Zámek Břežany, příspěvková organizace. Břežany 1, Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zámek Břežany p.o. rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zámek Břežany, příspěvková organizace. Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zámek Břežany p.o. rok 2007"

Transkript

1 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA Zámek Břežany p.o. rok 2007

2 Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti Historie zařízení Sociální péče Zdravotní péče a rehabilitace Aktivizační činnosti Personální vybavení Ekonomické údaje Organizační členění Členství ve společnostech a organizacích Sponzoři

3 Základní informace Název organizace: Sídlo organizace: Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, Břežany 1, Břežany IČ: Zřizovatel: Vedoucí pracovníci: ředitel: zástupce ředitele: vrchní sestra: vedoucí vychovatelka: sociální pracovnice: účetní: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, BRNO Ič: Mgr. Jiří Herzig ing. Miluše Musilová Romana Hušková Mgr. Zdeňka Protivínská Eva Cuperová Anastázie Uhrová Telefon: ekonomický úsek, ústředna ordinace ředitel telefonní automat Fax: www. zamekbrezany.cz bankovní spojení: KB Znojmo, expozitura Hrušovany nad Jevišovkou číslo účtu: /0100 Kapacita zařízení: Počet obyvatel k : 170 klientů 169 klientů

4 Cílová skupina, předmět činnosti Poslání Zámek Břežany je domov pro osoby s mentálním postižením všech stupňů. Posláním zařízení je vytvořit plnohodnotný náhradní domov, kde se život přibližuje co nejvíce přirozenému životu a kde podpora rozvíjí individualitu a schopnosti obyvatel. Cílová skupina - mládež a dospělé osoby od 16 let - s mentálním postižením (středně těžký, těžký, hluboký stupeň postižení) - s kombinovanými vadami Uchazeči mohou být z celé republiky, přednostně přijímáme uchazeče z Jihomoravského kraje. Kvalitní služby nemůžeme poskytnou zájemcům: - s autistickými rysy - s těžkými psychiatrickými onemocněními / např. schizofrenie../ - s agresivními sklony, ohrožujícími sebe nebo okolí - s těžkým stupněm specifických smyslových vad / zrakové postižení, sluchové postižení,vady řeči / - s nasogasterickou sondou - alkoholikům a osobám, které mají problémy s jinými návykovými látkami Předmět činnosti Zámek Břežany poskytuje sociální služby v souladu s paragrafem č. 35 a 48 zákona č. 108/2006 Sb. Poskytováním sociální služeb se rozumí : - poskytnutí ubytování - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy V závislosti na stupni mentálního postižení: - zdravotní, ošetřovnou a rehabilitační péči - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředním - sociálně terapeutické činnosti - podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností - nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost - pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Dále nabízí k využití: - preventivní rehabilitaci a hiporehabilitaci - venkovní bazén - chatu Bítov

5 Historie zařízení Původem barokní zámek, přebudován ve stylu empirickém, se nachází v malé vesničce Břežany na jižní Moravě, nedaleko státních hranic s Rakouskem. Zámek stojí na vyvýšenině, je dvoupodlažní a postavený do tvaru čtyřúhelníku. Obklopuje jej rozsáhlý anglický park o rozměrech 6 ha. Jeho součástí jsou přilehlé hospodářské budovy. Historie zámku se datuje k roku 1490, kdy patřil klášteru Velehradskému, více už není známo. Až roku 1713 udávají prameny jako pána Adama z Lichtensteina. Které jiné šlechtické rody se na zámku vystřídaly, není nikde zaznamenáno. V roce 1926 byl zámek odkoupen Kongregací sester sv. Hedviky od barona Wambolta Umstadta, za účelem zřízení ústavu pro oligofrenní dívky. V roce 1947 byla budova zestátněna, majitelem se stala Česká katolická Charita a zařízení načas sloužilo přestárlým lidem. Od roku 1952 však bylo rozhodnuto o umísťování pouze dětí mentálně postižených. Účel využití domov pro mentálně postižené už nikdy nebyl změněn. Přestavba zámku pro sociální účely byla dlouhodobá a trvá s menšími přestávkami až do současné doby. Obnova vybavení a modernizace bydlení je realizována etapovým způsobem, dle stanovených priorit a finančních možností zařízení a majitele objektu. Spolupráce s majitelem objektu Českou provincií Kongregace sester sv. Hedviky je na odpovídající úrovni. Částku za roční pronájem majitel objektu vkládá do modernizace zařízení a oprav budovy. Je připravena studie modernizace všech oddělení do roku Zámek Břežany je příspěvkovou organizací. Zřizovatelské funkce vůči ní vykonává Rada Jihomoravského kraje, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění. Sociální péče Počet obyvatel k datu byl 169, z toho 62 mužů a 107 žen. Průměrný věk klientů je 41,1 roků. Členění, počet příjmů a ukončení pobytů Celkem byl v průběhu roku 2007 ukončen jeden pobyt z důvodu úmrtí. Do zařízení jsme nepřijali žádné klienty, a to z důvodu vzhledem k postupnému snižování kapacity zařízení a probíhající rekonstrukce stávajících oddělení. Rozdělení obyvatel podle věkových skupin Od 16 - do 18 let 3 Od 19 - do 26 let 32 Od 27 - do 65 let 127 nad 65 let 7 celkem 169 Z celkového počtu 170 lůžek / kapacita stanovená zřizovatelem pro rok 2007/ bylo 116 standardních a 54 ošetřovatelských / klienti trvale upoutaní na lůžko nebo mobilní za pomoci druhé osoby/.

