ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN. etapa DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN. etapa DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN etapa DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY 2011

2 OBJEDNATEL: OBEC ZDĚTÍN POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: MĚSTSKÝ ÚŘAD PROSTĚJOV Stavební úřad, oddělení územního plánování ing. arch. Radoslav Špok IČO: Číslo autorizace: ČKA kontakt: KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor strategického rozvoje kraje - oddělení územního plánu a stavebního řádu URBANISMUS: DEMOGRAFIE: DOPRAVA: Ing. arch. Radoslav Špok Ing. Martin Hapák Ing. Martin Hapák TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ: KOORDINACE: Ing. Martin Hapák Ing. Tomáš Horký Ing. Martin Hapák Ing. arch. Radoslav Špok DATUM ZPRACOVÁNÍ: červenec 2011 str.2

3 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. ÚDAJE O ZAKÁZCE 1.2. DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚPD 1.3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 1.4. VYHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ ÚPD A ÚPP 2. CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 2.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 2.2. ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ A ŠIRŠÍ VZTAHY 3. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A STATISTICKÉ ÚDAJE 3.1. AKTUÁLNÍ ÚDAJE O SLOŽENÍ OBYVATELSTVA 4. URBANISMUS SÍDELNÍ STRUKTURA A FUNKČNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 4.1. HISTORICKÝ VÝVOJ 4.2. URBANISTICKÁ KONCEPCE OBCE 4.3. BYDLENÍ 4.4. OBČANSKÁ A VEŘEJNÁ VYBAVENOST 4.5. SPORT, REKREACE, ZÁBAVA 4.6. EKONOMIKA 4.7. PAMÁTKOVÁ PÉČE 5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 5.1. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ÚZEMÍ STÁVAJÍCÍ STAV GEOLOGICKÉ POMĚRY GEOMORFOLOGIE HYDROLOGIE KLIMATICKÉ PODMÍNKY RELIÉF TERÉNU VĚTRNÁ EROZE VODNÍ EROZE ODVODNĚNÍ A ZÁVLAHY 5.2. BIOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ VYŠŠÍ BIOGEOGRAFICKÉ JEDNOTKY REGIONY PROSTĚJOVSKÝ REGION DRAHANSKÝ BIOREGION ZÁKLADNÍ BIOGEOGRAFICKÉ JEDNOTKY - STG 5.3. LIMITY ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SYSTÉM ÚSES TEORIE A PRINCIPY ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES) PLÁN MÚSES EKOLOGICKÁ STABILITA 5.4. AKTUÁLNÍ STAV KRAJINY VOLNÁ KRAJINA ZELEŇ V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OBCÍ ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ SESUVY A JINÉ NEBEZPEČNÉ SVAHOVÉ DEFORMACE PODZEMNÍ A PODPOVRCHOVÉ VODY PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN 5.5. OCHRANA PŘÍRODY 5.6. PROBLÉMOVÁ MÍSTA, LOKALITY A STŘETY Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚSES STŘETY JINÝCH ZÁJMŮ S PRVKY ÚSES str.3

4 5.7. VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU HLAVNÍ MÍSTA KONKRÉTNÍCH STŘETŮ 5.8. TABULKOVÝ PŘEHLED ÚSES 6. DOPRAVA 6.1. SILNICE 6.2. MÍSTNÍ KOMUNIKACE 6.3. ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 6.4. DOPRAVA V KLIDU 6.5. VEŘEJNÁ AUTOBUSOVÁ DORPAVA 6.6. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 6.7. CYKLISTICKÁ DOPRAVA 6.8. PĚŠÍ DOPRAVA 6.9. HLUK Z DOPRAVY 7. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 7.1. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 7.2. ODPADNÍ VODY 8. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 9. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 10. SPOJE A SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ 11. CIVILNÍ OCHRANA 12. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 13. OKRUHY PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ 14. SWOT ANALÝZA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ str.4

