Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání"

Transkript

1 Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání Strategický cíl 1 - Podpora inovací a technických VŠ, zaměření na obory s vysokou přidanou hodnotou NÁZEV OPATŘENÍ: 1.1 Rozvoj inovačního podnikání včetně infrastruktury Moravskoslezský kraj má v záměru se profilovat jako region s vysokým potenciálem inovačního podnikání a tímto podporovat jak inovační aktivity místních podniků, tak zvýšit zájem podnikatelů a přicházejících investorů do oblastí s vysokou přidanou hodnotou. V roce 2003 provedl ČSÚ statistické šetření o inovacích. Podle propočtů v Moravskoslezském kraji inovuje přibližně čtvrtina subjektů (cca 30% průmyslových subjektů a cca 15% firem v oblasti služeb), přičemž v průmyslu jsou inovační aktivity nadprůměrné (ČR 28,1%) a v oblasti služeb podprůměrné (v ČR 22,8%). Součástí podpůrných mechanismů pro realizaci tohoto opatření je rozšíření stávajících kapacit a vybudování nových. Zejména se jedná o vlastní infrastrukturní vybavení (budovy, laboratoře, inkubátory) a také vybudování efektivních informačních a poradenských struktur zaměřených na inovace. Možnými aktivitami v rámci tohoto opatření jsou: Zacílení stávající inovační strategie Stávající inovační strategie kraje je z roku Jedná se o komplexní dokument, který podává přehled o existujících inovačních aktivitách v regionu. Navrhuje rovněž realizaci vybraných opatření, která by měla přispět k rozvoji inovačních aktivit. Je nicméně důležité, aby činnosti vedoucí k větší podpoře inovací v kraji byly nasměrovány na konkrétní obory vzhledem k novým cílům regionální strategie a tím bylo dosaženo větší efektivity. Příprava prostor pro inovační inkubátory V regionu není dostatečný počet připravených prostor a s nimi souvisejících služeb pro inovační firmy. Existující prostory jsou koncentrovány do několika málo lokalit např. Vědecko-technický park Ostrava, BIC Ostrava nebo VÚHŽ v Dobré. Nabízené prostory i poskytované služby mají rozdílnou kvalitu a také poměrně málo rozšířený marketing. Součástí těchto aktivit by kromě vlastních prostor mělo být také vhodné technické zázemí (např. pro testování atd.) neboť náklady na jejich pořízení představují nejvýznamnější položku nákladů na inovace (cca 34%) Zajištění poradenského servisu a informačního systému pro inovační podniky v kraji Významnou položkou inovací je uvádění inovací na trh (ty představují cca 17% nákladů na inovace) a získávání externích znalostí (cca 10% nákladů). Dosud neexistuje přehledná nabídka služeb pro ty firmy, které potřebují nebo vyhledávají poradenskou činnost pro přípravu a řízení svých inovačních aktivit - např. registr prověřených a zkušených expertů nebo institucí. V této souvislosti by bylo také účelné definovat formát potřebných služeb, o které mají inovující formy zájem a následně připravit databázi vhodných expertů, kteří budou schopni tyto služby poskytovat, včetně jejich zaškolení v oblasti poradenství. V současné době neexistuje jasná představa, které typy inovací v kraji se nejvíce rozvíjí a s tím také souvisí vhodná nabídka služeb. V regionu existuje několik iniciativ, které mají prvky ať již poradenského servisu nebo informačního systému (např. Centrum transferu technologií při VŠB nebo právě probíhající projekt SINOS při VTPO). Tyto iniciativy by měly být koordinovány, ať nedochází k dublování činností. Kromě vlastní informační sítě obsahující databázi expertů bude vhodné vytvořit také databáze best practices v oblasti inovací, burzu inovačních nápadů inovujících firem, finančních nástrojů pro podporu inovací atd. Tyto činnosti by měly být vykonávány v rámci inovačního one stop shopu, kteráý je rovněž navrhován ve stávající inovační strategii. Odbor regionálního rozvoje 1

