Zámek Břežany, příspěvková organizace. Břežany 1, Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zámek Břežany p.o. rok 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zámek Břežany, příspěvková organizace. Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zámek Břežany p.o. rok 2007"

Transkript

1 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA Zámek Břežany p.o. rok 2007

2 Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti Historie zařízení Sociální péče Zdravotní péče a rehabilitace Aktivizační činnosti Personální vybavení Ekonomické údaje Organizační členění Členství ve společnostech a organizacích Sponzoři

3 Základní informace Název organizace: Sídlo organizace: Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, Břežany 1, Břežany IČ: Zřizovatel: Vedoucí pracovníci: ředitel: zástupce ředitele: vrchní sestra: vedoucí vychovatelka: sociální pracovnice: účetní: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, BRNO Ič: Mgr. Jiří Herzig ing. Miluše Musilová Romana Hušková Mgr. Zdeňka Protivínská Eva Cuperová Anastázie Uhrová Telefon: ekonomický úsek, ústředna ordinace ředitel telefonní automat Fax: www. zamekbrezany.cz bankovní spojení: KB Znojmo, expozitura Hrušovany nad Jevišovkou číslo účtu: /0100 Kapacita zařízení: Počet obyvatel k : 170 klientů 169 klientů

4 Cílová skupina, předmět činnosti Poslání Zámek Břežany je domov pro osoby s mentálním postižením všech stupňů. Posláním zařízení je vytvořit plnohodnotný náhradní domov, kde se život přibližuje co nejvíce přirozenému životu a kde podpora rozvíjí individualitu a schopnosti obyvatel. Cílová skupina - mládež a dospělé osoby od 16 let - s mentálním postižením (středně těžký, těžký, hluboký stupeň postižení) - s kombinovanými vadami Uchazeči mohou být z celé republiky, přednostně přijímáme uchazeče z Jihomoravského kraje. Kvalitní služby nemůžeme poskytnou zájemcům: - s autistickými rysy - s těžkými psychiatrickými onemocněními / např. schizofrenie../ - s agresivními sklony, ohrožujícími sebe nebo okolí - s těžkým stupněm specifických smyslových vad / zrakové postižení, sluchové postižení,vady řeči / - s nasogasterickou sondou - alkoholikům a osobám, které mají problémy s jinými návykovými látkami Předmět činnosti Zámek Břežany poskytuje sociální služby v souladu s paragrafem č. 35 a 48 zákona č. 108/2006 Sb. Poskytováním sociální služeb se rozumí : - poskytnutí ubytování - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy V závislosti na stupni mentálního postižení: - zdravotní, ošetřovnou a rehabilitační péči - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředním - sociálně terapeutické činnosti - podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností - nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost - pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Dále nabízí k využití: - preventivní rehabilitaci a hiporehabilitaci - venkovní bazén - chatu Bítov

5 Historie zařízení Původem barokní zámek, přebudován ve stylu empirickém, se nachází v malé vesničce Břežany na jižní Moravě, nedaleko státních hranic s Rakouskem. Zámek stojí na vyvýšenině, je dvoupodlažní a postavený do tvaru čtyřúhelníku. Obklopuje jej rozsáhlý anglický park o rozměrech 6 ha. Jeho součástí jsou přilehlé hospodářské budovy. Historie zámku se datuje k roku 1490, kdy patřil klášteru Velehradskému, více už není známo. Až roku 1713 udávají prameny jako pána Adama z Lichtensteina. Které jiné šlechtické rody se na zámku vystřídaly, není nikde zaznamenáno. V roce 1926 byl zámek odkoupen Kongregací sester sv. Hedviky od barona Wambolta Umstadta, za účelem zřízení ústavu pro oligofrenní dívky. V roce 1947 byla budova zestátněna, majitelem se stala Česká katolická Charita a zařízení načas sloužilo přestárlým lidem. Od roku 1952 však bylo rozhodnuto o umísťování pouze dětí mentálně postižených. Účel využití domov pro mentálně postižené už nikdy nebyl změněn. Přestavba zámku pro sociální účely byla dlouhodobá a trvá s menšími přestávkami až do současné doby. Obnova vybavení a modernizace bydlení je realizována etapovým způsobem, dle stanovených priorit a finančních možností zařízení a majitele objektu. Spolupráce s majitelem objektu Českou provincií Kongregace sester sv. Hedviky je na odpovídající úrovni. Částku za roční pronájem majitel objektu vkládá do modernizace zařízení a oprav budovy. Je připravena studie modernizace všech oddělení do roku Zámek Břežany je příspěvkovou organizací. Zřizovatelské funkce vůči ní vykonává Rada Jihomoravského kraje, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění. Sociální péče Počet obyvatel k datu byl 169, z toho 62 mužů a 107 žen. Průměrný věk klientů je 41,1 roků. Členění, počet příjmů a ukončení pobytů Celkem byl v průběhu roku 2007 ukončen jeden pobyt z důvodu úmrtí. Do zařízení jsme nepřijali žádné klienty, a to z důvodu vzhledem k postupnému snižování kapacity zařízení a probíhající rekonstrukce stávajících oddělení. Rozdělení obyvatel podle věkových skupin Od 16 - do 18 let 3 Od 19 - do 26 let 32 Od 27 - do 65 let 127 nad 65 let 7 celkem 169 Z celkového počtu 170 lůžek / kapacita stanovená zřizovatelem pro rok 2007/ bylo 116 standardních a 54 ošetřovatelských / klienti trvale upoutaní na lůžko nebo mobilní za pomoci druhé osoby/.

