Zápis ze 4. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Program jednání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 4. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Program jednání"

Transkript

1 Zápis ze 4. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. konané 20. dubna 2007 na pracovišti Slovanka Přítomni: M. Glogarová, P. Höschl, J. Hořejší, E. Hulicius, J. Humlíček, J. Chýla, V. Janiš, K. Jungwirth, J. Kočka, J. Krása, J. Řídký, O. Schneeweis, A. Šimůnek, J. Kodymová Omluveni: P. Hedbávný Program jednání Na úvod jednání J. Chýla Radu informoval o skutečnosti, že Akademická Rada AV ČR jmenovala Dozorčí radu FZÚ a jejím předsedou Pavla Vlasáka, místopředsedu AV ČR. Jednání pak pokračovalo podle navrženého programu: 1. Rada schválila zápis ze svého 3. zasedání, konaného , bez připomínek. 2. J. Kočka informoval Radu, že v souladu s článkem 4 jednacího řádu Rady proběhlo ve dnech dubna 2007 projednání grantových přihlášek GA AV metodou per rollam. Zápis o jeho průběhu a výsledcích je v Příloze K. Jungwirth předložil návrh Vnitřního mzdového předpisu FZÚ, včetně příloh. K přílohám 3, 4 a 7 předložil A. Šimůnek pozměňovací návrh, rozšiřující pásma tarifních mezd jednotlivých mzdových tříd vědeckých i odborných pracovníků a upravující výši odměn za pracovní zásluhy. Rada schválila Vnitřní mzdový předpis ve znění předloženém K. Jungwirthem a s tabulkami v přílohách 3, 4 a 7 podle návrhu A. Šimůnka (Příloha 2). Takto přijatý mzdový předpis bude mít omezenou platnost do s tím, že pak bude případně novelizován. Rada dále schválila Pravidla hospodaření se sociálním fondem ve znění předloženém K. Jungwirthem a projednanou s odborovou organizací FZÚ (Příloha 3). 4. Rada vyslechla informace K. Jungwirtha ze zasedání ředitelů AV, konané a V. Nekvasila o současném stavu projektu Institutu aplikovaných věd (IAV) a o poradě zástupců některých ústavů AV ČR a dalších osob připravujících tento projekt. Rada konstatovala, že projekt IAV je mimořádně závažná iniciativa, která může zásadním způsobem ovlivnit budoucí činnost Fyzikálního ústavu a jeho spolupráci s domácími i zahraničními partnery. Rozhodla se proto věnovat projednání stanoviska FZÚ k různým aspektům tohoto projektu a spoluúčasti FZÚ na ustavení IAV samostatné zasedání během května Pracovní skupina ve složení J. Kočka, E. Hulicius a M. Glogarová pro toto zasedání Rady připraví materiál, v němž budou shrnuty připomínky a podněty členů Rady a dalších pracovníku FZÚ, týkající se koncepce IAV i podmínek zapojení FZÚ. Rada považuje za účelné, aby zástupci FZÚ pokračovali v účasti na přípravě tohoto projektu. 5. J. Humlíček seznámil Radu s průběhem zasedání výběrové komise pro obsazení místa ředitele FZÚ, které se uskutečnilo , a které doporučilo Radě jako vhodné kandidáty oba uchazeče, Karla Jungwirtha a Jana Řídkého. 6. V následujícím tajném hlasování, jehož se zúčastnilo 11 členů Rady, získali Karel Jungwirth 3 hlasy Jan Řídký 8 hlasů a Rada se tedy rozhodla navrhnout předsedovi AV ČR jmenovat ředitelem FZÚ AV ČR, v. v. i. Jana Řídkého. 7. Datum příštího zasedání bude určeno po dohodě s pracovní skupinou vytvořenou v bodě 4. V Praze dne zapsali: J. Chýla a J. Kodymová

2 Příloha 1 k zápisu ze 4. schůze Rady FZÚ Zápis o projednání grantových přihlášek GA AV metodou per rollam Na výzvu k vyjádření per rollam ke grantům, podávaným v roce 2007 na GA AV (rozesláno s termínem do ), reagovali všichni členové Rady, z toho 10 bez připomínek, ve 4 případech bylo doporučeno zvážit delší než tříleté trvání grantu, pokud by to vedlo ke snížení potřebného dokrytí investičních požadavků ze strany FZÚ. Připomínky byly předány vedení FZÚ. Tabulka shrnující granty podané do GA AV v roce 2007 za jednotlivé sekce a celkem. Navrh. Celkem Invest. Z toho Počet Průměr Celkem Invest. Z toho Počet Průměr pro FZÚ pro FZÚ od FZÚ grantů [mil.kč] pro FZÚ pro FZÚ od FZÚ grantů [mil.kč] [tis. Kč] [tis.kč] [tis.kč] [tis. Kč] [tis.kč] [tis.kč] S , ,7 S , ,2 S , ,5 S , ,4 S , ,5 Celkem , ,1

