Směrnice SM/07/02/15 Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice SM/07/02/15 Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností"

Transkript

1 Druh vnitřní normy: Název: Směrnice SM/07/02/15 Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Vazba na legislativu: Závazné pro: Související vnitřní normy: Klasifikace: Odpovědná osoba: zákon č. 129/2000 Sb., o krajích zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním zákon č. 500/2004 Sb., správní řád zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Rada Zlínského kraje Zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu SM/08 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Veřejný Vedoucí odboru Kancelář ředitele Schváleno: Rada Zlínského kraje, 1022/R24/15, Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: Neomezena Příloha č. 1 Záznam o ústním podání vzor

2 OBSAH: Článek 1 Úvodní ustanovení... 3 Článek 2 Vymezení pojmů a odpovědností... 3 Článek 3 Obecný postup pro vyřizování podání... 3 Článek 4 Vyřizování peticí... 4 Článek 5 Vyřizování stížností podle 175 správního řádu... 6 Článek 6 Vyřizování stížností podle zákona o krajích... 7 Článek 7 Vyřizování stížností podle 261 daňového řádu... 8 Článek 8 Vyřizování stížností proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami podle zákona o zdravotních službách 8 Článek 9 Vyřizování stížností na možné korupční jednání zaměstnanců kraje nebo členů orgánů kraje... 9 Článek 10 Společná ustanovení pro vyřizování stížností... 9 Článek 11 Centrální evidence Článek 12 Závěrečná ustanovení Příloha č. 1 Záznam o ústním podání vzor

3 V souladu s ustanovením 59 odst. 1 písmeno h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Rada Zlínského kraje tuto s m ě r n i c i : Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice stanoví pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností doručených Zlínskému kraji a jeho orgánům (dále jen kraj ), uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. g) l), směřujících do oblasti samostatné či přenesené působnosti kraje. 2. Na přijímání a vyřizování podání doručených kraji a uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) f) se tato směrnice nevztahuje. 3. Tato směrnice je závazná pro členy orgánů kraje, s výjimkou zastupitelstva, a pro zaměstnance kraje zařazené do Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen krajský úřad ). 4. Pro organizace zřízené a založené krajem je tato směrnice závazná pouze tehdy, pokud je to v ní výslovně uvedeno. Článek 2 Vymezení pojmů a odpovědností 1. Věcně příslušný odbor je pro účely této směrnice odbor krajského úřadu, kterému bylo podání, jako věcně a místně příslušnému orgánu doručeno, postoupeno nebo předáno k vyřízení. U podání nespadajícího do působnosti kraje lze za věcně příslušný (např. pro účely postoupení podání či informování pisatele) považovat ten odbor krajského úřadu, do jehož věcné příslušnosti by problematika v něm uvedená jinak patřila nebo který k ní má nejblíž. Věcně příslušný odbor odpovídá za správné vyhodnocení doručeného podání, podřazení podání pod příslušný právní režim jeho vyřizování a náležité vyřízení podání; u podání vyhodnoceného jako petice či stížnost odpovídá za jeho předání k evidenci do centrální evidence. 2. Oddělení podpory řízení odboru Kancelář ředitele (dále jen oddělení podpory řízení ) odpovídá za vedení centrální evidence peticí a stížností. Článek 3 Obecný postup pro vyřizování podání 1. K nejčastějším typům podání 1 patří zejména: a) podněty (podle 42 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád ); b) podání (podle 37 správního řádu); c) žádosti o poskytnutí ochrany před nečinností orgánů veřejné správy (podle 80 správního řádu); d) žádosti o informace a stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace 2 (podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím ); e) žádosti o informace o životním prostředí (podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů); f) podněty k provedení kontroly výkonu samostatné nebo přenesené působnosti územních samosprávných celků (podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád); 1 Nikoliv ve smyslu podání dle 37 správního řádu, ale jako nadřazený pojem, pod který je možné zahrnout např. podněty, stížnosti, žádosti o informace apod. 2 Stížnost na postup obecního úřadu nebo na postup organizace zřízené nebo založené krajem při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o které rozhoduje věcně příslušný odbor krajského úřadu jako nadřízený orgán, se vyřizuje dle 16a zákona o svobodném přístupu k informacím; stížnost může být evidována podle čl. 11 této směrnice. Stížnost na postup kraje jako povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace vyřizuje věcně příslušný odbor krajského úřadu dle 16a zákona o svobodném přístupu k informacím; stížnost je evidována dle směrnice SM/08 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 3

