeného písemně svého stálého zástupce a stanovit rozsah jeho práv a povinností. Zástupce zastupuje zaměstnance v době jeho nepřítomnosti. V případě nepřítomnosti delší než 1 měsíc je zastupování zaměstnance jeho zástupcem řešeno v plném rozsahu. 2. Předávání a přejímání všech funkcí je prováděno protokolárně.

14 ČÁST SEDMÁ Hodnocení činnosti SVŠE Čl Hodnocení činnosti SVŠE podle 42 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách spočívá v pravidelném hodnocení úrovně vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí práce, nejméně dvakrát ročně. 2. Systém hodnocení kvality studijního programu je založen především na hodnocení výuky jednotlivých přednášejících, jednotlivých předmětů, práce kateder a celé vysoké školy. 3. Podklady pro hodnocení SVŠE jsou: a) hodnocení zpracované akademickými pracovníky a vedoucími kateder, b) hodnocení prorektorů SVŠE, c) ankety studentů k jednotlivým předmětům. 4. Výsledky hodnocení činnosti SVŠE se zveřejňují v hodnotící zprávě. 5. Výsledků hodnocení se využívá při zpracování dlouhodobého záměru vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti SVŠE a jeho pravidelné aktualizaci. ČÁST OSMÁ Pravidla hospodaření SVŠE Čl. 32 Hospodaření SVŠE 1. SVŠE vlastní hmotný movitý i nemovitý majetek a jiné majetkové hodnoty potřebné k činnostem, pro které byla zřízena. 2. SVŠE je povinna vést řádnou evidenci majetku. O nakládání s majetkem rozhoduje statutární orgán SVŠE a z jeho pověření tajemník školy. 3. SVŠE Znojmo hospodaří podle rozpočtu nákladů a výnosů. Rozpočet je sestavován na hospodářský rok, kterým je rok akademický. 4. Rozpočet SVŠE zahrnuje: a) finanční zdroje, b) použití zdrojů. Čl. 33 Finanční zdroje SVŠE SVŠE ke své činnosti využívá příjmů, které získává ze vzdělávací, výzkumné, vývojové, tvůrčí, publikační a jiné doplňkové činnosti, a to zejména ve formě: a) poplatků spojených se studiem,

15 b) dotace od Města Znojma, c) sponzorských darů, d) nadačních fondů a grantů. Čl. 34 Použití zdrojů Finanční zdroje jsou používány výhradně k zabezpečení vzdělávacího a výzkumného procesu, činností s ním souvisejících, které jsou vymezeny tímto statutem. Čl. 35 Účetnictví SVŠE 1. SVŠE vede podvojné účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveném zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 2. Účetním obdobím je hospodářský rok, kterým je rok akademický. Čl. 36 Ustanovení o doplňkové činnosti 1. SVŠE vlastní majetek, který užívá k hlavní činnosti. Může jej užívat i k činnosti doplňkové. V doplňkové činnosti vykonává SVŠE za úplatu činnost navazující na její činnost hlavní. 2. Doplňková činnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost činností, k jejichž uskutečňování byla zřízena. ČÁST DEVÁTÁ Akademické obřady a akademické insignie Čl. 37 Akademické obřady 1. Akademickými obřady, které koná SVŠE, jsou: a) imatrikulace, b) promoce, c) slavnostní shromáždění akademické obce a dalších zaměstnanců školy. 2. Imatrikulace studentů (slavnostní akt přijetí nových studentů, jehož součástí je složení akademického slibu studentů 1. ročníku) se konají za účasti rektora. 3. Promoce absolventů (slavností akt převzetí diplomů, jehož součástí je promoční slib absolventů) se konají za účasti rektora. 4. Slavnostní shromáždění je akt konaný k převzetí udělených ocenění nebo jiné významné události za účasti rektora.

