DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ, KLÁŠTERNÍ 3, BECHYNĚ KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ, KLÁŠTERNÍ 3, 391 65 BECHYNĚ KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY"

Transkript

1 DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ, KLÁŠTERNÍ 3, BECHYNĚ KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

2 Veřejný závazek 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Rodinnou atmosféru navozuje nízká kapacita zařízení. Naše služba patří seniorům, kteří se dostali do tíživé životní situace v důsledku stáří či změny zdravotního stavu a nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim pomohl tuto situaci řešit. Námi poskytovanou službou podporujeme běžný způsob života a udržení soběstačnosti co nejdéle. Tím chceme zajistit důstojné prožití stáří. Prioritou domova je poskytovat služby podle individuálních potřeb klientů odborným a empatickým týmem. 2. Zásady poskytování sociální služby Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě. Službu klientům poskytujeme tak, aby nebyla vytvářena jejich závislost na službě. Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů vysokou mírou tolerance, respektováním tempa a využíváním jejich zachovalých schopností při každodenních činnostech. Rozsah péče si klient s námi dojednává ve Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Bechyně, resp. v Individuálním plánu. Respektujeme právo na přiměřené riziko. Respektujeme právo na rizika běžného života, neodpíráme klientům činnosti, které vykonávali v domácím prostředí. Jsme jim oporou tam, kde nás žádají a potřebují. Poskytujeme službu týmově. Náš tým tvoří klient, jeho rodina, či osoby blízké a všichni zaměstnanci domova. Společným úsilím vytváříme atmosféru spolupráce, respektu, vzájemného pochopení a předávání zkušeností, což umožňuje zajistit kvalitní péči, kterou klienti potřebují. 2

3 Akceptujeme spolurozhodování klienta v rámci poskytování služby. Jedině rozhodnutí klienta, které učiní ze své vůle, je pro nás rozhodnutí prvořadé a platné. Respektujeme důstojnost, soukromí a rovné zacházení. Respektujeme jedinečnost klientů a žádného z nich neupřednostňujeme před ostatními. Snažíme se klientům vytvářet soukromí a důstojné podmínky pro život. Chráníme práva klientů. Vnímáme klienta jako partnera, který má práva jako každý jiný. Jsou-li klientova práva ohrožena, pomáháme mu je hájit a uskutečňovat. 3. Cílová skupina Domov pro seniory Bechyně poskytuje sociální služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo změny zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby potřebují s ohledem na zdravotní stav průběžnou ošetřovatelskou péči seniorům nad 60 let. Domov pro seniory Bechyně není schopen poskytovat sociální službu: seniorům, kteří jsou soběstační invalidním důchodcům mladším 60 let seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí lékařské péče ve zdravotnickém zařízení osobám s celoživotním smyslovým postižením (hluchota, slepota) osobám, které v důsledku psychiatrického onemocnění vyžadují celodenní dohled osobám závislým na návykových látkách osobám požadujících služby mimo rámec DpS Bechyně Je nutné zvážit vhodnost pobytu a zahájení služby u žadatele s pohybovým onemocněním, který je odkázaný na invalidní vozík vzhledem k četným bariérám našeho domova. 3

4 4. Druh a rozsah služby Organizace poskytuje sociální péči v pobytovém zařízení. Služba je poskytována 24 hodin denně v nepřetržitém provozu Služba je poskytována dle individuálních plánů péče klientů Služba je poskytována kvalifikovaným personálem Službu poskytujeme podle nejnovějších poznatků z oblasti sociální a ošetřovatelské Klademe důraz na poskytování služby bezpečné a dle zásad dobré praxe Podporujeme návaznost na další veřejné služby a na spolupráci s rodinou či přáteli klienta Podporujeme zachování a udržení kontaktu s rodinou a přáteli klienta 5. Vize Společně budovat zařízení pro seniory, které bude důstojnou alternativou domova našim klientům, které bude přátelské seniorům, s vysokou kvalitou poskytované péče, postavenou na principu plného respektování individuálních potřeb a přání klienta, chápavým a vzdělaným týmem odborníků. 6. Cíl poskytované služby Cílem služby je umožnit seniorům pobývat v důstojném prostředí domova pro seniory. Zachování si s pomocí sociální služby běžný způsob života a udržení soběstačnosti v maximální možné míře. Cílem je smysluplné a příjemné využití volného času. Cílem je poskytovat službu na základě individuálně dojednaného plánu při respektování práva na přiměřené riziko. Cílem je realizovat službu tak, aby mohl klient říci, že o svých záležitostech si rozhoduje sám, podle svých schopností a podle možností poskytovatele. To se týká i svobodné volby lékaře. Cílem služby je podpora klientů ve využívání dostupných služeb v místě poskytované sociální služby. Cílem je aktivní podpora vztahů s rodinou, přáteli, sousedy a kolegy. Podpora dobrovolnictví uvnitř organizace, resp. mezi klienty. Cílem je podpora klientů, respektive mít podporu a zastání při rozhodování o právních úkonech při jejich uskutečňování, pokud to potřebují. 4

