Obsah. 1 Úvod Přehled priorit, specifických cílů a opatření... 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 1 Úvod... 3. 3 Přehled priorit, specifických cílů a opatření... 11"

Transkript

1 Program rozvoje Královéhradeckého kraje

2 2 Obsah 1 Úvod Struktura PRK Struktura dokumentu Vymezení venkovských oblastí v rámci PRK Vymezení specifických oblastí, rozvojových oblastí a os v rámci PRK Přehled priorit, specifických cílů a opatření Priorita I - Podnikání a zaměstnanost Přehled specifických cílů a opatření Specifické cíle a opatření Priorita II - Lidské zdroje Přehled specifických cílů a opatření Specifické cíle a opatření Priorita III - Venkov a zemědělství Přehled specifických cílů a opatření Specifické cíle a opatření Priorita IV - Infrastruktura Přehled specifických cílů a opatření Specifické cíle a opatření Finanční řízení Připravenost realizovat projekty Obecné principy výběru projektů / aktivit Zdroje financování programu Monitoring Kritéria pro volbu indikátorové soustavy Informační zdroje Seznam projektů Zodpovědnost za monitoring Monitorovací zprávy Evaluace Účel evaluace Evaluační metody Subjekt provádějící evaluaci Evaluační zprávy Implementace PRK Seznam příloh Seznam použitých zkratek

3 3 1 Úvod Program rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen PRK) navazuje a je plně kompatibilní se schválenou Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen SRK). Struktura Programu rozvoje Královéhradeckého kraje byla projednána se zadavatelem (odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury KÚ) a projednána na jednání Výboru pro regionální rozvoj (dále jen VRR ) ( ). Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 20. zasedání konaném dne Usnesením ZK/20/1247/2007 projednalo ukončení procesu tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na léta a zároveň schválilo ukončení celého procesu spojeného s tvorbou Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na léta a rovněţ schválilo finální znění celého dokumentu včetně jeho příloh. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 20. zasedání konaném dne Usnesením ZK/20/1247/2007 rovněţ uloţilo Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstku hejtmana Královéhradeckého kraje, začít s přípravou krátkodobé aţ střednědobé rozvojové koncepce Královéhradeckého kraje naplňující jednotlivé priority Strategie rozvoje kraje a informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o procesu tvorby. Rada Královéhradeckého kraje svým usnesením RK/20/741/2007 schválila zpracování Programu rozvoje kraje s důrazem na fondovou strategii pro období a uloţila Ing. Václavu Cidlinovi, toho času vedoucímu odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, zahájit a koordinovat tvorbu Programu rozvoje kraje a Ing. Kláře Dostálové, ředitelce Centra evropského projektování a.s., spolupracovat na tvorbě Programu rozvoje kraje s důrazem na fondovou strategii Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje (SRK), obsahující zásady pro vypracování regionálních programů, je zpracována do úrovně specifických cílů. PRK navazuje na stávající koncepci kraje a SRK. Dokument obsahuje konkrétní kroky pro uplatňování regionální politiky kraje a je zpracován jako program pro krátkodobější časový horizont.

4 4 2 Struktura PRK 2.1 Struktura dokumentu Struktura PRK navazuje na jiţ schválené a přijaté strategické směry rozvoje kraje, definované ve Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje SRK stanovuje vizi, priority - prioritní cíle a specifické cíle. PRK následně rozpracovává specifické cíle do úrovně opatření. Opatření jsou rozpracována do následující úrovně: Cíl opatření Vymezení opatření Cílové skupiny Příklady moţných aktivit (realizační nástroje opatření) Implementující subjekty Moţnosti financování Součástí PRK jsou kapitoly, věnované: Finančnímu řízení Monitoringu Evaluaci Implementaci PRK obsahuje analýzu moţností financování jednotlivých opatření dle navrţených aktivit. Moţnosti finančních zdrojů jsou uvedeny u kaţdého opatření v systematickém pořadí: 1. Zdroje Evropské unie 2. Ostatní evropské zdroje např. norské fondy 3. Tuzemské (státní) zdroje např. národní programy 4. Dotace a granty Královéhradeckého kraje PRK obsahuje návrh indikátorové sestavy jednotlivých opatření, tento návrh je uveden v Příloze 2: Návrh indikátorové sestavy na úrovni opatření programu. PRK je provázán s dalšími koncepčními a strategickými dokumenty, řešícími samostatná odborná témata. Jejich vzájemné provázání je uvedeno v Příloze 3: Provázanost opatření priorit programu s vybranými koncepcemi a plány Královéhradeckého kraje. PRK byl zpracován s přihlédnutím k připravovaným územně plánovacím podkladům a územně plánovací dokumentaci pro území Královéhradeckého kraje (návrh Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje), které jsou v souladu s novým stavebním zákonem. 2.2 Vymezení venkovských oblastí v rámci PRK Vymezení venkovských oblastí pro podporu v rámci PRK je popsáno v kapitole 6 Priorita III - Venkov a zemědělství a dále rozpracováno v Příloze 1: Vymezení městských a venkovských oblastí v KHK. 2.3 Vymezení specifických oblastí, rozvojových oblastí a os v rámci PRK Vymezení specifických oblastí, rozvojových oblastí a os v rámci PRK, jeţ je podkladem pro soustředěnou podporu území Královéhradeckého kraje, je podrobně rozpracováno v dokumentu Vymezení specifických oblastí, rozvojových oblastí a os v rámci

