Obsah. 1 Úvod Přehled priorit, specifických cílů a opatření... 11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 1 Úvod... 3. 3 Přehled priorit, specifických cílů a opatření... 11"

Transkript

1 Program rozvoje Královéhradeckého kraje

2 2 Obsah 1 Úvod Struktura PRK Struktura dokumentu Vymezení venkovských oblastí v rámci PRK Vymezení specifických oblastí, rozvojových oblastí a os v rámci PRK Přehled priorit, specifických cílů a opatření Priorita I - Podnikání a zaměstnanost Přehled specifických cílů a opatření Specifické cíle a opatření Priorita II - Lidské zdroje Přehled specifických cílů a opatření Specifické cíle a opatření Priorita III - Venkov a zemědělství Přehled specifických cílů a opatření Specifické cíle a opatření Priorita IV - Infrastruktura Přehled specifických cílů a opatření Specifické cíle a opatření Finanční řízení Připravenost realizovat projekty Obecné principy výběru projektů / aktivit Zdroje financování programu Monitoring Kritéria pro volbu indikátorové soustavy Informační zdroje Seznam projektů Zodpovědnost za monitoring Monitorovací zprávy Evaluace Účel evaluace Evaluační metody Subjekt provádějící evaluaci Evaluační zprávy Implementace PRK Seznam příloh Seznam použitých zkratek

3 3 1 Úvod Program rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen PRK) navazuje a je plně kompatibilní se schválenou Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen SRK). Struktura Programu rozvoje Královéhradeckého kraje byla projednána se zadavatelem (odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury KÚ) a projednána na jednání Výboru pro regionální rozvoj (dále jen VRR ) ( ). Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 20. zasedání konaném dne Usnesením ZK/20/1247/2007 projednalo ukončení procesu tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na léta a zároveň schválilo ukončení celého procesu spojeného s tvorbou Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na léta a rovněţ schválilo finální znění celého dokumentu včetně jeho příloh. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 20. zasedání konaném dne Usnesením ZK/20/1247/2007 rovněţ uloţilo Helmutu Dohnálkovi, 1. náměstku hejtmana Královéhradeckého kraje, začít s přípravou krátkodobé aţ střednědobé rozvojové koncepce Královéhradeckého kraje naplňující jednotlivé priority Strategie rozvoje kraje a informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o procesu tvorby. Rada Královéhradeckého kraje svým usnesením RK/20/741/2007 schválila zpracování Programu rozvoje kraje s důrazem na fondovou strategii pro období a uloţila Ing. Václavu Cidlinovi, toho času vedoucímu odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, zahájit a koordinovat tvorbu Programu rozvoje kraje a Ing. Kláře Dostálové, ředitelce Centra evropského projektování a.s., spolupracovat na tvorbě Programu rozvoje kraje s důrazem na fondovou strategii Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje (SRK), obsahující zásady pro vypracování regionálních programů, je zpracována do úrovně specifických cílů. PRK navazuje na stávající koncepci kraje a SRK. Dokument obsahuje konkrétní kroky pro uplatňování regionální politiky kraje a je zpracován jako program pro krátkodobější časový horizont.

4 4 2 Struktura PRK 2.1 Struktura dokumentu Struktura PRK navazuje na jiţ schválené a přijaté strategické směry rozvoje kraje, definované ve Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje SRK stanovuje vizi, priority - prioritní cíle a specifické cíle. PRK následně rozpracovává specifické cíle do úrovně opatření. Opatření jsou rozpracována do následující úrovně: Cíl opatření Vymezení opatření Cílové skupiny Příklady moţných aktivit (realizační nástroje opatření) Implementující subjekty Moţnosti financování Součástí PRK jsou kapitoly, věnované: Finančnímu řízení Monitoringu Evaluaci Implementaci PRK obsahuje analýzu moţností financování jednotlivých opatření dle navrţených aktivit. Moţnosti finančních zdrojů jsou uvedeny u kaţdého opatření v systematickém pořadí: 1. Zdroje Evropské unie 2. Ostatní evropské zdroje např. norské fondy 3. Tuzemské (státní) zdroje např. národní programy 4. Dotace a granty Královéhradeckého kraje PRK obsahuje návrh indikátorové sestavy jednotlivých opatření, tento návrh je uveden v Příloze 2: Návrh indikátorové sestavy na úrovni opatření programu. PRK je provázán s dalšími koncepčními a strategickými dokumenty, řešícími samostatná odborná témata. Jejich vzájemné provázání je uvedeno v Příloze 3: Provázanost opatření priorit programu s vybranými koncepcemi a plány Královéhradeckého kraje. PRK byl zpracován s přihlédnutím k připravovaným územně plánovacím podkladům a územně plánovací dokumentaci pro území Královéhradeckého kraje (návrh Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje), které jsou v souladu s novým stavebním zákonem. 2.2 Vymezení venkovských oblastí v rámci PRK Vymezení venkovských oblastí pro podporu v rámci PRK je popsáno v kapitole 6 Priorita III - Venkov a zemědělství a dále rozpracováno v Příloze 1: Vymezení městských a venkovských oblastí v KHK. 2.3 Vymezení specifických oblastí, rozvojových oblastí a os v rámci PRK Vymezení specifických oblastí, rozvojových oblastí a os v rámci PRK, jeţ je podkladem pro soustředěnou podporu území Královéhradeckého kraje, je podrobně rozpracováno v dokumentu Vymezení specifických oblastí, rozvojových oblastí a os v rámci

