ZNALECKÝ POSUDEK È

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK È"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK È o cenì obvyklé nemovitosti - garáže na st.p.è. 1364/47 s pozemkem, k.ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou Objednatel posudku : Úèel posudku : Posudek vypracoval : Exekutorský úøad Šumperk JUDr. Jiøí Petrò - soudní exekutor Hlavní tøída Šumperk soudní øízení exekutora è.j. 065 EX 00491/ Ing. Katarína SANIGOVÁ Na Výšinì Jablonec nad Nisou tel. : Datum, ke kterému se oceòuje : Datum místního šetøení : Místo a datum vyhotovení posudku : Jablonec nad Nisou Použitý oceòovací pøedpis : 1) Zákon è. 151/1997 Sb. o oceòování majetku 2) Vyhláška Ministerstva financí è. 460/2009 Sb., kterou se mìní vyhláška è. 3/2008 Sb. a è. 456/2008 Sb., o provedení nìkterých ustanovení zákona è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù (oceòovací vyhláška) Tento znalecký posudek obsahuje 16 oèíslovaných listù vèetnì titulního a 8 listù pøíloh. Byl proveden ve 3 vyhotoveních : - vyhotovení è. 1 a 2 - objednatel - vyhotovení è. 3 - archiv zpracovatele Vyhotovení èíslo :

2 ÚVOD Znalecký úkol : Vypracovat znalecký posudek o cenì obvyklé nemovitosti - garáže na st.p.è. 1364/47 s pozemkem, k.ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, který si vyžádal objednatel. 1 PODKLADY 1.1 Výpis z katastru nemovitostí Výpis z katastru nemovitostí k datu byl vyhotoven bezúplatnì dálkovým pøístupem pro úèel : Soudního øízení, è.j. 491/08 pro soudního exekutora JUDr. Jiøího Petruòa : Výpis z listu vlastnictví è Okres : Jablonec nad Nisou Obec : Jablonec nad Nisou Katastrální území : Mšeno nad Nisou 1.2 Kopie katastrální mapy Kopie katastrální mapy v mìøítku 1:1000 k datu , kterou vyhotovil Katastrální úøad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracovištì Náchod, pod položkou è. 3759/08 : Okres : Jablonec nad Nisou Obec : Jablonec nad Nisou Katastrální území : Mšeno nad Nisou Mapové listy : Li 2-8/ Místní šetøení zpracovatele dne Pøítomni : zpracovatel zástupce povinné 2

3 Zpùsob šetøení : prohlídka mìøení vybraných konstrukcí poøízení fotodokumentace 1.4 Použité pøedpisy 1) Zákon è. 151/1997 Sb. o oceòování majetku, ve znìní pozdìjších pøedpisù 2) Vyhláška Ministerstva financí è. 3/2008 Sb. o provedení nìkterých ustanovení zákona è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù (oceòovací vyhláška) 3) Vyhláška Ministerstva financí è. 456/2008 Sb., kterou se mìní vyhláška è. 3/2008 Sb., o provedení nìkterých ustanovení zákona è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù (oceòovací vyhláška) 4) Vyhláška Ministerstva financí è. 460/2009 Sb., kterou se mìní vyhláška è. 3/2008 Sb. a è. 456/2008 Sb., o provedení nìkterých ustanovení zákona è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù (oceòovací vyhláška) 5) Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj è. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 6) Vyhláška è. 491/2006 Sb., kterou se mìní vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj è. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 2 NÁLEZ 2.1 Vlastnické a evidenèní údaje Z pøedchozích dokladù, tj. výpisù z katastru nemovitostí (viz kap. 1.1) vyplývá : A : Vlastník, jiný oprávnìný, Vlastnické právo : Kulhánek Josef Ing., Pobøežní 3919/21, Mšeno nad Nisou, /210 1/ Jablonec nad Nisou 4 Kulhánková Hana Ing., Miskolezy 23, /242 1/ Chvalkovice v Èechách B : Nemovitosti, Pozemky : parcela 1364/47 výmìra 19 m 2 druh pozemku : zastavìná plocha a nádvoøí 3

