PREVALENCE KOUŘENÍ MEZI ZDRAVOTNICKÝM PERSONÁLEM NA II. INTERNÍ KLINICE 1. LF UK a VFN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREVALENCE KOUŘENÍ MEZI ZDRAVOTNICKÝM PERSONÁLEM NA II. INTERNÍ KLINICE 1. LF UK a VFN"

Transkript

1 PREVALENCE KOUŘENÍ MEZI ZDRAVOTNICKÝM PERSONÁLEM NA II. INTERNÍ KLINICE 1. LF UK a VFN Pavel Chrbolka Šimon Celerýn Radka Bočánková V Praze dne

2 Obsah : 1) Úvod 2) Metodika 3) Výsledky 4) Diskuse 5) Závěr 6) Literatura - 2 -

3 Úvod Kouření je chronickým onemocněním, které lze charakterizovat jako závislost na tabákových výrobcích, nejčastěji cigaretách. Jde celosvětově o velmi rozšířené onemocnění, ale paradoxně bývá zároveň onemocněním často opomíjeným. Tabák se do Evropy dostává v období výprav Kryštofa Kolumba do Ameriky a již v roce 1556 se v Evropě začíná pěstovat v Portugalsku. Výrazný vzestup kouření a zdravotních problémů s tím spojených se však popisuje až od 20.století, což je přičítáno především zákazu a trestání kouření do této doby a dále je nezbytné neopomenout zvýšenou produkci cigaret v důsledku vyrobení automatu na cigarety. Statistiky udávají, že v České republice kouří 29% populace starší 18 let a na nemoci spojené s kouřením umírá ročně 28 tisíc lidí. Odhaduje se, že začátkem tohoto desetiletí kouřila nejméně jedna třetina celosvětové dospělé populace. Je možné vysledovat vzestupný trend v prevalenci kouření ve většině rozvojových zemí, zatímco v mnoha průmyslově vyspělých zemích se celkové množství vykouřeného tabáku snížilo. Zároveň je ale nutné podotknout, že v průmyslově vyspělých zemích stále stoupá zastoupení žen kuřaček. Většina kuřáků začíná s opakovaným kouřením již v období dětství a dospívání. Celosvětově na následky kouření ročně umírají předčasně asi 4 miliony lidí, z nichž 1 milion připadá na země, které si pro špatnou ekonomickou situaci nemohou dovolit vynakládat potřebné prostředky na zdravotní péči. Osoba s dlouhodobou spotřebou tabáku má více než 50% pravděpodobnost, že zemře předčasně na nemoc způsobenou kouřením tabáku. Průměrně se odhaduje, že kouření zkracuje život o 6 až 18 let. Kouř tabáku obsahuje více než 4000 chemických sloučenin, přičemž převážná většina z nich má negativní vliv na lidské zdraví. Třemi hlavními složkami tabákového kouře jsou nikotin, dehet a oxid uhelnatý. Nikotin je látkou odpovědnou za vznik závislosti a za řadu jiných účinků, jako jsou trávicí obtíže, zvýšení tlaku krve, zrychlení tepu, vertigo, nauzea, tachykardie a další. Zároveň však bývají zmiňovány pozitivní účinky nikotinu, jako jsou udržení kontroly nad stresem, úzkostí, náladou a soustředěním. Hodnocení pozitivních účinků nikotinu je však založeno především na subjektivních dojmech a pro vysoce převažující rizika plynoucí z kouření je nelze brát jako důvod ke kouření. Podstatou vzniku závislosti na nikotinu je fakt, že jde o stimulující drogu, která však může paradoxně způsobovat jak stimulaci, tak i relaxaci (útlum). Potence nikotinu způsobovat závislost je vysvětlována jeho schopností spustit uvolňování dopaminu, působícího jako neuromediátor v centrálním nervovém systému. Na síle návyku se však podílí i další fakta, z nichž velmi významnými jsou psychologické aspekty kouření. Proto nezbytností v rámci terapie nikotinismu je nalezení jiné vhodné činnosti místo kouření, která bude vykonávána v situacích, kdy odvykající obvykle kouřil. Zpočátku se tedy vyvíjí závislost psychosociální, která postupně přechází do závislosti fyzické, z čehož plynou i abstinenční příznaky objevující se po vysazení. Obecně platí, že na nikotinu je fyzicky závislých 85% všech kuřáků. Fyzická závislost se vyvíjí většinou do dvou let po zahájení kouření, ale u některých jedinců nemusí vzniknout vůbec, což je patrné především u příležitostných kuřáků. Takových je však menšina. V organismu, především v mozku, jsou specifické nikotinové receptory, jejichž počet se u kuřáka závislého na nikotinu zvyšuje, což v budoucnosti může být jednou z příčin abstinenčních symptomů. Kromě toho mají kuřáci sníženou hladinu monoaminooxidázy B, přibližně asi o 40% proti nekuřáků, což farmakologicky vysvětluje psychiatrickou komorbiditu a i to, že kouření tabáku je gateway drug, tedy branou k jiným drogám. Dalšími hlavními složkami tabákového kouře jsou dehet a oxid uhelnatý. Dehet je směsí složenou z více než tisíce různých chemikálií, obsahující látky dráždivé i karcinogenní. Oxid uhelnatý je jedovatým plynem, vznikajícím jako vedlejší produkt při kouření cigaret a odpovědným za vznik karbonylhemoglobinu, derivátu hemoglobinu neschopného transportu kyslíku ke tkáním s následným rozvojem tkáňové hypoxie