2 2

3 Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání Strategický cíl 1 - Podpora inovací a technických VŠ, zaměření na obory s vysokou přidanou hodnotou NÁZEV OPATŘENÍ: 1.2 Efektivní spolupráce mezi VŠ, výzkumnými ústavy a podnikatelskými subjekty Existující výzkumná a vývojová centra v Moravskoslezském kraji jsou zaměřena zejména na tradiční průmyslová odvětví, především na materiálové inženýrství, geoniku, strojírenství a informační technologie. Jsou soustředěna zejména na vysokých školách a v několika výzkumných centrech. Zejména na vysokých probíhá řada výzkumných úkolů, jejichž výsledky mohou přispět k rozvoji oborů s vysokou přidanou hodnotou. V zájmu samotných výzkumných pracovišť, kraje i regionálních podniků je v co největší míře využít v praxi aplikovatelných výsledků a komercializovat získané výstupy. Kraj zde může působit například formou regionálních grantů, které tyto realizovatelné výsledky mohou pomoci uvést do praxe. Možnými aktivitami v rámci tohoto opatření jsou: Navržení systému propojení požadavků firem s výsledky výzkumu Tato aktivita by měla být součástí opatření inovační strategie. Možným nástrojem je každoroční vypsání inovačních grantů, které by podpořily komercializaci a praktické využití výsledků výzkumných pracovišť vysokých škol a výzkumných ústavů. Odbor 3

4 Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání Strategický cíl 1 - Podpora inovací a technických VŠ, zaměření na obory s vysokou přidanou hodnotou NÁZEV OPATŘENÍ: 1.3 Finanční podpora inovačních aktivit a výzkumu Zdůvodnění opatření : Nedostatek zdrojů na financování výzkumu a aktivit přispívajících k inovacím je problémem, se kterým se potýká nejen Moravskoslezský kraj. V průzkumu ČSÚ označilo nedostatek vhodných zdrojů financí jako vysoce významný omezující faktor 33% dotázaných inovačních podniků (pouze 16% jej označilo za nevýznamný faktor). Na druhé straně postupně vzrůstá zájem veřejného sektoru podílet se na financování inovačních aktivit ať již na národní úrovni nebo pomocí prostředků ze strukturálních fondů. Kraj se rovněž potýká s nedostatkem veřejných zdrojů pro financování výzkumných aktivit, zejména při vysokých školách. Tato skutečnost významně omezuje možnosti zahájení nových výzkumných prací a následně vede ke snížení konkurenceschopnosti a zpomalení rozvoje znalostního potenciálu. Možnými aktivitami v rámci tohoto opatření jsou: Vytvoření systému finančních podpor pro inovační firmy v regionu se zaměřením na obory s vysokou přidanou hodnotou Tato aktivita by měla být realizována např. založením speciálního Inovačního fondu, který by se zaměřoval jednak na přímou podporu inovačních aktivit firem a také na podporu komercializace výsledků výzkumných činnosti z institucí zabývajících se výzkumem a vývojem (vysoké školy, výzkumné ústavy). Tento fond by mohl fungovat jednak samostatně nebo by jeho zdroje mohly být vyčleněny jako doplňkový spolufinancující nástroj ke strukturálním fondům. Zvýšení lobbyingu vůči centrálním orgánům při získávání finančních prostředků na VaV a inovace Tato aktivita by měla být realizována v úzké spolupráci kraje a vysokých škol tak, aby v budoucnu nedocházelo ke snižování veřejného financování výzkumných aktivit. Je důležité předem připravit strategii společného postupu včetně prokazatelných argumentů zvyšujících pravděpodobnost úspěchu tohoto lobbování. Odbor 4