4 Stavby : bez èp/èe zpùsob využití : garáž na parcele 1364/47 B1: Jiná práva - bez zápisu C : Omezení vlastnického práva - viz výpis D : Jiné zápisy - bez zápisu E : Nabývací tituly a jiné podklady zápisu - viz výpis F : Vztah bonitovaných pùdnì ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - bez zápisu 2.2 Definice Cena obvyklá - tržní Cena za kterou je možno vìc v daném místì a èase prodat nebo koupit. U nemovitostí se obvykle zjiš uje porovnáním s již realizovanými prodeji a koupìmi obdobných nemovitostí (z hlediska využití, velikosti, stavu, polohy, vybavení apod.) v obvyklém obchodním styku ke dni ocenìní. Pøitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, kromì vlivu mimoøádných okolností trhu, osobních pomìrù prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby. Mimoøádnými okolnostmi trhu se rozumí napøíklad stav tísnì prodávajícího nebo kupujícího, pøechodné zhoršení životního prostøedí, poruchy v zásobování pøechodného rázu, dùsledky pøírodních sil nebo kalamit. Osobními pomìry se rozumí zejména pomìry majetkové, rodinné, nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím nebo kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota pøikládaná k majetku, vyplývající z osobního vztahu k tomuto majetku, pøípadnì lokalitì, kde se tento majetek nachází. Vlastní tržní cena se tvoøí až pøi konkrétním prodeji resp. koupi a mùže se od zjištìné hodnoty i výraznì odlišovat. Není možno ji pøesnì stanovit Vìcná hodnota Vìcná hodnota je reprodukèní cena vìci snížená o pøimìøené opotøebení, odpovídající prùmìrnì opotøebení vìci stejného stáøí a pøimìøené intenzity používání. Vìcná hodnota nemovitostí se ve svém výsledku skládá ze dvou položek - vìcné hodnoty stavby a ceny pozemku. 4

5 Vìcnou hodnotou je v pøípadì stavby cena, za kterou by bylo ke dni ocenìní oceòovanou, nebo obdobnou, stavbu postavit, snížená o pøimìøené opotøebení, pøípadnì o nutné náklady na opravy závad znemožòujících okamžité využívání nemovitosti Výnosová hodnota Zjednodušenì øeèeno jistina, kterou je nutno pøi stanovené úrokové sazbì uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako èistý výnos z oceòované vìci. U nemovitostí se výnosová hodnota zjistí z dosaženého (resp. pøi dobrém hospodaøení v daném místì a èase dosažitelného) roèního nájemného, sníženého o roèní náklady na provoz. Do tìchto nákladù by se mìly zapoèítat odpisy, prùmìrná roèní údržba, daò z nemovitostí apod. Z èistého zisku, pokud bude trvalý i v následujících letech, se pak výnosová hodnota HK vypoète podle vzorce : HK = zisk z nájmu nemovitosti za rok / úroková míra * 100 % Výnosovou hodnotu lze pøirozenì stanovit pouze u nemovitostí sloužících k pronájmu Srovnávací hodnota Jedná se o vyhodnocení cen nedávno uskuteènìných prodejù nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Toto srovnání se provádí na základì vlastního prùzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajù z denního i odborného tisku, vývìsek realitních kanceláøí, sledovaných aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kanceláøemi a správci nemovitostí. Závìrem tohoto šetøení je odhadovaná prodejní cena se zohlednìním souèasné situace na trhu pro srovnatelné nemovitosti. Stanovení obvyklé (tržní) ceny se provede v souladu se zákonem o oceòování majetku è. 151/1997 Sb.. Zpùsoby vedoucí ke zjištìní ceny obvyklé : 1.) nákladový zpùsob - vìcná hodnota 2.) porovnávací zpùsob 3.) výnosová metoda 4.) srovnávací metoda 5

6 2.2.5 Souèásti oceòované nemovitosti Garáž 24 Pozemek 28 3 POSUDEK Garáž a pozemek st.p.è. 1364/47 Garáž se nachází v severní èásti mìsta Jablonec nad Nisou, k.ú. Mšeno nad Nisou, ulice Arbesova. Jedná se o zdìnou øadovou garáž obdélníkového pùdorysu. Vstup do garáže je orientován ze severu. Garáž je nepodsklepená, pøízemní, opatøena plochou støechou krytou asfaltovými pásy. Pøíjezd ke garáži je po nezpevnìné komunikaci. Má možnost napojení na technickou infrastrukturu. Byla postavena pravdìpodobnì v roce Ocenìní nákladovým zpùsobem - dle 8 Garáž je nepodsklepená, pøízemní, opatøena plochou støechou krytou asfaltovými pásy. Pozemek se nachází v severní èásti mìsta Jablonec nad Nisou a je témìø rovinný Charakteristika stavby - garáž - typ B nepodsklepená neumožòující zøízení podkroví zdìná SKP ,- Kè m -3 K i = 2,121 K p = 1,008 6