6 Úroveň bydlení Klienti jsou ubytováni na 32pokojích a 2 pokojích vybudovaných na galeriích.. Z celkového počtu jsou 2 jednolůžkové, 12 trojlůžkových. Ostatní jsou vícelůžkové. K datu byly v organizaci platné tyto úhrady za bydlení a služby za jeden ubytovací den v korunách: Služby 52 Ubytování v 1-3 lůžkovém pokoji 75 Ubytování ve vícelůžkovém pokoji 70 Stravování klientů Stravování klientů zajišťujeme vlastním stravovacím úsekem, který prošel v průběhu roku 2005 celkovou rekonstrukcí. Stravování je zajištěno celodenně tj. snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře / v případě dietních požadavků i další večeře/. K datu byly v organizaci platné tyto finanční normy průměrných nákladů na potraviny a režie za jeden ubytovací den v korunách: Strava normální Strava dietní, diabetická Klienti ve věku do 18 let 90 Klienti ve věku nad 18 let Doba návštěv Návštěvy klientů v zařízení jsou povoleny kdykoliv v průběhu dne, a to v pracovních dnech i ve dnech pracovního volna. Návštěvní neděle je každá druhá neděle v měsíci. V tento den je přítomen ředitel zařízení nebo jeho zástupce, sociální pracovnice a vrchní sestra. Návštěvy klientů se přijímají na místech k tomu vymezených vestibul, chodba v přízemí, jídelna, malá zasedací místnost a mají možnost pohybu po celém areálu. Návštěvy nemocných klientů mohou být uskutečněny u lůžka. V rámci Duhového dne Den otevřených dveří - mají rodiče a ostatní hosté možnost volného pohybu po celém areálu zařízení, čehož využívají v hojné míře. Zdravotní péče a rehabilitace Zdravotní úsek je rozdělen na 14 oddělení. Dle svých fyzických a mentálních schopností jsou uživatelé zařazeni do 4 oddělení výchovných a 10 oddělení ošetřovných / z toho 2 oddělení pro klienty s hlubokým postižením /. V průběhu celého roku poskytovaly pracovnice úseku zdravotní a sociální péče klientům komplexní ošetřovatelskou péči, kterou vyžadoval jejich zdravotní i psychický. stav, aby se mohli co nejvíce zapojit do každodenního života a tím i do chodu domova. Péče je zajišťovaná v souladu se standardy ošetřovatelské péče jednotlivých výkonů a individuální ošetřovatelskými plány, které umožňují individuální řešení vzniklých problémů jednotlivých klientů, neustálé sledování aktuálního stavu a jeho řešení. Probíhalo zavádění nové ošetřovatelské dokumentace a ošetřovatelského procesu do praxe. Ošetřovatelský proces slouží k systematické, důsledné, kontinuální péči směřované k sérii propojených činností, prováděných u jednotlivých klientů, při individualizované ošetřovatelské péči. Důležitým posláním úseku zdravotní a sociální péče je nejen léčit různé nemoci, ale především jim předcházet a nebo se snažit o zmírnění obtíží jednotlivých klientů.

