N á v r h. ZÁKON ze dne 2015 o řízení a kontrole veřejných financí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N á v r h. ZÁKON ze dne 2015 o řízení a kontrole veřejných financí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ"

Transkript

1 N á v r h ;IIIa. ZÁKON ze dne 2015 o řízení a kontrole veřejných financí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět zákona (1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie 11 řízení a kontrolu veřejných financí. Řízení a kontrola veřejných financí zahrnuje řídicí a kontrolní mechanismy a interní audit. (2) Tento zákon dále upravuje kontrolu veřejných financí podle mezinárodních smluv. CELEX 32012R0966, 32013R Působnost zákona (1) Tento zákon se použije 2 na řízení a kontrolu veřejných financí a) správce veřejného rozpočtu, b) veřejného subjektu, c) veřejné vysoké školy, není-li dále uvedeno jinak, a d) veřejné výzkumné instituce, není-li dále uvedeno jinak. (2) Tento zákon se rovněž použije na řízení veřejných financí příjemcem veřejné finanční podpory a na kontrolu žadatele nebo příjemce veřejné finanční podpory vykonávanou poskytovatelem veřejné finanční podpory. CELEX 32011L Např. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/ Čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. 1

2 Pro účely tohoto zákona se rozumí 3 Vymezení některých pojmů a) správcem veřejného rozpočtu 1. organizační složka státu, která je správcem kapitoly státního rozpočtu, 2. státní fond, 3. územní samosprávný celek, 4. dobrovolný svazek obcí, 5. regionální rada regionu soudržnosti, 6. zdravotní pojišťovna, b) veřejným subjektem 1. organizační složka státu, která není správcem kapitoly státního rozpočtu, 2. státní příspěvková organizace, 3. Správa železniční dopravní cesty, 4. městská část hlavního města Prahy, 5. městský obvod nebo městská část statutárního města, 6. příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, městskou částí hlavního města Prahy nebo dobrovolným svazkem obcí, 7. příspěvková organizace, k níž funkci zřizovatele plní podle statutu statutárního města jeho městský obvod nebo městská část, 8. školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí, c) veřejnými financemi příjmy veřejného rozpočtu, výdaje veřejného rozpočtu, aktiva a pasiva včetně fondů, věcí a jiných majetkových hodnot, které správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt spravuje, včetně prostředků Evropské unie a jiných prostředků ze zahraničí poskytnutých státu na základě mezinárodní smlouvy, d) veřejným rozpočtem státní rozpočet, rozpočet státního fondu, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizace územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí a regionální rady regionu soudržnosti, souhrnný rozpočet Evropské unie a zdravotně pojistný plán zdravotní pojišťovny, e) schvalujícím orgánem vláda, rada kraje, rada obce, rada hlavního města Prahy, výbor regionální rady regionu soudržnosti, orgán dobrovolného svazku obcí, který zabezpečuje hospodaření s veřejnými financemi v rámci plnění schváleného veřejného rozpočtu tohoto svazku obcí, zastupitelstvo obce v obci, kde se rada nevolí a zastupitelstvo městské části hlavního města Prahy, kde se rada nevolí; u správců veřejného rozpočtu, kterými jsou Kancelář prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna, Senát, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář Veřejného ochránce práv, státní fond nebo zdravotní pojišťovna funkci schvalujícího orgánu vykonává schvalující osoba, f) schvalující osobou osoba, která stojí v čele správce veřejného rozpočtu; schvalující osobou je u obce starosta, u statutárního města a hlavního města Prahy primátor, u dobrovolného svazku obcí osoba určená ve stanovách, u 2

3 kraje ředitel krajského úřadu, u regionální rady regionu soudržnosti předseda, a u zdravotní pojišťovny ředitel, g) pověřenou schvalující osobou osoba, která stojí v čele veřejného subjektu; pověřenou schvalující osobou je u městské části hlavního města Prahy starosta městské části hlavního města Prahy a u městského obvodu nebo městské části statutárního města starosta městské obvodu nebo městské části statutárního města, h) řídicím a kontrolním mechanismem opatření nebo postup přijatý za účelem poskytnutí přiměřeného ujištění, že bude splněn cíl řízení a kontroly veřejných financí podle 4, i) řídicí ekonomickou kontrolou ověřování, hodnocení a schvalování skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými financemi při přípravě souvisejících operací před jejich zahájením, při průběžném sledování po jejich zahájení až do jejich ukončení a vyúčtování a při následném hodnocení dosažených výsledků uskutečňovaných operací ve vztahu k cíli řízení a kontroly veřejných financí podle 4 a kontrola nakládání s veřejnými financemi, j) ověřovatelem osoba určená schvalující osobou nebo pověřenou schvalující osobou k ověřování v rámci výkonu řídicí ekonomické kontroly u výdajových a příjmových operací, k) schvalovatelem osoba určená schvalující osobou nebo pověřenou schvalující osobou k nakládání s veřejnými financemi správce veřejného rozpočtu nebo veřejného subjektu a k schvalování výdajové a příjmové operace v rámci výkonu řídicí ekonomické kontroly, l) hodnotitelem osoba určená schvalující osobou nebo pověřenou schvalující osobou k předběžnému hodnocení výdajových operací, m) veřejnou finanční podporou dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a prostředky poskytnuté z veřejného rozpočtu na základě žádosti příjemci veřejné finanční podpory, jiné prostředky ze zahraničí poskytnuté na základě mezinárodních smluv, n) interním auditem nezávislá ujišťovací a poradenská činnost zaměřená na zdokonalování procesů u správce veřejného rozpočtu a veřejného subjektu, o) vedoucím služby interního auditu vedoucí zaměstnanec správce veřejného rozpočtu nebo veřejného subjektu, který řídí službu interního auditu, p) auditní stopou informace o rozhodování o operaci a informace, z kterých lze rekonstruovat posloupnost postupů použitých při uskutečňování operace a tyto postupy ověřit, zachycené v podobě dokumentů a záznamů včetně účetních záznamů, q) zaměstnancem zaměstnanec podle zákoníku práce, úředník územního samosprávného celku, státní zaměstnanec, příslušník bezpečnostního sboru a voják z povolání, r) vedoucím zaměstnancem představený, vedoucí úředník územního samosprávného celku, vedoucí zaměstnanec podle zákoníku práce, vedoucí příslušník bezpečnostního sboru, s) přímým nadřízeným osoba nebo orgán, který je oprávněn ukládat úkoly, řídit nebo kontrolovat činnost osoby, ve vztahu, k níž je vztah přímé nadřízenosti posuzován. CELEX 32011L0085, 32012R0966, 32013R1303 3

4 ČÁST DRUHÁ ŘÍZENÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Hlava I Obecná ustanovení 4 Cíl řízení a kontroly veřejných financí (1) Cílem řízení a kontroly veřejných financí je chránit veřejné finance a zajistit, aby s nimi bylo nakládáno účelně, hospodárně a efektivně. (2) Účelným nakládáním s veřejnými financemi správce veřejného rozpočtu, veřejný subjekt a příjemce veřejné finanční podpory zajišťuje, že dosažené výsledky odpovídají stanovené potřebě. (3) Hospodárným nakládáním s veřejnými financemi správce veřejného rozpočtu, veřejný subjekt a příjemce veřejné finanční podpory zajišťuje, že zdroje jsou k dispozici ve správnou dobu, v dostatečném množství, v přiměřené kvalitě a za nejvýhodnější cenu. (4) Efektivním nakládáním s veřejnými financemi správce veřejného rozpočtu, veřejný subjekt a příjemce veřejné finanční podpory zajišťuje, že je dosahováno co nejlepšího vztahu mezi použitými prostředky a dosaženými výsledky. CELEX 32013R1303, 32012R Povinnosti správce veřejného rozpočtu a veřejného subjektu (1) Správce veřejného rozpočtu a veřejný subjekt mají povinnost zavést, udržovat, zdokonalovat a vyhodnocovat řízení a kontrolu veřejných financí podle tohoto zákona, prováděcích právních předpisů vydaných na jeho základě, přímo použitelných předpisů Evropské unie a mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu vydaných Institutem interních auditorů a novel těchto standardů (dále jen mezinárodní standardy ), tak aby bylo zajištěno naplnění cíle řízení a kontroly veřejných financí podle 4. (2) Ministerstvo financí zveřejní mezinárodní standardy způsobem umožňujícím dálkový přístup. (3) Správce veřejného rozpočtu zajištuje řízení a kontrolu veřejných financí v rámci výkonu zřizovatelských funkcí u veřejných subjektů ve své rozpočtové působnosti. (4) Správce veřejného rozpočtu a veřejný subjekt zajistí, aby výdaje na zavedení, udržování, zdokonalování a vyhodnocování řízení a kontroly veřejných financí podle odstavce 1 byly úměrné výdajům vynakládaným na činnost, kterou správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt zajišťuje, a to s ohledem na rizika související s a) povahou, rozsahem a složitostí této činnosti, b) objemem veřejného rozpočtu, c) počtem zaměstnanců a organizační strukturou a d) případnou duplicitou řídicích a kontrolních mechanismů. (5) Organizační složky státu, státní fondy a státní příspěvkové organizace předávají Ministerstvu financí informace o plánovaných řídicích ekonomických kontrolách podle 17 odst. 2 nebo 3 a o jejich výsledcích. Věta první se nepoužije v případě Nejvyššího kontrolního úřadu. 4

