ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN. etapa DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN. etapa DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN etapa DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY 2011

2 OBJEDNATEL: OBEC ZDĚTÍN POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: MĚSTSKÝ ÚŘAD PROSTĚJOV Stavební úřad, oddělení územního plánování ing. arch. Radoslav Špok IČO: Číslo autorizace: ČKA kontakt: KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor strategického rozvoje kraje - oddělení územního plánu a stavebního řádu URBANISMUS: DEMOGRAFIE: DOPRAVA: Ing. arch. Radoslav Špok Ing. Martin Hapák Ing. Martin Hapák TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ: KOORDINACE: Ing. Martin Hapák Ing. Tomáš Horký Ing. Martin Hapák Ing. arch. Radoslav Špok DATUM ZPRACOVÁNÍ: červenec 2011 str.2

3 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. ÚDAJE O ZAKÁZCE 1.2. DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚPD 1.3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 1.4. VYHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ ÚPD A ÚPP 2. CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 2.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 2.2. ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ A ŠIRŠÍ VZTAHY 3. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A STATISTICKÉ ÚDAJE 3.1. AKTUÁLNÍ ÚDAJE O SLOŽENÍ OBYVATELSTVA 4. URBANISMUS SÍDELNÍ STRUKTURA A FUNKČNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 4.1. HISTORICKÝ VÝVOJ 4.2. URBANISTICKÁ KONCEPCE OBCE 4.3. BYDLENÍ 4.4. OBČANSKÁ A VEŘEJNÁ VYBAVENOST 4.5. SPORT, REKREACE, ZÁBAVA 4.6. EKONOMIKA 4.7. PAMÁTKOVÁ PÉČE 5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 5.1. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ÚZEMÍ STÁVAJÍCÍ STAV GEOLOGICKÉ POMĚRY GEOMORFOLOGIE HYDROLOGIE KLIMATICKÉ PODMÍNKY RELIÉF TERÉNU VĚTRNÁ EROZE VODNÍ EROZE ODVODNĚNÍ A ZÁVLAHY 5.2. BIOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ VYŠŠÍ BIOGEOGRAFICKÉ JEDNOTKY REGIONY PROSTĚJOVSKÝ REGION DRAHANSKÝ BIOREGION ZÁKLADNÍ BIOGEOGRAFICKÉ JEDNOTKY - STG 5.3. LIMITY ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SYSTÉM ÚSES TEORIE A PRINCIPY ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES) PLÁN MÚSES EKOLOGICKÁ STABILITA 5.4. AKTUÁLNÍ STAV KRAJINY VOLNÁ KRAJINA ZELEŇ V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OBCÍ ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ SESUVY A JINÉ NEBEZPEČNÉ SVAHOVÉ DEFORMACE PODZEMNÍ A PODPOVRCHOVÉ VODY PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN 5.5. OCHRANA PŘÍRODY 5.6. PROBLÉMOVÁ MÍSTA, LOKALITY A STŘETY Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚSES STŘETY JINÝCH ZÁJMŮ S PRVKY ÚSES str.3

4 5.7. VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU HLAVNÍ MÍSTA KONKRÉTNÍCH STŘETŮ 5.8. TABULKOVÝ PŘEHLED ÚSES 6. DOPRAVA 6.1. SILNICE 6.2. MÍSTNÍ KOMUNIKACE 6.3. ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 6.4. DOPRAVA V KLIDU 6.5. VEŘEJNÁ AUTOBUSOVÁ DORPAVA 6.6. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 6.7. CYKLISTICKÁ DOPRAVA 6.8. PĚŠÍ DOPRAVA 6.9. HLUK Z DOPRAVY 7. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 7.1. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 7.2. ODPADNÍ VODY 8. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 9. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 10. SPOJE A SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ 11. CIVILNÍ OCHRANA 12. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 13. OKRUHY PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ 14. SWOT ANALÝZA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ str.4

5 VÝKRESOVÁ ČÁST 00. LETECKÝ SNÍMEK 1: HODNOTY ÚZEMÍ 1: LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1: ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 1: VÝKRES ZÁVAD, STŘETŮ A PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ 1:5 000 POUŽÍVANÉ ZKRATKY: územně plánovací dokumentace ÚPD územně plánovací podklady ÚPP dotčené orgány DO katastrální území K. Ú. katastr nemovitostí KN územní plán ÚP Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ZÚR OK Územně analytické podklady Olomouckého kraje ÚAP OK životní prostředí ŽP územní systém ekologické stability ÚSES místní územní systém ekologické stability MÚSES zemědělský půdní fond ZPF pozemky určené k plnění funkcí lesa PUPFL územně analytické podklady ÚAP český statistický úřad ČSÚ bonitovaná půdně ekologická jednotka BPEJ hlavní zastavěné území obce HZÚO rodinný dům RD obecní úřad OÚ rekreačně krajinný celek RKC lokální biocentrum LBC lokální biokoridor LBK hlavní půdní jednotka HPJ kostra ekologické stability KES skupina typů geobiocénů STG Ředitelství silnic a dálnic České republiky ŘSD ČR Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje IDSOK vzletová a přistávací dráha VPD Výzkumný ústav výstavby a architektury VÚVA vodojem VDJ čistírna odpadních vod ČOV Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje PRVKOK česká technická norma ČSN str.5

