Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013"

Transkript

1 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2013 a končící dnem 31. prosince Obsah přílohy Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby 1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností 1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 4. Opravné položky k majetku 5. Odpisování 6. Přepočet cizích měn na českou měnu 7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry 1.3. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky 1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 2. Významné události po datu účetní závěrky 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku 3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu 3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením 3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti 4. Vlastní kapitál Použití zisků, resp. úhrady ztrát 4.2. Základní kapitál 5. Pohledávky a závazky 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 5.2. Závazky po lhůtě splatnosti 5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině 5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva 5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 6. Rezervy 7. Výnosy z běžné činnosti 8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj. 9. Údaje o přeměnách 10. Jiná sdělení 11. Audit Výkaz o změnách vlastního kapitálu

2 k Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma: Sídlo: Revoluční 765/19, Praha 1, PSČ: Právní forma: akciová společnost IČO: Rozhodující předmět činnosti: -výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Datum vzniku společnosti: 3. dubna 2002 Veškeré údaje jsou uvedeny v tis.czk. Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky: Jméno fyzické osoby, Bydliště, sídlo Sledované účetní Minulé účetní název právnické osoby období období Podíl ti. % Dodíl ti. % ANCONA INVEST NV Amsterdam, Zuidoost, 2.000tis. 100% 2.000tis. 100% Herikerbergweg, Luna ArenA 238, 1101 Nizozemské království Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: Druh změny (dodatku) Datum změnv (dodatku) Člen představenstva Předseda dozorčí rady , Akcie společnosti Ve sledovaném účetním období došlo ke změně zápisu v obchodním rejstříku z titulu výše uvedených změn. Změna zápisu ve složce Akcie společnosti byla provedena v obchodním rejstříku dne Následnou událostí v době účetní závěrky bylo odvolání "Předsedy dozorčí rady" se změnou zápisu v obchodním rejstříku dne Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: Společnost má sídlo na adrese: Revoluční 765/19, Praha 1 Společnost nemá žádné stálé pobočky. 2

3 k Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Statutárním orgánem je představenstvo společnosti. Člen představenstva: Ing. Jiří Šebek, dat. nar. 12. dubna 1958 Praha 4, Nad Obcí II 470/66, PSČ: Jménem společnosti jedná představenstvo společnosti. Jménem představenstva jedná samostatně člen představenstva. Dozorčí rada společnosti: Předseda dozorčí rady: Magdalena Šilhavá, dat. nar. 12. června 1958 Neratovice, Dr. E.Beneše 1039, PSČ: Člen dozorčí rady: Ondřej Šebek, dat. nar. 10. července 1991 Praha 10, Holubkova 3099/4, PSČ: Člen dozorčí rady: Květa Hoňková, dat. nar. 3. listopadu 1973 Praha 2, Nové Město, litná 2055/32,PSČ: a. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Majetková spoluúčast vyšší než 20% - v tis. Kč Obchodní firma Sídlo Výše podílu na Výše vlastního Výše účetního společnosti základním kapitálu hospodářského kapitálu společnosti výsledku APION, s.r.o. ČSA 8/40, Šternberk, 100% PSČ DAPAMed, a.s. Nad Obcí II 470/66, 100% Praha 4, PSČ: PHARMACY- Kojetínská 4219/10, distribuce léčiv Prostějov, PSČ: s.r.o. XX 29% b. Majetková či smluvní spoluúčast členů statutárních orgánů v jiných společnostech Majetková spoluúčast vyšší než 20% Název Sídlo Výše podílu na Výše vlastního Výše účetního společnosti základním kapitálu hospodářského kapitálu společnosti výsledku XX Ve sledovaném období není žádná majetková či smluvní spoluúčast v jiných společnostech. 3

4 k Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Zaměstnanci celkem Z toho řídících racovníků Sledované Předchozí Sledované Předchozí účetní účetní účetní účetní období období období období Průměrný počet zaměstnanců o O Mzdové náklady o O Odměny členům statutárních orgánů společnosti o O Odměny členům dozorčích orgánů společnosti o o o O Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní poj o O Sociální náklady O O Osobní náklady celkem o O 4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů Statutárních řídících dozorčích Druh plnění běžné minulé běžné minulé běžné minulé období období období období období období Půjčky a úvěry O O O O O O Poskytnuté záruky O O O O O O Důchodové připojištěnl O O O O Bezplatné užívání os. auta O O O O O O Jiné O O O O O O Celkem O O O O O O Společnost ve sledovaném účetním období poskytla stávajícím členům statutárních orgánů plnění důchodového připojištění ve výši 2tis.Kč/měs. Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů Statutárních řídících dozorčích Druh plnění běžné minulé běžné minulé běžné minulé období období období období období období Půjčky a úvěry O O O O O O Poskytnuté záruky O O O O O O Důchodové ořipoiištěnl O O O O O O Bezplatné užívání os. auta O O O O O O Jiné O O O O O O Celkem O O O O O O Společnost ve sledovaném účetním období neposkytla bývalým členům orgánů žádná plnění. 4

