Příloha MAGAZÍNU. CAREER LAW &

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha MAGAZÍNU. www.studenta.cz CAREER LAW &"

Transkript

1 Příloha MAGAZÍNU LAW & AREER

2 2 3

3 4 Editorial 5 Vážení čtenáři, dovolte, abych vás tímto srdečně pozdravil jménem Spolku českých právníků Všehrd, jenž se stal odborným garantem přílohy Právo a kariéra časopisu Studenta. ílem našeho spolku vždy bylo poskytovat studentům práv něco navíc oproti klasickému studijnímu plánu. Informace a poznatky, které se studenti nemohou dozvědět v rámci běžných přednášek, a přece tvoří důležitou přidanou hodnotu, která může být rozhodující v jejich budoucím pracovním uplatnění. To je cílem i této přílohy. V dnešní době inflace absolventů právnických fakult a stále více konkurenčního prostředí je nezbytné se orientovat v možnostech uplatnění v rámci právnických profesí. Věřím, že právě tato příloha vám poskytne přehled o tom, jak naložit s vaší budoucí kariérou, včetně praktických rad a zkušeností od vašich kolegů. Nezapomeňte ani na článek o Všehrdu, kde se dozvíte jak o bohaté historii tohoto nejstaršího právnického spolku u nás, tak o jeho současné činnosti a aktivitách. Přeji vám mnoho štěstí a úspěchů! Srdečně Adam Vojtěch, starosta Spolku českých právníků Všehrd LAW & AREER Neprodejná kariérní příloha magazínu Studenta Tištěný náklad: ks Distribuce: 9. května 2012 Vydavatel Studenta Media, s. r. o. Rumunská 1, Praha 2 IČ Inzerce Tomáš Hybeš Editorka Martina Pachtová 2012 Všechna práva vyhrazena. Historie advokacie v ČR Počátky právnictví nalezneme již ve starověku, kde se právní pomoc zrodila spolu s legisakčním procesem, ve kterém bylo nutno žalovat slovy zákona, čehož laik nebyl schopen. Počátky advokacie v zemích českých se objevují v době feudalismu, kterou je možné charakterizovat postupným přechodem od faktického výkonu advokacie k formální advokacii, která je upravena právními předpisy. Významnou událostí v tomto období je založení právnické fakulty v roce 1348 jako součásti Univerzity Karlovy. Na fakultě bylo přednášeno římské a kanonické právo. Jako předchůdci současných advokátů za feudalismu působili řečníci a poručníci pře. Prvním pokusem o systematickou organizaci advokacie je usnesení Generálního sněmu z roku 1615, které mimo jiné zavádí princip numerus clausus. Podstatnou změnu představuje počátek 17. století, kdy dochází ke sjednocení práva ve všech habsburských zemích. Zavedením ústního procesu pozbylo řečnictví význam a výkon advokacie přešel na prokurátory a advokáty. Dále bylo zavedeno povinné zastoupení advokátem v soudním řízení, uzákoněna neslučitelnost advokacie s jiným úřadem, stanoveny podmínky přístupu k povolání a dána disciplinární pravomoc soudu nad advokáty (mohl suspendovat advokáta či odejmout mu oprávnění k výkonu povolání). Od roku 1767 museli mít všichni advokáti vysokoškolské právnické vzdělání bez ohledu na to, u jakého soudu působí. Revolučním rokem 1848 začala další etapa vývoje advokacie. Mezi důležité události tohoto období řadíme císařské nařízení č. 364/1849 ř. z., kterým byl schválen prozatímní advokátní řád, který jako první komplexně a výlučně upravuje výkon advokacie a zřizuje advokátní komory v Praze, Brně a v Opavě. Nový advokátní řád byl přijat v roce 1868 a stal se základním kamenem moderní advokacie. Advokacie byla od této doby svobodným a nezávislým povoláním, které funguje na principu stavovské samosprávy bez podmínky jmenování ministrem spravedlnosti, a bylo definitivně odstraněno omezení počtu advokátů, díky čemuž jejich počet začal výrazně stoupat. Pod vlivem národního obrození docházelo ke změnám. Zásadními mezníky jsou rok 1861, kdy vyšlo první vydání časopisu Právník, a rok 1882, kdy došlo k rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou část, a současně tedy ke vzniku české právnické fakulty. Po 1. světové válce navázala advokacie Československé republiky na osvědčenou právní úpravu z dob rakousko-uherské monarchie, avšak v podobě novelizací. Podstatnou změnou byl zákon, který jako první právní předpis připustil ženy k výkonu právnického povolání. První advokátkou se stala Matylda Mocová-Wíchová. V období první republiky najdeme mezi advokáty významné osobnosti jak politického, tak společenského života. Patřili mezi ně např. Alois Rašín, Ivan Dérer, Lev Winter a Alfréd Meissner, Václav Bouček nebo Eduard Koerner. V letech prošla advokacie krizovým obdobím. Roku 1948 došlo k přeměně na kvazidružstevní spolek, ve kterém advokáti působili jako členové sdružení. Po listopadu roku 1989 se ukutečnil návrat k prvorepublikové tradici právní úpravy advokacie s tím, že vedle advokacie vznikla profese komerčních právníků působících v oblasti obchodního práva a zastupování podnikatelů. V roce 1996 byly profese sloučeny a na území České republiky jsou od té doby výkon advokacia s poskytování právních služeb upraveny v souladu s evropskými předpisy. Zdroj: Česká advokátní komora (www.cak.cz)