4 Lze obecně shrnout, že kouření se celkově podílí na třech skupinách nemocí. Jsou jimi z 20-25% onemocnění kardiovaskulárního aparátu, dále je kouření dáváno do souvislostí přibližně s 30% různých nádorových onemocnění, z nichž nejčastější je bronchogenní karcinom, vyvíjející se v 90% u kuřáků. Asi ze 75% se kouření podílí na vzniku různých plicních onemocnění, jako jsou chronická bronchitis, emfyzém, chronická obstrukční choroba bronchopulmonální též zvaná nemoc kuřáků a mnohé další, příčinou úmrtí jsou však méně než z 1%. S vědomím, že právě na kardiovaskulární onemocnění umírá u nás více než polovina lidí, je lze označit za nejčastější příčinu smrti v důsledku kouření. Na prvním místě jde o akutní infarkt myokardu, vznikajícím v souvislosti s dlouhodobým procesem aterosklerózy. Ateroskleróza je výrazně akcelerována kouřením, což koreluje s přímou i nepřímou alterací endoteliální výstelky cév složkami tabákového kouře, dále se na vzniku endoteliální dysfunkce podílí zvýšená aktivace sympatoadrenálního systému zapříčiňující vasokonstrikci, zvyšuje se hladina fibrinogenu a inhibitoru aktivátoru plasminogenu, z čehož vyplývá spolu se zvýšením viskosity krve obecné protrombogenní působení. Onemocnění kardiovaskulárního aparátu se dále mohou manifestovat jako erektilní dysfunkce, ischemická choroba dolních končetin, cévní příhody mozkové či vzácně jako trombangiitis obliterans zv.buergerova nemoc. Většina kuřáků umírá na důsledky kouření v období 39 až 65 roky života, tedy ve středním věku. Dalšími onemocněními jsou např.katarakta, zvyšuje se riziko diabetu mellitu, zpomaluje se hojení pooperačních ran a urychluje se stárnutí kůže, zejména se projevující zvýšenou tvorbou vrásek. Nejčastěji zmiňovaným onemocněním v souvislosti s kouřením je bronchogenní karcinom, mající jako nejdůležitější rizikový faktor právě kouření. Česká Republika je na jednom z prvních míst na světě ve výskytu bronchogenního karcinomu u mužů. V naší zemi je udáváno 42% mužů kuřáků. Kuřák přibližně dvaceti cigaret denně má až třináctkrát vyšší riziko vzniku maligního nádorového procesu vycházejícího z epiteliální výstelky bronchů, tedy bronchogenního karcinomu. Plicní rakovinou trpí asi 24% dlouhodobých kuřáků. Problémem je, že karcinogenní účinky kouření tabákových výrobků se manifestují s mnohaletou latencí, a s touto skutečností souvisí, že i kdybychom nyní dosáhli nemožného - tedy okamžité úplné redukce kouřící populace, na poklesu incidence bronchogenního karcinomu by se to projevilo až za 20 let. Dalšími nádorová onemocnění vznikající z důsledků kouření jsou nádory v dutině ústní včetně karcinomu jazyka, nádory hrtanu a hltanu, jícnu, žaludku, pankreatu, ledvin, močového měchýře a dalších. Při kouření tabáku neexistuje žádné takzvané bezpečné množství. Pro minimalizaci rizika negativního ovlivnění zdraví plynoucího z kouření je nezbytné zdržet se kouření zcela a vyhýbat se i pasívnímu kouření, tj.inhalace kouře vznikajícího při spalování tabákových výrobků v našem okolí. Zdravotní dopad pasívního kouření je sledován zhruba od začátku 80.let, kdy byl zjištěn výskyt rakoviny plic u nekuřáků, jejichž partneři byli silnými kuřáky. Od této doby byla publikována řada epidemiologických studií, které jasně prokazují negativní vliv pasívního kouření na zdravotní stav exponované populace. Pasívní kouření velmi negativně ovlivňuje lidské zdraví a odhaduje se, že ve Velké Británii jsou každoročně až stovky případů bronchogenního karcinomu, vznikajícího u nekuřáků v důsledku pasívního kouření. Též dochází k zvýšení rizika vzniku onemocnění kardiovaskulárního aparátu, či k dekompenzaci onemocnění stávajících. Nevhodné je pasívní kouření u dětí a novorozenců, kde může zvýšit četnost infekcí dýchacích cest, kašle, zánětů středního ucha, dává se do souvislostí s bronchiálním astmatem a zvýšeným rizikem výskytu syndromu náhlého úmrtí dítěte. Pasívním kuřáctvím (obdobně i kuřáctvím aktívním) je alterována celá škála buněčných i humorálních specifických a nespecifických imunitních mechanismů, kdy v hodnotách imunoglobulinů pozorujeme největší změny především u IgG a IgA, kde dochází k redukci hodnot v průměru o 15-20% v porovnání s nekuřáckou populací. Významné změny se týkají též hodnot hladin IgE, které jsou u kuřáků i u exponovaných kuřáků zvýšené v průměru o 50%. Změny makrofágů a komplementového systému jsou indukovány víceméně sekundárně, a to především díky nedostatečné saturaci pasivních i aktivních kuřáků kyselinou askorbovou. Snížení fagocytární odpovědi u pasivních kuřáků vede ke snížené odpovědi na antigenní impulsy - 4 -