3 Příloha 2 k zápisu ze 4. schůze Rady FZÚ V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S FZÚ AV ČR, v. v. i. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ (dále jen zaměstnavatel ) vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb. (Zákon o veřejných výzkumných institucích) tento vnitřní mzdový předpis: Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vnitřní mzdový předpis vychází z těchto právních a vnitřních předpisů: a) Zákon č. 341/2005 Sb. (Zákon o veřejných výzkumných institucích) b) Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) c) Nařízení vlády 567/2006 k provedení zákona č. 262/2006 Sb. d) Stanovy Akademie věd České republiky e) Kolektivní smlouva FZÚ AV ČR, v. v. i., a ZO OSPVV f) Interní norma AV ČR č. 13/2006 Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR g) Organizační řád FZÚ AV ČR, v. v. i. h) Interní norma č. 10/2006 Vzorové předpisy pracovišť AV ČR jako veřejných výzkumných institucí - Vzorový vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné instituce Článek 2 Rozsah platnosti (1) Tento vnitřní mzdový předpis stanoví podmínky pro poskytování a výši mzdy osob, které jsou v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli a místo výkonu práce mají na území České republiky (dále jen zaměstnanec ) s výjimkou ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., (dále jen ředitel ). (2) Odměňování podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je upraveno v zákoníku práce. Výši odměny a podmínky pro její poskytování sjedná zaměstnavatel se zaměstnancem dohodou. (3) Mzdu ředitele stanoví předseda Akademie věd ČR. Článek 3 Rozhodování o mzdových záležitostech Vnitřní mzdový předpis vychází z Číselníku kategorií zaměstnanců (příloha č. 1) a z Katalogu prací (příloha č. 2) a stanoví: a) způsob zařazování zaměstnanců do tarifních tříd, b) přiznávání tarifní mzdy, c) přiznávání jednotlivých druhů peněžitého plnění vedle tarifní mzdy a stanovení jejich výše. Článek 4 Mzda (1) Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda. Mzda je peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. (2) Za mzdu se nepovažují plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady a odměna za pracovní pohotovost.

4 (3) Mzdu stanoví zaměstnavatel na základě tohoto vnitřního mzdového předpisu ve mzdovém výměru. (4) Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet. (5) Zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní mzdový předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. (6) U všech zaměstnanců zaměstnavatele je uplatněna měsíční mzda. Článek 5 Minimální mzda (1) Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovním poměru a v pracovně právním vztahu založeném dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr. Mzda nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy se pro tento účel nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. Nejnižší úrovně zaručené mzdy v jednotlivých tarifních třídách jsou uvedeny v příloze č. 3 a 4 tohoto předpisu. (2) Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou pracovní dobu 40 hodin činí Kč za hodinu nebo Kč za měsíc. (3) Nedosáhne-li mzda nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek podle zákoníku práce. Článek 6 Zaručená mzda (1) Zaručená mzda je mzda, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, tohoto vnitřního mzdového předpisu nebo mzdového výměru. (2) Úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování se řídí ustanoveními 112 odst. 2 zákoníku práce. Článek 7 Peněžitá plnění (1) Zaměstnancům poskytuje zaměstnavatel tato peněžitá plnění: a) mzdu ( 113 ZP), b) mzdu za práci přesčas ( 114 ZP), c) mzdu za práci ve svátek ( 115 ZP), d) mzdu za noční práci ( 116 ZP), e) mzdu a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí ( 117 ZP), f) mzdu za práci v sobotu a v neděli ( 118 ZP), g) mzdu při výkonu jiné práce, h) odměny, i) odměnu za pracovní pohotovost. (2) Mzda poskytovaná zaměstnancům má podle tohoto vnitřního předpisu tyto složky: a) tarifní mzdu, b) osobní příplatek, c) příplatek za vedení.

5 Článek 8 Tarifní mzda a tarifní třída (1) Tarifní mzda je základní část mzdy, její výše je vymezena zařazením zaměstnance do tarifní třídy. (2) Podle druhu činnosti se zaměstnanci rozdělují do dvou skupin (čl. 22 přílohy Stanov AV ČR): a) vysokoškolsky vzdělaní pracovníci výzkumných útvarů zaměstnavatele zařazení podle kariérního řádu Akademie věd ČR do některého z kvalifikačních stupňů (dále jen výzkumní pracovníci ), b) ostatní zaměstnanci. (3) Tarifní mzda vychází ze stanovené týdenní pracovní doby 40 hodin týdně, krátí se vždy při zkrácení týdenní pracovní doby a v závislosti na počtu neodpracovaných hodin. (4) Zaměstnanci, který řeší projekt výzkumu a vývoje nebo se na jeho řešení podílí, může být tarifní mzda nebo její část vyplácena ze mzdových prostředků přidělených na řešení tohoto projektu. Výše a způsob vyplácení takové tarifní mzdy musí být v souladu s pravidly stanovenými ve smlouvě uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem prostředků na řešení projektu. (5) Výzkumní pracovníci jsou podle přiznaného kvalifikačního stupně zařazeni do tarifních tříd V1 až V6: a) odborný pracovník výzkumu a vývoje do třídy V1, b) doktorand do třídy V2, c) postdoktorand do třídy V3, d) vědecký asistent do třídy V4, e) vědecký pracovník do třídy V5, f) vedoucí vědecký pracovník do třídy V6, s tarifním rozpětím uvedeným v příloze č. 3. Výši tarifní mzdy v rámci rozpětí příslušné třídy stanoví zaměstnavatel na základě návrhu přímého nadřízeného zaměstnance a doporučení vedoucího sekce s přihlédnutím k výsledkům atestace, případně k dalším okolnostem souvisejícím s kvalifikací a výkonností zaměstnance. (6) Ostatní zaměstnanci jsou zařazeni zaměstnavatelem podle nejnáročnějšího druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě do tarifní třídy O1 až O7 (příloha č. 4) a podle Katalogu prací (příloha č. 2), v závislosti na dosažené kvalifikaci a pracovní výkonnosti. (7) Výši tarifní mzdy ostatních zaměstnanců v rámci rozpětí příslušné tarifní třídy stanoví zaměstnavatel s přihlédnutím k délce odborné praxe zaměstnance (příloha č. 4). Článek 9 Osobní příplatek (1) Zaměstnanci, kterému je poskytována tarifní mzda, lze přiznat osobní příplatek. (2) Osobní příplatek lze přiznat zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo kvalitně plní zvýšený rozsah pracovních úkolů. (3) Návrh na přiznání a výši osobního příplatku podává přímý nadřízený zaměstnance, doporučuje vedoucí sekce a schvaluje ředitel. (4) Osobní příplatek podle odst. 3 nesmí přesáhnout 100 % horní hranice tarifního rozpětí v tarifní třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