7 Preventivní a léčebnou péči zajišťovala obvodní lékařka, dojíždějící do zařízení 2x týdně / pondělí a čtvrtek/ a dětská lékařka/ dle potřeby/. Dalšími odbornými lékaři, kteří ordinují přímo v zařízení jsou - psychiatrička /1x za dva týdny/ a kožní lékařka /1 x měsíčně vždy v předem stanovený den /. Mimo dobu pobytu lékařů v zařízení je na zvážení vrchní sestry, zda je dle zdravotního stavu klienta nutno zajistit lékařskou péči ihned nebo pokud není zdravotní stav akutní, kontaktovat lékaře, zajišťovat následnou péči v nemocnici či jiném zdravotním zařízení. Důležitost byla kladena na pobyt na čerstvém vzduchu, a to nejen mobilních, ale i imobilních klientů. K procházkách je využíván především rozsáhlý areál okolního lesoparku. Pro klienty byly pořádány také výlety jednodenní i týdenní pobyty - zimní i letní rekreace, měli možnost navštívit mnoho jiných kulturních akcí a rozvíjí se i aktivizační činnost klientů na ošetřovných odděleních. Snahou všech zaměstnanců je vytvořit klientům klidné, pohodlné, alespoň částečně rodinné prostředí, zvláště těm, kteří zde zůstávají po celý rok. Prevence dekubitů Důležitou součástí ošetřovatelské péče byla i prevence dekubitů u imobilních, inkontinentních klientů..u rizikových klientů je vypracována ošetřovatelská diagnóza prevence dekubitu s následným plánem ošetřovatelské péče určenými činnostmi, kterými se snažíme předcházet vzniku dekubitu, např.pravidelným polohováním v pravidelných intervalech, rehabilitačním cvičením, masážemi, ošetřováním kůže různými ochrannými emulzemi,olejíčky, mastmi, masážními roztoky. Všichni rizikoví klienti leží na antidekubitní matraci a jsou u nich používány různé antidekubitní pomůcky kola, klíny, válce a jiné podložky. Důležitost je kladena na pravidelnou výměnu inkontinentních pomůcek, osobního a ložního prádla. Rehabilitace Důležitou součástí zdravotního úseku je rehabilitace, kde pracují 2 pracovnice. Rehabilitaci navštěvuje 90 klientů (což je 53 % z celkového počtu všech klientů zařízení). Snahou je předcházet dalšímu zhoršování zdravotního stavu klientů, dalším kontrakturám. Probíhá zde pravidelné cvičení s imobilními, paretickými klienty, využívána je polohovací vířivá vana a vířivý bazén pro 5 klientů, masážní lehátko, přístroj Rehatrend využíván zvláště hemiparetiky, ale je určen i klientům s problémy kloubními. Na rehabilitaci probíhají i léčebná cvičení, procvičování dolních i horních končetin,nácviky manipulace horních končetin za použití různých pomůcek. Rehabilitace probíhá v ranních i odpoledních hodinách, snažíme se zapojit co nejvíce klientů. Aktivizační činnost Výchovná a vzdělávací činnost byla prováděna 8 pedagogickými pracovníky ve dvou směnách a týkala se 49 klientů / 29 % z celkového počtu klientů /. Průběh dne je organizován v denním režimu: 7,00 8,30 Ranní hygiena, pracovní terapie, snídaně 8,30 11,30 Výuka ve výchovných třídách výchovné skupiny Práce v dílnách pracovně výchovné skupiny 11,30-12,30 Oběd 12,30-14,30 Relaxace, vycházky, osobní volno 14,30-17,00 Zájmové a sportovní aktivity výchovné skupiny

