Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Verze 1 z Platnost od

2

3 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Profil absolventa Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat 15 3 Učební plán Celkový Ročníkový 39 4 Učební osnovy Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Občanský a společenskovědní základ Člověk a příroda Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Životní prostředí člověka Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Člověk a zdraví Výchova ke zdraví -B Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce VO 276 Strana 3 z 366

4 4.8.2 Práce s laboratorní technikou Využití digitálních technologií Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk - NJ, FJ Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka latina, matematika, český, anglický,francouzský a německý jazyk - cvičení Volitelné vzdělávací aktivity Volitelný seminář I Volitelný seminář II Volitelný seminář III Nepovinné vzdělávací aktivity Nepovinný seminář I Školní projekty Nový projekt Hodnocení žáků a autoevaluace školy 362 Strana 4 z 366

5 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. Motivační název: Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Délka studia 8 Forma studia denní forma vzdělávání Předkladatel: Název školy Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy REDIZO IČ Adresa TÁBORSKÁ 1685, ŘÍČANY Ředitel PaedDr. MILENA URBANOVÁ Kontakty Telefon www Fax Zřizovatel: Název PaedDr. MILENA URBANOVÁ, TOMÁŠ URBAN IČ Kontakt Táborská 1685, Říčany Adresa 5. KVĚTNA 710, ŘÍČANY Telefon Fax www Strana 5 z 366

6 2 Charakteristika školy a ŠVP 2.1 Charakteristika školy Charakteristika školy Masarykovo klasické gymnázium pracuje již 20 let. Nese název prvního čs. prezidenta TGM. Cílem školy je naplňovat ideály ve vzdělávání a lidskosti. Škola se nachází na okraji města Říčan, 22 km od Prahy, v čisté krajině s množstvím lesů a rybníků. Svými aktivitami se škola snaží být i vzdělávacím centrem pro region /dálkové studium gymnázia při zaměstnání, vzdělávání učitelů, STK v IVT a jazycích, jazykové kurzy,.../. Budova školy byla původně podnikovou mateřskou školkou. V současnosti je upravena pro provoz gymnázia. Vzhledem k malé kapacitě školy se zajímáme o dostavbu školy a její rekonstrukci. Město Říčany, které budovu vlastnilo, ji v lednu 2006 prodalo Masarykovu klasickému gymnáziu. Vzhledem k tomu, že do objektu se nikdy neinvestovalo, čeká nás i zásadní rekonstrukce stávajícího objektu /výměna oken, rozsáhlá oprava fasády,.../ a rozšíření stávající kapacity školy-dostavba budovy. Škola je centrem středního vzdělávání pro středočeský region, speciálně dřívější obvod Prahavýchod. Dopravní spojení je zajišťováno jak vlakem, tak autobusem i integrovaným dopravním systémem města. Chceme pokračovat ve vytváření příznivého klimatu školy, v nastolených pravidlech partnerství a v komunikaci se studenty to vše za předpokladu sounáležitosti studenta i pedagoga se školou jako takovou. Velikost školy A. - nižší stupeň 8letého gymnázia: - počet tříd celkem: 6 - počet tříd v ročníku: průměrná naplněnost tříd: 30 - označení tříd: prima A, prima B, sekunda A, sekunda B, tercie, kvarta B. - vyšší stupeň 8letého gymnázia: - počet tříd celkem: 4 - počet tříd v ročníku 1 - průměrná naplněnost tříd: 25 - označení tříd: kvinta, sexta, septima, oktáva Vybavení školy Prostorové podmínky jsou prozatím postačující. Pracovní prostředí je v souladu s hygienickými a bezpečnostními normami. Pravidelně je zajišťována technická údržba. Prostorové podmínky chceme zcela zdokonalit přístavbou školy /bezbarierový Strana 6 z 366

7 přístup, 5 tříd, 5 kabinetů, aula, šatny/. Pro výuku odborných předmětů slouží v současnosti učebny: IVT, multimediální učebna, pracovna chemie, jazyků, knihovna. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny základním didaktickým vybavením /TV, DVD, dataprojektor, interaktivní tabule, VHS/. Výtvarná výchova využívá grafický lis v suterénu školy Výuku TV realizujeme na hřišti v areálu školy. Současně využíváme atletického stadionu Sokola Říčany, sokolovny Sokola Říčany, sportovní haly Města Říčany, tělocvičny 3.ZŠ Říčany a ZŠ U říčanského lesa, tenisové kurty Oaza Říčany. V suterénu školy je příležitostně k dispozici i sauna. Žáci mohou pro práci i komunikaci využívat nejen učebny výpočetní techniky, ale i počítače přístupné v další prostoře školy, všechny jsou napojeny on-line na internet. Všechny kabinety jsou vybaveny pomůckami důležitými pro výuku v daném předmětu / Čj, D, Z, Bi, Ch, M, F/. V suterénu školy jsou umístěny automaty na studené i teplé občerstvení včetně plněných baget a dalších drobností. U kuchyně funguje také kiosek, kde je možné zakoupit jakékoliv občerstvení. V budově není zaveden bezbarierový přístup. Šatní prostory v suterénu školy budou s dostavbou školy rekonstruovány. V současné Době fungují zamykací kóje na obuv, věšáky na kabáty u tříd. Stravování žáků je zajištěno školní kuchyní, která se nachází v suterénu školy a je zřízena soukromým subjektem J+J, s.r.o. Firmě jsou prostory kuchyně pronajaty. Díky umístění školy uprostřed zahrady, je možná relaxace dětí i venku o přestávkách nebo po ukončení školy. Na zahradě jsou, kromě hřiště, umístěny lavičky, pinpongové stoly a příjemný udržovaný trávník/. Charakteristika pedagogického sboru Složení pedagogického sboru odpovídá jednak potřebě efektivně skloubit aprobační požadavky a nároky na učitele s kompetencemi důležitými pro moderní výchovu a vzdělávání. Právě na přístup k žákům, komunikaci a nejnovější metody, formy a výchovně-vzdělávací strategie bylo v minulých letech převážně zaměřeno další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nadále budeme pokračovat ve vzdělávání pedagogických pracovníků s důrazem na jejich schopnosti zajistit osvojování klíčových kompetencí u žáků. Pedagogický sbor je v optimálním odborném a věkovém složení se smyslem pro toleranci a komunikaci jak mezi sebou, tak vůči žákům i okolí. Pedagogický sbor tvoří 23 učitelů /9 mužů, 14 žen/ včetně ředitelky školy a Strana 7 z 366

