Organizační směrnice č. 40/2013/SŘ. Preventivní program Střední školy. školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační směrnice č. 40/2013/SŘ. Preventivní program Střední školy. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Organizační směrnice č. 40/2013/SŘ Preventivní program Střední školy školní rok 2013/2014 Čj.: SŠNM/1595/2013 Zpracovala: Kamila Valterová, zástupkyně ředitelky školy pro mimoškolní činnost, metodička prevence Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 14. srpna 2013 Strana 1 (celkem 15)

2 1 Úvod Preventivní aktivity Střední školy a Základní školy, Nové Město nad Metují na úseku střední školy (dále jen školy) vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty: Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j /99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, č. j. MSMT-22294/ Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchovy a osvěty (ENVO), č. j / Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j / , Věstník MŠMT sešit 3/2002. Informace o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č.j / , Věstník MŠMT sešit 11/2003 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. j / , Věstník MŠMT sešit 6/2004. Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období , č.j. 37/ Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j / , Věstník MŠMT sešit 2/2006 Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci, sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení, č.j / Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Strana 2 (celkem 15)

3 2 Příprava programu 2.1 Základní údaje o škole Název školy: Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují Sídlo: Husovo nám. 1218, Nové Město nad Metují Právní forma: příspěvková organizace IČ: Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, právní forma: kraj, IČO: , adresa: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 2.2 Učební obory poskytující střední vzdělání s výučním listem tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou: H/01 Zemědělec farmář (ŠVP Farmář) H/01 Kuchař číšník (ŠVP Kuchař - číšník) E/01 Dřevařská výroba (ŠVP Dřevař) E/01 Strojírenské práce (ŠVP Zámečník údržbář) E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrář) E/01 Zemědělské práce (ŠVP Zemědělec) E/01 Prodavačské práce (ŠVP Prodavač) E/01 Zahradnické práce (ŠVP Květinář aranžér) E/01 Opravářské práce (ŠVP Opravář) E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchař) E/01 Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatel) dvouleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou: E/01 Provozní služby (ŠVP Rodinka) poskytující střední vzdělání C/002 Praktická škola dvouletá Strana 3 (celkem 15)

4 3 Hlavní zásady programu 3.1 Oblasti prevence Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Jedná se o oblast zabývající se prevencí v oblastech: a) agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie a homofobie b) záškoláctví c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě e) spektrum poruch příjmy potravy f) negativní působení sekt g) sexuální rizikové chování s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky. 3.2 Vymezení cílové skupiny Cílovou skupinou školního preventivního programu jsou všichni žáci naší školy v naprosté většině případů se jedná se o věkovou kategorii let, existují i výjimky (starší žáci). 3.3 Cíle programu Cíle pro žáky školy zvýšení informovanosti v oblasti společensky nežádoucích jevů (podstatnou část informací získají žáci v rámci výuky předmětů občanská nauka, ekologie, rodinná výchova, tělesná výchova, odborné praxe) umět posoudit zdravotní a sociální rizika, která užívání drog přináší (legálních i nelegálních) a dokázat odmítnout nabízenou drogu chápat význam zdravého způsobu života vědět o možnostech pomoci při řešení osobních problémů (ve škole i mimo školu) znát právní důsledky šikany, zastrašování a užití násilí podílet se na tvorbě prostředí a životních podmínek Cíle pro pedagogické pracovníky pozitivní přístup k žákům zvyšovat informovanost v oblasti společensky nežádoucích jevů, zdravého způsobu života (podstatnou část informací získají žáci v rámci výuky předmětů občanská výuka, tělesná výchova, ekologie) podílet se na realizaci školního preventivního programu Strana 4 (celkem 15)