5 5 Programu rozvoje Královéhradeckého kraje , zpracovaného v červnu 2008, který je zároveň přílohou tohoto dokumentu (viz kap. 12 Seznam příloh). Při vymezování rozvojových a specifických oblastí a rozvojových os se vycházelo z následujících dokumentů: Politika územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR) pracovní znění z Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, zpracovatel: SURPMO, pracovní znění návrhu - březen 2008 Specifické oblasti v Královéhradeckém kraji, zpracovatel: ÚRS, a.s. Praha, únor Podkladový materiál pro upřesnění vymezení rozvojových oblastí a os stanovených v Politice územního rozvoje ČR, zpracovatel: ÚÚR Brno (srpen 2007) Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje , zpracovatel: CEP, leden 2008 Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Královéhradeckého kraje v letech , zpracovatel: ČSÚ, duben 2007 Dále bylo čerpáno ze statistických databází MOS, RES, z výsledků SLBD, z měsíčních statistik o nezaměstnanosti zveřejňovaných úřady práce, bylo přihlíţeno k řadě dalších informací o jednotlivých obcích kraje. Zpracovatel (CEP, a. s.) při upřesňování vymezení rozvojových oblastí a os vycházel z výsledků výše uvedených analytických studií, které se opírají především o dlouhodobější vývojovou charakteristiku různých ukazatelů a indikátorů, a přihlíţel při hodnocení celkového rozvojového potenciálu obcí k dynamice vývoje některých demografických, sociálních a ekonomických ukazatelů za poslední dva roky aţ pět let. Na území Královéhradeckého kraje byly vytyčeny dvě rozvojové oblasti, čtyři specifické oblasti a sedm rozvojových os: Rozvojová oblast Hradec Králové / Pardubice (OB4) Tato rozvojová oblast je navrţena PÚR a má celorepublikový význam. Zasahuje do dvou krajů Královéhradeckého a Pardubického. Na území KHK zahrnuje celé území správního obvodu ORP Hradec Králové, západní část SO ORP Kostelec nad Orlicí, Jiţní část SO ORP Jaroměř a jihovýchodní část SO ORP Nový Bydţov. Rozvojová oblast Vrchlabí Rozvojová oblast nadmístního významu, jeţ bude zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR). Specifická oblast Krkonoše Specifická oblast celorepublikového významu navrhovaná v Politice územního rozvoje (PÚR). Specifická oblast Broumovsko Specifická oblast nadmístního významu, jeţ bude zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR). Specifická oblast Jičínsko Specifická oblast nadmístního významu, jeţ bude zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR). Specifická oblast Orlické hory Specifická oblast nadmístního významu, jeţ bude zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR). Rozvojová osa Praha Hradec Králové/Pardubice Trutnov Polsko (OS4) Tato rozvojová osa je navrţena PÚR a má celorepublikový význam. Prochází třemi kraji Středočeským, Pardubickým a Královéhradeckým. Hlavní páteří této osy je současná i navrhovaná dálnice D11 z Prahy přes Hradec Králové do Jaroměře, odkud by měla pokračovat jako rychlostní silnice R11 přes Trutnov na hraniční přechod Královec a do Polska.

