KdyÏ onemocní srdce. Téma ãísla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KdyÏ onemocní srdce. Téma ãísla"

Transkript

1 KdyÏ onemocní srdce Nemoci srdce patfií k nejãastûj ím pfiíãinám úmrtí. Málokdo z nás má ale správnou pfiedstavu o tom, jaká onemocnûní mohou b t se srdcem spojena a jak velké riziko pro nás tyto nemoci pfiedstavují. 8

2 V skyt srdeãních onemocnûní Pojmem kardiovaskulární nemoci označujeme choroby postihující srdce nebo cévní systém. Výskyt a zastoupení kardiovaskulárních chorob se liší v jednotlivých zemích a odlišné je i jejich spektrum. Dále dochází ke změnám v průběhu času. Proto mají dnes tyto nemoci poněkud jiné zastoupení a význam, než tomu bývalo dříve. Na počátku 20. století byly kardiovaskulární nemoci odpovědné za přibližně10 % všech úmrtí na světě, v roce 2001 to však již bylo něco kolem 30 % velký podíl zde pochopitelně měly rozvojové země. U nás je v tomto směru hlavní kardiovaskulární chorobou ischemická choroba srdeční, pro níž stále platí výhledy Světové zdravotnické organizace: po dobu následujících dvaceti let a možná i déle bude stále hlavní příčinou smrti. Jiných onemocnění ubývá. Vlivem účinné antibiotické léčby a preventivních opatření klesá například ve vyspělých zemích výskyt chlopenních vad srdce revmatického původu. Některé kardiovaskulární problémy ale naopak své zastoupení zvyšují a budou zvyšovat. Rizikové faktory kardiovaskulárních nemocí se v zásadě nemění: jsou to kouření, vysoký krevní tlak, zvýšená hladina glukózy v krvi, porucha lipidového metabolizmu, nadváha a tělesná inaktivita. Hlavní srdeãní onemocnûní V poslední době se udává, že je ischemická choroba srdeční příčinou přibližně 7 miliónů úmrtí ročně a 58 milionů ztracených let života vztažených na danou nemoc v celém světě. Přes veškerý medicínský pokrok činí úmrtnost na infarkt myokardu ve světě neuvěřitelných 30 % během prvních třiceti dnů (v zemích s nejmodernějšími metodami léčby, mezi které Česká republika patří, je to kolem 7 %). Z nemocných, kteří přežijí hospitalizační fázi, jich další 4 % zemřou během prvního roku. Cévní mozkové příhody jsou další významnou oblastí medicíny, která má celospolečenský dopad. Celkově je udáváno asi 6 miliónů úmrtí ve světě za rok ve vztahu k některé z forem cévní mozkové příhody. Embolizace krevních sraženin do mozku může být až v 50 % spojena s fibrilací síní, tedy relativně méně nebezpečnou poruchou srdečního rytmu. Krvácivé mozkové příhody jsou spíše spojeny s neléčeným vysokým krevním tlakem. Srdeční selhání bude zřejmě problémem dalších let. Srdečním selháním totiž končí řada srdečních onemocnění. Celosvětový výskyt srdečního selhání se pohybuje mezi 2 až 3 %, s ročním nárůstem mezi 0,1 až 0,2 %. V některých zemích se srdeční selhání objevuje dokonce na prvních místech v žebříčku vstupních diagnóz vztažených na 1 milión hospitalizací. Tento nárůst je důsledkem zlepšené léčby různých srdečních onemocnění, kdy stále více nemocných přežije akutní fází choroby a dožije se vyššího věku. Četnost výskytu srdečního selhání se odhaduje na 27 případů na 1000 obyvatel starších 65 let, ale pouze na 0,7 na 1000 osob mladších než 50 let. Mnohem častěji jsou postiženi muži. Jak jsme na tom u nás? V České republice klesá v posledních dvaceti letech celková úmrtnost na kardiovaskulární choroby. Přesto je stále 2 až 3x vyšší, než ve státech jako je Francie, Španělsko nebo Holandsko. Za zvýšený výskyt kardiovaskulárních chorob také platíme větším používáním ekonomicky náročných vyspělých medicínských technologií. V Evropě patříme mezi státy s nejvíce využívanými katetrizačními metodami léčby zejména akutních forem ischemické nemoci, patříme mezi státy s nejvyšší četností implantace trvalých kardiostimulátorů a zvyšujeme i četnost implantací defibrilátorů. Na druhé straně stále patříme i ke státům s nejvyššími hladinami cholesterolu a nejvyšším výskytem kouření. Snad jen ve vztahu k hodnotám krevního tlaku a zastoupení léčené hypertenze se již blýská na lepší časy. MUDr. Jan Šochman, CSc. Klinika kardiologie, IKEM, Praha Osm dní zdraví vevropû Evropané si v onemocnûních srdce nejsou rovni Věděli jste, že kardiovaskulární nemoci usmrtí každý rok v Evropě dva milióny lidí? A věděli jste, že ve vztahu k onemocněním srdce si Evropané nejsou rovni? V některých zemích je úmrtnost na ně 4 5krát vyšší, než je evropský průměr, zatímco v jiných zemích jsou příslušné statistické údaje velmi nízké. Při průzkumu v jednotlivých evropských zemích převažují jako příčiny kardiovaskulárních onemocnění faktory způsobené životním stylem v té které zemi. Například typický Lotyšan hodně kouří, konzumuje hodně tučných jídel a má nadváhu. Taková situace nevyhnutelně vede k onemocnění srdce. Jinak je tomu paradoxně ve Francii uzeniny, fazolové ragú s masem, tmavé maso (pokrmy s vysokým obsahem tuku), k tomu červené víno to je typický jihofrancouzský styl. A přesto je význam kardiovaskulárních chorob ve Francii v porovnání s ostatními evropskými zeměmi výrazně nižší. Tomuto jevu se říká francouzský paradox. Obvykle je teoretiky spojován s ochrannými účinky červeného vína. Ve Švédsku je zase velkým celospolečenským problémem stres. Stres může dokonce způsobit zcela konkrétní nemoc anginu pectoris. Další díly seriálu Osm dní zdraví v Evropě se budou věnovat tématům: obezita jako epidemie, návrat tuberkulózy, mentální poruchy a jejich problematika, nízká porodnost, stáří a stárnutí, posttraumatický šok, kouření. Více informací najdete na red âeská televize pfiipravuje 9

