Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý"

Transkript

1 Vítejte na webináři Sestry pomáhají přestat kouřit projekt pro východní Evropu. Onkologické sestry léčí závislost na tabáku. Tohle je již druhý webinář pro sestry v České republice cílený na pomoc kuřákům s odvykáním. Zaznamenali jsme značný pokrok v oblasti kontroly tabáku, nicméně může být uděláno mnohem více, pokud by se celosvětově zapojilo 19 milionů všeobecných sester a porodních asistentek. 1

2 Než začneme, rádi bychom poděkovali za finanční podporu pro tento projekt: Nadaci Bristol-Myers Squibb a také University of California, Los Angeles School of Nursing, USA. 2

3 Českým partnerem projektu je Společnost pro léčbu závislosti na tabáku. 3

4 Dalšími partnery projektu je Mezinárodní společnost sester v onkologické péči a School of Nursing, University of California, Los Angeles, USA. 4

5 Cílem projektu je vzdělávání sester v České republice a Polsku o možnostech jak pomoci pacientům s odvykáním kouření, včetně těch, kteří kouří po stanovení onkologické diagnózy. Kouření po stanovení takové diagnózy hraje významnou roli a pokud sestry pomohou kuřákům přestat, mohou mít výrazný dopad na léčbu a uzdravení. 5

6 Od poloviny 20. století jsou dobře známé důkazy o dopadech a ničivých zdravotních důsledcích kouření. Nyní také víme, že významnou roli v pomoci pacientům přestat kouřit mohou sehrát právě sestry. Nicméně pouze málo sester je připraveno pomoci pacientům v léčbě této chronické nemoci. Přestože kouření představuje nejčastější příčinu úmrtí na rakovinu, není závislost na tabáku zahrnuta v mnoha osnovách zdravotnických škol včetně těch ošetřovatelských. To je důvodem, proč byl tento speciální webinář připraven. Vzhledem k tomu, že přibližně 30 % všech úmrtí na nádory jsou připisovány kouření, měla by být léčba závislosti na tabáku součástí dobré onkologické praxe. Cílem tohoto webináře je pomoci změnit klinickou praxi sester tak, aby kouřící onkologičtí pacienti dostali podporu, kterou potřebují. 6

7 Tento projekt má hned několik cílů. Prvým cílem je přehled statistických údajů o užívání tabáku a souvisejících úmrtnosti celosvětově a v České republice. Bude popsán vztah nádorů k užívání tabáku a expozici tabákovému kouři. Také probereme pokračování v kouření po stanovení onkologické diagnózy. 7

8 Budeme diskutovat o tom, jak může kouření negativně ovlivnit výsledek onkologické léčby a jak může zanechání kouření tyto výsledky zlepšit. Doufáme, že tento webinář pomůže sestrám nabízet léčbu závislosti na tabáku pacientům s nádorem na základě medicíny založené na důkazech. 8

9 Užívání tabáku je celosvětově stále hlavní příčinou předčasných úmrtí a onemocnění. Globálně kouří více než 1 miliarda lidí a ročně umírá předčasně asi 6 milionů lidí na nemoci způsobené kouřením. Tato úmrtí zahrnují lidí, kteří umírají kvůli expozici pasivnímu kouření. Bude-li tento trend pokračovat, odhadovaný počet úmrtí v roce 2030 je více než 8 milionů. Tyto statistiky mohou být změněny, pokud bude více lidí odvykat a budeme-li účinně chránit adolescenty, aby nezačínali kouřit. 9

10 Každá země ve východní Evropě má různé vzorce užívání tabáku. V České republice je více než 2,2 milionu kuřáků, což činí přibližně třetinu populace ve věkové skupině 15 let a starší. Kouří tedy asi třetina českých mužů a 26,3% žen, tj. jedna že čtyř. Přestože došlo k poklesu prevalence kuřáků od poloviny 80. let, kdy kouřila více než polovina mužské populace a více než třetina žen, prevalence zůstává nadále vysoká a je příčinou mnoha utrpení. Problémem je skutečnost, že kouří 25,7% mladých lidí ve věku 13 až 15 let. Naopak dobrou zprávou je, že počet odvykajících se v České republice každoročně zvyšuje. 10

