KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY"

Transkript

1 DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ, Na Libuši 999, BECHYNĚ KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

2 Veřejný závazek 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Rodinnou atmosféru navozuje nízká kapacita zařízení. Naše služba patří seniorům, kteří se dostali do tíživé životní situace v důsledku stáří či změny zdravotního stavu a nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim pomohl tuto situaci řešit. Námi poskytovanou službou podporujeme běžný způsob života a udržení soběstačnosti co nejdéle. Tím chceme zajistit důstojné prožití stáří. Prioritou domova je poskytovat služby podle individuálních potřeb klientů odborným a empatickým týmem. 2. Zásady poskytování sociální služby Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě. Službu klientům poskytujeme tak, aby nebyla vytvářena jejich závislost na službě. Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů vysokou mírou tolerance, respektováním tempa a využíváním jejich zachovalých schopností při každodenních činnostech. Rozsah péče si klient s námi dojednává ve Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Bechyně, resp. v Individuálním plánu. Respektujeme právo na přiměřené riziko. Respektujeme právo na rizika běžného života, neodpíráme klientům činnosti, které vykonávali v domácím prostředí. Jsme jim oporou tam, kde nás žádají a potřebují. Poskytujeme službu týmově. Náš tým tvoří klient, jeho rodina, či osoby blízké a všichni zaměstnanci domova. Společným úsilím vytváříme atmosféru spolupráce, respektu, vzájemného pochopení a předávání zkušeností, což umožňuje zajistit kvalitní péči, kterou klienti potřebují. 2

3 Akceptujeme spolurozhodování klienta v rámci poskytování služby. Jedině rozhodnutí klienta, které učiní ze své vůle, je pro nás rozhodnutí prvořadé a platné. Respektujeme důstojnost, soukromí a rovné zacházení. Respektujeme jedinečnost klientů a žádného z nich neupřednostňujeme před ostatními. Snažíme se klientům vytvářet soukromí a důstojné podmínky pro život. Chráníme práva klientů. Vnímáme klienta jako partnera, který má práva jako každý jiný. Jsou-li klientova práva ohrožena, pomáháme mu je hájit a uskutečňovat. 3. Cílová skupina Domov pro seniory Bechyně poskytuje sociální služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo změny zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a potřebují s ohledem na zdravotní stav průběžnou ošetřovatelskou péči seniorům nad 60 let. Domov pro seniory Bechyně není schopen poskytovat sociální službu: seniorům, kteří jsou soběstační invalidním důchodcům mladším 60 let seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí lékařské péče ve zdravotnickém zařízení osobám s celoživotním smyslovým postižením (hluchota, slepota) osobám, které v důsledku psychiatrického onemocnění vyžadují celodenní dohled ve specializovaném zdravotnickém zařízení osobám závislým na návykových látkách osobám požadujících služby mimo rámec DpS Bechyně 3

4 4. Druh a rozsah služby Organizace poskytuje sociální péči v pobytovém zařízení. Služba je poskytována 24 hodin denně v nepřetržitém provozu Služba je poskytována dle individuálních plánů péče klientů Služba je poskytována kvalifikovaným personálem Službu poskytujeme podle nejnovějších poznatků z oblasti sociální a ošetřovatelské Klademe důraz na poskytování služby bezpečné a dle zásad dobré praxe Podporujeme návaznost na další veřejné služby a na spolupráci s rodinou či přáteli klienta Podporujeme zachování a udržení kontaktu s rodinou a přáteli klienta 5. Vize Společně budovat zařízení pro seniory, které bude důstojnou alternativou domova našim klientům, které bude přátelské seniorům, s vysokou kvalitou poskytované péče, postavenou na principu plného respektování individuálních potřeb a přání klienta, chápavým a vzdělaným týmem odborníků. 6. Cíl poskytované služby Cílem služby je umožnit seniorům pobývat v důstojném prostředí domova pro seniory. Zachování si s pomocí sociální služby běžný způsob života a udržení soběstačnosti v maximální možné míře. Cílem je smysluplné a příjemné využití volného času. Cílem je poskytovat službu na základě individuálně dojednaného plánu při respektování práva na přiměřené riziko. Cílem je realizovat službu tak, aby mohl klient říci, že o svých záležitostech si rozhoduje sám, podle svých schopností a podle možností poskytovatele. To se týká i svobodné volby lékaře. 4

