Štátne skúšky - ak. rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Štátne skúšky - ak. rok 2012/2013"

Transkript

1 Štátne skúšky - ak. rok 2012/2013 Názov: Teória sociálnej práce Študijný program: APSPm, XAPSPm Obsahová náplň štátnicového predmetu: 1. Teória sociálnej práce Definovanie. Etymológia. Špecifiká teórie v sociálnej práci. Typológia teórií. 2. Všeobecná systémová teória (General System Theory) a jej vývoj Základné charakteristiky a vývoj všeobecnej systémovej teórie. Charakteristika pojmu systém v kontexte všeobecnej systémovej teórie. General System Theory a kybernetika v konceptoch sociálnej práce. Prínos a rezervy vo využití systémovej teórie v sociálnej práci. 3. Systemické teórie Základné východiská systemického prístupu. Modely systemických teórií a terapií - predstavitelia a stručný opis. 4. Aplikačné oblasti systemického prístupu Systemická terapia. Systemické poradenstvo. Systemická sociálna práca. Systemické vzdelávanie a výcvik. Systemický predaj a marketing. Systemický manažment. Systemické koučovanie. Rodinné lekárstvo. Psychiatria. Škola. 5. Fázy dialógu pracovníka s klientom Príprava. Otvorenie. Dojednávanie. Priebeh. Ukončenie. Pripojenie. Bezpečie. Formulácia cieľov. Koncept užitočného nedorozumenia. 6. Hypotéza, cirkularita a neutralita v systemickom prístupe Hypotéza v systemickom prístupe a jej funkcie. Cirkularita. Koncept neutrality. Druhy neutrality. Od neutrality k zvedavosti a rekurzívny vzťah. 7. Systemické otázky Generovanie informácií systemickými otázkami. Cirkulárne otázky. Otázky objasňujúce rozdiely. Otázky zamerané na konštruovanie skutočnosti. Otázky zamerané na konštruovanie možností. Zázračná otázka. Úvodné a záverečné otázky. 8. Princíp držiteľa problému Význam princípu držiteľa problému a jeho charakteristiky. Prijateľné a neprijateľné spôsoby správania. Pomoc a kontrola v princípe držiteľa problému. 9. Prezentovanie informácií o systéme Genogram, ekomapa, nákres systému, organigram. 10. Techniky užívané v systemickej rodinnej terapii Rodinné súsošie, rodinná doska, videokonzultácia, externalizácia problému a pod. 11. Záverečné intervencie v systemickom prístupe Komentáre vyplývajúce z rozhovoru. Základné formy návrhov budúceho konania - robiť to isté viac, niečo vynechať, vyskúšať niečo nové. 12. Krátka terapia orientovaná na riešenie Predstavitelia. Základné princípy. Zázračná otázka. Vybrané techniky. 13. Sociálno-ekologické teórie. Vymedzenie pojmov. Predstavitelia. Sociálno-ekologické koncepty v sociálnej práci. 14. Prístup orientovaný na úlohy Predstavitelia. Úlohy sociálneho pracovníka v POU. Štruktúra procesu prístupu orientovaného na úlohy. 15. Antiopresívne prístupy Vymedzenie pojmov opresia, diskriminácia, AOP, antidiskriminácia. P. Freire a jeho pedagogika oslobodenia. Dôležité princípy v AOP a úlohy sociálneho pracovníka. 16. Humanistické a existenciálne teórie. PCA Vymedzenie pojmov. Prístup orientovaný na klienta. Postoje a orientácie poradcu v PCA. Aplikovanie tejto teórie v sociálnej práci. 17. Humanistické a existenciálne teórie. Logoterapia a transakčná analýza Logoterapia jej východiská a aplikovateľnosť v sociálnej práci. Transakčná analýza, jej aplikovanie v sociálnej práci. 18. Kognitívno-behaviorálne teórie

2 Predstavitelia. Základné východiská behavioralizmu. Kognitívne mapy, teória observačného učenia. Techniky v behaviorálnej terapii. Role sociálneho pracovníka v behaviorálne orientovanom prístupe. Plánovanie procesu intervencie. 19. Starnutie a staroba človeka z perspektívy prírodných a sociálnych vied Demografický vývoj obyvateľstva v SR a vo svete. Základné biologicko-medicínske charakteristiky starnutia a staroby. Psychologické determinanty ovplyvňujúce osoby vyššieho veku. Adaptačný proces starnutia. Význam a potreba aktívneho starnutia. 20. Fenomén kvality života v sociálnej práci Historicko-filozofické súvislosti kvality života. Konceptualizácie kvality života. Teórie, modely a výskumy kvality života rôznych cieľových skupín sociálnej práce. Základná literatúra: NAVRÁTIL, P Teorie a metody sociální práce. Brno : Marek Zeman, s. ISBN PAYNE, M Modern Social Work Theory. 3rd Ed. Basingstoke : Palgrav Maccmillan, s. LUDEWIG, K Základy systemické terapie. Praha : Grada, s. ISBN SHAZER, S. DOLAN, Y. a kol Zázračná otázka. Praha : Portál, s. ISBN SCHLIPPE, A. SCHWEITZER, J Systemická terapie a poradenství. Brno : Cesta, s. ISBN ÚLEHLA, I Umění pomáhat. Praha : Slon, s. ISBN HETTEŠ, M Starnutie spoločnosti. Vybrané kapitoly sociálnej práce so seniormi. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2011, 192 s. ISBN HROZENSKÁ, M Kvalita života starších ľudí v priestore spoločenských vied. Nitra : Effeta, s. ISBN