5 VÝKRESOVÁ ČÁST 00. LETECKÝ SNÍMEK 1: HODNOTY ÚZEMÍ 1: LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1: ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 1: VÝKRES ZÁVAD, STŘETŮ A PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ 1:5 000 POUŽÍVANÉ ZKRATKY: územně plánovací dokumentace ÚPD územně plánovací podklady ÚPP dotčené orgány DO katastrální území K. Ú. katastr nemovitostí KN územní plán ÚP Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ZÚR OK Územně analytické podklady Olomouckého kraje ÚAP OK životní prostředí ŽP územní systém ekologické stability ÚSES místní územní systém ekologické stability MÚSES zemědělský půdní fond ZPF pozemky určené k plnění funkcí lesa PUPFL územně analytické podklady ÚAP český statistický úřad ČSÚ bonitovaná půdně ekologická jednotka BPEJ hlavní zastavěné území obce HZÚO rodinný dům RD obecní úřad OÚ rekreačně krajinný celek RKC lokální biocentrum LBC lokální biokoridor LBK hlavní půdní jednotka HPJ kostra ekologické stability KES skupina typů geobiocénů STG Ředitelství silnic a dálnic České republiky ŘSD ČR Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje IDSOK vzletová a přistávací dráha VPD Výzkumný ústav výstavby a architektury VÚVA vodojem VDJ čistírna odpadních vod ČOV Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje PRVKOK česká technická norma ČSN str.5

6 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. ÚDAJE O ZAKÁZCE Cílem první etapy nového územního plánu Doplňujících průzkumů a rozborů je vyhodnotit současný stav a podmínky využívání území a zjistit jeho hodnoty, rozvojové tendence, problémy a střety zájmů v řešeném území. Průzkumy a rozbory jsou jedním ze základních podkladů pro vypracování nového územního plánu. Zakázka je zpracována na základě Smlouvy o dílo č.01/2011. Dílo je vyhotoveno: - výkresová část ve formátu *.dgn (MicroStation), - textová část ve formátu *.doc (MS Word). Dílo je zpracováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 500/2006 Sb DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚPD Obec Zdětín má dosud platný územní plán. Z důvodů nových stále narůstajících rozvojových požadavků v období po schválení ÚP byly zpracovány a schváleny 2 změny (zahrnující více lokalit) územního plánu. Platný územní plán řeší pouze hlavní zastavěné území obce a přilehlé okolí. V důsledku společenských a ekonomických změn v tomto regionu je nutné zpracovat nový územní plán pro celé katastrální území Zdětín na Moravě. Řešení celého k. ú. je jedním z hlavních úkolů nového územního plánu. Územní plán bude zpracován podle metodiky Olomouckého kraje tak, aby informace o území byly v digitální podobě dostupné všem DO a umožnilo jim podstatné zkvalitnění jejich práce. Dalším důvodem pro zpracování nového ÚP je nový stavební zákon a z něj vyplývající povinnosti pro obce PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ - účelová katastrální mapa Olomouckého kraje, ve formátu *.dgn, - vrstevnice ZABAGED, Český úřad zeměměřičský a katastrální, - Politika územního rozvoje České Republiky 2008, - ÚAP OK 2009/11 ve znění ZUR 2011, - ÚAP správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov, - Územní plán obce Zdětín + změna č. 1 a č. 2, - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, - letecké snímky řešeného území z roku 2009 GEODIS BRNO, - výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2001 ČSÚ, - Výsledky celostátního sčítání dopravy 2010, - oficiální internetové stránky obce - internetové stránky Českého statistického úřadu - internetové stránky Národního památkového ústavu - internetové stránky Ředitelství silnic a dálnic ČR - internetové stránky Olomouckého kraje - internetové stránky Vodovodu Pomoraví - mapové portály Administrativní registr ekonomických subjektů ARES, - Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC 2-4 a RC 6-12 na území Olomouckého kraje, - Portál regionálních informační systémů str.6

7 - průzkumy v terénu, - fotodokumentace VYHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ ÚPD A ÚPP ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE Ve spolupráci s ústředními orgány státní správy a kraji pořídilo Ministerstvo pro místní rozvoj dokument Politika územního rozvoje České Republiky Tento dokument byl schválen dne usnesením vlády č. 929/2009. Z hlediska rozvojových ploch nadmístního významu, ploch a koridorů umožňujících umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, limitů využití území nadmístního významu a ploch pro veřejně prospěšné stavby nevyplývají kromě obecně platných povinností pro zachování charakteru a ochrany hodnot území mimo rozvojovou oblast a rozvojovou osu žádné konkrétní požadavky. Současně je ale nutno zohlednit následující obecné požadavky: Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Při stanovování funkčního využití v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli. Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavěného území a zachování veřejné zeleně. Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), s cílem zachování a rozvoje jejich hodnot. Podporovat propojení z hlediska cestovního ruchu atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují celosezónní využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování opatření na ochranu před povodněmi. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu. Vytvářet podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. str.7