6 Úroveň bydlení Klienti jsou ubytováni na 32pokojích a 2 pokojích vybudovaných na galeriích.. Z celkového počtu jsou 2 jednolůžkové, 12 trojlůžkových. Ostatní jsou vícelůžkové. K datu byly v organizaci platné tyto úhrady za bydlení a služby za jeden ubytovací den v korunách: Služby 52 Ubytování v 1-3 lůžkovém pokoji 75 Ubytování ve vícelůžkovém pokoji 70 Stravování klientů Stravování klientů zajišťujeme vlastním stravovacím úsekem, který prošel v průběhu roku 2005 celkovou rekonstrukcí. Stravování je zajištěno celodenně tj. snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře / v případě dietních požadavků i další večeře/. K datu byly v organizaci platné tyto finanční normy průměrných nákladů na potraviny a režie za jeden ubytovací den v korunách: Strava normální Strava dietní, diabetická Klienti ve věku do 18 let 90 Klienti ve věku nad 18 let Doba návštěv Návštěvy klientů v zařízení jsou povoleny kdykoliv v průběhu dne, a to v pracovních dnech i ve dnech pracovního volna. Návštěvní neděle je každá druhá neděle v měsíci. V tento den je přítomen ředitel zařízení nebo jeho zástupce, sociální pracovnice a vrchní sestra. Návštěvy klientů se přijímají na místech k tomu vymezených vestibul, chodba v přízemí, jídelna, malá zasedací místnost a mají možnost pohybu po celém areálu. Návštěvy nemocných klientů mohou být uskutečněny u lůžka. V rámci Duhového dne Den otevřených dveří - mají rodiče a ostatní hosté možnost volného pohybu po celém areálu zařízení, čehož využívají v hojné míře. Zdravotní péče a rehabilitace Zdravotní úsek je rozdělen na 14 oddělení. Dle svých fyzických a mentálních schopností jsou uživatelé zařazeni do 4 oddělení výchovných a 10 oddělení ošetřovných / z toho 2 oddělení pro klienty s hlubokým postižením /. V průběhu celého roku poskytovaly pracovnice úseku zdravotní a sociální péče klientům komplexní ošetřovatelskou péči, kterou vyžadoval jejich zdravotní i psychický. stav, aby se mohli co nejvíce zapojit do každodenního života a tím i do chodu domova. Péče je zajišťovaná v souladu se standardy ošetřovatelské péče jednotlivých výkonů a individuální ošetřovatelskými plány, které umožňují individuální řešení vzniklých problémů jednotlivých klientů, neustálé sledování aktuálního stavu a jeho řešení. Probíhalo zavádění nové ošetřovatelské dokumentace a ošetřovatelského procesu do praxe. Ošetřovatelský proces slouží k systematické, důsledné, kontinuální péči směřované k sérii propojených činností, prováděných u jednotlivých klientů, při individualizované ošetřovatelské péči. Důležitým posláním úseku zdravotní a sociální péče je nejen léčit různé nemoci, ale především jim předcházet a nebo se snažit o zmírnění obtíží jednotlivých klientů.