5 Příloha k účelní závěrce k Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a na základě vyhlášky č. 500/2002 Sb.,kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě při aplikaci obecných účetních zásad (oceňování majetku historickými cenami, věcné a časové souvislosti, zásada opatrnosti a předpoklad nepřetržitého trvání). 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby Účtování zásob ve sledovaném účetním období společnost neúčtovala o zásobách Ocenění zásob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: - ve sledovaném účetním období společnost neoceňovala zásoby vytvořené ve vlastní režii oceňování nakupovaných zásob je prováděno: - ve sledovaném účetním období společnost neoceňovala nakupované zásoby 1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností Ve sledovaném účetním období společnost neoceňovala dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností Ocenění cenných papírů a podílů Ve sledovaném účetním období společnost vlastnila cenné papíry a majetkové účasti, které oceňovala: při pořízení/vzniku - pořizovací cenou k rozvahovému dni - pořizovací cenou sníženou % podílem na VK dceřiné společnosti, (metodou ekviva/ence)- u podílů s rozhodujícím vlivem, u podílů s podstatným vlivem 1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat Příchovkya přírůstky zvířat nebyly ve sledovaném období oceňovány. 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Společnost ve sledovaném účetním období nestanovovala reprodukční pořizovací cenu. 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Ve sledovaném účetním období došlo ke změně ocenění majetkové účasti společnosti u podílů s podstatným vlivem. Majetek zaúčtovaný historickou pořizovací cenou byl k rozvahovému dni oceněn metodou ekvivalence. Oceňovací rozdíl ve výši tis. Kč měl vliv na výpočet výše vlastního kapitálu společnosti. 5

6 k Opravné položky k majetku, ocenění ekvivalencí Druh opravné položky Způsob stanovení Zdroj informací o určení výše OP pohledávka z obch. styku 593/1992 Sb. 8a inventarizace účtu dlouhodobý finanční majetek metoda ekvivalence účetní závěrka k Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k Opravné položky locenění ekvivalencí k: Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé období období období období období období období období - dlouhodobému rnaietku O O O O O O O O - zásobám O O O O O O O O - finančnímu rnaietku O pohledávkám - zákonné O 130 O O O 130 O O - pohledávkám - ostatní O 820 O O O 820 O O Společnost ve sledovaném účetním období netvořila opravné položky k pohledávkám z obchodního styku, a ocenila dlouhodobý finanční majetek. 5. Odpisování - společnost účtuje drobný majetek do ,- Kč v pořizovací ceně bez DPH přímo do spotřeby - majetek, jehož pořizovací cena je nad ,- Kč je zařazen do odpisové skupiny: odpisová skupina 1 - PC pro server odpisová skupiny 3 - klimatizační zařízení Společnost ve sledovaném účetním období nepořizovala žádný majetek, jehož cena je vyšší než 4Otis. Kč. Majetek je odepisován dle zákona o daních z příjmů 30/ Přepočet cizích měn na českou měnu Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost: - aktuální denní kurz vyhlášený CNB K datu účetní uzávěrky byla aktiva a pasiva v cizí měně přepočtena kurzem vyhlášeným CNB. 7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou. 6

7 k Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období Společnost ve sledovaném účetním období neevidovala dodatečně vyměřenou daň z příjmu právnických osob za minulá účetní období od Finančního úřadu Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky Společnost ke dni účetní závěrky účtovala o odložené daňové pohledávce. Rezervy stav k základ daně 719tis. Rezervy stav k základ daně 697tis. Daňová ztráta neuplatněná základ daně 948tis. Odložená daň k celkem [!ROZDÍL daň 19% Kč 136tis. daň 19% Kč 132tis. daň 19% Kč 180tis. Kč 312tis. Kč 176tis Dlouhodobé bankovní úvěry Společnost ve sledovaném účetním období neměla žádné dlouhodobé bankovní úvěry Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely Společnost ve sledovaném účetním období nemá přijaté dotace na investiční a provozní účely Manka a škody Společnost ve sledovaném účetním období neevidovala manka a škody. 2. Významné události po datu účetní závěrky K datu byla forma akcií společnosti změněna z akcií na majitele na akcie na jméno s datem zápisu do obchodního rejstříku dne Do sbírky listin obchodního rejstříku bylo založeno Úplné znění stanov společnosti. 3. Doplňující informace o hmotném, nehmotném a finančním majetku 3.1. Dlouhodobý hmotný majetek Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena běžné minulé běžné minulé běžné minulé období období období období období období Pozemky O O O O O O Stavby O O O O O O Samostatné movité věci a soubory m.věcí 7