7 3.1.2 Konstrukce a vybavení È. Druh konstrukce Popis konstrukce a vybavení Hodnocení Obj. Výpoè. a vybavení standardu pod. K 4 C,P,S,N,B 1 Základy základové pásy s izolací proti zemní vlhkosti s 0,060 0, Obvodové stìny zdìné tlouš ky 300 mm s 0,289 0, Strop øebø. støešní desky s 0,191 0, Krov bez krovu s 0,100 0, Krytina asfaltové pásy s 0,068 0, Klempíøské kce žlaby, svody, oplechování atiky z pozinkovaného plechu 7 Úprava povrchù vnìjší omítka - vápenná dvouvrstvá vnitøní omítka - vápenná štuková s 0,019 0,0190 s 0,051 0, Dveøe nevyskytují se c -1,8520 0,023 0, Okna nevyskytují se c -1,8520 0,013 0, Vrata ocelová vyklápìcí s 0,060 0, Podlahy betonová mazanina s 0,068 0, Elektroinstalace svìtelná s 0,058 0,0580 Celkem 1,000 0, Výmìry pro ocenìní Zastavìná plocha (m 2 ) Obestavìný prostor (m 3 ) 6,25*3,54 22,13 6,25*3,54*2,76 61, Výpoèet ceny Velièina Výpoèet Jednotka Hodnota ZC - základní cena - jednotková typ B Kè m K 4 - koeficient vybavení stavby - - 0,9640 7

8 Velièina Výpoèet Jednotka Hodnota K 5 - koeficient polohový - pøíl. è ,05 K i - koeficient zmìny cen staveb - 2,121 K p - koeficient prodejnosti - 1,008 OP - obestavìný prostor m 3 61,07 Cena celková bez uvažování K p ZC*K 4 *K 5 *K i *OP Kè Základní cena upravená - celková ZC*K 4 *K 5 *K i *K p *OP Kè Stáøí stavby roky 18 Životnost stavby roky 80 Základní opotøebení % 22,50 Cena stavby zjištìná nákl. zpùsobem bez K p Kè Cena stavby zjištìná nákladovým zpùsobem Kè Pozemek - ocenìní dle Popis Pozemek se nachází v severní èásti mìsta Jablonec nad Nisou, k.ú. Mšeno nad Nisou a je témìø rovinný. Parcela st.p.è. 1364/47 je v katastru nemovitostí vedena jako zastavìná plocha a nádvoøí. Pøístup k pozemku je po nezpevnìné komunikaci. Je možnost napojení na veškerou technickou infrastrukturu Výpoèet ceny Velièina Hodnota st.p.è. 1364/47 Položka - 28 odst. 1.i Výmìra (m 2 ) 19 Základní cena - jednotková (Kè m -2 ) 400,00 Úprava ceny - pøíl. è. 21, pol. 1.1, 1.2, 1.3(%) 8

9 Velièina Hodnota st.p.è. 1364/47 Základní cena upravená - jednotková (Kè m -2 ) 400,00 Úprava ceny - pøíl. è. 21 (%) pol pøístup po nezpevnìné komunikaci pol možnost napojení na plyn - celkem Úprava ceny - pøíl. è. 23 (%) Základní cena upravená - jednotková (Kè m -2 ) 400,00 K i - koeficient zmìny cen staveb 2,095 K p - koeficient prodejnosti 0,990 Snižující koeficient 1,00 Cena upravená - jednotková bez K p (Kè m -2 ) 838,00 Cena upravená - jednotková (Kè m -2 ) 829,62 Cena bez K p (Kè) Cena zjištìná (Kè) Rekapitulace zjištìné ceny nákladovým zpùsobem Skupina Druh stavby, pozemku, trvalého porostu Cena zjištìná (Kè) Stavby garáž Pozemky pozemek st.p.è. 1364/ Cena zjištìná celkem Cena zjištìná : Kè Slovy : Stopadesátšesttisíc pìtsetosmdesáttøi korun èeských 9

10 3.2 Ocenìní porovnávacím zpùsobem - dle 24 Garáž je nepodsklepená, pøízemní, opatøena plochou støechou krytou asfaltovými pásy. Pozemek se nachází v severní èásti mìsta Jablonec nad Nisou a je témìø rovinný. Garáž netvoøí pøíslušenství jiných staveb Konstrukce a vybavení stavby È. Druh konstrukce a vybavení Popis konstrukce a vybavení 1 Základy základové pásy s izolací proti zemní vlhkosti 2 Obvodové stìny zdìné tlouš ky 300 mm 3 Stropy øebø. støešní desky 4 Krov bez krovu 5 Krytina asfaltové pásy 6 Klempíøské konstrukce žlaby, svody, oplechování atiky z pozinkovaného plechu 7 Úpravy povrchù vnìjší omítka - vápenná dvouvrstvá vnitøní omítka - vápenná štuková 8 Dveøe nevyskytují se 9 Okna nevyskytují se 10 Vrata ocelová vyklápìcí 11 Podlahy betonová mazanina 12 Elektroinstalace svìtelná Výmìry pro ocenìní Garáž Obestavìný prostor (m 3 ) garáž 61,07 10