7 Preventivní a léčebnou péči zajišťovala obvodní lékařka, dojíždějící do zařízení 2x týdně / pondělí a čtvrtek/ a dětská lékařka/ dle potřeby/. Dalšími odbornými lékaři, kteří ordinují přímo v zařízení jsou - psychiatrička /1x za dva týdny/ a kožní lékařka /1 x měsíčně vždy v předem stanovený den /. Mimo dobu pobytu lékařů v zařízení je na zvážení vrchní sestry, zda je dle zdravotního stavu klienta nutno zajistit lékařskou péči ihned nebo pokud není zdravotní stav akutní, kontaktovat lékaře, zajišťovat následnou péči v nemocnici či jiném zdravotním zařízení. Důležitost byla kladena na pobyt na čerstvém vzduchu, a to nejen mobilních, ale i imobilních klientů. K procházkách je využíván především rozsáhlý areál okolního lesoparku. Pro klienty byly pořádány také výlety jednodenní i týdenní pobyty - zimní i letní rekreace, měli možnost navštívit mnoho jiných kulturních akcí a rozvíjí se i aktivizační činnost klientů na ošetřovných odděleních. Snahou všech zaměstnanců je vytvořit klientům klidné, pohodlné, alespoň částečně rodinné prostředí, zvláště těm, kteří zde zůstávají po celý rok. Prevence dekubitů Důležitou součástí ošetřovatelské péče byla i prevence dekubitů u imobilních, inkontinentních klientů..u rizikových klientů je vypracována ošetřovatelská diagnóza prevence dekubitu s následným plánem ošetřovatelské péče určenými činnostmi, kterými se snažíme předcházet vzniku dekubitu, např.pravidelným polohováním v pravidelných intervalech, rehabilitačním cvičením, masážemi, ošetřováním kůže různými ochrannými emulzemi,olejíčky, mastmi, masážními roztoky. Všichni rizikoví klienti leží na antidekubitní matraci a jsou u nich používány různé antidekubitní pomůcky kola, klíny, válce a jiné podložky. Důležitost je kladena na pravidelnou výměnu inkontinentních pomůcek, osobního a ložního prádla. Rehabilitace Důležitou součástí zdravotního úseku je rehabilitace, kde pracují 2 pracovnice. Rehabilitaci navštěvuje 90 klientů (což je 53 % z celkového počtu všech klientů zařízení). Snahou je předcházet dalšímu zhoršování zdravotního stavu klientů, dalším kontrakturám. Probíhá zde pravidelné cvičení s imobilními, paretickými klienty, využívána je polohovací vířivá vana a vířivý bazén pro 5 klientů, masážní lehátko, přístroj Rehatrend využíván zvláště hemiparetiky, ale je určen i klientům s problémy kloubními. Na rehabilitaci probíhají i léčebná cvičení, procvičování dolních i horních končetin,nácviky manipulace horních končetin za použití různých pomůcek. Rehabilitace probíhá v ranních i odpoledních hodinách, snažíme se zapojit co nejvíce klientů. Aktivizační činnost Výchovná a vzdělávací činnost byla prováděna 8 pedagogickými pracovníky ve dvou směnách a týkala se 49 klientů / 29 % z celkového počtu klientů /. Průběh dne je organizován v denním režimu: 7,00 8,30 Ranní hygiena, pracovní terapie, snídaně 8,30 11,30 Výuka ve výchovných třídách výchovné skupiny Práce v dílnách pracovně výchovné skupiny 11,30-12,30 Oběd 12,30-14,30 Relaxace, vycházky, osobní volno 14,30-17,00 Zájmové a sportovní aktivity výchovné skupiny