6 6 Rozvojová osa Hořice Jičín Liberecký kraj Rozvojová osa nadmístního významu; bude zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR). Páteří této osy je současná silnice 1. tř. č. I/35 a v blízké budoucnosti by jí měla být plánovaná rychlostní komunikace R35. Rozvojová osa Jaroměř Náchod - Hronov Rozvojová osa nadmístního významu; bude zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR). Páteří této osy je současná silnice 1. tř. č. I/33 a silnice 2. tř. II/303. Rozvojová osa Vrchlabí - Jičín - Středočeský kraj Rozvojová osa nadmístního významu; bude zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR). Páteří této osy je současná silnice 1. tř. č. I/16 a I/32. Rozvojová osa Vrchlabí - Trutnov Rozvojová osa nadmístního významu; bude zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR). Páteří této osy je současná silnice 1. tř. č. I/14. Rozvojová osa Nové Město nad Metují - Rychnov nad Kněžnou Rozvojová osa nadmístního významu; bude zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR). Páteří této osy je současná silnice 1. tř. č. I/14. Rozvojová osa Kostelec nad Orlicí Vamberk - Pardubický kraj Rozvojová osa nadmístního významu; bude zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR). Páteří této osy je současná silnice 1. tř. č. I/11 a I/14. Ostatní oblasti Královéhradeckého kraje vykazují vyvážený rozvojový potenciál (viz mapa).

7 7 STROM CÍLŮ STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE MISE Usilovat o soulad všech přírodních, kulturních a civilizačních hodnot na území kraje. Strategie Královehradeckého kraje bude respektovat: - zásady udrţitelného rozvoje s ohledem na vyváţené potřeby lidí a přírody - rovnoměrný rozvoj měst a venkova - poţadavky obyvatel na kvalitu ţivota a posilování jejich pocitu spravedlnosti, bezpečí a sounáleţitosti s krajem, jako součásti integrovaného evropského prostoru VIZE Královéhradecký kraj, místo pro kvalitní ţivot Královéhradecký kraj jako atraktivní, dynamický, ekonomicky silný a sociálně stabilní region s vysokou ţivotní úrovní srovnatelnou s vyspělými regiony sjednocené Evropy a s respektováním zásad trvale udrţitelného rozvoje a s úctou k tradicím GLOBÁLNÍ CÍL Vytvářet podmínky a prostředí umoţňující spokojený ţivot obyvatel v kraji a zvýšit atraktivitu regionu pro podnikání, investice a ţivot obyvatel STRATEGICKÉ CÍLE Začlenit region ve všech aspektech rozvoje do integrovaného evropského prostoru. Dosáhnout harmonického rozvoje celého regionu při respektování zásad udrţitelného rozvoje. Zajistit vysokou kvalitu ţivota všem obyvatelům Královéhradeckého kraje. Posilování konkurenceschopnosti regionu a vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj. Posílit sociální stabilitu a vzdělanostní strukturu regionu. Zvýšit atraktivitu prostředí posílit dopravní dostupnost a zlepšit kvalitu ţivotního prostředí. PRIORITNÍ OSY Podpora podnikání Trh práce, zaměstnanost Cestovní ruch Sociální a zdravotní sluţby Výchova, vzděláv., osvěta, demokrat. společnost Sociální integrace Venkovský prostor Zemědělství Ţivotní prostředí Ochrana kulturního a přírodního bohatství Občanská vybavenost a bydlení Doprava Technická Infrastr. PRIORITNÍ OBLASTI Podnikání a zaměstnanost Lidské zdroje Venkov a zemědělství Infrastruktura PRIORITNÍ CÍLE Zvýšení celkového ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti kraje Otevřená, flexibilní, sociálně soudrţná, zdravá a vzdělaná společnost Zvýšení přitaţlivosti ţivota na venkově v souladu s principy udrţitelného rozvoje Rozvoj infrastruktury a dopravní dostupnosti jako jednoho z klíčových atributů úspěšného rozvoje regionu při respektování ochrany ţivotního prostředí

