DORUČOVANÉ VE EJNOU VYHLÁŠKOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DORUČOVANÉ VE EJNOU VYHLÁŠKOU"

Transkript

1 Praha: Dle rozd lovníku Číslo jednací: /2015/KUSK Spisová značka: SZ_101333/2015/KUSK Vy izuje: Ing. Lukáš Soukenka/ l.830 Značka: OŽP/So ROZHODNUTÍ ZÁV R ZJIŠ OVůCÍHO ÍZENÍ DORUČOVANÉ VE EJNOU VYHLÁŠKOU Krajský ú ad St edočeského kraje, odbor životního prost edí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5, jako p íslušný správní orgán podle 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prost edí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon ) a vykonávající p enesenou působnost podle 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), v platném znění, na základě provedeného zjišťovacího ízení rozhodl podle 7 odst. 6 zákona, že záměr Výstavba logistického skladu EDN nemá významný vliv na životní prost edí a nebude posuzován podle zákona. IDENTIFIKůČNÍ ÚDůJE Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy č. 1: Záměr: Za azení: Výstavba logistického skladu EDN kategorie II bodu 10.4 Skladování vybraných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. Oznamovatel: Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, Havlíčkova 605, 2Ř0 02 Kolín IV Zpracovatel oznámení: Tractebel Engineering, a.s. Pardubice, Pernerova 168, Ing. Jana Vohralíková, držitel autorizace podle 1ř zákona č. 100/2001 Sb., č.j /4744/OEP/ř2 Kapacita Ěrozsahě zám ru: Sklad bude sloužit jako expediční, s kapacitou dostatečnou pro zajištění plynulosti výroby a expedice EDN. Objekt skladu je s ohledem na výsledky analýzy Zborovská Praha 5 tel.: fax:

2 strana 2 / 7 rizik členěn na dva oddělené úseky s max. povolenou kapacitou lahví do 3000 ks každý. Skutečná kapacita skladu je 2řř7 a 2457 kusů. Umíst ní zám ru: kraj: St edočeský obec: Kolín k. ú.: Kolín Charakter zám ru a možnost kumulace s jinými zám ry: P edmětem záměru je výstavba nového logistického skladu EDN ve stávajícím areálu spol. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín. Sklad bude umístěn na p. p. č. 1522/1, 1522/ř, 1522/25, 40Řř k.ú. Kolín. Sklad bude sloužit jako expediční, s kapacitou dostatečnou pro zajištění plynulosti výroby a expedice. Tlakové láhve s obsahem EDN budou skladovány v p epravních a expedičních obalech (klecích) o kapacitě obalů ř kusů tlakových láhví v jednom obalu a vnějším rozměru obalu 1120 x 1120 mm. Jiné záměry obdobného charakteru ve vlastním areálu oznamovatele a ani v jeho širším okolí nebyly v době zpracování oznámení známy a tak p ípadná jejich kumulace není uvažována. P edkládaný záměr je hodnocen v jedné variantě. Návrhu umístění skladu p edcházela studie proveditelnosti, na základě které bylo vyhodnoceno optimální umístění s ohledem na dispoziční možnosti a na odstupové a bezpečnostní vzdálenosti. Stručný popis technického a technologického ešení zám ru: Stavební objekty: SO 111 Logistický sklad SO 112 Protipožární clonící stěna Inženýrské objekty: IO Pozemní komunikace IO Vodovod IO Kanalizace IO KTÚ SO 111 Logistický sklad Objekt skladu je navržen jako dvoulodní hala o rozponu lodí 21,00 m a modulu p íčných rámů 6,0 m. Poslední dva moduly severní lodi jsou z důvodu maximálního využití prostoru staveniště 4,5 m. Nosná konstrukce haly je ze železobetonu s maximální mírou prefabrikace z důvodu p edpokládané krátké lhůty výstavby. Na železobetonové sloupy jsou osazeny železobetonové p ímopasé vazníky ukládané ve spádu (do sedla) od st edu haly. Vazničky jsou uvažovány také železobetonové. Založení haly je na pilotách s železobetonovými hlavicemi, do kterých jsou osazeny železobetonové sloupy. Podél objektu jsou navrženy manipulační rampy s nájezdy pro p ístup vozíků. Rampy jsou částečně zast ešené a opat ené silničními svodidly. SO 112 Protipožární clonící st na Bude vybudovaná z důvodu vzájemného odclonění skladu EDN a SO 64 Stáčecí místo TMA. Je navržena jako železobetonová stěna umístěná severně od logistického skladu mezi skladem a stanovištěm TMA. IO Pozemní komunikace Pro napojení nově navrhovaného objektu na vnitro-areálovou komunikační síť jsou navržené nové betonové komunikace, resp. zpevněné plochy. Plochy jsou navrženy pro pojezd těžkých nákladních vozidel.