5 Sociální služby, velice zjednodušeně řečeno, služby z kategorie služeb veřejných, tedy takové, které jsou poskytovány v zájmu veřejnosti. Jsou poskytovány jednotlivci nebo skupině osob, kteří jsou společensky znevýhodněni nebo se ocitli v mimořádně nevýhodné situaci, kterou nejsou schopni z různých příčin sami řešit a vyřešit. Potřeby jednotlivců jsou velice různorodé, jsou ovlivněny individualitou osoby, jejím naturelem, společenským prostředím, zvyklostmi regionu, schopnostmi a zdroji jedince a také historickým vývojem. Sociální služby jsou souhrnem odborných činností, které pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci. Uspokojení všech těchto potřeb ovšem znamená, že nabídka sociálních služeb musí být dostatečně pestrá a flexibilní, aby maximálně uspokojila poptávku. Proto také vidíme, že sociální služby spadají pod různá ministerstva a že nejsou výhradně řízeny pouze Ministerstvem práce a sociálních věcí. Sociální služby se snaží pomoci individuálně klientům, skupinám a společenstvím při dosahování maximálního stupně sociálního, duševního a tělesného blahobytu. Cílem sociálních služeb je vedle zlepšování vztahů také zlepšení všeobecných podmínek pomocí zvýšení zdravotního a hospodářského standardu člověka. Nebo-li, sociální služby nabízejí pomoc, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, cti a respektuje individuální lidské potřeby a současně posiluje sociální inkluzi jedince do společnosti. Kapacita zařízení: 62 míst v jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny nábytkem určeným seniorům. U každého lůžka je zařízení na přivolání pomoci. Takové signalizační zařízení je i na každém WC, v koupelnách a v jídelně. Volný pohyb po domově ztěžuje poměrně významná bariérovost budov, způsobená spojením tří domů do jednoho zařízení. Celoroční pobytové zařízení s nepřetržitým provozem. Sociální služby pobytová, poskytovaná v Domově pro seniory Bechyně Domov pro seniory Bechyně (dále jen DpS) je pobytová služba určená klientům ve věku od 60 let Se sníženou schopností sebepéče a sníženou soběstačností z důvodu změny zdravotního stavu nebo z důvodů zdravotně sociálních. Zařízení poskytuje sociální službu v nepřetržitém provozu. Organizaci zřizuje Jihočeský kraj jako svoji příspěvkovou organizaci. Organizace je registrovaným poskytovatelem sociální služby domov pro seniory podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 5

6 Sociální služba poskytuje tyto základní činnosti: Poskytnutí ubytování 1 4 lůžkové pokoje se základním vybavením pro seniory, s možností vlastní televize, bez vlastního sociálního příslušenství Poskytnutí stravy 5x denně, dietní stravování, výběry z nabídky příloh, možnost odhlášení jednotlivých jídel Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu podpora a pomoc při oblékání, úpravě nejbližšího okolí, pomoc při přemísťování a přecházení, podpora a pomoc při péči o osobní věci Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu podpora nebo pomoc s umýváním, koupáním v koupelně, zajištění zástěn na pokojích a vytvoření soukromí i na pokoji při hygieně Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím podpora klientů ve využívání veřejně dostupných služeb ve městě, návštěva kulturních akcí pořádaných mimo objekt poskytovatele, návštěva kina či divadla apod. Sociálně terapeutické činnosti podpora při udržení dovedností při péči o vlastní osobu, podpora udržení dovedností každodenního života, udržení soběstačnosti a dalších činností podporujících začleňování klienta do společnosti Aktivizační činnosti podpora a pomoc při všech aktivitách, které napomáhají začleňování osob do společnosti, využívání biografie klienta pro každodenní aktivizaci, respektování klientova životního stylu, zařazování známých aktivizačních metod jako je smyslová aktivizace, bazální stimulace, validace apod. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí podpora a pomoc při jednání na úřadech, zastupování klienta při jednáních Způsob poskytování sociální pobytové služby a personální zajištění: Poskytovatel má zpracované metodické postupy na základě národních standardů kvality sociální služby a jeho možností, podle kterých postupuje při poskytování sociální služby. Tím se snaží poskytovat službu v nejvyšší možné kvalitě. K tomu mu pomáhá tým odborně vedených a vzdělaných zaměstnanců, kteří respektují potřeby klientů a klienta vnímají jako partnera, který na základě poskytnutých informaci rozhoduje o způsobu realizace sociální 6