11 Užívání tabáku je nejvýznamnější preventabilní příčinou předčasných úmrtí a nemocí i v Čechách. Odhadovaný počet úmrtí na nemoci způsobené tabákem byl v roce , včetně úmrtí u dospělých ve věku let. Užívání tabáku je tak odpovědno za 22 % všech předčasných úmrtí u mužů a 8 % všech předčasných úmrtí u žen. 11

12 Je obecně známo, že kouření způsobuje nádory. Tabákový kouř obsahuje tisíce složek, které tumory zapříčiňují. Zde jsou uvedeny příklady plynů a částic spjatých s nádory. Všimněte si, že nikotin není příčinou zdravotních dopadů užívání tabáku. 12

13 Tabák způsobuje 22% úmrtí na onkologická onemocnění celosvětově. Vdechování tabákového kouře způsobuje poškození plicních tkání a změny na buněčné úrovni. Tyto změny v buňkách vedou k transformacím způsobujícím růst nádorových buněk. Genetické mutace zvyšují riziko prekancerózních lézí a riziko metastáz. Odvykání kouření přináší mnoho zdravotních výhod, včetně snížení rizika vzniku nádorů. Je ale zřejmé, že zanechání kouření i po zjištění onkologické diagnózy přináší benefity. 13

14 Největší část úmrtí v důsledku kouření v České republice jsou nádorová onemocnění včetně úmrtí na karcinom plic. 14

15 Je důležité si uvědomit, že karcinom plic byl před sto lety téměř neznámou diagnózou. Byl to vzácný typ nádoru dříve, než byly cigarety vyráběné strojově a masivně propagovány. Vzhledem k tomu, že karcinom plic je v brzkých stadiích těžce diagnostikovatelný a bohužel je tedy často diagnostikován až v pokročilém stádiu, kdy je léčba svízelná, patří ke smrtelným nemocem. Karcinom plic je stále hlavní příčinou úmrtí na nádory celosvětově, přičemž většina případů je způsobena právě kouřením. Tato nemoc je téměř kompletně preventabilní, pokud eliminujeme užívání tabáku. Vyšší riziko představuje i expozice pasivnímu kouření. 15

16 Rakovina plic je nejčastějším onkologickým onemocněním na světě a České republice patří třináctá příčka v celosvětovém žebříčku z hlediska počtu případů rakoviny plic na 100,000 obyvatel. Muži v České republice mají třináctou nejvyšší úmrtnost na karcinom plic na světě. Úmrtnost českých žen je mezi prvními 25 zeměmi na světě, konkrétně na 24. místě. 16

17 Kromě rakoviny plic je i mnoho dalších nádorů způsobeno užíváním tabáku, včetně nádorů hlavy a krku, ledvin, močového měchýře, tlustého střeva, konečníku, jícnu, slinivky břišní, žaludku, jater, dělohy a děložního čípku, prostaty a myeloidní leukémie. Mnoho lidí, včetně zdravotníků, není informováno o vyšším riziku vzniku uvedených nádorů v souvislosti s užíváním tabáku. 17

18 Někteří pacienti pokračují v kouření i po onkologické diagnóze přesto, že vědí, že onemocněli v důsledku kouření. Informace o kuřáckém statusu nejsou vždy shromažďovány, nicméně v jedné americké studii kouřila polovina pacientů po roce od stanovení diagnózy karcinomu plic v časném stádiu, který byl potenciálně vyléčitelný. V jiné studii pacientů s počátečním stádiem karcinomu plic nepřestalo kouřit nebo relabovalo 30-50% kuřáků. 18

19 Ne pro všechny pacienty s rakovinou je dostupná podpora v odvykání kouření,, která může změnit úspěšnost jejich onkologické léčby. Dle studie ze Spojených států amerických se méně než polovině kuřáků s nádory dostane pomoci s odvykáním kouření. Jiná studie uvádí, že pouze 6 % kuřáků s výhledově léčitelným nádorem plic bylo intervenováno stran kouření a byly jim poskytnuty léky. 19