5 zapisovat informace do programu Foster pravidelně i aktuálně trvat na důsledném dodržování školního řádu a vnitřního řádu internátu Cíle pro třídní učitele udržovat pravidelný kontakt se třídou a zajímat se o dění ve třídním kolektivu, poznávat vzájemné vztahy, problémy rychle, důsledně a efektivně řešit problémy ve třídě, udržovat její dobré klima spolupracovat s rodiči žáků bezodkladně vpisovat do programu Foster a tím zajistit informovanost o případných obtížích žáků sledovat efektivitu preventivních aktivit Cíle pro metodiky prevence příprava a realizace minimálního školního preventivního programu přenášení nových poznatků z odborného studia do praxe v pořadí, ve kterém budou přicházet realizace týdnů prevence v letošním školním roce pro všechny třídy školy a pro všechny žáky ubytované na internátech a v domově mládeže úzká spolupráce s poradenským týmem školy, pravidelné schůzky poradenského týmu aktivně se zapojit účast na jednáních odboru prevence města Nové Město nad Metují podílet se na dalším vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence negativních rizikových jevů vytipovat a zajistit vybrané lektory na přednášky co největšímu počtu pedagogů naší školy (např. Mgr. Veselá, PaedDr. Tomanová, p. Nadrchal) dále se vzdělávat v problematice prevence negativních rizikových jevů účast na odborných kurzech a seminářích, sebevzdělávání, rozšiřování školní knihovny o vhodné materiály s tematikou prevence negativních rizikových jevů pravidelně vyhodnocovat přínos školního preventivního programu 4 Realizace školního preventivního programu Pedagogičtí pracovníci a vedení školy budou ve škole podporovat komunikaci mezi žáky, učiteli a rodiči žáků na bázi vzájemného porozumění, tolerance a otevřeného jednání, zvyšování jejich informovanosti pozitivní vztah žáků k prostředí školy a prezentaci školy, jejích výsledků a umístění žáků v soutěžích vytváření pozitivní motivace ke studiu a dobrým studijním výsledkům rozvíjení osobnosti žáka zdravý životní styl aktivní využití volného času žáků s důrazem na práci internátů vedení žáků k zájmu o kulturní akce, výlety, exkurze a sportovní aktivity Strana 5 (celkem 15)

6 4.1 Střední škola Učební obory poskytující střední vzdělání s výučním listem Občanská výchova (zodpovídá vyučující) 1. ročníky - mezilidské vztahy, společenská etiketa - víra, náboženství, sekty - násilí, šikana, vandalismus - rasismus a xenofobie, intolerance a antisemitismus - rodinná a sexuální výchova - životní styl - návykové látky - prevence deviací, pomoc při řešení různých závislostí a deviací - legislativa podávání a prodej alkoholu a tabákových výrobků mladistvím - drogy výroba, držení, virtuální drogy, patologické hráčství 2. ročníky - chování člověka ve společnosti - prevence sociálně patologických jevů - trestní právo, vyšetřování, policie - Listina základních práv a svobod - Zdravý životní styl - Rodinná a sexuální výchova - Prevence užívání návykových látek 3. ročníky - duchovní život člověka, víra, náboženství, církve, sekty - komunikace mezi lidmi, řešení konfliktů - člověk, morálka, mravnost - lidská práva - šikana, drogy - rasismus, násilí, xenofobie, lidská práva - ochrana zdraví a života při práci - základní otázky BOZP v pracovně právních vztazích Tělesná výchova (zodpovídá vyučující) - zdravověda, netradiční sporty - organizace sportovně turistických kurzů Strana 6 (celkem 15)

7 4.1.2 Praktická škola dvouletá Občanská výchova (zodpovídá vyučující) - ústava a zákony - lidská a občanská práva - trestní právo, trestní odpovědnost - rasismus, xenofobie, tolerance - policejní orgány, soudy, notářství - trestní činnost - vystupování na veřejnosti - základní pravidla společenského chování - vztah k nemocným, starým a postiženým občanům - vhodné využívání volného času - drogy, alkohol, kouření Rodinná a zdravotní výchova (zodpovídá vyučující) - mezilidské vztahy - sexuální život v období dospívání - péče o zdraví, zdravý životní styl - návykové látky Tělesná výchova (zodpovídá vyučující) Zdravověda, netradiční sporty Organizace sportovně turistických kurzů Třídnické hodiny (za plnění odpovídá třídní učitel) - jsou součástí pedagogické práce učitele se žáky - jsou pravidelně zařazeny do rozvrhu třídy jednou za čtrnáct dnů - jejich obsah a docházka jsou vedeny v třídní knize - do třídnických hodin jsou pravidelně zařazována téma preventivních programů září: - školní řád, BZOP - výchovná opatření při porušení školního řádu - činnost výchovného týmu výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, profesní poradce, jeho konzultační hodiny - funkce a umístění Schránky důvěry Světový den dítěte říjen: - základy 1. pomoci - záškoláctví, zvýšená nebo neomluvená absence - postup řešení záškoláctví - alkohol a kouření ve škole Světový den duševního zdraví Světový den výživy Strana 7 (celkem 15)