8 Výuka pracovně výchovné skupiny 17,00-18,00 Pracovní terapie na odděleních, kuchyni 18,00-18,30 Večeře 18,30-21,00 Osobní volno večerní hygiena, návštěvy kaple, čtení, sledování televize.. Výchovná a vzdělávací činnost byla více zaměřena na oblast aktivit: hudebních výtvarných pracovních pohybových Vycházelo se z vypracovaných ročních výchovných plánů, které má každá skupina specifické. Prvotní bylo plnění a práce s klientem podle individuálních plánů. Tento přechod, změna v koncepci výchovné práce, byla prvním krokem k dalším změnám na úseku aktivizační a výchovné činnosti. Prioritou je nejen nabídka činností, ale především individualizace poskytované podpory. V rámci prezentace našeho domova jsme se účastnili Mezinárodního hudebního festivalu ve Strakonicích, Hudební přehlídky souborů v Humenném. V rámci regionu proběhla výstava fotografií vytvořených klienty v Galerii Na věčnosti ve Znojmě. V celorepublikové fotografické soutěži amatérů Život nejen na kolech se naše klientka umístila na pěkném 2. místě ve své kategorii V regionálním tisku probíhaly prezence sportovních akcí ( SH Zubří, Mikulášský turnaj ve stolním tenise, pobyt u moře, Duhový den, atd. ). Náš domov byl pověřen organizací 32. ročníku Krajských sportovních her pro klienty se středním mentálním postižením v Zubří., nad nimiž převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje pan ing. Stanislav Juránek. V roce 2007 proběhla i diagnostika několika klientů ze SPC Brno a byla otevřena, ke stávající, i druhá třída kurzu základů vzdělání, tzv. večerní škola. Tato aktivita vyplynula z plnění individuálních plánů, kdy si klienti přáli vzdělávat a tyto cíle si uložili. Celkem se v našem domově pod záštitou ZŠ v Hrádku a pod výukou speciálních pedagogů vzdělává 5 klientů ve třídě s rehabilitačním programem a 19 klientů v kurzech večerní školy. Spolupráce s pedagogy byla a nadále je velkým přínosem. Po dohodě s pedagogickými pracovníky zaměřují učivo trivia na budoucí praktický život klientů v chráněném bydlení. Pracovní terapie na ošetřovných odděleních Pro klienty s těžkým a hlubokým stupněm postižení pravidelně probíhaly tyto nabídky terapií: muzikoterapie arteterapie práce s hlínou pohybová terapie trampolining individuální vycházky s imobilními klienty V březnu 2007 byl navýšen počet pracovníků pro terapie na ošetřovných odděleních tak, že se prakticky vykryla výchovná práce na 6 ošetřovných oddělení. Pracuje se celkově se 105 klienty / 62 % z počtu klientů /. Harmonogram nabízených činností byl nastaven na požadavky a schopnosti klientely. Při podpoře bylo v co nejvyšší míře využíváno prostředí a pohybu využívalo se