3 Štátne skúšky - ak. rok 2012/2013 Názov: Politológia a sociálna politika Študijný program: APSPm, XAPSPm Obsahová náplň štátnicového predmetu: 1. Podstata sociálnej politiky Vývoj sociálnej politiky s akcentom na jednotlivé vývojové etapy. Koncepcia transformácie sociálnej sféry Slovenskej republiky. 2. Vzťah trestného práva k sociálnej práci Trestné stíhanie mladistvých páchateľov trestných činov, podmienečné zastavenie trestného stíhania, ukladanie trestov mladistvým páchateľom trestnej činnosti, alternatívne tresty pre mladistvých páchateľov, ochranný dohľad, úlohy sociálnych kurátorov vo vzťahu trestne stíhaných mladistvých, kde sa vykonáva výkon trestu odňatia slobody. 3. Politológia ako vedná disciplína, presahy a prieniky do iných vied Definovanie pojmu politológia. Vzťah medzi sociálnou politikou a politológiou a vzťahy k iným vedám. Ukazovatele ekonomického vývoja Slovenskej republiky. 4. Medzinárodné organizácie a ich vplyv na sociálnu politiku Slovenskej republiky World Health Organization, Medzinárodná organizácia práce a Rada Európy. 5. Faktory ovplyvňujúce stav, úroveň a vývoj sociálnej politiky Demografický, ekonomický, politický, medzinárodný. 6. Systém sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike Sociálna ochrana. Sociálne poistenie (definícia, jeho štruktúra). Štátna sociálna podpora (definícia, súčasný stav). Sociálna pomoc (definícia, perspektívy). 7. Zdravotná politika ako oblasť sociálnej politiky Definícia pojmov zdravie (jeho význam a miesto v spoločnosti), choroba, práceneschopnosť, invalidita. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Systém zdravotného poistenia (ako súčasť sociálneho zabezpečenia), osoby a vecný rozsah nemocenského poistenia, podmienky nároku na dávky nemocenského poistenia, financovanie, výkon. Uveďte problémy zdravotníctva Slovenskej republiky. 8. Sociálna správa. Sociálne služby (definícia, transformácia sociálnych služieb, Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov). 9. Voľný pohyb osôb a sociálna práca Vymenujte a analyzujte štyri druhy pohybu osôb. 10. Rodinná politika ako oblasť sociálnej politiky Definícia rodiny. Typy a funkcie rodín. Ciele a úlohy rodinnej politiky štátu. Systém rodinných dávok v Slovenskej republike. Platná legislatíva viažuca sa na oblasť rodinnej politiky v Slovenskej republike. Inštitút náhradného výživného. 11. Bytová politika ako oblasť sociálnej politiky Úlohy a ciele bytovej politiky. Pojem bývanie, byt, sociálne byty. Bytová politika štátu pri zabezpečovaní bývania (úvery, fond rozvoja bývania). 12. Politika zamestnanosti a sociálna politika Právo na prácu. Politika zamestnanosti a jej perspektívy rozvoja v Slovenskej republike s akcentom na zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Nezamestnanosť, jej druhy, dávky v nezamestnanosti. Aktívne nástroje politiky zamestnanosti a politiky trhu práce. 13. Vzdelávacia politika Slovenskej republiky Pojmy vzdelávanie, povinná školská dochádzka, školská sústava v Slovenskej republike. Úloha vzdelávania v spoločnosti. Aktuálne problémy vzdelávacej politiky. Alternatívne školstvo. Celoživotné vzdelávanie a celoživotné poradenstvo. 14. Občan s ťažkým zdravotným postihnutím Formy riešenia pracovného uplatnenia na trhu práce týchto občanov (vytváranie chránených dielní, pozitívna motivácia zamestnávateľov pri zamestnávaní týchto občanov). Pojem peňažný príspevok na kompenzáciu. Druhy príspevkov v systéme sociálneho zabezpečenia (Zákon č.