11 3.2.3 Kvalitativní pásma a index trhu Znak Kvalitativní pásmo È. Název znaku Èíslo Popis pásma Hodnota T i 1 Situace na dílèím trhu s nemovitostmi IV. poptávka je vyšší než nabídka 0,05 2 Vlastnictví nemovitostí II. stavba na vlastním pozemku 0,00 3 Vliv právních vztahù na prodejnost II. bez vlivu 0,00 Celkem 0,05 I T - index trhu : I T =1+ Σ T i 1, Kvalitativní pásma a index polohy pro garáže Znak Kvalitativní pásmo È. Název znaku Èíslo Popis pásma Hodnota 1 Poloha v obci II. na okraji souvisle zastavìném území obce -0,05 2 Dopravní dostupnost I. zastávka hromadné dopravy do 300 m 0,00 3 Obyvatelstvo v okolí II. bezproblémové okolí 0,00 P i 4 Zmìna v okolí s vlivem na cenu nemovitosti III. bez vlivu 0,00 5 Vlivy neuvedené II. bez dalších vlivu 0,00 Celkem -0,05 I P - index polohy pro stavby k trvalému bydlení : Ι P =1+ Σ P i 0,950 11

12 3.2.5 Kvalitativní pásma, konstrukce a vybavení garáže Znak Kvalitativní pásmo È. Název znaku Èíslo Popis pásma Hodnota 1 Druh stavby I. øadová garáž -0,01 2 Konstrukce II. obvodové zdivo do 300 mm 0,00 3 Technické vybavení II elelktr. proud 230 V -0,02 V i 4 Pøíslušenství - venkovní úpravy 5 Kriterium jinde neuvedené Σ V i =V 1-6 II. bez pøíslušenství -0,01 III. bez vlivu na cenu 0,00-0,04 Koeficient "s" - kategorie garáže A - pro stavby do 20 let (1992) 1,00 7 Stavebnì - technický stav II. stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou 1,05 Celkem : V 7 =s*0,85 = 0,80*1,05 1,05 I V - index konstrukce a vybavení : Ι V =(1+ Σ V i )*V 7 1, Výpoèet ceny garáže Velièina Výpoèet Jednotka Hodnota ZC - základní cena Jablonec nad Nisou Kè m I T - index trhu 1,050 I P - index polohy 0,950 I V - index konstrukce a vybavení 1,008 I - index cenového porovnání I = I T *I P *I V 1,005 ZCU - základní cena upravená - celková ZC*I Kè OP - obestavìný prostor m 3 61,07 Cena bytu zjištìná porovnávacím zpùsobem celkem ZCU*OP Kè

13 3.2.7 Pozemek - ocenìní dle Popis Pozemek se nachází v severní èásti mìsta Jablonec nad Nisou, k.ú. Mšeno nad Nisou a je témìø rovinný. Parcela st.p.è. 1364/47 je v katastru nemovitostí vedena jako zastavìná plocha a nádvoøí. Pøístup k pozemku je po nezpevnìné komunikaci. Je možnost napojení na veškerou technickou infrastrukturu Výpoèet ceny Velièina Hodnota st.p.è. 1364/47 Položka - 28 odst. 1.i Výmìra (m 2 ) 19 Základní cena - jednotková (Kè m -2 ) 400,00 Úprava ceny - pøíl. è. 21, pol. 1.1, 1.2, 1.3(%) Základní cena upravená - jednotková (Kè m -2 ) 400,00 Úprava ceny - pøíl. è. 21 (%) pol pøístup po nezpevnìné komunikaci pol možnost napojení na plyn - celkem Úprava ceny - pøíl. è. 23 (%) Základní cena upravená - jednotková (Kè m -2 ) 400,00 K i - koeficient zmìny cen staveb 2,095 K p - koeficient prodejnosti 0,990 Snižující koeficient 1,00 Cena upravená - jednotková bez K p (Kè m -2 ) 838,00 Cena upravená - jednotková (Kè m -2 ) 829,62 Cena bez K p (Kè) Cena zjištìná (Kè)

