Příloha MAGAZÍNU. CAREER LAW &

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha MAGAZÍNU. www.studenta.cz CAREER LAW &"

Transkript

1 Příloha MAGAZÍNU LAW & AREER

2 2 3

3 4 Editorial 5 Vážení čtenáři, dovolte, abych vás tímto srdečně pozdravil jménem Spolku českých právníků Všehrd, jenž se stal odborným garantem přílohy Právo a kariéra časopisu Studenta. ílem našeho spolku vždy bylo poskytovat studentům práv něco navíc oproti klasickému studijnímu plánu. Informace a poznatky, které se studenti nemohou dozvědět v rámci běžných přednášek, a přece tvoří důležitou přidanou hodnotu, která může být rozhodující v jejich budoucím pracovním uplatnění. To je cílem i této přílohy. V dnešní době inflace absolventů právnických fakult a stále více konkurenčního prostředí je nezbytné se orientovat v možnostech uplatnění v rámci právnických profesí. Věřím, že právě tato příloha vám poskytne přehled o tom, jak naložit s vaší budoucí kariérou, včetně praktických rad a zkušeností od vašich kolegů. Nezapomeňte ani na článek o Všehrdu, kde se dozvíte jak o bohaté historii tohoto nejstaršího právnického spolku u nás, tak o jeho současné činnosti a aktivitách. Přeji vám mnoho štěstí a úspěchů! Srdečně Adam Vojtěch, starosta Spolku českých právníků Všehrd LAW & AREER Neprodejná kariérní příloha magazínu Studenta Tištěný náklad: ks Distribuce: 9. května 2012 Vydavatel Studenta Media, s. r. o. Rumunská 1, Praha 2 IČ Inzerce Tomáš Hybeš Editorka Martina Pachtová 2012 Všechna práva vyhrazena. Historie advokacie v ČR Počátky právnictví nalezneme již ve starověku, kde se právní pomoc zrodila spolu s legisakčním procesem, ve kterém bylo nutno žalovat slovy zákona, čehož laik nebyl schopen. Počátky advokacie v zemích českých se objevují v době feudalismu, kterou je možné charakterizovat postupným přechodem od faktického výkonu advokacie k formální advokacii, která je upravena právními předpisy. Významnou událostí v tomto období je založení právnické fakulty v roce 1348 jako součásti Univerzity Karlovy. Na fakultě bylo přednášeno římské a kanonické právo. Jako předchůdci současných advokátů za feudalismu působili řečníci a poručníci pře. Prvním pokusem o systematickou organizaci advokacie je usnesení Generálního sněmu z roku 1615, které mimo jiné zavádí princip numerus clausus. Podstatnou změnu představuje počátek 17. století, kdy dochází ke sjednocení práva ve všech habsburských zemích. Zavedením ústního procesu pozbylo řečnictví význam a výkon advokacie přešel na prokurátory a advokáty. Dále bylo zavedeno povinné zastoupení advokátem v soudním řízení, uzákoněna neslučitelnost advokacie s jiným úřadem, stanoveny podmínky přístupu k povolání a dána disciplinární pravomoc soudu nad advokáty (mohl suspendovat advokáta či odejmout mu oprávnění k výkonu povolání). Od roku 1767 museli mít všichni advokáti vysokoškolské právnické vzdělání bez ohledu na to, u jakého soudu působí. Revolučním rokem 1848 začala další etapa vývoje advokacie. Mezi důležité události tohoto období řadíme císařské nařízení č. 364/1849 ř. z., kterým byl schválen prozatímní advokátní řád, který jako první komplexně a výlučně upravuje výkon advokacie a zřizuje advokátní komory v Praze, Brně a v Opavě. Nový advokátní řád byl přijat v roce 1868 a stal se základním kamenem moderní advokacie. Advokacie byla od této doby svobodným a nezávislým povoláním, které funguje na principu stavovské samosprávy bez podmínky jmenování ministrem spravedlnosti, a bylo definitivně odstraněno omezení počtu advokátů, díky čemuž jejich počet začal výrazně stoupat. Pod vlivem národního obrození docházelo ke změnám. Zásadními mezníky jsou rok 1861, kdy vyšlo první vydání časopisu Právník, a rok 1882, kdy došlo k rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou část, a současně tedy ke vzniku české právnické fakulty. Po 1. světové válce navázala advokacie Československé republiky na osvědčenou právní úpravu z dob rakousko-uherské monarchie, avšak v podobě novelizací. Podstatnou změnou byl zákon, který jako první právní předpis připustil ženy k výkonu právnického povolání. První advokátkou se stala Matylda Mocová-Wíchová. V období první republiky najdeme mezi advokáty významné osobnosti jak politického, tak společenského života. Patřili mezi ně např. Alois Rašín, Ivan Dérer, Lev Winter a Alfréd Meissner, Václav Bouček nebo Eduard Koerner. V letech prošla advokacie krizovým obdobím. Roku 1948 došlo k přeměně na kvazidružstevní spolek, ve kterém advokáti působili jako členové sdružení. Po listopadu roku 1989 se ukutečnil návrat k prvorepublikové tradici právní úpravy advokacie s tím, že vedle advokacie vznikla profese komerčních právníků působících v oblasti obchodního práva a zastupování podnikatelů. V roce 1996 byly profese sloučeny a na území České republiky jsou od té doby výkon advokacia s poskytování právních služeb upraveny v souladu s evropskými předpisy. Zdroj: Česká advokátní komora (www.cak.cz)