8 8 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ/PŘEHLED OPATŘENÍ PRIORITNÍ OBLASTI Podnikání a zaměstnanost Lidské zdroje Venkov a zemědělství Infrastruktura SPECIFICKÉ CÍLE A.Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti B.Podpora vzniku a rozvoje nových firem a rozvoj kooperace se strategickými partnery C.Podpora zlepšení komunikace mezi veřejnou správou a podnikatelskou sférou D.Podpora vzájemné spolupráce firem, institucí terciárního vzdělávání a institucí výzkumných. Podpora výzkumu, vývoje a inovací (systémové a technologické) E.Rozvoj celoţivotního učení a zlepšení spolupráce vzdělávací sféry se zaměstnavateli při rozvoji systému celoţivotního učení F.Zlepšení propojení vzdělávací sféry s potřebami trhu práce G.Zlepšení podmínek pro osoby znevýhodněné na trhu práce H.Zvýšení podílu cestovního ruchu na ekonomické prosperitě regionu I.Racionální vyuţívání stávajících zdrojů energií, surovinových zdrojů a podpora vyuţití energie z obnovitelných zdrojů A. Zvýšení vzdělanosti obyvatelstva s vyuţitím nových moderních vzdělávacích metod a nových technologií v počátečním i dalším vzdělávání B. Dostupnost kvalitních sociálních a zdravotních sluţeb C.Rozvoj volnočasových aktivit včetně tělovýchovy a sportu, sluţeb sociální prevence a integrace ohroţených skupin obyvatelstva D.Rozvoj systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty E.Rozvoj komunitního a kulturního ţivota A.Zlepšení vyuţití místního ekonomického potenciálu na venkově B.Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a péče o krajinu jako stabilizujícího prvku venkova C.Zvýšení přitaţlivosti venkovských oblastí zlepšením kvality a dostupnosti sluţeb D.Zvýšení potenciálu venkovských oblastí pro cestovní ruch prostřednictvím propagace a marketingu regionálního rozvoje E.Podpora zavádění moderních metod plánování pro udrţitelný rozvoj A.Zkvalitnění a rozvoj technické a podnikatelské infrastruktury B.Vznik a rozvoj sítí pro informační a telekomunikační technologie včetně jejich obsahu a vyuţití C.Rozvoj a revitalizace dopravní infrastruktury v regionu D.Rozvoj dopravní dostupnosti a obsluţnosti území E.Rozvoj infrastruktury v oblastech školství, vzdělávání, zdravotnictví, sociálních věcí a ostatní občanské vybavenosti F.Modernizace a zvyšování kapacit infrastruktury cestovního ruchu G.Zlepšení stavu a ochrany ţivotního prostředí H.Zvýšení kvality bydlení a zlepšení vzhledu měst a obcí OPATŘENÍ A1.Propagace místních firem uvnitř i vně regionu a výsledků jejich vzájemné spolupráce A2.Rozvoj vzájemné spolupráce velkých, malých a středních firem s veřejnou správou a samosprávou A3.Dlouhodobá spolupráce orgánů veřejné A1.Podpora zkvalitňování počátečního (primárního, sekundárního a terciárního vzdělávání) a dalšího vzdělávání se širokým výběrem vzdělávacích programů A2.Podpora mezinárodní spolupráce škol a odborných stáţí ţáků, studentů i učitelů v A1. Podpora malého a středního podnikání na venkově A2. Intenzifikace rozvojových aktivit venkovských subjektů B1. Rozvoj ekonomicky i ekologicky A1.Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury ve vlastnictví měst a obcí, včetně čištění odpadních vod A2.Příprava ploch určených pro podnikatelské vyuţití A3.Nové vyuţití stávajících opuštěných a