3 Víte, že... Vûdci vûfií, Ïe mají lék na následky mrtvice Vědci z Glasgowské univerzity věří, že mají lék na snížení rizika ochrnutí, které následuje po mozkové mrtvici. Lék by měl minimalizovat poškození mozku v prvních hodinách po mozkové příhodě. Test, který byl prováděn na více než 1700 pacientech ve 154 nemocnicích po celém světě probíhal tak, že pacienti po mozkové mrtvici, kteří byli dopraveni do nemocnice méně než šest hodin po události, byli rozděleni do dvou skupin. První polovina dostala typické léky, které se po mrtvici podávají. Druhá polovina dostala k těmto lékům i lék nový, který dostal označení NXY-059. Pacienti, kterým byl podán experimentální lék, měli větší podíl na počtu těch, kteří se po třech měsících zcela zotavili, uvedl profesor Kennedy Lees, podle něhož lék zvýšil šance pacientů na uzdravení o 20 %. red Fibrilace síní je odborný termín, který označuje jednu z nejčastějších poruch srdečního rytmu, postihující téměř 1 % dospělé populace. Výskyt této arytmie stoupá s věkem. Ve věku nad 75 let ji lze diagnostikovat u více než 5 % osob. Podstata onemocnûní Srdce slouží jako svalová pumpa, která pumpuje krev do celého těla. Činnost srdce je spouštěna elektrickými vzruchy. V normálním srdci vznikají tyto vzruchy v tzv. sinusovém uzlu v horní části pravé srdeční síně. Odtud se elektrické signály šíří svalovinou síní na síňokomorový uzel a dále na komory. Tím je zajištěno pumpování síní a komor podle potřeb organismu. V klidu se frekvence obvykle pohybuje mezi 60 až 80/min. Při fibrilaci síní je potlačena normální funkce srdce a elektrické vzruchy vznikají velmi rychle a šíří se chaoticky. Jejich frekvence dosahuje 300 až 600/min. Síňokomorový uzel dovolí převod signálů na komory o frekvenci přibližně mezi 110 až 180/min. Činnost srdce je proto snížená a nepravidelná. Pfiíãiny Fibrilace síní sama o sobě není nutně známkou onemocnění srdce a může se vyskytovat i ujinak zcela zdravých lidí. Jindy provází řadu onemocnění srdce a cév nebo i jiných orgánů. Nejčastější příčinou je vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční, onemocnění chlopní a srdeční selhání. Jindy bývá příčinou nadměrná funkce štítné žlázy. Přechodně vzniká tato arytmie po operaci srdce. Srdeãní Pfiíznaky Pacient vnímá fibrilaci síní obvykle jako rychlou, nepravidelnou činnost srdce (bušení). Další příznaky zahrnují sníženou výkonnost, únavnost, zadýchávání. Někteří z nás arytmii vůbec nevnímají a zjistí se náhodně při záznamu EKG. Rizika U většiny lidí je fibrilace síní příčinou nepříjemných obtíží, ale nepůsobí trvalejší poškození. U části pacientů však mohou vznikat závažné komplikace. V rychle a nepravidelně se stahujících síních mohou vznikat sraženiny krve (tromby), které narůstají a mohou se uvolnit do krevního oběhu. Tehdy mohou náhle uzavřít přívod krve do důležitých orgánů. Při omezení přívodu krve do mozku vzniká například mozková příhoda ( mrtvice ). Nepravidelná a rychlá činnost srdce může vést k srdečnímu selhání nebo k jeho zhoršení. Celkově je u pacientů s fibrilací síní asi dvojnásobná úmrtnost oproti jedincům s normálním sinusovým rytmem. Léãba Protože jsou příčiny i projevy fibrilace síní rozdílné, může se u jednotlivých nemocných podstatně lišit i léčba. Ta je zaměřená na kontrolu správné frekvence komor, kontrolu (udržení) správného rytmu a prevenci vzniku sraženin krve. Cílem léčby je snížení převodu signálů ze síní na komory, klidová frekvence komor by měla dosahovat 70 až 90/min. Pomalejší akce komor vede ke zmírnění obtíží i při trvající arytmii. K udržení správného rytmu lze používat léky několika skupin. Liší se účinností i mírou nežádoucích účinků. Cílem léčby je snížení četnosti záchvatů arytmie. Prakticky žádný z léků však nedokáže opakování fibrilace síní zabránit úplně. Riziko vzniku sraženin krve snižují tzv. antikoagulační léky. Jejich dávka je individuální a musí se ur- 10

