[-bf/24dd] Hesla. Jednoty. bratrsk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "[-bf/24dd] Hesla. Jednoty. bratrsk"

Transkript

1 [ComputerModern/10pt] [-bf/14pt] [-bf/] [-bf/] [-it/] [-bf/] [-it/] [-it/] [-rm/] [-bf/] [-it/] [-bf/14pt] [/8p [-bf/24dd] Hesla Jednoty bratrsk 2010 [/10dd] Heslo roku: Vae srdce a se nechvje zkost! Vte v Boha, vte i ve mne.. Jan 14,1

2 c Evangelische Brder-Unitt, Herrnhut Czech edition c Petr Heman DLOS, 2009 Translation c Miroslav Matou, 2009 Cover c Slvek Heman, 2009 ISBN ISSN

3 3 vodn slovo ke 280. ronku Hesel Mil tenky, mil teni, heslo roku, slovo, kter ns bude provzet v tomto roce vemi 365 dny, je ndhern potujc slovo. Ve svt je spousta vc, kter lovka lekaj, ze kterch ho jm hrza. Ale Je nm nabz: mjte pece dvru, dvujte mmu Otci a mn. A se stane cokoli, nic vs neme vyrvat z m ruky. Drm vs a dvm na vs pozor. Neme se vm stt nic, o em bych nevdl. Mnoha lidem je zatko vzdt se domnlch jistot a svit se tto ruce. Znamen to toti rezignovat na vlastn reii a kontrolu nad vcmi. Proti tomu vak stoj mnostv dobrch zkuenost s vrou. Kolik je v ivot situac, kter jsou zdnliv neeiteln. lovk m dojem, e u se ned nic dlat. A prv tehdy dv Bh asto poznat svou blzkost skrze lidi, znamen, nebo slova, kter pomhaj a ukazuj nov cesty. Pi pohledu zptky je pak jasn: Bh, kter na dn ze svch stvoen nezapomn, tady zashl. Pejeme tenkm a tenm Hesel, aby v roce 2010 zakoueli opakovan potujc a povzbuzujc chvle se slovem, kter bud dvru ke Spasiteli Jei Kristu a Bohu, jeho Otci. Vdy Bo slovo chce pedevm napravovat, odnmat strach, dvat radost a vst k ivotu, v nm strach nem posledn slovo. Jednota bratrsk

4 Pouit peklady bible a psn esk pevody nmeckch originl jsou vybrny z rznch peklad bible oznaeno za odkazem k biblickmu textu takto: bez oznaen Bible, psmo svat Starho i Novho zkona, Ekumenick peklad, vyd. ERC, Praha 1985 (se svolenm BS) K Bible kralick, posledn vydn z roku 1613 P Nov zkon Z pvodnho eckho znn pel. Dr. Ondej M. Petr O.P., Vde 1970 bez oznaen Bratrsk zpvnk, 4. vydn, Jednota bratrsk v CN, Praha 1954 EZ Evangelick zpvnk, Synodn rada eskobratrsk crkve evang., Praha 1979 EZD Evangelick zpvnk: dodatek, Kalich, Praha 2004 Svt Kesansk psniky (nejen) pro mlde, Synodn rada CE v evangelickm nakladatelstv Kalich, Praha 1992 ZCSH Zpvnk Crkve eskoslovensk husitsk (uspodali Zdenk Trtk O., Ungermann O., imk L.), Blahoslav, Praha

5 5 Vysvtlen k soustav Hesel Pro kad den roku nabz knka Hesel ti obsahov souvisejc texty: Slova ze Starho zkona (tj. hesla) jsou kadoron losovna piblin z 1800 ver, obsaench v ochranovsk sbrce. Slova z Novho zkona jsou k tomu vyhledvna pednostn z oddl prbnho biblickho ten (viz ne). Tetm textem jsou v eskm vydn Hesel jednotliv sloky psn, volen pilhav k nedlnm a svtenm heslm. Pot nsleduj dva oddly pro kadodenn ten bible: Prvn ten je vybrno z lekcione, vydanho luterskou liturgickou konferenc a je vztaeno k tmatu tdne (heslo tdne a nedln evangelium). Na druhm mst stoj prbn ten AB (kumenische Arbeitsgemeinschaft fr Bibellesen), kter bhem ty let projde celm Novm zkonem a bhem sedmi let nejdleitjmi knihami Starho zkona; AB vybr rovn hesla msc a heslo roku. O nedlch mme odkaz na ten z evangelia, epitoly (i Skutk) a ze almu. A do posledn nedle crkevnho roku je ten z evangelia zrove perikopou (oddlem doporuenm jako text kzn); od 1. nedle adventn je perikopou ten z epitoly. Podobn je tomu u vznamnch dn a crkevnch svtk.

6 6 Denn modlitby Nedle: Crkev Kristova. Dk za vzken Kristovo a za Bo slovo. Prosba za zmocnn pro zvstovn a za poehnn pro vechny posluchae. Posvcen nedle. Probuzen a obnova duchovnho ivota, jednota v Duchu, bratrsk lska. Prosba za rozlin crkve a jejich spolen svdectv. Pondl: Sluba crkve ve svt. Zvstovn evangelia ve vech zemch. Duchovn rst ve sborech. Svdectv vry a lsky nekesanm. Vzdln a vybaven spolupracovnk ke slub v crkvch a ve spolenosti. Evangelizace. Lkask prce. ter: Rodina, kola, zamstnn. Nae dti, rodie, pbuzn, ptel. Nae prce doma, na pracoviti. Osvdovn vry v dennm ivot. Vchova dt, koly, internty, uitel, vychovatel. Vyuovn nboenstv a kesansk vchovy, prce s mlde, schzky mldee. Steda: Nai blin. Soused, kolegov v prci, obchodn ptel. Pomoc a tcha pro nemocn, slep, hluch a pro vechny postien. Ovdovl, osaml, vzov, lid bez pste, nezamstnan, obti tlaku a nsil. Diakonie domovy dchodc, stavy s peovatelskou slubou, sociln dlo. tvrtek: Spolenost. Nrody a jejich vldy. Mr a spravedlnost mezi nrody. Ochrana ped zneuitm sil vloench do lidskch rukou, pekonvn nrodnostn a rasov