9 9 správy a samosprávy a jejich organizací se soukromým sektorem v oblasti zajišťování veřejných sluţeb B1.Podpora kvalitních poradenských sluţeb pro začínající podnikatele ze strany orgánů veřejné správy a samosprávy B2.Podpora podnikatelských projektů perspektivních malých a středních firem s inovačním potenciálem B3.Podpora spolupráce malých a středních firem se strategickými partnery C1.Zlepšení vzájemné informovanosti orgánů veřejné správy a samosprávy a firem o svých záměrech na území obce, města a kraje C2.Zvýšení účasti firem na tvorbě a aktualizaci strategických dokumentů obcí a územních samosprávných celků D1.Zvýšení informovanosti o projektech výzkumných organizací, komerční sféry a institucí sekundárního a terciárního vzdělávání a o jejich výsledcích formou jejich cílené propagace D2.Tvorba a realizace dokumentů strategického charakteru, na jejichţ základě by bylo moţné formulovat cíle v oblasti zvýšení inovačního potenciálu kraje a zároveň definovat prostředky k jejich dosaţení D3.Integrace výzkumných, komerčních a vzdělávacích kapacit za účelem zvýšení potenciálu pro inovační aktivity E1.Podpora účasti všech relevantních subjektů na tvorbě a realizaci systému celoţivotního učení a zajištění jeho dostupnosti na celém území kraje E2.Vznik komplexního systému evaluace kvality počátečního a dalšího vzdělávání E3.Podpora vzniku a rozvoje center celoţivotního učení F1.Podpora rozvoje komunikace a spolupráce vzdělávací sféry, zaměstnavatelů a veřejnosti (systematické sledování potřeb a změn na trhu zahraničí A3.Podpora vzdělávacích programů vyuţívajících moderních výukových metod a podpora moderních pomůcek včetně moderního přístrojového vybavení laboratoří a učeben škol A4.Podpora informační a počítačové gramotnosti obyvatel B1.Podpora zlepšování dostupnosti a kvality zdravotní péče a podpora zdravého ţivotního stylu B2.Zajištění dostupnosti a kvality sociálních sluţeb B3.Efektivní spolupráce sociálních a zdravotních sluţeb C1.Rozvoj volnočasových aktivit všech věkových skupin obyvatelstva C2.Podpora sportovních aktivit a zdravého ţivotního stylu C3.Zavádění systémů prevence sociálně patologických a dalších neţádoucích jevů C4.Integrace ohroţených skupin obyvatelstva D1.Rozšíření EVVO ve školských a dalších vzdělávacích a osvětových zařízeních D2.Spolupráce neziskového, veřejného a soukromého sektoru v oblasti EVVO D3.Zvyšování ekologického povědomí obyvatel D4.Podpora koncepčního přístupu v systému EVVO E1.Podpora rozvoje kulturního, spolkového a společenského ţivota v obcích, podpora MA 21 E2.Podpora profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit a sluţeb E3.Podpora kvalitní prezentace kraje a celkové kulturní informovanosti všech obyvatel E4. Podpora chytré a efektivní veřejné správy udrţitelného zemědělství B2. Provázání zemědělské prvovýroby se zpracováním místních produktů B3. Ochrana a obnova krajinného rázu, zvyšování retence vody v krajině B4. Podpora alternativních aktivit zemědělských subjektů C1. Podpora školství na venkově C2. Regenerace venkovských obcí C3. Podpora rozvoje sluţeb a občanské vybavenosti v obcích D1. Společný marketing venkovských regionů pro rozvoj cestovního ruchu D2. Tvorba regionálních produktů cestovního ruchu na venkově E1. Zavádění principů udrţitelného rozvoje v regionálním plánování E2. Podpora tvorby strategických a územně plánovacích dokumentů nevyuţívaných areálů a ploch pro podnikání a poskytování sluţeb ve veřejném zájmu A4.Rozvoj infrastruktury výzkumu a vývoje pro zvýšení inovačního potenciálu kraje B1.Podpora rozvoje a dostupnosti telekomunikačních a informačních technologií a systémů B2.Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení C1.Urychlení výstavby dálničních a rychlostních komunikací, silnic I. třídy a podpora výstavby obchvatů měst a obcí C2.Dobudování, modernizace a rekonstrukce silnic II. a III. třídy, včetně napojení na silnice vyšší třídy C3.Podpora rekonstrukce, oprav a výstavby místních komunikací a řešení dopravy v klidu C4.Revitalizace sítě ţelezničních tratí v kraji a související infrastruktury s vazbou na osobní i nákladní dopravu D1.Zlepšení dopravní obsluţnosti v celém území kraje a podpora regionální veřejné dopravy D2.Systémová podpora multimodální dopravy a rozvoj kombinované dopravy na území kraje E1.Zajištění dostupnosti veřejných sluţeb a rozvoj základní občanské vybavenosti E2.Podpora sítě předškolních, školských a vzdělávacích zařízení a institucí a jejich optimalizace E3.Zajištění podmínek a infrastruktury pro rozvoj volnočasových aktivit se zaměřením na společensko-kulturní ţivot F1.Údrţba a rekonstrukce přírodních, kulturněhistorických a technických památek za účelem zpřístupnění pro návštěvníky F2. Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace ubytovacích a stravovacích zařízení F3. Podpora rozvoje turistické dopravní infrastruktury

10 10 práce) F2.Rozvoj systému kariérového poradenství při volbě povolání v oblasti počátečního vzdělávání F3.Podpora vzdělávání v profesích chybějících na trhu práce G1.Podpora zaměstnávání pečujících osob a osob se zdravotním postiţením na trhu práce G2.Podpora zaměstnávání občanů starších 50 let G3.Podpora začlenění mladistvých (kategorie do 18 let ) a osob bez dokončeného vzdělání (i starší 18 let) na trh práce G4.Podpora odstraňování fyzických bariér za účelem zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postiţením (nejen pohybově postiţené, ale i zrakově, sluchově apod.) G5.Podpora pracovního zapojení dalších osob ohroţených sociálním vyloučením a osob jiţ sociálně vyloučených G6.Podpora vzdělávání pracovníků v oblasti sociálního začleňování F4. Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace infrastruktury pro volný čas G1.Ochrana a revitalizace krajiny s podporou zvyšování biodiverzity G2.Předcházení vzniku odpadů a podpora jejich dalšího vyuţití G3.Eliminace negativních environmentálních rizik G4.Podpora vyuţití alternativních a obnovitelných zdrojů energie H1.Rozvoj nové bytové výstavby a regenerace bytového fondu H2.Obnova a zkvalitňování veřejných prostranství a prostor ve městech i v obcích H1.Podpora poskytování komplexních sluţeb cestovního ruchu (ucelené nabídky) v oblasti zachování místního kulturního dědictví a přírody (provázanost záţitkové a poznávací turistiky a souvisejících sluţeb poskytovaných různými poskytovateli) H2.Podpora marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu H3.Začleňování témat souvisejících s ochranou ţivotního prostředí do nabídky sluţeb cestovního ruchu a sportu H4.Podpora spolupráce a koordinace činnosti klíčových aktérů rozvoje cestovního ruchu I1.Vyuţívání obnovitelných, alternativních a druhotných zdrojů energií I2.Sniţování energetické a materiálové náročnosti průmyslu, zvyšování účinnosti energií I3.Omezení energetických ztrát budov a rozvodů energií