5 5 Programu rozvoje Královéhradeckého kraje , zpracovaného v červnu 2008, který je zároveň přílohou tohoto dokumentu (viz kap. 12 Seznam příloh). Při vymezování rozvojových a specifických oblastí a rozvojových os se vycházelo z následujících dokumentů: Politika územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR) pracovní znění z Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, zpracovatel: SURPMO, pracovní znění návrhu - březen 2008 Specifické oblasti v Královéhradeckém kraji, zpracovatel: ÚRS, a.s. Praha, únor Podkladový materiál pro upřesnění vymezení rozvojových oblastí a os stanovených v Politice územního rozvoje ČR, zpracovatel: ÚÚR Brno (srpen 2007) Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje , zpracovatel: CEP, leden 2008 Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Královéhradeckého kraje v letech , zpracovatel: ČSÚ, duben 2007 Dále bylo čerpáno ze statistických databází MOS, RES, z výsledků SLBD, z měsíčních statistik o nezaměstnanosti zveřejňovaných úřady práce, bylo přihlíţeno k řadě dalších informací o jednotlivých obcích kraje. Zpracovatel (CEP, a. s.) při upřesňování vymezení rozvojových oblastí a os vycházel z výsledků výše uvedených analytických studií, které se opírají především o dlouhodobější vývojovou charakteristiku různých ukazatelů a indikátorů, a přihlíţel při hodnocení celkového rozvojového potenciálu obcí k dynamice vývoje některých demografických, sociálních a ekonomických ukazatelů za poslední dva roky aţ pět let. Na území Královéhradeckého kraje byly vytyčeny dvě rozvojové oblasti, čtyři specifické oblasti a sedm rozvojových os: Rozvojová oblast Hradec Králové / Pardubice (OB4) Tato rozvojová oblast je navrţena PÚR a má celorepublikový význam. Zasahuje do dvou krajů Královéhradeckého a Pardubického. Na území KHK zahrnuje celé území správního obvodu ORP Hradec Králové, západní část SO ORP Kostelec nad Orlicí, Jiţní část SO ORP Jaroměř a jihovýchodní část SO ORP Nový Bydţov. Rozvojová oblast Vrchlabí Rozvojová oblast nadmístního významu, jeţ bude zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR). Specifická oblast Krkonoše Specifická oblast celorepublikového významu navrhovaná v Politice územního rozvoje (PÚR). Specifická oblast Broumovsko Specifická oblast nadmístního významu, jeţ bude zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR). Specifická oblast Jičínsko Specifická oblast nadmístního významu, jeţ bude zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR). Specifická oblast Orlické hory Specifická oblast nadmístního významu, jeţ bude zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR). Rozvojová osa Praha Hradec Králové/Pardubice Trutnov Polsko (OS4) Tato rozvojová osa je navrţena PÚR a má celorepublikový význam. Prochází třemi kraji Středočeským, Pardubickým a Královéhradeckým. Hlavní páteří této osy je současná i navrhovaná dálnice D11 z Prahy přes Hradec Králové do Jaroměře, odkud by měla pokračovat jako rychlostní silnice R11 přes Trutnov na hraniční přechod Královec a do Polska.

