Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání"

Transkript

1 Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání Strategický cíl 1 - Podpora inovací a technických VŠ, zaměření na obory s vysokou přidanou hodnotou NÁZEV OPATŘENÍ: 1.1 Rozvoj inovačního podnikání včetně infrastruktury Moravskoslezský kraj má v záměru se profilovat jako region s vysokým potenciálem inovačního podnikání a tímto podporovat jak inovační aktivity místních podniků, tak zvýšit zájem podnikatelů a přicházejících investorů do oblastí s vysokou přidanou hodnotou. V roce 2003 provedl ČSÚ statistické šetření o inovacích. Podle propočtů v Moravskoslezském kraji inovuje přibližně čtvrtina subjektů (cca 30% průmyslových subjektů a cca 15% firem v oblasti služeb), přičemž v průmyslu jsou inovační aktivity nadprůměrné (ČR 28,1%) a v oblasti služeb podprůměrné (v ČR 22,8%). Součástí podpůrných mechanismů pro realizaci tohoto opatření je rozšíření stávajících kapacit a vybudování nových. Zejména se jedná o vlastní infrastrukturní vybavení (budovy, laboratoře, inkubátory) a také vybudování efektivních informačních a poradenských struktur zaměřených na inovace. Možnými aktivitami v rámci tohoto opatření jsou: Zacílení stávající inovační strategie Stávající inovační strategie kraje je z roku Jedná se o komplexní dokument, který podává přehled o existujících inovačních aktivitách v regionu. Navrhuje rovněž realizaci vybraných opatření, která by měla přispět k rozvoji inovačních aktivit. Je nicméně důležité, aby činnosti vedoucí k větší podpoře inovací v kraji byly nasměrovány na konkrétní obory vzhledem k novým cílům regionální strategie a tím bylo dosaženo větší efektivity. Příprava prostor pro inovační inkubátory V regionu není dostatečný počet připravených prostor a s nimi souvisejících služeb pro inovační firmy. Existující prostory jsou koncentrovány do několika málo lokalit např. Vědecko-technický park Ostrava, BIC Ostrava nebo VÚHŽ v Dobré. Nabízené prostory i poskytované služby mají rozdílnou kvalitu a také poměrně málo rozšířený marketing. Součástí těchto aktivit by kromě vlastních prostor mělo být také vhodné technické zázemí (např. pro testování atd.) neboť náklady na jejich pořízení představují nejvýznamnější položku nákladů na inovace (cca 34%) Zajištění poradenského servisu a informačního systému pro inovační podniky v kraji Významnou položkou inovací je uvádění inovací na trh (ty představují cca 17% nákladů na inovace) a získávání externích znalostí (cca 10% nákladů). Dosud neexistuje přehledná nabídka služeb pro ty firmy, které potřebují nebo vyhledávají poradenskou činnost pro přípravu a řízení svých inovačních aktivit - např. registr prověřených a zkušených expertů nebo institucí. V této souvislosti by bylo také účelné definovat formát potřebných služeb, o které mají inovující formy zájem a následně připravit databázi vhodných expertů, kteří budou schopni tyto služby poskytovat, včetně jejich zaškolení v oblasti poradenství. V současné době neexistuje jasná představa, které typy inovací v kraji se nejvíce rozvíjí a s tím také souvisí vhodná nabídka služeb. V regionu existuje několik iniciativ, které mají prvky ať již poradenského servisu nebo informačního systému (např. Centrum transferu technologií při VŠB nebo právě probíhající projekt SINOS při VTPO). Tyto iniciativy by měly být koordinovány, ať nedochází k dublování činností. Kromě vlastní informační sítě obsahující databázi expertů bude vhodné vytvořit také databáze best practices v oblasti inovací, burzu inovačních nápadů inovujících firem, finančních nástrojů pro podporu inovací atd. Tyto činnosti by měly být vykonávány v rámci inovačního one stop shopu, kteráý je rovněž navrhován ve stávající inovační strategii. Odbor regionálního rozvoje 1

2 2

3 Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání Strategický cíl 1 - Podpora inovací a technických VŠ, zaměření na obory s vysokou přidanou hodnotou NÁZEV OPATŘENÍ: 1.2 Efektivní spolupráce mezi VŠ, výzkumnými ústavy a podnikatelskými subjekty Existující výzkumná a vývojová centra v Moravskoslezském kraji jsou zaměřena zejména na tradiční průmyslová odvětví, především na materiálové inženýrství, geoniku, strojírenství a informační technologie. Jsou soustředěna zejména na vysokých školách a v několika výzkumných centrech. Zejména na vysokých probíhá řada výzkumných úkolů, jejichž výsledky mohou přispět k rozvoji oborů s vysokou přidanou hodnotou. V zájmu samotných výzkumných pracovišť, kraje i regionálních podniků je v co největší míře využít v praxi aplikovatelných výsledků a komercializovat získané výstupy. Kraj zde může působit například formou regionálních grantů, které tyto realizovatelné výsledky mohou pomoci uvést do praxe. Možnými aktivitami v rámci tohoto opatření jsou: Navržení systému propojení požadavků firem s výsledky výzkumu Tato aktivita by měla být součástí opatření inovační strategie. Možným nástrojem je každoroční vypsání inovačních grantů, které by podpořily komercializaci a praktické využití výsledků výzkumných pracovišť vysokých škol a výzkumných ústavů. Odbor 3