7 7 nenvisti. Cizinci v na zemi, uprchlci. Mui a eny ve vedoucch postavench na vech rovnch. Odpovdn zachzen s dary stvoen. Denn chlb. Vrnost a pravdivost ve spolenm ivot. Vra v Bo veden ve svt a v Jeho moc lit vechny rny. Ptek: Nae crkev a sbor. Dk za spasiteln dlo Kristovo na ki. Prosba za vyznn hch a za nov vylit Ducha, za posilu vech len sboru ke vzjemn slub, za pipravenost vech ke spoluprci na Bom dle. Prosba za zmocnn pro vechny, kte jsou povolni ke slub zvstovat i pastsky peovat o sbor. Duch lsky a jednoty, budovn a zachovn na prce. Sluba Hesel k povzbuzovn jednoty, poehnn ppravy knky Hesel a pro jej tene. Pmluvn modlitby za crkev Kristovu doma i ve svt. Sobota: Pohled zpt a vhled. Dky za Bo dary a veden tdnem. Prosba za odputn pestupk a provinn. Poehnn pro nedli. Pmluvn modlitby za Izrael, lid prvn smlouvy. Pipravenost crkve Kristovy na jeho druh pchod. Radostn nadje vn slvy.

8 8 Modlitebn str Jednoty bratrsk USA jih Kostarika Guyana Ochranovsk seniort esk provincie Surinam Tanznie zpad Aljaka Evropsk kontinentln provincie Tanznie zpad Labrador Kongo Kigoma Jamajka, Kuba a Grand Cayman Honduras Jin Afrika Velk Britnie a Jin Asie Tanznie Rukwa Tanznie jih a Malawi Nicaragua Zambie Tanznie jihozpad USA sever

9 9 Vydn Hesel v rozlinch jazycch Hesla jsou rozena do celho svta a v souasnosti jsou vydvna asi v 50 jazycch v Evrop, Africe, Asii a Americe: afrikaans, albntina, arabtina, anglitina, balinztina (indonztina), basaa, batak, beuntina (tswana), bulhartina, etina, iewa (Malawi), tradin ntina, zjednoduen ntina, dntina, estontina, fintina, francouztina, hindtina, hmong, chorvattina, indonztina, inuktetuk (eskymtina), islandtina, italtina, japontina, kinyarwanda, kisuaheli, litevtina, lotytina, luick srbtina, maartina, miskito, nmina, nizozemtina, odiya, ovambo, papiamento, pedi, poltina, portugaltina, rongmei, rumuntina, rutina, rwandtina, sloventina, simalungun, sisvati, sranang, swahili, panltina, vdtina, tamil, thajtina, tibettina, tswana, turetina, venda, xhosa, zultina. Hesla vychzej tak v pvodnch biblickch jazycch, tj. hebrejtina a etina, a ve slepeckm psmu. Oficiln Internetovou strnku originlnch Hesel najdete na: Strnka s eskmi Hesly:

10 LEDEN 10 LEDEN I stvoil Bh lovka k obrazu svmu, k obrazu Bomu stvoil jej, mue a enu stvoil je. 1. Mojova 1,27 K Nov Rok Vechno, cokoli mluvte nebo dlte, ite ve jmnu Pna Jee a skrze nho dkujte Bohu Otci. Koloskm 3,17 1. sobota Lep je jdlo ze zeleniny a k tomu lska, ne z vykrmenho bka a s tm nenvist. Pslov 15,17 Bume pravdiv v lsce, a ve vem dorstme v Krista. On je hlava. Efezskm 4,15 Luk 4,16 21 Jakubova 4, Nedle po vnocch Slovo se stalo tlem a ubytovalo se mezi nmi; patili jsme na jeho slvu, slvu, jakou m jenom jedin Syn od Otce, pln milosti a pravdy. Jan 1,14 il 2. nedle Vechny pronrody budou se chvt strachem a rozilenm pro vechno to dobro a pro vechen pokoj, kter svmu lidu zjednm. Jeremi 33,9 Kdy jsme tedy ospravedlnni z vry, mme pokoj s Bohem skrze naeho Pna Jee Krista. manm 5,1 Rai ns v tom posilniti,

11 11 LEDEN Pane Kriste, potvrditi a eho se nedostv, tv milost nech nm pidv. 258,8 Luk 2, Janova 5, pondl V malikm hnv skryl jsem tv svou na maliko ped tebou, ale v milosrdenstv vnm slituji se nad tebou, prav vykupitel tvj Hospodin. Izai 54,8 K Vichni zheili a jsou daleko od Bo slvy; jsou ospravedlovni zadarmo jeho milost vykoupenm v Kristu Jei. manm 3, Mojova 2, Mojova 1, ter Ztracenou vyptrm, zabhlou pivedu zpt, polmanou ovu a nemocnou poslm, kdeto tunou a silnou zahladm. Ezechiel 34,16 Pn mi ekl: Sta, kdy m mou milost; vdy v slabosti se projev m sla. 2. Korintskm 12,9 1. Mojova 21, Mojova 1, steda Chvliti t budu mezi nrody, Hospodine, a jmnu tvmu almy prozpvovati. alm 18,50 K Jedinmu moudrmu Bohu bu skrze Jee Krista slva na vky vk. Amen. manm 16,27 1. Mojova 9, Mojova 1,26 2,4a

