Univerzita Mateja Bela

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Mateja Bela"

Transkript

1 Tézy na štátne skúšky SOCIÁLNA PRÁCA Študijný program: SOCIÁLNA PRÁCA 2. stupeň VŠ štúdia titul Mgr. akademický rok 2015/2016 Predmet štátnej skúšky: Sociálna politika Sociálno-filozofické súvislosti sociálnej práce (Zmysel ľudského života a výchova. Ideál plnohodnotnej osobnosti. Jedinečnosť človeka, jeho sebarozvoj, celostnosť osobnosti, priorita vzťahovej dimenzie vo výchove. Činitele a dôvody humanizácie. Filozofické chápanie slobody, sloboda a jej hranice. Paradox slobody vo výchove. Zodpovednosť vo výchove. Globalizácia spoločnosti a jej dôsledky. Globálne problémy. Zmeny v postavení človeka a spoločnosti. Kríza človeka a jeho identity. Demokracia, princípy demokratickej etiky. Demokracia vo výchove, pluralita vo výchove, spravodlivosť a rovnosť vo vzdelávaní.) Sociálno-antropologické súvislosti sociálnej práce (Antropologické reflexie medziľudských vzťahov a interakcií a tvorba sociálnych štruktúr. Problematika menšín a problém rasizmu. Manželstvo, rodina, sexualita a ich premeny. Migranti a utečenci. Stret kultúr. Kultúrny šok. Náboženstvo, zvyky, obyčaje, mýty. Koncepcia sociálneho statusu a role R. Lintona. Globalizačné procesy a kozmopolitizmus. Kultúrne kompetentná prax sociálnej práce.) Politologické súvislosti sociálnej práce (Politika a politická moc. Štát a občianska spoločnosť. Politické systémy a politické ideológie. Sociálna politika a politické strany. Ústava SR, ľudské, občianske a politické práva. Sociálna práca vo verejnej správe. Organizácia verejnej správy v SR. Vybrané odvetvia verejnej správy. Sociálna práca v samospráve.) Legislatívne súvislosti sociálnej práce. (Charakteristika sociálneho pracovníka, intervencií, kompetencií, klienta, etických problémov, sociálnych problémov a dilem, inštitúcií, zdrojov, prostredia a spolupráce v právnych predpisoch súvisiacich s výkonom sociálnej práce.) Predmet štátnej skúšky: Teória a metódy sociálnej práce Teória sociálnej práce. (Teoretické prístupy v sociálnej práci a ich význam. Typológia, druhy teórií, voľba jednotlivých teórií. Vplyv postmodernizmu na sociálnu prácu. Humanisticky orientované prístupy v sociálnej práci a ich aplikácia (Prístup orientovaný na klienta). Existenciálne teórie, ich význam a aplikácia v sociálnej práci (Existencializmus N. Thompsona, Logoterapia, Exstenciálna analýza V. Frankla). Antiopresívny prístup a jeho Tel. ústredňa: 048/ Sekr.: 048/ Fax: 048/