3 IO Vodovod strana 3 / 7 Do objektu číslo SO 7ř prochází v místě stavby logistického skladu i p ípojka pitné vody, která musí být zrušena a nahrazena p ípojkou novou. Napojovací bod nové p ípojky byl určen na stávajícím areálovém rozvodu pitné vody nacházející se východně od objektu SO 7ř. IO Kanalizace Dešťové odpadní vody ze st echy skladu odvedou dvě nové stoky dešťové kanalizace, do kterých budou napojeny dešťové vody ze st echy skladu. Nové stoky budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci v areálu LZD. IO KTÚ Konečné terénní úpravy jsou navrženy jako ozeleněné plochy, které budou v prostoru po vybourané konstrukci původní dekontaminační plochy srovnány navezenou zeminou a v tloušťce min. 100 mm ohumusovány a osety travním semenem. Plocha KTÚ je 1Ř2 m 2. OD VODN NÍ: 1. Od vodn ní vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se p íslušný ú ad ídil p i hodnocení zásad uvedených v p íloze č. 2 k tomuto zákonu Krajský ú ad St edočeského kraje obdržel dne oznámení záměru Výstavba logistického skladu EDN, které p edložil oznamovatel Lučební závody Draslovka a.s. Kolín. Oznámení bylo Krajským ú adem St edočeského kraje v ádném termínu rozesláno k vyjád ení p íslušným orgánům státní správy, samosprávným celkům a dalším subjektům. Informace o projednávání záměru včetně textové části oznámení byla vyvěšena mj. na ú ední desce St edočeského kraje ode dne a na p íslušných internetových stránkách, v Informačním systému EIA na stránkách CENIA pod kódem STC1912 a St edočeského kraje - V souladu s 7 zákona bylo provedeno zjišťovací ízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prost edí a zda bude posuzován podle zákona. P íslušným ú adem k zajištění zjišťovacího ízení byl Krajský ú ad St edočeského kraje. P edmětem záměru je výstavba nového logistického skladu EDN ve stávajícím areálu spol. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín. Sklad bude umístěn na p. p. č. 1522/1, 1522/ř, 1522/25, 40Řř k.ú. Kolín. Sklad bude sloužit jako expediční, s kapacitou dostatečnou pro zajištění plynulosti výroby a expedice. Záměrem nedojde k dotčení zemědělského půdního fondu ani pozemkům určeným k plnění funkcí lesa. Zdejší p íslušný orgán ochrany p írody a krajiny podle ust. 77a odst. 4. písm. n) zákona č. 114/1řř2 Sb., o ochraně p írody a krajiny, ve znění pozdějších p edpisů, ve svém vyjád ení ze dne vydaném pod čj. 0ř2526/2015/KUSK vyloučil významný vliv p edloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na území Natura Dle vydaného sdělení Městského ú adu Kolín Odbor výstavby stavební ú ad, je plánový záměr v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Města Kolín. Možné negativní vlivy na životní prost edí a obyvatelstvo v okolí budoucího záměru je možné rozdělit na vlivy na ovzduší, hluk, p ípadně havárie a nestandartní situace v za ízení (únik, požár) a jejich následky tzn. vliv na půdu, na povrchové a spodní vody a na ovzduší. P i výstavbě skladu lze uvažovat krátkodobý vliv na ovzduší. Hlavními emitovanými škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných hmot projíždějících aut či stavebních mechanismů. Zatížení tohoto typu bude však pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci záměru, je tedy možné toto zatížení považovat za obvyklé p i podobných akcích, za nevýznamné, časově omezené a v širší oblasti za únosné a odpovídající podmínkám regionu. Celkový vliv výstavby na kvalitu ovzduší bude lokálně omezený, krátkodobý a celkově málo významný. Provoz záměru jako takový není zdrojem znečišťování ovzduší.