12 LEDEN 12 Zjeven Pn Epifanias Tma pomj, a svtlo to prav ji svt. 1. Janova 2,8 K 6. tvrtek Hospodin provdy odstran smrt. Izai 25,8 Vechno jsem odepsal, abych poznal Jee a moc jeho vzken i ast na jeho utrpen. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak doshl zmrtvchvstn. Filipskm 3,10 11 Matou 2,1 12 Efezskm 3,2 3a ptek Uka divy svho milosrdenstv, spasiteli tch, kdo se k pravici tv utkaj. alm 17,7 Pistupme tedy smle s doufnm k trnu milosti, abychom doshli milosrdenstv, a milost nalezli ku pomoci v as phodn. idm 4,16 K 1. Janova 3, Mojova 2,4b sobota V srdci svm skldm e tvou, abych neheil proti tob. alm 119,11 K Vechno dlejte bez reptn a bez pochybovn, abyste byli bezhonn a ryz, Bo dti bez poskvrny uprosted pokolen pokivenho a zvrcenho. V nm svite jako hvzdy, kter osvcuj svt, drte se slova ivota. Filipskm 2, Janova 2, Mojova 2,18 25

13 13 LEDEN Aliann modlitebn tden 1. nedle po Zjeven Pn Ti, kdo se daj vst Duchem Bom, jsou synov Bo. manm 8,14 9. nedle Hospodine, ty mj hlas usly zrna, rno ti pipravm ob a budu ekat. alm 5,4 Setnk odpovdl: Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou stechu; ale ekni jen slovo, a mj sluha bude uzdraven. Matou 8,8 Pane, zsta s nmi a zae due hlad, sv otevrej Psma, sv slovo u ns znt. Pane, zsta s nmi, a ohroz ns hch, a v setbu slova padnou nm kroupy, led a snh. 462,2 Matou 3,13 17 manm 12,1 3(4 8) 10. pondl Nech poznaj vechny nrody zem, e Hospodin je Bh; nen dn jin. 1. Krlovsk 8,60 Nech se ped jmnem Jeovm sklon kad koleno na nebi, na zemi i pod zem. Filipskm 2,10 Skutky 10, Mojova 3,1 13

14 LEDEN ter Kdo od potku povolv vechna pokolen? J, Hospodin, jsem prvn, j budu t u poslednch vc. Izai 41,4 On stvoil z jednoho lovka vechno lidstvo, aby pebvalo na povrchu zem, uril pevn ron dob i hranice lidskch sdel. Skutky 17,26 Jozue 3, Mojova 3, steda Uvil jsem, proto mluvm; byl jsem velmi pokoen. alm 116,10 Kdo ns odlou od lsky Kristovy? Snad souen nebo zkost, pronsledovn nebo hlad, bda, nebezpe nebo me? manm 8,35 Koloskm 2, Mojova 4, tvrtek Zjev se, Hospodine, v sle sv, a budeme zpvati a oslavovati udatnost tvou. alm 21,14 K Je vloil na enu ruce a ona se ihned vzpmila a velebila Boha. Luk 13,13 Marek 10, Mojova 4, ptek I ekl jsem: Panovnku Hospodine, odpus prosm! Jak Jkob obstoj? Je tak nepatrn! Hospodin byl nad tm jat ltost: Nestane se to, ekl Hospodin. Amos 7,2 3

15 15 LEDEN Andl mluvil k Josefovi: Porod syna a d mu jmno Je; nebo on vysvobod svj lid z jeho hch. Matou 1,21 Luk 12, Mojova 6, sobota Blzk jest Hospodin vechnm, kte ho vzvaj, vechnm, kte ho vzvaj v pravd. alm 145,18 K Z nadje se radujte, v souen bute trpliv, v modlitbch vytrval. manm 12,12 Matou 6, Mojova 7, nedle po Zjeven Pn Zkon byl dn skrze Moje, milost a pravda se stala skrze Jee Krista. Jan 1, nedle Nebudete pokoueti Hospodina Boha svho. 5. Mojova 6,16 K Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmvat. Co lovk zaseje, to tak sklid. Galatskm 6,7 Soudce ivch i mrtvch, Syn Boha ivho, pod potu z skutk zlch i z slova marnho. 255,3 Jan 2,1 11 manm 12,(4 8) pondl Elij ekl: Jak dlouho budete poskakovat na ob strany? Je-li Hospodin Bohem, nsledujte ho; jestlie Baal, jdte za nm! 1. Krlovsk 18,21

16 LEDEN 16 ekl Je: Poj, nsleduj mne. Matou 19,21 K 5. Mojova 4, Mojova 7, ter Shldni na mne, smiluj se nade mnou, dej svou slu svmu sluebnku! alm 86,16 ekl jim Je: Budete-li mti vru, jako jest zrno horin, dte hoe tto: Pejdi odsud tam, i pejde, a nebude vm nic nemonho. Matou 17,20 K Marek 2, Mojova 8, steda V Bohu jest spasen m a slva m. alm 62,8 K Milost Bo jest ivot vn v Kristu Jei, Pnu naem. manm 6,23 K Luk 16,14 17(18) 1. Mojova 8, tvrtek Boha ct, kdo se slitovv nad chudm. Pslov 14,31 K Je mladkovi ekl: Chce-li bt dokonal, jdi, prodej, co ti pat, rozdej chudm, a bude mt poklad v nebi; pak pij a nsleduj mne. Matou 19,21 Skutky 15, Mojova 9, ptek Bu rozhodn, vechen lide zem, je vrok Hospodinv. Dejte se do dla, nebo jsem s vmi. Aggeus 2,4