8 ZÚR OK Celé katastrální území Zdětín na Moravě je řešeno v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje. Opatření obecné povahy ZÚR OK vydalo usnesením č. UZ/21/32/2008 Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje jsou zpracovány pro celé území Olomouckého kraje, stanovují základní požadavky na jeho účelné a hospodárné uspořádání, vymezují plochy a koridory nadmístního významu, stanovují požadavky na jejich využití, zejména plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, a dále stanovují plochy územních rezerv. Součástí ZÚR OK je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Požadavkem je dodržení a respektování zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v řešeném území. Obec Zdětín není dle ZÚR OK součástí rozvojové osy ani rozvojové oblasti. Severní část území obce Zdětín se nachází uvnitř plochy RC2 území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch Konicko, pro kterou je uloženo prověření změn jejího využití již realizovanou územní studií Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC 2-4 a RC 6-12 na území Olomouckého kraje. V Územním plánu Zdětín musí být zohledněny výsledky řešení této studie. V severní části řešeného území je dále dle ZÚR OK vymezen koridor nadregionálního ÚSES - nadregionální biokoridor K 132 (osy teplomilná doubravní, mezofilní hájová). Usnesením UZ/19/44/2011 ze dne 22. dubna 2011 vydalo Zastupitelstvo Olomouckého kraje, formou opatření obecné povahy čj. KUOK 28400/2011, aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Aktualizace č. 1 ZÚR OK je v doplňkových průzkumech a rozborech zapracována. Dle této aktualizace č. 1 ZÚR OK je na k. ú. Zdětín na Moravě navržen RKC Konicko, přičemž je od označení RC2 území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch Konicko upuštěno. Žádné další požadavky pro řešené území ze ZÚR OK nevyplývají. Výřez ze ZÚR OK (Plochy a koridory nadmístního významu) Zdroj: str.8

9 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZDĚTÍN + ZMĚNA Č.1 A Č.2 Stávající územně plánovací dokumentace tvoří jeden ze základních vstupů pro zpracování nového územního plánu. Urbanistická struktura nového ÚP by neměla být v zásadním rozporu s dříve zpracovaným řešením. Zpracovatel vyhodnotí platný územní plán včetně změn a do nové ÚPD vhodným způsobem začlení vše podstatné a přínosné. MIKROREGION KOSTELECKO Mikroregion Kostelecko (Svazek obcí Kostelecka) se nachází v jihozápadní části Olomouckého kraje. Svazek obcí byl založen v roce 2000 za účelem zlepšení kvality života v obcích s důrazem na životní prostředí. Sdružuje třináct obcí a s počtem cca 12 tisíc obyvatel se řadí ke středně velkým mikroregionům. Jedná se o svazek obcí Bílovice Lutotín, Čechy pod Kosířem, Čelechovice na Hané, Hluchov, Kostelec na Hané, Laškov, Lešany, Pěnčín, Přemyslovice, Ptení, Smržice, Stařechovice a Zdětín. Na území mikroregionu se nachází několik přírodních a kulturních památek, přičemž největší turistickou zajímavostí je empírový zámek v Čechách pod Kosířem se zámeckým parkem. Tradiční turistickou a odpočinkovou lokalitou je Bělecký Mlýn (v severní části k. ú. Zdětín na Moravě) a jeho okolí. Celá oblast je vzhledem k rovinatému, resp. mírně zvlněnému rázu krajiny vhodná pro pěší turistiku i cykloturistiku. Všechny požadavky vyplývající z rozvojových programů budou v dalších fázích zapracovány do nového ÚP Zdětín. Zdroj: str.9