4 Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání Strategický cíl 1 - Podpora inovací a technických VŠ, zaměření na obory s vysokou přidanou hodnotou NÁZEV OPATŘENÍ: 1.3 Finanční podpora inovačních aktivit a výzkumu Zdůvodnění opatření : Nedostatek zdrojů na financování výzkumu a aktivit přispívajících k inovacím je problémem, se kterým se potýká nejen Moravskoslezský kraj. V průzkumu ČSÚ označilo nedostatek vhodných zdrojů financí jako vysoce významný omezující faktor 33% dotázaných inovačních podniků (pouze 16% jej označilo za nevýznamný faktor). Na druhé straně postupně vzrůstá zájem veřejného sektoru podílet se na financování inovačních aktivit ať již na národní úrovni nebo pomocí prostředků ze strukturálních fondů. Kraj se rovněž potýká s nedostatkem veřejných zdrojů pro financování výzkumných aktivit, zejména při vysokých školách. Tato skutečnost významně omezuje možnosti zahájení nových výzkumných prací a následně vede ke snížení konkurenceschopnosti a zpomalení rozvoje znalostního potenciálu. Možnými aktivitami v rámci tohoto opatření jsou: Vytvoření systému finančních podpor pro inovační firmy v regionu se zaměřením na obory s vysokou přidanou hodnotou Tato aktivita by měla být realizována např. založením speciálního Inovačního fondu, který by se zaměřoval jednak na přímou podporu inovačních aktivit firem a také na podporu komercializace výsledků výzkumných činnosti z institucí zabývajících se výzkumem a vývojem (vysoké školy, výzkumné ústavy). Tento fond by mohl fungovat jednak samostatně nebo by jeho zdroje mohly být vyčleněny jako doplňkový spolufinancující nástroj ke strukturálním fondům. Zvýšení lobbyingu vůči centrálním orgánům při získávání finančních prostředků na VaV a inovace Tato aktivita by měla být realizována v úzké spolupráci kraje a vysokých škol tak, aby v budoucnu nedocházelo ke snižování veřejného financování výzkumných aktivit. Je důležité předem připravit strategii společného postupu včetně prokazatelných argumentů zvyšujících pravděpodobnost úspěchu tohoto lobbování. Odbor 4

5 Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání Strategický cíl 2 - Vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a investic v kraji NÁZEV OPATŘENÍ: 2.1 Plochy, nemovitosti a doprovodná infrastruktura pro podnikání V poslední době je zřetelná zvýšená aktivita nových investorů, kteří projevují zájem o umístění svých projektů v Moravskoslezském kraji. Daří se postupně naplňovat připravené průmyslové zóny, které jsou v převážné většině ve vlastnictví obcí. Kraj nicméně postrádá připravenou průmyslovou zónu nebo zóny pro strategické investory. V této oblasti probíhají ze strany zainteresovaných subjektů intenzivní jednání, nicméně úspěšná realizace v současnosti naráží převážně na legislativní nebo majetkové překážky. Další oblastí tohoto opatření je příprava infrastruktury pro místní firmy a to jak výstavbou nových provozních jednotek k pronájmu podnikatelům, tak konverze stávajících brownfields pro další využití, ať již pro výrobu, administrativu nebo volný čas a s ním spojené aktivity. Možnými aktivitami v rámci tohoto opatření jsou: Vytvoření systému strategických průmyslových zón v souladu se záměry kraje včetně jejich dopravního napojení V souladu se záměry kraje vybudovat strategickou zónu nebo zóny pro velké investory, kteří mohou do velké míry ovlivnit budoucí ekonomické zaměření kraje. Činnosti budou směřovány do lokalit, které byly identifikovány jako potenciálně vhodné pro tyto záměry Nošovice, Dolní Lutyně nebo letiště Mošnov. Připravení nemovitostí (stávající i spekulativní haly) pro MSP a doprovodné infrastruktury Příprava budov pro pronájem podnikatelům bude převážně aktivitou obcí nebo kombinací zdrojů veřejného sektoru a developerů. Kromě toho bude vhodné tyto lokality vybavit i další infrastrukturou například kvalitními podmínkami pro využívání moderních komunikačních technologií. Navržení systému pro využití brownfields v podnikání Touto problematikou by se měla prioritně zabývat jednotka brownfields, která byla zřízena při Agentuře pro regionální rozvoj a která již má zpracovánu databázi vhodných ploch a objektů. Měly by být připraveny zdroje jednak na zpracování technicko ekonomických studií na zhodnocení potenciálu jednotlivých lokalit a následně pro podporu revitalizace vybraných lokalit. Podpora budování logistických center na křižovatkách silničních a železničních tahů Logistika je významnou činností, která může výrazně přispět k rozvoji ekonomiky regionu. Tato aktivita bude zaměřena zejména v návaznosti na vybudování dálnice D47 a dalších komunikací vyššího řádu. Rozvoj komplexu letiště v Mošnově Jedná se o specifickou a konkrétně zaměřenou aktivitu, která povede ke zvýšení významu letiště jako vstupní brány do regionu. Odbor 5