2 aplikácia v sociálnej práci (Pedagogika oslobodenia P. Freireho a aplikácia v sociálnej práci). Ekosociálna teória a jej využitie v sociálnej práci. Výskum v sociálnej práci. (Špecifiká výskumu v sociálnej práci. Kvantitatívny výskum v sociálnej práci. Kvalitatívny výskum v sociálnej práci. Význam výskumu. Proces výskumu. Projekt výskumu. Význam jednotlivých súčastí projektu výskumu. Základné výskumné metódy a techniky v sociálnej práci aplikované v kvantitatívnom a kvalitatívnom výskume.) Sociálne plánovanie v sociálnej práci. (Manažment sociálnych služieb, sociálneho plánovania a strategický manažment. Sociálne plánovanie vo vzťahu k analýze rizík. Metódy plánovania. Plánovanie kvality. Národné, regionálne a lokálne dokumenty v sociálnej oblasti súvisiace so sociálnym plánovaním. Plánovanie a myslenie zamerané na človeka v sociálnom plánovaní. Individuálne plánovanie v sociálnych službách.) Sociálna práca so skupinou. (Ciele a úlohy sociálnej práce so skupinou. Modely sociálnej práce so skupinou. Roly sociálneho pracovníka/pracovníčky v práci so skupinou. Skupinová dynamika. Etapy vývoja skupiny a práce so skupinou.) Supervízia ako nástroj profesionalizácie sociálnej práce. (Teoretické aspekty supervízie v sociálnej práci. Legislatívne ukotvenie supervízie na Slovensku. Ciele a funkcie supervízie. Typy a formy supervízie. Individuálna supervízia. Skupinová supervízia. Supervízia tímu. Supervízia organizácie. Supervízny vzťah. Plán/program supervízie v organizácii) Sociálna práca s minoritami. (Fenomén sociálnej exklúzie a inklúzie. Koncepcia národa a národnostných menšín. Etnické skupiny. Náboženské minority. Súčasná situácia vybraných minorít na Slovensku.) Predmet štátnej skúšky: Sociálna práca so seniormi (povinne voliteľný) Teoretické prístupy v sociálnej práci so seniormi. (Gerontosociologické teórie starnutia a staroby. Gerotranscendencia. Salutogenéza. Kvalita života seniorov a jej ponímanie v historicko-filozofickom kontexte, psychologickom a sociologickom. Potreby seniorov a ich význam v sociálnej práci. Stratégie chápania vlastnej role v starobe a stratégie starnutia.) Sociálna prevencia v práci so seniormi. Rizikové a záťažové situácie v živote seniorov. Sociálno-patologické javy v seniorskej populácii. Intervencia v sociálnej prevencii. Typológia nežiaducich eko-spoločenských javov vyskytujúcej sa v seniorskej populácii. Metódy sociálnej práce so seniormi. (Špeciálne komunikačné techniky v práci so seniormi. Aktivizačné metódy a formy práce s jednotlivcom a skupinou v sociálnej práci so seniormi. Tréningy pamäti a kognitívna rehabilitácia v práci sociálneho pracovníka. Aktivizačnoterapeutické programy a činnosti a ich využitie v sociálnej práci.) Tel. ústredňa: 048/ Sekr.: 048/ Fax: 048/

3 Predmet štátnej skúšky: Sociálna práca s mládežou Mládež ako cieľová skupina sociálnej práce. (Špecifická mládeže ako cieľovej skupiny. Práca s mládežou a mládežnícka politika v európskom a národnom kontexte. Subkultúry mládeže a ich riziká.) Sociálna prevencia v práci s mládežou. (Riziková mládež ako adresát sociálnej prevencie. Drogové závislosti a ich prevencia. Prevencia nelátkových návykových chorôb. Kriminalita mládeže a jej prevencia.) Multikultúrna výchova v práci s mládežou. Multikultúrna spoločnosť ako sociálny systém Ciele, hodnoty a zameranie multikultúrnej výchovy. Terénna sociálna práca v práci s mládežou. Teoretické východiská terénnej sociálnej práce. Streetwork ako metóda terénnej sociálnej práce. Klienti terénnej sociálnej práce Prístup harm reduction. Mapovanie potrieb komunity. Nízkoprahové a kontaktné centrá, terénne programy v SR. LITERATÚRA: BALOGOVÁ, B. a kol.: Svet seniora senior vo svete. Prešov : BALOGOVÁ, B.: Senior v spektre súčasného sveta. AKCENT : BĚLÍK, V. a kol V pasti. Ochrana seniorů před nástrahami moderních technologií. Gaudeamus. Hradec Králové. 73 s. ISBN BRNULA, P.: Sociálna práca. Dejiny, teórie a metódy. Bratislava : DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : DVOŘÁČKOVÁ, D.: Kvalita života seniorů v domovech pro seniory. Grada. Praha GAVORA, P. a kol. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava : Univerzita Komenského, Dostupné na: GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava: GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ, S. Problém výchovy na prahu 21. storočia, alebo o obrate k psychagógii v súčasnej filozofii výchovy. Bratislava: IRIS, GEJDOŠOVÁ, Z.: Sociálne zabezpečenie v systéme verejnej správy na Slovensku. Ružomberok: VERBUM, GEJDOŠOVÁ, Z.: Terénna sociálna práca. Ružomberok: GRUSS, P.: Perspektivy stárnutí. Praha, Portál : GYMERSKÁ, M., KMECOVÁ, J., DANCÁK, P.: Mládež súčasnej doby. Bratislava, Persona:2009. ISBN HAVRDOVÁ, Z., HAJNÝ, M.: Praktická supervize. Praha : HAWKINS, P. - SHOHET, R.: Supervize v pomáhajúcich profesích. Praha: HEGYI, L.: Sociálna gerontológia Bratislava : Herba. ISBN HENDL, J.: Kvalitatívny výzkum. Základní metody a aplikace. Praha : Tel. ústredňa: 048/ Sekr.: 048/ Fax: 048/