20 Existuje mnoho důvodů, proč pomáhat pacientům přestat kouřit po onkologické diagnóze. Víme, že pokračování v kouření ovlivňuje negativně onkologickou léčbu včetně chirurgické, radiační a chemoterapie. Naopak odvykání kouření prodlužuje dožití a snižuje riziko recidivy nebo vzniku dalších nádorů. Zanechání kouření sníží riziko jiných nemocí souvisejících s kouřením, jako je onemocnění srdce a chronická obstrukční plicní nemoc. Přestat kouřit může zlepšit příznaky a také kvalitu života. 20

21 Jsou-li onkologičtí pacienti operováni a jedná-li se o kuřáky, mají zvýšené riziko komplikací. Patří mezi ně zvýšený výskyt perioperačních a pooperačních kardiovaskulárních příhod, jako akutní infarkt myokardu a plicních komplikací, jako je embolie plicní a pneumonie. Pokračování kouření je spojeno se zhoršeným hojením ran. Tito pacienti bývají po operaci hospitalizováni déle ve srovnání s nekuřáky a mohou mít kratší dobu dožití. 21

22 Kuřáci s nádorem podstupující radioterapii mají zvýšené riziko plicních infekcí, plicní fibrózy a zánětů plic. Také mají vyšší riziko ztráty hmotnosti. Radiační terapie u kuřáků je v léčbě nádorů méně účinná. Také doba dožití je u kuřáků nižší a naopak, mají vyšší riziko dalšího primárního nádoru plic. 22

23 Kouření během chemoterapie zvyšuje výskyt nežádoucích účinků a snižuje účinnost takové terapie. Nikotin ovlivňuje metabolismus chemoterapeutik, brání buněčné smrti a podporuje růst buněk in vitro. Máme také důkazy o tom, že cílená terapie se jeví účinnější u nekuřáků než kuřáků. 23

24 Pokračování v kouření ovlivňuje komplikace léčby nádorů i u pacientů s nádory, které nevznikly v důsledku kouření. Například kuřačky s karcinomem prsu podstupující radioterapii mají větší pravděpodobnost vzniku nádorové duplicity ve srovnání s nekuřačkami. I když jsou pacienti léčeni pro onkologickou nemoc, i další nemoci v důsledku kouření mohou ovlivnit jejich zdravotní stav, rekonvalescenci a kvalitu života. Mezi tyto nemoci patří například nemoci srdce, dýchacích cest, vředová choroba gastroduodenální, osteoporóza, šedý zákal či degenerace makuly. 24

25 Dobrou zprávou je, že se objevují stále nové a nové důkazy o pozitivním vlivu zanechání kouření i po stanovení onkologické diagnózy. Mezi ně patří například snížené riziko recidivy, snížení výskytu komplikací léčby, snížení rizika nádorové duplicity, zlepšení kvality života, snížená intenzita příznaků a delší přežití. 25

26 I po zjištění rakoviny má zanechání kouření příznivý efekt na celkové zdraví. To znamená snížení rizika nemocí srdce, respiračních nemocí, vředové choroby gastroduodenální, osteoporózy, šedého zákalu či makulární degenerace. 26

27 Sestry mohou pomoci kuřákům s rakovinou významně pomoci. I jen krátká intervence má význam při odvykání kouření. To znamená: ptát se na kouření, jasně poradit pacientům přestat, posoudit ochotu přestat, pomoc s léčbou a plánování kontrolních návštěv. V případě zájmu o podrobnější informace si prosím přečtěte první webinář. 27

28 Existuje mnoho mýtů a mylných dojmů v souvislosti s léčbou závislosti na tabáku. Jedním z nich je tvrzení, že je příliš stresující přestat kouřit po stanovení onkologické diagnózy. Faktem je, že naprostá většina kuřáků se pokusí přestat po zjištění karcinomu plic. 28

