Organizační směrnice č. 40/2013/SŘ. Preventivní program Střední školy. školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační směrnice č. 40/2013/SŘ. Preventivní program Střední školy. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Organizační směrnice č. 40/2013/SŘ Preventivní program Střední školy školní rok 2013/2014 Čj.: SŠNM/1595/2013 Zpracovala: Kamila Valterová, zástupkyně ředitelky školy pro mimoškolní činnost, metodička prevence Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 14. srpna 2013 Strana 1 (celkem 15)

2 1 Úvod Preventivní aktivity Střední školy a Základní školy, Nové Město nad Metují na úseku střední školy (dále jen školy) vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty: Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j /99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, č. j. MSMT-22294/ Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchovy a osvěty (ENVO), č. j / Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j / , Věstník MŠMT sešit 3/2002. Informace o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č.j / , Věstník MŠMT sešit 11/2003 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. j / , Věstník MŠMT sešit 6/2004. Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období , č.j. 37/ Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j / , Věstník MŠMT sešit 2/2006 Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci, sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení, č.j / Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Strana 2 (celkem 15)

3 2 Příprava programu 2.1 Základní údaje o škole Název školy: Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují Sídlo: Husovo nám. 1218, Nové Město nad Metují Právní forma: příspěvková organizace IČ: Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, právní forma: kraj, IČO: , adresa: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 2.2 Učební obory poskytující střední vzdělání s výučním listem tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou: H/01 Zemědělec farmář (ŠVP Farmář) H/01 Kuchař číšník (ŠVP Kuchař - číšník) E/01 Dřevařská výroba (ŠVP Dřevař) E/01 Strojírenské práce (ŠVP Zámečník údržbář) E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrář) E/01 Zemědělské práce (ŠVP Zemědělec) E/01 Prodavačské práce (ŠVP Prodavač) E/01 Zahradnické práce (ŠVP Květinář aranžér) E/01 Opravářské práce (ŠVP Opravář) E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchař) E/01 Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatel) dvouleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou: E/01 Provozní služby (ŠVP Rodinka) poskytující střední vzdělání C/002 Praktická škola dvouletá Strana 3 (celkem 15)

4 3 Hlavní zásady programu 3.1 Oblasti prevence Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Jedná se o oblast zabývající se prevencí v oblastech: a) agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie a homofobie b) záškoláctví c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě e) spektrum poruch příjmy potravy f) negativní působení sekt g) sexuální rizikové chování s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky. 3.2 Vymezení cílové skupiny Cílovou skupinou školního preventivního programu jsou všichni žáci naší školy v naprosté většině případů se jedná se o věkovou kategorii let, existují i výjimky (starší žáci). 3.3 Cíle programu Cíle pro žáky školy zvýšení informovanosti v oblasti společensky nežádoucích jevů (podstatnou část informací získají žáci v rámci výuky předmětů občanská nauka, ekologie, rodinná výchova, tělesná výchova, odborné praxe) umět posoudit zdravotní a sociální rizika, která užívání drog přináší (legálních i nelegálních) a dokázat odmítnout nabízenou drogu chápat význam zdravého způsobu života vědět o možnostech pomoci při řešení osobních problémů (ve škole i mimo školu) znát právní důsledky šikany, zastrašování a užití násilí podílet se na tvorbě prostředí a životních podmínek Cíle pro pedagogické pracovníky pozitivní přístup k žákům zvyšovat informovanost v oblasti společensky nežádoucích jevů, zdravého způsobu života (podstatnou část informací získají žáci v rámci výuky předmětů občanská výuka, tělesná výchova, ekologie) podílet se na realizaci školního preventivního programu Strana 4 (celkem 15)