4 g) petice (podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů, dále jen petiční zákon ); h) stížnosti (podle 175 správního řádu); i) stížnosti (podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o krajích ); j) stížnosti (podle 261 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen daňový řád ) k) stížnosti proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami (podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o zdravotních službách ). l) stížnosti na možné korupční jednání zaměstnanců kraje nebo členů orgánů kraje. 2. Obecný postup při vyřizování podání: a) správné vyhodnocení podání b) podřazení podání pod příslušný právní režim jeho vyřizování c) náležité vyřízení podání. 3. V rámci vyhodnocení doručeného podání věcně příslušný odbor nejprve bez zbytečného odkladu posoudí, zda je kompetentní k jeho vyřízení. Pokud shledá, že není k vyřízení příslušný (věcně či místně), podání bezodkladně předá věcně příslušnému odboru nebo postoupí věcně a místně příslušnému orgánu veřejné správy 3. O postoupení uvědomí podatele. V případě, že je nepříslušný k vyřízení pouze části podání, předá jinému věcně příslušnému odboru nebo postoupí příslušnému orgánu veřejné správy jen tu část podání, k jejímuž vyřízení není příslušný, a ve zbývající části postupuje podle příslušného právního režimu vyřizování. Podání, k jehož vyřízení není příslušný žádný orgán veřejné správy, odloží, přičemž odložení věci oznámí podateli. Dalším krokem vyhodnocení podání je posouzení obsahových náležitostí podání. Každé podání je posuzováno podle svého skutečného obsahu, bez ohledu na to, jak ho jeho autor označil. Není-li doručené podání úplné, jasné a srozumitelné (např. neobsahuje dostatek údajů k identifikaci podatele 4, není z něj zřejmé, čeho se týká a čeho se podatel jeho prostřednictvím domáhá), vyzve věcně příslušný odbor podatele k jeho doplnění a stanoví mu k tomu odpovídající lhůtu. Neprovedeli autor podání jeho doplnění, postupuje věcně příslušný odbor podle příslušného právního režimu vyřizování (např. řízení zastaví nebo vyřídí jen tu část podání, která je srozumitelná). 5. Na základě posouzení obsahu věcně příslušný odbor podání podřadí pod příslušný právní režim jeho vyřizování 5, posoudí formální náležitosti podání (tyto náležitosti jsou u jednotlivých typů podání odlišné), a podání náležitě vyřídí. 6. Postup věcně příslušného odboru při přijímání a vyřizování peticí a stížností, uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. g) l) v závislosti na právních režimech jejich vyřizování, je uveden v čl této směrnice. Článek 4 Vyřizování peticí 1. Postup při přijímání a vyřizování peticí se řídí petičním zákonem, a touto směrnicí. 2. Petice je písemné podání obsahující žádost, návrh nebo stížnost, jehož prostřednicím se fyzické a právnické osoby obracejí na orgány kraje ve věci veřejného nebo jiného společného zájmu, jejíž řešení spadá do působnosti těchto orgánů. 3. Petici může sestavit každá fyzická i právnická osoba (ta pouze, je-li to v souladu s cíli její činnosti), nebo petiční výbor. 3 Podání se postupuje k vyřízení příslušnému orgánu v závislosti na právním režimu jeho vyřizování, o postoupení je podatel informován. Podání se v rámci krajského úřadu předává k vyřízení věcně příslušnému odboru interním sdělením nebo proti podpisu na kopii, o předání podání uvnitř úřadu se podatel neinformuje. 4 Není-li v podání obsaženo dostatek údajů k identifikaci podatele, jde o tzv. anonymní podání, se kterým se dále nakládá v závislosti na právním režimu jeho vyřizování. 5 Od určení, do jaké působnosti kraje podání směřuje a který právní předpis se na něj použije, závisí postup při jeho vyřizování. 4

5 4. Petice musí mít vždy písemnou formu (listinnou nebo elektronickou) a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v dané věci zastupovat V případě, že podpisové archy neobsahují samotný text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výbor v této věci zastupovat. 6. U osob, které petici podepsaly, musí být u jejich podpisu 7 uvedeno také jejich jméno, příjmení a bydliště. 7. Kraj je povinen petici přijmout. Podacím místem je podatelna sídla Zlínského kraje, která petici opatří otiskem podacího razítka s uvedením data doručení/převzetí a po zaevidování v elektronickém systému spisové služby předá petici na oddělení podpory řízení. Každý jiný příjemce petice je povinen neprodleně předat její originál na oddělení podpory řízení. 8. Oddělení podpory řízení bez zbytečného odkladu předá originál petice věcně příslušnému odboru se žádostí o vyhodnocení: a) zda věc spadá do působnosti kraje b) zda podání splňuje náležitosti stanovené petičním zákonem c) zda obsah podání spadá do oblasti samostatné či přenesené působnosti kraje. Věcně příslušný odbor nejpozději do 5 dnů kalendářních dnů od doručení obsah podání posoudí a výsledek písemně, případně elektronicky, sdělí oddělení podpory řízení. 9. Pokud předmětná věc do působnosti kraje nespadá, věcně příslušný odbor už petici dále neposuzuje a nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení postoupí její originál příslušnému orgánu (státnímu orgánu nebo právnické osobě, jíž byla působnost státního orgánu svěřena, anebo územnímu samosprávnému celku), a o postoupení vyrozumí podatele nebo zástupce petičního výboru. 10. Pokud předmětná věc do působnosti kraje spadá a podání náležitosti stanovené petičním zákonem splňuje, pak oddělení podpory řízení do 7 kalendářních dnů od doručení petice: a) požádá věcně příslušný odbor o zpracování návrhu odpovědi v předem stanoveném termínu b) potvrdí přijetí petice podateli nebo zástupci petičního výboru a případně také subjektu, jehož prostřednictvím byla petice kraji zaslána (např. starostovi obce) c) elektronicky informuje o doručení petice členy rady, přičemž k elektronické zprávě připojí naskenovanou podobu petice d) zaeviduje petici do centrální evidence peticí. 11. Návrh odpovědi na petici, dodaný věcně příslušným odborem spolu s originálem petice, oddělení podpory řízení předá osobě, která na ni bude odpovídat: a) na petici adresovanou hejtmanovi, členu rady, zastupitelstvu či radě nebo jen Zlínskému kraji odpovídá hejtman nebo věcně příslušný člen rady; To neplatí, pokud petice směřuje do oblasti přenesené působnosti kraje nebo se týká zaměstnanců krajského úřadu, v tom případě se postupuje dle písm. b) tohoto odstavce a na petici odpovídá ředitel úřadu. b) na petici adresovanou řediteli úřadu, odboru úřadu nebo jen krajskému úřadu odpovídá ředitel úřadu. 12. Osoba odpovídající na petici: a) nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení petice zajistí odeslání písemné odpovědi podateli petice nebo zástupci petičního výboru, přičemž v odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení b) současně zašle kopii odpovědi na petici tomu, jehož prostřednictvím byla petice kraji zaslána (např. starostovi obce) c) a nejpozději do 7 kalendářních dnů po odeslání zajistí předání kopie odpovědi na petici oddělení podpory řízení k založení do centrální evidence peticí. 6 Osoba starší 18 let. 7 Pojmem podpis je pro účely petičního práva myšlen nejen podpis vlastnoruční, ale i elektronický podpis dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů. 5