4 6 7 Právní klinika Právní klinika je program právnické školy či fakulty umožňující studentům spojit právní teorii s praxí a současně poskytující právní poradenství sociálně a jinak znevýhodněným klientům z řad široké veřejnosti. Studenti mají možnost pod odborným dohledem pracovat s opravdovými případy, díky čemuž se prohlubují jejich znalosti. Hlavní důraz je kladen na překonání propasti mezi law in books (právem v knihách) a law in action (právem v akci). Studenti si osvojí souhru právní doktríny, pracovních postupů, realizaci interakce s klienty, stejně jako etický, sociální, ekonomický a politický význam právního zastoupení. Studenti řeší případy a vyhledávají právní podklady, navrhují právní argumentaci a setkávají se s klienty. V České republice studenti právních klinik nemohou zastupovat klienty před soudy, jako je tomu například v některých státech USA. Klinické vzdělávání může zahrnovat různé druhy aktivit, například studentskou právní poradnu, simulaci, praxi. Typicky jsou právní poradny rozděleny na tematické sekce, například občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, správní právo atp. Za práci každé sekce odpovídá konkrétní garant, tedy vyučující fakulty specializovaný v dané oblasti, a často také praktikující právník. Studenti pod dohledem vyučujících nabízejí právní pomoc veřejnosti. Při simulacích se studenti učí prostřednictvím simulování situací, které se odehrávají v právní praxi. Častá jsou třeba simulovaná soudní řízení. Díky nim se studenti mohou seznámit například se spletitostmi advokátní praxe. Dále mohou být využita fingovaná soudní řízení, někdy i s účastí profesionálních herců, s cílem napodobit např. překážky v tvrzení a dokazování před soudem. Další druhy simulací zahrnují nácvik vyjednávání, nácvik interview s klientem, hospodářské operace (prodej a nákup, sepsání závěti atd.) či právní psaní. Přestože simulace mají vysokou vzdělávací hodnotu, chybí jim komplexnost práce s reálnými klienty a nemohou vytvořit stejné nároky, jaké jsou kladeny na praktikující právníky. Během praxí jsou studenti vysíláni pracovat k advokátům, soudům etc. s cílem vystavit je reálnému prostředí. Je relativně jednoduché je zavést a současně se jedná o nejlevnější způsob, jak studenty seznámit s praxí. Nevýhodou je, že se získané zkušenosti jednotlivých studentů mohou velmi různit, a zejména je téměř nemožné zajistit zpětnou vazbu a hodnotit a rozvíjet pokrok, kterého jednotliví studenti v průběhu praxe dosáhli. Mnoho klinik kombinuje všechny zmíněné aktivity. Fungování kliniky provází i řada problémů. Může dojít například k izolaci kliniky, dále hrozí, že se kliniky stanou pouze jakýmisi posky- tovnami právní pomoci pro nemajetné a dojde k jejich marginalizaci. Zajištění personálu je také velmi problematické, protože jen málo vyučujících má praktické zkušenosti a z těchto ještě mnohem méně doopravdy pracovalo jakožto právníci. Jelikož studenti musejí mít individuální vedení, stávají se kliniky mnohem dražšími než provádění klasických přednášek pro stovky či seminářů pro tucty studentů a mnoho dalších. Historie V devadesátých letech 19. století došlo k založení několika právních poraden studenty amerických právních škol. Tyto předchůdkyně právních klinik však byly odděleny od výuky a splňovaly zejména sociální a méně již vzdělávací funkci. Mezitím v Německu v roce 1896 Dr. Georg Frommhold z Greifswaldu v časopise Deutsche Juristische Zeitung navrhl rozšíření klasického modelu výuky práva (law in books) o praktickou výuku (law in action) po vzoru medicíny. První právní kliniky byly založeny v desátých letech 20. století v USA (Northwestern University, Yale University a University of alifornia). K masovému rozšíření klinického vyučování však došlo až v 60. letech v USA a v 90. letech v Británii. Mezi průkopníky klinického právního vyučování na evropském kontinentu patří Právnická fakulta Univerzity Palackého, na které první právní klinika zahájila činnost v roce 1996, přičemž dnes nabízí více než 15 klinických předmětů. Mezitím se kliniky masivně rozšířily v dalších evropských státech. Obnovení Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1991 (byla zavřena v roce 1855 habsburskou monarchií poté, co se olomoučtí studenti podíleli na revoluční bouři roku 1848) umožnilo zavedení nových přístupů do právního vzdělávání v České republice. Následujíc americký model byla na fakultě v roce 1996 otevřena první právní klinika ve střední Evropě. O deset let později byla činnost klinik zastřešena entrem pro klinické právní vzdělávání. V roce 2011 na fakultě fungovalo více než 15 klinických programů. Klinické metody výuky jsou v omezené míře užívány i na ostatních právnických fakultách v ČR, ovšem PF UP v Olomouci zůstává jedinou fakultou s tzv. live-client klinikou, tedy právní klinikou založenou na poskytování bezplatné právní pomoci veřejnosti. Důležitou roli v rozvoji klinických forem výuky hrají v ČR nevládní organizace, které se významně podílejí např. na klinikách cizineckého a uprchlického práva. Existují snahy rozšířit klinické vzdělávání i u dalších právních fakult v České republice.

5 Advokátní kancelář ÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. se již 18 let řadí mezi nejvýznamnější české advokátní kanceláře. Ve světě podnikání ji provází pověst výjimečné kanceláře s vysokou odborností svých členů, kterými jsou mezinárodně renomovaní odborníci v oborech své právní specializace, z nichž řada působí také na univerzitní půdě nebo v českých i evropských právních institucích. Klienty advokátní kanceláře ÍSAŘ, Nabídka pro studenty ÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. jsou významné české i zahraniční společnosti, stejně tak jako střední a menší podniky činné v nejrůznějších hospodářských oblastech. Činnost advokátní kanceláře ÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. pokrývá všechny oblasti obchodního práva, zejména práva hospodářské soutěže, obchodních arbitráží, soudních řízení, insolvenčních řízení a trestního práva, především hospodářských trestných činů. Obchodní právo Obchodní společnosti Hospodářská soutěž Nekalá soutěž 9 Otevřená cesta k vašemu úspěchu hledáme odpovědný přístup ke klientům i pracovním povinnostem pracovitost a svědomitost při plnění zadaných úkolů loajalitu a chuť pracovat podle potřeb klientů a kanceláře schopnost spolupracovat v týmu a být součástí kolektivu nabízíme zkušený a zároveň dynamický kolektiv právních odborníků získání praxe v různých odvětvích práva a rozvíjení právních schopností možnost pracovat samostatně i v týmu možnost pokračování vzájemné spolupráce i po ukončení studia Veřejné zakázky Veřejné podpory Insolvence Finance Bankovnictví možnosti během studia získání zkušeností z různých právních odvětví získání praktických právních schopností a dovedností rozvoj jazykových schopností v oboru práva obchodní právo oblasti specializace občanské právo veřejné zakázky Nemovitosti Duševní vlastnictví Pracovní právo podpora při studijních pobytech v zahraničí navázání dlouhodobé pracovní spolupráce Kontakt Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Skřejpek Telefon: ITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Praha 4,