6 6 Rozvojová osa Hořice Jičín Liberecký kraj Rozvojová osa nadmístního významu; bude zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR). Páteří této osy je současná silnice 1. tř. č. I/35 a v blízké budoucnosti by jí měla být plánovaná rychlostní komunikace R35. Rozvojová osa Jaroměř Náchod - Hronov Rozvojová osa nadmístního významu; bude zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR). Páteří této osy je současná silnice 1. tř. č. I/33 a silnice 2. tř. II/303. Rozvojová osa Vrchlabí - Jičín - Středočeský kraj Rozvojová osa nadmístního významu; bude zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR). Páteří této osy je současná silnice 1. tř. č. I/16 a I/32. Rozvojová osa Vrchlabí - Trutnov Rozvojová osa nadmístního významu; bude zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR). Páteří této osy je současná silnice 1. tř. č. I/14. Rozvojová osa Nové Město nad Metují - Rychnov nad Kněžnou Rozvojová osa nadmístního významu; bude zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR). Páteří této osy je současná silnice 1. tř. č. I/14. Rozvojová osa Kostelec nad Orlicí Vamberk - Pardubický kraj Rozvojová osa nadmístního významu; bude zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR). Páteří této osy je současná silnice 1. tř. č. I/11 a I/14. Ostatní oblasti Královéhradeckého kraje vykazují vyvážený rozvojový potenciál (viz mapa).

7 7 STROM CÍLŮ STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE MISE Usilovat o soulad všech přírodních, kulturních a civilizačních hodnot na území kraje. Strategie Královehradeckého kraje bude respektovat: - zásady udrţitelného rozvoje s ohledem na vyváţené potřeby lidí a přírody - rovnoměrný rozvoj měst a venkova - poţadavky obyvatel na kvalitu ţivota a posilování jejich pocitu spravedlnosti, bezpečí a sounáleţitosti s krajem, jako součásti integrovaného evropského prostoru VIZE Královéhradecký kraj, místo pro kvalitní ţivot Královéhradecký kraj jako atraktivní, dynamický, ekonomicky silný a sociálně stabilní region s vysokou ţivotní úrovní srovnatelnou s vyspělými regiony sjednocené Evropy a s respektováním zásad trvale udrţitelného rozvoje a s úctou k tradicím GLOBÁLNÍ CÍL Vytvářet podmínky a prostředí umoţňující spokojený ţivot obyvatel v kraji a zvýšit atraktivitu regionu pro podnikání, investice a ţivot obyvatel STRATEGICKÉ CÍLE Začlenit region ve všech aspektech rozvoje do integrovaného evropského prostoru. Dosáhnout harmonického rozvoje celého regionu při respektování zásad udrţitelného rozvoje. Zajistit vysokou kvalitu ţivota všem obyvatelům Královéhradeckého kraje. Posilování konkurenceschopnosti regionu a vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj. Posílit sociální stabilitu a vzdělanostní strukturu regionu. Zvýšit atraktivitu prostředí posílit dopravní dostupnost a zlepšit kvalitu ţivotního prostředí. PRIORITNÍ OSY Podpora podnikání Trh práce, zaměstnanost Cestovní ruch Sociální a zdravotní sluţby Výchova, vzděláv., osvěta, demokrat. společnost Sociální integrace Venkovský prostor Zemědělství Ţivotní prostředí Ochrana kulturního a přírodního bohatství Občanská vybavenost a bydlení Doprava Technická Infrastr. PRIORITNÍ OBLASTI Podnikání a zaměstnanost Lidské zdroje Venkov a zemědělství Infrastruktura PRIORITNÍ CÍLE Zvýšení celkového ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti kraje Otevřená, flexibilní, sociálně soudrţná, zdravá a vzdělaná společnost Zvýšení přitaţlivosti ţivota na venkově v souladu s principy udrţitelného rozvoje Rozvoj infrastruktury a dopravní dostupnosti jako jednoho z klíčových atributů úspěšného rozvoje regionu při respektování ochrany ţivotního prostředí