5 Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání Strategický cíl 2 - Vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a investic v kraji NÁZEV OPATŘENÍ: 2.1 Plochy, nemovitosti a doprovodná infrastruktura pro podnikání V poslední době je zřetelná zvýšená aktivita nových investorů, kteří projevují zájem o umístění svých projektů v Moravskoslezském kraji. Daří se postupně naplňovat připravené průmyslové zóny, které jsou v převážné většině ve vlastnictví obcí. Kraj nicméně postrádá připravenou průmyslovou zónu nebo zóny pro strategické investory. V této oblasti probíhají ze strany zainteresovaných subjektů intenzivní jednání, nicméně úspěšná realizace v současnosti naráží převážně na legislativní nebo majetkové překážky. Další oblastí tohoto opatření je příprava infrastruktury pro místní firmy a to jak výstavbou nových provozních jednotek k pronájmu podnikatelům, tak konverze stávajících brownfields pro další využití, ať již pro výrobu, administrativu nebo volný čas a s ním spojené aktivity. Možnými aktivitami v rámci tohoto opatření jsou: Vytvoření systému strategických průmyslových zón v souladu se záměry kraje včetně jejich dopravního napojení V souladu se záměry kraje vybudovat strategickou zónu nebo zóny pro velké investory, kteří mohou do velké míry ovlivnit budoucí ekonomické zaměření kraje. Činnosti budou směřovány do lokalit, které byly identifikovány jako potenciálně vhodné pro tyto záměry Nošovice, Dolní Lutyně nebo letiště Mošnov. Připravení nemovitostí (stávající i spekulativní haly) pro MSP a doprovodné infrastruktury Příprava budov pro pronájem podnikatelům bude převážně aktivitou obcí nebo kombinací zdrojů veřejného sektoru a developerů. Kromě toho bude vhodné tyto lokality vybavit i další infrastrukturou například kvalitními podmínkami pro využívání moderních komunikačních technologií. Navržení systému pro využití brownfields v podnikání Touto problematikou by se měla prioritně zabývat jednotka brownfields, která byla zřízena při Agentuře pro regionální rozvoj a která již má zpracovánu databázi vhodných ploch a objektů. Měly by být připraveny zdroje jednak na zpracování technicko ekonomických studií na zhodnocení potenciálu jednotlivých lokalit a následně pro podporu revitalizace vybraných lokalit. Podpora budování logistických center na křižovatkách silničních a železničních tahů Logistika je významnou činností, která může výrazně přispět k rozvoji ekonomiky regionu. Tato aktivita bude zaměřena zejména v návaznosti na vybudování dálnice D47 a dalších komunikací vyššího řádu. Rozvoj komplexu letiště v Mošnově Jedná se o specifickou a konkrétně zaměřenou aktivitu, která povede ke zvýšení významu letiště jako vstupní brány do regionu. Odbor 5

6 Realizace opatření 6

7 Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání Strategický cíl 2 - Vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a investic v kraji NÁZEV OPATŘENÍ: 2.2 Poradenská a informační síť pro podnikatele a začínající podnikatele V regionu existuje poměrně rozsáhlá síť subjektů, které se zaměřují na širokou nabídku poradenství pro podnikatele. Tyto subjekty jsou zahrnuty do sítí (např. regionální poradenská a informační centra nebo hospodářské komory), formalizovaných partnerství nebo provozují své činnosti nezávisle na těchto strukturách. Na národní úrovni je kvalita poradenských aktivit stimulována např. agenturou CzechInvest, která např. zajišťuje vzdělávání poradenských subjektů ve specializovaném poradenství nebo vede Národní registr poradců. Kromě profesionálních expertních služeb je pro rozvoj regionu rovněž důležitá stimulace k vlastní podnikatelské činnosti mezi vhodnými zájemci o podnikání. Co se týče poradenství pro začínající podnikatele, je vytvořena doplňující síť Start Business Center. Aktivity v rámci tohoto opatření by tedy měly být zaměřeny na zvýšení počtu vysoce kvalifikovaných poradenských služeb pro firmy ve fázi rozvoje (např. konkurenceschopnost, management kvality, marketing, benchmarking, inovační a technologické poradenství atd.), dále na podporu poradenských služeb pro osoby zvažující vstup do podnikání a poskytování a propagace jasných informacích o existujících podporách podnikání. Možnými aktivitami v rámci tohoto opatření jsou: Přehledná nabídka poradenství a zajištění její kvality Tato aktivita by měla vést ke stimulaci užší spolupráce mezi poradenskými firmami, které mohou prokázat odbornost a kvalitu nabízených služeb a umožní tak podnikatelům zorientovat se v nabídce těchto služeb a přispět tímto k jejich dalšímu rozvoji. V návaznosti na změnu strategie Agentury pro regionální rozvoj by bylo vhodné zahrnout do poradenství pro podnikatele ve větším rozsahu i ARR a vytvořit neformalizovanou síť one-stop-shopů v jednotlivých mikroregionech kraje, která by využila stávajících struktur (RPIC, hospodářské komory, Euro Info Centra atd.) Odbor 7