14 3.2.8 Rekapitulace zjištìné ceny porovnávacím zpùsobem Skupina Druh stavby, pozemku, trvalého porostu Cena zjištìná (Kè) Stavby garáž Pozemky pozemek st.p.è. 1364/ Cena zjištìná celkem Cena zjištìná : Kè Slovy : Stosedmdesátjedentisíc pìtsetètyøicetsedm korun èeských 3.3 Výnosová metoda V daném pøípadì je možno uvažovat s pronájmem gáže ve výši cca 1 000,- Kè/mìsíc tj ,- Kè/rok. Výnosovou hodnotu lze pøirozenì stanovit pouze u nemovitostí sloužících k pronájmu. 3.4 Srovnávací metoda V dané lokalitì se nepodaøilo znalci zjistit revelantní podklady o pøevodech srovnatelných nemovitostí v daném èasovém intervalu za posledních 6 mìsícù. Z tìchto dùvodù znalec vycházel z vlastního archivu, nabídek místních realitních kanceláøí a internetových serverù. Garáže Kè 1. øadová garáž, ul. Rooseveltova, k.ú. Jbc øadová garáž, ul. Nákladní, k.ú. Jbc øadová garáž, ul. V Nivách, k.ú. Jablonecké Paseky øadová garáž, sídlištì Šumava, k.ú. Jbc Na základì porovnání výše uvedených nemovitostí s oceòovanou nemovitostí odhaduji cenu této nemovitosti vzhledem k jejímu zjištìnému stavebnì technickému stavu a lokalizaci v rozmezí Kè. 14

15 Prodeje jednolivých garáží v realitních kanceláøích v Jablonci nad Nisou jsou uvedené v pøíloze znaleckého posudku. 3.5 Rekapitulace cen Hodnoty Kè Nákladový zpùsob Porovnávací zpùsob Výnosová metoda /rok Srovnávací metoda Cena obvyklá (tržní) Výsledná hodnota stanovená nákladovým zpùsobem dle vyhlášky byla porovnána jak s vlastní databázi, tak i s cenami dosahovanými pøi prodeji polohou, kvalitou a výmìrou srovnatelných nemovitostí v realitních kanceláøích v Jablonci nad Nisou. Prodej garáží v Jablonci nad Nisou je v poslední dobì minimální. Vzhledem k tomu, že volné pozemky nejsou, tím je výstavba nových garáží ve mìstì z hlediska územního plánu omezena. Oceòovaná garáž se nachází v dobré lokalitì. Jedná se o øadovou garáž, která byla v Jablonci nad Nisou postavena jako jedna z posledních. Stavebnì - technický stav garáže je dobrý, s pravidelnou údržbou. Na základì výsledkù jednotlivých zpùsobù ocenìní a všech zjištìných skuteèností jsem dospìla k závìru, že obvyklá (tržní) cena oceòované nemovitosti (vèetnì pozemku) se pohybuje ve výši Kè. Cena obvyklá (tržní) : Kè Slovy : Stodevatesáttisíc korun èeských S nemovitostí nejsou spojena žádná práva ani závady a jejich cena je 0 Kè. Nejsou žádná rizika spojena s nemovitostí. Movité vìci se nevyskytují a jejich cena je 0 Kè. 15

16 Ing. Katarína SANIGOVÁ Znalecká doložka : Znalecký posudek jsem vypracovala jako znalec jmenovaný rozhodnutím pøedsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne pod è.j. Spr 5434/95 pro základní obor ekonomika, odvìtví ceny a odhady, zvláštní specializace oceòování nemovitostí a pro základní obor stavebnictví, odvìtví stavby obytné a prùmyslové. Znalecký úkon je zapsán ve znaleckém deníku pod poøadovým èíslem 424 V Jablonci nad Nisou dne

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3115-281/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemků par.č.1570/12, par.č.1575/11 a par.č.2106, v k.ú. Tečovice. Nemovitosti - pozemky jsou zapsány na LV č. 804 pro k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3172-50/2011 o ceně nemovitosti - stanovení ceny obvyklé pozemku par.č. 3723/27, v k.ú. a obci Zlín. Nemovitost - pozemek je zapsán v Katastru nemovitostí na LV č. 20470 pro k.ú. a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6-3051/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ¼ na pozemku parc.č. 445/2, v k.ú. Předmostí, obec Přerov, okr. Přerov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3063-229/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemku par.č. st.250 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku par.č. st.245/3 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Tlumačov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 44-3089/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor Poděbradova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 133-4322/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 4416 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 185-3230/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. ZNALECKÝ POSUDEK č. 272-3012/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 222-3267/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296-2726 / 09 o obvyklé ceně nemovitostí, a to pozemků parc.č. 1705/4, 1704/5, 1725/2, 2422/57 a 2458/2 v k.ú. Česká Ves, obec Česká Ves, okres Jeseník. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-3157/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 281-2711 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/44 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 1309/11, 2551/2, 2552/1, 2553/5, 2553/6, 2554/6, 2554/7, 2563/2, 2570/9

