ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s."

Transkript

1 ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

2 Základní údaje a) Název podílového fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: Náležitosti výroční zprávy: CZ b) Údaje o investiční společnosti, která fond obhospodařuje Po celou dobu roku od jeho vytvoření byl fond obhospodařován společností ZFP Investments, investiční společnost, a.s. c) Údaje o portfolio manažerech Po celou dobu roku byl portfolio manažerem fondu pan Ing. Vladimír Bencz. Pan Ing. Vladimír Bencz je současně členem představenstva investiční společnosti, která fond obhospodařuje. Je absolventem Ekonomické univerzity v Bratislavě (národohospodářská fakulta). Od roku 2001 je výkonným ředitelem a současně členem představenstva slovenské investiční společnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., v roce byl zvolen předsedou představenstva této společnosti. d) Údaje o všech depozitářích fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali V rozhodném období vykonávala činnost depozitáře společnost Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická, Praha 5, PSČ , IČO: e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschova a jiné opatrování majetku fondu je zajištěno depozitářem fondu, kterým je Československá obchodní banka, a.s. f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku fondu, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali V rozhodném období nevykonával žádný subjekt činnost obchodníka s cennými papíry pro fond, resp. žádný obchod ve vztahu k majetku fondu nebyl uskutečněn prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci období V rozhodném období nebyl do majetku fondu pořízen žádný majetek. h) Údaje o vývoji hodnoty podílového listu v rozhodném období v názorné grafické podobě ZFP Investments, investiční společnost, a.s. 2 Výroční zpráva

3 Od zahájení činnosti fondu v červnu roku do konce rozhodného období nebyla do majetku fondu pořízena žádná nemovitost, případně nemovitostní společnost. Mírný pokles hodnoty podílového listu je dán náklady na činnost fondu, které byly vyšší než výnosy z likvidních aktiv. i) Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku podílníků podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5% hodnoty majetku podílového fondu v rozhodném období Žádné výše uvedené soudní ani rozhodčí spory nebyly v rozhodném období vedeny. j) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list V rozhodném období nebyly vypláceny žádné výnosy. Fond je růstovým fondem, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem ve fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu. k) Údaje o počtu emitovaných podílových listů Ke konci rozhodného období bylo emitováno celkem kusů podílových listů fondu. l) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list Ke konci rozhodného období činil vlastní kapitál připadající na jeden podílový list částku 0,9909 Kč. m) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu V rozhodném období majetek fondu tvořily pouze pohledávky vůči bankám. n) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku fondu činila v rozhodném období tis. Kč. o) Údaje o úplatě depozitáři Depozitářský poplatek činil v rozhodném období částku ve výši 185 tis. Kč. p) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období Ke konci roku činil vlastní kapitál fondu Kč a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list částku 0,9909 Kč. Údaje za předchozí období vzhledem k vytvoření fondu v roce nejsou k dispozici. q) Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování fondu Jako přípustné finanční deriváty smí být do majetku fondu nabývány pouze měnové swapy a měnové forwardy. Podkladovými nástroji finančních derivátů mohou být pouze zahraniční měnové kurzy a zahraniční měny, které mohou být podle Statutu fondu nabývány do majetku fondu. V případě použití OTC finančních derivátů musí být splněny tyto podmínky: protistrana je institucí, která podlého dohledu a náleží k některé z kategorií institucí schválených ČNB a uvedených v seznamu ČNB, podkladovým aktivem jsou nástroje uvedené v Zákoně, OTC finanční derivát musí být denně oceňován spolehlivým a ověřitelným způsobem, musí být možnost OTC finanční derivát kdykoli zpeněžit nebo uzavřít za částku, které lze dosáhnout mezi informovanými stranami za obvyklých tržních podmínek, splňuje další podmínky stanovené právními předpisy. Základní ekonomická charakteristika nejpoužívanějších operací s finančními deriváty je tato: Finanční termínové kontrakty (swapy, forwardy) jsou pro obě smluvní strany bezpodmínečně závazné dohody o nákupu, popř. prodeji určitého množství určitého základního titulu (např. dluhopis, akciový index), a to v určitý okamžik, datum splatnosti, a za předem sjednanou cenu. Měnové (devizové) termínové kontrakty. Za účelem například krytí měnových rizik při investování v cizích měnách mohou být prodávány devizy k určitému termínu. Tyto devizové zajišťovací operace, které zpravidla zajišťují pouze části majetku fondu a trvají krátkou dobu, slouží k pokrytí měnových rizik. Nemohou však vyloučit situaci, kdy změny měnového kurzu i ZFP Investments, investiční společnost, a.s. 3 Výroční zpráva