8 Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání Strategický cíl 2 - Vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a investic v kraji NÁZEV OPATŘENÍ: 2.3 Příprava regionální finanční podpory podnikům v kraji Již delší dobu probíhají jednání, jejichž cílem by mělo být založení regionálního nebankovního schématu, který by umožnil nabídku záruk pro malé a začínající podnikatele, nicméně k jeho založení dosud brání legislativní překážky. Kraj a některé obce rovněž vyčleňují zdroje na podporu investičních projektů místních firem. I když se nabídka bankovních produktů pro podnikatele v poslední době výrazně zlepšila, je pro řadu firem financování stále nedostupné nebo velice obtížně dosažitelné. Doplňující zdroje ze strany regionálních institucí se tak stávají důležitým finančním nástrojem, se kterým by místní firmy měly počítat i do budoucna. Možnými aktivitami v rámci tohoto opatření jsou: Založení regionálního fondu na podporu podnikání Tento fond by měl mít k dispozici jasně definované a zejména dlouhodobé zdroje na uspokojování potřeb místních firem investičních i neinvestičních. Tyto zdroje by měly být využívány buď jako finanční produkty (dotace, půjčky nebo záruky) pro jednotlivé projekty podnikatelských subjektů nebo formou každoročně vypisovaných grantových schémat. Tyto zdroje by mohly být využívány i jako granty pro přípravu projektů (např. pro přípravu žádostí o spolufinancování ze strukturálních fondů). V závislosti na legislativních omezeních by fond mohl působit samostatně nebo být rezervován jako doplňkový zdroj pro programy financované ze strukturálních fondů (v závislosti na podmínkách budoucího plánovacího období) Role kraje při realizaci opatření Odbor 8

9 Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání Strategický cíl 2 - Vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a investic v kraji NÁZEV OPATŘENÍ: 2.4 Podpora klastrových iniciativ Na území Moravskoslezského kraje jsou podporovány iniciativy, které napomáhají ke vzniku odvětvových klastrů např. strojírenský, ICT nebo dřevařský klastr. Tyto aktivity přispívají ke konkurenceschopnosti vybraných odvětví, i když pochopitelně úspěšnost rozvoje těchto klastrů závisí na jejich vlastním vedení a iniciace jejich členů. V současné době připravuje CzechInvest projekt na detailní zmapování potenciálních klastrů v jednotlivých krajích ČR a výstupy z první fáze by mely být k dispozici na konci roku V zájmu kvalitních výstupů by měl kraj aktivně spolupracovat při tomto mapování a následně podporovat činnosti, které povedou k jejich zakládání a rozvoji. V současném plánovacím období lze efektivně využít zdrojů z programu Klastry, který je součástí Operačního programu průmysl a podnikání. Možnými aktivitami v rámci tohoto opatření jsou: Spolupráce při detailním mapování klastrů a podpora jejich zakládání I když iniciativy vedoucí k založení klastrových organizací aby byly do budoucna životaschopné musí vycházet primárně ze strany jejich členů, může kraj aktivně poskytovat podporu těmto iniciativám, např. systematickým sledováním statistických ukazatelů jednotlivých odvětví, podporou v oblasti přípravy lidských zdrojů nebo aktualizací strategií svého rozvoje. Odbor 9

10 Prioritní oblast 1 Konkurenceschopné podnikání Strategický cíl 3 - Zajištění kvalitního marketingu regionu NÁZEV OPATŘENÍ: 3.1 Příprava marketingové strategie a zajištění jejího plnění Toto opatření by mělo být součástí šířeji chápané komunikační strategie kraje vůči okolí. V této prioritní oblasti Programu rozvoje kraje je marketing chápan spíše jako činnosti vůči investorům a podnikatelům přilákání nových investic, aktivní propagace argumentů pro rozhodnutí investorů umísti svůj projekt v regionu atd. Ve většině regionálních a místních strategických dokumentů se již po několik let opakuje požadavek na zlepšení image regionu nebo jeho aktivního marketingu (ve strategiích rozvoje měst, mikroregionů, programu rozvoje kraje atd.), nicméně často zůstává jen u konstatování této slabé stránky. Na regionální úrovni jsou aktivity směřující získání investorů poměrně roztříštěné a nemají jasného lídra. Podílí se na nich jak krajský úřad, samostatně některé obce, CzechInvest a jeho kontaktní místa. Aktivní část marketingu je do značné míry potlačena. Kraj se podílí na provozování informační portálu pro investory dosud však neexistuje jasná marketingová strategie a rozdělené kompetence a některé činnosti se dublují. Možnými aktivitami v rámci tohoto opatření jsou: Příprava marketingové strategie vůči investorům a její realizace. Tato strategie by měla být připravena v rámce společné komunikační strategie kraje. Měla by být zaměřena jednak na obecnou propagaci regionu (mimo jiné také za účelem zlepšení image regionu) a jednak cílenou propagaci kraje a jeho potenciálu vůči investorů z perspektivních oborů. Součástí této marketingové strategie budou i definované nástroje (např. vizuální propagace, články a reklama, využití pozitivních zkušeností místních investorů, účast na veletrzích, direct marketing atd.) Odbor 10