6 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. ÚDAJE O ZAKÁZCE Cílem první etapy nového územního plánu Doplňujících průzkumů a rozborů je vyhodnotit současný stav a podmínky využívání území a zjistit jeho hodnoty, rozvojové tendence, problémy a střety zájmů v řešeném území. Průzkumy a rozbory jsou jedním ze základních podkladů pro vypracování nového územního plánu. Zakázka je zpracována na základě Smlouvy o dílo č.01/2011. Dílo je vyhotoveno: - výkresová část ve formátu *.dgn (MicroStation), - textová část ve formátu *.doc (MS Word). Dílo je zpracováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 500/2006 Sb DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚPD Obec Zdětín má dosud platný územní plán. Z důvodů nových stále narůstajících rozvojových požadavků v období po schválení ÚP byly zpracovány a schváleny 2 změny (zahrnující více lokalit) územního plánu. Platný územní plán řeší pouze hlavní zastavěné území obce a přilehlé okolí. V důsledku společenských a ekonomických změn v tomto regionu je nutné zpracovat nový územní plán pro celé katastrální území Zdětín na Moravě. Řešení celého k. ú. je jedním z hlavních úkolů nového územního plánu. Územní plán bude zpracován podle metodiky Olomouckého kraje tak, aby informace o území byly v digitální podobě dostupné všem DO a umožnilo jim podstatné zkvalitnění jejich práce. Dalším důvodem pro zpracování nového ÚP je nový stavební zákon a z něj vyplývající povinnosti pro obce PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ - účelová katastrální mapa Olomouckého kraje, ve formátu *.dgn, - vrstevnice ZABAGED, Český úřad zeměměřičský a katastrální, - Politika územního rozvoje České Republiky 2008, - ÚAP OK 2009/11 ve znění ZUR 2011, - ÚAP správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov, - Územní plán obce Zdětín + změna č. 1 a č. 2, - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, - letecké snímky řešeného území z roku 2009 GEODIS BRNO, - výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2001 ČSÚ, - Výsledky celostátního sčítání dopravy 2010, - oficiální internetové stránky obce - internetové stránky Českého statistického úřadu - internetové stránky Národního památkového ústavu - internetové stránky Ředitelství silnic a dálnic ČR - internetové stránky Olomouckého kraje - internetové stránky Vodovodu Pomoraví - mapové portály Administrativní registr ekonomických subjektů ARES, - Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC 2-4 a RC 6-12 na území Olomouckého kraje, - Portál regionálních informační systémů str.6

7 - průzkumy v terénu, - fotodokumentace VYHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ ÚPD A ÚPP ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE Ve spolupráci s ústředními orgány státní správy a kraji pořídilo Ministerstvo pro místní rozvoj dokument Politika územního rozvoje České Republiky Tento dokument byl schválen dne usnesením vlády č. 929/2009. Z hlediska rozvojových ploch nadmístního významu, ploch a koridorů umožňujících umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, limitů využití území nadmístního významu a ploch pro veřejně prospěšné stavby nevyplývají kromě obecně platných povinností pro zachování charakteru a ochrany hodnot území mimo rozvojovou oblast a rozvojovou osu žádné konkrétní požadavky. Současně je ale nutno zohlednit následující obecné požadavky: Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Při stanovování funkčního využití v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli. Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavěného území a zachování veřejné zeleně. Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), s cílem zachování a rozvoje jejich hodnot. Podporovat propojení z hlediska cestovního ruchu atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují celosezónní využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování opatření na ochranu před povodněmi. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu. Vytvářet podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. str.7

