Smlouva o nájmu bytu a právní úprava nájemného

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o nájmu bytu a právní úprava nájemného"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Smlouva o nájmu bytu a právní úprava nájemného Bakalářská práce Autor: Václava Brabcová, DiS. Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. Praha Duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem uvedenou bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Mladé Boleslavi dne Václava Brabcová DiS.

3 Děkuji vedoucímu mé práce JUDr. Aleši Rozehnalovi, Ph.D., za vedení mé práce, dále panu ing. Zdeňku Rybářovi, panu profesorovi ing. Jaromíru Císařovi, CSc. a Mgr. Martinu Vlkovi za vstřícnost a cenné rady.

4 Anotace Následující práce je zaměřena na zmapování nájemního bydlení s důrazem na jeho právní úpravu v České republice. Úvodní kapitoly jsou věnovány okolnostem vzniku prvotních pronájmů bytů jako novému fenoménu a jeho historickému vývoji do roku Součástí je přiblíţení právních norem zaměřených na tuto oblast ve stejném období. Stěţejní část se soustředí na formy nájemního bydlení v České republice v období posledních dvaceti let. Dále specifikuje související legislativu a existenci dvojí úrovně výše nájemného, se zaměřením na jednotlivá právní ustanovení nájemní smlouvy a nejčastější pochybení v jejím zpracování. Součástí je i krátké přiblíţení nájemního bydlení v několika evropských zemích. Annotation Following work is focused on plotting of rental housing emphasising its legal regulations in The Czech Republic. Preliminary chapters are dedicated to circumstances of genesis of the first rentals of apartments as to a new phenomenon and its historical progress until Part of it is approximation of legal standards focused on this area in the same period. A fundamental part of work concentrates on the form of rental housing during last twenty years. Further it specifies related legislation and the existence of dual level of range of rent, focusing on particular legal regulation of rental contract and most common irregularities in its processing. Part of work also is approximation of rental housing in several European countries.

5 Klíčová slova: Nájemní bydlení, nájemné, výpověď z nájmu, nájemní smlouva, regulace nájemného, smluvní nájemné, Key words: Rental housing, rent, deposition of rent, rental contract, regulation of rent, contracting rent Seznam pouţitých zkratek ABGB Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie - Všeobecný zákoník občanský z. a n. Sbírka zákonů a nařízení Ú.l. čl. Úřední list článek č. číslo písm. odst. Sb. písmeno odstavec Sbírka z. zákon Sp. zn. o.z. obč. zákoník obch. z. ÚS MMR spisová značka občanský zákoník občanský zákoník obchodní zákoník Ústavní soud Ministerstvo pro místní rozvoj

6 Obsah Úvod Historie bydlení do roku Období do roku Období od roku 1914 do roku Období od roku 1939 do roku Období od roku 1948 do roku Dostupnost bydlení Přesah bytové problematiky z období socialismu do dnešní doby Situace po roce Vývoj legislativy Postavení majitelů bytů Postavení nájemníků Varianty bydlení Vlastnické Druţstevní Nájemní bydlení Uzavření nájemní smlouvy Práva a povinnosti pronajímatele Práva a povinnosti nájemce Přechod nájmu bytu Společný nájem Výměna bytu Sluţební byt Výpověď nájmu Skončení nájmu uplynutím doby Skončení nájmu dohodou Skončení nájmu bytu výpovědí ze strany pronajímatele Skončení nájmu bytu výpovědí ze strany nájemce Moţné právní nedostatky nájemních smluv Prostory určené k bydlení Oprávněná osoba

7 4.3. Identifikace nájemce Neúplný či chybný popis bytu Nejasně uvedená délka nájmu Nesprávně uvedená výše nájemného a souvisejících sluţeb Neuzavření smlouvy Související legislativa v zemích EU Skandinávie Německo Rakousko Španělsko Závěr Seznam citované literatury Seznam příloh

8 Úvod Náš dům držel kapitalista chamtivec ve svých drápech hezky dlouho. Až nás to přestalo bavit a na národním výboru jsme ho řádně proprali. Dům mu zabavili, pokutu mu uložili a do maringotky v Chuchli ho vystěhovali. A žili jsme si dobře. Kapitalistův čalouněný nábytek jsme si rozebrali, zásob ve spíži okusili a v květinové zahradě regulérní gorodkové hřiště zplanýrovali, domovního důvěrníka zvolili, protipožární hlídku sestavili a precizně v boji s ohněm pocvičili. 1 Právě takhle pánové Grossmann a Šimek nastínili rychlou změnu nájemního vztahu, vtipně a zábavně. Pokud se nám ale nechce do maringotky v Chuchli nebo rovnou pod most, v nájemní smlouvě zapomeňme na literární humor a nadsázku. Je nesporné, ţe jen dobrá nájemní smlouva nás ochrání před problémy, ať uţ do nájemního vztahu vstupujeme na straně nájemce či pronajímatele. Pro naprostou většinu populace představuje bydlení zásadní hodnotu. Bydlení má kromě hmotných jistot také významné sociální aspekty. Úsloví můj dům, můj hrad a také všude dobře, doma nejlépe dává tušit, ţe k našemu bytu či domu nás mnohdy váţe i emoční pouto. Člověk ve všech obdobích své existence hledal kam se ukrýt před nepřízní počasí a nebezpečími okolního světa. Postupem času rostly poţadavky na komfort bydlení a jeskyně jiţ dávno není optimálním domovem. Většina z nás přesně ví, jak by měl vypadat ideál. Rádi bychom ţili ve vysněné lokalitě, ať uţ si představujeme dům v klidu a zeleni nebo byt v centru městského ruchu. Chtěli bychom milé sousedy, ţádné nebo nízké náklady na bydlení a veškeré technické vymoţenosti, které nám moderní doba poskytuje. Nicméně jen málo z nás má štěstí, ţe se jeho představy beze zbytku vyplní. Realita nás nutí slevovat ze svých poţadavků a obvykle přistoupíme na kompromis mezi přáním a skutečnými moţnostmi. V bytě trávíme významnou část svého ţivota. Domov nám skýtá bezpečí, teplo a potřebné zázemí, jsme v něm obklopeni svými nejbliţšími. Kvalita nemovitosti, lokalita, sousedé, to vše vytváří jistý společenský status a odráţí se na naší celkové ţivotní spokojenosti. 1 Miloslav Šimek & Jiří Grossmann, Jak jsme převzali dům do společné péče nájemníků, Růţe, České Budějovice,