6 13. Každá petice v působnosti kraje je předkládána radě v bodu Různé. Předložení petice zajišťuje oddělení podpory řízení v takovém termínu, aby petice: a) adresovaná hejtmanovi, členu rady, zastupitelstvu či radě nebo jen Zlínskému kraji byla předložena radě spolu s návrhem odpovědi vypracovaným věcně příslušným odborem ještě před uplynutím zákonné lhůty pro odeslání odpovědi; To neplatí, pokud petice směřuje do oblasti přenesené působnosti kraje nebo se týká zaměstnanců krajského úřadu, v tom případě je petice předložena radě ředitelem úřadu postupem dle písm. b) tohoto odstavce. b) adresovaná řediteli úřadu, odboru úřadu nebo jen krajskému úřadu byla předložena radě spolu s odpovědí na petici, odeslanou v zákonné lhůtě ředitelem úřadu. 14. Petice se považuje za vyřízenou dnem, kdy je písemné vyhotovení odpovědi odesláno nebo osobně převzato podatelem petice či zástupcem petičního výboru. 15. V případě, že dle posouzení věcně příslušného odboru předmět petice do působnosti kraje spadá, avšak podání náležitosti stanovené petičním zákonem nesplňuje, podání je dále věcně příslušným odborem vyřizováno podle obsahu jako jiné podání. Článek 5 Vyřizování stížností podle 175 správního řádu (proti výkonu samostatné i přenesené působnosti kraje) 1. Postup při přijímání a vyřizování stížností podle 175 správního řádu se řídí správním řádem, a touto směrnicí. 2. Stížnost podle 175 správního řádu je podání, kterým fyzická či právnická osoba upozorňuje na nevhodné chování úřední osoby 8 nebo si stěžuje na postup orgánů kraje při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy, neposkytuje-li správní řád jiný prostředek ochrany Proti výkonu samostatné působnosti kraje lze podat tuto stížnost pouze tehdy, pokud je dána působnost podle správního řádu. 4. Stížnost může podat každá fyzická či právnická osoba, nebo více těchto osob, pokud se jich činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká. 5. Stížnost lze ke správnímu orgánu podat: a) písemně b) ústně do protokolu c) elektronicky, podepsanou uznávaným elektronickým podpisem d) prostřednictvím datové schránky stěžovatele e) prostřednictvím technických prostředků (např. fax, dálnopis) anebo elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu; takto doručená stížnost musí být stěžovatelem do 5 kalendářních dnů doručena také v písemné podobě anebo doplněna ústně do protokolu. 7. Stížnost přijímá věcně příslušný odbor. 8. Po doručení stížnosti odbor vyhodnotí, zda je příslušný k vyřízení stížnosti. 9. Pokud odbor, který stížnost obdrží, není věcně příslušný k jejímu vyřízení, bezodkladně stížnost předá věcně příslušnému odboru nebo ji postoupí jinému správnímu orgánu. O postoupení stěžovatele vyrozumí. 10. Pokud odbor, který stížnost obdrží, je věcně příslušný k jejímu vyřízení, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení potvrdí stěžovateli její přijetí. To neplatí v případě stížnosti doručené stěžovatelem osobně nebo podané ústně do protokolu, opakované, a u stížnosti doručené prostřednictvím datové schránky stěžovatele či prostřednictvím e-podatelny (pokud je stížnost opatřena uznávaným elektronickým podpisem). 11. Následně věcně příslušný odbor vyhodnotí obsahové a formální náležitosti stížnosti na podání stížnosti se obecně vztahují požadavky uvedené v 37 správního řádu (mělo by z ní být patrné, kdo ji podává, které věci se týká, a co se navrhuje, a měla by obsahovat náležitosti, potřebné k vyřízení) odst. 1 správního řádu. 9 Např. možnost podat řádný či mimořádný opravný prostředek proti správnímu rozhodnutí, žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti apod. 6

7 V případě, že stížnost neobsahuje všechny náležitosti potřebné k jejímu vyřízení, vyzve věcně příslušný odbor stěžovatele k jejímu doplnění. Současně jej poučí, že pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, stížností se dále zabývat nebude. 12. Po vyhodnocení stížnosti věcně příslušný odbor řádně prošetří všechny skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, provede místní šetření, vyžádá si dokumenty, bezprostředně související s obsahem stížnosti, případně stanoviska správních orgánů, kterých se věc týká, vyslechne osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci. 13. Stížnost vyřizuje věcně příslušný odbor bez zbytečných průtahů, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení krajskému úřadu. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady pro vyřízení. O překročení stanovené lhůty věcně příslušný odbor stěžovatele informuje. 14. O vyřízení stížnosti věcně příslušný odbor stěžovatele písemně vyrozumí. V odeslané odpovědi se věcně příslušný odbor vypořádá se všemi body stížnosti a námitkami stěžovatele; sdělí, jaká šetření provedl, jakými úvahami se při posuzování řídil a o jaké skutečnosti a právní předpisy se opíral. Rovněž uvede, zda podanou stížnost shledal důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou, a pokud o to stěžovatel požádal, také jaká opatření k nápravě přijal. 15. Stížnost je považována za vyřízenou dnem, kdy je písemné vyhotovení odpovědi odesláno (předáno k poštovní přepravě, odesláno prostřednictvím datové schránky) nebo osobně převzato stěžovatelem. 16. Má-li stěžovatel za to, že stížnost nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán 10, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. 17. V případě, že je požadavek na přešetření způsobu vyřízení stížnosti doručen odboru, který stížnost vyřizoval, tento znovu posoudí její obsah po věcné i formální stránce, a také z hlediska nových skutečností. Shledá-li důvod ke změně závěrů, stěžovatele o tom vyrozumí. V opačném případě předá věcně příslušný odbor stížnost k přešetření způsobu vyřízení nadřízenému správnímu orgánu a stěžovatele informuje, že důvody ke změně již učiněných závěrů neshledal. 18. Pokud stěžovatel poté, co stížnost byla nadřízeným správním orgánem prošetřena, a tento orgán výsledky předchozího šetření potvrdil, podá u krajského úřadu novou stížnost shodného obsahu, která neobsahuje nové skutečnosti, věcně příslušný odbor stížnost bez dalšího šetření založí. 19. Anonymní stížnost se dle obsahu posuzuje jako podnět k výkonu dohledu, dozoru nebo kontroly, či jako podnět ke zlepšení činnosti správního orgánu. 20. Obdrží-li věcně příslušný odbor, jako nadřízený správní orgán, nesouhlas stěžovatele s vyřízením stížnosti správním orgánem nižšího stupně, za použití výše uvedených ustanovení přešetří způsob vyřízení stížnosti. Výsledek svého šetření písemně sdělí stěžovateli, případně dotčenému správnímu orgánu. Článek 6 Vyřizování stížností podle zákona o krajích (proti výkonu samostatné působnosti kraje) 1. Postup při přijímání a vyřizování stížností podle zákona o krajích se řídí touto směrnicí. 2. Stížnost proti výkonu samostatné působnosti kraje podle zákona o krajích je podání fyzických či právnických osob, v jehož rámci si tyto osoby stěžují na chování či projevy orgánů kraje nebo na jinou skutečnost, kterou nelze podřadit pod působnost správního řádu. 3. Stížnost může podat každá fyzická nebo právnická osoba, případně více těchto osob. 4. Kraj je povinen stížnost přijmout. 5. Pro přijímání a vyřizování této stížnosti se přiměřeně použije postup uvedený v čl. 5 této směrnice s následujícími odlišnostmi: a) elektronicky podaná stížnost je akceptována i bez zaručeného elektronického podpisu 10 Nadřízeným správním orgánem orgánu kraje se rozumí ve věcech samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve věcech přenesené působnosti věcně příslušný ústřední správní úřad. 7