10 2. CHARARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 2.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Rozsah řešeného území je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno katastrálním územím Zdětín na Moravě. Obec Zdětín leží na rozhraní Hané a Drahanské vrchoviny. Spádovým městem je Prostějov. Výřez mapy: Zdroj: upraveno Kraj: Olomoucký Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Prostějov Ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Prostějov Počet katastrů: 1 Katastrální výměra: 534 ha Počet částí obce: 1 Nadmořská výška (m n. m.): 341 str.10

11 2.2. ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ A ŠIRŠÍ VZTAHY Obec Zdětín sousedí s k. ú.: Bílovice (na východě), Lešany u Prostějova (na východě), Hluchov (na severu), Vícov (na jihu), Ohrozím (na jihu), Ptení (na západě). Z hlediska širších dopravních vztahů je obec Zdětín napojena na: silniční síť pomocí silnic III/37754 a III/36632, železniční síť pomocí regionální železniční trati č. 271 Prostějov - Chornice. Území leží mimo zájmy dopravy vodní, letecké a mimo zájmy výstavby dálnic, resp. rychlostních komunikací. V řešeném území se nenachází žádné významné prvky technické infrastruktury nadmístního významu. str.11

12 3. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A STATISTICKÉ ÚDAJE 3.1. AKTUÁLNÍ ÚDAJE O SLOŽENÍ OBYVATELSTVA tabulková část Český statistický úřad, Sčítání lidu domů a bytů Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu Obyvatelstvo celkem 289 z toho ženy 147 Muži Ženy svobodní 56 ženatí 67 rozvedení 14 ovdovělí 5 nezjištěno 0 svobodné 45 vdané 68 rozvedené 17 ovdovělé 17 nezjištěno 0 2. Obyvatelstvo podle věku Obyvatelstvo celkem v tom ve věku nezj Obyvatelstvo podle stupně vzdělání Obyvatelstvo 15leté a starší 240 v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání 1 základní vč. neukončeného 63 vyučení a střední odborné bez mat. 119 úplné střední s maturitou 37 vyšší odborné a nástavbové 9 vysokoškolské 11 nezjištěné vzdělání 0 str.12

13 4. Obyvatelstvo podle národnosti Obyvatelstvo celkem 289 z toho národnost česká 237 moravská 47 slezská 1 slovenská 2 romská 0 polská 0 německá 0 ukrajinská 2 vietnamská 0 5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání Obyvatelstvo celkem 289 Věřící 132 z toho církev římskokatolická 127 církev československá husitská 0 českobratrská církev evangel. 1 pravoslavná církev 0 Nábož. společn. Svědk. Jehovovi 0 Bez vyznání 115 Nezjištěné vyznání Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity Obyvatelstvo celkem 289 Ekonomicky aktivní celkem 135 Zaměstnaní 126 v tom z toho pracuj. důchodci 3 ženy na mateřské dovolené 2 nezaměstnaní 9 Ekonomicky neaktivní celkem 154 z toho nepracuj. důchodci 77 žáci, studenti, učni 47 Osoby s nezjištěnou ekonom. aktivitou 0 str.13

14 7. Ekonomicky aktivní podle odvětví Obyvatelstvo celkem 289 Ekonomicky aktivní celkem 135 z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 17 průmysl 52 stavebnictví 21 obchod,opravy motor. vozidel 10 doprava, pošty a telekomunikace 5 veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení 6 školství, zdravot., veterinární a sociální činnost Vyjíždějící do zaměstnání a škol Vyjíždějící do zaměstnání 117 v rámci obce 5 z toho v rámci okresu 90 v rámci kraje 9 do jiného kraje 12 vyjíždějící do zaměstnání denně mimo obec 92 Žáci vyjíždějící denně mimo obec Počty domácností podle typu domácnosti Bytové domácnosti 97 v tom s 1 HD 90 se 2+ HD 7 Hospodařící domácnosti 106 v tom s 1 CD 102 se 2+ CD 4 Cenzové domácnosti 110 úplné rodiny 71 z toho se závisl. dětmi 30 v tom neúplné rodiny 12 z toho se závisl. dětmi 8 nerodinné domácnosti 1 domácnosti jednotlivců 26 str.14