5 Cílem služby je podpora klientů ve využívání dostupných služeb v místě poskytované sociální služby. Cílem je aktivní podpora vztahů s rodinou, přáteli, sousedy a kolegy. Podpora dobrovolnictví uvnitř organizace, resp. mezi klienty. Cílem je podpora klientů, respektive mít podporu a zastání při rozhodování o právních úkonech při jejich uskutečňování, pokud to potřebují. Sociální služby, velice zjednodušeně řečeno, služby z kategorie služeb veřejných, tedy takové, které jsou poskytovány v zájmu veřejnosti. Jsou poskytovány jednotlivci nebo skupině osob, kteří jsou společensky znevýhodněni nebo se ocitli v mimořádně nevýhodné situaci, kterou nejsou schopni z různých příčin sami řešit a vyřešit. Potřeby jednotlivců jsou velice různorodé, jsou ovlivněny individualitou osoby, jejím naturelem, společenským prostředím, zvyklostmi regionu, schopnostmi a zdroji jedince a také historickým vývojem. Sociální služby jsou souhrnem odborných činností, které pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci. Uspokojení všech těchto potřeb ovšem znamená, že nabídka sociálních služeb musí být dostatečně pestrá a flexibilní, aby maximálně uspokojila poptávku. Proto také vidíme, že sociální služby spadají pod různá ministerstva a že nejsou výhradně řízeny pouze Ministerstvem práce a sociálních věcí. Sociální služby se snaží pomoci individuálně klientům, skupinám a společenstvím při dosahování maximálního stupně sociálního, duševního a tělesného blahobytu. Cílem sociálních služeb je vedle zlepšování vztahů také zlepšení všeobecných podmínek pomocí zvýšení zdravotního a hospodářského standardu člověka. Nebo-li, sociální služby nabízejí pomoc, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, cti a respektuje individuální lidské potřeby a současně posiluje sociální inkluzi jedince do společnosti. Kapacita zařízení: 122 míst v jedno a dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny nábytkem určeným seniorům. U každého lůžka je zařízení na přivolání pomoci. Takové signalizační zařízení je i na každém WC, v koupelnách. Volný pohyb po domově usnadněn prostornými chodbami, opatřenými zábradlím. V objektu mají klienti a všichni návštěvníci k dispozici 4 výtahy, z toho 1 evakuační. Zařízení nabízí klientům a návštěvníkům mnoho 5

6 příležitostí k posezení mimo pokoje a to v 3 lobby a v 7 respiriích. Každé respirium má vlastní téma, které vychází z tradic a významných lokalit Bechyňska. Náš Domov je celoroční pobytové zařízení s nepřetržitým provozem. Sociální služby pobytová, poskytovaná v Domově pro seniory Bechyně Domov pro seniory Bechyně (dále jen DpS) je pobytová služba určená klientům ve věku od 60 let Se sníženou schopností sebepéče a sníženou soběstačností z důvodu změny zdravotního stavu nebo z důvodů zdravotně sociálních. Zařízení poskytuje sociální službu v nepřetržitém provozu. Organizaci zřizuje Jihočeský kraj jako svoji příspěvkovou organizaci. Organizace je registrovaným poskytovatelem sociální služby domov pro seniory podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Sociální služba poskytuje tyto základní činnosti: Poskytnutí ubytování 1 a 2 lůžkové pokoje se základním vybavením pro seniory, s možností vlastní televize, s vlastního sociálního příslušenství. Některé pokoje mají výstup přímo na pavlač. V každém pokoji je k dispozici malá kuchyňská linka, vybavená chladničkou Poskytnutí stravy 5x denně, dietní stravování, výběry z nabídky příloh, možnost odhlášení jednotlivých jídel Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu podpora a pomoc při oblékání, úpravě nejbližšího okolí, pomoc při přemísťování a přecházení, podpora a pomoc při péči o osobní věci Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu podpora nebo pomoc s umýváním, koupáním v koupelně, zajištění zástěn na pokojích a vytvoření soukromí i na pokoji při hygieně Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím podpora klientů ve využívání veřejně dostupných služeb ve městě, návštěva kulturních akcí pořádaných mimo objekt poskytovatele, návštěva kina či divadla apod. 6