8 b) opakovaná stížnost, tj. nová stížnost shodného obsahu, která neobsahuje nové skutečnosti a která již byla orgány kraje vyřízena, se znovu neprošetřuje a je bez dalších opatření založena c) anonymní stížnost je po prošetření obsahu založena spolu s informací o způsobu prošetření d) každá stížnost je vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení. 6. Stížnost, výslovně adresovaná zastupitelstvu nebo radě, je předkládána příslušnému orgánu kraje v bodu Různé. Předložení stížnosti včetně odpovědi zajišťuje oddělení organizační odboru Kancelář hejtmana. Článek 7 Vyřizování stížností podle 261 daňového řádu 1. Postup při přijímání a vyřizování stížností podle 261 daňového řádu se řídí daňovým řádem, a touto směrnicí. 2. Stížnost podle 261 daňového řádu je podání osob zúčastněných na správě daní, v jehož rámci si tyto osoby stěžují na chování či projevy úřední osoby nebo na nesprávný úřední postup správce daně. 3. Pro přijímání a vyřizování této stížnosti se přiměřeně použije postup, uvedený v čl. 5 této směrnice. Článek 8 Vyřizování stížností proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami podle zákona o zdravotních službách 1. Postup při přijímání a vyřizování stížností proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami se řídí zákonem o zdravotních službách, a touto směrnicí. 2. Stížnost proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami je podání učiněné pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, osobou blízkou (pokud tak s ohledem na svůj zdravotní stav nemůže pacient učinit sám, nebo pokud pacient zemřel) nebo osobou zmocněnou pacientem, ve kterém tyto osoby vyjadřují svoji nespokojenost se způsobem poskytování zdravotních služeb. 3. Stížnost se nejprve podává poskytovateli 11, proti kterému směřuje, a ten je povinen, v souladu s 93 odst. 3 zákona o zdravotních službách, stížnost vyřídit; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů. 4. V případě, že je stěžovatel se způsobem vyřízení stížnosti poskytovatelem nespokojen, může se obrátit na příslušný správní orgán, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, tj. odbor zdravotnictví krajského úřadu (dále jen odbor zdravotnictví ). Ve stížnosti adresované odboru zdravotnictví uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem. 5. Pokud odbor zdravotnictví obdrží stížnost, k jejímuž vyřízení není příslušný, stížnost do 5 pracovních dnů ode dne doručení věcně příslušnému subjektu postoupí a stěžovatele o postoupení stížnosti informuje. V opačném případě odbor zdravotnictví stěžovateli přijetí stížnosti do 7 kalendářních dnů ode dne jejího doručení potvrdí. Přijetí stížnosti není nutno potvrzovat u stížnosti doručené stěžovatelem osobně nebo podané ústně do protokolu a u stížnosti doručené prostřednictvím datové schránky stěžovatele či prostřednictvím e-podatelny (pokud je stížnost opatřena uznávaným elektronickým podpisem). 6. Odbor zdravotnictví podanou stížnost vyřídí, a to do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. Tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 kalendářních dnů. 7. V případě, že jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislého odborníka, odbor zdravotnictví je povinen stížnost vyřídit do 90 kalendářních dnů ode dne ustavení tohoto 11 Poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách. 8