7 služby jeho osobě. Služba je prováděná na základě dohody o množství a způsobu podpory či pomoci, která je zaznamenaná v individuálním plánu péče. Zdravotní péče: Cílem ošetřovatelství je uspokojování potřeb člověka v nemoci i ve zdraví, pomáhat jedincům a komunitě pečovat o své zdraví i v rámci tzv. laické péče. Současná ošetřovatelská praxe se zaměřuje na podporu zdraví, uchovávání zdraví, navrácení zdraví a na péči o umírající. Moderní ošetřovatelství staví na individualizované péči a komplexním přístupu k nemocnému, na preventivním charakteru ošetřovatelské péče, na týmové organizaci práce sester, na vědeckosti ošetřovatelské péče, na týmové spolupráci ostatních členů ošetřovatelského týmu a na aktivní ošetřovatelské péči. Ošetřovatelskou péči poskytují v DpS Bechyně registrované všeobecné sestry. Garantem ošetřovatelské péče je vedoucí zdravotního úseku. V nepřítomnosti vedoucí zdravotního úseku ( So, Ne a svátek), zodpovídá za kvalitu poskytované péče všeobecná sestra, která je vedoucí směny. Za jednotlivé úkony ošetřovatelské péče odpovídá registrovaná všeobecná sestra. Lékařská péče je poskytována smluvním lékařem klienta. Péče lékařů specialistů je zajištěna v jejich ambulancích, s výjimkou lékaře psychiatra a stomatologa. Psychiatr dochází do našeho zařízení 1 x za 6 týdnů a stomatolog na požádání navštíví klienta v domově, pokud je klient imobilní. Je-li klient schopen chůze nebo transportu, navštíví stomatologa v jeho ordinaci. Charakteristika zdravotně sociálního útvaru Vedoucím zaměstnancem je vedoucí zdravotně sociálního útvaru. Vedoucí útvaru řídí, koordinuje a kontroluje práci zaměstnanců útvaru, úzce spolupracuje s vedoucími všech úseků a je plně zodpovědný za kvalitu poskytované péče a tím naplňování poslání domova. Úsek zdravotní péče: Úsek řídí vedoucí zdravotního úseku, která koordinuje veškerou ošetřovatelskou péči o klienty. Zdravotnické a ošetřovatelské činnosti realizují smluvní lékař a všeobecné sestry s registrací. Funguje zde úzká spolupráce s pracovnicemi a pracovníky přímé péče. 7

8 Náplně činností všeobecných sester: Aplikace léků klientům ve všech formách Provádění ošetřovatelských výkonů dle ordinace lékaře Provádění akutních ošetřovatelských výkonů při zhoršení zdravotního stavu klienta Vedení ošetřovatelské dokumentace Vykazování provedených výkonů zdravotním pojišťovnám Příprava klientů na plánovaná vyšetření Odběry biologického materiálu Sledování bilance tekutin a fyziologických funkcí klientů Spolupráce a asistence při vyšetření klienta V indikovaných případech doprovod klienta do zdravotnického zařízení Úsek přímé péče: Úsek řídí vedoucí zdravotně sociálního útvaru. Zajišťuje koordinaci všech aktivit u klientů, podporuje klienty v soběstačnosti a spolupráci se zaměstnanci přímé péče. Náplň činností pracovníků v sociálních službách: Podpora a pomoc při zajišťování hygienické péče o vlastní osobu Podpora a pomoc při konzumaci stravy Podpora a pomoc při péči o své nejbližší okolí a o osobní věci Podpora aktivizační činnosti klienta Doprovod v rámci objektu na zájmové aktivity, do koupelny a WC apod. Individuální plánování s klientem, je-li klíčovým pracovníkem Práce s dokumentací klienta Spolupráce v týmu Spolupráce se všemi útvary a úseky činností v domově Spolupráce s rodinami klientů Podílet se na každodenní aktivizaci klientů Péče o pracovní prostředí Náplň práce pracovníků v sociálních službách nepedagogická činnost: Provádějí aktivizační činnosti skupinové a individuální Realizuje opatření vedoucí k zachování nejvyšší míry soběstačnosti 8

