TÉZY K RIGORÓZNYM SKÚŠKAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÉZY K RIGORÓZNYM SKÚŠKAM"

Transkript

1 TÉZY K RIGORÓZNYM SKÚŠKAM Študijný program: Sociálna práca Predmet: TEÓRIA SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIÁLNA POLITIKA 1. Podstata sociálnej politiky. Teoretické vymedzenie pojmu sociálna politika. Transformačné zmeny, sociálne reformy. Vplyv transformácie na sociálnu politiku a sociálnu prácu. Scenár a kontexty sociálnej reformy. Koncepcia transformácie sociálnej sféry Slovenskej republiky. 2. Etika sociálnej práce. Profesijné zásady sociálnej práce. Špecifické znaky sociálnej práce ako profesie. Etický kódex sociálnych pracovníkov a jeho princípy. Etické dilemy v sociálnej práci. 3. Sociálna starostlivosť a sociálna pomoc. Rozvoj ľudského potenciálu v sociálnej práci a jej formy. Charakteristika pojmov: sociálna starostlivosť, sociálna pomoc. Rozdiel medzi týmito pojmami. Sociálna pomoc a sociálna starostlivosť vo vzťahu k sociálnej práci. Historické kontexty týchto pojmov. 4. Komunitná sociálna práca. Význam komunitnej sociálnej práce, svojpomoc a dobrovoľníctvo. Princípy svojpomoci a dobrovoľníctva. Význam svojpomoci a dobrovoľníctva ako alternatívnych foriem pomoci klientom. Komunitný sociálny pracovník. Stratégie práce s komunitou. 5. Tretí sektor. Význam tretieho sektoru a neštátnych subjektov v sociálnej práci. Projektová činnosť v treťom sektore. Manažment neštátnych subjektov, financovanie neštátnych subjektov. 6. Nová právna úprava sociálnych služieb. Charakterizujte a analyzujte z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Popíšte členenie a filozofiu zákona o sociálnych službách, uveďte nové formy sociálnych služieb. Špecifikujte postavenie sociálnej práce v intenciách tohto zákona. 7. Systém sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike. Sociálna ochrana. Sociálne poistenie (definícia, jeho štruktúra). Štátna sociálna podpora (definícia, súčasný stav). Sociálna pomoc (definícia, perspektívy). Sociálna správa. Sociálne služby (definícia, transformácia sociálnych služieb, Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov). 8. Makroekonomické a mikroekonomické aspekty. Vybrané ekonomické kategórie. Makroekonomická teória a politika. Definície makroekonomiky. Makroekonomické teórie. Ekonomické subjekty. Sociálne partnerstvo. Odbory a zamestnávatelia. Úloha štátu v trhovej ekonomike. 9. Sociálna politika a regionálna politika štátu. Sociálna politika ako vedná disciplína i ako praktická aktivita jej úlohy a ciele. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a jeho vzťah k sociálnej práci. Regionálna politika. Pojem región, regionálna politika, jej ciele. Regionálna politika a podpora regionálneho rozvoja. 1

2 10. Humanistická a existenciálna teória v sociálnej práci. Úloha sociálneho pracovníka v takto orientovanej sociálnej práci. Prístup orientovaný na klienta (C. Rogers), transakčná analýza (E. Berne), existenciálna analýza a logoterapia (V. E. Frankl). Význam a využitie humanistickej a existenciálnej teórií v praxi sociálneho pracovníka. 11. Sociálny systém. Perspektíva sociálneho systému a životného sveta ako východisko sociálnej práce. Systém. Živé a sociálne systémy. Samoorganizovanie systémov. Systém a komunikácia. 12. Profesionálna zodpovednosť. Profesionálna zodpovednosť vo vzťahu k základnej legitímnosti sociálnej práce. Legitimita a identita sociálnej práce. 13. Kognitívno-behaviorálne teórie a antiopresívne prístupy v sociálnej práci. Základné charakteristiky kognitívno behaviorálnej teórie. Šesť základných zásad behaviorálne orientovaného sociálneho pracovníka. Antiopresívne prístupy a ich ciele a imperatívy. Význam a využitie kognitívno-behaviorálnej teórie a antiopresívnych prístupov v praxi sociálneho pracovníka. 14. Systémová teória. Systémová teória a sociálna práca. Procesuálno-systematický obrazec myslenia S. S. Bernasconiovej a teoreticko-praktické súvislosti aplikácie v sociálnej práci. Roviny konania v sociálnej práci. General system theory (všeobecná teória systémov), historický kontext, dôvody vzniku a význam pre sociálnu prácu. Základné princípy všeobecnej teórie systémov. 15. Verejná moc na miestnej úrovni. Pojem miestna štátna správa, miestna samospráva, delegovaná štátna správa. Verejná správa. Charakteristické črty verejnej správy. Subjekty správneho práva. Klasifikácia metód verejnej správy. 16. Organizačné a inštitucionálne zabezpečenie výkonu miestnej správy. Samospráva a štátna správa, organizačné usporiadanie miestnej samosprávy v SR, majetok obcí, vyšší územný a správny celok, organizácia miestnej štátnej správy, poskytovanie sociálnych služieb na úrovni samosprávy. Základná literatúra: 1. BRINKMANN, H. H.: Sociálna práca a systémové teórie. Trnava: FZaSP TU KREBS, V., DURDISOVÁ, I., POLÁKOVÁ, O., ŽIŽKOVÁ I.: Sociální politika. Praha: Codex, MATOUŠEK, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, ISBN MATOUŠEK, O. a kol.: Základy sociální práce. Praha: Portál, ISBN MATOUŠEK, O.: Slovník sociální práce. Praha : Portál, ISBN MATOUŠEK,O.-KOLÁČKOVÁ,J.-KODYMOVÁ,P.: Sociální práce v praxi. Praha: Portál, ISBN X. 7. MUSIL, L.: Vývoj sociálního státu v Evropě. Doplnek, STANEK, V. a kol.: Sociálna politika. Bratislava: Sprint, TOMEŠ, I.: Sociální správa. Praha: Portál, ISBN