4 fibrilace čovat podle pravidelných testů srážlivosti krve (tzv. INR, jehož léčebné rozmezí je obvykle mezi hodnotami ). Dosažená hodnota je závislá také na užívání ostatních léků a na stravě. Při nízké hodnotě testu je léčba nedostatečně účinná, při vysoké hodnotě testu hrozí naopak krvácivé komplikace. U některých pacientů lze místo antikoagulačních léků podávat aspirin. Kardioverze Kardioverzí označujeme obnovení sinusového rytmu, a to podáním léků nebo elektrickým výbojem. Tento výboj se používá u pacientů v krátkodobém celkovém znecitlivění. Kardiostimulátor Pokud je u pacienta vhodný kardiostimulátor pro poruchu srdečního rytmu s pomalou akcí srdce, lze použít také přístrojů, které mohou současně snížit výskyt fibrilace síní. Tyto přístroje mohou sloužit i ke kontrole léčby, neboť zachytí i krátké, bezpříznakové záchvaty arytmie. Samotná fibrilace síní není důvodem k zavedení kardiostimulátoru. A. EKG záznam při fibrilaci síní, který ukazuje nepravidelnou srdeční akci při arytmii. B. Trojrozněrný obraz levé síně a plicních žil získaný pomocí CT vyšetření a použitý v průběhu mapování a katetrizační ablace pro fibrilaci síní - červené body znázorňují místa aplikace radiofrekvenčního proudu okolo ústí plicních žil. Chirurgická léãba Pokud pacient podstupuje kardiochirurgický výkon (například operace chlopně, bypass ), lze současně provést i chirurgickou léčbu fibrilace síní. Zpočátku se prováděly mnohočetné řezy v síních tak, aby zabránily vzniku a šíření chaotických impulzů. Dnes chirurg místo skalpelu používá speciální sondy, které tkáň buď poškodí teplem nebo naopak hluboce zmrazí. Chirurgická léčba prodlouží celou operaci jen o minut a má vysokou úspěšnost. Katetrizaãní ablace Při tomto výkonu se v místním znecitlivění z cév v tříslech zavádějí do srdce sondy (katétry). Použitím vysokofrekvenčního elektrického proudu je možné vytvořit linie tepelného poškození tkáně, podobně jako při chirurgické léčbě. Důležité jsou zejména linie kolem ústí žil, přivádějících krev z plic do levé srdeční síně. Ablace zatím může trvat i několik hodin, asi u 30 % nemocných je nutné výkon opakovat. Tato metoda se však velmi rychle rozvíjí a zvyšuje se její úspěšnost. V současné době je výkon indikován zejména při výrazných obtížích apři selhání účinku léků. Pokud má pacient výrazně poškozené srdce, je pravděpodobnost odstranění fibrilace síní mnohem menší. V těchto případech lze katétry úplně přerušit elektrické vedení ze síní na komory a činnost komor řídit pomocí kardiostimulátoru. PacientÛ pfiib vá Pacientů s fibrilací síní každoročně přibývá, neboť stárne celá populace a narůstá počet nemocných, kteří přežili díky zlepšené léčbě jiné kardiovaskulární příhody. Na druhou stranu se velmi rychle rozvíjejí nové léčebné metody a u některých nemocných umíme tuto arytmii zcela vyléčit. Lze očekávat, že procento takto léčených pacientů bude dále narůstat. MUDr Robert Čihák, CSc. Klinika kardiologie, IKEM, Praha Víte, že... Káva zvy uje riziko infarktu Podle kanadských vědců mají někteří lidé gen, který jejich tělu zabraňuje rychle zpracovávat kofein. U těchto lidí pak nadměrné pití kávy způsobuje infarkt. Osoby s touto genovou variací si zvyšují riziko infarktu už tím, že vypijí jen dva šálky kávy denně. U lidí mladších 50 let pijících velké množství kávy docházelo k infarktu čtyřikrát častěji než u těch, kteří vypijí jen jeden šálek denně. U lidí s jinou variací téhož genu je ale pití kávy naopak prospěšné. Když tyto osoby vypijí jen jeden šálek denně, snižuje to u nich riziko infarktu o 50 %, dva až tři šálky denně pak o 40 %. Protože se studie prováděla v Kostarice a všechny osoby, na nichž byly následky pití kávy zkoumány, byly hispánští Jihoameričané, není známo, jak častá je ona nebezpečná genová variace u Evropanů. red 11

5 Ischemická choroba srdeãní je hlavní pfiíãinou úmrtí v âeské republice i ve vût inû západních zemí. V fiadû pfiípadû je prvním projevem nemoci infarkt myokardu, a to aï u 60 % nemocn ch. Akutní infarkt myokardu Spektrum klinických projevů infarktu je přitom široké od náhlého úmrtí v prvních minutách až po naprosto němý průběh. Pfiíãina akutního infarktu myokardu Příčinou akutního infarktu myokardu je náhlý uzávěr jedné z věnčitých tepen vyživujících srdce krevní sraženinou tzv. trombem. Náhlé přerušení dodávky kyslíku a živin srdečnímu svalu v oblasti zásobené postiženou tepnou vede nejprve k přechodné poruše funkce stažlivosti (otázka minut) a následně k odumření svalových buněk s následkem trvalé ztráty funkce. Pokud nedojde k včasné obnově průtoku krve (čím dříve, tím lépe, optimálně do 2 hodin, nejpozději však do 12 hodin od vzniku), stav již nelze upravit a infarkt se hojí vazivovou jizvou. Velikost infarktu záleží na místě, kde dojde k uzávěru věnčité tepny čím větší povodí postižené tepny (zejména při postižení levé přední sestupné větve), tím větší je rozsah infarktu. Jak se projevuje? Typická je náhle vzniklá bolest za hrudní kostí, velmi intenzivní, tupého charakteru (obvykle na větší ploše). Vzniká za různých okolností, často v klidu nebo v noci. Bolest vystřeluje typicky do levé paže nebo do dolní čelisti, do obou paží, méně často do zad nebo do břicha. Bolest je stálá, nemění se polohou těla. Projevy však mohou být i méně typické u starších nemocných a u diabetiků může být bolest méně intenzivní, spojená více s pocitem dušnosti a celkové slabosti, jindy je právě pocit krátkého dechu hlavním příznakem. Obvykle se vyskytují ještě další potíže jako pocit strachu a úzkosti. Dále bývá přítomno pocení a pacient může i zvracet. Vzácně jsou potíže tak malé, že nemocný infarkt tzv. přechodí. Závažným projevem infarktu je prudká bolest či dušnost spojená s náhlou ztrátou vědomí příčinou je obvykle závažná porucha rytmu (fibrilace komor). Pokud není v takovém případě okamžitě zahájena kardiopulmonální resuscitace (tj. masáž hrudníku a umělé Historický rentgenový záznam nástřiku kontrastní látky do levé věnčité tepny u prvního nemocného s akutním infarktem myokardu léčeném v roce 1992 v IKEM přímou angioplastikou. Obrázek vlevo ukazuje uzavření hlavní větve tepny před výkonem, obrázek vpravo nález po otevření tepny pomocí angioplastiky. 12