9 Udržuje hrubou a jemnou motoriku funkční s ohledem na biologický věk jedince Hodnotí průběh a výsledky práce, sleduje reakci klienta, dle výsledků plánuje další činnosti Spolupracuje s fyzioterapeutkou Organizuje a zabezpečuje individuální i kolektivní vycházky s klienty Připravuje a realizuje zájmové činnosti klientů jako jsou soutěže, výlety, návštěvy apod. Vede dokumentaci a se zjištěnými fakty seznamuje spolupracovníky v přímé péči a především klíčové pracovníky klientů Spolupracuje s dobrovolníky Sociální úsek Náplň činnosti sociálních pracovnic: Zavádění standardů kvality v sociálních službách, revize a korektury Tvorba metodik a postupů vztahující se k poskytování sociální služby Spolupráce s ostatními úseky v domově Zpracovávání statistických údajů o sociální službě, vedení sociální agendy Jednání se zájemci o službu, informace o službě, příprava smlouva, evidence žadatelů, komunikace se žadateli Opatrovnické záležitosti Komunikace s institucemi zajišťující sociální správu (ČSSZ apod.) Provádějí sociální šetření u zájemce o službu Správa IS Cygnus a Preus Software Péče o webové stránky domova, propagační materiály, komunikace s médii na místní úrovni Provádění výpočtu úhrad a fakultativních služeb, včetně výpočtu vratek Vyřizování pozůstalostí a dědického řízení Individuálně plánovat službu s klienty Spolupráce v týmu 9

10 Koncepce sociální služby v DpS Bechyně Sociální služba pobytového charakteru Sociální služba funguje podle modelu nebo principu ZIP. Tomu rozumíme jako začleňování a individuální plánování. ZIP sleduje naplňování cílů individuálních plánů jako základní míru úspěšnosti poskytování služby. ZIP je systém propojení klíčových kroků poskytování sociálních služeb s oblastmi sociálního začleňování. K tomu je potřeba, aby všichni klíčoví pracovníci při plánování služby spolu s klientem jednoznačně odlišovali cíl a prostředky, které použijí, aby společně k cíli došli. Náš klient je mnohdy v situaci, kdy sám už zvládá málo co. Tady nastupuje sociální pracovník, aby jeho nemohoucí nohy či ruce, ale i hlavu nahradil. To je krédo námi poskytované služby. Ne více, ne méně. Ve své podstatě je toto velké umění a proto je nutné, aby klíčoví pracovníci dobře znali svého klienta, dokázali s ním vyjednat správnou míru podpory nebo pomoci, aby nevznikala závislost na službě, ale naopak, aby byl klient podporován v dovednostech, které ovládá. Aby takto služba fungovala a podporovala klienty, musí být nastavena její jasná koncepce. Klient má právo na poskytování služby podle individuálně dojednaných podmínek v individuálním plánu a poskytovatel má povinnost tyto podmínky vytvářet. K udržení schopnosti sebeobsluhy je nutná aktivizace v každodenních činnostech v rámci základní obsluhy sebe sama. Teprve v okamžiku, kdy klienta opouštějí síly a tato zcela přirozená dovednost, kterou vykonával celý život se ztrácí, přichází pracovník sociální služby a přebírá za klienta tyto aktivity ve formě podpory a posléze pomoci, až nakonec přebírá celou aktivitu za klienta. Jedná se jak o péči o tělesnou schránku, tak i o péči duševní. Je nezbytné znát klientův životní příběh, tedy jeho biografii, neboli životní příběh s emocionální složkou a podle ní zprostředkovávat a nabízet zájmové aktivity, které budou našeho klienta udržovat v duševní svěžesti co nejdéle. Proces aktivizace probíhá jednak při úkonech běžného života, kdy pracovník nechává dostatek časového prostoru klientovi, aby úkon zvládl sám. Druhý způsob aktivizace je plánovaný a probíhá při denních volnočasových aktivitách, které jsou rozdělené podle způsobu realizace a dále podle schopností a potřeb klientů. Skupinové aktivity probíhají v jídelně a v obývacím pokoji pod vedením aktivizačních pracovnic. Této aktivizace se účastní většinou klienti, kteří jsou dobře orientovaní, mobilní a 10