11 Prioritní oblast 2 Úspěšní lidé Strategický cíl 1 - Zvyšování konkurenceschopnosti pracovních sil rozvojem obecně využitelných kompetencí zařazených do Kompetenčního modelu MS kraje NÁZEV OPATŘENÍ: 1.1 Rozvoj informační způsobilosti (IZ) u co nejširšího spektra obyvatel MS kraje Moravskoslezský kraj chce být regionem, který nabízí pro rozvoj podnikání konkurenceschopné pracovní síly a současně pomáhá svým obyvatelům k rozvoji klíčových kompetencí (způsobilostí) požadovaných na trhu práce. Jednou z hlavních kompetencí v tomto směru je informační způsobilost a její rozvoj u co nejširšího spektra obyvatel kraje. Možnými aktivitami v rámci tohoto opatření jsou: Snadná dostupnost kvalitních tréninkových programů informační způsobilosti pro zájemce s různou úrovní ovládání informačních a komunikačních technologií V regionu je rozvinutá síť vzdělavatelů, která může být využita pro poskytování kvalitních tréninkových programů informační způsobilosti v celém procesu celoživotního vzdělávání. Podmínkou je dostatek vybavených počítačových učeben, kapacita lektorů a finanční zdroje na hrazení nákladů. V tomto směru je možné cíleně využít projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu. Rozšíření nabídky využití IT občanům internetové kavárny, internetové koutky ve veřejně přístupných budovách apod. Vybavení rodin počítači se postupně zvyšuje, přesto existuje řada lidí, kteří přístup k informačním technologiím nemají. V souvislosti s rozvojem tzv. e-státu se bude také zvyšovat podíl interakcí mezi občany a institucemi, které budou probíhat elektronicky. MS kraj, který má za cíl rozvoj informační způsobilosti a také odvětví ekonomiky a vzdělávání zaměřených na informační a komunikační technologie, může tyto své cíle prakticky zviditelnit a naplňovat také rozšířenou nabídkou míst, kde mají občané veřejný přístup k počítačům a internetu. Rozšíření připravenosti učitelů ZŠ a SŠ k rozvoji IZ u žáků a studentů Podle dostupných průzkumů lze pouze o cca 1/3 učitelů v ČR říci, že jsou informačně způsobilí ve smyslu schopnosti adekvátně využívat moderní informační a komunikační technologie. Se změnou vzdělávání směrem k aktivnější práci s informacemi je nutné, aby právě učitelé byli těmi, kdo v této oblasti dokážou využít potenciál informačních technologií ve vzdělávacím procesu. Objevování informací na internetu a jejich aktivní propojování s předměty výuky by se mělo stát samozřejmostí. V tomto směru lze využít kombinaci přípravy učitelů s jejich hodnocením a akreditací pro práci ve školách. Je potřebné stanovit priority MS kraje k rozvoji informační způsobilosti ve výuce. Zavádění širokopásmového internetu domácnosti Další rozšíření a lepší práci s internetem podporuje zavádění širokopásmového internetu. Při šíření této technologie do domácností v MS kraji lze využít aktivitu privátního sektoru a vhodně ji propojit se strategií kraje. Zde se může jednat především o nepřímou podporu projektů. Zvyšování absorpční kapacity Moravskoslezského kraje k využití programů (stát, EU) k rozvoji informační infrastruktury, zpřístupnění PC, využití pro rozvoj IZ Rozvoj znalostní společnosti je jednou z priorit Evropské unie i České republiky. Této prioritě odpovídá i zaměření programů, které je možné spolufinancovat ze strukturálních fondů. Příprava a realizace projektů, které propojí strategické cíle EU a ČR, s cíli MS kraje v oblasti tvrdé informační a komunikační infrastruktury i měkké v oblasti vzdělávání a rozvoje informační způsobilosti obyvatel, bude hlavním nástrojem veřejného financování. 11