8 ZÚR OK Celé katastrální území Zdětín na Moravě je řešeno v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje. Opatření obecné povahy ZÚR OK vydalo usnesením č. UZ/21/32/2008 Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje jsou zpracovány pro celé území Olomouckého kraje, stanovují základní požadavky na jeho účelné a hospodárné uspořádání, vymezují plochy a koridory nadmístního významu, stanovují požadavky na jejich využití, zejména plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, a dále stanovují plochy územních rezerv. Součástí ZÚR OK je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Požadavkem je dodržení a respektování zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v řešeném území. Obec Zdětín není dle ZÚR OK součástí rozvojové osy ani rozvojové oblasti. Severní část území obce Zdětín se nachází uvnitř plochy RC2 území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch Konicko, pro kterou je uloženo prověření změn jejího využití již realizovanou územní studií Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC 2-4 a RC 6-12 na území Olomouckého kraje. V Územním plánu Zdětín musí být zohledněny výsledky řešení této studie. V severní části řešeného území je dále dle ZÚR OK vymezen koridor nadregionálního ÚSES - nadregionální biokoridor K 132 (osy teplomilná doubravní, mezofilní hájová). Usnesením UZ/19/44/2011 ze dne 22. dubna 2011 vydalo Zastupitelstvo Olomouckého kraje, formou opatření obecné povahy čj. KUOK 28400/2011, aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Aktualizace č. 1 ZÚR OK je v doplňkových průzkumech a rozborech zapracována. Dle této aktualizace č. 1 ZÚR OK je na k. ú. Zdětín na Moravě navržen RKC Konicko, přičemž je od označení RC2 území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch Konicko upuštěno. Žádné další požadavky pro řešené území ze ZÚR OK nevyplývají. Výřez ze ZÚR OK (Plochy a koridory nadmístního významu) Zdroj: str.8

9 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZDĚTÍN + ZMĚNA Č.1 A Č.2 Stávající územně plánovací dokumentace tvoří jeden ze základních vstupů pro zpracování nového územního plánu. Urbanistická struktura nového ÚP by neměla být v zásadním rozporu s dříve zpracovaným řešením. Zpracovatel vyhodnotí platný územní plán včetně změn a do nové ÚPD vhodným způsobem začlení vše podstatné a přínosné. MIKROREGION KOSTELECKO Mikroregion Kostelecko (Svazek obcí Kostelecka) se nachází v jihozápadní části Olomouckého kraje. Svazek obcí byl založen v roce 2000 za účelem zlepšení kvality života v obcích s důrazem na životní prostředí. Sdružuje třináct obcí a s počtem cca 12 tisíc obyvatel se řadí ke středně velkým mikroregionům. Jedná se o svazek obcí Bílovice Lutotín, Čechy pod Kosířem, Čelechovice na Hané, Hluchov, Kostelec na Hané, Laškov, Lešany, Pěnčín, Přemyslovice, Ptení, Smržice, Stařechovice a Zdětín. Na území mikroregionu se nachází několik přírodních a kulturních památek, přičemž největší turistickou zajímavostí je empírový zámek v Čechách pod Kosířem se zámeckým parkem. Tradiční turistickou a odpočinkovou lokalitou je Bělecký Mlýn (v severní části k. ú. Zdětín na Moravě) a jeho okolí. Celá oblast je vzhledem k rovinatému, resp. mírně zvlněnému rázu krajiny vhodná pro pěší turistiku i cykloturistiku. Všechny požadavky vyplývající z rozvojových programů budou v dalších fázích zapracovány do nového ÚP Zdětín. Zdroj: str.9

10 2. CHARARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 2.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Rozsah řešeného území je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno katastrálním územím Zdětín na Moravě. Obec Zdětín leží na rozhraní Hané a Drahanské vrchoviny. Spádovým městem je Prostějov. Výřez mapy: Zdroj: upraveno Kraj: Olomoucký Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Prostějov Ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Prostějov Počet katastrů: 1 Katastrální výměra: 534 ha Počet částí obce: 1 Nadmořská výška (m n. m.): 341 str.10

11 2.2. ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ A ŠIRŠÍ VZTAHY Obec Zdětín sousedí s k. ú.: Bílovice (na východě), Lešany u Prostějova (na východě), Hluchov (na severu), Vícov (na jihu), Ohrozím (na jihu), Ptení (na západě). Z hlediska širších dopravních vztahů je obec Zdětín napojena na: silniční síť pomocí silnic III/37754 a III/36632, železniční síť pomocí regionální železniční trati č. 271 Prostějov - Chornice. Území leží mimo zájmy dopravy vodní, letecké a mimo zájmy výstavby dálnic, resp. rychlostních komunikací. V řešeném území se nenachází žádné významné prvky technické infrastruktury nadmístního významu. str.11