6 Realizace opatření 6

7 Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání Strategický cíl 2 - Vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a investic v kraji NÁZEV OPATŘENÍ: 2.2 Poradenská a informační síť pro podnikatele a začínající podnikatele V regionu existuje poměrně rozsáhlá síť subjektů, které se zaměřují na širokou nabídku poradenství pro podnikatele. Tyto subjekty jsou zahrnuty do sítí (např. regionální poradenská a informační centra nebo hospodářské komory), formalizovaných partnerství nebo provozují své činnosti nezávisle na těchto strukturách. Na národní úrovni je kvalita poradenských aktivit stimulována např. agenturou CzechInvest, která např. zajišťuje vzdělávání poradenských subjektů ve specializovaném poradenství nebo vede Národní registr poradců. Kromě profesionálních expertních služeb je pro rozvoj regionu rovněž důležitá stimulace k vlastní podnikatelské činnosti mezi vhodnými zájemci o podnikání. Co se týče poradenství pro začínající podnikatele, je vytvořena doplňující síť Start Business Center. Aktivity v rámci tohoto opatření by tedy měly být zaměřeny na zvýšení počtu vysoce kvalifikovaných poradenských služeb pro firmy ve fázi rozvoje (např. konkurenceschopnost, management kvality, marketing, benchmarking, inovační a technologické poradenství atd.), dále na podporu poradenských služeb pro osoby zvažující vstup do podnikání a poskytování a propagace jasných informacích o existujících podporách podnikání. Možnými aktivitami v rámci tohoto opatření jsou: Přehledná nabídka poradenství a zajištění její kvality Tato aktivita by měla vést ke stimulaci užší spolupráce mezi poradenskými firmami, které mohou prokázat odbornost a kvalitu nabízených služeb a umožní tak podnikatelům zorientovat se v nabídce těchto služeb a přispět tímto k jejich dalšímu rozvoji. V návaznosti na změnu strategie Agentury pro regionální rozvoj by bylo vhodné zahrnout do poradenství pro podnikatele ve větším rozsahu i ARR a vytvořit neformalizovanou síť one-stop-shopů v jednotlivých mikroregionech kraje, která by využila stávajících struktur (RPIC, hospodářské komory, Euro Info Centra atd.) Odbor 7

8 Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání Strategický cíl 2 - Vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a investic v kraji NÁZEV OPATŘENÍ: 2.3 Příprava regionální finanční podpory podnikům v kraji Již delší dobu probíhají jednání, jejichž cílem by mělo být založení regionálního nebankovního schématu, který by umožnil nabídku záruk pro malé a začínající podnikatele, nicméně k jeho založení dosud brání legislativní překážky. Kraj a některé obce rovněž vyčleňují zdroje na podporu investičních projektů místních firem. I když se nabídka bankovních produktů pro podnikatele v poslední době výrazně zlepšila, je pro řadu firem financování stále nedostupné nebo velice obtížně dosažitelné. Doplňující zdroje ze strany regionálních institucí se tak stávají důležitým finančním nástrojem, se kterým by místní firmy měly počítat i do budoucna. Možnými aktivitami v rámci tohoto opatření jsou: Založení regionálního fondu na podporu podnikání Tento fond by měl mít k dispozici jasně definované a zejména dlouhodobé zdroje na uspokojování potřeb místních firem investičních i neinvestičních. Tyto zdroje by měly být využívány buď jako finanční produkty (dotace, půjčky nebo záruky) pro jednotlivé projekty podnikatelských subjektů nebo formou každoročně vypisovaných grantových schémat. Tyto zdroje by mohly být využívány i jako granty pro přípravu projektů (např. pro přípravu žádostí o spolufinancování ze strukturálních fondů). V závislosti na legislativních omezeních by fond mohl působit samostatně nebo být rezervován jako doplňkový zdroj pro programy financované ze strukturálních fondů (v závislosti na podmínkách budoucího plánovacího období) Role kraje při realizaci opatření Odbor 8

9 Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání Strategický cíl 2 - Vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a investic v kraji NÁZEV OPATŘENÍ: 2.4 Podpora klastrových iniciativ Na území Moravskoslezského kraje jsou podporovány iniciativy, které napomáhají ke vzniku odvětvových klastrů např. strojírenský, ICT nebo dřevařský klastr. Tyto aktivity přispívají ke konkurenceschopnosti vybraných odvětví, i když pochopitelně úspěšnost rozvoje těchto klastrů závisí na jejich vlastním vedení a iniciace jejich členů. V současné době připravuje CzechInvest projekt na detailní zmapování potenciálních klastrů v jednotlivých krajích ČR a výstupy z první fáze by mely být k dispozici na konci roku V zájmu kvalitních výstupů by měl kraj aktivně spolupracovat při tomto mapování a následně podporovat činnosti, které povedou k jejich zakládání a rozvoji. V současném plánovacím období lze efektivně využít zdrojů z programu Klastry, který je součástí Operačního programu průmysl a podnikání. Možnými aktivitami v rámci tohoto opatření jsou: Spolupráce při detailním mapování klastrů a podpora jejich zakládání I když iniciativy vedoucí k založení klastrových organizací aby byly do budoucna životaschopné musí vycházet primárně ze strany jejich členů, může kraj aktivně poskytovat podporu těmto iniciativám, např. systematickým sledováním statistických ukazatelů jednotlivých odvětví, podporou v oblasti přípravy lidských zdrojů nebo aktualizací strategií svého rozvoje. Odbor 9

