STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, Znojmo, STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování kvalifikačních předpokladů pro svůj profesní rozvoj. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. (dále jen SVŠE nebo škola) je soukromou vysokou školou neuniverzitní, která uskutečňuje bakalářský studijní program ekonomika a management a v souvislosti s tím vykonává výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. SVŠE dále poskytuje programy celoživotního vzdělávání. 2. Zřizovatelem SVŠE je společnost s ručením omezeným Ing. Pavel Štohl s.r.o., se sídlem Znojmo, Václavské náměstí 6, , IČ: SVŠE se řídí zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon ), dalšími obecně závaznými právními předpisy, statutem SVŠE (dále jen statut) a ostatními vnitřními předpisy SVŠE. 4. Statut je základním vnitřním předpisem SVŠE, upravuje vnitřní organizační strukturu a systém řízení školy, vymezuje činnost organizačních útvarů školy a další základní otázky spojené s řádným fungováním školy. Čl. 2 Název, sídlo, razítko SVŠE 1. Úplný název SVŠE zní:,,soukromá VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. 2. Sídlem SVŠE je Znojmo, Loucká 656/21, PSČ SVŠE používá kulaté razítko se znakem SVŠE a textem Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. 4. Kulaté razítko SVŠE se bude používat zejména pro: a) rozhodnutí o přijetí ke studiu, o přerušení a o ukončení studia, b) protokol o státních závěrečných zkouškách, c) vysokoškolský diplom, d) dodatek k diplomu, e) žádosti o projekty, včetně mezinárodních,

2 f) smlouvy se zahraničními subjekty. 5. SVŠE v běžném písemném úředním styku používá na písemnosti podélné razítko SVŠE. ČÁST DRUHÁ Řízení SVŠE Čl. 3 Orgány SVŠE 1. Orgány SVŠE jednají a rozhodují v souladu se zákonem, dalšími právními předpisy, tímto statutem a ostatními vnitřními předpisy SVŠE. 2. Statutárním orgánem je každý jednatel. 3. Samosprávnými akademickými orgány jsou: a) rektor, b) akademická rada, c) disciplinární komise. 4. Dalšími orgány SVŠE jsou: a) tajemník, b) kolegium rektora, c) odborná grémia, d) prorektoři. Čl. 4 Statutární orgán 1. Statutární orgán rozhoduje o věcech svěřených mu do působnosti obecně závaznými právními předpisy, společenskou smlouvou a tímto statutem. 2. Statutární orgán zejména: a) rozhoduje o změně a doplnění statutu SVŠE, b) jmenuje do funkce rektora, odvolává rektora z funkce, hodnotí a kontroluje jeho činnost, c) na základě návrhu rektora jmenuje a odvolává prorektory a tajemníka, d) ve spolupráci s rektorem připravuje a předkládá akademické radě výroční zprávu a zprávu o hospodaření k projednání a schválení, e) rozhoduje o přijetí a ukončení pracovního poměru akademických pracovníků na návrh rektora, f) podepisuje smlouvy o studiu, g) rozhoduje o zřízení a zrušení organizačních jednotek SVŠE.