4 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov). 15. Staroba a možnosti sociálnej ochrany občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek Pojem staroba. Dôchodková reforma v Slovenskej republike. Trojpilierový dôchodkový systém. 16. Životné minimum Pojmy životné minimum, hmotná a sociálna núdza. Význam daných pojmov z hľadiska sociálnej politiky. Dopady valorizácie životného minima. 17. Charakteristika správneho konania Účastníci správneho konania, začatie, prerušenie a zastavenie správneho konania, čestné vyhlásenie. Dôvody, mimoriadny opravný prostriedok v správnom konaní, právoplatnosť, vykonateľnosť správneho rozhodnutia, autoremedúra v správnom konaní. 18. Chudoba a sociálna exklúzia Vymedzenie pojmu chudoba, sociálna exklúzia. Koncepty chudoby. Merateľnosť chudoby, indikátory. Nástroje na riešenie chudoby. Európska stratégia riešenia chudoby a sociálnej exklúzie. 19. Kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg Tripartita, sociálne partnerstvá, sociálny dialóg, kolektívne pracovnoprávne vzťahy. Postavenie odborov v spoločnosti. Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy. 20. Úvod do dejín politických teórií Politologické školy. Význam politológie v sociálnej práci. Globalizácia, europeizácia, sociálna, ekonomická a ekologická kohézia, inklúzia a exklúzia, marginalizácia. Základná literatúra: 1. BERG-SCHLOSSER, D., STAMMEN, T Úvod do politické vědy. Praha : Institut pro středoeuropskou kulturu a politiku, ECHADEUMAISON, C.D Slovník ekonomie a sociálních věd. Praha : EWA Edition, HABURAJOVA ILAVSKA, L Európska stratégia riešenia chudoby a sociálnej exklúzie. Praha: Print, IVOR, J. a kol Trestný zákon, Trestný poriadok. Bratislava: Policajná Akadémia, MATLÁK.,J., a kol.: Právo sociálneho zabezpečenia. Bratislava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeňek s.r.o.,2009. ISBN TKÁČ, V Odbory, zamestnávatelia, zamestnanecké rady (Európa právo a prax). Košice : Pressprint, ISBN TKÁČ, V Európska únia, sociálne právo a prax. In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. Č. 4-5/ TOMEŠ, I Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010, 440 s., ISBN Trestný poriadok č.301/2005 Z. z. 10. Trestný zákon č.300/2005 Z. z. 11. VONDRÁKOVÁ, E., GALBAVÝ, Ľ Vybrané kapitoly zo správneho práva. Nitra : UKF, Zákon č. 305/2005 Z. z o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele 13. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine 14. Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov 15. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov 16. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 17. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov 18. Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 19. Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 20. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

5 Štátne skúšky - ak. rok 2012/2013 Názov: Metódy sociálnej práce Študijný program: APSPm, XAPSPm Obsahová náplň štátnicového predmetu: 1. Krízová intervencia Krízová intervencia ako metóda sociálnej práce. Etapy krízovej intervencie. Formy krízovej intervencie. Interdisciplinárny prístup a miesto sociálneho pracovníka v krízovej intervencii. 2. Aplikovanie krízovej intervencie na domáce násilie voči dospelej osobe a deti so syndrómom CAN Základné princípy. Činnosti sociálneho pracovníka. Spolupráca s inými profesiami. Vedenie rozhovoru. Bezpečnostný (krízový) plán. 3. Sociálna práca s rodinou Ciele a špecifiká sociálnej práce s rodinou. Funkčnosť rodiny. Protektívne a rizikové faktory. Návšteva sociálneho pracovníka v rodine. Rodinné poradenstvo a rodinná terapia. 4. Hodnotenie ohrozenia dieťaťa Princípy hodnotenia. Oblasti vyhodnocovania. Nástroje hodnotenia. Rodinné skupinové konferencie. 5. Sanácia rodiny Cieľ a základné princípy sanácie. Sanácia v kontexte SPODaSK. Činnosti sociálneho pracovníka. 6. Mediácia ako metóda sociálnej práce s rodinou Základné princípy pri uplatňovaní mediácie, identifikácia sociálnych udalostí v rodine vhodných pre mediačné konanie, sociálny pracovník mediátor, jeho kompetencie a nástroje práce. 7. Forenzná sociálna práca Význam restoratívnej justície v problematike ukladania sankcií. Charakteristika penitenciárnej sociálnej práce. Účel výkonu trestu odňatia slobody. Sociálne problémy vzniknuté následkom výkonu trestu. Metódy a formy postpenitenciárnej sociálnej práce. Probácia. 8. Terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova Ciele a špecifiká terénnej práce. Nízkoprahový prístup a zariadenia, ktoré ho v SR uplatňujú. Aplikovanie terénnej sociálnej práce na cieľovú skupinu ľudí bez domova. 9. Streetwork a jeho aplikovanie na cieľovú skupinu drogovo závislých Ciele streetworku, proces a etapy streetworku. Filozofia prístupu Harm reduction. Aplikovanie streetworku na osoby závislé od drog. 10. Sociálna práca s rodinou závislého klienta Sociálne poradenstvo pre závislých a spoluzávislých. Terapeutické komunity, socioterapeutické skupiny. Svojpomocné skupiny. 11. Sociálna práca s nezamestnanými Princípy sociálnej práce s nezamestnanými. Poradenstvo pre nezamestnaných. Odborné poradenské služby poskytované nezamestnaným. Kariérové poradenstvo. Skupinové poradenstvo. Poradenské interview. Individuálny akčný plán. Chránené pracoviská a chránené dielne metódy sociálnej práce s občanmi s ZŤP. 12. Sociálna práca v zdravotníctve. Zdravotne sociálny pracovník v multidisciplinárnom tíme profesionálov. Kompetencie a úlohy sociálneho pracovníka v zdravotníctve. Kvalifikačné a osobnostné predpoklady, etické princípy v zdravotníctve, paternalizmus vs. partnerstvo, iatrogénne poškodenie, problematika povinnej mlčanlivosti. Pacienti/klienti sociálneho pracovníka v zdravotníckom zariadení. Významné dokumenty a dohovory, etické kódexy medzinárodného charakteru uplatňované v zdravotníctve. Informovaný súhlas. 13. Špecifiká zdravotne sociálneho pracovníka v paliatívnej a hospicovej starostlivosti Nevyliečiteľne chorý a zomierajúci pacient. Multidisciplinárny tím. Holistický prístup. Štádiá zomierania podľa Elizabeth Kübler-Rossovej. Komunikácia s nevyliečiteľne chorým pacientom. Pravdivá informácia vs. milosrdná lož. Komplexná starostlivosť o zomierajúcich v terminálnom štádiu. Hospic. Sprevádzanie rodín po strate blízkeho. 14. Metódy sociálnej práce s osobami so zdravotným postihnutím Súčasné trendy v práci s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Metódy ucelenej rehabilitácie. Všeobecné a špecifické programy sociálnej rehabilitácie. Komunitná rehabilitácia.