6 Nabídka pro studenty Rödl & Partner 11 Rödl & Partner je mezinárodní poradenská kancelář, která svým postavením patří k vedoucím na evropském trhu. Poskytuje služby propojující právní, daňové, auditorské a podnikové poradenství. Kancelář je zastoupena ve všech významných průmyslových zemích světa. Kvalitou a rozsahem svých služeb se řadí na špičku poskytovatelů právních služeb v regionu střední a východní Evropy. Poradenský servis poskytuje poradců v 87 pobočkách ve 39 zemích světa. V České republice působí od roku 1991 v pobočkách v Praze a Brně. PRÁVNÍ PORADENSTVÍ DAŇOVÉ PORADENSTVÍ AUDIT OUTSOURING MANAGEMENT & BUSINESS ONSULTING OČEKÁVÁME nabízíme zajímavou práci v mezinárodním prostředí a mladém dynamickém kolektivu advokát junior zázemí mezinárodní kanceláře s pobočkami v zahraničí advokátní koncipient právní asistent různorodou praxi v oboru práva obchodního, mezinárodního či real estate neomezenou možnost profesního růstu a motivující ohodnocení odpovídající pracovním výsledkům příjemné pracovní prostředí v centru Prahy očekáváme výbornou schopnost komunikace v českém jazyce a jazykový cit velmi dobrou znalost německého jazyka, znalost anglického jazyka výhodou předchozí odborná praxe v advokátní kanceláři vítána schopnost samostatného uvažování i týmové práce ochotu učit se, spolehlivost, odpovědnost a příjemné vystupování Přijímací proces a kontakt Výběrové řízení probíhá formou ústního pohovoru a absolvováním písemných odborných testů včetně testu jazykové vybavenosti uchazeče. Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Hošková Úspěch nezná hranic! Provázíme Vás po celém světě. Praha Platnéřská Praha 1 Tel.: Brno Mendlovo nám. 1a Brno Tel.:

7 L& Nabídka pro studenty 13 Kinstellar Kinstellar je vedoucí nezávislá mezinárodní advokátní kancelář, působící exkluzivně v regionu tzv. Nové Evropy, tedy střední, východní a jihovýchodní Evropy a států bývalého Sovětského svazu. Kinstellar vznikla v roce 2008 jako nástupce globálního lídra na trhu právních služeb, Linklaters, ve střední a východní Evropě převzetím kanceláří Linklaters v Bratislavě, Bukurešti, Budapešti, Bělehradě, Istanbulu a Praze. Kinstellar hledá talenty. Kinstellar je právní kancelář, která ideálně a plynule spojuje zázemí a zkušenosti se znalostí místního trhu, regionálních a místních podmínek a provázaností s lokálním prostředím. Kvalitou a rozsahem svých služeb se řadíme na špičku poskytovatelů právních služeb v regionu střední a východní Evropy. Jednotlivé kanceláře Kinstellar se umísťují na předních příčkách nezávislých hodnocení právních firem. OČEKÁVÁME Staňte se členy našeho mezinárodního týmu. Dotazy, motivační dopisy a strukturované životopisy zasílejte na nabízíme vynikající studijní výsledky a znalost práva možnost účasti na vzdělávacích programech anglický jazyk na vysoké úrovni úzkou spolupráci s vysoce profesionálním týmem právníků znalost dalšího cizího jazyka vítána zahraniční studijní zkušenost a praxe v advokátní kanceláři výhodou práci v mezinárodním prostředí s pracovním jazykem angličtinou flexibilitu, loajalitu, pozitivní přístup k práci pro absolventy a absolventky na pozice Junior Associate (Koncipient) pro studentky a studenty 3. až 5. ročníků právnických fakult na pozici Student Associate pro studentky a studenty 1. až 4. ročníků na pozice Evening Secretary/Recepcionist Y M MY Y MY K možnosti během studia přátelské pracovní prostředí, týmovou a komunikativní práci M oblasti specializace právo obchodních společností fúze a akvizice, private equity bankovnictví a finance nemovitosti a stavební právo telekomunikace a média Více na Kontaktní osoba: Tereza Brychnáčová Telefon: Více informací k aktuálním volným pozicím naleznete zde:

8 bnt pravda & partner, s. r. o., je pražská pobočka mezinárodní advokátní kanceláře bnt attorneys-at-law, která je jednou z předních advokátních kanceláří specializujících se na střední a východní Evropu. bnt attorneys-at-law působí celkem v deseti zemích střední a východní Evropy, kde nabízí právní poradenství ve všech klíčových oblastech práva. Nabídka pro studenty bnt S našimi více než 100 právníky, daňovými a účetními poradci úspěšně doprovázíme naše klienty jak při jejich národních obchodních transakcích, tak v rámci mezinárodních projektů. bnt attorneys-at-law Advokáti ve střední a východní Evropě bnt attorneys-at-law působí v deseti zemích střední a východní Evropy, a vedle České republiky má pobočky v Bělorusku, Estonsku, Maďarsku, Německu, Polsku, Litvě, Lotyšsku, na Ukrajině a na Slovensku. V dalších zemích jako je Rusko, Rumunsko nebo Bulharsko bnt attorneys-at-law dlouhodobě spolupracuje s osvědčenými partnery. Naším cílem je přímé a právně bezpečné prosazování podnikatelských záměrů klientů. Jako specialista na střední a východní Evropu klade bnt attorneys-at-law důraz na vysokou úroveň odborné kompetence v dané zemi a na úzkou mezinárodní spolupráci svých spolupracovníků. Jen tak můžeme nabízet našim klientům kvalitu takzvaně z jedné ruky, kterou se cítíme být vázáni. hledáme nabízíme bnt attorneys-at-law nabízí rozsáhlé poradenství ve všech klíčových oblastech práva. Student(k)y 2., 3. a 4. ročníků právnických fakult. Student(k)y s výbornou znalostí němčiny, a/nebo angličtiny. Student(k)y se zájmem o právní obor. Student(k)y s alespoň minimální předchozí praxí. Spolupráci s českými a zahraničními advokáty. Možnost podílet se na přípravě právní agendy. Rozsáhlou škálu právních specializací. Pracoviště v samotném centru Prahy. Férové finanční ohodnocení. Přátelský kolektiv. Naše klienty zastupujeme zvláště v následujících oblastech: akvizice, fúze a joint ventures daňové právo a daňové struktury duševní vlastnictví, life science a zdravotnické právo energetické právo finanční právo a právo kapitálových trhů greenfield investice hospodářská soutěž insolvence a reorganizace ochrana osobních údajů pracovní právo a vysílání zaměstnanců právo k nemovitostem, development právo obchodních smluv právo obchodních společností právo v oblasti potravinářství právo životního prostředí, REAH správní právo, zejména stavební právo veřejné zakázky zastupování v řízení před soudy a v arbitrážním řízení, atd. možnosti během studia Individuální pracovní doba. Docházka 2-3 dny v týdnu. Získání cenných zkušeností. Zdokonalení se v jazykových znalostech. oblasti specializace Právo obchodních společností. Právo k nemovitostem, development. Energetické právo. Více na Kontaktní osoba: Bc. Eliška Fučíková Telefon: Mezi naše klienty patří malé a střední podniky, stejně jako mezinárodní koncerny, které tvoří zástupci různých odvětví pocházejících jak z regionu, tak ze zahraničí. Patří mezi ně developerské společnosti, investiční společnosti a fondy, finanční instituce, zpracovatelé oceli, klienti z oblasti energetiky, výrobci stavebních materiálů, provozovatelé zdravotnických zařízení a distributoři léčiv, mezinárodní přepravci, retailoví prodejci, včetně prodejců luxusního zboží, aukční domy apod. bnt pravda & partner, s.r.o. působí na českém trhu od roku 2003 a vedou ji čtyři společníci, a to Mgr. Ing. Markéta Pravdová, Mgr. Pavel Pravda, Mgr Tomáš Běhounek a Mgr. Jan Šafránek, kteří získali svoji praxi v mezinárodních poradenských společnostech či v justici. Do dnešního dne se kancelář v Praze rozrostla na více než 30 kolegů a spolupracovníků, z toho je 17 právníků. Klientům poskytujeme individuální poradenství v právních, účetních a daňových otázkách, a to v českém, německém a anglickém jazyce. Více na Kontakt: Mgr. Ing. Markéta Pravdová advokátka, partnerka Telefon:

9 16 17 VŠEHRD Spolek českých právníků Šestého května tomu bude již 144 let od založení Spolku českých právníků Všehrd. V současné době je nejstarším českým právnickým spolkem a jedním z nejstarších českých spolků vůbec. Působí zejména na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde má rovněž své sídlo. Spolek českých právníků Všehrd vznikl roku 1868 v tehdejším pražském hostinci U Fáfů, kde se již nějaký čas neformálně setkávala studentská společnost z Právnické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity, vedená pozdějším prvním starostou Všehrdu JU. Alfredem Hrdličkou. Později získali svolení c. k. místodržitelství a Spolek českých právníků Všehrd mohl být na základě nového zákona o spolčování z roku 1867 oficiálně založen. Stalo se tak na ustavující valné hromadě dne 6. května Všehrd se hned od počátku těšil oblibě. Významnou zásluhu na tom měla vydavatelská činnost, která započala vydáním nejslavnějšího díla Viktorina Kornela ze Všehrd O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery. Později přibyly učební texty a publikační činnost dosáhla takových rozměrů, že spolek získal v rámci právnické literatury prakticky monopol a z původně hospodské sešlosti se na počátku 20. století stala jedna z nejdůležitějších organizací v tehdejší společnosti, s počtem členů dosahujícím několika tisíc. V roce 1919 začíná navíc vycházet pod hlavičkou Všehrdu odborný časopis, který spolek vydává dodnes. Ze Spolku českých právníků Všehrd vzešlo mnoho význačných osobností české společnosti, jako byl ministr financí Alois Rašín, vrchní ředitel Živnostenské banky Jaroslav Preiss nebo přední právník a politik Albín Bráf. Spolek se těšil významné přízni svého čestného člena JUDr. Karla Kramáře, prvního předsedy vlády Československé republiky, nebo dcery prezidenta republiky Dr. Alice Masarykové. V této době byla mimo jiné založena i tradice reprezentačních právnických plesů v Obecním domě, velkolepých podzimních rautů v Lucerně nebo oblíbených maškarních karnevalů. Úctyhodný byl i sociální rozměr spolku, který podporoval sociálně slabé studenty nebo například přispíval na léčbu studentů ohrožených tuberkulózou. Veškerou činnost ochromily události roku 1948, kdy byl spolek tzv. akčním výborem rozpuštěn. V roce 1990 byl spolek znovu založen a podařilo se mu znovu získat významné postavení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze i v rámci široké právnické obce. I dnes se Všehrd hrdě hlásí ke své tradici, ale zároveň se snaží být spolkem moderním. Jedním z cílů spolku je vytvářet spojení mezi Alice Masaryková: dlouholetý příznivce Spolku českých právníků studenty práv a právní praxí. K tomu slouží hlavně pořádání přednášek, výukových kurzů, společenských, kulturních i sportovních akcí či vydávání odborných publikací. Členové mají možnost najít si nové přátele, získat cenné kontakty a zkušenosti a aktivně se podílet na organizaci všech spolkových akcí. Mohou se tak setkat s řadou zajímavých lidí, a to nejen z oboru. Mezi výhody členství rovněž patří možnost využívat slev na různé produkty a při účasti na vzdělávacích kurzech nebo také příležitost snáze získat zajímavé pracovní místo u partnerských organizací. Všehrd je rovněž zřizovatelem Randovy nadace, která podporuje sociálně znevýhodněné studenty a talentovaným studentům uděluje stipendium pro studium na univerzitě v urychu i na dalších zahraničních univerzitách. Taktéž každoročně uděluje prestižní Randovu cenu za nejlepší diplomové práce. Viktorin Kornel ze Všehrd Oficiální stránky: založení Spolku českých právníků 1871 začátek vydavatelské činnosti 1896 zahájení další formy ediční činnosti vydávání litografií 1912 dosud bylo vydáno 123 děl 1919 začátek vydávání spolkového časopisu Všehrd 1948 ochromena činnost spolku 1990 jeho opětovné založení 1991 obnovena tradice pořádání společenských akcí 2011 založení Klubu Alumni Spolku českých právníků Všehrd