9 především rozsáhlého lesoparku zámku, vybaveného sportovního areálu domova, hřiště, vycházek do přilehlé okolní přírody a vesnice. V průběhu roku to byla nabídka sezónních pohybových činností sáňkování, jízdy na tříkolce, dvoukole, plavání ve venkovním bazénu, cvičení na trampolíně. V zimních a chladných měsících podzimu a jara k terapiím sloužila vybavená posilovna, místnost pro arteterapii a relaxační místnost pro individuální terapii. V rámci muzikoterapie probíhaly v určené dny hodiny individuální muzikoterapie s klienty neklidnými, problémovými, a to v relaxační místnosti. Společně s hipoterapií a cvičením v rehabilitaci se tyto terapie staly pravidelnou nabídkou pro naše klienty. Nabízí vytržení ze stereotypu, pocit radosti z tvoření, pohybu. Dávají klientům pocit radosti, seberealizace, podporují klienty k aktivizaci jejich fyzických i psychických sil. Hipoterapie V Zámku Břežany se věnujeme léčebně pedagogicko-psychologickému ježdění na koni, jejímž cílem je uvolnění klientů a odbourávání úzkosti, rozvíjení a zdokonalování pohybových schopností, odstranění agresivity a zvyšování sebehodnocení.v roce 2007 se hipoterapie aktivně účastnilo 68 klientů z výchovných i ošetřovných oddělení /40 % obyvatel zařízení/. Nově byly zařazeny dvě klientky, kterým hipoterapie velmi prospívá, tři klienti přestali hipoterapii navštěvovat z důvodu zhoršení jejich zdravotního stavu. Terapie probíhaly ve skupině maximálně 10 klientů podle nového plánu, kdy někteří klienti byli pro velký zájem zařazeni vícekrát v týdnu. Také byla vybrána skupina nejšikovnějších klientů, aby se mohli plně věnovat i práci s koňmi ze země a voltižnímu cvičení. Pracovní terapie probíhala po celý rok, hospodářství nabízí v průběhu roku mnoho možností pracovní činnosti. Klienti pomáhají podle svých individuálních schopností s každodenní péčí o zvířata a vším co s tím souvisí. O práci v hospodářství má zájem stále více klientů, hlavně děvčata, která vypomáhají o víkendech. Práce jim přináší smysluplné využití volného času, zlepšení fyzické kondice a naučí se novým dovednostem. V letošním roce jsme využívali 5 koní, bohužel jsme v srpnu přišli o nejstaršího koně kvůli jeho zdravotním problémům, ale v říjnu ho nahradil kůň nový a mladý, zakoupený z finančních darů sponzorů - klisna českomoravského belgického koně. Než bude plně zařazena do terapie, musí ještě projít základním výcvikem a také se naučit všechny potřebné dovednosti jako např. přístup k rampě pro nasedání a sesedání klientů, klidné stání a uvyknout si na hluk a předměty, se kterými se bude při terapii setkávat. Také bychom ji chtěli zaučit i v tahu. Po celý rok jsme pro klienty hipoterapie připravovali různé soutěže a výlety. Metodika při pedagogicko-psychologickém ježdění je velmi pestrá a záleží jen na tvořivosti terapeuta. Omezena je pouze psychickými a fyzickými možnostmi klientů, které jsou značně rozdílné. V dubnu jsme uskutečnili s klienty, kteří jsou zařazeni do pracovní terapie v hospodářství, jednodenní výlet do Moravského Krumlova, v květnu jsme s voltižní skupinou nacvičili voltižní vystoupení, se kterým jsme se předvedli na jezdeckém dni v nedalekých Oleksovicích, v srpnu jsme se vydali společně s klienty a koňmi na výlet po krásách okolí Zámku. Za hezkého počasí jsme také podnikali krátké výlety koňským vozem do okolí Zámku, kterého se mohli zúčastnit i klienti, kteří se bojí na koně sednout nebo jim to neumožňuje jejich zdravotní stav. Všichni klienti mohou navštěvovat hospodářství po celý rok, zvířata hladit nebo jen pozorovat a relaxovat.

10 Bítov Od měsíce května do měsíce srpna probíhala pravidelně týdenní rekreace pro všechny klienty našeho zařízení na vlastním rekreačním středisku Bítov Horka. Cílem těchto pobytů je především aktivní odpočinek a poznávací činnost v okolí Vranovské přehrady. Klienti na čas změní prostředí a organizaci dne, což pozitivně ovlivňuje jejich psychiku. Ti, kteří nejezdí domů, pobývají na Bítově až 3 týdny. Týden strávili na chatě někteří klienti společně se svými rodiči. Volnočasové aktivity Nabídka a vyplnění volného času zahrnuje aktivity jak zájmové, tak kulturní i sportovní. Každý měsíc proběhlo v průměru 4-5 akcí, viz příloha. Ze zájmových aktivit byly klientům nabízeny činnosti v dílně keramické, hrnčířské, tkalcovské, stolařské, pletení z pedigu, z ručních prací paličkování, vyšívání,. dále vaření jednoduchých jídel ve cvičné kuchyňce. Ve výtvarné dílně byla vytvářena výtvarná díla, jak prostorové, tak plošné, různými technikami, které slouží k prezentaci domova, výzdobě společných prostor a zútulnění nových interiérů. Při nabídce všech jmenovaných aktivit se přihlíželo k naplánovaným cílům v individuálních plánech klientů. Činnosti byly více specifické a více individuální. Cíle individuálních plánů se odrazily i v preferenci jim oblíbených činností - navýšila se nabídka rukodělných prací, poptávka byla po hodinách vaření, obsluze elektrických spotřebičů ( pračky, žehličky, ) v rámci přípravy na chráněné bydlení. Tradičně probíhalo v zimních měsících promítání filmů v našem videoklubu, v létě koupání ve venkovním bazénu. Klienty oblíbený bazén byl otevřen od 15. června do 20. srpna. Z dalších aktivit bylo v létě nabízeno stanování v areálu zámeckého parku, které se setkalo s velkým úspěchem a zájmem ze strany klientů. Vzájemná spolupráce trvá s rodinou z Německa. Z jejich iniciativy byl opět pro naše klienty uspořádán čtrnáctidenní pobyt v penzionu nedaleko Salzburgu v překrásné přírodě rakouských Alp. Pobyt s bohatou nabídkou sportovních a kulturních aktivit byl plně hrazený sponzory. Snahou našich akcí je i integrace klientů do společnosti, blízkého okolí, dát jim pocit zažít normální běžný život. Součástí byly i pravidelné vycházky na zmrzlinu, limonádu do místní cukrárny, nákupy v obchodech Průměrně každý měsíc jsou v domově pořádány 3 4 akce viz příloha. Spolupráce se školami Na praxi byly v našem zařízení studenti většinou na výchovném úseku, částečně i na úseku zdravotní péče. Pravidelně na exkurze zajíždějí studenti SPgŠ a SZŠ Znojmo. Pokračujeme i ve společných akcí s místní Základní školou Břežany. Žáci ZŠ se účastní sportovních aktivit v našem domově, společně tvoří z hlíny v naší keramické dílně, a naopak naši klienti se účastní školních sportovních akcí, výtvarných výstav. Novinkou je docházka našich klientů do místní obecní knihovny, kde si zapůjčují knihy a kde pod vedením knihovnice bylo uspořádáno několik přednášek na téma kniha, spojené se soutěžemi Personální záležitosti Stav zaměstnanců k osob Stav zaměstnanců k osob / k navýšení počtu zaměstnanců došlo v přímé péči, u pracovníků sociální péče obslužná a výchovná činnost/