8 8 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ/PŘEHLED OPATŘENÍ PRIORITNÍ OBLASTI Podnikání a zaměstnanost Lidské zdroje Venkov a zemědělství Infrastruktura SPECIFICKÉ CÍLE A.Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti B.Podpora vzniku a rozvoje nových firem a rozvoj kooperace se strategickými partnery C.Podpora zlepšení komunikace mezi veřejnou správou a podnikatelskou sférou D.Podpora vzájemné spolupráce firem, institucí terciárního vzdělávání a institucí výzkumných. Podpora výzkumu, vývoje a inovací (systémové a technologické) E.Rozvoj celoţivotního učení a zlepšení spolupráce vzdělávací sféry se zaměstnavateli při rozvoji systému celoţivotního učení F.Zlepšení propojení vzdělávací sféry s potřebami trhu práce G.Zlepšení podmínek pro osoby znevýhodněné na trhu práce H.Zvýšení podílu cestovního ruchu na ekonomické prosperitě regionu I.Racionální vyuţívání stávajících zdrojů energií, surovinových zdrojů a podpora vyuţití energie z obnovitelných zdrojů A. Zvýšení vzdělanosti obyvatelstva s vyuţitím nových moderních vzdělávacích metod a nových technologií v počátečním i dalším vzdělávání B. Dostupnost kvalitních sociálních a zdravotních sluţeb C.Rozvoj volnočasových aktivit včetně tělovýchovy a sportu, sluţeb sociální prevence a integrace ohroţených skupin obyvatelstva D.Rozvoj systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty E.Rozvoj komunitního a kulturního ţivota A.Zlepšení vyuţití místního ekonomického potenciálu na venkově B.Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a péče o krajinu jako stabilizujícího prvku venkova C.Zvýšení přitaţlivosti venkovských oblastí zlepšením kvality a dostupnosti sluţeb D.Zvýšení potenciálu venkovských oblastí pro cestovní ruch prostřednictvím propagace a marketingu regionálního rozvoje E.Podpora zavádění moderních metod plánování pro udrţitelný rozvoj A.Zkvalitnění a rozvoj technické a podnikatelské infrastruktury B.Vznik a rozvoj sítí pro informační a telekomunikační technologie včetně jejich obsahu a vyuţití C.Rozvoj a revitalizace dopravní infrastruktury v regionu D.Rozvoj dopravní dostupnosti a obsluţnosti území E.Rozvoj infrastruktury v oblastech školství, vzdělávání, zdravotnictví, sociálních věcí a ostatní občanské vybavenosti F.Modernizace a zvyšování kapacit infrastruktury cestovního ruchu G.Zlepšení stavu a ochrany ţivotního prostředí H.Zvýšení kvality bydlení a zlepšení vzhledu měst a obcí OPATŘENÍ A1.Propagace místních firem uvnitř i vně regionu a výsledků jejich vzájemné spolupráce A2.Rozvoj vzájemné spolupráce velkých, malých a středních firem s veřejnou správou a samosprávou A3.Dlouhodobá spolupráce orgánů veřejné A1.Podpora zkvalitňování počátečního (primárního, sekundárního a terciárního vzdělávání) a dalšího vzdělávání se širokým výběrem vzdělávacích programů A2.Podpora mezinárodní spolupráce škol a odborných stáţí ţáků, studentů i učitelů v A1. Podpora malého a středního podnikání na venkově A2. Intenzifikace rozvojových aktivit venkovských subjektů B1. Rozvoj ekonomicky i ekologicky A1.Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury ve vlastnictví měst a obcí, včetně čištění odpadních vod A2.Příprava ploch určených pro podnikatelské vyuţití A3.Nové vyuţití stávajících opuštěných a