12 3. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A STATISTICKÉ ÚDAJE 3.1. AKTUÁLNÍ ÚDAJE O SLOŽENÍ OBYVATELSTVA tabulková část Český statistický úřad, Sčítání lidu domů a bytů Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu Obyvatelstvo celkem 289 z toho ženy 147 Muži Ženy svobodní 56 ženatí 67 rozvedení 14 ovdovělí 5 nezjištěno 0 svobodné 45 vdané 68 rozvedené 17 ovdovělé 17 nezjištěno 0 2. Obyvatelstvo podle věku Obyvatelstvo celkem v tom ve věku nezj Obyvatelstvo podle stupně vzdělání Obyvatelstvo 15leté a starší 240 v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání 1 základní vč. neukončeného 63 vyučení a střední odborné bez mat. 119 úplné střední s maturitou 37 vyšší odborné a nástavbové 9 vysokoškolské 11 nezjištěné vzdělání 0 str.12

13 4. Obyvatelstvo podle národnosti Obyvatelstvo celkem 289 z toho národnost česká 237 moravská 47 slezská 1 slovenská 2 romská 0 polská 0 německá 0 ukrajinská 2 vietnamská 0 5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání Obyvatelstvo celkem 289 Věřící 132 z toho církev římskokatolická 127 církev československá husitská 0 českobratrská církev evangel. 1 pravoslavná církev 0 Nábož. společn. Svědk. Jehovovi 0 Bez vyznání 115 Nezjištěné vyznání Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity Obyvatelstvo celkem 289 Ekonomicky aktivní celkem 135 Zaměstnaní 126 v tom z toho pracuj. důchodci 3 ženy na mateřské dovolené 2 nezaměstnaní 9 Ekonomicky neaktivní celkem 154 z toho nepracuj. důchodci 77 žáci, studenti, učni 47 Osoby s nezjištěnou ekonom. aktivitou 0 str.13

14 7. Ekonomicky aktivní podle odvětví Obyvatelstvo celkem 289 Ekonomicky aktivní celkem 135 z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 17 průmysl 52 stavebnictví 21 obchod,opravy motor. vozidel 10 doprava, pošty a telekomunikace 5 veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení 6 školství, zdravot., veterinární a sociální činnost Vyjíždějící do zaměstnání a škol Vyjíždějící do zaměstnání 117 v rámci obce 5 z toho v rámci okresu 90 v rámci kraje 9 do jiného kraje 12 vyjíždějící do zaměstnání denně mimo obec 92 Žáci vyjíždějící denně mimo obec Počty domácností podle typu domácnosti Bytové domácnosti 97 v tom s 1 HD 90 se 2+ HD 7 Hospodařící domácnosti 106 v tom s 1 CD 102 se 2+ CD 4 Cenzové domácnosti 110 úplné rodiny 71 z toho se závisl. dětmi 30 v tom neúplné rodiny 12 z toho se závisl. dětmi 8 nerodinné domácnosti 1 domácnosti jednotlivců 26 str.14

15 10. Domovní fond Domy úhrnem 121 z toho domy obydlené 89 z úhrnu obydlených domů rodinné domy 88 bytové domy 1 domy podle vlastnictví domy postavené soukromých osob 88 obce, státu 0 SBD 1 do Domy podle počtu podlaží a technického vybavení Domy úhrnem 89 z toho podle podlaží počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0 vodovodem 85 plynem 58 ústředním topením Bytový fond Byty úhrnem 135 v tom byty obydlené 97 z toho v rodin. domech 93 v bytových domech 4 byty neobydlené v obydlených domech 6 byty neobydlené v neobydlených domech 32 z toho podle důvodu obydlených přechodně 1 slouží k rekreaci 28 str.15

16 13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu Obydlené byty úhrnem 97 z toho podle právního důvodu užívání z úhrnu podle počtu obytných místností ve vlastním domě 90 v osobním vlastnictví 0 nájemní 0 člena bytového družstva 4 1 místnost 5 2 místnosti 21 3 místnosti 41 4 místnosti místností Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení Obydlené byty úhrnem 97 byty podle vybavení průměrný počet plyn v bytě 65 vodovod v bytě 93 vlastní splachovací záchod 88 vlastní koupelna, sprchový kout 91 ústřední topení 75 etážové topení 4 osob na byt 2,96 osob na obytnou místnost 8+m 2 0,99 obytné plochy na byt 61,02 obytné plochy na osobu 20,2 obytných místností na byt 3,06 str.16

17 4. URBANISMUS, SÍDELNÍ STRUKTURA A FUNKČNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 4.1. HISTORICKÝ VÝVOJ Obec Zdětín, ležící na rozhraní Hané a Drahanské vrchoviny, vznikla v místě, jehož blízké okolí bylo osídleno ještě před začátkem našeho letopočtu. První zmínka o obci pochází z roku 1368, kdy Jakub Bělík prodal svůj zdejší lán Marovcovi ze Zdětína, který pak roku 1371 převedl nebo prodal Zdětínský dvůr novému vlastníkovi jménem Otoslav. Zrušením panského dvora v roce 1785 vznikla původní obec Zdětín, která byla do roku 1843 samostatná a od roku 1843 spojená neoficiálně s osadou Nechutín, v podstatných záležitostech pak úplně od roku Výřez z Müllerovy mapy (z roku 1716): Zdroj: Výřez I. vojenského mapování - Josefské (z období ): Zdroj: str.17