4 HEYWOOD, A.: Politologie. Praha: Eurolex Bohemia, HUDECOVÁ, A. - JUSKO, P. - VAVRINČÍKOVÁ, L. - BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. - PAPŠO, P.: Profesijné kompetencie sociálnych pracovníkov v kontexte intencionálnych a inštitucionálnych reflexií. PF UMB. Banská Bystrica: ISBN HUPKOVÁ, I. LIBERČANOVÁ. K.: Drogové závislosti a ich prevencia. Trnava: JUSKO, P.: Sociálna práca s mládežou a sociálnopatologické javy. Banská Bystrica: UMB 2009, 217 S. ISBN JUSZCZYK.: Metodológie empirických výskumov v spoločenských vedách. Bratislava: 2001 LABÁTH, V. a kol.: Riziková mládež. Možnosti potenciálnych zmien. Praha: Sociologické nakladatelství 2001, 157 s. ISBN LEVICKÁ, J.: Teoretické aspekty sociálnej práce. Bratislava : LEVICKÁ, J. a kol.: Sociálna práca I. Trnava: Oliva, LEVICKÁ, J. a kol.: Sociálna práca II. Trnava: Oliva, KRÁĽOVÁ, Ľ.: Sociálne inštitúcie. Politika, náboženstvo, rodina. Prešov 2007, KM-Systém. KANOVSKÝ, M.: Kultúrna a sociálna antropológia. Osobnosti a teórie. Bratislava: 2004, Chronos. KOSOVÁ, B Filozofické a globálne súvislosti edukácie. Banská Bystrica: PF UMB. KOSOVÁ, B Zmysel života a ciele výchovy. Pedagogická revue, 45, č. 5-6, s MADLIAK, J, MESZÁROŠ, M.: Prevencia kriminality. Košice : 2009, ISBN MÁTEL, A., SCHAVEL, M. a kol Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci. VŠ sv. Alžbety : Bratislava. ISBN MÁTEL, A., JANECHOVÁ, L., ROMAN, L. : Sociálna patológia a prevencia sociálnej práce. Bratislava: MATOUŠEK, O. A KOL.: Encyklopédie sociální práce. Praha, Portál: ISBN MATOUŠEK, O. - KROFTOVÁ,A Mládež a delikvence. Praha: Portál, s. ISBN X. MISTRÍK, E. 1999: Kultúrna identita. In: Kultúrna a multikultúrna výchova. Bratislava: IRIS, MŰHLPACHR, P.: Základy gerontologie. Bratislava : ISBN MYDLÍKOVÁ, E Manažment v sociálnej práci. Bratislava : OZ Sociálna práca, NAVRÁTIL, P.: Teorie a metody sociální práce. Brno : Marek Zeman, s. ISBN ODLEROVÁ, TOKOVSKÁ: Starostlivosť o seniorov v kontexte sociálnej práce. Banská Bystrica: ONDRUŠOVÁ, J.: Stáří a smysl života. Karolinum. Praha: PAULÍK, K.: Vybrané poradenské a psychoterapeutické směry.ostrava : ISBN PETRASOVÁ, A. 2010: Výsledky dotazníkového prieskumu: Realizácia multikultúrnej výchovy v základných a stredných školách. Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Bratislava. Dostupné na: PRŮCHA, J. 2001: Multikulturní výchova. Teorie praxe výzkum. Praha: ISV, PUNCH, K.F.: Úspešný návrh výskumu. Praha : Tel. ústredňa: 048/ Sekr.: 048/ Fax: 048/