10 18 Anketa 19 Anketa 1. o očekáváte od studenta práv, který by s vámi chtěl spolupracovat? JUDr. Pavel Smutný společník advokátní kanceláře ÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. Tereza Brychnáčová, HR Manager Kinstellar, s. r. o., advokátní kancelář, Prague JUDr. Petr Novotný, Ph.D. Eqiuty Partner, Rödl & Partner 2. o naopak může student očekávat od vaší kanceláře? Studenti v naší kanceláři jsou plnohodnotnými členy týmu a z toho také vyplývají nároky, které na ně klademe. Očekáváme jak kvalitní odborné znalosti odpovídající stupni absolvovaného studia, tak samozřejmě dobrou jazykovou vybavenost. Důležitá je chuť pracovat v advokátní kanceláři a učit se specifickému povolání advokáta. Práce v naší kanceláři je velmi různorodá, a proto je podstatná nejen pracovní flexibilita, ale také schopnost učit se novým věcem, která je víc než základní podmínkou pro vzájemnou spolupráci. Studenti v naší kanceláři jsou plně začleněni do jednotlivých právních týmů a aktivně se podílí na práci pro klienty. Právě úzká spolupráce advokátů, koncipientů a studentů přináší podle našich zkušeností nejlepší výsledky jak pro kancelář, tak pro studenty. Začlenění do právního týmu umožňuje sledovat vývoj celé kauzy klienta a také zároveň lépe plnit konkrétní úkoly. Díky sepětí s advokáty a koncipienty mohou studenti sledovat advokáta během práce a učit se jednotlivé pracovní postupy, podle kterých se při poskytování právních služeb postupuje. Získají tak nejen odborné znalosti, ale učí se i profesi advokáta jako takové. Studenti mají v naší kanceláři možnost pracovat jak v právních týmech, tak i velmi samostatně nejen na jednotlivých úkolech, ale i na celých případech. Naším cílem je navázat se studenty dlouhodobou spolupráci s možností následné koncipientské praxe. Na pozici Student Associate v Kinstellar nabízíme studentům ukončených třetích a čtvrtých ročníků spolupráci s právníky ve vedoucích sekcích obchodního práva, fúzí a akvizic, bankovnictví, financí a kapitálových trhů a nemovitostí. Základní náplň práce obnáší přípravu podkladů pro nejrůznější právní rešerše, ale také překlady či pochůzky po úřadech. Studenti tráví v kanceláři dva až tři dny v týdnu, mají možnost poznat fungování mezinárodní právní kanceláře zevnitř, osvojit si procesy a postupy spojené s poskytováním excelentního servisu klientům. Nedílnou součástí pracovního procesu je neustálý kontakt se špičkovými právníky, kteří jsou připraveni předávat svoje znalosti, praktické zkušenosti a získané know-how. Studenti mají k dispozici naši bohatě vybavenou odbornou knihovnu a dostupné relevantní informační databáze i systém firemního know-how. Z řad studentů pátého ročníku si minimálně jednou ročně vybíráme nejlepší kandidáty do výběrového řízení na pozici koncipienta. Juniornější studenti a studentky (1. a 2. ročníky studia) se u nás mohou uplatnit na pozici večerní asistence s možností přestupu na studentskou pozici v budoucnu. Při výběru uchazečů o studentské pozice upřednostňujeme dlouhodobou formu spolupráce, tj. po období delší, než je například doba prázdnin, abychom mohli studenty dobře poznat a zvážit tak i možnost nabídky pozice advokátního koncipienta po ukončení studia. Byť se to u studenta práv může jevit jako samozřejmost, očekáváme výbornou schopnost komunikace v českém jazyce a jazykový cit a dále výbornou znalost německého jazyka slovem i písmem (mezinárodní zkoušky, pobyt v zahraničí či státní jazykové zkoušky jsou vítány), výhodou je i velmi dobrá znalost jazyka anglického. Očekávanou samozřejmostí jsou velmi dobré studijní výsledky, příjemné a profesionální vystupování uchazeče, prokázání týmového ducha a v neposlední řadě vysoké pracovní nasazení. Student je od samého počátku spolupráce zařazen do konkrétního týmu a po celou dobu působení v kanceláři Rödl & Partner pracuje pod vedením zkušeného českého nebo německého advokáta. Podílí se na realizaci širokého spektra projektů v rámci mezinárodní poradenské kanceláře, tedy samozřejmě měrou odpovídající jeho aktuálním schopnostem a dovednostem. Má tak možnost získat různorodou praxi v oboru platného práva, včetně praxe z oblasti auditu a podnikového účetnictví. Většinou spolupracujeme se studenty od 3. ročníku výše, přičemž je očekáván úvazek v rozsahu minimálně 20 hodin týdně.