3 10. TOKÁROVÁ, A. A kol. Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov: FF PU, VAN DER LAAN, G.: Otázky legitimace sociální práce. Ostrava: ZSF OU,

4 Predmet: METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIÁLNEHO VÝSKUMU 1. História vývinu metód sociálnej práce. Najvýznamnejšie obdobia vývoja metodiky sociálnej práce. Základné pojmy a klasifikácia metód z rôznych aspektov. 2. Prípadová sociálna práca Historický vývoj tejto metódy. Najznámejší autori a diela v oblasti prípadovej práce. Prípadová práca a teória rolí. Problémy, riešenie v prípadovej sociálnej práci. Proces prípadovej práce. Terapeutický vzťah. 3. Sociálna práca s rodinou. Komplexný, interdisciplinárny a tímový prístup k ohrozeným deťom a role sociálneho pracovníka. Biologické a psychické potreby detí a posudzovanie podmienok pre ich uspokojovanie. Typy služieb poskytovaných rodinám. Systémová práca s rodinou. 4. Sociálna práca so skupinou História vzniku skupinovej práce. Vývojové štádiá uzatvorenej skupiny. Dynamika skupiny. Skupinová psychoterapia, orientácie a zložky skupinovej psychoterapie. Špeciálne zložky skupinovej psychoterapie. Socioterapia. 5. Sociálna práca s komunitou. Typy komunít a ich rozdelenie z rôznych aspektov. História komunitnej práce. Proces komunitnej práce. Stratégia práce s komunitou. Komunitný pracovník. Komunitný projekt. 6. Metódy sociálnej práce s vybranými cieľovými skupinami. Osoby so zdravotným postihnutím, psychicky chorí, závislí, spoločensky neprispôsobiví občania. 7. Sociálna prevencia. Primárna, sekundárna, terciárna prevencia. Sociálna terapia. Sociálna rehabilitácia. Doliečovací proces a jeho etapy. Resocializácia. Dobrovoľníctvo. Svojpomoc, svojpomocný étos, svojpomocné skupiny. 8. Poradenstvo. Pojmové vymedzenie poradenstva. Charakteristiky poradenstva. Poradenský proces. Prístupy v poradenstve. Individuálne a skupinové poradenstvo a možnosti jeho uplatnenia v sociálnej práci. 9. Sociálne poradenstvo. Úrovne sociálneho poradenstva. Oblasti sociálneho poradenstva. Poradenstvo predmanželské, manželské, rodičovské a rodinné. Poradenstvo pre handicapovaných, bezdomovcov, gerontologické poradenstvo. 10. Supervízia. Formy a ciele supervízie. Kompetencie supervízora. Pozícia supervízora a supervidovaného. Podmienky úspešnej supervízie. Supervízia v poradenstve. Bálintovská skupina. 4