11 11 3 Přehled priorit, specifických cílů a opatření I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Specifické cíle a opatření A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1. Opatření: Propagace místních firem uvnitř i vně regionu a výsledků jejich vzájemné spolupráce 2. Opatření: Rozvoj vzájemné spolupráce velkých, malých a středních firem s veřejnou správou a samosprávou 3. Opatření: Dlouhodobá spolupráce orgánů veřejné správy a samosprávy a jejich organizací se soukromým sektorem v oblasti zajišťování veřejných sluţeb B) Podpora vzniku a rozvoje nových firem a rozvoj kooperace se strategickými partnery 1. Opatření: Podpora kvalitních poradenských sluţeb pro začínající podnikatele ze strany orgánů veřejné správy a samosprávy 2. Opatření: Podpora podnikatelských projektů perspektivních malých a středních firem s inovačním potenciálem 3. Opatření: Podpora spolupráce malých a středních firem se strategickými partnery C) Podpora zlepšení komunikace mezi veřejnou správou a podnikatelskou sférou 1. Opatření: Zlepšení vzájemné informovanosti orgánů veřejné správy a samosprávy a firem o svých záměrech na území obce, města a kraje 2. Opatření: Zvýšení účasti firem na tvorbě a aktualizaci strategických dokumentů obcí a územních samosprávných celků D) Podpora vzájemné spolupráce firem, institucí terciárního vzdělávání a institucí výzkumných. Podpora výzkumu, vývoje a inovací (systémové a technologické) 1. Opatření: Zvýšení informovanosti o projektech výzkumných organizací, komerční sféry a institucí sekundárního a terciárního vzdělávání a o jejich výsledcích formou jejich cílené propagace 2. Opatření: Tvorba a realizace dokumentů strategického charakteru, na jejichţ základě by bylo moţné formulovat cíle v oblasti zvýšení inovačního potenciálu kraje a zároveň definovat prostředky k jejich dosaţení 3. Opatření: Integrace výzkumných, komerčních a vzdělávacích kapacit za účelem zvýšení potenciálu pro inovační aktivity E) Rozvoj celoživotního učení a zlepšení spolupráce vzdělávací sféry se zaměstnavateli při rozvoji systému celoživotního učení 1. Opatření: Podpora účasti všech relevantních subjektů na tvorbě a realizaci systému celoţivotního učení a zajištění jeho dostupnosti na celém území kraje 2. Opatření: Vznik komplexního systému evaluace kvality počátečního a dalšího vzdělávání 3. Opatření: Podpora vzniku a rozvoje center celoţivotního učení F) Zlepšení propojení vzdělávací sféry s potřebami trhu práce 1. Opatření: Podpora rozvoje komunikace a spolupráce vzdělávací sféry, zaměstnavatelů a veřejnosti (systematické sledování potřeb a změn na trhu práce) 2. opatření: Rozvoj systému kariérového poradenství při volbě povolání v oblasti počátečního vzdělávání 3. Opatření: Podpora vzdělávání v profesích chybějících na trhu práce