6 15. Špecifiká sociálnej práce so staršími ľuďmi žijúcimi v domácom prostredí Formy sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci určené starším ľuďom. Sociálne služby poskytované seniorom žijúcim v domácom prostredí. Poradenstvo zamerané na problematiku starnutia a staroby. Komunitná sociálna práca so staršími ľuďmi. Holistický prístup v starostlivosti o seniorov. Význam a potreba dobrovoľníctva seniorov v spoločenskom živote. 16. Špecifiká sociálnej práce so staršími ľuďmi žijúcimi v rezidenciálnom prostredí Metódy a formy práce so staršími ľuďmi v procese adaptácie klienta na príchod do ZSS. Agenda sociálneho pracovníka pracujúceho v ZSS pre seniorov. Reminiscenčná terapia. Validačná terapia. Canisterapia a felinoterapia. Ďalšie druhy špecifických terapií vhodných pre seniorov. 17. Supervízia v sociálnej práci Osobnostné a kvalifikačné predpoklady supervízora. Ciele supervízie v sociálnej práci. Témy supervíznych stretnutí. Sebareflexia v supervízii pri práci s klientom. Interakčné zručnosti supervízora. Typy a formy supervízie. Etika v supervízii. 18. Bálintovské skupiny Zásady práce bálintovských skupín. Päťstupňový model bálintovských skupín. Hlavné úlohy vedúceho bálintovských skupín. Práca s prenosom a protiprenosom v bálintovskej skupine. Obmedzenia a úskalia bálintovských supervíznych skupín. 19. Individuálna a skupinová supervízia Výhody a nevýhody skupinovej a individuálnej supervízie. Funkcie supervízie. Zameranie supervízie. Techniky práce supervízora. Využívanie analógových prostriedkov. Uzatváranie zmluvy. Poskytovanie spätnej väzby. Cvičenie s odcudzením. Skúmanie skupinovej dynamiky. Preskúmanie širšieho kontextu. 20. Manažment v sociálnej práci Manažment ako proces, profesia a vedná disciplína. Úrovne manažmentu. Špecifiká manažmentu v sociálnej práci. Sociálny pracovník ako manažér. 21. Projektovanie v sociálnej práci Vzťah sociálna politika - sociálne programovanie - sociálne projektovanie. Projekt. Typy projektov. Štruktúra projektu. Projektový cyklus. Fáza analýz, Fáza plánovania matica logického rámca, plán aktivít. Plán zdrojov. 22. Projektovanie v sociálnej práci Projektové riadenie a fundraising. Sponzoring. Darcovstvo. Zlepšovateľské projekty. Špecifické znaky projektovania v sociálnej práci. Odporúčaná literatúra: 1. GABURA, J Teória rodiny a proces práce s rodinou. Bratislava : Iris, s. 2. GASPEROVÁ, M Staroba vysoká škola viery. Martin : Osveta, s. ISBN HAWKINS, P., SHOHET, R Supervize v pomáhajících profesích. Praha : Portál, HAVRDOVÁ, Z., HAJNÝ, M. et al Praktická supervize. Prúvodce supervizí pro začínajíci supervizory, manažery a příjemce supervize. Praha : Galén, s. ISBN HROZENSKÁ, M. a kol Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej teoreticko-praktické východiská. Martin : Osveta, s. ISBN JUHÁSOVÁ, A. - ŠMEHILOVÁ, A. - AJDARIOVÁ, P Sociálna rehabilitácia ľudí so zdravotným postihnutím. Nitra: UKF, s. ISBN KUZUŠIN, B., Základy projektovania pre charitatívnu a sociálnu službu. Gorlice : ELPIS, ISBN KÜBLER-ROSS, E. O smrti a umírání. AricaTurnov & Nadace Klíček, s. ISBN MÁTEL, A. SCHAVEL, M. et al Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci. Liptovský Ján : Prohu, MÁTEL, A. OLÁH, M. SCHAVEL, M Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Liptovský Ján : Prohu, MATOUŠEK, O. a kol Metody a řízení sociální práce. 2. vyd. Praha : Portál, s. ISBN MATOUŠEK, O. KOLÁČKOVÁ, J. KODYMOVÁ, P. (eds.) Sociální práce v praxi. Praha : Portál, s. ISBN X. 13. MOJTOVÁ, M Sociálna práca v zdravotníctve. Bratislava : Slovak Academic Press, 2010, 137 s. ISBN MYDLÍKOVÁ, E Manažment v sociálnej práci. Bratislava : Občianske združenie Sociálna