11 mají zájem o tvořivou činnost. Volba jejich aktivit vychází z biografií, kdy PSS nč vytvářejí skupiny, které mají podobné zájmy. Individuální aktivity jsou realizovány většinou na pokojích klientů nebo při vycházkách či vyjížďkách mimo objekt domova spolu s aktivizační pracovnicí. Individuální aktivizaci je vhodné podporovat každým pracovníkem v přímé péči. Od všeobecných sester, až po sociální pracovnice. Striktně dodržovat a respektovat schopnosti klientů a podporovat je v soběstačnosti a sebepéči. Aby tento způsob péče mohl fungovat, potřebuje pracovník přímé péče dostatek znalostí a dovedností z oblasti gerontologie a geriatrie. Potřebuje znát, jak funguje mozková činnost, jak vzniká demence a Alzheimerova choroba, která dělá s dospělých lidí děti. Takový pracovník musí nutně o své práci přemýšlet, musí se zajímat o mnoho způsobů péče o seniory. Ale především tyto klienty musí vnímat jako živé bytosti se svojí minulostí i současností. V domově je nastavený koncept péče s prvky psycho biografického modulu péče podle Prof. Erwina Böhma, který je modelem péče zcela přirozeným a respektujícím klienta v plném rozsahu. Vedle tohoto modelu zde funguje princip normality. To znamená, že se organizace přizpůsobuje klientovi a nikoliv opačně. V péči uplatňujeme koncept bazální stimulace u klientů, kteří jsou ve vážném zdravotním stavu nebo již nejsou schopni běžné komunikace. Jindy využíváme bazální stimulaci jako prvek stimulující. V našem domově se zapojují do péče dobrovolníci. Jejich počet kolísá podle momentálního zájmu, protože největší podíl z počtu dobrovolníků tvoří studenti Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni. Máme ovšem i dobrovolníky z řad dospělých osob, kteří jsou stálí, klienti s nimi velmi dobře spolupracují a těší se na ně. Koordinátorkou je zaměstnankyně, která s nimi úzce spolupracuje a vybírá pro každého dobrovolníka vhodného klienta. Dobrovolníci jsou pro naši činnost velkým přínosem, protože představují jakousi spojnice s vnějším světem. Zaměstnanci domova dobrovolníky respektují a spolupracují s nimi. Individuální plánování služby je alfou a omegou péče. Každý klient má svého klíčového pracovníka, se kterým plán péče sestavuje. Jedná se o dohodu, která zahrnuje cíle, ke kterým chce klient za pomoci sociální služby dojít. S pomocí pracovníka dojedná klient kroky, tedy prostředky, s jejíž pomocí k tomuto cíli dojde. Cíle musí být nastaveny podle systému SMART. Tedy všechny cíle musí být: S - specific specifické M measurable měřitelné 11

12 A achievable dosažitelné R relevant relevantní T timed časované Všechny cíle, které nastavuje klíčový pracovník s klientem, by měly korespondovat s cíli organizace. V opačném případě je nebudou moci splnit, protože poskytovatel patrně nebude mít prostředky pro podporu jejich naplnění. Nastavení cílů poskytovatele v oblasti sociálního začlenění: 1. Lidé jsou zapojeni do aktivit v místě, kde žijí Lidé znají a (chtějí-li) využívají možnosti místa, kde žijí 2. Lidé jsou součástí sítě mezilidských vztahů Lidé mají aktivní vztahy s rodinou, přáteli, kolegy, sousedy 3. Lidé se o něco nebo někoho starají Lidé se /dobrovolnicky/ podílejí na veřejných aktivitách ve svém okolí 4. Lidé mají volný čas, který má své místo v rámci jejich dne Lidé tráví volný čas smysluplnými aktivitami, které člověka naplňují pro něj smysl a při kterých si odpočine a odreaguje se 5. Lidé si udržují dobré fyzické a duševní zdraví Lidé mají běžný přístup k lékařské péči, mají dostatek pomůcek, jak minimalizovat negativní dopady nemocí 6. Lidé vstupují do právních vztahů s ostatními Lidé, pokud to potřebují, mají podporu a zastání při rozhodování o právních úkonech, při jejich uskutečňování či při jejich řešení 7. Lidé mají zajištěnou autonomii jednání a sebeurčení Lidé plánují svůj život podle svých hodnot a na základě informací, svoje plány pak naplňují. Lidé se běžně rozhodují o každodenních záležitostech a mají podporu při naplňování svých práv a oprávněných zájmů. 12

