Ministerstvo financí Čj.: MF /2018/ Tabulková část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí Čj.: MF /2018/ Tabulková část"

Transkript

1 Ministerstvo financí Čj.: MF /2018/ C. Tabulková část

2 Tabulková část Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Tabulka č. 7 Tabulka č. 8 Tabulka č. 9 Tabulka č. 10 Tabulka č. 11 Tabulka č. 12 Tabulka č. 13 Tabulka č. 14 Tabulka č. 15 Tabulka č. 16 Tabulka č. 17 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu (druhové třídění dle rozpočtové skladby) Výdaje státního rozpočtu (odvětvové třídění dle rozpočtové skladby) Celkové příjmy státního rozpočtu podle kapitol Celkové výdaje státního rozpočtu podle kapitol Běžné výdaje podle kapitol Kapitálové výdaje podle kapitol Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů včetně Společné zemědělské politiky Výdaje podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa Objem prostředků na platy, ostatní platby za provednou práci (ostatní osobní náklady) a počty míst v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích Objem prostředků na platy, ostatní platby za provednou práci a počty míst v ústředních orgánech státní správy Objem prostředků na platy, ostatní platby za provednou práci a počty míst v organizačních složkách státu - státní správa Objem prostředků na platy, ostatní platby za provednou práci a počty míst ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany Objem prostředků na platy, ostatní platby za provednou práci a počty zaměstnanců v ostatních organizačních složkách státu Objem prostředků na platy, ostatní osobní náklady a počty míst v příspěvkových organizacích Vývojová řada prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, počty míst zaměstnanců a průměrné platy v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích ( ) Počty míst zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů za oblast organizačních složek státu a příspěvkových organizací Tabulka č. 18 Výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace Tabulka č. 19 Příjmy a výdaje kapitoly Operace státních finančních aktiv Tabulka č. 20 Státní záruky za úvěry a splátky úvěrů v roce 2019 Poznámka: Případné rozdíly v korunách v údajích za skutečnost let mezi tabulkami č. 1 až 6 vznikají z důvodu zaokrouhlování

3 STÁTNÍ ROZPOČET 2019 Tabulka č. 1 strana 1 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU (druhové třídění dle rozpočtové skladby) Státní Státní Index Rozpočtová skladba / Ukazatel Skutečnost Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 2019/ P Ř Í J M Y 111 Daně z příjmů fyzických osob , v tom: Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou ,1 112 Daně z příjmů právnických osob ,1 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů ,9 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku , v tom: Daň z přidané hodnoty ,1 122, 123 Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku ,7 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,5 132 Daně a poplatky z provozu motorových vozidel Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ,2 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb ,1 136 Správní poplatky ,8 137 Poplatky na činnost správních úřadů ,0 138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her ,0 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ,4 140 Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí ,5 14 Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí ,5 151 Daně z majetku Daně z majetkových a kapitálových převodů ,5 15 Majetkové daně ,5 161, 162 Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ,0 z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) ,5 163 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zrušené daně z objemu mezd Povinné pojistné ,0 170 Ostatní daňové příjmy ,0 17 Ostatní daňové příjmy ,0 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,7 (daně,poplatky,pojistné) Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků ,5 v Kč

4 Tabulka č. 1 strana 2 Státní Státní Index Rozpočtová skladba / Ukazatel Skutečnost Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 2019/ Příjmy z vlastní činnosti ,1 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem ,0 213 Příjmy z pronájmu majetku ,8 214 Výnosy z finančního majetku ,1 215 Soudní poplatky ,0 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem ,2 221 Přijaté sankční platby ,9 222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání ,6 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů ,9 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ,2 232 Ostatní nedaňové příjmy ,0 234 Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům ,3 235 Příjmy za využívání dalších majetkových práv ,8 236 Dobrovolné pojistné ,0 239 Dočasné zatřídění příjmů Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy ,4 241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů ,9 242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů ,4 243 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně ,0 244 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ,9 245 Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů ,9 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjčených prostředků ze zahraničí ,5 248 Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek ,0 24 Přijaté splátky půjčených prostředků ,5 251 Příjmy sdílené s Evropskou unií ,4 25 Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem ,4 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,6 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) ,1 312 Ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy ,1 320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku ,3 32 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku ,3 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,3