5 11. Mediácia a probácia Charakteristika mediácie a probácie. Princípy a výhody mediácie. Úlohy mediátora. Fázy mediácie. Alternatívne tresty. Úlohy probačného pracovníka. Legislatívna úprava mediácie a probácie. 12. Krízová intervencia. Pojem kríza, jej príčiny, priebeh, riešenie. Typológia kríz. Krízová intervencia, jej princípy, proces. Rola sociálneho pracovníka v krízovej intervencii. Linky dôvery. 13. Terénna sociálna práca. História terénnej sociálnej práce. Schopnosti a vedomosti sociálneho pracovníka v teréne. Streetwork. Streetworker. Cieľové skupiny streetworku. Formy práce a typy činností v oblasti streetworku. 14. Hromadné nešťastia a ich zvládanie. Definícia, druhy, následky, obete hromadných nešťastí. Reakcie obetí. Poskytovanie pomoci obetiam, zvládanie záťaže u pracovníkov, ktorí pomáhali pri hromadnom nešťastí. 15. Management a marketing v sociálnej práci. Management ako pojem a proces. Špecifiká managementu v sociálnej práci. Manager. Sociálny sektor. Marketing v oblasti sociálnej práce. 16. Makrometódy. Analýza sociálnych potrieb regiónu, kraja, obce. Vymedzenie pojmu sociálnodemografická analýza. Sociálny výskum. Príprava sociálneho prieskumu, výskumu. Predbežný rozbor skúmaného sociálneho prostredia, sociálne ukazovatele. Základná literatúra: 1. HELLER, J. PECINOVSKÁ, O.: Závislosť známá neznámá. Praha:Grada, LEVICKÁ, J. a kol.: Sociálna práca s rodinou. Trnava: VeV, MARŠALOVÁ, L. MIKŠÍK, O. a kol.: Metodológia a metódy psychologického výskumu. Bratislava: SPN, MATOUŠEK, O.: Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, PAVELOVÁ, Ľ. TVRDOŇ, M.: Komunitná sociálna práca, Nitra: UKF ŘEZNÍČEK, I.: Metody sociální práce. Praha: Sociologické nakladatelství, SMOLÍK, P.: Duševní a behaviorální poruchy. Praha: Maxdorf Jesénius, TOKÁROVÁ, A.: Sociálna práca. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, VODÁČKOVÁ, D.: Krizová intervence. Praha: Portál, VÝROST, I. SLAMĚNÍK, P.: Sociálna psychológia. Praha: ISU,

6 Predmet : SOCIÁLNA FILOZOFIA A DEJINY SOCIÁLNEJ PRÁCE. 1. Teoretické koncepcie dejín sociálnej práce. Definovanie pojmu dejiny sociálnej práce. Základné východiská, predmet dejín sociálnej práce. Vývin sociálnej práce v jednotlivých vývojových etapách. 2. Metodologické otázky dejín sociálnej práce. Metódy historického výskumu. Charakteristika historického prameňa, podstata a výpovedná hodnota. Rozdelenie historických prameňov. 3. Význam dejín sociálnej práce. Funkcie dejín sociálnej práce /teoretická funkcia, výchovno-vzdelávacia a pragmatická funkcia/, ich analýza. Miesto dejín sociálnej práce a ich význam pre vedný odbor. 4. Sociálna práca, jej formovanie ako samostatného vedného odboru v súčasnosti. Sociálna práca ako samostatný vedný odbor. Profesionalizácia sociálnej práce, vzdelávanie v odbore sociálna práca v súčasnosti. 5. Vývoj sociálneho školstva. Historické obdobie v rokoch ako významná vývojová etapa v oblasti rozvoja sociálneho školstva. Rozvoj sociálnych škôl v Turčianskom Svätom Martine. / Vyššia škola pre ženské povolania a päťmesačná gazdinská škola, Ľudové kurzy pre ženy, Ústav M.R.Štefánika/. 6. Významné osobnosti z dejín sociálnej práce. Významné osobnosti v dejinách sociálnej práce: Elizabeth Fryová, Octavia Hillová Samuel A. Bernett, Jane Addamsová, Amalia Sievekingová, Mary Richmondová a ich prínos pre sociálnu prácu. 7. Významné osobnosti z dejín sociálnej práce v období Československa ( ) a v súčasnosti. Významné osobnosti v dejinách sociálnej práce a ich prínos pre sociálnu prácu: Alica Garrigue Masaryková, Elena Pivková, Elena Maróthy-Šoltésová, Arnošt Innocent Bláha. Osobnosti venujúce sa dejinám sociálnej práce na Slovensku v súčasnosti. 8. Sociálny štát. Definovanie pojmu sociálny štát, jeho nosná myšlienka, historický vývoj. Podstata, príčiny vzniku a fungovanie sociálneho štátu. 9. Vývoj sociálnej politiky. Vývoj sociálnej politiky s akcentom na jednotlivé etapy vývoja /prvá vývojová etapa, druhá vývojová etapa, sociálna politika v období transformácie/. 10. Sociálna filozofia. Definovanie sociálnej filozofie. Miesto a pozícia sociálnej filozofie v systéme sociálneho myslenia. Tématický záber tejto disciplíny, základné kategórie. 11. Interakcia sociálnej filozofie a sociálnej práce. Človek ako základná kategória sociálnej filozofie. Povaha sociálnej práce a význam sociálnej filozofie pre sociálnu prácu. 6