6 dýchání), nemocný umírá náhlou smrtí. Dá se prokázat? EKG je základní diagnostickou metodou. Již v prvních minutách od vzniku infarktu dochází k rozvoji poměrně charakteristických změn na EKG křivce. Podle jejich charakteru se rozhodujeme o způsobu léčby. EKG také odhalí případné poruchy rytmu, které infarkt myokardu mohou provázet. Druhou diagnostickou metodou je biochemické stanovení určitých látek, které se uvolňují z poškozeného srdečního svalu do krve (např. myoglobin, troponin, kreatinkináza, atd). Jak se léãí? Základním cílem léčby je zprůchodnění uzavřené infarktové tepny a obnovení průtoku do postižené oblasti (docílení tzv. reperfúze). Toho je možno dosáhnout dvěma způsoby: pomocí léků, které rozpouštějí krevní sraženinu = trombus (tzv. trombolytika), nebo mechanicky pomocí angioplastiky. Metoda přímé koronární angioplastiky spočívá nejprve v provedení angiografie věnčitých tepen (pomocí katétrů, malým vpichem v třísle nebo předloktí). Tak odhalíme uzavřenou infarktovou tepnu. Místem závěru je protažen speciální velmi tenký drátek vodič apo něm je do místa uzávěru zaveden balonkový katetr, který tepnu rozšíří. Následně se do tohoto místa implantuje i speciální výztuha, tzv. stent, který tepnu udržuje v rozšířené poloze. Metoda je použitelná prakticky u všech nemocných s infarktem myokardu a její úspěšnost hodnocená obnovením normálního průtoku je nad 90 %. Naproti tomu má trombolýza řadu kontraindikací (nejméně u 30 % nemocných) a její úspěšnost je nižší (40 70% podle druhu léku a doby podání). Po trombolýze obvykle zůstává v místě původního uzávěru tepny zúžení, které bývá nutno stejně ošetřit pomocí angioplastiky. Z těchto i jiných důvodů je přímá angioplastika považována za lepší možnost volby. Podmínky pro její aplikaci samozřejmě závisejí na organizaci péče a vybavení příslušných center. Jaká je situace v âeské republice? Základní léčebnou metodou akutního infarktu myokardu v České republice je metoda primární angioplastiky. Tento program byl systematicky zahájen na Klinice kardiologie IKEM v roce Postupně byl vybudován program nepřetržitého zajištění angioplastiky, včetně nočních hodin a víkendů, a byla rovněž propracována organizace transportu a přijímání nemocných s akutním infarktem myokardu. V roce 1995 přibyla další centra v Praze a Brně. Rozšíření programu na celou republiku přinesly výsledky klinických studií PRAGUE 1 a 2, které prokázaly schůdnost transportu nemocných mezi jednotlivými nemocnicemi. Klinika kardiologie IKEM, ve spolupráci se záchrannou službou a nemocnicemi ve Středočeském kraji, byla také průkopníkem prehospitalizační diagnostiky infarktu myokardu a transportu nemocných přímo z místa zásahu záchranné služby do centra (a nikoliv do nejbližší nemocnice). V současnosti zajišťuje nepřetržitý program tzv. primární angioplastiky 20 center rovnoměrně rozložených po celé České republice. Organizací péče i počtem léčených pacientů jsme na prvním místě na světě (přes nemocných ročně). Dal í léãba Součástí provedené angioplastiky je i dlouhodobé podávání léků, které brání srážení krevních destiček (kyselina acetylsalicylová v dávce 100 mg denně a clopidogrel v dávce 75 mg denně po dobu nejméně 1 roku). Nemocný je dále poučen o rizikových faktorech ischemické choroby srdeční a možnostech jejich ovlivnění (kouření, diabetes, hypertense, zvýšený cholesterol, fyzická inaktivita). Zejména zákaz kouření je nezbytný. Kromě toho se Akutní forma infaktu myokardu se řeší formou operace. zahajuje léčba, která má bránit dalšímu rozvoji aterosklerózy a opakování infarktu myokardu. Standardně jsou podávány statiny (snižují cholesterol), betablokátory (snižují práci srdečního svalu) a tzv. ACE inhibitory. Doba pobytu v nemocnici a rychlost rehabilitace záleží na rozsahu infarktu myokardu a případných komplikacích. V akutní fázi prvních hodin je nemocný hospitalizován na specializovaném lůžku (oddělení akutní kardiologie, koronární jednotka nebo oddělení intezivní péče). Při včasné léčbě pomocí angioplastiky a nevelkém rozsahu infarktu myokardu je rehabilitace zahájena již první den cvičením na lůžku a následně rychlou mobilizací pacienta (vstává den, chodí den). U nekomplikovaných nemocných je doba pobytu v nemocnici zpravidla 5 7 dní, u nemocných s rozsáhlým infarktem myokardu nebo komplikacemi se úměrně prodlužuje doba pobytu o nezbytná další vyšetření (často velmi náročná). Po propuštění se doporučuje pozvolna zvyšovat fyzickou aktivitu. Celková doba hojení infarktu záleží na jeho velikosti a pohybuje se od 2 do 6 týdnů. Nástup do práce je u nekomplikovaného nevelkého infarktu možný za 2 4 týdny, u rozsáhlého infarktu za 3 měsíce (podle charakteru práce). V případě komplikací infarktu (srdeční selhání) není často návrat do původní práce možný a infarkt je tak častou příčinou dočasné nebo trvalé ztráty pracovní schopnosti i zaměstnání. Každý jednotlivý případ je však vždy nutno posuzovat individuálně. Co má dûlat pacient pfii podezfiení na infarkt myokardu? Rozhodujícím faktorem úspěšnosti léčby akutního infarktu myokardu je čas. Pokud je primární angioplastika provedena do 1 hodiny od prvního pocitu bolesti, může zcela zabránit vzniku infarktu. Pokud je provedena do 3 4 hodin, významně zmenší velikost infarktu, po 6 hodinách je však efekt iúspěšné angioplastiky nevelký a po 12 hodinách již nevede k ovlivnění velikosti infarktu. Víme, že rozhodující zdržení bývá na straně pacienta pacient váhá v průměru 2 hodiny než zavolá záchrannou službu, někdy dokonce čeká i celou noc. Doba ošetření na místě a transport do nemocnice přitom nepřesahuje minut (podle vzdálenosti) a vlastní angioplastika v příslušném centru netrvá obvykle déle než 60 minut. Osud má tedy nemocný často doslova ve svých rukou. MUDr. Michael Želízko, CSc. Klinika kardiologie, IKEM, Praha 13