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3453/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4041/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-3125/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 10/20 na pozemcích parc.č. St. 9 a 56 v k.ú. Malá Véska, obec Staré Město, okr. Bruntál. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 49-2789 / 10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. Frýdek-Místek Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-2750 / 10 o obvyklé ceně pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původního Pozemkového katastru (PK) parc.č. 287, 317, 2814, 2815, 2831, 2860, 2929 a 3346 v k.ú. Police u Valašského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 136-4325/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1466 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o. Poděbradova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory ZNALECKÝ POSUDEK č. 209-3546/12 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 71/1, 71/4, 72/4, 72/5 a 72/6 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 27-25/2011 o ceně budovy bez čp. a če. (garáž) stojící na pozemku parc. č. 3644/65, zapsané na LV č. 3901 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 3975/10-117

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 3975/10-117 ZNALECKÝ POSUDEK č. 167-3212/11 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 1029/11 a 1037 (PK), v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, okres Zlín. Objednatel posudku: Mgr. Pavla Fučíková soudní exekutor Slévárenská 410/14

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 213-3258/11 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 47-3092/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitostech, a to na pozemcích parc.č. St. 2/1 a 7/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 209-3254/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na pozemku parc.č. 315 v k.ú. Brušperk, obec Brušperk, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 429/7 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 429/7 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 177-4366/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 429/7 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: VÍTKOVICE a.s.. Ruská 2887/101 703 00

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13232-092/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13232-092/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13232-092/12 o ceně řadové patrové garáže na parc.č.956, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava - město, bez pozemku jiného vlastníka. (LV č.2527) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4027/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 372 pro katastrální území a obec Pravonín, okres Benešov. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor Novodvorská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

Znalecký posudek číslo 4502-42/14

Znalecký posudek číslo 4502-42/14 Znalecký posudek číslo 4502-42/14 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 21 Olomouc Katastrální území: Topolany u Olomouce Okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek. èíslo 1081/33/16 o cenì nemovitosti

Znalecký posudek. èíslo 1081/33/16 o cenì nemovitosti Znalecký posudek èíslo 1081/33/16 o cenì nemovitosti kraj Vysoèina, okres Havlíèkùv Brod, obec a katastrální území Kvìtinov, list vlastnictví è. 278 - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 poz. parc. è.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192-3747/13 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na pozemku parc.č. 622/11 v k.ú. Černotín, obec Černotín, okres Přerov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 2012/220

Znalecký posudek č. 2012/220 Znalecký posudek č. 2012/220 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitosti zapsané na LV č. 2314 pro katastrální území Mariánské Hory, objektu garáže bez čp/če na parcele č. st.2996

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 239-2979/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 603/4 a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc.č. 603/5 a 616/6 v k.ú. Horní Suchá, obec Horní Suchá, okr. Karviná. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 241-2981 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 241-2981 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 241-2981 / 10 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3947/12 O ceně nemovitosti: Bytu č. 347/6, spolu s podílem na společných částech budovy a na pozemku, v katastrálním území Říčany-Radošovice, obec Říčany, okres Praha-východ. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1946/16 v k.ú. Dvorce u Bruntálu, obec Dvorce, okres Bruntál.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1946/16 v k.ú. Dvorce u Bruntálu, obec Dvorce, okres Bruntál. ZNALECKÝ POSUDEK č. 149-4174/15 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1946/16 v k.ú. Dvorce u Bruntálu, obec Dvorce, okres Bruntál. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 190-2930/10 o obvyklé ceně nemovitostí, a to pozemků parc.č. St. 80 a 141/112, vše v katastrálním území Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: Dražebník

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4012/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 2303 pro katastrální území Březová u Zvole, obec Březová-Oleško, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová

Více

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 o ceně zjištěné a obvyklé k bytu č. 17 v domě čp. 2391 včetně spoluvlastnických podílů k pozemku pč. 6268 a společným částem domu - zapsáno v LV č. 7388 obce Brno kú.