12 12 G) Zlepšení podmínek pro osoby znevýhodněné na trhu práce 1. Opatření: Podpora zaměstnávání pečujících osob a osob se zdravotním postiţením na trhu práce 2. Opatření: Podpora zaměstnávání občanů starších 50 let 3. Opatření: Podpora začlenění mladistvých (kategorie do 18 let) a osob bez dokončeného vzdělání (i starší 18 let) na trh práce 4. Opatření: Podpora odstraňování fyzických bariér za účelem zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postiţením (nejen pohybově postiţené, ale i zrakově, sluchově apod.) 5. Opatření: Podpora pracovního zapojení dalších osob ohroţených sociálním vyloučením a osob jiţ sociálně vyloučených 6. Opatření: Podpora vzdělávání pracovníků v oblasti sociálního začleňování H) Zvýšení podílu cestovního ruchu na ekonomické prosperitě regionu 1. Opatření: Podpora poskytování komplexních sluţeb cestovního ruchu (ucelené nabídky) v oblasti zachování místního kulturního dědictví a přírody (provázanost záţitkové a poznávací turistiky a souvisejících sluţeb poskytovaných různými poskytovateli) 2. Opatření: Podpora marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu 3. Opatření: Začleňování témat souvisejících s ochranou ţivotního prostředí do nabídky sluţeb cestovního ruchu a sportu 4. Opatření: Podpora spolupráce a koordinace činnosti klíčových aktérů rozvoje cestovního ruchu I) Racionální využívání stávajících zdrojů energií, surovinových zdrojů a podpora využití energie z obnovitelných zdrojů 1. Opatření: Vyuţívání obnovitelných, alternativních a druhotných zdrojů energií 2. Opatření: Sniţování energetické a materiálové náročnosti průmyslu, zvyšování účinnosti energií 3. Opatření: Omezení energetických ztrát budov a rozvodů energií II. Priorita Lidské zdroje Specifické cíle a opatření: A) Zvýšení vzdělanosti obyvatelstva s využitím nových moderních vzdělávacích metod a nových technologií v počátečním i dalším vzdělávání 1. Opatření: Podpora zkvalitňování počátečního (primárního, sekundárního a terciárního vzdělávání) a dalšího vzdělávání se širokým výběrem vzdělávacích programů 2. Opatření: Podpora mezinárodní spolupráce škol a odborných stáţí ţáků, studentů i učitelů v zahraničí 3. Opatření: Podpora vzdělávacích programů vyuţívajících moderních výukových metod a podpora moderních pomůcek včetně moderního přístrojového vybavení laboratoří a učeben škol 4. Opatření: Podpora informační a počítačové gramotnosti obyvatel B) Dostupnost kvalitních sociálních a zdravotních služeb 1. Opatření: Podpora zlepšování dostupnosti a kvality zdravotní péče a podpora zdravého ţivotního stylu 2. Opatření: Zajištění dostupnosti a kvality sociálních sluţeb 3. Opatření: Efektivní spolupráce sociálních a zdravotních sluţeb C) Rozvoj volnočasových aktivit včetně tělovýchovy a sportu, služeb sociální prevence a integrace ohrožených skupin obyvatelstva 1. Opatření: Rozvoj volnočasových aktivit všech věkových skupin obyvatelstva 2. Opatření: Podpora sportovních aktivit a zdravého ţivotního stylu

13 13 3. Opatření: Zavádění systémů prevence sociálně patologických a dalších neţádoucích jevů 4. Opatření: Integrace ohroţených skupin obyvatelstva D) Rozvoj systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 1. Opatření: Rozšíření EVVO ve školských a dalších vzdělávacích a osvětových zařízeních 2. Opatření: Spolupráce neziskového, veřejného a soukromého sektoru v oblasti EVVO 3. Opatření: Zvyšování ekologického povědomí obyvatel 4. Opatření: Podpora koncepčního přístupu v systému EVVO E) Rozvoj komunitního a kulturního života 1. Opatření: Podpora rozvoje kulturního, spolkového a společenského ţivota v obcích, podpora MA Opatření: Podpora profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit a sluţeb 3. Opatření: Podpora kvalitní prezentace kraje a celkové kulturní informovanosti všech obyvatel 4. Opatření: Podpora chytré a efektivní veřejné správy III. Priorita Venkov a zemědělství Specifické cíle a opatření: A) Zlepšení využití místního ekonomického potenciálu na venkově 1. Opatření: Podpora malého a středního podnikání na venkově 2. Opatření: Intenzifikace rozvojových aktivit venkovských subjektů B) Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a péče o krajinu jako stabilizujícího prvku venkova 1. Opatření: Rozvoj ekonomicky i ekologicky udrţitelného zemědělství 2. Opatření: Provázání zemědělské prvovýroby se zpracováním místních produktů 3. Opatření: Ochrana a obnova krajinného rázu, zvyšování retence vody v krajině 4. Opatření: Podpora alternativních aktivit zemědělských subjektů C) Zvýšení přitažlivosti venkovských oblastí zlepšením kvality a dostupnosti služeb 1. Opatření: Podpora školství na venkově 2. Opatření: Regenerace venkovských obcí 3. Opatření: Podpora rozvoje sluţeb a občanské vybavenosti v obcích D) Zvýšení potenciálu venkovských oblastí pro cestovní ruch prostřednictvím propagace a marketingu regionálního rozvoje 1. Opatření: Společný marketing venkovských regionů pro rozvoj cestovního ruchu 2. Opatření: Tvorba regionálních produktů cestovního ruchu na venkově E) Podpora zavádění moderních metod plánování pro udržitelný rozvoj 1. Opatření: Zavádění principů udrţitelného rozvoje v regionálním plánování 2. Opatření: Podpora tvorby strategických a územně plánovacích dokumentů IV. Priorita Infrastruktura Specifické cíle a opatření: A) Zkvalitnění a rozvoj technické a podnikatelské infrastruktury 1. Opatření: Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury ve vlastnictví měst a obcí, včetně čištění odpadních vod 2. Opatření: Příprava ploch určených pro podnikatelské vyuţití 3. Opatření: Nové vyuţití stávajících opuštěných a nevyuţívaných areálů a ploch pro podnikání a poskytování sluţeb ve veřejném zájmu