5 Tabulka č. 1 strana 3 Státní Státní Index Rozpočtová skladba / Ukazatel Skutečnost Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 2019/ Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně , z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu ,0 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity Převody z vlastních fondů přes rok Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí , z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie ,3 416 Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Neinvestiční přijaté transfery ,9 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně , z toho: Investiční převody z Národního fondu ,3 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery ze zahraničí , z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie ,3 424 Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Investiční přijaté transfery ,0 4 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM ,0 2, 3, 4 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY ,0 CELKEM PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM ,5 Vysvětlivky: číselný symbol druhového členění rozpočtové skladby : X (třída); XX (sesk. položek); XXX (podseskupení položek), XXXX (položka ) Poznámka: případné údaje za skutečnost na položkách 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v řádku podseskupení položek rozpočtové skladby 170 Ostatní daňové příjmy

6 STÁTNÍ ROZPOČET 2019 Tabulka č. 1 strana 4 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU (druhové třídění dle rozpočtové skladby) Státní Státní Index Rozpočtová skladba / Ukazatel Skutečnost Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 2019/ Platy , v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma ,6 zaměstnanců na služebních místech v Kč 5012 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru , Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě , Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů , Ostatní platy Ostatní platby za provedenou práci , v tom: Ostatní osobní výdaje , Platy představitelů státní moci a některých orgánů , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné , Odbytné , Odchodné , Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě , Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené ,1 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ,3 504 Odměny za užití duševního vlastnictví ,6 505 Mzdové náhrady ,5 506 Mzdy podle cizího práva Platy a podobné a související výdaje ,7 512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem ,5 513 Nákup materiálu ,6 514 Úroky a ostatní finanční výdaje ,8 515 Nákup vody, paliv a energie ,7 516 Nákup služeb ,1 517 Ostatní nákupy ,7 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry ,4 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary ,7 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje ,7 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům ,9 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ,7 523 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům ,0

7 Tabulka č. 1 strana 5 Státní Státní Index Rozpočtová skladba / Ukazatel Skutečnost Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 2019/ Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. organizacím ,0 525 Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům ,6 531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně ,8 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,0 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím ,2 534 Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity ,9 535 Převody do vlastních fondů přes rok Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby ,1 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní ,5 541 Sociální dávky ,9 542 Náhrady placené obyvatelstvu ,8 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,7 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu ,7 551 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům ,1 552 Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí ,3 554 Členské příspěvky mezinárodním organizacím ,3 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí ,2 561 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ,0 567 Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky ,0 571 Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů 575 Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR 576 Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí

8 Tabulka č. 1 strana 6 Státní Státní Index Rozpočtová skladba / Ukazatel Skutečnost Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 2019/ Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů Ostatní převody do Národního fondu ,3 57 Neinvestiční převody Národnímu fondu ,3 590 Ostatní neinvestiční výdaje ,6 599 Dočasné zatřídění výdajů Ostatní neinvestiční výdaje ,6 5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,6 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ,5 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku ,9 613 Pozemky ,4 614 Nadlimitní věcná břemena a právo stavby Investiční nákupy a související výdaje ,0 620 Nákup akcií a majetkových podílů ,7 621 Vklady do fundací a ústavů Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fundací a ústavů ,7 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům ,7 632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím ,0 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně ,0 634 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,6 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím ,9 636 Investiční převody vlastním fondům Investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery do zahraničí ,0 63 Investiční transfery ,3 641 Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky do zahraničí Investiční půjčené prostředky Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů

9 Tabulka č. 1 strana 7 Státní Státní Index Rozpočtová skladba / Ukazatel Skutečnost Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 2019/ Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Ostatní investiční převody do Národního fondu Investiční převody Národnímu fondu Ostatní kapitálové výdaje ,5 69 Ostatní kapitálové výdaje ,5 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,3 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM ,3 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ,0 8 FINANCOVÁNÍ 811 Krátkodobé financování Dlouhodobé financování Financování z tuzemska ,3 821 Krátkodobé financování Dlouhodobé financování Financování ze zahraničí ,0 830 Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění Aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění Opravné položky k peněžním operacím Opravné položky k peněžním operacím FINANCOVÁNÍ CELKEM ,0 Kontrola - rozdíl salda SR a financování Vysvětlivky: číselný symbol druhového členění rozpočtové skladby : X (třída); XX (sesk. položek); XXX (podseskupení položek), XXXX (položka )