8 zástupkyně ředitelky školy. Dbáme na dodržení plné aprobovanosti učitelů a systematické další vzdělávání pedagogů. Škola zabezpečeuje systém specializace pedagogů na poskytování poradenských služeb ve spolupráci se školským poradenským zařízením: - v oblasti výchovného poradenství za využití spolupráce s pedagogicko-psych. poradnou, Úřadem práce, VŠ a dalšími institucemi. - na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami /včetně specializace na cizí jazyky/. - na poradenství v oblasti negativních společenských jevů, kdy jsou využívány kontakty s protidrogovým centrem, Městem Říčany, odbornými psychology. - na práci s nadanými studenty /olympiády, soutěže/. Vzdělávací program umožňuje pedagogům rozvíjet tvořivý styl práce, zapojovat odlišné metodické postupy s ohledem na věkové zvláštnosti žáků, využívat diferencovaného vyučování, kooperativních metod. Neomezuje učitele při uplatňování časových i metodických odlišností, které vycházejí z efektivních způsobů výuky.uplatňované organizační formy jsou sestaveny tak, aby byly volně aplikovatelné v různých oborech, představují zvýšenou nabídku volitelných předmětů, podporu experimentů, seminářů, besed, soustředění a jiných forem jako projektové vyučování se zaměřením na nadané žáky s možností individuální práce i kooperace do skupin. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce K dlouhodobým projektům organizovaných školou patří: - prevence sociálně-patologických jevů - Klub mladých diváků Mezinárodní spolupráce je navázána: pravidelné jazykové pobyty na soukromé škole v Anglii /Salisbury/ pravidelné jazykové pobyty ve Francii /Cannes/ v rámci spolupráce s italskými partnery jsme byly zařazeni do Mezinárodního projektu Leonardo společně s dalšími školami EU poznávací a jazykové pobyty Irsko, Skotsko, Rakousko, Německo lyžařský výcvikový kurz Rakousko Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Naší snahou je vytvářet programy, které podporují především spolupráci školy a města, ale i regionu a školy. Jde o dlouhodobé kontakty kulturního i sportovního charakteru, které vrcholí zapojením žáků do divadelních souborů, průvodcovské Strana 8 z 366

9 činnosti, dotazníkových šetření, sportovních klání a mnoha dalších aktivit. Spolupráce s rodiči v rámci třídních kolektivů je velice interaktivní díky zájmu rodičů o dění ve škole. Aktivní spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy je postavena na demokratickém principu a realizována prostřednictvím volené Studentské rady. Pravidla spolupráce respektují práva a povinnosti obou stran, v souladu se stanovenými legislativními normami. Školská rada. Dne byla ustanovena Školská rada orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada má 6 členů, její funkční období je 3 roky a ve své činnosti se řídí podle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Školský zákon, v platném znění. Jednání probíhá v souladu s jednacím řádem nejméně 2x do roka. Informační systém Nahlédnutím do webových stránek školy / je možné získat základní i aktuální informace o škole jako celku. V případě zájmu zde lze najít i podrobné informace o jednotlivých aktivitách školy a projektech. Slouží rovněž ke komunikaci s jednotlivými vyučujícími prostřednictvím zveřejněných ových adres. Rodiče mají možnost nahlížet do klasifikace svých žáků po internetu. Strana 9 z 366

10 2.2 Profil absolventa Profil absolventa Úspěšným ukončením příslušného školního vzdělávacího programu dosáhne žák A - u nižšího stupně 8letého studia základní vzdělání B - u vyššího stupně 8letého studia střední vzdělání s maturitou Prioritou je příprava na VŠ a osvojování základní orientace na trhu práce včetně uplatnění v zemích EU. Oblast jazyková a výpočetní techniky se odráží v širokém spektru zájmu absolventů o studium vysokých škol velmi širokého spektra od technických směrů až po směry humanitní. Klademe důraz nejen na získání znalostí, ale také na utváření charakteru žáka, na individuální možnosti žáka, na respekt k potřebám jedince, na uvědomění si demokratických principů společnosti. Vedeme žáky k etnické a náboženské toleranci, ke kladnému vztahu k životnímu prostředí. Důsledně, prokazatelně a pravidelně jsou žáci informováni o možném ohrožení Zdraví a bezpečnosti při činnostech, jichž se účastní během vzdělávání i výchovných aktivitách. Maturitní zkouška Organizace maturitní zkoušky Vzdělávací program pro osmiletý oboru vzdělání je zakončen maturitní zkouškou. Maturitní zkouška se řídí platnými předpisy. Pro žáky vzdělávající se podle ŠVP G je maturitní zkouška konána dle 77 až 82 novelizovaného školského zákona. Společná část maturitní zkoušky se koná v souladu s 78, 78a školského zákona. Aktuální organizace maturitní zkoušky je zveřejněna na webové stránce školy. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek, které jsou na škole konány ústní formou před zkušební komisí. Žák si vybírá z nabídky těchto předmětů: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie. V rámci profilové části může žák vykonat nejvýše 4 nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ministerstvem nebo z nabídky školy. Klíčové kompetence Strana 10 z 366