5 PUNCH, K.F.: Základy kvantitativního šetření. Praha: SCHAVEL, M. TOMKA, M.: Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe v sociálnej práci. Bratislava : SILVERMAN, D.: Ako robiť kvalitatívny výskum: praktická príručka. Bratislava: SMOLÍK, J.: Subkultury mládeže. Grada: Praha: ISBN SOBEK, J.: Jak dobře individuálne plánovat. Praktická příručka pro každého, kdo se účastní individuálního plánovaní. Adpontes. Praha: SOPÓCI, J.: Politika a spoločnosť. Bratislava: SOFA SOUKUP, V.: Antropologie. Teorie člověka a kultury. Praha: Portál, STRAUSS, A. CORBINOVÁ, J. : Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: SÝKOROVÁ, D.: Autonomie ve stáří. Praha, SLON : ŠVAŘÍČEK, R. ŠEĎOVÁ, K a kol.: Kvalitatívny výzkum v pedagogických vědách. Praha: TAVEL, P.: Psychologické problémy v starobe I. Schola Philosophica : TOKOVSKÁ, M., ŠOLCOVÁ, J. Kognitívna a psychomotorická aktivizácia v pomáhajúcich profesiách. Banská Bystrica: VASKA, Ladislav. Teoretické aspekty supervízie začínajúcich sociálnych pracovníkov. Bratislava : ŽIAKOVÁ, E. A KOL.: Sociálna práca. Teoretické východiská a praktické kontexty. Košice: ISBN Zákon NR SR c. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti Zákon NR SR c. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách Zákon NR SR c. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane deti a sociálnej kuratele Zákon NR SR c. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Zákon NR SR c. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu socialnych dôsledkov TZP Zákon NR SR c. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci Zákon NR SR c. 308/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou V Banskej Bystrici doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. vedúca katedry Tel. ústredňa: 048/ Sekr.: 048/ Fax: 048/

Univerzita Mateja Bela

Univerzita Mateja Bela Tézy na štátne skúšky 3. 1. 14 SOCIÁLNA PRÁCA Študijný program: SOCIÁLNA PRÁCA 1. stupeň VŠ štúdia titul bc. Predmet štátnej skúšky: Sociálna politika 1. Sociálna politika pojem a predmet sociálnej politiky,

Více

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Denná forma Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Externá forma SÚBOR PREDMETOV ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA SÚBOR PREDMETOV STUPEŇ I. (Bc.) DENNÁ FORMA/

Více

Štruktúra študijných programov

Štruktúra študijných programov Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický

Více

Sociálne poradenstvo v SR po roku Andrej Mátel

Sociálne poradenstvo v SR po roku Andrej Mátel Sociálne poradenstvo v SR po roku 1989 Andrej Mátel Úvodný citát s poznámkami Sociálne poradenstvo nemá na Slovensku žiadnu tradíciu. Komplexné sociálne poradenstvo sa systematicky začína rozvíjať až po,nežnej

Více

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma Príloha 1 ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) 1. ročník zimný semester (1. semester) Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce 8 P 8 prof. PhDr. A. Mrázová, PhD., MPH. Základy filozofie 3 P 8 PhDr.

Více

Knižnica - tituly určené na absenčné štúdium

Knižnica - tituly určené na absenčné štúdium 1 Alojz Nociar Základy psychológie Bratislava VŠZaSP sv. Alžbety 2008 978-80-89271-39-9 2 Dagmar Gašparíková Sociálne zabezpečenie, všeobecné predpisy Bratislava VŠZaSP sv. Alžbety 2007 978-80-89271-25-2

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE SOCIÁLNA PRÁCA v akademickom roku 2013/2014 SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 1. Sociálna práca ako praktická činnosť v dejinách (starovek prvá pol. 19. stor.). Vplyv kresťanstva. Vybrané osobnosti a míľniky. 2. Historický kontext vývoja sociálnej

Více

Sociálna práca a sociálne zabezpečenie

Sociálna práca a sociálne zabezpečenie Sociálna práca a sociálne zabezpečenie 1. Fenomén pomoci v dejinách (starovek prvá pol. 19. stor.). Charitatívna pomoc (vplyv kresťanstva). Vybrané osobnosti a míľniky. 2. Historický kontext vývoja sociálnej

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE SOCIÁLNA PRÁCA v akademickom roku 2014/2015 SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Více

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Andrej Mátel, Michal Oláh, Milan Schavel Bratislava 2011 MÁTEL, A. OLÁH, M. SCHAVEL, M. 2011.