5 a tím k vyšší náchylnosti k bakteriálním i virovým onemocněním. Tato nedostatečnost makrofágového, fagocytárního i komplementového systému vede kompenzačně k nefunkčnímu zvyšování počtu bílých krvinek. Stále větší procento kuřáků cigaret hledá jako náhražky kouření jiné formy tabákových výrobků, zejména tabák šňupací. Oficiálně se hovoří o tabáku bezdýmém. Uvádí se, že až 47 milionů kuřáků v USA hledá tyto náhražky. Šnupání ale není bezpečnou formou užívání tabákových výrobků, neboť způsobuje rakovinu úst, onemocnění dásní a jiné, nicméně i přesto je celkové riziko několikanásobně nižší než při kouření. Snahy o snížení nebezpečnosti cigaret jsou pozorovatelné od roku 1950, odkdy jsou datovány první údaje o škodlivém působení kouření na zdraví. Nejprve se objevily cigarety s filtrem, kdy se ale zjistilo, že tento filtr zachytí pouze zlomek látek vznikajících při spalování tabáku, navíc se zpočátku vyráběly s azbestovými vlákny. Od osmdesátých let 20. století se setkáváme s označením cigaret Light, kdy snahou tabákového průmyslu je vzbudit dojem, že některé formy jejich výrobků jsou méně škodlivé. Označení Light je však matoucí a nejednou je kouření těchto cigaret spjato s ještě vyšším rizikem negativního ovlivnění zdraví, proto bude prodej těchto cigaret od roku 2004 v EU zakázán. Metod odvykání kouření, tedy metod terapie tabakismu je mnoho. Zmiňují se např. sebeodvykání, výchovné programy, poradny pro odvykání kouření, hypnóza, akupunktura, poradenství lékaře a využití náhradní terapie nikotinem. Mnohé metody využívají několik přístupů současně. Úspěšnost jednotlivých metod je různá, pro hypnózu či akupunkturu se udávají hodnoty úspěšnosti kolem 5% po jednom roce, zatímco programy spjaté s využitím náhradní nikotinové terapie vykazují až padesátiprocentní úspěšnost. Kritériem pro posuzování úspěšnosti odvykání kouření je dlouhodobá absolutní a verifikovaná abstinence. Nejdůležitější je vlastní kuřákovo rozhodnutí přestat kouřit. Jestliže se rozhodne přestat kouřit, následně je mu pomocí při odvykání jakákoliv výše uvedená metoda. Naprostá většina (asi 96%) bývalých kuřáků přestala kouřit bez cizí pomoci, pomoc odborníka vyhledá tedy jen malý počet kuřáků rozhodnutých přestat. Moderní koncepce léčby kuřáctví spočívá v ovlivnění sociálně-psychologických vazeb behaviorální terapií při současné medikamentózní léčbě v případě drogové závislosti. Postupy se aplikují současně a dostatečně dlouho, aby došlo k nalezení a ovětření nové formy chování, nového životního stylu. Po celou dobu je na nikotinu závislému kuřákovi dodáván nikotin tzv.nikotinovou náhradní terapií v poněkud menším množství. Náhradní terapie nikotinem je založena na principu potlačení vzniku abstinenčních příznaků alternativním přísunem nikotinu. Nikotinová náhradní terapie zvyšuje úspěšnost při odvykání kouření. Existují různé formy, jak lze nikotin do organismu alternativní cestou přivádět, nejčastěji se uvádějí nikotinové náplasti, žvýkačky, inhalátor či sublingvální tablety. Součástí terapie tabakismu je i aplikace antidepresívně působícího bupropionu (Zyban tbl.). V terapii tabakismu nejsou vzácností i opakované relapsy, což může být, zvláště u kuřáků silně motivovaných přestat kouřit, zdrojem znepokojení až stresů a ztráty sebedůvěry. Většina bývalých kuřáků, kteří se nakonec úspěšně zbavili své závislosti, mívá v anamnéze 3-4 relapsy. Lékař by proto měl opakovaně sledovat průběh procesu odvykání alespoň po dobu 6 měsíců a při relapsu pacienta podpořit a uklidnit sdělení, že jde o velmi častou příhodu v rámci odvykání. Součástí boje proti tabakismu jsou obecné aktivity za nekuřáctví, zaměřené nikoliv osobně proti kuřákům, ale jsou vedeny především na obranu nekuřáků. Aktivity sledujeme především na poli vytváření nekuřáckých prostředí, zákazu kouření ve veřejných budovách, zdravotnických zařízeních, školách, dopravních prostředcích, dále ve výchově nekuřácké generace a v neposlední řadě jde o podporu kuřáků při odvykání kouření