18 Výřez II. vojenského mapování - Františkovo ( ): Letecký snímek celé k. ú. Zdětín na Moravě (1953): Zdroj: upraveno Letecký snímek hlavní zastavěné území obce Zdětín (50. léta 20. století): str.18

19 4.2. URBANISTICKÁ KONCEPCE OBCE Zdětín je malá obec (stálý počet občanů této menší vesnice je asi 315 obyvatel) nacházející se asi jedenáct kilometrů severozápadně od Prostějova. Z urbanistického hlediska patří Zdětín mezi tzv."návesní ves" - jeden z nejrozšířenějších typů vesnice u nás. Hlavním znakem tohoto typu obce je více či méně uzavřená náves, do níž se zpravidla sbíhají všechny cesty. Tvar návsi bývá různý, kruhový (= okrouhlice), trojúhelníkový, pravoúhlý a ojediněle i nepravidelný. Usedlosti jsou většinou orientovány štítem ke středu návsi. Náves v obci je poměrně rozsáhlá a má nepravidelný tvar. Je velmi klidná, protože jí prochází pouze zokruhovaná místní komunikace. Zásadní problém zde ale tvoří neudržovaný objekt smíšeného zboží. Řadové rodinné domy vymezují jednoznačně plochu návsi. Dominantou návsi je kaple sv. Anny, postavená v roce 1843 a komplexně opravená v roce Součástí veřejného prostranství před kaplí sv. Anny je pomník padlým obětem obou světových válek. Původní historický půdorys návsi je, jak je možné vidět na dobových mapách (viz kapitola 4.1. Historický vývoj), zachován bez výraznějších změn. Z hlediska návštěvníků je ale známější a silněji vnímána plocha křižovatky před hospodou. Základní občanská vybavenost v obci. Obecní úřad a obecní knihovna se nachází mimo náves v objektu bývalé školy (postavené v roce 1876). Objekt byl později (až do roku 2004) využíván jako mateřská škola. V roce 1913 byl v obci na JV okraji vybudován hřbitov. Původně byl situován podle tehdejších zvyklostí mimo hlavní zastavěné území obce. Později vznikl mezi hřbitovem a obcí zemědělský areál a celé území se stalo souvisle zastavěným. Hlavní společenské a shromažďovací plochy jsou tedy: - u hřbitova - na křižovatce před hospodou - před obecním úřadem - v areálu sportovního hřiště - na návsi - plocha u požární nádrže (příležitostně). Dnešní základní urbanistickou strukturu obce Zdětín tvoří původní historické zastavěné území viz letecký snímek z 2. poloviny minulého století v kapitole 4.1. Historický vývoj. Toto území se postupně pomalu a uceleně rozrůstalo do dnešní podoby. str.19

20 Z hlediska architektonického se většinou jedná o klasickou řadovou vesnickou zástavbu rodinných domů. Domy se postupně přestavovaly a modernizovaly podle možností a potřeb obyvatel. Z urbanistického hlediska je obec velmi dobře řešena docházkové vzdálenosti do centra jsou velmi příznivé. Zástavba obce je poměrně sevřená a tvoří ji většinou původní řadové rodinné domy. Tyto jsou v současné době doplňovány novými většinou už samostatně stojícími RD. Vzhled obce a staveb odpovídá jejímu původnímu zemědělskému charakteru. Zastavěné území je obklopeno záhumenkami, zahradami, sady a lesy. V obci nejsou plochy a objekty s negativními dopady na kvalitu bydlení či životního prostředí. V současnosti je území obce dopravně a plošně stabilizované. Důležitým urbanistickým prvkem jsou chatové osady na severním okraji k.ú. Nejstarší z nich je z roku 1920.V katastru obce jsou v současnost tři poměrně velké chatové lokality. Jejich hlavním problémem je nedostatečná dopravní dostupnost. Dostupné jsou většinou pomocí úzkých účelových komunikací s nezpevněným povrchem. str.20

21 URBANISTICKÁ STRUKTURA OBCE Z HLEDISKA FUNKČNÍHO ČLENĚNÍ: 4.3. BYDLENÍ Nejrozšířenější forma bydlení obci Zdětín je bydlení v řadových a samostatně stojících rodinných domech. Bytový dům se v řešeném území nachází pouze v centrální části hlavního zastavěného území (při silnici III/36632). Vývoj počtu domů v obci: Rok: Počet domů Úkolem nového územního plánu je mimo jiné vymezit optimální počet pozemků určených pro individuální bytovou výstavbu. Páteřní ulice v obci Zdětín (průjezdní úsek silnice III/ směr Ptení) Páteřní ulice v obci Zdětín (silnice III/37754 vjezd do obce od Lešan) str.21

