Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 ( lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace"

Transkript

1 Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 ( lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení do ročníku, orientační počet hodin RECEPTIVNÍ JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE rozumí hlavním bodům či myšlenkám autentického ústního projevu i psaného textu na běžné a známé téma orientuje se v textu; pochopí téma i hlavní myšlenky kratšího psaného textu i srozumitelného ústního projevu na známé téma rozumí větám a často používaným slovům z oblasti, k nimž má bezprostřední osobní vztah. Je schopen postihnout hlavní smysl krátkých, jasných a jednoduchých sdělení a oznámení. fonetika nácvik hlásek s obtížnou výslovností; přídech; redukce na konci slov; větná melodie a slovní přízvuk; intonace; práce se slovníkem- přepis fonémů Český jazyk - fonetický systém; fonologieintonace, přízvuk, identifikuje strukturu jednoduchého textu a rozliší hlavní informace identifikuje strukturu jednoduchého textu; vyhledá hlavní informace v běžně používaných materiálech je schopen číst krátké, jednoduché texty. Najde určité informace v běžně používaných materiálech. Rozumí krátkým a jednoduše psaným osobním dopisům. pravopis základní pravidla pravopisu - přepis fonémů s důrazem na problematické jevy - ss X ß; dvojhlásky; dva a tři konsonanty za sebou;koncovky -ig a - ich Český jazyk - jazyková terminologie (stavba slov) rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různé styly a citová zabarvení promluvy rozliší v kratším mluveném projevu přiměřeného tempa jednotlivé mluvčí; rozpozná základní citová zabarvení promluvy gramatika slovosled v oznamovací, tázací a rozkazovací jenoduché větě; otázky zjišťovací a doplňovacíw-otázky; větný zápor - nict, nichts, kein Český jazyk - stavba věty; latinská terminologie (slovní druhy, pády, časování, skloňování, ) odhadne význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby a kontextu odhadne význam některých neznámých slov; často s pomocí internationalismů a s využitím znalostí anglického jazyka; k porozumění využívá rozkladu složených slov časování sloves: přítomný čas nepravidelných sloves; slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou; způsobová slovesa + slovesa mögen a wissen; opisný trpný rod pomocí "man" užívá různé techniky čtení dle typu textu a účelu čtení používá různé techniky čtení; k porozumnění využívá obrázky a strukturu textu - nadpis, dělení odstavců, tučně vytištěné informace; dokáže vyhledat klíčová slova zájmena: osobní, přivlastňovací a ukazovací - skloňování; zájmena kein a wer - skloňování

2 využívá různé druhy slovníků při čtení nekomplikovamých faktografických textů využívá dvoujazyčné slovníky v knižní a elektronické podobě podstatná jména: člen určitý a neurčitý, množné číslo - skloňování; 2. pád vlastních jmen PRODUKTIVNÍ číslovky základní, běžně užívané neurčité a řadové číslovky; předložky se 3. a 4. pádem; přídavná jména v přísudku srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý, méně náročný autentický text se slovní zásobou na běžná témata reprodukuje kratší přečtený nebo vyslechnutý text na běžné téma; jednoduchým způsobem argumentuje s využitím jednoduché slovní zásoby používá řadu frází a vět k tomu, ahy jednoduchými slovy popsal svou rodinu a jiné lidi, životní podmínky, své současné a poslední zaměstnání. lexikologie běžná slovní zásoba k tematickým okruhům; synonyma a antonyma přídavných jmen, příslovcí; synonyma běžně užívaných sloves; složená slova; infinitiv s zu; určení času; zu Hause x nach Hause; vazba es gibt formuluje svůj názor ústně i písemně na jednoduché, běžné téma srozumitelně, gramaticky správně a stručně v krátkém ústním i písemném projevu jednoduchým způsobem formuluje zpravidla gramaticky správně svůj názor, souhlas či nesouhlas KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXTŮ logicky a jasně strukturuje středně dlouhý písemný projev, formální a neformální text na běžné či známé téma logicky strukturuje přiměřeně dlouhý písemný projev na běžné či známé téma postoj, názor, stanovisko souhlas/ nesouhlas, zákaz, příkaz, prosba o pomoc, jednoduché přání, odmítnutí, příkaz, potřeba komunikace sestaví ústně i písemně souvislý text na jednoduché téma jako lineární sled myšlenek sestaví ústně i písemně kratší souvislý text na běžné téma jako lineární sled myšlenek umí psát krátké, jednoduché poznámky a vzkazy. Umí napsat velmi jednoduchý osobní dopis. emoce zájem/ nezájem, radost/ zklamání, sympatie komunikace jednoduše a souvisle popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související jednoduše a zpravidla souvisle popíše své okolí a zájmy podle předem dané osnovy i bez ní kratší písemný projev osobní korespondence - pohlednice/dopis, e- mail, inzerát, odpověď na dopis, sjednání schůzky, pozvánka, blahopřání, vzkaz

