Smlouva o nájmu bytu a právní úprava nájemného

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o nájmu bytu a právní úprava nájemného"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Smlouva o nájmu bytu a právní úprava nájemného Bakalářská práce Autor: Václava Brabcová, DiS. Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. Praha Duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem uvedenou bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Mladé Boleslavi dne Václava Brabcová DiS.

3 Děkuji vedoucímu mé práce JUDr. Aleši Rozehnalovi, Ph.D., za vedení mé práce, dále panu ing. Zdeňku Rybářovi, panu profesorovi ing. Jaromíru Císařovi, CSc. a Mgr. Martinu Vlkovi za vstřícnost a cenné rady.

4 Anotace Následující práce je zaměřena na zmapování nájemního bydlení s důrazem na jeho právní úpravu v České republice. Úvodní kapitoly jsou věnovány okolnostem vzniku prvotních pronájmů bytů jako novému fenoménu a jeho historickému vývoji do roku Součástí je přiblíţení právních norem zaměřených na tuto oblast ve stejném období. Stěţejní část se soustředí na formy nájemního bydlení v České republice v období posledních dvaceti let. Dále specifikuje související legislativu a existenci dvojí úrovně výše nájemného, se zaměřením na jednotlivá právní ustanovení nájemní smlouvy a nejčastější pochybení v jejím zpracování. Součástí je i krátké přiblíţení nájemního bydlení v několika evropských zemích. Annotation Following work is focused on plotting of rental housing emphasising its legal regulations in The Czech Republic. Preliminary chapters are dedicated to circumstances of genesis of the first rentals of apartments as to a new phenomenon and its historical progress until Part of it is approximation of legal standards focused on this area in the same period. A fundamental part of work concentrates on the form of rental housing during last twenty years. Further it specifies related legislation and the existence of dual level of range of rent, focusing on particular legal regulation of rental contract and most common irregularities in its processing. Part of work also is approximation of rental housing in several European countries.

5 Klíčová slova: Nájemní bydlení, nájemné, výpověď z nájmu, nájemní smlouva, regulace nájemného, smluvní nájemné, Key words: Rental housing, rent, deposition of rent, rental contract, regulation of rent, contracting rent Seznam pouţitých zkratek ABGB Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie - Všeobecný zákoník občanský z. a n. Sbírka zákonů a nařízení Ú.l. čl. Úřední list článek č. číslo písm. odst. Sb. písmeno odstavec Sbírka z. zákon Sp. zn. o.z. obč. zákoník obch. z. ÚS MMR spisová značka občanský zákoník občanský zákoník obchodní zákoník Ústavní soud Ministerstvo pro místní rozvoj

6 Obsah Úvod Historie bydlení do roku Období do roku Období od roku 1914 do roku Období od roku 1939 do roku Období od roku 1948 do roku Dostupnost bydlení Přesah bytové problematiky z období socialismu do dnešní doby Situace po roce Vývoj legislativy Postavení majitelů bytů Postavení nájemníků Varianty bydlení Vlastnické Druţstevní Nájemní bydlení Uzavření nájemní smlouvy Práva a povinnosti pronajímatele Práva a povinnosti nájemce Přechod nájmu bytu Společný nájem Výměna bytu Sluţební byt Výpověď nájmu Skončení nájmu uplynutím doby Skončení nájmu dohodou Skončení nájmu bytu výpovědí ze strany pronajímatele Skončení nájmu bytu výpovědí ze strany nájemce Moţné právní nedostatky nájemních smluv Prostory určené k bydlení Oprávněná osoba

7 4.3. Identifikace nájemce Neúplný či chybný popis bytu Nejasně uvedená délka nájmu Nesprávně uvedená výše nájemného a souvisejících sluţeb Neuzavření smlouvy Související legislativa v zemích EU Skandinávie Německo Rakousko Španělsko Závěr Seznam citované literatury Seznam příloh