9 Bydlení je velmi specifický statek, který nás můţe svázat s místy, kde se cítíme bezpečně po dlouhá léta. Ne pro kaţdého je dosaţitelné či pohodlné vlastnické bydlení a nájemní byt se pak jeví vhodnou moţností kaţdému, kdo nechce nebo nemůţe investovat větší finanční částku na pořízení vlastního bytu anebo není přesvědčen o setrvání v dané lokalitě. Zejména mladí lidé volí tuto variantu s následnou výměnou za bydlení v jiném místě či lokalitě, z důvodů nutné mobility v rámci budování svého pracovního zařazení, případně při zaloţení rodiny, výměnou za větší byt. Jádrem mé práce je nájemní bydlení. Podmínky nájemního bydlení jsou předmětem diskuse politiků a středem pozornosti médií jiţ od prvních privatizačních pokusů po roce Celá oblast pronajímání bytů je po změnách ekonomického a politického systému stále ještě velmi komplikovaná. Kroky zákonodárců přispěly k nejistotě a pocit upírání vlastních práv je zakořeněn mezi majiteli i v řadách nájemníků. Následné nejednoznačné výklady, nerespektování výroků soudů 5 a nečinnost zákonodárců, přispívají k nejasnostem, neshodám a vzniku dalších správních a soudních řízení. Trţní prostředí nutí kaţdého jednotlivce být zodpovědným za zabezpečení svých bytových potřeb, ale přesto, díky zvláštnostem bydlení vůči jiným ekonomickým kategoriím, jsou potřebné četné zásahy státu. Právní normy upravující oblast bydlení najdeme zejména v konkrétních zákonech, ale i v právních předpisech s nejvyšší právní silou, které reprezentuje Listina základních práv a svobod se svými ustanoveními v článku 7 o nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí a dále o nedotknutelnosti obydlí, kterou zmiňuje článek 12. Česká republika se svou ratifikací Evropské sociální charty v listopadu 1999 zavázala vynaložit veškeré úsilí ke zlepšení životní úrovně a na podporu sociálního blahobytu jak městského, tak venkovského obyvatelstva prostřednictvím příslušných institucí a činností (konkrétně v článku 16 O právech rodiny na sociální, právní a hospodářskou ochranu), kde se říká: S cílem zajistit nezbytné podmínky pro plný rozvoj rodiny, která je základní jednotkou Nález Ústavního soudu ze dne 21. června 2000, Vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s uţíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů 9

10 společnosti, se smluvní strany zavazují podporovat ekonomickou, právní a sociální ochranu rodinného života takovými prostředky, jako jsou dávky, daňová opatření, poskytování bydlení pro rodiny, dávek rodinné novomanželům, a jinými vhodnými prostředky. 6 V práci Smlouva o nájmu bytu a právní úprava nájemného je mým hlavním cílem přiblíţit právní úpravu institutu pronájmu bytu, jak v historickém kontextu, tak i současným pohledem obsáhnout oblast specifikovanou právními vztahy mezi majiteli a nájemci bytů. Smyslem je zmapování situace v oblasti nájemního bydlení, rozčlenění bytového fondu České republiky a přiblíţit modely nájemního bydlení v zemích Evropské unie. Chci také poukázat na legislativní činnost zákonodárců, jejímţ důsledkem je existence dvou souběţných forem nájemního bydlení s nerovným postavením subjektů smluvního vztahu. Nedílnou součástí je uvedení právních ustanovení rozhodných pro vznik, trvání a ukončení smlouvy o nájmu bytu s vyuţitím judikátů soudů České republiky