6 Metodika Dne jsme cíleně navštívili II.interní kliniku 1. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze za účelem zjištění prevalence kuřáctví mezi zdravotnickým personálem. Potřebné informace jsme získávali pomocí řízeného rozhovoru s pracovníky, kdy mezi dotázanými byli lékaři, zdravotní sestry a pomocný personál. Dotazník sestává celkem z jedenácti otázek, s oddělenou částí s otázkami pro lékaře. V první části je sedm otázek, jež byly položeny všem respondentům. Kromě základních údajů týkajících se pohlaví, věku a pracovního zařazení, jsou zde otázky týkající se kuřáckého návyku, kdy rozlišujeme pět kategorií (pravidelný kuřák, příležitostný kuřák, uživatel jiných tabákových výrobků než cigaret, bývalý kuřák a nekuřák), dále otázka motivace kouřícího respondenta ke snaze s kouřením přestat a eventuálních pokusů o abstinenci. Druhá část dotazníku obsahuje čtyři otázky, jež jsme kladli pouze lékařům, týkající se dotazování se pacientů, zda-li kouří, dále formy doporučení ke zdržení se kouření, farmakoterapie závislosti a znalosti preparátů užívaných k léčbě závislosti na tabáku. VZOR DOTAZNÍKU : 1.otázka: pohlaví - muž - žena 2.otázka: věk 3.otázka: pracovní zařazení - lékař - sestra - jiní 4.otázka: pracoviště všechny rozhovory jsou s pracovníky II.interní kliniky 5.otázka: kuřácký návyk: - p r a v i d e l n ý k u ř á k tzn. kouří v době šetření nejméně 1 cigaretu denně a) kolik cigaret denně b) v kterém roce vykouřil svoji první cigaretu - p ř í l e ž i t o s t n ý k u ř á k ten kouří v době šetření, ale ne denně a) první cigareta ve věku - u ž í v á n í j i n ý c h t a b á k o v ý c h v ý r o b k ů n e ž c i g a r e t a) doutník, dýmka, bezdýmý tabák kolikrát denně - b ý v a l ý k u ř á k - tzn. dříve kouřil denně, nyní nekouří a) věk první cigarety b) věk ukončení kouření - 6 -

7 - n e k u ř á k tzn. nekouřil buď vůbec nebo vykouřil méně než 100 cigaret během svého života 6. Pokud by bylo možné, přál/a byste si s kouřením přestat? 7. Zkoušel/a jste někdy přestat? a) objektivně b) kolikrát c) nejdelší abstinence (měsíce, roky)... Dále následovaly otázky jen pro lékaře: 8. Ptáte se každého pacienta, jestli kouří? 9. Jakou formu doporučíte, aby kuřáci přestali? a) jen krátké doporučeni přestat b) doporučení přestat + brožura c) doporučení návštěvy poradny d) žádná z uvedených možností 10. Léčil jste někdy závislost svých pacientů farmakologicky? 11. Jaké farmakologické preparáty k léčbě závislosti na tabáku na našem trhu znáte? - zaznamenali jsme všechny preparáty, které lékař uvedl - 7 -