10 STÁTNÍ ROZPOČET 2019 Tabulka č. 2 strana 1 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU (odvětvové třídění dle rozpočtové skladby) Státní Státní Index Rozpočtová skladba / Ukazatel Skutečnost Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 2019/ Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj ,9 102 Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor ,2 103 Lesní hospodářství ,4 106 Správa v zemědělství ,5 107 Rybářství Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj ,1 109 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ,6 oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ,6 v Kč skupina 1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ ,6 211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky ,8 212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví ,3 213 Zahraniční obchod ,1 214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch ,5 216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb ,1 218 Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách ,7 219 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ,4 oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby ,7 221 Pozemní komunikace ,9 222 Silniční doprava ,3 223 Vnitrozemská a námořní plavba ,8 224 Železniční doprava ,3 225 Civilní letecká doprava ,3 226 Správa v dopravě ,2 227 Doprava ostatních drah Výzkum v dopravě ,0 229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě ,7 oddíl 22 Doprava ,6 231 Pitná voda ,7 232 Odvádění a čistění odpadních vod ,3 233 Vodní toky a vodohospodářská díla ,5 234 Voda v zemědělské krajině ,0

11 Tabulka č. 2 strana 2 Státní Státní Index Rozpočtová skladba / Ukazatel Skutečnost Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 2019/ Správa ve vodním hospodářství Vodohospodářský výzkum a vývoj Ostatní činnost a nespecifikované výdaje oddíl 23 Vodní hospodářství ,0 241 Činnosti spojů ,4 246 Správa ve spojích ,3 248 Výzkum a vývoj ve spojích Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích ,7 oddíl 24 Spoje ,3 251 Podpora podnikání ,8 252 Všeobecné pracovní záležitosti Všeobecné finanční záležitosti Všeobecné hospodářské služby ,8 256 Všeobecná hospodářská správa ,2 258 Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje ,4 oddíl 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce ,2 skupina 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ ,2 311 Předškolní a základní vzdělávání ,6 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích ,1 313 Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy ,5 314 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže ,6 315 Vyšší odborné vzdělávání ,8 oddíl 31 Vzdělávání a školské služby ,2 321 Vysokoškolské vzdělávání ,1 322 Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním ,0 323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání ,9 326 Správa ve vzdělávání ,5 328 Výzkum školství a vzdělávání Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ,8 oddíl 32 Vzdělávání a školské služby ,4 oddíl Vzdělávání a školské služby ,7 331 Kultura ,5 332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí ,5 333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností ,4 334 Sdělovací prostředky ,8 336 Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků ,0

12 Tabulka č. 2 strana 3 Státní Státní Index Rozpočtová skladba / Ukazatel Skutečnost Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 2019/ Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků ,5 339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků ,5 oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky ,9 341 Tělovýchova ,7 342 Zájmová činnost a rekreace ,4 348 Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace ,0 oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,3 351 Ambulantní péče ,0 352 Ústavní péče ,1 353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví ,7 354 Zdravotnické programy ,5 356 Správa ve zdravotnictví ,4 358 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví ,5 359 Ostatní činnost ve zdravotnictví ,8 oddíl 35 Zdravotnictví ,3 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství ,3 363 Komunální služby a územní rozvoj ,7 366 Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ,2 368 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ,1 oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,3 371 Ochrana ovzduší a klimatu ,1 372 Nakládání s odpady ,3 373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody ,8 374 Ochrana přírody a krajiny ,6 375 Omezování hluku a vibrací Správa v ochraně životního prostředí ,4 377 Ochrana proti záření ,4 378 Výzkum životního prostředí ,7 379 Ostatní činnosti v životním prostředí ,2 oddíl 37 Ochrana životního prostředí ,4 380 Ostatní výzkum a vývoj ,9 oddíl 38 Ostatní výzkum a vývoj ,9 390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo ,4