12 12

13 Prioritní oblast 2 Úspěšní lidé Strategický cíl 1 - Zvyšování konkurenceschopnosti pracovních sil rozvojem obecně využitelných kompetencí zařazených do Kompetenčního modelu MS kraje NÁZEV OPATŘENÍ: 1.2 Rozvoj dovednosti obyvatel komunikovat v cizím jazyce Moravskoslezský kraj chce být regionem, který nabízí pro rozvoj podnikání konkurenceschopné pracovní síly a současně pomáhá svým obyvatelům k rozvoji klíčových kompetencí (způsobilostí) požadovaných na trhu práce. Jednou z hlavních kompetencí v tomto směru je schopnost obyvatel komunikovat v cizím jazyce, zejména pak v angličtině. Možnými aktivitami v rámci tohoto opatření jsou: Podpora vzniku ucelené řady škol poskytujících vzdělání v anglickém jazyce Nabídka uceleného vzdělávání v angličtině (mateřská škola základní škola gymnázium) pro rodiny zahraničních pracovníků působících v regionu, je jednou z účinných pobídek pro získání investorů a vzdělaných specialistů i pro prezentaci MS kraje jako konkurenceschopného regionu. Tato nabídka může být zajímavá i pro místní obyvatele, kteří chtějí a mohou investovat do vzdělávání svých dětí. Financování této aktivity se předpokládá se spoluúčastí rodičů. Trvalá rozvíjení kvality jazykového vzdělávání na školách v kraji Kromě plného vzdělávání v angličtině je nutné rozšířit a zkvalitnit jazykové vzdělávání ve všech typech škol. Pro tuto aktivitu bude potřebné rozšiřovat kapacitu a zvyšovat kvalitu lektorů angličtiny a dalších světových jazyků. Zde mohou pomoci jak tzv. rodilí mluvčí, kteří ve zdejších školách a vzdělávacích institucích již působí nebo mohou přijít, tak i místní učitelé. V rámci této aktivity je možné podporovat i zařazování některých předmětů nebo jejich částí do výuky v cizích jazycích, především v angličtině. Rozvíjet plošné testování znalostí a dovedností v angličtině na základních a středních školách. Podpora jazykového vzdělávání učitelů ve světových cizích jazycích Pro naplnění předcházející aktivity je podmínkou vzdělávání učitelů nejazykových předmětů v cizí řeči. Budou pak lépe připraveni otevřít svět vzdělání sobě i svým žákům, ať už se jedná o sledování odborné literatury nebo o práci s internetem. Nejvyšší formou jejich připravenosti pak bude schopnost běžně využívat ve výuce cizojazyčné texty, případně vyučovat svůj předmět nebo jeho části v cizí řeči, opět zejména v angličtině. MS kraj bude nadále podporovat účast pedagogů a žáků v programech Leonardo a Socrates. Rozšíření a snadná dostupnost kurzů angličtiny na základní úrovni pro všechny zájemce, se zvláštním zaměřením na zájemce ze skupiny nezaměstnaných, včetně nízko kvalifikovaných a starších osob Zkušenosti ze zahraničí dokládají, že jedním z nejúčinnějších nástrojů k přípravě na vstup do Evropské unie, bylo masivní vzdělávání v angličtině, a to nejen studentů, ale i dospělých. Schopnost komunikace ve světovém jazyce zvyšuje individuální konkurenceschopnost na trhu práce. Zahraniční investoři často školí zaměstnance ve svých mateřských zemích a požadují i od dělnických profesí alespoň minimální znalost světového jazyka. Financování těchto jazykových kurzů by mělo být umožněno i s využitím zdrojů z Evropského sociálního fondu. Zavedení dvojjazyčných (Č/A) ukazatelů (směrovníků) k významným institucím a památkám služba pro zahraniční návštěvníky i podpora jazykového vzdělávání místních obyvatel Analýzou požadavků zahraničních návštěvníků bylo zjištěno, že by uvítali pro zlepšení orientace v českých městech cizojazyčné ukazatele. Tento poznatek se týkal i Prahy, která z turistického ruchu těží nejvíce. Ukazatele k významným institucím a památkám v češtině již dnes zdobí každé větší město. Zavedením dvojjazyčných ukazatelů se může MS kraj prezentovat jako region přívětivý k zahraničním návštěvníkům. Současně by se jednalo o nenásilnou podporu jazykového vzdělávání všech vrstev místního obyvatelstva. Tato aktivita může být připravena a financována jako projekt, který velmi rychle připoutá pozornost a přesvědčí o naplňování strategie v této oblasti. Využití digitalizace TV k vytvoření a provozování vzdělávacího kanálu MS kraje cizojazyčné programy s titulky, využití pro další vzdělávací aktivity MS kraje Od jazykového vzdělávání ke schopnosti cizí jazyk skutečně používat vede cesta přes každodenní nebo alespoň velmi častý trénink. K němu je potřebná příležitost a motivace. Jedním z důležitých nástrojů může být vzdělávací kanál MS kraje, který by využil technologického vývoje v oblasti digitalizace TV vysílání. Zde by se mohlo jednat o společný projekt soukromého a veřejného sektoru, včetně zapojení nevládních a neziskových vzdělávacích organizací. K tvorbě programu bude možné využít i řadu projektů, které se v oblasti vzdělávání již realizují nebo se připravují do budoucna. Vytváření a zpřístupnění e-learningových vzdělávacích programů 13