15 10. Domovní fond Domy úhrnem 121 z toho domy obydlené 89 z úhrnu obydlených domů rodinné domy 88 bytové domy 1 domy podle vlastnictví domy postavené soukromých osob 88 obce, státu 0 SBD 1 do Domy podle počtu podlaží a technického vybavení Domy úhrnem 89 z toho podle podlaží počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0 vodovodem 85 plynem 58 ústředním topením Bytový fond Byty úhrnem 135 v tom byty obydlené 97 z toho v rodin. domech 93 v bytových domech 4 byty neobydlené v obydlených domech 6 byty neobydlené v neobydlených domech 32 z toho podle důvodu obydlených přechodně 1 slouží k rekreaci 28 str.15

16 13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu Obydlené byty úhrnem 97 z toho podle právního důvodu užívání z úhrnu podle počtu obytných místností ve vlastním domě 90 v osobním vlastnictví 0 nájemní 0 člena bytového družstva 4 1 místnost 5 2 místnosti 21 3 místnosti 41 4 místnosti místností Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení Obydlené byty úhrnem 97 byty podle vybavení průměrný počet plyn v bytě 65 vodovod v bytě 93 vlastní splachovací záchod 88 vlastní koupelna, sprchový kout 91 ústřední topení 75 etážové topení 4 osob na byt 2,96 osob na obytnou místnost 8+m 2 0,99 obytné plochy na byt 61,02 obytné plochy na osobu 20,2 obytných místností na byt 3,06 str.16

17 4. URBANISMUS, SÍDELNÍ STRUKTURA A FUNKČNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 4.1. HISTORICKÝ VÝVOJ Obec Zdětín, ležící na rozhraní Hané a Drahanské vrchoviny, vznikla v místě, jehož blízké okolí bylo osídleno ještě před začátkem našeho letopočtu. První zmínka o obci pochází z roku 1368, kdy Jakub Bělík prodal svůj zdejší lán Marovcovi ze Zdětína, který pak roku 1371 převedl nebo prodal Zdětínský dvůr novému vlastníkovi jménem Otoslav. Zrušením panského dvora v roce 1785 vznikla původní obec Zdětín, která byla do roku 1843 samostatná a od roku 1843 spojená neoficiálně s osadou Nechutín, v podstatných záležitostech pak úplně od roku Výřez z Müllerovy mapy (z roku 1716): Zdroj: Výřez I. vojenského mapování - Josefské (z období ): Zdroj: str.17

18 Výřez II. vojenského mapování - Františkovo ( ): Letecký snímek celé k. ú. Zdětín na Moravě (1953): Zdroj: upraveno Letecký snímek hlavní zastavěné území obce Zdětín (50. léta 20. století): str.18

19 4.2. URBANISTICKÁ KONCEPCE OBCE Zdětín je malá obec (stálý počet občanů této menší vesnice je asi 315 obyvatel) nacházející se asi jedenáct kilometrů severozápadně od Prostějova. Z urbanistického hlediska patří Zdětín mezi tzv."návesní ves" - jeden z nejrozšířenějších typů vesnice u nás. Hlavním znakem tohoto typu obce je více či méně uzavřená náves, do níž se zpravidla sbíhají všechny cesty. Tvar návsi bývá různý, kruhový (= okrouhlice), trojúhelníkový, pravoúhlý a ojediněle i nepravidelný. Usedlosti jsou většinou orientovány štítem ke středu návsi. Náves v obci je poměrně rozsáhlá a má nepravidelný tvar. Je velmi klidná, protože jí prochází pouze zokruhovaná místní komunikace. Zásadní problém zde ale tvoří neudržovaný objekt smíšeného zboží. Řadové rodinné domy vymezují jednoznačně plochu návsi. Dominantou návsi je kaple sv. Anny, postavená v roce 1843 a komplexně opravená v roce Součástí veřejného prostranství před kaplí sv. Anny je pomník padlým obětem obou světových válek. Původní historický půdorys návsi je, jak je možné vidět na dobových mapách (viz kapitola 4.1. Historický vývoj), zachován bez výraznějších změn. Z hlediska návštěvníků je ale známější a silněji vnímána plocha křižovatky před hospodou. Základní občanská vybavenost v obci. Obecní úřad a obecní knihovna se nachází mimo náves v objektu bývalé školy (postavené v roce 1876). Objekt byl později (až do roku 2004) využíván jako mateřská škola. V roce 1913 byl v obci na JV okraji vybudován hřbitov. Původně byl situován podle tehdejších zvyklostí mimo hlavní zastavěné území obce. Později vznikl mezi hřbitovem a obcí zemědělský areál a celé území se stalo souvisle zastavěným. Hlavní společenské a shromažďovací plochy jsou tedy: - u hřbitova - na křižovatce před hospodou - před obecním úřadem - v areálu sportovního hřiště - na návsi - plocha u požární nádrže (příležitostně). Dnešní základní urbanistickou strukturu obce Zdětín tvoří původní historické zastavěné území viz letecký snímek z 2. poloviny minulého století v kapitole 4.1. Historický vývoj. Toto území se postupně pomalu a uceleně rozrůstalo do dnešní podoby. str.19