9 9 správy a samosprávy a jejich organizací se soukromým sektorem v oblasti zajišťování veřejných sluţeb B1.Podpora kvalitních poradenských sluţeb pro začínající podnikatele ze strany orgánů veřejné správy a samosprávy B2.Podpora podnikatelských projektů perspektivních malých a středních firem s inovačním potenciálem B3.Podpora spolupráce malých a středních firem se strategickými partnery C1.Zlepšení vzájemné informovanosti orgánů veřejné správy a samosprávy a firem o svých záměrech na území obce, města a kraje C2.Zvýšení účasti firem na tvorbě a aktualizaci strategických dokumentů obcí a územních samosprávných celků D1.Zvýšení informovanosti o projektech výzkumných organizací, komerční sféry a institucí sekundárního a terciárního vzdělávání a o jejich výsledcích formou jejich cílené propagace D2.Tvorba a realizace dokumentů strategického charakteru, na jejichţ základě by bylo moţné formulovat cíle v oblasti zvýšení inovačního potenciálu kraje a zároveň definovat prostředky k jejich dosaţení D3.Integrace výzkumných, komerčních a vzdělávacích kapacit za účelem zvýšení potenciálu pro inovační aktivity E1.Podpora účasti všech relevantních subjektů na tvorbě a realizaci systému celoţivotního učení a zajištění jeho dostupnosti na celém území kraje E2.Vznik komplexního systému evaluace kvality počátečního a dalšího vzdělávání E3.Podpora vzniku a rozvoje center celoţivotního učení F1.Podpora rozvoje komunikace a spolupráce vzdělávací sféry, zaměstnavatelů a veřejnosti (systematické sledování potřeb a změn na trhu zahraničí A3.Podpora vzdělávacích programů vyuţívajících moderních výukových metod a podpora moderních pomůcek včetně moderního přístrojového vybavení laboratoří a učeben škol A4.Podpora informační a počítačové gramotnosti obyvatel B1.Podpora zlepšování dostupnosti a kvality zdravotní péče a podpora zdravého ţivotního stylu B2.Zajištění dostupnosti a kvality sociálních sluţeb B3.Efektivní spolupráce sociálních a zdravotních sluţeb C1.Rozvoj volnočasových aktivit všech věkových skupin obyvatelstva C2.Podpora sportovních aktivit a zdravého ţivotního stylu C3.Zavádění systémů prevence sociálně patologických a dalších neţádoucích jevů C4.Integrace ohroţených skupin obyvatelstva D1.Rozšíření EVVO ve školských a dalších vzdělávacích a osvětových zařízeních D2.Spolupráce neziskového, veřejného a soukromého sektoru v oblasti EVVO D3.Zvyšování ekologického povědomí obyvatel D4.Podpora koncepčního přístupu v systému EVVO E1.Podpora rozvoje kulturního, spolkového a společenského ţivota v obcích, podpora MA 21 E2.Podpora profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit a sluţeb E3.Podpora kvalitní prezentace kraje a celkové kulturní informovanosti všech obyvatel E4. Podpora chytré a efektivní veřejné správy udrţitelného zemědělství B2. Provázání zemědělské prvovýroby se zpracováním místních produktů B3. Ochrana a obnova krajinného rázu, zvyšování retence vody v krajině B4. Podpora alternativních aktivit zemědělských subjektů C1. Podpora školství na venkově C2. Regenerace venkovských obcí C3. Podpora rozvoje sluţeb a občanské vybavenosti v obcích D1. Společný marketing venkovských regionů pro rozvoj cestovního ruchu D2. Tvorba regionálních produktů cestovního ruchu na venkově E1. Zavádění principů udrţitelného rozvoje v regionálním plánování E2. Podpora tvorby strategických a územně plánovacích dokumentů nevyuţívaných areálů a ploch pro podnikání a poskytování sluţeb ve veřejném zájmu A4.Rozvoj infrastruktury výzkumu a vývoje pro zvýšení inovačního potenciálu kraje B1.Podpora rozvoje a dostupnosti telekomunikačních a informačních technologií a systémů B2.Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení C1.Urychlení výstavby dálničních a rychlostních komunikací, silnic I. třídy a podpora výstavby obchvatů měst a obcí C2.Dobudování, modernizace a rekonstrukce silnic II. a III. třídy, včetně napojení na silnice vyšší třídy C3.Podpora rekonstrukce, oprav a výstavby místních komunikací a řešení dopravy v klidu C4.Revitalizace sítě ţelezničních tratí v kraji a související infrastruktury s vazbou na osobní i nákladní dopravu D1.Zlepšení dopravní obsluţnosti v celém území kraje a podpora regionální veřejné dopravy D2.Systémová podpora multimodální dopravy a rozvoj kombinované dopravy na území kraje E1.Zajištění dostupnosti veřejných sluţeb a rozvoj základní občanské vybavenosti E2.Podpora sítě předškolních, školských a vzdělávacích zařízení a institucí a jejich optimalizace E3.Zajištění podmínek a infrastruktury pro rozvoj volnočasových aktivit se zaměřením na společensko-kulturní ţivot F1.Údrţba a rekonstrukce přírodních, kulturněhistorických a technických památek za účelem zpřístupnění pro návštěvníky F2. Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace ubytovacích a stravovacích zařízení F3. Podpora rozvoje turistické dopravní infrastruktury