10 Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání Strategický cíl 3 - Zajištění kvalitního marketingu regionu NÁZEV OPATŘENÍ: 3.1 Příprava marketingové strategie a zajištění jejího plnění Toto opatření by mělo být součástí šířeji chápané komunikační strategie kraje vůči okolí. V této prioritní oblasti Programu rozvoje kraje je marketing chápan spíše jako činnosti vůči investorům a podnikatelům přilákání nových investic, aktivní propagace argumentů pro rozhodnutí investorů umísti svůj projekt v regionu atd. Ve většině regionálních a místních strategických dokumentů se již po několik let opakuje požadavek na zlepšení image regionu nebo jeho aktivního marketingu (ve strategiích rozvoje měst, mikroregionů, programu rozvoje kraje atd.), nicméně často zůstává jen u konstatování této slabé stránky. Na regionální úrovni jsou aktivity směřující získání investorů poměrně roztříštěné a nemají jasného lídra. Podílí se na nich jak krajský úřad, samostatně některé obce, CzechInvest a jeho kontaktní místa. Aktivní část marketingu je do značné míry potlačena. Kraj se podílí na provozování informační portálu pro investory dosud však neexistuje jasná marketingová strategie a rozdělené kompetence a některé činnosti se dublují. Možnými aktivitami v rámci tohoto opatření jsou: Příprava marketingové strategie vůči investorům a její realizace. Tato strategie by měla být připravena v rámce společné komunikační strategie kraje. Měla by být zaměřena jednak na obecnou propagaci regionu (mimo jiné také za účelem zlepšení image regionu) a jednak cílenou propagaci kraje a jeho potenciálu vůči investorů z perspektivních oborů. Součástí této marketingové strategie budou i definované nástroje (např. vizuální propagace, články a reklama, využití pozitivních zkušeností místních investorů, účast na veletrzích, direct marketing atd.) Odbor 10

11 Prioritní oblast 2 Úspěšní lidé Strategický cíl 1 - Zvyšování konkurenceschopnosti pracovních sil rozvojem obecně využitelných kompetencí zařazených do Kompetenčního modelu MS kraje NÁZEV OPATŘENÍ: 1.1 Rozvoj informační způsobilosti (IZ) u co nejširšího spektra obyvatel MS kraje Moravskoslezský kraj chce být regionem, který nabízí pro rozvoj podnikání konkurenceschopné pracovní síly a současně pomáhá svým obyvatelům k rozvoji klíčových kompetencí (způsobilostí) požadovaných na trhu práce. Jednou z hlavních kompetencí v tomto směru je informační způsobilost a její rozvoj u co nejširšího spektra obyvatel kraje. Možnými aktivitami v rámci tohoto opatření jsou: Snadná dostupnost kvalitních tréninkových programů informační způsobilosti pro zájemce s různou úrovní ovládání informačních a komunikačních technologií V regionu je rozvinutá síť vzdělavatelů, která může být využita pro poskytování kvalitních tréninkových programů informační způsobilosti v celém procesu celoživotního vzdělávání. Podmínkou je dostatek vybavených počítačových učeben, kapacita lektorů a finanční zdroje na hrazení nákladů. V tomto směru je možné cíleně využít projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu. Rozšíření nabídky využití IT občanům internetové kavárny, internetové koutky ve veřejně přístupných budovách apod. Vybavení rodin počítači se postupně zvyšuje, přesto existuje řada lidí, kteří přístup k informačním technologiím nemají. V souvislosti s rozvojem tzv. e-státu se bude také zvyšovat podíl interakcí mezi občany a institucemi, které budou probíhat elektronicky. MS kraj, který má za cíl rozvoj informační způsobilosti a také odvětví ekonomiky a vzdělávání zaměřených na informační a komunikační technologie, může tyto své cíle prakticky zviditelnit a naplňovat také rozšířenou nabídkou míst, kde mají občané veřejný přístup k počítačům a internetu. Rozšíření připravenosti učitelů ZŠ a SŠ k rozvoji IZ u žáků a studentů Podle dostupných průzkumů lze pouze o cca 1/3 učitelů v ČR říci, že jsou informačně způsobilí ve smyslu schopnosti adekvátně využívat moderní informační a komunikační technologie. Se změnou vzdělávání směrem k aktivnější práci s informacemi je nutné, aby právě učitelé byli těmi, kdo v této oblasti dokážou využít potenciál informačních technologií ve vzdělávacím procesu. Objevování informací na internetu a jejich aktivní propojování s předměty výuky by se mělo stát samozřejmostí. V tomto směru lze využít kombinaci přípravy učitelů s jejich hodnocením a akreditací pro práci ve školách. Je potřebné stanovit priority MS kraje k rozvoji informační způsobilosti ve výuce. Zavádění širokopásmového internetu domácnosti Další rozšíření a lepší práci s internetem podporuje zavádění širokopásmového internetu. Při šíření této technologie do domácností v MS kraji lze využít aktivitu privátního sektoru a vhodně ji propojit se strategií kraje. Zde se může jednat především o nepřímou podporu projektů. Zvyšování absorpční kapacity Moravskoslezského kraje k využití programů (stát, EU) k rozvoji informační infrastruktury, zpřístupnění PC, využití pro rozvoj IZ Rozvoj znalostní společnosti je jednou z priorit Evropské unie i České republiky. Této prioritě odpovídá i zaměření programů, které je možné spolufinancovat ze strukturálních fondů. Příprava a realizace projektů, které propojí strategické cíle EU a ČR, s cíli MS kraje v oblasti tvrdé informační a komunikační infrastruktury i měkké v oblasti vzdělávání a rozvoje informační způsobilosti obyvatel, bude hlavním nástrojem veřejného financování. 11