11 20 21 Ptali jsme se absolventa Nejstarší a největší mezinárodní soutěž studentů práva Philips. Jessup International Law Moot ourt ompetition, zkráceně Jessup, je mezinárodní soutěž mladých právnických talentů. Účastní se jí více než 500 právnických fakult z více než 80 zemí světa. Soutěž simuluje spor mezi zeměmi u Soudu pro mezinárodní spravedlnost, soudního orgánu Spojených národů. Z každé školy se může zúčastnit jeden tým. Týmy si připravují ústní a písemné procesní argumenty, a to ze strany navrhovatele i obžalovaného. Studenti v této soutěži nejprve podrobně rozeberou fiktivní případovou studii sporu dvou států před Mezinárodním soudním dvorem. Na základě této případové studie zpracují písemná podání (memoranda) za obě zúčastněné strany (applicant a respondent). Na základě těchto písemných podání studenti v národním kole prezentují ústní argumenty v rámci věrné simulace řízení před Mezinárodním soudním dvorem. Při této prezentaci studenti obhajují své procesní postavení a hájí svou pozici v průběhu dotazování soudu. Nejlepší tým z každého národního kola následně postupuje do mezinárodního finále ve Washingtonu, kde reprezentuje svou univerzitu. V sobotu 18. února 2012 na Právnické fakultě Univerzity Palackého proběhlo vnitrostátní kolo soutěže. Vítězem se stal tým z Masarykovy univerzity v Brně, který nejlépe obstál v tříkolové celodenní simulaci soudního sporu před Mezinárodním soudním dvorem. Vítězové reprezentovali Českou republiku v mezinárodních kolech White & ase International Rounds, která proběhla od 25. do 31. března ve Washingtonu za účasti více než stovky týmů z celého světa. Mezi soutěžícími českého kola byly týmy mladých právníků z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V mezinárodním kole naši zástupci také slavili nemalé úspěchy. Porazili polovinu týmů, proti kterým soutěžili, což je vzhledem k velké konkurenci v mezinárodním kole slušný výsledek. Soutěžili například proti týmu z USA (Boston ollege Law School), který předtím vyhrál nad všemi americkými univerzitami v rámci vnitrostátního kola. Dále se utkali s vítěznými týmy z Itálie, Brazílie a Indonésie. Studenti ocenili především to, že si během soudních klání rozvíjeli znalost práva a jeho aplikaci a v neposlední řadě také týmovou spolupráci. Jakub Vozdek: prezident Česko- -indické obchodní komory Dokážete říct, zda vám studium pomohlo k přípravě pro budoucí povolání? Bezesporu ano. Studium na vysoké škole mi především poskytlo základní znalosti z různých oblastí práva a pomohlo mi získat cenný přehled o možnostech mého zaměření a náplni budoucího povolání. Škola mi tedy dala teoretický základ, ovšem konkrétní praktické věci a znalosti skutečně použitelné v zaměstnání se musí člověk samozřejmě naučit sám v dané práci, kterou vykonává. V poslední době je znatelný velký posun ve výuce práva, mám na mysli jisté překonání dogmatických teorií, a daleko více je kladen důraz na praktické užití práva, což hodnotím velmi kladně. Bylo snadné najít po škole zaměstnání v oboru? Nepracuji tak úplně v oboru. Již během studia jsem získal nezastupitelné zkušenosti z pracovní praxe. Pracoval jsem v Poslanecké sněmovně a poté na ministerstvu průmyslu a obchodu. Měl jsem možnost podrobně se seznámit s fungováním české státní správy, s veškerými nešvary, které jsou pro ni typické a signifikantní. Poté jsem nastoupil do rodinného strojírenského podniku, kde pracuji dodnes, a k tomu se s kolegy věnujeme činnosti v Česko-indické obchodní komoře. Dále se chci samozřejmě věnovat právu, po celou dobu studia jsem spolupracoval s katedrou právních dějin, která patří k srdci Právnické fakulty UK v Praze, a nyní se připravuji na rigorózní řízení. Jaké to bylo po ukončení studia? Jaká byla vaše první pracovní zkušenost? Po ukončení studia jsem se věnoval budování silného subjektu k posilování vzájemných vztahů s Indickou republikou. Myslím si, že se nám od té doby podařilo udělat kus velmi dobré práce. V dubnu letošního roku jsme uspořádali velkou konferenci ohledně specifik obchodního jednání, etikety a protokolu v Indii. elé akce se zúčastnilo více než šedesát společností, což byl velký úspěch. Zde bych chtěl velmi poděkovat svým spolupracovníkům, kteří se na akci podíleli. Z mých zkušeností je absolutně klíčová správná volba osob, se kterými spolupracujete. Řekněte mi něco o vaší nynější práci. Čím se zabýváte a jaká je náplň vaší práce? V současné době působím ve funkci prezidenta Česko-indické obchodní komory, sdružující společnosti za účelem posílení vzájemných obchodních vztahů a zlepšení spolupráce jak mezi podnikatelskými subjekty, tak mezi veřejnými institucemi z obou zemí. Posláním Česko-indické obchodní komory je propagace České republiky (a potažmo celého regionu EE) a Indické republiky jako států s velmi zajímavými podnikatelskými možnostmi, které však z důvodů značných kulturně-sociálních, ekonomických, právních, politických a dalších odlišností zůstávají nevyužity. Na letošní rok plánujeme dvě velké konference a několik menších, spíše odborných seminářů. Jeden z nich se bude týkat specifik indického práva a osobně bych velmi ocenil, kdyby se nám podařilo zvýšit právní povědomí o fungování indického právního systému, který je velmi komplikovaný, ale také pro budoucí využití nesmírně zajímavý. Dále se věnuji všem svým aktivitám v rodinném strojírenském podniku Triangolo Hulín, zejména péči o německy mluvící zákazníky a právní agendě. Jakub Vozdek Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, roční studijní stáž na Právnické fakultě Univerzity Bayreuth v SRN se specializací na komparace velkých právních systémů, stáž v Parlamentním institutu Poslanecké sněmovny ČR, analytik Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, v současnosti zaměstnán v podniku Triangolo Hulín, kde se věnuje zahraničním zákazníkům a právní agendě společnosti.