8 Úvod Náš dům držel kapitalista chamtivec ve svých drápech hezky dlouho. Až nás to přestalo bavit a na národním výboru jsme ho řádně proprali. Dům mu zabavili, pokutu mu uložili a do maringotky v Chuchli ho vystěhovali. A žili jsme si dobře. Kapitalistův čalouněný nábytek jsme si rozebrali, zásob ve spíži okusili a v květinové zahradě regulérní gorodkové hřiště zplanýrovali, domovního důvěrníka zvolili, protipožární hlídku sestavili a precizně v boji s ohněm pocvičili. 1 Právě takhle pánové Grossmann a Šimek nastínili rychlou změnu nájemního vztahu, vtipně a zábavně. Pokud se nám ale nechce do maringotky v Chuchli nebo rovnou pod most, v nájemní smlouvě zapomeňme na literární humor a nadsázku. Je nesporné, ţe jen dobrá nájemní smlouva nás ochrání před problémy, ať uţ do nájemního vztahu vstupujeme na straně nájemce či pronajímatele. Pro naprostou většinu populace představuje bydlení zásadní hodnotu. Bydlení má kromě hmotných jistot také významné sociální aspekty. Úsloví můj dům, můj hrad a také všude dobře, doma nejlépe dává tušit, ţe k našemu bytu či domu nás mnohdy váţe i emoční pouto. Člověk ve všech obdobích své existence hledal kam se ukrýt před nepřízní počasí a nebezpečími okolního světa. Postupem času rostly poţadavky na komfort bydlení a jeskyně jiţ dávno není optimálním domovem. Většina z nás přesně ví, jak by měl vypadat ideál. Rádi bychom ţili ve vysněné lokalitě, ať uţ si představujeme dům v klidu a zeleni nebo byt v centru městského ruchu. Chtěli bychom milé sousedy, ţádné nebo nízké náklady na bydlení a veškeré technické vymoţenosti, které nám moderní doba poskytuje. Nicméně jen málo z nás má štěstí, ţe se jeho představy beze zbytku vyplní. Realita nás nutí slevovat ze svých poţadavků a obvykle přistoupíme na kompromis mezi přáním a skutečnými moţnostmi. V bytě trávíme významnou část svého ţivota. Domov nám skýtá bezpečí, teplo a potřebné zázemí, jsme v něm obklopeni svými nejbliţšími. Kvalita nemovitosti, lokalita, sousedé, to vše vytváří jistý společenský status a odráţí se na naší celkové ţivotní spokojenosti. 1 Miloslav Šimek & Jiří Grossmann, Jak jsme převzali dům do společné péče nájemníků, Růţe, České Budějovice,

9 Bydlení je velmi specifický statek, který nás můţe svázat s místy, kde se cítíme bezpečně po dlouhá léta. Ne pro kaţdého je dosaţitelné či pohodlné vlastnické bydlení a nájemní byt se pak jeví vhodnou moţností kaţdému, kdo nechce nebo nemůţe investovat větší finanční částku na pořízení vlastního bytu anebo není přesvědčen o setrvání v dané lokalitě. Zejména mladí lidé volí tuto variantu s následnou výměnou za bydlení v jiném místě či lokalitě, z důvodů nutné mobility v rámci budování svého pracovního zařazení, případně při zaloţení rodiny, výměnou za větší byt. Jádrem mé práce je nájemní bydlení. Podmínky nájemního bydlení jsou předmětem diskuse politiků a středem pozornosti médií jiţ od prvních privatizačních pokusů po roce Celá oblast pronajímání bytů je po změnách ekonomického a politického systému stále ještě velmi komplikovaná. Kroky zákonodárců přispěly k nejistotě a pocit upírání vlastních práv je zakořeněn mezi majiteli i v řadách nájemníků. Následné nejednoznačné výklady, nerespektování výroků soudů 5 a nečinnost zákonodárců, přispívají k nejasnostem, neshodám a vzniku dalších správních a soudních řízení. Trţní prostředí nutí kaţdého jednotlivce být zodpovědným za zabezpečení svých bytových potřeb, ale přesto, díky zvláštnostem bydlení vůči jiným ekonomickým kategoriím, jsou potřebné četné zásahy státu. Právní normy upravující oblast bydlení najdeme zejména v konkrétních zákonech, ale i v právních předpisech s nejvyšší právní silou, které reprezentuje Listina základních práv a svobod se svými ustanoveními v článku 7 o nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí a dále o nedotknutelnosti obydlí, kterou zmiňuje článek 12. Česká republika se svou ratifikací Evropské sociální charty v listopadu 1999 zavázala vynaložit veškeré úsilí ke zlepšení životní úrovně a na podporu sociálního blahobytu jak městského, tak venkovského obyvatelstva prostřednictvím příslušných institucí a činností (konkrétně v článku 16 O právech rodiny na sociální, právní a hospodářskou ochranu), kde se říká: S cílem zajistit nezbytné podmínky pro plný rozvoj rodiny, která je základní jednotkou Nález Ústavního soudu ze dne 21. června 2000, Vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s uţíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů 9

10 společnosti, se smluvní strany zavazují podporovat ekonomickou, právní a sociální ochranu rodinného života takovými prostředky, jako jsou dávky, daňová opatření, poskytování bydlení pro rodiny, dávek rodinné novomanželům, a jinými vhodnými prostředky. 6 V práci Smlouva o nájmu bytu a právní úprava nájemného je mým hlavním cílem přiblíţit právní úpravu institutu pronájmu bytu, jak v historickém kontextu, tak i současným pohledem obsáhnout oblast specifikovanou právními vztahy mezi majiteli a nájemci bytů. Smyslem je zmapování situace v oblasti nájemního bydlení, rozčlenění bytového fondu České republiky a přiblíţit modely nájemního bydlení v zemích Evropské unie. Chci také poukázat na legislativní činnost zákonodárců, jejímţ důsledkem je existence dvou souběţných forem nájemního bydlení s nerovným postavením subjektů smluvního vztahu. Nedílnou součástí je uvedení právních ustanovení rozhodných pro vznik, trvání a ukončení smlouvy o nájmu bytu s vyuţitím judikátů soudů České republiky