8 Výsledky 1) OBECNÉ ZHODNOCENÍ SOUBORU DOTÁZANÝCH : počet dotázaných respondentů: celkem : 100 lékařů: 28 sester : 57 jiné : 15 z toho muži: 30 muži: 19 muži : 2 muži : 9 z toho ženy: 70 ženy : 9 ženy : 55 ženy: 6 průměrný věk: celkem : 33,02 let ženy : 33,12 let muži : 32,76 let VYHODNOCENÍ KUŘÁCKÉHO NÁVYKU MEZI DOTÁZANÝMI BEZ ROZLIŠENÍ PROFESE : NÁVYK počet procenta pravidelný kuřák 31 31% příležitostný kuřák 3 3% jiné formy tabáku 0 0% bývalý kuřák 15 15% Nekuřák 51 51% CELKEM 100 Kuřácký návyk pravidelný kuřák; 31% nekuřák; 51% příležitostný kuřák; 3% jiné formy tabáku; 0% bývalý kuřák; 15% - 8 -

9 2) ZHODNOCENÍ SOUBORU LÉKAŘŮ : Lékaři pravidelný kuřák 17% příležitostný kuřák 4% jiné formy tabáku 0% bývalý kuřák 18% nekuřák 61% Soubor lékařů nekuřák 61% pravidelný kuřák 17% bývalý kuřák 18% jiné formy tabáku 0% příležitostný kuřák 4% Počet lékařů ptajících se na kouření pacienta : 100% počet z % Forma doporučení přestat kouřit : krátké doporučení : % brožura leták : ,28% doporučení poradny: ,71% žádná intervence : % - 9 -

10 Forma doporučení přestat kouřit 80% 70% 60% 50% Procento lékařů 40% 30% 20% 10% 0% krátké doporučení brožura leták doporučení poradny Forma doporučení žádná intervence Farmakoterapie tabakismu z počet celku procenta ANO ,28% NE ,71% Užití farmakoterapie při léčbě tabakismu 100,00% 50,00% 0,00% ANO NE Preparáty počet z celku procenta Znalosti farmakoterapie tabakismu Nicorette % Zyban ,14% Znalost lékařů 100% 50% 0% Nicorette Zyban Firemní preparát

11 3) ZHODNOCENÍ SOUBORU ZDRAVOTNÍCH SESTER Zdravotní sestry pravidelný kuřák 32% příležitostný kuřák 4% jiné formy tabáku 0% bývalý kuřák 12% nekuřák 52% Soubor zdravotních sester nekuřák; 52% pravidelný kuřák; 32% bývalý kuřák; 12% jiné formy tabáku; 0% příležitostný kuřák; 4%

12 4) ZASTOUPENÍ KUŘÁKŮ MEZI POMOCNÝM PERSONÁLEM : Pomocný personál pravidelný kuřák 53% příležitostný kuřák 0% jiné formy tabáku 0% bývalý kuřák 20% nekuřák 27% Soubor pomocného personálu nekuřák; 27% bývalý kuřák; 20% pravidelný kuřák; 53% příležitostný kuřák; 0% jiné formy tabáku; 0%

13 ZHODNOCENÍ KUŘÁCKÉHO NÁVYKU : pravidelný počet z celku procenta 1.cigareta chce přestat zkusilo přestat x krát abst.(měs) % 16,64 62% 42% 2,31 7,78 Všichni % 15,66 41% 42% 2,6 8,65 Všichni (M) % 17,26 74% 42% 2,12 7,25 Všichni (Ž) % 17,2 40% lékaři % 17 50% lékaři (M) % 18 0% lékaři (Ž) % 17,27 72% 38% 2,28 8,14 sestry % 15,5 0% Sestry (M) % 17,5 81% 43% 2,28 8,14 sestry (Ž) % 14,87 12,50% 75% 1 7,37 jiné % 14,83 0% 83% 2,6 8,65 jiné (M) % 15 50% 50% 1 1 jiné (Ž) příležitostný počet z celku procenta 1.cigareta chce přestat zkusilo přestat abst.(měs) % 15,66 66% 0% Všichni % Všichni (M) % 15,66 66% 0% Všichni (Ž) % 14 0% 0% lékaři % lékaři (M) % 14 0% 0% lékaři (Ž) % 16,5 100% 0% sestry 0 2 0% sestry (M) % 16,5 100% 0% sestry (Ž) % jiné 0 9 0% jiné (M) 0 6 0% jiné (Ž) jiné tabák.výrobky počet z celku procenta celý soubor % % lékaři % sestry % jiné bývalý kuřák počet z celku procenta % Všichni % Všichni (M) % Všichni (Ž) % lékaři % lék.(m) % lék.(ž) % sestry 0 2 0% ses.(m) % ses.(ž) % jiné % jiné(m) % jiné(ž)