7 práca, s. ISBN PAČESOVÁ, M Lékař, pacient a Michael Bálint. Praha : Triton, s. ISBN Riadenie projektového cyklu. Dostupné na: REPKOVÁ, K Projektujeme v sociálnej práci. Bratislava : Epos, SCHAVEL, M. TOMKA, M Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe v sociálnej práci. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, s. ISBN SVATOŠOVÁ, M Hospic. Umenie sprevádzať. Bratislava : Lúč 2001, 157 s. ŠPATENKOVÁ, N. a kol Krizová intervence pro praxi. 2. vyd. Praha : Grada, ISBN

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. Vývoj metód sociálnej práce. Najvýznamnejšie míľniky a osobnosti vývoja metód sociálnej práce s dôrazom na metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou. 2. Sociálna

Více

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. Vývoj metód sociálnej práce. Najvýznamnejšie míľniky a osobnosti vývoja metód sociálnej práce s dôrazom na metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou. 2. Sociálna

Více

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE Mgr. štátnicové otázky v študijnom odbore sociálna práca na akademický rok 2011/2012 METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. Najvýznamnejšie

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 1. Sociálna práca ako praktická činnosť v dejinách (starovek prvá pol. 19. stor.). Vplyv kresťanstva. Vybrané osobnosti a míľniky. 2. Historický kontext vývoja sociálnej

Více

Sociálna práca a sociálne zabezpečenie

Sociálna práca a sociálne zabezpečenie Sociálna práca a sociálne zabezpečenie 1. Fenomén pomoci v dejinách (starovek prvá pol. 19. stor.). Charitatívna pomoc (vplyv kresťanstva). Vybrané osobnosti a míľniky. 2. Historický kontext vývoja sociálnej

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE SOCIÁLNA PRÁCA v akademickom roku 2013/2014 SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE SOCIÁLNA PRÁCA v akademickom roku 2014/2015 SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Více

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE Mgr. štátnicové otázky v odbore Sociálna práca METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. História vývinu metód sociálnej práce, najvýznamnejšie

Více

Knižnica - tituly určené na absenčné štúdium

Knižnica - tituly určené na absenčné štúdium 1 Alojz Nociar Základy psychológie Bratislava VŠZaSP sv. Alžbety 2008 978-80-89271-39-9 2 Dagmar Gašparíková Sociálne zabezpečenie, všeobecné predpisy Bratislava VŠZaSP sv. Alžbety 2007 978-80-89271-25-2

Více

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Denná forma Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Externá forma SÚBOR PREDMETOV ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA SÚBOR PREDMETOV STUPEŇ I. (Bc.) DENNÁ FORMA/

Více

Univerzita Mateja Bela

Univerzita Mateja Bela Tézy na štátne skúšky 3. 1. 14 SOCIÁLNA PRÁCA Študijný program: SOCIÁLNA PRÁCA 1. stupeň VŠ štúdia titul bc. Predmet štátnej skúšky: Sociálna politika 1. Sociálna politika pojem a predmet sociálnej politiky,

Více

Štruktúra študijných programov

Štruktúra študijných programov Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický

Více

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Andrej Mátel, Michal Oláh, Milan Schavel Bratislava 2011 MÁTEL, A. OLÁH, M. SCHAVEL, M. 2011.

Více

Sociálne poradenstvo v SR po roku Andrej Mátel

Sociálne poradenstvo v SR po roku Andrej Mátel Sociálne poradenstvo v SR po roku 1989 Andrej Mátel Úvodný citát s poznámkami Sociálne poradenstvo nemá na Slovensku žiadnu tradíciu. Komplexné sociálne poradenstvo sa systematicky začína rozvíjať až po,nežnej

Více

Okruhy na štátnu magisterskú skúšku

Okruhy na štátnu magisterskú skúšku Strana 1 z 5 Okruhy na štátnu magisterskú skúšku 1. Charakteristika marketingového manažmentu. Podstata marketingového manažmentu. Význam marketingového manažmentu. Úlohy marketingového manažmentu. Proces

Více

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma Príloha 1 ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) 1. ročník zimný semester (1. semester) Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce 8 P 8 prof. PhDr. A. Mrázová, PhD., MPH. Základy filozofie 3 P 8 PhDr.

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!!

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!! Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na september december 2016 CUZ, stredisko Inštitút

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Pojem, predmet a systém pracovného práva. Dohoda o brigádnickej práci študentov. Pracovnoprávne aspekty štrajku. Pramene pracovného práva. Pracovná zmluva (pojem,

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.

PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. SUPERVÍZIA AKO PROSTRIEDOK ZVYŠOVANIA PROFESIONALITY PRACOVNÍKA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH V PROSPECH ZVYŠOVANIA KVALITY PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. Supervízorka Košice,

Více

TÉZY K RIGORÓZNYM SKÚŠKAM

TÉZY K RIGORÓZNYM SKÚŠKAM TÉZY K RIGORÓZNYM SKÚŠKAM Študijný program: Sociálna práca Predmet: TEÓRIA SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIÁLNA POLITIKA 1. Podstata sociálnej politiky. Teoretické vymedzenie pojmu sociálna politika. Transformačné

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 CUZ, stredisko Inštitút

Více

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE!

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU ZÁVEREČNÚ SKÚŠKU Z PREDMETU SPRÁVNE PRÁVO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 (AUGUST 2016) MGR. ŠTÚDIUM REV.: JÚL/AUGUST 2016 UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! S účinnosťou ku

Více

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V ZSS NA SLOVENSKU PhDr. Margita Kosturíková

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V ZSS NA SLOVENSKU PhDr. Margita Kosturíková ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V ZSS NA SLOVENSKU PhDr. Margita Kosturíková Sociálna starostlivosť do 1. 1. 2009 Sociálna starostlivosť o seniorov na Slovensku: Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci Zákon

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Letecká fakulta Katedra manažmentu leteckej prevádzky OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU SKÚŠKU AR 2014/2015 Druh a forma štúdia: Študijný odbor: Študijná špecializácia: inžinierske

Více

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. Novela zákona o SS a proces DI 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD., MPSVR SR Východiská a súčasný proces deinštitucionalizácie čl. 19 Dohovoru

Více

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa

Více

MESTO PREŠOV. Hlavná ul. č. 73, Prešov DOTAZNÍK KU KOMUNITNÉMU PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA PREŠOV NA ROKY

MESTO PREŠOV. Hlavná ul. č. 73, Prešov DOTAZNÍK KU KOMUNITNÉMU PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA PREŠOV NA ROKY MESTO PREŠOV Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov DOTAZNÍK KU KOMUNITNÉMU PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA PREŠOV NA ROKY 2018 2025 Mesto Prešov sa na Vás obracia s prosbou o spoluprácu. Vyplnením anonymného

Více

Sociálne determinanty a možnosti ich vplyvu na zdravie

Sociálne determinanty a možnosti ich vplyvu na zdravie Sociálne determinanty a možnosti ich vplyvu na zdravie 2.SAVEZ Konferencia s medzinárodnou účasťou 21.-22. 09. 2006 Košice Podpora zdravia Štefková, G., Katreniaková, Z. Sociálne determinanty zdravia Sociálne

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Okruhy ke SZZ v AR 14/15

Okruhy ke SZZ v AR 14/15 Okruhy ke SZZ v AR 14/15 Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory: navazující magisterské studium I. Specifické metody sociální práce s jednotlivcem 1. Vymezení problematiky

Více

EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV

EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV IS

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania

Více

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom Kód kvalifikácie C1439999-01252 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1439999 Iný riadiaci pracovník (manažér)

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE (a) Názov študijného odboru: Sociálna psychológia a psychológia práce (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Mesta Strážske na roky

Mesta Strážske na roky MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky 2014-2016 V Strážskom 17.02.2014 Návrh rozpočtu zverejnený 18.02.2014 na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta /www.strazske.sk/ Rozpočet schváleny

Více

Názov kvalifikácie: Odborník na zdravotnícky manažment a financovanie

Názov kvalifikácie: Odborník na zdravotnícky manažment a financovanie Názov kvalifikácie: Odborník na zdravotnícky manažment a financovanie Kód kvalifikácie U1342999-01377 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Zdravotníctvo a sociálne služby SK ISCO-08 1342999 Riadiaci pracovník

Více

Prednáška č.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU

Prednáška č.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU Prednáška č.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU Systémové prvky riadenia Systém je definovaný ako usporiadaný komplex vzájomne pôsobiacich prvkov spolu s ich vlastnosťami a stanoveným účelom. MANAŽMENT

Více

Aktívna politika trhu práce: koncept, financovanie a inštitucionálny rámec. PhDr. Eneke Hanzelová, PhD

Aktívna politika trhu práce: koncept, financovanie a inštitucionálny rámec. PhDr. Eneke Hanzelová, PhD Aktívna politika trhu práce: koncept, financovanie a inštitucionálny rámec PhDr. Eneke Hanzelová, PhD Politiky trhu práce Pasívna politika trhu práce súhrn programov zameraných na udržanie príjmu nezamestnaných

Více

1. prednáška MARKETING MANAŽMENT

1. prednáška MARKETING MANAŽMENT 1. Marketingové plánovanie 2. Proces marketingového riadenia - identifikácia marketingových environmentov - marketingové ciele a stratégia - tvorba marketingového mixu 3. Algoritmus vytvárania marketingového