7 Sociálně terapeutické činnosti podpora při udržení dovedností při péči o vlastní osobu, podpora udržení dovedností každodenního života, udržení soběstačnosti a dalších činností podporujících začleňování klienta do společnosti Aktivizační činnosti podpora a pomoc při všech aktivitách, které napomáhají začleňování osob do společnosti, využívání biografie klienta pro každodenní aktivizaci, respektování klientova životního stylu, zařazování známých aktivizačních metod jako je smyslová aktivizace, bazální stimulace, validace apod. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí podpora a pomoc při jednání na úřadech, zastupování klienta při jednáních Způsob poskytování sociální pobytové služby a personální zajištění: Poskytovatel má zpracované metodické postupy na základě národních standardů kvality sociální služby a jeho možností, podle kterých postupuje při poskytování sociální služby. Tím se snaží poskytovat službu v nejvyšší možné kvalitě. K tomu mu pomáhá tým odborně vedených a vzdělaných zaměstnanců, kteří respektují potřeby klientů a klienta vnímají jako partnera, který na základě poskytnutých informaci rozhoduje o způsobu realizace sociální služby jeho osobě. Služba je prováděná na základě dohody o množství a způsobu podpory či pomoci, která je zaznamenaná v individuálním plánu péče. Zdravotní péče: Cílem ošetřovatelství je uspokojování potřeb člověka v nemoci i ve zdraví, pomáhat jedincům a komunitě pečovat o své zdraví i v rámci tzv. laické péče. Současná ošetřovatelská praxe se zaměřuje na podporu zdraví, uchovávání zdraví, navrácení zdraví a na péči o umírající. Moderní ošetřovatelství staví na individualizované péči a komplexním přístupu k nemocnému, na preventivním charakteru ošetřovatelské péče, na týmové organizaci práce sester, na vědeckosti ošetřovatelské péče, na týmové spolupráci ostatních členů ošetřovatelského týmu a na aktivní ošetřovatelské péči. Ošetřovatelskou péči poskytují v DpS Bechyně registrované všeobecné sestry. Garanty ošetřovatelské péče jsou vedoucí 7

8 sestry úseku přímé. V nepřítomnosti těchto vedoucích ( So, Ne a svátek), zodpovídá za kvalitu poskytované péče všeobecná sestra, která se automaticky stává vedoucí směny. Za jednotlivé úkony ošetřovatelské péče odpovídá registrovaná všeobecná sestra. Lékařská péče je poskytována registrujícím lékařem klienta. Péče lékařů specialistů je zajištěna v jejich ambulancích, s výjimkou lékaře psychiatra a stomatologa. Psychiatr dochází do našeho zařízení 1 x za 6 týdnů a stomatolog na požádání navštíví klienta v domově, pokud je klient imobilní. Je-li klient schopen chůze nebo transportu, navštíví stomatologa v jeho ordinaci. Charakteristika zdravotně sociálního útvaru Vedoucím zaměstnancem je vedoucí zdravotně sociálního útvaru. Vedoucí útvaru řídí, koordinuje a kontroluje práci zaměstnanců útvaru, úzce spolupracuje s vedoucími všech úseků a je plně zodpovědný za kvalitu poskytované péče a tím naplňování poslání domova. Úsek zdravotní péče: Úsek řídí vedoucí zdravotního úseku, která koordinuje veškerou ošetřovatelskou péči o klienty. Zdravotnické a ošetřovatelské činnosti realizují smluvní lékař a všeobecné sestry s registrací. Funguje zde úzká spolupráce s pracovnicemi a pracovníky přímé péče. Náplně činností všeobecných sester: Aplikace léků klientům ve všech formách Provádění ošetřovatelských výkonů dle ordinace lékaře Provádění akutních ošetřovatelských výkonů při zhoršení zdravotního stavu klienta Vedení ošetřovatelské dokumentace Vykazování provedených výkonů zdravotním pojišťovnám Příprava klientů na plánovaná vyšetření Odběry biologického materiálu Sledování bilance tekutin a fyziologických funkcí klientů Spolupráce a asistence při vyšetření klienta V indikovaných případech doprovod klienta do zdravotnického zařízení 8