13 Tabulka č. 2 strana 4 Státní Státní Index Rozpočtová skladba / Ukazatel Skutečnost Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 2019/ oddíl 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo ,4 skupina 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO ,4 411 Dávky důchodového pojištění ,8 412 Dávky nemocenského pojištění ,6 413 Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče ,6 414 Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče ,7 415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru ,3 417 Dávky pomoci v hmotné nouzi ,1 418 Dávky osobám se zdravotním postižením ,4 419 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení ,7 oddíl 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení ,0 421 Podpory v nezaměstnanosti ,3 422 Aktivní politika zaměstnanosti ,7 423 Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů ,0 424 Zaměstnávání zdravotně postižených občanů ,3 425 Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace ,4 428 Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti oddíl 42 Politika zaměstnanosti ,7 431 Sociální poradenství ,0 432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži ,0 433 Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám ,5 434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc ,8 435 Služby sociální péče ,7 436 Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti ,6 437 Služby sociální prevence Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti ,3 439 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ,1 oddíl 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti ,9 skupina 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI ,6 511 Vojenská obrana ,7 516 Státní správa ve vojenské obraně ,5 517 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil ,8 518 Výzkum a vývoj v oblasti obrany ,7 519 Ostatní záležitosti obrany ,2 oddíl 51 Obrana ,5

14 Tabulka č. 2 strana 5 Státní Státní Index Rozpočtová skladba / Ukazatel Skutečnost Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 2019/ Ochrana obyvatelstva ,0 522 Hospodářská opatření pro krizové stavy ,4 526 Státní správa v oblasti hospodářských opatření ,3 527 Krizové řízení ,0 528 Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy ,3 529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy ,9 oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy ,4 531 Bezpečnost a veřejný pořádek ,4 538 Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku ,7 539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku ,5 oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek ,3 541 Ústavní soudnictví ,4 542 Soudnictví ,0 543 Státní zastupitelství ,2 544 Vězeňství ,4 545 Probační a mediační služba ,2 546 Správa v oblasti právní ochrany ,1 547 Veřejná ochrana ,8 548 Výzkum v oblasti právní ochrany Ostatní záležitosti právní ochrany ,9 oddíl 54 Právní ochrana ,7 551 Požární ochrana ,6 552 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému ,0 556 Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému 558 Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému 559 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému , , ,0 oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém ,9 skupina 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA ,4 611 Zastupitelské orgány a volby ,1 612 Kancelář prezidenta republiky ,7 613 Nejvyšší kontrolní úřad ,1 614 Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích) ,5 615 Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích) ,7 617 Regionální a místní správa ,0 618 Výzkum ve státní správě a samosprávě ,7 619 Politické strany a hnutí ,5

15 Tabulka č. 2 strana 6 Státní Státní Index Rozpočtová skladba / Ukazatel Skutečnost Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 2019/ oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany ,6 621 Ostatní veřejné služby ,0 622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) ,3 oddíl 62 Jiné veřejné služby a činnosti ,6 631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,8 632 Pojištění funkčně nespecifikované ,0 633 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní finanční operace ,6 oddíl 63 Finanční operace ,7 640 Ostatní činnosti ,3 oddíl 64 Ostatní činnosti ,3 skupina 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY ,8 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM ,3 Vysvětlivky: číselný symbol odvětvového členění rozpočtové skladby : X (skupina); XX (oddíl); XXX (pododdíl)

16 STÁTNÍ ROZPOČET 2019 Tabulka č. 3 CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL číslo Státní Státní INDEX kapitoly K A P I T O L A Skutečnost Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet 2019/ Kancelář prezidenta republiky ,7 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu ,0 303 Senát Parlamentu ,0 304 Úřad vlády České republiky ,9 305 Bezpečnostní informační služba ,7 306 Ministerstvo zahraničních věcí ,9 307 Ministerstvo obrany ,7 308 Národní bezpečnostní úřad ,0 309 Kancelář veřejného ochránce práv ,3 312 Ministerstvo financí ,7 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí ,9 314 Ministerstvo vnitra ,7 315 Ministerstvo životního prostředí ,7 317 Ministerstvo pro místní rozvoj ,0 321 Grantová agentura České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu ,3 327 Ministerstvo dopravy ,4 328 Český telekomunikační úřad ,2 329 Ministerstvo zemědělství ,7 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ,1 334 Ministerstvo kultury ,6 335 Ministerstvo zdravotnictví ,5 336 Ministerstvo spravedlnosti ,9 343 Úřad pro ochranu osobních údajů Úřad průmyslového vlastnictví ,2 345 Český statistický úřad ,7 346 Český úřad zeměměřický a katastrální ,6 348 Český báňský úřad ,0 349 Energetický regulační úřad ,5 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ,0 355 Ústav pro studium totalitních režimů Ústavní soud Úřad Národní rozpočtové rady Akademie věd České republiky Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ,4 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře Správa státních hmotných rezerv ,0 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost ,0 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů ,0 377 Technologická agentura České republiky ,7 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost ,0 381 Nejvyšší kontrolní úřad ,2 396 Státní dluh Operace státních finančních aktiv ,7 398 Všeobecná pokladní správa ,0 C E L K E M ,5 v Kč