12 12

13 Prioritní oblast 2 Úspěšní lidé Strategický cíl 1 - Zvyšování konkurenceschopnosti pracovních sil rozvojem obecně využitelných kompetencí zařazených do Kompetenčního modelu MS kraje NÁZEV OPATŘENÍ: 1.2 Rozvoj dovednosti obyvatel komunikovat v cizím jazyce Moravskoslezský kraj chce být regionem, který nabízí pro rozvoj podnikání konkurenceschopné pracovní síly a současně pomáhá svým obyvatelům k rozvoji klíčových kompetencí (způsobilostí) požadovaných na trhu práce. Jednou z hlavních kompetencí v tomto směru je schopnost obyvatel komunikovat v cizím jazyce, zejména pak v angličtině. Možnými aktivitami v rámci tohoto opatření jsou: Podpora vzniku ucelené řady škol poskytujících vzdělání v anglickém jazyce Nabídka uceleného vzdělávání v angličtině (mateřská škola základní škola gymnázium) pro rodiny zahraničních pracovníků působících v regionu, je jednou z účinných pobídek pro získání investorů a vzdělaných specialistů i pro prezentaci MS kraje jako konkurenceschopného regionu. Tato nabídka může být zajímavá i pro místní obyvatele, kteří chtějí a mohou investovat do vzdělávání svých dětí. Financování této aktivity se předpokládá se spoluúčastí rodičů. Trvalá rozvíjení kvality jazykového vzdělávání na školách v kraji Kromě plného vzdělávání v angličtině je nutné rozšířit a zkvalitnit jazykové vzdělávání ve všech typech škol. Pro tuto aktivitu bude potřebné rozšiřovat kapacitu a zvyšovat kvalitu lektorů angličtiny a dalších světových jazyků. Zde mohou pomoci jak tzv. rodilí mluvčí, kteří ve zdejších školách a vzdělávacích institucích již působí nebo mohou přijít, tak i místní učitelé. V rámci této aktivity je možné podporovat i zařazování některých předmětů nebo jejich částí do výuky v cizích jazycích, především v angličtině. Rozvíjet plošné testování znalostí a dovedností v angličtině na základních a středních školách. Podpora jazykového vzdělávání učitelů ve světových cizích jazycích Pro naplnění předcházející aktivity je podmínkou vzdělávání učitelů nejazykových předmětů v cizí řeči. Budou pak lépe připraveni otevřít svět vzdělání sobě i svým žákům, ať už se jedná o sledování odborné literatury nebo o práci s internetem. Nejvyšší formou jejich připravenosti pak bude schopnost běžně využívat ve výuce cizojazyčné texty, případně vyučovat svůj předmět nebo jeho části v cizí řeči, opět zejména v angličtině. MS kraj bude nadále podporovat účast pedagogů a žáků v programech Leonardo a Socrates. Rozšíření a snadná dostupnost kurzů angličtiny na základní úrovni pro všechny zájemce, se zvláštním zaměřením na zájemce ze skupiny nezaměstnaných, včetně nízko kvalifikovaných a starších osob Zkušenosti ze zahraničí dokládají, že jedním z nejúčinnějších nástrojů k přípravě na vstup do Evropské unie, bylo masivní vzdělávání v angličtině, a to nejen studentů, ale i dospělých. Schopnost komunikace ve světovém jazyce zvyšuje individuální konkurenceschopnost na trhu práce. Zahraniční investoři často školí zaměstnance ve svých mateřských zemích a požadují i od dělnických profesí alespoň minimální znalost světového jazyka. Financování těchto jazykových kurzů by mělo být umožněno i s využitím zdrojů z Evropského sociálního fondu. Zavedení dvojjazyčných (Č/A) ukazatelů (směrovníků) k významným institucím a památkám služba pro zahraniční návštěvníky i podpora jazykového vzdělávání místních obyvatel Analýzou požadavků zahraničních návštěvníků bylo zjištěno, že by uvítali pro zlepšení orientace v českých městech cizojazyčné ukazatele. Tento poznatek se týkal i Prahy, která z turistického ruchu těží nejvíce. Ukazatele k významným institucím a památkám v češtině již dnes zdobí každé větší město. Zavedením dvojjazyčných ukazatelů se může MS kraj prezentovat jako region přívětivý k zahraničním návštěvníkům. Současně by se jednalo o nenásilnou podporu jazykového vzdělávání všech vrstev místního obyvatelstva. Tato aktivita může být připravena a financována jako projekt, který velmi rychle připoutá pozornost a přesvědčí o naplňování strategie v této oblasti. Využití digitalizace TV k vytvoření a provozování vzdělávacího kanálu MS kraje cizojazyčné programy s titulky, využití pro další vzdělávací aktivity MS kraje Od jazykového vzdělávání ke schopnosti cizí jazyk skutečně používat vede cesta přes každodenní nebo alespoň velmi častý trénink. K němu je potřebná příležitost a motivace. Jedním z důležitých nástrojů může být vzdělávací kanál MS kraje, který by využil technologického vývoje v oblasti digitalizace TV vysílání. Zde by se mohlo jednat o společný projekt soukromého a veřejného sektoru, včetně zapojení nevládních a neziskových vzdělávacích organizací. K tvorbě programu bude možné využít i řadu projektů, které se v oblasti vzdělávání již realizují nebo se připravují do budoucna. Vytváření a zpřístupnění e-learningových vzdělávacích programů 13