8 listopad: - hodnocení 1. čtvrtletí absence, výchovné problémy, rozbor úspěchů a neúspěchů žáků - násilí a šikanování třetí čtvrtek v listopadu Mezinárodní nekuřácký den prosinec: - návykové látky /alkohol, kouření/ - zbraně a výbušniny Světový den boje proti AIDS Mezinárodní den zdravotně postižených leden: - patologické hráčství - hodnocení 1. pololetí absence, výchovné problémy, rozbor úspěchů a neúspěchů žáků únor: - školní řád, BZOP - xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus Světový den boje proti rakovině březen: - ohrožování mravní výchovy mládeže - komerční sexuální zneužívání dětí duben: - hodnocení 3. čtvrtletí absence, výchovné problémy, rozbor úspěchů a neúspěchů žáků - sexuální výchova - pohlavní nemoci Světový den zdraví květen: - syndrom týraných, zneužívaných dětí třetí neděle v květnu Den památky obětí nemoci Aids druhá středa v květnu Květinový den Den boje za rovná práva handicapovaných Mezinárodní den Červeného kříže Světový den bez tabáku červen: - hodnocení 2. pololetí - kriminalita, delikvence, vandalismus, aj. formy násilného chování 5.6. Světový den životního prostředí Mezinárodní den boje proti drogám Další možnosti zařazení témat oblasti prevence Výše uvedeným výčtem předmětů a jednotlivých modulů preventivní aktivity v rámci výuky zdaleka nekončí. Například ve výuce českého jazyka a rodinné výchovy zařazují vyučující diskuse na aktuální témata, motivují žáky k četbě a výběru vhodné a zajímavé literatury atp. Strana 8 (celkem 15)

9 4.2 Internát a domov mládeže (zodpovídají skupinové vychovatelky) Nabídka témat vhodných k začlenění do plánu výchovných činností pro výchovné skupiny (dále jen VS) a pro jejich různá složení žáků VS - 1. ročník (žáci praktické školy dvouleté) - charakter osobnostní test beseda - učení, paměť, pozornost - rodinná výchova - závislosti (dramatická skupina) - sociální dovednosti komunikace, tolerance - konflikty - poruchy příjmu potravy - relaxace VS - 2. ročník (žáci praktické školy dvouleté) - charakter test osobnosti - virtuální závislosti - empatie - komunikativní dovednosti - šikana, rasismus - rodinná výchova - postoje, srovnání žebříčku hodnot - xenofobie - sociální dovednosti paměť, pozornost VS - 1. ročník - charakter test osobnosti - náročné životní situace, konflikty, škola, šikana - učení, studijní styl - komunikativní dovednosti - poruchy příjmu potravy - postoje a hodnoty - závislosti - Evropská unie VS - 2. ročník - charakter osobnostní testy - sociální dovednosti spolupráce ve skupině - sebepoznávání - agresivita, rasismus, výchova k toleranci - závislosti - rozvoj tvořivosti - konflikty, škola, kamarádi, šikana - sociální dovednosti posilování sebedůvěry Strana 9 (celkem 15)