5 zapisovat informace do programu Foster pravidelně i aktuálně trvat na důsledném dodržování školního řádu a vnitřního řádu internátu Cíle pro třídní učitele udržovat pravidelný kontakt se třídou a zajímat se o dění ve třídním kolektivu, poznávat vzájemné vztahy, problémy rychle, důsledně a efektivně řešit problémy ve třídě, udržovat její dobré klima spolupracovat s rodiči žáků bezodkladně vpisovat do programu Foster a tím zajistit informovanost o případných obtížích žáků sledovat efektivitu preventivních aktivit Cíle pro metodiky prevence příprava a realizace minimálního školního preventivního programu přenášení nových poznatků z odborného studia do praxe v pořadí, ve kterém budou přicházet realizace týdnů prevence v letošním školním roce pro všechny třídy školy a pro všechny žáky ubytované na internátech a v domově mládeže úzká spolupráce s poradenským týmem školy, pravidelné schůzky poradenského týmu aktivně se zapojit účast na jednáních odboru prevence města Nové Město nad Metují podílet se na dalším vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence negativních rizikových jevů vytipovat a zajistit vybrané lektory na přednášky co největšímu počtu pedagogů naší školy (např. Mgr. Veselá, PaedDr. Tomanová, p. Nadrchal) dále se vzdělávat v problematice prevence negativních rizikových jevů účast na odborných kurzech a seminářích, sebevzdělávání, rozšiřování školní knihovny o vhodné materiály s tematikou prevence negativních rizikových jevů pravidelně vyhodnocovat přínos školního preventivního programu 4 Realizace školního preventivního programu Pedagogičtí pracovníci a vedení školy budou ve škole podporovat komunikaci mezi žáky, učiteli a rodiči žáků na bázi vzájemného porozumění, tolerance a otevřeného jednání, zvyšování jejich informovanosti pozitivní vztah žáků k prostředí školy a prezentaci školy, jejích výsledků a umístění žáků v soutěžích vytváření pozitivní motivace ke studiu a dobrým studijním výsledkům rozvíjení osobnosti žáka zdravý životní styl aktivní využití volného času žáků s důrazem na práci internátů vedení žáků k zájmu o kulturní akce, výlety, exkurze a sportovní aktivity Strana 5 (celkem 15)

6 4.1 Střední škola Učební obory poskytující střední vzdělání s výučním listem Občanská výchova (zodpovídá vyučující) 1. ročníky - mezilidské vztahy, společenská etiketa - víra, náboženství, sekty - násilí, šikana, vandalismus - rasismus a xenofobie, intolerance a antisemitismus - rodinná a sexuální výchova - životní styl - návykové látky - prevence deviací, pomoc při řešení různých závislostí a deviací - legislativa podávání a prodej alkoholu a tabákových výrobků mladistvím - drogy výroba, držení, virtuální drogy, patologické hráčství 2. ročníky - chování člověka ve společnosti - prevence sociálně patologických jevů - trestní právo, vyšetřování, policie - Listina základních práv a svobod - Zdravý životní styl - Rodinná a sexuální výchova - Prevence užívání návykových látek 3. ročníky - duchovní život člověka, víra, náboženství, církve, sekty - komunikace mezi lidmi, řešení konfliktů - člověk, morálka, mravnost - lidská práva - šikana, drogy - rasismus, násilí, xenofobie, lidská práva - ochrana zdraví a života při práci - základní otázky BOZP v pracovně právních vztazích Tělesná výchova (zodpovídá vyučující) - zdravověda, netradiční sporty - organizace sportovně turistických kurzů Strana 6 (celkem 15)

7 4.1.2 Praktická škola dvouletá Občanská výchova (zodpovídá vyučující) - ústava a zákony - lidská a občanská práva - trestní právo, trestní odpovědnost - rasismus, xenofobie, tolerance - policejní orgány, soudy, notářství - trestní činnost - vystupování na veřejnosti - základní pravidla společenského chování - vztah k nemocným, starým a postiženým občanům - vhodné využívání volného času - drogy, alkohol, kouření Rodinná a zdravotní výchova (zodpovídá vyučující) - mezilidské vztahy - sexuální život v období dospívání - péče o zdraví, zdravý životní styl - návykové látky Tělesná výchova (zodpovídá vyučující) Zdravověda, netradiční sporty Organizace sportovně turistických kurzů Třídnické hodiny (za plnění odpovídá třídní učitel) - jsou součástí pedagogické práce učitele se žáky - jsou pravidelně zařazeny do rozvrhu třídy jednou za čtrnáct dnů - jejich obsah a docházka jsou vedeny v třídní knize - do třídnických hodin jsou pravidelně zařazována téma preventivních programů září: - školní řád, BZOP - výchovná opatření při porušení školního řádu - činnost výchovného týmu výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, profesní poradce, jeho konzultační hodiny - funkce a umístění Schránky důvěry Světový den dítěte říjen: - základy 1. pomoci - záškoláctví, zvýšená nebo neomluvená absence - postup řešení záškoláctví - alkohol a kouření ve škole Světový den duševního zdraví Světový den výživy Strana 7 (celkem 15)