5 (6) Nahradil-li správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt újmu, ke které došlo při jeho činnosti, vyžaduje náhradu této újmy podle jiných právních předpisů upravujících odpovědnost 3, od osob, které ji způsobily porušením povinnosti vyplývající z tohoto zákona. Tím nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů upravujících odpovědnost 4. CELEX 32013R Povinnosti osob zúčastněných na řízení a kontrole veřejných financí (1) Schvalující orgán, schvalující osoba a pověřená schvalující osoba a) zajišťují zavedení, udržování, zdokonalování a vyhodnocování řízení a kontroly veřejných financí podle 5 odst. 1, b) vzájemně koordinují plnění povinností podle písmene a), c) plní další povinnosti podle tohoto zákona. (2) Návrh opatření ke splnění povinností podle odstavce 1 předkládá a) primátorovi hlavního města Prahy a radě hlavního města Prahy ředitel magistrátu hlavního města Prahy, b) primátorovi a radě statutárního města tajemník magistrátu, c) starostovi a radě obce tajemník obecního úřadu, pokud je jeho funkce zřízena, d) starostovi městské části hlavního města Prahy tajemník úřadu městské části hlavního města Prahy, pokud je jeho funkce zřízena. 7 Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce (1) Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce v souladu s cílem řízení a kontroly veřejných financí podle 4 zajišťují zavedení, udržování, zdokonalování a vyhodnocování řídicích a kontrolních mechanismů podle Přitom postupují přiměřeně podle ustanovení 5, 9, 11, 16, 20 až 24. (2) Rektor veřejné vysoké školy nebo ředitel veřejné výzkumné instituce může rozhodnout o zřízení služby interního auditu. Na službu interního auditu, je-li zřízena, se použijí přiměřeně ustanovení 25, 30 až 32, 39 a 40. CELEX 32011L Odpovědnost v rámci sdíleného řízení a správa zahraničních prostředků (1) Pokud je Česká republika podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v spojitosti s plněním části souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy povinna určit orgán odpovědný za zajištění plnění části souhrnného rozpočtu Evropské unie, rozpočtu jiného státu nebo mezinárodní organizace (dále jen řídicí orgán ) nebo jeho certifikaci (dále jen certifikační orgán ) nebo audit (dále jen auditní orgán), určí vláda 3 Například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 4 Například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 5 Čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. 5

6 správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt, který bude plnit povinnosti tohoto orgánu, pokud není tento orgán určen jiným právním předpisem. (2) Orgán určený podle odstavce 1 a) postupuje při zajištění plnění, certifikaci a auditu zahraničních prostředků podle tohoto zákona, b) komunikuje s příslušnými orgány Evropské unie, jiného státu nebo mezinárodní organizace, jejíž rozpočet je předmětem sdíleného řízení. (3) Řídicí orgán může pověřit jeden nebo více zprostředkujících subjektů, které budou plnit některá nebo všechna oprávnění a povinnosti řídicího orgánu. Tímto pověřením není dotčena povinnost řídicího orgánu provést kontrolu. (4) Řídicí orgán nebo certifikační orgán provádí kontrolu u osob a orgánů, které jsou zapojeny do systému řízení nebo využívání prostředků Evropské unie za účelem plnění požadavků stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie. Řídicí orgán nebo certifikační orgán provádí u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory řídicí ekonomickou kontrolu před poskytnutím veřejné finanční podpory, v průběhu jejího poskytování a po jejím poskytnutí, aby posoudil a) soulad s právními předpisy, uzavřenými smlouvami a rozhodnutími o nakládání s veřejnými financemi, b) dodržování podmínek, za nichž je veřejná finanční podpora poskytována, c) zachycení operací souvisejících s veřejnou finanční podporou v účetnictví. (5) Auditní orgán postupuje podle části druhé hlavy III s výjimkou 39 odst. 6 a podle části druhé hlavy IV s výjimkou 51 odst. 2 písm. b) až e), pokud přímo použitelný předpis Evropské unie nestanoví jinak. (6) Auditní orgán vykonává stanovené činnosti u a) správců veřejného rozpočtu a veřejných subjektů, kteří se podílí na správě zahraničních prostředků, a b) příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté ze zahraničních prostředků. CELEX 32014R0480, 32013R Neslučitelnost funkcí (1) Vzájemně neslučitelné jsou funkce a) schvalující osoby nebo pověřené schvalující osoby, b) hlavního ekonoma a c) vedoucího služby interního auditu. (2) Vzájemně neslučitelné jsou dále funkce ověřovatele a schvalovatele, a to v rámci schvalovacího postupu a) před vznikem právního závazku, b) po vzniku právního závazku a c) příjmové operace. CELEX 32012R0966 6

7 10 Střet zájmů (1) Kdo vykonává činnost v řízení a kontrole veřejných financí, zdrží se jednání, jež by mohlo uvést jeho zájmy do rozporu s cílem řízení a kontroly veřejných financí podle 4. (2) Dojde-li ke střetu cíle řízení a kontroly veřejných financí podle 4 se zájmem osoby uvedené v odstavci 1 (dále jen střet zájmů ), tato osoba nesmí upřednostňovat svůj zájem před cílem řízení a kontroly veřejných financí podle 4 a bez zbytečného odkladu oznámí přímému nadřízenému, že je ve střetu zájmů. (3) Pokud přímý nadřízený rozhodne, že existuje významné riziko, že střet zájmů ohrozí plnění cíle řízení a kontroly veřejných financí podle 4, nesmí zaměstnanec, u něhož dochází ke střetu zájmů, pokračovat v provádění příslušné činnosti a přímý nadřízený zajistí potřebné úkony k provedení a dokončení činnosti. (4) Pokud osoba podle odstavce 1 nemá přímého nadřízeného, oznámí, že dochází ke střetu zájmů schvalující osobě nebo pověřené schvalující osobě. Pokud schvalující osoba nebo pověřená schvalující osoba rozhodne, že existuje významné riziko, že střet zájmů ohrozí plnění cíle řízení a kontroly veřejných financí podle 4, nesmí tato osoba pokračovat v provádění příslušné činnosti a schvalující osoba nebo pověřená schvalující osoba zajistí potřebné úkony k provedení a dokončení činnosti. (5) Zájmem osoby uvedené v odstavci 1 se pro účely tohoto zákona rozumí takový zájem, který přináší této osobě, osobě jí blízké, právnické osobě ovládané touto osobou nebo osobou jí blízkou zvýšení majetku, majetkového prospěchu nebo jiného prospěchu, zamezení vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu nebo jinou výhodu. CELEX 32012R0966, Zapojení do řízení a kontroly veřejných financí (1) Pokud dále není uvedeno jinak, správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt je oprávněn s jiným správcem veřejného rozpočtu nebo veřejným subjektem uzavřít veřejnoprávní smlouvu nebo vstoupit do obdobného vztahu podle 160 odst. 3 správního řádu, jehož předmětem je zapojení do řízení a kontroly veřejných financí včetně správy zahraničních prostředků podle 8 (dále jen zapojená osoba ), pokud a) řízení a kontrolu veřejných financí včetně správy zahraničních prostředků podle 8 nelze z kapacitních důvodů zajistit vlastními zaměstnanci, b) řízení a kontrola veřejných financí včetně správy zahraničních prostředků podle 8 vyžadují odborné znalosti, kterými jeho zaměstnanci prokazatelně nedisponují, nebo c) zapojení přináší úsporu veřejných financí. (2) Pokud dále není uvedeno jinak, správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt může zapojit do řízení a kontroly veřejných financí včetně správy zahraničních prostředků podle 8 dodavatele služeb, pokud jsou splněny podmínky podle odstavce 1. Dodavatel služeb, který bude zapojen podle předchozí věty, se pro účely tohoto zákona považuje za zapojenou osobu. (3) Správce veřejného rozpočtu, který splňuje kritéria podle 26 odst. 1 a dále správce veřejného rozpočtu podle 26 odst. 2 a orgán odpovědný za zajištění plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie a zprostředkující subjekt, nesmí do schvalování výdajových operací 7