4 strana 4 / 7 Celkový vliv hluku během výstavby lze označit za lokální, krátkodobý a málo významný. Provoz skladu není zdrojem hluku. Vlivem realizace ani provozem záměru nedojde k ovlivnění odtokových poměrů v území a nebudou ani postiženy žádné vodní zdroje, nep edpokládá se ohrožení kvality povrchových nebo podzemních vod. Ochrana vod je zajištěna stavebně-technickým ešením podlaha skladu bude provedena ze železobetonu se vsypem vytažená na rampy, v úrovni + 1,1 m nad okolním terénem a komunikací. V manipulačních uličkách mezi skladovanými klecemi jsou v úrovni podlahy skladu umístěny detektory úniku plynu. Vznik nep íznivých vlivů p esahujících státní hranice nelze vzhledem k velikosti a umístění záměru p edpokládat. Ze závěru provedeného posouzení v oznámení vyplývá, že p i posuzování hodnoceného záměru nebyly identifikovány vlivy, které by v souvislosti s jeho realizací a provozem měly zásadně negativní dopad na ve ejné zdraví a na životní prost edí. S ohledem na výše zmíněné a s ohledem na doručená vyjád ení dotčených správních ú adů a dotčených územních samosprávných celků, které nepodaly žádný relevantní požadavek na další posuzování vlivů záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., rozhodl p íslušný ú ad tak, jak je uvedeno ve výrokové části. 2. Seznam subjekt, jejichž vyjád ení p íslušný ú ad obdržel v pr b hu zjiš ovacího ízení: St edočeský kraj vyjád ení ze dne pod č.j. 11Ř541/2015/KUSK, Krajský ú ad St edočeského kraje vyjád ení ze dne pod č.j /2015/KUSK, Město Kolín vyjád ení ze dne 7. Ř pod č.j. OZPZ 64Ř66/15-CH MěÚ Kolín, Odbor životního prost edí a zemědělství vyjád ení ze dne pod č.j. OZPZ 64518/15-Ch, Česká inspekce životního prost edí vyjád ení ze dne pod č.j. ČIŽP/41/IPP/ /15/PVZ, Krajská hygienická stanice St edočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kolín - vyjád ení ze dne pod č.j. KHSSC 36ř32/2015, 3. Vypo ádání vyjád ení obdržených v pr b hu zjiš ovacího ízení: St edočeský kraj Souhlasí se záměrem Výstavba logistického skladu EDN a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. Krajský ú ad St edočeského kraje Dle zákona č. 114/1řř2 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis Krajský ú ad St edočeského kraje, odbor životního prost edí a zemědělství (dále jen Krajský ú ad), jako orgán ochrany p írody a krajiny p íslušný podle 77a zákona České národní rady č. 114/1řř2 Sb., o ochraně p írody a krajiny, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) k p edložené žádosti o vyjád ení k záměru sděluje, že z hlediska zájmů sledovaných na úseku ochrany p írody a krajiny (zvláště chráněná území kategorie p írodní památka a p írodní rezervace, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, nadregionální a regionální územní systémy ekologické stability) nemá k danému záměru p ipomínky. Krajský ú ad dále podle 45i odst. 1 zákona č. 114/1řř2 Sb., sděluje, že zůstává v platnosti stanovisko vydané dne ř , čj /2015/KUSK, kterým byl vyloučen významný

5 strana 5 / 7 vliv p edloženého záměru na p íznivý stav p edmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Dle zákona č. 5ř/2006 Sb., o prevenci závažných havárií zp sobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými p ípravky ve zn ní pozd jších p edpis a zákona č. 76/2002 Sb. zákona o integrované prevenci Provozovatel musí posoudit, zda podle zákona č. 5ř/2006 Sb., o prevenci závažných havárií bude nutná aktualizace bezpečnostní zprávy a zda bude nutná změna integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrovaném povolení. M sto Kolín Oznámení záměru bere na vědomí, považuje jej za dostatečně vypracované a další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., není požadováno, za p edpokladu respektování opat ení uvedených v oznámení v kapitole D.4. M stský ú ad Kolín, Odbor životního prost edí a zem d lství Z hlediska zákona č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon, ve zn ní pozd jších p edpis, Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých zákon, ve zn ní pozd jších p edpis, Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochran ovzduší, ve zn ní pozd jších p edpis, Z hlediska zákona č. 334/1řř2 Sb., o ochran zem d lského p dního fondu, ve zn ní pozd jších p edpis, Z hlediska zákona č. 114/1řř2 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis, Z hlediska zákona č. 2Řř/1řř5 Sb., o lesích a o zm n n kterých zákon, ve zn ní pozd jších p edpis, Krajská hygienická stanice St edočeského kraje, ÚP Kolín Není požadováno další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

6 Česká inspekce životního prost edí, Oblastní inspektorát Praha strana 6 / 7 Z hlediska zákona č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon, ve zn ní pozd jších p edpis, Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochran ovzduší, ve zn ní pozd jších p edpis, Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve zn ní pozd jších p edpis, 4. Podklady pro rozhodnutí Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru zpracované Ing. Janou Vohralíkovou, a došlá vyjád ení k záměru uvedená v bodě 3. POUČENÍ Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená ve ejnost uvedená v 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání podle Ř1 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní ád k Ministerstvu životního prost edí, a to podáním učiněným u Krajského ú adu St edočeského kraje, odboru životního prost edí a zemědělství. Splnění podmínek podle 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená ve ejnost v odvolání. otisk ú edního razítka oprávněná ú ední osoba Ing. Lukáš Soukenka odborný referent na úseku životního prost edí St edočeský kraj a Město Kolín (jako dotčené územní samosprávné celky) p íslušný ú ad žádá ve smyslu 16 odst. 3 zákona o neprodlené zve ejn ní tohoto rozhodnutí na ú ední desce. Doba zve ejnění je dle ust. 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem po datu vyvěšení na Krajském ú adu St edočeského kraje se písemnost považuje za doručenou. Zároveň p íslušný ú ad žádá M sto Kolín o písemné vyrozum ní o datu vyv šení zdejšímu ú adu a to v co nejkratším možném termínu (informaci můžete zaslat také na adresu Záv r zjiš ovacího ízení rozhodnutí je zve ejněno na internetových stránkách St edočeského kraje a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách pod kódem STC1ř12.