11 1. Historie bydlení do roku 1989 Během věků se lidé přesouvali z lesních chýší, studených hradů a jednoduchých vesnických domků do městských dělnických kolonií a měšťanských domů. Potřeby narůstaly a člověk touţil po důkladnější a pohodlnější ochraně, neţ jakou mu skýtala jeskyně nebo jiné primitivní obydlí. Chalupy a později i městské domy byly rodinným majetkem, který se dědil se z generace na generaci. Po mnohá staletí převládalo vlastnické bydlení. Širší rodina ţila společně po dlouhá léta, často celý ţivot na jednom místě. S průmyslovou revolucí rostla urbanizace, houstla koncentrace obyvatel ve městech a v souvislosti s přílivem dělníků s rodinami, stoupala i poptávka po ubytování. Rodinné domy se měnily na činţovní domy s pronajímanými byty a především v okolí velkých továren vznikaly celé nájemní bytové aglomerace. Pokud chceme pochopit dnešní stav bydlení a zejména pak dnešní stav nájemních vztahů, je zapotřebí se blíţe zaměřit na vývoj bytové legislativy na území dnešní České republiky Období do roku 1914 Obecný zákoník občanský ze dne 1. června 1811 jako císařský patent č. 946/1811 Sb. (ABGB), který v českých zemích platil do r. 1950, nájemní bydlení upravoval v Hlavě dvacáté páté, 1090 aţ 1150 ustanoveními o Smlouvách pachtovních a nájemních. Pachtovní smlouva se lišila od běţné nájemní tím, ţe pachtýř vlastním přičiněním věc obhospodařovával tak, aby přinášela výnos. Naopak společným znakem byla úplatnost a časová neomezenost trvání smluv. V době svého přijetí Obecný zákoník občanský představoval téměř úplnou kodifikaci soukromého práva. Jednotlivé paragrafy obsahovaly v mnohém práva a povinnosti velmi podobná dnešním zákonným předpisům. Jednalo se například o povinnost pronájemce upozornit majitele na nutné opravy. Císařský patent č. 946/1811 Sb.z.s uvádí: Jsou-li nutny opravy, jimiž jest povinen pronajímatel neb propachtovatel, jest nájemce neb pachtýř zavázán oznámiti to bez odkladu pronajímateli neb propachtovateli, jinak ručí za škodu. Nájemce neb pachtýř pokládá se za nezmocněného jednatele, učinil-li na věc najatou 11

12 nebo propachtovanou náklad náležející na pronajímatele neb propachtovatele ( 1036), neb náklad užitečný ( 1037); musí se však soudně domáhati náhrady nejdéle do šesti měsíců po vrácení věci najaté neb pachtované, jinak žaloba zaniká. Pro srovnání zákon č.40/1964 Sb. 691 uvádí doslova: Nesplní-li pronajímatel svoji povinnost odstranit závady bránící řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen, má nájemce právo po předchozím upozornění pronajímatele závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad. Druhým příkladem můţe být zástavní právo k zařízení při neplacení nájemného podle císařského patentu č. 946/1811 Sb.z.s. 1101: K zajištění nájemného přísluší pronajímateli nemovité věci zástavní právo na zařízení a svršcích do najaté věci vnesených a náležejících nájemci neb členům jeho rodiny, žijícím s ním ve společné domácnosti, pokud nejsou vyloučeny ze zabavení. Zástavní právo zaniká, byly-li ony předměty odstraněny dříve, než byly zájemně popsány, leda že se to stalo podle soudního opatření a pronajímatel ohlásil své právo u soudu do tří dnů po výkonu. Jestliže se nájemce stěhuje nebo věci jsou zavlékány, aniž by bylo nájemné zaplaceno nebo zajištěno, může pronajímatel věci na vlastní nebezpečí zadržeti, musí však do tří dnů žádati za zájemné popsání, nebo věci vydati. Propachtovateli pozemku přísluší zástavní právo stejného rozsahu a stejného účinku na dobytku, který jest na propachtovaném statku, a na hospodářském nářadí a plodech, které tam ještě jsou. Podobně dnešní zákon č.40/1964 Sb. 672 uvádí: Na zajištění nájemného má pronajímatel nemovitosti zástavní právo k movitým věcem, které jsou na pronajaté věci a patří nájemci nebo osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, s výjimkou věcí vyloučených z výkonu rozhodnutí Období od roku 1914 do roku 1939 V období první světové války prudce rostla inflace a díky zvyšující se produkci zbrojního průmyslu výrazně narůstal počet dělníků stěhujících se do měst. Vyšší poptávka po bytech 12

13 byla příčinnou zvyšování nájemného. Pro udrţení sociálního smíru byl nutný první zásah státu prostřednictvím nařízení ministra sociální péče a ministra spravedlnosti č. 83/1918 Sb. z. a n., který zavedl institut chráněného bydlení. V jeho rámci byly v 2 stanoveny přípustné důvody pro zvýšení nájemného. Tomuto nařízení ještě předcházelo rozdělení bytů na staré a nové. Zmíněné opatření bylo přijato jako dočasný válečný institut, který se vztahoval jen na vybrané, zejména průmyslové, lokality. Sociální postavení nájemníků, se ani s koncem války nezlepšilo, a proto byla regulace nájemného následně vztaţena na území celé republiky. Navyšovat nájem ve starých bytech majitelé mohli, pouze pokud nastaly změny v nákladech na pronajímanou nemovitost, zejména z důvodů: zvýšení výloh na udrţování a správu domu; zvýšení veřejných výloh vydávaných obligatorně z domů; přípustným zvýšením úrokové míry nebo vedlejších poplatků hypoték na pronajaté nemovitosti váznoucích. Současně byla tímto nařízením omezena moţnost vypovědět nájemní smlouvu majitelem. K výpovědi nájemní smlouvy musel přivolit soud. Všechny nájemní smlouvy se sjednanou dobou platnosti převyšující půl roku byly zařazeny do regulace a od té chvíle na ně bylo přihlíţeno jako na smlouvy na dobu neurčitou 7 V 7, odst. 2 zmíněného nařízení jsou taxativně vyjmenovány moţné důvody k vypovězení nájemní smlouvy ze strany majitele. Mohl tak učinit pouze pokud: je nájemník v prodlení s placením činţe odmítá-li nájemník svolit s přípustným zvýšením činţe pokud dlouhodobě nebo hrubě porušuje on nebo jeho spolubydlící platný domovní řád lze-li podle 1118 o. z., zrušit smlouvu bez výpovědi potřebuje-li vlastník byt pro sebe nebo své příbuzné potřebuje-li vlastník byt původně určený pro dělníky, k tomuto účelu přenechá-li nájemce byt nebo jeho část k podnájmu za neúměrně vysoké nájemné 7 Deregulace nájemného: Zkušenosti z 1. Republiky, , Karel Doleţal, dostupné na 13