8 podle 21 a 22 a do schvalování příjmových operací podle 23 zapojit zapojenou osobu podle odstavce 1 nebo 2. (4) Správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt nepozbývá odpovědnost za řízení a kontrolu veřejných financí včetně správy zahraničních prostředků podle 8, pokud do řízení a kontroly veřejných financí zapojí zapojenou osobu podle odstavce 1 nebo 2. (5) Pokud dojde k zapojení do řízení a kontroly veřejných financí podle odstave 1 nebo 2 je schvalující osoba nebo pověřená schvalující osoba a pro výkon interního auditu ve spolupráci s vedoucím služby interního auditu povinna zajistit dodržování tohoto zákona a dohled nad jeho dodržováním, jednotný přístup k řízení a kontrole veřejných financí včetně správy zahraničních prostředků podle 8 a koordinaci činností k zamezení duplicit. (6) Zapojená osoba má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděla při řízení a kontrole veřejných financí včetně správy zahraničních prostředků podle 8, a nezneužít znalostí těchto skutečností. Zapojenou osobu může zbavit povinnosti mlčenlivosti ten, v jehož zájmu tuto povinnost má, nebo ve veřejném zájmu příslušná schvalující osoba nebo pověřená schvalující osoba; tímto ustanovením není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům příslušným podle jiných právních předpisů. 12 Řádný výkon funkce (1) Zaměstnanci a zapojené osobě nesmí být udělen pokyn, který by ohrozil nebo znemožnil řádný výkon jejich činnosti nebo by vedl k jednání v rozporu s cílem řízení a kontroly veřejných financí podle 4. (2) Zapojená osoba o pokynu podle odstavce 1 písemně informuje schvalující osobu nebo pověřenou schvalující osobu. (3) Pokud se zaměstnanec domnívá, že by jemu udělený pokyn mohl vést k jednání v rozporu s cílem řízení a kontroly veřejných financí podle 4, uvědomí o tom svého přímého nadřízeného. Přímý nadřízený je povinen zaměstnanci bezodkladně odpovědět. Uvědomí-li zaměstnanec podle věty první přímého nadřízeného písemně, odpověď přímého nadřízeného musí být písemná. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení zákona o státní službě upravující příkaz k výkonu služby. Pokud přímý nadřízený nepřijme žádná opatření nebo na pokynu trvá, oznámí to zaměstnanec podle odstavce 1 bezodkladně písemně schvalující osobě nebo pověřené schvalující osobě. V tomto případě zaměstnanec vykonávající řídicí ekonomickou kontrolu nenese za jednání v rozporu s cílem řízení a kontroly veřejných financí podle 4 odpovědnost podle jiných právních předpisů, pokud dále není uvedeno jinak. (4) Osoba podle odstavce 1 nesmí vykonat pokyn, pokud by se tím dopustila trestného činu, přestupku, popřípadě jiného správního deliktu a bez zbytečného prodlení písemně oznámí schvalující osobě nebo pověřené schvalující osobě, že jí byl udělen pokyn, kterým by se dopustila trestného činu, přestupku, popřípadě jiného správního deliktu. (5) Ustanovení odstavců 1, 2 a 4 se dále vztahují na přizvanou osobu podle 41. CELEX 32012R0966 8

9 Hlava II Řídicí a kontrolní mechanismy Díl 1 Obecná ustanovení 13 Druhy řídicích a kontrolních mechanismů (1) Správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt s přihlédnutím k vyhodnocení rizik zavede alespoň tyto řídicí a kontrolní mechanismy, a to a) vymezení úkolů útvarů v organizační struktuře, b) vymezení pravomocí a povinností osob, které vykonávají činnost v řízení a kontrole veřejných financí, c) řízení rizik, d) řízení informací, e) řízení souladu s právními a technickými předpisy a akty řízení, f) ekonomickou službu, g) řídicí ekonomickou kontrolu, h) schvalování majetkových operací. (2) O zavedení řídicích a kontrolních mechanismů musí být pořízena a uchovávána auditní stopa. 14 Řízení rizik (1) Řízení rizik zahrnuje identifikaci rizik, jejich vyhodnocení z hlediska dopadu a pravděpodobnosti výskytu, reakci na rizika, včetně přijetí opatření k předcházením rizikům a minimalizace jejich dopadu nebo pravděpodobnosti výskytu a následné sledování a vyhodnocování identifikovaných rizik a jejich dopadů. (2) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou požadavky na organizaci a způsob provedení řízení rizik. 15 Řízení informací (1) Správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt zajistí, že informace nutné pro fungování řízení a kontroly veřejných financí jsou identifikovány, shromažďovány, vyhodnocovány a předávány. (2) Informacemi podle odstavce 1 se rozumí zejména auditní stopa, informace obsažené v podkladech k řídicí ekonomické kontrole podle 20 až 24, v podkladech pro přijetí nebo provedení platby a v účetních záznamech. (3) Správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt zajistí osobám vykonávajícím ekonomickou službu přístup ke všem účetním záznamům a všem informacím, které se týkají oblastí podle 16 odst. 2 písm. a) až e). 16 Ekonomická služba (1) Hlavní ekonom je osoba písemně určená schvalující osobou nebo pověřenou schvalující osobou, v případě územního samosprávného celku schvalujícím orgánem, která 9

10 a) zajišťuje ekonomickou službu správce veřejného rozpočtu nebo veřejného subjektu podle odstavce 2, b) nastavuje řídicí ekonomickou kontrolu podle 17 odst. 1 a 6 a schvalování majetkových operací podle 13 odst. 1 písm. h), a c) řídí činnost osob vykonávajících ekonomickou službu. (2) Ekonomickou službou se rozumí a) zajištění informací nezbytných pro řízení a kontrolu veřejných financí, včetně nastavení pravidel pro oběh těchto informací uvnitř správce veřejného rozpočtu a mezi správcem veřejného rozpočtu a jím zřizovanými veřejnými subjekty, b) vedení účetnictví podle zákona o účetnictví, c) sestavování, úpravy a sledování plnění veřejného rozpočtu, d) zajištění platebního styku, e) identifikace, kvantifikace, hodnocení a řízení rizik souvisejících s činností ekonomické služby a informování schvalující osoby, pověřené schvalující osoby nebo schvalujícího orgánu o nedodržování nastavených činností, f) metodické řízení činností podle písmen a) až e). (3) Hlavní ekonom správce veřejného rozpočtu, který splňuje kritéria podle 26 odst. 1 a dále správce veřejného rozpočtu podle 26 odst. 2, orgánu odpovědného za zajištění plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie a zprostředkujícího subjektu musí být vedoucím zaměstnancem. Díl 2 Řídicí ekonomická kontrola Oddíl 1 Obecná ustanovení 17 Působnost k výkonu řídicí ekonomické kontroly (1) Správce veřejného rozpočtu a veřejný subjekt provádí řídicí ekonomickou kontrolu výdajových a příjmových operací podle 20 až 24. (2) Správce veřejného rozpočtu dále provádí řídicí ekonomickou kontrolu u veřejného subjektu ve své rozpočtové působnosti a u žadatele nebo příjemce veřejné finanční podpory. (3) Veřejný subjekt dále provádí řídicí ekonomickou kontrolu u žadatele nebo příjemce veřejné finanční podpory. (4) Zdravotní pojišťovna neprovádí řídicí ekonomickou kontrolu podle odstavce 1 u veřejných financí základního fondu a rezervního fondu, při přerozdělování pojistného a u prostředků z ostatní zdaňované činnosti. (5) Pro výkon řídicí ekonomické kontroly na místě podle odstavců 2 a 3 se nepoužijí ustanovení 20 až 23. Při výkonu řídicí ekonomické kontroly na místě podle odstavců 2 a 3 se postupuje podle kontrolního řádu. (6) Schvalovací postupy řídicí ekonomické kontroly podle 21 až 23 se s ohledem na 5 odst. 4 a vyhodnocení rizik provádí u všech příjmových a výdajových operací s výjimkou 10