14 Ke zlepšení dostupnost vzdělávacích programů a uživatelskému pohodlí (volba místa a času studia podle možností a potřeb) mohou významně napomoci e-learningové programy. Ty současně podporují rozvoj informační způsobilosti obyvatel. V tomto směru je vhodné využít i tzv. b-learning (blended learning) neboli směs využití individuálního studia přes počítač s osobním kontaktem s lektory. Významnější používání těchto nástrojů podpoří i rozvoj technologických a vzdělávacích firem, které se na tuto oblast služeb zaměřují. Zpracování slovníků základní terminologie pro technické obory K základnímu jazykovému dorozumění mezi lidmi v určitém oboru obvykle postačuje znalost základní gramatiky, pár desítek slov k obecné komunikaci a hlavně znalost terminologie v daném oboru. K rozšíření schopnosti domluvit se u co nejširšího spektra obyvatel může napomoci zpracování slovníků základní terminologie pro definované obory, a to zejména s vazbou na definované klíčové obory s potenciálem rozvoje v MS kraji. 14

15 Prioritní oblast 2 Úspěšní lidé Strategický cíl 1 - Zvyšování konkurenceschopnosti pracovních sil rozvojem obecně využitelných kompetencí zařazených do Kompetenčního modelu MS kraje NÁZEV OPATŘENÍ: 1.3 Rozvoj kompetencí pro zlepšení zaměstnatelnosti Moravskoslezský kraj chce být regionem, který nabízí pro rozvoj podnikání konkurenceschopné pracovní síly a současně pomáhá svým obyvatelům k rozvoji klíčových kompetencí (způsobilostí) požadovaných na trhu práce. Pro tento účel byl zpracován Kompetenční model Moravskoslezského kraje, který vychází z průzkumů mezi zaměstnavateli a ze strategických dokumentů na úrovni Evropské unie a České republiky. V tomto směru je MS kraj jediným v ČR, který má v této době ucelenou strategii k rozvoji kompetencí obyvatel pro zlepšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Může také dobře spolupracovat s dalšími partnery v Evropské unii, kteří jdou obdobnou cestou. Kompetenční model definuje 14 kompetencí pro trh práce, a to včetně těch, které jsou uvedeny pod Opatřením 1.1 a 1.2. Možnými aktivitami v rámci tohoto opatření jsou: Příprava a široké zpřístupnění programů pro hodnocení a rozvoj kompetencí definovaných v Kompetenčním modelu MS kraje V rámci systémového tříletého projektu EQUAL Kompetence pro trh práce probíhá od roku 2005 příprava a ověřování programů pro hodnocení a rozvoj 14-ti klíčových kompetencí. Moravskoslezský kraj je partnerem v projektu a počítá s využitím jeho výsledků pro: (a) školy lepší příprava žáků a studentů pro trh práce a prevence nezaměstnanosti, (b) zaměstnance a zaměstnavatele - lepší využití pracovního i lidského potenciálu, (c) nezaměstnané aktivní příprava na nové pracovní uplatnění, (d) obyvatele obecně nástroj pro sebepoznání a lepší využití vlastních schopností i pro lepší pochopení a komunikaci s ostatními. Jedná se o následujících 14 klíčových kompetencí: 1. Kompetence k efektivní komunikaci 2. Kompetence ke kooperaci (spolupráci) 3. Kompetence k podnikavosti (podnikavost) 4. Kompetence k flexibilitě (operativnost a pružnost v myšlení a chování) 5. Kompetence k uspokojování zákaznických potřeb (orientace na zákazníka) 6. Kompetence k výkonnosti 7. Kompetence k samostatnosti (samostatnost a schopnost rozhodovat se nezávisle) 8. Kompetence k řešení problému 9. Kompetence k plánování a organizaci práce 10. Kompetence k celoživotnímu učení 11. Kompetence k aktivnímu přístupu 12. Kompetence ke zvládání zátěže (odolnost vůči stresu) 13. Kompetence k objevování a orientaci v informacích (včetně počítačové gramotnosti) 14. Kompetence ke komunikaci v cizích jazycích Zvyšovat kvalitu škol, zřizovaných krajem, jejich pravidelným ročním hodnocením a zveřejňováním výsledků na internetových stránkách kraje podpořit hodnocení škol s vazbou na úspěšnost absolventů a jejich připravenost pro trh práce MS kraj chce lépe propojit sféru vzdělavatelů a zaměstnavatelů a prosadit i do škol své záměry ve zvyšování konkurenceschopnosti pracovních sil. Přímo ovlivnit může především školy, jejichž je zřizovatelem. Proto chce vytvořit a postupně zavést systém hodnocení škol podle výkonnostních kritérií, mezi kterými je především vazba na trh práce. V tomto směru lze využít také kritéria, které připravuje Ostravská univerzita v rámci projektu Podpora efektivity vzdělávání v MS kraji. Zajištění, zpřístupnění a popularizace kvalitních informací o existující a očekávané poptávce na trhu práce V současné době jsou k dispozici informace o trhu práce zejména z přehledů úřadů práce, které jsou kvalitní a aktuální, ale jsou zpracovávány zejména pro potřeby úřadů a MPSV. Dále jsou k dispozici informace z Českého statistického úřadu, které jsou sice obsáhlé a kvalitní, ale mají časové zpoždění a ne vždy jsou dostatečně specifické pro potřeby uživatelů informací. V zahraničí existuje řada modelů tzv labour market observatories (systémy sledování a hodnocení informací specificky zaměřených na stav a potřeby trhu práce a jeho účastníků), z nichž některé jsou na celostátní a některé na regionální úrovni. Velmi dobrým příkladem je Skotsko a jeho systém Future Skills Scotland. Tento model byl zvolen i pro MS kraj a jeho příprava probíhá v rámci již uvedeného projektu EQUAL Kompetence pro trh práce první verze bude zpřístupněna veřejnosti během roku Dále je možno využít existujícího systému RISA o 15