11 Kompetence k učení Dílčí kompetence kompetence k učení Učitel vede žáky k samostatnému objevování při získávání nových poznatků a jejich zpracování. Učíme žáky organizovat a řídit vlastní učení a motivovat se pro další učení. Žáci se učí stanovovat si dostupné cíle a hodnotit míru jejich dosažení jednak sami sebou, ale i v rámci společné diskuze s ostatními žáky. Žáci se naučí orientovat se v širší nabídce informačních zdrojů a využívat tuto skutečnost při tvorbě ročníkových prací. Žáci jsou motivováni pro životní styl obohacený o fyzickou stránku Olympiády a soutěže Kompetence k řešení problémů Dílčí kompetence kompetence k řešení problémů Žáci individuálně či společně řeší úkoly, vzájemně se hodnotí, učí se vyvozovat závěry z vlastních i cizích chyb. Žáci jsou vedeni k orientaci v běžných životních situacích. Učitel pomáhá žákovi pochopit propojenost jednotlivých oborů, rozlišit problémy a hledat jejich příčiny. Žáci se zapojují do soutěží, prezentací, výstav. Učitel aplikuje herní formy řešení problémů vzájemným zadáváním a hodnocením úkolů. Aplikujeme úlohy testového typu a učíme žáky strategii řešení těchto úloh. soutěže a projekty Kompetence komunikativní Dílčí kompetence kompetence komunikativní Učitel vede žáky k aktualizaci a prezentaci poznatků získaných při exkurzích. Učitel směřuje žáky k využívání dostupných prostředků komunikace (knihovna, internet) Učitel učí žáka používat přesná vyjádření adekvátní situaci (zapojení studentů do prezentací, projektů. Vedeme žáky ke vhodné komunikaci mezi sebou, s pedagogy i mimo školu. Rozvíjíme vztahy s jinými školami a subjekty (projekty, mimoškolní aktivity). Strana 11 z 366

12 Využíváme kooperativní formy výuky a vytváříme podmínky pro komunikaci v cizích jazycích (zájezdy, mezinárodní programy). Kompetence sociální a personální Dílčí kompetence kompetence sociální a personální Učitel vede žáka ke schopnosti společně tvořit a vyhodnocovat, vytváří podmínky při praktických cvičeních pro práci ve skupině a dodržování základních pravidel skupiny. Žáci jsou vedeni k respektování pravidel chodu školy, na nichž se sami podílejí. Realizujeme třídní Dny projektové výuky s cílem vytvoření hodnotných mezilidských vztahů, atmosféry tolerance a potlačení xenofobie. Žák je motivován přijímat kulturní odlišnosti jiných sociálních skupin či jiných etnik. Učitelé se snaží dosáhnout harmonického působení ve všech oborech. Uplatňujeme kooperativní a týmovou práci. Organizujeme výuku ve skupinách vytvořených z více tříd a někdy i z více ročníků. Kompetence občanské Dílčí kompetence kompetence občanské Učitel vede žáky k přijetí pravidel platných při realizaci praktických činností ve škole a k poznávání zásad bezpečnosti a zdravého životního stylu. Učíme žáky prezentovat veřejnosti sami sebe a život školy. Vedeme žáky k respektování ekologických souvislostí. Celoškolní projekty Kompetence pracovní Dílčí kompetence kompetence pracovní Učitel vede žáky k poznávání zásad bezpečnosti práce, ochrany svého zdraví i druhých, ochrany kulturních a společenských hodnot. Žák získává základní dovednosti v laboratorní technice, při práci s modely a využitím výpočetní techniky. Žák uplatňuje vytrvalost a soustavnost při plnění zadaných úkolů. Žáci pracují ve školních kroužcích ( např. keramický, biologický,výtvarný) a školních klubech. Žáci provádějí praktická cvičení a laboratorní práce. Strana 12 z 366