11 operací, u nichž správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt nemůže ovlivnit uskutečnění nebo výši příjmu nebo výdaje, který je předmětem schvalování. 18 Ověřovatel, schvalovatel a hodnotitel (1) Schvalující osoba nebo pověřená schvalující osoba určí ověřovatele, schvalovatele a hodnotitele, pokud si sama nevyhradí hodnocení nebo schvalování operací. (2) Pokud schvalující osoba nebo pověřená schvalující osoba tyto osoby neurčí, vykonává funkci schvalovatele sama tato osoba. (3) Schvalovatelem může být určen jen zaměstnanec správce veřejného rozpočtu nebo veřejného subjektu. Schvalovatelem u správce veřejného rozpočtu, který splňuje kritéria podle 26 odst. 1 nebo u správce veřejného rozpočtu podle 26 odst. 2 může být určen jen vedoucí zaměstnanec správce veřejného rozpočtu. (4) V případě územních samosprávných celků dále může být schvalovatelem určen člen orgánu obce, kraje nebo hlavního města Prahy. (5) Schvalovatelem u schválení konkrétní výdajové operace před vznikem závazku může být vždy pouze jedna fyzická osoba. Schvalovatelem u schválení konkrétní výdajové operace po vzniku závazku může být vždy pouze jedna fyzická osoba. (6) O provedení řídicí ekonomické kontroly musí být pořízena a uchovávána auditní stopa. Ustanovením věty první není dotčena povinnost vyhotovit protokol o kontrole podle kontrolního řádu. 19 Výjimky Postup řídicí ekonomické kontroly podle 20 až 23 se použije přiměřeně s ohledem na povahu operace, pokud výdajová operace souvisí s provedením úkolu, který nesnese odkladu, a při jehož nesplnění by mohlo dojit ke škodám na majetku nebo zdraví či ztrátám na životech, jde-li o úkol a) integrovaného záchranného systému, b) použití státních hmotných rezerv v systému hospodářských opatření pro krizové stavy 6 v období krizového stavu 7, c) obecní policie, d) Policie České republiky, e) Hasičského záchranného sboru České republiky, f) Správy státních hmotných rezerv 8, g) Celní správy České republiky, h) Vězeňské služby České republiky, i) ozbrojených sil a vojenské policie, 6 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 7 Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 8 3a, 4a a 4b zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů 11

12 j) týkající se zvláštních finančních prostředků při 1. získávání poznatků o trestné činnosti, 2. používání podpůrných operativně pátracích prostředků, 3. používání operativně pátracích prostředků, 4. při poskytování zvláštní ochrany a pomoci a v souvislosti se zajišťováním krátkodobé ochrany osoby 9. Oddíl 2 Výdajové operace 20 Předběžné hodnocení výdajové operace (1) Hodnotitel u připravované výdajové operace před přijetím rozpočtového závazku provede předběžné hodnocení (dále jen předběžné hodnocení ). (2) Předběžné hodnocení podle odstavce 1 se provádí u operací, které dosáhnou hodnotu stanovenou vnitřním předpisem. Vnitřní předpis podle věty první vydává hlavní ekonom na základě vyhodnocení rizik z hlediska dopadu a pravděpodobnosti výskytu. (3) Předběžné hodnocení podle odstavce 1 v souladu s 5 odst. 4 zahrnuje posouzení a) potřeby, která má být uspokojena, a údajů, které ji prokazují, b) možných variant uspokojení identifikované potřeby vzhledem k cíli řízení a kontroly veřejných financí podle 4, c) dalších očekávaných výsledků a dopadů, d) objemu peněžních prostředků, které jsou nutné 1. k pokrytí veřejných výdajů v přípravné, realizační a provozní fázi připravované operace, 2. k zajištění vlastních lidských zdrojů a uhrazení nepřímých nákladů, 3. ke splnění ostatních závazků souvisejících s operací, e) připravenosti realizace operace a skutečností vyplývajících ze zkušeností získaných při uskutečňování obdobných operací, f) zadávacích podmínek pro zadávací řízení veřejné zakázky a případně splnění podmínek pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění nebo podmínek pro možnost použití výjimek z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, zejména z pohledu jejich souladu s cílem řízení a kontroly veřejných financí podle 4, jsou-li tyto podmínky známy v průběhu provádění hodnocení. (4) Na základě předběžného hodnocení hodnotitel stanoví způsob a podmínky provedení připravované výdajové operace. 9 ) 77 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 16 zákona č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 12

13 (5) Schvalující osoba nebo pověřená schvalující osoba může rozhodnout o sdruženém provedení předběžného hodnocení pro více souvisejících operací. 21 Schvalovací postup před vznikem právního závazku (1) Ověřovatel u připravované výdajové operace ověří a) nezbytnost připravované operace k dosažení stanovených cílů správce veřejného rozpočtu nebo veřejného subjektu, b) soulad připravované operace s právními předpisy, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, c) soulad připravované operace s postupy a podmínkami stanovenými pro zadávání veřejných zakázek, d) soulad připravované operace s cílem řízení a kontroly veřejných financí podle 4, e) soulad připravované operace s předpokládanými možnostmi rozpočtu po dobu trvání rozpočtového závazku, f) správné rozpočtové třídění a g) vyhodnocení rizik souvisejících s ověřovanou operací, h) soulad se způsobem a podmínkami provedení výdajové operace stanovenými podle 20 odst. 4, pokud bylo předběžné hodnocení provedeno. (2) Po ověření podle odstavce 1 poslední stanovený ověřovatel postoupí podklady související s ověřovanou operací schvalovateli. (3) Schvalovatel schválí skutečnosti podle odstavce 1 a přijme rozpočtový závazek, kterým se schvalují peněžní prostředky nezbytné k pokrytí následných úhrad po celou dobu trvání závazku. U výdajů, které mají být hrazeny v daném rozpočtovém roce, představuje rozpočtový závazek finanční krytí připravovaného právního závazku. Právní závazek lze přijmout až po přijetí rozpočtového závazku. Po schválení rozpočtového závazku schvalovatel zajistí jeho předání osobě vykonávající ekonomickou službu. (4) Individuální rozpočtový závazek se přijímá, pokud je určen věřitel a výše předpokládaných výdajů. V případě zadávání veřejné zakázky podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek musí být individuální rozpočtový závazek přijatý před zahájením zadávacího řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek. Stanovení podmínek pro výběr dodavatele a předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek se pro účely tohoto ustanovení považuje za určení věřitele a výše předpokládaných výdajů. V případě zadávání veřejné zakázky malého rozsahu se postupuje obdobně. (5) Souhrnný rozpočtový závazek se přijímá, je-li to účelné pro zajištění potřeb vyplývajících z běžné pravidelné činnosti, a pokud nelze věřitele nebo výši předpokládaných výdajů určit předem. Souhrnný rozpočtový závazek stanoví limit veřejných výdajů, předmět veřejných výdajů a určené období. (6) Shledá-li schvalovatel nedostatky, přeruší schvalovací postup a oznámí své zjištění písemně ověřovateli s uvedením důvodů. (7) Schvalující osoba správce veřejného rozpočtu, který splňuje kritéria podle 26 odst. 1 a dále správce veřejného rozpočtu podle 26 odst. 2 je oprávněna určit gestora operace, který zajišťuje průběh řídicí ekonomické kontroly pro danou operaci. 13