3 shrne a ústně i písemně sdělí běžné, obsahově jednoduché informace ústně i písemně sdělí běžné, obsahově jednoduché informace delší písemný projev stručný životopis - zpracování údajů do textu, příběh - jednoduché vyprávění v přítomném čase, stručný popis; soukromý dopis využívá překladové slovníky při zpracování písemného projevu na méně běžné téma využívá překladové slovníky při zpracování písemného projevu na méně běžné téma čtený či slyšený text jazykově nekomplikované a logicky strukturované texty k probíraným tématům - příběh s obrázky, , inzerát, prospekty, popisné texty, jednoduché rozhovory INTERAKTIVNÍ samostatný ústní projev popis - osoby, předmětu, vyprávění v přítomném čase, oznámení - pozvánka, blahopřání; prezentace - moje město, zdravý životní styl, nákupy, oslavy; reprodukce kratšího textu - převyprávění v jiné osobě výchova - verbální i neverbální komunikace; seberegulace a seberflexe vysvětlí gramaticky správně své názory a stanoviska písemnou i ústní formou a v krátkém a jednoduchém projevu na téma osobních zájmů nebo každodenního života vyjádří zpravidla gramaticky správně jednodušší myšlenky, názory a stanoviska písemnou i ústní formou na téma osobních zájmů nebo každodenního života dokáže komunikovat při provádění rutinních úkolů vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. interakce formální i neformální rozhovor;osobní a jednoduchá úřední korespondence - dopis, formulář, ; strukturovaný pohovor - interview; diskuse - jednoduché vyjádření postoje verbální i neverbální komunikace; zkoumání reálií a témat každodenního života; seberegulace; sociální role reaguje adekvátně a gramaticky správně v běžných každodenních situacích užitím jednoduchých vhodných výrazů a frazeologických výrazů jednoduchým způsobem reaguje v běžných každodenních situacích s využitím jednoduchých frazeologických výrazů Zvládne krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumí dostatečně na to, aby sám tuto konverzaci udržoval. informace z médií tisk - kratší články s obrázky, internet - hledání informací na webových stránkách; televize - ukázky z filmů a televizních pořadů; videonahrávky Mediální výchova - média a mediální produkce, mediální produkty a jejich význam Český jazyk - podpora četby v německém i českém jazyce; hudební výchova - poslech hudebních skupin

4 s jistou mírou sebedůvěry komunikuje foneticky správně s použitím osvojené slovní zásoby a gramatických prostředků komunikuje foneticky správně s použitím osvojené slovní zásoby a gramatických prostředků TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE zapojí se případně s menšími potížemi do rozhovorů s rodilými mluvčími na běžné a známé téma v předvídatelných každodenních situacích pomocí základní slovní zásoby se zapojí s menšími potížemi do rozhovorů s rodilými mluvčími na běžné a známé téma v předvídatelných každodenních situacích oblast veřejná v restauraci, v obchodě a verejné dopravě - jízdní řád; v kině, orientace ve městě - letáky, vývěsky, prospekty, programy Multikulturní výchova - odlišnosti Český jazyk - internacionalismy, germanismy, přejatá slova oblast pracovní zaměstnání; orientační značení; nákup a prodej; jednoduchý návod a popis práce komunikace; Environmentální výchova - výrobky v různých obalech oblast vzdělávací zdravý životní styl - hygiena + denní program; kulturní akce; příležitostná práce oblast osobní stravovací návyky v rodině; vybavení domácnosti - můj pokoj, náš dům; jednoduché vybavení pro volný čas; osobní dopis Environmentální výchova - člověk a životní prostředí oblast osobnostní oblast společenská REÁLIE ZEMÍ STUDOVANÉHO JAZYKA koníčky; volný čas; oslavy; plány do budoucna; charakteristika osoby (vzhled, vlastnosti, zájmy,pocity) životní prostředí - město a venkov, stravování, kultura (kino, koncert), kulturní odlišnosti, tradice, sport, média - časopisy, internet výchova - seberegulace, organizační dovednosti, řešení problémů výchova; Multikulturní výchova - tradice, odlišnosti, uvědomění si vlastní identity; jazyk jako prostředek poznávání

5 geografické zařazení a stručný popis významné osobnosti životní styl a tradice v porovnání s ČR známé osobnosti a jejich úspěchy státy, kde se mluví německy - základní geografické údaje, obyvatelstvo, politické uspořádání, firmy a značky významné osobnosti z kultury, sportu a politiky - kvíz reálie všedního dne - odlišnosti: volný čas, oslavy; život ve městě a na vesnici celebrity - informace z médií Výchova k myšlení k evropským a globální souvislostem - vnímání kulturních odlišností a toho, co nás spojuje; globalizace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce německého jazyka se využívají znalosti z dalších vzdělávacích

Více

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk)

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) 4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Španělský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Je určen žákům prvního až

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky německého jazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na oboru cestovní ruch zastoupena

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německéhojazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na ekonomickém lyceu zastoupena vzdělávacími

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

6.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

6.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 6.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německého jazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na gymnáziu zastoupena vzdělávacími obory

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

Školní vzdělávací plán: Delfin B1. Stoffverteilung Delfin B1, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1. Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení

Školní vzdělávací plán: Delfin B1. Stoffverteilung Delfin B1, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1. Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení Německý jazyk Obsahové, organizační a časové vymezení Hlavním cílem jazykového vzdělávání je podpora příznivého rozvoje celé žákovy osobnosti a žákova smyslu pro vlastní identitu na základě zkušeností

Více

3.2. Ročníkový učební plán

3.2. Ročníkový učební plán 3.2. Ročníkový učební plán Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků Vzdělávací oblasti (obory) 1. ročník (kvinta) 2. ročník (sexta) 3. ročník (septima) 4. ročník (oktáva) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace

Více

Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení

Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení Německý jazyk Obsahové, organizační a časové vymezení Hlavním cílem jazykového vzdělávání je podpora příznivého rozvoje celé žákovy osobnosti a žákova smyslu pro vlastní identitu na základě zkušeností

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk 5. 2 Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 1. 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Předmět vychází

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Platnost: 2.9. 2013 Číslo jednací: VP/2013/34/GY Mgr. Marek Výborný ředitel gymnázia Obsah Český jazyk a literatura... 3 Anglický jazyk... 28 Francouzský jazyk...

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro studijní obory SOŠ a SOU

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro studijní obory SOŠ a SOU MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK pro studijní obory SOŠ a SOU Úroveň: začáteční (2 3 vyučovací hodiny týdně, tj. za čtyřleté období studia 8 12 hodin týdně

Více