Více

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca Sociálna práca Vedúca detašovaného pracoviska: PhDr. Mikuličková Dagmar, PhD. MPH e-mail: sekretariat.vszspsi@gmail.com Vedúci katedry sociálnej práce: doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD. tel. +421 911

Více

Základy etiky 1. Základné morálne princípy, normy a hodnoty a výchova k nim. Vysvetlite štruktúru morálky a jej základné prvky.

Základy etiky 1. Základné morálne princípy, normy a hodnoty a výchova k nim. Vysvetlite štruktúru morálky a jej základné prvky. ŠTUDIJNÝ PROGRAM: UČITEĽSTVO ETICKEJ VÝCHOVY, BC. OTÁZKY PRE BAKALÁRSKU ŠTÁTNU SKÚŠKU AK. ROK 2012/13 Študent si po vstupe do štátnicovej miestnosti vylosuje jednu otázku z časti A a jednu otázku z časti

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016

Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016 Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016 Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. 1, Cannisterapie jako výchovný prostředek. 2, Spolupráce mezi školou a rodinou

Více

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE Mgr. štátnicové otázky v odbore Sociálna práca METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. História vývinu metód sociálnej práce, najvýznamnejšie

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V B R A T I S L A V E Študijný odbor: Sociálna práca Študijný program: Misijná a charitatívna práca Trojročné bakalárske štúdium, Bratislava Externá

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

13. Dieťa s mentálnym postihnutím/duševnou zaostalosťou v náhradnej starostlivosti

13. Dieťa s mentálnym postihnutím/duševnou zaostalosťou v náhradnej starostlivosti doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. 1. Informačné technológie ako činiteľ sociálnej stimulácie seniorov 2. Možnosti a limity zamestnávania osôb s MP na voľnom trhu práce 3. Dobrovoľníctvo v sociálnych službách pre

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE (a) Názov študijného odboru: Sociálna psychológia a psychológia práce (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

TÉZY K ŠZS Z ODBORU SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO. Mgr. štúdium, akad. rok 2014/2015

TÉZY K ŠZS Z ODBORU SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO. Mgr. štúdium, akad. rok 2014/2015 TÉZY K ŠZS Z ODBORU SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO Mgr. štúdium, akad. rok 2014/2015 I. SOCIÁLNE SLUŽBY 1. Systém a subsystémy sociálnych služieb a ich súvislosti s inými vednými disciplínami. 2. Teoretický

Více

Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení:

Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení: Specifické metody SP LS 2016 Tématické okruhy a způsob ukončení: Krizová intervence (M. Vorlová, 1.2. 2016) krize, vyjasnění pojmu, příčiny krize chování člověka v krizi a průběh krize krizová intervence,

Více

PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA NP MRK kompletne akreditované k

PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA NP MRK kompletne akreditované k Moderné pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kó d ITMS projekt u: 26130130051 Číslo zmluvy: OPV/24/2011 PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA NP MRK kompletne akreditované k

Více

Mimoklinické uplatnenie princípov a metód psychoterapie

Mimoklinické uplatnenie princípov a metód psychoterapie UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky Katedra sociálnej práce Mimoklinické uplatnenie princípov a metód psychoterapie Vladimir Labáth Psychoterapia

Více

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. Vývoj metód sociálnej práce. Najvýznamnejšie míľniky a osobnosti vývoja metód sociálnej práce s dôrazom na metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou. 2. Sociálna

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Dodatok č. 1 Smernica dekana č. 1/2013 Doktorandské štúdium Bratislava 2013 Doktorandské štúdium, vydané ako vnútorný predpis Fakulty psychológie Paneurópskej

Více

KATEDRA ANDRAGOGIKY FAKULTA HUMANITNÝCH VIED UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI TÉZY Z PEDAGOGIKY. (Rigorózne skúšky)

KATEDRA ANDRAGOGIKY FAKULTA HUMANITNÝCH VIED UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI TÉZY Z PEDAGOGIKY. (Rigorózne skúšky) KATEDRA ANDRAGOGIKY FAKULTA HUMANITNÝCH VIED UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI TÉZY Z PEDAGOGIKY (Rigorózne skúšky) 1. Význam štúdia dejín pedagogiky pre rozvoj súčasnej teórie didaktiky. 2. Významní