17 17 LEDEN imon ekl: Miste, namhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tv slovo spustm st. Luk 5,5 Jan 7, Mojova 9, sobota Hospodin miluje prvo. alm 37,28 Pemlejte o vem, co je pravdiv, estn, spravedliv, ist, cokoli je hodn lsky, co m dobrou povst, co se povauje za ctnost a co sklz pochvalu. Filipskm 4,8 5. Mojova 33,1 4( ) 1. Mojova 11, nedle po Zjeven Pn A pijdou od vchodu i zpadu, od severu i jihu, a budou stolovat v Bom krlovstv. Luk 13, nedle Posilnil se David v Hospodinu Bohu svm. 1. Samuelova 30,6 K Vm, pomoz m nedove. Marek 9,24 V tebe, Boe, doufm samho, jinde pomocnka nemm dnho. Jsi mj hrad a skla, nadje m stl, Hospodine! Pomoz v ponen dle svch zaslben ku vysvobozen! EZD 620,1 Matou 8,5 13 manm 1,14 17

18 LEDEN pondl Dalec pijdou, a budou stavti chrm Hospodinv. Zachari 6,15 K Nen u rozdl mezi idem a pohanem, otrokem a svobodnm, muem a enou. Vy vichni jste jedno v Kristu Jei. Galatskm 3,28 Izai 19,19 25 manm 1, ter Hospodin m poslal pozvednout truchlc na Sijnu, dt jim msto popela na hlavu elenku, olej vesel msto truchlen, zvoj chvly msto ducha beznadje. Izai 61,1. 3 Je ekl: Uvidm vs opt a vae srdce se zaraduje a vai radost vm nikdo nevezme. Jan 16,22 1. Krlovsk 17,8 16 manm 1, steda Vyleji na dm Davidv a na obyvatele Jeruzalmsk Ducha milosti a pokornch proseb. Zachari 12,10 K Kdy to shromdn lid slyeli, byli zasaeni v srdci a ekli Petrovi i ostatnm apotolm: Co mme dlat, brat? Skutky 2,37 Rt 1,1 8(16 21) manm 1, tvrtek Samuel ekl: Dopustili jste se veho toho zla, avak jsem dalek toho, abych se pestal za vs modlit. 1. Samuelova 12,20.23

19 19 LEDEN Odpus nm viny nae. Matou 6,12 K Skutky 13,42 52 manm 2, ptek Dval jsi svho dobrho ducha, aby je pouoval. Nehemi 9,20 Je ekl: A pijde Pmluvce, kterho vm polu od Otce, Duch pravdy, jen od Otce vychz, ten o mn vyd svdectv. Jan 15,26 Luk 4,22 30 manm 2, sobota Ty konej hukot mo, hukot jejich vlnobit i vavu nrod. alm 65,8 Pokoj Bo, kter pevyuje velik rozum, hjiti bude srdc vaich i smysl vaich v Kristu Jei. Filipskm 4,7 K Zjeven 15,1 4 manm 3,1 20 Nedle Bible 4. nedle po Zjeven Pn Pojte, pohlete na Bo skutky, tm, co kon mezi lidskmi syny, vzbuzuje bze. alm 66,5 30. nedle Hle, j sm vyhledm sv ovce a budu o n peovat. Ezechiel 34,11 Je obchzel vechna msta i vesnice, uil v jejich synaggch, kzal evangelium krlovstv a uzdravoval kadou nemoc a kadou chorobu. Matou 9,35

20 LEDEN 20 ujmi ruku moji a ve mne sm, na cest zde a v boji a neklesm. J nevm sob rady, Pane mj; ty sm mne prove vady, vdy pi mn stj. 329,1 Marek 4, Korintskm 1, pondl On zn skrytosti srdce. alm 44,22 K Petr odpovdl: Pane, ty v vecko, ty v tak, e t mm rd. Jan 21,17 Matou 21,18 22 manm 3,21 26

21 21 NOR NOR Samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctv zniku a uvedeno do svobody a slvy dt Boch. manm 8,21 1. ter Pozvednme s dlanmi i srdce k Bohu na nebesch. Pl 3,41 V kad as se v Duchu svatm modlete a proste, bdte na modlitbch. Efezskm 6,18 Matou 8,28 34 manm 3, steda Hledal jsem mezi nimi mue, kter by zazdval ze a postavil se v trhlin ped mou tv za tuto zemi, abych ji neuvrhl do zkzy, ale nenael jsem. Ezechiel 22,30 Syn lovka nepiel, aby si dal slouit, ale aby slouil a dal svj ivot jako vkupn za mnoh. Matou 20,28 Jeremi 5,20 25 manm 4, tvrtek Hospodin mluvil k Izkovi: Poehnni budou v semeni tvm vickni nrodov zem. 1. Mojova 26,4 K Pn se ujal svho sluebnka Izraele, pamtliv svho milosrdenstv, je slbil naim otcm, Abrahamovi a jeho potomkm navky. Luk 1,54 55 Skutky 28,1 8 manm 4,13 25

22 NOR ptek Zkoumejme a zpytujme sv cesty, vrame se zpt k Hospodinu. Pl 3,40 Nepizpsobujte se tomuto vku, nbr promujte se obnovou sv mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vle Bo, co je dobr, Bohu mil a dokonal. manm 12,2 Luk 11,14 23 manm 5, sobota Lep je shovvav ne siln, a kdo ovld sebe, je nad dobyvatele msta. Pslov 16,32 Potebujete vytrvalost, abyste splnili Bo vli a doshli toho, co bylo zaslbeno. idm 10,36 Izai 51,1 6 manm 5, nedle po Zjeven Pn Pn vynese na svtlo to, co je skryto ve tm, a zjev zmry srdc. 1. Korintskm 4,5 6. nedle Co se vaditi budete se mnou? Vy vickni odstoupili jste ode mne, d Hospodin. Jeremi 2,29 K Bh toti vecky uzavel pod neposlunost, aby se nade vemi slitoval. manm 11,32 Mj chvlu naich rt, Pane n, Spasiteli, vak tak krsu slov a doprovz in. Neb skutky kdybychom snad zrazovat t mli, pak nejkrsnj zpv je przdn, mrtv stn. ZCSH 44,1