13 Kompetence k podnikavosti Dílčí kompetence kompetence k podnikavosti Učitel rozvíjí schopnost žáků vnímat a kriticky hodnotit příležitosti, přicházet s nápady a zpracovávat je do podoby záměrů a konceptů, své nápady realizovat a vytvářet flexibilní, alternativní možnosti realizace. Žák se stává podnikavějším, kreativnějším, ovlivňuje nejen svůj život, ale i kvalitu života svého okolí. 2.3 Charakteristika ŠVP Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné a humanitní předměty s důrazem na výuku cizích jazyků a výpočetní techniky. Zaměření školy naplňuje cíle základního /v nižším stupni 8letého gymnázia/ a gymnaziálního vzdělávání. Základním cílem ŠVP je rozvíjení klíčových kompetencí žáka, které jsou jasně definovány v Rámcovém vzdělávacím programu /RVP ZV, RVP GV/ a vycházejí z obecně formulovaných hodnot společnosti. Škola rozvíjí spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy postavenou na demokratickém principu. Práva a povinnosti žáků jsou shrnuty ve Školním řádu. Důsledně, prokazatelně a pravidelně jsou žáci instruováni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při činnostech, jichž se účastní v průběhu vzdělávání i výchovných aktivitách. Škola realizuje vhodný režim vyučování v návaznosti na povinné a nepovinné vzdělávání. Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení je orgqanizováno podle ustanovení školského zákona Vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách. Do konce ledna je na webových stránkách školy i na informační tabuli na hlavní nástěnce školy zvěřejněn počet přijímaných uchazečů pro další školní rok. Do 1. ročníku vyššího stupně gymnázia je možné přijímat uchazeče, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň 8letého gymnázia /základní vzdělání/. Strana 13 z 366

14 Přijímací zkouška se koná formou testu zjišťujícího vědomosti a dovednosti nepřesahující RVP ZV. Do konce března jsou příjímací kriteria zveřejněna na webových stránkách školy. Přihlášku podává žák řediteli školy na které studuje na předepsaném tiskopisu. Přihlášku lze pro první kolo přijímacího řízení podat pouze na jednu střední školu. Maturitní zkouška Pokud nebude nařízeno jinak. Školní část maturitní zkoušky začíná v dubnu písemnou maturitní prací z českého jazyka. V květnu pak následují ústní maturitní zkoušky z českého jazyka, anglického jazyka a dvou volitelných předmětů /Nj, Frj, La, M, Ch, Bi, Z, D, IVT, ZSV/. Tato ústní zkouška se koná před maturitní komisí složené z vedení školy, vyučujících a předsedy maturitní komise, kterým je pedagog z jiného školského gymnaziálního zařízení. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd. Vytvořený ŠVP je podkladem pro tvorbu individuálních vzdělávacích plánů. Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb a posuzování možností žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se škola řídí posudky, které vypracují školská poradenská zařízení zařazená do rejstříku škol a školských zařízení ve spolupráci a se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců. V rámci ŠVP je pro tyto žáky přizpůsoben a upraven vzdělávací obsah gymnaziálního vzdělávání, v hodinách je jim věnován speciální individuální přístup, jsou pro ně připravovány pracovní listy, doplňovací cvičení apod. S žáky se pracuje tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků. Ze stejného důvodu se do ŠVP zařazují prvky zdravotní tělesné výchovy, ve škole se využívají výukové programy, didaktická technika, interaktivní tabule a žáci mohou při výuce využívat vlastní laptopy. S výukou žáků se sociálním znevýhodněním, kterými jsou na škole především žáci z kulturně a jazykově odlišného prostředí, má škola dlouhodobou zkušenost a věnuje jí náležitou pozornost. Škola využívá výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, věnuje pozornost osvojení českého jazyka rozložením učiva do jednotlivých ročníků. Při výuce využívá odpovídající metody a formy práce, individuální přístup, pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu, nabízí možnost individuálních konzultačních hodin. Žáci ze znevýhodněných rodin jsou plně integrováni do tříd společně s ostatními žáky. Žákům z rodinného prostředí se slabším sociálně ekonomickým postavením škola usnadňuje přístup ke vzdělávání finančními úlevami na školném, možností získání jednorázového prospěchového stipendia a odstupňovanou výší školného podle studijních výsledků. Žáci s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou mají stejná postavení a práva jako ostatní žáci, jsou plně integrováni do tříd společně s ostatními žáky. Postavení azylanta Azylant je integrován do vzdělávacího procesu s důrazem na schopnost ovládnout český jazyk slovem i písmem. Strana 14 z 366

15 Při vzdělávání žáků mimořádně nadaných vychází škola důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace. Mezi pedagogicko-organizační úpravy, které škola využívá, patří především individuální vzdělávací plány, zapojení žáků do samostatných rozsáhlejších projektů a možnost individuálních konzultačních hodin. Průřezová témata Pokrytí průřezových témat je uvedeno pro nižší i vyšší stupeň gymnázia v příloze k ŠVP Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - pokrytí předmětem Matematika Informační a komunikační technologie Cizí jazyk - AJ Výchova k občanství Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Hudební výchova Výchova ke zdraví -B Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce tercie septima Biologie úvod do biologie člověka Volitelný seminář I VBS; VFS Sebepoznání a sebepojetí - pokrytí předmětem Dějepis Výchova k občanství Hudební výchova Výchova ke zdraví -B Tělesná výchova Seberegulace a sebeorganizace - pokrytí předmětem Matematika Výchova k občanství Hudební výchova Strana 15 z 366

16 Výchova ke zdraví -B Tělesná výchova Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce kvarta Tělesná výchova sportovní hry Psychohygiena - pokrytí předmětem Výchova k občanství Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví -B Tělesná výchova Psychohygiena - integrace ve výuce tercie kvarta oktáva Biologie úvod do biologie člověka Tělesná výchova sportovní hry Volitelný seminář I VBS Kreativita - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Matematika Český jazyk a literatura Fyzika Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Využití digitálních technologií Kreativita - integrace ve výuce prima Hudební výchova 1. Pěvecké návyky, rozšiřování hlasového rozsahu, mutace, realizace zvukových doprovodů Výtvarná výchova prima Strana 16 z 366