8 Výuka pracovně výchovné skupiny 17,00-18,00 Pracovní terapie na odděleních, kuchyni 18,00-18,30 Večeře 18,30-21,00 Osobní volno večerní hygiena, návštěvy kaple, čtení, sledování televize.. Výchovná a vzdělávací činnost byla více zaměřena na oblast aktivit: hudebních výtvarných pracovních pohybových Vycházelo se z vypracovaných ročních výchovných plánů, které má každá skupina specifické. Prvotní bylo plnění a práce s klientem podle individuálních plánů. Tento přechod, změna v koncepci výchovné práce, byla prvním krokem k dalším změnám na úseku aktivizační a výchovné činnosti. Prioritou je nejen nabídka činností, ale především individualizace poskytované podpory. V rámci prezentace našeho domova jsme se účastnili Mezinárodního hudebního festivalu ve Strakonicích, Hudební přehlídky souborů v Humenném. V rámci regionu proběhla výstava fotografií vytvořených klienty v Galerii Na věčnosti ve Znojmě. V celorepublikové fotografické soutěži amatérů Život nejen na kolech se naše klientka umístila na pěkném 2. místě ve své kategorii V regionálním tisku probíhaly prezence sportovních akcí ( SH Zubří, Mikulášský turnaj ve stolním tenise, pobyt u moře, Duhový den, atd. ). Náš domov byl pověřen organizací 32. ročníku Krajských sportovních her pro klienty se středním mentálním postižením v Zubří., nad nimiž převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje pan ing. Stanislav Juránek. V roce 2007 proběhla i diagnostika několika klientů ze SPC Brno a byla otevřena, ke stávající, i druhá třída kurzu základů vzdělání, tzv. večerní škola. Tato aktivita vyplynula z plnění individuálních plánů, kdy si klienti přáli vzdělávat a tyto cíle si uložili. Celkem se v našem domově pod záštitou ZŠ v Hrádku a pod výukou speciálních pedagogů vzdělává 5 klientů ve třídě s rehabilitačním programem a 19 klientů v kurzech večerní školy. Spolupráce s pedagogy byla a nadále je velkým přínosem. Po dohodě s pedagogickými pracovníky zaměřují učivo trivia na budoucí praktický život klientů v chráněném bydlení. Pracovní terapie na ošetřovných odděleních Pro klienty s těžkým a hlubokým stupněm postižení pravidelně probíhaly tyto nabídky terapií: muzikoterapie arteterapie práce s hlínou pohybová terapie trampolining individuální vycházky s imobilními klienty V březnu 2007 byl navýšen počet pracovníků pro terapie na ošetřovných odděleních tak, že se prakticky vykryla výchovná práce na 6 ošetřovných oddělení. Pracuje se celkově se 105 klienty / 62 % z počtu klientů /. Harmonogram nabízených činností byl nastaven na požadavky a schopnosti klientely. Při podpoře bylo v co nejvyšší míře využíváno prostředí a pohybu využívalo se