11 . Počet pracovníků dle kategorií k Správní zaměstnanci 6 Zdravotní sestry 13 Pracovnice sociální péče obslužná činnost 62 Sociální pracovnice 2 Vychovatelé 9 Pracovnice sociální péče výchovná činnost 7 Údržbáři 4 Kuchařky 9 Krejčí 2 Pradleny 4 Uklizečky 5 Celkem 123 Základní ekonomické údaje Přehled o plnění rozpočtu v roce 2007 / v tis. Kč/ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění k upravenému rozpočtu Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb ,4 Tržby za prodané zboží Použití fondů ,0 Jiné ostatní výnosy ,0 Přijaté dotace z MPSV ,0 Příspěvek na provoz ,0 CELKEM VÝNOSY ,2 Spotřeba materiálu ,9 Spotřeba energie ,2 Spotřeba neskladovatelných dodávek ,1 Prodané zboží Opravy a udržování ,5 Cestovné ,0 Náklady na reprezentaci ,0 Ostatní služby ,1 Osobní náklady celkem ,0 Z toho: platy zaměstnanců ,0 OON ,0 soc. a zdravotní pojištění ,0 zákonné sociální náklady ,8 Odpisy majetku ,0 Daně a poplatky ,0 Ostatní náklady ,4 CELKEM NÁKLADY ,2 Výsledek hospodaření +8

12 Ekonomický a provozní úsek K zajištění provozu a zkvalitnění poskytovaných služeb byly v roce 2007 realizovány tyto stavební úpravy : dokončení modernizace a rekonstrukce ošetřovného od. 6A /rozdělení na dvě menší oddělení/ modernizace a rekonstrukce ošetřovného od. 2 rekonstrukce prádelny a žehlírny, vybudování dalšího pokoje pro klienty z od. 1 modernizace a rekonstrukce ošetřovného od. 9A modernizace a rekonstrukce ošetřovného od. 7 zahájení modernizace a rekonstrukce ošetřovného od. 9 / rozdělení na dvě menší oddělení/ Stavební část rekonstrukcí hradí v plném rozsahu majitel objektu- Kongregace sester sv. Hedviky, zařízení dovybavuje zrekonstruované prostory převážné novým nábytkem zhotovovaným na míru, osvětlovacími tělesy,bytovým textilem, podlahovými krytinami, koupelnovým nábytkem apod. Ze sdružených prostředků / peněžní prostředky klientů ze zrušeného kulturního fondu obyvatel a peněžního daru Rotary clubu Znojmo/ byl zakoupen zánovní autobus pro přepravu klientů. Údaje z rozvahy k v tis. Kč Aktiva celkem Stálá aktiva Oběžná aktiva v tom: zásoby 633 pohledávky finanční majetek ostatní aktiva Pasiva celkem Vlastní zdroje v tom: majetkové fondy finanční a peněžní fondy Výsledek hospodaření 8 Cizí zdroje v tom: krátkodobé závazky přechodné účty pasivní Organizační členění - úsek zdravotní a sociální péče oddělení, rehabilitace - úsek aktivizačních a výchovných činností - úsek ekonomický a provozní účtárna, sklad, stravování, prádelna, údržba, krejčovna, úklid, hiporehabilitace - sociální pracovnice