6 (5) Zaměstnanci, který řeší projekt výzkumu a vývoje nebo se na jeho řešení podílí, lze poskytnout na návrh řešitele osobní příplatek ze mzdových prostředků přidělených na řešení tohoto projektu. Výše a způsob vyplácení takového osobního příplatku musí být v souladu s pravidly stanovenými ve smlouvě uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem prostředků na řešení projektu. (6) Osobní příplatky podle odst. (3) a (5) se sčítají. (7) Přiznaný osobní příplatek je stanoven ve mzdovém výměru. (8) Osobní příplatek je stanoven měsíční částkou vycházející ze stanovené týdenní pracovní doby. Přiznává se pouze za odpracovanou dobu. (9) Na přiznání osobního příplatku není právní nárok.. Článek 10 Příplatek za vedení (1) Příplatek za vedení přísluší vedoucímu zaměstnanci, který je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomuto účelu závazné pokyny. (2) Dolní a horní hranice výše příplatku za vedení je uvedena v příloze č. 5. (3) Při stanovení výše příplatku za vedení přihlédne zaměstnavatel k náročnosti funkce a velikosti řízeného útvaru. (4) Přiznaný příplatek za vedení je stanoven ve mzdovém výměru. (5) Příplatek za vedení je stanoven celkovou měsíční částkou, která vychází ze stanovené týdenní pracovní doby. Přiznává se pouze za odpracovanou dobu. (6) Příplatky za vedení různých útvarů stejným zaměstnancům se sčítají v případě souběhu dob, za něž se poskytují. Článek 11 Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas (1) Prací přesčas je práce konaná na příkaz zaměstnavatele nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce konaná na příkaz zaměstnavatele přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu. (2) Práci přesčas je možné konat jen výjimečně a zaměstnavatel ji může zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů. Práce přesčas nesmí činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Nad tento rozsah stanovený zákoníkem práce může zaměstnavatel požadovat práci přesčas jen na základě dohody se zaměstnancem. (3) Za práci přesčas se poskytuje zaměstnanci přednostně náhradní volno. Není-li se zaměstnancem dohodnuto čerpání náhradního volna, náleží mu ke mzdě za dobu práce přesčas příplatek ve výši 25% jeho průměrného výdělku. (4) Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek podle odstavce 3. Článek 12 Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek

7 (1) Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši jeho průměrného výdělku. (2) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě ve výši jeho průměrného výdělku místo náhradního volna. (3) Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši jeho průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku. Článek 13 Mzda za noční práci (1) Za noční práci (doba mezi 22. a 6. hodinou) konanou na příkaz zaměstnavatele přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši 10 % průměrného výdělku. Pro výkon noční práce platí ustanovení 94 zákoníku práce. Článek 14 Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí (1) Za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí (příloha č. 6) náleží zaměstnanci zvláštní příplatek ve výši 10 % základní sazby minimální mzdy, za předpokladu práce v tomto prostředí v rozsahu celého pracovního úvazku. (2) Se zaměstnancem lze dohodnout paušální výši měsíčního příplatku. Článek 15 Mzda za práci v sobotu a v neděli Za práci v sobotu a v neděli konanou na příkaz zaměstnavatele přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši 10 % jeho průměrného výdělku. Článek 16 Odměna za pracovní pohotovost (1) Pracovní pohotovost může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat, pokud se o tom se zaměstnancem dohodne. (2) Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna ve výši nejméně 10 % jeho průměrné mzdy. (3) Za výkon práce v době pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci mzda. Za tuto dobu odměna za pracovní pohotovost podle odst. 2 nepřísluší. Výkon práce v době pracovní pohotovosti nad stanovenou týdenní pracovní dobu je prací přesčas. Článek 17 Odměny (1) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout odměnu: a) za výborné pracovní výsledky a iniciativu při řešení pracovních povinností, b) za úspěšné řešení projektu výzkumu a vývoje,