8 listopad: - hodnocení 1. čtvrtletí absence, výchovné problémy, rozbor úspěchů a neúspěchů žáků - násilí a šikanování třetí čtvrtek v listopadu Mezinárodní nekuřácký den prosinec: - návykové látky /alkohol, kouření/ - zbraně a výbušniny Světový den boje proti AIDS Mezinárodní den zdravotně postižených leden: - patologické hráčství - hodnocení 1. pololetí absence, výchovné problémy, rozbor úspěchů a neúspěchů žáků únor: - školní řád, BZOP - xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus Světový den boje proti rakovině březen: - ohrožování mravní výchovy mládeže - komerční sexuální zneužívání dětí duben: - hodnocení 3. čtvrtletí absence, výchovné problémy, rozbor úspěchů a neúspěchů žáků - sexuální výchova - pohlavní nemoci Světový den zdraví květen: - syndrom týraných, zneužívaných dětí třetí neděle v květnu Den památky obětí nemoci Aids druhá středa v květnu Květinový den Den boje za rovná práva handicapovaných Mezinárodní den Červeného kříže Světový den bez tabáku červen: - hodnocení 2. pololetí - kriminalita, delikvence, vandalismus, aj. formy násilného chování 5.6. Světový den životního prostředí Mezinárodní den boje proti drogám Další možnosti zařazení témat oblasti prevence Výše uvedeným výčtem předmětů a jednotlivých modulů preventivní aktivity v rámci výuky zdaleka nekončí. Například ve výuce českého jazyka a rodinné výchovy zařazují vyučující diskuse na aktuální témata, motivují žáky k četbě a výběru vhodné a zajímavé literatury atp. Strana 8 (celkem 15)

9 4.2 Internát a domov mládeže (zodpovídají skupinové vychovatelky) Nabídka témat vhodných k začlenění do plánu výchovných činností pro výchovné skupiny (dále jen VS) a pro jejich různá složení žáků VS - 1. ročník (žáci praktické školy dvouleté) - charakter osobnostní test beseda - učení, paměť, pozornost - rodinná výchova - závislosti (dramatická skupina) - sociální dovednosti komunikace, tolerance - konflikty - poruchy příjmu potravy - relaxace VS - 2. ročník (žáci praktické školy dvouleté) - charakter test osobnosti - virtuální závislosti - empatie - komunikativní dovednosti - šikana, rasismus - rodinná výchova - postoje, srovnání žebříčku hodnot - xenofobie - sociální dovednosti paměť, pozornost VS - 1. ročník - charakter test osobnosti - náročné životní situace, konflikty, škola, šikana - učení, studijní styl - komunikativní dovednosti - poruchy příjmu potravy - postoje a hodnoty - závislosti - Evropská unie VS - 2. ročník - charakter osobnostní testy - sociální dovednosti spolupráce ve skupině - sebepoznávání - agresivita, rasismus, výchova k toleranci - závislosti - rozvoj tvořivosti - konflikty, škola, kamarádi, šikana - sociální dovednosti posilování sebedůvěry Strana 9 (celkem 15)