3 Čl. 5 Rektor 1. Rektora jmenuje statutární orgán SVŠE. Statutární orgán SVŠE hodnotí a kontroluje činnost rektora. Statutární orgán SVŠE může vyslovit rektorovi nedůvěru na základě písemného zdůvodnění a odvolat ho z funkce. 2. Rektor řídí prorektory, tajemníka a vedoucí kateder, dále řídí vzdělávací, výzkumnou, vývojovou, tvůrčí a jinou činnost SVŠE. Jedná a rozhoduje ve věcech SVŠE stanovených statutárním orgánem SVŠE a tímto statutem. Pro svoji řídící činnost rektor zřizuje poradní orgány rektora, kterými jsou: a) kolegium rektora, b) komise s dočasnou a dlouhodobou působností, c) akademická rada, d) odborná grémia. 3. Rektor SVŠE dále zejména: a) zajišťuje a plně odpovídá za uskutečňování akreditovaného studijního programu SVŠE jako celku, a to zejména po stránce personální, materiální, hospodářské, technické, informační, vývojové a tvůrčí po předchozím souhlasu statutárního orgánu SVŠE, b) navrhuje statutárnímu orgánu SVŠE přijetí a ukončení pracovního poměru akademických pracovníků v souladu se zákonem a zákoníkem práce, c) vyjadřuje se k otázkám a podnětům, které mu předloží statutární orgán SVŠE, d) předkládá akademické radě návrh výroční zprávy SVŠE k projednání a schválení, rozhoduje o právech a povinnostech studentů v souladu se zákonem, s tímto statutem a dalšími vnitřními předpisy školy, e) jmenuje a odvolává vedoucí kateder, v souladu se zákonem jmenuje předsedy a členy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky; další členy může jmenovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) v souladu s 53 zákona o vysokých školách, f) jmenuje a odvolává členy kolegia rektora, akademické rady, disciplinární komise a odborných grémií, g) vydává vnitřní předpisy školy, vyjma statutu a jeho změn, h) předkládá akademické radě ke schválení vnitřní předpisy školy. 4. Funkční období rektora je tříleté a začíná dnem jeho jmenováním do funkce. Funkci rektora lze zastávat i opakovaně. 5. Rektora zastupují v rozsahu určeným rektorem v souladu s tímto statutem prorektoři. Čl. 6 Akademická rada SVŠE 1. Akademická rada SVŠE (dále jen akademická rada ) je poradním orgánem rektora.

4 2. Členy akademické rady jmenuje a odvolává rektor. Akademická rada má minimálně 9 členů, kteří jsou tvořeni z řad akademických pracovníků a externími členy. 3. Předsedou akademické rady je rektor. 4. Členství v akademické radě je nezastupitelné. 5. Akademická rada a) projednává, aktualizuje a schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací činnosti, vývoje a výzkumu a další tvůrčí činnosti, meziregionální a mezinárodní spolupráce SVŠE, b) projednává a schvaluje návrhy studijních programů předkládaných MŠMT k akreditaci, c) projednává a schvaluje předkládané změny akreditovaných studijních programů, d) schvaluje podání žádosti o prodloužení akreditace MŠMT, e) projednává a schvaluje vnitřní předpisy SVŠE, f) projednává rozpočet SVŠE předložený rektorem pro příští akademický rok, g) schvaluje hodnocení realizace vzdělávacího, výzkumného a tvůrčího programu SVŠE předloženého rektorem, h) projednává a schvaluje výroční zprávu o činnosti SVŠE, i) projednává a schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu na SVŠE, j) projednává organizační zajištění a úroveň tvůrčího zapojení studentů do výzkumných, vývojových a rozvojových programů spolupracujících organizací, k) projednává a hodnotí úroveň materiálně-technického zabezpečení studijních programů, l) vyjadřuje se k dalším otázkám, které předloží rektor SVŠE. 6. Akademická rada se schází nejméně dvakrát ročně. 7. Akademická rada může rozhodovat i mimo své zasedání (rozhodování per rollam). 8. Pravidla jednání akademické rady upravuje Jednací řád akademické rady, který je vnitřním předpisem SVŠE. Čl. 7 Disciplinární komise SVŠE 1. Předsedu a další členy disciplinární komise SVŠE (dále jen disciplinární komise ) jmenuje rektor z členů akademické obce. Má 4 členy, z toho polovina je tvořená z řad akademických pracovníků a polovina je z řad studentů SVŠE. 2. Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů SVŠE a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi. 3. Disciplinární komise se řídí Disciplinárním řádem pro studenty SVŠE, který je vnitřním předpisem SVŠE. 4. Funkční období disciplinární komise je dvouleté.