11 1. Historie bydlení do roku 1989 Během věků se lidé přesouvali z lesních chýší, studených hradů a jednoduchých vesnických domků do městských dělnických kolonií a měšťanských domů. Potřeby narůstaly a člověk touţil po důkladnější a pohodlnější ochraně, neţ jakou mu skýtala jeskyně nebo jiné primitivní obydlí. Chalupy a později i městské domy byly rodinným majetkem, který se dědil se z generace na generaci. Po mnohá staletí převládalo vlastnické bydlení. Širší rodina ţila společně po dlouhá léta, často celý ţivot na jednom místě. S průmyslovou revolucí rostla urbanizace, houstla koncentrace obyvatel ve městech a v souvislosti s přílivem dělníků s rodinami, stoupala i poptávka po ubytování. Rodinné domy se měnily na činţovní domy s pronajímanými byty a především v okolí velkých továren vznikaly celé nájemní bytové aglomerace. Pokud chceme pochopit dnešní stav bydlení a zejména pak dnešní stav nájemních vztahů, je zapotřebí se blíţe zaměřit na vývoj bytové legislativy na území dnešní České republiky Období do roku 1914 Obecný zákoník občanský ze dne 1. června 1811 jako císařský patent č. 946/1811 Sb. (ABGB), který v českých zemích platil do r. 1950, nájemní bydlení upravoval v Hlavě dvacáté páté, 1090 aţ 1150 ustanoveními o Smlouvách pachtovních a nájemních. Pachtovní smlouva se lišila od běţné nájemní tím, ţe pachtýř vlastním přičiněním věc obhospodařovával tak, aby přinášela výnos. Naopak společným znakem byla úplatnost a časová neomezenost trvání smluv. V době svého přijetí Obecný zákoník občanský představoval téměř úplnou kodifikaci soukromého práva. Jednotlivé paragrafy obsahovaly v mnohém práva a povinnosti velmi podobná dnešním zákonným předpisům. Jednalo se například o povinnost pronájemce upozornit majitele na nutné opravy. Císařský patent č. 946/1811 Sb.z.s uvádí: Jsou-li nutny opravy, jimiž jest povinen pronajímatel neb propachtovatel, jest nájemce neb pachtýř zavázán oznámiti to bez odkladu pronajímateli neb propachtovateli, jinak ručí za škodu. Nájemce neb pachtýř pokládá se za nezmocněného jednatele, učinil-li na věc najatou 11

12 nebo propachtovanou náklad náležející na pronajímatele neb propachtovatele ( 1036), neb náklad užitečný ( 1037); musí se však soudně domáhati náhrady nejdéle do šesti měsíců po vrácení věci najaté neb pachtované, jinak žaloba zaniká. Pro srovnání zákon č.40/1964 Sb. 691 uvádí doslova: Nesplní-li pronajímatel svoji povinnost odstranit závady bránící řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen, má nájemce právo po předchozím upozornění pronajímatele závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad. Druhým příkladem můţe být zástavní právo k zařízení při neplacení nájemného podle císařského patentu č. 946/1811 Sb.z.s. 1101: K zajištění nájemného přísluší pronajímateli nemovité věci zástavní právo na zařízení a svršcích do najaté věci vnesených a náležejících nájemci neb členům jeho rodiny, žijícím s ním ve společné domácnosti, pokud nejsou vyloučeny ze zabavení. Zástavní právo zaniká, byly-li ony předměty odstraněny dříve, než byly zájemně popsány, leda že se to stalo podle soudního opatření a pronajímatel ohlásil své právo u soudu do tří dnů po výkonu. Jestliže se nájemce stěhuje nebo věci jsou zavlékány, aniž by bylo nájemné zaplaceno nebo zajištěno, může pronajímatel věci na vlastní nebezpečí zadržeti, musí však do tří dnů žádati za zájemné popsání, nebo věci vydati. Propachtovateli pozemku přísluší zástavní právo stejného rozsahu a stejného účinku na dobytku, který jest na propachtovaném statku, a na hospodářském nářadí a plodech, které tam ještě jsou. Podobně dnešní zákon č.40/1964 Sb. 672 uvádí: Na zajištění nájemného má pronajímatel nemovitosti zástavní právo k movitým věcem, které jsou na pronajaté věci a patří nájemci nebo osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, s výjimkou věcí vyloučených z výkonu rozhodnutí Období od roku 1914 do roku 1939 V období první světové války prudce rostla inflace a díky zvyšující se produkci zbrojního průmyslu výrazně narůstal počet dělníků stěhujících se do měst. Vyšší poptávka po bytech 12