7 12. Predklasické obdobie sociálnej filozofie. Dejiny sociálnej filozofie v kontexte sociálneho myslenia v období antiky. Najcennejšie myšlienky mysliteľov pre sociálnu filozofiu a sociálnu prácu /Platón, Aristoteles, Seneca/. 13. Klasické obdobie sociálnej filozofie. Dejiny sociálnej filozofie v kontexte sociálneho myslenia v klasickom období. Prínos myšlienok mysliteľov pre sociálnu filozofiu a sociálnu prácu /Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau/. 14. Poklasické (moderné) obdobie. Dejiny sociálnej filozofie v kontexte sociálneho myslenia v období poklasickej a modernej novovekej etape. Zhodnotenie prínosu názorov mysliteľov /Comte, Mill/. 15. Súčasná sociálna filozofia. Sociálna filozofia a sociálna práca v súčasnosti. Názory mysliteľov a ich prínos pre sociálnu filozofiu a sociálnu prácu /Giddens, Beck, Nozick, Rawls, Višňovský, Novosád, Ďuriač/. 16. Spravodlivosť, moc, sloboda. Vzťah jednotlivca k spoločnosti s akcentom na prístupy /holizmus a individualizmus/. Definujte pojmy spravodlivosť, moc, autorita, sloboda ako východiskové pojmy skúmania miesta človeka v spoločnosti. Základná literatúra: 1. BRIŠKA, F.: Sociálna antropológia. Banská Bystrica: UMB, DRAGÚŇ, E. a kol.: Dejiny filozofie II. Nitra: UKF, DRAGÚŇ, E., DŘÍZA, J.: Dejiny filozofie I. Nitra: UKF, HABURAJOVÁ ILAVSKÁ L.: Osobnosť Alice Garriguovej Masarykovej a jej prínos pre sociálnu prácu. In: Recenzovaný časopis AUSPICIA, číslo 2, roč. IV/2007. České Budejovice: 2007, s , ISSN HABURAJOVÁ - ILAVSKÁ L.- ŽBIRKOVÁ V.: Význam štúdia prameňov k dejinám rodiny. In: Rodina na prelome tisícročia. Zborník z konferencie Rodina na prelome tisícročia v Bratislave. Bratislava: FSVaZ UKF v Nitre, 2005, ISBN X 6. KOVÁČIKOVÁ, D.(2000). Základné otázky sociálnej práce. Žilina: Žilinská univerzita, KUSIN, V.: Sociálna filozofia v dejinných reflexiách. Bratislava: Sociálna práca, LEVICKÁ, J.(1999). Náčrt dejín sociálnej práce. Trnava: Slovak Academic Press,

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 1. Sociálna práca ako praktická činnosť v dejinách (starovek prvá pol. 19. stor.). Vplyv kresťanstva. Vybrané osobnosti a míľniky. 2. Historický kontext vývoja sociálnej

Více

Sociálna práca a sociálne zabezpečenie

Sociálna práca a sociálne zabezpečenie Sociálna práca a sociálne zabezpečenie 1. Fenomén pomoci v dejinách (starovek prvá pol. 19. stor.). Charitatívna pomoc (vplyv kresťanstva). Vybrané osobnosti a míľniky. 2. Historický kontext vývoja sociálnej

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE SOCIÁLNA PRÁCA v akademickom roku 2014/2015 SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Více

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE Mgr. štátnicové otázky v odbore Sociálna práca METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. História vývinu metód sociálnej práce, najvýznamnejšie

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE SOCIÁLNA PRÁCA v akademickom roku 2013/2014 SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Více

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

Univerzita Mateja Bela

Univerzita Mateja Bela Tézy na štátne skúšky 3. 1. 14 SOCIÁLNA PRÁCA Študijný program: SOCIÁLNA PRÁCA 1. stupeň VŠ štúdia titul bc. Predmet štátnej skúšky: Sociálna politika 1. Sociálna politika pojem a predmet sociálnej politiky,

Více

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Denná forma Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Externá forma SÚBOR PREDMETOV ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA SÚBOR PREDMETOV STUPEŇ I. (Bc.) DENNÁ FORMA/

Více

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Andrej Mátel, Michal Oláh, Milan Schavel Bratislava 2011 MÁTEL, A. OLÁH, M. SCHAVEL, M. 2011.