9 především rozsáhlého lesoparku zámku, vybaveného sportovního areálu domova, hřiště, vycházek do přilehlé okolní přírody a vesnice. V průběhu roku to byla nabídka sezónních pohybových činností sáňkování, jízdy na tříkolce, dvoukole, plavání ve venkovním bazénu, cvičení na trampolíně. V zimních a chladných měsících podzimu a jara k terapiím sloužila vybavená posilovna, místnost pro arteterapii a relaxační místnost pro individuální terapii. V rámci muzikoterapie probíhaly v určené dny hodiny individuální muzikoterapie s klienty neklidnými, problémovými, a to v relaxační místnosti. Společně s hipoterapií a cvičením v rehabilitaci se tyto terapie staly pravidelnou nabídkou pro naše klienty. Nabízí vytržení ze stereotypu, pocit radosti z tvoření, pohybu. Dávají klientům pocit radosti, seberealizace, podporují klienty k aktivizaci jejich fyzických i psychických sil. Hipoterapie V Zámku Břežany se věnujeme léčebně pedagogicko-psychologickému ježdění na koni, jejímž cílem je uvolnění klientů a odbourávání úzkosti, rozvíjení a zdokonalování pohybových schopností, odstranění agresivity a zvyšování sebehodnocení.v roce 2007 se hipoterapie aktivně účastnilo 68 klientů z výchovných i ošetřovných oddělení /40 % obyvatel zařízení/. Nově byly zařazeny dvě klientky, kterým hipoterapie velmi prospívá, tři klienti přestali hipoterapii navštěvovat z důvodu zhoršení jejich zdravotního stavu. Terapie probíhaly ve skupině maximálně 10 klientů podle nového plánu, kdy někteří klienti byli pro velký zájem zařazeni vícekrát v týdnu. Také byla vybrána skupina nejšikovnějších klientů, aby se mohli plně věnovat i práci s koňmi ze země a voltižnímu cvičení. Pracovní terapie probíhala po celý rok, hospodářství nabízí v průběhu roku mnoho možností pracovní činnosti. Klienti pomáhají podle svých individuálních schopností s každodenní péčí o zvířata a vším co s tím souvisí. O práci v hospodářství má zájem stále více klientů, hlavně děvčata, která vypomáhají o víkendech. Práce jim přináší smysluplné využití volného času, zlepšení fyzické kondice a naučí se novým dovednostem. V letošním roce jsme využívali 5 koní, bohužel jsme v srpnu přišli o nejstaršího koně kvůli jeho zdravotním problémům, ale v říjnu ho nahradil kůň nový a mladý, zakoupený z finančních darů sponzorů - klisna českomoravského belgického koně. Než bude plně zařazena do terapie, musí ještě projít základním výcvikem a také se naučit všechny potřebné dovednosti jako např. přístup k rampě pro nasedání a sesedání klientů, klidné stání a uvyknout si na hluk a předměty, se kterými se bude při terapii setkávat. Také bychom ji chtěli zaučit i v tahu. Po celý rok jsme pro klienty hipoterapie připravovali různé soutěže a výlety. Metodika při pedagogicko-psychologickém ježdění je velmi pestrá a záleží jen na tvořivosti terapeuta. Omezena je pouze psychickými a fyzickými možnostmi klientů, které jsou značně rozdílné. V dubnu jsme uskutečnili s klienty, kteří jsou zařazeni do pracovní terapie v hospodářství, jednodenní výlet do Moravského Krumlova, v květnu jsme s voltižní skupinou nacvičili voltižní vystoupení, se kterým jsme se předvedli na jezdeckém dni v nedalekých Oleksovicích, v srpnu jsme se vydali společně s klienty a koňmi na výlet po krásách okolí Zámku. Za hezkého počasí jsme také podnikali krátké výlety koňským vozem do okolí Zámku, kterého se mohli zúčastnit i klienti, kteří se bojí na koně sednout nebo jim to neumožňuje jejich zdravotní stav. Všichni klienti mohou navštěvovat hospodářství po celý rok, zvířata hladit nebo jen pozorovat a relaxovat.

10 Bítov Od měsíce května do měsíce srpna probíhala pravidelně týdenní rekreace pro všechny klienty našeho zařízení na vlastním rekreačním středisku Bítov Horka. Cílem těchto pobytů je především aktivní odpočinek a poznávací činnost v okolí Vranovské přehrady. Klienti na čas změní prostředí a organizaci dne, což pozitivně ovlivňuje jejich psychiku. Ti, kteří nejezdí domů, pobývají na Bítově až 3 týdny. Týden strávili na chatě někteří klienti společně se svými rodiči. Volnočasové aktivity Nabídka a vyplnění volného času zahrnuje aktivity jak zájmové, tak kulturní i sportovní. Každý měsíc proběhlo v průměru 4-5 akcí, viz příloha. Ze zájmových aktivit byly klientům nabízeny činnosti v dílně keramické, hrnčířské, tkalcovské, stolařské, pletení z pedigu, z ručních prací paličkování, vyšívání,. dále vaření jednoduchých jídel ve cvičné kuchyňce. Ve výtvarné dílně byla vytvářena výtvarná díla, jak prostorové, tak plošné, různými technikami, které slouží k prezentaci domova, výzdobě společných prostor a zútulnění nových interiérů. Při nabídce všech jmenovaných aktivit se přihlíželo k naplánovaným cílům v individuálních plánech klientů. Činnosti byly více specifické a více individuální. Cíle individuálních plánů se odrazily i v preferenci jim oblíbených činností - navýšila se nabídka rukodělných prací, poptávka byla po hodinách vaření, obsluze elektrických spotřebičů ( pračky, žehličky, ) v rámci přípravy na chráněné bydlení. Tradičně probíhalo v zimních měsících promítání filmů v našem videoklubu, v létě koupání ve venkovním bazénu. Klienty oblíbený bazén byl otevřen od 15. června do 20. srpna. Z dalších aktivit bylo v létě nabízeno stanování v areálu zámeckého parku, které se setkalo s velkým úspěchem a zájmem ze strany klientů. Vzájemná spolupráce trvá s rodinou z Německa. Z jejich iniciativy byl opět pro naše klienty uspořádán čtrnáctidenní pobyt v penzionu nedaleko Salzburgu v překrásné přírodě rakouských Alp. Pobyt s bohatou nabídkou sportovních a kulturních aktivit byl plně hrazený sponzory. Snahou našich akcí je i integrace klientů do společnosti, blízkého okolí, dát jim pocit zažít normální běžný život. Součástí byly i pravidelné vycházky na zmrzlinu, limonádu do místní cukrárny, nákupy v obchodech Průměrně každý měsíc jsou v domově pořádány 3 4 akce viz příloha. Spolupráce se školami Na praxi byly v našem zařízení studenti většinou na výchovném úseku, částečně i na úseku zdravotní péče. Pravidelně na exkurze zajíždějí studenti SPgŠ a SZŠ Znojmo. Pokračujeme i ve společných akcí s místní Základní školou Břežany. Žáci ZŠ se účastní sportovních aktivit v našem domově, společně tvoří z hlíny v naší keramické dílně, a naopak naši klienti se účastní školních sportovních akcí, výtvarných výstav. Novinkou je docházka našich klientů do místní obecní knihovny, kde si zapůjčují knihy a kde pod vedením knihovnice bylo uspořádáno několik přednášek na téma kniha, spojené se soutěžemi Personální záležitosti Stav zaměstnanců k osob Stav zaměstnanců k osob / k navýšení počtu zaměstnanců došlo v přímé péči, u pracovníků sociální péče obslužná a výchovná činnost/