14 O správnosti postupu při výpovědi rozhodoval příslušný nájemní úřad. Pokud nebyl v místě zřízen, tak okresní soud. Nájemní úřady byly ustaveny v městech s více neţ obyvateli a jejich členové, byli do funkce jmenováni starostou. Z titulu svých pravomocí zastávali poměrně významné postavení a jejich činnost byla ukončena v roce 1922, kdy agendu plně převzaly okresní soudy. Přestoţe většina ustanovení k regulaci nájemného byla zavedena na ochranu nájemníků, byli i majitelé domů zajištěni zákazem zvyšovat úrokové sazby hypotečních úvěrů poskytnutých na výstavbu činţovních domů ze strany bank a také na stávajících hypotékách v domech s regulovanými byty. K deregulaci nájemného začíná docházet po vzniku Československé republiky v roce 1918, která převzala mezi právní normy novelizovaný Rakouský občanský zákoník, postupnými kroky. V období od května 1922 bylo umoţněno postupně zvyšovat nájemné v řádu desítek procent, po třetí vlně navyšování došlo v průběhu jednoho roku k nárůstu aţ o 120 %. V meziválečném období byla patrna kontinuita v činnosti zákonodárců, na jedné straně byla zřetelná částečná ochrana nájemníků a současně byla respektována práva majitelů. Situace na bytovém trhu jistě nebyla ideální a nesrovnatelná s dnešním stavem, naproti tomu dnešní radikální změny koncepce v oblasti bytové politiky po kaţdých parlamentních volbách, vedou k prudkým obratům v legislativním procesu, v závislosti na prioritách voličů cílové skupiny vládnoucí politické strany Období od roku 1939 do roku 1948 V období Protektorátu bylo Vládním nařízením č. 103/1943 Sb. z. a n., uděleno právo Okresním úřadům disponovat vyklizenými byty ţidovského obyvatelstva a nájemníků odsouzených pro porušení předpisů o válečném hospodářství nebo nepřátelskou činnost proti Říši. Právo rušit některé nájemní smlouvy získaly i obce. K významnému zásahu do nájemního bydlení došlo v červenci 1939, kdy předsedy vlády div. gen. Alois Eliáš vydal nařízení, které zakazovalo zvýšení nájemného nad stav z 20. června Téhoţ roku bylo povoleno dorovnat sociální nájemné v chráněných nájmech na úroveň nechráněných nájmů a takto dohodnuté nájemné bylo zmrazeno. Od června 1939 tedy 14

15 skončila moţnost, byť jen u části bytů, sjednat nájemné dohodou a na území dnešní České republiky platilo tzv. stop nájemné po celou válku 8. Poválečné hospodářství většiny Evropy bylo rozvráceno a jako jeden z mnoha tíţivých následků se projevil nedostatek bytů. V Čechách a na Moravě byla nejpostiţenější průmyslová střediska, velká města a území, kterými prošla válka. Během okupace se výstavba bytů v Československu sníţila přibliţně o polovinu. Tři tisíce domů byly úplně zničeny a dalších sto tisíc budov bylo poškozeno. Přestoţe probíhalo vysídlování Maďarů a Němců, chybělo po válce více neţ osm tisíc bytů. Prozatímní národní shromáţdění a od roku 1946 Ústavodárné národní shromáţdění přijímalo opatření k řešení neuspokojivé bytové situace. Nařízení zemského národního výboru v Praze č. 633/1945 Sb. upravovalo hospodaření s byty. Obce mohly po zrušení nájemní smlouvy přidělit byt novým nájemníkům, kteří byli vedeni v pořadníku. V jejich pravomoci bylo přikázání nových nájemníků do nepřiměřeně velkých bytů, či rozdělení bytové jednotky na dvě, bez jakékoliv moţnosti odvolání. Pokud majitel či uţivatel dobrovolně nahlásil nadbytečné místnosti, mohl si sám vybrat podnájemníka. V souvislosti s přikázáním nájemníka v poválečném období uvádím rozsudek NS 9 o zamítnutí dovolání. Obvodní soud pro Prahu 2 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 27. března 2002 zamítl ţalobu na vyklizení a předání bytu. Ţalobkyně je vlastnicí domu, v němţ byl srpnu 1945 přikázán předmětný byt otci ţalované, jako osobě z koncentračního tábora s odkazem na 4 nařízení č. 166/44 Sb. Současně bylo uloţeno vlastníku předmětného domu uzavřít s otcem ţalované ohledně předmětného bytu zatímní nájemní smlouvu. Tato nebyla nikdy uzavřena a aţ 30. října 1964 byla mezi OPBH a otcem ţalované byla sepsána dohoda o odevzdání a převzetí bytu s odkazem na rozhodnutí o přidělení bytu ze dne 18. srpna Otec ţalované v předmětném bytě ţil aţ do své smrti a ţalovaní s ním vedli společnou domácnost a neměli vlastní byt. Ţalobkyně uvádí, ţe ţalovaní nemohou být nájemci předmětného bytu a uţívají byt bez právního důvodu. Pro své tvrzení uvádí několik důvodů. Předně, ţe přikázání ze dne nelze pokládat za rozhodnutí o přidělení bytu ve smyslu 154 odst. 1 občanského zákoníku. Následně ani nebyla uzavřena zatímní nájemní smlouva. Dohodu o převzetí bytu uzavíral tehdejší Okresní 8 Darebný, J., Hádl, T. Nové nájemné v bytech. Praha: Sagit, 1993, str Cdo 283/2003, 15