17 sekunda tercie kvarta septima Hudební výchova 2. Pěvecké návyky, rozšiřování hlasového rozsahu, mutace, realizace hudebních doprovodů Výtvarná výchova sekunda Hudební výchova 3. Pěvecké návyky, rozšiřování hlasového rozsahu, mutace, realizace hudebních doprovodů Výtvarná výchova tercie Tělesná výchova sportovní hry Hudební výchova 4. Pěvecké návyky, rozšiřování hlasového rozsahu, mutace, realizace hudebních doprovodů Výtvarná výchova kvarta Volitelný seminář I VDgS Poznávání lidí - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Dějepis Výchova k občanství Zeměpis Výtvarná výchova Výchova ke zdraví -B Člověk a svět práce VO Další cizí jazyk - NJ, FJ Poznávání lidí - integrace ve výuce septima oktáva Volitelný seminář I VDS Volitelný seminář I VXX Mezilidské vztahy - pokrytí předmětem Cizí jazyk - AJ Strana 17 z 366

18 Dějepis Výchova k občanství Biologie Výchova ke zdraví -B Tělesná výchova Mezilidské vztahy - integrace ve výuce oktáva Volitelný seminář I VBS Komunikace - pokrytí předmětem Matematika Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Výchova k občanství Zeměpis Hudební výchova Výchova ke zdraví -B Tělesná výchova Práce s laboratorní technikou Využití digitálních technologií Komunikace - integrace ve výuce oktáva Volitelný seminář I VBS Kooperace a kompetice - pokrytí předmětem Matematika Využití digitálních technologií Další cizí jazyk - NJ, FJ Kooperace a kompetice - integrace ve výuce sexta Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - pokrytí předmětem Práce s laboratorní technikou Matematika Informační a komunikační technologie Strana 18 z 366

19 Český jazyk a literatura Fyzika Biologie Zeměpis Tělesná výchova Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce prima kvarta septima oktáva Práce s laboratorní technikou měření fyzikálních veličin Tělesná výchova sportovní hry Volitelný seminář I VMS; VDgS; VCHS; VFS Volitelný seminář I VMS; VDgS; VCHS; VFS Hodnoty, postoje, praktická etika - pokrytí předmětem Cizí jazyk - AJ Dějepis Výchova k občanství Zeměpis Hudební výchova Výchova ke zdraví -B Tělesná výchova Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti - pokrytí předmětem Výchova k občanství Občanský a společenskovědní základ Fyzika Biologie Výchova ke zdraví -B Tělesná výchova Člověk a svět práce VO Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti - integrace ve výuce kvinta Tělesná výchova sexta Tělesná výchova Strana 19 z 366

20 septima oktáva Tělesná výchova Tělesná výchova Volitelný seminář I VBS Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - pokrytí předmětem Matematika Občanský a společenskovědní základ Výchova ke zdraví -B Tělesná výchova Člověk a svět práce VO Práce s laboratorní technikou Využití digitálních technologií Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - integrace ve výuce kvinta Tělesná výchova sexta septima oktáva Tělesná výchova Tělesná výchova Volitelný seminář I VDgS; VCHS; VFS Tělesná výchova Volitelný seminář I VMS; VDgS; VCHS; VFS Sociální komunikace - pokrytí předmětem Cizí jazyk - AJ Výchova k občanství Občanský a společenskovědní základ Životní prostředí člověka Výtvarná výchova Člověk a svět práce VO Sociální komunikace - integrace ve výuce sexta oktáva Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Volitelný seminář I Strana 20 z 366

21 VBS Morálka všedního dne - pokrytí předmětem Výchova k občanství Občanský a společenskovědní základ Životní prostředí člověka Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce VO Morálka všedního dne - integrace ve výuce sexta Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Spolupráce a soutěž - pokrytí předmětem Matematika Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Občanský a společenskovědní základ Fyzika Chemie Životní prostředí člověka Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce VO Využití digitálních technologií Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka Spolupráce a soutěž - integrace ve výuce kvinta Tělesná výchova sexta septima oktáva Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Tělesná výchova Tělesná výchova Volitelný seminář I VMS; VDgS; VCHS; VFS Tělesná výchova Strana 21 z 366

22 Volitelný seminář I VMS; VDgS; VCHS; VFS VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola - pokrytí předmětem Výchova k občanství Životní prostředí člověka Člověk a svět práce VO Občan, občanská společnost a stát - pokrytí předmětem Dějepis Výchova k občanství Životní prostředí člověka Člověk a svět práce VO Formy participace občanů v politickém životě - pokrytí předmětem Výchova k občanství Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - pokrytí předmětem Dějepis Výchova k občanství Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce sexta septima oktáva Zeměpis Politický zeměpis Volitelný seminář I VDS Volitelný seminář I VXX; VZS VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Cizí jazyk - AJ Zeměpis Výtvarná výchova Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka Strana 22 z 366

23 Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce oktáva Volitelný seminář I VLS Objevujeme Evropu a svět - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Dějepis Fyzika Zeměpis Hudební výchova Další cizí jazyk - NJ, FJ Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce sexta Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk Jsme Evropané - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Výchova k občanství Chemie Zeměpis Životní prostředí člověka Člověk a svět práce VO latina, matematika, český, anglický,francouzský a německý jazyk - cvičení Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Jsme Evropané - integrace ve výuce prima sekunda septima Výtvarná výchova prima Výtvarná výchova sekunda Fyzika Strana 23 z 366