4 6 7 Právní klinika Právní klinika je program právnické školy či fakulty umožňující studentům spojit právní teorii s praxí a současně poskytující právní poradenství sociálně a jinak znevýhodněným klientům z řad široké veřejnosti. Studenti mají možnost pod odborným dohledem pracovat s opravdovými případy, díky čemuž se prohlubují jejich znalosti. Hlavní důraz je kladen na překonání propasti mezi law in books (právem v knihách) a law in action (právem v akci). Studenti si osvojí souhru právní doktríny, pracovních postupů, realizaci interakce s klienty, stejně jako etický, sociální, ekonomický a politický význam právního zastoupení. Studenti řeší případy a vyhledávají právní podklady, navrhují právní argumentaci a setkávají se s klienty. V České republice studenti právních klinik nemohou zastupovat klienty před soudy, jako je tomu například v některých státech USA. Klinické vzdělávání může zahrnovat různé druhy aktivit, například studentskou právní poradnu, simulaci, praxi. Typicky jsou právní poradny rozděleny na tematické sekce, například občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, správní právo atp. Za práci každé sekce odpovídá konkrétní garant, tedy vyučující fakulty specializovaný v dané oblasti, a často také praktikující právník. Studenti pod dohledem vyučujících nabízejí právní pomoc veřejnosti. Při simulacích se studenti učí prostřednictvím simulování situací, které se odehrávají v právní praxi. Častá jsou třeba simulovaná soudní řízení. Díky nim se studenti mohou seznámit například se spletitostmi advokátní praxe. Dále mohou být využita fingovaná soudní řízení, někdy i s účastí profesionálních herců, s cílem napodobit např. překážky v tvrzení a dokazování před soudem. Další druhy simulací zahrnují nácvik vyjednávání, nácvik interview s klientem, hospodářské operace (prodej a nákup, sepsání závěti atd.) či právní psaní. Přestože simulace mají vysokou vzdělávací hodnotu, chybí jim komplexnost práce s reálnými klienty a nemohou vytvořit stejné nároky, jaké jsou kladeny na praktikující právníky. Během praxí jsou studenti vysíláni pracovat k advokátům, soudům etc. s cílem vystavit je reálnému prostředí. Je relativně jednoduché je zavést a současně se jedná o nejlevnější způsob, jak studenty seznámit s praxí. Nevýhodou je, že se získané zkušenosti jednotlivých studentů mohou velmi různit, a zejména je téměř nemožné zajistit zpětnou vazbu a hodnotit a rozvíjet pokrok, kterého jednotliví studenti v průběhu praxe dosáhli. Mnoho klinik kombinuje všechny zmíněné aktivity. Fungování kliniky provází i řada problémů. Může dojít například k izolaci kliniky, dále hrozí, že se kliniky stanou pouze jakýmisi posky- tovnami právní pomoci pro nemajetné a dojde k jejich marginalizaci. Zajištění personálu je také velmi problematické, protože jen málo vyučujících má praktické zkušenosti a z těchto ještě mnohem méně doopravdy pracovalo jakožto právníci. Jelikož studenti musejí mít individuální vedení, stávají se kliniky mnohem dražšími než provádění klasických přednášek pro stovky či seminářů pro tucty studentů a mnoho dalších. Historie V devadesátých letech 19. století došlo k založení několika právních poraden studenty amerických právních škol. Tyto předchůdkyně právních klinik však byly odděleny od výuky a splňovaly zejména sociální a méně již vzdělávací funkci. Mezitím v Německu v roce 1896 Dr. Georg Frommhold z Greifswaldu v časopise Deutsche Juristische Zeitung navrhl rozšíření klasického modelu výuky práva (law in books) o praktickou výuku (law in action) po vzoru medicíny. První právní kliniky byly založeny v desátých letech 20. století v USA (Northwestern University, Yale University a University of alifornia). K masovému rozšíření klinického vyučování však došlo až v 60. letech v USA a v 90. letech v Británii. Mezi průkopníky klinického právního vyučování na evropském kontinentu patří Právnická fakulta Univerzity Palackého, na které první právní klinika zahájila činnost v roce 1996, přičemž dnes nabízí více než 15 klinických předmětů. Mezitím se kliniky masivně rozšířily v dalších evropských státech. Obnovení Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1991 (byla zavřena v roce 1855 habsburskou monarchií poté, co se olomoučtí studenti podíleli na revoluční bouři roku 1848) umožnilo zavedení nových přístupů do právního vzdělávání v České republice. Následujíc americký model byla na fakultě v roce 1996 otevřena první právní klinika ve střední Evropě. O deset let později byla činnost klinik zastřešena entrem pro klinické právní vzdělávání. V roce 2011 na fakultě fungovalo více než 15 klinických programů. Klinické metody výuky jsou v omezené míře užívány i na ostatních právnických fakultách v ČR, ovšem PF UP v Olomouci zůstává jedinou fakultou s tzv. live-client klinikou, tedy právní klinikou založenou na poskytování bezplatné právní pomoci veřejnosti. Důležitou roli v rozvoji klinických forem výuky hrají v ČR nevládní organizace, které se významně podílejí např. na klinikách cizineckého a uprchlického práva. Existují snahy rozšířit klinické vzdělávání i u dalších právních fakult v České republice.