10 - rodinná výchova role muže, ženy - sexuální výchova mezigenerační vztahy v rodině - soc. dovednosti komunikace - soc. dovednosti empatie - environmentální výchova VS převážně 3. ročník - konflikty rodina, škola - empatie - poznání vloh a předpokladů - komunikativní dovednosti - sekty (postoje, umění říci ne) - posilování sebedůvěry - rozvoj tvořivosti, tvořivého myšlení - sociální inteligence - sebeovládání - rodinná výchova - poznávání sociálních rolí (gendr) VS - 1. a 2. ročník (převážně žáci ze SPŠS) - sociální dovednosti empatie, sociální inteligence - soc. dovednosti test společenského chování - poznání vloh a předpokladů - mezigenerační vztahy rodina, konflikty - konflikt, asertivita - výchova k partnerství a plánovanému rodičovství - relaxační techniky -xenofobie, rasizmus - výchova k partnerství a plánovanému rodičovství - konflikt asertivita - orientace v právním řádu - závislosti - gendorvá politika - soc. dovednosti soc. percepce - soc. dovednosti psychická odolnost kontakt s bariérou - soc. dovednosti zvládání zátěžových situací VS - 3. a 4. ročník (převážně žáci ze SPŠS) - enviromentální výchova - komunikativní dovednosti - konflikt rodina - poznání vloh a předpokladů - sexuální výchova beseda - beseda s pracovnicí profesní poradkyní - srovnávání žebříčku hodnot, postoje, šikana - poruchy příjmu potravy Strana 10 (celkem 15)

11 - rozvoj tvořivosti - virtuální závislosti - poznání vloh a předpokladů - sexuální výchova - konflikty rodina - závislosti - empatie - agresivita, rasismus, výchova k toleranci - poznávání sociálních rolí - Evropská unie 4.3 Další témata korespondující s obsahovým zaměřením prevence pravidelné cykly pravidelné týdny prevence na škole ve spolupráci s lektory pravidelné besedy pro žáky internátů a domova mládeže v rámci dní prevence sportovní den prevence v rámci aktivit na internátě Hradčany seznamování žáků s aktuálními tématy prevence: září, říjen - téma: učení listopad - téma: drogy Den proti drogám prosinec - téma: AIDS Světový den boje proti AIDS leden - téma: konflikty únor - téma: sexuální výchova březen - téma: rasismus a xenofobie Mezinárodní den za odstranění rasové diskr. duben - téma: zdravý životní styl Světový den zdraví květen - téma: tabakismus Světový den bez tabáku červen - téma: životní prostředí Světový den životního prostředí - Z: vedoucí budov Vedení a rozvoj zájmových klubů v rámci využití volného času v zájmových aktivitách na budovách internátů a domova jejich pravidelnost a možnost přizpůsobení se klimatu a cílům výchovných skupin. Dále kluby vedené externisty angličtina, vybíjená, ruční práce, floorbal. Klub AlternatiF zaměřený na výtvarné zpracování témat prevence - s pravidelností 1x za týden (formou skupinové práce) - vede K. Valterová - metodička prevence knihovna pravidelné zpřístupnění zajišťuje vedoucí internátu Hradčany v kroužku čtenářů - Z: vedoucí internátu Hradčany vyhodnocovat aktivity zaměřené na prevenci na poradách vychovatelek, metodických sdružení učitelů - Z: vedoucí vychovatelka aktivní spolupráce pedagogických pracovníků s poradenským týmem - Z: pedagogičtí pracovníci využití úředních hodin metodiků prevence žáky, pedagogy, rodiči spolupráce s manažerkou prevence města, účast na setkávání subjektů měst - Z: metodici prevence Strana 11 (celkem 15)

12 4.3.2 příležitostné aktivity besedy, přednášky a jiné skupinové formy - koordinují: vedoucí budov a metodik prevence "Posezení" a jiné skupinové formy komunikace se žáky s vybranými tématy sociální prevence a utváření příznivého sociálního klimatu ve skupinách - Z: pedagogičtí pracovníci opatření: aktivní zapojení všech pedagogů, kteří jsou povinni koordinovat své aktivity s metodiky prevence - Z: všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledovat úroveň jednotlivých činností zaměřených na prevenci ve výchovných skupinách - Z: K. Valterová 4.4 Zodpovědní pracovníci Učitelé občanské výchovy Třídní učitelé v rámci třídnických hodin Třídní učitelé v rozsahu tématických plánů Vedoucí oborů v rámci kontrolní činnosti Zástupce ředitelky v rámci kontrolní činnosti učitelů, resp. vychovatelů Skupinové vychovatelky v rámci vzdělávací činnosti internátu Vedoucí vychovatelka v kontrolní činnosti na úseku internátu Ředitelka školy Poradenský tým: výchovní poradci školní psycholožka etoped sociální pracovnice metodici prevence 4.5 Další aktivity určené žákům Vedení školy, výchovní poradci, školní metodici prevence, třídní učitelé, učitelé a učitelé odborného výcviku v průběhu roku pořádají 4 setkání návštěvní dny. Jedná se o akce jak pro pedagogy, tak pro žáky. Během těchto dní navštěvují žáky učitelé na internátech a vychovatelé ve škole Nabídka činností ve volném čase žáků Po domluvě se správcem učebny je možné užívat: venkovní i vnitřní sportoviště (zahradu areálu Hradčany, Králíčku, Opočna a tělocvičny) posilovny knihovny učebny výpočetní techniky klubovny a herny klub Leguán, barovou místnost ohniště.u budov Strana 12 (celkem 15)