9 odborníka. Pokud jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislou odbornou komisi 12, je povinen stížnost vyřídit do 120 kalendářních dnů ode dne ustanovení této komise. Obě tyto lhůty může odbor zdravotnictví odůvodněně prodloužit o dalších 60 kalendářních dnů. 8. O prodloužení lhůty pro vyřízení stížnosti a o ustavení nezávislého odborníka či nezávislé odborné komise je odbor zdravotnictví povinen stěžovatele informovat. 9. V odpovědi na stížnost odbor zdravotnictví uvede stanovisko k jejímu obsahu a rovněž zda podanou stížnost shledal důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou. 10. Stížnost je považována za vyřízenou dnem, kdy je písemné vyhotovení odpovědi odesláno (předáno k poštovní přepravě, odesláno prostřednictvím datové schránky) nebo osobně převzato stěžovatelem. 11. Odbor zdravotnictví může šetření stížnosti ukončit, jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nezbytné nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, jehož se stížnost týká, popřípadě pořízení kopie nebo výpisu z této dokumentace, pokud pacient (příp. jeho zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta) s nahlížením nevyslovil souhlas. O ukončení šetření stížnosti odbor zdravotnictví informuje pacienta, stěžovatele (pokud jím není pacient sám) a poskytovatele, proti němuž stížnost směřuje. 12. Jestliže odbor zdravotnictví při šetření stížnosti zjistí porušení práv nebo povinností při poskytování zdravotních služeb nebo jiná pochybení dotýkající se práv a zájmů pacientů, postupuje v souladu s 96 zákona o zdravotních službách uložením nápravných opatření vůči poskytovateli zdravotních služeb, podáním podnětu příslušnému orgánu 13 a poskytnutím informace zdravotní pojišťovně, u které byl pacient v době porušení práv a povinností při poskytování zdravotních služeb pojištěn. Článek 9 Vyřizování stížností na možné korupční jednání zaměstnanců kraje nebo členů orgánů kraje 1. Postup při přijímání a vyřizování stížností na možné korupční jednání zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu nebo členů orgánů kraje (např. hejtmana, členů zastupitelstva nebo rady) se řídí touto směrnicí. 2. Stížností na možné korupční jednání se pro účely této směrnice rozumí podání fyzických i právnických osob, které obsahuje konkrétní podezření z korupčních projevů 14, vyslovená v souvislosti s určitou osobou, konkrétní záležitostí nebo s určitým obdobím. 3. Věcně příslušným odborem je odbor interního auditu a kontroly, s povinností o každé podané stížnosti informovat ředitele úřadu. 4. Pro přijímání a evidenci této stížnosti se přiměřeně použije postup, uvedený v čl. 5 a čl. 11 této směrnice, přičemž u stížnosti směřující vůči: a) zaměstnanci kraje rozhodne o dalším postupu při jejím vyřizování vedoucí odboru, do něhož je zaměstnanec zařazen b) vedoucímu zaměstnanci rozhodne o dalším postupu při jejím vyřizování ředitel úřadu c) řediteli úřadu rozhodne o dalším postupu při jejím vyřizování hejtman d) hejtmanovi, členu zastupitelstva nebo rady rozhodne o dalším postupu při jejím vyřizování rada kraje. Článek 10 Společná ustanovení pro vyřizování stížností 1. Vyřizování stížností, jejichž předmět spadá do působnosti několika odborů krajského úřadu najednou, koordinuje oddělení podpory řízení. Věcně příslušné odbory jsou (po prošetření obsahu) povinny v termínech stanovených oddělením podpory řízení dodávat návrhy odpovědí k těm bodům 12 Při šetření stížnosti, u které byla ustavena nezávislá odborná komise, postupuje odbor zdravotnictví dle ustanovení 95 zákona o zdravotních službách. 13 Např. orgánům činným v trestním řízení, orgánu ochrany veřejného zdraví, příslušné profesní komoře. 14 Přímé či nepřímé vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoliv jiné nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění jakékoli povinnosti nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně. 9

10 stížnosti, které se týkají působnosti jejich odboru. Oddělení podpory řízení zkompletuje a formálně překontroluje návrh odpovědi a předloží jej k podpisu a odeslání osobě, která má na stížnost odpovídat. 2. Vyřizování stížností adresovaných voleným orgánům kraje (např. hejtmanovi, zastupitelstvu, radě) a řediteli úřadu koordinuje oddělení podpory řízení. Věcně příslušné odbory jsou (po prošetření obsahu) povinny dodávat návrhy odpovědí v termínech stanovených oddělením podpory řízení. Oddělení podpory řízení formálně překontroluje návrh odpovědi a předloží jej k podpisu a odeslání osobě, která má na stížnost odpovídat. 3. Na stížnosti odpovídá: a) na stížnosti adresované hejtmanovi, zastupitelstvu, radě nebo jen Zlínskému kraji odpovídá hejtman nebo věcně příslušný člen rady; To neplatí, pokud stížnost směřuje do oblasti přenesené působnosti kraje nebo se týká zaměstnanců krajského úřadu, v tom případě na ni odpovídá ředitel úřadu. b) na stížnosti adresované řediteli úřadu nebo jen krajskému úřadu odpovídá ředitel úřadu. c) na stížnosti adresované odboru krajského úřadu odpovídá vedoucí věcně příslušného odboru nebo pověřený zaměstnanec. Osoba, která má na stížnost odpovídat, může podpisem odpovědi pověřit jinou osobu. O této skutečnosti je stěžovatel v odeslané odpovědi informován. Článek 11 Centrální evidence 1. Centrální evidenci podléhají petice a stížnosti, doručené kraji a uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. g) l). 2. Centrální evidenci vede oddělení podpory řízení. Petice a stížnosti jsou zde evidovány elektronicky, formou tabulky. 3. Centrální evidence peticí obsahuje zejména: a) evidenční číslo petice b) datum přijetí petice c) jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu podatele (zástupce petičního výboru) nebo adresu pro doručování, případně název a sídlo d) předmět petice e) vyřizující odbor f) datum vyrozumění podatele (zástupce petičního výboru) o způsobu vyřízení petice Centrální evidence stížností obsahuje zejména: a) evidenční číslo stížnosti b) datum přijetí stížnosti c) jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu stěžovatele nebo adresu pro doručování, případně název a sídlo d) předmět stížnosti e) vyřizující odbor f) datum vyrozumění stěžovatele o způsobu vyřízení stížnosti 16 g) vyhodnocení důvodnosti stížnosti. 5. Předávání podkladů do centrální evidence: a) Bezodkladně po doručení předá každý příjemce originál podání, označeného jako petice, na oddělení podpory řízení. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po odeslání zajistí osoba, která na petici odpovídala, předání kopie odpovědi na petici na oddělení podpory řízení. b) Nejpozději do 7 kalendářních dnů po doručení stížnosti předá věcně příslušný odbor kopii stížnosti na oddělení podpory řízení. 15 Za účelem stanovení přesného data vyřízení petice je nezbytné označit kopii odpovědi předanou k evidenci textem Odesláno dne... nebo Osobně převzal dne Za účelem stanovení přesného data vyřízení stížnosti je nezbytné označit kopii odpovědi předanou k evidenci textem Odesláno dne... nebo Osobně převzal dne