23 23 NOR Matou 13, Korintskm 1,(4 5) pondl Bh m opsv statenost. alm 18,33 O to se snam a zpasm tak, jak Kristus ve mn psob svou silou. Koloskm 1,29 Kazatel 9,1 10 manm 5, ter lovk nesm klesat na mysli. 1. Samuelova 17,32 Nadje nezahanbuje;nebo lska Bo rozlita jest v srdcch naich skrze Ducha svatho, kter dn jest nm. manm 5,5 K Kazatel 8,14 17 manm 6, steda Pozstavm u prosted tebe lid chud a nuzn, i budou doufati ve jmnu Hospodinovu. Sofoni 3,12 K Neboj se, mal stdce, nebo vaemu Otci se zalbilo dt vm krlovstv. Luk 12,32 Daniel 2,27 47 manm 6, tvrtek Nazvno bude jmno jeho: Pedivn, Rdce, Bh siln, Rek udatn, Otec vnosti, Kne pokoje. Izai 9,6 K Bh vyvil Krista nade ve a dal mu jmno nad kad jmno. Filipskm 2,9 1. Mojova 45,1 15 manm 7,1 6

24 NOR ptek Zdali Bh ekne, a neuin, promluv, a nedodr? 4. Mojova 23,19 Je ekl Petrovi: Ty malovrn, pro jsi pochyboval? Matou 14,31 Jan 7,25 31(32 36) manm 7, sobota J jsem Bh siln vemohouc; chodi ustavin pede mnou a budi dokonalm. 1. Mojova 17,1 K Vy jste svtlo svta. Neme msto na hoe lec skryto bti. Tak sv svtlo vae ped lidmi, a vid skutky vae dobr, a slav Otce vaeho, jen jest v nebesch. Matou 5, K Zjeven 8, manm 7,14 25 Posledn nedle po Zjeven Pn Nad tebou vzejde Hospodin a uke se nad tebou jeho slva. Izai 60,2 13. nedle O em jsme slchali, to jsme uvidli ve mst Hospodina zstup, ve mst naeho Boha: a navky je Bh in pevnm. alm 48,9 Bume vdni za to, e dostvme neotesiteln krlovstv, a slume proto Bohu tak, jak se jemu lb, s bzn a ctou. idm 12,28 Hospodin, jen s nmi byl, vdycky s nmi bude, rm jeho otcovsk sprovod ns vude.

25 25 NOR On ns cestou ivota podpr a sl a ns poslz pivede k blaenmu cli. 315,5 Matou 17, Korintskm 4, pondl S veselm budete erpat vodu z pramen spsy. Izai 12,3 Je odpovd samask en: Kad, kdo pije tuto vodu, bude mt opt ze. Kdo by se vak napil vody, kterou mu dm j, nebude znit navky. Voda, kterou mu dm, stane se v nm pramenem, vyvrajcm k ivotu vnmu. Jan 4, Korintskm 3,(9 11)12 18 manm 8, ter Poehnan, jen pichz v Hospodinov jmnu. alm 118,26 Z oblaku promluvil hlas: To jest mj milovan Syn, kterho jsem si vyvolil; toho poslouchejte. Matou 17,5 Jan 1,43 51 manm 8, steda Josef se ocitl v pevnosti. Ale Hospodin byl s nm. 1. Mojova 39,20.21 To Svtlo v temnostech svt. Jan 1,5 K Jan 3,31 36 manm 8,18 25

26 NOR tvrtek Ve sv spravedlnosti nm odpovd iny budcmi bze, Boe, nae spso, nadje vech konin zem i zmoskch dlek. alm 65,6 Je piel a zvstoval pokoj, pokoj vm, kte jste dalec, i tm, kte jsou blzc. Efezskm 2,17 Zjeven 1,(1. 2)3 8 manm 8, ptek Protoe mj dm je v troskch, zatmco vy se starte kad jen o svj dm, nebe nad vmi zadrelo rosu a zem zadrela svoji rodu. Aggeus 1,9 10 Vy, jako kamen iv, vzdlvejte se v dm duchovn, knstvo svat, k obtovn duchovnch obt, vzcnch Bohu skrze Jezukrista. 1. Petrova 2,5 K Jan 8,12 20 manm 8, sobota K tvmu svtlu pijdou pronrody a krlov k jasu, jen nad tebou vzejde. Izai 60,3 Hvzda, kterou vidli na vchod, la ped nimi, a se zastavila nad mstem, kde bylo to dt. Matou 2,9 4. Mojova 6,22 27 manm 9,1 5 Septuagesimae (70 dn ped velikonocemi) Ne pro sv spravedliv iny ti pedkldme sv prosby o smilovn, ale pro tv velk slitovn. Daniel 9,18