22 Silnice III/36632 vjezd do obce Lokalita s novou výstavbou RD v severovýchodní části HZÚO Veřejné prostranství před místním hostincem (křižovatka silnic III. třídy) str.22

23 Slepá ulice v západní části HZÚO Ulice v severní části HZÚO (lokalita s výstavbou nových RD) Veřejné prostranství v blízkosti kaple sv. Anny str.23

24 Ulice vedoucí kolem budovy OÚ ke kapli sv. Anny Bytový dům v centrální části HZÚO 4.4. OBČANSKÁ A VEŘEJNÁ VYBAVENOST : Občanskou vybavenost v obci tvoří především: Obecní hospoda, Smíšené zboží, hasičská zbrojnice, Obecní úřad, knihovna, Kaple sv. Anny, Hřbitov, Bělecký Mlýn. V obci se nenachází základní ani mateřská škola. V obci se nenachází ani žádné zdravotnické zařícení, či ordinace lékaře. str.24

25 Obecní hospoda, Smíšené zboží, hasičská zbrojnice Budova obecního úřadu a knihovny Hřbitov str.25

26 Kaple sv. Anny Místní hostinec Areál Běleckého Mlýna Zdroj: str.26

27 Chátrající objekt bývalého smíšeného zboží Chátrající objekt bývalé sběrny mléka 4.5. SPORT, REKREACE, ZÁBAVA Na území obce Zdětín se nachází několik ploch, které jsou určeny ke sportovnímu vyžití. Jedná se zejména o fotbalové hřiště (včetně objektů se zázemím Tělocvičné jednoty Sokol Zdětín) v severovýchodní části obce. Obec se může dále pyšnit novým víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem, které je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, minikopaná, basketbal, odbíjená, nohejbal apod.). Toto víceúčelové hřiště se nachází v severní části HZÚO. V obci se nachází také místa s drobnými atrakcemi pro děti, jako jsou pískoviště, prolézačky, skluzavky, houpačky apod., které využijí zejména mladé rodiny s dětmi. Jedná se např. o dětské hřiště v blízkosti bytového domu, případně o letní brouzdaliště pro malé děti (severně od požární nádrže). Významným rekreačním prvkem je chatová oblast v severní části řešeného území, která je součástí rekreačního krajinného celku RKC Konicko. RKC Konicko je součástí Bouzovské a Konické vrchoviny, hranicí mezi oběma vytváří řeka Romže. Její zaříznuté a většinou zalesněné údolí vytváří atraktivní podmínky pro rozvoj rekreace, podobně i další menší toky vytvářejí z rekreačního hlediska zajímavé místní lokality. Přírodní podmínky vytváří zejména značné str.27

28 zalesnění území, průměrná výšková členitost území a nízký stupeň antropogenní transformace. Individuální rekreační objekty jsou koncentrovány zejména v obcích Ptení, Stražisko, Lipová a Zdětín. Na k. ú. Zdětín na Moravě a jeho velmi blízkém okolí se uprostřed nádherné krajiny nachází tři chatové lokality (Mokřiny, Blata a část před a za Běleckým Mlýnem), které celkem zahrnují přibližně 300 chat (na k. ú. Zdětín na Moravě se jedná o cca 170 chat). Rozvoj cestovního ruchu a rekreace v tomto území je velmi žádoucí, zejména s ohledem na posílení nabídky pracovních míst a rozvoj možností podnikání. Dle Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC 2-4 a RC 6-12 na území Olomouckého kraje vyplývají pro rekreační celek RC 2 Konicko (resp. RKC Konicko) následující zásady rozvoje: - podporovat rozvoj rekreace a cestovního ruchu, který je v tomto RC významným zdrojem pracovních příležitostí a možností podnikání, - nepřipustit v území RC realizaci staveb a zařízení, která by svým provozem nebo charakterem (zejména provozy s nadměrnou hlučností, prašností, event. s nároky na těžkou dopravu a zařízení s výrazně vertikální siluetou např. větrné farmy) narušovaly krajinný ráz a omezovaly rekreační využitelnost území, - podporovat rozvoj pěších turistických, cykloturistických a lyžařských běžeckých tras a rozvoj agroturistiky, - podporovat zřizování nových naučných stezek a přírodních a krajinných atrakcí (např. arboreta), - umožnit výstavbu nových ubytovacích zařízení i objektů rodinné rekreace. V severní části řešeného území se v poklidném údolí říčky nachází již zmiňovaný Bělecký Mlýn, který kromě restaurace se zahrádkou disponuje také dětským hřiště, ZOO koutkem a umožňuje trávit volný čas projížďkami na koni, případně relaxovat při rybolovu. Naproti bývalého mlýna je menší opuštěný lom a nad ním místo s pozůstatky prehistorického hradiště (tzv. Bílovického hradu). Všechny tyto lokality jsou z pohledu turistiky velmi oblíbené a jsou vhodné například na vycházky s dětmi. Víceúčelové hřiště s umělým povrchem str.28