20 Z hlediska architektonického se většinou jedná o klasickou řadovou vesnickou zástavbu rodinných domů. Domy se postupně přestavovaly a modernizovaly podle možností a potřeb obyvatel. Z urbanistického hlediska je obec velmi dobře řešena docházkové vzdálenosti do centra jsou velmi příznivé. Zástavba obce je poměrně sevřená a tvoří ji většinou původní řadové rodinné domy. Tyto jsou v současné době doplňovány novými většinou už samostatně stojícími RD. Vzhled obce a staveb odpovídá jejímu původnímu zemědělskému charakteru. Zastavěné území je obklopeno záhumenkami, zahradami, sady a lesy. V obci nejsou plochy a objekty s negativními dopady na kvalitu bydlení či životního prostředí. V současnosti je území obce dopravně a plošně stabilizované. Důležitým urbanistickým prvkem jsou chatové osady na severním okraji k.ú. Nejstarší z nich je z roku 1920.V katastru obce jsou v současnost tři poměrně velké chatové lokality. Jejich hlavním problémem je nedostatečná dopravní dostupnost. Dostupné jsou většinou pomocí úzkých účelových komunikací s nezpevněným povrchem. str.20

21 URBANISTICKÁ STRUKTURA OBCE Z HLEDISKA FUNKČNÍHO ČLENĚNÍ: 4.3. BYDLENÍ Nejrozšířenější forma bydlení obci Zdětín je bydlení v řadových a samostatně stojících rodinných domech. Bytový dům se v řešeném území nachází pouze v centrální části hlavního zastavěného území (při silnici III/36632). Vývoj počtu domů v obci: Rok: Počet domů Úkolem nového územního plánu je mimo jiné vymezit optimální počet pozemků určených pro individuální bytovou výstavbu. Páteřní ulice v obci Zdětín (průjezdní úsek silnice III/ směr Ptení) Páteřní ulice v obci Zdětín (silnice III/37754 vjezd do obce od Lešan) str.21

22 Silnice III/36632 vjezd do obce Lokalita s novou výstavbou RD v severovýchodní části HZÚO Veřejné prostranství před místním hostincem (křižovatka silnic III. třídy) str.22

23 Slepá ulice v západní části HZÚO Ulice v severní části HZÚO (lokalita s výstavbou nových RD) Veřejné prostranství v blízkosti kaple sv. Anny str.23

24 Ulice vedoucí kolem budovy OÚ ke kapli sv. Anny Bytový dům v centrální části HZÚO 4.4. OBČANSKÁ A VEŘEJNÁ VYBAVENOST : Občanskou vybavenost v obci tvoří především: Obecní hospoda, Smíšené zboží, hasičská zbrojnice, Obecní úřad, knihovna, Kaple sv. Anny, Hřbitov, Bělecký Mlýn. V obci se nenachází základní ani mateřská škola. V obci se nenachází ani žádné zdravotnické zařícení, či ordinace lékaře. str.24