27 27 NOR 20. nedle Hospodin si postavil trn na nebesch, vemu vldne svou krlovskou moc. alm 103,19 Je ekl: Vechno je mi dno od mho Otce. Matou 11,27 Dlo tvoje astno krou, zem, nebe m tvou z, andlov sborem tou chvlit zpvem tvoji tv. Pole, lesy, hory tvoje, louky nin, mo hlas, ptk zpv a proud zdroje k plesm tvm jdou zvti ns. ZCSH 117,2 Matou 20,1 16a 1. Korintskm 9, pondl Hospodin ekl : U nikdy nebudu zloeit zemi kvli lovku, pestoe kad vtvor lidskho srdce je od mld zl. 1. Mojova 8,21 Kdo odsoud? Vdy Kristus Je, kter zemel a kter byl vzken, je na pravici Bo a pimlouv se za ns! manm 8,34 Luk 19,1 10 manm 9, ter Byl poten mezi nevrnky a nesl hch mnohch. Izai 53,12 On ns vysvobodil z moci tmy a penesl do krlovstv svho milovanho Syna. V nm mme vykoupen a odputn hch: Koloskm 1,13 14 idm 12,12 17 manm 9,14 29

28 NOR steda Tob vzdvm chvlu, es mi odpovdl; stal ses mou spsou. alm 118,21 ena pistoupila, klanla se mu a ekla: Pane, pomoz mi! Matou 15,25 Matou 10,40 42 manm 9,30 10,4 24. tvrtek Lidi i hovada sm zachovv, Hospodine. alm 36,7 K Zdali neprodvaj pt vrabek za dva hale? Avak ani jeden z nich nen v zapomenut ped Bohem. Luk 12,6 K 1. Korintskm 3,(1 3)4 8 manm 10, ptek Slova m sly, Hospodine. Pozoruj hlasu voln mho, krli mj a Boe mj; nebo se tob modlm. alm 5,2 3 K Velkou moc m vrouc modlitba spravedlivho. Jakubova 5,16 Jan 2,13 22 manm 10, sobota By mi se dostalo jti pes dol stnu smrti, nebudu se bti zlho, nebo ty se mnou jsi; prut tvj a hl tv, to mne potuje. alm 23,4 K Nedlejte si tedy starost o ztek; ztek bude mt sv starosti. Kad den m dost vlastnho trpen. Matou 6,34 1. Korintskm 1,26 31 manm 11,1 10

29 29 NOR Sexagesimae (60 dn ped velikonocemi) Jestlie dnes uslyte jeho hlas, nezatvrzujte sv srdce ve vzdoru! idm 3, nedle Kdy se svrala ve mn due m, na Hospodina jsem se rozpomnal, i pila k tob modlitba m. Jon 2,8 K Je jeden a t Pn vech, tdr ke vem, kdo ho vzvaj. manm 10,12 Boe, tys m skre, mj hrad, m spasen, v souen m due jen k tob m zen. Proti pokuenm ty sm zachov m, vtznm plesnm obda mne slavn. EZ 493,5 Luk 8,4 8(9 15) idm 4, pondl Tvj jest den, tv jest tak i noc, svtlo i slunce ty jsi uinil. alm 74,16 K Z nho a skrze nho a pro nho je vecko! Jemu bu slva na vky. Amen. manm 11,36 5. Mojova 32,44 47 manm 11,11 16

30 BEZEN 30 BEZEN Vdy pece mj se k Bohu mleliv, due m, nebo od nho jest oekvn m. alm 62,6 K 1. ter Pomoz nm, Hospodine, n Boe, nebo ty jsi nae opora. 2. Paralipomenon 14,10 Pane, smiluj se nad mm synem. Pivedl jsem ho k tvm uednkm, ale nemohli ho uzdravit. Matou 17, Mojova 7,1 13 manm 11, steda Naklote ucho a pojte ke mn, slyte a budete ivi! Izai 55,3 Kad, kdo sly tato m slova a pln je, bude podoben rozvnmu mui, kter postavil svj dm na skle. Matou 7,24 Marek 6,1 6 manm 11, tvrtek Nestrachujte se! Nebute zmateni. Co jsem ti ve neohlaoval a neoznamoval u pedem? Vy jste moji svdkov. Izai 44,8 I ekl Pn v noci u vidn Pavlovi: Neboj se, ale mluv a neml. Skutky 18,9 K Luk 6, Samuelova 1,1 20

31 31 BEZEN eny zvou ke svtovmu dni modliteb 4. ptek Kdy vedl Hospodin zajat Sionsk, zdlo se nm to jako ve snch. alm 126,1 K Pn m vysvobod ze veho zlho a zachov pro sv nebesk krlovstv. Jemu pat slva na vky vk, amen. 2. Timoteovi 4,18 Jan 12,34 36(37 42) 1. Samuelova 1, sobota Tmy pikryj zemi, a mrkota nrody, ale nad tebou vzejde Hospodin, a slva jeho nad tebou vidna bude. Izai 60,2 K Je ekl: J jsem svtlo svta; kdo m nsleduje, nebude chodit ve tm, ale bude mt svtlo ivota. Jan 8,12 Matou 13, Samuelova 2,1 11 Estomihi (Budi mi pevnou skalou. alm 31,3) Hle, jdeme do Jeruzalma a na Synu lovka se napln vechno, co je psno u prorok. Luk 18,31 6. nedle Dodrujte prvo, jednejte spravedliv, protoe m spsa se u piblila, u se zjevuje m spravedlnost. Izai 56,1 Ovoce spravedlnosti v pokoji rozsv se tm, kte pokoj psob. Jakubova 3,18 K