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Univerzita Mateja Bela

Univerzita Mateja Bela Tézy na štátne skúšky 3. 1. 14 SOCIÁLNA PRÁCA Študijný program: SOCIÁLNA PRÁCA 2. stupeň VŠ štúdia titul Mgr. akademický rok 2015/2016 Predmet štátnej skúšky: Sociálna politika Sociálno-filozofické súvislosti

Více

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny Kód CPV:24 Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie 80531200-7 Technické školenia 1. Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (Z-M1) Cieľom vzdelávania a prípravy pre trh práce

Více

ARCUS, DOMKO, IDEA, LUMEN, ANIMA, JASANIMA, LIDWINA, ONDAVA, LÚČ, SUBSIDIUM, HARMONIA, VIA LUX, SKI

ARCUS, DOMKO, IDEA, LUMEN, ANIMA, JASANIMA, LIDWINA, ONDAVA, LÚČ, SUBSIDIUM, HARMONIA, VIA LUX, SKI Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (ARCUS, DOMKO, IDEA, LUMEN, ANIMA, JASANIMA, LIDWINA, ONDAVA, LÚČ, SUBSIDIUM, HARMONIA, VIA LUX, SKI ) Ing. Zuzana Jusková vedúca

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAMOVÝ ROZPOČET Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000

Více

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA. Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA. Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment 1. Ekonómia ako spoločenská veda definícia ekonómie, základné ekonomické

Více

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa Údaje v žiadosti vypĺňajte paličkovým písmom a zodpovedajúci údaj označte podľa tohto vzoru A Údaje o žiadateľovi Rodinný stav 1) Rodné (Identifikačné ) Štátna

Více

Mimoklinické uplatnenie princípov a metód psychoterapie

Mimoklinické uplatnenie princípov a metód psychoterapie UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky Katedra sociálnej práce Mimoklinické uplatnenie princípov a metód psychoterapie Vladimir Labáth Psychoterapia

Více

Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana

Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana Linka detskej dôvery, I. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach Využívanie internetu

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení:

Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení: Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení: Krizová intervence (M. Vorlová, 1.2. 2016) krize, vyjasnění pojmu, příčiny krize chování člověka v krizi a průběh krize krizová intervence,

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí 7.3.2005 7.3.2008 ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA /vedúci partner rozvojového partnerstva/ Sekulská 1,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

13. Dieťa s mentálnym postihnutím/duševnou zaostalosťou v náhradnej starostlivosti

13. Dieťa s mentálnym postihnutím/duševnou zaostalosťou v náhradnej starostlivosti doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. 1. Informačné technológie ako činiteľ sociálnej stimulácie seniorov 2. Možnosti a limity zamestnávania osôb s MP na voľnom trhu práce 3. Dobrovoľníctvo v sociálnych službách pre

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA A. Typ poistenia Cestovné poistenie pre opakované cesty Územná platnosť poistenia Európa alebo Svet PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

2. ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ

2. ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ 2. ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ 1 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Priateľstva 2 neverejný IČO: 35613441 Zástupkyňa: Mgr. Mária Múčková Mgr. Iveta Šoókiová Telefón: 035/7702594 e-mail: Ďalšie

Více

Činnosť pracovných skupín na odbore podpory zdravia ÚVZ SR. Celoslovenská porada odborov podpory zdravia Horský hotel REMATA

Činnosť pracovných skupín na odbore podpory zdravia ÚVZ SR. Celoslovenská porada odborov podpory zdravia Horský hotel REMATA Činnosť pracovných skupín na odbore podpory zdravia ÚVZ SR Celoslovenská porada odborov podpory zdravia Horský hotel REMATA 29.02.- 01.03.2012 PRACOVNÉ SKUPINY OPZ: Pracovná skupina k realizácii k Programu

Více

Projektové aktivity v roku 2016 v sociálnej oblasti v Meste B.Bystrica. KPSS Stretnutie s MVO

Projektové aktivity v roku 2016 v sociálnej oblasti v Meste B.Bystrica. KPSS Stretnutie s MVO Projektové aktivity v roku 2016 v sociálnej oblasti v Meste B.Bystrica KPSS Stretnutie s MVO 7.4.2016 Pripravované projekty v sociálnej oblasti v roku 2016 stav k 31.3.2016 Centrum včasnej intervencie

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

Otázky z predmetu Zdravotnícke pomôcky pre ŠS bakalárskeho štúdia

Otázky z predmetu Zdravotnícke pomôcky pre ŠS bakalárskeho štúdia Otázky z predmetu Zdravotnícke pomôcky pre ŠS bakalárskeho štúdia 1. Sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok. Príprava sterilnej zdravotníckej pomôcky na opakované použitie. Možnosti a druhy

Více

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca Sociálna práca Vedúca detašovaného pracoviska: PhDr. Mikuličková Dagmar, PhD. MPH e-mail: sekretariat.vszspsi@gmail.com Vedúci katedry sociálnej práce: doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD. tel. +421 911

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku

SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku Správne právo hmotné všeobecná časť akademický rok 2012/2013 01. Verejná správa pojem, charakteristika, členenie; 02. Charakterizujte správne právo ako