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

V. Tabulková část. Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

V. Tabulková část. Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby V. Tabulková část Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 2: Příjmy státního rozpočtu podle kapitol k 30.9.2016 Tabulka č. 3: Výdaje státního

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2016 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2016 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2016 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY Seznam tabulek Tabulka č. 1 Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 218 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 217 o státním rozpočtu České republiky na rok 218 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 219 Vládní návrh ZÁKON ze dne 218 o státním rozpočtu České republiky na rok 219 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 (1)

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY Seznam tabulek Tabulka č. 1 Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 216 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 215 o státním rozpočtu České republiky na rok 216 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Ministerstvo financí č.j. MF /2012/ Struktura příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu podle druhů a odvětví

Ministerstvo financí č.j. MF /2012/ Struktura příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu podle druhů a odvětví Ministerstvo financí č.j. MF- 53 900 /2012/11-114 D. Struktura příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu podle druhů a odvětví Příjmy kapitol státního rozpočtu podle druhů Tabulka č. 1 rok 2013 Tabulka

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet a b text 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od poč. roku 3 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 18 630 000,00 18 630 000,00 19 713 332,66

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 a Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 012.2014 KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky třída R O Z P O Č E T 012.2014 % Index seskupe podsesk.

Více

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění) Kód:R51 Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Datum od 01.01.2017 Datum do 31.12.2017 IČ: 00025429 Jedn./Sum.: Sumární Kapitola:336, 1361 1611 1612 1614 1617 2111 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2143 2151

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 1. Kapitoly 301-321 O b s a h Kapitola č. 301 Kancelář prezidenta republiky 302 Poslanecká sněmovna

Více

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Datum vytvoření: 15. 12. 2016 MĚSTO SOBĚSLAV Souhrnný Období: 30. 9. 2016 Částky v tisících Kč Příjmy 134 424 154 894 116 344 Daňové příjmy 90 290 93 933 75 657 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Více

Pozměňovací návrhy číselných položek obsažené v usnesení výborů k návrhu zákona o státním rozpočtu a k návrhu státního rozpočtu na rok 2014

Pozměňovací návrhy číselných položek obsažené v usnesení výborů k návrhu zákona o státním rozpočtu a k návrhu státního rozpočtu na rok 2014 Pozměňovací návrhy číselných položek obsažené v usnesení výborů k návrhu zákona o státním rozpočtu a k návrhu státního rozpočtu na rok 2014 I. PŘÍJMY (v Kč) Poř. č. čís. kap. kapitola Titul a ukazatel

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018 MĚSTO NÝŘANY Benešova třída 295, 330 23 Nýřany IČ: 00258199 R O Z P O Č E T na rok 2018 Rozpočet schválen zastupitelstvem města Nýřany dne 20. 12. 2017 Město Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany Celková

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 2/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 2/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VIII. volební období 2/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 10 ze dne 30. listopadu 2017 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

Více

Příloha č. 1 strana 1/6

Příloha č. 1 strana 1/6 Příloha č. 1 strana 1/6 seskupe podsesk. položka U K A Z A T E L Skutečnost 012.2016 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2017 plně Sk012.2017/Sk012.2016 1 2 4 5 0 3 P Ř Í J M Y osob 111 Daně z příjmů fyzických

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 13 790 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 380 000,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 390 000,00 1121 Daň

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 012.2017 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč třída R O Z P O Č E T 012.2017

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 18. zasedání Zastupitelstva města Šluknov ve čtvrtek, dne 14.12.2017 BOD OE Návrh rozpočtu města Šluknova na rok 2018 Důvodová zpráva pro členy ZM ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 Obsah: 1. Úhrnná bilance

Více

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění) Kód:R51 Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Datum od 01.01.2019 Datum do 31.01.2019 IČ: 00025429 Jedn./Sum.: Sumární Kapitola:336, 1361 1611 1612 1614 1617 2111 2112 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2143