5 Čl. 8 Tajemník 1. Tajemník řídí vnitřní správu školy. Tajemníka jmenuje statutární orgán SVŠE na základě návrhu rektora. Statutární orgán SVŠE může vyslovit tajemníkovi nedůvěru a může jej odvolat z funkce. 2. Tajemník zejména: a) řídí vnitřní správu a provoz SVŠE v rozsahu stanoveném statutárním orgánem a rektorem prostřednictvím útvarů, které podléhají jeho řízení, b) sleduje a kontroluje hospodárné využívání hmotného movitého a nemovitého majetku a navrhuje statutárnímu orgánu případná opatření v této oblasti, c) zpracovává podklady pro potřeby statutárního orgánu a rektora, d) navrhuje rektorovi a statutárnímu orgánu různá opatření a změny v zájmu rozvoje a řádného chodu SVŠE, e) dává podněty statutárnímu orgánu k řešení materiálních podmínek činnosti školy, f) koordinuje činnost nepedagogických pracovníků a podněty předkládá statutárnímu orgánu a rektorovi. 3. Funkční období tajemníka je tříleté a začíná dnem jeho jmenováním do funkce. Funkci tajemníka lze zastávat i opakovaně. Čl. 9 Kolegium rektora 1. Kolegium rektora je poradním orgánem rektora v oblasti koncepčního i operativního řízení školy. 2. Jeho členy jsou prorektoři, tajemník školy, případně další akademičtí pracovníci. 3. Členy kolegia jmenuje a odvolává rektor. 4. Kolegium rektora řeší nejzávažnější úkoly školy v oblasti pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační činnosti, dále v oblasti zahraničních styků, případně další úkoly související s rozvojem školy. 5. Kolegium rektora projednává stanovisko k podnětům, návrhům a doporučením statutárního orgánu. Čl. 10 Odborná grémia 1. Odborná grémia jsou poradním orgánem rektora pro další rozvoj studijních oborů. 2. Odborná grémia mohou být zřízena pro jednotlivé studijní obory. Jejich členy jsou přední tuzemští i zahraniční odborníci daných oborů z řad akademických pracovníků i z odborné praxe. 3. Členy odborných grémií jmenuje a odvolává rektor.

6 Čl. 11 Prorektoři Na řízení SVŠE se dále podílejí prorektoři, a to prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy, prorektor pro vědu a výzkum a prorektor pro vnější vztahy. Čl. 12 Prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy 1. Prorektora pro studijní činnost a rozvoj školy jmenuje statutární orgán SVŠE na návrh rektora. Statutární orgán SVŠE může vyslovit prorektorovi nedůvěru a na základě návrhu rektora a písemného zdůvodnění ho může odvolat z funkce. O odvolání rozhoduje statutární orgán SVŠE. 2. Prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy zastupuje rektora ve vymezených oblastech činnosti SVŠE a odpovídá mu za svou činnost. Prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy zejména: a) zastupuje rektora ve věcech souvisejících se zabezpečením studijních podmínek. u jednotlivých oborů, b) ve spolupráci s garantem oboru navrhuje realizaci opatření souvisejících s personálním zabezpečením výuky jednotlivých oborů, c) odpovídá za obsah a uzavření smluv o studiu a za stanovení výše a způsobu úhrady poplatků za studium a ostatních poplatků souvisejících s činností školy, k tomu vydává vyhlášku, d) předkládá rektorovi návrhy k realizaci stávajícího studijního programu a studijních oborů a záměry jejich rozvoje, e) dle pokynů rektora zajišťuje přípravu a vlastní průběh přijímacího řízení, řídí zpracování výsledků přijímacího řízení, f) je partnerem studentské rady SVŠE, g) organizačně, metodicky zajišťuje a řídí odbornou praxi studentů SVŠE v ČR, h) odpovídá za organizaci a rozvoj kontaktů se středními školami, i) zajišťuje přípravu a průběh státních závěrečných zkoušek. 3. Funkční období prorektora pro studijní činnost a rozvoj školy je tříleté a začíná dnem jeho jmenování do funkce. Funkci prorektora pro studijní činnost a rozvoj školy lze zastávat i opakovaně. Čl. 13 Prorektor pro vědu a výzkum 1. Prorektora pro vědu a výzkum jmenuje statutární orgán SVŠE na základě návrhu rektora. Statutární orgán SVŠE může vyslovit prorektorovi pro vědu a výzkum nedůvěru a na základě návrhu rektora a písemného zdůvodnění ho může odvolat z funkce. O odvolání rozhoduje statutární orgán SVŠE. 2. Prorektor pro vědu a výzkum zastupuje rektora na úseku vědecké, výzkumné činnosti a ediční činnosti školy a odpovídá mu za svoji činnost. Prorektor pro vědu a výzkum zejména:

7 a) řídí oblast výzkumu a vývoje SVŠE, b) ve spolupráci s výzkumným a poradenským centrem SVŠE zajišťuje efektivní organizaci výzkumné a vývojové činnosti, c) usiluje o koordinaci výzkumné činnosti pracovníků SVŠE a napojení na praxi, především s partnery SVŠE, d) ve spolupráci s prorektorem pro vnější vztahy vytváří podmínky pro rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, e) navrhuje rektorovi opatření a změny v zájmu rozvoje výzkumné činnosti SVŠE, f) sleduje a hodnotí rozvoj publikační činnosti akademických pracovníků. 3. Funkční období prorektora pro vědu a výzkum je tříleté a začíná dnem jeho jmenování do funkce. Funkci prorektora pro vědu a výzkum lze zastávat opakovaně. Čl. 14 Prorektor pro vnější vztahy 1. Prorektora pro vnější vztahy jmenuje statutární orgán SVŠE na základě návrhu rektora. Statutární orgán SVŠE může vyslovit prorektorovi pro vnější vztahy nedůvěru a na základě návrhu rektora a písemného zdůvodnění ho může odvolat z funkce. O odvolání rozhoduje statutární orgán SVŠE. 2. Prorektor pro vnější vztahy zastupuje rektora a odpovídá mu za svoji činnost na úseku vnějších vztahů, zejména v otázkách: a) navazování spolupráce se zahraničními vysokými školami a institucemi, b) rozvoje mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumné činnosti, c) realizace zahraničních přednáškových či studijních pobytů akademických pracovníků, d) realizace zahraničních stáží studentů SVŠE. 3. Prorektor pro vnější vztahy dále organizačně a metodicky zajišťuje a řídí odbornou praxi studentů SVŠE v zahraničí. 4. Funkční období prorektora pro vnější vztahy je tříleté a začíná dnem jeho jmenování do funkce. Funkci prorektora pro vnější vztahy lze zastávat opakovaně. ČÁST TŘETÍ Organizace SVŠE Čl. 15 Organizační jednotky SVŠE 1. Do organizační struktury SVŠE patří následující organizační jednotky: a) Katedry jsou základní organizační jednotkou, která zajišťuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost. V čele stojí vedoucí kateder. O zřízení a zrušení kateder rozhoduje na návrh rektora statutární orgán. Na SVŠE působí tyto katedry: katedra marketingu a managementu, katedra financí a účetnictví,

8 katedra ekonomie a veřejné správy, katedra cizích jazyků, katedra matematiky, statistiky a informatiky. b) Ekonomický útvar vede účetnictví a řeší personální otázky zaměstnanců SVŠE. V čele stojí tajemník. c) Informační centrum zahrnuje knihovnu a studovnu. d) Sekretariát rektora (rektorát) zabezpečuje administrativu pro rektora a prorektory. V čele stojí tajemník. e) Studijní oddělení vede matriku studentů, zabezpečuje styk se studenty. f) Výzkumné a poradenské centrum - má za cíl rozvíjet spolupráci mezi SVŠE, jejími akademickými pracovníky a studenty SVŠE a odbornou veřejností, samosprávou a podnikatelskou sférou nejen ve znojemském regionu. V čele stojí vedoucí. Výzkumné a poradenské centrum pracuje pod záštitou a odbornou garancí prorektora pro vědu a výzkum. Zajišťuje zveřejňování publikační činnosti akademických pracovníků SVŠE, sborníků z konferencí a další výstupy v celostátních registrech a zahraničních registrech vědy a výzkumu. g) Sportovní centrum organizuje různé sportovní aktivity pro studenty a zaměstnance školy. h) Nakladatelství vydává publikace, jejichž autory jsou akademičtí pracovníci SVŠE. i) Správa informačních technologií zajišťuje pořízení, provoz a údržbu IT, podílí se na tvorbě nových technologií výuky. 2. Součástí školy je tělocvična a sportovní areál. 3. Pobočkou SVŠE je Studijní středisko Praha. 4. Vzájemné vztahy organizačních útvarů jsou uvedeny v organizačním schématu v příloze č. 1 statutu. Čl. 16 Vedoucí katedry 1. Vedoucího katedry jmenuje a odvolává rektor. Funkční období začíná jmenováním do funkce. 2. Náplní práce je řízení činnosti katedry a realizace dlouhodobého záměru na úrovni katedry. Vedoucí katedry zejména: a) ve spolupráci s garantem oboru vytváří a koordinuje podmínky rozvoje pedagogické a výzkumné činnosti pracovníků katedry, b) ve spolupráci s garantem oboru vytváří podmínky pro další odborné a pedagogické zdokonalování členů katedry a dbá na jejich publikační aktivity, c) zajišťuje hodnocení členů katedry po stránce jejich pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti.