5 Advokátní kancelář ÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. se již 18 let řadí mezi nejvýznamnější české advokátní kanceláře. Ve světě podnikání ji provází pověst výjimečné kanceláře s vysokou odborností svých členů, kterými jsou mezinárodně renomovaní odborníci v oborech své právní specializace, z nichž řada působí také na univerzitní půdě nebo v českých i evropských právních institucích. Klienty advokátní kanceláře ÍSAŘ, Nabídka pro studenty ÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. jsou významné české i zahraniční společnosti, stejně tak jako střední a menší podniky činné v nejrůznějších hospodářských oblastech. Činnost advokátní kanceláře ÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. pokrývá všechny oblasti obchodního práva, zejména práva hospodářské soutěže, obchodních arbitráží, soudních řízení, insolvenčních řízení a trestního práva, především hospodářských trestných činů. Obchodní právo Obchodní společnosti Hospodářská soutěž Nekalá soutěž 9 Otevřená cesta k vašemu úspěchu hledáme odpovědný přístup ke klientům i pracovním povinnostem pracovitost a svědomitost při plnění zadaných úkolů loajalitu a chuť pracovat podle potřeb klientů a kanceláře schopnost spolupracovat v týmu a být součástí kolektivu nabízíme zkušený a zároveň dynamický kolektiv právních odborníků získání praxe v různých odvětvích práva a rozvíjení právních schopností možnost pracovat samostatně i v týmu možnost pokračování vzájemné spolupráce i po ukončení studia Veřejné zakázky Veřejné podpory Insolvence Finance Bankovnictví možnosti během studia získání zkušeností z různých právních odvětví získání praktických právních schopností a dovedností rozvoj jazykových schopností v oboru práva obchodní právo oblasti specializace občanské právo veřejné zakázky Nemovitosti Duševní vlastnictví Pracovní právo podpora při studijních pobytech v zahraničí navázání dlouhodobé pracovní spolupráce Kontakt Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Skřejpek Telefon: ITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Praha 4,

6 Nabídka pro studenty Rödl & Partner 11 Rödl & Partner je mezinárodní poradenská kancelář, která svým postavením patří k vedoucím na evropském trhu. Poskytuje služby propojující právní, daňové, auditorské a podnikové poradenství. Kancelář je zastoupena ve všech významných průmyslových zemích světa. Kvalitou a rozsahem svých služeb se řadí na špičku poskytovatelů právních služeb v regionu střední a východní Evropy. Poradenský servis poskytuje poradců v 87 pobočkách ve 39 zemích světa. V České republice působí od roku 1991 v pobočkách v Praze a Brně. PRÁVNÍ PORADENSTVÍ DAŇOVÉ PORADENSTVÍ AUDIT OUTSOURING MANAGEMENT & BUSINESS ONSULTING OČEKÁVÁME nabízíme zajímavou práci v mezinárodním prostředí a mladém dynamickém kolektivu advokát junior zázemí mezinárodní kanceláře s pobočkami v zahraničí advokátní koncipient právní asistent různorodou praxi v oboru práva obchodního, mezinárodního či real estate neomezenou možnost profesního růstu a motivující ohodnocení odpovídající pracovním výsledkům příjemné pracovní prostředí v centru Prahy očekáváme výbornou schopnost komunikace v českém jazyce a jazykový cit velmi dobrou znalost německého jazyka, znalost anglického jazyka výhodou předchozí odborná praxe v advokátní kanceláři vítána schopnost samostatného uvažování i týmové práce ochotu učit se, spolehlivost, odpovědnost a příjemné vystupování Přijímací proces a kontakt Výběrové řízení probíhá formou ústního pohovoru a absolvováním písemných odborných testů včetně testu jazykové vybavenosti uchazeče. Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Hošková Úspěch nezná hranic! Provázíme Vás po celém světě. Praha Platnéřská Praha 1 Tel.: Brno Mendlovo nám. 1a Brno Tel.:

7 L& Nabídka pro studenty 13 Kinstellar Kinstellar je vedoucí nezávislá mezinárodní advokátní kancelář, působící exkluzivně v regionu tzv. Nové Evropy, tedy střední, východní a jihovýchodní Evropy a států bývalého Sovětského svazu. Kinstellar vznikla v roce 2008 jako nástupce globálního lídra na trhu právních služeb, Linklaters, ve střední a východní Evropě převzetím kanceláří Linklaters v Bratislavě, Bukurešti, Budapešti, Bělehradě, Istanbulu a Praze. Kinstellar hledá talenty. Kinstellar je právní kancelář, která ideálně a plynule spojuje zázemí a zkušenosti se znalostí místního trhu, regionálních a místních podmínek a provázaností s lokálním prostředím. Kvalitou a rozsahem svých služeb se řadíme na špičku poskytovatelů právních služeb v regionu střední a východní Evropy. Jednotlivé kanceláře Kinstellar se umísťují na předních příčkách nezávislých hodnocení právních firem. OČEKÁVÁME Staňte se členy našeho mezinárodního týmu. Dotazy, motivační dopisy a strukturované životopisy zasílejte na nabízíme vynikající studijní výsledky a znalost práva možnost účasti na vzdělávacích programech anglický jazyk na vysoké úrovni úzkou spolupráci s vysoce profesionálním týmem právníků znalost dalšího cizího jazyka vítána zahraniční studijní zkušenost a praxe v advokátní kanceláři výhodou práci v mezinárodním prostředí s pracovním jazykem angličtinou flexibilitu, loajalitu, pozitivní přístup k práci pro absolventy a absolventky na pozice Junior Associate (Koncipient) pro studentky a studenty 3. až 5. ročníků právnických fakult na pozici Student Associate pro studentky a studenty 1. až 4. ročníků na pozice Evening Secretary/Recepcionist Y M MY Y MY K možnosti během studia přátelské pracovní prostředí, týmovou a komunikativní práci M oblasti specializace právo obchodních společností fúze a akvizice, private equity bankovnictví a finance nemovitosti a stavební právo telekomunikace a média Více na Kontaktní osoba: Tereza Brychnáčová Telefon: Více informací k aktuálním volným pozicím naleznete zde:

8 bnt pravda & partner, s. r. o., je pražská pobočka mezinárodní advokátní kanceláře bnt attorneys-at-law, která je jednou z předních advokátních kanceláří specializujících se na střední a východní Evropu. bnt attorneys-at-law působí celkem v deseti zemích střední a východní Evropy, kde nabízí právní poradenství ve všech klíčových oblastech práva. Nabídka pro studenty bnt S našimi více než 100 právníky, daňovými a účetními poradci úspěšně doprovázíme naše klienty jak při jejich národních obchodních transakcích, tak v rámci mezinárodních projektů. bnt attorneys-at-law Advokáti ve střední a východní Evropě bnt attorneys-at-law působí v deseti zemích střední a východní Evropy, a vedle České republiky má pobočky v Bělorusku, Estonsku, Maďarsku, Německu, Polsku, Litvě, Lotyšsku, na Ukrajině a na Slovensku. V dalších zemích jako je Rusko, Rumunsko nebo Bulharsko bnt attorneys-at-law dlouhodobě spolupracuje s osvědčenými partnery. Naším cílem je přímé a právně bezpečné prosazování podnikatelských záměrů klientů. Jako specialista na střední a východní Evropu klade bnt attorneys-at-law důraz na vysokou úroveň odborné kompetence v dané zemi a na úzkou mezinárodní spolupráci svých spolupracovníků. Jen tak můžeme nabízet našim klientům kvalitu takzvaně z jedné ruky, kterou se cítíme být vázáni. hledáme nabízíme bnt attorneys-at-law nabízí rozsáhlé poradenství ve všech klíčových oblastech práva. Student(k)y 2., 3. a 4. ročníků právnických fakult. Student(k)y s výbornou znalostí němčiny, a/nebo angličtiny. Student(k)y se zájmem o právní obor. Student(k)y s alespoň minimální předchozí praxí. Spolupráci s českými a zahraničními advokáty. Možnost podílet se na přípravě právní agendy. Rozsáhlou škálu právních specializací. Pracoviště v samotném centru Prahy. Férové finanční ohodnocení. Přátelský kolektiv. Naše klienty zastupujeme zvláště v následujících oblastech: akvizice, fúze a joint ventures daňové právo a daňové struktury duševní vlastnictví, life science a zdravotnické právo energetické právo finanční právo a právo kapitálových trhů greenfield investice hospodářská soutěž insolvence a reorganizace ochrana osobních údajů pracovní právo a vysílání zaměstnanců právo k nemovitostem, development právo obchodních smluv právo obchodních společností právo v oblasti potravinářství právo životního prostředí, REAH správní právo, zejména stavební právo veřejné zakázky zastupování v řízení před soudy a v arbitrážním řízení, atd. možnosti během studia Individuální pracovní doba. Docházka 2-3 dny v týdnu. Získání cenných zkušeností. Zdokonalení se v jazykových znalostech. oblasti specializace Právo obchodních společností. Právo k nemovitostem, development. Energetické právo. Více na Kontaktní osoba: Bc. Eliška Fučíková Telefon: Mezi naše klienty patří malé a střední podniky, stejně jako mezinárodní koncerny, které tvoří zástupci různých odvětví pocházejících jak z regionu, tak ze zahraničí. Patří mezi ně developerské společnosti, investiční společnosti a fondy, finanční instituce, zpracovatelé oceli, klienti z oblasti energetiky, výrobci stavebních materiálů, provozovatelé zdravotnických zařízení a distributoři léčiv, mezinárodní přepravci, retailoví prodejci, včetně prodejců luxusního zboží, aukční domy apod. bnt pravda & partner, s.r.o. působí na českém trhu od roku 2003 a vedou ji čtyři společníci, a to Mgr. Ing. Markéta Pravdová, Mgr. Pavel Pravda, Mgr Tomáš Běhounek a Mgr. Jan Šafránek, kteří získali svoji praxi v mezinárodních poradenských společnostech či v justici. Do dnešního dne se kancelář v Praze rozrostla na více než 30 kolegů a spolupracovníků, z toho je 17 právníků. Klientům poskytujeme individuální poradenství v právních, účetních a daňových otázkách, a to v českém, německém a anglickém jazyce. Více na Kontakt: Mgr. Ing. Markéta Pravdová advokátka, partnerka Telefon:

9 16 17 VŠEHRD Spolek českých právníků Šestého května tomu bude již 144 let od založení Spolku českých právníků Všehrd. V současné době je nejstarším českým právnickým spolkem a jedním z nejstarších českých spolků vůbec. Působí zejména na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde má rovněž své sídlo. Spolek českých právníků Všehrd vznikl roku 1868 v tehdejším pražském hostinci U Fáfů, kde se již nějaký čas neformálně setkávala studentská společnost z Právnické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity, vedená pozdějším prvním starostou Všehrdu JU. Alfredem Hrdličkou. Později získali svolení c. k. místodržitelství a Spolek českých právníků Všehrd mohl být na základě nového zákona o spolčování z roku 1867 oficiálně založen. Stalo se tak na ustavující valné hromadě dne 6. května Všehrd se hned od počátku těšil oblibě. Významnou zásluhu na tom měla vydavatelská činnost, která započala vydáním nejslavnějšího díla Viktorina Kornela ze Všehrd O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery. Později přibyly učební texty a publikační činnost dosáhla takových rozměrů, že spolek získal v rámci právnické literatury prakticky monopol a z původně hospodské sešlosti se na počátku 20. století stala jedna z nejdůležitějších organizací v tehdejší společnosti, s počtem členů dosahujícím několika tisíc. V roce 1919 začíná navíc vycházet pod hlavičkou Všehrdu odborný časopis, který spolek vydává dodnes. Ze Spolku českých právníků Všehrd vzešlo mnoho význačných osobností české společnosti, jako byl ministr financí Alois Rašín, vrchní ředitel Živnostenské banky Jaroslav Preiss nebo přední právník a politik Albín Bráf. Spolek se těšil významné přízni svého čestného člena JUDr. Karla Kramáře, prvního předsedy vlády Československé republiky, nebo dcery prezidenta republiky Dr. Alice Masarykové. V této době byla mimo jiné založena i tradice reprezentačních právnických plesů v Obecním domě, velkolepých podzimních rautů v Lucerně nebo oblíbených maškarních karnevalů. Úctyhodný byl i sociální rozměr spolku, který podporoval sociálně slabé studenty nebo například přispíval na léčbu studentů ohrožených tuberkulózou. Veškerou činnost ochromily události roku 1948, kdy byl spolek tzv. akčním výborem rozpuštěn. V roce 1990 byl spolek znovu založen a podařilo se mu znovu získat významné postavení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze i v rámci široké právnické obce. I dnes se Všehrd hrdě hlásí ke své tradici, ale zároveň se snaží být spolkem moderním. Jedním z cílů spolku je vytvářet spojení mezi Alice Masaryková: dlouholetý příznivce Spolku českých právníků studenty práv a právní praxí. K tomu slouží hlavně pořádání přednášek, výukových kurzů, společenských, kulturních i sportovních akcí či vydávání odborných publikací. Členové mají možnost najít si nové přátele, získat cenné kontakty a zkušenosti a aktivně se podílet na organizaci všech spolkových akcí. Mohou se tak setkat s řadou zajímavých lidí, a to nejen z oboru. Mezi výhody členství rovněž patří možnost využívat slev na různé produkty a při účasti na vzdělávacích kurzech nebo také příležitost snáze získat zajímavé pracovní místo u partnerských organizací. Všehrd je rovněž zřizovatelem Randovy nadace, která podporuje sociálně znevýhodněné studenty a talentovaným studentům uděluje stipendium pro studium na univerzitě v urychu i na dalších zahraničních univerzitách. Taktéž každoročně uděluje prestižní Randovu cenu za nejlepší diplomové práce. Viktorin Kornel ze Všehrd Oficiální stránky: založení Spolku českých právníků 1871 začátek vydavatelské činnosti 1896 zahájení další formy ediční činnosti vydávání litografií 1912 dosud bylo vydáno 123 děl 1919 začátek vydávání spolkového časopisu Všehrd 1948 ochromena činnost spolku 1990 jeho opětovné založení 1991 obnovena tradice pořádání společenských akcí 2011 založení Klubu Alumni Spolku českých právníků Všehrd