13 Dále budeme pořádat výlety za kulturou i hudbou, sportovní, společenské a přírodovědné aktivity, podporovat práci klubů, kroužků, besed a jakýchkoli aktivit, které podpoří smysluplné trávení volného času a budou vhodnou prevencí jakýchkoli rizikových jevů Schránka důvěry Ve škole funguje klasická schránky důvěry, kam mají žáci možnost anonymně vkládat své připomínky, dotazy, stížnosti, obracet se na výchovnou poradkyni Mgr. Stanislavu Bílkovou nebo školní metodičku prevence Kamilu Valterovou se svými problémy. Tato schránka je umístěna ve vestibulu budovy Merkur. Školní metodička prevence spolu s týmem zřídila i ovou adresu (virtuální schránka důvěry), na kterou mohou žáci anonymně zasílat svoje dotazy, svěřovat se s problémy. Dále je ve škole propagována Linka bezpečí formou nástěnky Konzultační hodiny Žáci i jejich rodiče mají kromě telefonického kontaktu možnost navštívit jednotlivé vyučující, výchovnou poradkyni, školní metodičku prevence v rámci stanovených konzultačních hodin a v případě potřeby je možné domluvit i jiný termín schůzky Informační nástěnky V budovách školy se nachází několik informačních nástěnek s tematikou drogové závislosti, kouření, HIV&AIDS. Na těchto nástěnkách najdou žáci i informace o některých internetových stránkách s touto tematikou, seznamy příslušných institucí a center krizové intervence. Vedle těchto preventivních nástěnek jsou zde další informující o aktivitách žáků ve volném čase, o akcích pořádaných školou (lyžařské a sportovně-turistické kurzy, nabídka zájmových činností) Propagace školního preventivního plánu internetové stránky školy (zrealizovat v tomto školním roce) školní nástěnka třídní schůzky, schůzky výchovných skupin třídnické hodiny Schůzky a práce poradenského týmu Poradenský tým se skládá z ředitelky školy, školní psycholožky, etopeda, sociální pracovnice, výchovných poradců a metodiků prevence jednotlivých pracovišť (Nového Města, Opočna a Základní školy). Poradenský tým se schází pravidelně dle předem stanoveného plánu a zpracovává návratky, hodnotí informace vložené do programu Foster a vyhodnocuje funkčnost systému práce v této oblasti. Projednává jednotlivé výchovné problémy žáků, volí vhodné strategické postupy při řešení absencí, neomluvených hodin, přestupků a sociálních kauz žáků. Následně svolávají výchovní poradci výchovné pohovory, schůzky s žáky a jednání s rodiči. Strana 13 (celkem 15)