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Sociologie

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Sociologie Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Sociologie 1. Plurality I Sociální rozměr lidské existence. Podoby sociálních seskupení. Sociální kategorie. Sociální agregáty náhodné, shluky,

Více

Príloha III.8. Sociálna pedagogika Mgr. Informačné listy predmetov (kritérium KSP-B2)

Príloha III.8. Sociálna pedagogika Mgr. Informačné listy predmetov (kritérium KSP-B2) Príloha III.8 Sociálna pedagogika Mgr. Informačné listy predmetov (kritérium KSP-B2) Povinne predmety: Dejiny sociálnej pedagogiky Ekonómia vzdelávania Kolokvium k sociálno-výchovnej prevencii Metodológia

Více

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety PODNIKOVÝ MANAŽMENT (skúška číslo 12) Cieľ predmetu Získať znalosti zákonitostí úspešného riadenia organizácie a prehľad o súčasnej teórii a praxi manažmentu. Zoznámiť sa s modernými manažérskymi metódami

Více

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE Mgr. štátnicové otázky v študijnom odbore sociálna práca na akademický rok 2011/2012 METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. Najvýznamnejšie

Více

Témata závěrečných bakalářských a diplomových prací

Témata závěrečných bakalářských a diplomových prací Témata závěrečných bakalářských a diplomových prací Obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii Doc. PhDr. J. RŮŽIČKA, Ph.D. MUDr. O. DOSTÁLOVÁ, CSc. Doc. PhDr. J. KOŤA Prof.

Více

Pedagogická fakulta UMB, Katedra psychológie, Katedra pedagogiky. Tézy na štátne skúšky v AR 2016/2017

Pedagogická fakulta UMB, Katedra psychológie, Katedra pedagogiky. Tézy na štátne skúšky v AR 2016/2017 Pedagogická fakulta UMB, Katedra psychológie, Katedra pedagogiky Učiteľstvo na UMB bakalárske štúdium Spoločný pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ Psychológia Tézy na štátne skúšky v AR 2016/2017

Více

Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút politológie SYLABUS

Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút politológie SYLABUS Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút politológie SYLABUS Predmet: Genius loci a geopolitické aspekty rozvoje přeshraničního regionu SR - ČR Vyučujúci: Prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc. mobil:+420

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Meno a priezvisko frekventanta: PhDr. Irma Kurčíková...

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!!

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!! Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na september december 2016 CUZ, stredisko Inštitút

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce Problémy současné rodiny a

Více

Tézy k rigoróznym skúškam

Tézy k rigoróznym skúškam Tézy k rigoróznym skúškam Študijný odbor Študijný program 1.1.9 andragogika andragogika I. ANDRAGOGIKA 1. Dejiny pedagogiky dospelých a andragogiky. 2. Teoreticko-metodologické základy andragogiky, inštitucionalizácia,

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že

Více

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné 1 OSNOVA východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné plánovanie v rezorte MO SR 2 Obranné plánovanie

Více

Okruhy na štátnu magisterskú skúšku

Okruhy na štátnu magisterskú skúšku Strana 1 z 5 Okruhy na štátnu magisterskú skúšku 1. Charakteristika marketingového manažmentu. Podstata marketingového manažmentu. Význam marketingového manažmentu. Úlohy marketingového manažmentu. Proces

Více

Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety

Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety Typ predmetu Hodiny spolu Hodiny / Týždeň / Semester Odp. semester Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety VP TP I. Teória politiky I. PP 2 3 5 1 Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

Více

Odporúčaný študijný plán

Odporúčaný študijný plán TRNAVKÁ UNIVERZITA V TRNAVE, 918 43 Trnava Odporúčaný študijný plán Trnava ID: 5379 YCH-Bc D - sychológia Akademický rok Forma štúdia tupeň štúdia Študijný program 2012/2013 Denná 1. 7701700 - YCH-Bc sychológia

Více

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky)

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Absolvent štúdia programu psychológia je úspešne hodnotený ak získa základnú kvalifikáciu na výkon povolania psychológie v rozsahu