9 Čl. 17 Garant oboru Každý akreditovaný obor má svého garanta. Garant oboru zejména: a) předkládá prorektorovi pro studijní činnost a rozvoj školy návrhy k personálnímu zajištění pedagogického procesu příslušného oboru, b) organizuje a kontroluje realizaci dlouhodobého záměru v oboru, a to zejména v oblasti obsahu předmětu, zajištění výuky literaturou, publikační a výzkumné činnosti akademických pracovníků, c) jmenuje vedoucího bakalářské práce a stanovuje oponenta, d) určuje garanta předmětu, e) schvaluje zadání bakalářských prací. Čl. 18 Garant předmětu Garant předmětu stanovuje zejména obsah příslušného předmětu, harmonogram výuky v rámci semestru a studijní literaturu. ČÁST ČTVRTÁ Studium na SVŠE Čl. 19 Studium na SVŠE 1. SVŠE uskutečňuje akreditovaný bakalářský studijní program R Ekonomika a management, který se člení na čtyři studijní obory: a) Účetnictví a finanční řízení podniku, b) Marketing a management, c) Mzdové účetnictví, daně a personalistika, d) Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb. 2. Studium se uskutečňuje formou prezenční a kombinovanou. 3. Standardní doba studia je tříletá. 4. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Obsah státní závěrečné zkoušky je uveden ve studijním programu podle studijních oborů. Absolventům studia v bakalářském studijním programu se uděluje akademický titul bakalář, ve zkratce Bc. uváděné před jménem. 5. Podrobnosti o studiu, včetně práv a povinností studentů, stanoví Studijní a zkušební řád SVŠE, který je vnitřním předpisem SVŠE.

10 Čl. 20 Celoživotní vzdělávání 1. V rámci své vzdělávací činnosti poskytuje SVŠE bezplatně nebo za úplatu studium v programech celoživotního vzdělávání podle 60 zákona o vysokých školách. 2. Bližší podmínky celoživotního vzdělávání stanoví vyhláška o celoživotním vzdělávání. Účastníci s ní budou seznámeni předem. 3. Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle zákona o vysokých školách. 4. Úspěšně ukončené předměty v rámci studia vybraných předmětů mohou být absolventům v případě následného studia akreditovaného studijního programu uznány, včetně přidělení kreditů až do výše 60% kreditů potřebných k řádnému dokončení studia. Čl. 21 Přijímání ke studiu 1. Základní podmínkou ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání. 2. Ke kombinovanému studiu budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek. K prezenčnímu studiu budou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení, výjimky jsou stanoveny v čl. 21 odst. 5 statutu. 3. Přijímací zkouška je písemná a skládá se ze dvou částí testu všeobecného přehledu a studijních předpokladů a testu ze světového jazyka. 4. O přijetí rozhodne pořadí uchazečů. Toto pořadí je stanovené na základě součtu bodů dle výsledků z písemných testů. 5. Bez přijímacích zkoušek jsou přijímáni k prezenčnímu studiu absolventi: a) obchodních akademií a dalších středních a středních odborných škol v oborech z oblasti ekonomie, podnikání a služeb, hotelnictví, cestovního ruchu a sociální činnosti na základě úspěšně absolvované maturitní zkoušky, která nahrazuje přijímací zkoušky. O případných pochybnostech, zda se na daný studijní obor vztahuje přijetí na SVŠE bez přijímacích zkoušek dle tohoto ustanovení, rozhodne rektor. b) jiných typů středních škol, pokud: dosáhli průměrného prospěchu do 2,25 (do průměru se počítá 2. pol. 3. ročníku + 1. pol. 4. ročníku + maturitní zkouška) nebo úspěšně absolvovali státní maturitní zkoušku vyšší stupeň obtížnosti, c) vyšších odborných škol a vysokých škol, d) středních škol, kteří se zúčastnili celostátní soutěže MÁ DÁTI, DAL a získali v certifikované části 70 bodů a více, e) celoživotního vzdělávání dle čl. 2 odst. 11 Vyhlášky rektora o celoživotním vzdělávání.