14 Na jednotlivých pracovištích se schází metodik prevence, výchovný poradce, sociální pracovnice, etoped, případně školní psycholožka 1x za měsíc a hodnotí momentální situaci ve škole na svém úseku Knihovna Ve školní knihovně jsou pedagogům a žákům školy k dispozici následující tituly s tematikou rizikových jevů: Nešpor Csémy: Alkohol, drogy a vaše děti, Praha, Sportpropag Šedivý Válková: Lidé, alkohol, drogy, Praha, Naše vojsko Jiří Presl: Drogová závislost, Praha, Maxdorf Petrusek: Sociometrie, Praha, Svoboda O.J. Štampach: Sekty a nová náboženská hnutí naděje a rizika, metodický list. Jaroslav Skála: až na dno!?, Praha, Avicenum Rizikové chování dospívajících a jeho prevence (VI. odborný seminář října SZÚ Praha), Praha, Cevap 2005 Vlastimil Pařízek: Učitel v nezvyklé školní situaci, Praha, SPN Kamil Kalina a kol: Drogy a drogové závislosti1 a 2. díl Lester Grinspoon Marihuana zakázaná medicína, Bratislava CAD PRESS Jean-Yves Africe Umění prožívat emoce, Praha, Národní knihovna ČR, Portál R. A. Pernerová Tabu v rodinné komunikaci, Portál G. Kenneth West Dobrodružství psychického vývoje, Praha, Portál Daniela Vodáčková a kol Krizová intervence, Praha, Portál Petr Macek Adolescence, Praha, Portál Michal Maloney, Rachel Oranžová O poruchách příjmu potravy, Nakladatelství Lidové noviny Kay Marie Portefieldová Jak se vyrovnat s následky traumatu, Nakladatelství Lidové noviny Bernard Frankel, Rachel Oranžová O sebevraždách, Nakladatelství Lidové noviny Další tituly jsou dostupné u výchovné poradkyně školy Mgr. Stanislavy Bílkové. Škola od společnosti Člověk v tísni objednala zdarma 2 DVD s několika dokumentárními filmy: DROGY DVD se 6 filmy o drogách a drogové závislosti HIV & AIDS sada obsahuje 5 dokumentárních snímků zabývajících se problematikou HIV & AIDS v subsaharské Africe z různých pohledů Tyto filmy je možné zařadit ve výuce, třídnických hodinách, v případě zájmu je žákům zapůjčit. Dále vlastníme soubor Videokazet Oči hadů a Základní průvodce primární prevencí 4.6 Spolupráce s jinými organizacemi Středisko výchovné péče Náchod Pedagogicko-psychologické poradny spádových oblastí obvodní metodička prevence negativních sociálně patologických jevů Mgr. Kudelová odbor prevence města Nové Město nad Metují pí. Dagmar Dvořáčková ACET společnost organizující výchovně vzdělávací akce pro školy Strana 14 (celkem 15)

15 4.7 Způsoby vyhodnocování efektivity preventivního programu Při vyhodnocování efektivity školního preventivního programu nelze počítat s možností získávat přesná čísla a jiné údaje. Jde především o působení na cílovou skupinu žáků, snahu o prevenci negativních, rizikových a patologických jevů, popřípadě snahu o minimalizaci těch, které se objevily nebo objeví. Signálem špatně sestaveného a realizovaného programu by byl například výrazný nárůst těchto jevů, a tudíž výrazně častější potřeba svolávat poradenský tým/výchovnou komisi a následně udělovat výrazně častěji různá kázeňská opatření, než je tomu nyní. Je třeba, aby všichni učitelé a vychovatelé školy, zejména třídní učitelé, sledovali chování, životní styl, náplň volného času, přístup ke studiu, hodnotovou orientaci svých žáků a snažili se posoudit pozitivní nebo negativní posuny. Konkrétní fakta a údaje je možné získat opakovaným dotazníkovým šetřením a srovnávat výsledky za jednotlivé školní roky. Vyhodnocení Preventivního programu je součástí výroční zprávy o činnosti školy. 4.8 Na čem průběžně pracujeme? Zvyšování a prohlubování kvalifikace pedagogického sboru motivovat pedagogy k čerpání nových informací spojených s tématy prevence učíme se využívat metodická sdružení učitelů i vychovatelů a porady ke společnému zvyšování informovanosti o tématech využívat dny samostudia pro kvalitní přípravu na práci s žáky nové pojetí systému knihovny centrální databáze titulů knih, vyřazení zastaralých odborných tisků, vzniknou příruční knihovny podle oborů vzdělávání databanka hudebních nosičů, videokazet a DVD vzdělávání členů poradenského týmu ředitelky učíme se podávat žádosti o granty a finanční dotace z dotačních programů s cílem podpory volnočasových zájmových aktivit žáků na prezentaci našich zdařilých akcí a informovanosti spoluobčanů na úrovni města 4.9 Závěrečná ustanovení Směrnice nabývá účinnosti dnem vydání. Dnem vydání této směrnice pozbývá účinnosti Organizační směrnice č. 8/2009/SŘ ze dne 8. dubna V Novém Městě nad Metují dne 14. srpna 2013 PaedDr. Olga Talášková ředitelka školy Strana 15 (celkem 15)

