Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý"

Transkript

1 Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý webinář pro sestry v České republice cílený na pomoc kuřákům s odvykáním. Zaznamenali jsme značný pokrok v oblasti kontroly tabáku, nicméně může být uděláno mnohem více, pokud by se celosvětově zapojilo 19 milionů všeobecných sester a porodních asistentek. 1

2 Než začneme, rádi bychom poděkovali za finanční podporu pro tento projekt: Nadaci Bristol-Myers Squibb a také University of California, Los Angeles School of Nursing, USA. 2

3 Českým partnerem projektu je Společnost pro léčbu závislosti na tabáku. 3

4 Dalšími partnery projektu je Mezinárodní společnost sester v onkologické péči a School of Nursing, University of California, Los Angeles, USA. 4

5 Cílem projektu je vzdělávání sester v České republice a Polsku o možnostech jak pomoci pacientům s odvykáním kouření, včetně těch, kteří kouří po stanovení onkologické diagnózy. Kouření po stanovení takové diagnózy hraje významnou roli a pokud sestry pomohou kuřákům přestat, mohou mít výrazný dopad na léčbu a uzdravení. 5

6 Od poloviny 20. století jsou dobře známé důkazy o dopadech a ničivých zdravotních důsledcích kouření. Nyní také víme, že významnou roli v pomoci pacientům přestat kouřit mohou sehrát právě sestry. Nicméně pouze málo sester je připraveno pomoci pacientům v léčbě této chronické nemoci. Přestože kouření představuje nejčastější příčinu úmrtí na rakovinu, není závislost na tabáku zahrnuta v mnoha osnovách zdravotnických škol včetně těch ošetřovatelských. To je důvodem, proč byl tento speciální webinář připraven. Vzhledem k tomu, že přibližně 30 % všech úmrtí na nádory jsou připisovány kouření, měla by být léčba závislosti na tabáku součástí dobré onkologické praxe. Cílem tohoto webináře je pomoci změnit klinickou praxi sester tak, aby kouřící onkologičtí pacienti dostali podporu, kterou potřebují. 6

7 Tento projekt má hned několik cílů. Prvým cílem je přehled statistických údajů o užívání tabáku a souvisejících úmrtnosti celosvětově a v České republice. Bude popsán vztah nádorů k užívání tabáku a expozici tabákovému kouři. Také probereme pokračování v kouření po stanovení onkologické diagnózy. 7

8 Budeme diskutovat o tom, jak může kouření negativně ovlivnit výsledek onkologické léčby a jak může zanechání kouření tyto výsledky zlepšit. Doufáme, že tento webinář pomůže sestrám nabízet léčbu závislosti na tabáku pacientům s nádorem na základě medicíny založené na důkazech. 8

9 Užívání tabáku je celosvětově stále hlavní příčinou předčasných úmrtí a onemocnění. Globálně kouří více než 1 miliarda lidí a ročně umírá předčasně asi 6 milionů lidí na nemoci způsobené kouřením. Tato úmrtí zahrnují lidí, kteří umírají kvůli expozici pasivnímu kouření. Bude-li tento trend pokračovat, odhadovaný počet úmrtí v roce 2030 je více než 8 milionů. Tyto statistiky mohou být změněny, pokud bude více lidí odvykat a budeme-li účinně chránit adolescenty, aby nezačínali kouřit. 9

10 Každá země ve východní Evropě má různé vzorce užívání tabáku. V České republice je více než 2,2 milionu kuřáků, což činí přibližně třetinu populace ve věkové skupině 15 let a starší. Kouří tedy asi třetina českých mužů a 26,3% žen, tj. jedna že čtyř. Přestože došlo k poklesu prevalence kuřáků od poloviny 80. let, kdy kouřila více než polovina mužské populace a více než třetina žen, prevalence zůstává nadále vysoká a je příčinou mnoha utrpení. Problémem je skutečnost, že kouří 25,7% mladých lidí ve věku 13 až 15 let. Naopak dobrou zprávou je, že počet odvykajících se v České republice každoročně zvyšuje. 10

11 Užívání tabáku je nejvýznamnější preventabilní příčinou předčasných úmrtí a nemocí i v Čechách. Odhadovaný počet úmrtí na nemoci způsobené tabákem byl v roce , včetně úmrtí u dospělých ve věku let. Užívání tabáku je tak odpovědno za 22 % všech předčasných úmrtí u mužů a 8 % všech předčasných úmrtí u žen. 11