16 podnik bytového hospodářství, který v ţádném případě nebyl oprávněn měnit rozhodnutí správního orgánu. Nejvyšší soud po dvou letech soudních řízení nevyhověl ţalobkyni a nájemní poměr přešel po smrti nájemce na ţalované, zejména z důvodu, ţe ţalovaní vedli s otcem ţalované společnou domácnost aţ do jeho smrti a neměli vlastní byt. Za této důkazní situace nelze vyloučit uzavření nájemní smlouvy ohledně předmětného bytu ústně Období od roku 1948 do roku 1989 Počátkem června 1948 vstoupil v účinnost I. zákon o hospodaření s byty č.138/1948 Sb. Předmětem regulace se staly byty v obcích nad obyvatel. Tento právní předpis zavazoval vlastníky bytů k hlášení prázdných a nově uvolněných bytů. S takovými byty hospodařil místní národní výbor. Nový nájemní vztah vznikal jako úřední rozhodnutí a na druhé straně projevem vůle nového nájemníka. Při neshodách rozhodoval okresní národní výbor. Zákon dále ukládal povinnost hlásit tzv. nadměrné byty. Toto označení se týkalo bytových jednotek, které měly více místností neţ počet členů domácnosti. Místní národní výbor mohl podle 11, odst. 1 výše uvedeného předpisu zrušit uţívání bytu státně nespolehlivým osobám. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 411/1950 Ú. l. určila s účinností od 30. června 1950 horní hranici nájemného z bytů dokončených po skončení války. V roce 1951 byl nahrazen dosavadní občanský zákoník novým občanským zákoníkem č. 41/1950 Sb., na kterém se projevila vnucená sovětizace. Zákoník zavedl rozlišení mezi tzv. osobním a soukromým vlastnictvím ( 105, 106). Zcela nové pojetí je patrné ze třetí části kodexu, upravující právo vlastnické, které se stalo prostředkem zvláštního politického významu, a jeho prostřednictvím si vládnoucí strana upevňovala svou moc. Tento kodex zavedl nově preferenci a zvláštní ochranu socialistického vlastnictví 10 a odstranil přednosti zájmů jednotlivce před zájmy společnosti. Zrušil dělení právních odvětví na právo soukromé a veřejné a zcela zpochybnil vlastnictví, které rozdělil do třech forem: socialistické vlastnictví, které mělo buď formu státního vlastnictví (tvořilo národní majetek) nebo druţstevního vlastnictví; osobní vlastnictví, které bylo úzce spjato s vlastnictvím socialistickým; 10 Jakoţto zvláštní forma vlastnictví společenského 16

17 soukromé vlastnictví, kde se v této souvislosti jednalo o vlastnictví k výrobním prostředkům a k půdě. Úpravu nájemní smlouvy obsahovala ustanovení 387 aţ 409, přičemţ nájemní vztah upravoval zákoník všeobecně bez ohledu na předmět nájmu a neobsahoval speciální ustanovení týkající se nájmu bytu. V lednu 1957 pak vstoupil v platnost II. zákon o hospodaření s byty č. 67/1956 a rozšiřoval skupiny bytů, které mohly být úředně přidělovány. Zákon také rozšířil svou působnost z původních obcí nad obyvatel na celé území tehdejšího Československa a také se zaměřil na další byty téhoţ vlastníka a na nově postavené či zrekonstruované bytové jednotky. Současně zavedl institut pořadníků na byty. Trvající povinnost vlastníků hlásit volné byty byla postupně doplněna činností občanských výborů a domovních komisí, které rovněţ informovaly Místní národní výbory o volných bytových jednotkách vhodných k přidělení. 11, 12 Vyhláškou číslo 60/1964 Sb., o úhradě za uţívání bytu a za sluţby spojené s uţíváním bytu, byl standardizován byt podle stanovených atributů a rozdělen do čtyř kategorií, lišících se navzájem vybavením, způsobem vytápění a rozsahem příslušenství k bytu. Za příslušenství je povaţována koupelna, sprchový či koupelnový kout a splachovací záchod. Zmíněná vyhláška dále jmenovitě uváděla vybavení bytu, které bylo účtováno pevnou sazbou. Výši nájemného paradoxně neovlivňovala lokalita, ale například typ kuchyňského sporáku. Z vlastní zkušenosti jsem nabyla dojmu, ţe hlavním kritériem kvality bytu se ukázal způsob vytápění. Pokud v bytě bylo centrální vytápění, to znamená dálkové topení či samostatný kotel na libovolné palivo včetně uhlí a dřeva, ale ovládaný z jednoho místa, mohla k bytu přináleţet toaleta na pavlači, jednalo se o druhé kategorie, shodně jako uţivatel bytu v centru města se samostatnou luxusní koupelnou a splachovacím záchodem, parketami a pokojíkem pro sluţku, který neměl centrálně ovládané topení, ale například akumulační či plynová kamna. Takto obecně stanovené měřítko kategorizace, i kdyţ v mírně upravené podobě, přetrvalo dodnes. Pronajímatelé si při stanovování výše nájmu obvykle neuvědomují, ţe pro stanovení 11 41/1964 Sb. Zákon o hospodaření s byty, oddíl 1 12 Příloha č. 1 ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ DOHODY O VÝMĚNĚ BYTU, dle zákona č.41/1964 Sb., 30 17