14 nekuřák počet z celku procenta % Všichni % Všichni (M) % Všichni (Ž) % lékaři % lék.(m) % lék.(ž) % sestry 0 2 0% ses.(m) % ses.(ž) % jiné % jiné(m) % jiné(ž) 5) ZASTOUPENÍ PRAVIDELNÝCH KUŘÁKŮ CHTĚJÍCÍCH PŘESTAT Pravidelní kuřáci : Zkusilo Chce přestat Lékaři 40% 0% Sestry 72% 38% Pomoc.personál 13% 75% Zastoupení kuřáků chtějících přestat 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 72% 75% 40% 38% 13% 0% Lékaři Sestry Pomoc.personál Chtějí Zkusilo 6) ZHODNOCENÍ PRŮMĚRNÉHO VĚKU 1.CIGARETY Kategorie Prům.věk Všichni 16,51 všichni (M) 16 všechny (Ž) 16,81 Lékaři 16,63 lék.(m) 16,87 lék.(ž) 16 Sestry 17 ses.(m) 15,5 ses.(ž) 17,12 Jiné 15,18 jiné(m) 15,25 jiné(ž)

15 Průměrný věk 1.cigarety věk 17, , , , ,5 všichni všichni (M) všechny (Ž) lékaři lék.(m) lék.(ž) sestry ses.(m) ses.(ž) jiné jiné(m) jiné(ž) 7) ZHODNOCENÍ SNAHY PRAVIDELNÝCH KUŘÁKŮ PŘESTAT KOUŘIT Zkusilo přestat x krát prům. abst. (měs) všichni 2,31 7,78 lékaři 0 0 sestry 2,28 8,14 pomoc.personál 1 7,37 Snaha přestat kouřit mezi pravidelnými kuřáky x krát prům. abst. (měs) všichni lékaři sestry pomoc.personál

16 Diskuse Procentuální zastoupení kuřáků v získaném souboru odpovídá zhruba procentuálnímu rozložení kuřáků v naší populaci.ale například procento mužů kuřáků (40%) bylo výrazně ovlivněno pomocným zdravotnickým personálem, kde kouří plných 67% mužů, zatímco mezi lékaři - muži je to pouze 21%. Ten samý trend bychom mohli najít i u žen kuřaček: lékařky 11%, zdravotní sestřičky 29%, pomocný personál 33%. Nabízí se souvislost mezi dosaženým vzděláním a zastoupením kuřáků v dané skupině. Pro ověření této hypotézy by bylo zřejmě potřeba rozsáhlejší studie. Věk 1. cigarety odpovídá tomu, že asi 90% kuřáků začíná s kouřením před dosažením 18 let. 62% kuřáků by si přálo s kouřením přestat, ovšem už jen 42% se o to někdy pokoušelo. Plných 74% žen kuřaček by chtělo přestat s kouřením, ale už jen 42% z nich se o to pokusilo! Naopak u mužů je chuť k ukončení kouření menší, navzdory tomu mají muži větší úspěchy s odvykáním než ženy. Nikdo z dotazovaných neuvedl užívání jiných tabákových výrobků než cigaret (doutník, dýmka, bezdýmový tabák). Naši lékaři se svých pacientů na kouření ptají, ovšem kuřáky ve většině případů (75%) jen krátce informují o možných rizicích a nutnosti s kouřením přestat. Preparáty užívané při léčbě závislosti na nikotinu lékaři dobře znají, ale pouze 14% z nich tyto preparáty někdy použilo na léčbu svých pacientů. Závěr Přestože náš průzkum byl zaměřen na zdravotnický personál, množství kuřáků se příliš neliší od jejich zastoupení v běžné populaci. Tyto výsledky jsou poměrně znepokojivé především proto, že lékaři se sestrami mají vliv nejen na své okolí, ale hlavně na své pacienty a bylo by proto velmi potřebné, aby přinejmenším mezi lékaři počet kuřáků ještě výrazněji klesl. Mezi muži bylo zjištěno 40% kuřáků, mezi ženami 27% kuřaček. V naší práci se příliš neukázal očekávaný stoupající trend v počtu mladých kuřaček. 1. cigareta vykouřená průměrně v 16.6 letech opět jasně ukázala vysoký podíl začínajících kuřáků mezi mladší populací. Je proto nutné především na tuto skupinu zaměřit naše preventivní programy. V případě úspěchu této osvěty můžeme dosáhnout výrazného snížení počtu kuřáků