4 navzdory eventuálním zajišťovacím obchodům negativně ovlivní vývoj hodnoty majetku fondu. Také je třeba zohlednit fakt, že investice v cizích měnách podléhají tzv. transferovému riziku. Náklady vznikající při devizových termínových obchodech snižují dosažené zisky, popř. pokud vzniknou ztráty, ovlivní i celkovou výkonnost fondu. Jednotlivá rizika spojená s uvedenými investicemi jsou uvedena v rizikovém profilu fondu. Celkové riziko týkající se finančních derivátů se určuje metodou závazkového přístupu. r) Údaje požadované pro speciální fond nemovitostí Vzhledem k tomu, že činnost fondu byla zahájena v červnu roku a že fond v rozhodném období nenabyl žádná nemovitostní aktiva, uvádějí se pouze relevantní informace. Seznam členů výboru odborníků Zdeněk Černý datum vzniku funkce: Člen výboru odborníků určený Depozitářem, vystudoval Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, a dále absolvoval postgraduální studium na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně; od roku 1997 působil jako vedoucí oddělení oceňování majetku ve společnosti Československá obchodní banka, a.s., jehož činností bylo oceňování majetku pro obchodní činnost banky, od roku 2000 zastává pozici výkonného manažera útvaru oceňování majetku ve společnosti Československá obchodní banka, a.s.; je jmenován soudním znalcem pro obor ekonomika ceny a odhady nemovitostí a pro stavebnictví stavby obytné. Ing. Martin Horčička - datum vzniku funkce: Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební, obor pozemní stavby a dále absolvoval postgraduální studium na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně; od roku 1995 působil jako ředitel skupiny pro oceňování nemovitého majetku a senior konsultant pro analýzu investičních rizik ve společnosti American Appraisal s.r.o. a jeho činností bylo řízení a práce na ocenění a analýze komerčních a průmyslových nemovitostí; je jmenován soudním znalcem pro obor ekonomika ceny a odhady nemovitostí; má zkušenosti se stanovováním hodnoty nemovitostí umístěných v zahraničí. Ing. Přemysl Chaloupka - datum vzniku funkce: , datum ukončení funkce: Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, fakulta pozemního stavitelství, a dále absolvoval postgraduální studium na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně; od roku 1994 působí ve společnosti KNIGHT FRANK, spol. s.r.o. (původně RYDEN CZECHOSLOVAKIA, spol. s r.o.), přičemž od roku 1999 jako její ředitel a v roce 2000 se současně stal partnerem této společnosti, která se mimo jiné zabývá oceňováním a analýzou nemovitostí. V Praze Podpisový záznam statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. Dušan Friedl předseda představenstva Peter Lukáč místopředseda představenstva ZFP Investments, investiční společnost, a.s. 4 Výroční zpráva

5 Finanční část Zpráva nezávislého auditora ZFP Investments, investiční společnost, a.s. 5 Výroční zpráva

6 ZFP Investments, investiční společnost, a.s. 6 Výroční zpráva

7 Rozvaha Aktiva 31. prosince tis. Kč Pohledávky za bankami Náklady příštích období 154 Aktiva celkem Pasiva 31. prosince tis. Kč Závazky vůči nebankovním subjektům Výnosy a výdaje příštích období 91 Emisní ážio -899 Kapitálové fondy Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem Výkaz zisku a ztráty Sestaveno dne prosince tis. Kč Výnosy z úroků a podobné výnosy 817 Náklady na poplatky a provize Ostatní provozní výnosy 2 Správní náklady Zisk nebo ztráta za úč. období z běžné činnosti před zdaněním Podpisový záznam statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. Dušan Friedl předseda představenstva Peter Lukáč místopředseda představenstva Podpisový záznam osoby zodpovědné za vedení účetnictví: Jana Stejskalová ZFP Investments, investiční společnost, a.s. 7 Výroční zpráva