7 Víte, že... Mnoho infarktû lidé ani nezaregistrují Holandští vědci zjistili, že více než 40 % infarktů může u lidí proběhnout bez toho, aby si jich dotyční vůbec povšimli. Podle vědců si infarkt neuvědomí dokonce více než polovina žen a asi třetina mužů. Důvody toho, proč si tak vysoké procento lidí svůj infarkt ani neuvědomí, spočívají podle vědců v tom, že symptomy těchto infarktů bývají méně typické. Nemocný nemusí například pociťovat jinak obvyklé bolesti hrudníku. A proč infarkt neregistrují častěji ženy než muži? Ženy mohou cítit bolest ramen místo bolesti hrudníku. Někdy si také myslí, že měly silnou chřipku, jejíž rekonvalescence trvá dlouho, míní jeden z autorů zmíněné studie. red Infarkt hrozí nejãastûji v pondûlí Začátek pracovního týdne asním spojený stres je podle časopisu The European Journal of Epidemiology nejspíše důvodem, proč je riziko úmrtí na infarkt nejvyšší právě začátkem týdne, zatímco o víkendu je daleko nižší. Podle vědců je v pondělí riziko srdečního infarktu u dospělých mužů o 20 % audospělých žen o 15 % vyšší než v ostatní dny. O tom, že se stres velkou měrou na infarktu podílí, vědí ovšem vědci už dávno. Také je například prokázáno, že k zhoršení srdečních příhod dochází zpravidla v ranních hodinách. red Srdeãní selhání Odpoãinek, správná Ïivotospráva a vyh bání se stresu ochrání organismus pfied srdeãním selháním Co je srdeãní selhání? Srdce je důmyslně uspořádaná pumpa, jejímž hlavním úkolem je udržovat oběh krve tak, aby bylo zajištěno zásobování všech orgánů živinami a kyslíkem. Zdravé srdce dokáže zvýšit výdej krve (minutový oběh) podle nároku organismu až pětinásobně. K tomu má organismus vytvořenu řadu mechanismů týkajících se nejen vlastního srdce. Při vzniku srdečního selhání je tato základní funkce narušena, nedostatečné prokrvení se projevuje nejprve při zátěži. Zadržování tekutin, které je průvodním jevem onemocnění, je obranným mechanismem, kterým se organismus snaží udržet dostatečnou úroveň krevního oběhu. Srdeční selhání může vzniknout náhle (akutní selhání) nebo se stav rozvíjí pozvolna (chronické selhání). Z uvedeného lze dobře odvodit potíže, se kterými pacient přichází k lékaři. Nejčastější jsou únava, dušnost a otoky končetin. Pfiíãiny srdeãního selhání Onemocnění, která vedou k rozvoji srdečního selhání, je celá řada. Prvotní může být postižení věnčitých tepen zásobujících srdeční sval, srdečních chlopní anebo přímo srdečního svalu. V naší populaci je nejčastější příčinou srdečního selhání ischemická choroba srdeční a kardiomyopatie. Jaké jsou pfiíznaky srdeãního selhání? Odlišují se podle toho, zda je postižena levá či pravá srdeční komora. K městnání krve dochází vždy před postiženým oddílem: při levostranné nedostatečnosti se hromadí krev v plicích, zvyšuje se její tlak a nadbytečná tekutina uniká z cév a může vzniknout až plicní otok. Nemocný začne pociťovat dušnost, nejprve při větší námaze, později i při běžných činnostech. V pokročilém stadiu dochází k selhávání i v klidu. Typické jsou stavy noční dušnosti, které nutí pacienta k posazování. Pokud dojde k otoku plic, jde o závažný stav, který vyžaduje rychlé ošetření. Pravostranné selhání se projeví otoky dolních končetin, které začínají v oblasti kotníků. Prvním příznakem je nárůst tělesné hmotnosti, který se projeví často dříve než otoky. Městnání krve v orgánech břišní dutiny je zdrojem častých zažívacích potíží a tlakových bolestí v pravém podžebří. Při snižování srdečního výdeje se organismus snaží zachovat především funkci životně důležitých orgánů. Toho se dosahuje redistribucí krevního průtoku. Za zlepšené zásobení mozku a srdce se však platí omezením přívodu krve k ostatním orgánům. Z hlediska vývoje příznaků srdečního selhání je důležitá především porucha prokrvení ledvin. Potíže působí i nedostatečné prokrvení kosterních svalů, které je příčinou únavnosti a snížené výkonnosti. Téměř nedílnou součástí srdečního selhání jsou poruchy srdečního rytmu. Nemocný vnímá palpitace ( bušení srdce ), může mít závratě nebo i krátkodobé poruchy vědomí. Jak je moïné zjistit pfiítomnost srdeãního selhání? Pokud se objeví některé z uvedených potíží a nebo příznaků, je zapotřebí navštívit lékaře. Ten má celou řadu možností, jak srdeční nedostatečnost diagnostikovat a zjistit její příčinu. Základem je rozbor anamnézy, provedení fyzikálního vyšetření, elektrokardiogramu (EKG), rentgenového snímku plic a odběr vzorku krve. Velmi prospěšné je echokardiografické (ultrazvukové) vyšetření, které nám podá důležité informace o velikosti jednotlivých oddílů srdce, funkci i stavu chlopní. Pokud je žádoucí informace o věnčitých tepnách, provádíme selektivní koronarografii (katetrizační vyšetření, při kterém zobrazujeme tepny zásobující srdce přímým vstřikem kontrastní látky). To- 14