11 Nejpozději do 7 kalendářních dnů po odeslání odpovědi zajistí osoba, která na stížnost odpovídala, předání kopie odpovědi na stížnost na oddělení podpory řízení. Pokud z textu odeslané odpovědi není jednoznačně zřejmé, zda byla stížnost vyhodnocena jako důvodná, částečně důvodná či nedůvodná, předá věcně příslušný odbor tuto informaci oddělení podpory řízení samostatně (písemnou formou, elektronicky postačí). 6. Centrální evidence, včetně spisového materiálu vedeného oddělením podpory řízení dle tohoto článku, je neveřejná. 7. Vždy k zpracuje oddělení podpory řízení přehled o počtu stížností doručených kraji za předchozí kalendářní rok, obsahující zejména základní statistické informace, a prostřednictvím ředitele úřadu jej předloží radě kraje na vědomí. Článek 12 Závěrečná ustanovení 1. Ruší se směrnice SM/07/01/11, schválená Radou Zlínského kraje dne Tato směrnice nabývá účinnosti dne MVDr. Stanislav Mišák v. r. hejtman Ing. Jaroslav Drozd v. r. statutární náměstek hejtmana 11

12 Příloha č. 1 Záznam o ústním podání vzor Odbor. doplnit název odboru oddělení doplnit název oddělení datum x.x.20xx Záznam o ústním podání Dne x.x.20xx v xx:xx hodin se dostavil/la na oddělení.odboru.. Krajského úřadu Zlínského kraje pan/paní jméno a příjmení, narozen/na... bytem., a uvedl/la: (vlastní obsah podání) Po přečtení souhlasí:... jméno a příjmení podatele Jednání bylo ukončeno v xx:xx hodin, jedna kopie záznamu byla předána podateli. Záznam sepsal:. jméno, příjmení a funkce zaměstnance 12

13 Změnový list k vnitřní normě Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Změna č. 1 SM/07/02/15 Účinnost od: Předmět změny:*) V celém rozsahu Změna č. 2 Účinnost od: Předmět změny:*) Změna č. 3 Účinnost od: Předmět změny:*) Změna č. 4 Účinnost od: Předmět změny:*) Změna č. 5 Účinnost od: Předmět změny:*) Změna č. 6 Účinnost od: Předmět změny:*) Změna č. 7 Účinnost od: Předmět změny:*) *) Předmětem změny se rozumí, v čem nastala úprava (článek, odstavec + stručný popis změny). Při rozsáhlejších úpravách textu (v počtu 5 a více) je možno uvést: V celém rozsahu. 13

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Na základě zmocnění v 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Písku tato pravidla,

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností 9 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Úplné znění ke dni 1. 1. 2017 Schváleno radou kraje usnesením č. 4/287 ze dne 22. 12. 2016 s účinností ode dne 1.

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah:

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah: Úvodní ustanovení... 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení... 1 Pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování petic...

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.:

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Město Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE 25 Pravidla vyřizování petic a stížností Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Účinnost od: 1. 5. 2008 Platnost do: Zpracoval: Ing. Marcela Česáková Dne: Podpis:

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Rada města Uherský Brod Vnitřní předpis organizace č. 8/2010 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Rada města Uherský Brod stanovila podle 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Město Rosice. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

Město Rosice. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ Město Rosice Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (2014/1) Rada města Rosice se usnesla dne 03.02.2014 vydat, v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Č.j.: MPSV-UP/2526/13/ÚPGŘ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Úplné znění vnitřního řídícího aktu: Úplné znění Směrnice č. 3/2012 ve znění Dodatku č. 1 Název vnitřního řídícího aktu: Směrnice pro přijímání, evidování

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů

Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů Městský úřad Doksy Městská policie Doksy Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů vnitřní směrnice č. 2/2012 Rozdělovník: starostka místostarosta tajemník MěÚ vedoucí odborů velitel MP POČET

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

Pravidla pro vyřizování stížností a petic

Pravidla pro vyřizování stížností a petic Pravidla pro vyřizování stížností a petic Vnitřní směrnice č. 2/2012 obce ový Kramolín kterou se stanovují pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Zastupitelstvo obce ový Kramolín schválilo

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Olomouc, Směrnice k vyřizování stížností I. Obsah Úvodní ustanovení 1. Přijímání stížností 2. Povinnosti OKIS 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti podatelny 5. Postup při vyřizování stížností

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou Úvodní ustanovení 1. Příjímání stížností 2. Povinnosti 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Chomutov Základní škola Jirkov, Nerudova 1151 431 11 Jirkov příspěvková organizace okres ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

STÍŽNOSTI. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany. Verze 4.00 Působnost: DPN Opařany Skartační znak: A 10

STÍŽNOSTI. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany. Verze 4.00 Působnost: DPN Opařany Skartační znak: A 10 STÍŽNOSTI S13 Stížnosti Platnost od: Zpracovala: Schválila: 1. 9. 2016 Ing. Tatjana Nagyová náměstkyně pro personalistiku a kvalitu prim. MUDr. Iva Hodková ředitelka DPN Verze 4.00 Působnost: DPN Opařany

Více

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC Město Bučovice, Městský úřad Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice, IČ0 00291676 Město Bučovice Městský úřad Bučovice SMĚRNICE číslo S20/2013 Výtisk č.: jediný Vydání: 1 Účinnost od: 14. 2. 2013 Přepis:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. ze dne Rada městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. ze dne Rada městské části Rada městské části 1. s c h v a l u j e MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-109-026-13 ze dne 4.4.2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Směrnici - Pravidla pro přijímání

Více

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností:

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností: Škola: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností č. ev. 3.4 Č.j.: GMAT/715/2013 Účinnost od: 10. 4. 2013 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A/10 Změny: V souladu

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Vyřizování stížností č. 2.5

Vyřizování stížností č. 2.5 Vyřizování stížností č. 2.5 ZŠPŠCHOT SŘ 2/2014 Vypracoval: Mgr. Bc. Drahomíra Danielková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února 2014 Směrnice nabývá účinnosti