8 c) za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu, d) za hospodářský přínos pro zaměstnavatele, e) k ocenění jeho pracovních zásluh při dovršení 50 let věku a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod (příloha č. 7). (2) Ředitel přiznává odměnu na návrh řešitele projektu výzkumu a vývoje, na návrh nadřízeného navrhovaného zaměstnance či z vlastního rozhodnutí, o čemž uvědomí přímého nadřízeného odměněného zaměstnance. Článek 18 Mzda při výkonu jiné práce (1) Je-li zaměstnanec převeden na jinou práci, než je sjednaná v pracovní smlouvě a za níž přísluší mzda z důvodů uvedených v 41 odst. 1 písm. a) až d) a odst. 4) zákona 262/2006 Sb., přísluší mu po dobu převedení (doba dohodnutá se zaměstnancem) doplatek ke mzdě do výše jeho průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením. Článek 19 Smluvní mzda (1) Ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele může ředitel se zaměstnancem, který splňuje zvláštní kvalifikační předpoklady nebo plní mimořádně náročné pracovní úkoly, uzavřít smlouvu o individuálních mzdových podmínkách (dále jen smluvní mzdu ). (2) Smluvní mzdu lze dále přiznat zaměstnanci, jemuž se hradí mzda z prostředků projektu financovaného zahraniční institucí a je v projektu stanovena. (3) Zaměstnanec, jemuž je poskytnuta smluvní mzda, je vyčleněn z tarifního systému určeného tímto předpisem. (4) Smluvní mzda se poskytuje vždy na dobu určitou za přesně písemně stanovených podmínek po schválení Radou FZÚ AV ČR, v. v. i. Článek 20 Splatnost mzdy (1) Mzda je splatná po vykonání práce, najednou měsíčně pozadu, nejpozději do 10. dne následujícího měsíce převodem na bankovní účet zaměstnance. (2) Při výplatě mzdy na bankovní účet zaměstnance je zaměstnavatel povinen, po provedení případných srážek ze mzdy podle zákoníku práce nebo podle zvláštního právního předpisu, poukázat částku určenou zaměstnancem na svůj náklad a nebezpečí na nejvýše dva účty zaměstnance u banky nebo spořitelního či úvěrního družstva, a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy. (3) Požádá-li zaměstnanec, vyplatí se mu mzda nebo záloha na mzdu splatná po dobu dovolené před dnem nastoupení dovolené. (4) Při skončení pracovního poměru vyplatí zaměstnavatel mzdu v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy následujícím po dni skončení pracovního poměru. Článek 21 Srážky ze mzdy a průměrný výdělek (1) Na srážky ze mzdy se vztahují ustanovení zákona 262/2006 Sb.

9 (2) Určení průměrného výdělku pro pracovně-právní účely je upraveno v 351 a následujících paragrafech zákona 262/2006 Sb. Článek 22 Závěrečná ustanovení (1) Tento vnitřní mzdový předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance. (2) Ředitel může delegovat některé pravomoci uvedené v tomto vnitřním předpise na přímo řízené zaměstnance. (3) Přílohy vnitřního mzdového předpisu mají platnost vždy jeden kalendářní rok. (4) Zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance se změnami způsobu odměňování a se změnami vnitřního mzdového předpisu a jeho příloh nejméně 15 dnů před jejich účinností. (5) Vedoucí zaměstnanci jsou povinni seznámit každého přímého podřízeného zaměstnance s tímto mzdovým předpisem. (6) Zaměstnanec má právo kdykoli nahlížet do tohoto předpisu, který je proto k dispozici u každého vedoucího zaměstnance. (7) Problematika týkající se odměňování zaměstnanců neupravená v tomto předpisu se řídí ustanoveními zákoníku práce. (8) Na mzdové nároky vzniklé přede dnem účinnosti tohoto předpisu se vztahují dosavadní právní předpisy. (9) Tento mzdový předpis byl projednán se ZO OSPVV dne (10) Tento mzdový předpis byl schválen Radou FZÚ AV ČR, v. v. i., dne , nabývá účinnosti dnem a platí na dobu do Seznam příloh: Příloha č. 1 Číselník kategorií zaměstnanců Příloha č. 2 Katalog prací Příloha č. 3 Rozpětí mzdových tarifů tarifních tříd pro výzkumné pracovníky Příloha č. 4 Rozpětí mzdových tarifů tarifních tříd pro ostatní zaměstnance Příloha č. 5 Příplatky za vedení Příloha č. 6 Ztížená pracovní prostředí Příloha č. 7 Odměny za pracovní zásluhy V Praze dne Ing. Karel Jungwirth, DrSc. pověřený řízením FZÚ AV ČR, v. v. i.