10 18 Anketa 19 Anketa 1. o očekáváte od studenta práv, který by s vámi chtěl spolupracovat? JUDr. Pavel Smutný společník advokátní kanceláře ÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. Tereza Brychnáčová, HR Manager Kinstellar, s. r. o., advokátní kancelář, Prague JUDr. Petr Novotný, Ph.D. Eqiuty Partner, Rödl & Partner 2. o naopak může student očekávat od vaší kanceláře? Studenti v naší kanceláři jsou plnohodnotnými členy týmu a z toho také vyplývají nároky, které na ně klademe. Očekáváme jak kvalitní odborné znalosti odpovídající stupni absolvovaného studia, tak samozřejmě dobrou jazykovou vybavenost. Důležitá je chuť pracovat v advokátní kanceláři a učit se specifickému povolání advokáta. Práce v naší kanceláři je velmi různorodá, a proto je podstatná nejen pracovní flexibilita, ale také schopnost učit se novým věcem, která je víc než základní podmínkou pro vzájemnou spolupráci. Studenti v naší kanceláři jsou plně začleněni do jednotlivých právních týmů a aktivně se podílí na práci pro klienty. Právě úzká spolupráce advokátů, koncipientů a studentů přináší podle našich zkušeností nejlepší výsledky jak pro kancelář, tak pro studenty. Začlenění do právního týmu umožňuje sledovat vývoj celé kauzy klienta a také zároveň lépe plnit konkrétní úkoly. Díky sepětí s advokáty a koncipienty mohou studenti sledovat advokáta během práce a učit se jednotlivé pracovní postupy, podle kterých se při poskytování právních služeb postupuje. Získají tak nejen odborné znalosti, ale učí se i profesi advokáta jako takové. Studenti mají v naší kanceláři možnost pracovat jak v právních týmech, tak i velmi samostatně nejen na jednotlivých úkolech, ale i na celých případech. Naším cílem je navázat se studenty dlouhodobou spolupráci s možností následné koncipientské praxe. Na pozici Student Associate v Kinstellar nabízíme studentům ukončených třetích a čtvrtých ročníků spolupráci s právníky ve vedoucích sekcích obchodního práva, fúzí a akvizic, bankovnictví, financí a kapitálových trhů a nemovitostí. Základní náplň práce obnáší přípravu podkladů pro nejrůznější právní rešerše, ale také překlady či pochůzky po úřadech. Studenti tráví v kanceláři dva až tři dny v týdnu, mají možnost poznat fungování mezinárodní právní kanceláře zevnitř, osvojit si procesy a postupy spojené s poskytováním excelentního servisu klientům. Nedílnou součástí pracovního procesu je neustálý kontakt se špičkovými právníky, kteří jsou připraveni předávat svoje znalosti, praktické zkušenosti a získané know-how. Studenti mají k dispozici naši bohatě vybavenou odbornou knihovnu a dostupné relevantní informační databáze i systém firemního know-how. Z řad studentů pátého ročníku si minimálně jednou ročně vybíráme nejlepší kandidáty do výběrového řízení na pozici koncipienta. Juniornější studenti a studentky (1. a 2. ročníky studia) se u nás mohou uplatnit na pozici večerní asistence s možností přestupu na studentskou pozici v budoucnu. Při výběru uchazečů o studentské pozice upřednostňujeme dlouhodobou formu spolupráce, tj. po období delší, než je například doba prázdnin, abychom mohli studenty dobře poznat a zvážit tak i možnost nabídky pozice advokátního koncipienta po ukončení studia. Byť se to u studenta práv může jevit jako samozřejmost, očekáváme výbornou schopnost komunikace v českém jazyce a jazykový cit a dále výbornou znalost německého jazyka slovem i písmem (mezinárodní zkoušky, pobyt v zahraničí či státní jazykové zkoušky jsou vítány), výhodou je i velmi dobrá znalost jazyka anglického. Očekávanou samozřejmostí jsou velmi dobré studijní výsledky, příjemné a profesionální vystupování uchazeče, prokázání týmového ducha a v neposlední řadě vysoké pracovní nasazení. Student je od samého počátku spolupráce zařazen do konkrétního týmu a po celou dobu působení v kanceláři Rödl & Partner pracuje pod vedením zkušeného českého nebo německého advokáta. Podílí se na realizaci širokého spektra projektů v rámci mezinárodní poradenské kanceláře, tedy samozřejmě měrou odpovídající jeho aktuálním schopnostem a dovednostem. Má tak možnost získat různorodou praxi v oboru platného práva, včetně praxe z oblasti auditu a podnikového účetnictví. Většinou spolupracujeme se studenty od 3. ročníku výše, přičemž je očekáván úvazek v rozsahu minimálně 20 hodin týdně.