10 - rodinná výchova role muže, ženy - sexuální výchova mezigenerační vztahy v rodině - soc. dovednosti komunikace - soc. dovednosti empatie - environmentální výchova VS převážně 3. ročník - konflikty rodina, škola - empatie - poznání vloh a předpokladů - komunikativní dovednosti - sekty (postoje, umění říci ne) - posilování sebedůvěry - rozvoj tvořivosti, tvořivého myšlení - sociální inteligence - sebeovládání - rodinná výchova - poznávání sociálních rolí (gendr) VS - 1. a 2. ročník (převážně žáci ze SPŠS) - sociální dovednosti empatie, sociální inteligence - soc. dovednosti test společenského chování - poznání vloh a předpokladů - mezigenerační vztahy rodina, konflikty - konflikt, asertivita - výchova k partnerství a plánovanému rodičovství - relaxační techniky -xenofobie, rasizmus - výchova k partnerství a plánovanému rodičovství - konflikt asertivita - orientace v právním řádu - závislosti - gendorvá politika - soc. dovednosti soc. percepce - soc. dovednosti psychická odolnost kontakt s bariérou - soc. dovednosti zvládání zátěžových situací VS - 3. a 4. ročník (převážně žáci ze SPŠS) - enviromentální výchova - komunikativní dovednosti - konflikt rodina - poznání vloh a předpokladů - sexuální výchova beseda - beseda s pracovnicí profesní poradkyní - srovnávání žebříčku hodnot, postoje, šikana - poruchy příjmu potravy Strana 10 (celkem 15)

11 - rozvoj tvořivosti - virtuální závislosti - poznání vloh a předpokladů - sexuální výchova - konflikty rodina - závislosti - empatie - agresivita, rasismus, výchova k toleranci - poznávání sociálních rolí - Evropská unie 4.3 Další témata korespondující s obsahovým zaměřením prevence pravidelné cykly pravidelné týdny prevence na škole ve spolupráci s lektory pravidelné besedy pro žáky internátů a domova mládeže v rámci dní prevence sportovní den prevence v rámci aktivit na internátě Hradčany seznamování žáků s aktuálními tématy prevence: září, říjen - téma: učení listopad - téma: drogy Den proti drogám prosinec - téma: AIDS Světový den boje proti AIDS leden - téma: konflikty únor - téma: sexuální výchova březen - téma: rasismus a xenofobie Mezinárodní den za odstranění rasové diskr. duben - téma: zdravý životní styl Světový den zdraví květen - téma: tabakismus Světový den bez tabáku červen - téma: životní prostředí Světový den životního prostředí - Z: vedoucí budov Vedení a rozvoj zájmových klubů v rámci využití volného času v zájmových aktivitách na budovách internátů a domova jejich pravidelnost a možnost přizpůsobení se klimatu a cílům výchovných skupin. Dále kluby vedené externisty angličtina, vybíjená, ruční práce, floorbal. Klub AlternatiF zaměřený na výtvarné zpracování témat prevence - s pravidelností 1x za týden (formou skupinové práce) - vede K. Valterová - metodička prevence knihovna pravidelné zpřístupnění zajišťuje vedoucí internátu Hradčany v kroužku čtenářů - Z: vedoucí internátu Hradčany vyhodnocovat aktivity zaměřené na prevenci na poradách vychovatelek, metodických sdružení učitelů - Z: vedoucí vychovatelka aktivní spolupráce pedagogických pracovníků s poradenským týmem - Z: pedagogičtí pracovníci využití úředních hodin metodiků prevence žáky, pedagogy, rodiči spolupráce s manažerkou prevence města, účast na setkávání subjektů měst - Z: metodici prevence Strana 11 (celkem 15)