11 Čl. 22 Přijímací řízení 1. SVŠE zveřejňuje s dostatečným předstihem, nejméně však čtyřměsíčním, lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání, podmínky pro přijetí, termín a způsob ověřování jejich splnění, formu a rámcový obsah přijímacích zkoušek, kritéria pro jejich vyhodnocení a nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v akreditovaném studijním oboru. 2. SVŠE koná přijímací řízení ve více termínech, jejich počet stanoví dle potřeby rektor SVŠE. 3. Počet přijímaných studentů do studijních oborů a termíny přijímacího řízení stanoví rektor SVŠE. 4. Přijímací řízení se zahajuje podáním přihlášky ke studiu s dokladem o uhrazení stanoveného poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. 5. Přihláška se podává na elektronickém formuláři platném pro přijímací řízení v daném roce. Formulář přihlášky je k dispozici na internetových stránkách SVŠE. 6. Průběh přijímacího řízení a hodnocení úspěšnosti uchazečů zajišťuje prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy. O přijetí ke studiu rozhoduje na základě výsledků přijímacího řízení rektor. 7. Rozhodnutí o přijetí se vyhotovuje do 30 dnů od ukončení přijímacího řízení a musí být doručeno uchazeči do vlastních rukou. Studentovi, kterému nelze rozhodnutí doručit a uchazeči, jehož pobyt není znám, bude rozhodnutí zveřejněno vyvěšením na úřední desce SVŠE po dobu pěti dnů. Poslední den této lhůty je považován za den doručení rozhodnutí. 8. Uchazeč má právo požádat rektora SVŠE o přezkoumání rozhodnutí o přijetí do 30 dnů od jeho doručení, zmeškání této lhůty lze ze závažných důvodů prominout. 9. Uchazeč musí být o výsledku přezkoumání rozhodnutí vyrozuměn do 15 dnů od doručení jeho žádosti SVŠE. 10. Uchazeč má právo nahlédnout do 30 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí do všech materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to pouze ve vyhrazených termínech a prostorách SVŠE za přítomnosti rektorem pověřeného zaměstnance. 11. Uchazeči, který obdržel rozhodnutí o přijetí, jež nabylo právní moci, je navržen termín k podepsání smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu. 12. Uchazeči, který podepíše smlouvu o studiu, vzniká právo na zápis do studia. Termín a místo podpisu je uvedeno v rozhodnutí o přijetí ke studiu. 13. Smlouva o studiu se uzavírá na dobu určitou (standardní doba studia). Smlouvu podepisuje statutární orgán SVŠE a uchazeč. 14. Do 15 dnů od skončení přijímacího řízení zveřejní SVŠE na úřední desce zprávu o průběhu přijímacího řízení, která obsahuje zejména počet přihlášených a přijatých studentů a statistickou charakteristiku výsledků jednotlivých částí.