14 22 Schvalovací postup po vzniku právního závazku (1) Ověřovatel ověří, a) plnění podmínek přijatého právního závazku a to 1. existenci dluhu, 2. stav plnění, 3. výši dluhu, 4. podmínky splatnosti dluhu a 5. soulad s rozpočtovým závazkem a b) vyhodnocení rizik souvisejících s ověřovanou operací. (2) Po ověření podle odstavce 1 poslední stanovený ověřovatel vystaví pokyn k realizaci platby, který obsahuje a) označení věřitele, b) označení předmětu výdaje, c) označení výše a splatnosti dluhu, d) rozpočtové zatřídění výdaje, e) určení rozpočtového závazku a právního závazku, na jejichž základě má být výdaj uskutečněn. (3) Pokyn k realizaci platby postoupí ověřovatel spolu s podklady související s ověřovanou operací schvalovateli. (4) Schvalovatel schválí skutečnosti podle odstavce 1 a 2 a předá pokyn k realizaci platby osobě vykonávající ekonomickou službu podle 16 odst. 2 písm. d) k zajištění platby. (5) Shledá-li schvalovatel nedostatky, přeruší schvalovací postup a oznámí své zjištění písemně ověřovateli s uvedením důvodů. Oddíl 3 Příjmové operace 23 (1) Ověřovatel u připravované příjmové operace ověří a) soulad připravované operace s 1. právními předpisy, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, 2. cílem řízení a kontroly veřejných financí podle 4. b) vyhodnocení rizik souvisejících s ověřovanou operací. (2) Po ověření podle odstavce 1 ověřovatel postoupí podklady související s ověřovanou operací schvalovateli. (3) Schvalovatel schválí skutečnosti podle odstavce 1. Shledá-li schvalovatel nedostatky, přeruší schvalovací postup a oznámí své zjištění písemně ověřovateli s uvedením důvodů. (4) Po zahájení příjmové operace ověřovatel ověří a) existenci pohledávky, b) výši pohledávky, c) splatnost pohledávky, 14

15 d) jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního případu podle jiného právního předpisu a e) vyhodnocení rizik souvisejících s ověřovanou operací. (5) Na základě ověření podle odstavce 4 ověřovatel vystaví pokyn k realizaci příjmu, který obsahuje a) označení dlužníka, b) označení předmětu příjmu, c) označení výše a splatnosti pohledávky a d) rozpočtové zatřídění příjmu. (6) Schvalovatel ověří soulad údajů ve vydaném pokynu k realizaci příjmu a příjem schválí. Schválený pokyn k realizaci příjmu schvalovatel předá osobě vykonávající ekonomickou službu k zajištění příjmu. Shledá-li schvalovatel nedostatky, přeruší schvalovací postup a oznámí své zjištění písemně ověřovateli s uvedením důvodů. Oddíl 4 Průběžná a následná řídicí ekonomická kontrola 24 (1) Průběžná řídicí ekonomická kontrola se provádí v průběhu trvání operace až do jejího ukončení a vyúčtování. (2) Následná řídicí ekonomická kontrola se provádí po ukončení a vyúčtování operace. (3) Průběžnou a následnou kontrolu provádí osoba k tomu určená schvalující osobou nebo pověřenou schvalující osobou (dále jen kontrolující ). (4) Při průběžné a následné řídicí ekonomické kontrole kontrolující na vzorku příjmových a výdajových operací vybraném na základě míry rizika ověří a) soulad operace s 1. právními předpisy, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, 2. cílem řízení a kontroly veřejných financí podle 4, b) zachycení v účetnictví a c) vyhodnocení rizik souvisejících s ověřovanou operací. (5) Při průběžné a následné řídicí ekonomické kontrole výdajových operací kontrolující dále ověří a) plnění podmínek rozhodnutí nebo smlouvy, která souvisí s financovanou činností, b) nezbytnost a přiměřenost výdajů k dosažení cílů operace ve vztahu k naplnění potřeb a c) soulad předpokládaných a dosažených výsledků včetně jejich udržitelnosti, d) v případě změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, zda je tato změna nepodstatná. 15

16 Hlava III Interní audit Díl 1 Obecná ustanovení 25 Služba interního auditu (1) Služba interního auditu je útvar vykonávající interní audit. Služba interního auditu poskytuje a) ujištění, zda rizika vztahující se k operacím jsou včas rozpoznávána, zhodnocena a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění, b) ujištění, zda zavedené řídicí a kontrolní mechanismy poskytují přiměřené ujištění, že řízení a kontrola veřejných financí je nastavena v souladu s 5, c) ujištění, zda zavedené řízení a kontrola veřejných financí jsou spolehlivé, účinné a reagují včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek a d) poradenství správci veřejného rozpočtu nebo veřejnému subjektu v oblastech podle písmen a) až c). (2) Služba interního auditu vykonává zpravidla a) audit systému k ověření spolehlivosti a účinnosti řídicích a kontrolních mechanismů, b) audit operací k ověření, že operace jsou prováděny v souladu s cílem řízení a kontroly veřejných financí podle 4 a požadavky podle 5, c) finanční audit k ověření, že jsou účinně nastaveny a vykonávány postupy pro předávání informací a jejich zaznamenávání v účetnictví, d) audit informačních technologií k ověření, že jsou rizika v oblasti informačních technologií účinně řízena. 26 Zřízení služby interního auditu (1) Služba interního auditu se zřizuje u správce veřejného rozpočtu, pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek a) průměrná hodnota ročního schváleného objemu výdajů tohoto správce za posledních 5 let přesahuje Kč ročně, b) průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců tohoto správce byl v průběhu předchozího rozpočtového období vyšší než 250 zaměstnanců nebo c) průměrná hodnota ročního objemu poskytnutých veřejných finančních podpor, jichž je tento správce poskytovatelem, za posledních 5 let přesahuje Kč ročně. (2) Služba interního auditu se dále zřizuje u správce veřejného rozpočtu, kterým je Kancelář prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna, Senát, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář Veřejného ochránce práv. Na tyto správce veřejného rozpočtu se 29 nepoužije. 16

17 (3) Služba interního auditu se dále zřizuje u orgánu odpovědného za zajištění plnění části souhrnného rozpočtu Evropské unie a u zprostředkujícího subjektu. (4) Služba interního auditu podle odstavce 1 se zřizuje u obce, jejíž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem je vyšší než , a to vždy k 1. lednu předchozího kalendářního roku a která splňuje alespoň jednu z podmínek stanovených v odstavci 1. (5) Služba interního auditu se zřizuje u městských částí a městských obvodů statutárních měst, pokud tak stanoví statut statutárního města. V takovém případě se na službu interního auditu městské části nebo městského obvodu použijí ustanovení 25 a 28 až 48. Ustanovení 28 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. (6) O zřízení služby interního auditu je oprávněn rozhodnout i správce veřejného rozpočtu, u něhož se služba interního auditu podle odstavce 1 nebo 2 nezřizuje. Správce veřejného rozpočtu je oprávněn rozhodnout o zřízení služby interního auditu i u veřejného subjektu ve své rozpočtové působnosti. V těchto případech se na službu interního auditu správce veřejného rozpočtu nebo veřejného subjektu použijí ustanovení 25 a 28 až 48. Ustanovení 28 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. (7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se nepoužijí na regionální rady regionů soudržnosti. 27 Zrušení služby interního auditu Pokud správce veřejného rozpočtu přestane splňovat podmínky pro zřízení služby interního auditu podle 26 odst. 1 nebo 4, může rozhodnout o zrušení služby interního auditu, pokud tyto podmínky nesplňuje po dobu 5 let po sobě bezprostředně následujících. 28 Působnost služby interního auditu (1) Služba interního auditu působí u a) správce veřejného rozpočtu, u kterého se zřizuje a b) veřejného subjektu v rozpočtové působnosti správce veřejného rozpočtu podle písmene a). (2) Ministerstvo financí dále vykonává interní audit u a) správců veřejných rozpočtů, kteří jsou ústředními orgány státní správy, včetně veřejných subjektů v jejich rozpočtové působnosti, b) poskytovatelů veřejné finanční podpory s výjimkou územních samosprávných celků, c) příjemců veřejné finanční podpory s výjimkou územních samosprávných celků a příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtů územních samosprávných celků, d) ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů neuvedených v 69 odst. 1; tato působnost se však nepoužije na hospodaření s majetkem zvláštního charakteru a na použití podpůrných operativně pátracích prostředků, použití operativně pátracích prostředků a další úkony policejních orgánů v trestním řízení zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 17