12 Je obecně známo, že kouření způsobuje nádory. Tabákový kouř obsahuje tisíce složek, které tumory zapříčiňují. Zde jsou uvedeny příklady plynů a částic spjatých s nádory. Všimněte si, že nikotin není příčinou zdravotních dopadů užívání tabáku. 12

13 Tabák způsobuje 22% úmrtí na onkologická onemocnění celosvětově. Vdechování tabákového kouře způsobuje poškození plicních tkání a změny na buněčné úrovni. Tyto změny v buňkách vedou k transformacím způsobujícím růst nádorových buněk. Genetické mutace zvyšují riziko prekancerózních lézí a riziko metastáz. Odvykání kouření přináší mnoho zdravotních výhod, včetně snížení rizika vzniku nádorů. Je ale zřejmé, že zanechání kouření i po zjištění onkologické diagnózy přináší benefity. 13

14 Největší část úmrtí v důsledku kouření v České republice jsou nádorová onemocnění včetně úmrtí na karcinom plic. 14

15 Je důležité si uvědomit, že karcinom plic byl před sto lety téměř neznámou diagnózou. Byl to vzácný typ nádoru dříve, než byly cigarety vyráběné strojově a masivně propagovány. Vzhledem k tomu, že karcinom plic je v brzkých stadiích těžce diagnostikovatelný a bohužel je tedy často diagnostikován až v pokročilém stádiu, kdy je léčba svízelná, patří ke smrtelným nemocem. Karcinom plic je stále hlavní příčinou úmrtí na nádory celosvětově, přičemž většina případů je způsobena právě kouřením. Tato nemoc je téměř kompletně preventabilní, pokud eliminujeme užívání tabáku. Vyšší riziko představuje i expozice pasivnímu kouření. 15

16 Rakovina plic je nejčastějším onkologickým onemocněním na světě a České republice patří třináctá příčka v celosvětovém žebříčku z hlediska počtu případů rakoviny plic na 100,000 obyvatel. Muži v České republice mají třináctou nejvyšší úmrtnost na karcinom plic na světě. Úmrtnost českých žen je mezi prvními 25 zeměmi na světě, konkrétně na 24. místě. 16

17 Kromě rakoviny plic je i mnoho dalších nádorů způsobeno užíváním tabáku, včetně nádorů hlavy a krku, ledvin, močového měchýře, tlustého střeva, konečníku, jícnu, slinivky břišní, žaludku, jater, dělohy a děložního čípku, prostaty a myeloidní leukémie. Mnoho lidí, včetně zdravotníků, není informováno o vyšším riziku vzniku uvedených nádorů v souvislosti s užíváním tabáku. 17

18 Někteří pacienti pokračují v kouření i po onkologické diagnóze přesto, že vědí, že onemocněli v důsledku kouření. Informace o kuřáckém statusu nejsou vždy shromažďovány, nicméně v jedné americké studii kouřila polovina pacientů po roce od stanovení diagnózy karcinomu plic v časném stádiu, který byl potenciálně vyléčitelný. V jiné studii pacientů s počátečním stádiem karcinomu plic nepřestalo kouřit nebo relabovalo 30-50% kuřáků. 18

19 Ne pro všechny pacienty s rakovinou je dostupná podpora v odvykání kouření,, která může změnit úspěšnost jejich onkologické léčby. Dle studie ze Spojených států amerických se méně než polovině kuřáků s nádory dostane pomoci s odvykáním kouření. Jiná studie uvádí, že pouze 6 % kuřáků s výhledově léčitelným nádorem plic bylo intervenováno stran kouření a byly jim poskytnuty léky. 19

20 Existuje mnoho důvodů, proč pomáhat pacientům přestat kouřit po onkologické diagnóze. Víme, že pokračování v kouření ovlivňuje negativně onkologickou léčbu včetně chirurgické, radiační a chemoterapie. Naopak odvykání kouření prodlužuje dožití a snižuje riziko recidivy nebo vzniku dalších nádorů. Zanechání kouření sníží riziko jiných nemocí souvisejících s kouřením, jako je onemocnění srdce a chronická obstrukční plicní nemoc. Přestat kouřit může zlepšit příznaky a také kvalitu života. 20