Více

OBSAH ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK ÚVOD... 13

OBSAH ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK ÚVOD... 13 OBSAH ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK... 11 ÚVOD... 13 I. POJEM, FUNKCIE A ZÁSADY TRESTNÉHO PRÁVA... 15 1. Vznik a vývoj trestného práva v právnych dejinách... 15 2. Pojem slovenské trestné právo...22 3. Účel

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Ponuka preventívne zdravotno výchovných aktivít pre seniorov

Ponuka preventívne zdravotno výchovných aktivít pre seniorov Ponuka preventívne zdravotno výchovných aktivít pre seniorov Organizátor: RÚVZ so sídlom v Nitre oddelenie výchovy k zdraviu Kontakt: Oddelenie výchovy k zdraviu Štefánikova 58 949 63 Nitra Kontakt: 037

Více

Osnova predmetu ZE Počítačové inžinierstvo 1. ročník

Osnova predmetu ZE Počítačové inžinierstvo 1. ročník Osnova predmetu ZE Počítačové inžinierstvo 1. ročník Šk. rok 2016/2017 1. Prednáška (29.9.2016) Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky - Úvodné informácie k predmetu ZET - Potreby a statky

Více

OKRUHY OTÁZOK NA RIGORÓZNE SKÚŠKY Z PREDMETU DIDAKTIKA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY

OKRUHY OTÁZOK NA RIGORÓZNE SKÚŠKY Z PREDMETU DIDAKTIKA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY OKRUHY OTÁZOK NA RIGORÓZNE SKÚŠKY Z PREDMETU DIDAKTIKA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY 1. OKRUH: DIDAKTIKA TELESNEJ VÝCHOVY. Vývoj, úlohy, predmet a obsah skúmania v didaktike telesnej výchovy. Štruktúra

Více

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia BEŽNÉ VÝDAVKY 1. Bežný rozpočet spolu 3524413 3735809 3701147 99 01.1.1.6 Obce 657040 674360 636240 94 61 Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ 158980 156930 150311 96 62 Poistné a príspevky do poisťovní -

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia RVEDOK KURZ: PERSONALISTIKA Moduly 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment Cieľ / poslanie kurzu Poslaním

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Program 13: Sociálne služby

Program 13: Sociálne služby Program 13: Sociálne služby Zámer programu: Starostlivosť o sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, starých občanov, rodiny s malými deťmi, ktoré sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi. 249 336,00 249

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

Našim hlavným poslaním je byť blízko pri človeku bez akéhokoľvek obmedzenia a posudzovania, a to na základe kresťanských hodnôt

Našim hlavným poslaním je byť blízko pri človeku bez akéhokoľvek obmedzenia a posudzovania, a to na základe kresťanských hodnôt 1 Slovo charita pochádza z latinského slova caritas a znamená empatickú lásku, ktorá rozumie človeku v núdzi a nezištne mu pomáha. Diecézna charita Rožňava poskytuje sociálne služby a pomoc všetkým ohrozeným

Více

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Manažment environmentálnych záťaži Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Legislatíva v oblasti EZ a strategické dokumenty 1. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších

Více

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné Funkčná 610 620 630 640 650 710 720 FO a NV 1 1 Plánovanie, manažment, 103 526.48 38 236.78 38 409.98 3 187.13 856.21 121.00 0.00 283 884.69 468 222.27 2 1 Riadenie obce 90 975.40 32 350.48 24 111.98 1

Více

APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA

APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA Ing. Hana Poláčková, PhD. Katedra ekonomickej teórie Národohospodárskej

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím?

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím? Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Občania sa zdravotným postihnutím majú rovnaké práva uchádzať sa o zamestnanie a zamestnať sa ako osoby bez zdravotného postihnutia.

Více

ÚVOD CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8

ÚVOD CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8 ÚVOD... 7 1. CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8 1.1.Z dejín hotelierstva... 8 1.2 Hotelierstvo v Európe......11 1.3 Vplyv globalizácie a internacionalizácie na rozvoj hotelierstva...12 1.4 Trendy v hotelierstve...15

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111 Výnos dane z príjmov - podielové dane 800 000 121 Z pozemkov 55 000 121 Zo stavieb 65 000 121 Z bytov 15 000 133 Za psa 2 500 133 Za ubytovanie

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety PODNIKOVÝ MANAŽMENT (skúška číslo 12) Cieľ predmetu Získať znalosti zákonitostí úspešného riadenia organizácie a prehľad o súčasnej teórii a praxi manažmentu. Zoznámiť sa s modernými manažérskymi metódami

Více

Vzdelávanie BOZP v organizáciáchzvyšovanie

Vzdelávanie BOZP v organizáciáchzvyšovanie Vzdelávanie BOZP v organizáciáchzvyšovanie jeho efektívnosti Stredisko pre štúdium práce a rodiny Bratislava Autorky: PhDr. Beata Perichtová RNDr. Miroslava Kordošová Trnava, október 2005 Vzdelávanie BOZP

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 T v r d o š í n Vyvesené dňa 25. 11. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET V eurách 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov, ziskov

Více

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky)

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Absolvent štúdia programu psychológia je úspešne hodnotený ak získa základnú kvalifikáciu na výkon povolania psychológie v rozsahu

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více