10 Příloha č. 1 k vnitřnímu mzdovému předpisu FZÚ AV ČR, v. v. i. Výzkumní pracovníci 106 vedoucí vědecký pracovník 105 vědecký pracovník 104 vědecký asistent 103 postdoktorand Číselník kategorií zaměstnanců ostatní vysokoškolsky vzdělaní pracovníci výzkumných útvarů 202 doktorand 201 odborný pracovník výzkumu a vývoje Ostatní pracovníci 300 odborný pracovník s VŠ 400 odborný pracovník s SŠ, VOŠ 500 odborný pracovník výzkumu a vývoje s SŠ, VOŠ 700 THP pracovník 800 dělník 900 provozní pracovník

11 Příloha č. 2 k vnitřnímu mzdovému předpisu FZÚ AV ČR, v. v. i. Katalog prací V - vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci výzkumných oddělení Třída Charakteristika práce Příklady prací Funkce Kvalifikace Stupeň * V1 Odborné výzkumné, vývojové a technické práce pod vedením vědeckých pracovníků Samostatné provádění dílčích prací k řešení výzkumného projektu, grantu, úkolu výzkumného záměru odborný pracovník výzkumu a vývoje VŠ 1 V2 Odborné výzkumné, vývojové a technické práce vykonávané podle rámcových pokynů vědeckých pracovníků Samostatné provádění dílčích prací k řešení výzkumného projektu, grantu, úkolu výzkumného záměru doktorand účastník doktorského studia 2 V3 Výzkumné, vývojové a technické práce vykonávané podle rámcových pokynů vedoucích projektů Řešení části výzkumného projektu nebo záměru, publikační činnost v rámci týmu postdoktorand PhD. 3a V4 Specializované výzkumné práce tvůrčího charakteru Řešení výzkumného projektu/grantu, úkolu výzkumného záměru, publikační činnost vědecký asistent PhD. 3b V5 Samostatné tvůrčí řešení závažných a složitých úkolů základního výzkumu, vedení týmů a projektů Řešení výzkumného projektu/grantu, úkolu výzkumného záměru, pravidelná publikační činnost vědecký pracovník CSc. PhD. nebo ekvivalent 4 V6 Samostatné tvůrčí řešení nejzávažnějších úkolů podílejících se na vývoji oboru v mezinárodním měřítku, vedení týmů, projektů a mezinárodní spolupráce Řešení náročných projektů a /grantů, vedení výzkumných týmů, pravidelná publikační činnost vedoucí vědecký pracovník PhD. DrSc. VŠ profesor nebo ekvivalent 5 * Stupeň dle kariérního řádu Ostatní zaměstnanci Tarifní Charakteristika práce Příklady prací Funkce Kvalifikace třída O1 Jednoduché opakující se manuální práce Úklid prostranství, ošetřování zeleně, přenášení břemen,[ klid místností, hlídání objektů, evidence návštěv, obsluha výměníkové stanice pomocný dělník uklízečka vrátný obsluha výměníku základní zaučení O2 Méně náročné řemeslné práce, jednoduché práce administrativní povahy s přesně vymezenými postupy Rozmnožování dokumentace, vykonávání jednoduchých knihařských prací, řízení mechanizačních prostředků, pomocné práce v jídelně vč. mytí nádobí, přejímání zásilek, odesílání a evidence pošty, obsluha dálnopisu a telefaxu rozmnožovačka, řidič vysokozdvižného vozíku, pomocný personál, operátor telefaxu a dálnopisu, spisový manipulant střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem O3 Jednoduché odborné práce vykonávané podle detailních postupů Řízení motorových vozidel do 3,5 t příjem, uskladňování a výdej zásob odborné zahradnické práce vč. používání malé mechanizace, provádění řezu vybraných dřevin řidič automobilu skladník zahradník střední vzdělání s výučním listem oprávnění