13 byla příčinnou zvyšování nájemného. Pro udrţení sociálního smíru byl nutný první zásah státu prostřednictvím nařízení ministra sociální péče a ministra spravedlnosti č. 83/1918 Sb. z. a n., který zavedl institut chráněného bydlení. V jeho rámci byly v 2 stanoveny přípustné důvody pro zvýšení nájemného. Tomuto nařízení ještě předcházelo rozdělení bytů na staré a nové. Zmíněné opatření bylo přijato jako dočasný válečný institut, který se vztahoval jen na vybrané, zejména průmyslové, lokality. Sociální postavení nájemníků, se ani s koncem války nezlepšilo, a proto byla regulace nájemného následně vztaţena na území celé republiky. Navyšovat nájem ve starých bytech majitelé mohli, pouze pokud nastaly změny v nákladech na pronajímanou nemovitost, zejména z důvodů: zvýšení výloh na udrţování a správu domu; zvýšení veřejných výloh vydávaných obligatorně z domů; přípustným zvýšením úrokové míry nebo vedlejších poplatků hypoték na pronajaté nemovitosti váznoucích. Současně byla tímto nařízením omezena moţnost vypovědět nájemní smlouvu majitelem. K výpovědi nájemní smlouvy musel přivolit soud. Všechny nájemní smlouvy se sjednanou dobou platnosti převyšující půl roku byly zařazeny do regulace a od té chvíle na ně bylo přihlíţeno jako na smlouvy na dobu neurčitou 7 V 7, odst. 2 zmíněného nařízení jsou taxativně vyjmenovány moţné důvody k vypovězení nájemní smlouvy ze strany majitele. Mohl tak učinit pouze pokud: je nájemník v prodlení s placením činţe odmítá-li nájemník svolit s přípustným zvýšením činţe pokud dlouhodobě nebo hrubě porušuje on nebo jeho spolubydlící platný domovní řád lze-li podle 1118 o. z., zrušit smlouvu bez výpovědi potřebuje-li vlastník byt pro sebe nebo své příbuzné potřebuje-li vlastník byt původně určený pro dělníky, k tomuto účelu přenechá-li nájemce byt nebo jeho část k podnájmu za neúměrně vysoké nájemné 7 Deregulace nájemného: Zkušenosti z 1. Republiky, , Karel Doleţal, dostupné na 13

14 O správnosti postupu při výpovědi rozhodoval příslušný nájemní úřad. Pokud nebyl v místě zřízen, tak okresní soud. Nájemní úřady byly ustaveny v městech s více neţ obyvateli a jejich členové, byli do funkce jmenováni starostou. Z titulu svých pravomocí zastávali poměrně významné postavení a jejich činnost byla ukončena v roce 1922, kdy agendu plně převzaly okresní soudy. Přestoţe většina ustanovení k regulaci nájemného byla zavedena na ochranu nájemníků, byli i majitelé domů zajištěni zákazem zvyšovat úrokové sazby hypotečních úvěrů poskytnutých na výstavbu činţovních domů ze strany bank a také na stávajících hypotékách v domech s regulovanými byty. K deregulaci nájemného začíná docházet po vzniku Československé republiky v roce 1918, která převzala mezi právní normy novelizovaný Rakouský občanský zákoník, postupnými kroky. V období od května 1922 bylo umoţněno postupně zvyšovat nájemné v řádu desítek procent, po třetí vlně navyšování došlo v průběhu jednoho roku k nárůstu aţ o 120 %. V meziválečném období byla patrna kontinuita v činnosti zákonodárců, na jedné straně byla zřetelná částečná ochrana nájemníků a současně byla respektována práva majitelů. Situace na bytovém trhu jistě nebyla ideální a nesrovnatelná s dnešním stavem, naproti tomu dnešní radikální změny koncepce v oblasti bytové politiky po kaţdých parlamentních volbách, vedou k prudkým obratům v legislativním procesu, v závislosti na prioritách voličů cílové skupiny vládnoucí politické strany Období od roku 1939 do roku 1948 V období Protektorátu bylo Vládním nařízením č. 103/1943 Sb. z. a n., uděleno právo Okresním úřadům disponovat vyklizenými byty ţidovského obyvatelstva a nájemníků odsouzených pro porušení předpisů o válečném hospodářství nebo nepřátelskou činnost proti Říši. Právo rušit některé nájemní smlouvy získaly i obce. K významnému zásahu do nájemního bydlení došlo v červenci 1939, kdy předsedy vlády div. gen. Alois Eliáš vydal nařízení, které zakazovalo zvýšení nájemného nad stav z 20. června Téhoţ roku bylo povoleno dorovnat sociální nájemné v chráněných nájmech na úroveň nechráněných nájmů a takto dohodnuté nájemné bylo zmrazeno. Od června 1939 tedy 14