25 Obecní hospoda, Smíšené zboží, hasičská zbrojnice Budova obecního úřadu a knihovny Hřbitov str.25

26 Kaple sv. Anny Místní hostinec Areál Běleckého Mlýna Zdroj: str.26

27 Chátrající objekt bývalého smíšeného zboží Chátrající objekt bývalé sběrny mléka 4.5. SPORT, REKREACE, ZÁBAVA Na území obce Zdětín se nachází několik ploch, které jsou určeny ke sportovnímu vyžití. Jedná se zejména o fotbalové hřiště (včetně objektů se zázemím Tělocvičné jednoty Sokol Zdětín) v severovýchodní části obce. Obec se může dále pyšnit novým víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem, které je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, minikopaná, basketbal, odbíjená, nohejbal apod.). Toto víceúčelové hřiště se nachází v severní části HZÚO. V obci se nachází také místa s drobnými atrakcemi pro děti, jako jsou pískoviště, prolézačky, skluzavky, houpačky apod., které využijí zejména mladé rodiny s dětmi. Jedná se např. o dětské hřiště v blízkosti bytového domu, případně o letní brouzdaliště pro malé děti (severně od požární nádrže). Významným rekreačním prvkem je chatová oblast v severní části řešeného území, která je součástí rekreačního krajinného celku RKC Konicko. RKC Konicko je součástí Bouzovské a Konické vrchoviny, hranicí mezi oběma vytváří řeka Romže. Její zaříznuté a většinou zalesněné údolí vytváří atraktivní podmínky pro rozvoj rekreace, podobně i další menší toky vytvářejí z rekreačního hlediska zajímavé místní lokality. Přírodní podmínky vytváří zejména značné str.27

28 zalesnění území, průměrná výšková členitost území a nízký stupeň antropogenní transformace. Individuální rekreační objekty jsou koncentrovány zejména v obcích Ptení, Stražisko, Lipová a Zdětín. Na k. ú. Zdětín na Moravě a jeho velmi blízkém okolí se uprostřed nádherné krajiny nachází tři chatové lokality (Mokřiny, Blata a část před a za Běleckým Mlýnem), které celkem zahrnují přibližně 300 chat (na k. ú. Zdětín na Moravě se jedná o cca 170 chat). Rozvoj cestovního ruchu a rekreace v tomto území je velmi žádoucí, zejména s ohledem na posílení nabídky pracovních míst a rozvoj možností podnikání. Dle Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC 2-4 a RC 6-12 na území Olomouckého kraje vyplývají pro rekreační celek RC 2 Konicko (resp. RKC Konicko) následující zásady rozvoje: - podporovat rozvoj rekreace a cestovního ruchu, který je v tomto RC významným zdrojem pracovních příležitostí a možností podnikání, - nepřipustit v území RC realizaci staveb a zařízení, která by svým provozem nebo charakterem (zejména provozy s nadměrnou hlučností, prašností, event. s nároky na těžkou dopravu a zařízení s výrazně vertikální siluetou např. větrné farmy) narušovaly krajinný ráz a omezovaly rekreační využitelnost území, - podporovat rozvoj pěších turistických, cykloturistických a lyžařských běžeckých tras a rozvoj agroturistiky, - podporovat zřizování nových naučných stezek a přírodních a krajinných atrakcí (např. arboreta), - umožnit výstavbu nových ubytovacích zařízení i objektů rodinné rekreace. V severní části řešeného území se v poklidném údolí říčky nachází již zmiňovaný Bělecký Mlýn, který kromě restaurace se zahrádkou disponuje také dětským hřiště, ZOO koutkem a umožňuje trávit volný čas projížďkami na koni, případně relaxovat při rybolovu. Naproti bývalého mlýna je menší opuštěný lom a nad ním místo s pozůstatky prehistorického hradiště (tzv. Bílovického hradu). Všechny tyto lokality jsou z pohledu turistiky velmi oblíbené a jsou vhodné například na vycházky s dětmi. Víceúčelové hřiště s umělým povrchem str.28

29 Fotbalové hřiště Hřiště pro děti v blízkosti bytového domu ( dětský koutek ) Bývalý lom v severní části řešeného území str.29