Závěrečné věcné a finanční hodnocení

Závěrečné věcné a finanční hodnocení Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 2010 EVALUACE Závěrečné věcné a finanční hodnocení 2.. EVALUAČNÍÍ ZPRÁVA leden 2012 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

Priority Opatření - Aktivity

Priority Opatření - Aktivity Priority Opatření - Aktivity aktualizace - září 2011 Obsah Úvod... 3 Globální cíl... 4 Priority dotační strategie Královéhradeckého kraje... 4 Priorita A. Regionální rozvoj a venkov... 5 Opatření I. Obnova

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze k 13. 9. 2008) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013

Regionální operační program NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013 Regionální operační program NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013 19. října 2010 Verze 2.0 ~ 1 ~ Obsah SEZNAM ZKRATEK... 3 1 ÚVOD... 7 2 METODICKÉ A PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ TVORBY ROP SEVEROVÝCHOD...

Více

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049 MIKROREGION MARIÁNSKOLÁZEŇSKO STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ MIKROREGIONU MARIÁNSKOLÁZEŇSKO Zadavatel: Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354 Zpracovatel: Klimentovská

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

QH82249 SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

QH82249 SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova QH82249 SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova MANUÁL ROZVOJE VENKOVA GaREP, spol. s r.o. Brno 2011 1 2 Obsah Úvod... 4 Návod pro pouţití manuálu... 5 Rejstřík aktérů... 5 Vize rozvoje venkova ČR... 8 Východiska

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. srpna 2014 s účinností

Více

Návrhová část Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2012-2015

Návrhová část Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2012-2015 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (srpen 2011) 1 Vize kraje: Olomoucký kraj je krajem spokojených obyvatel, kteří jej považují za svůj domov a místo pro realizaci svých pracovních a osobních

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Příloha č.1 Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020. Analytická část české území projektu CZ.3.22/3.1.00/11.

Příloha č.1 Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020. Analytická část české území projektu CZ.3.22/3.1.00/11. Příloha č.1 Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 Analytická část české území projektu CZ.3.22/3.1.00/11.02547 Objednatel: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 203 z hlediska kohezní politiky KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Centrum EP Hradec Králové ČERVENEC 200 2 Obsah. Úvod... 3 2. Základní charakteristika

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek

Obsah. Seznam použitých zkratek 1 Obsah 1. Kontext vzniku strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy... 3 1.1. Město Jihlava, strategické plánování a řízení v předchozích letech... 4 1.2. Další projekty realizované v rámci

Více

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR PO 1: Evropský a národohospodářský

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRO KONKURENCESCHOPNOST ČESKÁ REPUBLIKA MINTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Verze k 9. 12. 21 Obsah 1 Úvod... 9 2 Strategie programu... 1 3 Prioritní

Více

REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR ŽN O STI STŘ E DN Í ČECH Y

REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR ŽN O STI STŘ E DN Í ČECH Y PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 VER ZE K 26.LIS TOPADU 2010 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR ŽN O STI STŘ E DN Í ČECH Y Obsah Úvod... 7

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS

STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS Duben 2002 1 STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS OBSAH: I. Stručné shrnutí profilu regionu II. SWOT analýza III. Strategická vize a globální cíle IV. Strategické

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 5 POSTUP PŘÍPRAVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014 2020 A DOHODY O PARTNERSTVÍ...

Více