18 ceny za uţívání bytu by mělo být zváţeno mnohem více hledisek tak, aby bylo vytvořeno více kategorií bydlení, byť nestanovených právním předpisem Dostupnost bydlení V období reálného socialismu bylo v mírné převaze bydlení v nájemních bytech ve vlastnictví státu, obcí nebo podniků. 13 Pronajímání vlastního bytu za úplatu bylo obecně vnímáno negativně a stát nepodporoval takovéto podnikání, stejně jako jakékoliv soukromé komerční aktivity. Podle censu z roku 1991 bytového fondu tvořily nájemní byty ve vlastnictví státu nebo obcí 27 %. Privatizace obecních bytů, zahájená v roce 1994, vedla ke sníţení tohoto podílu ke konci roku 2004 na 17 %. Osobní uţívání bytů se aţ do konce roku 1991 řídilo Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. Nájemní byty byly přidělovány podle místního seznamu uchazečů o byt Rozhodnutím o přidělení bytu vydaným místním národním výborem nebo jiným orgánem příslušným podle předpisů o hospodaření s byty. Kritériem byla jednak pozice v pořadníku a současně místní národní výbor posuzoval naléhavost bytové potřeby uchazeče se zřetelem k významu zaměstnání ţadatele 14, a s přihlédnutím k dalším seznamům uchazečů vedeným orgány vojenské správy nebo orgány ministerstva vnitra. Proti rozhodnutí, kterým určil místní národní výbor pořadí uchazečů, nebylo moţné odvolání. Proti nezařazení do místního pořadníku bylo moţno podat místnímu národnímu výboru rozklad. Právo uţívat bytovou jednotku vzniklo Dohodou o odevzdání a převzetí bytu sjednanou mezi organizací a občanem. 15 Byty byly v naprosté většině předány bez určení doby uţívání. Zánik uţívání bytu mohl podle předpisů o hospodaření s byty nastat i rozhodnutím Místního národního výboru o zrušení práva uţívání pro nadměrnost či z důvodu obecného zájmu. Správu obecních bytů zajišťovaly Okresní podniky bytového hospodářství. Bytů byl nedostatek a získat jej obvykle znamenalo čekat několik let. 16 Určité procento bytů mohli 13 Příloha č. 2, Právní důvod uţívání bytů za období Příloha č. 3, Rozhodnutí o přidělení bytu z důvodu řešení pracovnice ZPA 15 Příloha č. 4, Dohoda o převzetí bytu, Smlouva o svépomocné práci 18

19 přednostně obsazovat svými zaměstnanci nejdůleţitější podniky, zdravotnická zařízení, dráhy a také ozbrojené sloţky státu. Také výměna bytu musela být schválena místním národním výborem, respektive orgánem ministerstva vnitra nebo vojenské správy. Získat souhlas k výměně bytů bylo obvykle jen formalitou Přesah bytové problematiky z období socialismu do dnešní doby V období reálného socializmu byl institut nájmu v pojetí římského práva nahrazen zcela novým institutem osobního uţívání. Subjektem práva osobního uţívání mohl být pouze občan a druhým účastníkem jen socialistická organizace 17, v případě bytů, oprávněná ke správě bytového majetku. 18 V odborné literatuře se o této úpravě hovoří jako o kvazivlastnictví nebo pseudovlastnictví, neboť osobní uţívání bytu bylo časově neomezené a v případě smrti přecházelo právo osobního uţívání bytu na osoby, které s uţivatelem ţily ve společné domácnosti. 19 Osobní uţívání bytu bylo vztahem úplatným. Došlo k náhradě termínu nájemné termínem úhrada za uţívání bytu a původní nájemné se rozdělilo do několika sloţek přibyla úhrada za sluţby spojené s uţíváním bytu. Jednotná výše těchto sloţek byla stanovena centrálně vyhláškou č. 60/1964 Sb. o úhradě za uţívání bytu a sluţby spojené s uţíváním bytu, jako násobek plochy obytných a vedlejších místností bytu a sazby za metr čtvereční. Součástí výpočtu byl příplatek za základní provozní zařízení bytu a zvýšení nebo sníţení nájemného se zřetelem ke kvalitě bytu. Odchýlení od standardní kvality bytu bylo specifikováno uvedenou vyhláškou. Vzhledem k tomu, ţe nájemné bylo velmi nízké, tak zdaleka nepokrývalo náklady spojené s údrţbou a rekonstrukcí bytového fondu. Finanční prostředky se vyuţívaly přednostně na novou bytovou výstavbu a díky tomu výrazně narůstala zanedbanost domů a bytů. Tento důsledek byl ještě umocňován i skutečností, ţe obvykle jediným dodavatelem stavebních prací byl místní Okresní stavební podnik. Poţadavky na zařazení do plánu oprav stavebního 16 Příloha č. 5, Rozhodnutí o přidělení bytu Spis Helena B. 17 Podle 153 OZ v tehdejším znění mohlo jít o státní, druţstevní či jinou socialistickou organizaci 18 Viz. 152 OZ v tehdejším znění a násl. OZ ve znění z roku