32 BEZEN 32 Ty skunce jasn, ohniv, vlej dobrotivost lsky sv plam houc v dui moji a srdci daruj sly proud, bych tvho tla iv oud vdy zstal v it boji. 361,2 Marek 8, Korintskm 13, pondl Tak jsem sevn, e mi nelze nijak vyjti. Zrak mj hyne trpenm; na kad den vzvm t, Hospodine. alm 88,9 10 K Duch Hospodinv jest nade mnou; proto mne pomazal, abych vyhlsil zajatcm proputn. Luk 4,18 Luk 13, Samuelova 2, ter Hospodin m psn trestal, ale nevydal m smrti. alm 118,18 Vme, e z utrpen roste vytrvalost, z vytrvalosti osvdenost a z osvdenosti nadje. manm 5,3 4 Luk 5, Samuelova 2,27 36 Zatek postn doby 9. steda Hch mladosti m a pestoupen mch nezpomnej, ale podl milosrdenstv svho pamtliv bu na mne pro dobrotu svou, Hospodine. alm 25,7 K

33 33 BEZEN Syn lovka piel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Luk 19,10 Matou 6,16 21 nebo 2. Petrova 1, Samuelova 3, tvrtek On je Bh iv a zstv navky, jeho krlovstv bude a do konce. Daniel 6,27 Vechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou crkve. Efezskm 1,22 Zachari 7, Samuelova 4, ptek Pozor na opovlivce; nen v nm due pm. Spravedliv bude t pro svou vrnost. Abakuk 2,4 Vezmte na sebe m jho a ute se ode mne, nebo jsem tich a pokornho srdce: a naleznete odpoinut svm dum. Matou 11,29 Jan 8, Samuelova 4, sobota Jako ten, kterho matka jeho t, tak j vs titi budu. Izai 66,13 K Nezanechm vs osiel; pijdu k vm, ponvad j jsem iv a tak vy budete ivi. Jan 14, Daniel 5, Samuelova 5,1 12 Invocavit (Vzvati mne bude a vyslym jej. alm 91,15)

34 BEZEN 34 Proto se zjevil Syn Bo, aby zmail iny blovy. 1. Janova 3,8 13. nedle I poznaj pronrody, kter zstanou vkol, e j, Hospodin, jsem vystavl, co bylo zboeno, a oszel zpustoen kraj. Ezechiel 36,36 Pn je pln soucitu a slitovn. Jakubova 5,11 J zbloudil jsem a ommen t hledal, avak nenael, jsa od tv tve odvrcen, jen za bludnm jsem svtlem spl; a nyn teprv, es ty chtl, j tebe uvidl. 341,4 Matou 4,1 11 idm 4, pondl Neodmtej ns vak pro sv jmno, nenech zhanobit trn sv slvy. Jeremi 14,21 Posv se jmno tv. 1. Janova 3,7 11(12) 15. ter Matou 6,9 K 1. Samuelova 6,1 7,1

35 35 BEZEN J budu, prav Hospodin, jeho zd ohnivou vkol, a slvou budu u prosted nho. Zachari 2,5 K J ti pravm, e ty jsi Petr; a na tto skle zbuduji svou crkev a brny pekel ji nepemohou. Matou 16,18 Jb 1, Samuelova 7, steda Kdy soudov tvoji dj se na zemi, obyvatel okrlku zemskho u se spravedlnosti. Izai 26,9 K V bzni ped nm ijte dny svho pozemskho ivota. 1. Petrova 1,17 1. Korintskm 10, Samuelova 8, tvrtek Zpvati budu o sle tv, hned z jitra hlasit slaviti budu milosrdenstv tv, nebo jsi byl hrad mj vysok, a toit v den souen mho. alm 59,17 K asn rno, jet za tmy, vstal a vyel z domu; odeel na pust msto a tam se modlil. Marek 1,35 Jakubova 4, Samuelova 9,1 14

36 BEZEN ptek Neutiskne moc blinho svho. 3. Mojova 19,13 K Vecko, co byste chtli, aby vm lid inili, to i vy ite jim. Matou 7,12 K idm 2, Samuelova 9,15 10, sobota Byli jste jako oharek vyrvan z plamen ohnit. A pece jste se ke mn nenavrtili, je vrok Hospodinv. Amos 4,11 Za vech okolnost dkujte, nebo to je vle Bo v Kristu Jei pro vs. 1. Tesalonickm 5,18 Zjeven 20, Samuelova 10,17 27 Reminiscere (Rozpome se na slitovn sv, Hospodine. alm 25,6 K) Bh prokazuje svou lsku k nm tm, e Kristus za ns zemel, kdy jsme jet byli hn. manm 5,8 20. nedle

37 37 BEZEN Mnoho div jsi u vykonal, mj Boe, Hospodine, ve tvch myslech s nmi se ti nevyrovn nikdo. alm 40,6 Lid uasli a kali: Kdo to jen je, e ho poslouchaj vtry i moe? Matou 8,27 Dvuj se v Pna, due m, z veera i z rna on ti pomh. On zn tvou strast, promn ji v slast, nov kvt okrl tvou pozemskou vlast. On v kad dob, on v kad as pomoci chce tob, sly tvj hlas. 314,1 Marek 12,1 12 manm 5,1 5(6 11) 21. pondl Budu jeho hradem, on zn moje jmno. alm 91,14

38 BEZEN 38 Touebn oekvm a doufm, e v niem nebudu zahanben. Filipskm 1,20 Jeremi 26, Samuelova 13, ter Po cel dny vztahoval jsem ruce k lidu svhlavmu, k tm, kdo chod po nedobr cest, za vlastnmi mysly. Izai 65,2 Tsn je brna a zk cesta, kter vede k ivotu, a mlokdo ji nalz. Matou 7,14 Jb 2, Samuelova 15, steda Bh vykoupil dui mou, aby nela do jmy, a ivot mj, aby svtlo spatoval. Jb 33,28 K Jestlie ve vs pebv Duch toho, kter Jee vzksil z mrtvch, pak ten, kdo vzksil z mrtvch Krista Jee, obiv i vae smrteln tla Duchem, kter ve vs pebv. manm 8,11 2. Mojova 17, Samuelova 16,1 13