8 k Dlouhodobý nehmotný majetek Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena běžné minulé běžné minulé běžné minulé období období období období období období Software O O O O O O Ocenitelná práva O O O O O O Výsledky vědecké čin. O O O O O O Jiný DNM O O O O O O Nedokončený DNM O O O O O O Společnost ve sledovaném účetním období neměla žádný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Skupina majetku Pořizovací cena Oceňovací rozdíl Zůstatková cena k k K k k Podílové cenné papíry v podnicích s rozhodujícím vlivem Podílové cenné papíry O v podnicích s podstatným vlivem Ve sledovaném účetním období došlo ve společnosti k prodeji cenných papírů. Jednalo se o 100% obchodního podílu společnosti 8RAVOINVEST PRO, s.r.o. založenou společností TECH PHARMA, a.s. na základě NZ 463/2013 ze dne OP společnosti byl prodán za 200tis.Kč Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu Běžné účetní období Zahájení Doba Název majetku Splátky První Uhrazené Neuhrazené splátky trvání celkem splátka splátky splatné do 1 roku po 1 roce OA VW Passat 2,OTDI O O měs. akontace O O OA Skoda Octávia O O měs. akontace O O Součet splátek neobsahuje mimořádnou splátku, akontaci či zálohu. Ve sledovaném účetním období došlo k ukončení leasingu na OA VW Passat 2,OTDI. Na základě Kupní smlouvy č. 2/08/41241-RU ze dne byl OA za cenu pořízení 1.190,- Kč včetně DPH zařazen do používání. Ve sledovaném účetním období došlo k ukončení leasingu na OA Škoda Octávia. Na základě Potvrzení o ukončení smlouvy ze dne byl OA za cenu pořízení 121,- Kč včetně DPH zařazen do používání Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem Společnost ve sledovaném účetním období nemá žádný majetek zatížený zástavním právem Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením Společnost ve sledovaném účetním období nemá žádný majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením. 8

9 Příloha k účelní závěrce k Vlastní kapitál 4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát Způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období: Účetní ztráta z předcházejících účetních období ve výši 503tis. Kč bude hrazena ze zisku příštích období Základní kapitál Akciová společnost - základní kapitál ,- Kč edin' akcionář V'še ANCONA INVEST N.v. 100% Lhůta s latnosti Minulé období jediný akcionář I Výše podílu I Nesplacený vklad I Lhůta splatnosti ANCONA INVEST N.v. 1100% 10 I 5. Pohledávky a závazky 51.. Po hl ed' av k<y po Ih'C u e spra I tnos fi Počet dnů Sledované období Předchozí období Z obchodního Ostatní Z obchodního Ostatní styku styku Do 30 O O 345 O O O 333 O O O O O O O O 180 a více O 125 ve splatnosti celkem Popis krátkodobých a dlouhodobých pohledávek: krátkodobé pohledávky Smlouva o poskytnutí finančního úvěru ve výši 2Otis. EUR splatná do , úroková mira 5,0% p.a., zůstatek jistiny k činí 2Otis. EUR (549tis. Kč). Jako krátkodobé pohledávky jsou účtovány úroky z uvedených úvěrů, jejich celkový zůstatek k činí 2Otis.EUR (534tis.Kč) dlouhodobé pohledávky Smlouva o poskytnutí finančního úvěru ve výši 2Otis.EUR splatná do úroková míra 5,0% p.a., zůstatek jistiny k činí 2Otis.EUR (549tis. Kč), zůstatek úroků činí 4tis. EUR (122tis. Kč). Smlouva o poskytnutí finančního úvěru ve výši 25tis. EUR splatná do , úroková míra 5,0% p.a., zůstatek jistiny k činí 25tis. EUR (686tis. Kč). 9