29 Fotbalové hřiště Hřiště pro děti v blízkosti bytového domu ( dětský koutek ) Bývalý lom v severní části řešeného území str.29

30 Rekreační lokalita v severozápadní části řešeného území 4.6. EKONOMIKA Podle údajů Českého statistického úřadu byl v roce 2001 podíl ekonomicky aktivních obyvatel obce v primárním sektoru 12,6 % a v sekundárním sektoru 54,1 %. Zemědělský areál je situován ve východní části HZÚO, v blízkosti silnice III/ Územní plán má mimo jiné za úkol vyhodnotit stávající plochy výroby a případně navrhnout jejich rozšíření. Přehled vybraných aktivních ekonomických subjektů: společnosti s ručením omezeným IČ Klapka Lubomír, s.r.o. Zdětín 76 AVAL CZ s.r.o. Zdětín 150 (pozn. v konkursu) Jizerská lesní s.r.o. Zdětín 71 Pavesta s.r.o. Zdětín 15 JUHÁS CZ s.r.o Zdětín 140 Obchodní firma Místo podnikání sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) IČ Chateau de Raey a.s. Zdětín 71 Obchodní firma Místo podnikání str.30

31 sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) IČ T.J. Sokol Zdětín Zdětín Obchodní firma Místo podnikání organizační jednotka sdružení IČ Obchodní firma Místo podnikání SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZDĚTÍN Zdětín Další významnou právní formou v obci Zdětín jsou fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku, o celkovém počtu 48 aktivních subjektů. Areál farmy Zdětín str.31

32 4.7. PAMÁTKOVÁ PÉČE V řešeném území se nachází jeden objekt zapsaný do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek. Dle evidence Národního památkového ústavu MonumNet se jedná o kapli sv. Anny (číslo rejstříku 34298/7-5873), která se nachází v centrální části HZÚO. Na území obce Zdětín se nachází tři lokality, které je nutné pokládat za území s archeologickými nálezy a je nutné respektovat podmínky zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Jedná se o tyto lokality: - Zdětín obec (intravilán obce), - Zdětín Malá strana (0,5 km severně od středu HZÚO, mezi silnicí a potokem), - Zdětín Kopec (západní část k. ú., konec náhorní plošiny u silnice do Ptení). Na k. ú. Zdětín na Moravě je také několik památek místního významu. Jedná se o: - kříž u Habra (v severní části k. ú.), - kaplička (v severní části k. ú), - Vodičkův kříž 1897 (při severozápadním okraji HZÚO), - kříž celokamenný 1892 (v západní části HZÚO), - kříž u polní cesty k Vícovu (jihozápadně od HZÚO), - Halkýř (studna) součást panského dvora (v centrální části HZÚO), - kříž u kaple sv. Anny 1843 (v centrální části HZÚO), - kříž u bývalé obecní školy 1896 (jižní okraj HZÚO), - kříž celokamenný na hřbitově 1913 (východní část HZÚO), - kamenný kříž 1898 (jižně od HZÚO). Jako historicky významnou stavbu je dále možno označit Bělecký mlýn (místo narození akad. malíře Oldřicha Lasáka). Kaple sv. Anny str.32

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚNANOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohy, podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006

Více

K O S T N Í K Y ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ. BRNO, říjen 2011. Městský úřad Moravské Budějovice, odbor regionálního rozvoje

K O S T N Í K Y ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ. BRNO, říjen 2011. Městský úřad Moravské Budějovice, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN K O S T N Í K Y - ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Městský úřad Moravské Budějovice, odbor regionálního rozvoje Orgán územního plánování: obec Kostníky Schvalující orgán: Zpracovatel: Zastupitelstvo

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERVENEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský

Více

OBSAH DOKUMENTACE: A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST C. PŘÍLOHY. 1. Průvodní zpráva 2. Závazná část ve formě regulativů 3.