14 Ke zlepšení dostupnost vzdělávacích programů a uživatelskému pohodlí (volba místa a času studia podle možností a potřeb) mohou významně napomoci e-learningové programy. Ty současně podporují rozvoj informační způsobilosti obyvatel. V tomto směru je vhodné využít i tzv. b-learning (blended learning) neboli směs využití individuálního studia přes počítač s osobním kontaktem s lektory. Významnější používání těchto nástrojů podpoří i rozvoj technologických a vzdělávacích firem, které se na tuto oblast služeb zaměřují. Zpracování slovníků základní terminologie pro technické obory K základnímu jazykovému dorozumění mezi lidmi v určitém oboru obvykle postačuje znalost základní gramatiky, pár desítek slov k obecné komunikaci a hlavně znalost terminologie v daném oboru. K rozšíření schopnosti domluvit se u co nejširšího spektra obyvatel může napomoci zpracování slovníků základní terminologie pro definované obory, a to zejména s vazbou na definované klíčové obory s potenciálem rozvoje v MS kraji. 14

15 Prioritní oblast 2 Úspěšní lidé Strategický cíl 1 - Zvyšování konkurenceschopnosti pracovních sil rozvojem obecně využitelných kompetencí zařazených do Kompetenčního modelu MS kraje NÁZEV OPATŘENÍ: 1.3 Rozvoj kompetencí pro zlepšení zaměstnatelnosti Moravskoslezský kraj chce být regionem, který nabízí pro rozvoj podnikání konkurenceschopné pracovní síly a současně pomáhá svým obyvatelům k rozvoji klíčových kompetencí (způsobilostí) požadovaných na trhu práce. Pro tento účel byl zpracován Kompetenční model Moravskoslezského kraje, který vychází z průzkumů mezi zaměstnavateli a ze strategických dokumentů na úrovni Evropské unie a České republiky. V tomto směru je MS kraj jediným v ČR, který má v této době ucelenou strategii k rozvoji kompetencí obyvatel pro zlepšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Může také dobře spolupracovat s dalšími partnery v Evropské unii, kteří jdou obdobnou cestou. Kompetenční model definuje 14 kompetencí pro trh práce, a to včetně těch, které jsou uvedeny pod Opatřením 1.1 a 1.2. Možnými aktivitami v rámci tohoto opatření jsou: Příprava a široké zpřístupnění programů pro hodnocení a rozvoj kompetencí definovaných v Kompetenčním modelu MS kraje V rámci systémového tříletého projektu EQUAL Kompetence pro trh práce probíhá od roku 2005 příprava a ověřování programů pro hodnocení a rozvoj 14-ti klíčových kompetencí. Moravskoslezský kraj je partnerem v projektu a počítá s využitím jeho výsledků pro: (a) školy lepší příprava žáků a studentů pro trh práce a prevence nezaměstnanosti, (b) zaměstnance a zaměstnavatele - lepší využití pracovního i lidského potenciálu, (c) nezaměstnané aktivní příprava na nové pracovní uplatnění, (d) obyvatele obecně nástroj pro sebepoznání a lepší využití vlastních schopností i pro lepší pochopení a komunikaci s ostatními. Jedná se o následujících 14 klíčových kompetencí: 1. Kompetence k efektivní komunikaci 2. Kompetence ke kooperaci (spolupráci) 3. Kompetence k podnikavosti (podnikavost) 4. Kompetence k flexibilitě (operativnost a pružnost v myšlení a chování) 5. Kompetence k uspokojování zákaznických potřeb (orientace na zákazníka) 6. Kompetence k výkonnosti 7. Kompetence k samostatnosti (samostatnost a schopnost rozhodovat se nezávisle) 8. Kompetence k řešení problému 9. Kompetence k plánování a organizaci práce 10. Kompetence k celoživotnímu učení 11. Kompetence k aktivnímu přístupu 12. Kompetence ke zvládání zátěže (odolnost vůči stresu) 13. Kompetence k objevování a orientaci v informacích (včetně počítačové gramotnosti) 14. Kompetence ke komunikaci v cizích jazycích Zvyšovat kvalitu škol, zřizovaných krajem, jejich pravidelným ročním hodnocením a zveřejňováním výsledků na internetových stránkách kraje podpořit