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

Štruktúra študijných programov

Štruktúra študijných programov Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický

Více

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE Mgr. štátnicové otázky v študijnom odbore sociálna práca na akademický rok 2011/2012 METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. Najvýznamnejšie

Více

Sociálne poradenstvo v SR po roku Andrej Mátel

Sociálne poradenstvo v SR po roku Andrej Mátel Sociálne poradenstvo v SR po roku 1989 Andrej Mátel Úvodný citát s poznámkami Sociálne poradenstvo nemá na Slovensku žiadnu tradíciu. Komplexné sociálne poradenstvo sa systematicky začína rozvíjať až po,nežnej

Více

Okruhy na štátnu magisterskú skúšku

Okruhy na štátnu magisterskú skúšku Strana 1 z 5 Okruhy na štátnu magisterskú skúšku 1. Charakteristika marketingového manažmentu. Podstata marketingového manažmentu. Význam marketingového manažmentu. Úlohy marketingového manažmentu. Proces

Více

Základy etiky 1. Základné morálne princípy, normy a hodnoty a výchova k nim. Vysvetlite štruktúru morálky a jej základné prvky.

Základy etiky 1. Základné morálne princípy, normy a hodnoty a výchova k nim. Vysvetlite štruktúru morálky a jej základné prvky. ŠTUDIJNÝ PROGRAM: UČITEĽSTVO ETICKEJ VÝCHOVY, BC. OTÁZKY PRE BAKALÁRSKU ŠTÁTNU SKÚŠKU AK. ROK 2012/13 Študent si po vstupe do štátnicovej miestnosti vylosuje jednu otázku z časti A a jednu otázku z časti

Více

Mimoklinické uplatnenie princípov a metód psychoterapie

Mimoklinické uplatnenie princípov a metód psychoterapie UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky Katedra sociálnej práce Mimoklinické uplatnenie princípov a metód psychoterapie Vladimir Labáth Psychoterapia

Více

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. Vývoj metód sociálnej práce. Najvýznamnejšie míľniky a osobnosti vývoja metód sociálnej práce s dôrazom na metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou. 2. Sociálna

Více

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. Vývoj metód sociálnej práce. Najvýznamnejšie míľniky a osobnosti vývoja metód sociálnej práce s dôrazom na metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou. 2. Sociálna

Více

Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana

Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana Linka detskej dôvery, I. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach Využívanie internetu

Více

PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.

PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. SUPERVÍZIA AKO PROSTRIEDOK ZVYŠOVANIA PROFESIONALITY PRACOVNÍKA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH V PROSPECH ZVYŠOVANIA KVALITY PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. Supervízorka Košice,

Více

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma Príloha 1 ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) 1. ročník zimný semester (1. semester) Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce 8 P 8 prof. PhDr. A. Mrázová, PhD., MPH. Základy filozofie 3 P 8 PhDr.

Více

Projektové aktivity v roku 2016 v sociálnej oblasti v Meste B.Bystrica. KPSS Stretnutie s MVO

Projektové aktivity v roku 2016 v sociálnej oblasti v Meste B.Bystrica. KPSS Stretnutie s MVO Projektové aktivity v roku 2016 v sociálnej oblasti v Meste B.Bystrica KPSS Stretnutie s MVO 7.4.2016 Pripravované projekty v sociálnej oblasti v roku 2016 stav k 31.3.2016 Centrum včasnej intervencie

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE (a) Názov študijného odboru: Sociálna psychológia a psychológia práce (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých

Více

Knižnica - tituly určené na absenčné štúdium

Knižnica - tituly určené na absenčné štúdium 1 Alojz Nociar Základy psychológie Bratislava VŠZaSP sv. Alžbety 2008 978-80-89271-39-9 2 Dagmar Gašparíková Sociálne zabezpečenie, všeobecné predpisy Bratislava VŠZaSP sv. Alžbety 2007 978-80-89271-25-2

Více

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA. Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA. Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment 1. Ekonómia ako spoločenská veda definícia ekonómie, základné ekonomické

Více

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky)

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Absolvent štúdia programu psychológia je úspešne hodnotený ak získa základnú kvalifikáciu na výkon povolania psychológie v rozsahu

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Letecká fakulta Katedra manažmentu leteckej prevádzky OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU SKÚŠKU AR 2014/2015 Druh a forma štúdia: Študijný odbor: Študijná špecializácia: inžinierske

Více

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety PODNIKOVÝ MANAŽMENT (skúška číslo 12) Cieľ predmetu Získať znalosti zákonitostí úspešného riadenia organizácie a prehľad o súčasnej teórii a praxi manažmentu. Zoznámiť sa s modernými manažérskymi metódami

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 CUZ, stredisko Inštitút

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE!