20 podniku se opakovaly často i několik let po sobě. Malá skupina řemeslníků v rámci bytového podniku zajišťovala pouze havarijní situace. V té době vznikají první panelové obytné stavby, jejichţ masivní výstavba gradovala v 60. a 70. letech minulého století. Díky této výstavbě bylo dosaţeno nejvyššího nárůstu počtu nově postavených domů a bytů. 20 Vznikala rozlehlá panelová sídliště, která ve své době představovala vysoký standard bydlení. S výstavbou se spěchalo a bohuţel se upřednostňovala kvantita nad kvalitou. V nových obytných celcích výrazně zaostávalo dokončení infrastruktury, byla zcela podceněna potřeba parkovacích míst. To vše představuje značnou zátěţ technické, legislativní i zvykové povahy, která činí problematiku nájemního bydlení velmi sloţitou a ze které vyplývá i dnešní stav, který doposud pro oblast nájemního bydlení není zcela uspokojivě dořešen. 20 Příloha č.6, 20

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem.

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Tento zákon byl s účinností od 1.1.2014 zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění k 31.12.2013: 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

- 1 - Návrh KSČM ČÁST PRVNÍ NÁJEMNÉ A CENY SLUŢEB POSKYTOVANÝCH S UŢÍVÁNÍM BYTU. 1 Předmět úpravy

- 1 - Návrh KSČM ČÁST PRVNÍ NÁJEMNÉ A CENY SLUŢEB POSKYTOVANÝCH S UŢÍVÁNÍM BYTU. 1 Předmět úpravy - 1 - Návrh KSČM Zákon o nájemném z bytů a jeho sjednávání a o změně zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů (zákon o nájemném z bytů) Parlament

Více

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ )

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 57.14.08 Nájemní smlouva podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce

Více

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany Rada města Vodňany (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele bytů v souladu se

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 05.03.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 102 Z Á K O N České národní rady ze

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 875 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství, mládeţe a tělovýchovy V Písku dne: 29.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na přidělení bytu v areálu 13. mateřské školy, tř. Přátelství

Více

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Smlouva o nájmu - podstatné náležitosti - pronajímatel se zavazuje

Více

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) Článek I. Obecní byt v majetku města lze užívat na základě : a) nájemní smlouvy b) přechodu

Více

ČÁST PRVNÍ Změna občanského zákoníku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna občanského zákoníku. Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991

Více

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují 132/2011 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Článek 1 Smluvní strany 1) Obec Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Vejprty, zastoupená Bc.Františkem

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor JUDr. Irena Duffková APLIKACE ZÁKONA 116/1990 Sb. Nebytové prostory jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení

Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového I. Úvodní ustanovení čl. 1 Tato směrnice stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví města

Více

107_2006_Sb.txt. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

107_2006_Sb.txt. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 107/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Změna: 150/2009 Sb. Parlament se usnesl

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: Nájemní smlouva kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: ve smyslu ust. 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění: 1. Město Rotava, IČ: 00259551, se sídlem Rotava,

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů Vydala Rada města Trutnova Schváleno dne 9. 6. 2014, usnesení č. 2014-580/11 Zpracovala Alena Illnerová - odbor rozvoje a majetku

Více

ZÁKON ze dne... o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne... o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne... o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Město Louny. č. 4/2006

Město Louny. č. 4/2006 Město Louny OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 4/2006 O nakládání s pozemky určenými k zástavbě Ř í j e n 2006 1 Zastupitelstvo města Loun se dne 9. října 2006 svým usnesením č. 81/2006 usneslo podle

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.02.2014 Účinnost

Více

Co je to vlastně nájem?

Co je to vlastně nájem? 1. kapitola > Bytová potřeba 11 nájemního bydlení a nájemních smluv. Pro smlouvy obecně platí, že pokud byly uzavřeny do konce roku 2013, budou se řídit i nadále původní právní úpravou. Nájemní smlouvy

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

MĚSTO ÚPICE ZÁSADY. pro postup při pronájmu obecních bytů. Počet stran: 5 Počet příloh: 2

MĚSTO ÚPICE ZÁSADY. pro postup při pronájmu obecních bytů. Počet stran: 5 Počet příloh: 2 MĚSTO ÚPICE ZÁSADY pro postup při pronájmu obecních bytů Počet stran: 5 Počet příloh: 2 Článek I. Úvodní ustanovení Zásady jsou vydány v zájmu zajištění objektivity a zákonnosti při výkonu vlastnických

Více

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví 1 Druhy bydlení Podle formy vlastnictví: Byt v osobním vlastnictví Družstevní byt Nájemní byt Ostatní Byt v osobním vlastnictví