13 Ostatní útvary a úseky činnosti: Kuchyně: Vedoucí kuchařka je současně vedoucí stravovacího provozu Místní kuchyně zajišťuje stravování pro naše klienty v běžném režimu, ale též v režimu dietního systému. Dietní úprava stravy je připravována na základě indikace lékaře. Snažíme se vycházet z krajových tradic a zvyklostí, ale současně je pro nás důležité, aby jídlo bylo uvařené s duchu moderních technologií, aby neztrácelo živiny vlivem zastaralých postupů v gastronomii. Klienti mají možnost požádat o změnu v jídelníčku, pokud dlouhodobě odmítají určitý druh jídla. Potravina, kterou nejedí je jim nahrazena jinou, ve stejné finanční hodnotě. Zamezíme tím hladovění klientů, což u seniorů je zvláště nevhodné. Klienti mají po celých 24 hodin k dispozici dostatečné množství tekutin k saturaci pitného režimu. Skladba jídelníčku je v kompetenci nutriční terapeutky. Při sestavování jídelního lístku čerpá i z požadavků klientů. Jídlo je transportováno méně pohyblivým klientům do pokojů v tabletovém systému, ale preference je docházka klientů do jídelny. Jednak se jedná o jistý druh rehabilitace, ale také je společenské setkání klientů. Do pokojů jídlo přináší kuchařka, která zajišťuje, aby tablet zůstal mimo stůl klienta a klient dostal jídlo servírované jako doma pouze na talíři. Klient má dostatek času na snědení jídla samostatně. Jestliže se sám nedokáže obsloužit zcela nebo částečně, přichází pracovník přímé péče, aby klientovi poskytl podporu nebo pomoc. V rámci uchování soběstačnosti se snažíme, aby většinu denních činností vykonával klient sám v rámci běžné denní aktivizace. Prádelna: Pradlena po vyprání, opravě a vyžehlení rozvážejí nebo roznášejí prádlo klientům do pokojů. Při této činnosti spolupracují s pracovníky přímé péče, kteří prádlo pomáhají klientům ukládat do skříně, pokud to sami nezvládají. Pradleny svážejí špinavé prádlo z oddělení do prádelny. Pradleny se podílejí na šití např. závěsů, záclon apod. Údržba: Údržbář a provozář mají za úkol revidovat a udržovat veškeré zařízení domova v použitelném stavu. Dbají, aby v celém objektu nebyly předměty a přístroje, které by mohly 13

14 ohrozit klienta či personál na zdraví nebo dokonce na životě. Vedoucí autoprovozu zajišťuje provozuschopnost obou motorových vozidel a vozíku za auto. Provozář má na starost veškeré revize v celém zařízení, sleduje termíny revizí a průběžných periodických kontrol. Zajišťuje opravy od vnějších dodavatelů, které nemohou vykonávat sami. Úklid: Pracovnice úklidu udržují pořádek v celém objektu, dbají na správné používání správných čistících a dezinfekčních prostředků. Uklizečky se starají o květiny v domově i v zahrádce. 14

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům,

Více

KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ, Na Libuši 999, 391 65 BECHYNĚ KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY Veřejný závazek 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.2014 Poslání: Posláním Domova na Dómském pahorku je poskytování pobytových,

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace. Dlouhá 75, Lovosice

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace. Dlouhá 75, Lovosice Popis sociální služby Domov sociální péče Chotěšov domovy pro osoby se zdravotním postižením Název zařízení: Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o. Domov sociální péče Chotěšov Adresa zařízení: Poskytovatel:

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 1. PRO KOHO JE DOMOV URČEN 2. POSLÁNÍ A CÍLE 1. PRO KOHO JE DOMOV URČEN 1 / 19

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 1. PRO KOHO JE DOMOV URČEN 2. POSLÁNÍ A CÍLE 1. PRO KOHO JE DOMOV URČEN 1 / 19 1. PRO KOHO JE DOMOV URČEN 2. POSLÁNÍ A CÍLE 1. PRO KOHO JE DOMOV URČEN 1 / 19 1.1. Osoby starší 65 let, u nichž míra závislosti na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby je středně těžká až úplná. Tzv.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory Šluknov Krásná Lípa,p.o. Křečanská 630 Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením Středisko Krásná Lípa Nemocniční 1056/19 Krásná