10 10 práce) F2.Rozvoj systému kariérového poradenství při volbě povolání v oblasti počátečního vzdělávání F3.Podpora vzdělávání v profesích chybějících na trhu práce G1.Podpora zaměstnávání pečujících osob a osob se zdravotním postiţením na trhu práce G2.Podpora zaměstnávání občanů starších 50 let G3.Podpora začlenění mladistvých (kategorie do 18 let ) a osob bez dokončeného vzdělání (i starší 18 let) na trh práce G4.Podpora odstraňování fyzických bariér za účelem zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postiţením (nejen pohybově postiţené, ale i zrakově, sluchově apod.) G5.Podpora pracovního zapojení dalších osob ohroţených sociálním vyloučením a osob jiţ sociálně vyloučených G6.Podpora vzdělávání pracovníků v oblasti sociálního začleňování F4. Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace infrastruktury pro volný čas G1.Ochrana a revitalizace krajiny s podporou zvyšování biodiverzity G2.Předcházení vzniku odpadů a podpora jejich dalšího vyuţití G3.Eliminace negativních environmentálních rizik G4.Podpora vyuţití alternativních a obnovitelných zdrojů energie H1.Rozvoj nové bytové výstavby a regenerace bytového fondu H2.Obnova a zkvalitňování veřejných prostranství a prostor ve městech i v obcích H1.Podpora poskytování komplexních sluţeb cestovního ruchu (ucelené nabídky) v oblasti zachování místního kulturního dědictví a přírody (provázanost záţitkové a poznávací turistiky a souvisejících sluţeb poskytovaných různými poskytovateli) H2.Podpora marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu H3.Začleňování témat souvisejících s ochranou ţivotního prostředí do nabídky sluţeb cestovního ruchu a sportu H4.Podpora spolupráce a koordinace činnosti klíčových aktérů rozvoje cestovního ruchu I1.Vyuţívání obnovitelných, alternativních a druhotných zdrojů energií I2.Sniţování energetické a materiálové náročnosti průmyslu, zvyšování účinnosti energií I3.Omezení energetických ztrát budov a rozvodů energií

11 11 3 Přehled priorit, specifických cílů a opatření I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Specifické cíle a opatření A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1. Opatření: Propagace místních firem uvnitř i vně regionu a výsledků jejich vzájemné spolupráce 2. Opatření: Rozvoj vzájemné spolupráce velkých, malých a středních firem s veřejnou správou a samosprávou 3. Opatření: Dlouhodobá spolupráce orgánů veřejné správy a samosprávy a jejich organizací se soukromým sektorem v oblasti zajišťování veřejných sluţeb B) Podpora vzniku a rozvoje nových firem a rozvoj kooperace se strategickými partnery 1. Opatření: Podpora kvalitních poradenských sluţeb pro začínající podnikatele ze strany orgánů veřejné správy a samosprávy 2. Opatření: Podpora podnikatelských projektů perspektivních malých a středních firem s inovačním potenciálem 3. Opatření: Podpora spolupráce malých a středních firem se strategickými partnery C) Podpora zlepšení komunikace mezi veřejnou správou a podnikatelskou sférou 1. Opatření: Zlepšení vzájemné informovanosti orgánů veřejné správy a samosprávy a firem o svých záměrech na území obce, města a kraje 2. Opatření: Zvýšení účasti firem na tvorbě a aktualizaci strategických dokumentů obcí a územních samosprávných celků D) Podpora vzájemné spolupráce firem, institucí terciárního vzdělávání a institucí výzkumných. Podpora výzkumu, vývoje a inovací (systémové a technologické) 1. Opatření: Zvýšení informovanosti o projektech výzkumných organizací, komerční sféry a institucí sekundárního a terciárního vzdělávání a o jejich výsledcích formou jejich cílené propagace 2. Opatření: Tvorba a realizace dokumentů strategického charakteru, na jejichţ základě by bylo moţné formulovat cíle v oblasti zvýšení inovačního potenciálu kraje a zároveň definovat prostředky k jejich dosaţení 3. Opatření: Integrace výzkumných, komerčních a vzdělávacích kapacit za účelem zvýšení potenciálu pro inovační aktivity E) Rozvoj celoživotního učení a zlepšení spolupráce vzdělávací sféry se zaměstnavateli při rozvoji systému celoživotního učení 1. Opatření: Podpora účasti všech relevantních subjektů na tvorbě a realizaci systému celoţivotního učení a zajištění jeho dostupnosti na celém území kraje 2. Opatření: Vznik komplexního systému evaluace kvality počátečního a dalšího vzdělávání 3. Opatření: Podpora vzniku a rozvoje center celoţivotního učení F) Zlepšení propojení vzdělávací sféry s potřebami trhu práce 1. Opatření: Podpora rozvoje komunikace a spolupráce vzdělávací sféry, zaměstnavatelů a veřejnosti (systematické sledování potřeb a změn na trhu práce) 2. opatření: Rozvoj systému kariérového poradenství při volbě povolání v oblasti počátečního vzdělávání 3. Opatření: Podpora vzdělávání v profesích chybějících na trhu práce