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU ZÁVEREČNÚ SKÚŠKU Z PREDMETU SPRÁVNE PRÁVO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 (AUGUST 2016) MGR. ŠTÚDIUM REV.: JÚL/AUGUST 2016 UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! S účinnosťou ku

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Pojem, predmet a systém pracovného práva. Dohoda o brigádnickej práci študentov. Pracovnoprávne aspekty štrajku. Pramene pracovného práva. Pracovná zmluva (pojem,

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A ĽUDSKÉ PRÁVA

SOCIÁLNA PRÁCA A ĽUDSKÉ PRÁVA ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník 1/2 (AFPh UP 2/84) 1997 SÚBOR ZAHŔŇA LEN TIRÁŽ A OBSAH SOCIÁLNA PRÁCA A ĽUDSKÉ PRÁVA Zborník referátov z vedeckej konferencie

Více

APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA

APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA Ing. Hana Poláčková, PhD. Katedra ekonomickej teórie Národohospodárskej

Více

Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016

Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016 Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016 Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. 1, Cannisterapie jako výchovný prostředek. 2, Spolupráce mezi školou a rodinou

Více

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom Kód kvalifikácie C1439999-01252 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1439999 Iný riadiaci pracovník (manažér)

Více

Tézy k rigoróznym skúškam

Tézy k rigoróznym skúškam Tézy k rigoróznym skúškam Študijný odbor Študijný program 1.1.9 andragogika andragogika I. ANDRAGOGIKA 1. Dejiny pedagogiky dospelých a andragogiky. 2. Teoreticko-metodologické základy andragogiky, inštitucionalizácia,

Více

13. Dieťa s mentálnym postihnutím/duševnou zaostalosťou v náhradnej starostlivosti

13. Dieťa s mentálnym postihnutím/duševnou zaostalosťou v náhradnej starostlivosti doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. 1. Informačné technológie ako činiteľ sociálnej stimulácie seniorov 2. Možnosti a limity zamestnávania osôb s MP na voľnom trhu práce 3. Dobrovoľníctvo v sociálnych službách pre

Více

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí 7.3.2005 7.3.2008 ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA /vedúci partner rozvojového partnerstva/ Sekulská 1,

Více

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + ?

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web +  ? Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + e-mail? DidInfo 2009, 25. - 27. marec 2009, Brusno RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Mgr. Ján Guniš RNDr. Ľudmila Jašková,

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!!

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!! Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na september december 2016 CUZ, stredisko Inštitút

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

Učebné osnovy. 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník. Slovenský jazyk

Učebné osnovy. 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník. Slovenský jazyk Učebné osnovy Názov predmetu Dejepis Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník Ôsmy Škola ZŠ Branč, Nitrianska 98, Branč Kód a názov ŠkVP

Více

Pedagogická fakulta UMB, Katedra psychológie, Katedra pedagogiky. Tézy na štátne skúšky v AR 2016/2017

Pedagogická fakulta UMB, Katedra psychológie, Katedra pedagogiky. Tézy na štátne skúšky v AR 2016/2017 Pedagogická fakulta UMB, Katedra psychológie, Katedra pedagogiky Učiteľstvo na UMB bakalárske štúdium Spoločný pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ Psychológia Tézy na štátne skúšky v AR 2016/2017

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Meno a priezvisko frekventanta: PhDr. Irma Kurčíková...

Více

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. Novela zákona o SS a proces DI 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD., MPSVR SR Východiská a súčasný proces deinštitucionalizácie čl. 19 Dohovoru

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca Sociálna práca Vedúca detašovaného pracoviska: PhDr. Mikuličková Dagmar, PhD. MPH e-mail: sekretariat.vszspsi@gmail.com Vedúci katedry sociálnej práce: doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD. tel. +421 911

Více

TÉZY NA KOLOKVIÁLNU ŠTÁTNU ZÁVEREČNÚ SKÚŠKU pedagogicko-psychologický základ Magisterské štúdium PSYCHOLÓGIA

TÉZY NA KOLOKVIÁLNU ŠTÁTNU ZÁVEREČNÚ SKÚŠKU pedagogicko-psychologický základ Magisterské štúdium PSYCHOLÓGIA TÉZY NA KOLOKVIÁLNU ŠTÁTNU ZÁVEREČNÚ SKÚŠKU pedagogicko-psychologický základ Magisterské štúdium PSYCHOLÓGIA 1. Objasnite pojem stres a opíšte jeho podobu (automatické myšlienky, fyziologické, emocionálne,

Více

SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku

SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku Správne právo hmotné všeobecná časť akademický rok 2012/2013 01. Verejná správa pojem, charakteristika, členenie; 02. Charakterizujte správne právo ako

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

Informačný list predmetu

Informačný list predmetu KRÍZOVÝ MANAŽMENT Informačný list predmetu Katedra: Katedra ekonomických teórií Študijný odbor: FBI a VSaRR Garant: PhDr. Daniela Palaščáková, PhD. Vyučujúci: - Prednášky PhDr. Daniela Palaščáková, PhD.