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6361-342/16 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 37/100 na pozemku parc. č. 2155/6, obci Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, katastrální území Stará Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 174-3729/13 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 2755/36 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/78 na pozemcích parc.č. 2755/1 a 2755/21 v k.ú. Prostřední Suchá, obec Havířov, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4633/16. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4633/16. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4633/16 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Okres : CZ0427 Ústí nad Labem Obec : 554804 Ústí nad Labem Katastr. Území : 774871 Ústí nad Labem List vlastnictví : 1520 Znalecký posudek č. 574-12 /16 O ceně : Patrové paráže v Ústí nad Labem, č.ev.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 125-4314/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 112/2 v k.ú. Komorní Lhotka, obec Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň

Více

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní č. 1442-0175/2013 o ceně chaty č.e.89 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.568 v k.ú. Vyžlovka, obci Vyžlovka, okres Praha-východ. LV č.380. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1604-173/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1604-173/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4631 15/2016 o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr. Znojmo Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Vít Novozámský Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 914/1 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 914/1 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 148-4337/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 914/1 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o. Poděbradova

Více

Znalecký posudek č. 2009/136 Pozemek, parcela č. 1029, v katastrálním území Kyjovice ve Slezsku, obec Kyjovice, okres Opava, kraj Moravskoslezský. Ocenění nemovitosti za účelem provedení exekuce majetku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 397/45 v k.ú. Pitrov, obec Soběšovice, okres Frýdek-Místek.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 397/45 v k.ú. Pitrov, obec Soběšovice, okres Frýdek-Místek. ZNALECKÝ POSUDEK č. 190-3745/13 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 397/45 v k.ú. Pitrov, obec Soběšovice, okres Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1372-0106/2013 o ceně rodinného domu č.p.97 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.129 v k.ú. Stránské, obci Rýmařov, okres Bruntál. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č B /2014. o ceně nemovitosti - zemědělského pozemku p.č.505/6 v k.ú. Nečichy, obec Louny.

ZNALECKÝ POSUDEK. č B /2014. o ceně nemovitosti - zemědělského pozemku p.č.505/6 v k.ú. Nečichy, obec Louny. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03250-0109 B /2014 o ceně nemovitosti - zemědělského pozemku p.č.505/6 v k.ú. Nečichy, obec Louny. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr. Martina Jinochová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6 2436 / 09 o obvyklé ceně nemovitostí, a to pozemků parc.č. 561, 562, 570, 660, v k.ú. Podolí u Přerova, obec Podolí, okres Přerov a pozemku parc.č. 598 parcela zjednodušené evidence,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 665/13-76

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 665/13-76 ZNALECKÝ POSUDEK č. 127-3927/14 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 121 (PK) a 122/2 (PK) v k.ú. Křičeň, obec Křičeň, okres Pardubice. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní

Více

Znalecký posudek č. 2011/191

Znalecký posudek č. 2011/191 Znalecký posudek č. 2011/191 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitosti zapsané na LV č. 2104 pro katastrální území, parcele č. 2533/1 v katastrálním území Horní Suchá, obec,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2939-251/2016 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 2961 a parc.č. 4623/1, v k.ú. Sudoměřice, obci Sudoměřice, okresu Hodonín (LV 687) Objednatel posudku: Soudní exekutor Mgr.

Více

Znalecký posudek č. 2011/412

Znalecký posudek č. 2011/412 Znalecký posudek č. 2011/412 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitosti zapsané na LV č. 1817 pro katastrální území Mariánské Hory, objektu garáže bez čp/če na parcele č. St.2265

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/829/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/829/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 42/829/2012 o ceně nemovitosti - pozemkových parcel č. 163, č. 165/2, č. 165/3, č. 166, č. 732 v obci a katastrálním území Stradouň, vodní plochy č. 124/1, pozemkových parcel č. 125/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4053/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4053/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4053/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 514/7, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Lobeček, obec Kralupy nad Vltavou, okres Mělník. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 5724-106/15

Znalecký posudek č. 5724-106/15 Znalecký posudek č. 5724-106/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 567, parc. č. 584/1, parc. č. 585/2 a parc. č. 607, v obci Choustník, katastrální území Předboř u Choustníku, zapsaných u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 4727/2, 4729/9 a 4729/10, v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 4727/2, 4729/9 a 4729/10, v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. ZNALECKÝ POSUDEK č. 173-3218/11 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 4727/2, 4729/9 a 4729/10, v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 O obvyklé ceně: a) podílu 1/4 na nemovitosti - pozemku parc.č. St. 31 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena č. 1430-0164/2013 o ceně rodinného domu č.p 24 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.225/1 v k.ú. Zbytiny, obci Zbytiny, okres Prachatice. LV 194. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č

ZNALECKÝ POSUDEK. č ZNALECKÝ POSUDEK č. 4015-112-2014 o obvyklé ceně nemovitosti - øadové garáže na pozemku parc.è. 1725, ul. V lukách, obec a katastrální území Mimoò, okres Èeská Lípa, kraj Liberecký Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek číslo 192/20/2015

Znalecký posudek číslo 192/20/2015 Znalecký posudek číslo 192/20/2015 o ceně nemovité věci pozemek označený jako pozemková parcela č. 1086 v katastrálním území Pohřebačka, v obci Opatovice nad Labem. Objednatel : Exekutorský úřad Třebíč