9 Úsek přímé péče: Úsek řídí vedoucí zdravotně sociálního útvaru. Zajišťuje koordinaci všech aktivit u klientů, podporuje klienty v soběstačnosti a spolupráci se zaměstnanci přímé péče. Náplň činností pracovníků v sociálních službách: Podpora a pomoc při zajišťování hygienické péče o vlastní osobu Podpora a pomoc při konzumaci stravy Podpora a pomoc při péči o své nejbližší okolí a o osobní věci Podpora aktivizační činnosti klienta Doprovod v rámci objektu na zájmové aktivity, do koupelny a WC apod. Individuální plánování s klientem, je-li klíčovým pracovníkem Práce s dokumentací klienta Spolupráce v týmu Spolupráce se všemi útvary a úseky činností v domově Spolupráce s rodinami klientů Podílet se na každodenní aktivizaci klientů Péče o pracovní prostředí Náplň práce pracovníků v sociálních službách nepedagogická činnost: Provádějí aktivizační činnosti skupinové a individuální Realizuje opatření vedoucí k zachování nejvyšší míry soběstačnosti Udržuje hrubou a jemnou motoriku funkční s ohledem na biologický věk jedince Hodnotí průběh a výsledky práce, sleduje reakci klienta, dle výsledků plánuje další činnosti Spolupracuje s fyzioterapeutkou Organizuje a zabezpečuje individuální i kolektivní vycházky s klienty Připravuje a realizuje zájmové činnosti klientů, jako jsou soutěže, výlety, návštěvy apod. Vede dokumentaci a se zjištěnými fakty seznamuje spolupracovníky v přímé péči a především klíčové pracovníky klientů Spolupracuje s dobrovolníky 9

10 Sociální úsek Náplň činnosti sociálních pracovnic: Zavádění standardů kvality v sociálních službách, revize a korektury Vertikální a horizontální řízení sociální péče Tvorba metodik a postupů vztahující se k poskytování sociální služby Spolupráce s ostatními úseky v domově Zpracovávání statistických údajů o sociální službě, vedení sociální agendy Jednání se zájemci o službu, informace o službě, příprava smlouva, evidence žadatelů, komunikace se žadateli Opatrovnické záležitosti Komunikace s institucemi zajišťující sociální správu (ČSSZ apod.) Provádějí sociální šetření u zájemce o službu Správa IS Cygnus a Preus Software Péče o webové stránky domova, propagační materiály, komunikace s médii na místní úrovni Provádění výpočtu úhrad a fakultativních služeb, včetně výpočtu vratek Vyřizování pozůstalostí a dědického řízení Individuálně plánovat službu s klienty Spolupráce v týmu Koncepce sociální služby v DpS Bechyně Sociální služba pobytového charakteru Sociální služba funguje podle modelu nebo principu ZIP. Tomu rozumíme jako začleňování a individuální plánování. ZIP sleduje naplňování cílů individuálních plánů jako základní míru úspěšnosti poskytování služby. ZIP je systém propojení klíčových kroků poskytování sociálních služeb s oblastmi sociálního začleňování. K tomu je potřeba, aby všichni klíčoví pracovníci při plánování služby spolu s klientem jednoznačně odlišovali cíl a prostředky, které použijí, aby společně k cíli došli. Náš klient je mnohdy v situaci, kdy sám už zvládá 10