11 20 21 Ptali jsme se absolventa Nejstarší a největší mezinárodní soutěž studentů práva Philips. Jessup International Law Moot ourt ompetition, zkráceně Jessup, je mezinárodní soutěž mladých právnických talentů. Účastní se jí více než 500 právnických fakult z více než 80 zemí světa. Soutěž simuluje spor mezi zeměmi u Soudu pro mezinárodní spravedlnost, soudního orgánu Spojených národů. Z každé školy se může zúčastnit jeden tým. Týmy si připravují ústní a písemné procesní argumenty, a to ze strany navrhovatele i obžalovaného. Studenti v této soutěži nejprve podrobně rozeberou fiktivní případovou studii sporu dvou států před Mezinárodním soudním dvorem. Na základě této případové studie zpracují písemná podání (memoranda) za obě zúčastněné strany (applicant a respondent). Na základě těchto písemných podání studenti v národním kole prezentují ústní argumenty v rámci věrné simulace řízení před Mezinárodním soudním dvorem. Při této prezentaci studenti obhajují své procesní postavení a hájí svou pozici v průběhu dotazování soudu. Nejlepší tým z každého národního kola následně postupuje do mezinárodního finále ve Washingtonu, kde reprezentuje svou univerzitu. V sobotu 18. února 2012 na Právnické fakultě Univerzity Palackého proběhlo vnitrostátní kolo soutěže. Vítězem se stal tým z Masarykovy univerzity v Brně, který nejlépe obstál v tříkolové celodenní simulaci soudního sporu před Mezinárodním soudním dvorem. Vítězové reprezentovali Českou republiku v mezinárodních kolech White & ase International Rounds, která proběhla od 25. do 31. března ve Washingtonu za účasti více než stovky týmů z celého světa. Mezi soutěžícími českého kola byly týmy mladých právníků z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V mezinárodním kole naši zástupci také slavili nemalé úspěchy. Porazili polovinu týmů, proti kterým soutěžili, což je vzhledem k velké konkurenci v mezinárodním kole slušný výsledek. Soutěžili například proti týmu z USA (Boston ollege Law School), který předtím vyhrál nad všemi americkými univerzitami v rámci vnitrostátního kola. Dále se utkali s vítěznými týmy z Itálie, Brazílie a Indonésie. Studenti ocenili především to, že si během soudních klání rozvíjeli znalost práva a jeho aplikaci a v neposlední řadě také týmovou spolupráci. Jakub Vozdek: prezident Česko- -indické obchodní komory Dokážete říct, zda vám studium pomohlo k přípravě pro budoucí povolání? Bezesporu ano. Studium na vysoké škole mi především poskytlo základní znalosti z různých oblastí práva a pomohlo mi získat cenný přehled o možnostech mého zaměření a náplni budoucího povolání. Škola mi tedy dala teoretický základ, ovšem konkrétní praktické věci a znalosti skutečně použitelné v zaměstnání se musí člověk samozřejmě naučit sám v dané práci, kterou vykonává. V poslední době je znatelný velký posun ve výuce práva, mám na mysli jisté překonání dogmatických teorií, a daleko více je kladen důraz na praktické užití práva, což hodnotím velmi kladně. Bylo snadné najít po škole zaměstnání v oboru? Nepracuji tak úplně v oboru. Již během studia jsem získal nezastupitelné zkušenosti z pracovní praxe. Pracoval jsem v Poslanecké sněmovně a poté na ministerstvu průmyslu a obchodu. Měl jsem možnost podrobně se seznámit s fungováním české státní správy, s veškerými nešvary, které jsou pro ni typické a signifikantní. Poté jsem nastoupil do rodinného strojírenského podniku, kde pracuji dodnes, a k tomu se s kolegy věnujeme činnosti v Česko-indické obchodní komoře. Dále se chci samozřejmě věnovat právu, po celou dobu studia jsem spolupracoval s katedrou právních dějin, která patří k srdci Právnické fakulty UK v Praze, a nyní se připravuji na rigorózní řízení. Jaké to bylo po ukončení studia? Jaká byla vaše první pracovní zkušenost? Po ukončení studia jsem se věnoval budování silného subjektu k posilování vzájemných vztahů s Indickou republikou. Myslím si, že se nám od té doby podařilo udělat kus velmi dobré práce. V dubnu letošního roku jsme uspořádali velkou konferenci ohledně specifik obchodního jednání, etikety a protokolu v Indii. elé akce se zúčastnilo více než šedesát společností, což byl velký úspěch. Zde bych chtěl velmi poděkovat svým spolupracovníkům, kteří se na akci podíleli. Z mých zkušeností je absolutně klíčová správná volba osob, se kterými spolupracujete. Řekněte mi něco o vaší nynější práci. Čím se zabýváte a jaká je náplň vaší práce? V současné době působím ve funkci prezidenta Česko-indické obchodní komory, sdružující společnosti za účelem posílení vzájemných obchodních vztahů a zlepšení spolupráce jak mezi podnikatelskými subjekty, tak mezi veřejnými institucemi z obou zemí. Posláním Česko-indické obchodní komory je propagace České republiky (a potažmo celého regionu EE) a Indické republiky jako států s velmi zajímavými podnikatelskými možnostmi, které však z důvodů značných kulturně-sociálních, ekonomických, právních, politických a dalších odlišností zůstávají nevyužity. Na letošní rok plánujeme dvě velké konference a několik menších, spíše odborných seminářů. Jeden z nich se bude týkat specifik indického práva a osobně bych velmi ocenil, kdyby se nám podařilo zvýšit právní povědomí o fungování indického právního systému, který je velmi komplikovaný, ale také pro budoucí využití nesmírně zajímavý. Dále se věnuji všem svým aktivitám v rodinném strojírenském podniku Triangolo Hulín, zejména péči o německy mluvící zákazníky a právní agendě. Jakub Vozdek Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, roční studijní stáž na Právnické fakultě Univerzity Bayreuth v SRN se specializací na komparace velkých právních systémů, stáž v Parlamentním institutu Poslanecké sněmovny ČR, analytik Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, v současnosti zaměstnán v podniku Triangolo Hulín, kde se věnuje zahraničním zákazníkům a právní agendě společnosti.