17 Literatura 1. Bencko, V. et al. : Hygiena učební texty k seminářům a praktickým cvičením, Karolinum, Praha, 2002, 205s. 2. Králíková,E., Kozák,J.T.: Jak přestat kouřit, Maxdorf, Praha, 1997, 89s

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn KOUŘEN ENÍ TABÁKU A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ Eva Králíkov ková, Lenka Štěpánková Centrum léčby l závislosti z na tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN Primárn rní prevence rizikového chování specializace versus

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Nikotinismus Odvykání kouření. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nikotinismus Odvykání kouření. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nikotinismus Odvykání kouření Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nikotinismus 1 Zneužívání tabáku a tabákových výrobků Závislost organismu na droze Vliv na mozek je stále ještě ne zcela jasný Zvyšuje

Více

Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý

Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý webinář pro sestry v České republice cílený na pomoc kuřákům

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení

Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení Eva Králíková Lenka Štěpánková Centrum léčby závislosti na tabáku 1.LF UK a VFN,

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC

KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC Tiskové materiály Listopad 2011 Čím je vinna cigareta Každý rok na celém světě zmaří kouření cigaret život více lidem než HIV, tuberkulóza a malárie dohromady.

Více

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7 Stop Smoking Chronické onemocnění ledvin Chronic kidney disease chapter 7 Je prokázáno, že kouření je nezdravý zvyk. Cigarety jsou dnes nejběžnějším způsobem kouření. Mezi jiné způsoby kouření patří dýmky

Více

Prevence užívání návykových látek důsledky kouření

Prevence užívání návykových látek důsledky kouření Prevence užívání návykových látek důsledky kouření určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. KOUŘENÍ A TRÁVÍCÍ ÚSTROJÍ kouření otupuje čich

Více

Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu.

Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu. Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu. 1 Předtím, než začneme, bychom rádi poděkovali za finanční

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

bez tabáku Pro obec Bolatice zpracovala Bc. Kristina Adamcová

bez tabáku Pro obec Bolatice zpracovala Bc. Kristina Adamcová Den bez tabáku Tento materiál byl vydán v rámci projektu Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice, financovaného z Revolvingového programu Ministerstva životního prostředí České republiky 31. květen

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 24 let činnosti Ligy proti rakovině Praha Hlavní cíl snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění v České republice Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti

Více

Informační bulletin I. Q 2007. Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Informační bulletin I. Q 2007. Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Informační bulletin I. Q 2007 Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 WORLD HEALTH ORGANIZATION CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION CELOSVĚTOVÁ STUDIE KUŘÁCTVÍ MEZI ZDRAVOTNÍKY

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Česká koalice proti tabáku: aktivity, preventivní programy pro školy

Česká koalice proti tabáku: aktivity, preventivní programy pro školy Česká koalice proti tabáku: aktivity, preventivní programy pro školy Kateřina Langrová Česká koalice proti tabáku www.dokurte.cz Projekt Centra léčby závislosti na tabáku www.clzt.cz Kontext: kouření -

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Azbest a jeho účinky na zdraví

Azbest a jeho účinky na zdraví Azbest a jeho účinky na zdraví B. Dlouhá Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Státní zdravotní ústav Praha Azbest prevence a minimalizace rizik 15.3.2012 Azbest. Azbestové vlákno RIZIKOVOST AZBESTU

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Informační bulletin I. Q 2008. Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Informační bulletin I. Q 2008. Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Informační bulletin I. Q 2008 Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 31. květen Světový den bez tabáku Světová zdravotnická organizace každoročně vyhlašuje 31. květen jako Světový

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK

SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK TISKOVÁ KONFERENCE 21. srpna 2012 České děti a mládež, dle mezinárodních studií, následují špatný životní styl zahrnující níže uvedené faktory: nedostatek

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Obsahem teoretické části je vymezení kojeneckého věku, kojeneckého plavání, nejčastějších onemocnění související s pobytem

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě SOCIOEKONOMICKÁ DEPRIVACE A ZDRAVÍ STRUČNÝ PŘEHLED VÝSLEDKŮ VYBRANÝCH EPIDEMIOLOGICKÝCH STUDIÍ Šplíchalová Anna, Šlachtová Hana Fejtková Petra, Tomášková Hana Polaufová