12 4.3.2 příležitostné aktivity besedy, přednášky a jiné skupinové formy - koordinují: vedoucí budov a metodik prevence "Posezení" a jiné skupinové formy komunikace se žáky s vybranými tématy sociální prevence a utváření příznivého sociálního klimatu ve skupinách - Z: pedagogičtí pracovníci opatření: aktivní zapojení všech pedagogů, kteří jsou povinni koordinovat své aktivity s metodiky prevence - Z: všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledovat úroveň jednotlivých činností zaměřených na prevenci ve výchovných skupinách - Z: K. Valterová 4.4 Zodpovědní pracovníci Učitelé občanské výchovy Třídní učitelé v rámci třídnických hodin Třídní učitelé v rozsahu tématických plánů Vedoucí oborů v rámci kontrolní činnosti Zástupce ředitelky v rámci kontrolní činnosti učitelů, resp. vychovatelů Skupinové vychovatelky v rámci vzdělávací činnosti internátu Vedoucí vychovatelka v kontrolní činnosti na úseku internátu Ředitelka školy Poradenský tým: výchovní poradci školní psycholožka etoped sociální pracovnice metodici prevence 4.5 Další aktivity určené žákům Vedení školy, výchovní poradci, školní metodici prevence, třídní učitelé, učitelé a učitelé odborného výcviku v průběhu roku pořádají 4 setkání návštěvní dny. Jedná se o akce jak pro pedagogy, tak pro žáky. Během těchto dní navštěvují žáky učitelé na internátech a vychovatelé ve škole Nabídka činností ve volném čase žáků Po domluvě se správcem učebny je možné užívat: venkovní i vnitřní sportoviště (zahradu areálu Hradčany, Králíčku, Opočna a tělocvičny) posilovny knihovny učebny výpočetní techniky klubovny a herny klub Leguán, barovou místnost ohniště.u budov Strana 12 (celkem 15)

13 Dále budeme pořádat výlety za kulturou i hudbou, sportovní, společenské a přírodovědné aktivity, podporovat práci klubů, kroužků, besed a jakýchkoli aktivit, které podpoří smysluplné trávení volného času a budou vhodnou prevencí jakýchkoli rizikových jevů Schránka důvěry Ve škole funguje klasická schránky důvěry, kam mají žáci možnost anonymně vkládat své připomínky, dotazy, stížnosti, obracet se na výchovnou poradkyni Mgr. Stanislavu Bílkovou nebo školní metodičku prevence Kamilu Valterovou se svými problémy. Tato schránka je umístěna ve vestibulu budovy Merkur. Školní metodička prevence spolu s týmem zřídila i ovou adresu (virtuální schránka důvěry), na kterou mohou žáci anonymně zasílat svoje dotazy, svěřovat se s problémy. Dále je ve škole propagována Linka bezpečí formou nástěnky Konzultační hodiny Žáci i jejich rodiče mají kromě telefonického kontaktu možnost navštívit jednotlivé vyučující, výchovnou poradkyni, školní metodičku prevence v rámci stanovených konzultačních hodin a v případě potřeby je možné domluvit i jiný termín schůzky Informační nástěnky V budovách školy se nachází několik informačních nástěnek s tematikou drogové závislosti, kouření, HIV&AIDS. Na těchto nástěnkách najdou žáci i informace o některých internetových stránkách s touto tematikou, seznamy příslušných institucí a center krizové intervence. Vedle těchto preventivních nástěnek jsou zde další informující o aktivitách žáků ve volném čase, o akcích pořádaných školou (lyžařské a sportovně-turistické kurzy, nabídka zájmových činností) Propagace školního preventivního plánu internetové stránky školy (zrealizovat v tomto školním roce) školní nástěnka třídní schůzky, schůzky výchovných skupin třídnické hodiny Schůzky a práce poradenského týmu Poradenský tým se skládá z ředitelky školy, školní psycholožky, etopeda, sociální pracovnice, výchovných poradců a metodiků prevence jednotlivých pracovišť (Nového Města, Opočna a Základní školy). Poradenský tým se schází pravidelně dle předem stanoveného plánu a zpracovává návratky, hodnotí informace vložené do programu Foster a vyhodnocuje funkčnost systému práce v této oblasti. Projednává jednotlivé výchovné problémy žáků, volí vhodné strategické postupy při řešení absencí, neomluvených hodin, přestupků a sociálních kauz žáků. Následně svolávají výchovní poradci výchovné pohovory, schůzky s žáky a jednání s rodiči. Strana 13 (celkem 15)