15 skončila moţnost, byť jen u části bytů, sjednat nájemné dohodou a na území dnešní České republiky platilo tzv. stop nájemné po celou válku 8. Poválečné hospodářství většiny Evropy bylo rozvráceno a jako jeden z mnoha tíţivých následků se projevil nedostatek bytů. V Čechách a na Moravě byla nejpostiţenější průmyslová střediska, velká města a území, kterými prošla válka. Během okupace se výstavba bytů v Československu sníţila přibliţně o polovinu. Tři tisíce domů byly úplně zničeny a dalších sto tisíc budov bylo poškozeno. Přestoţe probíhalo vysídlování Maďarů a Němců, chybělo po válce více neţ osm tisíc bytů. Prozatímní národní shromáţdění a od roku 1946 Ústavodárné národní shromáţdění přijímalo opatření k řešení neuspokojivé bytové situace. Nařízení zemského národního výboru v Praze č. 633/1945 Sb. upravovalo hospodaření s byty. Obce mohly po zrušení nájemní smlouvy přidělit byt novým nájemníkům, kteří byli vedeni v pořadníku. V jejich pravomoci bylo přikázání nových nájemníků do nepřiměřeně velkých bytů, či rozdělení bytové jednotky na dvě, bez jakékoliv moţnosti odvolání. Pokud majitel či uţivatel dobrovolně nahlásil nadbytečné místnosti, mohl si sám vybrat podnájemníka. V souvislosti s přikázáním nájemníka v poválečném období uvádím rozsudek NS 9 o zamítnutí dovolání. Obvodní soud pro Prahu 2 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 27. března 2002 zamítl ţalobu na vyklizení a předání bytu. Ţalobkyně je vlastnicí domu, v němţ byl srpnu 1945 přikázán předmětný byt otci ţalované, jako osobě z koncentračního tábora s odkazem na 4 nařízení č. 166/44 Sb. Současně bylo uloţeno vlastníku předmětného domu uzavřít s otcem ţalované ohledně předmětného bytu zatímní nájemní smlouvu. Tato nebyla nikdy uzavřena a aţ 30. října 1964 byla mezi OPBH a otcem ţalované byla sepsána dohoda o odevzdání a převzetí bytu s odkazem na rozhodnutí o přidělení bytu ze dne 18. srpna Otec ţalované v předmětném bytě ţil aţ do své smrti a ţalovaní s ním vedli společnou domácnost a neměli vlastní byt. Ţalobkyně uvádí, ţe ţalovaní nemohou být nájemci předmětného bytu a uţívají byt bez právního důvodu. Pro své tvrzení uvádí několik důvodů. Předně, ţe přikázání ze dne nelze pokládat za rozhodnutí o přidělení bytu ve smyslu 154 odst. 1 občanského zákoníku. Následně ani nebyla uzavřena zatímní nájemní smlouva. Dohodu o převzetí bytu uzavíral tehdejší Okresní 8 Darebný, J., Hádl, T. Nové nájemné v bytech. Praha: Sagit, 1993, str Cdo 283/2003, 15

16 podnik bytového hospodářství, který v ţádném případě nebyl oprávněn měnit rozhodnutí správního orgánu. Nejvyšší soud po dvou letech soudních řízení nevyhověl ţalobkyni a nájemní poměr přešel po smrti nájemce na ţalované, zejména z důvodu, ţe ţalovaní vedli s otcem ţalované společnou domácnost aţ do jeho smrti a neměli vlastní byt. Za této důkazní situace nelze vyloučit uzavření nájemní smlouvy ohledně předmětného bytu ústně Období od roku 1948 do roku 1989 Počátkem června 1948 vstoupil v účinnost I. zákon o hospodaření s byty č.138/1948 Sb. Předmětem regulace se staly byty v obcích nad obyvatel. Tento právní předpis zavazoval vlastníky bytů k hlášení prázdných a nově uvolněných bytů. S takovými byty hospodařil místní národní výbor. Nový nájemní vztah vznikal jako úřední rozhodnutí a na druhé straně projevem vůle nového nájemníka. Při neshodách rozhodoval okresní národní výbor. Zákon dále ukládal povinnost hlásit tzv. nadměrné byty. Toto označení se týkalo bytových jednotek, které měly více místností neţ počet členů domácnosti. Místní národní výbor mohl podle 11, odst. 1 výše uvedeného předpisu zrušit uţívání bytu státně nespolehlivým osobám. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 411/1950 Ú. l. určila s účinností od 30. června 1950 horní hranici nájemného z bytů dokončených po skončení války. V roce 1951 byl nahrazen dosavadní občanský zákoník novým občanským zákoníkem č. 41/1950 Sb., na kterém se projevila vnucená sovětizace. Zákoník zavedl rozlišení mezi tzv. osobním a soukromým vlastnictvím ( 105, 106). Zcela nové pojetí je patrné ze třetí části kodexu, upravující právo vlastnické, které se stalo prostředkem zvláštního politického významu, a jeho prostřednictvím si vládnoucí strana upevňovala svou moc. Tento kodex zavedl nově preferenci a zvláštní ochranu socialistického vlastnictví 10 a odstranil přednosti zájmů jednotlivce před zájmy společnosti. Zrušil dělení právních odvětví na právo soukromé a veřejné a zcela zpochybnil vlastnictví, které rozdělil do třech forem: socialistické vlastnictví, které mělo buď formu státního vlastnictví (tvořilo národní majetek) nebo druţstevního vlastnictví; osobní vlastnictví, které bylo úzce spjato s vlastnictvím socialistickým; 10 Jakoţto zvláštní forma vlastnictví společenského 16