39 39 BEZEN 24. tvrtek Hospodine, celm svm srdcem ti vzdvm chvlu, o vech divuplnch inech tvch chci vypravovat. alm 9,2 Slep vid, chrom chod, malomocn jsou oiovni, hlu sly, mrtv vstvaj, chudm se zvstuje evangelium. Matou 11,5 1. Janova 1,8 2,2(3 6) 1. Samuelova 16, ptek Hospodin je toit svho lidu a ztita syn Izraele. Joel 4,16 Netrapte se dnou starost, ale v kad modlitb a prosb dkujte a pedkldejte sv dosti Bohu. Filipskm 4,6 Luk 9,43b Samuelova 17, sobota Hospodine, ty m neopoutj, nevzdaluj se ode mne, mj Boe! alm 38,22 J s vmi jsem po vecky dny, a do skonn svta. Amen. Matou 28,20 K Galatskm 2, Samuelova 17,31 58

40 BEZEN 40 Oculi (Stle upnm sv oi k Hospodinu. alm 25,15) Kdo polo ruku na pluh a ohl se zpt, nen zpsobil pro krlovstv Bo. Luk 9, nedle Vm, kdo se bojte mho jmna, vzejde slunce spravedlnosti se zdravm na paprscch. Malachi 3,20 Noc pokroila, den se piblil. Odlome proto skutky tmy a obleme se ve zbroj svtla. manm 13,12 Budi nadle nadj mou, jak jsi vdy byla mou tchou, skr a hradem, kniho knih, a dojdu radosti v nebesch! Slovo Pn, svtlo m, pevzcn mj poklade, ty mne u cestm svm, d mi, komu nlem. 164,3 Luk 9,57 62 Efezskm 5,1 8a 28. pondl

41 41 BEZEN Dodejte sly ochablm rukm, pevnosti kolenm klesajcm. Izai 35,3 Bm k cli, abych zskal nebeskou cenu, j je Bo povoln v Kristu Jei. Filipskm 3,14 Luk 14,(25 26)27 33(34 35) 1. Samuelova 18, ter Duch Panovnka Hospodina jest nade mnou, proto e pomazal mne Hospodin. Izai 61,1 K Byli jsme ktem spolu s nm pohbeni ve smrt, abychom jako Kristus byl vzken z mrtvch slavnou moc svho Otce i my vstoupili na cestu novho ivota. manm 6,4 Jb 7, Samuelova 20, steda Bude korunou ozdobnou v ruce Hospodinov, a korunou krlovskou v ruce Boha svho. Izai 62,3 K

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více

Hesla Jednoty bratrské 2014

Hesla Jednoty bratrské 2014 Hesla Jednoty bratrské 2014 Copyright 2013 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2013 Miroslav Matouš Cover 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce

Více

Hesla Jednoty bratrské 2016

Hesla Jednoty bratrské 2016 Hesla Jednoty bratrské 2016 Heslo roku: Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu. Izaiáš 66,13 K Copyright 2015 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2015 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut

Více

Modlitební stráž Jednoty bratrské

Modlitební stráž Jednoty bratrské Modlitební stráž Jednoty bratrské.... * USA jih.... Kostarika.... Guyana.... Česká misijní provincie.... Česká provincie.... Surinam.... * Tanzanie západ.... Aljaška.... * Evropská kontinentální provincie

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

Nová sbírka pohádek a povídek - Marie Halseband. Nová sbírka. Nezaazené pohádky a povídky. pro malé a velké od Marie Halseband. München 1935.

Nová sbírka pohádek a povídek - Marie Halseband. Nová sbírka. Nezaazené pohádky a povídky. pro malé a velké od Marie Halseband. München 1935. Nová sbírka Nezaazené pohádky a povídky pro malé a velké od Marie Halseband München 1935 Obsah: - 1 - Obsah: Nová sbírka... 1 Úvod... 3 Kapka krve Luciferovy... 4 Sousedé... 8 Hadí korunka...12 Jak vznikla

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

ebook, R.U.R. Karel apek

ebook, R.U.R. Karel apek ebook, R.U.R. Karel apek The Project Gutenberg ebook, R.U.R., by Karel apek This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

^^r^ Ja.rN J LC2L SPISY JANA KOLIÁRA díl pevy slávy dcera 513772 9. M.SO N.ÍKLADEM KNIHKUPECTVÍ; I. L. KoBER 1862. SLÁVY DCERA LYRICKO -EPICKÁ BÁSE V PTI ZPVÍCH OD JAXA KOLLARA S PEIDAVKEM B.ás:^Í DROB^ÉJSiiCH

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

Heidelberský KATECHISMUS. to jest. křesťanské uč ení

Heidelberský KATECHISMUS. to jest. křesťanské uč ení Heidelberský KATECHISMUS to jest křesťanské uč ení nově podle vydá níherbornské ho z roku 1623 přeložené a biblický mi doklady tohoto vydá níopatřené. PŘ EDMLUVA I tento starý reformační katechismus má

Více

Skotská lo. P. Jan Kuník

Skotská lo. P. Jan Kuník Milí brati a milé sestry v Kristu, v duchu pede mnou hoí Kristv ohe, zapálený u chotovinského kostela o velikononí vigilii a pipomínám si své každoroní promluvy o tom, jak má tento ohe hoet v našich srdcích

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

P r o s i n e c 2 0 0 4 5

P r o s i n e c 2 0 0 4 5 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c 2 0 0 4 5 ! " # $% $& $'$( ) * ( " +,-$. / 0, ((! 1 2, $34 " 5 6 2 "", 2,( 7 7 7 7 7"8 9 * : ; + 03 0 $,!

Více