12 Čl. 23 Podmínky studia cizinců 1. Cizinci jsou ke studiu přijímáni za stejných podmínek jako občané ČR podle zákona o vysokých školách s podmínkou, že konají přijímací zkoušky v českém jazyce. 2. Cizinci, kteří se ucházejí o přijetí ke studiu a své předchozí vzdělání nezískali v ČR, předkládají u přijímací zkoušky doklad o vzdělání získaném v zahraničí a nostrifikační doložku nebo osvědčení o uznání zahraničního vzdělání, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Čl. 24 Změna studijního oboru 1. Student může v průběhu prvního ročníku studia požádat o změnu studijního oboru v rámci realizovaného studijního programu. 2. Žádost podává písemně na studijním oddělení školy. Žádost obsahuje důvody změny a uvedení časové představy studenta o vykonání rozdílových zkoušek. 3. Rektor může žádosti vyhovět do 15 dnů od jejího podání. V případě, že je žádosti vyhověno, provede studijní oddělení záznam do studijní evidence. Čl. 25 Poplatky spojené se studiem 1. Studium v akreditovaném studijním programu uskutečňuje SVŠE za úhradu. 2. Výši poplatků za studium (dále jen školné ), způsob a termíny úhrady určuje smlouva o studiu, která je s uchazečem uzavírána před zápisem ke studiu. 3. Zaplacení školného je podmínkou zápisu do vyššího semestru a jeho nezaplacení má za následek ukončení studia podle 65 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách. Tím nezaniká povinnost k zaplacení poplatků spojených se studiem za uplynulé období. 4. Další poplatky spojené se studiem, jejich výše a způsob úhrady pro příslušný akademický rok stanoví prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy vyhláškou. ČÁST PÁTÁ Studenti Čl. 26 Práva a povinnosti studentů 1. Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia. 2. Práva a povinnosti studenta stanoví zákon o vysokých školách a další obecně závazné předpisy, vnitřní předpisy školy a dále jsou předmětem smlouvy o studiu.

13 Čl. 27 Studentská rada 1. Studentská rada je zastupitelským orgánem studentů SVŠE a má nejméně 4 členy, které si volí studentská část akademické obce z řad studentů, a to minimálně 2 členy ze studentů prezenčního a minimálně 2 členy ze studentů kombinovaného studia. 2. Studentská rada se zejména vyjadřuje k otázkám týkajícím se studia a ostatních záležitostí studentů. 3. Partnerem studentské rady je prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy. ČÁST ŠESTÁ Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci Čl. 28 Akademičtí pracovníci 1. Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci SVŠE, kteří vykonávají pedagogickou, vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost. 2. Obsazování míst akademických pracovníků SVŠE může probíhat na základě výběrového řízení. 3. Na výuce SVŠE se mohou formou samostatných přednášek podílet i další významní odborníci s vysokoškolským vzděláním, kteří nejsou akademickými pracovníky SVŠE a na SVŠE působí na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Článek 29 Výběrová řízení na SVŠE 1. Místa akademických pracovníků lze obsazovat na základě výběrového řízení, přičemž vypsání tohoto řízení musí být zveřejněno na úřední desce SVŠE. 2. Výběrové řízení je možné konat i při přijímání dalších zaměstnanců školy. Čl. 30 Zastupování, předávání a přejímání funkcí 1. Všichni zaměstnanci jsou povinni určit se souhlasem svého nadřízeného písemně svého stálého zástupce a stanovit rozsah jeho práv a povinností. Zástupce zastupuje zaměstnance v době jeho nepřítomnosti. V případě nepřítomnosti delší než 1 měsíc je zastupování zaměstnance jeho zástupcem řešeno v plném rozsahu. 2. Předávání a přejímání všech funkcí je prováděno protokolárně.

14 ČÁST SEDMÁ Hodnocení činnosti SVŠE Čl Hodnocení činnosti SVŠE podle 42 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách spočívá v pravidelném hodnocení úrovně vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí práce, nejméně dvakrát ročně. 2. Systém hodnocení kvality studijního programu je založen především na hodnocení výuky jednotlivých přednášejících, jednotlivých předmětů, práce kateder a celé vysoké školy. 3. Podklady pro hodnocení SVŠE jsou: a) hodnocení zpracované akademickými pracovníky a vedoucími kateder, b) hodnocení prorektorů SVŠE, c) ankety studentů k jednotlivým předmětům. 4. Výsledky hodnocení činnosti SVŠE se zveřejňují v hodnotící zprávě. 5. Výsledků hodnocení se využívá při zpracování dlouhodobého záměru vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti SVŠE a jeho pravidelné aktualizaci. ČÁST OSMÁ Pravidla hospodaření SVŠE Čl. 32 Hospodaření SVŠE 1. SVŠE vlastní hmotný movitý i nemovitý majetek a jiné majetkové hodnoty potřebné k činnostem, pro které byla zřízena. 2. SVŠE je povinna vést řádnou evidenci majetku. O nakládání s majetkem rozhoduje statutární orgán SVŠE a z jeho pověření tajemník školy. 3. SVŠE Znojmo hospodaří podle rozpočtu nákladů a výnosů. Rozpočet je sestavován na hospodářský rok, kterým je rok akademický. 4. Rozpočet SVŠE zahrnuje: a) finanční zdroje, b) použití zdrojů. Čl. 33 Finanční zdroje SVŠE SVŠE ke své činnosti využívá příjmů, které získává ze vzdělávací, výzkumné, vývojové, tvůrčí, publikační a jiné doplňkové činnosti, a to zejména ve formě: a) poplatků spojených se studiem,