Více

Znalecký posudek č. 2008/316

Znalecký posudek č. 2008/316 Znalecký posudek č. 2008/316 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 538, v katastrálním území Vrahovice, obec, okres, kraj Olomoucký. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

Znalecký posudek číslo /16

Znalecký posudek číslo /16 Znalecký posudek číslo 4658-48/16 O ceně nemovitých věcí: Pozemky zapsané na LV č. 15 Chotoviny Katastrální území: Jeníčkova Lhota Okres: Tábor O B V Y K L Á C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Znalecký posudek číslo /17

Znalecký posudek číslo /17 Znalecký posudek číslo 3326 1/17 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu 1/5 id. pozemku parcelní číslo 4694, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če a spoluvlastnického podílu 1/5 id. pozemku parcelní

Více

031 EX 405/05-57 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ. číslo 1444/38

031 EX 405/05-57 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ. číslo 1444/38 031 EX 405/05-57 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1444/38 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky parc.č. 827/1, 827/5 a 827/6 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Obříství, k.ú. Obříství Adresa

Více

Znalecký posudek č. 12/11/207

Znalecký posudek č. 12/11/207 Znalecký posudek č. 12/11/207 O ceně nemovitosti - objektu bez čp/če - garáže, na pozemku p.č. St. 2212, včetně pozemku p.č. St. 2212 - zastavěná plocha a nádvoří a o ceně ideálního spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1463-0196/2013 o ceně chaty č.e.160 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.528 v k.ú. Stříbrná Skalice, obci Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. LV 651. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10 174-84/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10 174-84/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10 174-84/15 o ceně spoluvlastnického podílu na pozemku - parcely č. 1537/2, 1537/3, 1537/4, k.ú. Chabařovice, obec Chabařovice, okres Ústí nad Labem. Objednavatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2009/213 Pozemek, parcela č. 1284/13, v katastrálním území Přemyslovice, obec Přemyslovice, okres Prostějov, kraj Olomoucký. Ocenění nemovitosti za účelem provedení exekuce majetku

Více

Znalecký posudek č.2861/38/2013 Zjištění ceny obvyklé (tržní)

Znalecký posudek č.2861/38/2013 Zjištění ceny obvyklé (tržní) - 2 - Okres: CZ0513 Liberec Znalec: Obec: 563889 Liberec Antonín Šír Kat.území:682250 Horní Růžodol Azalková 518 Liberec 15 Znalecký posudek č.2861/38/2013 Zjištění ceny obvyklé (tržní) ve věci ocenění

Více

Znalecký posudek číslo 4503-43/14

Znalecký posudek číslo 4503-43/14 Znalecký posudek číslo 4503-43/14 O ceně nemovitých věcí Garáž na pozemku parc.č. 404/16 vč. spoluvlastnického podílu na pozemcích zapsaných na LV č. 38 Ostrava Katastrální území: Vítkovice Okres: Ostrava-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Pozemek, parcela č. GP 5128, vedená v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidencí -

Pozemek, parcela č. GP 5128, vedená v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidencí - Znalecký posudek č. 2007/238 Pozemek, parcela č. GP 5128, vedená v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidencí - původ Přídělový plán nebo jiný doklad (GP), v katastrálním území Božice, obec Božice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2943-255/2016 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 1166/2 a parc.č. 1167/2, v k.ú. Žádovice, obci Žádovice, okrese Hodonín (LV 826) Objednatel posudku: Soudní exekutor JUDr.

Více

Exekutorský úřad Jeseník

Exekutorský úřad Jeseník Znalecký posudek č. 12/11/186 O ceně: I) nemovitosti - objektu bez čp/če - garáž, na pozemku p.č. 807, včetně pozemku p.č. 807 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Podlesí nad Litavkou, obec Podlesí, okres

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6171-153/16 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemcích ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 283/1, parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2546-145/13 o ceně nemovitosti pozemků parcela č. 467/1 PK a p.č. 467/2 PK, katastrální území Krumsín, obec Krumsín, okres Prostějov. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-94/2012 o odhadu ceny obvyklé pozemku p.č. 1550/12 orná půda v k.ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, okresu Nový Jičín (LV 6781) Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. JUDr. Milan Vlha - soudní exekutor Prokešovo náměstí Ostrava. pro účely exekučního řízení 102 EX 00827/09-123

ZNALECKÝ POSUDEK. JUDr. Milan Vlha - soudní exekutor Prokešovo náměstí Ostrava. pro účely exekučního řízení 102 EX 00827/09-123 ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3916/14 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1404/4 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha - soudní exekutor

Více