14 Na jednotlivých pracovištích se schází metodik prevence, výchovný poradce, sociální pracovnice, etoped, případně školní psycholožka 1x za měsíc a hodnotí momentální situaci ve škole na svém úseku Knihovna Ve školní knihovně jsou pedagogům a žákům školy k dispozici následující tituly s tematikou rizikových jevů: Nešpor Csémy: Alkohol, drogy a vaše děti, Praha, Sportpropag Šedivý Válková: Lidé, alkohol, drogy, Praha, Naše vojsko Jiří Presl: Drogová závislost, Praha, Maxdorf Petrusek: Sociometrie, Praha, Svoboda O.J. Štampach: Sekty a nová náboženská hnutí naděje a rizika, metodický list. Jaroslav Skála: až na dno!?, Praha, Avicenum Rizikové chování dospívajících a jeho prevence (VI. odborný seminář října SZÚ Praha), Praha, Cevap 2005 Vlastimil Pařízek: Učitel v nezvyklé školní situaci, Praha, SPN Kamil Kalina a kol: Drogy a drogové závislosti1 a 2. díl Lester Grinspoon Marihuana zakázaná medicína, Bratislava CAD PRESS Jean-Yves Africe Umění prožívat emoce, Praha, Národní knihovna ČR, Portál R. A. Pernerová Tabu v rodinné komunikaci, Portál G. Kenneth West Dobrodružství psychického vývoje, Praha, Portál Daniela Vodáčková a kol Krizová intervence, Praha, Portál Petr Macek Adolescence, Praha, Portál Michal Maloney, Rachel Oranžová O poruchách příjmu potravy, Nakladatelství Lidové noviny Kay Marie Portefieldová Jak se vyrovnat s následky traumatu, Nakladatelství Lidové noviny Bernard Frankel, Rachel Oranžová O sebevraždách, Nakladatelství Lidové noviny Další tituly jsou dostupné u výchovné poradkyně školy Mgr. Stanislavy Bílkové. Škola od společnosti Člověk v tísni objednala zdarma 2 DVD s několika dokumentárními filmy: DROGY DVD se 6 filmy o drogách a drogové závislosti HIV & AIDS sada obsahuje 5 dokumentárních snímků zabývajících se problematikou HIV & AIDS v subsaharské Africe z různých pohledů Tyto filmy je možné zařadit ve výuce, třídnických hodinách, v případě zájmu je žákům zapůjčit. Dále vlastníme soubor Videokazet Oči hadů a Základní průvodce primární prevencí 4.6 Spolupráce s jinými organizacemi Středisko výchovné péče Náchod Pedagogicko-psychologické poradny spádových oblastí obvodní metodička prevence negativních sociálně patologických jevů Mgr. Kudelová odbor prevence města Nové Město nad Metují pí. Dagmar Dvořáčková ACET společnost organizující výchovně vzdělávací akce pro školy Strana 14 (celkem 15)