18 (3) V případě správců veřejného rozpočtu, kterými jsou Kancelář prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna, Senát, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář Veřejného ochránce práv se ustanovení odstavce 2 nepoužije. (4) Vedoucí služby interního auditu správce veřejného rozpočtu zajistí koordinaci vedoucích služby interního auditu veřejných subjektů v jeho rozpočtové působnosti, rozhodlli o jejich zřízení správce veřejného rozpočtu podle 26 odst. 5 nebo 6. (5) Při výkonu auditu systému podle 25 odst. 2 písm. a) je služba interního auditu poskytovatele veřejné finanční podpory oprávněna ověřit na vzorku vybraném na základě míry rizika operace financované z veřejného rozpočtu i u osob, které jsou příjemci veřejné finanční podpory. V tomto případě se příjemce veřejné finanční podpory považuje za povinnou osobu ve smyslu 40 odst Počet zaměstnanců (1) Ve službě interního auditu jsou zpravidla zařazeni alespoň 4 zaměstnanci se stanovenou týdenní pracovní dobou upravenou zákoníkem práce, stanovenou služební dobou upravenou zákonem o státní službě nebo základní dobou služby v týdnu upravenou zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. (2) Ve službě interního auditu jsou vždy zařazeni alespoň 2 zaměstnanci se stanovenou týdenní pracovní dobou upravenou zákoníkem práce, stanovenou služební dobou upravenou zákonem o státní službě nebo základní dobou služby v týdnu upravenou zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. (3) Počet zaměstnanců na stanovenou týdenní pracovní dobu upravenou zákoníkem práce, stanovenou služební dobu upravenou zákonem o státní službě nebo základní dobu služby v týdnu upravenou zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve službě interního auditu se stanoví proporcionálně ve vztahu k celkovému počtu systemizovaných míst správce veřejného rozpočtu nebo veřejného subjektu a s přihlédnutím k rozsahu působnosti správce veřejného rozpočtu nebo veřejného subjektu. (4) Pro účely ustanovení odstavců 1 až 3 se za interního auditora považuje i asistent interního auditora. (1) Statut služby interního auditu vymezí 30 Statut služby interního auditu a) účel služby interního auditu, b) oprávnění a povinnosti služby interního auditu a c) povahu činností vykonávaných službou interního auditu. (2) Vedoucí služby interního auditu posuzuje aktuálnost a úplnost statutu služby interního auditu a předkládá návrhy na jeho aktualizaci. (3) Statut služby interního auditu správce veřejného rozpočtu a jeho aktualizaci vypracuje vedoucí služby interního auditu a schválí schvalující osoba v případě územního 16 zákona č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 18

19 samosprávného celku schvalující orgán. K schválení je nezbytný předchozí souhlas výboru pro audit podle 49, je-li zřízen. 31 Nezávislost služby interního auditu (1) Služba interního auditu je v organizační struktuře správce veřejného rozpočtu nebo veřejného subjektu oddělená od útvarů a zaměstnanců, kteří nezajišťují interní audit. (2) Správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt zajistí službě interního auditu podmínky k plnění stanovených úkolů. Správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt zajistí, že službě interního auditu a) budou přiděleny potřebné zdroje dostatečné k naplnění schváleného plánu interního auditu a pokrytí všech významných rizik souvisejících s naplňováním cíle řízení a kontroly veřejných financí podle 4, b) bude zajištěn přístup k osobám a informacím, které souvisí s plánováním, přípravou a výkonem interního auditu a se sledováním přijatých opatření. (3) Služba interního auditu se nesmí podílet na zajištění a výkonu řídicích a kontrolních mechanismů u činností, které nesouvisí se zajištěním plnění činností stanovených službě interního auditu. (4) Pokud jiný právní předpis nestanoví zásady pro způsob odměňování nebo jiné způsoby motivace, kterých může vedoucí služby interního auditu využívat nebo zásady průběžného profesního rozvoje vedoucího služby interního auditu, interního auditora nebo asistenta interního auditora, správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt stanoví tyto zásady a postup. 32 Narušení nezávislosti (1) Interní auditor, jehož nezávislost byla narušena, oznámí tuto skutečnost vedoucímu služby interního auditu. (2) Pokud vedoucí služby interního auditu nezajistí nápravu, oznámí interní auditor narušení nezávislosti podle odstavce 1 a 2 schvalující osobě nebo pověřené schvalující osobě a výboru pro audit, je-li zřízen podle 50. (3) Vedoucí služby interního auditu oznamuje případy narušení své nezávislosti schvalující osobě nebo pověřené schvalující osobě v případě územního samosprávného celku schvalujícímu orgánu. Pokud schvalující osoba nebo pověřená schvalující osoba nezajistí nápravu, oznámí vedoucí služby interního auditu narušení nezávislosti výboru pro audit, je-li zřízen podle. (4) Oznámení podle odstavců 1 až 3 musí být písemné a musí obsahovat informaci o tom, jak byla nezávislost narušena. 33 Požadavky na vedoucího služby interního auditu (1) Vedoucím služby interního auditu může být fyzická osoba, která a) má vysokoškolské vzdělání, b) úspěšně vykonala zkoušku profesní způsobilosti interního auditora podle 37 a c) má nejméně čtyřletou praxi alespoň v jedné z oblastí 19

20 1. interní audit podle tohoto zákona nebo podle mezinárodních standardů, 2. audit zahraničních prostředků, 3. auditorská činnost podle zákona o auditorech, 4. kontrola podle zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, 5. přezkoumávání hospodaření podle zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. (2) Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů upravujících předpoklady, požadavky a překážky přijetí nebo výkonu zaměstnání. (3) U správce veřejného rozpočtu, který je ústředním orgánem státní správy, v jehož čele stojí člen vlády, je vedoucí služby interního auditu jmenován a odvoláván podle zákona o státní službě s předchozím souhlasem vládního výboru pro audit. Ke jmenování a odvolání podle věty první bez předchozího souhlasu vládního výboru pro audit se nepřihlíží. (4) Vedoucího služby interního auditu Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje a odvolává prezident Nejvyššího kontrolního úřadu po projednání s předsedou rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu. 34 Požadavky na interního auditora (1) Interním auditorem se může stát fyzická osoba která splňuje požadavky podle 33 odst. 1 písm. a) a b) a která má nejméně dvouletou praxi alespoň v jedné z oblastí a) interní audit podle tohoto zákona nebo podle mezinárodních standardů, b) audit zahraničních prostředků, c) auditorská činnost podle zákona o auditorech, d) kontrola podle zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, e) přezkoumávání hospodaření podle zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. (2) Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů upravujících předpoklady, požadavky a překážky přijetí nebo výkonu zaměstnání. 35 Požadavky na asistenta interního auditora (1) Asistentem interního auditora se může stát fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů upravujících předpoklady, požadavky a překážky přijetí nebo výkonu zaměstnání. (2) Asistent interního auditora může provádět pouze dílčí práce pro výkon interního auditu. 36 Výběrové řízení (1) Uchazeč o funkci asistenta interního auditora, interního auditora a vedoucího služby interního auditu musí být vybrán na základě výsledků výběrového řízení. (2) Pokud jiný právní předpis nestanoví podmínky a postup výběrového řízení, správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt stanoví tyto podmínky a postup. 20

21 37 Zkouška profesní způsobilosti interních auditorů (1) Interní audit může vykonávat jen osoba, která úspěšně vykonala zkoušku profesní způsobilosti interního auditora. To platí i pro zapojené osoby do výkonu interního auditu podle 12. (2) Za úspěšně vykonanou zkoušku profesní způsobilosti interního auditora se považuje i úspěšně vykonaná zvláštní část úřednické zkoušky podle zákona o státní službě v oboru služby pro audit. (3) Ministerstvo financí umožní vykonání zkoušky profesní způsobilosti interního auditora na základě žádosti. Ministerstvo financí do 30 dnů ode dne doručení žádosti písemně sdělí žadateli den, místo a čas konání zkoušky profesní způsobilosti interního auditora, soubor zkušebních otázek a seznam odborné literatury. (4) Jestliže osoba podle odstavce 3 zkoušku profesní způsobilosti interního auditora nevykonala úspěšně, může ji dvakrát opakovat. Opakovaná zkouška profesní způsobilosti interního auditora se vykoná nejdříve po 30 dnech, nejpozději však do 90 dnů ode dne zkoušky, v níž osoba podle odstavce 2 neuspěla. (5) O úspěšném vykonání zkoušky profesní způsobilosti interního auditora vystaví Ministerstvo financí osvědčení. O neúspěšném vykonání zkoušky profesní způsobilosti interního auditora vystaví Ministerstvo financí písemnou zprávu. (6) Ministerstvo financí vyhláškou stanoví obsah, rozsah a další náležitosti zkoušky profesní způsobilosti interního auditora včetně způsobu jejího provedení a hodnocení. 38 Udržování a zvyšování kvality interního auditu (1) Vedoucí služby interního auditu zajistí mechanismy pro udržování a zvyšování kvality interního auditu podle mezinárodních standardů. (2) Správce veřejného rozpočtu nebo veřejný subjekt požádá jednou za pět let nezávislého hodnotitele o provedení externího hodnocení kvality interního auditu. (3) Nezávislý hodnotitel musí splňovat požadavky podle 33 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2 nebo 3. (4) Externí hodnocení kvality interního auditu podle odstavce 2 může být provedeno také formou externího potvrzení sebehodnocení interního auditu podle mezinárodních standardů. Osoba, která bude provádět externí potvrzení podle věty první, musí splňovat požadavky kladené na nezávislého hodnotitele podle odstavce 3. (5) Vedoucí služby interního auditu musí informovat o výsledcích externího hodnocení kvality interního auditu schvalující osobu nebo pověřenou schvalující osobu. (6) Služba interního auditu Nejvyššího kontrolního úřadu předává zprávy o pravidelném externím hodnocení rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. 39 Plány interního auditu (1) Služba interního auditu zpracovává na základě hodnocení rizik plány interního auditu, kterými jsou střednědobý plán interního auditu a roční plán interního auditu. 21