hodnocení škol s vazbou na úspěšnost absolventů a jejich připravenost pro trh práce MS kraj chce lépe propojit sféru vzdělavatelů a zaměstnavatelů a prosadit i do škol své záměry ve zvyšování konkurenceschopnosti pracovních sil. Přímo ovlivnit může především školy, jejichž je zřizovatelem. Proto chce vytvořit a postupně zavést systém hodnocení škol podle výkonnostních kritérií, mezi kterými je především vazba na trh práce. V tomto směru lze využít také kritéria, které připravuje Ostravská univerzita v rámci projektu Podpora efektivity vzdělávání v MS kraji. Zajištění, zpřístupnění a popularizace kvalitních informací o existující a očekávané poptávce na trhu práce V současné době jsou k dispozici informace o trhu práce zejména z přehledů úřadů práce, které jsou kvalitní a aktuální, ale jsou zpracovávány zejména pro potřeby úřadů a MPSV. Dále jsou k dispozici informace z Českého statistického úřadu, které jsou sice obsáhlé a kvalitní, ale mají časové zpoždění a ne vždy jsou dostatečně specifické pro potřeby uživatelů informací. V zahraničí existuje řada modelů tzv labour market observatories (systémy sledování a hodnocení informací specificky zaměřených na stav a potřeby trhu práce a jeho účastníků), z nichž některé jsou na celostátní a některé na regionální úrovni. Velmi dobrým příkladem je Skotsko a jeho systém Future Skills Scotland. Tento model byl zvolen i pro MS kraj a jeho příprava probíhá v rámci již uvedeného projektu EQUAL Kompetence pro trh práce první verze bude zpřístupněna veřejnosti během roku Dále je možno využít existujícího systému RISA o 15

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 Aktualizace 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Berman Group služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 1 Obsah I. VÝCHOZÍ RÁMEC... 3 I.1. EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY... 3 I.2. KOHEZNÍ

Více

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Markéta Nováková Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Working Paper č. 13 Tento working paper byl prezentován na konferenci Výzkum regionálního managementu

Více

5. Prioritní oblast: INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI

5. Prioritní oblast: INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI 5. Prioritní oblast: INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI Posílení pozice krajských měst a dalších center v regionu Jihovýchod jako pólů růstu

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti informatického výzkumu a vzdělávání

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti informatického výzkumu a vzdělávání Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti informatického výzkumu a vzdělávání Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15 708 00, Ostrava Poruba ivo.vondrak@vsb.cz Obecná východiska

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Projektový tým: Jan Kelar, DiS. Mgr. Dagmar Bobková Regelová Ing. Ladislav Kozák Petr Holica Mgr. Michaela Válková Expert regionálního zastoupení za SP ČR Expert

Více

Souhrnná informace k OP VVV

Souhrnná informace k OP VVV Co je OP VVV? Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR PO 1: Evropský a národohospodářský

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003)

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Předmluva slovo ministra Předmluva...1 1. Úvod...2 2. Východiska...3 2.1. Význam informační společnosti...3 2.2. Shrnutí současného stavu...4

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Závěrečná zpráva Zpracoval Řídící výbor RIS za podpory společnosti Berman Group 31.1.2014 Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Obsah 1 Úvod... 4 2

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více