24 oktáva magnetismus a elektromagnetismus Volitelný seminář I VLS Globalizační a rozvojové procesy - pokrytí předmětem Dějepis Výchova k občanství Zeměpis Další cizí jazyk - NJ, FJ Globalizační a rozvojové procesy - integrace ve výuce kvinta sexta oktáva Zeměpis Obyvatelstvo Zeměpis Obyvatelstvo a sídla; Světové hospodářství; Politický zeměpis; Krajina a životní prostředí Volitelný seminář I VZS Globální problémy, jejich příčiny a důsledky - pokrytí předmětem Cizí jazyk - AJ Výchova k občanství Zeměpis Další cizí jazyk - NJ, FJ latina, matematika, český, anglický,francouzský a německý jazyk - cvičení Globální problémy, jejich příčiny a důsledky - integrace ve výuce kvinta sexta oktáva Zeměpis Obyvatelstvo Zeměpis Světové hospodářství; Krajina a životní prostředí Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Volitelný seminář I VZS Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce - pokrytí předmětem Dějepis Výchova k občanství Zeměpis Strana 24 z 366

25 Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce - integrace ve výuce sexta Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Žijeme v Evropě - pokrytí předmětem Cizí jazyk - AJ Dějepis Občanský a společenskovědní základ Zeměpis Životní prostředí člověka Využití digitálních technologií Další cizí jazyk - NJ, FJ Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Žijeme v Evropě - integrace ve výuce sexta oktáva Zeměpis Světové makroregiony Volitelný seminář I VLS Vzdělávání v Evropě a ve světě - pokrytí předmětem Matematika Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Dějepis Občanský a společenskovědní základ Zeměpis Člověk a svět práce VO Využití digitálních technologií Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Vzdělávání v Evropě a ve světě - integrace ve výuce kvinta sexta Fyzika molekulová fyzika a termika Další cizí jazyk - NJ, FJ francouzský jazyk MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Strana 25 z 366

26 Kulturní diference - pokrytí předmětem Dějepis Výchova k občanství Hudební výchova Výtvarná výchova Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka latina, matematika, český, anglický,francouzský a německý jazyk - cvičení Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Kulturní diference - integrace ve výuce oktáva Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Lidské vztahy - pokrytí předmětem Cizí jazyk - AJ Dějepis Občanský a společenskovědní základ Biologie Zeměpis Výtvarná výchova Tělesná výchova Další cizí jazyk - NJ, FJ Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka Lidské vztahy - integrace ve výuce sekunda tercie septima oktáva Tělesná výchova sportovní hry Tělesná výchova sportovní hry Volitelný seminář I VDS Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Volitelný seminář I VXX Etnický původ - pokrytí předmětem Dějepis Výchova k občanství Strana 26 z 366

27 Biologie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka latina, matematika, český, anglický,francouzský a německý jazyk - cvičení Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Etnický původ - integrace ve výuce tercie oktáva Biologie úvod do biologie člověka Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Volitelný seminář I VLS Multikulturalita - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Občanský a společenskovědní základ Výtvarná výchova Člověk a svět práce VO Další cizí jazyk - NJ, FJ Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka latina, matematika, český, anglický,francouzský a německý jazyk - cvičení Multikulturalita - integrace ve výuce kvarta kvinta sexta oktáva Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk; francouzský jazyk Zeměpis Obyvatelstvo Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jayzk Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk Strana 27 z 366

28 Volitelný seminář I VZS Princip sociálního smíru a solidarity - pokrytí předmětem Dějepis Výchova k občanství Občanský a společenskovědní základ Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka Princip sociálního smíru a solidarity - integrace ve výuce oktáva Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Základní problémy sociokulturních rozdílů - pokrytí předmětem Cizí jazyk - AJ Výchova k občanství latina, matematika, český, anglický,francouzský a německý jazyk - cvičení Základní problémy sociokulturních rozdílů - integrace ve výuce kvinta sexta oktáva Zeměpis Obyvatelstvo Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Volitelný seminář I VZS Psychosociální aspekty interkulturality - pokrytí předmětem Výchova k občanství Občanský a společenskovědní základ Psychosociální aspekty interkulturality - integrace ve výuce sexta oktáva Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Výchova k občanství Strana 28 z 366

29 Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí - integrace ve výuce oktáva Dějiny umění a kultury - výtvarný obor ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy - pokrytí předmětem Životní prostředí člověka Biologie Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka Ekosystémy - integrace ve výuce sekunda Biologie ekologie Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Základní podmínky života - pokrytí předmětem Chemie Životní prostředí člověka Cizí jazyk - AJ Biologie Výchova ke zdraví -B Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka Základní podmínky života - integrace ve výuce sekunda kvinta septima oktáva Biologie ekologie Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Zeměpis Zemské těleso Volitelný seminář I VZS; VBS Volitelný seminář I VBS Lidské aktivity a problémy životního prostředí - pokrytí předmětem Strana 29 z 366

30 Chemie Životní prostředí člověka Cizí jazyk - AJ Fyzika Biologie Výchova ke zdraví -B Člověk a svět práce VO Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka Lidské aktivity a problémy životního prostředí - integrace ve výuce sekunda Biologie ekologie Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Vztah člověka k prostředí - pokrytí předmětem Chemie Životní prostředí člověka Cizí jazyk - AJ Výchova k občanství Fyzika Biologie Výchova ke zdraví -B Tělesná výchova Další cizí jazyk - NJ, FJ Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka Vztah člověka k prostředí - integrace ve výuce sekunda septima Biologie ekologie Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Fyzika magnetismus a elektromagnetismus Volitelný seminář I VCHS Problematika vztahů organismů a prostředí - pokrytí předmětem Biologie Strana 30 z 366