21 Jsou-li onkologičtí pacienti operováni a jedná-li se o kuřáky, mají zvýšené riziko komplikací. Patří mezi ně zvýšený výskyt perioperačních a pooperačních kardiovaskulárních příhod, jako akutní infarkt myokardu a plicních komplikací, jako je embolie plicní a pneumonie. Pokračování kouření je spojeno se zhoršeným hojením ran. Tito pacienti bývají po operaci hospitalizováni déle ve srovnání s nekuřáky a mohou mít kratší dobu dožití. 21

22 Kuřáci s nádorem podstupující radioterapii mají zvýšené riziko plicních infekcí, plicní fibrózy a zánětů plic. Také mají vyšší riziko ztráty hmotnosti. Radiační terapie u kuřáků je v léčbě nádorů méně účinná. Také doba dožití je u kuřáků nižší a naopak, mají vyšší riziko dalšího primárního nádoru plic. 22

23 Kouření během chemoterapie zvyšuje výskyt nežádoucích účinků a snižuje účinnost takové terapie. Nikotin ovlivňuje metabolismus chemoterapeutik, brání buněčné smrti a podporuje růst buněk in vitro. Máme také důkazy o tom, že cílená terapie se jeví účinnější u nekuřáků než kuřáků. 23

24 Pokračování v kouření ovlivňuje komplikace léčby nádorů i u pacientů s nádory, které nevznikly v důsledku kouření. Například kuřačky s karcinomem prsu podstupující radioterapii mají větší pravděpodobnost vzniku nádorové duplicity ve srovnání s nekuřačkami. I když jsou pacienti léčeni pro onkologickou nemoc, i další nemoci v důsledku kouření mohou ovlivnit jejich zdravotní stav, rekonvalescenci a kvalitu života. Mezi tyto nemoci patří například nemoci srdce, dýchacích cest, vředová choroba gastroduodenální, osteoporóza, šedý zákal či degenerace makuly. 24

25 Dobrou zprávou je, že se objevují stále nové a nové důkazy o pozitivním vlivu zanechání kouření i po stanovení onkologické diagnózy. Mezi ně patří například snížené riziko recidivy, snížení výskytu komplikací léčby, snížení rizika nádorové duplicity, zlepšení kvality života, snížená intenzita příznaků a delší přežití. 25

26 I po zjištění rakoviny má zanechání kouření příznivý efekt na celkové zdraví. To znamená snížení rizika nemocí srdce, respiračních nemocí, vředové choroby gastroduodenální, osteoporózy, šedého zákalu či makulární degenerace. 26

27 Sestry mohou pomoci kuřákům s rakovinou významně pomoci. I jen krátká intervence má význam při odvykání kouření. To znamená: ptát se na kouření, jasně poradit pacientům přestat, posoudit ochotu přestat, pomoc s léčbou a plánování kontrolních návštěv. V případě zájmu o podrobnější informace si prosím přečtěte první webinář. 27

28 Existuje mnoho mýtů a mylných dojmů v souvislosti s léčbou závislosti na tabáku. Jedním z nich je tvrzení, že je příliš stresující přestat kouřit po stanovení onkologické diagnózy. Faktem je, že naprostá většina kuřáků se pokusí přestat po zjištění karcinomu plic. 28

29 Prvním krokem je dotaz na kuřácký status. Dotaz na kouření a jeho záznam do karty pacienta by měl být součástí Vaší rutinní praxe u onkologických pacientů. Tato informace by měla zahrnovat současné užívání tabáku a kuřáckou anamnézu včetně informací o minulých pokusech přestat kouřit. Více než 70 % kuřáků bylo tázáno na kuřácký status během návštěvy lékaře, nicméně pouze méně než polovina z nich obdržela radu přestat kouřit. Důležité je také zhodnocení expozice tabákovému kouři, protože 31 % dospělých je vystaveno pasivnímu kouření ve svých domovech. 29

30 Někdy se zdravotníci zdráhají zeptat na kouření svých pacientů, protože v nich nechtějí vyvolat pocit viny, zejména po zjištění onkologické diagnózy. K potlačení strachu ze způsobení stigmatu slouží několik strategií. Za prvé, je důležité, aby pacienti stejně jako zdravotníci pochopili důležitost této informace, jelikož kouření může ovlivnit léčbu a rekonvalescenci. Nikotin způsobuje velmi silnou závislost a již po několika týdnech může vyústit v mozkové změny způsobující obtížné odvykání. Většina kuřáků začíná kouřit v mladém věku, předtím, než si uvědomí zdravotní dopady a potenciál vyvolat závislost. Mladí neočekávají potíže s odvykáním. Kouření cigaret bylo idealizováno a masivně propagováno. Poznatky o léčbě závislosti na tabáku byly v minulosti omezené, nyní však máme k dispozici intervence na podkladě medicíny založené na důkazech. 30