12 O4 Odborné práce technického charakteru vykonávané podle dispozic vedoucích Jednoduché administrativní práce vykonávané podle stanovených postupů Jednoduché práce v oblasti výpočetní techniky Knihovnické práce a katalogizace Příjem, skladování a výdej zásob, udržování stavu zásob podle počítače, provádění inventur řemeslné a údržbářské práce, seřizování a opravy, obsluhování laboratorních přístrojů a strojů, vedení operativní evidence o majetku, zásobách, nákup,, zásobování a vystavování objednávek, vyřizování administrativní agendy, vytváření jednoduchých částí aplikačního programového vybavení, provádění knihovnických prací, katalogizace, výpůjčky skladník - úředník instalatér, strojní zámečník, strojník chladírens. zařízení, nástrojař, elektrikář, klempíř, svářeč el. obloukem, lakýrník, mechanik přesných přístrojů, mechanik strojů a zařízení, sklář laborant administrativní pracovník (účetní, zásobovač, sekretářka) programátor knihovník střední vzdělání s výučním listem střední vzdělání s maturitou O5 Odborné technické práce vykonávané podle stanovených postupů a dispozic vedoucích, Odborné administrativní a knihovnické práce Informační a komunikační technologie Specializované práce výzkumného charakteru na laboratorních přístrojích vč. měření a výpočtu, odborné řemeslné práce (elektro, strojní, stavební, optické), zajišťování specializovaných organizačních prací, organizování oběhu písemností vč. protokolu, sekretářské práce, aktualizace knihovních fondů, samostatná katalogizace, provádění technicky náročné dokumentace vědeckých výzkumů, personalistické, účetní, rozpočtové a obchodní práce, komplex. zajišťování bezpečnosti práce a požární ochrany, provádění pokladních a bankovních operací, práce při uživatelské správě technologií podle potřeb uživatelů technik, mechanik, strojník chladírenských zařízení, elektrotechnik, technik radiokomunikací, dílenský mistr, svářeč asistentka ředitele, sekretářka knihovnice dokumentátor personalista, účetní, referent rozpočtu, obchodní referent, vedoucí skladu, nákupčí, bezpečnostní technik, pokladní programátor, správce data-báze, střední vzdělání s maturitou, vyšší odborné vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském stud. programu O6 Odborné práce ekonomického a technického charakteru vykonávané samostatně podle stanovených postupů Vyhodnocování údajů z laboratorních zkoušek včetně analýz, opatřování investic, drobného majetku a materiálu, fakturace, vedení personální agendy, zajišťování údržby a oprav, technický dozor samostatný technik referent rozpočtu, vedoucí účtárny, ved. administr. agendy, obchod. referent, ved. zásobování a dopravy, vedoucí personálního útvaru technik investiční výstavby, stavební inženýr, energetik samostatný rozpočtář, vedoucí Správy samostatný účetní, metodik účetnictví projektant - analytik VT, program. inform. systému, správce sítí, systémový inženýr vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním. programu vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu O7 Odborné práce vykonávané samostatně podle rámcových postupů, vydávání pokynů, tvorba vnitřních norem Komplexní vedení ekonomických agend v oblasti financování, rozpočtování, účetnictví, správy majetku Sledování, vykazování, hodnocení a rozbory hospodaření ve FZÚ Obhospodařování databází vědeckotechnických a ekonomických informací vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Výjimečně může být zaměstnanec zařazen do třídy O2 až O7, pro kterou nesplňuje požadované vzdělání, jestliže: 1. zaměstnanec svou dlouholetou činností v příslušném oboru prokázal schopnost k výkonu požadované práce, 2. zaměstnanec zahájil studium, kterým si doplní potřebné vzdělání a v tomto studiu řádně pokračuje, 3. nelze obsadit místo zaměstnancem, který dosáhl požadovaného vzdělání a nejsou dány podmínky pro výjimečné zařazení zaměstnance podle předchozích odstavců, a to na dobu nejdéle 4 roky.

13 Příloha č. 3 k Vnitřnímu mzdovému předpisu FZÚ AV ČR, v. v. i Rozpětí tarifní mzdy v tarifních třídách pro výzkumné pracovníky v Kč za měsíc tarifní třída Kvalifikační stupeň dolní hranice horní hranice V1 V2 V3 Odborný pracovník výzkumu a vývoje (Research assistant) Doktorand (Graduate student) Postdoktorand (Postdoctoral fellow) V4 V5 V6 Vědecký asistent (Associated scientist/scholar) Vědecký pracovník (Scientist/scholar) Vedoucí vědecký pracovník (Senior scientist/scholar) Příloha č. 4 k Vnitřnímu mzdovému předpisu FZÚ AV ČR, v. v. i. Rozpětí tarifní mzdy v tarifních třídách pro ostatní zaměstnance v Kč za měsíc tarifní třída dolní hranice horní hranice O O O O O O O Určení délky odborné praxe zaměstnance 1. Praxí v oboru se rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce. 2. V plném rozsahu se započte doba praxe v oboru vykonávané práce po ukončení stanoveného vzdělání. 3. V rozsahu čtyř pětin se započte doba praxe v oboru vykonávané práce před ukončením stanoveného vzdělání. 4. V rozsahu nejvýše dvou třetin se započte doba jiné praxe, než která je uvedena v předchozích odstavcích, a to v závislosti na míře jejího využití pro výkon požadované práce. 5. Od zařazení zaměstnance do mzdové třídy se dále získaná praxe započítává v plném rozsahu bez ohledu na to, zda zaměstnanec splňuje stanovený stupeň vzdělání. 6. Posouzení druhu praxe a rozhodnutí o rozsahu jejího zápočtu je plně v kompetenci FZÚ.

14 Příloha č. 5 k Vnitřnímu mzdovému předpisu FZÚ AV ČR, v. v. i. Příplatky za vedení v Kč za měsíc Funkce Rozpětí příplatků zástupce ředitele až vedoucí sekce až vedoucí oddělení až vedoucí laboratoře* až *zaměstnanec, který je zmocněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny) Příloha č. 6 k Vnitřnímu mzdovému předpisu FZÚ AV ČR, v. v. i. Ztížená pracovní prostředí 1. Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku ( 117 ZP) je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění. Ztěžujícími vlivy jsou zejména: prach, chemické látky, směsi chemických látek, pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity, hluk, vibrace, ionizující záření, pracovní prostředí, ve kterém jsou překračovány hodnoty přípustných mikroklimatických podmínek, práce s biologickými činiteli a zvýšený tlak. 2. Za stejných podmínek jako příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí se poskytuje zaměstnancům příplatek za vykonávání činností v prostředí, v němž převládají ztížená a zdraví škodlivé pracovní podmínky, které souvisejí s rizikem škodlivého působení vlivu při práci v prostředí s neionizujícím zářením (práce s lasery). Činnosti, za jejichž vykonávání se příplatek poskytuje, jsou práce s lasery třídy IIIb) a vyšší. Příloha č. 7 k Vnitřnímu mzdovému předpisu FZÚ AV ČR, v. v. i. Odměna za pracovní zásluhy Při prvém odchodu do starobního nebo invalidního důchodu bude poskytnuta odměna ve výši průměrné měsíční mzdy. Pro poskytnutí této odměny musí být splněna podmínka 5 let nepřetržitého pracovního poměru ve FZÚ AV ČR, v. v. i (včetně předchozích pracovních poměrů ve FZÚ AV ČR). Odměnu lze poskytnout pouze v kalendářním roce, kdy je výročí dosaženo. Na odměnu není právní nárok