11 . Počet pracovníků dle kategorií k Správní zaměstnanci 6 Zdravotní sestry 13 Pracovnice sociální péče obslužná činnost 62 Sociální pracovnice 2 Vychovatelé 9 Pracovnice sociální péče výchovná činnost 7 Údržbáři 4 Kuchařky 9 Krejčí 2 Pradleny 4 Uklizečky 5 Celkem 123 Základní ekonomické údaje Přehled o plnění rozpočtu v roce 2007 / v tis. Kč/ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění k upravenému rozpočtu Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb ,4 Tržby za prodané zboží Použití fondů ,0 Jiné ostatní výnosy ,0 Přijaté dotace z MPSV ,0 Příspěvek na provoz ,0 CELKEM VÝNOSY ,2 Spotřeba materiálu ,9 Spotřeba energie ,2 Spotřeba neskladovatelných dodávek ,1 Prodané zboží Opravy a udržování ,5 Cestovné ,0 Náklady na reprezentaci ,0 Ostatní služby ,1 Osobní náklady celkem ,0 Z toho: platy zaměstnanců ,0 OON ,0 soc. a zdravotní pojištění ,0 zákonné sociální náklady ,8 Odpisy majetku ,0 Daně a poplatky ,0 Ostatní náklady ,4 CELKEM NÁKLADY ,2 Výsledek hospodaření +8

12 Ekonomický a provozní úsek K zajištění provozu a zkvalitnění poskytovaných služeb byly v roce 2007 realizovány tyto stavební úpravy : dokončení modernizace a rekonstrukce ošetřovného od. 6A /rozdělení na dvě menší oddělení/ modernizace a rekonstrukce ošetřovného od. 2 rekonstrukce prádelny a žehlírny, vybudování dalšího pokoje pro klienty z od. 1 modernizace a rekonstrukce ošetřovného od. 9A modernizace a rekonstrukce ošetřovného od. 7 zahájení modernizace a rekonstrukce ošetřovného od. 9 / rozdělení na dvě menší oddělení/ Stavební část rekonstrukcí hradí v plném rozsahu majitel objektu- Kongregace sester sv. Hedviky, zařízení dovybavuje zrekonstruované prostory převážné novým nábytkem zhotovovaným na míru, osvětlovacími tělesy,bytovým textilem, podlahovými krytinami, koupelnovým nábytkem apod. Ze sdružených prostředků / peněžní prostředky klientů ze zrušeného kulturního fondu obyvatel a peněžního daru Rotary clubu Znojmo/ byl zakoupen zánovní autobus pro přepravu klientů. Údaje z rozvahy k v tis. Kč Aktiva celkem Stálá aktiva Oběžná aktiva v tom: zásoby 633 pohledávky finanční majetek ostatní aktiva Pasiva celkem Vlastní zdroje v tom: majetkové fondy finanční a peněžní fondy Výsledek hospodaření 8 Cizí zdroje v tom: krátkodobé závazky přechodné účty pasivní Organizační členění - úsek zdravotní a sociální péče oddělení, rehabilitace - úsek aktivizačních a výchovných činností - úsek ekonomický a provozní účtárna, sklad, stravování, prádelna, údržba, krejčovna, úklid, hiporehabilitace - sociální pracovnice