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY

ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY PARTNER FIREMNÍ 2/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY > 4: Zblízka: Jak nemít problémy s inspektorátem práce > 6: Mediátoři: Vyhrát mohou

Více

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál OVB Journal duben 2013 Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál LD Petr Saic Splnil si sen vlastního zemského ředitelství, ale usiluje o dalších úspěchy LD

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních. O projektu a jeho výsledcích

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních. O projektu a jeho výsledcích Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních O projektu a jeho výsledcích 1 O projektu Úroveň služeb poskytovaných v oboru účetnictví je v současné době v České republice velmi různorodá.

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

STUDUJ PRO PRAXI! STUDUJ PRAKTICKY! právní klinika! street law?

STUDUJ PRO PRAXI! STUDUJ PRAKTICKY! právní klinika! street law? STUDUJ PRO PRAXI! street law? právní klinika! STUDUJ PRAKTICKY! Kdo chce stavět vysoké věže, musí se dlouho věnovat základům... (Mathy) Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, zajis

Více

praha Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

praha Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

Banka první volby pro všechny skupiny klientů

Banka první volby pro všechny skupiny klientů BANKA PRVNÍ VOLBY PRO VŠECHNY SKUPINY KLIENTŮ Banka první volby pro všechny skupiny klientů ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 2007 Vizitka České spořitelny ROK NAROZENÍ 1825 (ale duchem v nejlepších letech)

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Právnická firma roku 2012

Právnická firma roku 2012 Právnická firma roku 2012 Obsah: Společnost EPRAVO.CZ uskutečnila pátý ročník hodnocení Právnická firma roku. Záštitu nad letošním ročníkem převzali předseda vlády ČR RNDr. Petr Nečas a ministr spravedlnosti

Více

Klinické právní vzdělávání

Klinické právní vzdělávání Klinické právní vzdělávání Mgr. Veronika Kristková LL.M, březen 2010 1 Klinické právní vzdělávání 1. Co je právní klinika?... 3 2. Co je cílem klinického právního vzdělávání?...3 3. Jaký je přínos klinického

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Porodné bude i na druhé dítě

Porodné bude i na druhé dítě Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 7/8 11. 7. 2014 ZAMĚSTNANOST Úzká spolupráce se zaměstnavateli v regionech přináší výsledky PENZE Kdy se vyplatí využít dobrovolné důchodové

Více

Miroslav Dvořák Nebojme se inovací a nových řešení

Miroslav Dvořák Nebojme se inovací a nových řešení ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Miroslav Dvořák Nebojme se inovací a nových řešení Letní škola v Nových Hradech vychovala už 600 mladých vědců hraničí, lze říci, že se zapojujeme do celoevropského

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s.

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s. Praktický průvodce světem podnikání cz 03 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 3 / ročník 9, březen 2008 Téma měsíce: Řemesla strana 20 Jsme rájem IT firem...

Více

Dveře. života DO PROFESNÍHO. Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci

Dveře. života DO PROFESNÍHO. Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci Dveře DO PROFESNÍHO života Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci Dveře do profesního života TUL 2013 Recenzent: doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D. Editor: RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová Technická

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH Tento projekt je financován z programu Phare Evropské unie. Prosinec 2000 1 Autorský tým: Peter Bon Fontys University, Holandsko Dana Formánková PricewaterhouseCoopers

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti

Zpráva o společenské odpovědnosti Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Obsah Zpráva o společenské odpovědnosti České spořitelny ve stručnosti a v číslech... 0203 Slovo úvodem... 04 Naše společnost... 0506 Klienti... 06 Lidé ve Finanční

Více

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí

Více

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Editorial OBSAH. Evropa se potýká s nedostatkem finančních a účetních odborníků INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH 4 I 2009

Editorial OBSAH. Evropa se potýká s nedostatkem finančních a účetních odborníků INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH 4 I 2009 INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH 4 I 2009 Editorial Vážení čtenáři, v posledních dnech mě zaujalo několik zpráv a informací, které jsou - alespoň pro mě - zajímavé natolik, že se s vámi o ně chci podělit.

Více

Využijte sítě evropa PRO své POdnikání A buďte úspěšní

Využijte sítě evropa PRO své POdnikání A buďte úspěšní Využijte sítě EVROPA pro své podnikání a buďte úspěšní Profil společnosti Historie společnosti 1 Současné postavení a zahraniční expanze 2 Členství v organizacích 3 Franšíza EVROPA realitní kancelář Doba

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU

Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU prosinec 07 str. 3 PROČ ČTU KOMORU Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Nejlepší je, pokud ze smluvního vztahu nevzniknou žádné spory. Pokud už vzniknou,

Více

Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur

Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur Bakalářská práce Vypracovala: Silvie Kasková Vedoucí

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více