15 Příloha 3 k zápisu ze 4. schůze Rady FZÚ Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., vydává podle 20 odst. 1 písm. e), 23 odst. 1) písm. d) a 27 zákona. 341/2005 Sb. (Zákon o veřejných výzkumných institucích) tento vnitřní předpis: Pravidla hospodaření se sociálním fondem Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., ( dále jen FZÚ) vytváří sociální fond (dále jen fond) k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců. 1 2 Tvorba fondu 1) Zdroje fondu tvoří a) základní příděl na vrub nákladů FZÚ ve výši 2 % z ročního objemu nákladů FZÚ zúčtovaných na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, b) splátky půjček, c) náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu, d) peněžní a jiné dary určené do fondu, e) příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, na jejichž provoz FZÚ přispívá z fondu. 2) Finanční prostředky fondu se ukládají na samostatný účet vedený u ČSOB číslo: , kód banky: ) Zálohy na základní příděl se uskutečňují měsíčně, vždy do konce měsíce následujícího. 3 Hospodaření s prostředky fondu 1) S prostředky fondu se hospodaří podle následujících pravidel a rozpočtu. Vyrovnaný rozpočet příjmů a výdajů se sestavuje na kalendářní rok. Rozpočet po projednání se základní organizací Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu při FZÚ (dále jen ZO) sestavuje ředitel FZÚ (dále jen ředitel) a schvaluje Rada FZÚ. Výdaje z fondu schvaluje vedoucí Správy FZÚ. 2) Přesuny mezi výdajovými položkami rozpočtu do výše Kč schvaluje vedoucí Správy FZÚ. 3) Použití prostředků fondu bude čtvrtletně vyhodnocováno. 4) Z fondu lze uhradit pořízení, udržování a opravy majetku sloužícího kulturním, sociálním a dalším potřebám zaměstnanců, přispívat na kulturní, sportovní, ozdravné a jiné akce a závodní stravování a poskytovat sociální výpomoci, finanční dary a půjčky. 5) Příspěvkem, není-li jeho výše stanovena, může být i plná úhrada nákladů. 6) Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 7) Veškerá plnění s výjimkou sociálních výpomocí, darů a půjček jsou poskytována nepeněžní formou.

16 8) Z fondu lze přispívat pouze na činnosti, které organizuje FZÚ nebo ZO, případně je pořídí od jiné právnické nebo fyzické osoby. 9) Zaměstnancům, jejich manželům a druhům bez vlastního příjmu a jejich nezaopatřeným dětem (dále jen rodinný příslušník) a důchodcům, kteří při svém odchodu do starobního a plně invalidního důchodu pracovali ve FZÚ (dále jen důchodce) se poskytuje plnění vymezené v odst. 8) za cenu sníženou o příspěvek z fondu. 10) Evidenci majetku pořízeného z fondu vede FZÚ odděleně od ostatního majetku. 11) Zůstatek finančních prostředků se převádí do následujícího roku. 12) Do doby, než bude schválen rozpočet na daný rok, bude možné použít prostředky na financování potřeb odpovídající velikostí rozpočtu minulému za stejnou dobu. 4 Použití prostředků fondu 1) Půjčky zaměstnancům a) na pořízení bytu a rekonstrukci bytu max Kč b) na koupi bytového zařízení max Kč Půjčky budou poskytnuty jednou ročně, a to ve 2. čtvrtletí roku. Půjčka musí být vyčerpána do konce kalendářního roku v roce jejího schválení. Půjčky jsou bezúročné a návratné nejdéle do 10 let. Splácení půjček započne nejpozději do 2 měsíců od uzavření smlouvy o půjčce. Výše měsíčních splátek bude odvozena z čistého příjmu připadajícího na člena rodiny. Se zaměstnanci pracujícími v cizině déle než 6 měsíců a se zaměstnanci na mateřské dovolené lze uzavřít dohodu o jiném způsobu splácení. Při ukončení pracovního poměru musí být půjčka splacena do 6 měsíců. Půjčku a případnou změnu účelu půjčky schvaluje na žádost zaměstnance po projednání s výborem ZO ředitel. 2) Sociální výpomoci a) bezúročná finanční půjčka k překlenutí tíživé finanční situace max Kč Doba splatnosti je maximálně 5 let. Posouzení důvodů provede výbor ZO na základě doporučení odborového úseku nebo příslušného vedoucího oddělení. Podmínky poskytnutí a splácení stanoví ředitel. b) jednorázová nevratná sociální výpomoc max Kč Poskytuje se zaměstnancům, popřípadě nejbližším pozůstalým v mimořádně závažných případech při řešení složitých a neočekávaných sociálních situacích. Žádost o sociální výpomoc posoudí výbor ZO na základě zdůvodnění a doporučení vedoucího příslušného oddělení. O výši výpomoci rozhoduje ředitel. c) v případě úmrtí zaměstnance se nejbližším pozůstalým vyplatí podpora ve výši Kč. 3) Dary Zaměstnancům budou poskytovány následující finanční dary: a) při životních jubileích 50, 55, a dále v pětiletých intervalech Kč, b) při pracovních výročích 20, 30, 40 a 50 let nepřetržité práce zaměstnance v Akademii věd a při jeho prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu bude poskytnut finanční dar Kč, c) za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. O výši daru rozhodne na základě návrhu ZO ředitel.