7 strana 7 / 7 Datum vyv šení: Datum sejmutí:.... Razítko Razítko Rozd lovník k č.j.: /2015/KUSK Dotčené územní samosprávné celky: k vyv šení na ú ední desce 1. St edočeský kraj, z d e 2. M sto Kolín, Karlovo náměstí 7Ř, 2Ř0 02 Kolín Oznamovatel: 3. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, Havlíčkova 605, 2Ř0 02 Kolín IV Na v domí: 4. MŽP, odbor IPPC/EIů, Vršovická 65, Praha M Ú Kolín, Odbor výstavy - stavební ú ad, Zámecká 160, 2Ř0 02 Kolín 6. Tractebel Engineering, a.s. Pardubice, Pernerova 16Ř; Ing. Jana Vohralíková, držitel autorizace podle 1ř zákona č. 100/2001 Sb., č.j /4744/OEP/ř2

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 34739/2015 Slavíková/583 6. 5. 2015 OŽPZ

Více

Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 27. 03. 2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 166460/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 166460/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Praha: 1.2.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 016403/2013/KUSK Spisová značka: SZ_178222/2012/KUSK/7 Žák / 257280-539, zak@kr-s.

Praha: 1.2.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 016403/2013/KUSK Spisová značka: SZ_178222/2012/KUSK/7 Žák / 257280-539, zak@kr-s. Praha: 1.2.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 016403/2013/KUSK Spisová značka: SZ_178222/2012/KUSK/7 Vyřizuje: Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz Značka: OŽP/Zk ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE ROZHODNUTÍ V Praze dne 4. 9. 2015 Č.j.: 62307/ENV/15;1959/500/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ministerstvo

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

R O Z H O D N U T Í. vydává v souladu s 7 odst. 6 zákona následující rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení:

R O Z H O D N U T Í. vydává v souladu s 7 odst. 6 zákona následující rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení: KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/8775/15 Spis. zn.: ZN/1795/ŽP/15 Počet listů: 9 Počet příloh: 5 Počet listů příloh: 6 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 17. 8. 2012 Č. j.: 47491/ENV/12 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 2. 2015 Č.j.: 9639/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice *KUCBX00GCWUO* KUCBX00GCWUO O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 67836/2014/OZZL Sp. zn.: OZZL 63344/2014/savo datum: 28. 11. 2014 vyřizuje:

Více

Praha: 30. 12. 2014 dle rozdělovníku Číslo jednací: 173139/2014/KUSK Spisová značka: SZ_161571/2014/KUSK/5 Vyřizuje:

Praha: 30. 12. 2014 dle rozdělovníku Číslo jednací: 173139/2014/KUSK Spisová značka: SZ_161571/2014/KUSK/5 Vyřizuje: Praha: 30. 12. 2014 dle rozdělovníku Číslo jednací: 173139/2014/KUSK Spisová značka: SZ_161571/2014/KUSK/5 Vyřizuje: Ţák / 257280-539, zak@kr-s.cz Značka: OŢP/Zk ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí Škroupova 18. 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí Škroupova 18. 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí Škroupova 18. 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: SPIS. ZN: ŽP/6933/13 ZN/1493IŽP/13 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195552 FAX: 377 195393 E-MAIL: jan.benes@plzensky-kraj.cz

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 12. 6. 2014 Č.j.: 39679/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Ing. Slavíková/583

Více

Využití odvalového materiálu při realizaci stavby R4 Skalka křižovatka II/118

Využití odvalového materiálu při realizaci stavby R4 Skalka křižovatka II/118 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE ROZHODNUTÍ V Praze dne 11. 8. 2015 Č.j.: 56603/ENV/15;1770/500/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ministerstvo

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice naše zn.: S-MUHO/13782/2014/KI čj.: MUHO/17017/2014 vyřizuje: Bc. Marta Kindlová datum:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 8. 2013 Č.j.: 57798/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Ostravě dne 30. března 2015 Č. j. 2403/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.eu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 12. 12. 2014 Č.j.: 87597/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více