31 Rada přestat kouřit po zjištění rakoviny by měla být jasná a její součástí by mělo být i sdělení zdravotních benefitů po odložení cigaret. Můžete pacientům pomoci pochopit vztah mezi kouřením a úspěšností onkologické léčby, prognózou a kvalitou života s důrazem na přínosy odvykání. Hned několik onkologických organizací doporučuje, aby se léčba závislosti na tabáku stala součástí onkologické terapie. 31

32 Je důležité posoudit připravenost pacienta přestat, jelikož Vám to poskytne informaci o minulých zkušenostech s odvykáním. I pacienti, kteří se necítí být připraveni přestat kouřit, mohou z intervence profitovat. Onkologičtí pacienti, kteří pokračují v kouření po stanovení jejich diagnózy, bývají silně závislí. Proto je dobré míru závislosti posoudit. Snadným způsobem k identifikaci silně závislých pacientů je dotaz, jak brzy po probuzení si zapalují první cigaretu. Pacienti, kteří kouří během 30 minut po probuzení, jsou silně závislí. Zjištění počtu vykouřených cigaret denně je užitečné pro další rozhodování o farmakoterapii závislosti na tabáku. 32

33 Jak již bylo uvedeno v prvním webináři, svým pacientům můžete pomoci přestat kouřit popisem nezbytných kroků úspěšného odvykání. Je důležité zmiňovat výhody odvykání pro daný případ konkrétního pacienta. Můžete probrat, jak získat podporu v rodině a u přátel. Nyní je vhodná doba k obeznámení s Linkou pro odvykání kouření, jejíž číslo je Ta může také podpořit odvykání. S konzultanty na lince nebo s lékařem si mohou promluvit i o lécích, které potlačují abstinenční příznaky a tím zvyšují šance na abstinenci od kouření. 33

34 Zajištění kontrolních návštěv po zanechání kouření je velmi důležité, protože relapsy jsou běžné. Na relaps bychom neměli nahlížet jako na selhání, nýbrž jako na zkušenost. Opakovaná snaha o zanechání kouření je žádoucí a podpora po jednotlivých pokusech velmi důležitá. Tato podpora by měla obsahovat rozbor situace, ve které pacient relaboval. Podpořte pacienta v tom, aby se svým lékařem probral možnosti využití léků k potlačení abstinenčních příznaků. Na místě jsou kontrolní návštěvy u ošetřujícího lékaře nebo konzultace na Lince pro odvykání kouření. 34

35 I když jsme probrali význam odvykání kouření po diagnóze rakoviny, je stejně důležité intervenovat u kuřáků během rutinní skríningové onkologické praxe. To může být příležitostí ke zvýšení povědomí v populaci se zájmem o prevenci. Například mnoho žen se může dozvědět, že kouření zvyšuje riziko karcinomu čípku dělohy. Kolorektální karcinom je také příležitostí pro vzdělávání. Jak již bylo zmíněno dříve, kuřačky mají nižší úspěšnost léčby karcinomu prsu. Ty, které podstupují skríning prsů, by měly být informovány o rizicích kouření a možnostech léčby závislosti na tabáku. 35

36 Někteří mohou být překvapeni, ale léčbu závislosti na tabáku v posledních stádiích života je potřeba zvážit také. Kouření je v skutku důležitou záležitostí pro hospitalizované, včetně pacientů paliativní péče, z důvodu obav z utrpení. V Čechách jsou nekuřácké nemocnice od roku Hospitalizovaní kuřáci tak mohou trpět abstinenčními příznaky, pokud nejsou léčeni. Abstinenční příznaky se mohou projevit jako neschopnost odpočívat či podrážděnost, avšak mohou být zdravotníky přehlédnuty, nejsou-li seznámeni s kuřáckým statusem svých pacientů. Uvědomte si, že kouření zhoršuje dechové obtíže. Na sklonku života mohou vyvstat obavy z bezpečnosti, pokud pacient kouří a současně užívá oxygenoterapii. Pokud kouří tlumení pacienti, jsou také ve zvýšeném riziku, protože mají pozměněný duševní stav. Cigareta, která jim upadne, může způsobit požár ohrožující pacienta i ostatní. 36