29 Prvním krokem je dotaz na kuřácký status. Dotaz na kouření a jeho záznam do karty pacienta by měl být součástí Vaší rutinní praxe u onkologických pacientů. Tato informace by měla zahrnovat současné užívání tabáku a kuřáckou anamnézu včetně informací o minulých pokusech přestat kouřit. Více než 70 % kuřáků bylo tázáno na kuřácký status během návštěvy lékaře, nicméně pouze méně než polovina z nich obdržela radu přestat kouřit. Důležité je také zhodnocení expozice tabákovému kouři, protože 31 % dospělých je vystaveno pasivnímu kouření ve svých domovech. 29

30 Někdy se zdravotníci zdráhají zeptat na kouření svých pacientů, protože v nich nechtějí vyvolat pocit viny, zejména po zjištění onkologické diagnózy. K potlačení strachu ze způsobení stigmatu slouží několik strategií. Za prvé, je důležité, aby pacienti stejně jako zdravotníci pochopili důležitost této informace, jelikož kouření může ovlivnit léčbu a rekonvalescenci. Nikotin způsobuje velmi silnou závislost a již po několika týdnech může vyústit v mozkové změny způsobující obtížné odvykání. Většina kuřáků začíná kouřit v mladém věku, předtím, než si uvědomí zdravotní dopady a potenciál vyvolat závislost. Mladí neočekávají potíže s odvykáním. Kouření cigaret bylo idealizováno a masivně propagováno. Poznatky o léčbě závislosti na tabáku byly v minulosti omezené, nyní však máme k dispozici intervence na podkladě medicíny založené na důkazech. 30

31 Rada přestat kouřit po zjištění rakoviny by měla být jasná a její součástí by mělo být i sdělení zdravotních benefitů po odložení cigaret. Můžete pacientům pomoci pochopit vztah mezi kouřením a úspěšností onkologické léčby, prognózou a kvalitou života s důrazem na přínosy odvykání. Hned několik onkologických organizací doporučuje, aby se léčba závislosti na tabáku stala součástí onkologické terapie. 31

32 Je důležité posoudit připravenost pacienta přestat, jelikož Vám to poskytne informaci o minulých zkušenostech s odvykáním. I pacienti, kteří se necítí být připraveni přestat kouřit, mohou z intervence profitovat. Onkologičtí pacienti, kteří pokračují v kouření po stanovení jejich diagnózy, bývají silně závislí. Proto je dobré míru závislosti posoudit. Snadným způsobem k identifikaci silně závislých pacientů je dotaz, jak brzy po probuzení si zapalují první cigaretu. Pacienti, kteří kouří během 30 minut po probuzení, jsou silně závislí. Zjištění počtu vykouřených cigaret denně je užitečné pro další rozhodování o farmakoterapii závislosti na tabáku. 32

33 Jak již bylo uvedeno v prvním webináři, svým pacientům můžete pomoci přestat kouřit popisem nezbytných kroků úspěšného odvykání. Je důležité zmiňovat výhody odvykání pro daný případ konkrétního pacienta. Můžete probrat, jak získat podporu v rodině a u přátel. Nyní je vhodná doba k obeznámení s Linkou pro odvykání kouření, jejíž číslo je Ta může také podpořit odvykání. S konzultanty na lince nebo s lékařem si mohou promluvit i o lécích, které potlačují abstinenční příznaky a tím zvyšují šance na abstinenci od kouření. 33

34 Zajištění kontrolních návštěv po zanechání kouření je velmi důležité, protože relapsy jsou běžné. Na relaps bychom neměli nahlížet jako na selhání, nýbrž jako na zkušenost. Opakovaná snaha o zanechání kouření je žádoucí a podpora po jednotlivých pokusech velmi důležitá. Tato podpora by měla obsahovat rozbor situace, ve které pacient relaboval. Podpořte pacienta v tom, aby se svým lékařem probral možnosti využití léků k potlačení abstinenčních příznaků. Na místě jsou kontrolní návštěvy u ošetřujícího lékaře nebo konzultace na Lince pro odvykání kouření. 34

35 I když jsme probrali význam odvykání kouření po diagnóze rakoviny, je stejně důležité intervenovat u kuřáků během rutinní skríningové onkologické praxe. To může být příležitostí ke zvýšení povědomí v populaci se zájmem o prevenci. Například mnoho žen se může dozvědět, že kouření zvyšuje riziko karcinomu čípku dělohy. Kolorektální karcinom je také příležitostí pro vzdělávání. Jak již bylo zmíněno dříve, kuřačky mají nižší úspěšnost léčby karcinomu prsu. Ty, které podstupují skríning prsů, by měly být informovány o rizicích kouření a možnostech léčby závislosti na tabáku. 35