16 Čl. 38 Úřední deska 1. SVŠE má svoji úřední desku. Je zřetelně označena a umístěna v budově SVŠE. Na webu školy je pak umístěna elektronická úřední deska. Pokud se v zákoně nebo vnitřním předpise školy mluví o úřední desce, má se na mysli i úřední deska elektronická. 2. Na úřední desce se vyvěšují: a) informace o začátku akademického roku a o jeho členění na semestry, ročníky, období výuky a zkoušek a na období prázdnin, jakož i o lhůtě pro zápis, b) informace o termínech a místu konání státních závěrečných zkoušek, c) informace o tom, jakým způsobem jsou zveřejněny výroční zprávy, resp. kde do nich lze nahlédnout, a informace, kde lze nahlédnout do dlouhodobého záměru, d) sdělení o uložení rozhodnutí doručovaných studentům do vlastních rukou náhradním způsobem, e) informace o podmínkách studia a o přijímacím řízení, f) další informace, o kterých tak stanoví, zákon, vnitřní předpis SVŠE, nebo o nichž tak rozhodne rektor. ČÁST DESÁTÁ Společná a závěrečná ustanovení Přílohami Statutu SVŠE jsou: Čl. 39 Přílohy statutu SVŠE a) příloha č. 1 - organizační struktura SVŠE, b) příloha č. 2 - seznam oborů, na který se člení akreditovaný studijní program. Vnitřními předpisy SVŠE jsou: Čl. 40 Vnitřní předpisy SVŠE a) Statut Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o., b) Studijní a zkušební řád Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o., c) Disciplinární řád Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o., d) Jednací řád akademické rady, e) Stipendijní řád Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Statut. únor Praha

Statut. únor Praha Statut únor 2016 Praha 2 Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, z.ú. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

Statut. Březen 2011. Praha

Statut. Březen 2011. Praha Statut Březen 2011 Praha Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

Statut. říjen 2006. Praha

Statut. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Postavení fakulty (1) Národohospodářská fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích c) německý jazyk: Südböhmische Universität in České Budějovice, Ökonomische Fakultät, d) francouzský jazyk: L Université de Bohême du Sud à České Budějovice, Faculté d'économie. (5) Znaky a symboly fakulty

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

stanovuji podmínky přijetí ke studiu

stanovuji podmínky přijetí ke studiu Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014:

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. (dále jen pracoviště") vymezuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. STATUT. Č á s t p r v n í Základní ustanovení. Článek 1 Název, sídlo a typ vysoké školy

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. STATUT. Č á s t p r v n í Základní ustanovení. Článek 1 Název, sídlo a typ vysoké školy ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. STATUT Č á s t p r v n í Základní ustanovení Článek 1 Název, sídlo a typ vysoké školy (1) Název vysoké školy zní ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s., v jazyce německém ŠKODA AUTO

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 S t a t u t Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor

Více

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 31. prosince 2008

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 21. 3. 2012. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Akademický

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA STATUT VYSOKÉ ŠKOLY úplné znění I. Úvodní ustanovení 01., je soukromou vysokou školou univerzitního typu ve smyslu ustanovení 39 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení STATUT PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

stanovuji podmínky přijetí ke studiu

stanovuji podmínky přijetí ke studiu Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, prezenční a kombinovanou formu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2012/2013 Předkládá:

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP. Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP. Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP Organizační řád Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem (dále jen "organizační

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT

International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT International ART CAMPUS Prague STATUT platný od 13. 5. 2014 str. 2 Část první Článek 1 Úvodní ustanovení 1. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. /do června 2013 (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého),

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Pedagogická fakulta (dále jen fakulta) je součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Více

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v akademickém roce 2016/17 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého OBSAH ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 Úvodní ustanovení... 2 ČÁST II - AKADEMICKÁ OBEC FAKULTY A JEJÍ ORGÁNY... 2 2 AKADEMICKÁ OBEC PF UP... 2 3 ORGÁNY PF

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Část první Základní ustanovení

Část první Základní ustanovení 1/13 Preambule (1) Fakulta podnikohospodářská (dále též fakulta ) je jednou z fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Fakulta usiluje stát se vyhledávaným vzdělávacím zařízením v akreditovaných studijních

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Část první - Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a symboly fakulty 1. Statut Slezské univerzity

Více

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Vysoká škola ekonomie a managementu ve své činnosti vychází z významu zvyšování kvality lidských zdrojů pro posilování růstového potenciálu a konkurenceschopnosti

Více

Volba Vědecké rady FS ČVUT

Volba Vědecké rady FS ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Volba Vědecké rady FS ČVUT verze 01 leden 06 Koncept konstituce VR FS ČVUT a projednávání v AS Úkoly VR

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 1/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Organizační

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Dodatek č. 1. Termín podání přihlášky, úhrady administrativního poplatku a doložení Certifikátů NSZ 2012, se prodlužuje do: 31.8.

Dodatek č. 1. Termín podání přihlášky, úhrady administrativního poplatku a doložení Certifikátů NSZ 2012, se prodlužuje do: 31.8. Dodatek č. 1 Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více