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 13 530 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. sociálního fondu 5. ekologického fondu 6. Závazné ukazatele rozpočtu Zpracovala:

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění) Kód:R51 Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Datum od 01.01.2018 Datum do 31.01.2018 IČ: 00025429 Jedn./Sum.: Sumární Kapitola:336, 1361 1611 1612 1614 1617 2111 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2143 2151

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL Tabulka č. 1 č.kapitoly Kapitola SR 2013 2013 bez EU a FM *) SR 2014 2015 2016 301 Kancelář prezidenta republiky 60 000 60 000 60 000

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 012.2016 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč třída R O Z P O Č E T 012.2016

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 sestavený dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Název: Město Nepomuk Adresa: Náměstí Augustina

Více

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Celkové příjmy 60 60,00 947,19 1 578,65 Celkové výdaje 334 403 347 368,00 340 525,34 98,03 transfery v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté

Více

Stránka 1 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1119 Zrušené daně,

Více

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 20,000 20,000 5,808 29,04% 5169 Nákup ostatních služeb 20,000 20,000 5,808 29,04% 2141 Vnitřní obchod 145,000 145,000 72,716 50,15% 5021 Ostatní

Více

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1 Podrobný přehled o plnění a čerpání za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1 (v Kč) Třída 1 - Daňové příjmy 4 183 076 000,00 4 174 312 640,00 4 013 758 451,74 96,15 1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 012.2018 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč R O Z P O Č E T 012.2018

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb. Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/26 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 27 Ze dne 13.12.26 Částka 195/26 Účinnost od 1.1.27 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/26-622

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

Organizace Název položky Kč

Organizace Název položky Kč Město Bechyně Rozpočet na rok 2015 Paragraf PŘÍJMY Položk a Organizace Název položky Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 12 510 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018 Obec Kadlín Závěrečný účet za rok 2018 sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kadlín Kadlín 27735 Kadlín IČ 00662224 Právní forma Obec Kontaktní údaje Telefon 777863238 E-mail

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00

I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00 OBEC SRNÍ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 I. PŘÍJMY v tis. Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50,00 0000 1113 Daň z příjmů

Více

CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto :

CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto : Návrh rozpočtu obce Horní Maršov pro rok 2019. Informace dle 5, odst.3), zák. 23/2017 / Očekávané plnění 2018 Popis Popis Rozpočet uprav. Položka R o z p o č t o v é p ř í j m y 23 015 520 Položka R o

Více

Závěrečný účet za rok návrh

Závěrečný účet za rok návrh Obec Lčovice Závěrečný účet za rok 2016 - návrh sestavený ke dni 31. 12. 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1966091.57 1645000.00 119.52 1972266.91 99.69 6175.34

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 Období: 012.2014 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby v tis.kč R O Z P O Č E T 012.2014

Více

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5 Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 27 395 790 1 171 270 28 567 060 0000 1111 Daň

Více

Tabulka č. 3: Příspěvkové organizace rok 2019 paragraf položka ZŠ a MŠ Horní Stropnice ,

Tabulka č. 3: Příspěvkové organizace rok 2019 paragraf položka ZŠ a MŠ Horní Stropnice , NÁVARH ROZPOČTU OBCE HORNÍ STROPNICE NA ROK 2019 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2019 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název Adresa Zvotoky 38716 Zvotoky IČO Právní forma 00667960 Obec nebo městská část

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: )

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

Schválený rozpočet roku 2019 zpracováno strana: 1 / 9

Schválený rozpočet roku 2019 zpracováno strana: 1 / 9 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1122 000000000 000 Daň z příjmů právnických osob za obce 120 000,00 0000 0000 1340 000000000 000 Poplatek za provoz systému

Více

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008 Strana 2 V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY 306 Ministerstvo zahraničních věcí Zahraniční služba 1 356 1 431 1 433 1 434 100,07 1 105,75 312 Ministerstvo financí Územní finanční

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa)

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W 1.8.180 / Uc15e 1 / 3 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2003

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2003 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2003 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 2003 Sešit 1. Kapitoly 301-335 Sešit 2. Kapitoly 336-398 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018 Obec Konětopy Závěrečný účet za rok 2018 sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Konětopy Konětopy 27714 Konětopy IČ 00510564 Právní forma Obec Kontaktní údaje Telefon 724295270