N á v r h. ZÁKON ze dne 2016 o řízení a kontrole veřejných financí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

N á v r h. ZÁKON ze dne 2016 o řízení a kontrole veřejných financí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ N á v r h IIIa. ZÁKON ze dne 2016 o řízení a kontrole veřejných financí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět zákona Tento zákon upravuje řízení a

Více

ZÁKON ze dne 2017 o řízení a kontrole veřejných financí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 2017 o řízení a kontrole veřejných financí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 2017 o řízení a kontrole veřejných financí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , I I I. N á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a

Více

VZOROVÁ SMĚRNICE O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ OBCE

VZOROVÁ SMĚRNICE O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ OBCE VZOROVÁ SMĚRNICE O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ OBCE ÚVODEM Před Vámi je metodická pomůcka, kterou vydává Ministerstvo financí odbor 47 Centrální harmonizační jednotka jako doporučující vzor směrnice

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 35/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 35/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 35/2017 Název: Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Karlově Účinnost: 1. 5. 2017 1 Vnitřní kontrolní systém na UK Čl. 1 Úvodní ustanovení Cílem tohoto opatření

Více

ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ

ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nová etapa v zadávání veřejných zakázek revoluce v roce 2016, aneb taky co nového v elektronizaci přezkumu a auditu ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ Jana Kranecová Ministerstvo financí Harmonogram

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka Ing. Dana Ratajská 20. 5. 2015 AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVNÍHO PROCESU březen 2015

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

VYHLÁŠKA ze dne o řízení rizik v systému vnitřního řízení a kontroly. Předmět vyhlášky. Vymezení pojmů

VYHLÁŠKA ze dne o řízení rizik v systému vnitřního řízení a kontroly. Předmět vyhlášky. Vymezení pojmů VYHLÁŠKA ze dne o řízení rizik v systému vnitřního řízení a kontroly VIII. Ministerstvo financí stanoví podle 14 odst. 2 zákona č..../... Sb., o řízení a kontrole veřejných financí: 1 Předmět vyhlášky

Více

Směrnice k finanční kontrole

Směrnice k finanční kontrole Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice č. 28/2015 nahrazuje směrnici č. 6 z 26.1.2006 Směrnice k finanční kontrole 1. Předmět úpravy 1.1. Směrnice upravuje finanční kontrolu, která je součástí finančního

Více

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal JUDr. Ing. Josef Bečvář, vedoucí OVAK Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary Počet stran 5 Počet příloh 0 Schválil: Rada města Karlovy

Více

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 m VESELÍ l i l i NAD MORAVOU KONTROLNÍ ŘÁD Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 1. Kontrolní řád Města Veselí nad Moravou upravuje zásady a postupy kontrolní činnosti dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

Více

Nové právní úpravy finančního řízení a kontroly Aktuální paragrafy pro interní audit a finanční řízení Jan Málek, Ministerstvo financí

Nové právní úpravy finančního řízení a kontroly Aktuální paragrafy pro interní audit a finanční řízení Jan Málek, Ministerstvo financí Nové právní úpravy finančního řízení a kontroly Aktuální paragrafy pro interní audit a finanční řízení Jan Málek, Ministerstvo financí 24.-25. duben 2013, Workshop Pardubice Obsah Informace o novele zákona

Více

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí. PhDr. Tomáš Vyhnánek

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí. PhDr. Tomáš Vyhnánek Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí PhDr. Tomáš Vyhnánek Osnova Principy Nástroje řízení a kontroly Schvalovací postupy Zřízení služby IA Výroční zpravodajství Přezkoumávání hospodaření

Více

STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem

STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem Schváleno dne: 21. 9. 2016 Účinnost od: 1. 10. 2016 Závazné pro: členové Rady pro veřejný dohled nad auditem Verze 1.0 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Statut Rady

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Z POHLEDU INTERNÍHO AUDITU. Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace IA, MFČR

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Z POHLEDU INTERNÍHO AUDITU. Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace IA, MFČR NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Z POHLEDU INTERNÍHO AUDITU Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace IA, MFČR 23. 4. 2015 INTERNÍ AUDIT Auditor je něco podobného jako revizor

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , I I I. N á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

Směrnice o vnitřním kontrolním systému JAMU

Směrnice o vnitřním kontrolním systému JAMU Směrnice o vnitřním kontrolním systému JAMU I. Úvod, vymezení pojmů V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) (dále

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE. pro interní potřeby města Miletín

VNITŘNÍ SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE. pro interní potřeby města Miletín VNITŘNÍ SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE pro interní potřeby města Miletín Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková Zákon 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole). Tento

Více

Pracovní návrh VYHLÁŠKA. ze dne

Pracovní návrh VYHLÁŠKA. ze dne Pracovní návrh VYHLÁŠKA ze dne...2011 kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Více

Směrnice k finanční kontrole

Směrnice k finanční kontrole Obec Dolany IČ: 00663981 Dolany 35, 273 51 Unhošť Směrnice č. 06/2016 Směrnice k finanční kontrole 1. Předmět úpravy 1.1. Směrnice upravuje finanční kontrolu, která je součástí finančního řízení zabezpečujícího

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka Malostranské náměstí 12 118 00 Praha 1 V Praze dne 21.11.2003 Sekr.12394 /2003 Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 o vnitřním kontrolním systému S platností

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 1 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Úvod 1. Zhodnocení legislativního

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

BAŠNÉHO 36, BRNO. Zásady vztahu statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice k příspěvkovým organizacím

BAŠNÉHO 36, BRNO. Zásady vztahu statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice k příspěvkovým organizacím BAŠNÉHO 36, 623 00 BRNO Zásady vztahu statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice k příspěvkovým organizacím 1 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1.1 Zásady vztahu statutárního města Brna, městské

Více

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE KVOPP00C03ES KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014 Kanceláře veřejného ochránce práv Vypracoval: Ing. Romat ipica Ing. Joséf Svoboda, interní auditor vedoucí

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne. 2018, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

N á v r h ZÁKON. ze dne. 2018, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony N á v r h III. ZÁKON ze dne. 2018, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb. Č.1/2018

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb. Č.1/2018 Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb. Č.1/2018 Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Hradce

Více

ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Strana 2075 220 VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Příloha č. 4 k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obsah směrnice: I. Oddíl: Úvodní ustanovení

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 166/1993 Sb., O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU, 2 (1) Úřad je nezávislý kontrolní orgán České republiky. (2) Sídlem Úřadu je Praha. (3) Úřad může užívat

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2006

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2006 Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Oddělení přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků Č.j. : 17/37349/2007 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Přestupky dobrovolných svazků obcí

Přestupky dobrovolných svazků obcí Přestupky dobrovolných svazků obcí I. Přestupky podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (ve znění účinném od 1. 7. 2017) 22a Přestupky (1) Územní samosprávný celek, svazek

Více

Zákon o finanční kontrole. Michal Plaček

Zákon o finanční kontrole. Michal Plaček Zákon o finanční kontrole Michal Plaček Návaznost na právní předpisy Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Zákon č. 250/2000

Více

Přestupky obcí. I. Přestupky podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (ve znění účinném od 1. 7.