12 22 Pohovor 23 Jak na pohovor Pokud na váš životopis zareagoval potenciální zaměstnavatel a pozval vás na pohovor, tak vám gratulujeme. Znamená to, že jste ho zaujali a splnili jste základní požadavky. Abyste podpořili a prohloubili dobrý dojem, který váš životopis učinil, dovolte několik tipů, jak interview s úspěchem absolvovat. často více ceněná než nákladná, komplikovaná róba a odvážné střihy. Totéž platí o líčení a v neposlední řadě o parfému a špercích. Méně je opravdu často více! Než začne pohovor, rychle zkontrolujte svůj oděv. Rozepnutý poklopec, špatně zapnutá košile, oka na punčochách to vše se může stát každému z nás. Není nic jednoduššího než se před začátkem pohovoru upravit. Vyvarujete se tak nepříjemných situací. Před každým pracovním pohovorem se na schůzku pečlivě připravte. Rozhodně je důležité přípravu nepodceňovat, protože někdy i malý detail může rozhodnout o úspěchu/ neúspěchu při výběrovém řízení. Zkontrolujte si, zda vám navrhovaný termín vyhovuje, a vyhraďte si dostatek času. Při té příležitosti je dobré si pečlivě zaznamenat čas a místo konání, stejně jako funkci člověka provádějícího pohovor a správnou výslovnost jeho celého jména. Buďte informovaní Na pohovor musíte přijít připraveni diskutovat. Pokud projevíte znalost důležitých faktů o firmě, projevíte svůj zájem a navíc působíte jako člověk se širokým rozhledem. Zjistěte si, jakou má firma minulost a tradici, čím se zabývá, kolik má zaměstnanců a poboček, jaké jsou výsledky společnosti a postavení na trhu, jaké jsou její přednosti oproti konkurenci, jaké má záměry atd. Připravte si dotazy Je třeba si připravit, na co se v průběhu pohovoru ptát. Přijímací pohovor je oboustranný a z mnoha důvodů je nutné klást zjišťovací otázky. Na základě vašich dotazů si manažer udělá představu o vašich profesních i osobních potřebách. Konkrétní dotazy pomohou vám oběma zjistit, zda bude vzájemná spolupráce prospěšná pro obě strany. Vaše otázky by se měly týkat jak společnosti, tak pozice, o kterou se ucházíte. Nakolik budou inteligentní, závisí právě na informacích, které si dokážete předem sehnat. Správně se oblečte a upravte Obecně platí čím vyšší pozice, tím lepší a kvalitnější oblečení. Přemýšlejte, jaké oblečení je vhodné pro danou pozici. Pokud si nejste jisti, jaké oblečení je vhodné, zvolte právě formálnější oblečení, dbejte na osobní hygienu a upravený zevnějšek. Střídmost je Naplánujte cestu Přijďte VČAS naplánujte si cestu tak, abyste i v případě komplikací dorazili včas. Na recepci byste měli být 5 minut před začátkem pohovoru. Nepodceňujte rozsáhlé kancelářské komplexy. Než dorazíte z centrální recepce do firemní, může uběhnout i 10 minut. Vezměte si s sebou kopii životopisu Pro všechny případy mějte s sebou kopii svého V. Můžete s sebou přinést i kopie vysvědčení, certifikátů či ukázku své práce. Mohou se vám u pohovoru hodit. Určitě si životopis několikrát přečtěte, než na pohovor vyrazíte. Nic nepůsobí tak nevěrohodně, jako když si uchazeč čte v životopisu, aby mohl odpovědět na kladenou otázku. Na konci setkání je vhodné poděkovat za čas, který vám byl věnován, a zeptat se na další postup v souvislosti s výběrovým řízením. Případným neúspěchem se nenechte odradit. Neúspěšný pohovor berte jako přípravu na ten následující a snažte se poučit z předchozích chyb. foto: Iva Zímová Veřejnou sbírku pořádají ena DMS je 30 Kč, příjemce obdrží 27 Kč. Darujme dětem v Etiopii budoucnost. Postavme jim školu! Pošlete dar na / 0300 nebo DMS AFRIKA na

13 24 Seznam prodejců naleznete na

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

1 Profil společnosti. 2 Historie. 3 Služby. 4 Specializace. 5 Neziskový sektor

1 Profil společnosti. 2 Historie. 3 Služby. 4 Specializace. 5 Neziskový sektor 1 Profil společnosti 2 Historie 3 Služby 4 Specializace 5 Neziskový sektor 1 Profil společnosti Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o. ( VKŠ ) se zaměřuje na poskytování komplexních právních

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík Nakladatelství PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR Martin Mařík Co je Nakladatelství PASPARTA? nakladatelství odborné literatury, poskytovatel služeb v oblasti grafiky založeno v

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

pořádaný Spolkem českých právníků Všehrd Spolek českých právníků Všehrd, založen 1868

pořádaný Spolkem českých právníků Všehrd Spolek českých právníků Všehrd, založen 1868 Spolek českých právníků Všehrd, založen 1868 nejstarší právnický spolek v Čechách tradiční formát akce, obnovený roku 1990 návštěvnost minulých ročníků přes 1000 osob pozornost celé právnické obce, spolupráce