8 Přehled o změnách vlastního kapitálu Základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy Kapitál. fondy Oceňov. rozdíly Nerozdělený zisk, ztráta Zisk (ztráta) Celkem Zůstatek k čistý zisk/ztráta za účet.období prodeje podílových listů ostatní změny -899 Zůstatek k Sestaveno dne Podpisový záznam statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. Dušan Friedl předseda představenstva Peter Lukáč místopředseda představenstva Podpisový záznam osoby zodpovědné za vedení účetnictví: Jana Stejskalová ZFP Investments, investiční společnost, a.s. 8 Výroční zpráva

9 Příloha účetní závěrky I. Všeobecné informace Podílový fond ZFP Investments, investiční společnost, a.s. byl vytvořen na základě povolení ČNB, vydaném dne 17.6., sp.zn. Sp//409/571, č.j. /7017/570, které nabylo právní moci dne Podílový fond je vytvořen na dobu neurčitou. Podílový fond vytvořený a spravovaný ZFP Investments, investiční společnost, a.s., není samostatný právní subjekt. Sestavuje však samostatnou účetní závěrku. Podílový fond je speciálním fondem nemovitostí a má formu otevřeného podílového fondu. Podílový fond shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti. Z hlediska druhů pořizovaných aktiv lze konstatovat, že jde spíše o konzervativní podílový fond, který nabývá méně riziková aktiva, avšak ve vztahu ke konkrétní povaze jednotlivých druhů nemovitostních aktiv je nutné upozornit na fakt, že při jejich náležitém obhospodařování nejsou rychle likvidní. Podílový fond nezamýšlí sledovat žádný určitý index nebo ukazatel a současně Podílový fond nekopíruje aktivně žádný určitý index (benchmark). Podílový fond investuje zejména do nemovitostí (nemovitostí v oblasti bytových domů, administrativních budov, obchodních a logistických budov, budov cestovního ruchu, pozemků s instalovanými technologiemi pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie včetně solární energie a dále nemovitostí, které představují technologická zařízení, a to formou přímých investic), nemovitostních společností (ve výše zmíněných segmentech realitního trhu) a finančních nástrojů k zajištění likvidity. Správu majetku Podílového fondu vykonává společnost ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, Praha 4, IČ Podílový fond nemá žádné zaměstnance. Činnost depozitáře vykonává Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5. II. Účetní metody a) Zásady Účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví Podílového fondu vedeného podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, příslušnými platnými nařízeními a dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 501/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a označování položek účetní závěrky a obsahové vymezení položek těchto závěrek, směrnou účtovou osnovu, účetní metody a jejich použití a Českých účetních standardů pro finanční instituce. Účetní závěrka vychází z principu časového rozlišení nákladů a výnosů, kdy jsou jednotlivé transakce a další operace uznány v době jejich vzniku a zaúčtovány v období, ke kterému se věcně i časově vztahují. Účetnictví respektuje zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přílohu k účetní závěrce, vše vyjádřené v tis. Kč. Účetní závěrka byla sestavena ke dni za účetní období jako nekonsolidovaná. b) Cizí měny Aktiva i závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočteny na české koruny devizovým kurzem, který je zveřejněn Českou národní bankou k rozvahovému dni. Kurzové zisky a ztráty jsou vykázány v zisku nebo ztrátě z finančních operací. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. 9 Výroční zpráva