30 Rekreační lokalita v severozápadní části řešeného území 4.6. EKONOMIKA Podle údajů Českého statistického úřadu byl v roce 2001 podíl ekonomicky aktivních obyvatel obce v primárním sektoru 12,6 % a v sekundárním sektoru 54,1 %. Zemědělský areál je situován ve východní části HZÚO, v blízkosti silnice III/ Územní plán má mimo jiné za úkol vyhodnotit stávající plochy výroby a případně navrhnout jejich rozšíření. Přehled vybraných aktivních ekonomických subjektů: společnosti s ručením omezeným IČ Klapka Lubomír, s.r.o. Zdětín 76 AVAL CZ s.r.o. Zdětín 150 (pozn. v konkursu) Jizerská lesní s.r.o. Zdětín 71 Pavesta s.r.o. Zdětín 15 JUHÁS CZ s.r.o Zdětín 140 Obchodní firma Místo podnikání sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) IČ Chateau de Raey a.s. Zdětín 71 Obchodní firma Místo podnikání str.30

31 sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) IČ T.J. Sokol Zdětín Zdětín Obchodní firma Místo podnikání organizační jednotka sdružení IČ Obchodní firma Místo podnikání SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZDĚTÍN Zdětín Další významnou právní formou v obci Zdětín jsou fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku, o celkovém počtu 48 aktivních subjektů. Areál farmy Zdětín str.31

32 4.7. PAMÁTKOVÁ PÉČE V řešeném území se nachází jeden objekt zapsaný do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek. Dle evidence Národního památkového ústavu MonumNet se jedná o kapli sv. Anny (číslo rejstříku 34298/7-5873), která se nachází v centrální části HZÚO. Na území obce Zdětín se nachází tři lokality, které je nutné pokládat za území s archeologickými nálezy a je nutné respektovat podmínky zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Jedná se o tyto lokality: - Zdětín obec (intravilán obce), - Zdětín Malá strana (0,5 km severně od středu HZÚO, mezi silnicí a potokem), - Zdětín Kopec (západní část k. ú., konec náhorní plošiny u silnice do Ptení). Na k. ú. Zdětín na Moravě je také několik památek místního významu. Jedná se o: - kříž u Habra (v severní části k. ú.), - kaplička (v severní části k. ú), - Vodičkův kříž 1897 (při severozápadním okraji HZÚO), - kříž celokamenný 1892 (v západní části HZÚO), - kříž u polní cesty k Vícovu (jihozápadně od HZÚO), - Halkýř (studna) součást panského dvora (v centrální části HZÚO), - kříž u kaple sv. Anny 1843 (v centrální části HZÚO), - kříž u bývalé obecní školy 1896 (jižní okraj HZÚO), - kříž celokamenný na hřbitově 1913 (východní část HZÚO), - kamenný kříž 1898 (jižně od HZÚO). Jako historicky významnou stavbu je dále možno označit Bělecký mlýn (místo narození akad. malíře Oldřicha Lasáka). Kaple sv. Anny str.32

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

OBCE S E L O U T K Y

OBCE S E L O U T K Y ÚZEMNÍ PLÁN OBCE S E L O U T K Y A. TEXTOVÁ ČÁST Vyhodnocení dopadu řešení ÚPn na ZPF a PUPFL půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa Pořizovatel: Obec Seloutky Zpracovatel: ing.arch.petr Malý

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE projekce a zajištění staveb, geodetické práce Riegrovo náměstí 138 767 01 Kroměříž ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE C. VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ZPF Kroměříž 11/2002 OBSAH Vyhodnocení předpokládaných

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, tel. +420 461 653333, fax+420 461 612 218 Návrhzadání změnyč.2územníhoplánuobce

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK Zadání změny č.1 územního plánu Kladek (dále jen zadání ) zpracované dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH Zadání změny č. 1 územního plánu Sušice určený k projednání v souladu s ust. 55 odst. 2, tj. přiměřeně podle ust. 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

změna č. 1 územního plánu Vráto

změna č. 1 územního plánu Vráto změna č. 1 územního plánu Vráto zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stupeň dokumentace NÁVRH

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů A.1. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje V Politice

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ listopad 2015 Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování (dále jen úřad

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice Změna č. 2 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Borovnice Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury Únor 2009 OBSAH a) Požadavky

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda 0 Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Voda a půda Půda a voda 0 Studované území Vybrali jsme si lokalitu v blízkosti naší školy. Nacházíme se ve zlínském kraji téměř na okraji města ve čtvrti

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín ZMĚNA č. 2 územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Pořizovatel: Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje Husovo náměstí 68 266 43 Beroun Zpráva o uplatňování

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více