11 málo co. Tady nastupuje sociální pracovník, aby jeho nemohoucí nohy či ruce, ale i hlavu nahradil. To je krédo námi poskytované služby. Ne více, ne méně. Ve své podstatě je toto velké umění a proto je nutné, aby klíčoví pracovníci dobře znali svého klienta, dokázali s ním vyjednat správnou míru podpory nebo pomoci, aby nevznikala závislost na službě, ale naopak, aby byl klient podporován v dovednostech, které ovládá. Aby takto služba fungovala a podporovala klienty, musí být nastavena její jasná koncepce. Klient má právo na poskytování služby podle individuálně dojednaných podmínek v individuálním plánu a poskytovatel má povinnost tyto podmínky vytvářet. K udržení schopnosti sebeobsluhy je nutná aktivizace v každodenních činnostech v rámci základní obsluhy sebe sama. Teprve v okamžiku, kdy klienta opouštějí síly a tato zcela přirozená dovednost, kterou vykonával celý život se ztrácí, přichází pracovník sociální služby a přebírá za klienta tyto aktivity ve formě podpory a posléze pomoci, až nakonec přebírá celou aktivitu za klienta. Jedná se jak o péči o tělesnou schránku, tak i o péči duševní. Je nezbytné znát klientův životní příběh, tedy jeho biografii, neboli životní příběh s emocionální složkou a podle ní zprostředkovávat a nabízet zájmové aktivity, které budou našeho klienta udržovat v duševní svěžesti co nejdéle. Proces aktivizace probíhá jednak při úkonech běžného života, kdy pracovník nechává dostatek časového prostoru klientovi, aby úkon zvládl sám. Druhý způsob aktivizace je plánovaný a probíhá při denních volnočasových aktivitách, které jsou rozdělené podle způsobu realizace a dále podle schopností a potřeb klientů. Skupinové aktivity probíhají v jídelně a v obývacím pokoji pod vedením aktivizačních pracovnic. Této aktivizace se účastní většinou klienti, kteří jsou dobře orientovaní, mobilní a mají zájem o tvořivou činnost. Volba jejich aktivit vychází z biografií, kdy PSS n.č. vytvářejí skupiny, které mají podobné zájmy. Individuální aktivity jsou realizovány většinou na pokojích klientů nebo při vycházkách či vyjížďkách mimo objekt domova spolu s aktivizační pracovnicí. Individuální aktivizaci je vhodné podporovat každým pracovníkem v přímé péči. Od všeobecných sester, až po sociální pracovnice. Striktně dodržovat a respektovat schopnosti klientů a podporovat je v soběstačnosti a sebepéči. Aby tento způsob péče mohl fungovat, potřebuje pracovník přímé péče dostatek znalostí a dovedností z oblasti gerontologie a geriatrie. Potřebuje znát, jak funguje mozková činnost, jak vzniká demence a Alzheimerova choroba, která dělá s dospělých lidí děti. Takový pracovník musí nutně o své práci přemýšlet, musí se zajímat 11

12 o mnoho způsobů péče o seniory. Ale především tyto klienty musí vnímat jako živé bytosti se svojí minulostí i současností. V domově je nastavený koncept péče s prvky psycho biografického modulu péče podle Prof. Erwina Böhma, který je modelem péče zcela přirozeným a respektujícím klienta v plném rozsahu. Vedle tohoto modelu zde funguje princip normality. To znamená, že se organizace přizpůsobuje klientovi a nikoliv opačně. V péči uplatňujeme koncept bazální stimulace u klientů, kteří jsou ve vážném zdravotním stavu nebo již nejsou schopni běžné komunikace. Jindy využíváme bazální stimulaci jako prvek stimulující. V našem domově se zapojují do péče dobrovolníci. Jejich počet kolísá podle momentálního zájmu, protože největší podíl z počtu dobrovolníků tvoří studenti Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni. Máme ovšem i dobrovolníky z řad dospělých osob, kteří jsou stálí, klienti s nimi velmi dobře spolupracují a těší se na ně. Koordinátorkou je zaměstnankyně, která s nimi úzce spolupracuje a vybírá pro každého dobrovolníka vhodného klienta. Dobrovolníci jsou pro naši činnost velkým přínosem, protože představují jakousi spojnice s vnějším světem. Zaměstnanci domova dobrovolníky respektují a spolupracují s nimi. Individuální plánování služby je alfou a omegou péče. Každý klient má svého klíčového pracovníka, se kterým plán péče sestavuje. Jedná se o dohodu, která zahrnuje cíle, ke kterým chce klient za pomoci sociální služby dojít. S pomocí pracovníka dojedná klient kroky, tedy prostředky, s jejíž pomocí k tomuto cíli dojde. Cíle musí být nastaveny podle systému SMART. Tedy všechny cíle musí být: S - specific specifické M measurable měřitelné A achievable dosažitelné R relevant relevantní T timed časované Všechny cíle, které nastavuje klíčový pracovník s klientem, by měly korespondovat s cíli organizace. V opačném případě je nebudou moci splnit, protože poskytovatel patrně nebude mít prostředky pro podporu jejich naplnění. 12