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK Schválený rozpočet , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK Schválený rozpočet , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 IČO: 00484776 Městys Velký Vřešťov I. Rozpočtové příjmy ODPA Bez ODPA POL SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 Text Schválený rozpočet 2017 Rozpočet po změnách 2017 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená

Více

Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018 Závěrečný účet za rok 2018 Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název Adresa Čímice 34201 Čímice IČO Právní forma 43313914 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 3 000,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 3 000,00 strana: 1 / 6 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 120 000,00 1112 0 000 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 3 000,00 1113

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2019 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 5 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno:

Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: strana: 1 / 17 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Nové Sady 68308 Nové Sady IČO Právní forma 00373532 Zatím neurčeno Kontaktní

Více

Druhové třídění (číslo položky)

Druhové třídění (číslo položky) Schválený rozpočet města Opočna na rok 2012 Odvětvové třídění (číslo paragrafu) Druhové třídění (číslo položky) Text Částka v Kč Druhové třídění - seskupení položek: 1111 Příjmy DPFO závislá činnost 4

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Tabulka č. 2b. Rozpočet města Kraslice na rok výdaje odvětvově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh

Tabulka č. 2b. Rozpočet města Kraslice na rok výdaje odvětvově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh Rozpočet města Kraslice na rok 2018- výdaje odvětvově (v tis. Kč) Par. Pol. Popis BĚŽNÉ VÝDAJE 2016 2017 2017 2018 Skutečnost SR UR Návrh 104 072,19 110 056,39 122 350,20 123 072,35 1014 Ozdravování hospodář.

Více

Příjmy rozpočtu obce Čerčany na rok 2018

Příjmy rozpočtu obce Čerčany na rok 2018 org. Příjmy rozpočtu obce Čerčany na rok 218 ZJ UZ rozpočet 218 příloha 1111 Daň z příjmů fyzický osob placené plátci 9 695 36, 1112 Daň z příjmů fyzický osob placené poplatníky 244 152, 1113 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Více

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2020 až 2022 tis. Kč STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2020-2022 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, skutečnosti a střednědobého výhledu rozpočtu

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2010 obce Lichoceves (k projednání na zasedání ZO ) PŘÍJMY

Návrh závěrečného účtu za rok 2010 obce Lichoceves (k projednání na zasedání ZO ) PŘÍJMY Návrh závěrečného účtu za rok 2010 obce Lichoceves (k projednání na zasedání ZO 22.3.2011) PŘÍJMY Položka Par. skupina Schválený rozpočet (Kč) Rozpočet po opatření č. 3 (Kč) Změna v průběhu roku Plnění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 397 OPERACE STÁTNÍCH FINANČNÍCH AKTIV

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 397 OPERACE STÁTNÍCH FINANČNÍCH AKTIV Ministerstvo financí Č.j. MF-9480/2016/2003 Materiál pro schůzi rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rozpočtovou kapitolu 397 OPERACE STÁTNÍCH FINANČNÍCH

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 1032 těžba -produkční činnosti ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 1032 těžba -produkční činnosti ,00 Město Vyšší Brod Schválený rozpočet roku 2019 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Schválený rozpočet Poz 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Metodika návaznosti rozpočtové skladby na výnosové a nákladové účty pro ÚSC a svazky obcí v roce 2018 SÚ - náklady

Metodika návaznosti rozpočtové skladby na výnosové a nákladové účty pro ÚSC a svazky obcí v roce 2018 SÚ - náklady Metodika návaznosti rozpočtové skladby na výnosové a nákladové účty pro ÚSC a svazky obcí v roce 2018 SÚ - náklady Položka rozpočtové skladby 513x Nákup materiálu (kromě 5138) u 5139 i v případě nákupu

Více

Obec Únějovice Závěrečný účet za rok 2017

Obec Únějovice Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Obec Únějovice Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Únějovice Únějovice 34543 Únějovice IČO Právní forma 00572462 Obec

Více

Obec Benešov u Semil Závěrečný účet za rok 2017

Obec Benešov u Semil Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Benešov u Semil 51206 Benešov u Semil 00275590 Obec nebo městská část

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 212 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 212 29 Státní rozpočet 212 29 Krajské rozpočty a

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu ,00 Org: ,00

Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu ,00 Org: ,00 roku 2019 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 400 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více