13 Členství ve společnostech a organizacích - České Hnutí speciálních olympiád Praha - Česká hudební společnost - Znojemská beseda - Mezinárodní hudební festival Salva Charita a Salve Vita Strakonice Děkujeme všem našim přátelům za jejich sponzorské aktivity: Česká provincie Kongregace sester svaté Hedviky Břežany Hrušovanská lékárna s.r.o. Hrušovany n. Jevišovkou Klub přátel z Valtic KOVOX Otrokovice Římskokatolická farnost Štítná nad Vláří SCA Hygiene Products s.r.o. Praha Sdružení rodičů a přátel domova Německá provincie Kongregace sester sv. Hedviky Rakouská provincie Kongregace sester sv. Hedviky Paní Anny Vitkovska - Rakousko Rodina Boguhn Německo Rodina Flachowa Rakousko ZEVA Hrušovany n.jevišovkou Lubomír Kobliha Hrušovany n.jevišovkou Miluše Fousková Hrušovany n.jevišovkou Intramo Znojmo s.r.o. TBG Metrostav s.r.o. Praha Jan Balada, Břežany Jiří Žák, Břežany Pavel Mikeska, Břežany Jiří Jelínek, Znojmo Cyklokučera Znojmo Rotary Club Znojmo MUDr. Alois Maloušek, Hrušovany n.jevišovkou Jiří Mika, Hrušovany n. Jevišovkou Vinné sklepy Lechovice Ivana Valachovičová, Hrušovany n.jevišovkou DELIKOMAT Brno s.r.o. Břežany Mgr.Jiří Herzig ředitel zařízení příloha: Seznam akcí kulturní, zájmové a sportovní činnosti uskutečněných v roce 2007

14 Kulturních a sportovní aktivity uskutečněné v roce 2007 LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC Vánoční koncert ZUŠ Božice v kapli Tříkrálové koledování Účast na výtvarné soutěži ZŠ Břežany téma Zima Turnaj v jízdě na rotopedu I. Ročník Ples Valtice Hokej Znojmo Divadlo Znojmo Zimní rekreace Jeseníky Ramzová Divadlo Znojmo Turnaj ve stolním tenise v Kyjově Masopustní veselice Společná akce se ZŠ Břežany - plavání v krytém bazénu v Hrušovanech n.jev. Hokej Znojmo Zimní meziústavní sportovní hry Svratka 2007 Zimní rekreace Vysočina Plavání v krytém bazénu v Tavíkovicích Turnaj v kuželkách v Šanově Pepíkovský turnaj ve stolním tenise v Prostějově Malování pro radost výtvarné odpoledne Divadlo Znojmo Výlet za krásami Podyjí Plavecké závody Hodonín Koncert nadace NOVA Chceme žít s Vámi Zámecká skořápovník Velikonoční pomlázka Výlet na kolech Mezinárodní hudební festival Strakonice 2007 Salve vita, salve charitas Plavání v krytém bazénu v Tavíkovicích Pálení čarodějnic táborák Dvoudenní tématický výlet Účast na výtvarné soutěži ZŠ Břežany téma Jaro Turnaj v přehazované v Nezamyslicích Výšlap do přírody s táborákem Divadlo Znojmo Jednodenní tématický výlet Pobyty na chatě Bítov XXXII. Krajské sportovní hry v Zubří Den plný her a překvapení Běh pro zdraví společná akce se ZŠ Břežany Otevírání bazénu Pobyty na chatě Bítov Duhový den den otevřených dveří Pobyty na chatě Bítov Bobřík odvahy a vytrvalosti stanování