Více

Směrnice pro vyřizování stížností a petic podaných Městskému úřadu v Klatovech

Směrnice pro vyřizování stížností a petic podaných Městskému úřadu v Klatovech Směrnice pro vyřizování stížností a petic podaných Městskému úřadu v Klatovech Rada města Klatov vydává v souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2013

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2013 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování podání ve veřejné správě Obsah: strana ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 2 ČÁST DRUHÁ Pojem podání ve veřejné správě

Více

Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim Tel.: , Fax: , El. pošta: PRAVIDLA

Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim Tel.: , Fax: , El. pošta: PRAVIDLA Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim Tel.: 541 422 311, Fax: 541 230 633, El. pošta: posta@radnice.kurim.cz PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ vydaná Radou města Kuřim v souladu s ustanovením

Více

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Vnitřní norma: Směrnice k vyřizování stížností Název: Stížnosti Datum vydání: 1.9. 2012 Účinnost od: 1.9.2012 Zpracoval: Mgr. David Junek, zástupce ředitele

Více

Směrnice pro vyřizování stížností

Směrnice pro vyřizování stížností č. 13 Směrnice pro vyřizování stížností Platnost: od 1.1.2006 Závaznost: Vydal: pro všechny zaměstnance školy a osoby v obdobném poměru Mgr. Eva Vanžurová, ředitelka školy Počet příloh: 1 Mgr. Eva Vanžurová

Více

MĚSTO BEROUN Rada města

MĚSTO BEROUN Rada města MĚSTO BEROUN Rada města V souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Berouna tato Pravidla pro přijímání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Část I. Obecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob (dále jen stěžovatel)

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č.

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. 4/2007 Článek 1 Úvod 1.1. Účelem tohoto vnitřního předpisu je stanovit

Více

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB)

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB) Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace Titulní list Typ dokumentu: SMĚRNICE /celk. počet: 1 / 5 Účinnost: 1. 9. 212 Evidenční číslo:.příloha Revize: ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností ČÍSLO: SM/4/RK ZMĚNA Č.: 4 PLATNÁ OD: 1. 11.2010 ÚČINNOST OD: 1. 11. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Krajský úřad Jihočeského

Více

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ. Obecná ustanovení

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ. Obecná ustanovení VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení 14, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění a 21 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a podle 175 zákona č. 500/2004

Více

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015 Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015 OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

ČÁST I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy

ČÁST I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy Směrnice č. 6/2006 města Holešova, kterou se stanovují pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Rada města Holešova schválila dne 15. června 2006 podle ustanovení 102 odst. 2 písm. n) zákona

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Vyřizování stížností

Vyřizování stížností Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Adresa školy: Husova 642, 768 21 Kvasice Vyřizování stížností Č. j.: Spisový znak Skartační znak 313/2016 1.1.1 A10 Vypracoval: Schválil: Mgr. František Látal, Ph.D.,

Více

Vyřizování stížností, žádostí, podnětů a ostatních podání

Vyřizování stížností, žádostí, podnětů a ostatních podání I. Vyřizování stížností, žádostí, podnětů a ostatních podání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) je povinno, popřípadě oprávněno prošetřovat a vyřizovat: A. Stížnosti

Více

Město Bruntál Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Město Bruntál Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Město Bruntál Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Zpracovala: Ing. Mazouchová Schválila: Rada města Bruntálu, dne 8.3.2011 Účinnost: 9.3. 2011 Počet stran (příloh): 8(1) OBSAH Část I.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 14 - VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Číslo jednací: ZŠ/03/157/10 Vypracoval: Mgr.

Více

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ. Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie U Světlé Velké Meziříčí. Velké Meziříčí 2.

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ. Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie U Světlé Velké Meziříčí. Velké Meziříčí 2. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie U Světlé 36 594 23 Velké Meziříčí Velké Meziříčí 2. dubna 2013-1 - VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Směrnice: Vypracovala: Č.j.: HŠaOAVM/187/2013 Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE K VYŘÍZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE K VYŘÍZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE K VYŘÍZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení 14, odst. 3 zákona č. 262/2014 Sb. zákoníku práce v platném znění a 21 zákona č. 561/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Hornická 43A/2679, 70200 Ostrava ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. STÍŽNOSTI A JEJICH VYŘIZOVÁNÍ Č.j.: 176 /2012 Vypracoval: Schválil: Spisový znak, skartační znak: 2.1 A 5 Směrnice nabývá platnosti

Více

Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ

Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy příspěvková organizace se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Č.j.:

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 5/2008 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 5/2008 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace Směrnice č. 5/2008 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení 14, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení

Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení (výňatek z vnitřní směrnice) 1 Vyřizování stížností 1. 1 Stížnosti mohou být

Více

Čl. 1 Přijímání stížností

Čl. 1 Přijímání stížností Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Směrnice k vyřizování stížností, oznámení a podnětů a vyřizování žádostí o poskytnutí informací doručených Gymnáziu a Střední

Více

Souhrnná zpráva Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2011

Souhrnná zpráva Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2011 Souhrnná zpráva Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU DOŠLÝCH

Více

Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne

Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne Městská část Praha 17 - Úřad městské části Praha 17 Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne 29. 8. 2014 Nařízení upravuje postupy a pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností došlých orgánům Městské

Více

SMĚRNICE SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, NÁVRHŮ, PŘIPOMÍNEK, PODNĚTŮ A ŽÁDOSTÍ

SMĚRNICE SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, NÁVRHŮ, PŘIPOMÍNEK, PODNĚTŮ A ŽÁDOSTÍ SMĚRNICE č. 10/2013 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, NÁVRHŮ, PŘIPOMÍNEK, PODNĚTŮ A ŽÁDOSTÍ Zpracoval Vydal Odbor vnitřního auditu a kontroly magistrátu města Tajemník magistrátu města

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: D2/17/2010 Vypracoval: Lucie Fárová DiS. Schválil: Lucie

Více

S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje

S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje upravující postup Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Vyřizování stížností

Vyřizování stížností PLP3SM0 Vyřizování stížností Obsah: 1. Účel... 2 2. Platnost dokumentu... 2 3. Použité zkratky a pojmy... 2 4. Odpovědnosti a pravomoci... 2 5. Vyřizování stížností... 2 5.1 Druhy stížností a jejich obsah...