Více

(Léková) závislost. 17. května 2007. Ústav farmakologie. (tentokrát doopravdy) Jan Strojil. Léková závislost

(Léková) závislost. 17. května 2007. Ústav farmakologie. (tentokrát doopravdy) Jan Strojil. Léková závislost (Léková) závislost (tentokrát doopravdy) Ústav farmakologie 17. května 2007 Závislost užívání (látky) se stává kompulzivní (většinou) centrálně působící (látky) Typy (závislosti) fyzická (abstinence) psychická

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 6 žákovská verze Téma: Kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí měřená množstvím CO 2 Změna ve složení vzduchu měřená množstvím CO 2 v cigaretovém

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Postoj studentů SŠ ke kouření. Jozef Bocán

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Postoj studentů SŠ ke kouření. Jozef Bocán Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Postoj studentů SŠ ke kouření Jozef Bocán Bakalářská práce 2008 2 3 SOUHRN A KLÍČOVÁ SLOVA SOUHRN Bakalářská práce se zabývá postojem studentů středních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Máte potíže se srdcem?

Máte potíže se srdcem? Máte potíže se srdcem? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Srdečně-cévní onemocnění mohou mít negativní vliv na Váš sexuální život Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se v rámci Roku prevence v březnu zaměřila na prevenci plicních onemocnění. Nemocemi plic trpí až 30 % populace

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se v rámci Roku prevence v březnu zaměřila na prevenci plicních onemocnění. Nemocemi plic trpí až 30 % populace Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se v rámci Roku prevence v březnu zaměřila na prevenci plicních onemocnění Nemocemi plic trpí až 30 % populace NA PLICNÍ NEMOCI ZEMŘE CELOSVĚTOVĚ 10 MILIONŮ LIDÍ ROČNĚ

Více

SOUČASNÉ MOŽNOSTI LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU OD AMBULANTNÍCH ORDINACÍ PO NEMOCNICE, VÍCEČETNÉ

SOUČASNÉ MOŽNOSTI LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU OD AMBULANTNÍCH ORDINACÍ PO NEMOCNICE, VÍCEČETNÉ SOUČASNÉ MOŽNOSTI LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU OD AMBULANTNÍCH ORDINACÍ PO NEMOCNICE, VÍCEČETNÉ ZÁVISLOSTI Eva Králíková Ústav hygieny a epidemiologie 1.LF UK a VFN, Centrum léčby závislosti na tabáku III.

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Kouření dětí a mladistvých

Kouření dětí a mladistvých Kouření dětí a mladistvých Kouření je považováno za jednu z nejrozšířenějších civilizačních chorob ve světě a škodlivé účinky kouření již prokázaly mnohé vědecké pokusy a studie. Dnešní svět čelí tabákové

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Rizika farmakoterapie pri odvykaní fajčenia - novinky a postupy. MUDr. Jozef Čupka SVL ČLS JEP

Rizika farmakoterapie pri odvykaní fajčenia - novinky a postupy. MUDr. Jozef Čupka SVL ČLS JEP Rizika farmakoterapie pri odvykaní fajčenia - novinky a postupy MUDr. Jozef Čupka SVL ČLS JEP Nikotin Alkaloid obsažený v listech tabáku Selektivní agonista nikotinových receptorů v CNS i v periferii absorpce

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

ZÁVISLOST NA TABÁKU A JEJÍ LÉČBA (V LÉKÁRNĚ)

ZÁVISLOST NA TABÁKU A JEJÍ LÉČBA (V LÉKÁRNĚ) ZÁVISLOST NA TABÁKU A JEJÍ LÉČBA (V LÉKÁRNĚ) MUDr. Alexandra Kmeťová, MUDr. Eva Králíková, CSc. Centrum pro závislé na tabáku a III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Předpokládám, že v lékárnách se

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

Rakovina není náhoda

Rakovina není náhoda Rakovina není náhoda Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů mezi studenty středních škol Agentura J.L.M. VII/2011 Výsledky průzkumu mezi studenty středních škol v rámci osvětové akce Rakovina

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. Tereza Peklová ZÁVISLOST NA NIKOTINU A MOŽNOSTI JEJÍHO LÉČENÍ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. Tereza Peklová ZÁVISLOST NA NIKOTINU A MOŽNOSTI JEJÍHO LÉČENÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5349 Tereza Peklová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R007 ZÁVISLOST NA NIKOTINU A MOŽNOSTI JEJÍHO LÉČENÍ Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více