Více

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

Štátne skúšky - ak. rok 2012/2013

Štátne skúšky - ak. rok 2012/2013 Štátne skúšky - ak. rok 2012/2013 Názov: Teória sociálnej práce Študijný program: APSPm, XAPSPm Obsahová náplň štátnicového predmetu: 1. Teória sociálnej práce Definovanie. Etymológia. Špecifiká teórie

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková

OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková Ošetrovateľský proces Zákon NR SR č. 311/2002 Zb.definuje ošetrovateľský proces ako systematickú, racionálnu, individualizovanú metódu - plánovania, poskytovania

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Osnova predmetu ZE Počítačové inžinierstvo 1. ročník

Osnova predmetu ZE Počítačové inžinierstvo 1. ročník Osnova predmetu ZE Počítačové inžinierstvo 1. ročník Šk. rok 2016/2017 1. Prednáška (29.9.2016) Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky - Úvodné informácie k predmetu ZET - Potreby a statky

Více

1. prednáška MARKETING MANAŽMENT

1. prednáška MARKETING MANAŽMENT 1. Marketingové plánovanie 2. Proces marketingového riadenia - identifikácia marketingových environmentov - marketingové ciele a stratégia - tvorba marketingového mixu 3. Algoritmus vytvárania marketingového

Více

ARCUS, DOMKO, IDEA, LUMEN, ANIMA, JASANIMA, LIDWINA, ONDAVA, LÚČ, SUBSIDIUM, HARMONIA, VIA LUX, SKI

ARCUS, DOMKO, IDEA, LUMEN, ANIMA, JASANIMA, LIDWINA, ONDAVA, LÚČ, SUBSIDIUM, HARMONIA, VIA LUX, SKI Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (ARCUS, DOMKO, IDEA, LUMEN, ANIMA, JASANIMA, LIDWINA, ONDAVA, LÚČ, SUBSIDIUM, HARMONIA, VIA LUX, SKI ) Ing. Zuzana Jusková vedúca

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR marec Cieľom prezentácie je. Predstaviť APSS SR Pomenovať hlavné problémy pri poskytovaní sociálnych služieb Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb

Více

K O N T R A K T. uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

K O N T R A K T. uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie K O N T R A K T uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie na riešenie vedecko-výskumných úloh v roku 2009 Kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho

Více

Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2014 (v tis. eur)

Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2014 (v tis. eur) Strana: 1 01 Kancelária Národnej rady SR 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu 26 460 28 212 28 052 99,4 02 Kancelária prezidenta SR 06N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR 4 015 3 819 3 802 906,9

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Univerzita Mateja Bela

Univerzita Mateja Bela Tézy na štátne skúšky 3. 1. 14 SOCIÁLNA PRÁCA Študijný program: SOCIÁLNA PRÁCA 2. stupeň VŠ štúdia titul Mgr. akademický rok 2015/2016 Predmet štátnej skúšky: Sociálna politika Sociálno-filozofické súvislosti

Více

Učebné osnovy predmetu PODNIKANIE

Učebné osnovy predmetu PODNIKANIE Učebné osnovy predmetu PODNIKANIE Študijného odboru: 6341 6 škola podnikania Forma a typ štúdia: denné štúdium absolventov základnej školy 1 Charakteristika predmetu Predmet podnikanie svojou tematikou

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Okruhy otázok štátnej skúšky z predmetu Teória a didaktika športovej špecializácie karate

Okruhy otázok štátnej skúšky z predmetu Teória a didaktika športovej špecializácie karate U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E Okruhy otázok štátnej skúšky z predmetu Teória a didaktika športovej špecializácie karate Bakalársky stupeň štúdia 1. a) Vznik, vývoj a história

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, BRATISLAVA PALACKÉHO BRATISLAVA. Žiadosť o zaradenie na rigorózne konanie

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, BRATISLAVA PALACKÉHO BRATISLAVA. Žiadosť o zaradenie na rigorózne konanie Príloha č. 1 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, BRATISLAVA PALACKÉHO 1 810 00 BRATISLAVA Žiadosť o zaradenie na rigorózne konanie Mgr. Zuzana Gažová Podpísaný (á)..., bytom PSČ tf:,

Více

DETERMINANTY ROZVOJA VIDIEKA NA SLOVENSKU. Seminár GAREP, Tetčice 9. septembra 2010

DETERMINANTY ROZVOJA VIDIEKA NA SLOVENSKU. Seminár GAREP, Tetčice 9. septembra 2010 DETERMINANTY ROZVOJA VIDIEKA NA SLOVENSKU Seminár GAREP, Tetčice 9. septembra 2010 SLOVENSKÝ VIDIEK 86% územia 43% obyvateľov 2747 vidieckych obcí (zo 2891) Vývoj sídelnej štruktúry a správy 1948-1989