36 Někteří mohou být překvapeni, ale léčbu závislosti na tabáku v posledních stádiích života je potřeba zvážit také. Kouření je v skutku důležitou záležitostí pro hospitalizované, včetně pacientů paliativní péče, z důvodu obav z utrpení. V Čechách jsou nekuřácké nemocnice od roku Hospitalizovaní kuřáci tak mohou trpět abstinenčními příznaky, pokud nejsou léčeni. Abstinenční příznaky se mohou projevit jako neschopnost odpočívat či podrážděnost, avšak mohou být zdravotníky přehlédnuty, nejsou-li seznámeni s kuřáckým statusem svých pacientů. Uvědomte si, že kouření zhoršuje dechové obtíže. Na sklonku života mohou vyvstat obavy z bezpečnosti, pokud pacient kouří a současně užívá oxygenoterapii. Pokud kouří tlumení pacienti, jsou také ve zvýšeném riziku, protože mají pozměněný duševní stav. Cigareta, která jim upadne, může způsobit požár ohrožující pacienta i ostatní. 36

37 Pacienti, kteří se snaží přestat kouřit, často podniknou více pokusů, než se jim podaří přestat dlouhodobě. Není vzácností, že se kuřáci, kteří přestali, vrátí ke kouření i po ukončení onkologické léčby. Většina z těchto recidiv kouření se objeví během prvního týdne odvykání. Proto je důležité i nadále monitorovat kuřácký status po zanechání kouření, zejména po ukončení onkologické terapie. Užitečné může být i zjištění, zda se kouří v rodině, protože další kuřáci v domácnosti mohou komplikovat snahy o zanechání kouření u pacientů. Kromě toho přítomnost dalších kuřáků zvyšuje riziko pasivního kouření. 37

38 Možnosti léčby v České republice neustále narůstají, takže kuřáci mají možnost získat péči, kterou potřebují. Prostřednictvím snahy Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku byly vyškoleny tisíce zdravotníků včetně sester. Po celé ČR existuje síť několika desítek Center pro závislé na tabáku. Doufáme, že tento program pomůže sestrám osvojit si léčbu závislosti na tabáku jako běžnou součást rutinní praxe, a to i u pacientů s onkologickými diagnózami. 38

39 Více informací o možnostech sester v léčbě závislosti na tabáku lze najít na webináři na stránce Další zdroje v ČR pro sestry k podpoře jejich pacientů v odvykání jsou dostupné na webech na tomto obrázku. 39

40 Mezinárodní společnost sester v onkologické péči doporučila, jak zapojit sestry do kontroly tabáku. Základem je, aby sestry pracující na onkologiích samy nekouřily a šly tak příkladem svým pacientům. Víme, že kouření představuje pro některé české zdravotníky významný problém. Bohužel i sami zdravotníci kouří a často začínají s kouřením v mladém věku. Kromě obav o dopad kouření sester na jejich vlastní zdraví je znepokojující i negativní dopad jejich kuřáckého statusu na intervenování u pacientů-kuřáků. Je doporučeno, aby zaměstnavatelé sester poskytli sestrám pomoc a podporu v léčbě závislosti na tabáku. 40

41 Mezinárodní společnost sester v onkologické péči doporučuje, aby bylo posouzení závislosti na tabáku a její léčba samozřejmou součástí veškeré onkologické péče. Podporují důležitost sester v získávání vzdělání v oblasti kontroly tabáku ve školách a během praxe. 41

42 Děkujeme za pozornost. Sestry v České republice mohou udělat významný pokrok snížením této nejvýznamnější příčiny preventabilních úmrtíi a utrpení. K přehledu dalších materiálů navštivte prosím naše stránky. Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na 42

Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu.

Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu. Vítejte na webináři o sesterských intervencích léčby závislosti na tabáku s názvem Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) projekt pro východní Evropu. 1 Předtím, než začneme, bychom rádi poděkovali za finanční

Více

NOVÉ MOŽNOSTI A NADĚJE. Ivana Gottová: Cílem AVON Pochodu je dodat naději těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným ženám.

NOVÉ MOŽNOSTI A NADĚJE. Ivana Gottová: Cílem AVON Pochodu je dodat naději těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy nemocným ženám. KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET www.bojujemeprotirakovine.cz NOVINKY Infuzní terapie vitamínem C v onkologii ZDRAVÍ Nádory hlavy a krku - prevence i u mladších ročníků FOTO: AVON AVON Pochod proti

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Prevence nádorových onemocnění ve 21. století Národní program zdraví PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE

Více

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery.

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. ONKOLOGICKÉ MINIMUM Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. Předseda onkologické společnosti prof. Jiří Vorlíček: Reformu zdravotnictví

Více

Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice

Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Hana Sovinová a Ladislav Csémy Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Sestavili: Hana Sovinová a Ladislav Csémy STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let. Hana Sovinová, Ladislav Csémy, Věra Kernová

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let. Hana Sovinová, Ladislav Csémy, Věra Kernová Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Hana Sovinová, Ladislav Csémy, Věra Kernová Státní zdravotní ústav, 2014 1 Státní zdravotní ústav Publikace

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Léčba závislosti na tabáku Vydání: 1. 3. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 2. 2. 2010 Odborný garant: MUDr. Eva Králíková, CSc. Datum:

Více

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ Analýza a vyhodnocení základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel ORP Valašské Meziříčí Komise pro Zdravé město Valašské Meziříčí 1. Úvod Zdraví je to nejcennější,

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním. Eva Černáková

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním. Eva Černáková Kvalita života žen s onkologickým onemocněním Eva Černáková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT V bakalářské práci jsem se zaměřila na seznámení s problematikou onkologického onemocnění u žen s rakovinou

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Sociální determinanty zdraví a způsob života u osob po cévní mozkové příhodě Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá,

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY Srpen 2003 Ženy a muži v číslech zdravotnické statistiky ÚZIS ČR 2003 Zpracoval Ústav zdravotnických

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Česká republika je již několik let součástí EU a patří mezi vyspělé země. Tomu by měl odpovídat i zdravotní stav obyvatel. Kvůli nepříznivému vývoji v letech 1960 až 1990 musíme

Více

Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti

Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti Varšava, 14. října 2009 1 Obsah Předmluva... 3 Úvod... 5 Shrnutí... 7 Eupropské standardy v péči o děti s nádorovým onemocněním 1. Organizování sítě

Více

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ VE 21. STOLETÍ NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ VE 21. STOLETÍ NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ O NKOLOGICKÁ RIZIKA KOLEKTIV AUTORŮ PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ VE 21. STOLETÍ NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV ONKOLOGICKÁ RIZIKA BEŇA F., BRÁZDOVÁ Z., ČADOVÁ L. FIALA J., HOLOUBEK

Více

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty Úvod Když se dozvíte, že jste vy nebo někdo z vašich blízkých onemocněli a jako diagnóza byl stanoven lymfom, může vás to

Více

Metodické listy k tématu Výchova k nekuřáctví a zdravému životnímu stylu pro ZŠ 1. stupeň

Metodické listy k tématu Výchova k nekuřáctví a zdravému životnímu stylu pro ZŠ 1. stupeň Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodické listy k tématu Výchova k nekuřáctví a zdravému životnímu

Více

JOEL FUHRMAN, M.D. Skoncujte s cukrovkou

JOEL FUHRMAN, M.D. Skoncujte s cukrovkou JOEL FUHRMAN, M.D. Skoncujte s cukrovkou CPress Brno 2014 Skoncujte s cukrovkou! Vědecky ověřená metoda pro prevenci a úplné vyléčení Joel Fuhrman, M.D. Překlad: Johana Martinová Odborná korektura: MUDr.

Více

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 MUDr Jozef Král a MUDr Josef Trmal Ph.D Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 2014 Ústí nad Labem Obsah 1. Úvod 3 2. Slovníček

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr.

Více