31 Životní prostředí člověka Problematika vztahů organismů a prostředí - integrace ve výuce sexta septima Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Volitelný seminář I VCHS; VBS Člověk a životní prostředí - pokrytí předmětem Práce s laboratorní technikou Biologie Zeměpis Životní prostředí člověka Výtvarná výchova latina, matematika, český, anglický,francouzský a německý jazyk - cvičení Člověk a životní prostředí - integrace ve výuce prima kvinta sexta septima oktáva Práce s laboratorní technikou měření fyzikálních veličin Zeměpis Litosféra; Atmosféra; Hydrosféra; Pedosféra; Biosféra a krajinná ekologie Fyzika molekulová fyzika a termika Zeměpis Krajina a životní prostředí Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Volitelný seminář I VZS; VBS Volitelný seminář I VZS Životní prostředí regionu a České republiky - pokrytí předmětem Biologie Zeměpis Životní prostředí člověka Člověk a svět práce VO Životní prostředí regionu a České republiky - integrace ve výuce Strana 31 z 366

32 sexta septima Fyzika elektřina MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Zeměpis Česká republika; Místní region Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Fyzika magnetismus a elektromagnetismus Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Matematika Český jazyk a literatura Fyzika Biologie Zeměpis Životní prostředí člověka latina, matematika, český, anglický,francouzský a německý jazyk - cvičení Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - integrace ve výuce kvinta oktáva Zeměpis Zemské těleso Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Volitelný seminář I VLS Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Biologie Zeměpis Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - integrace ve výuce sexta oktáva Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Strana 32 z 366

33 Stavba mediálních sdělení - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Využití digitálních technologií Stavba mediálních sdělení - integrace ve výuce oktáva Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Vnímání autora mediálních sdělení - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Občanský a společenskovědní základ Hudební výchova Vnímání autora mediálních sdělení - integrace ve výuce oktáva Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Fungování a vliv médií ve společnosti - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Výchova k občanství Občanský a společenskovědní základ Zeměpis Využití digitálních technologií Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Fungování a vliv médií ve společnosti - integrace ve výuce oktáva Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Tvorba mediálního sdělení - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Výtvarná výchova Tvorba mediálního sdělení - integrace ve výuce tercie oktáva Informační a komunikační technologie zdroje a vyhledávání informací, komunikace Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Strana 33 z 366

34 Práce v realizačním týmu - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Práce s laboratorní technikou Matematika Český jazyk a literatura Fyzika Chemie Zeměpis Výtvarná výchova Člověk a svět práce VO Využití digitálních technologií Práce v realizačním týmu - integrace ve výuce prima tercie septima oktáva Práce s laboratorní technikou měření fyzikálních veličin Informační a komunikační technologie zdroje a vyhledávání informací, komunikace Volitelný seminář I VDgS Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Média a mediální produkce - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Zeměpis Životní prostředí člověka Hudební výchova Využití digitálních technologií latina, matematika, český, anglický,francouzský a německý jazyk - cvičení Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Média a mediální produkce - integrace ve výuce sexta septima oktáva Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Fyzika magnetismus a elektromagnetismus Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Mediální produkty a jejich význam - pokrytí předmětem Strana 34 z 366

35 Český jazyk a literatura Další cizí jazyk - NJ, FJ latina, matematika, český, anglický,francouzský a německý jazyk - cvičení Mediální produkty a jejich význam - integrace ve výuce sexta oktáva Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Uživatelé - pokrytí předmětem Cizí jazyk - AJ Fyzika Chemie Hudební výchova Využití digitálních technologií Uživatelé - integrace ve výuce septima oktáva Volitelný seminář I VMS; VFS Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Účinky mediální produkce a vliv médií - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Využití digitálních technologií Účinky mediální produkce a vliv médií - integrace ve výuce oktáva Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Role médií v moderních dějinách - pokrytí předmětem Dějepis Role médií v moderních dějinách - integrace ve výuce oktáva Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Strana 35 z 366

36 3 Učební plán 3.1 Celkový Realizace učebního plánu Strana 36 z 366

37 nižší stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie 1 0 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Člověk a společnost Dějepis 8 0 Výchova k občanství 4 0 Člověk a příroda Fyzika Chemie 5 0 Biologie 6 0 Zeměpis Životní prostředí člověka X Umění a kultura Hudební výchova 4 0 Výtvarná výchova 6 0 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví -B 2 0 Tělesná výchova 9 0 Člověk a svět práce 4 3 Člověk a svět práce VO 2 0 Práce s laboratorní technikou 1 X Využití digitálních technologií 1 X Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk - NJ, FJ Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka Strana 37 z 366

38 vyšší stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 4 4 Informační a komunikační technologie 4 0 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Člověk a společnost Dějepis Občanský a společenskovědní základ 8 0 Člověk a příroda Fyzika 6 0 Chemie 6 0 Biologie 6 0 Zeměpis 4 0 Životní prostředí člověka X Umění a kultura 4 4 Dějiny umění a kultury - výtvarný obor 4 X Člověk a zdraví 8 8 Tělesná výchova 8 8 Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk - NJ, FJ latina, matematika, český, anglický,francouzský a německý jazyk - cvičení X Volitelné vzdělávací aktivity Volitelný seminář I 4 X Volitelný seminář II 4 X Volitelný seminář III X Nepovinné vzdělávací aktivity 0 X Nepovinný seminář I 0 X Strana 38 z 366