17 soukromé vlastnictví, kde se v této souvislosti jednalo o vlastnictví k výrobním prostředkům a k půdě. Úpravu nájemní smlouvy obsahovala ustanovení 387 aţ 409, přičemţ nájemní vztah upravoval zákoník všeobecně bez ohledu na předmět nájmu a neobsahoval speciální ustanovení týkající se nájmu bytu. V lednu 1957 pak vstoupil v platnost II. zákon o hospodaření s byty č. 67/1956 a rozšiřoval skupiny bytů, které mohly být úředně přidělovány. Zákon také rozšířil svou působnost z původních obcí nad obyvatel na celé území tehdejšího Československa a také se zaměřil na další byty téhoţ vlastníka a na nově postavené či zrekonstruované bytové jednotky. Současně zavedl institut pořadníků na byty. Trvající povinnost vlastníků hlásit volné byty byla postupně doplněna činností občanských výborů a domovních komisí, které rovněţ informovaly Místní národní výbory o volných bytových jednotkách vhodných k přidělení. 11, 12 Vyhláškou číslo 60/1964 Sb., o úhradě za uţívání bytu a za sluţby spojené s uţíváním bytu, byl standardizován byt podle stanovených atributů a rozdělen do čtyř kategorií, lišících se navzájem vybavením, způsobem vytápění a rozsahem příslušenství k bytu. Za příslušenství je povaţována koupelna, sprchový či koupelnový kout a splachovací záchod. Zmíněná vyhláška dále jmenovitě uváděla vybavení bytu, které bylo účtováno pevnou sazbou. Výši nájemného paradoxně neovlivňovala lokalita, ale například typ kuchyňského sporáku. Z vlastní zkušenosti jsem nabyla dojmu, ţe hlavním kritériem kvality bytu se ukázal způsob vytápění. Pokud v bytě bylo centrální vytápění, to znamená dálkové topení či samostatný kotel na libovolné palivo včetně uhlí a dřeva, ale ovládaný z jednoho místa, mohla k bytu přináleţet toaleta na pavlači, jednalo se o druhé kategorie, shodně jako uţivatel bytu v centru města se samostatnou luxusní koupelnou a splachovacím záchodem, parketami a pokojíkem pro sluţku, který neměl centrálně ovládané topení, ale například akumulační či plynová kamna. Takto obecně stanovené měřítko kategorizace, i kdyţ v mírně upravené podobě, přetrvalo dodnes. Pronajímatelé si při stanovování výše nájmu obvykle neuvědomují, ţe pro stanovení 11 41/1964 Sb. Zákon o hospodaření s byty, oddíl 1 12 Příloha č. 1 ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ DOHODY O VÝMĚNĚ BYTU, dle zákona č.41/1964 Sb., 30 17