Více

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30.03.2017 Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE BRATISLAVA 2012 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 30. 8. 2013 pod

Více

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa

Více

Manažérska ekonomika. 3. Formy ekonomickej organizácie (PR) 3.1 Centrálne plánovanie 3.2 Trhový systém 3.3 Zmiešaná ekonomika

Manažérska ekonomika. 3. Formy ekonomickej organizácie (PR) 3.1 Centrálne plánovanie 3.2 Trhový systém 3.3 Zmiešaná ekonomika Manažérska ekonomika (skúška č. 4) Cieľ predmetu Pochopiť princípy ekonomického štýlu myslenia a zoznámiť sa s príkladmi jeho aplikácie v ekonomických analýzach účtovníka. Porozumieť fungovaniu ekonómie

Více

EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI Mgr. Marek Modranský vedúci Odboru rozvoja a informatiky Základné údaje o spoločnosti Počet zamestnancov:

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

ÚVOD CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8

ÚVOD CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8 ÚVOD... 7 1. CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8 1.1.Z dejín hotelierstva... 8 1.2 Hotelierstvo v Európe......11 1.3 Vplyv globalizácie a internacionalizácie na rozvoj hotelierstva...12 1.4 Trendy v hotelierstve...15

Více

Okruhy ke SZZ v AR 14/15

Okruhy ke SZZ v AR 14/15 Okruhy ke SZZ v AR 14/15 Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory: navazující magisterské studium I. Specifické metody sociální práce s jednotlivcem 1. Vymezení problematiky

Více

Okruhy tém rigoróznej skúšky a odporúčaná literatúra pre študijný odbor: sociálna práca (PhDr.)

Okruhy tém rigoróznej skúšky a odporúčaná literatúra pre študijný odbor: sociálna práca (PhDr.) Okruhy tém rigoróznej skúšky a odporúčaná literatúra pre študijný odbor: 3.1.14. sociálna práca (PhDr.) Povinný predmet rigoróznej skúšky: Teória a metódy sociálnej práce Okruhy predmetu: 1. Sociálna práca

Více

Bod č. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Bod č. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja Bod č. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja Materiál na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 11. decembra 2015 Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

S Y L A B Y predmet SOCIOLÓGIA

S Y L A B Y predmet SOCIOLÓGIA AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši Katedra spoločenských vied a jazykov S Y L A B Y predmet SOCIOLÓGIA študijne programy 3-ročného bakalárskeho štúdia Zbraňové systémy,

Více

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave V súlade s 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom akademický rok 2017/2018. V súlade s

Více

TÉZY K ŠZS Z ODBORU SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO. Mgr. štúdium, akad. rok 2014/2015

TÉZY K ŠZS Z ODBORU SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO. Mgr. štúdium, akad. rok 2014/2015 TÉZY K ŠZS Z ODBORU SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO Mgr. štúdium, akad. rok 2014/2015 I. SOCIÁLNE SLUŽBY 1. Systém a subsystémy sociálnych služieb a ich súvislosti s inými vednými disciplínami. 2. Teoretický

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V B R A T I S L A V E Študijný odbor: Sociálna práca Študijný program: Misijná a charitatívna práca Trojročné bakalárske štúdium, Bratislava Externá

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

Koncepcia kariérových služieb na UPJŠ

Koncepcia kariérových služieb na UPJŠ Koncepcia kariérových služieb na UPJŠ Povinnosť poskytovať poradenské služby je daná zákonom o vysokých školách (Zákon č. 131/2002Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY (a) Názov študijného odboru: Klasické jazyky (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIOLÓGIA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIOLÓGIA Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIOLÓGIA (a) Názov študijného odboru: sociológia (anglický názov Sociology) Sociológia je študijný odbor, ktorý patrí do sústavy študijných odborov spravovaných Ministerstvom

Více

Prednáška č.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU

Prednáška č.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU Prednáška č.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU Systémové prvky riadenia Systém je definovaný ako usporiadaný komplex vzájomne pôsobiacich prvkov spolu s ich vlastnosťami a stanoveným účelom. MANAŽMENT

Více

OBSAH LEKCIÍ. vzdelávacieho programu. Ekologická stopa výchova k trvalo udržateľnému rozvoju

OBSAH LEKCIÍ. vzdelávacieho programu. Ekologická stopa výchova k trvalo udržateľnému rozvoju OBSAH LEKCIÍ vzdelávacieho programu Ekologická stopa výchova k trvalo udržateľnému rozvoju Vzdelávací program pozostáva z 12 tematických oblastí lekcií, rozdelených na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej

Více

Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety

Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety Typ predmetu Hodiny spolu Hodiny / Týždeň / Semester Odp. semester Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety VP TP I. Teória politiky I. PP 2 3 5 1 Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

Více