16 uplatnění absolventů škol na trhu práce. I zde je MS kraj v předstihu oproti ostatním regionům ČR. 16

17 Prioritní oblast 2 Úspěšní lidé Strategický cíl 2 - Cílená příprava lidských zdrojů pro strategická odvětví s vysokým růstovým potenciálem a pozitivním dopadem na tvorbu HDP NÁZEV OPATŘENÍ: 2.1 Rozvoj vzdělávací kapacity institucí k přípravě lidí pro strategická odvětví Moravskoslezský kraj považuje za svá strategická odvětví s vysokým růstovým potenciálem a pozitivním dopadem na tvorbu HDP: (a) informační technologie, (b) bezpečnost, (c) mechatroniku, (d) nové materiály, (e) environmentální technologie, (f)obnovitelné zdroje. Pro tato strategická odvětví chce připravovat a nabízet kvalitní pracovníky v množství, které bude nejen odpovídat současné poptávce, ale může vyvolat růst této poptávky v budoucnu. Jinými slovy, špičkové firmy z těchto odvětví jdou za nabídkou kvalitních lidí. Příkladem v tomto směru je nárůst poptávky po absolventech informatiky, které v MS kraji připravuje jedna z nejlépe hodnocených fakult v ČR. Možnými aktivitami v rámci tohoto opatření jsou: Rozvoj VOŠ a VŠ v definovaných oborech Na úrovni VŠ existují v MS kraji velmi dobré předpoklady pro rozvoj všech definovaných strategických oborů. Současná i očekávaná poptávka jak na straně zaměstnavatelů tak i zájemců o studium vytváří dobré východisko pro postupný rozvoj kapacit VŠ. Na úrovni VOŠ existuje v MS kraji 11 škol, z toho 4 veřejné a 7 soukromých, které jsou zaměřeny na praktickou přípravu středních technických pracovníků v oborech informačních technologií a strojírenství, ale zejména gastronomie a podnikání. Lze konstatovat, že současné kapacity jsou dostatečné, ale ne zcela využité. To souvisí i s chybějící celkovou koncepcí rozvoje VOŠ na úrovni České republiky. Další rozvoj VOŠ je proto potřebné sladit na úrovni státu a kraje s vazbou na poptávku zaměstnavatelů a zájemců o studium. Výstavba samostatné budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky postupně navyšuje počet studentů i úspěšných absolventů, o které je na trhu práce velký zájem. Lze říci, že poptávka převyšuje nabídku a tento stav se postupně může stát úzkým místem pro rozvoj ekonomických aktivit s vysokou přidanou hodnotou. Současnou kapacitu je proto potřebné významně posílit s cílem zachytit a využít zájem místních firem i zahraničních investorů. Výstavba nové fakulty je jedním z důležitých kroků v tomto směru. Zvýšení kapacity pedagogických pracovníků pro VŠ zejména na fakultě bezpečnostního inženýrství (FBI), včetně podpory navazování zahraničních kontaktů V některých strategických oborech je možné zvýšit kapacitu VŠ v rámci stávajících budov, avšak s potřebou navýšit kapacitu pedagogů, kteří tyto obory mohou kvalitně vyučovat. Kromě existujícího pedagogického sboru bude účelné zapojení odborníků z praxe a získání pedagogů z jiných míst ČR i ze zahraničí.; Zvyšování celkové vzdělanosti obyvatelstva a podílu absolventů vysokých škol S měnící se strukturou ekonomiky a rozvojem znalostní společnosti MS kraj postupně zvyšuje podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. K dalšímu pokračování tohoto trendu a jeho urychlení je potřebné vytvořit z MS kraje respektované centrum vysokého školství s vazbou na vědu a výzkum a praktickou aplikaci výstupů v dynamických hospodářských sektorech. To je spojeno i se změnou financování vědy a výzkumu tak, aby byly do MS kraje z centrální úrovně alokovány veřejné finanční zdroje v rozsahu, který odpovídá významu, potřebám a kapacitě kraje. Finanční zdroje veřejné je nutné vhodně doplňovat zdroji soukromými, a to především na základě prokázané schopnosti dodat požadované výsledky. Motivační programy pro vzdělávání ve strategických oborech finanční bonusy Motivace ke vzdělávání má různé zdroje, jedním z obecně platných je motivace finanční. Vhodnou formou mohou být finanční bonusy typu stipendií pro studenty v definovaných strategických oborech. 17