10 c) Vymezení okamžiku uskutečnění účetního případu Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde k platbě závazku, pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy, převzetí dluhu, pohybu majetku uvnitř jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajících ze zákona, vyhlášky, Českých účetních standardů a ze zvláštních právních předpisů nebo z vnitřních poměrů jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly. Pro potřeby oceňování pohledávek a závazků vyjádřených v cizí měně ke dni jejich vzniku lze za okamžik uskutečnění účetního případu považovat u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu a u odběratele den přijetí faktury nebo obdobného dokladu. d) Cenné papíry Změny reálných hodnot u cenných papírů určených účetní jednotkou k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu se účtují jako finanční náklad nebo výnos. Změny reálných hodnot ostatních cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou se účtují prostřednictvím rozvahových účtů. e) Úrokové výnosy a náklady Úrokové výnosy a náklady se vykazují jako úrokové výnosy a náklady ve výkazu zisku a ztrát s použitím efektivní úrokové míry. f) Náklady na poplatky a provize Náklady na poplatky zahrnují poplatky za obhospodařování Podílového fondu. Společnosti ZFP Investments, investiční společnost, a.s. náleží za správu Podílového fondu odměna vypočítaná z průměrné roční čisté hodnoty objemu majetku v Podílovém fondu. Odměna investiční společnosti se účtuje do nákladů Podílového fondu. Správcovský poplatek se stanovuje dle aktuálního ceníku z roční čisté hodnoty majetku v Podílovém fondu. g) Pohledávky Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě. h) Vlastní kapitál Podílové listy jsou podílníkům prodávány za cenu, představující podíl mezi majetkem Podílového fondu a počtem vydaných podílových listů. Cena se stanovuje denně na základě měsíčního ocenění. Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou podílových listů a jejich hodnotou ke dni vydání. ch) Závazky Závazky se vykazují v nominální hodnotě. i) Daň z příjmů Daň z příjmu se vypočítá na základě zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů v platném znění a provedených změn k tomuto zákonu a dle platné daňové sazby z vykázaného účetního zisku, která představuje v roce pro podílové fondy 5%. III. Pohledávky za bankami Běžné účty u bank z toho Podílový fond eviduje termínované vklady ve výši IV. Náklady a příjmy příštích období Příjmy příštích období 154 Představují úroky z nesplacených termínovaných vkladů. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. 10 Výroční zpráva

11 V. Závazky vůči nebankovním subjektům Závazky z obchodního styku V závazcích z obchodního styku jsou obsaženy zůstatky vůči spřízněným stranám, správcovské společnosti. VI. Výnosy a výdaje příštích období Výdaje příštích období 91 Dohadné účty pasivní obsahují nevyfakturované služby auditorské společnosti a depozitáře. VII. Vlastní kapitál Vlastní kapitál Počet vydaných podílových listů (ks) Hodnota vlastního kapitálu na 1 kus 0,9909 podílového listu Nominální hodnota podílového listu je 1 Kč. Zisk za rok nebyl vytvořen. VIII. Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z ostatních úroků na běžných bankovních účtech IX. Náklady na poplatky a provize 817 Náklady na bankovní poplatky 16 Náklady na poplatky za správu Náklady na poplatek za správu depozitáře 186 Náklady na devizové operace kurzový rozdíl 9 Celkem X. Zisk nebo ztráta z finančních operací Haléřové vyrovnání 2 XI. Správní náklady Náklady na daně a poplatky 209 Náklady na auditorské poplatky 49 Náklady spojené s nákupem nemovitostí Celkem XII. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním Ztráta z běžné činnosti Vykázaná ztráta v roce bude zaúčtována jako neuhrazená ztráta z předchozích období. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. 11 Výroční zpráva

12 XIII. Hodnoty předané k obhospodařování Podílový fond obhospodařovala k ZFP Investments, investiční společnost, a.s., IČ se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, Praha 4. Celkový obhospodařovaný majetek Úplata za obhospodařování majetku jako fixní úplata (podíl z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Podílového fondu za účetní období) činí maximálně 2,5 %. Je vypočtena k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Aktuální výši úplaty stanoví platný ceník. XIV. Finanční rizika Cílem Podílového fondu je dosáhnout zhodnocení vložených prostředků podílníků na úrovni vývoje realitního trhu. Investiční politika je zaměřena na tvorbu přidané hodnoty portfolia nemovitostí prostřednictvím využívání vhodných investičních příležitostí vznikajících na realitním trhu a také prostřednictvím efektivního výkonu správy jednotlivých nemovitostí s cílem maximalizovat využití jednotlivých nemovitostí. Majetek v Podílovém fondu investiční společnost investuje v souladu s pravidly rozložení a omezení rizika a limity uvedenými v zákoně a ve Statutu. Podílový fond nebyl vystaven mimo níže uvedených rizik jiným rizikům. Tržní riziko Aktiva Pohledávky za bankami Příjmy příštích období 154 Celkem Aktiva vykázaná v roce měl Podílový fond pouze v tuzemsku. Měnové riziko Podílový fond je vystaven riziku pohybů kurzů běžných měn. Vykazuje zůstatkové hodnoty v tis. Kč dle měn: Aktiva CZK Pohledávky za bankami Příjmy příštích období 154 Celkem Pasiva CZK Závazky vůči nebankovním subjektům Výnosy a výdaje příštích období 91 Celkem Čistá výše rozvahových aktiv Úrokové riziko Podílový fond je vystaven riziku změny hodnot finančních nástrojů v důsledku změn tržních úrokových sazeb. V případě neočekávaných pohybů sazeb se mohou vytvářet zisky nebo ztráty. Pohledávky za bankami Splatnost nepřekračuje 3 měsíce. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. 12 Výroční zpráva