OBSAH DOKUMENTACE: A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST C. PŘÍLOHY. 1. Průvodní zpráva 2. Závazná část ve formě regulativů 3. 1 2 3 OBSAH DOKUMENTACE: A. TEXTOVÁ ČÁST 1. Průvodní zpráva 2. Závazná část ve formě regulativů 3. Registrační list B. GRAFICKÁ ČÁST 1. Širší vztahy 1 : 25 000 2. Návrh využití území sídla a krajiny -

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLEŠNICE

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLEŠNICE ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLEŠNICE OBJEDNATEL: MĚSTO OLEŠNICE POŘIZOVATEL: MěÚ BOSKOVICE, ODBOR VÝSTAVBY

Více

Část A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Část A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545 575 250, 545 576 740 Fax.: 545 576 250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ 46990798

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV C ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Dlouhomilov Pořizovatel: Obecní úřad Dlouhomilov Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN RAŠKOVICE. Příloha č.1 - I.1. Textová část

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN RAŠKOVICE. Příloha č.1 - I.1. Textová část SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN RAŠKOVICE Příloha č.1 - I.1. Textová část Příloha č.2 - I.2. Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE II.C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU MIKULOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (ČÁST A-F) ČERVENEC 2010 ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE OBJEDNATEL : OBEC MIKULOVICE POŘIZOVATEL : OBECNÍ ÚŘAD

Více

Průvodní zpráva 1.0. Základní údaje 1.1. Údaje o zadání, podkladech a hlavních cílech řešení 1.1.1. Zadání Návrh územního plánu obce Pustá Kamenice dle zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

Jirsíkova 157, 285 09 Kácov. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora

Jirsíkova 157, 285 09 Kácov. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora Předkladatel: Pořizovatel změny č. 6 ÚP: Zpracovatel: Městys Kácov Jirsíkova 157, 285 09 Kácov Městský úřad Kutná Hora Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná

Více

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á.

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á. ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE Územní plán obce P L A N Á okres České Budějovice T e x t o v á č á s t NÁVRH Objednatel: Obecní úřad Planá 370 01 České Budějovice starosta

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN HRADČOVICE II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 2014 Příloha č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN HRADČOVICE - ODŮVODNĚNÍ str. 1 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: OBEC HRADČOVICE

Více

II. A. T E X T O V Á Č Á S T

II. A. T E X T O V Á Č Á S T ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU H O Š T E J N II. A. T E X T O V Á Č Á S T pořizovatel: Městský úřad Zábřeh zpracovatel: Atelier AVM s.r.o., Husova 8A, Brno zodpovědný projektant: Ing. arch. Zdeněk Toman spolupráce:

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OTROČINĚVES ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 srpen 2013 Název územně

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ Obec Městečko Trnávka (zahrnující k.ú. Městečko Trnávka a k.ú. Stará Trnávka) měla od roku 1996 schválený

Více

ZPRACOVATEL. Petr Schejbal, Jakub Vik DATUM

ZPRACOVATEL. Petr Schejbal, Jakub Vik DATUM ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VLASTIBOŘICE POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL AUTORSKÝ KOLEKTIV MěÚ Turnov ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch. Michal Čapek, Ing. arch. Alena Švandelíková, Ing.

Více

Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění

Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 2 územního plánu obce Strážné na životní prostředí podle přílohy zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

Více

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní

Více

územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA

územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA návrh pro opakované veřejné projednání březen 2014 C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah textové části odůvodnění: C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU...1 Ca. Soulad územního plánu s politikou

Více

Toužetín. Odůvodnění územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

Toužetín. Odůvodnění územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění územního plánu Toužetín Projektant: Pořizovatel: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 MÚ Louny Úřad územního plánování Ing. Jiří Janíček

Více

Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM. ORP České Budějovice. Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t

Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM. ORP České Budějovice. Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t 1 Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM ORP České Budějovice Jihočeský kraj T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Mokrý Lom zastoupená starostou Ing. Martinem Ehrlichem 374 01 p.

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZPRACOVATEL, ODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: Ing.arch. Jitka Mejsnarová - autorizace ČKA DATUM: březen 2013 PARÉ 1 ÚVOD... 3 VYMEZENÍ

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... 3 2. Údaje o splnění zadání... 3 3. Komplexní zdůvodnění

Více

Strategie území správního obvodu ORP Konice

Strategie území správního obvodu ORP Konice Strategie území správního obvodu ORP Konice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a neziskového sektor na venkově Dokument je zpracován na období

Více

II. A. T E X T O V Á Č Á S T

II. A. T E X T O V Á Č Á S T ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU R Á C O V I C E II. A. T E X T O V Á Č Á S T pořizovatel: Městský úřad Moravské Budějovice zpracovatel: Atelier AVM s.r.o., Husova 8A, Brno zodpovědný projektant: Ing. arch. Zdeněk

Více