18 18

19 Prioritní oblast 2 Úspěšní lidé Strategický cíl 2 - Cílená příprava lidských zdrojů pro strategická odvětví s vysokým růstovým potenciálem a pozitivním dopadem na tvorbu HDP NÁZEV OPATŘENÍ: 2.2 Prevence odchodu vzdělaných lidí mimo MS kraj Odchod řady vzdělaných lidí s vysokým pracovním a podnikatelským potenciálem do jiných míst ČR i do zahraničí se pro Moravskoslezský kraj stává jedním z faktorů, který může ohrozit jeho strategické cíle. Ke zvrácení tohoto negativního trendu je nezbytná vyšší dynamika ekonomického rozvoje kraje a vytváření pracovních příležitostí pro kvalifikované profese. Na podporu tohoto vývoje je možné realizovat i některá podpůrná opatření formou cílených intervencí veřejného sektoru. Možnými aktivitami v rámci tohoto opatření jsou: Programy pro udržení a přilákání kvalifikovaných odborníků Zde by se mělo jednat především o aktivity public relations zaměřeným na kvalifikované odborníky. Ty lze realizovat v souladu se snahou o celkovou pozotivní změnu image MS kraje. Ve vztahu na kvalifikované odborníky se může jednat o nabídku studia na VŠ, pracovní příležitosti ve vědě a výzkumu, ale také v dynamických hospodářských odvětvích, možnost kvalitního trávení volného času při rekreaci, kultuře a sportu. Důležité jsou také možnosti bydlení, zejména kvalitního a v dobrých lokalitách. Nabídka kvalifikovaných míst pro absolventy škol Tyto aktivity jsou přímo spojeny s hospodářským vývojem v kraji. Existující konkurenceschopné obory a firmy budou doplňovány novými investory a tento trend již je zřejmý. Rostoucí poptávka po kvalifikovaných odbornících musí být spojena s jejich včasnou přípravou na straně vzdělavatelů, ale také s informovaností zájemců a jejich motivací o studium poptávaných oborů. Lobbying ve prospěch umístění resp. přesunu centrálních institucí do MS kraje Významu MS kraje neodpovídá zastoupení centrálních institucí na jeho území. Tento stav by se měl v budoucnu změnit, aby kromě Prahy, s jeho nespornou centrální rolí, a Brna jako druhého významného institucionálního centra, byl potvrzen statut MS kraje a Ostravy jako třetího největšího města České republiky. V tomto směru je možné využít i polohy v sousedství Polska a Slovenska. Cílený marketing a jednání s velkými firmami o umístění center služeb a vývojových center v MS kraji MS kraj může nabídnout a chce rozvíjet podmínky pro zřizování center služeb a vývojových center firmám, které se až doposud v ČR orientovaly na Prahu, případně Brno a jiné regiony. V tomto směru budou vedena cílená jednání s významnými firmami. 19

20 20

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Spontánní vs. řízený proces Klastry jako spontánní seskupení a zdola ustavené

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Verze březen 2015 1 STRUČNÝ SOUHRN MS Pakt je strategickou komunikační platformou

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Inovace a technologie v rozvoji regionů 24. dubna 2014 Brno Cíl RIS3 Podpořit vznik a růst nových, konkurenceschopných hospodářských aktivit s lkým

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Moravskoslezský kraj učící se region Regionální program zaměstnanosti

Moravskoslezský kraj učící se region Regionální program zaměstnanosti Moravskoslezský kraj učící se region Regionální program zaměstnanosti RNDr. Jitka Kunčarová Jitka.kuncarova@vsp.cz www.vsp.cz Mgr. Zdeněk Karásek karasek@rpic-vip.cz www.rpic-vip.cz www.rza.cz www.mamenato.cz

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO)

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) M. Neulinger, M. Robenková 7. června 2012 Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) Kdo jsme? Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava byl vybudován za přispění strukturálních fondů EU, statutárního

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Vize v oblasti kulturních a kreativních odvětví do roku 2020

Vize v oblasti kulturních a kreativních odvětví do roku 2020 Vize v oblasti kulturních a kreativních odvětví do roku 2020 V roce 2020 se město Ostrava začíná významněji profilovat jako kulturně-technologické město. Prostřednictvím podpory kooperace mezi uměním a

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

ICT jako faktor konkurenceschopnosti?

ICT jako faktor konkurenceschopnosti? FITPROsto 15.4.2010 ICT jako faktor konkurenceschopnosti? Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Situace V roce 2004 Česká republika byla na předních

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Social Innovation & Enterprise Cluster co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více