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

SANATORIUM TOPAS s.r.o., nestátní zařízení

SANATORIUM TOPAS s.r.o., nestátní zařízení Jednání se zájemcem o službu - základní informace Název zařízení Charakter zařízení SANATORIUM TOPAS s.r.o., nestátní zařízení Domov se zvláštním režimem IČ 48950165 Statutární zástupce MUDr. Alexander

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby domovy se zvláštním režimem Forma služby pobytová Kapacita služby 6

Více

Popis realizace služby

Popis realizace služby Dům klidného stáří Pravětín /domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách/ Popis realizace služby Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby

Více

Směrnice č. 9/2016. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 9/2016. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz www. dd-dobetice.cz

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

Název zařízení a adresa: SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace, Pod Sanatorkou 2363/3, Druh poskytované služby: Domov pro seniory

Název zařízení a adresa: SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace, Pod Sanatorkou 2363/3, Druh poskytované služby: Domov pro seniory Název zařízení a adresa: SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace, Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Druh poskytované služby: Domov pro seniory Popis personálního zajištění poskytované sociální služby

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod

Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod Popis realizace služby Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod Místo poskytování služby: Domov Vrchlického Vrchlického 178, 330 26 Tlučná Domov U vlečky U Vlečky 625, 330 26 Tlučná

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

ALZHEIMER HOME ZÁTIŠÍ z.ú.

ALZHEIMER HOME ZÁTIŠÍ z.ú. Název poskytovatele ALZHEIMER HOME ZÁTIŠÍ z.ú. Druh služby 50 Domov se zvláštním režimem Forma služby pobytová Název zařízení a místo poskytování ALZHEIMER HOME ZÁTIŠÍ z.ú., Urešova 1757, 148 00 Praha

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Výroční zpráva 2008. Domov se zvláštním režimem Komenského 209 281 61 Kouřim

Výroční zpráva 2008. Domov se zvláštním režimem Komenského 209 281 61 Kouřim Výroční zpráva 2008 Společnost G-HELP o.p.s. vznikla v roce 2005 a svou sociální činnost začala poskytovat v prosinci roku 2007. Domov provozuje svoji činnost prvním rokem. Tento rok byl velmi náročný

Více

2. Finanční rozvaha k zajištění provozu MěSSS Kadaň rozpočet r. 2007

2. Finanční rozvaha k zajištění provozu MěSSS Kadaň rozpočet r. 2007 1. Hospodaření organizace MěSSS Kadaň za r. 2006 Dotace na lůžko (domov důchodců) 6.375 tis. Dorovnání dotace na lůžko (za r. 2005) 200 tis. Tržby z prodeje služeb stravné jídelna 2.028 tis. stravné ÚSP

Více

STANDARD č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov pro seniory Skalice STANDARD č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Domov U Biřičky Hradec Králové, K Biřičce 1240 Hradec Králové, Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory

Domov U Biřičky Hradec Králové, K Biřičce 1240 Hradec Králové, Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov U Biřičky Hradec Králové, K Biřičce 1240 Hradec Králové, 500 08 Domov pro seniory Domov U Biřičky Hradec Králové (dále jen DUB) je příspěvkovou organizací Královehradeckého kraje. Sociální služby

Více

V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu,

V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu, V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu, činnost i prostředky k uspokojení přání a potřeb našich klientů,

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: 1) Cílová skupina 2) Nabídka služeb (základní a fakultativní činnosti) 1) CÍLOVÁ SKUPINA Základním stavebním kamenem

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 1. Jméno, příjmení a titul žadatele:... 2. Bydliště: 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:.. Bydliště: Telefon: 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali. Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz Kontakty: Ředitelka: Ing. Milada Kubalíková tel. 491

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Str. 1 NÁZEV ZAŘÍZENÍ: Domov sv. Jana Křtitele s.r.o EMAIL: domov.lysuvky@seznam.cz TELEFÓN: +420 777 770 857, +420 777 770 858 TECHNICKÉ A METERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ:

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1, 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1, 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1, 395 01 Pacov Tel.: 565 383 096 IČ: 00511897 Bankovní spojení: KB Pelhřimov Fax: 565 442 295 DIČ: CZ511897 Č. účtu: 15639261/0100

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více