8 muto vyšetření často předchází zátěžový test. Šlapání na bicyklovém ergometru při současném natáčení EKG umožní zjistit nedostatečné prokrvení některé části srdce při námaze. MÛÏeme vzniku srdeãního selhání pfiedejít? Odpověď je ano do jisté míry. Jak jsme uvedli, je u nás nejčastější příčinou ateroskleróza věnčitých tepen. Ta je často spojena s hypertenzí (vysokým krevním tlakem), obezitou, diabetem a poruchami metabolizmu cholesterolu. I když sklon k těmto chorobným stavům částečně zdědíme od předků, můžeme je do značné míry ovlivnit způsobem svého života. Typickým příkladem je kouření, které je z hlediska rozvoje aterosklerózy (a řady jiných chorob) rizikovým faktorem zásadního významu. Je nutné si A. Rentgenový snímek srdce a plic u nemocného s plicním otokem. Tekutina v plicních se projeví jako závojovité zastření plic. uvědomit, že zdravým životním stylem, jehož zásady jsou dobře známy, ovlivňujeme nejen sebe, ale i své děti, které nás v dospělém věku budou napodobovat více, než bychom čekali. Prevence rozvoje srdečního selhání má zásadní význam i po stanovení diagnózy. Zde se již uplatňuje i užívání léků a v problému se angažuje lékař. Nyní ještě slovo k problematice alkoholu. Zatímco zdravému srdci alkohol v mírných dávkách neškodí nebo dokonce prospívá, při onemocnění srdce je třeba velké opatrnosti. U některých onemocnění (např. prvotní postižení srdečního svalu nebo-li kardiomyopatie) doporučujeme úplnou abstinenci. Jaké jsou léãebné moïnosti srdeãního selhání? Především je nezbytné léčit jakoukoliv odstranitelnou příčinu. B. Echokardiografický obraz selhávající levé komory po infarktu myokardu. Jizva je patrna jako neprokrvená část stěny komory (tmavá oblast označená šipkami). Režimová a dietní opatření jsou volena podle stadia onemocnění, základem je přiměřená strava s omezením příjmu soli a adekvátní fyzická zátěž. Tělesnou zátěž doporučujeme ve všech stadiích onemocnění kromě období přechodného zhoršení (dekompenzace) a velmi pokročilého stadia. Dobrým vodítkem pro volbu intenzity pohybu jsou subjektivní pocity nemocného. Důležitou úlohu má farmakoterapie (užívání léků). Dnes máme k dispozici několik skupin léků, kterými dosáhneme zmírnění obtíží pacientů i zlepšení dlouhodobého průběhu onemocnění. Zde se již není možné řídit pouze subjektivními pocity nemocného o některých lécích (betablokátory) je známo, že průběh srdečního selhání příznivě ovlivní, aniž by bezprostředně po zahájení léčby zmírnily potíže. Léčba má smysl iv počátečních stadiích, kdy nemocný ještě nemusí mít žádné a nebo má jen malé potíže. Skladbu a dávkování léku musí proto vždy určovat lékař. Jedinou lékovou skupinou, kde si pacient může upravovat dávkování, jsou diuretika (močopudné léky), kde je možné řídit se přítomností otoků a váhovými změnami. Pacient se srdečním selháním musí tedy přijmout fakt, že bude dlouhodobě užívat kombinaci léků. Jen tak lze zabránit rozvoji onemocnění a vět- šinou i docílit stavu, kdy pacient i přes trvající poruchu funkce srdečních komor může mnoho let žít kvalitním životem. V některých případech ovlivníme vývoj srdečního selhání provedením operace (koronární by-pass, operace chlopní), nebo synchronizací stahování obou srdečních komor speciální kardiostimulační metodou. Chirurgické metody se uplatňují i ve velmi pokročilých stadiích onemocnění, kdy je nutné navrhnout transplantaci srdce. I u nemocných s poruchami rytmu máme k dispozici celou řadu postupů od podávání léků až po implantaci kardioverteru-defibrilátoru. To je přístroj, který dokáže závažnou poruchu rytmu okamžitě odhalit a sám léčebně zasáhnout, takže je schopen pacientovi zachránit život. Tyto a další metody jsou dostupné ve specializovaných kardiocentrech, na která mají ošetřující lékaři dobrou návaznost. PfiípadÛ srdeãního selhání pfiib vá Tento fakt souvisí se stárnutím populace a také zlepšeným přežíváním nemocných díky lepší léčbě srdečních příhod, jako je infarkt myokardu. Tak jako u jiných nemocí je v případě srdečního selhání důležitá prevence, včasný záchyt onemocnění a správně vedená léčba. Péče o tyto nemocné je u nás především v rukou kardiologů, stále více se budou uplatňovat specializované ambulance, které jsou zakládány v kardiocentrech a ve větších nemocnicích. Bude se zvyšovat i úloha zdravotních sester specializovaných na ošetřování a léčení nemocných se srdečním selháním. Prvním předpokladem úspěšného vedení léčby srdečního selhání je však pozitivní přístup pacienta, který má přiměřené informace o svém onemocnění a důvodech, proč musí přijmout určitá omezení. Doc. MUDr. Ivan Málek, CSc. Klinika kardiologie, IKEM, Praha 15