18 ceny za uţívání bytu by mělo být zváţeno mnohem více hledisek tak, aby bylo vytvořeno více kategorií bydlení, byť nestanovených právním předpisem Dostupnost bydlení V období reálného socialismu bylo v mírné převaze bydlení v nájemních bytech ve vlastnictví státu, obcí nebo podniků. 13 Pronajímání vlastního bytu za úplatu bylo obecně vnímáno negativně a stát nepodporoval takovéto podnikání, stejně jako jakékoliv soukromé komerční aktivity. Podle censu z roku 1991 bytového fondu tvořily nájemní byty ve vlastnictví státu nebo obcí 27 %. Privatizace obecních bytů, zahájená v roce 1994, vedla ke sníţení tohoto podílu ke konci roku 2004 na 17 %. Osobní uţívání bytů se aţ do konce roku 1991 řídilo Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. Nájemní byty byly přidělovány podle místního seznamu uchazečů o byt Rozhodnutím o přidělení bytu vydaným místním národním výborem nebo jiným orgánem příslušným podle předpisů o hospodaření s byty. Kritériem byla jednak pozice v pořadníku a současně místní národní výbor posuzoval naléhavost bytové potřeby uchazeče se zřetelem k významu zaměstnání ţadatele 14, a s přihlédnutím k dalším seznamům uchazečů vedeným orgány vojenské správy nebo orgány ministerstva vnitra. Proti rozhodnutí, kterým určil místní národní výbor pořadí uchazečů, nebylo moţné odvolání. Proti nezařazení do místního pořadníku bylo moţno podat místnímu národnímu výboru rozklad. Právo uţívat bytovou jednotku vzniklo Dohodou o odevzdání a převzetí bytu sjednanou mezi organizací a občanem. 15 Byty byly v naprosté většině předány bez určení doby uţívání. Zánik uţívání bytu mohl podle předpisů o hospodaření s byty nastat i rozhodnutím Místního národního výboru o zrušení práva uţívání pro nadměrnost či z důvodu obecného zájmu. Správu obecních bytů zajišťovaly Okresní podniky bytového hospodářství. Bytů byl nedostatek a získat jej obvykle znamenalo čekat několik let. 16 Určité procento bytů mohli 13 Příloha č. 2, Právní důvod uţívání bytů za období Příloha č. 3, Rozhodnutí o přidělení bytu z důvodu řešení pracovnice ZPA 15 Příloha č. 4, Dohoda o převzetí bytu, Smlouva o svépomocné práci 18

19 přednostně obsazovat svými zaměstnanci nejdůleţitější podniky, zdravotnická zařízení, dráhy a také ozbrojené sloţky státu. Také výměna bytu musela být schválena místním národním výborem, respektive orgánem ministerstva vnitra nebo vojenské správy. Získat souhlas k výměně bytů bylo obvykle jen formalitou Přesah bytové problematiky z období socialismu do dnešní doby V období reálného socializmu byl institut nájmu v pojetí římského práva nahrazen zcela novým institutem osobního uţívání. Subjektem práva osobního uţívání mohl být pouze občan a druhým účastníkem jen socialistická organizace 17, v případě bytů, oprávněná ke správě bytového majetku. 18 V odborné literatuře se o této úpravě hovoří jako o kvazivlastnictví nebo pseudovlastnictví, neboť osobní uţívání bytu bylo časově neomezené a v případě smrti přecházelo právo osobního uţívání bytu na osoby, které s uţivatelem ţily ve společné domácnosti. 19 Osobní uţívání bytu bylo vztahem úplatným. Došlo k náhradě termínu nájemné termínem úhrada za uţívání bytu a původní nájemné se rozdělilo do několika sloţek přibyla úhrada za sluţby spojené s uţíváním bytu. Jednotná výše těchto sloţek byla stanovena centrálně vyhláškou č. 60/1964 Sb. o úhradě za uţívání bytu a sluţby spojené s uţíváním bytu, jako násobek plochy obytných a vedlejších místností bytu a sazby za metr čtvereční. Součástí výpočtu byl příplatek za základní provozní zařízení bytu a zvýšení nebo sníţení nájemného se zřetelem ke kvalitě bytu. Odchýlení od standardní kvality bytu bylo specifikováno uvedenou vyhláškou. Vzhledem k tomu, ţe nájemné bylo velmi nízké, tak zdaleka nepokrývalo náklady spojené s údrţbou a rekonstrukcí bytového fondu. Finanční prostředky se vyuţívaly přednostně na novou bytovou výstavbu a díky tomu výrazně narůstala zanedbanost domů a bytů. Tento důsledek byl ještě umocňován i skutečností, ţe obvykle jediným dodavatelem stavebních prací byl místní Okresní stavební podnik. Poţadavky na zařazení do plánu oprav stavebního 16 Příloha č. 5, Rozhodnutí o přidělení bytu Spis Helena B. 17 Podle 153 OZ v tehdejším znění mohlo jít o státní, druţstevní či jinou socialistickou organizaci 18 Viz. 152 OZ v tehdejším znění a násl. OZ ve znění z roku

20 podniku se opakovaly často i několik let po sobě. Malá skupina řemeslníků v rámci bytového podniku zajišťovala pouze havarijní situace. V té době vznikají první panelové obytné stavby, jejichţ masivní výstavba gradovala v 60. a 70. letech minulého století. Díky této výstavbě bylo dosaţeno nejvyššího nárůstu počtu nově postavených domů a bytů. 20 Vznikala rozlehlá panelová sídliště, která ve své době představovala vysoký standard bydlení. S výstavbou se spěchalo a bohuţel se upřednostňovala kvantita nad kvalitou. V nových obytných celcích výrazně zaostávalo dokončení infrastruktury, byla zcela podceněna potřeba parkovacích míst. To vše představuje značnou zátěţ technické, legislativní i zvykové povahy, která činí problematiku nájemního bydlení velmi sloţitou a ze které vyplývá i dnešní stav, který doposud pro oblast nájemního bydlení není zcela uspokojivě dořešen. 20 Příloha č.6, 20

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor JUDr. Irena Duffková APLIKACE ZÁKONA 116/1990 Sb. Nebytové prostory jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení

Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového I. Úvodní ustanovení čl. 1 Tato směrnice stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví města

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

107_2006_Sb.txt. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

107_2006_Sb.txt. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 107/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Změna: 150/2009 Sb. Parlament se usnesl

Více

Co je to vlastně nájem?