10 k Smlouva o poskytnutí finančního úvěru ve výši 5Otis. EUR splatná do , úroková míra 5,0% p.a., zůstatek jistiny k činí 5Otis.EUR (1.371tis. Kč). Smlouva o poskytnutí finančního úvěru ve výši 3Otis. EUR splatná do , úroková míra 5,0% p.a., zůstatek jistiny k činí 3Otis. EUR (823tis. Kč). Smlouva o poskytnutí finančního úvěru ve výši 5Otis. EUR splatná do , úroková míra 5,0% p.a., zůstatek jistiny k činí 50tis. EUR (1.371tis. Kč). Smlouva o poskytnutí finančního úvěru ve výši 5Otis. EUR splatná do , úroková míra 5,0% p.a., zůstatek jistiny k činí 50tis. EUR (1.371tis. Kč). Smlouva o poskytnutí finančního úvěru ve výši 5Otis. EUR splatná do , úroková míra 5,0% p.a., zůstatekjistiny k činí 5Otis. EUR (1.371tis. Kč). Jako dlouhodobé pohledávky jsou účtovány úroky z uvedeného úvěru, jejich celkový zůstatek k činí 4tis.EUR (121tis.Kč) Celkem jiné dlouhodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů 7.663tis. Kč 5.2. Závazky po lhůtě splatnosti Počet dnů Sledované období Minulé období Z obchodního Ostatní Z obchodního Ostatní styku styku do 30 O O O O O O O O O O O O O O O O 180 a více O O ve splatnosti celkem Ostatní závazky vedené na účtech: 379xxx Sledované období Minulé období Úvěry - zůstatky jistin O O Uvěrv - neuhrazené úroky Odměny statutárních orqánů Na účtu 379xxx je nadále účtováno o úrocích z úvěrů, jejichž jistiny jsou vedeny na účtech 479xxx jako dlouhodobé závazky. 479xxx Sledované období Minulé období I Úvěry - zůstatky jistin I Uvěrv - neuhrazené úroky xx xx Smlouva o poskytnutí finančního úvěru ze dne ve výši 55.30Otis. Kč splatná dne , úroková míra 6,0% p.a., zůstatekjistiny ke dni činí 24.00Otis. Kč. Smlouva o poskytnutí finančního úvěru ze dne ve výši 1.37Otis. EUR, splatná dne , úroková míra 6,0% p.a., zůstatek jistiny ke dni činí 1.37Otis. EUR (37.572tis. Kč). 10

11 k sociální, zdravotní pojištění, daňové nedoplatky Sledované období Minulé období sociální pojištění zdravotní pojištění daň z příjmu fyzických osob DPPO-srážková daň zvl.saz. O O DPH Silniční daň Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině Ke dni účetní závěrky činí pohledávky k podnikům ve skupině: sledované období minulé období APION, s.r.o. z obchodního styku jiné pohledávky (dividendy) O AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o. z obchodního styku O O PHARMACY - distribuce léčiv s.r.o. z obchodního styku O O DAPAMed, s.r.o. z obchodního styku O O Ke dni účetní závěrky nejsou evidovány závazky k podnikům ve skupině Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišt'ovacího práva Společnost nemá ve sledovaném účetním období žádné pohledávky a závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze Společnost nemá ve sledovaném účetním období žádné závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva Společnost nezná ve sledovaném účetním období žádné významné potencionální ztráty, na které by nebyla v účetnictví tvořena rezerva. 6. Rezervy Minulé období Běžné období Druh rezervy Zůstatek Tvorba Cerpání Zůstatek Tvorba Cerpání Zůstatek k k k Zákonné rezervy O O O O O O O Rezerva na daň z příjmů O O O O O O O Ostatn í rezervy Odložený daňový závazek O O O O O O O Celkem Zákonné rezervy nebyly v daném roce tvořeny ani čerpány. 11

12 k Výnosy z běžné činnosti Sledované období Minulé období Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí Tržby za orodei zboží O O O O Tržby z prodeje vi. výr. O O O O O O Tržby z prodeje služeb Tržby z prodele HIM O O O O O O Tržby z prodeje CP O O Ostatní výnosy O O Celkem Výdaje vynaložené v průběhu účetniho období na výzkum a vývoj Společnost ve sledovaném účetním období nevykládala žádné výdaje na výzkum a vývoj. 9. Údaje o přeměnách Společnost ve sledovaném účetním období nemá žádné údaje o přeměnách. 10. Jiná sdělení Společnost ve sledovaném účetním období nemá žádné významné transakce, které by nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek provedených nepřímo mezi účetní jednotkou a jejím většinovým akcionářem nebo účetní jednotkou a členy správních, řídících a dozorčích orgánů Společnost ke dni účetní závěrky nevedla žádné soudní spory. 11.Audit Společnost si za sledované účetní období nechala zpracovat statutární audit, který stál ,- Kč + DPH v zákonné výši. Sestaveno dne: Sestavil:Magdalena Šilhavá Podpis statutárního zástupce: / F- 12

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu k 31.12.2013 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2010 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více