17 4) Poskytování příspěvků na kulturní, sportovní, rekreační, ozdravné, společenské a jiné akce a jejich výše jsou za vymezené období upraveny v příloze č. 4 kolektivní smlouvy Pravidla pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu. 5 Závěrečná ustanovení 1) Poskytnutí jakýchkoli příspěvků a finančních prostředků z fondu uvedených v 4 je podmíněno uplynutím zkušební doby zaměstnance. 2) Uvedené výše finančních příspěvků, kromě 4 odst. 1) a 2), platí pro zaměstnance s pracovním úvazkem 1 a bývalé zaměstnance, kteří odešli z FZÚ do starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu. V případě nižšího úvazku se výše příspěvku úměrně snižuje. Minimální výše pracovního úvazku pro poskytování příspěvků z fondu je 0,2. 3) Pro účely vymezení uznaných nákladů ve výzkumu a vývoji se fond považuje za fond kulturních a sociálních potřeb. Tento vnitřní předpis byl projednán se ZO dne , schválen Radou FZÚ dne a nabývá účinnosti dnem V Praze dne Ing. Karel Jungwirth, DrSc. pověřený řízením FZÚ AV ČR, v. v. i.

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S FZÚ AV ČR, v. v. i.

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S FZÚ AV ČR, v. v. i. V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S FZÚ AV ČR, v. v. i. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21 (dále jen zaměstnavatel ) vydává ve smyslu 20 zákona č.

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, vnitřní předpis : V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST uzavřená s platností od 1.1.2015 mezi vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku a Základní organizací Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE

Více

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Sv. Čecha, Choceň příspěvková organizace se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 119 /2007 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 13. PROSINCE 2013

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 13. PROSINCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 12. dubna 2007

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21, vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pokud není uvedeno jinak pouze na aktivní členy ZO OSŽ Ostrava a případně i na rodinné

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Vnitřní mzdový předpis Univerzity Karlovy v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1. Vnitřní platový předpis. platný od 1. 2. 2010

Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1. Vnitřní platový předpis. platný od 1. 2. 2010 Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1 Vnitřní platový předpis platný od 1. 2. 2010 Článek 1 Působnost a zásady vnitřního platového předpisu 1.1 Tento vnitřní platový předpis

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny: SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název předpisu

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Vladimír Zemek Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: Vypracoval: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy Schválil: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

2. Zaměstnanecké výhody poskytované mimo rámec zaměstnaneckého fondu

2. Zaměstnanecké výhody poskytované mimo rámec zaměstnaneckého fondu Příloha č. 2 Sociální program 1. Úvod 1.1.Cílem sociálního programu ČSOB Pojišťovny, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen společnost nebo zaměstnavatel) je vytvoření podmínek k prohloubení stabilizace výkonných

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2014 Kolektivní smlouva na rok 2014, uzavřená v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a zákonem

Více

Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č.12/2014 Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem I. Úvodní ustanovení 1. Tímto vnitřním předpisem

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu B3-08/3-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-08/3-MPK Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu Univerzity Palackého

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.,

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... Úvod do Kulturní politiky státu, regionu a oblasti 7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.1. FORMY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 2 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ze dne 24. srpna 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ze dne 24. srpna 2009 1 Vnitřní předpisy Univerzity Palackého v Olomouci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb

D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb VMV čá. 39/2008 (část II) Oznámení ředitele kabinetu ministra vnitra Ministr vnitra schválil dne 15. dubna 2008 novou Dohodu o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb, jejíž úplné znění

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 4.11.2011 Pravidla hospodaření Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. října 2006

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov, Komenského 312, Habartov Č.j.: 4/2015/FKSP Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁSADY ČERPÁNÍ FKSP 25/2015/FKSP

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady hospodaření s CENTRALIZOVANÝMI PROSTŘEDKY FKSP státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel )

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací č. 23 0176 3803 Českomoravského odborového

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

Alena Chládková PLATY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ OD 1. 10. 2010

Alena Chládková PLATY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ OD 1. 10. 2010 Alena Chládková PLATY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ OD 1. 10. 2010 AKTUALIZACE K 1. 1. 2012 Str. 12 1.2 Systém odměňování ve veřejných službách a správě Systém odměňování je založen

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více