13 Členství ve společnostech a organizacích - České Hnutí speciálních olympiád Praha - Česká hudební společnost - Znojemská beseda - Mezinárodní hudební festival Salva Charita a Salve Vita Strakonice Děkujeme všem našim přátelům za jejich sponzorské aktivity: Česká provincie Kongregace sester svaté Hedviky Břežany Hrušovanská lékárna s.r.o. Hrušovany n. Jevišovkou Klub přátel z Valtic KOVOX Otrokovice Římskokatolická farnost Štítná nad Vláří SCA Hygiene Products s.r.o. Praha Sdružení rodičů a přátel domova Německá provincie Kongregace sester sv. Hedviky Rakouská provincie Kongregace sester sv. Hedviky Paní Anny Vitkovska - Rakousko Rodina Boguhn Německo Rodina Flachowa Rakousko ZEVA Hrušovany n.jevišovkou Lubomír Kobliha Hrušovany n.jevišovkou Miluše Fousková Hrušovany n.jevišovkou Intramo Znojmo s.r.o. TBG Metrostav s.r.o. Praha Jan Balada, Břežany Jiří Žák, Břežany Pavel Mikeska, Břežany Jiří Jelínek, Znojmo Cyklokučera Znojmo Rotary Club Znojmo MUDr. Alois Maloušek, Hrušovany n.jevišovkou Jiří Mika, Hrušovany n. Jevišovkou Vinné sklepy Lechovice Ivana Valachovičová, Hrušovany n.jevišovkou DELIKOMAT Brno s.r.o. Břežany Mgr.Jiří Herzig ředitel zařízení příloha: Seznam akcí kulturní, zájmové a sportovní činnosti uskutečněných v roce 2007

14 Kulturních a sportovní aktivity uskutečněné v roce 2007 LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC Vánoční koncert ZUŠ Božice v kapli Tříkrálové koledování Účast na výtvarné soutěži ZŠ Břežany téma Zima Turnaj v jízdě na rotopedu I. Ročník Ples Valtice Hokej Znojmo Divadlo Znojmo Zimní rekreace Jeseníky Ramzová Divadlo Znojmo Turnaj ve stolním tenise v Kyjově Masopustní veselice Společná akce se ZŠ Břežany - plavání v krytém bazénu v Hrušovanech n.jev. Hokej Znojmo Zimní meziústavní sportovní hry Svratka 2007 Zimní rekreace Vysočina Plavání v krytém bazénu v Tavíkovicích Turnaj v kuželkách v Šanově Pepíkovský turnaj ve stolním tenise v Prostějově Malování pro radost výtvarné odpoledne Divadlo Znojmo Výlet za krásami Podyjí Plavecké závody Hodonín Koncert nadace NOVA Chceme žít s Vámi Zámecká skořápovník Velikonoční pomlázka Výlet na kolech Mezinárodní hudební festival Strakonice 2007 Salve vita, salve charitas Plavání v krytém bazénu v Tavíkovicích Pálení čarodějnic táborák Dvoudenní tématický výlet Účast na výtvarné soutěži ZŠ Břežany téma Jaro Turnaj v přehazované v Nezamyslicích Výšlap do přírody s táborákem Divadlo Znojmo Jednodenní tématický výlet Pobyty na chatě Bítov XXXII. Krajské sportovní hry v Zubří Den plný her a překvapení Běh pro zdraví společná akce se ZŠ Břežany Otevírání bazénu Pobyty na chatě Bítov Duhový den den otevřených dveří Pobyty na chatě Bítov Bobřík odvahy a vytrvalosti stanování