15 SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Pobyt rodičů s klienty na chatě Bítov Večerní táborák Rekreace u moře Chorvatsko Krajské sportovní hry TMP Křižanov Rekreace Salzburg Rakousko Jezdecký den Kuchařovice voltižní vystoupení Výlet na kolech Jezdecký den Tavíkovice voltižní vystoupení Cvičíme pro radost sportovní odpoledne Turnaj v kopané v Kyjově Podzimní dýňobraní Břežany Open nultý ročník cyklistických závodů Diskotéka Kino Znojmo Taneční kurzy Brno Účast na fotosoutěži Život nejen na kolech Taneční kurzy Brno Podzimní olympiáda Člověče nezlob se Zpívánky společné zpívání a hraní na všelico Divadelní vystoupení Rozsvícení Adventního stromu Mikuláš v kapli Mikulášský turnaj ve stolním tenise IX. ročník Vánoční besídka v kapli Štědrovečerní koledování Silvestr

Zámek Břežany, příspěvková organizace. Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zámek Břežany p.o. rok 2008

Zámek Břežany, příspěvková organizace. Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zámek Břežany p.o. rok 2008 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA Zámek Břežany p.o. rok 2008 Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti Historie zařízení Sociální

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2011 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2011 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2011 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

1. Cíle sociální služby

1. Cíle sociální služby V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí, podporu v seberealizaci a nezávislosti. Pomocí nácviku sociálních dovedností

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová.

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová. Výroční zpráva Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny za rok 9 Louny, únor 1 Ing. Libuše Machillová ředitelka 1 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Sídlo organizace: zřizovatel: Městská

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností SAZEBNÍK ÚHRAD Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností (platný od 1. 6. 2008; v platném znění aktualizace k 1.3. 2014) Úhradu nákladů za poskytování základních činností za poskytovanou

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice A. Krause 1995, 530 02 Pardubice Provozní dispozice (řád) Denní stacionář Slunečnice Pardubice je od 1. 1. 2007 jednou z organizačních složek příspěvkové

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace sídlo: Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart IČ: 71175237 zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2013 Obsah: 1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZAČNÍ

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU. Rokytnice v Orlických horách

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU. Rokytnice v Orlických horách DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU Rokytnice v Orlických horách KRÁTKÝ POHLED DO HISTORIE DOMOVA Od roku 1948 byl v místě dnešního Domova zaveden Ústav pro přestárlé občany, který posléze změnil název na Domov odpočinku

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 1 Výroční zpráva za rok 2006 Ústav sociálních služeb Milíčeves 2 Obsah výroční zprávy: 1. Veřejný závazek a informace pro veřejnost Poslání Cílová skupina Principy poskytovaných služeb Cíle zařízení Základní

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 www.domovjedli.cz

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace 671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527 e-mail: domov@domovtavikovice.

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace 671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527 e-mail: domov@domovtavikovice. Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace 671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527 e-mail: domov@domovtavikovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1 Snažíme se lidem s mentálním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTOVANÁ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTOVANÁ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTOVANÁ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE Obsah Obsah Úvod Veřejný závazek Organizační schéma Finanční zpráva Zaměstnanci Významné akce Zhodnocení průběhu

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012 1. Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012 1. Úvodní slovo V roce 2012 vláda pokračuje v úsporných opatřeních, která dopadají i na sociální služby. Díky členství v Asociaci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Směrnice č. 19 Veřejné informace o službě I. Základní informace právní forma: Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje zřizovatel: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 www.domovjedli.cz

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU Dětská ozdravovna Bedřichov Špindlerův Mlýn IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov DĚTSKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 V Bystřici pod Hostýnem dne 23.5.2013 Obsah Úvodní slovo str. 3 Základní údaje o organizaci..str. 4 Veřejný závazek služby domov pro seniory str. 5 Materiální,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@domovolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@domovolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@domovolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2011 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Monitorovací zpráva č.3 ( 1.6.2007 30.11.2007 )

Monitorovací zpráva č.3 ( 1.6.2007 30.11.2007 ) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE, příspěvková organizace Riegrovo náměstí 159, 767 24 KROMĚŘÍŽ IČO : 71 19 34 30, DIČ : CZ 71 19 34 30 Bankovní spojení : Komerční banka a.s. Kroměříž, číslo účtu : 35 73

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více