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 42-02-01 Výtisk číslo:1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2/2013 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ, NÁVRHŮ A PŘIPOMÍNEK

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2/2013 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ, NÁVRHŮ A PŘIPOMÍNEK MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 2/2013 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC, STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ, NÁVRHŮ A PŘIPOMÍNEK Zpracovatel: JUDr. Irena Gráfová vedoucí oddělení právních činností a kontroly Schváleno:

Více

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2012

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2012 III. Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA SMĚRNICE Č. 16/2012 PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PETIC A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Rada města, v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA. pro přijímání a vyřizování petic a stížností MĚSTO VODŇANY

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA. pro přijímání a vyřizování petic a stížností MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností MĚSTO VODŇANY Účinnost od 01.01.2017 1 Rada města Vodňany na svém zasedání dne 19.12.2016 schválila v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Č.j.: MPSV-UP/17162/14/ÚP ČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Druh vnitřního řídícího aktu: Směrnice generální ředitelky č. 20/2014 Název vnitřního řídícího aktu: Postup pro přijímání, evidenci a vyřizování

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace Moravská 814/2, 790 01 Jeseník Směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (účinnost od 1.7.2017) Čl. 1

Více

Identifikační označení a název: S 1/2011 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Identifikační označení a název: S 1/2011 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Městský úřad Moravský Beroun Vydání/změna: 1/0 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: SMĚRNICE Identifikační označení a název: S 1/2011 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Pravidla pro přijímání

Více

Směrnice nabývá platnosti dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2013. Obecná ustanovení

Směrnice nabývá platnosti dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2013. Obecná ustanovení Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Vyřizování stížností Zpracováno dne: 26. srpna 2013 Vypracoval: Helena Vaňková Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j. 5/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

MĚSTO TŘEBOŇ SMĚRNICE NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC. PLATNÝ OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Městský úřad Třeboň

MĚSTO TŘEBOŇ SMĚRNICE NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC. PLATNÝ OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Městský úřad Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ SMĚRNICE NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC PLATNÝ OD: 1. 1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Městský úřad Třeboň Vypracoval: Ing. Jana Grammetbauerová, tajemnice Schváleno

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Standard č. 7 SMĚRNICE Verze 9 - zkrácená k podávání a vyřizování připomínek, podnětů, stížností, oznámení a petic osob, kterým jsou poskytovány sociální služby Tato Směrnice k podávání a vyřizování připomínek,

Více

Vnitřní předpis č. O01/2015. Stížnostní řád

Vnitřní předpis č. O01/2015. Stížnostní řád Vnitřní předpis č. O01/2015 Stížnostní řád Vypracoval: Ing. Veronika Stárková, Schválil: Ing. Petr Mrázek vedoucí ekonomického úseku jednatel Ing. Roman Nosek, Ph.D., techn olog Obsah Obsah... 2 Obecná

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj PRAVIDLA NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB ČÍSLO: NOVELIZACE Č.: PLATNOST OD: 1. 1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: KRÁLOVÉHRADECKÝ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ ZSJN/95/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic V souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanovena pravidla závazná pro všechny

Více

P R A V I D L A pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hlavního města Prahy

P R A V I D L A pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hlavního města Prahy Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 313 ze dne 5. 3. 2013 P R A V I D L A pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla podle 68

Více

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím.

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím. Obec Rybitví Směrnice č. 1 /2009 pro poskytování informací na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Datum a místo vydání: 15.09. 2009 Obec Rybitví Schváleno: Zastupitelstvo

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost 1. Úplný název povinného subjektu Nejvyšší státní zastupitelství 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost Nejvyšší státní zastupitelství bylo

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. B3-12/5-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-12/5-SR Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Obsah: Zpracoval: Tato směrnice rektora

Více

Vyřizování stížností a petic

Vyřizování stížností a petic B3-08/2-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-08/2-SR Vyřizování stížností a petic na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ČÍSLO: SM/10/RK (ev. č. 6/07) ZMĚNA Č.: 3 PLATNÁ OD: 1. 4. 2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Vnitřní směrnice Městyse Ostrovačice k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vnitřní směrnice Městyse Ostrovačice k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vnitřní směrnice Městyse Ostrovačice k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 12 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 12 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Město Černošice Městský úřad Černošice Vnitřní předpis č. 12 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Ing. Anna Hrabáková Ověřil Mgr. Jan Louška Schválil

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, EVIDOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, EVIDOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, EVIDOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Základní pojmy III. Příjem a evidence stížností IV. Vyřizování stížností V. Lhůty VI. Doručování VII. Závěrečná

Více

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S MĚRNICE SM_906 rev.00 Vyřizování stížností ve FNKV Datum vydání: 11.06.2013 Datum účinnosti: 14.06.2013 Doba platnosti: Bez omezení, revize 1x ročně Vazba na akreditační

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 37974/2013 Počet listů dokumentu: 13 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pravidla pro přijímání a vyřizování

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj SMĚRNICE NÁZEV: SMĚRNICE RADY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE UPRAVUJÍCÍ POSTUP KRAJSKÉHO ÚŘADU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM

Více

Poskytování informací, podávání a vyřizování stížností

Poskytování informací, podávání a vyřizování stížností Poskytování informací, podávání a vyřizování stížností Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/1736/2014 Originál: Sekretariát Platnost od: Počet

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Žádost o informaci

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Žádost o informaci Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (Výňatek ze směrnice č. 11/2011) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice stanovuje pravidla

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

ha ,3 Ne ( Rudolfov) Ne Ne Ne Ano Ano Ano

ha ,3 Ne ( Rudolfov) Ne Ne Ne Ano Ano Ano POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle 5 odst. 1 a 2 zákona e. 106/1999

Více