15 4.7 Způsoby vyhodnocování efektivity preventivního programu Při vyhodnocování efektivity školního preventivního programu nelze počítat s možností získávat přesná čísla a jiné údaje. Jde především o působení na cílovou skupinu žáků, snahu o prevenci negativních, rizikových a patologických jevů, popřípadě snahu o minimalizaci těch, které se objevily nebo objeví. Signálem špatně sestaveného a realizovaného programu by byl například výrazný nárůst těchto jevů, a tudíž výrazně častější potřeba svolávat poradenský tým/výchovnou komisi a následně udělovat výrazně častěji různá kázeňská opatření, než je tomu nyní. Je třeba, aby všichni učitelé a vychovatelé školy, zejména třídní učitelé, sledovali chování, životní styl, náplň volného času, přístup ke studiu, hodnotovou orientaci svých žáků a snažili se posoudit pozitivní nebo negativní posuny. Konkrétní fakta a údaje je možné získat opakovaným dotazníkovým šetřením a srovnávat výsledky za jednotlivé školní roky. Vyhodnocení Preventivního programu je součástí výroční zprávy o činnosti školy. 4.8 Na čem průběžně pracujeme? Zvyšování a prohlubování kvalifikace pedagogického sboru motivovat pedagogy k čerpání nových informací spojených s tématy prevence učíme se využívat metodická sdružení učitelů i vychovatelů a porady ke společnému zvyšování informovanosti o tématech využívat dny samostudia pro kvalitní přípravu na práci s žáky nové pojetí systému knihovny centrální databáze titulů knih, vyřazení zastaralých odborných tisků, vzniknou příruční knihovny podle oborů vzdělávání databanka hudebních nosičů, videokazet a DVD vzdělávání členů poradenského týmu ředitelky učíme se podávat žádosti o granty a finanční dotace z dotačních programů s cílem podpory volnočasových zájmových aktivit žáků na prezentaci našich zdařilých akcí a informovanosti spoluobčanů na úrovni města 4.9 Závěrečná ustanovení Směrnice nabývá účinnosti dnem vydání. Dnem vydání této směrnice pozbývá účinnosti Organizační směrnice č. 8/2009/SŘ ze dne 8. dubna V Novém Městě nad Metují dne 14. srpna 2013 PaedDr. Olga Talášková ředitelka školy Strana 15 (celkem 15)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Plán minimálního programu prevence 2011/2012

Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Úvod Hotelová škola Mariánské Lázně Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty: Strategie prevence sociálně patologických jevů

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Organizační směrnice č. 51/2013/SŘ. Pravidla pro používání informačního systému FOSTER

Organizační směrnice č. 51/2013/SŘ. Pravidla pro používání informačního systému FOSTER Organizační směrnice č. 51/2013/SŘ Pravidla pro používání informačního systému FOSTER Čj.: SŠNM/2303/2013 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, speciální pedagog - etoped Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠK. ROK 2015/2016 Telefon : 318 623 231, Fax: 318 624 067, IČ: 000 66702 www : www.szs.pb.cz, e-mail : szs@szs.pb.cz adresa : SZŠ a VOŠ zdravotnická, Jiráskovy sady 113, 261

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 17 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2014 2018 jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace POZNEJ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Vypracovala: Martina Sulovari školní metodik prevence Schválila: Ing. Vladimíra Ilievová ředitelka školy Minimální preventivní

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ. Školní preventivní strategie 2014-2018

Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ. Školní preventivní strategie 2014-2018 Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ Školní preventivní strategie 2014-2018 Čj.: SŠNM/276/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální pedagog - etoped Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 1. Charakteristika školy Školní preventivní strategie 2015-2018 Dne 1. 7. 2013 se Obchodní akademie,

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2010/2011 Minimální preventivní program je konkrétní dokument

Více

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPNÍK NAD BEČVOU, OSECKÁ 301

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPNÍK NAD BEČVOU, OSECKÁ 301 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016-2017 STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPNÍK NAD BEČVOU, OSECKÁ 301 Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Miluše Juráňová Zástupce ředitele: Mgr. Jana Mádrová Telefonické spojení:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131 Školní rok: 2014/2015 Vedení školy: RNDr. Milada Kussak-Höklová, tel.: 519 424 829 Výchovný poradce: Ludmila Dokoupilová, tel.: 519

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Školní preventivní strategie. na šk. roky 2012/13 2014/2015

Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Školní preventivní strategie. na šk. roky 2012/13 2014/2015 Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o Školní preventivní strategie na šk. roky 2012/13 2014/2015 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor Gymnázium Mgr. Milena Šrubařová met. prevence

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program Školní rok 2009/2010 Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Volanovská 243, 54101 Trutnov Minimální preventivní program Školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Východiska programu 2. Legislativní rámec 3. Charakteristika

Více

ZŠ STRŽ, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

ZŠ STRŽ, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ STRŽ, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálněpatologickým jevům. Především vést děti ke správným postojům vůči zátěžím

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Havířov

Více

1. Východiska programu

1. Východiska programu Střední škola průmyslová a umělecká Opava, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2008-2009 Zpracovala : Mgr. Jitka Oboňová-metodik prevence 1. Východiska programu -Základní principy

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více