15 SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Pobyt rodičů s klienty na chatě Bítov Večerní táborák Rekreace u moře Chorvatsko Krajské sportovní hry TMP Křižanov Rekreace Salzburg Rakousko Jezdecký den Kuchařovice voltižní vystoupení Výlet na kolech Jezdecký den Tavíkovice voltižní vystoupení Cvičíme pro radost sportovní odpoledne Turnaj v kopané v Kyjově Podzimní dýňobraní Břežany Open nultý ročník cyklistických závodů Diskotéka Kino Znojmo Taneční kurzy Brno Účast na fotosoutěži Život nejen na kolech Taneční kurzy Brno Podzimní olympiáda Člověče nezlob se Zpívánky společné zpívání a hraní na všelico Divadelní vystoupení Rozsvícení Adventního stromu Mikuláš v kapli Mikulášský turnaj ve stolním tenise IX. ročník Vánoční besídka v kapli Štědrovečerní koledování Silvestr

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

Emin zámek, příspěvková organizace. Hrušovany nad Jevišovkou 275 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Emin zámek, příspěvková organizace. Hrušovany nad Jevišovkou 275 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Emin zámek, příspěvková organizace Hrušovany nad Jevišovkou 275 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Emin zámek, příspěvková organizace Hrušovany nad Jevišovkou

Více

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace 671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527 e-mail: domov@domovtavikovice.

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace 671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527 e-mail: domov@domovtavikovice. Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace 671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527 e-mail: domov@domovtavikovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 Snažíme se lidem s mentálním

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 22 Název: Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 6 82 Brno Ředitel domova: PhDr. Jiří Altman Adresa: Hlavní účel: poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 DOMOV HORIZONT příspěvková organizace Strážovská 1096, 697 01 Kyjov Domov Horizont, příspěvková organizace, Strážovská 1096, 697 01 Kyjov 2 Název organizace: Sídlo organizace:

Více

Emin zámek příspěvková organizace Šanov. Výroční zpráva příspěvkové organizace za rok 2014

Emin zámek příspěvková organizace Šanov. Výroční zpráva příspěvkové organizace za rok 2014 Emin zámek příspěvková organizace Šanov Výroční zpráva příspěvkové organizace za rok 2014 Název organizace: Emin zámek, příspěvková organizace Sídlo: Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou IČ organizace:

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 DOMOV HORIZONT příspěvková organizace Strážovská 1096, 697 01 Kyjov Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, 697 01 Kyjov 2 Název organizace: Domov Horizont,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015 Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 Duben 2015 Červen 2014 Atletické a sportovní hry v Zubří u Nového Města na Moravě. Název

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 DOZP Stará Oleška DOZP Česká Kamenice 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení

Více

KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (II. část) Praha, 2005

KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (II. část) Praha, 2005 KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (II. část) Praha, 2005 Zpracovala: Kontakt: Mgr. Veronika Boháčková, odd. sociální, MHMP SOC veronika.bohackova@cityofprague.cz

Více

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní údaje o organizaci 3 3 Prezentace zařízení 4 4 Poskytované služby 7 5 Personální zajištění služby 12 6 Hospodaření

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005

Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005 Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2005 DÚSP Čížkovice_Výroční zpráva za rok 2005 1 Obsah : I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení

Více

Palata Domov pro zrakově postižené

Palata Domov pro zrakově postižené Palata Domov pro zrakově postižené KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Na Hřebenkách 5 150 00 Praha 5 Telefon: 257 311 930 e-mail: servis@palata.cz Web: www.palata.cz Domov se nachází v krásném prostředí tříhektarového

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2 Budova Zámeček Předkládá: Mgr. Jiřinka Kubalčíková Název: Zámeček Střelice, příspěvková organizace Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační

Více

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010 Obsah: 1. Základní informace 1.1 Kontakty 1.2 Historie zařízení 1.3 Charakteristika organizace 1.4 Stěhování 2. Poskytované sociální služby 2.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením 2.2 Chráněné bydlení

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah 3 Úvod 4 Základní informace, poslání a charakteristika činnosti Poslání organizace Charakteristika činnosti a cílová skupina 6 Poskytování

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 12 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 28 str. 29 str. 32 str. 36 str. 38 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2013 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Domovy pro osoby se zdravotním postižením OleškaKamenice, p.o. Výroční zpráva o i a hospodaření za rok DOZP Stará Oleška DOZP Česká Kameni Obsah I. Sídlo II. Vznik a postavení III. Zaměření a IV. Stavebně

Více