12 12 G) Zlepšení podmínek pro osoby znevýhodněné na trhu práce 1. Opatření: Podpora zaměstnávání pečujících osob a osob se zdravotním postiţením na trhu práce 2. Opatření: Podpora zaměstnávání občanů starších 50 let 3. Opatření: Podpora začlenění mladistvých (kategorie do 18 let) a osob bez dokončeného vzdělání (i starší 18 let) na trh práce 4. Opatření: Podpora odstraňování fyzických bariér za účelem zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postiţením (nejen pohybově postiţené, ale i zrakově, sluchově apod.) 5. Opatření: Podpora pracovního zapojení dalších osob ohroţených sociálním vyloučením a osob jiţ sociálně vyloučených 6. Opatření: Podpora vzdělávání pracovníků v oblasti sociálního začleňování H) Zvýšení podílu cestovního ruchu na ekonomické prosperitě regionu 1. Opatření: Podpora poskytování komplexních sluţeb cestovního ruchu (ucelené nabídky) v oblasti zachování místního kulturního dědictví a přírody (provázanost záţitkové a poznávací turistiky a souvisejících sluţeb poskytovaných různými poskytovateli) 2. Opatření: Podpora marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu 3. Opatření: Začleňování témat souvisejících s ochranou ţivotního prostředí do nabídky sluţeb cestovního ruchu a sportu 4. Opatření: Podpora spolupráce a koordinace činnosti klíčových aktérů rozvoje cestovního ruchu I) Racionální využívání stávajících zdrojů energií, surovinových zdrojů a podpora využití energie z obnovitelných zdrojů 1. Opatření: Vyuţívání obnovitelných, alternativních a druhotných zdrojů energií 2. Opatření: Sniţování energetické a materiálové náročnosti průmyslu, zvyšování účinnosti energií 3. Opatření: Omezení energetických ztrát budov a rozvodů energií II. Priorita Lidské zdroje Specifické cíle a opatření: A) Zvýšení vzdělanosti obyvatelstva s využitím nových moderních vzdělávacích metod a nových technologií v počátečním i dalším vzdělávání 1. Opatření: Podpora zkvalitňování počátečního (primárního, sekundárního a terciárního vzdělávání) a dalšího vzdělávání se širokým výběrem vzdělávacích programů 2. Opatření: Podpora mezinárodní spolupráce škol a odborných stáţí ţáků, studentů i učitelů v zahraničí 3. Opatření: Podpora vzdělávacích programů vyuţívajících moderních výukových metod a podpora moderních pomůcek včetně moderního přístrojového vybavení laboratoří a učeben škol 4. Opatření: Podpora informační a počítačové gramotnosti obyvatel B) Dostupnost kvalitních sociálních a zdravotních služeb 1. Opatření: Podpora zlepšování dostupnosti a kvality zdravotní péče a podpora zdravého ţivotního stylu 2. Opatření: Zajištění dostupnosti a kvality sociálních sluţeb 3. Opatření: Efektivní spolupráce sociálních a zdravotních sluţeb C) Rozvoj volnočasových aktivit včetně tělovýchovy a sportu, služeb sociální prevence a integrace ohrožených skupin obyvatelstva 1. Opatření: Rozvoj volnočasových aktivit všech věkových skupin obyvatelstva 2. Opatření: Podpora sportovních aktivit a zdravého ţivotního stylu