13 Nastavení cílů poskytovatele v oblasti sociálního začlenění: 1. Lidé jsou zapojeni do aktivit v místě, kde žijí Lidé znají a (chtějí-li) využívají možnosti místa, kde žijí 2. Lidé jsou součástí sítě mezilidských vztahů Lidé mají aktivní vztahy s rodinou, přáteli, kolegy, sousedy 3. Lidé se o něco nebo někoho starají Lidé se /dobrovolnicky/ podílejí na veřejných aktivitách ve svém okolí 4. Lidé mají volný čas, který má své místo v rámci jejich dne Lidé tráví volný čas smysluplnými aktivitami, které člověka naplňují pro něj smysl a při kterých si odpočine a odreaguje se 5. Lidé si udržují dobré fyzické a duševní zdraví Lidé mají běžný přístup k lékařské péči, mají dostatek pomůcek, jak minimalizovat negativní dopady nemocí 6. Lidé vstupují do právních vztahů s ostatními Lidé, pokud to potřebují, mají podporu a zastání při rozhodování o právních úkonech, při jejich uskutečňování či při jejich řešení 7. Lidé mají zajištěnou autonomii jednání a sebeurčení Lidé plánují svůj život podle svých hodnot a na základě informací, svoje plány pak naplňují. Lidé se běžně rozhodují o každodenních záležitostech a mají podporu při naplňování svých práv a oprávněných zájmů. Ostatní útvary a úseky činnosti: Kuchyně: Vedoucí kuchařka je současně vedoucí stravovacího provozu Místní kuchyně zajišťuje stravování pro naše klienty v běžném režimu, ale též v režimu dietního systému. Dietní úprava stravy je připravována na základě indikace lékaře. Snažíme se vycházet z krajových tradic a zvyklostí, ale současně je pro nás důležité, aby jídlo bylo uvařené s duchu moderních technologií, aby neztrácelo živiny vlivem zastaralých postupů v gastronomii. Klienti mají možnost požádat o změnu v jídelníčku, pokud dlouhodobě odmítají určitý druh jídla. Potravina, kterou nejedí je jim nahrazena jinou, ve stejné finanční hodnotě. Zamezíme tím hladovění klientů, což u seniorů je zvláště nevhodné. Klienti mají po celých 24 hodin k dispozici dostatečné množství tekutin k saturaci pitného režimu. 13

14 Skladba jídelníčku je v kompetenci nutriční terapeutky. Při sestavování jídelního lístku čerpá i z požadavků klientů. Jídlo je transportováno méně pohyblivým klientům do pokojů v tabletovém systému, ale preference je docházka klientů do jídelny. Jednak se jedná o jistý druh rehabilitace, ale také je společenské setkání klientů. Do pokojů jídlo přináší kuchařka, která zajišťuje, aby tablet zůstal mimo stůl klienta a klient dostal jídlo servírované jako doma pouze na talíři. Klient má dostatek času na snědení jídla samostatně. Jestliže se sám nedokáže obsloužit zcela nebo částečně, přichází pracovník přímé péče, aby klientovi poskytl podporu nebo pomoc. V rámci uchování soběstačnosti se snažíme, aby většinu denních činností vykonával klient sám v rámci běžné denní aktivizace. Prádelna: Pradlena po vyprání, opravě a vyžehlení rozvážejí nebo roznášejí prádlo klientům do pokojů. Při této činnosti spolupracují s pracovníky přímé péče, kteří prádlo pomáhají klientům ukládat do skříně, pokud to sami nezvládají. Pradleny svážejí špinavé prádlo z oddělení do prádelny. Pradleny se podílejí na šití např. závěsů, záclon apod. Údržba: Údržbář a provozář mají za úkol revidovat a udržovat veškeré zařízení domova v použitelném stavu. Dbají, aby v celém objektu nebyly předměty a přístroje, které by mohly ohrozit klienta či personál na zdraví nebo dokonce na životě. Vedoucí autoprovozu zajišťuje provozuschopnost obou motorových vozidel a vozíku za auto. Provozář má na starost veškeré revize v celém zařízení, sleduje termíny revizí a průběžných periodických kontrol. Zajišťuje opravy od vnějších dodavatelů, které nemohou vykonávat sami. Úklid: Pracovnice úklidu udržují pořádek v celém objektu, dbají na správné používání správných čistících a dezinfekčních prostředků. Uklizečky se starají o květiny v domově i v zahrádce. Recepce: Recepční pracovnice se starají o chod této služby. Mají za úkol evidenci návštěv, péči lobby, zajišťují bezpečnostní kamery, tzn., že sledují pohyb v okolí objektu 14