Přestupky obcí. I. Přestupky podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (ve znění účinném od 1. 7. Přestupky obcí I. Přestupky podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (ve znění účinném od 1. 7. 2017) 22a Přestupky (1) Územní samosprávný celek, svazek obcí, městská část

Více

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Samostatná působnost: sestavuje návrh rozpočtu příjmů

Více

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV KVOPP00C03FN KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 Kanceláře veřejného ochránce práv Vypracoval: Ing. Roman Krupka, Ing. Josef Svoboda interní auditory vedoucí/qdboru

Více

o požadavcích na schvalování účetních závěrek

o požadavcích na schvalování účetních závěrek Město Štramberk Městský úřad Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek Platnost: od 1. 10. 2013 Schválil: Rada města, usnesením č. 58/1059

Více

Přezkoumání hospodaření ÚSC. Finanční právo

Přezkoumání hospodaření ÚSC. Finanční právo Přezkoumání hospodaření ÚSC Osnova Právní úprava Subjekty oprávněné k přezkumu hospodaření Předmět přezkoumání hospodaření Hlediska přezkumu hospodaření Zpráva o výsledku přezkumu Přijetí opatření Sankce

Více

OBEC HNĚVNICE Hněvnice, IČ

OBEC HNĚVNICE Hněvnice, IČ OBEC HNĚVNICE 330 23 Hněvnice, IČ 47733454 Směrnice č. 1/2017 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ za rok 2017 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01XQ3O8 Čj.: MSK 62187/2018 Sp. zn.: KON/15833/2017/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin

Více

I. Obecná část. SMĚRNICE k provedení finanční kontroly. Obec Salačova Lhota

I. Obecná část. SMĚRNICE k provedení finanční kontroly. Obec Salačova Lhota Obec Salačova Lhota Směrnice č.6 SMĚRNICE k provedení finanční kontroly Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění Zákona č. 482/04 SB. o finanční kontrole a dále dle

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 166/1993 Sb., O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 166/1993 Sb., O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 166/1993 Sb., O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU, 2 (1) Úřad je nezávislý kontrolní orgán České republiky. (2) Sídlem

Více

Statut interního auditu. Město Vodňany

Statut interního auditu. Město Vodňany Statut interního auditu Město Vodňany Vypracovala: Bc. Martina Benešová Ve Vodňanech, dne 12. prosince 2016 Město Vodňany STATUT INTERNÍHO AUDITU Statut interního auditu (dále jen,,statut ) se vydává na

Více

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ III. ZÁKON ze dne 2013 o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly. veřejné výdaje

Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly. veřejné výdaje Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly veřejné výdaje OPERACE proces realizovaný k zajištění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti a stanovených cílů orgánů veřejné správy, který má za následek

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rusín, IČ za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rusín, IČ za rok 2017 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01W7J48 Čj.: MSK 12745/2018 Sp. zn.: KON/6746/2017/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin

Více

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Vypracoval: Ing. Roman Krupica, Ing. Radim Slovák interní auditor pověřený řízením EO Datum: 14.2. 2011 Schválil:

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (oprávnění KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (oprávnění KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2018 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Statut Ústředního krizového štábu. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Štábu

Statut Ústředního krizového štábu. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Štábu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2008 č. 1500 Statut Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení Ústřední krizový štáb (dále jen Štáb ) je pracovním orgánem

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Samostatná působnost: sestavuje návrh rozpočtu příjmů

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Ročník 2019 částka zpřístupněna 2. ledna OBSAH: 1. Směrnice o vnitřním kontrolním systému (platnost 2. ledna 2019, účinnost 3.

Ročník 2019 částka zpřístupněna 2. ledna OBSAH: 1. Směrnice o vnitřním kontrolním systému (platnost 2. ledna 2019, účinnost 3. L I S T JAMU Ročník 2019 částka zpřístupněna 2. ledna 2019 OBSAH: 1. Směrnice o vnitřním kontrolním systému (platnost 2. ledna 2019, účinnost 3. ledna 2019) SMĚRNICE ze dne 2. ledna 2019 o vnitřním kontrolním

Více

300/2016 Sb. ZÁKON. ze dne 24. srpna o centrální evidenci účtů. Předmět a účel úpravy

300/2016 Sb. ZÁKON. ze dne 24. srpna o centrální evidenci účtů. Předmět a účel úpravy 300/2016 Sb. ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Změna: 183/2017 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva a povinnosti

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace IA, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu Praha 17. 2. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Platné znění. Článek 1

Platné znění. Článek 1 III. Platné znění Statutu Grantové agentury České republiky schváleného usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770, ve znění usnesení vlády ze dne 16. března 2009 č. 305, usnesení vlády ze dne 29. září

Více

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec : Sněžné Adresa : 592 03 Sněžné 55 IČ : 00295 451 Směrnici zpracoval

Více

Město Česká Lípa SMĚRNICE ZM 1/2013. Směrnice o požadavcích na schvalování účetních závěrek

Město Česká Lípa SMĚRNICE ZM 1/2013. Směrnice o požadavcích na schvalování účetních závěrek schvalování účetních závěrek POČET STRAN: 9 PLATNOST OD: 1. 12. 2013 VYDÁNÍ ČÍSLO: I. Zpracoval Zkontroloval Schválil Jméno a příjmení Ing. Josef Zachrla Blanka Tokarová Mgr. Hana Moudrá Datum 07.11.2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Vypracoval: Ing. Roman Krupica interní auditor Datum: 26. 2. 2010 Schválil: Datum: 5. 3. 2010 Ing. Petr Rafaj předseda

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY (úplné znění) (zrušeno usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770) P ř í l o h a č. 2 k usnesení vlády ze dne 13. června 2001 č. 590 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška

Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška , prováděcí vyhláška Zákon č. 239/2012 Sb., o účetnictví: Umožnění dalším uživatelům s účinností od 1.1.2013 získávat informace z CSUIS: NKÚ Kontrolní orgán dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Vnitřní kontrolní systém Platí od:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Vnitřní kontrolní systém Platí od: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2009 Vnitřní kontrolní systém Platí od: 1. 6. 2009 Určeno všem zaměstnancům. Vnitřní kontrolní systém je v organizaci zaveden dle části čtvrté,

Více

Statut interního auditu

Statut interního auditu Metodický pokyn CHJ č. 5 Centrální harmonizační jednotka Ministerstvo financí ČR Statut interního auditu Doporučený vzor Verze 1.0 Právní stav k 12. 9. 2018 1 Úvodem Ministerstvo financí vydává v souladu

Více

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ dobrovolného svazku

Více

ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I

ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I ZÁKON č. 284/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Příkaz ředitele Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. č.14

Příkaz ředitele Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. č.14 Příkaz ředitele Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.14 K zajištění povinností vyplývajících pro Královéhradecký kraj ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších

Více

Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy

Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy Praha, 22. září 2011 Daniel Reisiegel Vnitřní kontrolní systém Strašák vedoucích zaměstnanců OVS X nezbytná součást finančního řízení Ing. Daniel Reisiegel,

Více

Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn

Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (1) Služba zahrnuje 5 Služba a obory služby a) přípravu

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2014 do 31.12.2014 územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

Z Á S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

Z Á S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Z Á S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1 Obecná část 1. Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen finanční podpora ) upravují

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledcích přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku OBEC BERNATICE

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledcích přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku OBEC BERNATICE ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledcích přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 územního samosprávného celku OBEC BERNATICE Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

TOP AUDIT BOHEMIA a.s Vřesovická 429/5, Praha 5 Osvědčení KAČR č. 396

TOP AUDIT BOHEMIA a.s Vřesovická 429/5, Praha 5 Osvědčení KAČR č. 396 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv Vypracoval: Datum: Roman Krupica, Ing. M interní auditor vedou / 11. února 2013 oda

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13. 222 10. funkční období 222 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) ČÁST PRVNÍ

N á v r h. ZÁKON ze dne o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) ČÁST PRVNÍ N á v r h ZÁKON ze dne.. 2018 o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VÝBĚR

Více

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR)

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) 319 10. funkční období 319 Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27. srpna 2016

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 523 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 2.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 523 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 2. 8. funkční období 327 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více