Co je to vlastně nájem? 1. kapitola > Bytová potřeba 11 nájemního bydlení a nájemních smluv. Pro smlouvy obecně platí, že pokud byly uzavřeny do konce roku 2013, budou se řídit i nadále původní právní úpravou. Nájemní smlouvy

Více

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví 1 Druhy bydlení Podle formy vlastnictví: Byt v osobním vlastnictví Družstevní byt Nájemní byt Ostatní Byt v osobním vlastnictví

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Město Strakonice ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Schváleno Městským zastupitelstvem dne 9.5.2001 (čl. III. bod 1, IV. a VI c) schválen ZM dne 16.6.2004) (čl. III. bod 1 a čl. VII. schválen

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Nájemní smlouva musí být písemná postačí

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslanců. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a

Více

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost???

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost??? Smlouva otichém společenství 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Smlouva o tichém společenství Absolutní obchodní závazkový vztah (srv. 261/4), právní úprava obsažena jen

Více

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení.

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení. Kupní smlouva na byt 0. SMLUVNÍ STRANY Jméno (doplňte), r. č. (doplňte), bytem v (doplňte), (dále jen Prodávající ) Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku.

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení Smlouva o pronájmu a provozu tepelného zařízení I. Smluvní strany Pronajímatel: Město Odolena Voda se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda zastoupeno Ing. Ditou Výborovou, starostkou města IČ:

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy Obec Ktová, se sídlem Ktová čp. 62, 512 63 Rovensko pod Troskami zastoupena starostkou paní Jiřinou Bobkovou, DiS., IČO 00580821, na straně jedné jako pronajímatel. na straně druhé jako nájemce a uzavřeli

Více

_ Článek I. Nájem bytu

_ Článek I. Nájem bytu RADA ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í rady Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 1015 ze dne 12.10.1993 k návrhu zrušení dosavadních Zásad pro nájem obecních bytů hl.m.prahy určených

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Číslo dokumentu: SRM/06 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012 Účinnost

Více

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od:

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany )

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany ) Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 se sídlem Komenského 1326, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov zastoupená ředitelkou školy Mgr. Nellou Slavíkovou IČO: 70844194

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Návrh poslanců Romana Sklenáka, Vladimíry Lesenské, Dany Váhalové a Jeronýma Tejce na vydání zákona kterým se mění zákon č. 329/2011

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Nájemní smlouva čj. 2015 /..

Nájemní smlouva čj. 2015 /.. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 Nájemní smlouva čj. 2015 /.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou: pronajímatel : Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 zastoupený

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ TZV. STARTOVACÍCH BYTŮ

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ TZV. STARTOVACÍCH BYTŮ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ TZV. STARTOVACÍCH BYTŮ Příloha č. 7 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013 Nahrazují

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 55/2012-21 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP I. Požadavek, aby žadatelé o dlouhodobý a trvalý pobyt podávali žádosti výlučně cestou Visapointu, nemá oporu v zákoně. Ustanovení 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců se vztahuje pouze na žádosti o dlouhodobá

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1)

... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1) MĚSTSKÁ CAIT PRAHA 8... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1) Priril den zvétejfiěfi(: Jo. ~. 020/(- Posledhi de" i\té~6jněnf: Počet tístů: ~.. Příloha usnesení č. Usn RMC 0365/2015 Rady Městské části Praha 8 ze

Více

Bytová družstva v České republice

Bytová družstva v České republice Bytová družstva v České republice JUDr. Petr Michal advokát, partner AK CÍSAŘ,ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. www.akccs.cz Právní úprava problematiky BD dekoncentrace právní úpravy bytových družstev meritum v Obchodním

Více

1 ÚVOD... 3 4 UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV V DPS... 4 5 PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE BYTU V DPS... 4 7 ZÁNIK NÁJMU BYTU V DPS... 5

1 ÚVOD... 3 4 UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV V DPS... 4 5 PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE BYTU V DPS... 4 7 ZÁNIK NÁJMU BYTU V DPS... 5 Pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou v Žamberku Číslo pravidel: OS 3204 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 9.7.2003 Účinnost od : 1.8.2003 Platnost do: Zpracoval:

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více