39 3.2 Ročníkový nižší stupeň Vzdělávací oblasti (obory) SVP RVP Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie X X 1 X 1 0 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie X Biologie Zeměpis Životní prostředí člověka X X X X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví -B 1 X 1 X 2 0 Tělesná výchova Člověk a svět práce 4 3 Člověk a svět práce VO X 1 X Práce s laboratorní technikou 1 X X X 1 X Využití digitálních technologií X X X 1 1 X Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk - NJ, FJ X X Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka X Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku N - nepovinný; * - volitelný bez skupiny Strana 39 z 366

40 vyšší stupeň Vzdělávací oblasti (obory) SVP RVP Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 4 4 Informační a komunikační technologie 1 1 X Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Člověk a společnost Dějepis Občanský a společenskovědní základ Člověk a příroda Fyzika X 6 0 Chemie X 6 0 Biologie X 6 0 Zeměpis 2 2 X X 4 0 Životní prostředí člověka X X X X Umění a kultura 4 4 Dějiny umění a kultury - výtvarný obor X Člověk a zdraví 8 8 Tělesná výchova Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk - NJ, FJ latina, matematika, český, anglický,francouzský a německý jazyk - cvičení X X Volitelné vzdělávací aktivity Volitelný seminář I X X X Volitelný seminář II X X X Volitelný seminář III X X X X Nepovinné vzdělávací aktivity 0 X Nepovinný seminář I X X 2 N 2 N 0 X Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku N - nepovinný; * - volitelný bez skupiny Strana 40 z 366

41 4 Učební osnovy 4.1 Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním i středním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací. V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací. V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce. Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní. Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje Strana 41 z 366

42 přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji informací. Strana 42 z 366

43 4.1.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Vyučovací předmět matematika vychází z RVPZV a RVPGV. V matematice je kladen důraz na dobré porozumění pojmům a souvislostem, na zvládnutí a rozvoj matematických schopností a dovedností a jejich využití v praktických činnostech,na rozvíjení logického myšlení,srozumitelnou a věcnou argumentaci, na efektivní využití osvojeného matematického aparátu, na rozvoj tvořivosti,geometrické představivosti a abstrakce. Ve výuce matematiky je zohledněn rozvoj výpočetní techniky. Žáci jsou vedeni k tvůrčí práci se získanými informacemi. V nižších ročnících se schopnosti žáků rozvíjejí i pomocí matematických soutěží (Klokan, Pythagoriáda) a dále se žáci zůčastňují i matematické olympiády. Protože škola připravuje žáky především k dalšímu studiu na VŠ, je důležité budování pozitivního vztahu ke vzdělávání. Absolventi budou i ve svém profesním životě konfrontováni s novými poznatky a neustálé vzdělávání bude součástí jejich pracovní náplně. Poslední ročník studia je chápán jako příprava na maturitu a další studium a tomu odpovídá i učební plán. Časové a organizační vymezení: Předmět matematika se vyučuje v primě 5 hodin týdně, v sekundě, tercii, kvartě, kvintě a sextě 4 hodiny týdně, v septimě a oktávě po 5 hodinách týdně. Na povinné hodiny matematiky navazují v septimě a oktávě volitelné semináře. Jejich se obměňuje podle zaměření a požadavku žáků. Výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení: učitel - vede žáky k vyhledávání,třídění a použití informací - motivuje žáky vhodnými otázkami a problémovými úlohami - vede žáky ke správnému použití matematických termínů a symbolů - vede žáky k samostatnému formulování závěrů a ke správné argumentaci - oceňuje dobrou práci žáků a netoleruje ledabylost - vede nadané žáky k účasti v matematických soutěžích Kompetence k řešení problémů: učitel - vede žáky k hledání různých řešení a k jejich zdůvodnění (problémové vyučování) - diskutuje se žáky o verifikaci řešení problému, o příčinách a důsledcích chyb Kompetence komunikativní: učitel - vede žáky k samostatnému myšlení, přesnému vyjadřování a věcné argumentaci - vytváří příležitosti k práci ve skupinách, případně ve dvojicích,usměrňuje žákovské diskuse Kompetence sociální a personální: učitel - zařazuje do vyučování skupinovou práci a vede žáky k vlastní organizaci práce ve Strana 43 z 366

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium MASARYKOVO KLASICKÉ GYMNÁZIUM ŘÍČANY Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce Aristoteles 1 Č.j.:MKG-Ří/280/2015

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. O., ŘÍČANY Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Gymnázium Jana Opletala je školou s více než stoletou tradicí (založeno v roce 1901). Od roku 1945 nese v názvu jméno svého absolventa Jana Opletala (mat. ročník 1934), který se

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

4.2 Matematika a její aplikace

4.2 Matematika a její aplikace 4.2 Matematika a její aplikace Charakteristika matematiky Na 1. stupni je vyučováno 24 hodin matematiky (od 2. do 5. třídy po 5 hodinách, v 1. třídě 4 hodiny výuka probíhá v jednotlivých hodinách nebo

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Škola porozumění a bezpečí,

Škola porozumění a bezpečí, Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Doplňky 2015/2016 Základní škola Bohutín, okres Příbram Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 1. Obsahové vymezení Vyučovací předmět francouzský jazyk pokrývá vzdělávací

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1/2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní vzdělávací program pro osmileté

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více