13 13 3. Opatření: Zavádění systémů prevence sociálně patologických a dalších neţádoucích jevů 4. Opatření: Integrace ohroţených skupin obyvatelstva D) Rozvoj systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 1. Opatření: Rozšíření EVVO ve školských a dalších vzdělávacích a osvětových zařízeních 2. Opatření: Spolupráce neziskového, veřejného a soukromého sektoru v oblasti EVVO 3. Opatření: Zvyšování ekologického povědomí obyvatel 4. Opatření: Podpora koncepčního přístupu v systému EVVO E) Rozvoj komunitního a kulturního života 1. Opatření: Podpora rozvoje kulturního, spolkového a společenského ţivota v obcích, podpora MA Opatření: Podpora profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit a sluţeb 3. Opatření: Podpora kvalitní prezentace kraje a celkové kulturní informovanosti všech obyvatel 4. Opatření: Podpora chytré a efektivní veřejné správy III. Priorita Venkov a zemědělství Specifické cíle a opatření: A) Zlepšení využití místního ekonomického potenciálu na venkově 1. Opatření: Podpora malého a středního podnikání na venkově 2. Opatření: Intenzifikace rozvojových aktivit venkovských subjektů B) Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a péče o krajinu jako stabilizujícího prvku venkova 1. Opatření: Rozvoj ekonomicky i ekologicky udrţitelného zemědělství 2. Opatření: Provázání zemědělské prvovýroby se zpracováním místních produktů 3. Opatření: Ochrana a obnova krajinného rázu, zvyšování retence vody v krajině 4. Opatření: Podpora alternativních aktivit zemědělských subjektů C) Zvýšení přitažlivosti venkovských oblastí zlepšením kvality a dostupnosti služeb 1. Opatření: Podpora školství na venkově 2. Opatření: Regenerace venkovských obcí 3. Opatření: Podpora rozvoje sluţeb a občanské vybavenosti v obcích D) Zvýšení potenciálu venkovských oblastí pro cestovní ruch prostřednictvím propagace a marketingu regionálního rozvoje 1. Opatření: Společný marketing venkovských regionů pro rozvoj cestovního ruchu 2. Opatření: Tvorba regionálních produktů cestovního ruchu na venkově E) Podpora zavádění moderních metod plánování pro udržitelný rozvoj 1. Opatření: Zavádění principů udrţitelného rozvoje v regionálním plánování 2. Opatření: Podpora tvorby strategických a územně plánovacích dokumentů IV. Priorita Infrastruktura Specifické cíle a opatření: A) Zkvalitnění a rozvoj technické a podnikatelské infrastruktury 1. Opatření: Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury ve vlastnictví měst a obcí, včetně čištění odpadních vod 2. Opatření: Příprava ploch určených pro podnikatelské vyuţití 3. Opatření: Nové vyuţití stávajících opuštěných a nevyuţívaných areálů a ploch pro podnikání a poskytování sluţeb ve veřejném zájmu

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

P r o g r a m r o z v o j e K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e 2 0 11-2013

P r o g r a m r o z v o j e K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e 2 0 11-2013 Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2011-2013 VERZE 31. 8. 2010 2 Obsah 1. Úvod... 3 2. Struktura PRK... 4 3. Vymezení venkova v Královéhradeckém kraji... 8 4. Přehled priorit a specifických cílů...

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Evropská územní spolupráce Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Financování společenských funkcí lesů, možnosti podpory EVVO z národních a evropských zdrojů 24. 6. 2015, Mazurova chalupa, Hoděšovice

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RECOM CZ-AT Brno, 11.3.2015 Obsah prezentace programové území tematické zaměření programu 2014-2020 alokace programu

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Zdeněk Lukáš, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Příprava České republiky na vstup do Evropské

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Dosavadní průběh prací ustaven: řídící výbor 3 pracovní skupiny: doprava životní prostředí lidské zdroje zpracování konceptu v rámci projektu z OPTP

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více