15 Příklady volnočasových aktivit pořádaných v našem Domově: Kondiční cvičení (cvičení s oberballem, šátky, tyčí) Četba denního tisku aktuality domova i ze světa Společenské hry - deskové hry, karty, puzzle, bingo, aj. Domácí práce a tvořivá činnost - vaření, pečení, šití, zahradničení, aranžování, tvorba sezónní výzdoby aj. Hudební výchova - poslech písní různých žánrů, zpěv lidových písní, životopisy zpěváků a hudebních skladatelů, hra na hudební nástroje, reminiscence na hudební téma Pohybové aktivity - aktivity s míčem, petangue, házení na cíl, kuželky aj. Trénování paměti a reminiscence - reminiscence na dané téma dle aktuálních událostí, ukázka starých předmětů a obrázků k tématu; trénujeme logické myšlení, slovní zásobu, dlouhodobou a krátkodobou paměť, koncentraci, stimulujeme smyslové vnímání Canisterapie - individuální i skupinová, zajišťuje Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. Oslavy narozenin pro oslavence je připravena na konci měsíce oslava s pohoštění Kino zejména oblíbené filmy pro pamětníky, nebo filmy vztahující se k dané roční době či události, filmy pouštíme ve velkoplošné projekci Kavárna posezení u kávy a zákusku Duchovní služby Bohoslužba každý týden v sobotu od 14:00 zajišťuje kněz římskokatolické církve pan Petr Plášil a 1x měsíčně dochází sloužit bohoslužbu paní farářka Mgr. Červená z husitské církve Povídání o životě z křesťanského pohledu zajišťuje dobrovolník Mgr. Otakar Novák Další aktivity: Výlety - do okolí dle přání klientů Procházky - po okolí, posezení v praku, doprovod do obchodu Hudební vystoupení, divadla, výstavy, besedy - spolupracujeme s dětskými zájmovými kroužky, dětmi z MŠ Jahůdka, ze základních škol, s Kulturním střediskem, knihovnou a muzeem 15

16 Slavení tradičních svátků - masopust, MDŽ, Velikonoce, čarodějnice, Dušičky, Mikuláš, Vánoce, Silvestr Různé - možnost shlédnutí filmů na přenosných DVD přehrávačích, poslech hudby, poslech zvukových knih pro nevidomé na kazetách či CD (zasílá Šmidingerova knihovna Strakonice), zprostředkování pomůcek k zájmové činnosti, sledování televize, sledování sportovních a jiných významných událostí na velkoplošné projekci 16

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013 2016 únor 2013 Název: Sídlo: IČ: 71197699 Právní forma: Zřizovatel: Datum vzniku: 1. 1. 2004 Zápis v OR: Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/70, 796

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Výstup z projektu kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů 2008

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Výstup z projektu kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů 2008 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Výstup z projektu kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů 2008 Praha, 02/2009 Obsah 1 PŘÍKLAD VHODNÉHO OZNAČENÍ DOBROVOLNÍKA...7 1.1 PRACOVNÍ (OCHRANNÝ) ODĚV S VÝRAZNÝM BAREVNÝM

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení Jana Kruntorádová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut

Více

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení Portfolio organizace Základní kontaktní informace Název organizace: Bellevue, poskytovatel sociálních služeb Název sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Podpora samostatného

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Marie Lukasová, Adéla Hradilová a kol. Společně k dobré správě Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Autoři: Marie

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více