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Plán minimálního programu prevence 2014/2015

Plán minimálního programu prevence 2014/2015 Plán minimálního programu prevence 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Šárka Preissová školní metodik prevence Schválil: Mgr. Richard Spiegl ředitel školy V Novém Strašecí: 1. 10. 2014 Úvod Preventivní aktivity

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Školní program prevence rizikového chování Základní školy Šternberk, Olomoucká 76

Školní program prevence rizikového chování Základní školy Šternberk, Olomoucká 76 Školní program prevence rizikového chování Základní školy Šternberk, Olomoucká 76 Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013 účinnost od 1.9.2009 Zpracovala : Mgr. Martina Janoušková výchovný poradce, školní metodik prevence Schválil: Ing. Radovan MARESZ ředitel školy OBSAH OBSAH...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 2015 Úvod Hlavní cíl Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 3.1 Charakteristika školy 3.2 Vedení školy, školní metodik prevence, preventivní tým 3.3 Vnitřní informační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 2016 ZŠ A ZUŠ STRÁNÍ RUBANICE 877, STRÁNÍ 687 65 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 2016 ŘEDITELKA Mgr. Iva Stupková ŠKOLNÍ PREVENTISTKA Mgr. Jana Jančová OBSAH: 1/Úvod 2/Charakteristika školy 3/Cíl MPP 4/Současný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9 tel.: 284 827 986, 266 106 314, 266 160 254 fax: 284 287 986 e-mail:sekretariát@skolajarov.cz, www.skolajarov.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3

Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3 Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3 V Rakovníku 30.12. 2011 Zpracoval: Mgr. Zdeněk BRABEC 1 OBSAH 1. Úvod str.3 2. Aktivity školy str.3 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2013-2015

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2013-2015 I. Úvod ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2013-2015 Při tvorbě preventivní strategie vychází naše škola z celostátních dokumentů, tedy z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2013-2014 Úvod Hlavní cíl Dílčí cíle Vymezení cílové skupiny Vlastní program školy Koordinace aktivit Analýza současného stavu Tradice školy, školní prostředí Aktivity školy

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ. Školní preventivní strategie 2014-2018

Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ. Školní preventivní strategie 2014-2018 Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ Školní preventivní strategie 2014-2018 Čj.: SŠNM/276/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální pedagog - etoped Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2012/2013

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2012/2013 Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2012/2013 Naše škola stojí blízko centra města Vyškova, které je postaveno uprostřed Moravské brány nedaleko od Brna.

Více

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014 Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov Preventivní program na školní rok 2013/2014 v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně patologických jevů Vypracovala: Mgr. Helena

Více

Preventivní strategie sociálně patologických jevů - MPP Odborného učiliště Kelč Školní rok 2014/2015

Preventivní strategie sociálně patologických jevů - MPP Odborného učiliště Kelč Školní rok 2014/2015 Preventivní strategie sociálně patologických jevů - MPP Odborného učiliště Kelč Školní rok 2014/2015 Preventivní strategie sociálně patologických jevů je sestavena pro žáky Odborného učiliště Kelč a uplatňována

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovaly Mgr. Ilona Fenclová a Mgr. Eva Kubíková Minimální preventivní program vychází

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015 Střední škola knižní kultury, o. p. s. Perunova 6, 130 00 Praha 3 Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015 Předkladatel programu: Mgr. Veronika Trégnerová Zodpovědná osoba: ředitelka

Více

Minimální preventivní program projevů rizikového chování u dětí a mládeže

Minimální preventivní program projevů rizikového chování u dětí a mládeže Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1/520, 746 01 Opava, Telefon: 553622904 Fax 553622904/33 E-mail: spec.zs@zrak.opava.cz, IČ: 47813482 ČÚ: 19-674040287/0100 KB Opava

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Na období 2009-2013 OBSAH 1.Východiska k realizaci školní preventivní strategie 1.1 Dokumenty k realizaci 1.2 Charakteristika

Více