Více

APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA

APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA Ing. Hana Poláčková, PhD. Katedra ekonomickej teórie Národohospodárskej

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

ARCUS, DOMKO, IDEA, LUMEN, ANIMA, JASANIMA, LIDWINA, ONDAVA, LÚČ, SUBSIDIUM, HARMONIA, VIA LUX, SKI

ARCUS, DOMKO, IDEA, LUMEN, ANIMA, JASANIMA, LIDWINA, ONDAVA, LÚČ, SUBSIDIUM, HARMONIA, VIA LUX, SKI Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (ARCUS, DOMKO, IDEA, LUMEN, ANIMA, JASANIMA, LIDWINA, ONDAVA, LÚČ, SUBSIDIUM, HARMONIA, VIA LUX, SKI ) Ing. Zuzana Jusková vedúca

Více

AKTUÁLNE TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME UČITEĽSTVO PEDAGOGIKY V KOMBINÁCII (AKTUALIZOVANÉ PRE AKADEMICKÝ ROK 2016/17)

AKTUÁLNE TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME UČITEĽSTVO PEDAGOGIKY V KOMBINÁCII (AKTUALIZOVANÉ PRE AKADEMICKÝ ROK 2016/17) AKTUÁLNE TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME UČITEĽSTVO PEDAGOGIKY V KOMBINÁCII (AKTUALIZOVANÉ PRE AKADEMICKÝ ROK 2016/17) Predmety štátnej skúšky (podľa akreditácie z roku 2014): -

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí 7.3.2005 7.3.2008 ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA /vedúci partner rozvojového partnerstva/ Sekulská 1,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM, ŠTANDARDNÁ DĹŽKA ŠTÚDIA: 2 ROKY ŠTUDIJNÝ

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina II (skup. E, F, G, I) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom Kód kvalifikácie C1439999-01252 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1439999 Iný riadiaci pracovník (manažér)

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIOLÓGIA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIOLÓGIA Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIOLÓGIA (a) Názov študijného odboru: sociológia (anglický názov Sociology) Sociológia je študijný odbor, ktorý patrí do sústavy študijných odborov spravovaných Ministerstvom

Více

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. Vývoj metód sociálnej práce. Najvýznamnejšie míľniky a osobnosti vývoja metód sociálnej práce s dôrazom na metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou. 2. Sociálna

Více

Okruhy požadavků a literatura ke státní závěrečné zkoušce ze Sociální pedagogiky pro Bc. studium (prezenční i kombinovaná forma)

Okruhy požadavků a literatura ke státní závěrečné zkoušce ze Sociální pedagogiky pro Bc. studium (prezenční i kombinovaná forma) Okruhy požadavků a literatura ke státní závěrečné zkoušce ze Sociální pedagogiky pro Bc. studium (prezenční i kombinovaná forma) Program a obor studia: Vychovatelství (B7505) Vychovatelství (VYCH) Akademický

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

TÉZY K RIGORÓZNYM SKÚŠKAM

TÉZY K RIGORÓZNYM SKÚŠKAM TÉZY K RIGORÓZNYM SKÚŠKAM Študijný program: Sociálna práca Predmet: TEÓRIA SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIÁLNA POLITIKA 1. Podstata sociálnej politiky. Teoretické vymedzenie pojmu sociálna politika. Transformačné

Více

Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana

Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana Linka detskej dôvery, I. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach Využívanie internetu

Více

Diagnostické centrum pre mládež Bratislava

Diagnostické centrum pre mládež Bratislava Vážené kolegyne, vážení kolegovia, POZVÁNKA A PROGRAM Diagnostické centrum v Bratislave Záhorskej Bystrici vás srdečne pozýva na 7. ročník medzinárodnej konferencie Križovatky VII. Konferencia Križovatky

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

S Y L A B Y predmet SOCIOLÓGIA

S Y L A B Y predmet SOCIOLÓGIA AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši Katedra spoločenských vied a jazykov S Y L A B Y predmet SOCIOLÓGIA študijne programy 3-ročného bakalárskeho štúdia Zbraňové systémy,