37 Pacienti, kteří se snaží přestat kouřit, často podniknou více pokusů, než se jim podaří přestat dlouhodobě. Není vzácností, že se kuřáci, kteří přestali, vrátí ke kouření i po ukončení onkologické léčby. Většina z těchto recidiv kouření se objeví během prvního týdne odvykání. Proto je důležité i nadále monitorovat kuřácký status po zanechání kouření, zejména po ukončení onkologické terapie. Užitečné může být i zjištění, zda se kouří v rodině, protože další kuřáci v domácnosti mohou komplikovat snahy o zanechání kouření u pacientů. Kromě toho přítomnost dalších kuřáků zvyšuje riziko pasivního kouření. 37

38 Možnosti léčby v České republice neustále narůstají, takže kuřáci mají možnost získat péči, kterou potřebují. Prostřednictvím snahy Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku byly vyškoleny tisíce zdravotníků včetně sester. Po celé ČR existuje síť několika desítek Center pro závislé na tabáku. Doufáme, že tento program pomůže sestrám osvojit si léčbu závislosti na tabáku jako běžnou součást rutinní praxe, a to i u pacientů s onkologickými diagnózami. 38

39 Více informací o možnostech sester v léčbě závislosti na tabáku lze najít na webináři na stránce Další zdroje v ČR pro sestry k podpoře jejich pacientů v odvykání jsou dostupné na webech na tomto obrázku. 39

40 Mezinárodní společnost sester v onkologické péči doporučila, jak zapojit sestry do kontroly tabáku. Základem je, aby sestry pracující na onkologiích samy nekouřily a šly tak příkladem svým pacientům. Víme, že kouření představuje pro některé české zdravotníky významný problém. Bohužel i sami zdravotníci kouří a často začínají s kouřením v mladém věku. Kromě obav o dopad kouření sester na jejich vlastní zdraví je znepokojující i negativní dopad jejich kuřáckého statusu na intervenování u pacientů-kuřáků. Je doporučeno, aby zaměstnavatelé sester poskytli sestrám pomoc a podporu v léčbě závislosti na tabáku. 40

41 Mezinárodní společnost sester v onkologické péči doporučuje, aby bylo posouzení závislosti na tabáku a její léčba samozřejmou součástí veškeré onkologické péče. Podporují důležitost sester v získávání vzdělání v oblasti kontroly tabáku ve školách a během praxe. 41

42 Děkujeme za pozornost. Sestry v České republice mohou udělat významný pokrok snížením této nejvýznamnější příčiny preventabilních úmrtíi a utrpení. K přehledu dalších materiálů navštivte prosím naše stránky. Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na 42

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

DEN PROTI KOUŘENÍ. Třída: 4.F. Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková

DEN PROTI KOUŘENÍ. Třída: 4.F. Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková DEN PROTI KOUŘENÍ Vypracovala: Třída: 4.F Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková Osnova: 1.) Nekuřácký podnik a) zavedení z ekon. důvodu 2.) Jak přestat kouřit 3.) Poslední

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu.

Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu. Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu. 1 Předtím, než začneme, bychom rádi poděkovali za finanční

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn KOUŘEN ENÍ TABÁKU A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ Eva Králíkov ková, Lenka Štěpánková Centrum léčby l závislosti z na tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN Primárn rní prevence rizikového chování specializace versus

Více

Homeopatický přístup k léčbě rakoviny

Homeopatický přístup k léčbě rakoviny Homeopatický přístup k léčbě rakoviny Dr. A.U. Ramakrishnan M.B.B.S., M.F. Hom. (London) a Catherine R. Coulterová Tato kniha představuje současnou vědeckou informaci pro medicínské a homeopatické profesionály.