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 16.05.2016 Účinnost

Více

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Město Čáslav, IČ: 00236021 se sídlem Čáslav-Staré Město, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1 jednající starostou města Ing. Jaromírem Strnadem (dále jen pronajímatel) a 2. Velkoobchod ORION spol. s r.o.,

Více

Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany

Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2010 Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Nájemní smlouva musí být písemná postačí

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru z 15. schůze dne 1. února 2011

USNESENÍ ústavně právního výboru z 15. schůze dne 1. února 2011 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 26 USNESENÍ ústavně právního výboru z 15. schůze dne 1. února 2011 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Podání žádosti

I. Úvodní ustanovení. II. Podání žádosti schváleno dne: 11. ledna 2000 účinnost dne: 1. ledna 2000 Úplné znění ke dni 1. 1. 2010 M Ě S T O U H E R S K É H R A D I Š T Ě Opatření č. 1/2000 Úplné znění Opatření Městské rady v Uherském Hradišti

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY.

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY. PLATNÉ ZNĚNÍ vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY 51a Tato hlava zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 2b)

Více

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Město Strakonice ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Schváleno Městským zastupitelstvem dne 9.5.2001 (čl. III. bod 1, IV. a VI c) schválen ZM dne 16.6.2004) (čl. III. bod 1 a čl. VII. schválen

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Regionální rozdíly v cenách nájmů a deregulace nájemného v České Republice

Regionální rozdíly v cenách nájmů a deregulace nájemného v České Republice Regionální rozdíly v cenách nájmů a deregulace nájemného v České Republice Nájemné bydlení Radka Vašíčková Vývoj nájemného bydlení po roce 1989 se musel transformovat na podmínky tržní ekonomiky. Probíhala

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 29.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.02.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na obsazení bytu ve školském areálu Křesťanská mateřská škola, Dobrovského

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 232 Návrh poslance Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U uzavřená dle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen občanský zákoník ), Město Beroun, IČ 00233129 se sídlem Husovo nám. 68, 266 43

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená dle ustanovení 2302 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Pronajímatel: městská část Praha 12 (dále jen občanský zákoník ) Článek

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. kterou mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku. Ing. Romana Bartáková r. č.: bydliště: Ing.

NÁJEMNÍ SMLOUVA. kterou mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku. Ing. Romana Bartáková r. č.: bydliště: Ing. NÁJEMNÍ SMLOUVA kterou mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku Ing. Romana Bartáková r. č.: bydliště: a Ing. Kateřina Šperlová r. č.: bydliště: (společně dále jen Pronajímatelky ) a IČ: se

Více

RNDr. Tomislav Šimeček

RNDr. Tomislav Šimeček Tisková konference Praha, 9.4. 2009 RNDr. Tomislav Šimeček předseda Občanského Sdružení Majitelů Domů, bytů a ostatních nemovitostí v České republice Témata 1. Návrh novely zákona 107/2006 Sb. na prodloužení

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období 714/4 Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu poslanců Františka Beneše, Petra Braného a Miroslavy Vlčkové

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

Družstevní bytová výstavba

Družstevní bytová výstavba Mgr. Martin Kroh Workshop o aktuálních otázkách bydlení 15. listopadu 2016 (navazuje na prezentaci v rámci Finančně dostupného bydlení dne 12. října 2016, ČVUT) Bytové družstvo: má na území České republiky

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

N á j e m n í s m l o u v a

N á j e m n í s m l o u v a Na základě pokynu odboru správy majetku (OSM) Úřadu Městské části (ÚMČ) Praha 8 čj. MCP8 074986/2016 N á j e m n í s m l o u v a PRONAJÍMATEL: Městská část Praha 8 se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48

Více

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Předmluva Zkratky a vysvětlivky VII XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Kapitola 1. Vývoj bytového družstevnictví do roku 1959 3 1.1 Vývoj do roku 1918 3 1.2 Vývoj v letech

Více

Nájemní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy. Článek II. Účel nájmu

Nájemní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy. Článek II. Účel nájmu Nájemní smlouva (uzavřená podle Občanského zákoníku) Pronajímatel:..., nar.:..., bydliště:..., občanství:..., jiné údaje:... (dále jen jako "pronajímatel") Nájemce:..., nar.:..., bydliště:..., občanství:...,

Více

Nájem dle nového občanského zákoníku

Nájem dle nového občanského zákoníku Nájem dle nového občanského zákoníku Real Estate Market Autumn 2013 Jan Šolc Obsah Přehled závazkových vztahů z titulu přenechání věci k užití jinému upravených v NOZ Základní znaky nájmu a pachtu a rozdíly

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslanců. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Miroslava Váni a dalších.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Miroslava Váni a dalších. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 728 Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování

Více

Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb.

Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb. Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb. PAPKON s.r.o. Cihelná ulice 776, Štětí 411 08 IČO :62739760 DIČ : CZ62739760

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1)

... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1) MĚSTSKÁ CAIT PRAHA 8... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1) Priril den zvétejfiěfi(: Jo. ~. 020/(- Posledhi de" i\té~6jněnf: Počet tístů: ~.. Příloha usnesení č. Usn RMC 0365/2015 Rady Městské části Praha 8 ze

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem Rada města Uherský Brod Vnitřní předpis organizace č. 8/2016 Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 1502/R46/16 ze dne 27.06.2016 podle

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Platné znění zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ

Více