Více

OKRUHY OTÁZOK NA RIGORÓZNE SKÚŠKY Z PREDMETU DIDAKTIKA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY

OKRUHY OTÁZOK NA RIGORÓZNE SKÚŠKY Z PREDMETU DIDAKTIKA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY OKRUHY OTÁZOK NA RIGORÓZNE SKÚŠKY Z PREDMETU DIDAKTIKA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY 1. OKRUH: DIDAKTIKA TELESNEJ VÝCHOVY. Vývoj, úlohy, predmet a obsah skúmania v didaktike telesnej výchovy. Štruktúra

Více

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování Organizační chování Rozvoj poznání v organizačním chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Študijná časť Povinné predmety

Študijná časť Povinné predmety Akademický rok: 2016/2017 Študijný program: mvpvsd17en - Verejná politika a verejná správa - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma) Študijný odbor: 3.1.7 - verejná politika a verejná

Více

Vedúci práce Názov Cieľ Obsadenosť

Vedúci práce Názov Cieľ Obsadenosť Vedúci práce Názov Cieľ Obsadenosť Čavojská Užívanie drog u mládže v kontexte možností intervencie sociálnej práce Delikventné správania mládeže v mestskom prostredí SR Vzťah dospievajúcich detí k ľahkým

Více

¹ Németh F. ¹Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove

¹ Németh F. ¹Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV NA SLOVENSKU ¹ Németh F. ¹Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove Pri príležitosti medzinárodného roku starších ľudí OSN v roku 1991 rezolúciu,

Více

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + ?

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web +  ? Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + e-mail? DidInfo 2009, 25. - 27. marec 2009, Brusno RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Mgr. Ján Guniš RNDr. Ľudmila Jašková,

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Proč a jak studovat svět učebnic matematiky? Metodologické přístupy k výzkumu

Proč a jak studovat svět učebnic matematiky? Metodologické přístupy k výzkumu Proč a jak studovat svět učebnic matematiky? Metodologické přístupy k výzkumu Konceptuální rámec Oblast výzkumu učebnic Co jsou učebnice, kdo jsou jejich autoři a vydavatelé? Jakou roli hrají v edukačním

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní přísluńnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2014 (v tis. eur)

Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2014 (v tis. eur) Strana: 1 01 Kancelária Národnej rady SR 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu 26 460 28 212 28 052 99,4 02 Kancelária prezidenta SR 06N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR 4 015 3 819 3 802 906,9

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A ĽUDSKÉ PRÁVA

SOCIÁLNA PRÁCA A ĽUDSKÉ PRÁVA ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník 1/2 (AFPh UP 2/84) 1997 SÚBOR ZAHŔŇA LEN TIRÁŽ A OBSAH SOCIÁLNA PRÁCA A ĽUDSKÉ PRÁVA Zborník referátov z vedeckej konferencie

Více

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Soňa Lovašová, PhD. Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice Študijný odbor: sociálna práca Dátum doručenia žiadosti:.. 06 Názov habilitačnej práce: Klientské

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Opatření děkana č. 1/2016

Opatření děkana č. 1/2016 EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova Opatření děkana č. 1/2016 Upřesnění opatření děkana č. 3/2011 pro akademický rok 2016/17 1. Uznání studijních povinností v rámci studia PSP se vedle studentů

Více

PaedDr. Ing. Peter Orendáč Kontakt:

PaedDr. Ing. Peter Orendáč Kontakt: PaedDr. Ing. Peter Orendáč Kontakt: p.orendac@gmail.com 1. Možnosti dobrovoľníctva v sociálnej práci 2. Meranie kvality života seniorov 3. Sociálny pracovník v DSS 4. Charitatívna činnosť cirkví na Slovensku

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV BALÁŽOVÁ, D., 2014. Logika jeden z problémov 15-ročných žiakov [on line]. [cit. 2014-08-08]. Dostupné z: http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/313962-logikajeden-z-problemov-15-rocnych-ziakov/

Více

I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva

I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva Prednáška č. 1 Dejiny právnej filozofie (Doc. PhDr. Jarmila Chovancová, PhD.) - Prierez najvýznamnejších etáp vývoja právno filozofického myslenia od antiky

Více

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 Poznámka: V některých případech jde spíše o tematický rámec, tedy konkrétní téma bude vyprofilováno

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 CUZ, stredisko Inštitút

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více