Více

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7 Stop Smoking Chronické onemocnění ledvin Chronic kidney disease chapter 7 Je prokázáno, že kouření je nezdravý zvyk. Cigarety jsou dnes nejběžnějším způsobem kouření. Mezi jiné způsoby kouření patří dýmky

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 24 let činnosti Ligy proti rakovině Praha Hlavní cíl snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění v České republice Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomické determinanty zdraví MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomická nerovnost ve zdraví na začátku 21.století ve všech zemích EU nárůst v posledních desetiletích Lidé s nižším sociálně-ekonomickým

Více

Prevence užívání návykových látek důsledky kouření

Prevence užívání návykových látek důsledky kouření Prevence užívání návykových látek důsledky kouření určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. KOUŘENÍ A TRÁVÍCÍ ÚSTROJÍ kouření otupuje čich

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Epidemiologie CHOPN MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Základní pojmy Epidemiologie: obor lékařství zabývající se příčinami vzniku a zákonitostmi šíření nemocí hromadného výskytu Prevalence:

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Analýzy zdravotního stavu

Analýzy zdravotního stavu Analýzy zdravotního stavu zkušenosti, možnosti, výhled spolupráce MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Státní zdravotní ústav Analýzy zdravotního stavu souhrnný pohled na veřejné zdraví v daném

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

EPIDEMIOLOGIE ZÁVISLOSTI NA TABÁKU U NÁS A VE SVĚTĚ, PASIVNÍ KOUŘENÍ RIZIKO PRO

EPIDEMIOLOGIE ZÁVISLOSTI NA TABÁKU U NÁS A VE SVĚTĚ, PASIVNÍ KOUŘENÍ RIZIKO PRO EPIDEMIOLOGIE ZÁVISLOSTI NA TABÁKU U NÁS A VE SVĚTĚ, PASIVNÍ KOUŘENÍ RIZIKO PRO OKOLÍ ZÁVISLÉHO Eva Králíková Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1.LF UK a VFN, Ústav hygieny a epidemiologie

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Role sester v léčbě závislosti na tabáku Kateřina Malá

Role sester v léčbě závislosti na tabáku Kateřina Malá Role sester v léčbě závislosti na tabáku Kateřina Malá Fakta o kouření Kouření je nejvýznamnější preventabilní příčinou předčasného úmrtí a disability v ČR Počet kuřáků činí 2 250 000 (28 % populace starší

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení

Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení Léčba závislosti na tabáku a alkoholu: pionýrské přístupy Doc. Skály v českém a celosvětovém kontextu současných doporučení Eva Králíková Lenka Štěpánková Centrum léčby závislosti na tabáku 1.LF UK a VFN,

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Krátká intervence u kuřáků aneb role sester v léčbě závislosti na tabáku Kateřina Malá

Krátká intervence u kuřáků aneb role sester v léčbě závislosti na tabáku Kateřina Malá Krátká intervence u kuřáků aneb role sester v léčbě závislosti na tabáku Kateřina Malá Fakta o kouření Kouření je nejvýznamnější preventabilní příčinou předčasného úmrtí a disability v ČR Počet kuřákůčiní

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

www.zpmvcr.cz infolinka 844 211 211

www.zpmvcr.cz infolinka 844 211 211 Ať se daří mojí milé zdravotní pojišťovně ve všech časech. Jsem ráda, že už jako malému dítěti mi maminka vybrala ZP MV ČR. Dnes, kdy si o pojištění i dalších věcech rozhoduji sama jsem si jistá, že mi

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK & CO., INC., Whitehouse

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou Obsah Předmluva 1. Historie lidské sexuality 1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou 1.3. Sexuologie jako klinický a vědecký obor 2. Mýty a

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Důležité bezpečnostní informace pro pacienty léčené přípravkem MabThera 1 Co byste měl(a) vědět o přípravku MabThera Pokud máte revmatoidní artritidu (RA), granulomatózu

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015 Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi HEMODIALÝZA Hemodialyzační léčba nezvratného stadia selhání ledvin poskytuje pacientům co nejvyšší možnou kvalitu života, ale i nejlepší snášenlivost

Více

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Autor: David Diblík, Martina Kopasová, Školitel: MUDr. Richard Pink, Ph.D. Výskyt Zhoubné (maligní) nádory v oblasti hlavy a krku (orofaciální

Více

Livial tablety tibolonum

Livial tablety tibolonum Livial tablety tibolonum Příbalová informace - RP Informace pro použití, čtěte pozorně! Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací.

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. VÝZVA HPV COLLEGE Vážená paní doktorko, pane doktore, kolegové, HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. HPV je

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

posledních deseti letech

posledních deseti letech Jak kouří Češi kuřáck cké zvyklosti české populace v posledních deseti letech Tisková konference ke SVĚTOVÉMU DNI BEZ TABÁKU 31. KVĚTNA SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE Státní zdravotní ústav, 27. května

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více