Více

O skupině Schaffer & Partner

O skupině Schaffer & Partner O skupině Schaffer & Partner Schaffer & Partner je mezinárodně činná skupina daňových poradců, auditorů a advokátů. Kancelář v Norimberku byla založena již v roce 1987 a v současné době tvoří mezinárodní

Více

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014 Výroční zpráva o průhlednosti společnosti za rok 2014 140 00 Praha 4, Antala Staška 2027/79 Tel.: +420 222 826 311, Fax: +420 222 826 312, E-Mail: audit@tpa-horwath.cz pobočky 746 01 Opava, Veleslavínova

Více

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013 Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují směřují 17.5.2013 Karolina Houžvičková Šolcová OVVP MFF UK solcova@dekanat.mff.cuni.cz Klíčová slova prezentace: absolventi

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 11000 Praha 1 IČO: 02120119 Plátce DPH 1 Vize Jedna asociace nákupu a prodeje, jedno místo, jedna pomoc pro firmy, nákupčí, obchodníky, spolky a státní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout.

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Tak jako můj otec i já věřím v dobré vzdělání, které programy Junior Achievement pomáhají obohatit. Jsem rád, že jsem

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Naše vize Vybudovat pro menší, středně velké i velké podniky úspěšnou alternativu k velkým mezinárodním poradenským kancelářím k nákupu (one stop shopping) poradenských služeb v

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti.

Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti. Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti. Pozvánka k prezentaci na veletržní a konferenční přehlídce o franšízingu Franchise Days Prague 2012 / FrAMchise Day 2012 Dovolte nám, abychom

Více

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

ING Bank N.V. Česká republika 2011. 1Media Kit!

ING Bank N.V. Česká republika 2011. 1Media Kit! ING Bank N.V. Česká republika 2011 1Media Kit! Duben 2011 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Bank v České republice 2 4. Organizační struktura 3 5. Společenská odpovědnost ING Bank

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V RÁMCI ZJEDNODUŠENÉHO PODLIMITNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V RÁMCI ZJEDNODUŠENÉHO PODLIMITNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V RÁMCI ZJEDNODUŠENÉHO PODLIMITNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09_15 Zaměstnání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk a svět

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

JUDr. Milena Nováková JUDr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková JUDr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková JUDr. Jaroslav Adam Advokátní kancelář Český Krumlov je největší českokrumlovská advokátní kancelář poskytující komplexní právní služby fyzickým i právnickým osobám ve většině právních

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti Mgr. Ondřej Nejedlý 15. září 2015 Obsah 1. Zadání 2. Analýza zadání 3. Strukturování transakce 4. Příprava transakce 5. Uzavření transakce (SPA) 6. Vypořádání

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry Spolutvorba NENÍ: Spolutvorba? projekt, který představuje pouze finanční pomoc nebo

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Profil kanceláře. Dáváme svým klientům skutečné rady, nikoli pouhé informace D. Navrá l, advokát

Profil kanceláře. Dáváme svým klientům skutečné rady, nikoli pouhé informace D. Navrá l, advokát Profil kanceláře Dáváme svým klientům skutečné rady, nikoli pouhé informace D. Navrá l, advokát Advokátní kancelář Navrá l byla založena v roce 2005 a od počátku se zaměřuje na vysoce profesionální právní

Více

HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015)

HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015) HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015) 1. HSBC INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 HSBC International Business Awards HSBC International Business Awards je privátní

Více

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE Zadavatel: M AMBIENTE SYSTEM GASTRONOMIE s. r. o. Rybalkova 57 101 00 Praha 10 V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í (Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E) PŘEDMĚT: MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme

INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme Ladislav Tyll CEMS Academic Director Pavlína Frydrychová CEMS Programme and Corporate Relations Manager Šárka Otčenášková Communication Manager CEMS CEMS MIM

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Strategie řešení multikulturality na VŠE

Strategie řešení multikulturality na VŠE Strategie řešení multikulturality na VŠE Výzkumná otázka Jaká je připravenost studentů FMV na práci v multikulturním týmu v závislosti na tom, absolvovali-li výměnný pobyt, zahraniční stáž, předmět zaměřený

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ BRNO, 15. leden 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ BRNO, 15. leden 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ BRNO, 15. leden 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 strana 5 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

"Personalistika a způsob hledání práce - informace pro každého" Asociace poskytovatelů personálních služeb APPS ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA

Personalistika a způsob hledání práce - informace pro každého Asociace poskytovatelů personálních služeb APPS ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA DOPROVODNÝ PROGRAM Seminární místnost č. 151 "Personalistika a způsob hledání práce - informace pro každého" 10,30-11,30 Životopis - základ pro vaše budoucí zaměstnání 11,45-12,45 Sociální sítě. Jak je

Více

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH OK4EU Michaela Vráželová Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc vrazelova@ok4eu.cz Olomouc, prosinec 2011 OBSAH 2 STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 3 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Přehled o činnosti. KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012

Přehled o činnosti. KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012 2011 Přehled o činnosti KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012 PŘEHLED O ČINNOSTI 2011 KDP-DATEV, družstvo pokračovalo v roce 2011 v aktivitách, které měly za cíl přinést na trh zajímavé produkty v oblasti vzdělávání

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Příspěvek konference IKI 2012 17-01-2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Poradce Portfolia. Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce. www.vhi.cz

Poradce Portfolia. Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce. www.vhi.cz Poradce Portfolia Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce www.vhi.cz Čím se ve Viktor Hostinský Investments odlišujeme: Upřednostňuj zájmy ostatních nad zájmy své vlastní, a to i v případě, že to pro tebe

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Konference EFI, 25/04/2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy pracovních

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více