9 Arytmie Arytmie je lékařský termín pro poruchy srdečního rytmu, kdy srdce tepe pomalu nebo rychle, případně nepravidelně. Když je srdeční akce pomalá, hovoříme o bradykardii a příčinou bývá pomalá tvorba elektrických vzruchů v síních nebo porucha jejich šíření ze síní do srdečních komor. Obvyklými příznaky bývají únavnost, točení hlavy nebo i krátké bezvědomí. Diagnóza se obvykle stanoví vyšetřením EKG. Častější jsou však případy, kdy je srdeční akce rychlejší než obvykle a pacientovi činí obtíže. Tehdy hovoříme o tachykardii (nebo tachyarytmii). Typickými příznaky bývají pocity bušení srdce (nebo v krku), někdy spojené se slabostí, únavností nebo pocitem krátkého dechu. U závažných tachyarytmií může dojít až ke ztrátě vědomí nebo k srdeční zástavě. O srdeční zástavě mluvíme tehdy, kdy srdce přestane čerpat krev, protože se úplně zastaví (asystolie), nebo (a to mnohem častěji) v případě, kdy vznikne fibrilace komor (tehdy se srdce sice chvěje, ale není schopno čerpat krev). Subjektivní vnímání tachyarytmií je rozdílné. Zcela neškodné arytmie mohou někdy činit velké potíže a naopak, arytmie ohrožující pacienta na životě nemusí být nemocným příliš vnímány. Proto je důležitým krokem v diagnostice opět EKG vyšetření. Dnes existuje celá řada záznamníků EKG, které mohou zaznamenávat křivku EKG i po dobu několik dní. Dokonce máme k dispozici miniaturní záznamník, který se naimplantuje pod kůži na hrudník a může zaznamenat EKG křivku při potížích i po dobu mnoha měsíců. Arytmie se vyskytují velmi často i u zdravého srdce a nejsou tedy nutně příznakem závažného srdečního onemocnění. Někteří z nás mají například někde v srdeční svalovině ložisko buněk, které vytvářejí elektrické impulzy nezávisle na nor- Dostatek pohybu je vhodnou prevencí onemocnění srdce. mální aktivaci srdce. Odstranění takového ložiska přináší úplné uzdravení. Jiní se narodí s nadbytečným elektrickým spojením mezi síněmi a komorami v podobě drobného proužku srdeční svaloviny (přídatná dráha). Tento elektrický zkrat v srdci vytváří podmínky pro to, aby za určitých okolností začal elektrický vzruch kroužit mezi komorami a síněmi a výsledkem je opět bušení srdce nebo jiné potíže. Odstranění zmíněného zkratu přináší vymizení potíží a úplné uzdravení. Na druhé straně existují arytmie, které provázejí závažná srdeční onemocnění. Příkladem mohou být život ohrožující komorové tachykardie, které vycházejí z jizvy po infarktu myokardu. Tam často závisí prognóza pacienta na závažnosti základního onemocnění. U bradykardií je jednou z možností léčby implantace kardiostimulátoru. Moderní kardiostimulátory dovolují přizpůsobit srdeční akci potřebám Ménû ãasté organismu a napodobují tak velmi dobře porušenou funkci srdce. Vydrží v provozu několik let (okolo 6 roků) a v případě postupného vybití baterií je nutné přístroj vyměnit. Léčení tachyarytmií je mnohem složitější. V případě některých arytmií zabírají u velké části nemocných účinné léky (antiarytmika). Příkladem je arytmie zvaná fibrilace síní. Řadu ostatních arytmií lze odstranit metodou tzv. katetrizační ablace. V takovém případě se do srdce zavedou tenké katetry, které dokáží snímat elektrické signály a současně srdce stimulovat z různých míst. Po zjištění původu arytmie se toto místo spálí pomocí vysokofrekvenčního elektrického proudu, který se aplikuje jedním ze speciálních katetrů. Nově se tato metoda uplatňuje i při léčbě fibrilace síní v případech, kdy selhávají léky. U komorových arytmií, které mohou člověka ohrožovat na životě, se nyní implantují speciální přístroje podobné větším kardiostimulátorům, které snímají elektrickou činnost srdce, a v případě záchytu život ohrožující arytmie podají výboj elektrického proudu a arytmii zruší. Nazývají se odborně kardiovertery-defibrilátory a mnoho nemocných vděčí za záchranu svého života právě těmto malým pomocníkům. Jeden takový přístroj stojí okolo jednoho miliónu korun. Méně často může být arytmie léčena chirurgickou cestou. Chlopenní vady Srdce každého z nás pracuje jako soustava pump, které čerpají krev. K tomu je vybaveno i srdečními chlopněmi, které fungují jako ventily. Porucha funkce chlopní vede k významnému narušení čerpací funkce srdce a nakonec i k jeho selhání. Taková porucha může být vrozená (vrozené zúžení chlopně), nebo mohou chlopně onemocnět v průběhu života. Jednou z příčin bývala revmatická horečka, nyní jde spíše o postižení 16