13 Riziko likvidity Podílový fond vykazuje dle příslušných dob splatnosti k rozvahovému dni: Aktiva do měsíců měsíců Pohledávky za bankami Příjmy příštích období Celkem Pasiva Závazky vůči nebankovním subjektům Výnosy a výdaje příštích období 91 0 Celkem Výše aktiv XV. Následné události Mezi dnem sestavení účetní závěrky a dnem, ke kterému se účetní závěrka sestavuje, nenastaly události, které by ovlivňovaly údaje vykázané v účetní závěrce. Den sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. Dušan Friedl předseda představenstva Peter Lukáč místopředseda představenstva Podpisový záznam osoby zodpovědné za vedení účetnictví: Jana Stejskalová ZFP Investments, investiční společnost, a.s. 13 Výroční zpráva

ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Zpráva o činnosti společnosti za rok 2013 Činnost společnosti v roce 2013 spočívala výhradně v obhospodařování fondu ZFP realitní fond, otevřený podílový fond,

Více

Statut. ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Obsah. Vymezení pojmů... 2

Statut. ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Obsah. Vymezení pojmů... 2 Statut ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Obsah Vymezení pojmů... 2 Článek I. Údaje o fondu kolektivního investování... 5 Článek II. Obhospodařovatel

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 PROSPERITA - OPF globální Sídlo obhospodařovatele: Nádražní 213/10, 702 00, Moravská Ostrava Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991

Více

Výroční zpráva 2013. Část B Fondy obhospodařované společností Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. 2013 www.domena.cz.

Výroční zpráva 2013. Část B Fondy obhospodařované společností Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. 2013 www.domena.cz. Výroční zpráva 2013 Část B Fondy obhospodařované společností Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. VZ Czech E189023 2013 www.domena.cz Fondy obhospodařované společností Česká spořitelna penzijní

Více

Výroční zpráva 2008. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond

Výroční zpráva 2008. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond Výroční zpráva 2008 ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Výroční

Více

AMISTA investiční společnost, a.s.

AMISTA investiční společnost, a.s. AMISTA investiční společnost, a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU, VÝHLED PRO ROK 2009 3 PROFIL INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI 6 ÚDAJE

Více

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora rperťbe o n nentioí) \ ycj ni-.ork )I (ifleri:rlt I -: rti g jrr kreston cz I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. fondu Private Equity otevřený podílový fond, o ověření účetní závěrky a výroční zprívy

Více

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více

PROSPERITA - OPF globální

PROSPERITA - OPF globální PROSPERITA - OPF globální Výroční zpráva za rok 2007 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální U Centrumu, 751, 735 14 Orlová, Lutyně www.prosperita.com Výroční zpráva za

Více

IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2010

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2010 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2010 (dle ustanovení 5 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Dne 18. 1. 2010 Česká národní banka udělila

Více

STATUT. Povinného konzervativního účastnického fondu doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT. Povinného konzervativního účastnického fondu doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Povinného konzervativního účastnického fondu doplňkového penzijního spoření se státním OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 5 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti...

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 PROSPERITA - OPF globální Výroční zpráva za rok 2004 Výroční zpráva za rok 2004 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a Vyhlášky č.271/2004 Sb.

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz email: info@cpinvest.cz

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005 1 Finanční část Investiční kapitálová společnost KB, a.s. IKS Peněžní trh IKS Dluhopisový IKS Plus bondový IKS Global konzervativní IKS Balancovaný IKS Fond fondů IKS Světových indexů Fénix konzervativní

Více

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. únor 2014 OBSAH STATUT... 1 Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu...

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Transformovaný fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Transformovaný fond ING Penzijní společnosti, a.s. Transformovaný fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Účetní závěrka k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014 (v tisících

Více

STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek 1 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA EY Building a better working world ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionáŕi společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s.: I. Overili jsme účetní závérku

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více