15 b) dotace od Města Znojma, c) sponzorských darů, d) nadačních fondů a grantů. Čl. 34 Použití zdrojů Finanční zdroje jsou používány výhradně k zabezpečení vzdělávacího a výzkumného procesu, činností s ním souvisejících, které jsou vymezeny tímto statutem. Čl. 35 Účetnictví SVŠE 1. SVŠE vede podvojné účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveném zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 2. Účetním obdobím je hospodářský rok, kterým je rok akademický. Čl. 36 Ustanovení o doplňkové činnosti 1. SVŠE vlastní majetek, který užívá k hlavní činnosti. Může jej užívat i k činnosti doplňkové. V doplňkové činnosti vykonává SVŠE za úplatu činnost navazující na její činnost hlavní. 2. Doplňková činnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost činností, k jejichž uskutečňování byla zřízena. ČÁST DEVÁTÁ Akademické obřady a akademické insignie Čl. 37 Akademické obřady 1. Akademickými obřady, které koná SVŠE, jsou: a) imatrikulace, b) promoce, c) slavnostní shromáždění akademické obce a dalších zaměstnanců školy. 2. Imatrikulace studentů (slavnostní akt přijetí nových studentů, jehož součástí je složení akademického slibu studentů 1. ročníku) se konají za účasti rektora. 3. Promoce absolventů (slavností akt převzetí diplomů, jehož součástí je promoční slib absolventů) se konají za účasti rektora. 4. Slavnostní shromáždění je akt konaný k převzetí udělených ocenění nebo jiné významné události za účasti rektora.

16 Čl. 38 Úřední deska 1. SVŠE má svoji úřední desku. Je zřetelně označena a umístěna v budově SVŠE. Na webu školy je pak umístěna elektronická úřední deska. Pokud se v zákoně nebo vnitřním předpise školy mluví o úřední desce, má se na mysli i úřední deska elektronická. 2. Na úřední desce se vyvěšují: a) informace o začátku akademického roku a o jeho členění na semestry, ročníky, období výuky a zkoušek a na období prázdnin, jakož i o lhůtě pro zápis, b) informace o termínech a místu konání státních závěrečných zkoušek, c) informace o tom, jakým způsobem jsou zveřejněny výroční zprávy, resp. kde do nich lze nahlédnout, a informace, kde lze nahlédnout do dlouhodobého záměru, d) sdělení o uložení rozhodnutí doručovaných studentům do vlastních rukou náhradním způsobem, e) informace o podmínkách studia a o přijímacím řízení, f) další informace, o kterých tak stanoví, zákon, vnitřní předpis SVŠE, nebo o nichž tak rozhodne rektor. ČÁST DESÁTÁ Společná a závěrečná ustanovení Přílohami Statutu SVŠE jsou: Čl. 39 Přílohy statutu SVŠE a) příloha č. 1 - organizační struktura SVŠE, b) příloha č. 2 - seznam oborů, na který se člení akreditovaný studijní program. Vnitřními předpisy SVŠE jsou: Čl. 40 Vnitřní předpisy SVŠE a) Statut Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o., b) Studijní a zkušební řád Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o., c) Disciplinární řád Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o., d) Jednací řád akademické rady, e) Stipendijní řád Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové ze dne 26. června 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

(zákon o vysokých školách),

(zákon o vysokých školách), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů listopad 2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (zákon o vysokých školách),

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. června 2006

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Psychologického

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014 Vnitřní předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vládní návrh ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy a) způsob zřízení,

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru

A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru Pracovní podklad pro zpracování věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru K věcnému záměru zákona o terciárním vzdělávání se vztahují zejména

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. ledna 2013

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více