10 z opotřebování, které se projevuje ve vyšším věku. Jindy může být chlopeň postižena akutním zánětem, kdy dochází k odtržení chlopně a okamžité ztrátě její funkce. Poruchy funkce chlopní (chlopenní vady) mají proto různé příznaky, obvykle zadýchávání při námaze, bolest na prsou nebo náhlé ztráty vědomí. V případě infekčního onemocnění chlopně (infekční endokarditida) může být hlavním příznakem postupné slábnutí, mírně zvýšené teploty a únavnost. Při akutnějším průběhu se naopak objevují horečky a rychlé zhoršení celkového stavu. Hlavní vyšetřovací metodou chlopenních vad je v současnosti echokardiografie (tj. ultrazvukové vyšetření srdce). Ta dovede posoudit stupeň zúžení nebo nedomykavosti chlopně, případně ověřit podezření na infekci chlopně. V některých případech lze chlopenní vady léčit katetrizační cestou (např. roztažením zúžené mitrální chlopně), ale hlavní doménou léčby zůstává srdeční chirurgie. Postiženou chlopeň je někdy možno opravit (plastika chlopně), častěji ale nahradit chlopní umělou (náhrada chlopně). Tato operace odstraní chorobné příznaky a zlepší prognózu většiny nemocných, přičemž některá omezení přetrvávají. Pacienti mají například vyšší riziko, že se v místě našití umělé chlopně může uchytit infekce. Musí proto brát antibiotika ipřed výkony, jako je vytržení zubu apod. Dále jim musí být podávány léky proti srážení krve, aby nedošlo na umělé chlopni ke vzniku sraženin. Kardiomyopatie asrdeãní nádory Srdce může trpět i tzv. kardiomyopatií. Jde o různé typy postižení, kdy je buď zasažena čerpací funkce srdce nebo je srdce v důsledku změn své stavby ohroženo závažnými arytmiemi. Vzácně se může v srdci vyskytnout i srdeční nádor. Častěji jde o nádory, které jsou benigní (tj. nevytvářejí metastázy a nevedou k úmrtí jako jiné formy rakoviny). Svým umístěním v srdci však mohou významně narušovat jeho funkci. Příznaky těchto vzácnějších postižení proto bývají různé: od slabosti a únavnosti přes zadýchávání až po bušení srdce nebo dokonce srdeční zástavu při fibrilaci komor. Diagnózu lze v mnoha případech určit opět kvalitním echokardiografickým vyšetřením, případně vyšetřením pomocí CT nebo magnetické rezonance. Léčba se liší podle typu onemocnění. U srdečních nádorů je nutné odstranění chirurgickou cestou. choroby srdce Plicní arteriální hypertenze Relativně malé procento nemocných trpí vzácnou chorobou, která se odborně nazývá plicní arteriální hypertenze (tj. zvýšený krevní tlak v plicních tepnách). Někdy jde o vrozenou poruchu, jindy toto onemocnění provázejí další choroby (například sklerodermie), nebo je důsledkem opakovaných plicních embolií. Zvýšený tlak v plicních tepnách zatěžuje pravou srdeční komoru, která nakonec začne selhávat a není schopna čerpat krev přicházející z žil do plic. Příznaky jsou často zpočátku lehké a netypické a lze je zaměnit za projevy jiného onemocnění srdce a plic. Typickým příznakem je únavnost a zadýchávání, provázené obvykle i určitým stupněm zmodrání rtů a sliznic. Později se objevují otoky nohou nebo tlakové bolesti na prsou. Podezření na toto onemocnění lze vyslovit na základě echokardiografického vyšetření srdce a snímku srdce a plic. Nemocní s podezřením na plicní hypertenzi by měli být poté vyšetřeni v jednom ze dvou specializovaných center v ČR. Jedině tak je možné zahájit účinnou léčbu. Díky novým poznatkům o vývoji tohoto onemocnění totiž došlo v posledních letech k rozšíření léčebných možností. Podávají se moderní léky, které snižují krevní tlak v plicních cévách a zabraňují jejich přestavbě. Dále je nutné podávat léky proti srážení krve. Ve výjimečných případech, kdy je příčinou opakovaná plicní embolizace, je možné vyčistit postižené plicní cévy operační cestou (plicní endarterektomie). Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., MUDr. Tomáš Marek, CSc., MUDr. Hikmet Al-Hiti Klinika kardiologie, IKEM, Praha A. Echokardiografický záznam znázorňující barevně nedomykavost dvojcípé chlopně (zpátky unikající proud krve se zobrazuje pomocí speciální techniky barevného dopplerovského mapování). B. Echokardiografický obraz ztluštělé a zvápenatělé aortální chlopně (šipka se zkratkou Ao), která vyžaduje náhradu chlopní umělou. C. Echokardiografický nález benigního srdečního nádoru - myxomu -, který se nachází v levé síni a vyžaduje odstranění pomocí operace srdce. A. Rentgenový snímek hrudníku u nemocného s kardioverteremdefibrilátorem a elektrodou zavedenou do pravé srdeční komory. B. Záznam EKG z kardioverteru-defibrilátoru, který ukazuje přerušení fibrilace komor výbojem elektrického proudu, a tak záchranu života nemocného. 17

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Máš problém se zapomínáním své pilulky?

Máš problém se zapomínáním své pilulky? V Ïiva Máš problém se zapomínáním své pilulky? CZ.06 (květen 2006) Editorial Vážení čtenáři, toto číslo dostáváte do rukou v nejteplejších měsících roku. A kdo z nás by neměl léto rád. Teplé počasí a slunečné

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Gemifloxacin 1 and moxifloxacin SPC 4.3 Kontraindikace V preklinickém i klinickém hodnocení byly

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Katetrizační vyšetření srdce a navazující léčebné zákroky na srdci a cévním oběhu

F A K U L T N Í N E M O C N I C E. Katetrizační vyšetření srdce a navazující léčebné zákroky na srdci a cévním oběhu F A K U L T N Í N E M O C N I C E INTERNÍ KARDIOLOGICKÁ KLINIKA přednosta: Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Úsek invazivní a intervenční kardiologie Vedoucí lékař: MUDr. Petr Kala, Ph.D. TEL.: 532232228,

Více

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní medicína Nejkvalitnější Nejnovější poznatky vědy v v medicíně Nejdražší Dostupná medicína Běžná medicína

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

Máte potíže se srdcem?

Máte potíže se srdcem? Máte potíže se srdcem? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Srdečně-cévní onemocnění mohou mít negativní vliv na Váš sexuální život Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory systémy, které umožňují částečně nebo i kompletně podpořit práci srdce jako pumpy zavádí se mini-invazivní

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Kardiologie pro obor ošetřovatelství Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA SRDEČNÍ INFARKT. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA SRDEČNÍ INFARKT. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA SRDEČNÍ INFARKT Autor práce: Nikola Cimlová, IX. A Konzultant: Mgr. Irena Petráňová Školní rok: 2013

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://leccos.com/index.php/clanky/srdce Dyspnoe 1 Subjektivní pocit nedostatku vzduchu nesnadného dýchání Typický

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT. 2.ročník kampaně

JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT. 2.ročník kampaně JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT Srdeční infarkt nečeká 2.ročník kampaně TISKOVÉ MATERIÁLY Tisková konference, 15.5.2014 City Tower Praha 4 Obsah Fakta o srdečním infarktu 3 Národní kardiovaskulární program

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE FOTOPLETYSMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ CÉV Jedná se o neinvazivní vyšetření, které nás informuje a stavu periferního cévního systému a o stavu kardiovaskulárního

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji MUDr.Eva Rychlíková, RNDr. Jiří Skorkovský, MUDr. Michal

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

Informační karta pro pacientku

Informační karta pro pacientku Informační karta pro pacientku Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ONĚMOCNĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ONĚMOCNĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ONĚMOCNĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ÚNOR, 2011 Bc. Höferová Hana TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC = TEN Vypracovala: Bc.

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více